Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (1794)
Saol an teaghlaigh agus an saol gairmiúil
Family and professional life
Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)
(a) árachas a chur ar a shaol féin nó ar shaol a mhná céile, nó
( a ) makes an insurance on his life or the life of his wife, or
Uimhir 21 de 1953: AN tACHT AIRGEADAIS, 1953
Ba cheart an méadú ar fhad saoil le himeacht ama a áireamh sna toimhdí fad saoil.
Longevity assumptions should include the increase of longevity over time.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
maidir le fiontair árachais saoil agus gnó saoil na bhfiontar árachais ilchodaigh:
concerning life insurance enterprises and life business of composite insurance enterprises:
Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
(7) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn “blianacht saoil” blianacht is iníoctha in aghaidh téarma dar críoch deireadh saoil duine (nó tráth nach infhionnta ach amháin faoi threoir) deireadh saoil duine, cibé acu atá nó nach bhfuil foráil ann go gcríochnóidh an bhlianacht le linn an tsaoil ar bheith caite do théarma socraithe nó ar aon teagmhas áirithe do tharlú nó ar shlí éigin eile, nó go leanfaidh sí tar éis deireadh an tsaoil i gcúinsí áirithe, agus ciallaíonn “blianacht saoil cheannaithe” blianacht saoil a deonaíodh i gcomaoin in airgead nó luach airgid i ngnáthchúrsa gnó dheonaithe bhlianachtaí ar shaol daoine.
(7) For the purposes of this section, "life annuity" means an annuity payable for a term ending with (or at a time ascertainable only by reference to) the end of a human life, whether or not there is provision for the annuity to end during the life on the expiration of a fixed term or on the happening of any event or otherwise, or to continue after the end of the life in particular circumstances, and "purchased life annuity" means a life annuity granted for consideration in money or money's worth in the ordinary course of a business of granting annuities on human life.
Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959
(7) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn “blianacht saoil” blianacht is iníoctha in aghaidh téarma dar críoch deireadh saoil duine (nó tráth nach infhionnta ach amháin faoi threoir deireadh saoil duine), cibé acu atá nó nach bhfuil foráil ann go gcríochnóidh an bhlianacht le linn an tsaoil ar bheith caite do théarma socraithe nó ar aon teagmhas áirithe tarlú nó ar shlí éigin eile, nó go leanfaidh sí tar éis deireadh an tsaoil i gcúinsí áirithe, agus ciallaíonn “blianacht saoil cheannaithe” blianacht saoil a deonaíodh i gcomaoin in airgead nó luach airgid i ngnáthchúrsa gnó dheonaithe bhlianachtaí ar shaol daoine.
(7) For the purposes of this section, "life annuity" means an annuity payable for a term ending with (or at a time ascertainable only by reference to) the end of a human life, whether or not there is provision for the annuity to end during the life on the expiration of a fixed term or on the happening of any event or otherwise, or to continue after the end of the life in particular circumstances, and "purchased life annuity" means a life annuity granted for a consideration in money or money's worth in the ordinary course of a business of granting annuities on human life.
Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967
(4) I gcás ina n-íocfaidh banchéile préimh as a hioncam ar leithligh i leith árachais ar a saol féin nó ar shaol a fearchéile nó i leith conartha le haghaidh aon bhlianacht iarchurtha ar a saol féin nó ar shaol a fearchéile tabharfar an liúntas céanna cánach ionann is dá mba phréimh í a d'íoc a fearchéile i leith árachais ar a shaol féin nó i leith conartha le haghaidh blianacht iarchurtha ar a shaol féin agus beidh feidhm ag an alt seo dá réir sin.
(4) Where a premium is paid by a wife out of her separate income in respect of an insurance on her own life or the life of her husband or a contract for any deferred annuity on her own life or the life of her husband the same allowance of tax shall be made as if the premium were a premium paid by her husband for an insurance on his own life or for a contract for a deferred annuity on his own life and this section shall apply accordingly.
Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967
(6) I gcás ina n-íocfaidh banchéile préimh as a hioncam féin ar leithligh i leith árachais ar a saol féin nó ar shaol a fearchéile, nó i leith conartha le haghaidh blianachta iarchurtha ar a saol féin nó ar shaol a fearchéile, déanfar an asbhaint chéanna, i gcás ina measúnaítear an fearchéile i leith cánach de réir fhorálacha alt 194, agus dhéanfaí dá mba é a bhí sa phréimh, préimh a d'íoc a fearchéile i leith árachais ar a shaol féin nó i leith conartha le haghaidh blianachta iarchurtha ar a shaol féin, agus beidh éifeacht dá réir sin ag an alt seo. [EN]
(6) Where a premium is paid by a wife out of her separate income in respect of an insurance on her own life or the life of her husband or a contract for any deferred annuity on her own life or the life of her husband, the same deduction shall, in a case in which the husband is assessed to tax in accordance with the provisions of section 194, be made as if the premium were a premium paid by her husband for an insurance on his own life or for a contract for a deferred annuity on his own life, and this section shall apply accordingly.
Uimhir 14 de 1980: AN tACHT AIRGEADAIS, 1980
Maidir le próiseáil shonraí pearsanta chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart go n-urramófaí léi freisin an ceart bunúsach go n-urramófaí an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh a aithnítear in Airteagal 8 de Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, mar aon leis an gceart go n-urramófaí an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh agus an ceart go gcosnófaí sonraí pearsanta a aithnítear, faoi seach, in Airteagal 7 agus Airteagal 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (an “Chairt”).
The processing of personal data for the purposes of this Regulation should also respect the fundamental right to respect for private and family life recognised by Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of the Council of Europe, as well as the right to respect for private and family life, and the right to the protection of personal data recognised, respectively, by Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’).
Rialachán (AE) 2018/1672 Ó Pharlaimint na hEorpa agus Ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005
is éard is teidlíochtaí árachais saoil agus blianachta ann, éilimh airgeadais atá ag sealbhóirí polasaithe árachais saoil agus ag tairbhithe blianachtaí ar chorparáidí a sholáthraíonn árachas saoil.
life insurance and annuity entitlements consist of financial claims that life insurance policy holders and beneficiaries of annuities have against corporations providing life insurance.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
[EN] ciallaíonn “ciste árachais saoil” an ciste iomlán sócmhainní a choimeádann cuideachta árachais saoil maidir lena gnó árachais saoil nach sócmhainní scairshealbhóirí iad.
"life assurance fund" means the total fund of assets maintained by a life assurance company in respect of its life assurance business, not being shareholders' assets.
Uimhir 26 de 1990: AN tACHT ÁRACHAIS, 1990
Forléiriú na cumhachta chun léas a thabhairt ar feadh saolta faoi shocraíochtaí.
Construction of power to lease for lives under settlements. [S.
Uimhir 5 de 1962: AN tACHT UM GHEARRTHEIDIL, 1962
An tAcht um Léasanna ar feadh Saolta, 1777.
Leases for Lives Act, 1777.
Uimhir 5 de 1962: AN tACHT UM GHEARRTHEIDIL, 1962
Léasanna ar feadh saolta a athnuachan.
Renewal of leases for lives. [Ss.
Uimhir 5 de 1962: AN tACHT UM GHEARRTHEIDIL, 1962
(i) leas (seachas leas léasach) ar feadh saoilsaolta nó ar feadh tréimhse cinnte;
(i) an interest (other than a leasehold interest) for the duration of a life or lives or for a period certain;
Uimhir 15 de 1983: AN tACHT AIRGEADAIS, 1983
Tar éis di forchoimeádas maidir le Coinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh 1957 a dhéanamh á rá nach ndeonóidh sí eiseachadadh daoine a iarrfar i dtaca le cion is inphionóis le pianbhreith saoil nó ordú coinneá la saoil, dearbhaíonn an Phortaingéil, nuair a iarrtar eiseachadadh i dtaca le cion is inphionóis le pianbhreith saoil nó ordú coinneála saoil, nach ndeonóidh sí an t-eiseachadadh, i gcomhlíonadh fhorálacha ábhartha Bhunreacht Phoblacht na Portaingéile mar atá arna léiriú ag Cúirt Bhunreachta, ach amháin más leor dar léi na forchinntithe arna dtabhairt ag an mBallstát iarrthach go ndéanfaidh sé bearta trócaire a chur ar aghaidh, i gcomhréir lena dhlí agus lena chleachtas um pionóis a fhorghníomhú, a d’fhéadfadh an duine a n-iarrtar a eiseachadadh a bheith i dteideal a fháil.
Having entered a reservation in respect of the European Convention on Extradition of 1957 to the effect that it will not grant extradition of persons wanted for an offence punishable by a life sentence or detention order, Portugal states that where extradition is sought for an offence punishable by a life sentence or detention order, it will grant extradition, in compliance with the relevant provisions of the Constitution of the Portuguese Republic, as interpreted by its Constitutional Court, only if it regards as sufficient the assurances given by the requesting Member State that it will encourage, in accordance with its law and practice regarding the carrying out of sentences, the application of any measures of clemency to which the person whose extradition is requested might be entitled.
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
ciallaíonn “ciste árachais saoil coigríche” aon chiste is ionann agus méid dliteanais chomhlacht árachais i leith gnó árachais saoil le sealbhóirí polasaithe agus blianachtóirí a chónaíonn lasmuigh den Stát agus a ndearnadh a dtairiscintí leis an gcuideachta, nó ar dheonaigh an chuideachta a gconarthaí blianachta, i mbrainse nó gníomhaireacht nó trí bhrainse nó gníomhaireacht lasmuigh den Stát, agus, i gcás nach gcoinnítear ciste den sórt sin ar leithligh ó chiste árachais saoil na cuideachta, ciallaíonn sé an chuid sin den chiste árachais saoil is ionann agus dliteanas na cuideachta faoi na polasaithe agus na conarthaí blianachta sin;
"foreign life assurance fund" means any fund representing the amount of the liability of an assurance company in respect of its life assurance business with policy-holders and annuitants residing outside the State whose proposals were made to, or whose annuity contracts were granted by, the company at or through a branch or agency outside the State, and, where such a fund is not kept separately from the life assurance fund of the company, means such part of the life assurance fund as represents the liability of the company under such policies and annuity contracts;
Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967
(b) má tá leas saoil i gcuid den mhaoin shocraithe agus, i gcás inar leas saoil in ioncam an leas sin, nach bhfuil aon cheart cúláraigh chun fuíoll na maoine socraithe ná chun an ioncaim aisti, measfar, chun críocha an fho-ailt seo, gur maoin shocraithe faoi shocraíocht ar leithligh an chuid den mhaoin shocraithe ina bhfuil an leas saoil fad a bheidh an leas saoil ann.
( b ) if there is a life interest in a part of the settled property and, where that interest is a life interest in income, there is no right of recourse to, or to the income of, the remainder of the settled property, the part of the settled property in which the life interest subsists shall while it subsists be treated for the purposes of this subsection as being settled property under a separate settlement.
Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975
(d) nach sócmhainn chnaoiteach leas saoil i maoin shocraithe go dtí gur caoga bliain nó tréimhse is giorra ná sin ionchas saoil intuartha an tionónta saoil, agus déanfar amach ó tháblaí achtúireachta a bheidh ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim saol intuartha leasanna saoil i maoin shocraithe agus blianachtaí.
( d ) a life interest in settled property shall not be a wasting asset until the predictable expectation of life of the life tenant is fifty years or less, and the predictable life of life interests in settled property and of annuities shall be ascertained from actuarial tables approved by the Revenue Commissioners.
Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975
Staidreamh eile maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil
Other statistics on education and lifelong learning
Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt
Rannpháirtíocht daoine fásta san fhoghlaim ar feadh an tsaoil
Participation of adults in lifelong learning
Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt
cumhdóidh Fearann 2 staidreamh maidir le rannpháirtíocht daoine fásta san fhoghlaim ar feadh an tsaoil;
Domain 2 shall cover statistics on the participation of adults in lifelong learning;
Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt
(i) Rialachán 2 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1976 (I.R.
(i) Regulation 2 of the European Communities (Non- Life Insurance) Regulations, 1976 (S.I.
ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ) (UIMH. 2), 1999
(ii) Rialachán 2 de Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1994 (I.R.
(ii) Regulation 2 of the European Communities (Non- Life Insurance) Framework Regulations, 1994 (S.I.
ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ) (UIMH. 2), 1999
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil) 1976
European Communities (Non-Life Insurance) Regulations 1976
AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil) (Caiteachais Dhlíthiúla) 1991
European Communities (Non-Life Insurance) (Legal Expenses) Regulations 1991
AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010
Rialacháin na gComhphobal An ionstraim iomlán Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil) (Leasú) 1992
European Communities (Non-Life Insurance) (Amendment) Regulations 1992 The whole instrument
AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010
Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil) 1994
European Communities (Non-Life Insurance) Framework Regulations 1994
AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuntais Árachais Neamh-Shaoil) 1995
European Communities (Non-Life Insurance Accounts) Regulations 1995
AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010
Infheistiú in oideachas, i scileanna agus i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil;
Investing in education, skills and lifelong learning;
Tuairim Uimh. 7/2011 maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa, maidir leis an gCiste Comhtháthaithe, maidir leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh atá cumhdaithe faoin gComhchreat Straitéiseach agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus maidir leis an gCiste Comhtháthaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006
Infheistiú in oideachas, i scileanna agus i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil;
Investing in education, skills and lifelong learning;
Tuairim Uimh. 7/2011 (arna thíolacadh de bhun an dara fomhír d'Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa, maidir leis an gCiste Comhtháthaithe, maidir leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh atá cumhdaithe faoin gComhchreat Straitéiseach agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus maidir leis an gCiste Comhtháthaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006
taitneamhachtaí agus míbhuntáistí an tsaoil uirbigh;
amenities and disadvantages of urban life;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Foghlaim ar feadh an tsaoil:
Lifelong learning (LL):
Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle
foghlaim ar feadh an tsaoil agus gairmoiliúint in earnálacha na talmhaíochta agus na foraoiseachta a chothú.
fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors.
Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005
Infheistiochtaí in oideachas, i scileanna agus i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil.
Investment in education, skills and lifelong learning.
Rialachán (AE) Uimh. 231/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (ICR II)
oiliúint ghairmiúil, scileanna gairmiúla nua agus foghlaim ar feadh an tsaoil a fhorbairt;
the development of professional training, new professional skills and lifelong learning.
Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Polasaithe Arachais Lan-tSaoil.
POLICIES OF WHOLE LIFE ASSURANCE
Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936
(a) liúntas ar feadh a shaoil a mbeidh a mhéid bliantúil comhdhéanta—
( a ) an allowance during life the annual amount of which shall consist of—
Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945
(i) liúntas ar feadh a shaoil nó a éagumais a mbeidh a mhéid bliantúil comhdhéanta—
(i) an allowance during life or incapacity the annual amount of which shall consist of—
Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945
ciallaíonn “na Rialacháin” Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1976 (I.R.
"the Regulations" means the European Communities (Non-Life Insurance) Regulations, 1976 ( S.I.
Uimhir 29 de 1983: AN tACHT ÁRACHAIS (UIMH. 2), 1983
“ciallaíonn ‘údarú faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1976;”, agus
"'authorisation' means an authorisation under the European Communities (Non-Life Insurance) Regulations, 1976;", and
Uimhir 29 de 1983: AN tACHT ÁRACHAIS (UIMH. 2), 1983
(b) a n-íocann an t-árachaí préimheanna bliantúla ina leith i rith a shaoil;
( b ) in respect of which annual premiums are paid by the insured during his life;
Uimhir 10 de 1985: AN tACHT AIRGEADAIS, 1985
Feidhm na ndíolúintí i Rialacháin 1976 agus 1984 ar árachas saoil agus neamh-shaoil.
Application of exemptions in the 1976 and 1984 Regulations on life and non-life insurance.
Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989
ciallaíonn “Rialacháin 1976” Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1976 (I.R.
"the Regulations of 1976" means the European Communities (Non-Life Insurance) Regulations, 1976 ( S.I.
Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989
(a) maidir lena ghnó árachais neamh-shaoil, go feadh luach £25,000, agus
( a ) as respects his non-fife insurance business, to the value of £25,000, and
Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989
ciallaíonn “árachóir” sealbhóir ar údarú faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1976 (I.R.
"insurer" means the holder of an authorisation under the European Communities (Non-Life Insurance) Regulations, 1976 ( S.I.
Uimhir 10 de 1990: AN tACHT AIRGEADAIS, 1990
ag soláthar an túis is fearr don saol atá rompu dár leanaí uile
providing all our children with the best start for the world of tomorrow
Conclúidí na Comhairle maidir le hoideachas agus cúram na luath-óige: ag soláthar an túis is fearr don saol atá rompu dár leanaí uile (2011)
ag soláthar an túis is fearr don saol atá rompu dár leanaí uile" [8].
providing all our children with the best start for the world of tomorrow" [8].
Conclúidí na Comhairle maidir le hoideachas agus cúram na luath-óige: ag soláthar an túis is fearr don saol atá rompu dár leanaí uile (2011)
Ba cheart go mbeadh cothromaíocht i measc bhaill an Bhoird Rialaithe ó thaobh taithí ar shaol an ghnó, ar shaol an ardoideachais agus/nó ar shaol an taighde agus ó thaobh taithí ar earnáil na nuálaíochta chomh maith.
Membership of the Governing Board should balance experience from the business and the higher education and/or research worlds as well as from the innovation sector.
Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht
Beidh an ceart ag gach saoránach a bheith rannpháirteach i saol daonlathach an Aontais.
Every citizen shall have the right to participate in the democratic life of the Union.
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
faisnéis faoi shaol príobháideach agus faoi shaol teaghlaigh daoine nádúrtha, mar a shainmhínitear iad sa reachtaíocht náisiúnta nó le cleachtais náisiúnta sna Ballstáit éagsúla;
information on the private and family lives of natural persons as defined by national legislation or practices in the various Member States;
Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le sonraí atá faoi réir na rúndachta staidrimh a tharchur chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach
faisnéis faoi shaol príobháideach daoine nádúrtha:
information on the private lives of natural persons:
Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le sonraí atá faoi réir na rúndachta staidrimh a tharchur chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach
(j) duine a sheolann go dleathach sa Stát gnó ag tabhairt blianachtaí ar shaol daoine,
(j) a person lawfully carrying on in the State the business of granting annuities on human life,
AN tACHT AIRGEADAIS, 1999
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas) (Neamh-Shaol) 1978
European Communities (Insurance)(Nonlife) Regulations 1978
AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010
Ba cheart go mbeadh cothromaíocht i measc bhaill an Bhoird Rialaithe ó thaobh taithí ar shaol an ghnó, ar shaol an ardoideachais agus/nó ar shaol an taighde agus ó thaobh taithí ar earnáil na nuálaíochta chomh maith.
Membership of the Governing Board should balance experience from the business and the higher education and/or research worlds as well as from the innovation sector.
Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht
Luas chlaochlú na hEorpa a ghéarú le nuálaíocht i saol atá ag athrú go tapa",
Accelerating the transformation of Europe through innovation in a fast-changing world",
Conclúidí ón gComhairle an 18 Meitheamh 2012 maidir leis an gComhpháirtíocht Eorpach um Nuáil “Táirgiúlacht agus Inbhuanaitheacht na Talmhaíochta”
Is é an sampla is simplí de bhlianacht nuair a íocann coibhéis an tsealbhóra polasaí, dá ngairtear an blianachtóir, aon chnapshuim amháin leis an árachóir i gcomaoin srutha íocaíochtaí feadh tréimhse ainmnithe nó feadh shaol iomlán an bhlianachtóra, nó feadh shaol iomlán an bhlianachtóra agus shaol iomlán duine eile ainmnithe.
With the simplest form of annuity, the equivalent to the policyholder, called the annuitant, pays a single lump sum to the insurer and in return receives a stream of payments either for a nominated period or for the rest of the annuitant's life, or for the rest of the life of both the annuitant and a nominated other person.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
comhpháirtíochtaí idir saol na hoibre agus institiúidí oideachais agus oiliúna mar seo a leanas:
partnerships between the world of work and education and training institutions in the form of:
Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Is é an cuspóir sonrach sláinte agus folláine gach duine a fheabhsú dá saol ar fad.
The specific objective is to improve the lifelong health and well-being of all.
Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ní mór gnóthaí AE a lánpháirtiú i saol laethúil agus in obair na bParlaimintí náisiúnta.
EU affairs need to be integrated into the daily life and work of national Parliaments.
Tuairimí an L COSAC – 27 – 29 Deireadh Fómhair 2013 , Vilnias OJ C 104, 08/04/2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
tacú le hathnuachan déimeagrafach trí dhálaí níos fearr do theaghlaigh agus cothromaíocht níos fearr idir saol na hoibre agus saol an teaghlaigh a chur chun cinn;
support demographic renewal through better conditions for families and an improved balance between working and family life;
Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle
chun sláinte agus saol daoine nó ainmhithe nó plandaí a chosaint;
the protection of health and life of humans, animals or plants;
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
Beidh an ceart ag gach saoránach a bheith rannpháirteach i saol daonlathach an Aontais.
Every citizen shall have the right to participate in the democratic life of the Union.
Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)
Meas ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh
Respect for private and family life
Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)
Aithníonn agus urramaíonn an tAontas cearta daoine scothaosta chun saol faoi dhínit agus neamhspleáchas a bheith acu agus chun páirt a ghlacadh sa saol sóisialta agus cultúrtha.
The Union recognises and respects the rights of the elderly to lead a life of dignity and independence and to participate in social and cultural life.
Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)
ionsaithe ar shaol duine a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le bás;
attacks upon a person’s life which may cause death;
Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle
O fhíor-thosach a n-óige ba chóir tuisgint do thabhairt dóibh sna búntaistí a bhaineann le saol an teinteáin teolaí seachas mar a bhaineann le saol na Fúndúireachta.
They should, from earliest years, be given an idea of the advantages of home life as against Institution life.
Uimhir 9 de 1923: ACHT UM RIALTAS ÁITIÚIL (FORALACHA SEALADACHA), 1923
Muirir ag daoine is tionóntaí le n-a saol.
Charges by tenants for life.
Uimhir 30 de 1929: ACHT CÁIRDE TALMHAÍOCHTA, 1929
ní fholuíonn an abairt “gnó árachais saoil” aon ghnó is gnó árachais tionnscail, ach fé réir na teorann san cialluíonn an abairt sin gnó déanta connradh árachais ar shaol daoine, le n-a n-áirmhítear airgead d'íoc ar éag do dhuine (ach amháin nuair nach éinní ach tionóisc fé ndeár an t-éag san) agus le n-a n-áirmhítear connartha árachais go mbíonn na praemia bhaineann leo iníoctha ar feadh téarma bhíonn ag brath ar shaol daoine agus fós connartha chun blianachtaí ar shaol daoine no maidir le saol daoine do dheonadh (seachas aois-liúntaisí agus blianachtaí is iníoctha as aon chistí nach ionchurtha ach chun fóirthne agus cothabhála daoine atá no do bhí ag gabháil do ghairm, do chéird no d'fhostaíocht áirithe no cleithiúnaithe a leithéidí) agus fós connartha bhíonn ag gabháil le connartha árachais ar shaol daoine no ag brath ortha agus ná bíonn aon cheart cealúcháin ag an árachóir fútha agus le n-a socruítear airgead d'íoc i gcás tionóisc no galar, marbhthach no eile, do bhaint don árachaí no do theacht air;
the expression "life assurance business" does not include any business which is industrial assurance business, but subject to that over-riding limitation the said expression means the business of effecting contracts of assurance upon human life, including the payment of money on death (except on death by accident only) and including contracts of assurance the premiums in respect of which are payable for a term dependent on human life, and also including for the granting of annuities on or with reference to human life (other than superannuation allowances and annuities payable out of any funds applicable solely to the relief and maintenance of persons engaged or who have been engaged in a particular profession, trade or employment or of the dependants of such persons) and also including contracts which are attached to or dependent on contracts of assurance on human life and under which the assurer has no right of cancellation and which provide for the payment of moneys in case of fatal or other accident to or disease of the assured;
Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936
Arachas ar shaol leinbh fé bhun deich mblian d'aois.
Assurances on lives of children under the age of ten years.
Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936
Aois an té go n-árachófar a shaol d'admháil.
Admission of age of life assured.
Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936
Polasaithe Arachais Tionnscail ar Shaol-Tearma Iomlan.
POLICIES OF INDUSTRIAL ASSURANCE FOR THE WHOLE TERM OF LIFE
Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936
Saol-leasanna, etc., do riarasú no d'fhoirceannadh.
Disposition or determination of life interests etc.
Uimhir 14 de 1941: ACHT AIRGEADAIS, 1941
(b) dar dheon an Bord air sin liúntas le n-a shaol no aisce, agus
( b ) was thereupon granted by the Board an allowance for life or a gratuity, and
Uimhir 17 de 1942: ACHT BHORD SOLÁTHAIR AN LEICTREACHAIS (AOIS-LIÚNTAS), 1942
Arachas ar shaol uchtlinbh faoi bhun deich mbliana d'aois.
Assurance on life of adopted child under ten years of age.
Uimhir 25 de 1952: AN tACHT UCHTÁLA, 1952
(b) conradh a cheangal i gcóir aon bhlianachta iarchurtha ar a shaol féin nó ar shaol a mhná céile,
( b ) contracts for any deferred annuity on his own life or the life of his wife,
Uimhir 21 de 1953: AN tACHT AIRGEADAIS, 1953
Taible ag taispeaint Praghas Blianachta £1 ar Shaol Singil.)
WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) ACT, 1955) Next (SECOND SCHEDULE)
Uimhir 16 de 1955: AN tACHT UM CHÚITEAMH DO LUCHT OIBRE (LEASÚ), 1955
Alt V.—Caidreamh Príosúnach Cogaidh leis an Saol Lasmuigh.
SECTION V.—RELATIONS OF PRISONERS OF WAR WITH THE EXTERIOR. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Caibidil VIII.—Caidreamh leis an Saol Lasmuigh.
Chapter VIII. [GA] Relations with the Exterior. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
(b) gur ar shaol an éilitheora nó ar shaol a bhanchéile atá an t-árachas, nó, cibé acu é, an bhlianacht iarchurtha, tógtha amach;
( b ) the insurance, or, as the case may be, the deferred annuity, is on the life of the claimant or on the life of his wife;
Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967
(6) I gcás ina n-íocfaidh banchéile préimh as a hioncam féin ar leithligh i leith árachais ar a saol féin nó ar shaol a fearchéile, déanfar an asbhaint chéanna agus dhéanfaí dá mba é a bhí sa phréimh, préimh a d'íoc a fearchéile ar a shaol féin nó i leith conartha le haghaidh blianachta iarchurtha ar a shaol féin, agus beidh éifeacht dá réir sin ag an alt seo.
(6) Where a premium is paid by a wife out of her separate income in respect of an insurance on her own life or the life of her husband or a contract for any deferred annuity on her own life or the life of her husband, the same deduction shall be made as if the premium were a premium paid by her husband for an insurance on his own life or for a contract for a deferred annuity on his own life, and this section shall apply accordingly.
Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967
(b) gur ar shaol an éilitheora nó ar shaol a bhanchéile atá an t-árachas, nó cibé acu é, an bhlianacht iarchurtha, tógtha amach, agus
( b ) the insurance, or, as the case may be, the deferred annuity, is on the life of the claimant or on the life of his wife; and
Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967
(b) go gciallaíonn “saol” i ndáil le haon mhaoin sho-chorraithe inláimhsithe saol úsáideach, ag féachaint don chuspóir dá bhfuair nó dar sholáthair an duine a rinne an diúscairt na sócmhainní inláimhsithe,
( b ) "life", in relation to any tangible movable property, means useful life, having regard to the purpose for which the tangible assets were acquired or provided by the person making the disposal,
Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975
ciallaíonn “gnó blianachtaí” gnó blianachtaí a dheonú ar shaol duine;
"annuity business" means the business of granting annuities on human life;
Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976
(a) leas (seachas leas léasach) ar feadh saoilsaol nó ar feadh tréimhse cinnte;
( a ) an interest (other than a leasehold interest) for the duration of a life or lives or for a period certain;
Uimhir 8 de 1976: AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976
Luach leasa i gcaipiteal £1 do shaol fireannaigh darb aois mar atá i gcolún 1
Value of an interest in a capital of £1 for a male life aged as in column 1
Uimhir 8 de 1976: AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976
Luach leasa i gcaipiteal £1 do shaol baineannaigh darb aois mar atá i gcolún 1
Value of an interest in a capital of £1 for a female life aged as in column 1
Uimhir 8 de 1976: AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976
(b) gur ar shaol an éilitheora nó ar shaol a chéile atá an t-árachas, nó, cibé acu é, an bhlianacht iarchurtha, tógtha amach;
( b ) the insurance, or, as the case may be, the deferred annuity, is on the life of the claimant or on the life of his spouse;
Uimhir 14 de 1980: AN tACHT AIRGEADAIS, 1980
I gcás aon sócmhainne doichte a bhfuil teorainn lena saol eacnamúil úsáideach, déanfar—
In the case of any fixed asset which has a limited useful economic life, the amount of—
Uimhir 25 de 1986: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1986
(3) Ní faide an tréimhse a roghnófar ná saol eacnamúil úsáideach an cháilmheasa atá i gceist.
(3) The period chosen shall not exceed the useful economic life of the goodwill in question.
Uimhir 25 de 1986: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1986
tacú leis an saol acadúil lena n-áirítear comhar leis an tionsclaíocht;
support to academia including collaboration with industry;
Rialachán (AE) 2015/1017 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2015 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha
Urramófar sna bearta sin na cearta bunúsacha lena mbaineann, amhail saol príobháideach agus saol teaghlaigh na n-úinéirí tairbhiúla.
Such measures shall respect the fundamental rights concerned, such as the private and family life of beneficial owners.
Treoir (AE) 2018/1808 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena leasaítear Treoir 2010/13/AE maidir le comhordú forálacha áirithe arna leagan síos le dlí, rialachán nó gníomh riaracháin i mBallstáit i dtaobh seirbhísí meán closamhairc a sholáthar (An Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc) i bhfianaise athruithe ar an margadh
(c) le gach deirfiúr le Sínitheoir, liúntas bliantúil £2,229.24 i rith a saoil.
(c) to each sister of a Signatory, an allowance of £2,229.24 per annum during her life.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(c) le gach deirfiúr le Sínitheoir, liúntas bliantúil £1632.60 ar feadh a saoil.
( c ) to each sister of a Signatory, an allowance of £1632.60 per annum during her life.
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
i gcás árachais saoil, dlí an Bhallstáit ar náisiúnach de an sealbhóir polasaí;
in the case of life assurance, the law of the Member State of which the policy holder is a national;
Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)
Cearta áirithe iascaireachta a thabhairt d’iarchomhaltaí saoil den Iontaobhas.
Certain rights to fish given to former life members of Trust.
AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010
(iii) Rialachán 2 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil), 1984 (I.R.
(iii) Regulation 2 of the European Communities (Life Assurance) Regulations, 1984 (S.I.
ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ) (UIMH. 2), 1999
(iv) Rialachán 2 de Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil), 1994 (I.R.
(iv) Regulation 2 of the European Communities (Life Assurance) Framework Regulations, 1994 (S.I.
ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ) (UIMH. 2), 1999
Dearbhú ón bPortaingéil maidir le heiseachadadh arna iarraidh i dtaca le cion is inphionóis le pianbhreith saoil nó ordú coinneála saoil
Declaration by Portugal on extradition requested for an offence punishable by a life sentence or detention order
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
(ii) príosúnacht saoil nó cibé téarma príosúnachta is giorra ná sin a chinnfidh an chúirt,
(ii) imprisonment for life or such lesser term of imprisonment as the court may determine,
AN tACHT UM AIRM BHITHEOLAÍOCHA, 2011
Lógó gaois.ie
gaois.ie