Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (47)
D'fhonn aird a thabhairt ar fhorbairtí sa mhargadh agus ar taithí i gcur i bhfeidhm an Rialacháin seo, ba cheart go mbeadh sé de cheangal ar an gCoimisiún tuarascálacha a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, in éindí le tograí reachtacha, de réir mar is cuí, tuarascálacha faoi aon tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag ceanglais chaipitil ar an timthriall eacnamaíoch, ceanglais maidir le híosmhéid cistí dílse i gcomhair risíochtaí i bhfoirm bannaí faoi chumhdach, risíochtaí móra, ceanglais leachtachta, luamhánú, risíochtaí ar priacal creidmheasa arna aistriú, priacal creidmheasa contrapháirtí agus an modh risíochta bunaidh, risíochtaí miondíola, an sainiú ar chaipitil incháilithe, agus leibhéal chur i bhfeidhm an Rialacháin seo.
In order to take account of market developments and experience in the application of this Regulation, the Commission should be required to submit reports to the European Parliament and to the Council, together with legislative proposals, where appropriate, on the possible effect of capital requirements on the economic cycle of minimum, own funds requirements for exposures in the form of covered bonds, large exposures, liquidity requirements, leverage, exposures to transferred credit risk, counterparty credit risk and the original exposure method, retail exposures, on the definition of eligible capital, and the level of application of this Regulation.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tá na rialacha sin de bhreis ar Rialachán (AE) Uimh.   1227/2011 a thoirmisceann faisnéis bhréagach a thabhairt go toiliúil do ghnóthais a chuireann meastacháin ar phraghsanna ar fáil nó a sholáthraíonn tuarascálacha margaidh ar tháirgí mórdhíola fuinnimh a mbíonn de thoradh air na rannpháirtithe sa mhargadh, a ghníomhaíonn ar bhonn na meastachán sin ar phraghsanna agus na tuarascálacha margaidh sin, a chur ar míthreo.
Those rules are in addition to Regulation (EU) No   1227/2011 which prohibits the deliberate provision of false information to undertakings which provide price assessments or market reports on wholesale energy products with the effect of misleading market participants acting on the basis of those price assessments or market reports.
Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Chun críocha na tuarascála dá dtagraítear sa chéad fhomhír, déanfaidh ÚEUM, laistigh de 24 mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an ghnímh tharmligthe arna ghlacadh ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 4(9) agus gach trí bliana ina dhiaidh sin, nó níos minice i gcás ina dtarlaíonn forbairtí suntasacha sna cleachtais mhargaidh, tuarascáil ar éifeachtúlacht an tuairiscithe a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, faoi bhráid na Comhairle agus faoi bhráid an Choimisiúin, agus aird á tabhairt ar a oiriúnaí atá tuairisciú aontaobhach, go háirithe maidir le cumhdach agus cáilíocht an tuairiscithe mar aon le laghdú ar thuarascálacha do stórtha trádála, agus ar fhorbairtí suntasacha i gcleachtais sa mhargadh agus ag díriú ar idirbhearta a bhfuil cuspóir nó éifeacht acu atá coibhéiseach le hIMU.
For the purposes of the report referred to in the first subparagraph, ESMA shall, within 24 months of the date of entry into force of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 4(9), and every three years thereafter, or more frequently where significant developments in market practices arise, submit a report to the European Parliament, to the Council and to the Commission on the efficiency of the reporting, taking into account the appropriateness of single-side reporting, in particular in terms of reporting coverage and quality as well as reduction of reports to trade repositories, and on significant developments in market practices with a focus on transactions having an equivalent objective or effect to an SFT.
Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
dréacht-tuarascálacha rialta a chur ar fáil, ar bhonn na faisnéise dá dtagraítear i bpointe (b), maidir le gnéithe sonracha de na forbairtí ar mhargadh cumarsáide leictreonaí na hEorpa amhail tuarascálacha ar fhánaíocht agus ar thagarmharcáil, a chuirfear faoi bhráid BEREC;
to produce, on the basis of the information referred to in point (b), regular draft reports on specific aspects of developments in the European electronic communications market, such as roaming and benchmarking reports, to be submitted to BEREC;
Rialachán (AE) 2018/1971 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) agus Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC) lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/2120 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1211/2009Téacs atá ábhartha maidir le LEE.
Bliain sula rachaidh an Comhaontú in éag, táirgfidh an Coimisiún tuarascáil ina ndéanfar monatóireacht ar thíosacht mhargadh an trealaimh oifige sa Chomhphobal ar fhuinneamh agus ina ndéanfar meastóireacht ar éifeachtúlacht an chláir Energy Star agus cuirfidh sé faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle í.
One year before the expiry of the Agreement, the Commission shall produce and submit to the European Parliament and the Council a report monitoring the energy efficiency of the office equipment market in the Community and evaluating the effectiveness of the Energy Star programme.
Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige
1. Faoin 7 Nollaig 2012, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, lena n-áirítear measúnú ar an tslí a bhfuiltear ag brath ar rátálacha creidmheasa sa Chomhphobal, an tionchar ar an leibhéal comhchruinnithe sa mhargadh rátála creidmheasa, an costas agus an sochar atá le tionchar an Rialacháin agus oiriúnacht an luach saothair ón eintiteas rátáilte don ghníomhaireacht rátála creidmheasa (n-íocann an t-eisitheoir) agus tíolacfaidh sé tuarascáil faoi do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.
1. By 7 December 2012, the Commission shall make an assessment of the application of this Regulation, including an assessment of the reliance on credit ratings in the Community, the impact on the level of concentration in the credit rating market, the cost and benefit of impacts of the Regulation and of the appropriateness of the remuneration of the credit rating agency by the rated entity (issuer-pays model), and submit a report thereon to the European Parliament and the Council.
Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa
Sa tuarascáil sin beidh anailís ar staid an mhargaidh, lena n-áirítear meastóireacht ar éifeachtacht rialuithe agus ar éabhlóid choinníollacha fostaíochta sa ghairm, mar aon le measúnú cibé an bhfuil dul chun cinn déanta maidir le comhchuibhiú na rialacha i dtaca le, inter alia, forghníomhú, muirir ar úsáideoirí boithre, maille le reachtaíocht shóisialta agus sabháilteachta go feadh méid lena bhféadfaí oscailt tuilleadh mhargadh an iompair de bhóthar, lena n-áirítear cabatáiste, a bheartú.
The report shall contain an analysis of the market situation, including an evaluation of the effectiveness of controls and the evolution of employment conditions in the profession, as well as an assessment as to whether harmonisation of the rules in the fields, inter alia, of enforcement and road user charges, as well as social and safety legislation, has progressed to such an extent that the further opening of domestic road transport markets, including cabotage, could be envisaged.
Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta tarlaithe de bhóthar (athmhúnlú)
3. Gach re bliain, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa maidir le cur chun feidhme Chaibidil II, agus déanfar achoimre sa tuarascáil sin ar an bhfaisnéis arna soláthar agus ar na sonraí a tháinig as na staidéir agus as an taighde a rinneadh agus tabharfar aon ghnéithe úsáideacha maidir le forbairtí ar mhargadh saothair an Aontais a thabhairt chun suntais.
3. Every 2 years the Commission shall submit a report to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the implementation of Chapter II, summarising the information required and the data obtained from the studies and research carried out and highlighting any useful points with regard to developments on the Union’s labour market.
Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 maidir le saoirse ghluaiseachta d’oibrithe laistigh den Aontas
2. Má thaispeántar sa tuarascáil nár leor na bearta struchtúracha dá bhforáiltear sa Rialachán seo chun iomaíocht sa mhargadh inmheánach a chur chun cinn le haghaidh seirbhísí fánaíochta ar mhaithe le tomhaltóirí uile na hEorpa, nó nach bhfuil na difríochtaí idir taraifí fánaíochta agus taraifí náisiúnta tar éis dul gar do náid, cuirfidh an Coimisiún tograí iomchuí chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle chun aghaidh a thabhairt ar an staid sin agus margadh inmheánach le haghaidh seirbhísí cumarsáide soghluaiste a bhaint amach mar sin, ar shlí a fhágann faoi dheireadh nach ndéanfar aon idirdhealú idir taraifí náisiúnta agus taraifí fánaíochta.
2. If the report shows that the structural measures provided for by this Regulation have not been sufficient to promote competition in the internal market for roaming services for the benefit of all European consumers or that the differences between roaming tariffs and national tariffs have not approached zero, the Commission shall make appropriate proposals to the European Parliament and the Council to address this situation and thus achieve an internal market for mobile communication services, ultimately with there being no difference between national and roaming tariffs.
Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ba cheart don Choimisiún tuarascáil maidir leis an bhfáil atá ar hidreafluaracarbóin ar mhargadh an Aontais a fhoilsiú faoi dheireadh 2020.
The Commission should produce a report on the availability of hydrofluorocarbons on the Union market by the end of 2020.
Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2020, foilseoidh an Coimisiún tuarascáil maidir leis an bhfáil atá ar hidreafluaracarbóin ar mhargadh an Aontais.
No later than 31 December 2020, the Commission shall publish a report on the availability of hydrofluorocarbons on the Union market.
Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Díreofar sa tuarascáil freisin ar thuairisciú aon idirbheart ábhartha nach n-áirítear i raon feidhme an Rialacháin seo, agus aird á tabhairt ar aon fhorbairtí suntasacha i gcleachtais sa mhargadh, agus ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ann ar leibhéal trédhearcachta oibríochtaí maoinithe urrús.
It shall also focus on the reporting of any relevant transactions not included in the scope of this Regulation, taking into account any significant developments in market practices, as well as on the possible impact on the level of transparency of securities financing operations.
Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Faoin 31 Nollaig 2018, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir leis an measúnú ar an bhféidearthacht bearta comhchuibhithe a leagan síos maidir le suiteáil gléasraí rialaithe astaíochta iarfheistithe ar innill in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é a cuireadh ar mhargadh an Aontais cheana féin.
By 31 December 2018, the Commission shall submit a report to the European Parliament and to the Council regarding the assessment of the possibility of laying down harmonised measures for the installation of retrofit emission control devices in engines in non-road mobile machinery that has already been placed on the Union market.
Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
I gcás ina measann BERS gur gá sin, nó ar a laghad gach 3 bliana, foilseoidh BERS tuarascáil ar na himpleachtaí, i dtaca le cobhsaíocht airgeadais, don mhargadh urrúsúcháin, i ndlúthchomhar le ÚBE, d’fhonn béim a leagan ar na rioscaí do chobhsaíocht airgeadais.
Where the ESRB considers it necessary, or at least every 3 years, in order to highlight financial stability risks, the ESRB shall, in collaboration with the EBA, publish a report on the financial stability implications of the securitisation market.
Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012
I bhfianaise chéimniú amach na maoluithe a bhaineann le beatha neamhorgánach próitéine a úsáid d’éanlaith chlóis agus do mhuc-ainmhithe, agus ar bhonn na sonraí maidir le hinfhaighteacht bheatha próitéine den sórt sin i bhfoirm orgánach ar mhargadh an Aontais, sonraí a chuireann na Ballstáit ar fáil gach bliain, ba cheart don Choimisiún, 5 bliana tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ar an infhaighteacht sin agus ar na cúiseanna go bhféadfadh rochtain theoranta a bheith ag oibreoirí orgánacha ar bheatha orgánach próitéine den sórt sin.
In view of the phasing out of the derogations concerning the use of non-organic protein feed for poultry and porcine animals, and on the basis of the data provided every year by Member States on the availability of such protein feed in organic form on the market in the Union, five years after the date of application of this Regulation, the Commission should present a report to the European Parliament and to the Council on the availability of and reasons for a possible limited access of organic operators to such organic protein feed.
Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle
Tuarascáil ar Mhargadh Drugaí AE 2016, lch. 28.
EU Drugs Market Report 2016, p. 28.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1920/2006 maidir le malartú faisnéise, córas luathrabhaidh agus nós imeachta measúnaithe riosca i dtaobh substaintí sícighníomhacha nua
Déanfar measúnú sa tuarascáil sin i dtaobh an bhfuil cuspóirí an Rialacháin seo bainte amach, go háirithe maidir le líon na dtáirgí neamhchomhlíontacha ar mhargadh an Aontais a laghdú, forfheidhmiú éifeachtach éifeachtúil reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú laistigh den Aontas a áirithiú, feabhas a chur ar an gcomhar idir údaráis inniúla agus na rialuithe ar tháirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais a neartú, agus an tionchar ar lucht gnó agus go háirithe ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide á chur san áireamh.
The report shall assess whether this Regulation achieved its objective, in particular with regard to reducing the number of non-compliant products on the Union market, ensuring effective and efficient enforcement of Union harmonisation legislation within the Union, improving cooperation between competent authorities and strengthening the controls on products entering the Union market, while taking into account the impact on business and in particular on SMEs.
Rialachán (AE) 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí agus lena leasaítear Treoir 2004/42/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 765/2008 agus (AE) Uimh. 305/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Sa tuarascáil dá dtagraítear i mír 1, déanfaidh an Coimisiún breithniú, inter alia, ar a ionadaíche agus atá luachanna na n-astaíocht CO2 agus an ídithe breosla nó fuinnimh arna gcinneadh de bhun Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 i dtaca le fíordhálaí domhanda; úsáid feithiclí astaíochtaí nialasacha agus astaíochtaí ísle ar mhargadh an Aontais, go háirithe i ndáil le feithiclí tráchtála éadroma; agus cur i bhfeidhm bonneagair athluchtaithe agus athbhreoslaithe arna thuairisciú faoi Threoir 2014/94/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, lena n-áirítear maoiniú na bhfeithiclí sin agus an bhonneagair sin; a mhéid a d'fhéadfadh úsáid breoslaí malartacha sintéiseacha ardfhorbartha arna dtáirgeadh le fuinneamh in-athnuaite rannchuidiú le hastaíochtaí a laghdú; leis an laghdú iarbhír astaíochtaí CO2 arna bhreathnú ar leibhéal an fhlít reatha; feidhmiú an tsásra dreasachta i gcomhair feithiclí astaíochtaí nialasacha agus ísealastaíochtaí; éifeachtaí féideartha an bhirt idirthréimhsigh a leagtar amach i bpointe 6.3 de Chuid A d'Iarscríbhinn I; tionchar an Rialacháin seo ar thomhaltóirí, go háirithe na tomhaltóirí sin ar ioncam íseal agus ar mheánioncam; chomh maith le gnéithe eile a éascódh a thuilleadh an t-athrú i dtreo iompar glan iomaíoch inacmhainne san Aontas, a bheadh inmharthana ar bhonn eacnamaíoch agus cóir ar bhonn sóisialta.
In the report referred to in paragraph 1, the Commission shall consider, inter alia, the real-world representativeness of the CO2 emission and fuel or energy consumption values determined pursuant to Regulation (EC) No 715/2007; the deployment on the Union market of zero- and low-emission vehicles, in particular with respect to light commercial vehicles; the roll-out of recharging and refuelling infrastructure reported under Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council, including their financing; the potential contribution of the use of synthetic and advanced alternative fuels produced with renewable energy to emissions reductions; the CO2 emissions reduction actually observed at the existing fleet level; the functioning of the incentive mechanism for zero- and low-emission vehicles; the potential effects of the transitional measure set out in point 6.3 of Part A of Annex I; the impact of this Regulation on consumers, particularly on those on low and medium incomes; as well as aspects to further facilitate an economically viable and socially fair transition towards clean, competitive and affordable mobility in the Union.
Rialachán (AE) 2019/631 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 do ghluaisteáin nua paisinéirí agus d'fheithiclí tráchtála éadroma nua agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
2. Ina thuarascáil, measúnóidh an Coimisiún, i bhfianaise forbairtí sa mhargadh agus ag féachaint don iomaíochas agus do chosaint tomhaltóirí, cibé an mbeidh gá le ré an Rialacháin seo a shíneadh thar an tréimhse a leagtar síos in Airteagal 13, nó é a leasú, ag cur na bhforbairtí i dtáillí seirbhísí guthchumarsáide agus cumarsáide sonraí teileafón soghluaiste ar leibhéal náisiúnta san áireamh, mar aon le héifeachtaí an Rialacháin seo ar staid iomaíoch mionoibreoirí, oibreoirí neamhspleácha nó oibreoirí nuathosaithe.
2. In its report, the Commission shall assess whether, in the light of developments in the market and with regard to both competition and consumer protection, there is need to extend the duration of this Regulation beyond the period set out in Article 13 or to amend it, taking into account the developments in charges for mobile voice and data communication services at national level and the effects of this Regulation on the competitive situation of smaller, independent or newly started operators.
Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2007 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí teileafón soghluaiste laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 2002/21/CE
Chuige sin, iarrtar ar an gCoimisiún tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le ceanglais nua maidir le lipéadú a d'fhéadfadh a bheith ann agus a bheadh le tabhairt isteach ag leibhéal an Aontais d'fhonn saorghluaiseacht táirgí teicstíle a éascú sa mhargadh inmheánach agus ardleibhéal cosanta tomhaltóirí a bhaint amach ar fud an Aontais.
To that end, the Commission is invited to submit a report to the European Parliament and to the Council regarding possible new labelling requirements to be introduced at Union level with a view to facilitating the free movement of textile products in the internal market and to achieving a high level of consumer protection throughout the Union.
Rialachán (AE) Uimh. 1007/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2011 maidir le hainmneacha snáithíní teicstíle agus maidir le lipéadú gaolmhar agus marcáil ghaolmhar táirgí teicstíle i leith a gcomhdhéanaimh shnáithínigh agus lena n-aisghairtear Treoir 73/44/CEE ón gComhairle, Treoir 96/73/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2008/121/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
I gcás ina gceanglófar ar an mbainisteoir um chiste fiontraíochta sóisialta cáilitheach tuarascáil bhliantúil airgeadais a phoibliú i gcomhréir le hAirteagal 4 de Threoir 2004/109/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2004 maidir le comhchuibhiú ceanglas trédhearcachta i ndáil le faisnéis faoi eisitheoirí a ligtear a gcuid urrús isteach chun a trádála ar mhargadh rialaithe [10] i dtaca leis an gciste fiontraíochta sóisialta cáilitheach féadfar an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 den Airteagal seo a thabhairt go leithleach nó mar chuid bhreise den tuarascáil bhliantúil airgeadais.
Where the manager of a qualifying social entrepreneurship fund is required to make public an annual financial report in accordance with Article 4 of Directive 2004/109/EC of the European Parliament and Council of 15 December 2004 on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers the securities of which are admitted to trading on a regulated market [10] in relation to the qualifying social entrepreneurship fund the information referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article may be provided separately or as an additional part of the annual financial report.
Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí fiontraíochta sóisialta Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Faoin 17 Meitheamh 2016, agus ar bhonn trí bliana ar a laghad dá éis sin, déanfaidh gach údarás inniúil agus ECN tuarascáil a tharraingt suas maidir le forbairtí sa mhargadh chun seirbhísí iniúchóireachta reachtúla a sholáthar d'eintitis leasa phoiblí agus an tuarascáil sin a thíolacadh do CCEFI, ÚEUM, do ÚBE, do ÚEÁPC agus don Choimisiún.
By 17 June 2016, and at least every three years thereafter, each competent authority and the ECN, shall draw up a report on developments in the market for providing statutory audit services to public-interest entities and submit it to the CEAOB, ESMA, EBA, EIOPA and the Commission.
Rialachán (AE) Uimh. 537/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le ceanglais shonracha a bhaineann le hiniúchóireacht reachtúil ar eintitis leasa phoiblí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/909/CE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Cuideoidh ÚEUM leis an gCoimisiún le linn faireachán a dhéanamh agus tuarascálacha a ullmhú, uair in aghaidh na bliana ar a laghad, le cur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur i bhfeidhm idirnáisiúnta na bprionsabal a leagtar síos in Airteagal 28 agus in Airteagal 29, go háirithe maidir le ceanglais a d’fhéadfadh a bheith dúblach nó contrártha ar rannpháirtithe sa mhargadh, agus moltaí a thabhairt maidir le gníomhartha a d’fhéadfaí a dhéanamh.
The Commission shall be assisted by ESMA in monitoring and preparing reports, at least on an annual basis, to the European Parliament and to the Council on the international application of principles laid down in Articles 28 and 29, in particular with regard to potential duplicative or conflicting requirements on market participants, and recommend possible actions.
Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Faoin 31 Nollaig 2025, tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le hinfhaighteacht na nithe seo a leanas ar mhargadh an Aontais agus, más ábhartha, ar na cúiseanna nach bhfuil ach rochtain theoranta orthu:
By 31 December 2025, the Commission shall present a report to the European Parliament and the Council on the availability on the Union market of and, if relevant, on the causes of limited access to:
Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle
Ba cheart dó dul i gcomhairle freisin le geallsealbhóirí ar bhonn tuarascála agus bac heart dó a dhícheall a dhéanamh chun go mbeidh cothromaíocht chóir idir na ceanglais maidir le sábháilteacht ar bóthar agus cosaint an chomhshaoil a fheabhsú, chomh maith le cothromaíocht chóir idir leasanna tomhaltóirí, monaróirí agus dáileoirí agus iomaíocht á caomhnú sa mhargadh iardhíola.
It should also consult stakeholders on the basis of a report, and should strive for a fair balance between the requirements of improving road safety and environmental protection, as well as a fair balance between the interests of consumers, manufacturers and distributors while preserving competition in the aftermarket.
Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Luaitear sa Rialachán go gcuirfear tuarascáil measúnaithe ar fheidhmiú na tairsí aonair digití agus ar bhacainní sainaitheanta sa Mhargadh Aonair faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle dhá bhliain tar éis ghlacadh an Rialacháin agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin.
The Regulation states that an assessment report on the functioning of the single digital gateway and of identified Single Market obstacles, will be submitted to the European Parliament and the Council two years after the adoption of the Regulation and every two years thereafter.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012
6, Tíolacfaidh institiúidí tuarascáil ina dtabharfar le fios cé acu na hinnéacsanna leathana sa mhargadh ar a mbraitheann siad.
Institutions shall report and disclose the broad market indices on which their capital instruments rely.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tithe an Oireachtais An Comhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí An Seachtú Tuarascáil An Ceathrú Tuarascáil Eatramhach maidir le hAthchóirithe ar Mhargadh Árachais na hÉireann Sábháilteacht ar Bhóithre Iúil 2006
HOUSES OF THE OIREACHTAS JOINT COMMITTEE ON ENTERPRISE AND SMALL BUSINESS SEVENTH REPORT FOURTH INTERIM REPORT ON REFORMS TO THE IRISH INSURANCE MARKET ROAD SAFETY JULY 2006
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí. An Seachtú Tuarascáil: An Ceathrú Tuarascáil Eatramhach maidir le hAthchóirithe ar Mhargadh Árachais na hÉireann: Sábháilteacht ar Bhóithre. Iúil, 2006.
HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON ENTERPRISE AND SMALL BUSINESS. SEVENTH REPORT: FOURTH INTERIM REPORT ON REFORMS TO THE IRISH INSURANCE MARKET: ROAD SAFETY. JULY, 2006.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An Comhchoiste faoi Reachtaíocht Thánaisteach na gComhphobal Eorpach. Tuarascáil ar Thogra i dtaobh Rialachán ón gComhairle ar Chomheagrú Mhargadh na bPrátaí, 28 Aibreán, 1976.
Joint Committee on the Secondary Legislation of the European Communities. Report on Proposal for a Council Regulation on the Common Organisation of the Market in Potatoes, 28th April, 1976.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
1. Cuideoidh ÚEUM leis an gCoimisiún maidir le faireachán a dhéanamh agus tuarascálacha a ullmhú le cur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur i bhfeidhm idirnáisiúnta na bprionsabal a leagtar síos in Airteagail 4, 9, 10 agus 11,go háirithe i dtaca le ceanglais a d'fhéadfadh a bheith dúblach nó codarsnach a chuirtear ar rannpháirtithe sa mhargadh, agus moltaí a thabhairt maidir le gníomhartha a d'fhéadfaí a dhéanamh.
1. The Commission shall be assisted by ESMA in monitoring and preparing reports to the European Parliament and to the Council on the international application of principles laid down in Articles 4, 9, 10 and 11, in particular with regard to potential duplicative or conflicting requirements on market participants, and recommend possible action.
Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tabharfaidh sé tuarascáil faoina chuid torthaí do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle gach dhá bhliain, agus déanfaidh sé scrúdú go háirithe le fíorú an mbeidh aon tionchar diúltach ag na cártaí sealadacha tiománaí ar mhargadh an tsaothair agus le fíorú nach n-eisítear na cártaí sealadacha tiománaí do thiománaithe ainmnithe mar ghnáthchleachtas níos mó ná uair amháin.
It shall report its findings every two years to the European Parliament and to the Council, and shall examine in particular whether temporary driver cards produce any negative impact on the labour market, and whether temporary cards are issued to named drivers ordinarily on more than one occasion.
Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le tacagraif in iompar de bhóthar, lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 ón gComhairle maidir le trealamh taifeadta in iompar de bhóthar agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhchuibhiú reachtaíochta sóisialta áirithe a bhaineann le hiompar de bhóthar Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ní gá an ceanglas a fhorchur ráiteas cuntasaíochta a tharraingt suas i gcás ina ndéanann eisitheoir, a ligtear isteach a chuid nó a cuid urrús chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte, tuarascálacha airgeadais leathbhliantúla a fhoilsiú i gcomhréir le Treoir 2004/109/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [23].
It is not necessary to impose the requirement to draw up an accounting statement where an issuer whose securities are admitted to trading on a regulated market publishes half-yearly financial reports in accordance with Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council [23].
Treoir (AE) 2017/1132 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le gnéithe áirithe de dhlí na gcuideachtaí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Faoin 3 Márta 2019, déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle le ÚEUM, tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le réitigh iomchuí chun neamhshiméadrachtaí faisnéise idir rannpháirtithe sa mhargadh a laghdú chomh maith le huirlisí do rialtóirí chun faireachán níos fearr a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí luachana i ndáil le hionaid trádála.
By 3 March 2019, the Commission shall, after consulting ESMA, submit a report to the European Parliament and to the Council on appropriate solutions to reduce information asymmetries between market participants as well as tools for regulators to better monitor quotation activities on trading venues.
Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
In ainneoin an ardleibhéil riosca a bhaineann le hairgeadraí fíorúla, mar a léiríodh i dtuarascáil ón gCoimisiún an 26 Meitheamh 2017 maidir leis an measúnú ar na rioscaí a bhaineann le sciúradh airgid agus maoiniú na sceimhlitheoireachta a dhéanann difear don mhargadh inmheánach agus atá bainteach le gníomhaíochtaí trasteorann, níl an inniúlacht ag údaráis chustaim faireachán a dhéanamh orthu.
Despite the high level of risk posed by virtual currencies, as evidenced in the Commission’s report of 26 June 2017 on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, customs authorities do not have competence to monitor them.
Rialachán (AE) 2018/1672 Ó Pharlaimint na hEorpa agus Ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005
Ba cheart don Choimisiún tuarascáil ar chur chun feidhme an Rialacháin seo a thíolacadh, go háirithe d'fhonn an gá atá le modhnuithe a mheas i bhfianaise forbairtí teicneolaíochta nó forbairtí sa mhargadh.
The Commission should submit a report on the implementation of this Regulation, in particular with a view to determining the need for modifications in the light of technological or market developments.
Rialachán (AE) 2018/1807 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le creat le haghaidh saorshreabhadh sonraí neamhphearsanta san Aontas Eorpach ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Cuideoidh ÚEUM leis an gCoimisiún maidir le faireachán a dhéanamh agus tuarascálacha a ullmhú le cur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur i bhfeidhm idirnáisiúnta na bprionsabal a leagtar síos in Airteagail 4, 9, 10 agus 11, go háirithe i dtaca le ceanglais a d'fhéadfadh a bheith dúblach nó codarsnach a chuirtear ar rannpháirtithe sa mhargadh, agus moltaí a thabhairt maidir le gníomhartha a d'fhéadfaí a dhéanamh.
The Commission shall be assisted by ESMA in monitoring and preparing reports to the European Parliament and to the Council on the international application of principles laid down in Articles 4, 9, 10 and 11, in particular with regard to potential duplicative or conflicting requirements on market participants, and recommend possible action.
NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN
Ón 28 Meitheamh 2022, institiúidí móra a d'eisigh urrúis a ligeadh isteach chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte de chuid aon Bhallstáit, mar a shainmhínítear i bpointe (21) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE, nochtfaidh siad faisnéis maidir le priacail ESG, lena n-áirítear priacail fhisiceacha agus priacail aistrithe, mar a shainmhínítear sa tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 98(8) de Threoir 2013/36/AE.
From 28 June 2022, large institutions which have issued securities that are admitted to trading on a regulated market of any Member State, as defined in point (21) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU, shall disclose information on ESG risks, including physical risks and transition risks, as defined in the report referred to in Article 98(8) of Directive 2013/36/EU.
Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
23) Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí. An Dara Tuarascáil Eatramhach maidir le hAthchóirithe ar Mhargadh Árachais na hÉireann. Iúil 2004.
23) HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON ENTERPRISE AND SMALL BUSINESS. SECOND INTERIM REPORT ON REFORMS TO THE IRISH INSURANCE MARKET. JULY 2004.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An Tuarascáil Deiridh maidir le hAthchóirithe ar Mhargadh Árachais na hÉireann
FINAL REPORT ON REFORMS TO THE IRISH INSURANCE MARKET
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Tithe an Oireachtais An Comhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí An Séú Tuarascáil An Tríú Tuarascáil Eatramhach maidir le hAthchóirithe ar Mhargadh Árachais na hÉireann Eanáir 2006
HOUSES OF THE OIREACHTAS JOINT COMMITTEE ON ENTERPRISE AND SMALL BUSINESS SIXTH REPORT THIRD INTERIM REPORT ON REFORMS TO THE IRISH INSURANCE MARKET JANUARY 2006
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Tithe an Oireachtais An Comhchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 21 COM (2006) 202 – Togra le haghaidh Cinnidh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár Comhphobail chun feabhas a chur ar oibriú córas cánachais sa mhargadh inmheánach (Fiscalis 2013). Márta 2007
HOUSES OF THE OIREACHTAS JOINT COMMITTEE ON FINANCE AND THE PUBLIC SERVICE EU SCRUTINY REPORT NO. 21 COM (2006) 202 – PROPOSAL FOR A DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ESTABLISHING A COMMUNITY PROGRAMME TO IMPROVE THE OPERATION OF TAXATION SYSTEMS IN THE INTERNAL MARKET (FISCALIS 2013). MARCH 2007
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Tithe an Oireachtais. An Chomhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí. An Naoú Tuarascáil: An Tuarascáil deiridh maidir le hAthchóirithe ar Mhargadh Árachais na hÉireann. Márta, 2007.
HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON ENTERPRISE AND SMALL BUSINESS. NINTH REPORT: FINAL REPORT ON REFORMS TO THE IRISH INSURANCE MARKET. MARCH, 2007.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí. An Séú Tuarascáil: An Tríú Tuarascáil Eatramhach maidir le hAthchóirithe ar Mhargadh Árachais na hÉireann. Eanáir, 2006.
HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON ENTERPRISE AND SMALL BUSINESS. SIXTH REPORT: THIRD INTERIM REPORT ON REFORMS TO THE IRISH INSURANCE MARKET. JANUARY, 2006.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí. Tuarascáil Iniúchta AE Uimh.21: COM (2006) 202: Togra le haghaidh Cinnidh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár Comhphobail chun feabhas a chur ar oibriú córas cánachais sa mhargadh inmheánach (Fiscalis 2013). Márta, 2007.
HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON FINANCE AND THE PUBLIC SERVICE. EU SCRUTINY REPORT NO. 21: COM (2006) 202: PROPOSAL FOR A DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ESTABLISHING A COMMUNITY PROGRAMME TO IMPROVE THE OPERATION OF TAXATION SYSTEMS IN THE INTERNAL MARKET (FISCALIS 2013). MARCH, 2007.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Tuarascáil Eatramhach maidir le hAthchóirithe ar Mhargadh Árachais na hÉireann
INTERIM REPORT ON REFORMS TO THE IRISH INSURANCE MARKET
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Faoin 31 Nollaig 2021, déanfaidh an Coimisiún, murar beartaíodh idir an dá linn athruithe a dhéanamh ar na forálacha margaidh miondíola atá i dTreoir 2009/73/CE maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach sa ghás, measúnú maidir leis na forálacha a bhaineann le méadrú, faisnéis bhilleála agus faisnéis do thomhaltóirí i gcomhair gás nádúrtha, agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir leis an méid sin, agus é mar aidhm iad a ailíniú, i gcás inarb iomchuí, leis na forálacha ábhartha maidir leis an leictreachas i dTreoir (AE) 2009/72/CE, ionas gur féidir cosaint tomhaltóirí a neartú agus custaiméirí deiridh i gcomhair gás nádúrtha a chumasú le go bhfaighfear faisnéis níos minice, níos soiléire, cothrom le dáta faoina dtomhaltas gáis nádúrtha agus chun go bhféadfaidh siad a n-úsáid fuinnimh a rialú.
By 31 December 2021, the Commission, shall, unless changes to the retail market provisions of Directive 2009/73/EC on common rules for the internal market in gas have meanwhile been proposed, carry out an assessment, and submit a report to the European Parliament and to the Council, on the provisions related to metering, billing and consumer information for natural gas, with the aim of aligning them, where appropriate, with the relevant provisions for electricity in Directive 2009/72/EC, in order to strengthen consumer protection and enable final customers to receive more frequent, clear and up-to-date information about their natural gas consumption and to regulate their energy use.
Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Lógó gaois.ie
gaois.ie