Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (1123)
Ach amháin má tá údar maith leis, déanfar trialacha cliniciúla le hainmhithe cóimheasa (trialacha cliniciúla rialaithe).
Unless justified, clinical trials shall be carried out with control animals (controlled clinical trials).
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Fógra Trialach/Fógra chun dáta a shocrú le haghaidh Trialach
Notice of Trial/Notice to fix a date for Trial
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
Ciallaíonn “fionraíocht na trialach cliniciúla” Ballstát do bhriseadh isteach ar stiúradh na trialach cliniciúla;
‘Suspension of a clinical trial’ means interruption of the conduct of a clinical trial by a Member State;
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Deireadh trialach cliniciúla, stad sealadach agus foirceannadh trialach cliniciúla go luath agus taisceadh na dtorthaí
End of a clinical trial, temporary halt and early termination of a clinical trial and submission of the results
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Sainaithint trialach cliniciúla (lena n-áirítear teideal na trialach agus uimhir prótacail);
Clinical trial identification (including title of the trial and protocol number);
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
(a) cuspóirí na trialach beartaithe agus pleanáil agus eagrú na trialach sin;
( a ) the objectives of the proposed trial and its planning and organisational structure;
Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987
Socróidh an Dlísheomra Trialach dáta le haghaidh na trialach ansin.
The Trial Chamber shall then set the date for trial.
Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998
Socróidh an Dlísheomra Trialach dáta le haghaidh na trialach ansin.
The Trial Chamber shall then set the date for trial.
Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998
tuairisc ar chineál na trialach cliniciúla atá le stiúradh agus plé ar dhearadh na trialach cliniciúla (lena n-áirítear scéimléaráid de dhearadh, nósanna imeachta agus céimeanna na trialach, más ábhartha);
a description of the type of clinical trial to be conducted and a discussion of the trial design (including a schematic diagram of trial design, procedures and stages, if relevant);
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Beidh leas na n-ainmhithe trialach faoi réir maoirsiú tréidliachta agus cuirfear go hiomlán san áireamh é i rith mionsaothrú aon phrótacail trialach agus le linn na trialach.
The welfare of the trial animals shall be subject to veterinary supervision and shall be taken fully into consideration during the elaboration of any trial protocol and throughout the conduct of the trial.
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Ceadúnas déantóra thrialaigh do dheonadh.
Grant of experimental manufacturer's licence.
Uimhir 37 de 1934: ACHT TOBAC, 1934
(ii) tobac d'fhás agus do leasú fé cheadúnas déantóra thrialaigh,
(ii) grew and cured tobacco under an experimental manufacturer's licence,
Uimhir 37 de 1934: ACHT TOBAC, 1934
(a) gur sealbhóir ceadúnais fásóra no ceadúnais déantóra thrialaigh an duine sin a céad-luaidhtear, agus
( a ) such first mentioned person is the holder of a grower's licence or an experimental manufacturer's licence, and
Uimhir 37 de 1934: ACHT TOBAC, 1934
Beidh toradh an chomhardaithe thrialaigh agus aon fhorchoimeádais arna ndéanamh sa tuarascáil aistrithe.
The hand-over report shall contain the result of the trial balance and any reservations made.
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
Ó cuireadh an cúisí á chimiú/á cimiú chun a thrialach/a trialach:
The accused being committed for trial:
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Staidéir thrialacha agus anailísí costais agus tairbhe
Pilot studies and cost-benefit analyses
Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le staidreamh Comhphobail i dtaca leis an tsláinte phoiblí agus i dtaca leis an tsláinte agus leis an tsábháilteacht ag an obair
tionscadail, lena n-áirítear tionscadail thrialacha;
projects, including test projects;
Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2011 lena mbunaítear Clár chun tacú le Beartas Muirí Comhtháite a fhorbairt tuilleadh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
gníomhaíochtaí a bhaineann le huirlisí crosghearrthacha, lena n-áirítear tionscadail thrialacha.
actions relating to cross-cutting tools, including test projects.
Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2011 lena mbunaítear Clár chun tacú le Beartas Muirí Comhtháite a fhorbairt tuilleadh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
urraitheoir, imscrúdaitheoirí, daoine is ábhar ionchasacha, daoine is ábhar, agus suíomhanna um thrialacha cliniciúla;
the sponsor, investigators, potential subjects, subjects, and clinical trial sites;
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Féadfaidh na Ballstáit táillí laghdaithe a bhunú do thrialacha cliniciúla neamhthráchtála.
Member States may establish reduced fees for non-commercial clinical trials.
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
uimhir thrialach AE;
the EU trial number;
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Sonraí ó thrialacha cliniciúla a rinneadh roimhe seo agus sonraí ó thaithí an duine
Data from previous clinical trials and human experience
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
tionscadail, lena n-áirítear tionscadail thrialacha agus tionscadail comhair;
projects, including test projects and cooperation projects;
Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
(a) ina gcuirfear duine chun a thrialach i gcion indíotáilte, agus
( a ) a person is returned for trial for an indictable offence, and
Uimhir 12 de 1962: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CÚNAMH DLÍTHIÚIL), 1962
(c) (i) gur ar chúiseamh i ndúnmharú a chuirfear chun a thrialach é, nó
[GA] (i) the return for trial is upon a charge of murder, or
Uimhir 12 de 1962: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CÚNAMH DLÍTHIÚIL), 1962
(ii) go gcuirfear chun a thrialach é mar gheall ar aon chion den sórt sin, nó
(ii) committed for trial for any such offence, or
Uimhir 18 de 1989: ACHT NA LEANAÍ, 1989
Comhlachas Trialacha Páirce Chorcaí
Cork Field Trials Association
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Bád a choinneáil níos faide go dtí go gcinnfear imeachtaí (lena n-áirítear achomhairc agus trialacha)
Further detention of boat pending determination of proceedings (incl. appeals and trials)
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
TRIALACHA
TRIALS
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
Trialacha cliniciúla
Clinical trials
Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe agus lena leasaítear Treoir 2001/83/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004
Ní bheidh feidhm ag mír 1 i gcás trialacha cliniciúla a nglacfaidh na húdaráis inniúla leo tar éis fógra nó údarú a bheith tugtha ina leith i gcomhréir leis an reachtaíocht atá i bhfeidhm, ar trialacha iad nach mbeidh de thoradh orthu go mbeidh iarmhair i mbia-ábhair, a fhaightear ó bheostoc a bhíonn páirteach sna trialacha sin, ina údar baoil do shláinte an duine.
Paragraph 1 shall not apply in the case of clinical trials which are accepted by the competent authorities following notification or authorisation in accordance with the legislation in force and which do not cause foodstuffs obtained from livestock participating in such trials to contain residues which constitute a hazard to human health.
Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail chun teorainneacha na n-iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 ón gComhairle agus lena leasaítear Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
trialacha inmholta is féidir a dhéanamh freisin:
recommended tests that may also be carried out:
Rialachán (AE) Uimh. 1214/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le hiompar trasteorann gairmiúil airgid thirim in euro de bhóthar idir Ballstáit sa limistéar euro
nó an nós imeachta le haghaidh comórtas a leanúint ar bhonn cáilíochtaí nó trialacha, nó ar bhonn cáilíochtaí agus trialacha araon.
or follow the procedure for competitions on the basis either of qualifications or of tests, or of both qualifications and tests.
Rialachán (AE) Uimh. 1023/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh
Sa Mholadh ó Chomhairle na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta maidir le Rialachas Trialacha Cliniciúla ó Chomhairle ECFE an 10 Nollaig 2012, tugadh isteach catagóirí riosca éagsúla le haghaidh trialacha cliniciúla.
The Recommendation of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Council on the Governance of Clinical Trials of 10 December 2012 introduced different risk categories for clinical trials.
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Bíonn trialacha cliniciúla faoi réir go leor modhnuithe de ghnáth tar éis a n-údaraithe.
Clinical trials are usually subject to many modifications after they have been authorised.
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Laistigh de Bhallstát, d'fhéadfadh sé go mbeadh roinnt comhlachtaí éagsúla rannpháirteach in údarú trialacha cliniciúla.
Within a Member State, there may be several bodies involved in the authorisation of clinical trials.
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Toiliú feasach i gcnuas-trialacha
Informed consent in cluster trials
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Trialacha cliniciúla ar dhaoine is ábhar atá éagumasaithe
Clinical trials on incapacitated subjects
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Trialacha cliniciúla ar mhionaoisigh
Clinical trials on minors
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Trialacha cliniciúla ar mhná torracha nó ar mhná atá ag cothú linbh ar an gcíoch
Clinical trials on pregnant or breastfeeding women
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Trialacha cliniciúla in éigeandálaí
Clinical trials in emergency situations
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Beidh liosta sa litir chumhdaigh de na trialacha cliniciúla ar fad lena mbaineann an t-iarratas ar mhodhnú substaintiúil, in éineacht lena n-uimhreacha aitheantais oifigiúla agus le huimhreacha trialacha AE modhnuithe ábhartha gach ceann de na trialacha cliniciúla sin.
The cover letter shall contain a list of all clinical trials to which the application for substantial modification relates, with the EU trial numbers and respective modification code numbers of each of those clinical trials.
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Léiriú má mheastar go mbeidh gá le trialacha cliniciúla leantacha;
Indication if follow up clinical trials are foreseen;
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Ceachtanna tiomána, tástálacha, ceadúnais agus trialacha ródacmhainneachta
Driving lessons, tests, licences and road worthiness tests
Rialachán (AE) 2016/792 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le hinnéacsanna comhchuibhithe praghsanna do thomhaltóirí agus maidir leis an innéacs praghsanna tithe, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2494/95 ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
An Chúirt do ghlana ar feadh trialacha coiriúla áirithe.
Clearing of the Court during certain criminal trials.
Uimhir 33 de 1929: ACHT NA nGIÚIRITHE (COSAINT), 1929
Trialacha d'aistriú chun an Bhínse.
Transfer of trials to the Tribunal. [GA]
Uimhir 37 de 1931: ACHT BUNREACHTA (LEASÚ UIMH. 17), 1931
Ceart ag an Aire dul isteach agus trialacha do dhéanamh.
Right of entry and experimenting by Minister.
Uimhir 54 de 1931: ACHT NA MIANACH AGUS NA MINEARÁL, 1931
Ceadunaisi Deantoiri Trialacha.)
No. 37/1934:
Uimhir 37 de 1934: ACHT TOBAC, 1934
CUID IV. Ceadunaisi Deantoiri Trialacha.
PART IV EXPERIMENTAL MANUFACTURERS' LICENCES
Uimhir 37 de 1934: ACHT TOBAC, 1934
Fuirm agus éifeacht cheadúnaisí déantóirí trialacha.
Form and effect of experimental manufacturers' licences.
Uimhir 37 de 1934: ACHT TOBAC, 1934
Srian le sealbhóirí ceadúnaisí déantóirí trialacha.
Restrictions on holders of experimental manufacturers' licences.
Uimhir 37 de 1934: ACHT TOBAC, 1934
Lch. Roimhe Seo (CUID IV. Ceadunaisi Deantoiri Trialacha.)
Previous (PART IV EXPERIMENTAL MANUFACTURERS' LICENCES)
Uimhir 37 de 1934: ACHT TOBAC, 1934
(c) trialacha maidir le bunú no cothabháil aon aer-sheirbhíse tar-atlantaighe den tsórt san.
( c ) experimental purposes in connection with the establishment or maintenance of any such transatlantic air service.
Uimhir 31 de 1936: ACHT AIRGID, 1936
An Chúirt do ghlanadh le linn trialacha áirithe.
Clearing of Court at certain trials.
Uimhir 48 de 1936: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1936
Trialacha d'aistriú o ghnáth-Chúirteanna chun Cúirte Coiriúla Speisialta.
Transfer of trials from ordinary Courts to a Special Criminal Court.
Uimhir 13 de 1939: ACHT UM CHIONTAÍ IN AGHAIDH AN STÁIT, 1939
(iii) trialacha maidir le bunú nó cothabháil aon aersheirbhíse eadarnáisiúnta den tsórt sin, nó
(iii) experimental purposes in connection with the establishment or maintenance of any such international air service, or
Uimhir 15 de 1946: An tACHT AIRGEADAIS, 1946
Liúntas Tualainge (a bhaineas le trialacha ar 1,000 píosa le chéile)
Remedy Allowance (applicable to tests of 1,000 pieces in bulk)
Uimhir 32 de 1950: AN tACHT MONAÍOCHTA, 1950
An Chúirt Chuarda d'aistriú trialacha ó áit go háit.
Transfer of trials by Circuit Court from place to place.
Uimhir 2 de 1951: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1951
(e) aon triail nó trialacha eile is cuí leis na Coimisinéirí.
( e ) any other test or tests considered by the Commissioners to be appropriate.
Uimhir 45 de 1956: ACHT CHOIMISINÉIRÍ NA STÁT-SHEIRBHÍSE, 1956
Aistriú trialacha i gcásanna coiriúla ag breitheamh den Chúirt Chuarda.
Transfer of trials in criminal cases by judge of the Circuit Court.
Uimhir 39 de 1961: ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLÍONTACHA), 1961
(c) trialacha cúnna,
( c ) greyhound trials,
Uimhir 21 de 1962: AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 1962
(b) Má mhaireann rás-chruinniú cúnna, díol cúnna nó trialacha cúnna ar feadh níos mó ná lá amháin, measfar, chun críocha an ailt seo, gurb éard í an chuid den rás-chruinniú, den díol nó de na trialacha sin, de réir mar a bheidh, a sheolfar aon lá áirithe cruinniú nó díol faoi leith, nó trialacha faoi leith, de réir mar a bheidh.
( b ) Where a greyhound race meeting, a greyhound sale or greyhound trials lasts or last for more than one day, the part of such race meeting, sale or trials, as the case may be, held on any day shall be deemed, for the purposes of this section, to be a separate meeting or sale or separate trials, as the case may be.
Uimhir 21 de 1962: AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 1962
Liúntas Tualainge (a bhaincas le trialacha ar 1,000 píosa le chéile)
Remedy Allowance (applicable to tests of 1,000 pieces in bulk)
Uimhir 5 de 1966: AN tACHT MONAÍOCHTA (LEASÚ), 1966
Trialacha aosánach.
Trials of juveniles.
Uimhir 10 de 1981: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (BANÉIGEAN), 1981
Trialacha ag armchúirt.
Trials by court-martial.
Uimhir 10 de 1981: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (BANÉIGEAN), 1981
Breithiúna den Chúirt Chuarda d'aistriú trialacha i gcásanna coiriúla.
Transfer of trials in criminal cases by judges of Circuit Court.
Uimhir 11 de 1981: ACHT NA gCÚIRTEANNA, 1981
An Bord do chur torthaí trialacha agus taighde dá chuid ar fáil do dhaoine áirithe. 3. —(1) Faoi réir fho-alt (4) den alt seo, i gcás ina n-iarrfaidh duine lena mbaineann an t-alt seo ar an mBord aon fhaisnéis a chur ar fáil dó a fuarthas de thoradh trialacha agus taighde de chineál dá dtagraítear in alt 19 den Acht Forbartha Móna, 1946 agus ar trialacha agus taighde iad a rinne an Bord agus ar d'aicme nó de chineál ar leith iad a bheidh sonraithe aige, déanfaidh an Bord, a luaithe is féidir, de réir mar a iarradh air. [EN]
1980, No. 13
Uimhir 26 de 1983: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1983
AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987
CONTROL OF CLINICAL TRIALS ACT, 1987 ARRANGEMENT OF SECTIONS
Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987
Faisnéis i dtaobh trialacha cliniciúla agus tuairiscí.
11. Information on clinical trials and reports. 12.
Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987
AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987
No. 28/1987: CONTROL OF CLINICAL TRIALS ACT, 1987
Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987
Faisnéis i dtaobh trialacha cliniciúla agus tuairiscí.
Information on clinical trials and reports.
Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987
—(1) Féadfar an tAcht um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987 , a ghairm den Acht seo.
—(1) This Act may be cited as the Control of Clinical Trials Act, 1987 .
Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987
AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA AGUS DRUGAÍ CLINICIÚLA, 1990
CONTROL OF CLINICAL TRIALS AND DRUGS ACT, 1990 ARRANGEMENT OF SECTIONS
Uimhir 17 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA AGUS DRUGAÍ CLINICIÚLA, 1990
An tAcht um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987
Control of Clinical Trials Act, 1987
Uimhir 17 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA AGUS DRUGAÍ CLINICIÚLA, 1990
AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA AGUS DRUGAÍ CLINICIÚLA, 1990 [An tiontú oifigiúil]
CONTROL OF CLINICAL TRIALS AND DRUGS ACT, 1990
Uimhir 17 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA AGUS DRUGAÍ CLINICIÚLA, 1990
—San Acht seo ciallaíonn “Acht 1987” an tAcht um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987 .
—In this Act "the Act of 1987" means the Control of Clinical Trials Act, 1987 .
Uimhir 17 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA AGUS DRUGAÍ CLINICIÚLA, 1990
Trialacha cliniciúla
Clinical trials
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Riaradh trialacha cliniciúla
Conduct of clinical trials
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Déanfar na trialacha cliniciúla uile i gcomhréir le prótacal trialach mionsonraithe.
All veterinary clinical trials shall be conducted in accordance with a detailed trial protocol.
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Torthaí trialacha réamhchliniciúla
Results of pre-clinical trials
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Trialacha a dhéanamh
Performance of trials
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Déanfar trialacha cliniciúla i gcomhréir le prionsabail sheanbhunaithe dea-chleachtais, ach amháin mura bhfuil údar leo.
Field trials shall be conducted in accordance with established principles of good clinical practice, unless otherwise justified.
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
B. TRIALACHA SAOTHARLAINNE
B. LABORATORY TRIALS
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
C. TRIALACHA ALLAMUIGH
C. FIELD TRIALS
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Nuair nach féidir trialacha saotharlainne tacaíocht a thabhairt d’éifeachtúlacht, d’fhéadfadh trialacha allamuigh a bheith inghlactha.
Where laboratory trials cannot be supportive of efficacy, the performance of field trials alone may be acceptable.
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Léireofar agus pléifear aon tástálacha nó trialacha atá liostaithe
Omission of any tests or trials listed shall be indicated and discussed.
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
trialacha cliniciúla do tháirgí íocshláinte tréidliachta díolmhaithe ó raon feidhme na Treorach sin.
Clinical trials for veterinary medicinal products are exempted from the scope of that Directive. The design and performance of clinical trials, which provide essential information on the safety and efficacy of a veterinary medicinal product, should take into account those principles of replacement, reduction and refinement, where they concern the care and use of live animals for scientific purposes, and should be optimised in order to provide the most satisfactory results whilst using the minimum number of animals.
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Ar chaingean a chur síos gcomhair trialach
On setting down an action for trial
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Tabharfar fógra trialach sula gcuirfear an chaingean síos i gcomhair trialach.
Notice of trial shall be given before setting down the action for trial.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
"II Ordú trialach agus cur síos
"II. Notice of trial and setting down.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Oibreoidh an fógra trialach sin agus a chomhdú chun an t-ábhar nó an chaingean (lena n-áiritear Frithéileamh más ann) a chur síos le haghaidh a éisteachta dáta na trialach a bheidh leagtha amach sa bhfógra trialach nó lá ar bith tar éis dul in éag don dáta a luafar san fhógra sin a thiocfaidh an triail ar aghaidh de réir a oird sa liosta.
Such notice of trial and filing thereof shall operate to set down the action or matter (including a Counterclaim if any) for hearing upon the date of trial set out in the notice of trial or upon any day after the expiration of the date mentioned in such notice upon which the trial may come on in its order in the list.
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Foirm uimh. IS-Fógra Trialach
Form No. 15—Notice of Trial.
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Ar chaingean a chur síos i gcóir trialach
On setting down an action for trial
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(cur ar aghaidh chun trialach nó i gcomhair pianbhreithe)
(sending forward for trial or sentence)
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Cur ar aghaidh i gcomhair trialach nó pianbhreithe ar phléadáil ciontach, O.24, r.5
Sending forward for trial or sentence on plea of, O.24, r.5
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Cur ar aghaidh chun trialach, O.24, r.6, 15, 16
Sending forward for, O.24, rr.6, 15, 16.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(i) arb aon dáta é nach déanaí ná dáta an Fhógra Trialach
(i) any date not later than the date of the Notice of Trial or
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
(i) arb aon dáta é nach déanaí ná dáta an Fhógra Trialach, nó
(i) any date not later than the date of the Notice of Trial, or
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
(i) ar dháta nach déanaí ná dáta an Fhógra Trialach
(i) at a date not later than the date of the Notice of Trial or
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
(i) ar dháta nach déanaí ná dáta an Fhógra Trialach
(i) at a date not later than the date of the Notice of Trial or
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
Lógó gaois.ie
gaois.ie