Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

drink

water

69 results in 31 documents

 1. #510074

  an bonneagar chun uisce óil a sholáthar chuig teaghaisí, i.e. íonghlanadh an uisce chun uisce óil a fháil agus an gréasán dáileacháin (lena n-áirítear rialú ar sceitheadh),

  infrastructure for the supply of drinking water to households, i.e. water purification for the purpose of obtaining drinking water and distribution network (including leakage control),

  Regulation (EU) No 1233/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the application of certain guidelines in the field of officially supported export credits and repealing Council Decisions 2001/76/EC and 2001/77/EC

 2. #1806307

  aol ó uisce óil a tháirgeadh, i.e. iarmhar a scaoiltear trí uisce óil a tháirgeadh ó screamhuisce nó uisce dromchla, agus ina bhfuil carbónáit chailciam den chuid is mó.

  lime from drinking water production, i.e. residue which is released by production of drinking water from groundwater or surface water and consists, mainly, of calcium carbonate.

  Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products and amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009 and repealing Regulation (EC) No 2003/2003 (Text with EEA relevance)

 3. #324838

  (e) sceitheadh substaintí contúirteacha isteach in uisce óil nó sceitheadh substaintí a bhfuil tionchar diúltach acu ar uisce óil;

  (e) the release of dangerous substances into drinking water or substances which have an otherwise negative impact on drinking water;

  Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC

 4. #433427

  (ii) bia ceart agus uisce óil a sholáthar, agus

  (ii) provision of proper food and drinking water, and

  MERCHANT SHIPPING ACT 2010

 5. #517538

  Uisce óil

  Drinking water

  Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance

 6. #517539

  Táirgí a úsáidtear chun uisce óil do dhaoine agus d’ainmhithe araon a dhíghalrú.

  Products used for the disinfection of drinking water for both humans and animals.

  Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance

 7. #580414

  bia, sláinteachas agus rialú ar uisce óil;

  food, hygiene and drinking water control;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 8. #666858

  soláthar leordhóthanach uisce óil ardcháilíochta a bhfuil praghas réasúnta air, sláintíocht agus sláinteachas leordhóthanach a áirithiú;

  ensuring an adequate supply of affordable good quality drinking water, adequate sanitation and hygiene;

  Regulation (EU) No 233/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a financing instrument for development cooperation for the period 2014-2020

 9. #1073806

  Soláthar d'uisce óil.

  Supply of drinking water.

  Number 10 of 1955: FACTORIES ACT, 1955

 10. #1073814

  (4) Beidh “Uisce Óil” marcáilte go soiléir ar sholáthar d'uisce óil (pé acu a bheas sé ligthe isteach nó nach mbeidh).

  (4) A supply of drinking water (whether laid on or not) shall be clearly marked "Drinking Water".

  Number 10 of 1955: FACTORIES ACT, 1955

 11. #1098949

  Soláthar d'uisce óil.

  Supply of drinking water.

  Number 3 of 1958: OFFICE PREMISES ACT, 1958

 12. #1157137

  Tabharfar dóthain uisce inólta do phríosúnaigh chogaidh.

  Sufficient drinking water shall be supplied to prisoners of war.

  Number 11 of 1962: GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962

 13. #1158880

  Tabharfar dóthain uisce inólta do na himtheorannaithe.

  Sufficient drinking water shall be supplied to internees.

  Number 11 of 1962: GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962

 14. #1202076

  Uisce óil.

  Drinking water.

  Number 7 of 1965: MINES AND QUARRIES ACT, 1965

 15. #446873

  Treoir 75/440/CEE an 16 Meitheamh 1975 ón gComhairle maidir leis an gcáilíocht nach foláir a bheith in uisce dromchla atá beartaithe le haghaidh astógála uisce óil sna Ballstáit

  Council Directive 75/440 EEC of 16 June 1975 concerning the quality required of surface water intended for the abstraction of drinking water in the Member States

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 16. #517564

  Ní áirítear leis an gcineál seo táirge táirgí a úsáidtear chun uisce óil nó uisce do linnte snámha a dhíghalrú.

  Products used for the disinfection of drinking water or of water for swimming pools are not included in this product-type.

  Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance

 17. #517867

  - i gcás go mbeidh an t-uisce dromchla i limistéar na húsáide atá beartaithe, nó ón limistéar sin, ceaptha le huisce óil a thógáil, go bhfuil an tiúchan níos airde ná na luachanna atá leagtha síos:

  - exceeds, where the surface water in or from the area of envisaged use is intended for the abstraction of drinking water, the values fixed by:

  Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance

 18. #1073816

  (5) Ach amháin i gcás an t-uisce a theacht trí bhuinne aníos ar féidir leis na daoine a fostaítear ól uaidh go háisiúil, cuirfear cupán nó soitheach amháin, nó níos mó a bheas oiriúnach chun óil, ar fáil ag gach ionad soláthair maraon le saoráidí chun iad a shruthlú in uisce óil.

  (5) Except where the water is delivered in an upward jet from which the employed persons can conveniently drink, one or more suitable cups or drinking vessels shall be provided at each point of supply with facilities for rinsing them in drinking water.

  Number 10 of 1955: FACTORIES ACT, 1955

 19. #516221

  - éilliú uiscí dromchla (lena n-áirítear uisce inbhir agus uisce na farraige), éilliú screamhuisce agus uisce óil, éilliú an aeir agus na hithreach, agus suíomhanna atá i bhfad ón áit a úsáidtear an táirge agus iompair fadraoin comhshaoil á gcur san áireamh,

  - contamination of surface waters (including estuarial and seawater), groundwater and drinking water, air and soil, taking into account locations distant from its use following long-range environmental transportation,

  Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance

 20. #517634

  - éilliú uiscí dromchla (lena n-áirítear uisce inbhear agus uisce na farraige), éilliú screamhuisce agus uisce óil, éilliú an aeir agus na hithreach, agus suíomhanna atá i bhfad ón áit a úsáidtear an táirge agus iompair fadraoin comhshaoil á gcur san áireamh;

  - contamination of surface waters (including estuarial and seawater), groundwater and drinking water, air and soil, taking into account locations distant from its use following long-range environmental transportation,

  Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance

 21. #294046

  Beidh sé úsáideach, ó thaobh tocsaineacht mháthar a mheas, má bhreathnaítear laghdú suntasach ar an meántomhaltas bia nó uisce i máithreacha a fuair cóireáil i gcomparáid leis an ngrúpa cóimheastóra go háirithe nuair a dháiltear an t-ábhar tástála sa bhia nó san uisce óil.

  The observation of a significant decrease in the average food or water consumption in treated dams compared to the control group is useful in evaluating maternal toxicity, particularly when the test material is administered in the diet or drinking water.

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 22. #306918

  (b) ní bheidh aon iarmhairt dhíobhálach láithreach ná aon iarmhairt dhíobhálach mhoillithe aige ar shláinte an duine, lena n-áirítear grúpaí soghonta, ná ar shláinte ainmhithe, go díreach nó trí uisce óil (agus substaintí a fhoirmítear trí uisce a chóireáil á gcur san áireamh) trí bhia, trí bheatha nó tríd an aer, ná ní bheidh aon iarmhairtí aige sa láthair oibre ná trí aon iarmhairtí indíreacha eile, agus iarmhairtí carnacha agus iarmhairtí sineirgisteacha is eol a bheith ann á gcur san áireamh i gcás ina bhfuil na modhanna eolaíochta a nglacann an tÚdarás leo chun iarmhairtí den sórt sin a mheas ar fáil, ná ar screamhuisce;

  (b) it shall have no immediate or delayed harmful effect on human health, including that of vulnerable groups, or animal health, directly or through drinking water (taking into account substances resulting from water treatment), food, feed or air, or consequences in the workplace or through other indirect effects, taking into account known cumulative and synergistic effects where the scientific methods accepted by the Authority to assess such effects are available; or on groundwater;

  Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC

 23. #515978

  (h) ciallaíonn "iarmhair" substaint atá i dtáirgí de bhunadh plandaí nó de bhunadh ainmhíoch, nó substaint atá ar tháirgí den sórt sin, in acmhainní uisce nó ar acmhainní uisce, in uisce óil nó ar uisce óil, i mbia nó ar bhia, i mbeatha nó ar bheatha, nó in aon áit eile sa chomhshaol nó ar aon áit eile sa chomhshaol, agus a eascraíonn as úsáid táirge bhithicídigh, lena n-áirítear meitibilítí de shubstaint den sórt sin, agus táirgí dianscaoilte nó imoibriúcháin de shubstaint den sórt sin;

  (h) "residue" means a substance present in or on products of plant or animal origin, water resources, drinking water, food, feed or elsewhere in the environment and resulting from the use of a biocidal product, including such a substance’s metabolites, breakdown or reaction products;

  Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance

 24. #1073808

  —(1) Cuirfear ar fáil agus cothabhálfar, ag ionaid oiriúnacha a bheas so-rochtana ag gach duine a fostaítear, leor-sholáthar d'uisce óil folláin as príomh-phíopa poiblí nó as foinse éigin eile a bheas ceadaithe i scríbhinn ag an údarás sláintíochta, ceadú nach ndiúltófar ach amháin ar an bhforas go bhfuil an t-uisce mí-fholláin.

  —(1) There shall be provided and maintained at suitable points conveniently accessible to all persons employed an adequate supply of wholesome drinking water from a public main or from some other source approved in writing by the sanitary authority, such approval not to be withheld except on the ground of the unwholesomeness of the water.

  Number 10 of 1955: FACTORIES ACT, 1955

 25. #1073810

  (2) Déanfar soláthar d'uisce óil nach bhfuil ligthe isteach a choimeád i soithigh oiriúnacha, agus cuirfear soláthar úr uisce iontu in aghaidh an lae, ar an gcuid is lú dhe, agus déanfar gach beart is féidir chun an t-uisce agus na soithigh a chosaint ar thruailliú.

  (2) A supply of drinking water which is not laid on shall be contained in suitable vessels and shall be renewed at least daily, and all practicable steps shall be taken to preserve the water and vessels from contamination.

  Number 10 of 1955: FACTORIES ACT, 1955

 26. #1162611

  (11) Any reference in this Act, or in any Act incorporated with or amending this Act, to a supply of water for domestic purposes shall be construed as a reference to a supply of water for ordinary household purposes (for example, drinking, washing and sanitation), whether the supply is or is not to a dwellinghouse, but exclusive of—

  (11) Any reference in this Act, or in any Act incorporated with or amending this Act, to a supply of water for domestic purposes shall be construed as a reference to a supply of water for ordinary household purposes (for example, drinking, washing and sanitation), whether the supply is or is not to a dwelling-house, but exclusive of—

  Number 26 of 1962: LOCAL GOVERNMENT (SANITARY SERVICES) ACT, 1962

 27. #1211087

  (5) Ní údáidfear aon ionad dipeála chun críocha an ailt seo má dhéanann an úsáid sin díobháil don uisce in aon sruthán, taiscumar, uiscrian, tobar, linn nó áit ar bith eile a rinneadh nó a úsáidtear chun uisce óil nó le haghaidh tí a chur ar fáil.

  (5) No dipping place shall be used for the purposes of this section if such use would injuriously affect the water in any stream, reservoir, aquaduct, well, pond or other place constructed or used for the supply of water for drinking or other domestic purposes.

  Number 6 of 1966: DISEASES OF ANIMALS ACT, 1966

 28. #1733624

  D’fhéadfadh méadú suntasach ar éilliú ithreach a bheith i gceist sna teagmhais sin, mar shampla, i gcás substainte, chuig leibhéil a mheastar a bheith díobhálach don chomhshaol nó i dtiúcháin arda in uisce óil a sholáthraítear ó uisce dromchla.

  Such incidents may consist, for example, in a significant increase of soil contamination by a substance to levels considered harmful for the environment or in high concentrations of veterinary medicinal products in drinking water produced from surface water.

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 29. #306914

  I gcás iarmhar atá ábhartha ó thaobh tocsaineolaíochta, héicea-thocsaineolaíochta, comhshaoil nó uisce óil, beidh modhanna ginearálta ann chun iad a thomhas.

  For residues which are of toxicological, ecotoxicological, environmental or drinking water relevance, there shall be methods in general use for measuring them.

  Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC

 30. #307666

  Féadfaidh tríú páirtithe, amhail tionscal an uisce óil, miondíoltóirí nó cónaitheoirí, rochtain ar an bhfaisnéis sin a iarraidh tríd an iarraidh a chur chuig an údarás inniúil.

  Third parties such as the drinking water industry, retailers or residents, may request access to this information by addressing the competent authority.

  Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC

 31. #451957

  (a) uisce óil, sú agus táirgí inólta eile a bhaintear as torthaí nó glasraí, agus síoróipí, tiúcháin, úscraí, púdair, criostail nó táirgí eile chun deochanna a ullmhú;

  (a) drinking water, juice extracted from, and other drinkable products derived from, fruit or vegetables, and syrups, concentrates, essences, powders, crystals or other products for the preparation of beverages;

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 32. #494043

  (i) uisce óil, sú agus táirgí inólta eile a bhaintear as torthaí nó glasraí, agus síoróipí, tiúcháin, úscraí, púdair, criostail nó táirgí eile chun deochanna a ullmhú;

  (i) drinking water, juice extracted from, and other drinkable products derived from, fruit or vegetables, and syrups, concentrates, essences, powders, crystals or other products for the preparation of beverages;

  FINANCE ACT 2010

 33. #494110

  (i) uisce óil, sú a bhaintear as torthaí nó glasraí, agus táirgí inólta eile a bhaintear astu, agus síoróipí,

  (i) drinking water, juice extracted from, and other drinkable products derived from, fruit or vegetables, and syrups, concentrates,

  FINANCE ACT 2010

 34. #517535

  Táirgí a úsáidtear chun trealamh, coimeádáin, uirlisí tomhaltais, dromchlaí nó píbobair a bhaineann le táirgeadh, iompar, stóráil nó tomhaltas bia nó beatha (lena n-áirítear uisce óil) do dhaoine agus d’ainmhithe a dhíghalrú.

  Products used for the disinfection of equipment, containers, consumption utensils, surfaces or pipework associated with the production, transport, storage or consumption of food or feed (including drinking water) for humans and animals.

  Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance

 35. #898375

  (a) a ndóthain d'uisce folláin le n'ól do chur ar fáil chun úsáide na n-ainmhithe sa tseamlas san, agus

  ( a ) to provide a sufficient quantity of wholesome drinking water for the use of the animals in such slaughter house, and

  Number 45 of 1935: SLAUGHTER OF ANIMALS, ACT, 1935

 36. #898377

  (b) a dhóthain d'uisce folláin le n'ól do thabhairt do gach ainmhí coimeádfar sa tseamlas san ar feadh aon tréimhse is sia ná uair a chluig, agus

  ( b ) to supply to every animal which is kept in such slaughter-house for any period exceeding one hour a sufficient quantity of wholesome drinking water, and

  Number 45 of 1935: SLAUGHTER OF ANIMALS, ACT, 1935

 37. #1098951

  —Cuirfear ar fáil, mar a mbeidh sé so-rochtana, leorsholáthar d'uisce óil folláin le haghaidh daoine a fostaítear.

  —An adequate supply of wholesome drinking water shall be made conveniently available for the use of employed persons.

  Number 3 of 1958: OFFICE PREMISES ACT, 1958

 38. #1157303

  Tabharfaidh an Chumhacht Choinneála dóthain bia agus uisce inólta chun iad a choimeád i sláinte mhaith, maraon leis na baill éadaigh, an lóistín agus an t-aireachas liachta is gá, do phríosún aigh chogaidh le linn a n-aistrithe.

  The Detaining Power shall supply prisoners of war during transfer with sufficient food and drinking water to keep them in good health, likewise with the necessary clothing, shelter and medical attention.

  Number 11 of 1962: GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962

 39. #1203302

  (a) if the animal is kept in the pound for a period exceeding three hours, to ensure that a sufficient quantity of wholesome drinking water is supplied for its use, and

  ( a ) if the animal is kept in the pound for a period exceeding three hours, to ensure that a sufficient quantity of wholesome drinking water is supplied for its use, and

  Number 10 of 1965: PROTECTION OF ANIMALS (AMENDMENT) ACT, 1965

 40. #1467555

  Ar choinníoll i gcónaí go mbeidh deochanna oiriúnacha seachas deochanna meisciúla (lena n-áirítear uisce óil) ar fáil freisin lena n-ól.

  Provided always that suitable beverages other than intoxicating liquor (including drinking water) are also available for consumption.

  Number 16 of 1988: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1988

 41. #1687598

  uisce óil agus salann orgánach nó neamhorgánach (agus clóiríd sóidiam nó clóiríd photaisiam mar bhun-chomhábhair) a úsáidtear i bpróiseáil bhia i gcoitinne;

  drinking water and organic or non-organic salt (with sodium chloride or potassium chloride as basic components) generally used in food processing;

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 42. #1736181

  I gcás go n-éilíonn táirge críochnaithe go ndéanfaí é a athbhunú sula dtugtar é in uisce óil, éilítear sonraí faoin tseilfré mholta do na táirgí arna n-athbhunú mar atá molta.

  Where a finished product requires reconstitution prior to administration or is administered in drinking water, details of the proposed shelf life are required for the product reconstituted as recommended.

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 43. #1850201

  uisce óil agus salann (agus clóiríd sóidiam nó clóiríd photaisiam mar bhun‑chomhábhair) a úsáidtear i bpróiseáil bia i gcoitinne;

  drinking water and salt (with sodium chloride or potassium chloride as basic components) generally used in food processing;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on organic production and labelling of organic products, amending Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official controls Regulation] and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 44. #306857

  1. ciallaíonn "iarmhair" substaint amháin nó níos mó atá i bplandaí nó ar phlandaí, i dtáirgí plandaí nó ar tháirgí plandaí, i dtáirgí inite ó ainmhithe nó ar tháirgí inite ó ainmhithe, in uisce óil nó ar uisce óil, nó atá in aon áit eile sa chomhshaol agus a eascraíonn as úsáid táirge cosanta plandaí, lena n-áirítear a meitibilítí, a dtáirgí dianscaoilte nó a dtáirgí imoibriúcháin;

  1. "residues" means one or more substances present in or on plants or plant products, edible animal products, drinking water or elsewhere in the environment and resulting from the use of a plant protection product, including their metabolites, breakdown or reaction products;

  Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC

 45. #307881

  3.5.2. Maidir leis na modhanna a úsáidtear chun iarmhair a anailísiú i gcomhair na substainte gníomhaí agus na meitibilítí ábhartha i maitrísí plandúla, ainmhíocha agus comhshaoil agus in uisce óil, de réir mar is iomchuí, déanfar iad a bhailíochtú agus taispeánfar go bhfuil sé sách íogair i leith na leibhéal imní.

  3.5.2. The methods of residue analysis for the active substance and relevant metabolites in plant, animal and environmental matrices and drinking water, as appropriate, shall have been validated and shown to be sufficiently sensitive with respect to the levels of concern.

  Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC

 46. #307986

  Cuirfear san áireamh airíonna na substainte gníomhaí agus airíonna an táirge cosanta plandaí, agus an fhéidearthacht atá ann go dtiocfaidh foghrúpaí éagsúla daonra faoina lé (úsáideoirí gairmiúla nó neamhghairmiúla, seallaigh, oibrithe, cónaitheoirí, grúpaí sonracha soghonta nó tomhaltóirí) go díreach nó go neamhdhíreach, trí bhia, trí bheatha, trí uisce nó tríd an gcomhshaol.

  The properties of the active substance and plant protection product, and the possibility of exposure of different population subgroups (professional or non-professional users, bystanders, workers, residents, specific vulnerable groups or consumers) directly or indirectly through food, feed, drinking water or the environment shall be taken into account.

  Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC

 47. #515958

  7. Ní chuirfear cosc le haon ní sa Rialachán seo ar na Ballstáit maidir le húsáid táirgí bithicídeacha a shrianadh nó a thoirmeasc sa soláthar poiblí uisce óil.

  7. Nothing in this Regulation shall prevent Member States from restricting or banning the use of biocidal products in the public supply of drinking water.

  Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance

 48. #516218

  (iii) níl éifeachtaí do-ghlactha láithreacha nó moillithe ag an táirge bithicídeach féin ar shláinte an duine, lena n-áirítear éifeachtaí ar shláinte grúpaí soghonta, ná ar shláinte ainmhithe ná nach bhfuil éifeachtaí do-ghlactha láithreacha nó moillithe ag iarmhair an táirge bhithicídigh sin ar shláinte an duine lena n-áirítear éifeachtaí ar shláinte grúpaí soghonta, ná ar shláinte ainmhithe, arb éifeachtaí díreacha iad nó éifeachtaí trí uisce óil, trí bhia, trí bheatha, trí aer nó trí éifeachtaí indíreacha eile;

  (iii) the biocidal product has no immediate or delayed unacceptable effects itself, or as a result of its residues, on the health of humans, including that of vulnerable groups, or animals, directly or through drinking water, food, feed, air, or through other indirect effects;

  Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance

 49. #517630

  "nach bhfuil éifeachtaí do-ghlactha láithreacha nó moillithe ag an táirge féin ar shláinte an duine, lena n-áirítear sláinte grúpaí soghonta, ná ar shláinte ainmhithe, ná nach bhfuil éifeachtaí do-ghlactha láithreacha nó moillithe de bharr iarmhair an táirge ar shláinte an duine, lena n-áirítear éifeachtaí ar shláinte grúpaí soghonta [1], ná ar shláinte ainmhithe, arb éifeachtaí díreacha iad nó éifeachtaí trí uisce óil, trí bhia, trí bheatha, trí aer nó trí éifeachtaí indíreacha eile".

  "has no immediate or delayed unacceptable effects itself, or as a result of its residues, on human health, including that of vulnerable groups [1], or animal health, directly or through drinking water, food, feed, air, or through other indirect effects".

  Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance

 50. #738326

  I dteannta na rialacha bunúsacha sin, cumhdaíonn dlí níos sonraí an bhia agus na beatha réimsí áirithe amhail cothú ainmhithe, lena n-áirítear ábhar beathúcháin íocleasaithe, sláinteachas bia agus beatha, zónóisí, seachtháirgí ainmhithe, iarmhair táirgí íocshláinte tréidliachta, éilleáin, rialú agus díothú galar ainmhithe a bhfuil tionchar acu ar shláinte an duine, lipéadú bia agus beatha, táirgí cosanta plandaí, breiseáin bhia agus bheatha, vitimíní, salainn mhianrach, riandúile agus breiseáin eile, ábhair a bhíonn i dtadhall le bia, ceanglais cháilíochta agus chomhdhéanta, uisce óil, ianúchán, bia neamhghnách agus OGManna.

  In addition to those basic rules, more specific food and feed law covers different areas such as animal nutrition, including medicated feedingstuffs, food and feed hygiene, zoonoses, animal by-products, residues of veterinary medicinal products, contaminants, control and eradication of animal diseases with a human health impact, food and feed labelling, plant protection products, food and feed additives, vitamins, mineral salts, trace elements and other additives, food contact materials, quality and compositional requirements, drinking water, ionisation, novel foods and GMOs.

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 51. #914285

  16.—SAVE to the extent of carrying out the sanitary works hereinbefore specified during construction of the Reservoir, the Board shall be under no responsibility to the Corporation for the sanitary condition or nature of the water in the Reservoir, nor for keeping the same clean or fit for drinking.

  16.—SAVE to the extent of carrying out the sanitary works hereinbefore specified during construction of the Reservoir, the Board shall be under no responsibility to the Corporation for the sanitary condition or nature of the water in the Reservoir, nor for keeping the same clean or fit for drinking.

  Number 54 of 1936: LIFFEY RESERVOIR ACT, 1936

 52. #1159242

  Soláthróidh an Chumhacht Choinneála do na himtheorannaithe, le linn a n-aistrithe, leordhóthain uisce inólta, agus leordhóthain bia de cháilíocht agus d'éagsúlacht leormhaith chun iad a choimeád i sláinte mhaith, maraon leis na baill éadaigh is gá, lóistín leormhaith agus an t-aireachas liachta is gá.

  The Detaining Power shall supply internees during transfer with drinking water and food sufficient in quantity, quality and variety to maintain them in good health, and also with the necessary clothing, adequate shelter and the necessary medical attention.

  Number 11 of 1962: GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962

 53. #1202078

  —Beidh de dhualgas ar bhainisteoir gach mianaigh leorsholáthar d'uisce óil a chur ar fáil agus a chothabháil, le haghaidh úsáid daoine a fhostaítear sa mhianach, ag pointí oiriúnacha a mbeidh rochtain orthu go caothúil ag gach duine den sórt sin.

  —It shall be the duty of the manager of every mine to provide and maintain, for the use of persons employed thereat, an adequate supply of drinking water at suitable points conveniently accessible to all such persons.

  Number 7 of 1965: MINES AND QUARRIES ACT, 1965

 54. #1555088

  Toirmisctear nithe nach féidir leis an bpobal sibhialta maireachtáil dá n-éagmais, ar nós earraí bia, limistéir thalmhaíochta le haghaidh táirgeadh earraí bia, barra, beostoc, suiteálacha agus soláthairtí uisce óil agus oibreacha uiscithe, a ionsaí, a scriosadh, a aistriú nó a chur ó mhaith, má dhéantar sin go sonrach chun a luach cothaithe a cheilt ar an bpobal sibhialta nó ar Pháirtí naimhdeach, cibé tucaid atá leis, cibé acu chun sibhialtaigh a chur faoi ghéilleadh le gorta, chun tabhairt orthu imeacht ó áit, nó ar mhaithe le haon tucaid eile.

  It is prohibited to attack, destroy, remove or render useless objects indispensable to the survival of the civilian population, such as foodstuffs, agricultural areas for the production of foodstuffs, crops, livestock, drinking water installations and supplies and irrigation works, for the specific purpose of denying them for their sustenance value to the civilian population or to the adverse Party, whatever the motive, whether in order to starve out civilians, to cause them to move away, or for any other motive.

  Number 35 of 1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998

 55. #1556218

  (b) maidir leis na daoine dá dtagraítear sa mhír seo, a mhéid céanna leis an bpobal sibhialta áitiúil, tabharfar bia agus uisce óil dóibh agus tabharfar caomhnuithe dóibh maidir le sláinte agus sláinteachas agus coimirce ar dhéine na haeráide agus contúirtí na coinbhleachta armtha;

  (b) the persons referred to in this paragraph shall, to the same extent as the local civilian population, be provided with food and drinking water and be afforded safeguards as regards health and hygiene and protection against the rigours of the climate and the dangers of the armed conflict;

  Number 35 of 1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998

 56. #1556354

  Toirmisctear, ar an ábhar sin, nithe nach féidir leis an bpobal sibhialta maireachtáil dá n-éagmais, ar nós earraí bia, limistéir thalmhaíochta le haghaidh táirgeadh earraí bia, barra, beostoc, suiteálacha agus soláthairtí uisce óil agus oibreacha uiscithe, a ionsaí, a scriosadh nó a aistriú nó iad a chur ó mhaith chuige sin.

  It is therefore prohibited to attack, destroy, remove or render useless, for that purpose, objects indispensable to the survival of the civilian population, such as foodstuffs, agricultural areas for the production of foodstuffs, crops, livestock, drinking water installations and supplies and irrigation works.

  Number 35 of 1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998

 57. #1678860

  Sa chomhthéacs sin, ba cheart d'oibríochtaí BEI um maoiniú féachaint le tacaíocht a thabhairt do thionscadail bheaga infheistíochta arna riar ag FBManna chomh maith le tionscadail infheistíochta i gceantair iargúlta tuaithe agus i réimsí chóireáil an uisce óil, dhiúscairt an fhuíolluisce agus an fhuinnimh in-athnuaite.

  In that context, the EIB financing operations should seek to support small investment projects run by SMEs, as well as investment projects in remote rural areas and in the fields of drinking-water treatment, wastewater disposal and renewable energy.

  Decision (EU) 2018/412 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Decision No 466/2014/EU granting an EU guarantee to the European Investment Bank against losses under financing operations supporting investment projects outside the Union

 58. #1732580

  Maidir le bealaí eile le haghaidh tabhairt de bhéal, amhail uisce óil a mheascadh le táirge íocshláinte tréidliachta nó táirge íocshláinte tréidliachta a mheascadh de láimh i mbeatha, níor cheart iad a bheith faoi raon feidhme an Rialacháin seo.

  Other routes for oral administration, such as mixing of water for drinking with a veterinary medicinal product or manual mixing of a veterinary medicinal product into feed should not fall within the scope of this Regulation.

  Regulation (EU) 2019/4 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the manufacture, placing on the market and use of medicated feed, amending Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 90/167/EEC (Text with EEA relevance)

 59. #1733500

  Chun a áirithiú go ndéanfar táirgí íocshláinte tréidliachta áirithe atá le tabhairt ó bhéal i mbeatha nó uisce óil d’ainmhithe a thabhairt mar is cuí agus go ndéanfar dáileog iomchuí díobh a thabhairt, go háirithe i gcás cóireáil grúpaí ainmhithe, ba cheart tuairisciú cuí a dhéanamh ar thabhairt den sórt sin san fhaisnéis faoi tháirgí.

  To ensure the proper administration and appropriate dosing of certain veterinary medicinal products which are to be administered orally in feed or drinking water to animals, especially in the case of treatment of groups of animals, such administration should be properly described in the product information.

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 60. #1733502

  Chun feabhas a chur ar úsáid éifeachtach agus shábháilte táirgí íocshláinte tréidliachta arna n-údarú agus arna n-oideasú le haghaidh iad a thabhairt tríd an mbéal trí bhealaí eile seachas beatha íocleasaithe, amhail uisce le haghaidh óil a mheascadh le táirge íocshláinte tréidliachta nó mar mheascadh láimhe de tháirge íocshláinte tréidliachta i mbeatha agus é á thabhairt do na bia-ainmhithe ag an gcoimeádaí ainmhithe, ba cheart don Choimisiún, i gcás inar gá, gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

  In order to improve the effective and safe use of veterinary medicinal products authorised and prescribed for oral administration via routes other than medicated feed, such as mixing of water for drinking with a veterinary medicinal product or manual mixing of a veterinary medicinal product into feed and administered by the animal keeper to food-producing animals, the Commission should, where necessary, adopt delegated acts.

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 61. #1734923

  Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 147, chun an tAirteagal seo a fhorlíonadh, de réir mar is gá, lena mbunaítear na rialacha maidir le bearta iomchuí chun a áirithiú go mbaintear úsáid éifeachtach agus shábháilte as táirgí íocshláinte tréidliachta arna n-údarú agus arna n-oideasú lena dtabhairt tríd an mbéal trí bhealaí eile seachas beatha íocleasaithe, amhail uisce óil a mheascadh le táirge íocshláinte tréidliachta nó táirge íocshláinte tréidliachta a mheascadh de láimh i mbeatha agus arna thabhairt ag an gcoimeádaí ainmhithe do na bia-ainmhithe.

  The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 147, in order to supplement this Article, as necessary, which establish the rules on appropriate measures to ensure the effective and safe use of veterinary medicinal products authorised and prescribed for oral administration via routes other than medicated feed, such as mixing of water for drinking with a veterinary medicinal product or as manual mixing of a veterinary medicinal product into feed and administered by the animal keeper to food-producing animals.

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 62. #1800365

  Leis an Treoir (AE) 2016/1148 maidir le slándáil gréasán agus faisnéise, leagadh síos ceanglais maidir leis na hinniúlachtaí náisiúnta i réimse na cibearshlándála, bunaíodh na chéad sásraí chun comhar straitéiseach agus oibríochtúil a fheabhsú idir na Ballstáit, agus tugadh isteach oibleagáidí maidir le bearta slándála agus fógraí faoi theagmhais i réimsí áirithe atá ríthábhachtach don gheilleagar agus don tsochaí amhail fuinneamh, iompar, soláthair agus dáilte uisce óil, baincéireacht, bonneagair an mhargaidh airgeadais, cúram sláinte, an bonneagar digiteach mar aon le príomhsholáthraithe seirbhísí digiteacha (innill chuardaigh, seirbhísí néalríomhaireachta agus margaí ar líne).

  Directive (EU) 2016/1148 put in place requirements concerning national capabilities in the field of cybersecurity, established the first mechanisms to enhance strategic and operational cooperation between Member States, and introduced obligations concerning security measures and incident notifications across sectors which are vital for the economy and society, such as energy, transport, drinking water supply and distribution, banking, financial market infrastructures, healthcare, digital infrastructure as well as key digital service providers (search engines, cloud computing services and online marketplaces).

  Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) and on information and communications technology cybersecurity certification and repealing Regulation (EU) No 526/2013 (Cybersecurity Act) (Text with EEA relevance)

 63. #1593428

  Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Uisce Óil), 2000 (I.R. Uimh. 439 de 2000).

  6) EUROPEAN COMMUNITIES (DRINKING WATER) REGULATIONS, 2000 (S.I. NO. 439 OF 2000). (LAID BY ENVIRONMENT AND LOCAL GOVERNMENT)

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 64. #1605751

  Tuarascáil maidir leis an Uisce Óil, 2013.

  DRINKING WATER REPORT, 2013

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 65. #1607637

  Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Uisce Óil) (Uimh. 2) 2007 (I.R. Uimh. 278 de 2007).

  EUROPEAN COMMUNITIES (DRINKING WATER) (NO. 2) REGULATIONS 2007 (S.I. NO. 278 OF 2007).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 66. #1607638

  Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Uisce Óil) 2007 (I.R. Uimh. 106 de 2007).

  EUROPEAN COMMUNITIES (DRINKING WATER) REGULATIONS 2007 (S.I. NO. 106 OF 2007).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 67. #1609195

  Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Substaintí Radaighníomhacha in Uisce Óil), 2016 (I.R. Uimh. 160 de 2016).

  EUROPEAN UNION (RADIOACTIVE SUBSTANCES IN DRINKING WATER) REGULATIONS 2016 (S.I. NO. 160 OF 2016).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 68. #1641963

  Cáilíocht an Uisce Óil in Éirinn. Tuarascáil don bhliain 1999 maille le hAthbhreithniú ar an tréimhse 1997-1999.

  THE QUALITY OF DRINKING WATER IN IRELAND. A REPORT FOR THE YEAR 1999 WITH A REVIEW OF THE PERIOD 1997-1999.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 69. #1641964

  Cáilíocht an Uisce Óil in Éirinn. Tuarascáil don bhliain 2002 maille le hAthbhreithniú ar an tréimhse 2000-2002.

  THE QUALITY OF DRINKING WATER IN IRELAND. A REPORT FOR THE YEAR 2002 WITH A REVIEW OF THE PERIOD 2000-2002.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.