Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (1995)
Stát an chalafoirt, ainm an chalafoirt agus cód an chalafoirt.
port state, name of port and port code
Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)
calafoirt mhuirí agus calafoirt uiscebhealaí intíre;
maritime ports and inland waterways ports;
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Aerfoirt, calafoirt mhuirí, calafoirt intíre agus críochfoirt iarnróid an chroíghréasáin agus an ghréasáin chuimsithigh
Airports, maritime ports, inland ports and rail-road terminals of the core and comprehensive network
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Dátaí agus ainmneacha na gcalafort ar imigh an bád astu, dátaí agus ainmneacha na gcalafort ar tháinig an bád i dtír iontu.
Dates and ports of departure, dates and ports of arrival.
Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle
ciallaíonn “comhlacht bainistíochta an chalafoirt” aon chomhlacht poiblí nó príobháideach a bhfuil sé mar chuspóir aige, nó a dtugtar an chumhacht dó, faoin dlí náisiúnta nó faoi ionstraimí náisiúnta, bonneagar an chalafoirt a riar agus a bhainistiú, ar an leibhéal áitiúil, agus ceann amháin nó níos mó de na cúraimí seo a leanas a dhéanamh sa chalafort lena mbaineann, bíodh sin i gcomhcheangal le gníomhaíochtaí eile nó ná bíodh: trácht an chalafoirt a chomhordú, trácht an chalafoirt a bhainistiú, gníomhaíochtaí na n-oibreoirí atá i láthair sa chalafort lena mbaineann a chomhordú, agus gníomhaíochtaí na n-oibreoirí atá i láthair sa chalafort lena mbaineann a rialú;
‘managing body of the port’ means any public or private body which, under national law or instruments, has the objective of carrying out, or is empowered to carry out, at a local level, whether in conjunction with other activities or not, the administration and management of the port infrastructure and one or more of the following tasks in the port concerned: the coordination of port traffic, the management of port traffic, the coordination of the activities of the operators present in the port concerned, and the control of the activities of the operators present in the port concerned;
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Calafort baile (calafort clárúcháin an tsoithigh) agus calafoirt bhaile a bhí aige roimhe sin,
home port (the port of registration of the vessel) and previous home ports,
Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir
Loic: staidéir ar bun faoi láthair; calafort: idirnaisc (lena n-áirítear an dara rochtain iarnróid ar chalafort Antwerp)
Locks: studies ongoing; port: interconnections (including second rail access to the port of Antwerpen)
Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais agus maidir le muirir ar sheirbhísí calafoirt agus muirir ar bhonneagar calafoirt.
common rules on financial transparency and on port service and port infrastructure charges.
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le soláthar na gcatagóirí seo a leanas de sheirbhísí calafoirt (“seirbhísí calafoirt”), bídís laistigh de limistéar an chalafoirt nó ar an rochtain uiscebhealaí ar an gcalafort:
This Regulation applies to the provision of the following categories of port services (‘port services’), either inside the port area or on the waterway access to the port:
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
de bharr shaintréithe bhonneagar an chalafoirt nó chineál thrácht an chalafoirt, ní bheadh oibríochtaí ag líon mór soláthraithe seirbhísí calafoirt indéanta sa chalafort;
the characteristics of the port infrastructure or the nature of the port traffic are such that the operations of multiple providers of port services in the port would not be possible;
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
comhordú na seirbhísí calafoirt laistigh de limistéar an chalafoirt;
the coordination of port services within the port area;
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
(a) ó aon phort sa Stát go port eile sa Stát. nó
( a ) from any port in the State to another port in the State, or
Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955
(a) idir port sa Stát agus port lasmuigh den Stát, nó
( a ) a port in the State and a port outside the State, or
Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968
an calafort óna n-imítear agus an calafort a dtagtar isteach ann lena n-áirítear dáta agus uair na himeachta agus an teachta isteach;
port of departure and port of arrival including the date and hour of departure and arrival;
Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
calafort cláraithe nó calafort baile,
port of registry or home port,
Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
céannacht na loinge (ainm, uimhir aitheantais IMO agus calafort cláraithe nó calafort baile);
identity of the ship (name, IMO identification number and port of registry or home port);
Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
céannacht na loinge (ainm, uimhir aitheantais IMO agus calafort cláraithe nó calafort baile);
the identity of the ship (name, IMO identification number and port of registry or home port);
Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Ciallaíonn an tréimhse seo an méid ama a chaitear ar muir idir dhá chalafort agus laistigh de chalafort.
The period means the time between two port calls or time within a port.
Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Ba cheart gur calafort ainmnithe é mar a liostaítear ar chlár calafort SPRFMO.
Should be a designated port as listed on the SPRFMO port register.
Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)
ciallaíonn “teorainneacha seachtracha” teorainneacha talún na mBallstát, lena n-áirítear teorainneacha abhann agus locha, teorainneacha farraige agus a n-aerfoirt, calafoirt abhann, calafoirt farraige agus calafoirt locha, ar choinníoll nach teorainneacha inmheánacha iad;
‘external borders’ means the Member States’ land borders, including river and lake borders, sea borders and their airports, river ports, sea ports and lake ports, provided that they are not internal borders;
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
Ar gach glantonna cláraithe de thomhas gach árthaigh chúrsóireachta phaisinéirí a úsáidfidh an Calafort mar chríochfort agus a thiocfaidh isteach sa Chalafort d'aon toisc chun paisinéirí a chur i dtír nó a thógáil ar bord nó chun paisinéirí a chur i dtír agus a thógáil ar bord, agus nach loingseoidh, nach dtrasloingseoidh nó nach ndíloingseoidh sa Chalafort aon mharsantas ná lasta seachas paisinéirí nó bagáiste paisinéirí nó soláthairtí nó breosla (gual nó ola) a bheidh le húsáid chun críche an turais, ar gach uair a thiocfaidh sí isteach sa Chalafort, suim nach mó ná
For every net register ton of the admeasurement of every cruising passenger vessel using the Port as a terminal port which enters the Port solely for the purpose of landing or embarking passengers or both landing and embarking passengers and not shipping, trans-shipping or unshipping in the Port any merchandise or cargo other than passengers or passengers' luggage or provisions or fuel (coal or oil) to be used for the purpose of the voyage, for each time of entering the Port a sum not exceeding
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Ar gach glantonna cláraithe de thomhas gach árthaigh chúrsóireachta phaisinéirí a úsáidfidh an calafort mar chríochfort agus a thiocfaidh isteach sa Chalafort d'aon toisc chun paisinéirí a chur i dtír nó a thógáil ar bord nó chun paisinéirí a chur i dtír agus a thógáil ar bord ,agus nach loingseoidh, nach dtrasloingseoidh nó nach ndíloingseoidh sa Chalafort aon mharsantas ná lasta seachas paisinéirí nó bagáiste paisinéirí nó soláthairtí nó breosla (gual nó ola) a bheidh le húsáid chun críche an turais, ar gach uair a thiocfaidh sí isteach sa Chalafort, suim nach mó ná
For every net register ton of the admeasurement of every cruising passenger vessel using the Port as a terminal port which enters the Port solely for the purpose of landing or embarking passengers or both landing and embarking passengers and not shipping, trans-shipping or unshipping in the Port any merchandise or cargo other than passengers or passengers' luggage or provisions or fuel (coal or oil) to be used for the purpose of the voyage, for each time of entering the Port a sum nor exceeding
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Níor cheart bonn cirt a bheith le dul ar iontaoibh oibleagáidí seirbhíse poiblí a bhfuil teorannú le líon soláthraithe seirbhísí calafoirt mar thoradh orthu ach ar chúiseanna leas an phobail chun rochtain gach úsáideora ar an tseirbhís chalafoirt, infhaighteacht na seirbhíse calafoirt ar feadh na bliana, inacmhainneacht na seirbhíse calafoirt do chatagóir áirithe úsáideoirí a áirithiú, mar aon le sábháilteacht nó slándáil na n-oibríochtaí calafoirt nó a n-inbhuanaitheacht ó thaobh an chomhshaoil de agus comhtháthú críochach.
The only justification for recourse to public service obligations leading to a limitation on the number of providers of port services should be reasons of public interest in order to ensure the accessibility of the port service to all users, the availability of the port service all year long, the affordability of the port service to a certain category of users, the safety, security or environmental sustainability of port operations and territorial cohesion.
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Is iomchuí a shoiléiriú, i gcásanna nach mbíonn feidhm ag Treoir 2001/23/CE ón gComhairle [8] agus go leanann athrú soláthraí seirbhíse calafoirt tabhairt i gcrích conradh seirbhíse calafoirt, gur cheart do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó don údarás inniúil, a bheith in ann a cheangal, mar sin féin, go ndéanfaí cearta agus oibleagáidí an tsoláthraí seirbhíse calafoirt a bhí ann go dtí sin a aistriú chuig an soláthraí seirbhíse calafoirt nuacheaptha, ar cearta agus oibleagáidí iad a d’eascair as conradh fostaíochta, nó as caidreamh fostaíochta, arbh ann dóibh ar dháta an athraithe sin.
It is appropriate to clarify that in cases where Council Directive 2001/23/EC [8] does not apply, where the conclusion of a port service contract entails a change of port service provider, the managing body of the port, or the competent authority, should nevertheless be able to require that the rights and obligations of the outgoing provider of port services arising from a contract of employment, or from an employment relationship, existing on the date of that change be transferred to the newly appointed port service provider.
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
ciallaíonn “dreidireacht” gaineamh, dríodar nó substaintí eile a bhaint ó ghrinneall rochtana uiscebhealaí ar an gcalafort, nó a bhaint laistigh de limistéar an chalafoirt a thagann faoi inniúlacht chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, lena n-áirítear diúscairt na n-ábhar a baineadh, le go mbeidh soithí uisce-iompartha in ann rochtain a fháil ar an gcalafort; cuimsítear léi an bhaint tosaigh (dreidireacht chaipitiúil) agus an dreidireacht chothabhála araon a dhéantar chun rochtain ar an uiscebhealach a áirithiú i gcónaí, cé nach seirbhís calafoirt é atá á tairiscint don úsáideoir;
‘dredging’ means the removal of sand, sediment or other substances from the bottom of the waterway access to the port, or within the port area that falls within the competence of the managing body of the port, including the disposal of the removed materials, in order to allow waterborne vessels to have access to the port; it comprises both the initial removal (capital dredging) and the maintenance dredging carried out in order to keep the waterway accessible, whilst not being a port service offered to the user;
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
ciallaíonn “conradh seirbhíse calafoirt” comhaontú foirmiúil atá ceangailteach ó thaobh dlí nó gníomh a bhfuil éifeacht dhlíthiúil choibhéiseach aige idir soláthraí seirbhísí calafoirt agus comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó údarás inniúil a bhfuil mar ábhar aige seirbhís calafoirt amháin nó níos mó a sholáthar, gan dochar don bhealach a ndéantar soláthraithe seirbhísí calafoirt a ainmniú;
port service contract’ means a formal and legally binding agreement or an act of equivalent legal effect between a provider of port services and a managing body of the port, or a competent authority, having as its subject-matter the provision of one or more port services, without prejudice to the form of designating providers of port services;
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
DE BHRÍ le hordú sealadach dá ngairmtear an Cork Port Sanitary Order, 1903, fé mar atá sé daingnithe leis an Local Government Board (Ireland) Provisional Orders Confirmation (No. 5) Act, 1903 (Ordú agus Acht dá ngairmtear, fé seach, san Ordú so “Ordú 1903” agus “an tAcht Daingniúcháin”) gur có-dhineadh údarás sláintíochta puirt don chuid sin de Phort Custuim Chorcaighe atá tuairiscithe in Ordú 1903 tré chó-bhord do bhunú fé ainm Údarás Sláintíochta Puirt Chorcaighe ar a mbeadh fiche ball ionadathach o sna húdaráis có-pháirteacha uile agus fé seach atá luaidhte san ordú san, eadhon, údaráis sláintíochta do cheanntracha sláintíochta atá in a gcodacha den chuid sin no atá teoranta leis an gcuid sin den phort san agus ag a bhfuil údarás sa chuid sin: AGUS DE BHRÍ go raibh ar na húdaráis chó-pháirteacha san Ard-Mhéara, Seanóirí agus Buirgéisigh Chontae-Bhuirg Chorcaighe ag gníomhú tríd an gComhairle, Comhairle Thuathcheanntair Chorcaighe, Comhairle Thuathcheanntair Mhainistir na Coran, Comhairle Bhailecheanntair an Chóibh agus Comhairle Thuathcheanntair Chionn tSáile;
WHEREAS by provisional order called the Cork Port Sanitary Order, 1903, as confirmed by the Local Government Board (Ireland) Provisional Orders Confirmation (No. 5) Act, 1903, (which Order and Act are respectively referred to in this Order as "the Order of 1903" and "the Confirming Act,") a port sanitary authority was constituted for that part of the customs port of Cork described in the Order of 1903 by forming a joint board under the name of the Cork Port Sanitary Authority consisting of twenty representative members of the several component authorities therein specified being sanitary authorities of sanitary districts forming parts of or abutting on the said part of the said port and having jurisdiction therein:
Uimhir 3 (Príobháideach) de 1928: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚLA AGUS SLÁINTE PUIBLÍ, 1928
DE BHRÍ gur dineadh, le The Dublin Port and Docks Act, 1869 (dá ngairmtear “Acht 1869” anso ina dhiaidh seo), na hAchtanna uile de Pháirlimint na hÉireann agus na Ríochta Aontuithe a bhaineann le Bord Phort agus Duganna Bhaile Atha Cliath (dá ngairmtear “an Bord” anso ina dhiaidh seo) fén teideal atá anois air no fé n-a sheana-theideal The Corporation for Preserving and Improving the Port of Dublin, do chó-dhlúthú agus do leasú agus gur hachtuíodh go soiléir (le hAlt 9) go mbeadh cúram, bainistí agus maoirseacht Phort Bhaile Atha Cliath dílsithe sa Bhord maraon le gach céibh-fhalla, droichead agus bancánacht do bhí laistigh den Phort mar a mínítear é san Acht san do dhéanamh, do dheisiú, agus do choinneáil i dtreo:
WHEREAS by "The Dublin Port and Docks Act, 1869" (hereinafter referred to as "the Act of 1869") the various Acts of the Parliament of Ireland and of the United Kingdom relating to the Dublin Port and Docks Board (hereinafter called "the Board") by its present title or by its former title of "The Corporation for Preserving and Improving the Port of Dublin" were consolidated and amended and (by Section 9) it was expressly enacted that the care management and superintendence of the Port of Dublin should be vested in the Board together with the building repairs and maintenance of all quay walls bridges and embankments included within the Port as defined by that Act:
1929-PRA-002
AGUS DE BHRÍ go ndearnadh, leis an Dublin Port and Docks Act, 1869 (dá ngairmtear “Acht 1869” anso feasta), socrú chun ciste generálta (dá ngairmtear “Ciste an Phuirt” anso feasta), le haghaidh crícheanna an Phuirt, do bhunú chun é úsáid chun an Phuirt do chothabháil agus d'fheabhsú, agus gur horduíodh, leis an Acht san, an t-airgead go léir (seachas iasachtaí) is leis an mBord, no is iníoctha leis an mBord, do chur chun creidiúna Chiste an Phuirt;
AND WHEREAS by the Dublin Port and Docks Act, 1869 (hereinafter referred to as "the Act of 1869") provision was made for the creation of a general fund (hereinafter referred to as "the Port Fund") for the purposes of the Port to be applied to the maintenance and improvement of the Port and all money belonging or payable to the Board (other than borrowed money) was directed to be carried to the credit of the Port Fund;
Uimhir 4 (Príobháideach) de 1940: ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1940
Maidir leis na muiraistir uile laistigh den Aontas, na muiraistir uile isteach ón gcalafort cuarda deireanach nach bhfuil san Aontas go dtí an chéad calafort cuarda san Aontas, agus na muiraistir uile amach ó chalafort san Aontas go dtí an chéad chalafort cuarda eile nach bhfuil san Aontas, lena n-áirítear muiraistir bhallasta, ba cheart iad a mheas mar aistir ábhartha chun críocha faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí CO2 i gcalafoirt san Aontas, lena n-áirítear astaíochtaí ó longa atá i mbeart nó a ghluaiseann laistigh de chalafort, ar nithe iad ba cheart a chumhdach freisin, go háirithe toisc go bhfuil bearta sonracha ar fáil maidir leis na hastaíochtaí sin a laghdú nó a sheachaint.
All intra-Union voyages, all incoming voyages from the last non-Union port to the first Union port of call and all outgoing voyages from a Union port to the next non-Union port of call, including ballast voyages, should be considered relevant for the purposes of monitoring. CO2 emissions in Union ports, including emissions arising from ships at berth or moving within a port, should also be covered, particularly as specific measures for their reduction or avoidance are available.
Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Chun go mbeidh calafort ina chalafort ainmnithe, sonróidh Ballstát an chalafoirt amanna agus ionaid ina gceadófar gabhálacha a thabhairt i dtír nó a thrasloingsiú.
For a port to be determined as a designated port, the port Member State shall specify permitted landing and transhipping times and places.
Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle
Ba cheart do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt go háirithe dul i gcomhairle le húsáideoirí calafort agus geallsealbhóirí ábhartha eile maidir le pleananna forbartha calafort.
The managing body of the port should in particular consult port users and other relevant stakeholders regarding port development plans.
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Féadfaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, a cheangal ar sholáthraithe seirbhísí calafoirt, lena n-áirítear fochonraitheoirí, na híoscheanglais a chomhlíonadh chun an tseirbhís chalafoirt chomhfhreagrach a dhéanamh.
The managing body of the port, or the competent authority, may require providers of port services, including subcontractors, to comply with minimum requirements for the performance of the corresponding port service.
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Féadfaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt a theorannú i gcás seirbhís calafoirt faoi leith ar cheann amháin nó níos mó de na cúiseanna seo a leanas:
The managing body of the port, or the competent authority, may limit the number of providers of port services for a given port service for one or more of the following reasons:
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Ní chuirfidh sé sin bac ar sholáthraithe seirbhísí calafoirt a úsáideann an bonneagar calafoirt muirir ar sheirbhísí calafoirt a thobhach.
This shall not prevent providers of port services which are using the port infrastructure from levying port service charges.
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
I gcás den sórt sin, áiritheoidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt go leanfaidh úsáideoir an bhonneagair chalafoirt de bheith in ann méid an mhuirir ar bhonneagar calafoirt a shainaithint go héasca.
In such a case, the managing body of the port shall make sure that the amount of the port infrastructure charge remains easily identifiable by the user of the port infrastructure.
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Áireofar i gcomhairliúchán den sórt sin aon athruithe bunúsacha ar na muirir ar bhonneagar calafoirt agus ar na muirir ar sheirbhísí calafoirt i gcásanna ina soláthraíonn oibreoirí inmheánacha seirbhísí calafoirt faoi oibleagáidí seirbhíse poiblí.
Such consultation shall include any substantial changes to the port infrastructure charges and port service charges in cases where internal operators provide port services under public service obligations.
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Cuirfidh soláthraithe seirbhísí calafoirt faisnéis leordhóthanach ar fáil d’úsáideoirí an chalafoirt faoi chineál agus leibhéal na muirear ar sheirbhísí calafoirt.
The providers of port services shall make available to port users adequate information about the nature and level of the port service charges.
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Ar gach glan tonna cláraithe de thomhas gach árthaigh (seachas mar a shonraítear anseo ina dhiaidh seo) ó aon chalafort nó áit, seachas calafort nó áit sa Bhreatain Mhór, in Oileán Mhanann, i dTuaisceart Éireann nó sa Stát, agus a loingseoidh, a thrasloingseoidh nó a dhíloingseoidh aon lasta nó paisinéirí sa Chalafort, ar gach uair a thiocfaidh sí isteach sa Chalafort, suim nach mó ná
For every net register ton of the admeasurement of every vessel (except as hereinafter specified) from any port or place, other than a port or place in Great Britain, Isle of Man, Northern Ireland or the State, which ships, trans-ships or unships any cargo or passengers in the Port, for each time of entering the Port a sum not exceeding
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Ar gach glantonna cláraithe de thomhas gach árthaigh ó aon Chalafort nó áit nach ndíloingseoidh nó nach dtrasloingseoidh sa Chalafort aon 'phaisinéirí ná lasta seachas amh-ola nó ola pháirt-athscagtha ag Críochfort Farraige an Irish Refining Company Limited le hathscagadh ag Scaglann an Gheata Bháin agus nach loingseoidh sa Chalafort aon phaisinéirí ná lasta seachas táirgí peitriliam a bheidh athscagtha ag Scaglann an Gheata Bháin, ar gach aon uair a thiocfaidh sí isteach sa Chalafort, suim nach mó ná
For every net register ton of the admeasurement of every vessel from any Port or place not unshipping or trans-shipping in the Port any passengers or cargo other than crude or partly refined oil at the Marine Terminal of the Irish Refining Company Limited, for refining at the Whitegate Refinery and not shipping in the Port any passengers or cargo other than petroleum products refined at the Whitegate Refinery, for each time of entering the Port a sum not exceeding
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Ar gach glantonna cláraithe de thomhas gach árthaigh ó aon chalafort nó áit nach ndíloingseoidh nó nach dtrasloingseoidh aon phaisinéirí nó lasta sa Chalafort agus nach loingseoidh sa Chalafort aon phaisinéirí ná lasta seachas táirgí peitriliam a athscagadh ag Scaglann an Gheata Bháin, ar gach aon uair a thiocfaidh sí isteach sa Chalafort, suim nach mó ná
For every net register ton of the admeasurement of every vessel from any port or place not unshipping or trans-shipping any passengers or cargo in the Port and not shipping in the Port any passengers or cargo other than petroleum products refined at the Whitegate Refinery, for each time of entering the Port a sum not exceeding
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Ar gach glantonna cláraithe de thomhas gach árthaigh seachas mar a shonraítear anseo ina dhiaidh seo) ó aon chalafort nó áit, seachas calafort nó áit sa Bhreatain Mhór, in Oileán Mhanann, i dTuaisceart Éireann nó sa Stát, agus a loingseoidh, a thrasloingseoidh nó a dhíloingseoidh aon lasta nó paisinéirí sa chalafort, ar gach uair a thiocfaidh sí isteach sa Chalafort, suim nach mó ná
For every net register ton of the admeasurement of every vessel (except as hereinafter specified) from any port or place, other than a port or place in Great Britain, Isle of Man, Northern Ireland or the State, which ships, thans-ships or unships any cargo or passengers in the Port, for each time of entering the Port a sum not exceeding
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Ar gach glantonna cláraithe de thomhas gach árthaigh ó aon chalafort nó áit nach ndíloingseoidh nó nach dtrasloingseoidh sa chalafort aon phaisinéirí ná lasta seachas amh-ola nó ola pháirt-athscagtha ag Críochfort Farraige an Irish Refining Company Limited le hathscagadh ag Seaglann an Gheata Bháin agus nach loingseoidh sa Chalafort aon phaisinéirí ná lasta seachas táirgí peitriliam a bheidh athscagtha ag Scaglann an Gheata Bháin, ar gach aon uair a thiocfaidh sí isteach sa Chalafort, suim nach mó ná
For every net register ton of the admeasurement of every vessel from any Port or place not unshipping or trans-shipping the Port any passengers or cargo other than crude or partly refined oil at the Marinc Terminal of the Irish Refining Company Limited, for refining at the Whitegate Refinery and not shipping in the Port any passengers or cargo other than petroleum products refined at the Whitegate Refinery, for each time of entering the Port a sum not exceeding
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Níor cheart teorainn a chur leis an Rialachán seo ar chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó ar an údarás inniúil, maidir lena chóras muirearaithe a chur ar bun, fad a bheidh na muirir ar bhonneagar calafoirt arna n-íoc ag oibreoirí soithí uisce-iompartha nó ag úinéirí lastais trédhearcach, go háirithe fad a bheidh siad inaitheanta go héasca agus neamh-idirdhealaitheach, agus go gcuirfidh siad le bonneagair agus saoráidí seirbhísí a chothabháil agus a fhorbairt agus le seirbhísí a sholáthar a bhfuil gá leo chun oibríochtaí iompair a dhéanamh nó a éascú laistigh de limistéar an chalafoirt agus ar na huiscebhealaí a thugann rochtain ar na calafoirt sin a thagann faoi inniúlacht chomhlacht bainistíochta an chalafoirt.
This Regulation should not limit the managing body of the port, or the competent authority, in setting up its charging system, as long as port infrastructure charges paid by the operators of waterborne vessels or cargo owners are transparent, in particular easily identifiable, and non-discriminatory, and contribute to the maintenance and development of infrastructure and service facilities and to the provision of services that are needed to perform or to facilitate transport operations within the port area and on the waterways giving access to those ports that fall within the competence of the managing body of the port.
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Ós rud é gur limistéir theoranta gheografacha atá sna calafoirt, d’fhéadfadh líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt, i gcásanna áirithe, a bheith faoi réir teorannuithe a bhaineann le ganntanas talún nó spás cois uisce, tréithe bhonneagar an chalafoirt nó cineál thrácht an chalafoirt, nó an gá atá ann a áirithiú go mbeadh na hoibríochtaí calafoirt slán, sábháilte agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil.
Since ports are constituted of limited geographical areas, the number of providers of port services could, in certain cases, be subject to limitations relating to the scarcity of land or waterside space, the characteristics of the port infrastructure or the nature of the port traffic, or the need to ensure safe, secure or environmentally sustainable port operations.
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
I gcás ina soláthraíonn comhlacht bainistíochta de chuid calafoirt, nó an t-údarás inniúil, seirbhísí calafoirt é féin nó trí eintiteas atá leithleach go dlíthiúil a rialaíonn sé go díreach nó go hindíreach, ba cheart bearta a dhéanamh atá riachtanach chun coinbhleachtaí leasa a sheachaint agus chun rochtain chothrom agus thrédhearcach mhargaidh ar sheirbhísí calafoirt a áirithiú nuair a bhíonn líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt teoranta.
If the managing body of a port, or the competent authority, provides port services itself or through a legally distinct entity which it directly or indirectly controls, measures should be taken to avoid conflicts of interests and to ensure fair and transparent market access to port services when the number of providers of port services is limited.
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Ag brath ar straitéis eacnamaíoch an chalafoirt, ar bheartas pleanáil spásúil calafoirt nó ar chleachtais tráchtála calafoirt agus, i gcás inarb ábhartha, ar bheartas ginearálta calafoirt an Bhallstáit lena mbaineann, d’fhéadfadh sé, mar gheall ar an éagsúlacht sna muirir ar bhonneagar calafoirt, go socrófar rátaí ag nialas do chatagóirí áirithe úsáideoirí.
Depending on the economic strategy of the port, port spatial planning policy or port commercial practices and, where relevant, the general ports policy of the Member State concerned, the variation of port infrastructure charges may result in rates being set at zero for certain categories of users.
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
I gcás athrú soláthraí seirbhíse calafoirt a dhéantar mar thoradh ar chonradh lamháltais nó poiblí a thabhairt, féadfaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, a cheangal go ndéanfar cearta agus oibleagáidí an tsoláthraí seirbhíse calafoirt a bhí ann go dtí sin a aistriú chuig an soláthraí seirbhíse calafoirt nuacheaptha, ar cearta agus oibleagáidí iad a d’eascair as conradh fostaíochta, nó as caidreamh fostaíochta, mar a shainmhínítear sa dlí náisiúnta agus arbh ann dóibh ar dháta an athraithe sin.
In the case of a change of provider of port services that is due to the award of a concession or public contract, the managing body of the port, or the competent authority, may require that the rights and obligations of the outgoing provider of port services arising from a contract of employment, or from an employment relationship as defined in national law, and existing on the date of that change, be transferred to the newly appointed provider of port services.
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
I gcás den sórt sin, áiritheoidh soláthraí na seirbhísí calafoirt agus, más iomchuí, comhlacht bainistíochta an chalafoirt go leanfaidh úsáideoir na seirbhíse calafoirt de bheith in ann méid an mhuirir ar sheirbhísí calafoirt a shainaithint go héasca.
In such a case, the provider of port services and, where appropriate, the managing body of the port shall make sure that the amount of the port service charge remains easily identifiable by the user of the port service.
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Áiritheoidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, go gcuirfear úsáideoirí calafoirt agus ionadaithe nó comhlachais úsáideoirí calafoirt ar an eolas maidir le cineál agus leibhéal na muirear ar bhonneagar calafoirt.
The managing body of the port, or the competent authority, shall ensure that port users and the representatives or associations of port users are informed about the nature and level of the port infrastructure charges.
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
DE BHRÍ le hordú sealadach dá ngairmtear an Cork Port Sanitary Order, 1903, mar a daingníodh é leis an Local Government Board (Ireland) Provisional Orders Confirmation (No. 5) Act, 1903 (Ordú agus Acht dá ngairmtear, fé seach, anso feasta “Ordú 1903” agus “Acht 1903”), gur bunuíodh údarás sláintíochta puirt don chuid sin de phort custum Chorcaighe atá tuairiscithe in Ordú 1903 tré chó-bhord do cheapadh dá ngairmtear Údarás Sláintíochta Puirt Chorcaighe agus ar a mbeadh baill o sna húdaráis pháirteacha uile agus fé seach atá luaidhte san Ordú san:
WHEREAS by provisional order called the Cork Port Sanitary Order, 1903, as confirmed by the Local Government Board (Ireland) Provisional Orders Confirmation (No. 5) Act, 1903 (which Order and Act are hereinafter referred to respectively as "the Order of 1903" and "the Act of 1903"), a port sanitary authority was constituted for that part of the customs port of Cork described in the Order of 1903 by forming a joint board under the name of the Cork Port Sanitary Authority consisting of members of the several component authorities therein specified:
Uimhir 2 (Príobháideach) de 1937: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚLA AGUS SLÁINTE PUIBLÍ, 1937
(2) Déanfaidh an máistir, chun críche an fhormhuinithe sin ag cláraitheoir poirt chláraitheachta na loinge, an deimhniú cláraitheachta a sheachadadh don chláraitheoir, láithreach tar éis an athruithe más le linn an long a bheith ina port cláraitheachta a tharlós an t-athrú, agus más le linn di bheith as an bport sin a tharlós sé agus nach ndéanfar an formhainiú faoin alt seo roimh fhilleadh dhi, ansin ar a céad-fhilleadh ar an bport sin.
(2) The master shall, for the purpose of such endorsement by the registrar of the ship's port of registry, deliver the certificate of registry to the registrar, forthwith after the change, if the change occurs when the ship is at her port of registry, and if it occurs during her absence from that port and the endorsement under this section is not made before her return, then upon her first return to that port.
Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955
(2) In aon chás den tsórt sin. ach amháin má cailleadh nó má díthíodh deimhniú cláraitheachta na loinge, déanfaidh máistir na loinge, más i bport don loing tráth na tarlachtana. an deimhniú a sheachadadh láithreach. ach más in aon áit eile di, é a sheachadadh laistigh de dheich lá tar éis dó port a shroichint, don chláraitheoir nó. mura bhfuil cláraitheoir ann. don oifigeach taidhleoireachta nó consalachta ann, agus déanfaidh an cláraitheoir, murab é féin cláraitheoir a poirt chláraitheachta, nó déanfaidh an t-oifigeach taidhleoireachta nó consalachta, an deimhniú a seachadadh dó amhlaidh a chur ar aghaidh láithreach go dtí cláraitheoir a poirt chláraitheachta.
(2) In any such case, except where the ship's certificate of registry is lost or destroyed, the master of the ship shall, if the event occurs in port, immediately, but if it occurs elsewhere, then within ten days after his arrival in port, deliver the certificate to the registrar, or, if there is none, to the diplomatic or consular officer there, and the registrar, if he is not himself the registrar of her port of registry, or the diplomatic or consular officer, shall forthwith forward the certificate delivered to him to the registrar of her port of registry.
Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955
(4) Ar na doiciméid sin thuas d'fháil dó, cuirfidh cláraitheoir an phoirt chláraitheachta atá beartaithe don loing ar taifead ina chlár-leabhar na sonraí agus na hainmneacha uile a cuireadh chuige mar adúradh, agus bhéarfaidh deimhniú cláraitheachta úr, agus uaidh sin amach measfar an long sin a bheith cláraithe sa phort cláraitheachta nua, agus déanfar ainm phoirt chláraitheachta nua na loinge a chur in ionad ainme a sean-phoirt chláraitheachta ar dheireadh na loinge.
(4) On the receipt of the above documents the registrar of the intended port of registry shall enter in his register book all the particulars and names so transmitted as aforesaid, and grant a fresh certificate of registry, and thenceforth such ship shall be considered as registered at the new port of registry, and the name of the ship's new port of registry shall be substituted for the name of her former port of registry on the ship's stern.
Uimhir 29 de 1955: AN tACHT LOINGIS THRÁCHTÁLA, 1955
Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le longa atá os cionn olltonnáiste 5000 i ndáil le hastaíochtaí CO2 a sceitear le linn a muiraistear óna gcalafort cuarda deireanach go dtí calafort cuarda atá faoi dhlínse Ballstáit agus ó chalafort cuarda atá faoi dhlínse Ballstáit go dtí a gcéad chalafort cuarda eile, chomh maith le muiraistir laistigh de chalafoirt chuarda atá faoi dhlínse Ballstáit.
This Regulation applies to ships above 5000 gross tonnage in respect of CO2 emissions released during their voyages from their last port of call to a port of call under the jurisdiction of a Member State and from a port of call under the jurisdiction of a Member State to their next port of call, as well as within ports of call under the jurisdiction of a Member State.
Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
(3) Ba cheart go gcumhdódh cosaint paisinéirí ní amháin seirbhísí paisinéirí idir calafoirt atá suite i gcríoch na mBallstát, ach freisin seirbhísí paisinéirí idir na calafoirt sin agus calafoirt atá suite lasmuigh de chríoch na mBallstát, agus an riosca go ndéanfaí saobhadh ar an iomaíocht sa mhargadh iompair paisinéirí á chur san áireamh.
(3) The protection of passengers should cover not only passenger services between ports situated in the territory of the Member States, but also passenger services between such ports and ports situated outside the territory of the Member States, taking into account the risk of distortion of competition on the passenger transport market.
Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004
Ba cheart go dteachtfaidís an ceart chun cúnaimh i gcalafoirt agus ar bord long paisinéirí.
They should enjoy the right to assistance in ports and on board passenger ships.
Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004
An ceart chun cúnaimh i gcalafoirt agus ar bord long
Right to assistance in ports and on board ships
Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004
CÚNAMH I GCALAFOIRT, LENA N-ÁIRÍTEAR DUL AR BORD AGUS DUL I DTÍR, DÁ DTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 10 AGUS IN AIRTEAGAL 13
ASSISTANCE IN PORTS, INCLUDING EMBARKATION AND DISEMBARKATION, AS REFERRED TO IN ARTICLES 10 AND 13
Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004
Calafoirt ainmnithe
Designated ports
Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle
Tabharfaidh an Coimisiún fógra i leith na gcalafort sin agus i leith aon athruithe a thiocfaidh ar liosta na gcalafort ainmnithe do Rúnaí NEAFC 15 lá ar a laghad roimh an dáta a dtiocfaidh an t-athrú i bhfeidhm.
The Commission shall notify the NEAFC Secretary of these ports and of any changes to the list of ports designated at least 15 days before the change comes into force.
Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle
(a) go ndéanfar cigireacht orthu i gcomhréir le forálacha Airteagal 41 nuair a théann siad isteach ina gcalafoirt;
(a) inspected in accordance with the provisions of Article 41 when they enter their ports;
Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle
An tAcht Saorphort, 1986
Free Ports Act 1986
AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010
Ba cheart go gcumhdódh cosaint paisinéirí ní amháin seirbhísí paisinéirí idir calafoirt atá suite i gcríoch na mBallstát, ach freisin seirbhísí paisinéirí idir na calafoirt sin agus calafoirt atá suite lasmuigh de chríoch na mBallstát, agus an riosca go ndéanfaí saobhadh ar an iomaíocht sa mhargadh iompair paisinéirí á chur san áireamh.
The protection of passengers should cover not only passenger services between ports situated in the territory of the Member States, but also passenger services between such ports and ports situated outside the territory of the Member States, taking into account the risk of distortion of competition on the passenger transport market.
Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ba cheart go dteachtfaidís an ceart chun cúnaimh i gcalafoirt agus ar bord long paisinéirí.
They should enjoy the right to assistance in ports and on board passenger ships.
Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
An ceart chun cúnaimh i gcalafoirt agus ar bord long
Right to assistance in ports and on board ships
Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
"(c) calafoirt fharraige, abhann agus locha na mBallstát i gcás nasc inmheánach rialta bád farantóireachta;";
"(c) sea, river and lake ports of the Member States for regular internal ferry connections;";
Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Tar éis na n-oibríochtaí próiseála, is féidir na heití agus na coirp a chur i dtír i gcalafoirt éagsúla.
Following processing operations, fins and bodies can be landed in different ports.
Rialachán (AE) Uimh. 605/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1185/2003 maidir le heití a bhaint de shiorcanna ar bord soithí
Móid eile iompair, lena n-áirítear uiscebhealaí intíre agus iompar muirí, calafoirt, naisc ilmhódacha agus bonneagar aerfoirt:
Other modes of transport, including inland-waterways and maritime transport, ports, multimodal links and airport infrastructure:
Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle
go gcuirfear chun cinn iompar muirí agus mótarbhealaí na farraige, gan tacaíocht airgeadais a chur ar fáil do chalafoirt tríú tíortha;
promote maritime transport and motorways of the sea, excluding financial support to third-country ports;
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
calafoirt intíre, lena n-áirítear an bonneagar is gá le haghaidh oibríochtaí iompair laistigh de limistéar an chalafoirt;
inland ports, including the infrastructure necessary for transport operations within the port area;
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
naisc na gcalafort intíre leis na modhanna eile sa ghréasán tras-Eorpach iompair.
the connections of the inland ports to the other modes in the trans-European transport network.
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh calafoirt intíre nasctha leis an mbonneagar bóthair nó iarnróid.
Member States shall ensure that inland ports are connected with the road or rail infrastructure.
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
calafoirt intíre, lena n-áirítear an bonneagar is gá le haghaidh oibríochtaí iompair laistigh de limistéar an chalafoirt;
maritime ports, including the infrastructure necessary for transport operations within the port area;
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
naisc na gcalafort leis na modhanna eile sa ghréasán tras-Eorpach iompair;
the connections of the ports to the other modes in the trans-European transport network;
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Is iad na calafoirt mhuirí na pointí iontrála agus fágála do bhonneagar talún an ghréasáin chuimsithigh.
Maritime ports shall be entry and exit points for the land infrastructure of the comprehensive network.
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
calafoirt mhuirí a idirnascadh le huiscebhealaí intíre;
interconnection of maritime ports with inland waterways;
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
go bhfuil modhanna iompair nasctha i gceann amháin de na háiteanna seo a leanas: críochfoirt lasta, stáisiúin phaisinéirí, calafoirt intíre, aerfoirt agus calafoirt mhuirí, ionas go mbeidh iompar ilmhódach paisinéirí agus lasta indéanta;
transport modes are connected in any of the following places: freight terminals, passenger stations, inland ports, airports and maritime ports, in order to allow multimodal transport of passengers and freight;
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
nóid uirbeacha, lena n-áirítear a gcalafoirt agus a n-aerfort;
urban nodes, including their ports and airports;
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Calafoirt, lena n-áirítear críochfoirt iarnróid
Ports, including rail road terminals
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Uiscebhealaí intíre agus calafoirt
Inland waterways and ports
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Iarnróid (lasta), calafoirt agus críochfoirt iarnróid (RRT)
Railways (freight), ports and rail road terminals (RRT)
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Bóithre, calafoirt, críochfoirt iarnróid (RRT) agus aerfoirt
Roads, ports, rail road terminals (RRT) and airports
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Gréasán Cuimsitheach: Iarnróid, calafoirt agus críochfoirt iarnróid (RRT)
Comprehensive Network: Railways, ports and rail road terminals (RRT)
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Croíghréasán: Iarnróid (lasta), calafoirt agus críochfoirt iarnróid (RRT)
Core Network: Railways (freight), ports and rail road terminals (RRT)
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Bóithre, calafoirt, críochfoirt iarnróid agus aerfoirt
Roads, ports, rail road terminals and airports
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Gréasán Cuimsitheach & Croíghréasán: Uiscebhealaí intíre agus calafoirt
Comprehensive & Core Networks: Inland waterways and ports
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Gréasán Cuimsitheach: Iarnróid, calafoirt agus críochfoirt iarnróid (RRT)
Réseau global: chemins de fer, ports et terminaux rail-route (TRR)
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Croíghréasán: Iarnróid (lasta), calafoirt agus críochfoirt iarnróid (RRT)
Réseau central: chemins de fer (fret), ports et terminaux rail-route (TRR)
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Gréasán Cuimsitheach: Uiscebhealaí intíre agus calafoirt
Comprehensive Network: Inland waterways and ports
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Gréasán Cuimsitheach: Bóithre, calafoirt, críochfoirt iarnróid agus aerfoirt
Comprehensive Network: Roads, ports, rail road terminals and airports
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Calafoirt mmuirí, mótarbhealaí farraige (MoS) agus aerfoirt an chroíghréasáin, bonneagar sábháilte agus slán
Core network ports, motorways of the sea (MoS) and airports, safe and secure infrastructure
Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Calafoirt
Ports
Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Calafoirt, mótarbhealach na farraige
Ports, MoS
Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Calafoirt Intíre
Inland Ports
Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Calafoirt, ardáin ilmhódacha
Ports, multimodal platforms
Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Idirnaisc chalafort le hiarnród; báid farantóireachta astaíochtaí ísle; cumas briste oighir
Interconnections ports with rail; low-emission ferries; ice-breaking capacity
Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Iarnród, calafoirt
Rail, ports
Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Staidéir agus oibreacha ar bun faoi láthair, uasghrádú ar chalafoirt idirnaisc mhódacha Sines/Lisboa
Studies and works ongoing, upgrading of modal interconnection ports of Sines/Lisboa
Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Staidéir agus oibreacha ar chodanna áirithe agus ar scrogaill; calafoirt d'uiscebhealach intíre: idirnaisc ilmhódacha leis an iarnród
Studies and works on several sections and bottlenecks; inland waterway ports: multimodal interconnections with rail
Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Lógó gaois.ie
gaois.ie