Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

agreement

26 results in 5 documents

 1. #684187

  Chuige sin, idir 2007 agus 2011, rinne an tAontas agus an Úcráin an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt eile, (an Comhaontú Comhlachais) [2], lena n-áirítear Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), a chaibidliú, ar chuir an dá pháirtí síniú leis an 27 Meitheamh 2014.

  In that respect, between 2007 and 2011 the Union and Ukraine negotiated the Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part [2] (the Association Agreement), including a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), which was signed by both parties on 27 June 2014.

  Regulation (EU) No 1150/2014 of the European Parliament and of the Council of 29 October 2014 amending Regulation (EU) No 374/2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine 

 2. #1668981

  Tá an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt, agus an Úcráin, den pháirt eile [2], (an “Comhaontú Comhlachais”), ina bhonn don ghaol idir an tAontas agus an Úcráin.

  The Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part [2] (the ‘Association Agreement’) constitutes the basis of the relationship between the Union and Ukraine.

  Regulation (EU) 2017/1566 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2017 on the introduction of temporary autonomous trade measures for Ukraine supplementing the trade concessions available under the Association Agreement

 3. #1593020

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin ar eisiúint víosaí gearrchónaí a éascú [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin ar eisiúint víosaí gearrchónaí a éascú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 190.

  104) PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE ON THE FACILITATION OF ISSUANCE OF SHORT-STAY VISAS [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE ON THE FACILITATION OF ISSUANCE OF SHORT-STAY VISAS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 190.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 4. #1626507

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin i ndáil le hathghlacadh isteach [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin i ndáil le hathghlacadh isteach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. Com (2007) 197.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNING OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE ON READMISSION [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE ON READMISSION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 197.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 5. #1626869

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 368.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 368.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 6. #1626885

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach comhaontaithe dhéthaobhaigh ar mhodh Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin i dtaca le leathnú agus leasú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin maidir le trádáil i dtáirgí teicstíle mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 730.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING AND THE PROVISIONAL APPLICATION OF A BILATERAL AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE CONCERNING THE EXTENSION AND AMENDMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE ON TRADE IN TEXTILE PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 730.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 7. #1679610

  An 1 Meán Fómhair 2017, tháinig comhaontú comhlachais idir an tAontas agus an Úcráin (“an Comhaontú Comhlachais”), lena n-áirítear Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), i bhfeidhm.

  An association agreement between the Union and Ukraine (the ‘Association Agreement’), including a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), entered into force on 1 September 2017.

  Decision (EU) 2018/947 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 providing further macro-financial assistance to Ukraine

 8. #620304

  Chuige sin, rinneadh Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt eile (“Comhaontú Comhlachais”), a chaibidliú in 2007- 2011, lena n-áirítear Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), agus chuir an dá pháirtí a gceannlitreacha leis an 30 Márta 2012.

  In this respect, an Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part (‘the Association Agreement’) was negotiated in 2007-2011, including a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), and was initialed by both parties on 30 March 2012.

  REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine

 9. #1669069

  Cinneadh 2014/668/AE ón gComhairle an 23 Meitheamh 2014 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le Teideal III (seachas na forálacha a bhaineann leis an gcóir a chuirtear náisiúnaigh tríú tír atá fostaithe go dleathach mar oibrithe i gcríoch an pháirtí eile) agus Teidil IV, V, VI agus VII, mar aon leis na Prótacail agus na hIarscríbhinní gaolmhara (IO L 278, 20.9.2014, lch. 1).

  Council Decision 2014/668/EU of 23 June 2014 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, as regards Title III (with the exception of the provisions relating to the treatment of third-country nationals legally employed as workers in the territory of the other Party) and Titles IV, V, VI and VII thereof, as well as the related Annexes and Protocols (OJ L 278, 20.9.2014, p. 1).

  Regulation (EU) 2017/1566 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2017 on the introduction of temporary autonomous trade measures for Ukraine supplementing the trade concessions available under the Association Agreement

 10. #1679654

  Is é an Coimisiún a bhainisteoidh an chaoi a n-eisíocfar cúnamh macra-airgeadais an Aontais, ar bhealach atá comhsheasmhach leis na comhaontuithe nó na comhthuiscintí arna dtabhairt i gcrích idir CAI agus an Úcráin, agus de réir phríomhphrionsabail agus phríomhchuspóirí na n-athchóirithe eacnamaíocha arna leagan amach sa Chomhaontú Comhlachais, lena n-áirítear LDCST, arna chomhaontú faoi BCE.

  The release of the Union's macro-financial assistance shall be managed by the Commission in a manner consistent with the agreements or understandings reached between the IMF and Ukraine, and with the key principles and objectives of economic reforms set out in the Association Agreement, including the DCFTA, agreed under the ENP.

  Decision (EU) 2018/947 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 providing further macro-financial assistance to Ukraine

 11. #1679719

  Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt eile (IO L 161, 29.5.2014, lch. 3).

  Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part (OJ L 161, 29.5.2014, p. 3).

  Decision (EU) 2018/947 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 providing further macro-financial assistance to Ukraine

 12. #1592396

  (III) téarmaí an Chomhaontaithe Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Úcráin, den pháirt eile, arna shíniú sa Bhruiséil an 21 Márta 2014 agus an 27 Meitheamh 2014, ar leagadh cóipeanna díobh faoi bhráid Dháil Éireann an 9 Nollaig 2014, a tharchur chuig an Roghchoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Trádáil de réir Bhuan-Ordú 82A(3)( b ), agus go ndéanfaidh an Coiste sin, tráth nach déanaí ná an 27 Éanair 2015, teachtaireacht a chur chuig an Dáil ar an modh a fhorordaítear i mBuan-Ordú 87, agus go mbeidh feidhm dá réir sin ag Buan-Ordú 86(2).

  (III) THE TERMS OF THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND UKRAINE, OF THE OTHER PART, SIGNED AT BRUSSELS ON 21ST MARCH, 2014 AND 27TH JUNE, 2014, COPIES WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 9TH DECEMBER, 2014, BE REFERRED TO THE SELECT COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS AND TRADE, IN ACCORDANCE WITH STANDING ORDER 82A(3)( B ), WHICH, NOT LATER THAN 27TH JANUARY, 2015, SHALL SEND A MESSAGE TO THE DÁIL IN THE MANNER PRESCRIBED IN STANDING ORDER 87, AND STANDING ORDER 86(2) SHALL ACCORDINGLY APPLY.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 13. #1608506

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle a bhaineann le Comhaontú a thabhairt i gcrích a bhfuil sé mar aidhm aige an Comhaontú maidir le comhoibriú san eolaíocht agus sa teicneolaíocht idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin a athnuachan (COM(2003) 231 - C5-0242/2003 -2003/0087(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT AIMED AT RENEWING THE AGREEMENT ON COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE (COM(2003) 231 - C5-0242/2003 - 2003/0087(CNS)).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 14. #1608515

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i dtaca le críochnú an Chomhaontaithe le haghaidh comhair eolaíochta agus teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin (COM(2002) 550 - C5-0516/2002 - 2002/0243(CNS)

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE (COM(2002) 550 - C5-0516/2002 - 2002/0243(CNS)).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 15. #1618732

  Rún reachtach ina gcorpraítear tuairim na Parlaiminte ar an togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle i dtaca le haontachas ag an gComhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach agus ag an gComhphobal Eorpach, ag gníomhú mar Pháirtí amháin, le Comhaontú lenar bunaíodh i 1993 Lárionad Eolaíochta agus Teicneolaíochta san Úcráin idir Ceanada, an tSualainn, an Úcráin agus Stáit Aontaithe Mheiriceá.

  LEGISLATIVE RESOLUTION EMBODYING PARLIAMENT'S OPINION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION CONCERNING THE ACCESSION BY THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY AND THE EUROPEAN COMMUNITY, ACTING AS ONE PARTY, TO AN AGREEMENT HAVING ESTABLISHED IN 1993 A SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTRE IN UKRAINE BETWEEN CANADA, SWEDEN, UKRAINE AND THE UNITED STATES OF AMERICA.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 16. #1621498

  Tairiscint maidir le Ceadú beartaithe ag Dáil Éireann i ndáil le téarmaí na gComhaontuithe Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an tSeoirsia, Poblacht na Moldóive agus an Úcráin a tharchur chuig Roghchoiste.

  MOTION RE REFERRAL TO SELECT COMMITTEE OF PROPOSED APPROVAL BY DÁIL ÉIREANN OF THE TERMS OF THE ASSOCIATION AGREEMENTS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND GEORGIA, THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND UKRAINE.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 17. #1626437

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena leasaítear an Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Úcráin, den pháirt eile, maidir le Teideal III (seachas na forálacha a bhaineann leis an gcaoi a ndéileáiltear le náisiúnaigh tríú tíortha atá fostaithe go dleathach mar oibrithe i gcríoch an Pháirtí eile) agus maidir le Teidil IV, V, VI agus VII den chéanna, chomh maith leis na hIarscríbhinní gaolmhara agus na Prótacail ghaolmhara mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 609.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AMENDING THE COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND UKRAINE, OF THE OTHER PART, AS REGARDS TITLE III (WITH THE EXCEPTION OF THE PROVISIONS RELATING TO THE TREATMENT OF THIRD-COUNTRY NATIONALS LEGALLY EMPLOYED AS WORKERS IN THE TERRITORY OF THE OTHER PARTY) AND TITLES IV, V, VI AND VII THEREOF, AS WELL AS THE RELATED ANNEXES AND PROTOCOLS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 609.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 18. #1626467

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an aontachas ag Poblacht na Moldóive leis an gComhaontú chun ionad eolaíochta agus teicneolaíochta a bhunú san Úcráin, an 25 Deireadh Fómhair, 1993, idir Ceanada, an tSualainn, an Úcráin agus Stáit Aontaithe Mheiriceá mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 670.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE ACCESSION BY THE REPUBLIC OF MOLDOVA TO THE AGREEMENT TO ESTABLISH A SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTRE IN UKRAINE, OF 25 OCTOBER, 1993, BETWEEN CANADA, SWEDEN, UKRAINE, AND THE UNITED STATES OF AMERICA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 670.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 19. #1626472

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú comhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas na hÚcráine maidir le trádáil ar tháirgí áirithe cruach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 191

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF UKRAINE ON TRADE IN CERTAIN STEEL PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 191

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 20. #1626668

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le seasamh an Chomhphobail a bheidh le glacadh sa Choiste Comhair a bunaíodh leis an gComhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Úcráin, den pháirt eile, i ndáil le hathbhreithniú ar an struchtúr láithreach fochoistí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 336.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE COMMUNITY POSITION TO BE ADOPTED IN THE COOPERATION COMMITTEE ESTABLISHED BY THE PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND UKRAINE, OF THE OTHER PART, IN RELATION TO THE REVISION OF THE PRESENT SUB-COMMITTEE STRUCTURE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 336.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 21. #1626782

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit laistigh den Chomhairle Comhair arna bunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair lena mbunaítear comhpháirtíocht idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Úcráin, den pháirt eile, i ndáil le Moladh a ghlacadh i dtaobh Plean Gníomhaíochta an AE-na hÚcráine a chur i ngníomh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 791.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED BY THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES WITHIN THE COOPERATION COUNCIL ESTABLISHED BY THE PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT ESTABLISHING A PARTNERSHIP BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND UKRAINE, OF THE OTHER PART, WITH REGARD TO THE ADOPTION OF A RECOMMENDATION ON THE IMPLEMENTATION OF THE EU-UKRAINE ACTION PLAN TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 791.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 22. #1626800

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa Choiste Comhlachais ina fhoirmíocht Trádála arna bhunú leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Úcráin, den pháirt eile i ndáil le hIarscríbhinní XXI-A go XXI-P maidir le comhfhogasú rialála i réimse an tsoláthair phoiblí a nuashonrú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 703.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, IN THE ASSOCIATION COMMITTEE IN TRADE CONFIGURATION ESTABLISHED BY THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND UKRAINE, OF THE OTHER IN RELATION TO THE UPDATE OF ANNEXES XXI-A TO XXI-P ON REGULATORY APPROXIMATION IN THE AREA OF PUBLIC PROCUREMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 703.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 23. #1626837

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, san Fhochoiste Sláintíochta agus Fíteashláintíochta arna bhunú leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Úcráin, den pháirt eile, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 265.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN ON BEHALF OF THE UNION WITHIN THE SANITARY AND PHYTOSANITARY SUB-COMMITTEE ESTABLISHED BY THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND UKRAINE, OF THE OTHER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 265.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 24. #1626936

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le seasamh an Aontais a bheidh le glacadh san Fhochoiste Sláintíochta agus Fíteashláintíochta, san Fhochoiste Trádála agus Forbartha Inchothaithe, san Fhochoiste Custam agus san Fhochoiste Léirithe Geografacha arna mbunú leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Úcráin, den pháirt eile, i ndáil le glacadh Rialacha Nóis Imeachta an Fhochoiste Sláintíochta agus Fíteashláintíochta, an Fhochoiste Trádála agus Forbartha Inchothaithe, an Fhochoiste Custam agus an Fhochoiste Léirithe Geografacha mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 656.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE UNION POSITION TO BE ADOPTED IN THE SANITARY AND PHYTOSANITARY SUB-COMMITTEE, THE TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT SUB-COMMITTEE, THE CUSTOMS SUB-COMMITTEE, AND IN THE GEOGRAPHICAL INDICATIONS SUB-COMMITTEE ESTABLISHED BY THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND UKRAINE, OF THE OTHER PART, IN RELATION TO THE ADOPTION OF THE RULES OF PROCEDURE OF THE SANITARY AND PHYTOSANITARY SUB-COMMITTEE, THE TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT SUB-COMMITTEE, THE CUSTOMS SUB-COMMITTEE, AND THE GEOGRAPHICAL INDICATIONS SUB-COMMITTEE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 656.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 25. #1628139

  Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair ag bunú comhpháirtíochta idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Úcráin, den pháirt eile.

  PROTOCOL TO THE PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT ESTABLISHING A PARTNERSHIP BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND UKRAINE, OF THE OTHER PART.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 26. #1638350

  Na Comhaontuithe Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt, agus an tSeoirsia, Poblacht na Moldóive agus an Úcráin, den pháirt eile

  THE ASSOCIATION AGREEMENTS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY AND THEIR MEMBER STATES OF THE ONE PART, AND GEORGIA, THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND UKRAINE, OF THE OTHER PART

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.