Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (555)
(a) titim na hoibre ina hiomláine nó titim cuid de;
(a) collapse of the whole or part of the work;
Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle
(Thitfeadh an neamhchosaint seo ar Dhír-Iasachtóir, áfach.)
(A Direct Lender would however carry this exposure.)
Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle
ar é a dhéanamh, titfidh imeachtaí forghníomhaithe, etc., ar lár, O.56, r.13
when made, other enforcement proceedings, etc. to lapse, O.56, r.13
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Titfidh leasuithe ar lár má tá siad ar neamhréir le vótáil roimhe sin.
Amendments shall fall if they are inconsistent with a prior vote.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Mura bhfuil an ceistitheoir ná an Feisire ionaid i láthair, titfidh an cheist ar lár.
If neither the questioner nor a substitute is present, the question shall lapse.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
ciallaíonn “olann tite” olann a baineadh de chaora a fuair bás nádúrtha;
"fallen wool" means wool which has been removed from sheep which have died from natural causes;
Uimhir 26 de 1968: AN tACHT MARGAITHE OLLA, 1968
Forálacha áirithe den Phríomh-Acht atá tite as feidhm a aisghairm.
Repeal of certain obsolete provisions of Principal Act.
Uimhir 3 de 1981: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (LEASÚ), 1981
(b) go mbeidh líon na gcomhaltaí tite faoi bhun 10 nó go mbeidh líon na stiúrthóirí tite faoi bhun 3,
( b ) the number of members is reduced below 10 or the number of directors below 3,
Uimhir 17 de 1989: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989
Barántas a scor agus imeachtaí forghníomhaithe do thitim ar lár
Cesser of warrant and lapse of enforcement proceedings
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Cosc ar thitim mar thoradh ar shleamhnú
Prevention of falls due to slipping
Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Cosc ar thitim anuas ó airde
Prevention of falls from a height
Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
(c) na costais fhoghabhálacha a thit air de bharr na diúscartha.
( c ) the incidental costs to him of making the disposal.
Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975
Ní fhéadfaidh cistí dílse institiúide titim faoin méid caipitil tosaigh arna cheangal tráth a údaraithe.
The own funds of an institution may not fall below the amount of initial capital required at the time of its authorisation.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
struchtúir chosanta ar rudaí atá ag titim ("FOPS");
falling objects protection structures ("FOPS");
Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
gabhálacha a thiteann faoi dhíolúintí de minimis.
catches falling under de minimis exemptions.
RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle
titim anuas ó airde;
falling from a height;
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */
Titim
Falls
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */
Titim mar thoradh ar shleamhnú a chosc
Prevention of falls due to slipping
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */
Titim anuas ó airde a chosc
Prevention of falls from a height
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */
titim anuas ó airde;
falling from a height;
Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Titim
Falls
Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
an oibleagáid maidir le sláinte ainmhithe a dheimhniú a thiteann ar oibreoirí agus ar na údaráis inniúla agus féindearbhú a thiteann ar oibreoirí:
the animal health certification obligation incumbent on operators and competent authorities and the self–declaration incumbent on operators:
Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
(a) an dara bliain i ndiaidh na bliana ina dtitfidh an dáta bunuithe;
( a ) the second year after the year in which the establishment date falls;
Uimhir 27 de 1950: ACHT NA nALTRAN, 1950
(a) an bhliain ina dtitfidh an lá ceaptha, nó
( a ) the year in which the appointed day falls, or
Uimhir 5 de 1951: ACHT OSPIDÉAL NA MIDHE, 1951
(d) titim deiridh an dliteanais fhorchurtha,
( d ) the ultimate incidence of the liability imposed,
Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958
(a) Lá Nollag nuair a thiteann sé ar lá seachtaine nó, nuair a thiteann sé ar an Domhnach, an 27ú lá de Nollaig,
( a ) Christmas Day when it falls on a weekday or, when it falls on a Sunday, the 27th day of December,
Uimhir 33 de 1961: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961
(b) Lá Fhéile Stiofáin nuair a thiteann sé ar lá seachtaine nó, nuair a thiteann sé ar an Domhnach, an chéad Luan ina dhiaidh sin,
( b ) St. Stephen's Day when it falls on a weekday or, when it falls on a Sunday, the next following Monday,
Uimhir 33 de 1961: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961
(c) Lá Fhéile Pádraig nuair a thiteann sé ar lá seachtaine nó, nuair a thiteann sé ar an Domhnach, an chéad Luan ina dhiaidh sin,
( c ) St. Patrick's Day when it falls on a weekday or, when it falls on a Sunday, the next following Monday,
Uimhir 33 de 1961: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961
(i) an 1ú lá d'Eanáir, ach amháin nuair a thiteann sé ar an Domhnach,
(i) the 1st day of January, except when it falls on a Sunday,
Uimhir 33 de 1961: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961
(iv) an 15ú lá de Lúnasa, ach amháin nuair a thiteann sé ar an Domhnach,
(iv) the 15th day of August, except when it falls on a Sunday,
Uimhir 33 de 1961: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961
(v) an 1ú lá de Shamhain, ach amháin nuair a thiteann sé ar an Domhnach,
(v) the 1st day of November, except when it falls on a Sunday,
Uimhir 33 de 1961: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961
(vi) an 8ú lá de Nollaig, ach amháin nuair a thiteann sé ar an Domhnach.
(vi) the 8th day of December, except when it falls on a Sunday.
Uimhir 33 de 1961: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961
Ar Aghaidh (CUID IV Cineachadh i gcás Báis agus Titim d'Oidhreacht i gcás Díthiomnachta)
Next (PART IV DEVOLUTION ON DEATH AND DESCENT ON INTESTACY) No. 16/1964:
Uimhir 16 de 1964: AN tACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1964
CUID IV Cineachadh i gcás Báis agus Titim d'Oidhreacht i gcás Díthiomnachta
PART IV DEVOLUTION ON DEATH AND DESCENT ON INTESTACY
Uimhir 16 de 1964: AN tACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1964
Deireadh leis na rialacha maidir le titim d'oidhreacht i gcás talamh ruílse cláraithe.
Abolition of rules of descent in relation to registered freehold land.
Uimhir 16 de 1964: AN tACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1964
Lch. Roimhe Seo (CUID IV Cineachadh i gcás Báis agus Titim d'Oidhreacht i gcás Díthiomnachta)
Previous (PART IV DEVOLUTION ON DEATH AND DESCENT ON INTESTACY)
Uimhir 16 de 1964: AN tACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1964
Deireadh leis na rialacha atá ann maidir le titim d'oidhreacht, le heiséatadh, etc. [Nua]
Abolition of existing rules of descent, escheat, etc.
Uimhir 27 de 1965: AN tACHT COMHARBAIS, 1965
(d) titim dheiridh an dliteanais fhorchurtha,
( d ) the ultimate incidence of the liability imposed,
Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967
(a) Lá Nollag nuair a thiteann sé ar lá seachtaine nó, nuair a thiteann sé ar an Domhnach, an 27ú lá de Nollaig.
( a ) Christmas Day when it falls on a weekday or, when it falls on a Sunday, the 27th day of December,
Uimhir 17 de 1969: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE AGUS PÁ), 1969
(b) Lá Fhéile Stiofáin nuair a thiteann sé ar lá seachtaine nó, nuair a thiteann sé ar an Domhnach, an chéad Luan ina dhiaidh sin,
( b ) St. Stephen's Day when it falls on a weekday or, when it falls on a Sunday, the next following Monday,
Uimhir 17 de 1969: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE AGUS PÁ), 1969
(c) Lá Fhéile Pádraig nuair a thiteann sé ar lá seachtaine nó, nuair a thiteann sé ar an Domhnach, an chéad Luan ina dhiadh sin,
( c ) St. Patrick's Day when it falls on a weekday or, when it falls on a Sunday, the next following Monday,
Uimhir 17 de 1969: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE AGUS PÁ), 1969
(i) an 6ú lá d'Eanáir, ach amháin nuair a thiteann sé ar an Domhnach,
(i) the 6th day of January, except when it falls on a Sunday,
Uimhir 17 de 1969: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE AGUS PÁ), 1969
(iv) an 15ú lá de Lúnasa, ach amháin nuair a thiteann sé ar an Domhnach,
(iv) the 15th day of August, except when it falls on a Sunday,
Uimhir 17 de 1969: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE AGUS PÁ), 1969
(v) an 1ú lá de Shamhain, ach amháin nuair a thiteann sé ar an Domhnach,
(v) the 1st day of November, except when it falls on a Sunday,
Uimhir 17 de 1969: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE AGUS PÁ), 1969
(vi) an 8ú lá de Nollaig, ach amháin nuair a thiteann sé ar an Domhnach.
(vi) the 8th day of December, except when it falls on a Sunday.
Uimhir 17 de 1969: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE AGUS PÁ), 1969
(d) titim an dliteanais a forchuireadh, faoi dheoidh,
( d ) the ultimate incidence of the liability imposed,
Uimhir 14 de 1980: AN tACHT AIRGEADAIS, 1980
arb é C fad an chuid sin den tréimhse chuntasaíochta a thiteann sa bhliain airgeadais chéadluaite,
C is the length of that part of the accounting period falling in the first-mentioned financial year,
Uimhir 12 de 1988: AN tACHT AIRGEADAIS, 1988
Is ar an sealbhóir a thitfidh aon chaillteanas agus is chuige a fhaibhreoidh aon ghnóchan.
Any loss or gain shall be borne by or accrue to the holder.
Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)
agus ní thitfidh na himeachtaí ar lár mar gheall ar an ionadú sin.
and the proceedings shall not abate by reason of such substitution.
Uimhir 18 de 1988: AN tACHT TALMHAÍOCHTA (TAIGHDE, OILIÚINT AGUS COMHAIRLE), 1988
thitfidh an cóimheas sin faoi bhun 95 %.
That ratio shall not fall below 95 %.
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
Is ar bhuiséad ginearálta an Aontais a thitfidh costais oibriúcháin ETIAS.
ETIAS’ operating costs shall be borne by the general budget of the Union.
Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226
Faigh meánéifeacht na n-athruithe míosúla sa Treoir trí chomhiomlán torthaí gach athrú míosúil agus uimhir na míonna sa tréimhse fhoirgníochta a bhfuil éifeacht ag athrú den sórt sin ar a feadh nó ar feadh coda díobh a ríomh agus tríd an gcomhiomlán sin a roinnt ar uimhir na míonna arb é atá inti an tréimhse idir an mhí ina dtiteann an dáta ar cuireadh tús leis an teach nó an lá a thagann díreach roimh an dáta feidhme cibé acu is déanaí, agus an mhí ina dtiteann an dáta a cuireadh críoch leis an teach agus an dá mhí sin a áireamh.
Find the average effect of the monthly changes in the Index by calculating the aggregate of the products of each monthly change and the number of months of the construction period during which or part of which such change has effect and by dividing this aggregate by the number of months comprising the period between the month in which falls the date of commencement of the house or the day immediately preceding the operable date, whichever is the later, and the month in which falls the date of completion, both such months being included.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(ii) i ndáil le carr a bhfuil éifeacht leis an alt seo ina leith déileálfar le caiteachas i leith aon chostais a thit ar dhuine a bhfuil baint aige leis an bhfostóir mar chaiteachas a thit ar an bhfostóir;
(ii) in relation to a car in respect of which this section has effect expenditure in respect of any costs borne by a person connected with the employer shall be treated as borne by the employer;
Uimhir 14 de 1982: AN tACHT AIRGEADAIS, 1982
(4) Más deimhin leis an gcigire gur comhlíonadh nó go gcomhlíonfar na coinníollacha uile i ndáil le faoiseamh féadfar éileamh ar fhaoiseamh faoin alt seo a lamháil aon tráth tar éis suim a íoc le cuideachta cháilitheach is suim a bheidh ina hinfheistíocht iomchuí má bhaineann an chuideachta cháilitheach úsáid aisti laistigh de dhá bhliain ón tráth ar íocadh í chun scannán cáilitheach a tháirgeadh, ach tarraingeofar siar an faoiseamh más rud é, de dheasca aon teagmhais do thitim amach dá éis sin nó de dheasca gan teagmhas do thitim amach a raibh súil leis an tráth ar tugadh an faoiseamh, go ndealraíonn sé nach raibh an chuideachta a dhéanann an t-éileamh i dteideal an fhaoisimh a lamháladh.
(4) A claim to relief under this section may be allowed at any time after the payment of a sum to a qualifying company, which, if it is used, within two years of its being paid, by the qualifying company for the production of a qualifying film, will be a relevant investment, if the inspector is satisfied that all the conditions for relief are, or will be, satisfied, but the relief shall be withdrawn if, by reason of the happening of any subsequent event or the failure of an event to happen which at the time the relief was given was expected to happen, it appears that the company making the claim was not entitled to the relief allowed.
Uimhir 10 de 1987: AN tACHT AIRGEADAIS, 1987
thitear ar gcúl ar bhealach tromchúiseach nó leanúnach, d'fhéadfadh sé go méadófar ar an tacaíocht sin.
In the event of serious or persistent regression, such support may be increased.
Rialachán (AE) Uimh. 232/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim Eorpach Chomharsanachta
Má mheastar go gcomhlíontar coinníollacha Airteagal 12(1) mar gheall ar titim sna praghsanna onnmhairiúcháin, titim a tharla tar éis an chéad tréimhse imscrúdaithe agus roimh nó i ndiaidh na bearta a fhorchur, féadfar corrlaigh dumpála a athríomh chun na praghsanna onnmhairiúcháin níos ísle sin a chur san áireamh.
Where it is considered that the conditions of Article 12(1) are met due to a fall in export prices which has occurred after the original investigation period and prior to or following the imposition of measures, dumping margins may be recalculated to take account of such lower export prices.
Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad
—(1) Beidh de dhualgas ar bhainisteoir gach cairéil a áirithiú go seolfar oibríochtaí cairéaladóireachta ar dhóigh go seachnófar contúirt ó ábhair a thitim, cibé acu laistigh den chairéal nó lasmuigh de é agus cibé acu titim na mianraí a oibrítear nó titim aon substaint eile é.
—(1) It shall be the duty of the manager of every quarry to secure that quarrying operations are so carried on as to avoid danger from falls whether within or outside the quarry and whether of the minerals worked or any other substance.
Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965
ach, i gcás aon dliteanais den sórt arb é atá iontu, amhail idir daoine atá leasmhar faoi dhiúscairt shon-rach nó i leagáid den sórt a dúradh nó i mblianacht agus daoine atá leasmhar in iarmhar an eastáit dliteanais a thiteann go heisiatach nó go príomha ar an maoin is ábhar don diúscairt shonrach nó ar an leagáid nó ar an mblianacht, ní fholaíonn sé ach amháin an chuid sin (más aon chuid é) de na dliteanais sin a thiteann sa deireadh thiar ar an iarmhar;
but, in the case of any such liabilities which, as between persons interested under a specific disposition or in such a legacy as aforesaid or in an annuity and persons interested in the residue of the estate, fall exclusively or primarily upon the property that is the subject of the specific disposition or upon the legacy or annuity, includes only such part (if any) of those liabilities as fall ultimately upon the residue;
Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967
“(e) an 1ú lá d'Eanáir nuair a thiteann sé ar lá seachtaine nó, nuair a thiteann sé ar an Domhnach, an lá ina dhiaidh sin.”.
"( e ) the 1st day of January when it falls on a weekday or, when it falls on a Sunday, the next day.".
Uimhir 7 de 1975: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE) (LEASÚ), 1975
“Ar choinníoll, chun críocha na forála roimhe seo den fho-alt seo, i gcás gur i mbliain airgeadais amháin (dá ngairtear ‘an bhliain airgeadais chéadluaite’ ina dhiaidh seo sa choinníoll seo) a thiteann cuid den tréimhse chuntasaíochta agus gur sa bhliain airgeadais i ndiaidh na bliana airgeadais céadluaite a thiteann an chuid eile, agus go mbeidh rátaí éagsúla i bhfeidhm faoi alt 1 (1) do gach bliain de na blianta sin, measfar gurb é ‘an ráta a shonraítear in alt 1 (1)’ ráta faoin gcéad arna ríomh de réir na foirmle (A × C) (B × D)
"Provided that, for the purposes of the foregoing provision of this subsection, where part of the accounting period falls in one financial year (referred to hereafter in this proviso as the 'first-mentioned financial year') and the other part falls in the financial year succeeding the first mentioned financial year and different rates are in force under section 1 (1) for each of those years, 'the rate specified in section 1 (1)' shall be deemed to be a rate percent. calculated by the formula
Uimhir 12 de 1988: AN tACHT AIRGEADAIS, 1988
—(1) Más rud é, i dtuairim an Bhoird, gurb iníoctha tobhach ag duine in aghaidh tréimhse tobhaigh a thiteann roimh dháta an Achta seo a rith nó tar éis an dáta sin, nó a thiteann roimh an dáta sin, go páirteach, agus tar éis an dáta sin, go páirteach, agus go mainneoidh an duine tuairisceán ar mhéid an tobhaigh is iníoctha amhlaidh a thabhairt don Bhord laistigh den tréimhse a shonraítear in alt 29 (2) den Phríomh-Acht—
—(1) Where, in the opinion of the Board, levy is payable by a person for a levy period falling before, after or partly before and partly after the passing of this Act and the person fails to furnish to the Board within the period specified in section 29 (2) of the Principal Act a return of the amount of levy so payable—
Uimhir 23 de 1988: AN tACHT UM AN gCÓRAS BEOSTOIC AGUS FEOLA (LEASÚ), 1988
Más rud é, ag deireadh an lae trádála i ndiaidh an lae trádála a dtarlaíonn an titim phraghais, ainneoin go ndearnadh an beart a fhorchur, go dtarlaíonn titim shuntasach eile luach na hionstraime airgeadais leath an mhéid arna sonrú i mír 5 ar a laghad i gcomparáid le praghas scoir an chéad lá trádála, féadfaidh an t-údarás inniúil an beart a fhadú ar feadh tréimhse breise nach faide ná dhá lá trádála i ndiaidh dheireadh an dara lá trádála.
If, at the end of the trading day following the trading day on which the fall in price occurs, there is, despite the measure being imposed, a further significant fall in value of at least half of the amount specified in paragraph 5 of the financial instrument from the closing price of the first trading day, the competent authority may extend the measure for a further period not exceeding 2 trading days after the end of the second trading day.
Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Chun a áirithiú go ndéanfar an tAirteagal seo a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach, déanfaidh ÚEUM dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt lena sonrófar an modh ríofa don titim 10 % maidir le scaireanna leachtacha agus don titim luacha a bheidh sonraithe ag an gCoimisiún dá dtagraítear i mír 7.
In order to ensure consistent application of this Article, ESMA shall develop draft regulatory technical standards specifying the method of calculation of the 10 % fall for liquid shares and of the fall in value specified by the Commission as referred to in paragraph 7.
Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Dá dhroim sin, ba cheart an deis a thabhairt do na Ballstáit, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, cabhair a thabhairt d'fheirmeoirí trí uirlis earnáilsonrach cobhsaithe ioncaim a sholáthar, go háirithe i gcás earnálacha atá buailte le titim ghéar ioncaim a d'imreodh tionchar suntasach eacnamaíoch ar limistéar tuaithe sonrach, ar an gcoinníoll go sáraíonn an titim san ioncam tairseach de 20 % ar a laghad.
Consequently, Member States should have the possibility, in duly justified cases, to help farmers by means of a sector-specific income stabilisation tool, in particular for sectors affected by a severe income drop, which would have a significant economic impact for a specific rural area, provided that the drop in income exceeds a threshold of at least 20 %.
Rialachán (AE) 2017/2393 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí
mar thoradh ar ghlaonna ar ráthaíocht bhuiséadach, go dtitfidh leibhéal an tsoláthair don ráthaíocht bhuiséadach sin faoi bhun 50 % den ráta soláthair dá dtagraítear i mír 1, agus i gcás ina dtitfidh sé faoi bhun 30 % den ráta soláthair sin, nó i gcás ina bhféadfadh sé titim faoi bhun aon cheann de na céatadáin sin laistigh de bhliain de réir measúnú riosca ón gCoimisiún;
as a result of calls on a budgetary guarantee, the level of provisions for that budgetary guarantee falls below 50 % of the provisioning rate referred to in paragraph 1, and again where it falls below 30 % of that provisioning rate, or where it could fall below any of those percentages within a year according to a risk assessment by the Commission;
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
I gcás carranna oscailte cuirfear san áireamh freisin an baol go dtitfeadh duine chomh maith leis na gnéithe síceolaíocha a bhaineann leis an achar idir feithiclí agus an talamh.
In the case of open cars it shall also take account of the risk of fall as well as the psychological aspects associated with the distance between vehicles and ground.
Rialachán (AE) 2016/424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/9/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Ba cheart foráil a dhéanamh maidir le bearta iomchuí coimirce ar fhaitíos go dtitfeadh méid an stoic faoi bhun na leibhéal sin.
Appropriate safeguard measures should be provided for in case the stock size falls below those levels.
Rialachán (AE) 2018/973 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic ghrinnill sa Mhuir Thuaidh agus don iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena sonraítear mionsonraí maidir le cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír sa Mhuir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 676/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 1342/2008 ón gComhairle
Maidir le ceisteanna nach gcuirtear ar chlár oibre na Parlaiminte laistigh de thrí mhí ón tráth a thíolactar iad, titfidh siad ar lár.
Questions not placed on Parliament’s agenda within 3 months of being submitted shall lapse.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Maidir le tairiscintí i gcomhair rún nach féidir déileáil leo san am a leithroinntear don díospóireacht, titfidh siad ar lár.
Motions for resolutions that cannot be dealt with in the time allocated to the debate shall lapse.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
I gcás ina dtarraingíonn an t-údar a leasú siar, titfidh sé ar lár mura rud é go nglacfaidh Feisire eile ar láimh láithreach é.
Where an amendment is withdrawn by its author, it shall fall unless immediately taken over by another Member.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Titfidh leasú ar lár má tá sé ar neamhréir le cinntí a glacadh roimhe sin ar an téacs i rith na vótála céanna.
An amendment shall fall if it is inconsistent with decisions previously taken on the text during the same vote.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Má fhaigheann ceachtar rogha díobh sin tromlach, titfidh gach leasú eile a cuireadh síos ar an téacs céanna ar lár.
If either of these secures a majority, all other amendments tabled to the same text shall fall.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
(5) Thairis sin, tá forálacha áirithe i Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 tite as feidhm agus ba cheart iad a scriosadh.
(5) In addition, certain provisions of Regulation (EC) No 302/2009 have become obsolete and should be deleted.
Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir
Titfidh na costais a ghabhann le fáil, forbairt, suiteáil, cothabháil agus oibriú laethúil na gcomhpháirteanna neamh-Aontais sna Córais Eorpacha Faisnéise, ar na tíortha rannpháirteacha ach go háirithe.
Participating countries shall, in particular, bear the costs of the acquisition, development, installation, maintenance and day-to-day operation of the non-Union components of the European Information Systems.
Rialachán (AE) Uimh. 1286/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear clár gníomhaíochta chun feabhas a chur ar oibriú na gcóras cánachais san Aontas Eorpach don tréimhse 2014–2020 (Fiscalis 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1482/2007/CE
“(ii) go bhfuil sé tite faoi bhun agus ag fanúint go buan faoi bhun cibé méid is iomchuí sa chás áirithe ag féachaint do mhír (c) nó (e) d'fho-alt (3),”,
"(ii) has fallen below and remains permanently below such amount as may be appropriate in the particular case having regard to paragraph (c) or (e) of subsection (3),",
Uimhir 28 de 1981: AN tACHT AIRGEADAIS (UIMH. 2), 1981
Ar son soiléireachta agus rialála níos fearr, ba cheart roinnt forálacha atá tite as feidhm a scriosadh.
For the sake of clarity and better regulation, some obsolete provisions should be deleted.
Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine
Baineann na Rialacháin seo le hearraí a dtiteann an t-am ábhartha le haghaidh luacháil chun críocha custaim maidir leo ar an 1ú lá d'Iúil, 1980 nó dá éis.
These Regulations apply to goods for which the material time for valuation for customs purposes falls on or after the 1st day of July, 1980.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Léirigh an figiúr a fuarthas ag 3 thuas i bhfoirm chéatadáin den uimhir Treorach atá i réim sa mhí ina dtiteann an lá a thagann go díreach roimh an dáta feidhme,
Express the figure obtained at 3 above as a percentage of the Index number ruling in the month in which falls the day immediately preceding the operable date.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(d) beidh sí déanta nó trealmhaithe sa dóigh go mbeidh a háititheoirí cosanta go leordhóthanach ar thitim amach.
(d) be so constructed or equipped that its occupants are reasonably secure against falling out.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(b) nach dtiteann an dáta dá dtagraítear i bpointe (a) roimh an dáta ar a ndearnadh an micrishliseadh agus a thaispeántar:
(b) the date referred to in point (a) must not precede the date of microchipping indicated in:
Rialachán (AE) Uimh. 438/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 maidir le ceanglais sláinte ainmhithe is infheidhme maidir le gluaiseacht neamhthráchtála peataí
(c) gur thit dáta chéadúsáide na gcóracha iompair ar dháta roimh an 1 Eanáir, 1999 i gcás córacha iompair ag teacht isteach sa Stát ó Phoblacht na Bulgáire nó ón Rómáin, nó
(c) the date of the first use of the means of transport was before 1 January 1999 in the case of means of transport entering the State from the Republic of Bulgaria or Romania, or
AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010
De dhroim imeachtaí a thit amach le déanaí, aibhsíodh na rioscaí do mhuiriompar agus don timpeallacht mhuirí a bhaineann le taiscéalaíocht agus táirgeadh ola agus gáis amach ón gcósta.
Recent events highlighted the risks of offshore oil and gas exploration and production activities to maritime transport and the marine environment.
Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
spás oibriúcháin agus rochtain ar an suíomh tiomána, lena n-áirítear cosaint ar sciorradh, ar thuisliú nó ar thitim;
operating space and access to the driving position, including protection against slipping, tripping or falling;
Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ceolbhoscaí, orgáin faiche aonaigh, orgáin sráide mheicniúla, éin chantana mheicniúla, sábha ceoil agus uirlisí ceoil eile nach dtiteann faoi cheannteideal ar bith eile den chaibidil seo;
Musical boxes, fairground organs, mechanical street organs, mechanical singing birds, musical saws and other musical instruments not falling within any other heading of this chapter;
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Ní bhainfear úsáid as úrfhíon fíonchaor úr ina stoptar coipeadh trí alcól a chur leis ach amháin i rith céime ullmhúcháin táirgí nach dtiteann faoi chóid AC 220410, 220421 agus 220429.
Fresh grape must in which fermentation is arrested by the addition of alcohol shall be used only during the stage of preparation of products which do not fall within CN codes 220410, 220421 and 220429.
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
(b) a chaithfeas nó a dhoirtfeas aon ábhar díobhálach isteach in aon uiscí nó a cheadós nó a chuirfeas faoi deara aon ábhar díobhálach do thitim isteach in aon uiscí,
( b ) throws, empties, permits or causes to fall into any waters any deleterious matter,
Uimhir 16 de 1953: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1953
gur ar an dáta a thit an t-eastát nó an leas chun seilbhe, trí fhorceannadh an eastáit nó an leasa roimhe, d'fhaibhrigh an ceart caingin.
be deemed to have accrued on the date on which the estate or interest fell into possession by the determination of the preceding estate or interest.
Uimhir 6 de 1957: REACHT NA dTRÉIMHSÍ, 1957
Ní foláir na háitribh a bheith díonta go hiomlán ó thaisleach, agus leordhóthain teasa agus solais a bheith iontu, go háirithe idir thitim na hoíche agus múchadh na soilse.
The premises shall be fully protected from dampness, adequately heated and lighted, in particular between dusk and lights out.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
ciallaíonn “olann chruinnithe” olann a thit de chaoirigh bheo agus a cruinníodh de sceacha nó as áiteanna eile;
"gathered wool" means wool left by live sheep and gathered from hedges or elsewhere;
Uimhir 26 de 1968: AN tACHT MARGAITHE OLLA, 1968
ciallaíonn “goib-olann” olann (seachas ciumhasóga nó olann draoibeach) a thit as lomra nó a baineadh as lomra;
"locks" means wool (other than brokes, daggings or clarts) which may have become or has been detached from a fleece;
Uimhir 26 de 1968: AN tACHT MARGAITHE OLLA, 1968
(c) mura dtiteann aon dáta creidiúnúcháin ginearálta maidir leis an nglacadóir taisce iomchuí sin sa bhliain mheasúnachta sin, an 5ú lá d'Aibreán sa bhliain sin,
( c ) if there is no general crediting date as respects that relevant deposit taker falling in that year of assessment, the 5th day of April in that year,
Uimhir 10 de 1987: AN tACHT AIRGEADAIS, 1987
go ndéileálfar leis mar dháileadh a rinneadh don tréimhse chuntasaíochta ina dtiteann an chéad lá a luadh:
shall be treated as having been made for the accounting period in which the first-mentioned day falls:
Uimhir 12 de 1988: AN tACHT AIRGEADAIS, 1988
go ndéileálfar leis, faoi réir an choinníll ina dhiaidh seo, mar dháileadh a rinneadh don tréimhse chuntasaíochta ina dtiteann an chéad lá sin a luadh:”,
it shall be treated, subject to the following proviso, as having been made for the accounting period in which the said first-mentioned day falls:",
Uimhir 10 de 1989: AN tACHT AIRGEADAIS, 1989
Mar thoradh ar an ngéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais, thit an leibhéal infheistíochta AE thart ar 15% óna bhuaic i 2007.
As a consequence of the economic and financial crisis, the level of investment in the EU has dropped by about 15% since its peak in 2007.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013
(b) réise inoscailte a dhéanamh sa droichead sin, a dtitfidh a lárlíne go hachomair i lár na cuisle inseolta, a sholáthróidh, ar bheith ar lánoscailt dó, leithead soiléir de 31.0 méadar:
( b ) the construction of an opening span in the said bridge, the centre line of which will coincide approximately with the centre of the navigable channel, which will provide for, when fully opened, a clear width of 31.0 metres;
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(l) go dtitfidh na cuaillí bactha go dtí a n-ionad íslithe agus go bhfanfaidh siad san ionad sin –
( l ) the barriers shall fall to, and remain in, the lowered position—
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(l) go dtitfidh na cuaillí bactha go dtína n-ionad íslithe agus go bhfanfaidh siad san ionad sin -
(l) the barriers shall fall to, and remain in, the lowered position—
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(vi) bunóidh an soláthraí seirbhíse plean teagmhasach ina gcuimseofar cásanna éigeandála agus dálaí neamhghnácha a d’fhéadfadh titim amach maidir lena sheirbhísí, agus cuirfidh sé an plean sin chun feidhme;
(vi) the service provider shall establish and implement a contingency plan covering emergency and abnormal situations that may occur in relation to its services;
Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE
(13) Cás a d’fhéadfadh titim amach is ea go dteipfeadh ar an mbonneagar gáis aonair is mó, is é sin le rá, prionsabal N-1 mar a ghairtear de.
(13) The failure of the single largest gas infrastructure, the so-called N – 1 principle, is a realistic scenario.
Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/67/CE ón gComhairle
- teagmháil dhíreach a dhéanamh le haon chuid den aerárthach, lena n-áirítear codanna atá tar éis titim den aerárthach, nó
- direct contact with any part of the aircraft, including parts which have become detached from the aircraft, or,
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE
Lógó gaois.ie
gaois.ie