Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (1192)
Ina rún an 7 Iúil 2010 ina raibh moltaí don Choimisiún um Bainistíocht Géarchéime Trasteorann san Earnáil Baincéireachta, d'iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún teachtaireacht a thíolacadh “ar bhonn Airteagal 50 agus Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, togra reachtacha amháin nó níos mó a bhaineann le creatlach AE chun géarchéimeanna a bhainistiú, ciste cobhsaíochta airgeadais AE, agus aonad réitigh” agus, ina rún an 20 Samhain 2012 ina raibh moltaí don Choimisiún maidir le tuarascáil Uachtaráin na Comhairle Eorpaí, an Choimisiúin Eorpaigh, an Bhainc Cheannais Eorpaigh agus Ghrúpa an Euro “I dTreo fíor-Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta”, luadh “go raibh briseadh suas lúb an aiseolais dhiúltaigh idir flaithiúnais, bainc agus an fíorgheilleagar sár-riachtanach d'fheidhmiú rianúil AEA”, leagadh béim “ar an ngéarghá le bearta breise agus forleithne chun an ghéarchéim san earnáil bhaincéireachta a réiteach” agus chun “aontas baincéireachta Eorpach atá i bhfeidhm go hiomlán a réadú;” agus a áirithiú “an margadh inmheánach do sheirbhísí airgeadais agus do shaorghluaiseacht chaipitil a bheith ag feidhmiú i gceart agus go leanúnach”.
The European Parliament, in its resolution of 7 July 2010 with recommendations to the Commission on Cross-Border Crisis Management in the Banking Sector, requested the Commission to submit ‘on the basis of Articles 50 and 114 of the Treaty on the Functioning of the European Union, one or more legislative proposals relating to an EU crisis-management framework, an EU financial stability fund, and a resolution unit’ and, in its resolution of 20 November 2012 with recommendations to the Commission on the report of the Presidents of the European Council, the European Commission, the European Central Bank and the Eurogroup ‘Towards a genuine Economic and Monetary Union’, stated that ‘breaking up the negative feedback loops between sovereigns, banks and the real economy is crucial for a smooth functioning of the EMU’, stressed the ‘urgent need for additional and far-reaching measures to solve the crisis in the banking sector’ and for the ‘realisation of a fully operational European banking union’ while ensuring ‘the continued proper functioning of the internal market for financial services and the free movement of capital’.
Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010
Féadfaidh Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí moltaí a chur faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán faoi obair na gcoistí agus faoi dhréachtú chlár oibre na bpáirtseisiún.
The Conference of Committee Chairs may make recommendations to the Conference of Presidents about the work of committees and the drafting of the agenda of part-sessions.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Leis na moltaí ón gComhairle agus ón gCoimisiún, déanfar Airteagal 152 CFAE a urramú go hiomlán, agus tabharfar aird ar Airteagal 28 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.
The recommendations of the Council and of the Commission shall fully observe Article 152 TFEU and shall take into account Article 28 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú
Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún bearta áirithe a ghlacadh lena rialáiltear an trádáil i speicis flora agus fauna fiáine, leasuithe áirithe a ghlacadh ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 338/97 agus bearta breise a ghlacadh chun rúin ó Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le trádáil idirnáisiúnta i speicis fauna agus flora fiáine atá i mbaol (CITES) (dá ngairtear "an Coinbhinsiún" anseo feasta), chun cinntí nó moltaí ó Bhuanchoiste an Choinbhinsiúin agus chun moltaí ó Rúnaíocht an Choinbhinsiúin a chur chun feidhme.
In particular, the Commission should be empowered to adopt certain measures regulating trade in species of wild fauna and flora, to adopt certain amendments to the Annexes to Regulation (EC) No 338/97 and to adopt additional measures to implement resolutions of the Conference of the Parties to the Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES) (hereinafter referred to as "the Convention"), decisions or recommendations of the Standing Committee of the Convention and recommendations of the Convention Secretariat.
Rialachán (CE) Uimh. 398/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle maidir le speicis flora agus fauna fiáine a chosaint trí thrádáil iontu a rialáil, i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún
Maidir le cearta vótála comhaltaí na Comhairle a ionadaíonn do Bhallstáit nach bhfuil an euro mar airgeadra acu a chur ar fionraí i dtaca leis an gComhairle do ghlacadh cinnidh lena suitear neamhchomhlíonadh na moltaí a dhirítear chuig Ballstát a bhfuil an euro mar airgeadra aige ar bhonn Airteagal 121(4) CFAE, is iarmhairt dhíreach í ar chinneadh den sórt sin a bheith ina dhlúthchuid den obair leantach ar an moladh sin agus ar an bhforáil in Airteagal 139(4) CFAE lena bhforchoimeádtar an ceart vótála ar mholtaí den sórt sin do na Ballstáit a bhfuil an euro mar airgeadra acu.
The suspension of the voting rights of the members of the Council representing Member States whose currency is not the euro for adoption by the Council of a decision establishing non-compliance with the recommendations addressed to a Member State whose currency is the euro on the basis of Article 121(4) TFEU, is a direct consequence of such decision being an integral follow-up of that recommendation and the provision in Article 139(4) TFEU reserving the right to vote on such recommendations to the Member States whose currency is the euro.
Rialachán (AE) Uimh. 1175/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón gComhairle maidir leis an bhfaireachas ar riochtaí buiséadacha, agus an faireachas ar bheartais eacnamaíocha agus a gcomhordú, a neartú
Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar chomhsheasmhacht an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta leis an Rialachán seo, agus an Clár Náisiúnta um Athchóiriú, i gcás inarb iomchuí, agus na moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE agus na moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 148(4) CFAE, chomh maith le meastóireachtaí ex ante ar na cláir á gcur san áireamh aige, agus tabharfaidh an Coimisiún barúlacha le fios laistigh de thrí mhí ón dáta ar a ndéanfaidh an Ballstát a Chomhaontú Comhpháirtíochta a thíolacadh.
The Commission shall assess the consistency of the Partnership Agreement with this Regulation taking account of the National Reform Programme, where appropriate, and the relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU and relevant Council recommendations adopted in accordance with Article 148 (4) TFEU, as well as of the ex ante evaluations of the programmes, and shall make observations within three months of the date of submission by the Member State of its Partnership Agreement.
Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle
Is éard a bheidh sa tuairim ón nGníomhaireacht measúnú eolaíoch riosca agus na moltaí i leith an bhainistithe riosca.
The opinion of the Agency shall consist of a scientific risk assessment and risk management recommendations.
Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail chun teorainneacha na n-iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 ón gComhairle agus lena leasaítear Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Ullmhóidh ÚEUM dréachtaí do na treoirlínte nó na moltaí sin tar éis dó dul i gcomhairle le comhaltaí CEBC.
ESMA shall develop drafts of those guidelines or recommendations after consulting the members of the ESCB.
Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
(b) tábhacht na moltaí i dtaca le cuspóirí foriomlána an phlean athnuachana baile i gcoitinne,
(b) the significance of the recommendations for the overall objectives of the town renewal plan generally,
Uimhir 18 de 2000: AN tACHT UM ATHNUACHAN BAILE, 2000
Ba cheart d'údarás inniúil an Bhallstáit na moltaí ón gCoimisiún a chur san áireamh.
The competent authority of the Member State should take account of the Commission's recommendations.
Rialachán (AE) 2017/1938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
cur síos ar chuspóirí an chomhphlean gníomhaíochta agus ar an gcaoi a gcuireann sé le cuspóirí an chláir nó leis na moltaí ábhartha a bhaineann go sonrach leis an tír agus le mór-threoirlínte bheartais eacnamaíocha na mBallstát agus an Aontais faoi Airteagal 121(2) CFAE agus moltaí ábhartha na Comhairle a chuirfidh na Ballstáit san áireamh ina mbeartais fostaíochta faoi Airteagal 148(4) CFAE;”;
a description of the objectives of the joint action plan and how it contributes to the objectives of the programme or to the relevant country-specific recommendations and the broad guidelines of the economic policies of the Member States and of the Union under Article 121(2) TFEU and the relevant Council recommendations which the Member States are to take into account in their employment policies under Article 148(4) TFEU;’;
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
Socraítear freisin nodaireachtaí craicinn i gcomhréir le moltaí SCOEL agus le moltaí ACSH.
Skin notations are also set in accordance with the recommendations of SCOEL and of the ACSH.
Treoir (AE) 2019/130 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
2.3.2.2. Déanfar aerasól inadhainte a aicmiú i gceann den dá chatagóir don Aicme seo bunaithe ar a chomhábhar, a theas ceimiceach dócháin agus, más cuí, ar thorthaí na tástála cúir (le haghaidh aerasól cúir) agus na tástála faid adhainte agus na tástála spáis iata (le haghaidh aerasól spraeála) de réir Fhíor 2.3.1 agus an UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, Cuid III, foranna 31.4, 31.5 agus 31.6
2.3.2.2. A flammable aerosol shall be classified in one of the two categories for this Class on the basis of its components, of its chemical heat of combustion and, if applicable, of the results of the foam test (for foam aerosols) and of the ignition distance test and enclosed space test (for spray aerosols) in accordance with Figure 2.3.1 and the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, Part III, sub-sections 31.4, 31.5 and 31.6.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
2.7.2.1. Déanfar substaintí púdair, gráinníneacha nó taois nó meascáin phúdair, ghráinníneacha nó taois (seachas púdair mhiotal nó púdair chóimhiotail– féach 2.7.2.2) a aicmiú mar sholaid atá indóite go héasca más rud é go mbeidh fad ama an dó, maidir le ceann amháin nó níos mó de na tástálacha, a dhéantar de réir an mhodha a bhfuil cur síos air i gCuid III, fo-alt 33.2.1, den UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, níos giorra ná 45 soicind nó má tá ráta an dó níos mó ná 2,2 mm/s.
2.7.2.1. Powdered, granular or pasty substances or mixtures (except powders of metals or metal alloys — see 2.7.2.2) shall be classified as readily combustible solids when the time of burning of one or more of the test runs, performed in accordance with the test method described in Part III, sub-section 33.2.1, of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, is less than 45 seconds or the rate of burning is more than 2,2 mm/s.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
2.13.4.4. I gcásanna ina ngineann substaintí nó meascáin ardú brú (ró-ard nó ró-íseal), mar gheall ar imoibrithe ceimiceacha nach bhfuil tipiciúil maidir le hairíonna ocsaídeacha na substainte nó an mheascáin, déanfar an tástáil atá tuairiscithe i gCuid III, fo-alt 34.4.2 den UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, an athuair le substaint thámh, e.g. diatóimít (kieselguhr) in ionad an cheallalóis, chun cineál an imoibrithe a shoiléiriú, agus chun seiceáil a dhéanamh maidir le toradh deimhneach bréagach.
2.13.4.4. In cases where substances or mixtures generate a pressure rise (too high or too low), caused by chemical reactions not characterising the oxidising properties of the substance or mixture, the test described in Part III, sub-section 34.4.2 of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria shall be repeated with an inert substance, e.g. diatomite (kieselguhr), in place of the cellulose in order to clarify the nature of the reaction and to check for a false positive result.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Dá bhrí sin, agus i bhfianaise an róil thábhachtaigh atá aige agus na hinchreidteachta idirnáisiúnta agus inmheánaí atá aige, agus de réir mheon mholtaí Thuarascáil de Larosière, ba cheart gurb é Uachtarán an BCE a bheadh ina Chathaoirleach ar an BERS do chéad téarma cúig bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.
Therefore, given its key role and its international and internal credibility, and in the spirit of the recommendations of the de Larosière Report, the President of the ECB should be the Chair of the ESRB for a first term of 5 years following the entry into force of this Regulation.
Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach
(j) conclúidí na measúnuithe, agus moltaí, tuairimí, formheas agus cinntí arna nglacadh ag na Coistí dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (aa) d’Airteagal 56(1) den Rialachán seo agus ag an ngrúpa comhordúcháin, ag na húdaráis inniúla náisiúnta agus ag an gCoimisiún faoi chuimsiú na nósanna imeachta in Airteagal 28, in Airteagal 28a agus in Airteagal 28b den Rialachán seo agus i roinn 2 agus i roinn 3 de Chaibidil 3 agus de Chaibidil 4 de Theideal IX de Threoir 2001/83/CE.
(j) conclusions of assessments, recommendations, opinions, approvals and decisions taken by the Committees referred to in points (a) and (aa) of Article 56(1) of this Regulation and by the coordination group, the national competent authorities and the Commission in the framework of the procedures of Articles 28, 28a and 28b of this Regulation and of sections 2 and 3 of Chapter 3 and Chapter 4 of Title IX of Directive 2001/83/EC.
Rialachán (AE) Uimh. 1235/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear, maidir le cógas-aireachas ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáide tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach, agus Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe
Déanfar faisnéis maidir le haistriú, le hathrú, le fionraí agus le tarraingt siar aicme, lena n-áirítear faisnéis maidir leis na suirbhéireachtaí uile atá thar téarma, maidir leis na moltaí uile atá thar téarma, maidir leis na staideanna aicme uile atá thar téarma, maidir leis na coinníollacha oibríochta uile nó leis na srianta oibríochta uile arna n-eisiúint i gcoinne a long aicmithe, gan spleáchas don bhratach atá ar foluain acu, a chur ar aghaidh go leictreonach freisin chuig an gcomhbhunachar sonraí cigireachta a úsáideann na Ballstáit chun Treoir 2009/16/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 i ndáil le Rialú Stát an Chalafoirt [9] a chur chun feidhme, agus déanfar amhlaidh an tráth céanna a dtaifeadtar an fhaisnéis sin i gcórais na heagraíochta aitheanta agus, i ngach cás, tráth nach déanaí ná 72 uair an chloig tar éis an teagmhais ba chúis leis an oibleagáid chun an fhaisnéis a chur ar aghaidh.
Information on transfers, changes, suspensions, and withdrawals of class, including information on all overdue surveys, overdue recommendations, conditions of class, operating conditions or operating restrictions issued against their classed ships, irrespective of the flag the ships fly, shall also be communicated electronically to the common inspection database used by the Member States for the implementation of Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on port State control [9] at the same time as it is recorded within the recognised organisation’s own systems and in any case no later than 72 hours after the event that gave rise to the obligation to communicate the information.
Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge
(iii) beidh inti tuairim an bhainisteora i ndáil leis na saincheisteanna a dúisíodh, agus a mholtaí nó a moltaí i ndáil leis an athrú ábhartha beartaithe ar an dréachtphlean limistéir áitiúil, lena n-áirítear aon athrú ar an athrú ábhartha beartaithe is cuí leis nó léi, agus pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir, na hoibleagáidí reachtúla atá ar aon údarás áitiúil sa limistéar agus aon bheartais nó aon chuspóirí iomchuí de chuid an Rialtais nó aon Aire den Rialtas de thuras na huaire á gcur san áireamh.
(iii) contain the opinion of the manager in relation to the issues raised, and his or her recommendations in relation to the proposed material alteration to the draft local area plan, including any change to the proposed material alteration as he or she considers appropriate, taking account of the proper planning and sustainable development of the area, the statutory obligations of any local authority in the area and any relevant policies or objectives for the time being of the Government or of any Minister of the Government.
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010
(III) beidh tuairim an bhainisteora inti i ndáil leis na saincheisteanna a bheidh ardaithe agus beidh a mholtaí nó a moltaí inti i ndáil leis an athrú nó leis an modhnú a bheartaítear a dhéanamh ar an togra, lena n-áirítear aon leasú ar an athrú nó ar an modhnú beartaithe sin is cuí leis nó léi, agus pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir, oibleagáidí reachtúla aon údaráis áitiúil sa limistéar agus aon bheartais nó cuspóirí iomchuí de thuras na huaire de chuid an Rialtais nó aon Aire den Rialtas á gcur i gcuntas.
(III) contain the opinion of the manager in relation to the issues raised, and his or her recommendations in relation to the proposed variation or modification to the proposal, including any amendment to that proposed variation or modification he or she considers appropriate, taking account of the proper planning and sustainable development of the area, the statutory obligations of any local authority in the area and any relevant policies or objectives for the time being of the Government or of any Minister of the Government.
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ), 2002
(3) D’ainneoin fhorálacha alt 63 d’Acht 2008, déanfaidh an tÚdarás Náisiúnta Iompair, tráth ar bith ar ordachán ón Aire, tuarascáil a chur faoi bhráid an Aire ina leagfar amach moltaí i ndáil le leathnú a fheidhmeanna, a limistéir feidhme agus a réimse freagrachta d’fhonn réimse freagrachta náisiúnta a thabhairt dó i leith a chumhachtaí, a dhualgas agus a fheidhmeanna uile faoi Acht 2008 agus faoin Acht seo.
(3) Notwithstanding the provisions of section 63 of the Act of 2008, the National Transport Authority shall, at any time at the direction of the Minister, submit a report to the Minister setting out recommendations in relation to the expansion of its functions, functional area and remit with a view to giving it a national remit in respect of all of its powers, duties and functions under the Act of 2008 and this Act.
AN tACHT UM RIALÁIL IOMPAIR PHOIBLÍ 2009
Chun cur chun feidhme comhionann a áirithiú i leith shloinneadh an dearbhaithe chothúcháin in aghaidh na coda nó in aghaidh an aonaid tomhaltais agus d’fhonn foráil a dhéanamh do bhonn comparáide comhionann ag an tomhaltóir, déanfaidh an Coimisiún, agus iompar tomhaltais iarbhír an tomhaltóra mar aon leis na moltaí cothaithe á gcur san áireamh aige, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, rialacha a ghlacadh maidir le sloinneadh in aghaidh na coda nó in aghaidh an aonaid tomhaltais i gcomhair catagóirí áirithe bianna.
In order to ensure the uniform implementation of the expression of the nutrition declaration per portion or per unit of consumption and to provide for a uniform basis of comparison for the consumer, the Commission shall, taking into account actual consumption behaviour of consumers as well as dietary recommendations, adopt, by means of implementing acts, rules on the expression per portion or per consumption unit for specific categories of foods.
Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 87/250/CEE ón gCoimisiún, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón gCoimisiún, Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2002/67/CE ón gCoimisiún agus Treoir 2008/5/CE ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 608/2004 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Má shainaithnítear míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha tromaí, lena n-áirítear míchothromaíochtaí lena gcuirtear oibriú rianúil an aontais eacnamaíoch agus airgeadaíochta i mbaol, ba cheart tús a chur le nós imeachta um míchothromaíocht iomarcach, ar nós imeachta é ar bhféadfaí an méid seo a áireamh: moltaí a eisiúint don Bhallstát, ceanglais fheabhsaithe maidir le faireachas agus faireachán agus, i gcás Ballstát a bhfuil an euro mar airgeadra acu, an fhéidearthacht go ndéanfaí forfheidhmiúchán i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1174/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le bearta forfheidhmiúcháin chun míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha iomarcacha sa limistéar euro a cheartú [5] i gcás mainneachtana marthanaí i leith gníomhaíocht cheartaitheach a dhéanamh.
If severe macroeconomic imbalances are identified, including imbalances that jeopardise the proper functioning of the economic and monetary union, an excessive imbalance procedure should be initiated that may include issuing recommendations to the Member State, enhanced surveillance and monitoring requirements and, in respect of Member States whose currency is the euro, the possibility of enforcement in accordance with Regulation (EU) No 1174/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area [5] in the event of sustained failure to take corrective action.
Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú
Ar imscrúdú a bheith críochnaithe ag an Oifig, tarraingeofar suas tuarascáil, faoi údarás an Ard-Stiúrthóra, ina dtabharfar cuntas ar bhunús dlí an imscrúdaithe, na céimeanna den nós imeachta a leanadh, na fíorais a suíodh agus bunús dlí na bhfíoras sin, an dóigh ar urramaíodh na ráthaíochtaí nós imeachta i gcomhréir le hAirteagal 7a, an tionchar ar leasanna airgeadais an Aontais, más ann dó, agus conclúidí an imscrúdaithe, lena n-áirítear moltaí maidir le beart leantach ba cheart a dhéanamh."
On completion of an investigation by the Office, a report shall be drawn up, under the authority of the Director-General, which shall give an account of the legal basis for the investigation, the procedural steps followed, the facts established and their legal qualification, the respect of the procedural guarantees in accordance with Article 7a, the impact on the financial interests of the Union, if any, and the conclusions of the investigation, including recommendations on follow-up action that should be taken."
Togra leasaithe le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (EURATOM) Uimh. 1074/1999
Amhail ón dáta a dheonaítear na fabhair tharaife arna soláthar faoin socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú leanúnach ar stádas dhaingniú na gcoinbhinsiún ábhartha agus déanfaidh sé faireachán ar a gcur chun feidhme éifeachtach, agus ar an gcomhar leis na comhlachtaí faireacháin ábhartha, trí scrúdú a dhéanamh ar chonclúidí agus ar mholtaí na gcomhlachtaí faireacháin sin.
As of the date of the granting of the tariff preferences provided under the special incentive arrangement for sustainable development and good governance, the Commission shall keep under review the status of ratification of the relevant conventions and shall monitor their effective implementation, as well as cooperation with the relevant monitoring bodies, by examining the conclusions and recommendations of those monitoring bodies.
Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle
Sa rún ó Pharlaimint na hEorpa an 20 Samhain 2012 ina bhfuil moltaí chuig an gCoimisiún maidir leis an tuarascáil ó Uachtaráin na Comhairle Eorpaí, an Choimisiúin Eorpaigh, an Bhainc Cheannais Eorpaigh agus an Ghrúpa Euro "I dTreo Fíor-Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta" an 20 Samhain 2012, agus sa Teachtaireacht ón gCoimisiún an 28 Samhain 2012 dar teideal "Treoirphlean le haghaidh fíor-AEA domhain" nochtar tuairimí Pharlaimint na hEorpa agus an Choimisiúin faoi seach maidir leis na céimeanna is gá chun aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta atá níos doimhne agus comhtháite ar bhonn níos fearr a bhaint amach.
The European Parliament's resolution of 20 November 2012 with recommendations to the Commission on the report of the Presidents of the European Council, the European Commission, the European Central Bank and the Eurogroup "Towards a Genuine Economic and Monetary Union" and the Commission's Communication of 28 November 2012 entitled "A blueprint for a deep and genuine EMU" outline, respectively, the views of the European Parliament and of the Commission on the steps needed to achieve a deeper and better integrated economic and monetary union.
Rialachán (AE) Uimh. 473/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le forálacha coiteanna le haghaidh faireacháin agus measúnaithe ar dhréachtphleananna buiséadacha agus lena n-áirithítear easnamh iomarcach na mBallstát sa limistéar euro a cheartú
Ba cheart gurb iad na tuarascálacha meastóireachta agus na moltaí dá dtagraítear in Airteagal 14 agus in Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. xxx/2013 a bheidh mar bhonn do thús a chur leis na bearta sonracha a dhéanfar i gcás ina mbeadh easnaimh thromchúiseacha ann maidir leis an rialú ag teorainneacha inmheánacha agus mar bhonn don nós imeachta sonrach i gcás cúinsí eisceachtúla lena ndéanfaí feidhmiú foriomlán an limistéir gan rialú ag teorainneacha inmheánacha a chur i mbaol dá bhforáiltear sa Rialachán seo.
The evaluation reports and the recommendations referred to in Articles 14 and 15 of Regulation (EU) No xxx/2013 should form the basis for the triggering of the specific measures in the case of serious deficiencies relating to external border control and of the specific procedure in case of exceptional circumstances putting the overall functioning of the area without internal border control at risk provided for in this Regulation.
Rialachán (AE) Uimh. 1051/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 dfhonn foráil a dhéanamh maidir le comhrialacha i ndáil le rialú teorann a athbhunú go sealadach ag teorainneacha inmheánacha i gcúinsí eisceachtúla
I gcás ina n-aithneofar easnaimh thromchúiseacha chun rialú ar theorainneacha seachtracha a chur i gcrích i dtuarascáil mheastóireachta arna tarraingt suas i gcomhréir le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. xxx/2013 ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear sásra meastóireachta agus faireacháin chun cur i bhfeidhm acquis Schengen a fhíorú [], agus d'fhonn go gcomhlíonfar na moltaí dá dtagraítear in Airteagal 15 den Rialachán sin, féadfaidh an Coimisiún a mholadh, trí bhíthin gnímh cur chun feidhme, go ndéanfaidh Ballstát a ndearnadh meastóireacht air, bearta sonracha áirithe a ghlacadh, a lena n-áirítear ceann amháin nó an dá cheann de na bearta seo a leanas:
Where serious deficiencies in the carrying out of external border control are identified in an evaluation report drawn up pursuant to Article 14 of Council Regulation (EU) No xxx/2013 of 7 October 2013 establishing an evaluation and monitoring mechanism to verify the application of the Schengen acquis [], and with a view to ensuring compliance with the recommendations referred to in Article 15 of that Regulation, the Commission may recommend, by means of an implementing act, that the evaluated Member State take certain specific measures, which may include one or both of the following:
Rialachán (AE) Uimh. 1051/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 dfhonn foráil a dhéanamh maidir le comhrialacha i ndáil le rialú teorann a athbhunú go sealadach ag teorainneacha inmheánacha i gcúinsí eisceachtúla
Sna rialacha maidir le rannpháirtíocht, maidir le saothrú agus maidir le scaipeadh i bhFís 2020 ("na Rialacha") a leagtar síos sa Rialachán seo, ba cheart a léiriú ar bhealach leordhóthanach moltaí Pharlaimint na hEorpa ina rún an 11 Samhain 2010 maidir le cur chun feidhme na gClár Réime um Thaighde a shimpliú [5] agus moltaí na Comhairle maidir le ceanglais riaracháin agus airgeadais na gclár réime taighde a shimpliú.
The rules for participation, exploitation and dissemination in Horizon 2020 laid down in this Regulation ("the Rules") should adequately reflect the recommendations of the European Parliament in its resolution of 11 November 2010 on simplifying the implementation of the Research Framework Programmes [5], and of the Council with regard to the simplification of the administrative and financial requirements of the research framework programmes.
Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh i "Fís 2020 - an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020)" agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ar iarratas ó Bhallstát nó ó chomhlachas Eorpach de chumainn phóir le haghaidh ainmhithe folaíochta na speiceas lena mbaineann, féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, modhanna a fhormheas chun fíorú a dhéanamh ar shainaitheantas ainmhithe pórúcháin folaíochta den speiceas buaibheach agus ainmhithe pórúcháin folaíochta fireanna de phórtha déiríochta na speiceas caorach agus gabhair, ar modhanna iad a thugann ar a laghad an méid céanna cinnteachta le hanailísiú ar fhuilghrúpa na n‑ainmhithe pórúcháin folaíochta sin, ag tabhairt aird ar dhul chun cinn teicniúil agus moltaí ó lárionaid tagartha na hEorpa dá dtagraítear in Airteagal 31.
On request of a Member State or a European association of breed societies for purebred animals of the species concerned, the Commission may, by means of implementing acts, approve methods for the verification of the identity of purebred breeding animals of the bovine species and male purebred breeding animals of dairy breeds of the ovine and caprine species that provide at least the same degree of certainty as the analysis of the blood group of those purebred breeding animals, taking into account technical advances and the recommendations of the European reference centres referred to in Article 31.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le trádáil ainmhithe pórúcháin agus a dtáirgí geirmeacha agus a n-allmhairiú isteach san Aontas /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */
Sna rialacha sin ba cheart na moltaí a d’eisigh an Chúirt Iniúchóirí ina Tuarascáil Speisialta Uimh. 15 in 2012 a chur san áireamh, tuarascáil a ullmhaíodh ar iarraidh ó Pharlaimint na hEorpa agus an gá atá le coinbhleachtaí leasa a sheachaint idir Comhaltaí an Bhoird Riaracháin agus Comhaltaí an Bhoird Creidiúna Slándála.
Those rules should take account of the recommendations issued by the Court of Auditors in its Special Report No 15 of 2012 which was prepared at the request of the European Parliament, and of the need to avoid conflicts of interest between the Members of the Administrative Board and of the Security Accreditation Board.
Rialachán (AE) Uimh. 512/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS
Chun críocha Airteagal 10, Airteagal 12(1)(c) agus Airteagal 20, más rud é go ndéantar faisnéis a nochtadh nó a scaipeadh agus más rud é go ndéantar moltaí a thabhairt nó a scaipeadh chun críocha iriseoireachta nó mar mhodh eile de léiriú tuairimíochta sna meáin, déanfar an nochtadh nó scaipeadh faisnéise sin a mheas agus aird á thabhairt ar na rialacha a rialaíonn saoirse an phreasa agus an tsaoirse tuairimíochta i meáin eile agus ar na rialacha nó cóid lena rialaítear gairm na hiriseoireachta, mura rud é:
For the purposes of Article 10, Article 12(1)(c) and Article 20, where information is disclosed or disseminated and where recommendations are produced or disseminated for the purpose of journalism or other form of expression in the media, such disclosure or dissemination of information shall be assessed taking into account the rules governing the freedom of the press and freedom of expression in other media and the rules or codes governing the journalist profession, unless:
Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Áireofar sna tuarascálacha sin ar a laghad measúnú ar éifeachtúlacht socraíochta, socraíocht inmheánaithe, soláthar trasteorann seirbhísí, na cúiseanna maidir le cearta rochtana a dhiúltú agus aon bhaic ábhartha eile ar iomaíocht sna seirbhísí airgid iarthrádála lena n-áirítear aon bhaic a eascraíonn ó úsáid mhíchuí socruithe ceadúnais, oiriúnacht na bpionós le haghaidh teipeanna socraíochta, go háirithe an gá atá le níos mó solúbthachta maidir leis na pionóis le haghaidh teipeanna socraíochta i ndáil le hionstraimí neamhleachtacha airgeadais, cur i bhfeidhm rialacha dliteanais shibhialta na mBallstát maidir le caillteanas atá inchurtha i leith TLUanna, na coinníollacha a bhaineann le seirbhísí coimhdeacha de chineál baincéireachta a sholáthar, le ceanglais maidir le hurrúis na rannpháirtithe agus le hurrúis a gcliant a chosaint agus leis an gcóras smachtbhannaí agus féadfaidh moltaí maidir le gníomhaíocht choisctheach nó cheartaitheach, i gcás ina r gá, a bheith iontu.
Those reports should include at least an assessment of settlement efficiency, internalised settlement, cross-border provision of services, the reasons for the rejection of access rights and any other substantive barriers to competition in post-trade financial services including any barriers arising from the inappropriate use of licensing arrangements, appropriateness of penalties for settlement fails, in particular the need for additional flexibility in relation to penalties for settlement fails in relation to illiquid financial instruments, the application of Member States’ rules on civil liability to losses attributable to CSDs, the conditions relating to the provision of banking-type ancillary services, requirements regarding the protection of securities of participants and those of their clients, and the sanctions regime and may contain, where necessary, recommendations of preventative or remedial actions.
Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús agus lena leasaítear Treoir 98/26/CE agus Treoir 2014/65/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I gcás nach bhfuil stórtha trádála atá údaraithe i dtríú tír faoi réir oibleagáid atá ceangailteach ó thaobh dlí agus atá infhorghníomhaithe rochtain dhíreach láithreach a thabhairt ar na sonraí do na heintitis dá dtagraítear in Airteagal 12(2), cuirfidh an Coimisiún moltaí faoi bhráid na Comhairle maidir le comhaontuithe idirnáisiúnta a chaibidliú leis an tríú tír sin faoi rochtain fhrithpháirteach ar fhaisnéis, agus faoi fhaisnéis a mhalartú, i ndáil le hIMUanna atá i stórtha trádála atá bunaithe sa tríú tír sin, chun a áirithiú go mbeidh rochtain dhíreach agus láithreach ag na heintitis uile dá dtagraítear in Airteagal 12(2) ar an bhfaisnéis go léir atá riachtanach chun a ndualgais a fheidhmiú.
Where trade repositories authorised in a third country are not subject to a legally binding and enforceable obligation under the law of that third country to give direct and immediate access to the data to the entities referred to in Article 12(2), the Commission shall submit recommendations to the Council for the negotiation of international agreements with that third country regarding mutual access to, and exchange of, information on SFTs held in trade repositories which are established in that third country, in order to ensure that all of the entities referred to in Article 12(2) have direct and immediate access to all of the information needed for the exercise of their duties.
Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Ba cheart gurb iad na tuarascálacha meastóireachta agus na moltaí dá dtagraítear in Airteagal 14 agus in Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1053/2013 a bheidh mar bhonn do thús a chur leis na bearta sonracha a dhéanfar i gcás ina mbeadh easnaimh thromchúiseacha ann maidir leis an rialú ag teorainneacha inmheánacha agus mar bhonn don nós imeachta sonrach i gcás cúinsí eisceachtúla lena ndéanfaí feidhmiú foriomlán an limistéir gan rialú ag teorainneacha inmheánacha a chur i mbaol dá bhforáiltear sa Rialachán seo.
The evaluation reports and the recommendations referred to in Articles 14 and 15 of Regulation (EU) No 1053/2013 should form the basis for the triggering of the specific measures in the case of serious deficiencies relating to external border control and of the specific procedure in case of exceptional circumstances putting the overall functioning of the area without internal border control at risk provided for in this Regulation.
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
Arna iarraidh sin ag Ballstát nó ag comhlachas Eorpach le haghaidh ainmhithe pórúcháin folaíochta de na speicis lena mbaineann, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh, lena ndéanta modhanna a fhormheas chun fíorú a dhéanamh ar shainaitheantas ainmhithe pórúcháin, ar choinníoll go dtugann na modhanna sin ar a laghad an méid céanna deimhneachta le hanailísiú ar fhuilghrúpa na n-ainmhithe pórúcháin sin, ag tabhairt aird ar dhul chun cinn teicniúil agus ar mholtaí ó ionaid tagartha de chuid an Aontais Eorpaigh dá dtagraítear in Airteagal 29, ICAR nó ón gCumann Idirnáisiúnta um Ghéinitic Ainmhithe (ISAG).
At the request of a Member State or of a European association for breeding animals of the species concerned, the Commission may adopt implementing acts, approving methods for the verification of the identity of breeding animals provided that they offer at least the same degree of certainty as the analysis of the blood group of those breeding animals, taking into account technical advances and the recommendations of the European Union reference centres referred to in Article 29, ICAR or the International Society for Animal Genetics (ISAG).
Rialachán (AE) 2016/1012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus táirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Déanfaidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh léirmheas ar dhlíthiúlacht gníomhartha reachtacha, na Comhairle, an Choimisiúin agus an Bhainc Cheannais Eorpaigh, seachas moltaí nó tuairimí, agus na ngníomhartha sin de Pharlaimint na hEorpa agus den Chomhairle Eorpach atá ceaptha chun éifeacht dhlíthiúil a bheith acu i leith tríú páirtithe.
The Court of Justice of the European Union shall review the legality of legislative acts, of acts of the Council, of the Commission and of the European Central Bank, other than recommendations and opinions, and of acts of the European Parliament and of the European Council intended to produce legal effects vis-à-vis third parties.
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
Ba cheart na Ballstáit a bheith in ann tacaíocht a iarraidh ar an gCoimisiún faoin gClár i ndáil le hathchóirithe a chur chun feidhme i gcomhthéacs na bpróiseas rialachais eacnamaíoch, go háirithe moltaí tír-shonracha i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, i ndáil le gníomhaíochtaí a bhaineann le dlí an Aontais a chur chun feidhme, agus i ndáil le cláir coigeartaithe eacnamaíocha a chur chun feidhme.
Member States should be able to request support from the Commission under the Programme in relation to the implementation of reforms in the context of economic governance processes, in particular of country-specific recommendations in the context of the European Semester, to actions related to the implementation of Union law, as well as in relation to the implementation of economic adjustment programmes.
Rialachán (AE) 2017/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le bunú an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach don tréimhse 2017 go 2020 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013
cur chun feidhme athchóirithe fáschothaitheacha i gcomhthéacs próisis rialachais eacnamaíoch, go háirithe i moltaí tír-shonracha arna n-eisiúint i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh ábhartha nó i ngníomhaíochtaí a bhaineann le dlí an Aontais a chur chun feidhme.
the implementation of growth-sustaining reforms in the context of economic governance processes, in particular of the country-specific recommendations issued in the context of the European Semester or of actions related to the implementation of Union law.
Rialachán (AE) 2017/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le bunú an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach don tréimhse 2017 go 2020 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013
(7) I bhfo-alt (1) d'alt 5 d'Acht 1946 (ina bhfuil feidhmeanna na hInstitiúide leagtha amach) forléireofar an tagairt do mholta a thabhairt don Aire maidir le sonraíochtaí caighdeánacha d'fhoirmliú mar thagairt do shonraíochtaí caighdeánacha d'fhoirmliú agus a dhearbhú faoin alt seo.
(7) In subsection (1) of section 5 of the Act of 1946 (which sets out the functions of the Institute) the reference to the making of recommendations to the Minister as to the formulation of standard specifications shall be construed as a reference to the formulation and declaration thereof under this section.
Uimhir 11 de 1954: AN tACHT TAIGHDE AGUS CAIGHDEÁN TIONSCAIL (LEASÚ), 1954
—(1) Féadfaidh an Rialtas, le hordú, coimisiún fiosrúcháin a cheapadh chun fiosrú faoi nós imeachta Bhord Soláthair an Leictreachais le haghaidh luach saothair chomhaltaí a bhfoirne a chinneadh agus le haghaidh díospóidí a bhaineann lena gcoinníollacha fostaíochta a shocrú, agus chun tuarascáil agus moltaí ar an gcéanna a thabhairt don Rialtas.
—(1) The Government may by order appoint a commission of inquiry to inquire into the procedure of the Electricity Supply Board for the determination of the remuneration of members of their staff and for the settlement of disputes relating to their conditions of employment, and to report and make recommendations thereon to the Government.
Uimhir 42 de 1961: AN tACHT LEICTREACHAIS (FORÁLACHA SEALADACHA), 1961
(a) más rud é go bhfuil ábhar sa taifead áirithe a bhaineann le próisis phléite an chomhlachta phoiblí lena mbaineann (lena n-áirítear tuairimí, comhairle, moltaí, agus torthaí comhchomhairle, arna mbreithniú ag an gcomhlacht, ag ceann an chomhlachta nó ag comhalta den chomhlacht nó d'fhoireann an chomhlachta chun críche na bpróiseas sin), agus
( a ) if the record concerned contains matter relating to the deliberative processes of the public body concerned (including opinions, advice, recommendations, and the results of consultations, considered by the body, the head of the body, or a member of the body or of the staff of the body for the purpose of those processes), and
Uimhir 13 de 1997: AN tACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997
—(1) Tar éis dó fiosrúchán faoi alt 58 a sheoladh, nó i gcúrsa an fhiosrúcháin sin, féadfaidh an tÚdarás moltaí a éireoidh as an bhfiosrúchán a dhéanamh d'aon duine, lena n-áirítear an tAire, d'fhonn ceachtar d'fheidhmeanna ginearálta an Údaráis a shonraítear i míreanna (a) agus (b) d'alt 39, nó iad araon, a chur chun cinn.
—(1) After it has conducted an inquiry under section 58, or in the course of such an inquiry, the Authority may make to any person, including the Minister, recommendations arising out of the inquiry for the purpose of promoting either or both of the general functions of the Authority specified in paragraphs (a) and (b) of section 39.
Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998
55B.—Is iad feidhmeanna an Choimisiúin cúnamh agus comhairle a thabhairt don Aire i ndáil le caomhnú, bainistiú, cosaint agus forbairt na hacmhainne náisiúnta bradán agus, go háirithe, moltaí a chur faoi bhráid an Aire i dtaobh aon scéime i ndáil le bainistiú, forbairt agus caomhnú stoc de bhradáin fhiáine nó de bhric gheala (de réir bhrí alt 24 den Acht Iascaigh (Leasú), 1999 ) agus go háirithe clibeáil éisc den sórt sin, agus i dtaobh gabháil iomlán incheadaithe náisiúnta agus cuótaí i leith tógáil bradán a leagan síos, i gcomhchomhairle leis na boird agus le Foras na Mara agus le cibé comhlachtaí eile a ordóidh an tAire.
55B.—The functions of the Commission shall be to assist and advise the Minister in relation to the conservation, management, protection and development of the national salmon resource and, in particular, to make recommendations to the Minister on any scheme in relation to the management, development and conservation of stocks of wild salmon or sea trout (within the meaning of section 24 of the Fisheries (Amendment) Act, 1999) and in particular the tagging of such fish, and on the setting of a national total allowable catch and quotas for the taking of salmon, in consultation with the boards and the Marine Institute and such other bodies as the Minister directs.
Uimhir 35 de 1999: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1999
“(1) Tar éis dó fiosrúchán faoi alt 58 a sheoladh, nó i gcúrsa fiosrúcháin den sórt sin, féadfaidh an tÚdarás moltaí a éireoidh as an bhfiosrúchán a dhéanamh d'aon duine, lena n-áirítear an tAire, d'fhonn ceachtar d'fheidhmeanna ginearálta an Údaráis a shonraítear i míreanna (a) agus (b) d'alt 39 nó, de réir mar is cuí, i míreanna (a) agus (b) d'alt 39 den Acht um Stádas Comhionann, 2000 , nó an dá fheidhm acu, a chur chun cinn.”
“(1) After it has conducted an inquiry under section 58, or in the course of such an inquiry, the Authority may make to any person, including the Minister, recommendations arising out of the inquiry for the purpose of promoting either or both of the general functions of the Authority specified in paragraphs (a) and (b) of section 39 or, as appropriate, in paragraphs (a) and (b) of section 39 of the Equal Status Act, 2000.”,
Uimhir 8 de 2000: AN tACHT UM STÁDAS COMHIONANN, 2000
—(1) Ní fhéadfar aon fhaoiseamh ó cháin ioncaim nó ó cháin chorparáide, de réir mar a bheidh, a dheonú faoi Chaibidil 10 (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 2000) de Chuid 10 d'Acht 1997, i leith foirgniú, athfheistiú nó athchóiriú foirgnimh, déanmhais nó tí mura mbeidh an chomhairle contae a d'ullmhaigh an plean athnuachana baile lena mbaineann tar éis a dheimhniú i scríbhinn, ar mhodh a shonróidh an tAire, go bhfuil an foirgniú, an t-athfheistiú nó an t-athchóiriú sin i gcomhréir le cuspóirí an phlean athnuachana baile sin, arb é an plean áirithe lena mbaineann é a ndearna an tAire breithniú air le linn dó nó di na moltaí dá dtagraítear in alt 6 a dhéanamh chuig an Aire Airgeadais.
—(1) No relief from income tax or corporation tax, as the case may be, may be granted under Chapter 10 (inserted by the Finance Act, 2000 ) of Part 10 of the Act of 1997, in respect of the construction, refurbishment or conversion of a building, structure or house unless the county council which prepared the town renewal plan concerned has certified in writing, in a manner specified by the Minister, that such construction, refurbishment or conversion is consistent with the objectives of that town renewal plan, being the particular plan concerned that was taken into consideration by the Minister in the making by him or her to the Minister for Finance of the recommendations referred to in section 6 .
Uimhir 18 de 2000: AN tACHT UM ATHNUACHAN BAILE, 2000
I gcás ina gcinneann an Coimisiún go bhféadfadh sé go gcruthódh éagsúlachtaí i gcur chun feidhme na gcúraimí rialála ag na húdaráis rialála náisiúnta nó ag údaráis inniúla eile na gcúraimí rialála a shonraítear sa Treoir seo bac don mhargadh inmheánach, féadfaidh an Coimisiún, agus lánaird á tabhairt aige ar thuairim BEREC, nó tuairim RSPG más iomchuí, moltaí nó, de bhun mhír 3 den Airteagal seo, cinntí a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme chun cur i bhfeidhm comhchuibhithe na Treorach seo a áirithiú, chun cur leis na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 3 a bhaint amach.
Where the Commission finds that divergences in the implementation by the national regulatory or other competent authorities of the regulatory tasks specified in this Directive could create a barrier to the internal market, the Commission may, taking the utmost account of the opinion of BEREC or, where relevant, the RSPG, adopt recommendations or, subject to paragraph 3 of this Article, decisions by means of implementing acts to ensure the harmonised application of this Directive and in order to further the achievement of the objectives set out in Article 3.
Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.
De réir mar is iomchuí, ba cheart don Choimisiún moltaí a eisiúint do na Ballstáit, lena n-áirítear moltaí faoi leibhéal uaillmhéine na ndréachtphleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide, faoi chur chun feidhme na mbeartas agus na mbeart a fógraíodh sna pleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide ina dhiaidh sin, agus faoi bheartais agus bearta náisiúnta eile atá ábhartha ó thaobh chur chun feidhme an Aontais Fuinnimh.
As appropriate, the Commission should issue recommendations to Member States, including on the level of ambition of the draft integrated national energy and climate plans, on the subsequent implementation of policies and measures of the notified integrated national energy and climate plans, and on other national policies and measures of relevance for the implementation of the Energy Union.
Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
I gcás, ar bhonn a chuid measúnaithe chomhiomláin ar phleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide ar dhul chun cinn na mBallstát de bhun phointe (a) d'Airteagal 29(1) agus tacaíocht aige ó fhoinsí eile faisnéise, de réir mar is iomchuí, ina measann an Coimisiún go bhfuil an baol ann nach mbainfidh an tAontas amach cuspóirí an Aontais Fuinnimh, agus go háirithe don chéad tréimhse deich mbliana, spriocanna Chreat 2030 um Aeráid agus um Fhuinneamh an Aontais, féadfaidh sé moltaí a eisiúint do gach Ballstát de bhun Airteagal 34 chun riosca den chineál sin a mhaolú.
Where, on the basis of its aggregate assessment of Member States' integrated national energy and climate progress reports pursuant to point (a) of Article 29(1), and supported by other information sources, as appropriate, the Commission concludes that the Union is at risk of not meeting the objectives of the Energy Union and, in particular, for the first ten-year period, the targets of the Union's 2030 Framework for Climate and Energy, it may issue recommendations to all Member States pursuant to Article 34 to mitigate such a risk.
Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Agus an liosta de tháirgí íocshláinte tréidliachta tagartha a bheidh faoi réir chomhchuibhiú a n-achoimrí ar shaintréith an táirge á tharraingt suas, féadfaidh an grúpa comhordúcháin cinneadh a dhéanamh maidir le tús áite a thabhairt dá chuid oibre i ndáil leis na hachoimrí ar shaintréithe an táirge a chomhchuibhiú, á gcur san áireamh moltaí na Gníomhaireachta maidir leis an aicme nó an grúpa de tháirgí íocshláinte tréidliachta tagartha a ndéanfar a chomhchuibhiú chun sláinte an duine, sláinte ainmhithe nó an comhshaol a chosaint, lena n-áirítear bearta maolaithe chun riosca don chomhshaol a chosc.
When drawing up the list of reference veterinary medicinal products which shall be subject to harmonisation of their summaries of product characteristics, the coordination group may decide on prioritising its work on harmonisation of summaries of product characteristics, taking into account the recommendations of the Agency on class or group of reference veterinary medicinal products that shall be harmonised in order to protect human or animal health or the environment, including mitigation measures to prevent the risk to the environment.
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
2.1.2.3. Déanfar pléascáin, nach n-aicmítear mar phléascán éagobhsaí, a aicmiú i gceann de na sé rannán dá dtagraítear i mír 2.1.2.2 den Iarscríbhinn seo bunaithe ar Shraith Tástálacha 2 go dtí 8 i gCuid I de UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, ar bhonn thorthaí na dtástálacha a leagtar amach i dTábla 2.1.1:
2.1.2.3. Explosives, which are not classified as an unstable explosive, shall be classified in one of the six divisions referred to in paragraph 2.1.2.2 of this Annex based on Test Series 2 to 8 in Part I of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria according to the results of the tests laid down in Table 2.1.1:
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
(21) Gan dochar d’inniúlachtaí na mBallstát, d’fhéadfadh an Coimisiún, más gá, moltaí a dhéanamh don Chomhairle chun creat comhordúcháin a bhunú idir an Comhphobal agus an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO) i ndáil le hiniúchtaí sábháilteachta, d’fhonn dúbailt a sheachaint agus ar mhaithe le hacmhainní a úsáid go héifeachtúil.
(21) Without prejudice to the competences of the Member States, the Commission, if necessary, could make recommendations to the Council to establish a framework of coordination between the Community and the International Civil Aviation Organization (ICAO) on safety audits, with the aim of avoiding duplication and in the interests of the efficient use of resources.
Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE
(14) ciallaíonn "imscrúdú sábháilteachta" próiseas a sheolann údarás um imscrúdú sábháilteachta chun tionóiscí agus teagmhais a chosc, lena n-áirítear faisnéis a bhailiú agus a anailísiú, teacht ar thátail, lena n-áirítear an chúis nó na cúiseanna agus/nó na fachtóirí rannchuiditheacha a chinneadh agus, nuair is iomchuí, moltaí sábháilteachta a dhéanamh;
(14) "safety investigation" means a process conducted by a safety investigation authority for the purpose of accident and incident prevention which includes the gathering and analysis of information, the drawing of conclusions, including the determination of cause(s) and/or contributing factors and, when appropriate, the making of safety recommendations;
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE
Ar a shon sin, i gcás gníomhartha de chineál ginearálta, lena n-áirítear na gníomhartha sin a bhaineann le caighdeáin theicniúla cur chun feidhme, treoirlínte agus moltaí, i gcás nithe a bhaineann le cúrsaí buiséadacha, agus chomh maith le sin, maidir le hiarrataí ó Bhallstát athmhachnamh a dhéanamh ar chinneadh ón Údarás toirmeasc nó srian sealadach a chur ar ghníomhaíochtaí airgeadais áirithe, is iomchuí na rialacha maidir le vótáil trí thromlach cáilithe a chur i bhfeidhm de réir mar a leagtar síos in Airteagal 16(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach sa Phrótacal (Uimh. 36) maidir le forálacha idirthréimhseacha atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.
However, for acts of a general nature, including those relating to regulatory and implementing technical standards, guidelines and recommendations, for budgetary matters as well as in respect of requests by a Member State to reconsider a decision by the Authority to temporarily prohibit or restrict certain financial activities, it is appropriate to apply the rules of qualified majority voting as laid down in Article 16(4) of the Treaty on European Union and in the Protocol (No 36) on transitional provisions annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union.
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
Ar a shon sin, i gcás gníomhartha de chineál ginearálta, lena n-áirítear na gníomhartha sin a bhaineann le caighdeáin teicniúla rialála agus cur chun feidhme, treoirlínte agus moltaí, i gcás nithe a bhaineann le cúrsaí buiséadacha agus, chomh maith leis sin, i gcás iarrataí ó Bhallstát athmhachnamh a dhéanamh ar chinneadh ón Údarás toirmeasc nó srian sealadach a chur ar ghníomhaíochtaí airgeadais áirithe, is iomchuí na rialacha maidir le tromlach cáilithe a chur i bhfeidhm de réir mar a leagtar síos in Airteagal 16(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus sa Phrótacal (Uimh. 36) maidir le forálacha idirthréimhseacha atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.
However, for acts of a general nature, including those relating to regulatory and implementing technical standards, guidelines and recommendations, for budgetary matters as well as in respect of requests by a Member State to reconsider a decision by the Authority to temporarily prohibit or restrict certain financial activities, it is appropriate to apply the rules of qualified majority voting as laid down in Article 16(4) of the Treaty on European Union and in the Protocol (No 36) on transitional provisions annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union.
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
Ar a shon sin, i gcás gníomhartha de chineál ginearálta, lena n-áirítear na gníomhartha sin a bhaineann le caighdeáin theicniúla cur chun feidhme, treoirlínte agus moltaí, i gcás nithe a bhaineann le cúrsaí buiséadacha, agus chomh maith le sin, maidir le hiarrataí ó Bhallstát athmhachnamh a dhéanamh ar chinneadh ón Údarás toirmeasc nó srian sealadach a chur ar ghníomhaíochtaí airgeadais áirithe, is iomchuí na rialacha maidir le vótáil trí thromlach cáilithe a chur i bhfeidhm de réir mar a leagtar síos in Airteagal 16(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach sa Phrótacal (Uimh. 36) maidir le forálacha idirthréimhseacha atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.
However, for acts of a general nature, including those relating to regulatory and implementing technical standards, guidelines and recommendations, for budgetary matters as well as in respect of requests by a Member State to reconsider a decision by the Authority to temporarily prohibit or restrict certain financial activities, it is appropriate to apply the rules of qualified majority voting as laid down in Article 16(4) of the Treaty on European Union and in the Protocol (No 36) on transitional provisions annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union.
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
4. Arna iarraidh sin ag údarás inniúil amháin nó níos mó, féadfaidh Parlaimint an hEorpa, an Chomhairle nó an Coimisiún, nó ar thionscnamh an Údaráis féin, féadfaidh an tÚdarás fiosrúchán a sheoladh i leith cineáil áirithe institiúide airgeadais nó i leith cineáil táirge nó i leith cineáil iompraíochta chun na bagairtí a d’fhéadfadh a bheith ann do chobhsaíocht an chórais airgeadais a mheas agus chun moltaí iomchuí le haghaidh gníomhaíochta a dhéanamh do na húdaráis inniúla lena mbaineann.
4. Upon a request from one or more competent authorities, the European Parliament, the Council or the Commission, or on its own initiative, the Authority may conduct an inquiry into a particular type of financial activity or type of product or type of conduct in order to assess potential threats to the integrity of financial markets or the stability of the financial system and make appropriate recommendations for action to the competent authorities concerned.
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
(10) Chun freagairtí comhchuibhithe ar fud an Aontais a áirithiú i leith ábhar imní maidir le sábháilteacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, ba cheart don Choiste um Tháirgí Íocshláinte lena nÚsáid ag an Duine agus don ghrúpa comhordúcháin a bunaíodh le Treoir 2001/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Samhain 2001 maidir leis an gcód Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine [6], brath ar mholtaí an Choiste Cógas-Aireachais um Measúnú Rioscaí i dtaobh aon cheiste a bhaineann le cógas-aireachas ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine.
(10) In order to ensure harmonised responses across the Union to safety concerns regarding medicinal products for human use, the Committee for Medicinal Products for Human Use and the coordination group established by Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use [6] should rely on the recommendations of the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee with regard to any question relating to the pharmacovigilance of medicinal products for human use.
Rialachán (AE) Uimh. 1235/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear, maidir le cógas-aireachas ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáide tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach, agus Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe
Faoi chuimsiú na gConarthaí réamhráite agus na gcoinníollacha atá leagtha síos iontu, tabharfaidh an tOmbudsman cabhair maidir le drochriarachán i ngníomhaíochtaí institiúidí agus comhlachtaí Comhphobail, cés moite den Chúirt Bhreithiúnais agus den Chúirt Chéadchéime ag gníomhú dóibh ina ról breithiúnach, a nochtadh agus déanfaidh sé moltaí d’fhonn deireadh a chur leis an drochriarachán sin.
Within the framework of the aforementioned Treaties and the conditions laid down therein, the Ombudsman shall help to uncover maladministration in the activities of the Community institutions and bodies, with the exception of the Court of Justice and the Court of First Instance acting in their judicial role, and make recommendations with a view to putting an end to it.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Tar éis ghlacadh an tríú pacáiste iarnróid, ba cheart tagairt a dhéanamh do Threoir 2007/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le deimhniúchán a dhéanamh ar thiománaithe traenach a bhfuil innill féinghluaiste agus traenacha á n-oibriú acu i gcóras iarnróid an Chomhphobail [6], (dá ngairfear "Treoir na dTiománaithe Iarnróid" anseo feasta), lena leagtar síos cúraimí éagsúla atá le comhlíonadh ag an nGníomhaireacht agus lena dtugtar deis di aghaidh a thabhairt ar mholtaí chomh maith.
Following adoption of the third railway package, reference should be made to Directive 2007/59/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the certification of train drivers operating locomotives and trains on the railway system in the Community [6] (hereinafter referred to as the "Train Drivers Directive"), which lays down various tasks to be performed by the Agency and gives it the possibility to address recommendations as well.
Rialacháin (CE) Uimh. 1335/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Iarnróid (Rialachán Gníomhaireachta)
Glacfaidh an Coimisiún bearta breise, i gcás inar gá, chun rúin ó Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún, cinntí nó moltaí ó Bhuanchoiste an Choinbhinsiúin agus moltaí ó Rúnaíocht an Choinbhinsiúin a chur chun feidhme.
The Commission shall adopt, where necessary, additional measures to implement resolutions of the Conference of the Parties to the Convention, decisions or recommendations of the Standing Committee of the Convention and recommendations of the Convention Secretariat.
Rialachán (CE) Uimh. 398/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle maidir le speicis flora agus fauna fiáine a chosaint trí thrádáil iontu a rialáil, i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún
I gcás ina mbeidh easnaimh sna caighdeáin chomhchuibhithe i ndáil leis na ceanglais riachtanacha, féadfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle leis an gcoiste agus i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 14, moltaí maidir le léirmhíniú na gcaighdeán comhchuibhithe nó maidir leis an coinníollacha faoina gcothaítear toimhde comhréireachta le comhlíonadh na caighdeáin sin a fhoilsiú san Iris Oifigiúi an Aotais Eorpaighl.
In the case of shortcomings of harmonised standards with respect to the essential requirements, the Commission may, after consulting the committee and in accordance with the procedure laid down in Article 14, publish in the Official Journal of the European Union recommendations on the interpretation of harmonised standards or on the conditions under which compliance with those standards raises a presumption of conformity.
Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair
Mar chuid den chomhordú ar bheartais eacnamaíocha na mBallstát arna sheoladh i dtionól na Comhairle, mar a fhoráiltear dó in Airteagal 121(1) CFAE, is bearta leantacha lárnacha iad na cinntí aonair sin i ndáil leis na moltaí arna nglacadh ag an gComhairle ar bhonn Airteagal 121(4) CFAE i gcomhthéacs an phlean gníomhaíochta ceartaithí.
As part of the coordination of the economic policies of the Member States conducted within the Council, as provided for in Article 121(1) TFEU, those individual decisions are an integral follow-up to the recommendations adopted by the Council on the basis of Article 121(4) TFEU in the context of the corrective action plan.
Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú
Sa tuarascáil bhí anailís ar staid reatha na hearnála déiríochta agus roinnt moltaí a bhí dírithe ar chaidreamh conarthach, cumhacht margála táirgeoirí, eagraíochtaí idirghairme/idirchraoibhe, trédhearcacht (lena n-áirítear tuilleadh forbartha ar an Uirlis Eorpach um Fhaireachán Praghsanna) bearta margaidh agus todhchaíochtaí, caighdeáin margaíochta agus lipéadú de réir ionaid tionscnaimh, agus nuálaíocht agus taighde.
The report contained an analysis of the current state of the dairy sector and a number of recommendations which focused on contractual relations, the bargaining power of producers, interprofessional/interbranch organisations, transparency (including the further elaboration of the European Price Monitoring Tool), market measures and futures, marketing standards and origin labelling, and innovation and research.
Rialachán (AE) Uimh. 261/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caidreamh conarthach in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne
2 Bille ar bith a ndearnadh an tréimhse chun a bhreithnithe ag Seanad Éireann a ghiorrú faoin Airteagal seo, má tharlaíonn, (a) i gcás Bille nach Bille Airgid, go ndiúltaíonn Seanad Éireann dó nó go ritheann Seanad Éireann é maille le leasuithe dá ndiúltaíonn Dáil Éireann nó nach ndéanann Seanad Éireann é a rith ná diúltú dó, nó, (b) i gcás Bille Airgid, go gcuireann Seanad Éireann ar ais go Dáil Éireann é maille le moltaí nach nglacann Dáil Éireann leo nó nach ndéanann Seanad Éireann é a chur ar ais go Dáil Éireann, taobh istigh den tréimhse a luaitear sa rún, ní foláir a mheas gur ritheadh an Bille ag dhá Theach an Oireachtais i gceann na tréimhse sin.
Where a Bill, the time for the consideration of which by Seanad Éireann has been abridged under this Article, (a) is, in the case of a Bill which is not a Money Bill, rejected by Seanad Éireann or passed by Seanad Éireann with amendments to which Dáil Éireann does not agree or neither passed nor rejected by Seanad Éireann, or (b) is, in the case of a Money Bill, either returned by Seanad Éireann to Dáil Éireann with recommendations which Dáil Éireann does not accept or is not returned by Seanad Éireann to Dáil Éireann, within the period specified in the resolution, the Bill shall be deemed to have been passed by both Houses of the Oireachtas at the expiration of that period.
BUNREACHT NA hÉIREANN 1937
Agus an méid sin á dhéanamh, tabharfaidh an Ballstát, aird ar aon mholtaí a ndírítear air faoi Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 an 7 Meitheamh 1997 ón gComhairle maidir le riochtaí buiséadacha a neartú agus le faireachas agus comhardú a dhéanamh ar bheartais eacnamaíocha [9], Rialachán (CE) Uimh. 1467/97 an 7 Iúil 1997 ón gComhairle maidir le dlús a chur le cur chun feidhme an nóis imeachta um easnamh iomarcach agus soiléiriú a dhéanamh air [10], nó Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011, maidir lena chláir athchóirithe náisiúnta agus lena chláir chobhsaíochta.
In so doing, the Member State shall take into account any recommendations addressed to it under Council Regulation (EC) No 1466/97 of 7 July 1997 on the strengthening of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies [9], Council Regulation (EC) No 1467/97 of 7 July 1997 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure [10], or Regulation (EU) No 1176/2011 concerning its national reform programme and its stability programme.
Rialachán (AE) Uimh. 472/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le neartú ar an bhfaireachas eacnamaíoch agus buiséadach ar Bhallstáit sa limistéar euro a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais
Is amhlaidh a bheidh an cás más rud é, go háirithe, go gcuirfeadh cur chun feidhme an dréachtphlean bhuiséadaigh cobhsaíocht airgeadais an Bhallstáit i dtrácht i mbaol nó go mbeadh an baol ag gabháil leis go ndéanfadh sé dochar d’fheidhmiú cuí an aontais eacnamaíoch agus airgeadaíochta nó más rud é go mbeadh sárú suntasach léir ar na moltaí arna nglacadh ag an gComhairle faoi CCF ag baint le cur chun feidhme an phlean bhuiséadaigh tosaigh.
This will be the case, in particular, where the implementation of the draft budgetary plan would put at risk the financial stability of the Member State concerned or risk jeopardising the proper functioning of the economic and monetary union, or where the implementation of the draft budgetary plan would entail an obvious significant violation of the recommendations adopted by the Council under the SGP.
Rialachán (AE) Uimh. 473/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le forálacha coiteanna le haghaidh faireacháin agus measúnaithe ar dhréachtphleananna buiséadacha agus lena n-áirithítear easnamh iomarcach na mBallstát sa limistéar euro a cheartú
Beidh an faireachán dá dtagraítear in Airteagal 10 agus in Airteagal 11 den Rialachán seo ina dhlúthchuid den fhaireachán tráthrialta, dá bhforáiltear in Airteagal 10(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1467/97, de chur chun feidhme gníomhaíochta a dhéanfaidh an Ballstát lena mbaineann mar gheall ar mholtaí ón gComhairle faoi Airteagal 126(7) CFAE nó mar gheall ar chinntí ón gComhairle foláireamh a thabhairt faoi Airteagal 126(9) CFAE chun an t-easnamh iomarcach a cheartú.
The monitoring established by Articles 10 and 11 of this Regulation shall be an integral part of the regular monitoring, as provided for in Article 10(1) of Regulation (EC) No 1467/97, of the implementation of action taken by the Member State concerned in response to Council recommendations under Article 126(7) TFEU or Council decisions to give notice under Article 126(9) TFEU to correct the excessive deficit.
Rialachán (AE) Uimh. 473/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le forálacha coiteanna le haghaidh faireacháin agus measúnaithe ar dhréachtphleananna buiséadacha agus lena n-áirithítear easnamh iomarcach na mBallstát sa limistéar euro a cheartú
I gcás ina suífidh an Coimisiún, ar bhonn na faisnéise a bhaileoidh an Oifig Eorpach um Thacaíocht don Chóras Tearmainn (EASO) de bhun Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 go háirithe, go bhféadfaí cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur i mbaol mar gheall ar bhaol réasúnaithe maidir le brú faoi leith a chuirtear ar chóras tearmainn Ballstáit agus/nó maidir le fadhbanna a bhaineann le feidhmiú an chórais tearmainn de chuid Ballstáit, déanfaidh sé, i gcomhar le EASO, moltaí don Ballstát sin, ina n-iarrfar air plean coisctheach gníomhaíochta a dhréachtú.
Where, on the basis of, in particular, the information gathered by EASO pursuant to Regulation (EU) No 439/2010, the Commission establishes that the application of this Regulation may be jeopardised due either to a substantiated risk of particular pressure being placed on a Member State’s asylum system and/or to problems in the functioning of the asylum system of a Member State, it shall, in cooperation with EASO, make recommendations to that Member State, inviting it to draw up a preventive action plan.
Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát
D'fhéadfaí tús a chur le nós imeachta sonrach den sórt sin freisin, faoi na coinníollacha céanna, toisc go bhfuil faillí mór á dhéanamh ag an mBallstát a ndearnadh an mheastóireacht ina leith, ar nós imeachta é chun rialú ag teorainneacha inmheánacha áirithe a athbhunú go sealadach.I bhfianaise íogaireacht pholaitiúil rialú ag teorainneacha inmheánacha áirithe a athbhunú, ar rialú é a bhfuil baint aige le cumhachtaí feidhmiúcháin náisiúnta agus le cumhachtaí náisiúnta maidir le forghníomhú i leith rialú ag teorainneacha inmheánacha, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme chun moltaí a ghlacadh faoin nós imeachta sonrach sin, ar nós imeachta ar leibhéal an Aontais é, a thabhairt don Chomhairle, ag gníomhú di ar thogra ón gCoimisiún.
Such a specific procedure for the temporary reintroduction of border control at certain internal borders could also be triggered, under the same conditions, as a result of the serious negligence by the evaluated Member State of its obligations. In view of the politically sensitive nature of such measures which touch on national executive and enforcement powers regarding internal border control, implementing powers to adopt recommendations under that specific Union-level procedure should be conferred on the Council, acting on a proposal from the Commission.
Rialachán (AE) Uimh. 1051/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 dfhonn foráil a dhéanamh maidir le comhrialacha i ndáil le rialú teorann a athbhunú go sealadach ag teorainneacha inmheánacha i gcúinsí eisceachtúla
Ba cheart dóibh glacadh leis na moltaí a rinneadh i dtuarascáil dheiridh an tSainghrúpa dar teideal 'Meastóireacht Eatramhach ar an 7ú Clár réime' an 12 Samhain 2010 agus ba cheart go gcumasódh siad tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh maidir leis an ualach riaracháin do rannpháirtithe agus castacht na bhforálacha airgeadais a laghdú d'fhonn rannpháirtíocht a éascú agus líon na n-earráidí airgeadais a laghdú.
They should take up the recommendations made in the final report of the Expert Group entitled 'Interim Evaluation of the 7th Framework Programme' of 12 November 2010 and they should enable further progress in reducing the administrative burden for participants and the complexity of the financial provisions in order to facilitate participation and reduce the number of financial errors.
Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh i "Fís 2020 - an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020)" agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
anailís ar riachtanais forbartha agus ar chuspóirí lena dtugtar údar maith leis, agus cuirfear san áireamh cuspóirí na gclár oibríochtúil agus, i gcás inarb iomchuí, na moltaí tír-shonracha ábhartha agus mhórthreoirlínte bheartais eacnamaíocha na mBallstát agus an Aontais faoi Airteagal 121(2) CFAE agus moltaí ábhartha na Comhairle a chuirfidh na Ballstáit san áireamh ina mbeartais fostaíochta faoi Airteagal 148(4) CFAE;
an analysis of the development needs and objectives justifying it, taking into account the objectives of the operational programmes and, where applicable, the relevant country-specific recommendations and the broad guidelines of the economic policies of the Member States and of the Union under Article 121(2) TFEU and the relevant Council recommendations which the Member States are to take into account in their employment policies under Article 148(4) TFEU;
Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle
I gcás ina n-aithneofar easnaimh thromchúiseacha chun rialú ar theorainneacha seachtracha a chur i gcrích i dtuarascáil mheastóireachta arna tarraingt suas i gcomhréir le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1053/2013, agus d’fhonn go gcomhlíonfar na moltaí dá dtagraítear in Airteagal 15 den Rialachán sin, féadfaidh an Coimisiún a mholadh, trí bhíthin gníomh cur chun feidhme, go ndéanfaidh Ballstát a ndearnadh meastóireacht air, bearta sonracha áirithe a ghlacadh, lena n-áirítear ceann amháin nó an dá cheann de na bearta seo a leanas:
Where serious deficiencies in the carrying out of external border control are identified in an evaluation report drawn up pursuant to Article 14 of Regulation (EU) No 1053/2013, and with a view to ensuring compliance with the recommendations referred to in Article 15 of that Regulation, the Commission may recommend, by means of an implementing act, that the evaluated Member State take certain specific measures, which may include one or both of the following:
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
Déanann na Ballstáit agus an Coimisiún meastóireachtaí rialta, oibiachtúla agus neamhchlaonta go comhpháirteach d’fhonn cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a fhíorú agus déanann an Coimisiún na meastóireachtaí a chomhordú i ndlúthchomhar leis na Ballstáit.Tá na heilimintí seo a leanas sa sásra meastóireachta: cláir mheastóireachta ilbhliantúla agus bhliantúla, cuairteanna ar an láthair a d’fhógrófaí agus nach bhfógrófaí, ar cuairteanna iad a dhéanfaidh foireann bheag d’ionadaithe ón gCoimisiún agus de shaineolaithe a ainmneoidh na Ballstáit, tuarascálacha ar thoradh na meastóireachtaí a ghlacfaidh an Coimisiún agus moltaí do bhearta leasúcháin a ghlacfaidh an Chomhairle ar thogra ón gCoimisiún, bearta leantacha iomchuí, faireachán agus tuairisciú.
The Member States and the Commission jointly conduct regular, objective and impartial evaluations in order to verify the correct application of this Regulation and the Commission coordinates the evaluations in close cooperation with the Member States. The evaluation mechanism consists of the following elements: multiannual and annual evaluation programmes, announced and unannounced on-site visits carried out by a small team of Commission representatives and of experts designated by Member States, reports on the outcome of the evaluations adopted by the Commission and recommendations for remedial action adopted by the Council on a proposal from the Commission, appropriate follow-up, monitoring and reporting.
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
Maidir le forbairt IFRS, PIOB agus EFRAG, ba cheart tagairt a dhéanamh freisin, i dtuarascáil bhliantúil an Choimisiúin, don obair leantach ar na moltaí ó Pharlaimint na hEorpa agus dá gcur chun feidhme.
As regards the development of IFRS, of PIOB and of EFRAG, the Commission's annual report should also refer to the follow-up to and the implementation of the recommendations of the European Parliament.
Rialachán (AE) 2017/827 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 258/2014 lena mbunaítear clár Aontais chun tacú le gníomhaíochtaí sonracha i réimse an tuairiscithe airgeadais agus na hiniúchóireachta don tréimhse 2014-2020 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
Más rud é, roimh pé ní acu so leanas is túisce thárlóidh sé sin le rá, seacht lá do bheith caithte, ón lá dhéanfaidh Dáil Éireann Bille ar n-a dheimhniú do Cheann Chomhairle Dháil Éireann mar Bhille Airgid do chur go dtí Seanad Éireann fé Airtiogal 38 den Bhunreacht so chun a mholta san air d'fháil, no Seanad Éireann do chur an Bhille sin thar n-ais go dtí Dáil Éireann fén Airtiogal san 38—
If before whichever of the following events shall first occur, that is to say, the expiration Of seven days from the day on which a Bill certified by the Chairman of Dáil Eireann to be a Money Bill is sent by Dáil Eireann to Seanad Eireann for its recommendations under Article 38 of this Constitution or the return of such Bill by Seanad to Dáil Eireann under the said Article 38—
Uimhir 5 de 1930: ACHT BUNREACHTA (LEASÚ UIMH. 12), 1930
(2) Beidh an Dochtúir Ceannais Comhnaithe freagarthach do bhord an óspidéil i riaradh inmheánach gach óspidéil fhiabhrais agus gach teaghlaigh eadarshláinte bheidh á mbainistí agus á rialú ag bord an óspidéil agus, ag cólíonadh a dhualgas dó, glacfaidh chuige agus cuirfidh in éifeacht, mara n-orduighidh an tAire a mhalairt, aon mholta dhéanfaidh príomh-dhochtúir oifigiúil sláinte chontae-bhuirg Bhaile Atha Cliath.
(2) The Resident Medical Superintendent shall be responsible to the hospital board for the internal administration of every fever hospital and every convalescent home managed and controlled by the hospital board and shall in the performance of his duties, unless the Minister otherwise directs, adopt and give effect to any recommendations made by the medical superintendent officer of health of the county borough of Dublin.
Uimhir 21 de 1936: ACHT OSPIDÉIL FHIABHRAIS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1936
(b) ar an ath-bhreithniú san do bheith críochnuithe cuirfidh an Coimisiún tuarasgabháil chun an Aire i dtaobh a n-imeacht agus beidh sa tuarasgabháil sin molta an Choimisiúin i dtaobh na ndiúitéthe custum no na srianta ar iomportáil gurb é a n-oibriú is abhar don iarratas san.
( b ) on the conclusion of such review the Commission shall make to the Minister are port of their proceedings and such report shall include the recommendations of the Commission in relation to the customs duties or the restrictions on importation the operation of which is the subject of such request.
Uimhir 15 de 1938: ACHT UM AN gCOIMISIÚN PRAGHSANNA (FEIDHMEANNA DO LEATHNÚ), 1938
—Coimeádfaidh an Coimisiún faoi léirbhreithniú an éifeacht ghinearálta atá ar leas an phobail ag cleachtais srianta maidir le soláthar agus imdháil earraí agus maidir le haon tseirbhísí, a bhaineas leis an soláthar nó an imdháil sin, a thabhairt i gcúrsa aon trádála nó gnótha, agus oibriú orduithe faoi alt 9 agus féadfaid (agus, má iarrann an tAire é, déanfaid) tuarascáil ar aon ní den tsórt sin agus a molta maidir leis an mbeart ba cheart a dhéanamh ina thaobh a chur faoi bhráid an Aire.
The Commission shall keep under review the general effect on the public interest of restrictive practices in connection with the supply and distribution of goods and the rendering, in the course of any trade or business, of any services affecting such supply or distribution and the operation of orders under section 9 and may (and, if so requested by the Minister, shall) submit to the Minister a report on any such matter and their recommendations as to what action should be taken thereon.
Uimhir 14 de 1953: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA, 1953
(d) Féadfaidh an Príomh-Bhord moltaí a dhéanamh don Aire i dtaobh an tAire d'fheidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dó le halt 29 d'Acht 1962, leibhéil rátaí iascaigh, dleachtanna ceadúnais iascaigh is iníoctha faoi na hAchtanna Iascaigh, 1959 go 1980, agus tobhaigh is iníoctha faoi alt 55 den Acht seo.
( d ) The Central Board may make recommendations to the Minister as to the exercise by the Minister of the powers conferred on him by section 29 of the Act of 1962, the levels of fishery rates, fishery licence duties payable under the Fisheries Acts, 1959 to 1980, and levies payable under section 55 of this Act.
Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980
—(1) Féadfaidh an tÚdarás tráth ar bith moltaí a thabhairt i scríbhinn d'údarás pleanála, ar laistigh de limistéar feidhme an Údar áis dá limistéar feidhme uile nó do chuid de, i dtaobh a bhfuil i bplean forbartha an údaráis sin i ndáil le cuid de limistéar feidhme an Údaráis nó i ndáil leis uile, agus déanfaidh an t-údarás pleanála aon mholtaí den sórt sin a bhreithniú agus freagra a thabhairt don Údarás i ndáil leis na moltaí laistigh de thrí mhí ó dháta na moltaí a fháil.
—(1) The Authority may at any time make in writing recommendations to a planning authority, part or all of whose functional area falls within the Authority's functional area, as to the content of that authority's development plan which relates to part or all of the Authority's functional area, and any such recommendations shall be considered by the planning authority which shall reply to the Authority in relation to the recommendations within three months of receipt of the recommendations.
Uimhir 15 de 1986: AN tACHT UM IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1986
(b) tuarascáil i scríbhinn ar thorthaí an athbhreithnithe réamhráite a ullmhú agus a thabhairt do gach Teach acu sin agus, más cuí leis déanamh amhlaidh, moltaí i ndáil le leasú, le haisghairm nó le leanúint i bhfeidhm aon cheann de na forálacha sin, nó i ndáil le tagairt d'aon cheann acu a chur isteach sa cholún (3) sin, a áireamh sa tuarascáil.
( b ) prepare and furnish to each such House a report in writing of the results of the review aforesaid and, if it considers it appropriate to do so, include in the report recommendations in relation to the amendment, repeal or continuance in force of, or the inclusion in the said column (3) of a reference to, any of those provisions.
Uimhir 13 de 1997: AN tACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997
(4) (a) Déanfaidh an Bord, gach dara bliain ag tosú leis an mbliain 2001, tuarascáil i scríbhinn ar oibriú an Achta seo sa 2 bhliain roimhe sin a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire agus féadfaidh sé a áireamh sa tuarascáil faisnéis agus tráchtadh i leith beartais tearmainn agus i leith dídeanaithe, lena n-áirítear aon tograí chun reachtaíocht a leasú agus moltaí maidir le cleachtas nó nósanna imeachta comhlachtaí poiblí nó príobháideacha i ndáil le hiarratasóirí agus aon nithe eile a bhaineann leis an oibriú sin a tháinig ar a iúl agus ar dóigh leis gur chóir aird an Aire a tharraingt orthu agus, tráth nach déanaí ná 1 mhí tar éis an tuarascáil a chur faoi bhráid an Aire amhlaidh, cuirfidh an tAire faoi deara cóip di a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.
(4) (a) The Board shall, in every second year beginning with the year 2001, prepare and submit to the Minister a report in writing on the operation in the preceding 2 years of this Act and may include in the report information and comment in respect of asylum policy and refugees including any proposals to amend legislation and recommendations regarding the practice or procedures of public or private bodies in relation to applicants and any other matters relating to such operation coming to its attention to which it considers that his or her attention should be drawn and, not later than 1 month after such submission, the Minister shall cause a copy of the report to be laid before each House of the Oireachtas.
Uimhir 22 de 1999: AN tACHT INIMIRCE, 1999
“Féadfaidh báid tarrthála nó raftaí tarrthála nó teaglaim díobh sin a bheith i gceist le hárthaí marthanais i gcomhréir leis na forálacha i Rialachán III/2.2. Nuair atá údar leis toisc gur turais faoi fhothain atá i gceist nó mar gheall ar dhálaí fabhracha aimsire sa limistéar oibriúcháin, ag féachaint do na moltaí in MSC/Circ.1046 IMO, féadfaidh riarachán an Bhratstáit glacadh leis, mura ndiúltaíonn Ballstát an chalafoirt dó.”.
‘Survival craft may be lifeboats or life rafts or a combination of them in compliance with Regulation III/2.2. When justified by the sheltered nature of the voyages and/or the favourable climatic conditions of the area of operation, having regard to the recommendations in IMO MSC/Circ.1046, the Administration of the flag State may accept, if this is not rejected by the port Member State:’.
Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )
Ar deireadh thiar, ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann, tar éis dó lánaird a thabhairt ar thuairim BEREC, moltaí i ndáil le sainaithint an táirge ábhartha agus na margaí seirbhísí ábhartha, fógraí faoin nós imeachta do chomhdhlúthú an mhargaidh inmheánaigh agus cur chun feidhme comhchuibhithe fhorálacha an chreata rialála, a ghlacadh go huile agus go hiomlán.
Finally, the Commission should be able to adopt, as necessary, having taken utmost account of the opinion of BEREC, recommendations in relation to the identification of the relevant product and service markets, the notifications under the procedure for consolidating the internal market and the harmonised application of the provisions of the regulatory framework.
Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.
Faoi 6 Deireadh Fómhair 2022, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht neamhspleách ar an Rialachán seo chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtúlacht, éifeachtacht agus tionchar an chláir i bhfianaise chuspóirí an chláir agus cuirfidh sé tuarascáil ar na príomhthorthaí, lena n-áirítear moltaí don chlár amach anseo, faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle, Choiste na Réigiún agus Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa.
By 6 October 2022, the Commission shall carry out an independent evaluation of this Regulation to assess the efficiency, effectiveness and impact of the programme in view of the programme objectives and present a report on the main findings, including recommendations for the future of the programme, to the European Parliament, to the Council, to the Committee of the Regions and to the European Economic and Social Committee.
Rialachán (AE) 2018/1475 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 lena leagtar síos creat dlíthiúil an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 agus Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Tar éis tograí le haghaidh gníomh reachtach agus moltaí nó tograí chuig an gComhairle a ghlacadh de bhun Airteagal 218 CFAE agus le linn gníomhartha tarmligthe nó gníomhartha cur chun feidhme a ullmhú, a bhfuil tionchar acu ó thaobh cearta agus saoirsí daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.
The Commission shall, following the adoption of proposals for a legislative act, of recommendations or of proposals to the Council pursuant to Article 218 TFEU or when preparing delegated acts or implementing acts, consult the European Data Protection Supervisor where there is an impact on the protection of individuals’ rights and freedoms with regard to the processing of personal data.
Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.
Is iomchuí, dá bhrí sin, i gcomhréir le moltaí Phlean Gníomhaíochta Thessaloniki agus an méid a iarrtar faoi Straitéis an Aontais Eorpaigh i gcoinne Leathadh Arm Ollscriosta, raon feidhme an chomhairliúcháin ð agus an mhalartaithe faisnéise ï idir Ö na Õ Ballstáit sula ndeonófar údarú onnmhairiúcháin ð agus an Coimisiún a leathnú, agus uirlisí a thabhairt isteach chun tacú le forbairt a dhéanamh ar líonra coiteann rialaithe onnmhairiúcháin ar fud an Aontais, amhail nósanna imeachta ceadúnúcháin leictreonacha, sainghrúpaí teicniúla agus sásra um chomhordú ar fhorfheidhmiú a chur ar bun.
It is therefore appropriate, in accordance with the recommendations of the Thessaloniki Action Plan and the calls of the EU WMD Strategy, to broaden the scope of consultation ð and information exchange ï between Ö the Õ Member States prior to granting an export authorisation ð and the Commission, and to introduce tools to support the development of a common export control network throughout the Union, such as electronic licensing procedures, technical expert groups and the setting up of an enforcement coordination mechanism.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)
Cumhdófar sa mheastóireacht fhoriomlán sin scrúdú ar na torthaí de réir na gcuspóirí agus de réir a dtionchar ar chearta bunúsacha, maille le measúnú ar bhailíocht leantach na bunréasúnachta, ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, ar shlándáil ETIAS agus ar aon impleachtaí a d’fhéadfadh a bheith ar oibríochtaí sa todhchaí agus déanfar pé moladh is gá.
This overall evaluation shall include an examination of results achieved against objectives and the impact on fundamental rights and an assessment of the continuing validity of the underlying rationale, the application of the Regulation, the security of the ETIAS and any implications on future operations, and shall make any necessary recommendations.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624
Déantar cur síos ar na modhanna tástála i gCuid I de UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria.
The test methods are described in Part I of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Féadfaidh Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí moltaí a chur faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán maidir le hobair na dtoscaireachtaí.
The Conference of Delegation Chairs may make recommendations to the Conference of Presidents about the work of the delegations.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
D’fhéadfadh sé gurb é atá sa tuairim mhionsonraithe ná glacadh le cinneadh an Ombudsman agus tuairisc ar na bearta atá glactha chun na dréachtmholtaí a chur chun feidhme.
The detailed opinion could consist of acceptance of the Ombudsman’s decision and a description of the measures taken to implement the draft recommendations.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
sa chéad abairt den chéad fhomhír de mhír 1, scriostar an chuid deiridh den abairt ‘agus moltaí iomchuí a dhíriú chuig an mBallstát sin’;
at the end of the first sentence of the first subparagraph of paragraph 1, the words ‘and address appropriate recommendations to that State’ shall be deleted;
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
moltaí a dhéanamh chun go bhféadfar prionsabail na bhforálacha maidir le litríocht tionscnaimh dá dtagraítear sa chéad mhír d'Airteagal 6 a chur i bhfeidhm maidir le meáin agus ábhar eile.
establishing recommendations in order to enable the application of the principles of the provisions on promotional literature referred to in the first paragraph of Article 6 to other media and material.
Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon
Déanfaidh an Ghníomhaireacht agus na Grúpaí lena mbaineann faireachán ar an dul chun cinn a dhéantar i gcur chun feidhme na dtionscadal leasa choitinn agus, más gá, déanfaidh siad moltaí chun cur chun feidhme tionscadal leasa choitinn a éascú.
The Agency and the Groups concerned shall monitor the progress achieved in implementing the projects of common interest and, if necessary, make recommendations to facilitate the implementation of projects of common interest.
Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ba cheart go gcuirfí moltaí na meastóireachtaí i gcuntas maidir le dearadh na gclár nua i réimse na ngnóthaí fostaíochta agus sóisialta.
The recommendations of the evaluations should be taken into account for the design of new programmes in the area of employment and social affairs.
RIALACHÁN (AE) Uimh. 1309/2013 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006
Ní bheidh an tréimhse sin níos faide ná 12 mhí i gcás moltaí faoi chóras inmheánach rialaithe cáilíochta an iniúchóra reachtúil nó an ghnólachta iniúchóireachta.
Such period shall not exceed 12 months in the case of recommendations on the internal quality control system of the statutory auditor or of the audit firm.
Rialachán (AE) Uimh. 537/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le ceanglais shonracha a bhaineann le hiniúchóireacht reachtúil ar eintitis leasa phoiblí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/909/CE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Laistigh de 14 lá tar éis moltaí den sórt sin a ghlacadh, cuirfidh an Coimisiún togra faoi bhráid na Comhairle agus moladh á iarraidh ina leith i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo.
Within 14 days of the adoption of such recommendations, the Commission shall submit to the Council a proposal for a recommendation in accordance with paragraph 2 of this Article.
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
Ní dhéanfaidh aon chigire níos mó ná a dhéanamh amach an bhfuil na moltaí sin ó Choimisiún ICCAT atá i bhfeidhm maidir le stát brataí an tsoithigh lena mbaineann á gcomhlíonadh.
Each inspector shall limit his/her enquiries to the ascertainment of the observance of the ICCAT Commission's recommendations in force in relation to the flag State of the vessel concerned.
Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle
I gcás ina n-aimsítear aon sárú ar mholtaí ICCAT, cuirfidh an cigire aon long chigireachta de chuid Stát brataí an tsoithigh iascaireachta arb eol í a bheith sa chomharsanacht ar an eolas faoi sin chomh maith, más féidir.
Where any infringement of ICCAT recommendations is discovered, the inspector shall, where possible, also inform any inspection ship of the flag State of the fishing vessel known to be in the vicinity.
Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle
Lógó gaois.ie
gaois.ie