Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (36)
Ionaduíocht Chothromúil agus dáilcheanntair.
Proportional representation and constituencies.
Uimhir 12 de 1923: ACHT TIMPEAL TOGHACHÁN, 1923
Rialacha do Thoghacháin do réir Ionadaiochta Cothromúla.
[GA] PROPORTIONAL REPRESENTATION ELECTION RULES.
Uimhir 12 de 1923: ACHT TIMPEAL TOGHACHÁN, 1923
—Leasófar agus leasuítear leis seo Airtiogal 32 den Bhunreacht tré sna focail “’na mbeidh líomatáiste údaráis Shaorstáit Éireann mar aon líomatáiste toghacháin amháin, agus is do réir Ionaduíochta Cothromúla a déanfar an toghachán” atá anois ann do scriosa amach agus tré sna focail seo do chur isteach in ionad na bhfocal a scriostar amach amhlaidh, eadhon, “gurb iad a bheidh mar thoghthóirí ann ná baill Dháil Éireann agus baill Sheanad Éireann ag vótáil le chéile do réir Ionaduíochta Cothromúla.
—Article 32 of the Constitution shall be and is hereby amended by the deletion of the words "at which the area of the jurisdiction of the Irish Free State (Saorstát Eireann) shall form one electoral area, and the elections shall be held on principles of Proportional Representation" now contained therein and the insertion in lieu of the words so deleted of the words "at which the electors shall be the members of Dáil Eireann and the members of Seanad Eireann voting together on principles of Proportional Representation.
Uimhir 13 de 1928: ACHT BUNREACHTA (LEASÚ UIMH. 6), 1928
Beidh ionadaíocht na saoránach comhréireach go céimlaghdaitheach agus beidh íosmhéid seisear comhaltaí ann do gach Ballstát.
Representation of citizens shall be degressively proportional, with a minimum threshold of six members per Member State.
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
(b) Is le rúnbhallóid agus ar bhonn phrionsabal na hionadaíochta cionmhaire trí vóta inaistrithe amháin a dhéanfar vótáil.
(b) Voting shall be by secret ballot and on the basis of proportional representation by means of a single transferable vote.
AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010
3° Is le rúnbhallóid agus de réir na hionadaíochta cionúire agus ar mhodh an aonghutha inaistrithe a dhéanfar an vótáil.
3° The voting shall be by secret ballot and on the system of proportional representation by means of the single transferable vote.
BUNREACHT NA hÉIREANN 1937
5° Is de réir na hionadaíochta cionúire agus ar mhodh an aonghutha inaistrithe a thoghfar na comhaltaí.
5° The members shall be elected on the system of proportional representation by means of the single transferable vote.
BUNREACHT NA hÉIREANN 1937
5 Gach toghchán dá mbeidh ann do na comhaltaí a thoghfar do Sheanad Éireann is de réir na hionadaíochta cionúire a dhéanfar é agus ar mhodh an aonghutha inaistrithe, le rúnbhallóid phoist.
5 Every election of the elected members of Seanad Éireann shall be held on the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and by secret postal ballot.
BUNREACHT NA hÉIREANN 1937
Beidh ionadaíocht na saoránach comhréireach go céimlaghdaitheach agus beidh íosmhéid seisear comhaltaí ann do gach Ballstát.
Representation of citizens shall be degressively proportional, with a minimum threshold of six members per Member State.
Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)
17. —(1) Gach toghachán comhraic, pe'ca toghachán Dála é no toghachán Seanaid, beidh sé do réir phrínsiobail na hIonaduíochta Cothromúla agus vóta ionaistrithe amháin a bheidh ag gach toghthóir.
17.— (1) A contested Dáil or Seanad election shall be according to the Principle of Proportional Representation, each elector having one transferable vote.
Uimhir 12 de 1923: ACHT TIMPEAL TOGHACHÁN, 1923
—(1) Is do réir ionaduíochta cothromúla a déanfar an vótáil i dtoghachán Seanaid agus aon vóta ionaistrithe amháin a bheidh ag gach toghthóir fé leith agus is le ballóid a tabharfar é.
—(1) The voting at a Seanad election shall be on the principle of proportional representation and each elector shall have one transferable vote which shall be given by ballot.
Uimhir 29 de 1928: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID, 1928
(5) Déanfar na comhaltaí ó Chorparáid an Ospidéil a thoghadh ar mhodh na hionadaíochta cionúire trí phost-vótáil ag na daoine a bheas cáilithe chun vótáil sa toghchán;
(5) The Hospital Corporation members shall be elected on the proportional representation system by postal vote of the persons qualified to vote at the election;
Uimhir 5 de 1951: ACHT OSPIDÉAL NA MIDHE, 1951
An bhfuil tú ag toiliú leis an togra chun an Bunreacht do leasú atá sa Bhille thíosluaite ? Do you approve of the proposal to amend the Constitution contained in the under-mentioned Bill ? Uimhir
At present, members of Dáil Éireann are elected on a system of proportional representation for constituencies returning at least three members, each voter having a single transferable vote.
Uimhir 5 de 1959: ACHT AN REIFRINN (LEASÚ), 1959
TREORACHA I DTAOBH AN PÁIPÉAR SEO DO MHARCÁIL. INSTRUCTIONS FOR MARKING THIS PAPER.
It is proposed in the Bill to abolish the system of proportional representation and to adopt, instead, a system of single-member constituencies, each voter having a single non-transferable vote.
Uimhir 5 de 1959: ACHT AN REIFRINN (LEASÚ), 1959
(3) I gcás ar toghchán iomaíochta toghchán, tógfar an vótaíocht trí rúnbhallóid agus de réir phrionsabal na hionadaíochta cionúire.
(3) Where an election is contested, the poll shall be taken by secret ballot and according to the principle of proportional representation.
Uimhir 6 de 1977: AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1977
(2) Má théitear in iomaidh i dtoghchán is le rúnbhallóid agus ar phrionsabal na hionadaíochta cionúire agus ar mhodh an aonghutha inaistrithe a thógfar an vótaíocht.
(2) Where an election is contested the poll shall be taken by secret ballot and on the principle of proportional representation by means of the single transferable vote.
Uimhir 5 de 1979: AN tACHT UM ÚDARÁS NA GAELTACHTA, 1979
(3) Is le rúnbhallóid, agus ar bhonn na hionadaíochta cionúire trí vóta inaistrithe amháin, a dhéanfar an vótáil.
(3) Voting shall be by secret ballot and on the basis of proportional representation by means of a single transferable vote.
Uimhir 24 de 1983: AN tACHT SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE, 1983
(2) Is le rúnbhallóid, agus ar bhonn na hionadaíochta cionúire trí vóta inaistrithe amháin, a dhéanfar an vótáil.
(2) Voting shall be by secret ballot and on the basis of proportional representation by means of a single transferable vote.
Uimhir 24 de 1983: AN tACHT SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE, 1983
(2) Is le rúnbhallóid agus ar bhonn phrionsabal na hionadaíochta cionmhaire ar mhodh aonghutha inaistrithe a dhéanfar vótáil.
(2) Voting shall be by secret ballot and on the basis of proportional representation by means of a single transferable vote.
Uimhir 15 de 1987: AN tACHT UM ÁISEANNA SAOTHAIR, 1987
(d) Beidh an toghchán de réir an chórais ionadaíochta cionmhaire, vóta singil soaistrithe, agus tionólfaidh iniúchóirí é sa bhliain 1973, a cheapfaidh an Comhlacht Ionadaitheach do Chigiri, do Sháirsinti Stáisiúin agus do Sháirsintí, agus ina dhiaidh sin, tionólfaidh iniúchóirí é a cheapfaidh an Chomhdháil Bhliantúil Toscairí agus críochnófar é tráth nach deireanaí ná dáta a chinnfidh an Feidhmeannas Náisiúnta.
( d ) The election shall be by the proportional representation system, single transferable vote, and shall be conducted in the year 1978 by auditors appointed by the Representative Body for Inspectors, Station Sergeants and Sergeants and, thereafter, by auditors appointed by the Annual Delegate Conference and shall be completed not later than a date determined by the National Executive.
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Leagtar síos leis an gcéad fhomhír d’Airteagal 14(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach na critéir maidir le comhdhéanamh Pharlaimint na hEorpa, eadhon nach rachaidh líon na n-ionadaithe do shaoránaigh an Aontais thar seacht gcéad caoga, móide an tUachtarán, go mbeidh an ionadaíocht comhréireach go céimlaghdaitheach, agus go mbeidh íosmhéid seisear comhaltaí ann do gach Ballstát, agus nach mbeidh níos mó ná sé shuíochán is nócha ag aon Bhallstát.
The first subparagraph of Article 14(2) of the Treaty on European Union lays down the criteria for the composition of the European Parliament, namely that representatives of the Union’s citizens are not to exceed 750 in number, plus the President, that representation is to be degressively proportional, with a minimum threshold of six members per Member State, and that no Member State is to be allocated more than 96 seats.
2013/312/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 28 Meitheamh 2013 lena socraítear comhdhéanamh Pharlaimint na hEorpa
Tugann an Iodáil dá haire go bhfuil Parlaimint na hEorpa comhdhéanta d'ionadaithe de shaoránaigh an Aontais a ndéanfar ionadaíocht chomhréireach chéimlaghdaitheach orthu, i gcomhréir le hAirteagal 10 agus le hAirteagal 14 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.
Italy notes that, pursuant to Articles 10 and 14 of the Treaty on European Union, the European Parliament is to be composed of representatives of the Union's citizens; this representation is to be degressively proportional.
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
In aon toghachán a déanfar do réir prínsiobal na hionadaíochta cothromúla fiarfóidh an t-Oifigeach Ceannais den vótálaí—“Ce hiad na hiarrthóirí gur mian leat rogha do dhéanamh díobh agus cadé an t-ordú ar a gcuirfá iad ?” agus marcálfa sé an páipeur ballóide dá réir:
In an election held according to the principle of proportional representation the Presiding Officer shall ask the voter—"For which candidates do you desire to express a preference, and in what order?" and shall mark the ballot paper accordingly:
Uimhir 12 de 1923: ACHT TIMPEAL TOGHACHÁN, 1923
—(1) Ar no roimh an 13adh lá de Mhí na Samhna roimh thoghachán tSeanaid no, más ar an Domhnach a thuitfidh an lá san no más lá saoire bainc é, ar no roimh an gcéad lá nách Domhnach ná lá saoire bainc tar éis an 13adh lá san de Mhí na Samhna, déanfidh Dáil Éireann, agus iad ag vótáil do réir Ionaduíochta Cothromúla, oiread daoine cáilithe is bheidh de bhaill le togha sa toghachán san d'ainmniú chun a gcurtha ar an ainmliost d'iarrthóirí don toghachán san.
—(1) On or before the 13th day of November preceding a Seanad election or, when that day falls on a Sunday or is a bank holiday, on or before the next day after such 13th day of November which is neither a Sunday nor a bank holiday as many qualified persons as there are members to be elected at such election shall be nominated by Dáil Eireann voting on principles of proportional representation for inclusion in the panel of candidates for such election.
Uimhir 29 de 1928: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID, 1928
(2) Ar no roimh an 13adh lá de Mhí na Samhna roimh thoghachán tSeanaid no, más ar an Domhnach a thuitfidh an lá san no más lá saoire bainc é, ar no roimh an gcéad lá nách Domhnach ná lá saoire bainc tar éis an 13adh lá san de Mhí na Samhna, déanfidh Seanad Éireann, agus iad ag vótáil do réir Ionaduíochta Cothromúla, oiread daoine cáilithe is bheidh de bhaill le togha sa toghachán san d'ainmniú chun a gcurtha ar an ainmliost d'iarrthóirí don toghachán san.
(2) On or before the 13th day of November preceding a Seanad election or, when that day falls on a Sunday or is a bank holiday, on or before the next day after such 13th day of November which is neither a Sunday nor a bank holiday as many qualified persons as there are members to be elected at such election shall be nominated by Seanad Eireann voting on principles of proportional representation for inclusion in the panel of candidates for such election.
Uimhir 29 de 1928: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID, 1928
(c) is do réir phrinsiobail na hionadaíochta cothromúla a déanfar an vótáil agus, i gcás vótálaithe go n-aon vóta amháin, beidh gach vóta ina aon vóta amháin ionaistrithe agus, i gcás vótálaithe go níos mó ná aon vóta amháin, beidh gach vóta fé leith do bhéarfaidh vótálaí uaidh ina aon vóta amháin ionaistrithe agus breacfar ar pháipeur bhallóide ar leithligh é;
( c ) the voting shall be according to the principle of proportional representation and, in the case of voters having one vote only, every vote shall be a single transfer able vote and, in the case of voters having more than one vote, each vote cast by a voter shall be a single transferable vote and shall be recorded on a separate ballot paper;
Uimhir 27 de 1930: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA (BAILE ÁTHA CLIATH), 1930
(2) Is le vótanna comhaltaí Dháil Éireann (no le vótanna an méid sin díobh gur mian leo vótáil), agus iad ag vótáil do réir phrínsiobal na hionadaíochta cionmhaire, a toghfar an coiste athchomhairc.
(2) The appeal committee shall be elected by the votes of the members of Dáil Eireann (or of such of them as may think proper to vote) voting on the principles of proportional representation.
Uimhir 43 de 1937: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID (BAILL AINMLIOSTA), 1937
(3) I gcás Comhairle Ghenerálta Chomhairlí Contae na hÉireann agus i gcás Comhlachas Udarásanna Cathardha na hÉireann isiad a roghnóidh na daoine bheidh le hainmniú chun an ainmliosta riaracháin ag na coluchtaí sin fé seach ná comhaltaí an chóluchta san agus iad ag vótáil do réir na hionadaíochta cionmhaire agus ar mhodh an aon-vóta ionaistrithe.
(3) In the case of the Irish County Councils General Council and in the case of the Association of Municipal Authorities of Ireland, the persons to be nominated to the administrative panel by such bodies respectively shall be chosen by the members of such body voting on the system of proportional representation by means of the single transferable vote.
Uimhir 43 de 1937: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID (BAILL AINMLIOSTA), 1937
(d) más togha comórtasach a bheidh sa togha san toghfar na toghthóirí ag na comhaltaí den chomhairle sin a bheidh ar an gcruinniú san (no ag an méid sin díobh gur mian leo vótáil) agus iad ag vótáil tré rún-bhallóid do réir na hionadaíochta cionmhaire agus ar mhodh an aon-vóta ionaistrithe;
( d ) if such election is contested, the electors shall be elected by the members of such council present at the said meeting (or such of them as think proper to vote) voting, by secret ballet on the system of proportional representation by means of the single transferable vote;
Uimhir 43 de 1937: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID (BAILL AINMLIOSTA), 1937
(c) más togha comórtasach a bheidh sa togha san, gairmfear cruinniú de sna seana-chomhaltaí den chomhairle sin agus déanfar an togha ar an gcruinniú san ag na seanachomhaltaí den chomhairle sin a bheidh ar an gcruinniú san (no ag an méid sin díobh gur mian leo vótáil) agus iad ag vótáil tré rún-bhallóid do réir na hionadaíochta cionmhaire agus ar mhodh an aon-vóta ionaistrithe;
( c ) if such election is contested, a meeting of the former members of such council shall be summoned and the election shall be made at such meeting by the former members of such council present at such meeting (or such of them as think proper to vote) voting by secret ballot on the system of proportional representation by means of the single transferable vote;
Uimhir 43 de 1937: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID (BAILL AINMLIOSTA), 1937
(3) I gcás Comh-Chomhairle Chomhairlí Contae na hÉireann agus i gcás Comhlachais Údarás Bardasacha na hÉireann is iad a roghnós na daoine a bheas le moladh chun a n-ainmnithe chun an rolla riaracháin ag na comhluchta sin faoi seach ná comhaltaí an chomhluchta sin agus iad ag vótáil do réir na hionadaíochta cionúire agus ar mhodh an aon-vóta inaistrithe.
(3) In the case of the Irish County Councils' General Council and in the case of the Association of Municipal Authorities of Ireland, the persons to be proposed for nomination to the administrative panel by those bodies respectively shall be chosen by the members of the body voting on the system of proportional representation by means of the single transferable vote.
Uimhir 42 de 1947: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947
(3) I gcás Comh-Chomhairle Chomhairlí Contae na hÉireann nó Comhlachais Údarás Bardasacha na hÉireann, déanfaidh comhaltaí an chomhluchta agus iad ag vótáil do réir na hionadaíochta cionúire agus ar mhodh an aon-ghutha inaistrithe an duine a hainmneofar faoin alt seo a roghnú.
(3) In the case of the Irish County Councils' General Council or the Association of Municipal Authorities of Ireland, the person nominated under this section shall be chosen by the members of the body voting on the system of proportional representation by means of the single transferable vote.
Uimhir 1 de 1954: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1954
—(1) Is de réir rialachán ón Aire a dhéanfar toghcháin áitiúla agus, i gcás toghcháin iomaidh, is de réir na hionadaíochta cionúire, agus aon vóta inaistrithe amháin ag gach toghthóir sa toghchán, a thógfar an vótaíocht.
—(1) Local elections shall be held in accordance with regulations made by the Minister and, if an election is contested, the poll shall be taken according to the principle of proportional representation, each elector having one transferable vote at the election.
Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963
—(1) Déanfar toghcháin ionadaithe don Tionól agus déanfar gach toghchán díobh (dá ngairtear “toghchán Tionóil” san Acht seo) a stiúradh de réir an Achta seo, agus i gcás toghchán Tionóil a bheith faoi iomaidh tógfar an vótaíocht de réir phrionsabal na hionadaíochta cionúire, agus beidh vóta inaistrithe amháin ag gach toghthóir.
—(1) Elections of representatives to the Assembly shall be held and each such election (in this Act referred to as an "Assembly election") shall be conducted in accordance with this Act, and in case an Assembly election is contested, the poll shall be taken according to the principle of proportional representation, each elector having one transferable vote.
Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977
—(1) Roimh an lá bunaithe, i gcás an chéad toghchán comhaltaí chun na Comhairle de bhun an Achta seo, agus roimh thosach a dtéarma oifige i gcás gach toghcháin ina dhiaidh sin, déanfar na comhaltaí den Chomhairle a bheidh le toghadh de réir alt 9 (1) (c) den Acht seo a thoghadh trí thoghchán a dhéanfar de réir córais ionadaíochta cionúire ar mhodh an aon vóta inaistrithe agus de réir rialacháin a bheidh déanta ag an Aire agus féadfaidh aon rialacháin den sórt sin go háirithe, i ndáil le haon aicme daoine a shonrófar sna rialacháin, na cáilíochtaí a shonrú nach mór a bheith ag iarrthóirí lena dtoghadh chun na Comhairle.
—(1) Before the establishment day, in the case of the first election of members of the Council pursuant to this Act, and before the commencement of their term of office in the case of every subsequent election, the members of the Council to be elected in accordance with section 9 (1) (c) of this Act shall be elected by way of an election held on a system of proportional representation by means of the single transferable vote and in accordance with regulations made by the Minister and any such regulations may, in particular, specify, in relation to any class of persons specified in the regulations, the qualifications to be held by candidates for election to the Council.
Uimhir 9 de 1985: ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1985
(f) Déanfar an bhallóid a chomhaireamh faoin gcóras Ionadaíochta Cionúire ar mhodh an Aon Vóta Inaistrithe.
(F) THE BALLOT SHALL BE COUNTED UNDER THE PROPORTIONAL REPRESENTATION SINGLE TRANSFERABLE VOTE (PRSTV) SYSTEM.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie