Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (15)
(b) faightear luach measta an diallais chaighdeánaigh, s, ó na ríomhaireachtaí seo a leanas:
( b ) the estimated value of the standard deviation, s, is obtained by the following calculations:
Ionstraimí Reachtúla: 1981
déantar an luach meánach uimhríochta agus diall caighdeánach na hamshraithe iomláine 2001-2020 a ríomh;
calculate the arithmetic average value and the standard deviation of the full time series 2001-2020;
Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
(Tagairt: Caighdeán IEEE 528-2001 (diall caighdeánach d’aon sigme))
(Reference: IEEE STD 528-2001 (one sigma standard deviation))
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)
diallas caighdeánach measta luchtlach iarbhír an ghrúpa (arna ríomh de réir an mhodha a léirítear i bhfo-alt (b) thíos):
the estimated standard deviation of the actual contents of the group (calculated by the method indicated in sub-paragraph (b) below);
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(vi) ansin trí fhréamh chearnach -na hathraitheachta measta a ríomh chun luach measta an diallais chaighdeánaigh, s, a thabhairt.
(vi) Then by calculating the square root of the estimated variance to give the estimated value of the standard deviation, s,
Ionstraimí Reachtúla: 1981
diallas caighdeánach measta achar iarbhír líneach na leibhéal leachta ó bhéil na gcoimeádán bhuidéal tomhais sa ghrúpa, arna dtomhas le fíoraí;
the estimated standard deviation of the actual linear distances of the liquid levels from the brims of the measuring container bottles in the group, as measured by means of the templet;
Ionstraimí Reachtúla: 1981
In 7A101 le tomhas “laofachta” agus an “fhachtóra scála”, tagraítear do dhiall caighdeánach d’aon sigme amháin ó chalabrú seasta thar thréimhse aon bhliain amháin;
In 7A101 the measurement of “bias” and “scale factor” refers to a one sigma standard deviation with respect to a fixed calibration over a period of one year;
Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras
Ciallaíonn “cobhsaíocht” (7) an diall caighdeánach (1 sigme) de chomhathrú paraiméadair ar leith óna luach calabraithe, é á thomhas faoi chúinsí cobhsaí teochta.
“Stability” (7) means the standard deviation (1 sigma) of the variation of a particular parameter from its calibrated value measured under stable temperature conditions.
Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras
ní dhéantar na blianta uile a bhfuil na hastaíochtaí bliantúla ina leith lasmuigh de dhá oiread dhiall caighdeánach an mheáin a áireamh san amshraith;
exclude from the time series all years for which the annual emissions are outside twice the standard deviation around the average;
Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
déantar ríomh arís ar an luach meánach uimhríochta agus ar dhiall caighdeánach na hamshraithe iomláine 2001-2020, lúide na blianta nár áiríodh i bpointe (b);
calculate again the arithmetic average value and the standard deviation of the time series 2001-2020 minus the years excluded in point (b);
Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
na sonraí uile ar aon rud a braitheadh, ar fheidhmíochtaí agus ar thorthaí (le meáin agus diallas caighdeánach); léireofar sonraí aonair nuair a dhéantar tástálacha agus tomhais ar ainmhithe aonair;
all the particulars on observations, performances and results (with averages and standard deviation); individual data shall be indicated when tests and measurements on individuals have been carried out;
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Ciallaíonn “cobhsaíocht” (7) an diall caighdeánach (1 sigme) de chomhathrú paraiméadair ar leith óna luach calabraithe, agus é á thomhas faoi chúinsí cobhsaí teochta.
"Stability" (7) means the standard deviation (1 sigma) of the variation of a particular parameter from its calibrated value measured under stable temperature conditions.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)
2.In 7A101 le tomhas “laofachta” agus an “fhachtóra scála”, tagraítear do dhiall caighdeánach d’aon sigme amháin ó chalabrú seasta thar thréimhse aon bhliain amháin;
2.In 7A101 the measurement of "bias" and "scale factor" refers to a one sigma standard deviation with respect to a fixed calibration over a period of one year;
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)
agus gheofar an meán, d, de na luachanna tomhaiste sa sampla, agus an diallas caighdeánach measta, s, ar an dóigh a thuairiscítear i mír 11 (1) thuas, agus cuirfear d in ionad x, agus di in ionad xi, sna foirmlí atá leagtha amach san fhomhír sin.
and the average, d, of the measured values in the sample, and the estimated standard deviation, s, shall be obtained in the manner described in paragraph 11 (1) above, d being substituted for x, and di being substituted for xi, in the formulae set out in that sub-paragraph.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Ciallaíonn “in-atrialltacht” (7) a ghaire dá chéile is atá tomhais arna ndéanamh arís is arís ar an athróg chéanna faoi na cúinsí oibriúcháin céanna, nuair a tharlaíonn athruithe ar chúinsí nó ar thréimhsí neamhoibríochta idir na tomhais. (Tagairt: Caighdeán IEEE 528-2001 (diall caighdeánach d’aon sigme amháin))
“Repeatability” (7) means the closeness of agreement among repeated measurements of the same variable under the same operating conditions when changes in conditions or non-operating periods occur between measurements (Reference: IEEE STD 528-2001 (one sigma standard deviation)).
Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras
Lógó gaois.ie
gaois.ie