Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

9 results in 2 documents

 1. #663569

  Trí na hoiriúnuithe ar Chomhaontú AETR, tá úsáid an tacagraif dhigitigh éigeantach maidir le feithiclí atá cláraithe i dtríú tíortha a shínigh Comhaontú AETR.

  Through the adaptations of the AETR Agreement, the use of the digital tachograph has been made mandatory as regards vehicles registered in third countries which are signatories to the AETR Agreement.

  Regulation (EU) No 165/2014 of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on tachographs in road transport, repealing Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport Text with EEA relevance

 2. #663575

  I gcomhthéacs fheidhmiú Chomhaontú AETR, ba cheart tagairtí do Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 a thuiscint mar thagairtí don Rialachán seo.

  In the context of the application of the AETR Agreement, references to Regulation (EEC) No 3821/85 should be understood as references to this Regulation.

  Regulation (EU) No 165/2014 of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on tachographs in road transport, repealing Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport Text with EEA relevance

 3. #663576

  Breathnóidh an tAontas ar na céimeanna iomchuí a bheidh le glacadh laistigh de Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip lena áirithiú go mbeidh an comhchuibheas is gá ann idir an Rialachán seo agus Comhaontú AETR.

  The Union will consider the appropriate steps to be taken within the United Nations Economic Commission for Europe to ensure the necessary coherence between this Regulation and the AETR Agreement.

  Regulation (EU) No 165/2014 of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on tachographs in road transport, repealing Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport Text with EEA relevance

 4. #664074

  Féadfaidh saineolaithe ó thríú tíortha leasmhara ar Pháirtithe Conarthacha iad le Comhaontú AETR a bheith rannpháirteach san Fhóram Tacagraif.

  The Tachograph Forum shall be open to participation by experts from interested third countries which are Contracting Parties to the AETR Agreement.

  Regulation (EU) No 165/2014 of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on tachographs in road transport, repealing Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport Text with EEA relevance

 5. #663555

  Ba cheart féachaint ar an gcás speisialta inar cheart go bhféadfadh Ballstát cárta tiománaí sealadach neamh-inathnuaite a chur ar fáil do thiománaí nach bhfuil a ghnátháit chónaithe i mBallstát ná i dtír ar pháirtí conarthach í leis an gComhaontú Eorpach maidir le hObair Criúnna Feithiclí a Bhíonn ag Gabháil d’Iompar Idirnáisiúnta de Bhóthar an 1 Iúil 1970 (“Comhaontú AETR”).

  Consideration should be given to the special situation in which a Member State should be able to provide a driver who does not have his normal residence in a Member State or in a country which is a contracting party to the European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport of 1 July 1970 (‘the AETR Agreement’) with a temporary, non-renewable driver card.

  Regulation (EU) No 165/2014 of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on tachographs in road transport, repealing Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport Text with EEA relevance

 6. #663899

  I gcásanna cuí-réasúnaithe agus eisceachtúla, féadfaidh Ballstáit cárta tiománaí sealadach neamh inathnuaite a eisiúint ar feadh uastréimhse 185 lá do thiománaí nach bhfuil a ghnátháit chónaithe i mBallstát ná i Stát ar Páirtí Conarthach é le Comhaontú AETR ag gabháil d'Iompar Idirnáisiúnta de Bhóthar, ar choinníoll go mbeidh caidreamh dlí an tsaothair idir an tiománaí agus an gnóthas atá bunaithe sa Bhallstát eisiúna agus, a mhéid a bhfuil feidhm le Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [16], go gcuirfidh an tiománaí fianú tiománaí dá dtagraítear sa Rialachán sin ar fáil.Déanfaidh an Coimisiún dlúth-fhaireachán ar chur i bhfeidhm na míre seo, ar bhonn sonraí a chuireann na Ballstáit ar fáil.

  In duly justified and exceptional cases, Member States may issue a temporary and non-renewable driver card valid for a maximum period of 185 days to a driver who does not have his normal residence in a Member State or in a State which is a Contracting Party to the AETR Agreement, provided that such driver is in a labour law relationship with an undertaking established in the issuing Member State and, in so far as Regulation (EC) No 1072/2009 of the European Parliament and of the Council [16] applies, presents a driver attestation as referred to in that Regulation.The Commission shall, on the basis of data provided by Member States, closely monitor the application of this paragraph.

  Regulation (EU) No 165/2014 of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on tachographs in road transport, repealing Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport Text with EEA relevance

 7. #664072

  Cuirfear Fóram Tacagraif ar bun chun idirphlé ar ábhair theicniúla maidir le tacagraif a chothú i measc shaineolaithe na mBallstát, i measc chomhaltaí an choiste dá dtagraítear in Airteagal 42, agus i measc saineolaithe ó thríú tíortha ina mbeidh an tacagraf in úsáid acu faoi Chomhaontú AETR.

  A Tachograph Forum shall be set up in order to support dialogue on technical matters concerning tachographs among Member States’ experts, members of the committee referred to in Article 42, and experts from third countries which are using the tachograph under the AETR Agreement.

  Regulation (EU) No 165/2014 of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on tachographs in road transport, repealing Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport Text with EEA relevance

 8. #1626805

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa Ghasra Saineolaithe ar an gcomhaontú Eorpach maidir le hobair criúnna feithiclí a bhíonn ag gabháil d’iompar idirnáisiúnta de bhóthar (AETR) de chuid Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip. COM (2016) 541.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, IN THE GROUP OF EXPERTS ON THE EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE WORK OF CREWS OF VEHICLES ENGAGED IN INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT (AETR) OF THE UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE. COM (2016) 541.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 9. #1639059

  Measann an Chomhdháil nach ndéanann forálacha Airteagal 109(5), an dara fomhír d'Airteagal 130r(4) agus forálacha Airteagal 130y den Chonradh seo, difear do na prionsabail a thig ó bhreithiúnas na Cúirte Breithiúnais i gcás AETR.

  The Conference considers that the provisions of Article 109(5), Article 130r(4), second subparagraph, and Article 130y do not affect the principles resulting from the judgment handed down by the Court of Justice in the AETR case.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.