Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (469)
- eolas maidir le tionchar na n-orgánach géinathraithe ar éiceachórais agus ar an mbithéagsúlacht a fheabhsú:
- improving knowledge of the impact of genetically modified organisms on ecosystems and biodiversity:
Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Bealtaine 2007 maidir leis an Ionstraim Airgeadais don Chomhshaol (LIFE+)
measúnú ar thionchar bheartais eile an Aontais ar chomhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta;
assessing the impact of other Union policies on economic and social cohesion;
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
- tionchar an táirge bhithicídigh ar speicis nach spriocorgánaigh iad,
- the impact of the biocidal product on non-target organisms,
Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
- tionchar an táirge bhithicídigh ar an mbithéagsúlacht agus ar an éiceachóras;
- the impact of the biocidal product on biodiversity and the ecosystem;
Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
V. Ní dhearna an Coimisiún tionchar Hercule II a thomhas fós.
V. The Commission has not yet measured the impact of Hercule II.
Tuairim Uimh. 3/2012 (de bhun an dara fomhír d’Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) maidir le togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le clár Hercule III chun gníomhaíochtaí i réimse chosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn
Níor tháinig na córais oideachais i dtír i gceart fós ar thionchar na nuatheicneolaíochtaí ó thaobh na litearthachta de.
The impact of new technologies on literacy has not been fully exploited by education systems.
Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir leis an litearthacht
tionchar an Rialacháin seo ar an margadh caipitil fiontair;
the impact of this Regulation on the venture capital market;
Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí caipitil fiontair Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
COINCHEAP FISIM AGUS AN TIONCHAR AR NA PRÍOMH-CHOMHIOMLÁIN AG LEITHDHÁILEADH FISIM AR ÚSÁIDEOIRÍ
THE CONCEPT OF FISIM AND THE IMPACT OF THEIR USER ALLOCATION ON MAIN AGGREGATES
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
anailís ar thionchar teicneolaíochtaí nua;
analysis of the impact of new technologies;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Baineann cuntasóirí leas as dhá mhodh achtúireacha chun an tionchar a bhíonn ag méaduithe pá a thomhas.
The accounting profession uses two actuarial methods to measure the impact of wage increases.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Áirítear le hidirbheart dliteanas an tionchar a bhíonn ag an ús a fhabhraítear.
A transaction in liabilities includes the impact of interest accrued.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Taispeántar iontu mar shampla an tionchar a bhíonn ag an athrú ar aicmiú earnála na n-aonad.
For example, it captures the impact of a change in sector classification of units.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
tionchar na mbeartas agus na mbeart a shainaithnítear de bhun Airteagal 13.
the impact of policies and measures identified pursuant to Article 13.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
an tionchar a bhíonn ag priacail eile de bharr samhaltaithe.
the impact of other model risks.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tabharfaidh tástáil struis droim ar ais cuntas ar an tionchar a bhíonn ag neamhlíneacht ábhartha sa phunann.
Reverse stress testing shall account for the impact of material non-linearity in the portfolio.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Léireofar leis an tsamhail inmheánach IRC tionchar na gcomhghaolta idir teagmhais mhainneachtana agus teagmhais imirce.
The internal IRC model shall reflect the impact of correlations between default and migration events.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
agus an líon tionóiscí agus tionchar bagairtí slándála a laghdú go mór.
and to drastically reduce the occurrence of accidents and the impact of security threats.
Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tá tionchar an togra neodrach ó thaobh an bhuiséid de i gcomparáid leis an status quo.
The impact of the proposal is budgetary neutral compared to the status quo.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an scéim cabhrach chun torthaí agus glasraí, bananaí agus bainne a sholáthar sna forais oideachais /* COM/2014/032 final - 2014/0014 (COD) */
Ní raibh aon dáta ar fáil chun an tionchar a bhaineann le miotóga oighinn a chur san áireamh mar TCP a mheas.
No data was available to assess the impact of including oven gloves as PPE.
DOICIMÉAD INMHEÁNACH OIBRE DE CHUID AN CHOIMISIÚIN ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN AR AN MEASÚNÚ TIONCHAIR a ghabhann leis an doiciméad Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* SWD/2014/0119 final */
Déanfaidh an meastóir tionchar an chláir a mheas arna thomhas leis na táscairí tionchair.
The evaluator shall quantify the impact of the programme measured by the impact indicators.
Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005
D’fhonn cuidiú le deireadh a chur de réir a chéile leis an aischur agus le foghabhálacha agus d’fhonn an t-aistriú chuig saothrú bheo-acmhainní bitheolaíocha na mara i gcomhréir le hAirteagal 2(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 a éascú agus tionchar na hiascaireachta ar an muirthimpeallacht a laghdú chomh maith le tionchar na gcreachadóirí atá faoi chosaint, féadfaidh CEMI tacú le hoibríochtaí lena ndíreofar ar eolas teicniúil nó eagraíochtúil nua a fhorbairt nó a thabhairt isteach trína laghdófar tionchair na ngníomhaíochtaí iascaireachta ar an gcomhshaol, lena n-áirítear teicnící iascaireachta agus roghnú fearas níos fearr, nó trína réadófar úsáid níos inbhuanaithe a bhaint as acmhainní bitheolaíocha na mara agus an chomhaireachtáil le creachadóirí atá faoi chosaint.
In order to contribute to the gradual elimination of discards and by–catches and to facilitate the transition to exploitation of living marine biological resources in accordance with Article 2(2) of Regulation (EU) No 1380/2013, and to reduce the impact of fishing on the marine environment and the impact of protected predators, the EMFF may support operations aimed at developing or introducing new technical or organisational knowledge that reduces the impact of fishing activities on the environment, including improved fishing techniques and gear selectivity, or aimed at achieving a more sustainable use of marine biological resources and coexistence with protected predators.
Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Comhchreat chun measúnú a dhéanamh ar thionchar beart
Common framework for assessing the impact of measures
Rialachán (AE) Uimh. 1144/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le bearta um sholáthar faisnéise agus bearta cur chun cinn a bhaineann le táirgí talmhaíochta a chuirtear chun feidhme sa mhargadh inmheánach agus i dtríú tíortha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 3/2008 ón gComhairle
measúnacht ar thionchar bheartais agus thionscnaimhreatha an Aontais i ndáil le hoiliúint ar fhorfheidhmiú an dlí;
assess the impact of existing Union-related lawenforcement training policies and initiatives;
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 
Tionchar gníomhaíochtaí iascaireachta ar speicis mhara áirithe a laghdú
Reduction of the impact of fishing activities on certain marine species
Rialachán (AE) 2015/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)
an comhshaol, lena n-áirítear an bhithéagsúlacht agus acmhainní géiniteacha luachmhara, chomh maith le tionchar an athraithe aeráide;
the environment, including biodiversity and valuable genetic resources, as well as the impact of climate change;
Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
tionchar an ghalair ar an méid a leanas:
the impact of the disease on:
Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
tionchar beart coisctheach agus rialaithe galar maidir leis an méid a leanas:
the impact of disease prevention and control measures, as regards:
Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Bearta náisiúnta atá deartha chun tionchar galar seachas galair liostaithe a theorannú
National measures designed to limit the impact of diseases other than listed diseases
Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Bearta náisiúnta atá deartha chun tionchar galar seachas galair liostaithe a theorannú
National measures designed to limit the impact of diseases other than listed disease
Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
tionchar an tagarmhairc ar na margaí;
the impact of the benchmark on markets;
Rialachán (AE) 2016/1011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2014/17/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Le díolúine den sórt sin, d'fhéadfadh sé gur lú an tionchar a bheadh ag an trácht iarnróid ar an gcomhshaol dá bharr.
Such an exemption could allow the impact of rail traffic on the environment to be reduced.
Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
tionchar na bpróiseas ar airíonna ábhar;
the impact of processes on material properties;
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
an tionchar atá ag an sárú ar leasanna infheisteoirí miondíola;
the impact of the infringement on retail investors’ interests;
Rialachán (AE) 2017/1129 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an réamheolaire atá le foilsiú nuair a thairgtear urrúis don phobal nó nuair a ligtear isteach iad chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte, agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/71/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.
cuirfear san áireamh tionchar an Rialacháin seo ar na margaí maoinithe gearrthéarmacha;
take into account the impact of this Regulation on the short-term financing markets;
Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
an tionchar atá ag an sárú ar leasanna infheisteoirí miondíola;
the impact of the infringement on retail investors' interests;
Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Samhain 2014 maidir le doiciméid um fhaisnéis bhunriachtanach do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe (PRIIPanna) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
tionchar Airteagal 18;
the impact of Article 18;
Rialachán (AE) 2015/760 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le Cistí Infheistíochta Fadtéarmaí Eorpacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
tuairisc ar thionchar na mbeart ar an gcomhshaol agus ar chustaiméirí;
a description of the impact of the measures on the environment and on customers;
Rialachán (AE) 2017/1938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
tionchar an bhirt ar an gcomhshaol;
the impact of the measure on the environment,
Rialachán (AE) 2017/1938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
tabhair anailís ar thionchar an bhirt sin ar an méid seo a leanas:
provide an analysis of the impact of such measure:
Rialachán (AE) 2017/1938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
tabhair anailís ar thionchar an bhirt sin ar an méid seo a leanas:
provide an analysis of the impact of such a measure:
Rialachán (AE) 2017/1938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
tionchar na tacaíochta a soláthraíodh ó thaobh ceanglais cistí dílse.
the impact of the support provided in terms of own funds requirements.
Rialachán (AE) 2017/2401ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta
D'fhéadfadh sineirgí agus comhar idir tairseach Europass agus tairseach EURES tionchar an dá sheirbhís a threisiú.
Synergies and cooperation between the Europass and EURES portals could reinforce the impact of both services.
Cinneadh (AE) 2018/646 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le creat coiteann le haghaidh soláthar seirbhísí níos fearr do scileanna agus do cháilíochtaí (Europass) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2241/2004/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )
tionchar na mbeartas agus na mbeart a shainaithnítear de bhun phointe (a) d'Airteagal 18(1).
the impact of policies and measures identified pursuant to point (a) of Article 18(1).
Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Is beag tionchar a bheidh ag an tairseach cuardaigh Eorpach ar phróiseáil sonraí.
The impact of the ESP in terms of data processing is very limited.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226
Is beag tionchar a bheidh ag an tairseach cuardaigh Eorpach ar phróiseáil sonraí.
The impact of the ESP in terms of data processing is very limited.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)
Institiúidí a bhaineann úsáid as an láimhseáil atá leagtha amach in Airteagal 153(3), cuirfidh siad san áireamh sa chreat tástála struis atá acu an éifeacht a bheadh ag meath ar cháilíocht chreidmheasa sholáthraithe na cosanta, go háirithe an éifeacht a bheadh ag soláthraithe cosanta nach gcomhlíonann na critéir incháilitheachta.
Institutions using the treatment set out in Article 153(3) shall consider as part of their stress testing framework the impact of a deterioration in the credit quality of protection providers, in particular the impact of protection providers falling outside the eligibility criteria.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cuirfear san áireamh san athbhreithniú sin tionchar an Rialacháin seo agus é ag feidhmiú, lena n-áirítear maidir le cur chun cinn agus le costas foinsithe fhreagraigh mianraí laistigh dá raon feidhme ó limistéir ina bhfuil coinbhleacht nó ó limistéir ardriosca agus tionchar an Rialacháin seo ar oibreoirí eacnamaíocha san Aontas, lena n-áirítear FBManna, chomh maith leis na bearta tionlacain a leagtar amach i dTeachtaireacht Chomhpháirteach an 5 Márta 2014.
That review shall take into account the impact of this Regulation on the ground, including on the promotion and cost of responsible sourcing of the minerals within its scope from conflict-affected and high-risk areas and the impact of this Regulation on Union economic operators, including SMEs, as well as the accompanying measures outlined in the Joint Communication of 5 March 2014.
Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca
Sula gcuirfidh na Ballstáit i bhfeidhm na bearta malartacha dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo, déanfaidh siad, trí bhíthin tuarascáil a chur faoi bhráid an Choimisiúin, comhionannas tionchar na mbeart sin le tionchar na mbeart dá dtagraítear i mír 1 a dhoiciméadú.
Before applying the alternative measures referred to in the first subparagraph of this paragraph, each Member State shall, by means of submitting a report to the Commission, document the equivalence of the impact of those measures to the impact of the measures referred to in paragraph 1.
Treoir (AE) 2018/844 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2010/31/AE maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh agus Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Sa tuarascáil sin, déanfaidh an Coimisiún tionchar dhul chun cinn na teicneolaíochta ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo a mheas.
In this report, the Commission shall assess the impact of technical progress on the application of this Regulation.
Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe agus lena leasaítear Treoir 2001/83/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004
Déanfar tionchar an Rialacháin seo agus tionchar na Gníomhaireachta agus a cleachtas oibre a mheas freisin ó thaobh ardleibhéal sábháilteachta a bhunú san eitlíocht shibhialta.
It shall also assess the impact of this Regulation, the Agency and its working practices in establishing a high level of civil aviation safety.
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
(f) "inchomparáideacht", a thagraíonn don tomhas ar thionchair na ndifríochtaí i gcoincheapa, in uirlisí agus i nósanna imeachta tomhais an staidrimh fheidhmigh i gcás ina ndéantar comparáid ar staidreamh idir limistéir gheografacha, idir fearainn earnálacha nó in imeacht ama;
(f) "comparability", which refers to the measurement of the impact of differences in applied statistical concepts, measurement tools and procedures where statistics are compared between geographical areas, sectoral domains or over time;
Rialachán (CE) Uimh. 222/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 638/2004 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le trádáil earraí idir Ballstáit
(f) "inchomparáideacht", a thagraíonn don tomhas ar thionchar na ndifríochtaí i gcoincheapa, in uirlisí agus i nósanna imeachta tomhais an staidrimh fheidhmigh i gcás ina ndéantar comparáid ar staidreamh idir limistéir gheografacha, idir fearainn earnálacha nó in imeacht ama;
(f) "comparability", which refers to the measurement of the impact of differences in applied statistical concepts, measurement tools and procedures where statistics are compared between geographical areas, sectoral domains or over time;
Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Staidreamh Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle maidir le Staidreamh Comhphobail, agus Cinneadh 89/382/CEE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Coiste um Chláir Staidrimh na gComhphobal Eorpach
Cuirfidh gníomhaireacht rátála creidmheasa socruithe inmheánacha ar bun chun monatóireacht a dhéanamh ar an iarmhairt a bhíonn ag athruithe ar choinníollacha margaidh maicreacnamaíochta nó airgeadais ar rátálacha creidmheasa.
A credit rating agency shall establish internal arrangements to monitor the impact of changes in macroeconomic or financial market conditions on credit ratings.
Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa
(b) Plean Éigeandála ina mbeidh na bearta a bheidh le déanamh chun an tionchar a bheadh ag suaitheadh soláthair gáis a dhíothú nó a mhaolú, i gcomhréir le hAirteagal 10.
(b) an Emergency Plan containing the measures to be taken to remove or mitigate the impact of a gas supply disruption in accordance with Article 10.
Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/67/CE ón gComhairle
Chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh i gceart, ba cheart don Údarás anailísí eacnamaíochta a dhéanamh ar na margaí agus ar an tionchar a bheadh ag forbairtí ionchasacha sa mhargadh.
In order to perform its functions properly, the Authority should conduct economic analyses of the markets and the impact of potential market developments.
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
Déanfaidh an tÚdarás a chur san áireamh ina chuid measúnachtaí, anailís eacnamaíoch ar na margaí ina n-oibríonn na hinstitiúidí airgeadais mar aon le measúnú ar thionchar na bhforbairtí ionchasacha sa mhargadh ar institiúidí den sórt sin.
The Authority shall include in its assessments an economic analysis of the markets in which financial institutions operate and an assessment of the impact of potential market developments on such institutions.
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
Chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh i gceart, ba cheart don Údarás anailísí eacnamaíochta a dhéanamh ar na margaí agus ar an tionchar a bheadh ag forbairtí ionchasacha sa mhargadh.
In order to perform its functions properly, the Authority should conduct economic analyses of the markets and the impact of potential market developments.
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
Déanfaidh an tÚdarás anailís eacnamaíoch ar na margaí ina n-oibríonn na hinstitiúidí airgeadais agus measúnú ar thionchar na bhforbairtí ionchasacha margaidh ar na hinstitiúidí sin a chur san áireamh ina chuid measúnachtaí.
The Authority shall include in its assessments an economic analysis of the markets in which financial institutions operate and an assessment of the impact of potential market developments on such institutions.
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
Chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh i gceart, ba cheart don Údarás anailísí eacnamaíochta a dhéanamh ar na margaí agus ar an tionchar a bheadh ag forbairtí ionchasacha sa mhargadh.
In order to perform its functions properly, the Authority should conduct economic analyses of the markets and the impact of potential market developments.
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
(6) Chun tionchar chistiúchán an Aontais a uasmhéadú sa ghearrthéarma, ba cheart d’idirghabhálaí airgeadais amháin nó níos mó amhail institiúidí airgeadais idirnáisiúnta an tsaoráid a bhainistiú.
(6) To maximise the impact of the Union funding in the short term, the facility should be managed by one or more financial intermediaries such as international financial institutions.
Rialachán (AE) Uimh. 1233/2010 ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh
(56) Chun measúnú a dhéanamh ar úsáid inbhuanaithe na n-acmhainní nádúrtha agus ar thionchar oibreacha foirgníochta ar an gcomhshaol, ba cheart Dearbhuithe Comhshaoil do Tháirgí (EPD) a úsáid, nuair atá siad ar fáil.
(56) For the assessment of the sustainable use of resources and of the impact of construction works on the environment Environmental Product Declarations should be used when available.
Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle
Sonróidh an Coimisiún freisin an gá a bheidh leis an bhfaisnéis agus an tionchar a bheidh ag bailiú na sonraí i dtaca leis an ualach ar ghnólachtaí agus leis na costais a bheidh ar na Ballstáit.
The Commission shall also specify the need for the information and the impact of the data collection in respect of the burden on businesses and the costs to the Member States.
Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó
Beidh togra chun an Rialachán seo a leasú agus measúnú ar thionchar na bhforálacha atá le tabhairt isteach ag gabháil leis an tuarascáil, más iomchuí.
The report shall be accompanied, if appropriate, by a proposal to amend this Regulation and an assessment of the impact of the provisions to be introduced.
Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)
staidéar ar an dlí is infheidhme maidir le conarthaí árachais agus measúnú ar an tionchar a bheidh ag na forálacha atá le tabhairt isteach, má tá forálacha le tabhairt isteach;
a study on the law applicable to insurance contracts and an assessment of the impact of the provisions to be introduced, if any;
Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)
tagróidh "inchomparáideacht" don tomhas ar thionchar na ndifríochtaí idir coincheapa feidhmeacha staidrimh agus uirlisí agus nósanna imeachta tomhais i gcás ina ndéantar comparáid idir staidreamh ó thaobh limistéar geografach nó fearann earnála, nó thar thréimhse ama;
"comparability" shall refer to the measurement of the impact of differences in applied statistical concepts and measurement tools and procedures where statistics are compared between geographical areas, sectoral domains or over time;
Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008
Tá sé riachtanach go mbeidh faisnéis atá cruinn, cothrom le dáta ar fáil i dtaca le fuinneamh chun tionchar tomhaltais fuinnimh ar an gcomhshaol a mheasúnú, go háirithe i dtaca le hastaíochtaí gás ceaptha teasa.
The availability of accurate, up-to-date information on energy is essential for assessing the impact of energy consumption on the environment, in particular in relation to the emission of greenhouse gasses.
Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008
tagraíonn "inchomparáideacht" do thomhas an tionchair atá ag difríochtaí i gcoincheapa, in uirlisí tomhais agus i nósanna imeachta staidrimh fheidhmigh nuair a dhéantar staidreamh a chur i gcomparáid i limistéir gheografacha éagsúla, i bhfearainn earnálacha éagsúla nó thar am;
"comparability", which refers to the measurement of the impact of differences in applied statistical concepts, measurement tools and procedures when statistics are compared between geographical areas, sectoral domains or over time;
Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1172/95 ón gComhairle
tagraíonn "inchomparáideacht" do thomhas an tionchair a bhíonn ag difríochtaí i gcoincheapa, in uirlisí tomhais agus i nósanna imeachta staidrimh fheidhmigh nuair a dhéantar staidreamh a chur i gcomparáid idir limistéir gheografacha éagsúla, idir fearainn earnálacha éagsúla nó thar am;
"comparability", which refers to the measurement of the impact of differences in applied statistical concepts, measurement tools and procedures when statistics are compared between geographical areas, sectoral domains or over time;
Rialachán (CE) Uimh. 543/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le staidreamh i ndáil le barra agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 959/93 ón gComhairle
Ba cheart go leanfadh an Coimisiún leis an anailís ar thionchar na géarchéime eacnamaíche ar earnáil an aeriompair.
The Commission should continue to analyse the impact of the economic crisis on the air transport sector.
Rialachán (CE) Uimh. 545/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 95/93 maidir le comhrialacha do leithroinnt sliotán in aerfoirt an Chomhphobail
Tháinig an Coimisiún ar an tátal gurbh iomchuí tionchar an CECD ar chruthú post agus deiseanna oiliúna d’oibrithe na hEorpa a threisiú.
The Commission concluded that it would be appropriate to reinforce the impact of the EGF on the creation of jobs and training opportunities for Europe’s workers.
Rialachán (CE) Uimh. 546/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 maidir le bunú an Chiste Eorpaigh um Choigeartú don Domhandú
tionchar an tionscadail agus a mhéid a rannchuideoidh sé leis an gcóras eangaí gaoithe amach ón gcósta atá ag an gComhphobal, lena n-áirítear a chumas maidir le macasamhlú;
the impact of the project and its contribution to the Community’s offshore wind grid system, including its replication potential;
Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh
(i) cuspóirí an Choimisiúin faoi alt 12(1)(c),
(i) its objectives under section 12(1)(c), (ii) the impact of the levy on postal service providers, and
AN tACHT UM RIALÁIL CUMARSÁIDE (SEIRBHÍSÍ POIST), 2011
(iv) tuairimí an iarratasóra i ndáil le tionchar an chomhaontaithe ar an bhforbairt.
(iv) the views of the applicant in relation to the impact of the agreement on the development.
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000
Faoin 30 Meán Fómhair 2014, ba cheart go ndéanfadh ÚEUM tuarascáil a dhréachtú ar an tionchar a bheidh ag cur i bhfeidhm ceanglas breise a bheith á dhéanamh ag na Ballstáit.
By 30 September 2014, ESMA should draft a report on the impact of the application of additional requirements by Member States.
Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
(g) maidir leis an tionchar a bheidh ag cur i bhfeidhm ceanglas breise ag na Ballstáit de bhun Airteagal 14(5).
(g) on the impact of the application of additional requirements by Member States pursuant to Article 14(5).
Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cruinnítear leis faisnéis eacnamaíoch agus chomhshaoil i gcreat coiteann chun rannchuidiú an chomhshaoil leis an ngeilleagar agus tionchar an gheilleagair ar an gcomhshaol a thomhas.
It brings together economic and environmental information in a common framework to measure the contribution of the environment to the economy and the impact of the economy on the environment.
Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ba cheart anailís mhionsonraithe ar thionchar an Rialacháin seo ar thrádáil agus ar ioncam taraife an Aontais a áireamh sa tuarascáil freisin, agus aird ar leith á tabhairt ar na héifeachtaí a bheadh aige ar na tíortha is tairbhithe.
The report should also include a detailed analysis of the impact of this Regulation on trade and on the Union’s tariff income, with particular attention to the effects on beneficiary countries.
Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle
Faoin 2 Eanáir 2015, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar thionchar an nós imeachta arna bhunú le hAirteagal 10 den Rialachán seo maidir leis an tréimhse ama chun iarrataí ar chaighdeánú a eisiúint.
By 2 January 2015, the Commission shall evaluate the impact of the procedure established by Article 10 of this Regulation on the timeframe for issuing standardisation requests.
Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Agus cinneadh á dhéanamh ar cheart bearta a chur i bhfeidhm de bhun mhír 2, cuirfidh an Coimisiún san áireamh tionchar na n-allmhairí lena mbaineann ar staid mhargadh bananaí an Aontais.
When deciding whether measures should be applied pursuant to paragraph 2, the Commission shall take into consideration the impact of the imports concerned on the situation of the Union market for bananas.
Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile
Agus cinneadh á dhéanamh ar cheart bearta a chur i bhfeidhm de bhun mhír 2, cuirfidh an Coimisiún san áireamh tionchar na n-allmhairí lena mbaineann ar staid mhargadh bananaí an Aontais.
When deciding whether measures should be applied pursuant to paragraph 2, the Commission shall take into consideration the impact of the imports concerned on the situation of the Union market for bananas.
Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile
Sa bhreis air sin, ba cheart aird ar leith a thabhairt i staidéir staidrimh ar thionchar chláir chomhdhlúthaithe fioscaigh ar oibrithe agus ar shaoránaigh eile.
In addition, particular attention should be paid in statistical studies to the impact of fiscal consolidation programmes on workers and other citizens.
Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir leis an gclár staidrimh Eorpach 2013-17 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis
Ar an gceathrú dul síos, féadfaidh miondealuithe iomchuí ar na sonraí atá ar fáil é a dhéanamh níos éasca faireachán a dhéanamh ar éifeachtaí na géarchéime eacnamaíche agus airgeadais agus ar thionchar na mbeartas atá curtha chun feidhme ar na saoránaigh, lena n-áirítear na daoine is soghonta.
Fourth, appropriate breakdowns of available data can make it easier to monitor the effects of the economic and financial crisis and the impact of implemented policies on citizens, including the most vulnerable.
Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir leis an gclár staidrimh Eorpach 2013-17 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis
Déanfar measúnú ar thionchar an Rialacháin seo sa mheastóireacht, agus ar fhóntas, ar ábharthacht agus ar éifeachtúlacht na Gníomhaireachta agus a cleachtais oibre.
The evaluation shall assess the impact of this Regulation as well as the utility, relevance, achieved added value and effectiveness of the Agency and its working practices.
Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
cur i bhfeidhm praiticiúil na gcritéar maidir le gnóthais phunainne cháilitheacha a aithint agus an tionchar a bhí aige sin ar fhorbairt gnóthas sóisialta ar fud an Aontais agus a dtionchar sóisialta dearfach;
the practical application of the criteria for identifying qualifying portfolio undertakings, the impact of this on the development of social undertakings across the Union and their positive social impact;
Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí fiontraíochta sóisialta Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Déanfaidh an Coimisiún tionchar turraingí maicreacnamaíocha agus airgeadais agus forbairtí díobhálacha ar inbhuanaitheacht fhiachas an rialtais a mheasúnú freisin.
The Commission shall also assess the impact of macroeconomic and financial shocks and adverse developments on the sustainability of government debt.
Rialachán (AE) Uimh. 472/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le neartú ar an bhfaireachas eacnamaíoch agus buiséadach ar Bhallstáit sa limistéar euro a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais
Tá faireachán á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an tionchar atá ag srianta dochta buiséid ar chaiteachas poiblí, lena gcuirtear leis an bhfás, agus ar infheistíocht phoiblí.
The Commission is monitoring the impact of tight budget constraints on growth enhancing public expenditure and on public investment.
Rialachán (AE) Uimh. 473/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le forálacha coiteanna le haghaidh faireacháin agus measúnaithe ar dhréachtphleananna buiséadacha agus lena n-áirithítear easnamh iomarcach na mBallstát sa limistéar euro a cheartú
Dá ghiorracht don aibíocht atá an t-urrús is amhlaidh is lú tionchar athraithe ag ráta úis áirithe ar phraghas urrúis fiachais fhadtéarmaigh aonair.
The impact of a given interest rate change on the price of an individual long-term debt security is lower the closer the security is to maturity.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Sampla de sin is ea an anailís ar an tionchar a bhaineann le hathruithe ar onnmhairí nó le caiteachas ar thomhaltas críochnaitheach allmhairí, le táirgeadh intíre agus le hathróga gaolmhara amhail fostaíocht.
An example is the analysis of the impact of changes in exports or final consumption expenditure on imports, domestic production and related variables such as employment.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I gcás allmhairí comhlántacha, ardú tobann ar phraghsanna fuinnimh mar shampla, díríonn na hanailísí ar an tionchar a bhíonn ag athrú ar a bpraghsanna ar an ngeilleagar náisiúnta;
For complementary imports, for example in the case of a sudden rise in energy prices, analyses will mainly focus on the impact of changes in their prices and the national economy;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Le haicmiú an chaiteachais sin de réir feidhme is féidir measúnú a dhéanamh ar an tionchar atá ag gach feidhm ar an gcuid eile den gheilleagar.
The functional classification of this expenditure enables the impact of each function of the rest of the economy to be assessed.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Déantar teagmhais athfhillteacha go rialta a réiteach i gcaitheamh na bliana trí choigeartú a dhéanamh i gcomhair séasúrachta, ach ní thagann aon athrú ar thionchar na dteagmhas mírialta.
Regularly recurring events are smoothed over the year by adjusting for seasonality, whereas the impact of irregular events remains unaffected.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
sa bhreis air sin, léiríonn coigeartú de réir séasúir an tionchar a bhíonn ag teagmhais mhóra mhírialta nó éifeachtaí móra mírialta le cabhrú chun tuiscint a fháil ar fhorbairtí eacnamaíocha trí bhíthin staitisticí na gcuntas náisiúnta ráithiúil.
furthermore, seasonal adjustment reveals the impact of major irregular effects or events to help in understanding economic developments through the quarterly national accounts statistics.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ní mór cúig chás a mheas chun scrúdú a dhéanamh ar thionchar leithdháileadh FISIM ar OTI agus ar ioncam náisiúnta, i gcomparáid le cásanna nuair nach leithdháiltear FISIM:
To consider the impact of the allocation of FISIM on GDP and national income, as compared with the situation where FISIM would not be allocated, five cases have to be considered:
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
De thoradh na gcúig chás atá léirithe i mír 14.04, is féidir achoimre a thabhairt ar thionchar leithdháileadh FISIM ar OTI agus ar ioncam náisiúnta mar seo a leanas:
From the five cases presented in paragraph 14.04, the impact of allocating FISIM on GDP and national income can be summarised in the following way:
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I ró 7, taispeántar an tionchar atá ag athchóirithe struchtúir scéimeanna pinsin ar theidlíochtaí a bhaineann le seirbhís roimhe sin.
Row 7 shows the impact of reforms of pension scheme structures on entitlements relating to past service.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Is gá tionchar na n-arduithe pá a léiriú in idirbhearta, toisc go bhfuil cinneadh comhfhiosach eacnamaíoch á dhéanamh ag an bhfostóir agus ardú pá á thabhairt aige.
The impact of wage increases needs to be reflected in transactions, because awarding a wage increase is a conscious economic decision taken by the employer.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I gcás cóimheas, cealaítear tionchar luaineachtaí an ráta malairte ar an uimhreoir agus ar an gcomhainmneoir den chuid is mó.
In the case of ratios, the impact of exchange rate fluctuations on the numerator and denominator may cancel out to a large extent.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Seo a leanas príomhfhoinsí na n-athluachálacha a dhéanann difear do ghlanfhiúchas airgeadais, seachas an tionchar a imríonn sócmhainní agus dliteanais atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha:
The main sources of revaluations affecting net financial worth are, apart from the impact of foreign exchange denominated assets and liabilities, as follows:
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ceadaíonn an tsraith chomhtháite cuntas d’fhaisnéis eacnamaíoch agus chomhshaoil anailís a dhéanamh ar rannchuidiú an chomhshaoil leis an ngeilleagar agus ar thionchar an gheilleagair ar an gcomhshaol.
The integrated set of accounts for economic and environmental information permits an analysis of the contribution of the environment to the economy and the impact of the economy on the environment.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Féadfar táirgeacht intíre, coigilt agus príomh-chomhiomláin eile a choigeartú chun díghrádú, amhail tionchar truaillithe ar an aer agus ar uisce, a chur san áireamh.
Domestic product, saving and other key aggregates can be adjusted for degradation, such as the impact of pollution in air and water.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Lógó gaois.ie
gaois.ie