Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (346)
(d) Leanúint ag duine den phobal de gach cuardach at rialach
(d) Continuation by a member of the public for each negative search.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Ní leagann foclaíocht na Rialach seo síos aon teorainneacha ar a raon feidhme.
The wording of this Rule does not lay down any limits to its scope.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Cuimsíonn forálacha na Rialach seo dhá choincheap atá sainmhínithe go soiléir leis an téacs seo:
The provisions of this Rule encompass two concepts which are clearly defined by this text:
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Leagfaidh an Biúró síos forálacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme na Rialach seo.
The Bureau shall lay down detailed provisions for the implementation of this Rule.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
155.—(1) D’ainneoin aon achtacháin eile nó aon rialach dlí eile, déanfar, le hordú dílseacháin—
155.—(1) Notwithstanding any other enactment or rule of law, a vesting order—
AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009
Ní gá na hábhair go léir a úsáid de réir na rialach sin.
It does not require that all be used.
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
(3) Chun críche na rialach so—
(3) For the purpose of this rule—
Uimhir 10 de 1930: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (FEOIL ÚR), 1930
1.—(1) Chun crícheanna na Rialach so—
1.—(1) For the purposes of this Rule—
Uimhir 43 de 1934: ACHT NA bPINSEAN SEIRBHÍSE MÍLEATA, 1934
(2) Chun crícheanna na Rialach so—
(2) For the purposes of this Rule—
Uimhir 29 de 1935: ACHT UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAITHE, 1935
(a) tríd an Riail seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Rialach 22—
( a ) by the insertion after Rule 22 of the following Rule—
Uimhir 29 de 1946: ACHT TOGHCHÁN AN UACHTARÁIN (LEASÚ), 1946
(b) tríd an Riail seo a leanas a chur in ionad Rialach 23—
( b ) by the substitution of the following Rule for Rule 23—
Uimhir 29 de 1946: ACHT TOGHCHÁN AN UACHTARÁIN (LEASÚ), 1946
(c) tríd an Riail seo a leanas a chur in ionad Rialach 24—
( c ) by the substitution of the following Rule for Rule 24—
Uimhir 29 de 1946: ACHT TOGHCHÁN AN UACHTARÁIN (LEASÚ), 1946
(a) tríd an Riail seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Rialach 23—
( a ) by the insertion, after Rule 23, of the following Rule—
Uimhir 30 de 1946: ACHT AN REIFRINN (LEASÚ), 1946
(b) tríd an Riail seo a leanas a chur in ionad Rialach 24—
( b ) by the substitution of the following Rule for Rule 24—
Uimhir 30 de 1946: ACHT AN REIFRINN (LEASÚ), 1946
(a) tríd an Riail seo a leanas a chur in ionad Rialach 30—
( a ) by the substitution of the following Rule for Rule 30—
Uimhir 31 de 1946: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1946
(c) tríd an Riail seo a leanas a chur in ionad Rialach 33—
( c ) by the substitution of the following Rule for Rule 33—
Uimhir 31 de 1946: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1946
(8) Faoi réir na rialach seo rialóidh an coiste a nós imeachta féin.
(8) Subject to this rule the committee shall regulate its own procedure.
Uimhir 21 de 1947: AN tACT UM CHUIDEACHTA MHÓR-BHÓITHRE IARAINN AN DEISCIRT (SCÉIM AOISLIÚNTAS), 1947
(2) Chun críocha na Rialach seo, is duine údaraithe gach duine acu seo a leanas:
(2) For the purposes of this Rule, each of the following persons shall be an authorised person:
Uimhir 42 de 1947: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947
Baint Rialach 21 de na Rialacha Ginearálta le híocaíochtaí áirithe.
Application of Rule 21 of General Rules to certain payments.
Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958
na focail go léir ó “Tuairisceoidh an ceann cóimhrimh” go d tí deireadh na Rialach;
all words from "The returning officer shall report" to the end of the Rule;
Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963
(2) Gan dochar do ghinearáltacht na fo-rialach roimhe seo, áireofar ar na cúinsí ábhartha chun críocha na fo-rialach sin—
(2) Material considerations for the purposes of the foregoing sub-rule shall, without prejudice to the generality thereof, include—
Uimhir 11 de 1990: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1990
Forfheidhmiú na rialach le haghaidh rúnbhallóide.
16. Enforcement of rule for secret ballot. 17.
Uimhir 19 de 1990: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1990
Forfheidhmiú na rialach le haghaidh rúnbhallóide.
Enforcement of rule for secret ballot.
Uimhir 19 de 1990: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1990
(b) Chun críocha na Rialach seo—
(b) For the purposes of this Rule—
Uimhir 8 de 1999: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1999
(4) Gach riail chúirte a déanfar fén alt so leagfar í fé bhráid gach Tighe den Oireachtas chó luath agus is féidir é tar éis a déanta agus má dheineann ceachtar Tigh acu san, laistigh den lá is fiche shuidhfidh an Tigh sin tar éis na rialach san do leagadh fé n-a bhráid, rún do rith ag cur na rialach san ar nea-mbrí, beidh an riail sin curtha ar nea-mbrí dá réir sin ach beidh san gan dochar do dhleathacht éinní do rinneadh roimhe sin fén riail sin.
(4) Every rule of court made under this section shall be laid before each House of the Oireachtas as soon as may be after it is made, and if either such House shall, within the next twenty-one days on which such House has sat after such rule is laid before it, pass a resolution annulling such rule, such rule shall be annulled accordingly but without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.
Uimhir 55 de 1931: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE, 1931
(3) Gach feithicil inneall-ghluaiste do bheadh, dá mba ná déanfai an Locomotives on Highways Act, 1896, d'athghairm leis an Acht so, do bheadh, de bhuadh míre (b) den phrovísó ghabhann le fo-alt (1) d'alt 1 den Acht san, ina carráiste no ina carráiste de chineál áirithe do réir bhrí aon achtacháin, rialach, rialacháin, no fo-dhlí ná deineann an t-alt so é d'athghairm ná deireadh do chur leis, leanfaidh de bheith ina carráiste no ina carráiste den chineál áirithe sin (pe'ca aca é) do réir bhrí an achtacháin, na rialach, an rialacháin no an fho-dhlí sin.
(3) Every mechanically propelled vehicle which, if the Locomotives on Highways Act, 1896, were not repealed by this Act, would, by virtue of paragraph (b) of the proviso to sub-section (1) of section 1 of that Act, be a carriage or a carriage of a particular class within the meaning of any enactment, rule, regulation, or bye-law not repealed or terminated by this section shall continue to be a carriage or a carriage of that particular class (as the case may be) within the meaning of such enactment, rule, regulation, or bye-law.
Uimhir 11 de 1933: ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1933
(7) Gach riail a dhéanfaidh an tAire Dlí agus Cirt fén alt so leagfar é fé bhráid gach Tighe den Oireachtas chó luath agus is féidir é tar éis a déanta agus má dheineann ceachtar Tigh den Oireachtas, laistigh den lá is fiche shuidhfidh an Tigh sin tar éis na rialach do leagadh fé n-a bhráid, rún do rith ag cur na rialach san ar nea-mbrí beidh an riail sin curtha ar nea-mbrí dá réir sin ach beidh san gan dochar do dhleathacht éinní do rinneadh roimhe sin fén riail sin.
(7) Every rule made by the Minister for Justice under this section shall be laid before each House of the Oireachtas as soon as may be after it is made and if a resolution is passed by either House of the Oireachtas within the next subsequent twenty-one days on which such House has sat after the rule is laid before it annulling such rule, such rule shall be annulled accordingly, but without prejudice to the validity of anything previously done under such rule.
Uimhir 36 de 1933: ACHT NA nIASACHTAITHE AIRGID, 1933
(d) na Rialacha atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so beidh feidhm agus éifeacht acu maidir leis an údarás san ach san gus an atharú go ndéanfar, chun crícheanna Rialach 2 de sna Rialacha san, na baill sin den údarás san a bheidh le togha ag comhairle chontae Bhaile Atha Cliath do thogha díreach amhail is gur bhaill bhreise iad uile do réir bhrí na Rialach san agus go ndéanfar na tagairtí i Rialacha 11 agus 12 don chéad chruinniú do léiriú mar thagairtí don chéad chruinniú den údarás san tar éis tosach feidhme an Achta so;
( d ) the Rules set forth in the Second Schedule to this Act shall apply and have effect in relation to such authority but with the modification that, for the purposes of Rule 2 of the said Rules, those members of such authority who are to be elected by the council of the county of Dublin shall be elected in the same manner as if they were all additional members within the meaning of that Rule, and that the references in Rules 11 and 12 to the first meeting shall be construed as referring to the first meeting of such authority after the commencement of this Act;
Uimhir 27 de 1939: ACHT UM CHONGNAMH PHUIBLÍ, 1939
(d) is tuigthe gurb í suim a fuarthas, i rith na tréimhse díolachán, ar an stoc trádála go léir a bhí ar seilbh chun críocha trádála nó gnótha an 31ú lá de Nollaig, 1946, ná iomlán na suimeanna uile agus faoi seach a fionnadh, maidir le saghsanna uile agus faoi seach an stoic thrádála sin, do réir Rialach 2 den Chúigiú Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, gach suim faoi leith den tsórt sin á laghdú, más iomchuí sin, do réir Rialach 3 den Chúigiú Sceideal sin.
( d ) the sum realised during the sales period for all the trading stock held for the purposes of a trade or business on the 31st day of December, 1946, shall be taken to be the aggregate of the several sums ascertained, in relation to the several classes of that trading stock, in accordance with Rule 2 of the Fifth Schedule to this Act, each such several sum being reduced, if appropriate, in accordance with Rule 3 of the said Fifth Schedule.
Uimhir 15 de 1947: AN tACHT AIRGEADAIS, 1947
—(1) Ar fud Rialach 6 (arna leasú leis an Acht Airgeadais, 1944 (Uimh. 18 de 1944) ) agus Rialach 7 de na Rialacha a bhaineas le Cásanna I agus II de Sceideal D den Income Tax Act, 1918, léireofar tagairtí do bhrabúis nó gnóthachain trádála mar thagairtí a fholaíos tagairtí do na brabúis nó na gnóthachain, pé acu faoi Sceideal D is inmheasúnuithe iad nó nach ea as gairm, fostaíocht, nó oifig, agus beidh feidhm agus éifeacht ag na Rialacha sin 6 agus 7 dá réir sin.
—(1) Throughout Rule 6 (as amended by section 2 of the Finance Act, 1944 (No. 18 of 1944)) and Rule 7 of the Rules applicable to Cases I and II of Schedule D of the Income Tax Act, 1918, references to the profits or gains of a trade shall be construed as including references to the profits or gains, whether assessable under Schedule D or otherwise, of a profession, employment, vocation or office, and the said Rules 6 and 7 shall apply and have effect accordingly.
Uimhir 13 de 1949: AN tACHT AIRGEADAIS, 1949
(4) Ní áireofar aon ní in ailt 187 agus 188 mar ní a dhéanann dochar d'oibriú aon rialach dlí a cheanglaíonn go nochtfar eolas maidir le haon íocaíochtaí den sórt a luaitear sna hailt sin nó maidir le haon íocaíochtaí eile dá samhail a tugadh nó atá le tabhairt do stiúrthóirí cuideachta, ná mar ní a dhéanann dochar d'oibriú aon rialach dlí maidir leis an bhfreagracht (más ann) a bheidh ar aon stiúrthóir as aon íocaíocht den sórt sin a fuair sé.
(4) Nothing in sections 187 and 188 shall be taken to prejudice the operation of any rule of law requiring disclosure to be made with respect to any such payments as are therein mentioned or with respect to any other like payments made or to be made to the directors of a company or to prejudice the operation of any rule of law in relation to the accountability (if any) of any director for any such payment received by him.
Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963
Ar dheimhniú ar chlárú nó ar athchlárú aon bhreithiúnais nó athbheochana, foraithne, rialach, ordaithe, banna, cúirtbhanna nó lis pendens nó ar aon sásamh, fuascailt nó cúiteántas a cláraíodh tráth ar bith
On a certificate of the registration or re-registration of any judgement or revival, decree, rule, order, bond, recognizances or lis pendens or of any satisfaction, vacate or quietus registered at any time
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(2) Duine a bheidh i scuaine de réir na rialach seo, comhlíonfaidh sé aon iarratas nó ordú a bhainfidh leis an scuaine a dhéanfaidh comhalta den Gharda Síochána in éide.
(2) A person in a queue formed in accordance with this rule shall comply with a request or direction relating to the queue and made by an employee from the place or by a member of the Garda Síochána in uniform.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Ar dheimhniú ar chlárú nó ar athchlárú aon bhreithiúnais nó athbheochana, foraithne, rialach, ordaithe, banna, cúirtbhanna nó lis pendens nó ar aon sásamh, fuascailt nó cúiteántas a cláraíodh tráth ar bith
On a certificate of the registration or re-registration of any judgement or revival, decree, rule, order, bond, recognizanances or lis pendens or of any satisfaction, vacate or quietus registered at any time
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Ní chuirfidh neamhchomhlíonadh aon rialach de na rialacha sin roimhe seo den Ordú seo aon imeachtaí ar neamhnímura n-ordóidh an Chúirt amhlaidh.
Non-compliance with any of the foregoing rules of this Order shall not render any proceedings void unless the Court shall so direct.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Ní mheasfar gur éileamh ar aisghabháil talún de réir bhrí na Rialach seo caingean le haghaidh fuascailte, ná foriarratas go dtabharfaidh cosantóir suas seilbh ar mhaoin mhorgáistithe ann.
An action for redemption, and a motion for delivery by a defendant of possession of mortgaged property therein, shall not be deemed a claim for the recovery of land within the meaning of this Rule.
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
(1) Measfar páirtí a bheith ina pháirtí cáilithe chun críocha na rialach seo más rud é gurb é a bheidh sa pháirtí sin:
(1) A party shall be regarded as a qualified party for the purposes of this rule if such party is:
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
Chun críocha na Rialach seo, ciallaíonn “an Oifig Phrobháide” an Oifig Phrobháide nó an Chlárlann Phrobháide Cheantair iomchuí.
For the purposes of this Rule, “the Probate Office” means the Probate Office or the relevant District Probate Registry.
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
Maidir le cur i bhfeidhm na rialach eachtarshuímh ar chaolú, áfach, bainfear úsáid as mír 4.1.3.4.2 agus mír 4.1.3.4.3.
However, in relation to application of the bridging rule for dilution, paragraphs 4.1.3.4.2 and 4.1.3.4.3 shall be used.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Ní hé a leanfaidh as feidhmiú na Rialach seo ná baint, ar aon slí, de bhríomhaireacht na ndíospóireachtaí parlaiminteacha ná an bonn a bhaint de shaoirse cainte na bhFeisirí.
The application of this Rule shall in no way detract from the liveliness of parliamentary debates nor undermine Members’ freedom of speech.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Beidh feidhmiú na Rialach seo bunaithe ar lánurraim do shainchumais na bhFeisirí, faoi mar a leagtar síos sa dlí príomha agus i Reacht na bhFeisirí.
It shall be based on full respect for Members’ prerogatives, as laid down in primary law and the Statute for Members.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Chun críocha na Rialach seo, ní bhaineann an téarma "vótáil chríochnaitheach" leis an gcineál vótála, ach ciallaíonn sé an vótáil deiridh ar aon mhír.
For the purposes of this Rule the term "final vote" does not refer to the type of vote, but means the last vote on any item.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
(3) Beidh éifeacht leis an alt seo d’ainneoin aon ní sa mhír sin (g) nó d’ainneoin aon rialach a gceanglaítear ar chlub cláraithe í a dhéanamh fúithi.
(3) This section shall have effect notwithstanding anything in the said paragraph (g) or any rule required to be made by a registered club under it.
AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 2000
(2) Measfar, chun críocha aon achtacháin nó rialach dlí, nach é nó í an tAire fostóir an duine chéadluaite i bhfo-alt (1).”,
(2) The Minister shall, for the purposes of any enactment or rule of law, be deemed not to be the employer of the person firstmentioned in subsection (1).”,
AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH AGUS PINSEAN, 2010
(3) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear d’oibriú aon achtacháin nó rialach dlí a ndéantar dá bhua nó dá bua aon cheart caingne a mhúchadh trí bhás duine.
(3) Nothing in this section shall affect the operation of any enactment or rule of law by virtue of which any right of action is extinguished by the death of a person.
AN tACHT EADRÁNA 2010
(a) ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht, d’oibriú leanúnach ná d’fhorfheidhmiú na forála reachtúla nó na rialach dlí a ndéantar an dearbhú ina leith, agus
(a) shall not affect the validity, continuing operation or enforcement of the statutory provision or rule of law in respect of which it is made, and
AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003
(8) D’ainneoin aon achtacháin nó rialach dlí, féadfar cúis chaingne a fhéadfaidh an t-aistreoir a fheidhmiú a aistriú chuig an aistrí le hordú aistrithe.
(8) Notwithstanding any enactment or rule of law, a cause of action capable of being exercised by the transferor may be transferred to the transferee by a transfer order.
AN tACHT UM FHORAIS CHREIDMHEASA (COBHSÚCHÁN), 2010
(4) D’ainneoin aon achtacháin eile nó aon rialach dlí, déanfaidh comhlacht a gheobhaidh iarraidh faoin alt seo an fhaisnéis iomchuí lena mbaineann a nochtadh.
(4) Notwithstanding any other enactment or rule of law, a body that receives a request under this section shall disclose the relevant information concerned.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010
(2) D’ainneoin aon achtacháin eile nó aon rialach dlí, déanfaidh Coimisinéir an Gharda Síochána faisnéis a sholáthar don Aire de réir iarrata ón Aire faoin alt seo.
(2) Notwithstanding any other enactment or rule of law, the Commissioner of the Garda Síochána shall provide the Minister with information in accordance with a request of the Minister under this section.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010
Chun cur i bhfeidhm aonfhoirmeach na rialach sin a áirithiú, ba cheart go liostófaí leis an Rialachán seo na heilimintí sin ba cheart a mheas mar eilimintí a bhaineann le bailíocht shubstainteach.
To ensure the uniform application of that rule, this Regulation should list which elements should be considered as elements pertaining to substantive validity.
Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú
Ní mór do gach mír den fhoireann a bheith de réir na rialach a bheadh infheidhme maidir léi murar mhír den fhoireann í.
Each item in the set must satisfy the rule, which would apply to it if it were not included in the set.
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
i gcás ina sainaithneofar neamhchomhlíonadh i leith aon rialach den sórt sin atá infheidhme maidir leis an modh iompair, an Ballstát a dheonaigh deimhniú formheasa an mheáin iompair;
where non-compliance with any such rule applicable to the means of transport is identified, to the Member State that granted the certificate of approval of the means of transport;
Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.
i gcás ina sainaithneofar neamhchomhlíonadh i leith aon rialach den sórt sin atá infheidhme maidir le tiománaithe, an Ballstát a d’eisigh deimhniú inniúlachta an tiománaí.
where non-compliance with any such rule applicable to drivers is identified, to the Member State that issued the driver’s certificate of competence.
Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.
aicme riosca na feiste agus bonn cirt na rialach/na rialacha aicmithe a cuireadh i bhfeidhm i gcomhréir le hIarscríbhinn VIII;
the risk class of the device and the justification for the classification rule(s) applied in accordance with Annex VIII;
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
aicme riosca na feiste agus bonn cirt na rialach/na rialacha aicmithe a cuireadh i bhfeidhm i gcomhréir le hIarscríbhinn VIII;
the risk class of the device and the justification for the classification rule(s) applied in accordance with Annex VIII;
Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
cialluíonn agus foluíonn an focal “tiarnas féin-rialach” Tiarnas Chanada, an Astráil, Tiarnas Zéalann Nua, Aondacht na hAifrice Theas, agus Tír an Eisc;
the expression "self-governing dominion" means and includes the Dominion of Canada, the Commonwealth of Australia, the Dominion of New Zealand, the Union of South Africa, and New-foundland;
Uimhir 25 de 1927: ACHT NA nDOCHTÚIRÍ LEIGHIS, 1927
(3) Féadfidh an Ard-Chomhairle, le hordú a déanfar ar iarratas na Comhairle, deire do chur le baint an ailt seo le haon tsealbhachas Briotáineach, tiarnas féin-rialach, no tír choigríoch.
(3) The Executive Council may by order made on the application of the Council terminate the application of this section to any British possession, self-governing dominion, or foreign country.
Uimhir 25 de 1927: ACHT NA nDOCHTÚIRÍ LEIGHIS, 1927
(2) Iarrthóir go mbeidh ina leith i ndeire comhrimh éifeacht a bheidh díreach có-ionann leis an quota tuigfar gurb é is lú fuighleach sa chomhreamh san chun crícheanna na Rialach so.
(2) A candidate credited at the end of a count with a value exactly equal to the quota shall be regarded as having the smallest surplus at that count for the purposes of this Rule.
Uimhir 29 de 1928: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID, 1928
(e) go dtí go gcruthófar a mhalairt tuigfear gur sighníodh do réir na rialacha so dearbhú céannachta a dheabhróidh bheith sighnithe do réir na fo-rialach so.
( e ) a declaration of identity purporting to be signed in accordance with this sub-rule shall, until the contrary is proved, be deemed to be signed in accordance with these rules.
Uimhir 28 de 1930: ACHT TOGHACHÁIN (LUCHT CEANNAÍOCHTA BHAILE ÁTHA CLIATH), 1930
Fé réir na rialach san roimhe seo den Sceideal so is do réir rialachán a dhéanfaidh an tAire stiúrófar fiosrúchán fén Sceideal so agus imeachta bheidh ann roimhe agus a bhainfidh leis.
Subject to the foregoing rule of this Schedule an inquiry under this Schedule and proceedings preliminary and incidental thereto shall be conducted in accordance with regulations made by the Minister.
Uimhir 56 de 1931: ACHT PRÍNTÍSEACHTA, 1931
Is do réir rialach 2 de sna rialacha bhaineann leis an gCás so a déanfar amach aon cháinmheas a déanfar fén riail seo.
Any assessment made under this rule shall be computed in accordance with rule 2 of the rules applicable to this Case.
Uimhir 20 de 1932: ACHT AIRGID, 1932
(a) tar éis aon rialacháin no rialach do leagadh fé n-a bhráid do réir fo-ailt (1) no fo-ailt (2) den alt so;
( a ) any regulation or rule is laid before it in pursuance of sub-section (1) or sub-section (2) of this section;
Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933
(b) tar éis aon rialach do leagadh fé n-a bhráid go dtuairisceofar do réir fo-ailt (3) den alt so éileamh den tsórt san roimhráite do bheith ann;
( b ) any rule is laid before it which is reported in pursuance of sub-section (3) of this section to contain such a requirement as aforesaid;
Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933
(2) Chun crícheanna Rialach 3 den Sceideal so is do réir na bhforálacha so leanas a déanfar seirbhís inphinsin duine d'áireamh, sé sin le rá:—
(2) For the purposes of Rule 3 of this Schedule the pensionable service of a person shall be calculated in accordance with the following provisions, that is to say:—
Uimhir 43 de 1934: ACHT NA bPINSEAN SEIRBHÍSE MÍLEATA, 1934
(3) Ag feidhmiú forálacha na rialach so dhó coimeádfaidh agus cólíonfaidh an t-oifigeach ceannais na treoracha so leanas, sé sin le rá:—
(3) In carrying out the provisions of this rule the presiding, officer shall observe and comply with the following directions, that is to say:—
Uimhir 32 de 1937: ACHT TOGHACHÁN AN UACHTARÁIN, 1937
(3) Tuigfear chun críche na Rialach so barrachas do bheith ag iarrthóir a bheidh creidiúnuithe le fiúntas is có-ionann leis an quota.
(3) A candidate credited with a value equal to the quota shall be deemed, for the purpose of this Rule, to have a surplus.
Uimhir 43 de 1937: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID (BAILL AINMLIOSTA), 1937
(3) Ag feidhmiú forálacha na rialach so dhó coimeádfaidh agus cólíonfaidh an t-oifigeach ceannais na treoracha so leanas sé sin le rá:—
(3) In carrying out the provisions of this rule, the presiding officer shall observe and comply with the following directions, that is to say:—
Uimhir 8 de 1942: ACHT AN REIFRINN, 1942
(ii) na liúntais uile do tugadh don duine sin maidir leis an innealra nó leis an ngléasra san, fé réim nó de bhíthin Rialach 6 nó Rialach 7 de na Rialacha bhaineann le Cáis I agus II de Sceideal D den Income Tax Act, 1918, nó ailt 3 den Acht Airgeadais, 1942 , ( Uimh. 14 de 1942 ) in aghaidh na bliana cáinmheasa ar lena linn a raghaidh an tréimhse cheaptha in éag agus in aghaidh aon bhliana cáinmheasa roimhe sin a raibh an t-innealra nó an gléasra san ina sheilbh nó, má díoltar an t-innealra nó an gléasra san roimh dheireadh na tréimhse ceaptha, in aghaidh na bliana cáinmheasa inar díoladh an céanna agus in aghaidh aon bhliana roimhe sin a raibh an t-innealra nó an gléasra san ar seilbh aige;
(ii) all allowances made to the said person, in respect of the said machinery or plant, under or by reason of Rule 6 or Rule 7 of the Rules applicable to Cases I and II of Schedule D of the Income Tax Act, 1918, or section 3 of the Finance Act, 1942 (No. 14 of 1942), for the year of assessment during which the appointed period expires and for any previous year of assessment during which the said machinery or plant was possessed by him or, if the said machinery or plant is sold before the expiration of the appointed period, for the year of assessment in which it was sold and for any previous year during which the said machinery or plant was possessed by him;
Uimhir 18 de 1944: AN tACHT AIRGEADAIS, 1944
is tuigthe, chun críocha Rialach 7 den Chéad Sceideal a ghabhas le hAcht 1937, gurb é an stáisiún vótaíochta a sonnrófar sa deimhniú an stáisiún vótaíochta a bheas ceaptha don duine sin.
the polling station specified in the certificate shall, for the purposes of Rule 7 of the First Schedule to the Act of 1937 , be deemed to be the polling station allotted to such person.
Uimhir 15 de 1945: AN tACHT TOGHCHÁIN UACHTARÁIN AGUS TOGHCHÁN ÁITIÚLA, 1945
(4) Ní dhéanfaidh éinní san alt seo dochar d'oibriú aon achtacháin eile nó aon rialach dlí trína mbeidh aon choinníoll nó baránta le bheith intuigthe in aon chomhaontú fost-cheannaigh.
(4) Nothing in this section shall prejudice the operation of any other enactment or rule of law whereby any condition or warranty is to be implied in any hire-purchase agreement.
Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946
(2) faoi réir fo-rialach (3) den Riail seo, cuirfear i gcuntas an stoc go léir den tsaghas sin a díoladh i rith na tréimhse díolachán,
(2) subject to sub-rule (3) of this Rule, account shall be taken of all stock of that class sold during the sales period,
Uimhir 15 de 1947: AN tACHT AIRGEADAIS, 1947
Tar éis na tréimhse sin deighleálfar leis do réir Rialach 16, 17 nó 18, do réir mar dhlífeas an cás.
After the said period he shall be dealt with in accordance with Rules 16, 17 or 18, as the case may require.
Uimhir 21 de 1947: AN tACT UM CHUIDEACHTA MHÓR-BHÓITHRE IARAINN AN DEISCIRT (SCÉIM AOISLIÚNTAS), 1947
(e) is tuigthe Cléireach Sheanad Éireann a bheith ina dhuine údaraithe chun críche rialach 8 de na rialacha atá sa Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo;
( e ) the Clerk of Seanad Éireann shall be deemed to be an authorised person for the purpose of rule 8 of the rules contained in the First Schedule to this Act;
Uimhir 42 de 1947: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947
Gach iarratas á iarraidh páipéar ballóide dúblach d'eisiúint a gheobhas ceann comhairimh an tSeanaid, formhuineoidh sé air, ar é d'fhail dó, an lá agus an uair a fuair sé é agus uimhir leanúnach, agus gach páipéar ballóide dúblach a heiseofar de bhun aon iarratais den tsórt sin eiseofar é do réir forál na Rialach roimhe seo a mhéid is infheidhme iad ach amháin gurb amhlaidh a marcálfar ar chomhdhuille an pháipéir bhallóide sin, in ionad na huimhreach ar an liosta toghthóirí, an uimhir leanúnach a formhuiníodh ar an iarratas ar dá bhun a bheas an páipéar ballóide sin á eisiúint agus, nuair a bheas an páipéar ballóide sin eisithe, go ndéanfar an t-iarratas sin a dhiúscairt amhail mar is gá do réir na Rialach seo an chóip mharcálta den liosta toghthóirí a dhiúscairt.
Every request for the issue of a duplicate ballot paper shall, when received by the Seanad returning officer, be endorsed by him with the day and hour of the receipt thereof by him and with a consecutive number, and every duplicate ballot paper issued in pursuance of any such request shall be issued in accordance with the provisions of the foregoing Rule so far as the same are applicable save that, in lieu of the number on the electoral roll, there shall be marked on the counterfoil of such ballot paper the consecutive number endorsed on the request in pursuance of which such ballot paper is issued and that when such ballot paper has been issued the said request shall be disposed of in like manner as the marked copy of the electoral roll is required by these Rules to be disposed
Uimhir 42 de 1947: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947
—(1) (a) Sa Tríú Sceideal a ghabhas le hAcht 1934, cuirfear an riail seo a leanas in ionad rialach 2—
—(1) ( a ) In the Third Schedule to the Act of 1934, the following rule shall be substituted for rule 2—
Uimhir 23 de 1948: AN tACHT UM CHÚITEAMH DO LUCHT OIBRE (LEASÚ), 1948
—Déantar leis seo an Chéad Sceideal a ghabhas le hAcht 1932 a leasú tríd an riail seo a leanas a chur in ionad rialach 2:
—The First Schedule to the Act of 1932 is hereby amended by the substitution of the following rule for rule 2:
Uimhir 25 de 1950: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1950
I riail (II) d'fho-airteagal (10) d'Airteagal 36 na focail “in the case of the county council,” agus ó na focail “and (b)” go dtí deireadh na rialach.
In rule (II) of subarticle (10) of Article 36 the words "in the case of the county council," and from the words "and (b)" to the end of the rule.
Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950
—I gcás rud áirithe a bheith ar forghéilleadh mar iarmairt reachtúil dedhroim ciontuithe faoin Acht seo, ansin, d'ainneoin aon rialach dlí, ní gá don Chúirt—
—Where, as a statutory consequence of a conviction under this Act, a particular thing stands forfeited, then, notwithstanding any rule of law, it shall not be necessary for the Court—
Uimhir 5 de 1952: ACHT IASCAIGH AN FHEABHAIL, 1952
(8) Chun críocha an ailt seo ríomhfar acmhainn bhliantúil do réir Rialach 1 de na Rialacha sa tSeachtú Sceideal a ghabhas leis an Acht Leasa Shóisialaigh, 1952.
(8) Yearly means shall be calculated for the purposes of this section in accordance with Rule 1 of the Rules contained in the Seventh Schedule to the Social Welfare Act, 1952 .
Uimhir 26 de 1953: AN tACHT SLÁINTE, 1953
(3) Ní measfar go ndéanann aon ní san alt seo difir d'oibriú aon achtacháin nó rialach dlí a ndéantar dá bhuaidh aon cheart caingin a mhúchadh trí bhás duine.
(3) Nothing in this section shall be taken to affect the operation of any enactment or rule of law by virtue of which any right of action is extinguished by the death of a person.
Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954
—(1) Sa Tríú Sceideal a ghabhas le hAcht 1934, arna leasú le halt 6 d'Acht 1948, cuirfear an riail seo a leanas in ionad Rialach 2:
—(1) In the Third Schedule to the Act of 1934, as amended by section 6 of the Act of 1948, the following rule shall be substituted for Rule 2:
Uimhir 16 de 1955: AN tACHT UM CHÚITEAMH DO LUCHT OIBRE (LEASÚ), 1955
Feidhm Rialach 6 (3) de na Rialacha a bhaineas le Cásanna I agus II de Sceideal D agus ailt 4 den Acht Airgid, 1937 .
Application of Rule 6 (3) of Rules applicable to Cases I and II of Schedule D and section 4 of Finance Act, 1937 .
Uimhir 20 de 1957: AN tACHT AIRGEADAIS, 1957
(4) Tá éifeacht ag an alt seo faoi réir Rialach 17 de na Rialacha Ginearálta agus ailt 8 den Income Tax Act, 1918.
(4) This section has effect subject to Rule 17 of the General Rules and section 8 of the Income Tax Act, 1918.
Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958
—(1) Aon uair arb é lá na vótála i reifreann bunreachta an lá a dhéanfar freisin an vótáil chun duine a thoghadh chun oifige Uachtarán na hÉireann nó in olltoghchán, oibreoidh údarás faoi alt 3 den Acht seo freisin, i dteannta oibriú chun a údarú do dhuine dá dtabharfar é vóta a chaitheamh sa vótáil sa reifreann sa stáisiún vótála a shonrófar san údarás, chun a údarú dó vóta a chaitheamh sa vótáil sa toghchán sa stáisiún vótála sin, agus measfar, chun críocha rialach 7 de na rialacha atá sa Chéad Sceideal a ghabhann le hAcht Toghcháin an Uachtaráin, 1937, nó rialach 16 de na rialacha atá sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht Timpeall Toghchán, 1923 (de réir mar is iomchuí), gurb é an stáisiún vótála sin an stáisiún vótála a bheidh ceaptha dó.
—(1) Whenever the polling day at a constitutional referendum is also the day on which the poll at an election of a person to the office of President of Ireland or at a general election is taken, an authorisation under section 3 of this Act, as well as operating to authorise the person to whom it is given to vote at the poll at the referendum at the polling station specified in the authorisation, shall also operate to authorise him to vote at the poll at the election at that polling station, and that polling station shall, for the purposes of (as may be appropriate) rule 7 of the rules contained in the First Schedule to the Presidential Elections Act, 1937 , or rule 16 of the rules contained in the Fifth Schedule to the Electoral Act, 1923 , be deemed to be the polling station allotted to him.
Uimhir 5 de 1959: ACHT AN REIFRINN (LEASÚ), 1959
—Leasaítear leis seo fo-alt (5) d'alt 14 den Acht Airgeadais, 1962 , trí “agus ag forálacha gach rialach cúirte” a chur isteach i ndiaidh “gach achtacháin”.
—Subsection (5) of section 14 of the Finance Act, 1962 , is hereby amended by the insertion of "and the provisions of every rule of court so relating" before "shall apply".
Uimhir 23 de 1963: AN tACHT AIRGEADAIS, 1963
(7) Ní mheasfar go ndéanann aon ní san alt seo dochar d'oibriú aon rialach dlí a choisceann ar stiúrthóirí cuideachta aon leas a bheith acu i gconarthaí leis an gcuideachta.
(7) Nothing in this section shall be taken to prejudice the operation of any rule of law restricting directors of a company from having any interest in contracts with the company.
Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963
(i) trí na focail ó “Má tugtar” go dtí deireadh na rialach a scriosadh as Riail 41 de Chuid I den Chúigiú Sceideal;
( i ) the deletion from Rule 41 of Part 1 of the Fifth Schedule of all the words from "The production from" to the end of the rule;
Uimhir 4 de 1972: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1972
(a) luach an leasa saoil nó an leasa saol sin, arna fhionnadh de réir na rialach iomchuí sa chuid seo den Sceideal seo;
( a ) the value of an interest for such life or lives, ascertained in accordance with the appropriate rule in this part of this Schedule;
Uimhir 8 de 1976: AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976
(3) Chun críocha na Rialach seo, measfar go bhfolaíonn stáisiún vótaíochta gach cuid den fhoirgneamh agus aon talamh i gcúirtealáiste an fhoirgnimh ina bhfuil an stáisiún vótaíochta.
(3) For the purpose of this Rule a polling station shall be deemed to include all parts of the building and any land within the curtilage of the building in which the polling station is situate.
Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977
(3) Déanfaidh an ceann comhairimh áitiúil socruithe leordhóthanacha chun na boscaí ballóide a sheachadfar de bhun na Rialach seo agus na doiciméid go léir a bhaineann leis an vótaíocht a choimeád slán.
(3) The local returning officer shall make adequate arrangements for the safe custody of the ballot boxes delivered in pursuance of this Rule and of all documents connected with the poll.
Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977
(2) Nuair a bheidh na páipéir phostbhallóide curtha isteach ag an gceann comhairimh áitiúil sa bhosca ballóide de réir na Rialach seo, séalóidh sé i bpaicéid ar leith—
(2) When the local returning officer has placed the postal ballot papers in the ballot box in accordance with this Rule, he shall seal up in separate packets—
Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977
(4) Chun críocha na Rialach seo folaíonn “cló” aon phróiseas chun cóipeanna a dhéanamh d'fhógra, de bhille, de phóstaer nó de dhoiciméad dá samhail, seachas cóipeáil de láimh.
(4) For the purposes of this Rule "print" includes any process for producing copies of a notice, bill, poster or similar document, other than copying it by hand.
Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977
(6) Má tharraingtear achainí siar de bhun na Rialach seo, ní dhéanfaidh sin difear do dhliteanas aon duine (nó a eastát) costais a tabhaíodh roimhe sin a íoc.
(6) The withdrawal of a petition pursuant to this Rule shall not affect the liability of any person (or of his estate) for the payment of costs previously incurred.
Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977
(3) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo dochar d'oibriú aon achtacháin nó aon rialach eile dlí trína mbeidh aon choinníoll nó baránta le bheith intuigthe le comhaontú fruilcheannaigh.
(3) Nothing in this section shall prejudice the operation of any other enactment or rule of law whereby any condition or warranty is to be implied by a hire-purchase agreement.
Uimhir 16 de 1980: AN tACHT UM DHÍOL EARRAÍ AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ, 1980
agus aon tagairt sa Sceideal seo d'fhorchlúdach forléireofar í mar thagairt a fholaíonn tagairt do chlúdach a mbeidh an ceann comhairimh tar éis déileáil leis de réir na Rialach seo.
and any reference in this Schedule to a covering envelope shall be construed as including a reference to an envelope which has been dealt with by the returning officer in accordance with this Rule.
Uimhir 35 de 1986: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ) (UIMH. 2), 1986
—(1) D'ainneoin alt 94 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 , nó aon fhorála eile arna déanamh le reacht nó faoi reacht, nó aon rialach dlí, ní dhéanfar caingean san Ard-Chúirt—
—(1) Notwithstanding section 94 of the Courts of Justice Act, 1924 or any other provision made by or under statute, or any rule of law, an action in the High Court—
Uimhir 14 de 1988: ACHT NA gCÚIRTEANNA, 1988
Cealú na rialach faoin dlí coiteann a bhaineann le múinteoirí a bheith díolmhaithe ó dhliteanas coiriúil i leith daltaí a phionósú.
Abolition of common law rule in respect of immunity of teachers from criminal liability for punishing pupils. 25.
Uimhir 26 de 1997: AN tACHT UM CHIONTA NEAMH-MHARFACHA IN AGHAIDH AN DUINE, 1997
Cealú na rialach faoin dlí coiteann a bhaineann le múinteoirí a bheith díolmhaithe ó dhliteanas coiriúil i leith daltaí a phionósú.
Abolition of common law rule in respect of immunity of teachers from criminal liability for punishing pupils.
Uimhir 26 de 1997: AN tACHT UM CHIONTA NEAMH-MHARFACHA IN AGHAIDH AN DUINE, 1997
(1) Ní dhéanfaidh an bainisteoir cobhsaíochta aon bheart cobhsaíochta ar phraghas is airde ná aon phraghas iomchuí a chinnfear de réir na Rialach seo.
(1) No stabilising action shall be effected by the stabilising manager at a price higher than any relevant price determined in accordance with this Rule.
Uimhir 8 de 1999: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1999
Ní dhéanfaidh an meastachán sin difear do chur i bhfeidhm na rialach “creidiúnaí ar bith níos measa as” dá dtagraítear in Airteagal 15(1)(g).
That estimate shall not affect the application of the ‘no creditor worse off’ principle referred to in Article 15(1)(g).
Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010
Lógó gaois.ie
gaois.ie