Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

European

framework

115 results in 65 documents

 1. #608175

  na cuspóirí foriomlána atá ag an gcreat athnuaite le haghaidh comhair Eorpaigh i réimse na hóige (2010-2018)

  the overall objectives of the renewed framework for European cooperation in the youth field (2010-2018);

  Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing "Erasmus+": the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC Text with EEA relevance

 2. #567566

  Déantar staidreamh Eorpach a fhorbairt, a tháirgeadh agus a scaipeadh faoin gcreat reachtach sin trí dhlúthchomhar comhordaithe laistigh den Chóras Staidrimh Eorpach (CSE).

  European statistics are developed, produced and disseminated under that legislative framework through close and coordinated cooperation within the European Statistical System (ESS).

  Regulation (EU) No 99/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the European statistical programme 2013-17 Text with relevance for the EEA and for Switzerland

 3. #280031

  (b) Cinneadh Uimh. 1411/2001/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2001 maidir le Creat Comhphobail le haghaidh comhair chun forbairt inbhuanaithe uirbeach a chur chun cinn [16];

  (b) Decision No 1411/2001/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on a Community Framework for cooperation to promote sustainable urban development [16];

  Regulation (EC) No 614/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 concerning the Financial Instrument for the Environment (LIFE+)

 4. #290074

  (3) Fágann na hathruithe a tugadh isteach nuair a méadaíodh an tAontas Eorpach chun 27 Ballstát a áireamh gur gá athbhreithniú a dhéanamh ar chomhar custaim an Chomhphobail i gcreat níos leithne agus le meicníochtaí nuachóirithe.

  (3) The changes introduced when the European Union was enlarged to include 27 Member States require a reconsideration of Community customs cooperation in a broader framework and with modernised mechanisms.

  Regulation (EC) No 766/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 amending Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters

 5. #308785

  (5) Is é is aidhm don chomhar praiticiúil i réimse an tearmainn méadú ar chóineasú nósanna imeachta cinnteoireachta na mBallstát maidir leis an réimse sin agus cáilíocht leanúnach a áirithiú i leith na nósanna imeachta sin faoi chuimsiú creata reachtaigh Eorpaigh.

  (5) Practical cooperation on asylum aims to increase convergence and ensure ongoing quality of Member States' decision-making procedures in that area within a European legislative framework.

  Regulation (EU) No 439/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 establishing a European Asylum Support Office

 6. #327462

  - Conclúidí na Comhairle an 12 Bealtaine 2009 maidir le creat straitéise le haghaidh comhair Eorpaigh maidir le hoideachas agus le hoiliúint ("ET 2020") [3];

  - the Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020) [3];

  Council conclusions on early childhood education and care: providing all our children with the best start for the world of tomorrow (2011)

 7. #534406

  Rún ón gComhairle an 27 Samhain 2009 maidir le creat athnuaite le haghaidh comhair Eorpaigh i réimse na hóige (2010-2018) [4].

  Council Resolution of 27 November 2009 on a renewed framework for European cooperation in the youth field [4].

  Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 27 November 2012 on the participation and social inclusion of young people with emphasis on those with a migrant background

 8. #608173

  cuspóirí don chreat straitéise le haghaidh comhair Eorpaigh maidir le hoideachas agus le hoiliúint ("ET 2020"), lena n-áirítear na tagarmharcanna;

  the objectives of the strategic framework for European cooperation in education and training ('ET 2020'), including the corresponding benchmarks;

  Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing "Erasmus+": the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC Text with EEA relevance

 9. #642322

  Ba cheart an comhar idir na húdaráis inniúla a eagrú faoi chuimsiú Choiste na gComhlachtaí Eorpacha um Fhormhaoirseacht Iniúchóireachta (CCEFI), arb iad ionadaithe ardleibhéil de chuid na n-údarás inniúil a bheidh air.

  The cooperation between competent authorities should be organised within the framework of a Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB), which should be composed of high-level representatives of the competent authorities.

  Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC Text with EEA relevance

 10. #669066

  Féadfar comhpháirtíocht réime a bhunú mar shásra fadtéarmach maidir le comhar idir an Coimisiún agus Líonra na Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí agus/nó a chomhlachtaí comhairliúcháin.

  A framework partnership may be established as a long-term cooperation mechanism between the Commission and the European Consumer Centres Network and/or its constitutive bodies.

  Regulation (EU) No 254/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on a multiannual consumer programme for the years 2014-20 and repealing Decision No 1926/2006/EC

 11. #723594

  Seolfar an comhar sin laistigh de chreat institiúideach dlíthiúil an Aontais Eorpaigh agus forálacha ábhartha na gConarthaí á n-urramú.

  This cooperation shall be conducted within the institutional and legal framework of the European Union and with respect for the relevant provisions of the Treaties.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 12. #1810500

  comhar leis an gCoimisiún, leis an Údarás Eorpach Saothair agus leis na Ballstáit maidir leis an imréiteach laistigh den chreat a leagtar amach i gCaibidil III;”;

  cooperation with the Commission, the European Labour Authority and the Member States on the clearance within the framework set in Chapter III;’;

  Regulation (EU) 2019/1149 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 establishing a European Labour Authority, amending Regulations (EC) No 883/2004, (EU) No 492/2011, and (EU) 2016/589 and repealing Decision (EU) 2016/344 (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)

 13. #1819200

  ciallaíonn “EUROSUR” an creat le haghaidh malartú faisnéise agus comhar idir na Ballstáit agus an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta;

  ‘EUROSUR’ means the framework for information exchange and cooperation between the Member States and the European Border and Coast Guard Agency;

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 14. #1860917

  Ní mór creatdálaí maidir le comhar idir lucht taighde, oideachais agus nuálaíochta san Eoraip a bheith ann mar aon le sineirgí láidre chun a áirithiú go ndéanfar foinsí tearca a infheistiú go cuí agus go héifeachtúil sa taighde agus sa nuálaíocht.

  Framework conditions for cooperation between European research, education and innovation along with strong synergies need to be in place to ensure proper and efficient investment of scarce resources into research and innovation.

  Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe

 15. #325267

  Féadfaidh ionadaithe an Choimisiúin agus na Gníomhaireachta Eorpaigh chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (Frontex) arna bunú le Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle [] páirt a ghlacadh sna cruinnithe arna n-eagrú faoi chuimsiú an líonra oifigeach idirchaidrimh inimirce, cé go bhféadfar na cruinnithe a thionól gan na hionadaithe sin a bheith i láthair i gcás ina n-éilítear amhlaidh de bharr nithe a bhaineann le cúrsaí oibríochtúla.

  Representatives of the Commission and the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex) established by Council Regulation (EC) No 2007/2004 [] may participate in the meetings organised within the framework of the immigration liaison officers network, although, if operational considerations so require, meetings may be held in the absence of those representatives.

  Regulation (EU) No 493/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 amending Council Regulation (EC) No 377/2004 on the creation of an immigration liaison officers network

 16. #332458

  i mír 1, cuirtear ‘… atá folaithe leis an gCuid seo’ in ionad ‘… faoi fhorálacha Theideal IV den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh’ agus cuirtear ‘na Ballstáit eile a mbeidh an beart ina cheangal orthu’ in ionad ‘na Ballstáit eile dá dtagraítear in Airteagal 1 den Phrótacal ag lánpháirtiú acquis Schengen i gcreat an Aontais Eorpaigh agus idir í agus Éire nó an Ríocht Aontaithe má bhíonn na Ballstáit sin rannpháirteach sna réimsí comhair i gceist’;

  in paragraph 1, the words ‘under the provisions of Title IV of the Treaty establishing the European Community’ shall be replaced by ‘covered by this Part’ and the words ‘Member States referred to in Article 1 of the Protocol integrating the Schengen acquis into the framework of the European Union as well as Ireland or the United Kingdom if those Member States take part in the areas of cooperation in question’ shall be replaced by ‘Member States bound by the measure’;

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 17. #563034

  Maidir leis na comhchuspóirí comhair agus na coinníollacha riaracháin agus airgeadais a bhaineann le deontais a thugtar d’eagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú agus do na heagraíochtaí geallsealbhóirí Eorpacha a chomhlíonann na critéir a leagtar amach in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo, déanfar iad a shainmhíniú sna creat-chomhaontuithe comhpháirtíochta arna síniú idir an Coimisiún agus na heagraíochtaí um chaighdeánú agus na geallsealbhóirí sin, i gcomhréir le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 agus le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2342/2002.

  The common cooperation objectives and the administrative and financial conditions relating to the grants awarded to European standardisation organisations and the European stakeholder organisations meeting the criteria set out in Annex III to this Regulation shall be defined in the framework partnership agreements between the Commission and those standardisation and stakeholder organisations, in accordance with Regulations (EC, Euratom) No 1605/2002 and (EC, Euratom) No 2342/2002.

  Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European standardisation, amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 2009/23/EC and 2009/105/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decision 87/95/EEC and Decision No 1673/2006/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance

 18. #566452

  7° Tig leis an Stát na roghnuithe nó na roghanna a fheidhmiú— i a bhfuil feidhm ag Airteagal 20 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a bhaineann le comhar feabhsaithe maidir leo, ii faoi Phrótacal Uimh. 19 maidir le acquis Schengen arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh atá i gceangal leis an gconradh sin agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (ar a dtugtaí an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh), agus iii faoi Phrótacal Uimh. 21 maidir le seasamh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann i dtaca leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais, atá i gceangal, lena n-áirítear an rogha go scoirfidh an Prótacal sin Uimh. 21, go hiomlán nó go páirteach, d'fheidhm a bheith aige maidir leis an Stát

  7° State may exercise the options or discretions— i to which Article 20 of the Treaty on European Union relating to enhanced cooperation applies, ii under Protocol 19 on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union annexed to that treaty and to the Treaty on the Functioning of the European Union (formerly known as the Treaty establishing the European Community), and 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice, so annexed, including the option that the said Protocol No. 21 shall, in whole or in part, cease to apply to the State

  CONSTITUTION OF IRELAND 1937

 19. #567386

  Ba cheart forbairt, táirgeadh agus scaipeadh staidrimh Eorpaigh faoi chuimsiú chreat reachtach an chláir ilbhliantúil a bhaint amach trí chomhar dlúth agus comhordaithe laistigh den Chóras Staidrimh Eorpach (CSE) idir údarás staidrimh an Aontais, arb é an Coimisiún (Eurostat) é, agus na hinstitiúidí staidrimh náisiúnta agus údaráis náisiúnta eile de réir mar a ainmneoidh na Ballstáit iad [3] (i dteannta a chéile, "údaráis staidrimh náisiúnta").

  The development, production and dissemination of European statistics within the legislative framework of the multiannual programme should be achieved through close and coordinated cooperation within the European Statistical System (ESS) between the Union statistical authority, which is the Commission (Eurostat), and the national statistical institutes and other national authorities as designated by the Member States [3] (collectively, "national statistical authorities").

  Regulation (EU) No 99/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the European statistical programme 2013-17 Text with relevance for the EEA and for Switzerland

 20. #605389

  Áiritheoidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, go mbeidh na gníomhaíochtaí a dhéantar faoin gClár ar aon dul le agus comhlántach le gníomhaíochtaí Aontais eile, amhail Cistí Struchtúrtha agus Infheistíochta na hEorpa (CSIEanna) amhail a shonraítear sa Chomhchreat Straitéiseach a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [14], go háirithe faoi CSE.

  The Commission, in cooperation with the Member States, shall ensure that activities carried out under the Programme are consistent with, and complementary to, other Union action, such as the European Structural and Investment Funds (ESIFs), as specified in the Common Strategic Framework laid down in Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council [14], and in particular under the ESF.

  Regulation (EU) No 1296/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on a European Union Programme for Employment and Social Innovation ("EaSI") and amending Decision No 283/2010/EU establishing a European Progress Microfinance Facility for employment and social inclusion Text with EEA relevance

 21. #608388

  na foinsí Eorpacha cistithe eile is ábhartha do bheartais oideachais, oiliúna, óige, agus spóirt, go háirithe Ciste Sóisialta na hEorpa agus na hionstraimí airgeadais eile a bhaineann le fostaíocht agus cuimsiú sóisialta, Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus "Fís 2020" -an Clár Réime Iomaíochais agus Nuálaíochta, chomh maith leis na hionstraimí airgeadais a bhaineann leis an gceartas agus le saoránacht, sláinte, cláir um chomhar seachtrach agus cúnamh réamhaontachais.

  the other Union relevant sources of funding for education, training, youth and sport, in particular the European Social Fund and the other financial instruments relating to employment and social inclusion, the European Regional Development Fund and 'Horizon 2020' - the Framework Programme for Research and Innovation, as well as the financial instruments relating to justice and citizenship, health, external cooperation programmes and pre-accession assistance.

  Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing "Erasmus+": the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC Text with EEA relevance

 22. #666139

  Na comhaontaithe comhpháirtíochta agus comhair, na comhaontuithe comhlachais agus comhaontuithe eile atá ann cheana féin nó a bheidh ann sa todhchaí a chruthaíonn gaolmhaireacht le tíortha comhpháirtíochta, teachtaireachtaí comhfhreagracha ón gCoimisiún, Conclúidí comhfhreagracha ón gComhairle Eorpach, agus Conclúidí comhfhreagracha ón gComhairle chomh maith le dearbhuithe ábhartha ó chruinnithe mullaigh nó conclúidí ábhartha cruinnithe aireachta le tíortha comhpháirtíochta BCE lena n-áirítear i gcomhthéacs Chomhpháirtíocht an Oirthir agus an Aontais don Réigiún Meánmhuirí agus rúin ábhartha ó Pharlaimint na hEorpa, is iad a bheidh, agus prionsabal na húinéireachta á urramú acu, i gcreat foriomlán beartais an Rialacháin seo chun tacaíocht an Aontais a chlársceidealú agus a chur chun feidhme faoin Rialachán seo.

  The partnership and cooperation agreements, the association agreements and other existing or future agreements that establish a relationship with partner countries, corresponding Commission communications, European Council conclusions, and Council conclusions, as well as relevant summit declarations or conclusions of ministerial meetings with the partner countries of the ENP, including in the context of the Eastern Partnership and the Union for the Mediterranean, and also relevant European Parliament resolutions, shall, while respecting the principle of ownership, constitute the overall policy framework of this Regulation for programming and implementing Union support under this Regulation.

  Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a European Neighbourhood Instrument

 23. #734458

  Tá sé sin faoi réir rialacha an Aontais maidir le cosaint sonraí, mar a leagtar síos i dTreoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [14] agus ní dochar é do rialacha an Aontais maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta inniúla i gcreat imeachtaí coiriúla, amhail iad sin a leagtar síos i dTreoir 2014/41/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [15] nó Cinneadh Réime 2006/960/CGB.

  This is subject to Union rules on data protection, as laid down in Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council [14] and without prejudice to Union rules on cooperation between competent national authorities in the framework of criminal proceedings, such as those laid down in Directive 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council [15] or Framework Decision 2006/960/JHA.

  Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA

 24. #1698961

  Leagtar síos leis an Rialachán seo imchlúdach airgeadais ar feadh ré iomlán an chreata airgeadais ilbhliantúil (CAI) lena mbaineann, atá le bheith ionann agus méid na príomhthagartha, de réir bhrí phointe 17 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le comhar i dtaca leis an smacht buiséadach, maidir le comhar in ábhair bhuiséadacha agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle le linn an nós imeachta bhuiséadaigh bhliantúil.

  This Regulation lays down a financial envelope for the entire duration of the relevant multiannual financial framework (MFF) which is to constitute the prime reference amount, within the meaning of point 17 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on cooperation on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management, for the European Parliament and the Council during the annual budgetary procedure.

  Regulation (EU) 2018/1091 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on integrated farm statistics and repealing Regulations (EC) No 1166/2008 and (EU) No 1337/2011 (Text with EEA relevance.)

 25. #1762355

  1.Bunaítear leis an Rialachán seo, i gcomhar le [Rialachán 2018/xx maidir le hidir-inoibritheacht (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)] creat chun idir-inoibritheacht idir an córas dul isteach/imeachta (EES) an Córas Faisnéise Víosaí (VIS), [an Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS)], Eurodac, córas faisnéise Schengen (SIS), agus [an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla do náisiúnaigh tríú tír (ECRIS-TCN)] a áirithiú chun go mbeidh na córais agus na sonraí sin ag forlíonadh a chéile.

  1.This Regulation, together with [Regulation 2018/xx on interoperability police and judicial cooperation, asylum and migration], establishes a framework to ensure the interoperability between the Entry/Exit System (EES), the Visa Information System (VIS), [the European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)], Eurodac, the Schengen Information System (SIS), and [the European Criminal Records Information System for third-country nationals (ECRIS-TCN)] in order for those systems and data to supplement each other.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226

 26. #1778427

  Ba cheart do na húdaráis rialála comhordú a dhéanamh ina measc féin nuair a bhíonn a gcuid cúraimí á gcur i gcrích acu chun a áirithiú go gcomhlíonann an Líonra Eorpach d'Oibreoirí Córais Tarchurtha Leictreachais (“ENTSO don Leictreachas”), an tEintiteas Eorpach d'Oibreoirí Córas Dáileacháin (“eintiteas AE do OCDanna”), agus lárionaid chomhordúcháin réigiúnacha a gcuid oibleagáidí faoi chreat rialála an mhargadh inmheánaigh don leictreachas, agus cinntí na Gníomhaireachta um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER), a bunaíodh le Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

  Regulatory authorities should coordinate among themselves when carrying out their tasks to ensure that the European Network of Transmission System Operators for Electricity (the ‘ENTSO for Electricity’), the European Entity for Distribution System Operators (the ‘EU DSO entity’), and the regional coordination centres comply with their obligations under the regulatory framework of the internal market for electricity, and with decisions of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), established by Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council.

  Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/27/EU (Text with EEA relevance.)

 27. #1809940

  Laistigh de chreat a n-inniúlachtaí faoi seach, ba cheart don Údarás comhoibriú le gníomhaireachtaí an Aontais, go háirithe leo sin a bunaíodh i réimse na fostaíochta agus an bheartais shóisialta, agus é ag cur le saineolas na ngníomhaíochtaí sin agus an leas is fearr is féidir a bhaint as sineirgí: an Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound), an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop), an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA), agus an Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (ETF), mar aon leis an gcomhrac i gcoinne na coireachta eagraithe agus na gáinneála ar dhaoine, i gcomhar le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust).

  Within the framework of their respective competences, the Authority should cooperate with agencies of the Union, in particular those established in the area of employment and social policy, building on their expertise and maximising synergies: the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), and the European Training Foundation (ETF), as well as, as regards the fight against organised crime and trafficking in human beings, with the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust).

  Regulation (EU) 2019/1149 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 establishing a European Labour Authority, amending Regulations (EC) No 883/2004, (EU) No 492/2011, and (EU) 2016/589 and repealing Decision (EU) 2016/344 (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)

 28. #1814472

  Ba cheart d’údaráis na mBallstát a áirithiú, i gcás inarb iomchuí agus i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí náisiúnta, go mbeidh teacht ag oifigigh idirchaidrimh inimirce ar fhaisnéis a gheobhaidh oifigigh idirchaidrimh arna n-imscaradh chuig Ballstáit eile agus táirgí anailíseacha straitéiseacha agus oibríochtúla de chuid na ngníomhaireachtaí Aontais i ndáil le hinimirce neamhdhleathach, le filleadh agus athlánpháirtiú díniteach agus éifeachtach, le coireacht trasteorann nó le cosaint idirnáisiúnta agus le hathlonnú agus go ndéanfar an fhaisnéis arna soláthar ag oifigigh idirchaidrimh inimirce a chomhroinnt leis na Gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an Aontais; go háirithe an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta, Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Europol) agus Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn (EASO) laistigh de chreat dlíthiúil gach ceann díobh.

  Member State authorities should ensure that, where appropriate and in accordance with Union and national law, information obtained by liaison officers deployed to other Member States and strategic and operational analytical products of Union agencies in relation to illegal immigration, dignified and effective return and reintegration, cross-border criminality or international protection and resettlement effectively reach immigration liaison officers in third countries and that the information provided by immigration liaison officers is shared with the relevant Union agencies; in particular the European Border and Coast Guard Agency, European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and the European Asylum Support Office (EASO) within the scope of their respective legal frameworks.

  Regulation (EU) 2019/1240 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the creation of a European network of immigration liaison officers

 29. #1860442

  Baineann siad leis an ailíniú leis na comhpháirtíochtaí Eorpacha faoin gclár Fís Eorpach agus lena rialacha rialaithe, le feabhsú na samhla reatha cistiúcháin mar a mhol Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, agus le háireamh na féidearthachta d’EIT meabhráin chomhoibre a thabhairt i gcrích le PENanna d’fhonn sean-PENanna a choinneáil ina mbaill ghníomhacha de Phobal EIT tar éis theacht chun críche dá gcreatchomhaontuithe comhpháirtíochta.

  They concern the alignment with the European partnerships under Horizon Europe and their governing rules, the improvement of the current funding model as recommended by the European Court of Auditors and the inclusion of the possibility for the EIT to conclude memoranda of cooperation with KICs to keep former KICs as active members of the EIT Community after the termination of their framework partnership agreement.

  Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe

 30. #290075

  (4) Mhodhnaigh Cinneadh 1999/352/CE, CECG, Euratom ón gCoimisiún an 28 Aibreán 1999 lena mbunaítear an Oifig Eorpach Frithchalaoise (OLAF) [4] agus an Coinbhinsiún maidir le húsáid theicneolaíocht na faisnéise chun críocha custaim [5], a tarraingíodh suas le Gníomh ón gComhairle an 26 Iúil 1995 [6], an creat ginearálta don chomhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún maidir le cionta faoi reachtaíocht an Chomhphobail a chosc, a imscrúdú agus a ionchúiseamh.

  (4) Commission Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom of 28 April 1999 establishing the European Anti-Fraud Office (OLAF) [4] and the Convention on the use of information technology for customs purposes [5], drawn up by Council Act of 26 July 1995 [6], modified the general framework for cooperation between the Member States and the Commission as regards preventing, investigating and prosecuting offences under Community legislation.

  Regulation (EC) No 766/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 amending Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters

 31. #290196

  2. Féadfaidh an Coimisiún saineolas, cúnamh teicniúil nó cúnamh lóistíochtúil, gníomhaíocht oiliúna nó chumarsáide nó aon tacaíocht oibríochtúil eile a chur ar fáil do na Ballstáit chun cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach agus i bhfeidhmiú dualgas na mBallstát laistigh de chreat cur chun feidhme an chomhair chustaim dá bhforáiltear le hAirteagal 29 agus le hAirteagal 30 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.";

  2. The Commission may make expertise, technical or logistical assistance, training or communication activity or any other operational support available to the Member States both for the achievement of the objectives of this Regulation and in the performance of Member States’ duties in the framework of the implementation of the customs cooperation provided for by Articles 29 and 30 of the Treaty on European Union.

  Regulation (EC) No 766/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 amending Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters

 32. #290297

  5. Féadfaidh údaráis chustaim na mBallstát an FIDE a úsáid laistigh de chreat an chomhair chustaim dá bhforáiltear le hAirteagal 29 agus le hAirteagal 30 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  5. The customs authorities of the Member States may use the FIDE within the framework of customs cooperation provided for in Articles 29 and 30 of the Treaty on European Union.

  Regulation (EC) No 766/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 amending Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters

 33. #300029

  (2) Chuige sin, ba cheart an comhar agus an comhordú idir na húdaráis sin a fhorbairt ar shlí níos córasaí agus níos eagraithe lena ndéanfaí na cumhachtaí agus na socruithe institiúideacha náisiúnta agus Comhphobail a urramú go hiomlán agus lena gcuirfí san áireamh an gá atá le hathbhreithniú a dhéanamh ar an gcreat bunúsach dlí atá ann d'fhonn é a oiriúnú don staid mar atá i láthair na huaire, d'fhonn freagairt níos fearr do dhúshláin amach anseo agus d'fhonn comhchuibhiú níos fearr ar an Staidreamh Eorpach a áirithiú.

  (2) To that effect, the cooperation and coordination of those authorities should be developed in a more systematic and organised manner with full respect to the national and Community powers and institutional arrangements and taking into account the need to revise the existing basic legal framework in order to adapt it to the current reality, to better respond to future challenges, and to ensure a better harmonisation of European statistics.

  Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on European statistics and repealing Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities, Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, and Council Decision 89/382/EEC, Euratom establishing a Committee on the Statistical Programmes of the European Communities

 34. #310447

  an comhshaol, an tslándáil, iomaíochas agus nuálaíocht, comhtháthú, taighde (go háirithe gníomhaíochtaí an Seachtú Clár Réime atá nasctha le GMES, gan dochar do Chinneadh Uimh. 1982/2006/CE, iompar agus iomaíocht, comhar idirnáisiúnta, na cláir Eorpacha maidir le Bonneagar Domhanda um Loingseoireacht Satailíte (GNSS), cosaint sonraí pearsanta agus cearta maoine intleachtúla atá ann cheana, Treoir 2007/2/CE, an Comhchóras um Fhaisnéis Chomhshaoil (SEIS) agus gníomhaíochtaí an Aontais sa réimse práinnfhreagartha.

  It shall ensure the complementarity and consistency of the GMES programme with other relevant Union policies, instruments and actions, relating in particular to the environment, security, competitiveness and innovation, cohesion, research (in particular the activities of the Seventh Framework Programme linked to GMES, without prejudice to Decision No 1982/2006/EC), transport and competition, international cooperation, the European Global Navigation Satellite Systems (GNSS) programmes, the protection of personal data and existing intellectual property rights, Directive 2007/2/EC, the Shared Environmental Information System (SEIS) and Union activities in the field of emergency response.

  Regulation (EU) No 911/2010 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the European Earth monitoring programme (GMES) and its initial operations (2011 to 2013)

 35. #324510

  3. Féadfar na comhchuspóirí comhoibrithe agus na coinníollacha riaracháin agus airgeadais a bhaineann le deontais a thugtar d’eagraíocht na CMTanna a shainmhíniú i gcreatchomhaontú comhpháirtíochta arna shíniú ag an gCoimisiún agus an eagraíocht sin, i gcomhréir le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle an 25 Meitheamh 2002 maidir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme ar bhuiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach [16] (an Rialachán Airgeadais) agus le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2342/2002.

  3. The common cooperation objectives and the administrative and financial conditions relating to the grants awarded to the organisation of TABs may be defined in a framework partnership agreement signed by the Commission and that organisation, in accordance with Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities [16] (the Financial Regulation) and Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002.

  Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC

 36. #331387

  Na Ballstáit ar mian leo comhar feabhsaithe a bhunú eatarthu féin faoi chuimsiú inniúlachtaí neamheisiacha an Aontais, féadfaidh siad leas a bhaint as institiúidí an Aontais agus na hinniúlachtaí sin a fheidhmiú trí fhorálacha iomchuí na gConarthaí a chur i bhfeidhm, faoi réir na dteorainneacha agus i gcomhréir leis na socruithe mionsonraithe atá leagtha síos san Airteagal seo agus in Airteagail 280a go 280i den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

  Member States which wish to establish enhanced cooperation between themselves within the framework of the Union's non-exclusive competences may make use of its institutions and exercise those competences by applying the relevant provisions of the Treaties, subject to the limits and in accordance with the detailed arrangements laid down in this Article and in Articles 280 A to 280 I of the Treaty on the Functioning of the European Union.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 37. #349972

  i gcás tionscadal gaoithe amach ón gcósta, an coiste arna bhunú le hAirteagal 8 de Chinneadh 2006/971/CE ón gComhairle an 19 Nollaig 2006 maidir leis an gComhar Cláir Sonrach lena gcuirtear chun feidhme Seachtú Creat-Chlár an Chomhphobail ar thaighde, ar fhorbairt theicneolaíochta agus ar ghníomhaíochtaí taispeána (2007 go 2013) [10];

  for offshore wind projects, the committee established by Article 8 of Council Decision 2006/971/EC of 19 December 2006 concerning the Specific Programme Cooperation implementing the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013) [10];

  Regulation (EC) No 663/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy

 38. #351180

  Ba cheart go mbeadh na cóid ghréasáin sin i gcomhréir leis na creat-treoirlínte ar de chineál neamhcheangailteach iad (creat-treoirlínte) agus a d'fhorbair an Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh arna bunú le Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh [6], (an Ghníomhaireacht).

  Those network codes should be in line with framework guidelines, which are non-binding in nature (framework guidelines) and which are developed by the Agency for the Cooperation of Energy Regulators established by Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators [6] (the Agency).

  Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 1228/2003

 39. #351673

  Ba cheart go mbeadh na cóid ghréasáin sin i gcomhréir leis na creat-treoirlínte ar de chineál neamhcheangailteach iad (creat-treoirlínte) agus a d'fhorbair an Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh arna bunú le Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh [7], (an Ghníomhaireacht).

  The network codes should be in line with framework guidelines which are non-binding in nature (framework guidelines) and which are developed by the Agency for the Cooperation of Energy Regulators established by Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators [7] (the Agency).

  Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005

 40. #534313

  tagraítear sa Rún maidir le creat athnuaite le haghaidh comhair Eorpaigh i réimse na hóige (2010-2018) [2] do shaoránacht ghníomhach daoine óga agus do chuimsiú sóisialta daoine óga uile a chur chun cinn mar chuid dá chuspóirí foriomlána, agus aithnítear leis rannpháirtíocht agus cuimsiú sóisialta mar dhá cheann de na hocht réimse ghníomhaíochta atá aige.

  the Resolution on a renewed framework for European cooperation in the youth field (2010-2018) [2] refers to the promotion of young people’s active citizenship and social inclusion of all young people among its overall objectives, and identifies participation and social inclusion as two of its eight fields of action.

  Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 27 November 2012 on the participation and social inclusion of young people with emphasis on those with a migrant background

 41. #534546

  Na Conclúidí ón gComhairle den 12 Bealtaine 2009 maidir le creat straitéiseach don chomhar Eorpach san oideachas agus san oiliúint ("ET 2020") [1], inar leagadh amach mar chuspóir go ndéanfaí cion na n-ísealghnóthachtálaithe a laghdú sna bunscileanna (bunlitearthacht, matamaitic agus an eolaíocht) go dtí 15% faoin mbliain 2020.

  The Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training ("ET 2020") [1], which set the goal of diminishing the share of low achievers in basic skills (reading literacy, mathematics and science) to 15 % by 2020.

  Council conclusions of 26 November 2012 on literacy

 42. #534607

  Tuarascáil a thabhairt ar na gníomhaíochtaí atá déanta acu chun feabhas a chur ar na leibhéil litearthachta a bhaineann le gach aois, agus más féidir, ar an tionchar a bheidh ag an gníomhaíochtaí sin sa chéad Tuarascáil Chomhpháirteach eile ón gComhairle agus ón gCoimisiún maidir le cur chun feidhme an chreata straitéisigh don chomhar Eorpach san oideachas agus san oiliúint ("ET2020") in 2015.

  Report on their actions to improve literacy levels at all ages and, where possible, on the impact of those actions in the next Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the strategic framework for European cooperation in education and training ("ET2020") in 2015.

  Council conclusions of 26 November 2012 on literacy

 43. #534633

  Na Conclúidí ón gComhairle an 12 Bealtaine 2009 lena mbunaítear creat straitéise le haghaidh comhair Eorpaigh san oideachas agus san oiliúint don tréimhse suas go 2020 ("ET2020") [1], arb é is príomhaidhm dó tacú le córais oideachais agus oiliúna sna Ballstáit a fhorbairt tuilleadh, ar córais iad arb é an cuspóir atá leo lánsástacht phearsanta, shóisialta, ghairmiúil na saoránach uile a áirithiú, mar aon le rathúnas eacnamaíoch inbhuanaithe agus infhostaitheacht, agus luachanna daonlathacha, comhtháthú sóisialta, saoránachas gníomhach agus idirphlé idirchultúrtha á gcur chun cinn ag an am céanna;

  The Council conclusions of 12 May 2009 establishing a strategic framework for European cooperation in education and training for the period up to 2020 ("ET2020") [1], the primary goal of which is to support the further development of education and training systems in the Member States which are aimed at ensuring the personal, social and professional fulfilment of all citizens, as well as sustainable economic prosperity and employability, whilst promoting democratic values, social cohesion, active citizenship, and intercultural dialogue;

  Council conclusions of 26 November 2012 on education and training in Europe 2020 — the contribution of education and training to economic recovery, growth and jobs

 44. #534636

  Tuarascáil Chomhpháirteach ón gComhairle agus ón gCoimisiún maidir leis an gCreat Straitéiseach um chomhar Eorpach in oideachas agus in oiliúint (ET 2020) a chur i bhfeidhm, [3] ar tuarascáil í ina leagtar amach na céimeanna chun neart a chur le rialachas "ET 2020" agus chun an próiseas "ET2020" a úsáid chun tacú le cuspóirí Eoraip 2020 maidir le fás agus poist.

  The February 2012 Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the strategic framework for European cooperation in the field of education and training [3], which set out steps to strengthen "ET2020" governance and to mobilise the "ET2020" process in support of the Europe 2020 objectives on growth and jobs.

  Council conclusions of 26 November 2012 on education and training in Europe 2020 — the contribution of education and training to economic recovery, growth and jobs

 45. #567903

  Ar dhul in éag do chreat an Aontais um chomhar i réimse an truaillithe mara de thaisme nó d’aon ghnó a bunaíodh le Cinneadh Uimh. 2850/2000/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [6], ba cheart don Ghníomhaireacht leanúint de chuid de na gníomhaíochtaí a dhéantaí roimhe sin faoin gcreat sin, go háirithe trí leas a bhaint as saineolas an Ghrúpa Theicniúil Comhairliúcháin um Ullmhacht agus Fhreagairt i gcás Truaillithe Mara.

  After the expiry of the Union framework for cooperation in the field of accidental or deliberate marine pollution established by Decision No 2850/2000/EC of the European Parliament and of the Council [6], the Agency should continue some of the activities previously carried out under that framework by drawing in particular on the expertise within the Consultative Technical Group for Marine Pollution Preparedness and Response.

  Regulation (EU) No 100/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency Text with EEA relevance

 46. #603421

  I gcomhthéacs feabhas a chur ar chomhar riaracháin i gcoitinne agus an comhrac i gcoinne calaoise cánach, imghabhála cánach agus pleanála ionsaithí cánach a thacú, d'fhéadfadh sé go bhfónfadh sé don Aontas comhaontuithe a chur i gcrích le tríú tíortha, ionas go bhféadfadh na tíortha sin leas a bhaint as comhpháirteanna an Aontais de na Córais Eorpacha Faisnéise chun tacú le malartú slán faisnéise idir iad féin agus na Ballstát faoi chuimsiú na gcomhaontuithe déthaobhacha cánach.

  In the context of improving administrative cooperation more widely and supportig the fight against tax fraud, tax evasion and aggressive tax planning, it may be useful for the Union to conclude agreements with third countries in order to allow those countries to use the Union components of the European Information Systems to support a secure exchange of information between them and the Member States in the framework of bilateral tax agreements.

  Regulation (EU) No 1286/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing an action programme to improve the operation of taxation systems in the European Union for the period 2014-2020 (Fiscalis 2020) and repealing Decision No 1482/2007/EC

 47. #607026

  Chun leithdháileadh éifeachtúil cistí ó bhuiséad ginearálta an Aontais a áirithiú, ba cheart comhsheasmhacht, comhlántacht agus sineirgí a lorg idir na cláir chistithe a thacaíonn le réimsí beartais a bhfuil dlúthnaisc eatarthu, go háirithe idir an Clár seo agus an Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaorántacht a bhunaítear le Rialachán (AE) Uimh. 1381/2013 an 17 Nollaig 2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [13], an ionstraim le haghaidhtacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, chun coireacht a chosc agus a chomhrac,agus le haghaidh bainistíochta géarchéime, an Clár 'Sláinte i leith Fáis', an Clár 'Erasmus a bhunaítear le Rialacháin (AE) Uimh. 1288/2013 an 11 Nollaig 2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [14], an Clár réime 'Fís 2020' a bhunaítear le Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 an 11 Nollaig 2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [15] agus an Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais.

  In order to ensure efficient allocation of funds from the general budget of the Union, consistency, complementarity and synergies should be sought between funding programmes supporting policy areas with close links to each other, in particular between the Programme and the Rights, Equality and Citizenship Programme established by Regulation (EU) No 1381/2013 of the European Parliament and of the Council [13], the Instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management, as part of the Internal Security Fund, the Health for Growth Programme, the Erasmus+ Programme established by Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council [14], the Horizon 2020 Framework Programme established by Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council [15] and the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II).

  Regulation (EU) No 1382/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a Justice Programme for the period 2014 to 2020 Text with EEA relevance

 48. #608036

  Ina conclúidí an 12 Bealtaine 2009, d'iarr an Chomhairle go mbunófaí creat straitéise le haghaidh comhair Eorpaigh maidir le hoideachas agus le hoiliúint (ET 2020), lena mbunófaí ceithre chuspóir straitéiseacha d'fhonn aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá ann i gcónaí maidir le hEoraip eolasbhunaithe a chruthú agus foghlaim ar feadh an tsaoil a chur ar fáil do chách.

  In its conclusions of 12 May 2009, the Council called for a strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020), setting up four strategic objectives with a view to responding to the challenges that remain in creating a knowledge-based Europe and making lifelong learning a reality for all.

  Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing "Erasmus+": the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC Text with EEA relevance

 49. #608043

  Ina rún an 27 Samhain 2009 maidir le creat athnuaite um chomhar Eorpach i réimse na hóige (2010-2018) leag an Chomhairle béim ar an ngá atá ann breathnú ar gach duine óg mar acmhainn sa tsochaí agus féachadh lena rannpháirtíocht a éascú i bhforbairt na mbeartas a dhéanfaidh difear dóibh trí idirphlé leanúnach struchtúrtha idir cinnteoirí agus daoine óga agus eagraíochtaí óige ar gach leibhéal.

  In its resolution of 27 November 2009 on a renewed framework for European cooperation in the youth field (2010-2018), the Council emphasised the need to consider all young people as a resource in society and sought to facilitate their participation in the development of policies affecting them by means of a continuous structured dialogue between decision-makers and young people and youth organisations at all levels.

  Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing "Erasmus+": the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC Text with EEA relevance

 50. #608240

  I gcomhréir le cuspóir ginearálta an Chláir amhail a shonraítear in Airteagal 4, go háirithe cuspóirí an chreata athnuaite don chomhoibriú Eorpach i réimse na hóige (2010-2018) saothrófar, leis an gClár, na cuspóirí sonracha seo a leanas:

  In line with the general objective of the Programme as specified in Article 4, in particular the objectives of the renewed framework for European cooperation in the youth field (2010–2018), the Programme shall pursue the following specific objectives:

  Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing "Erasmus+": the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC Text with EEA relevance

 51. #611102

  Ar leibhéal an Aontais, ba cheart comhlántacht a áirithiú trí chomhar struchtúrtha a bhunú idir Clár LIFE agus na cláir chistiúcháin de chuid an Aontais ar a ndéantar bainistíocht chomhpháirteach sa Chomhchreat Straitéiseach, a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [15] ("Rialachán na bhForálacha Coiteanna"), go háirithe d'fhonn cistiú gníomhaíochtaí lena gcomhlánaítear tionscadail chomhtháite a chur chun cinn nó chun tacú le húsáid réiteach, modhanna agus cineálacha cur chuige arna bhforbairt faoi Chlár LIFE.

  At Union level, complementarity should be ensured by establishing structured cooperation between the LIFE Programme and the shared-management Union funding programmes in the Common Strategic Framework, established by Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 1303/2013 [15] ("Common Provisions Regulation"), in particular in order to promote funding of activities that complement integrated projects or support the use of solutions, methods and approaches developed under the LIFE Programme.

  Regulation (EU) No 1293/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EC) No 614/2007 Text with EEA relevance

 52. #611673

  Trí thaithí maidir leis na cuspóirí téamacha a mhalartú, ba cheart go gcuirfí feabhas ar cheapadh agus ar chur chun feidhme na gclár oibríochtúil faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post, ar an gcéad dul síos, ach freisin, i gcás inarb iomchuí, ar cheapadh agus ar chur chun feidhme na gclár faoi sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh, lena n-áirítear cothú a dhéanamh ar chomhar atá tairbheach go frithpháirteach idir braislí nuálacha diantaighde agus ar mhalartuithe idir taighdeoirí agus institiúidí taighde i réigiúin fhorbartha agus i réigiúin is lú forbairt araon, agus an taithí shuntasach a ghabhann le "Réigiúin Eolais" agus "An cumas Taighde i Réigiúin Chóineasaithe agus sna Réigiúin is Forimeallaí" faoin Seachtú Creatchlár um Thaighde á cur san áireamh.

  The exchange of experience on thematic objectives should enhance design and implementation, principally of operational programmes under the Investment for growth and jobs goal, but also, where appropriate, of programmes under the European territorial cooperation goal, including the fostering of mutually beneficial cooperation between innovative research-intensive clusters and exchanges between researchers and research institutions in both developed and less developed regions, taking into consideration the experience of 'Regions of Knowledge' and 'Research potential in Convergence and Outermost regions' under the Seventh Framework Programme for Research.

  Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal

 53. #618261

  Is é Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún an 2 Nollaig 2013 maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais(5)(‘an Comhaontú Idirinstitiúideach’) a chinneann creat buiséadach CED.

  The Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission of 2 December 2013 on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management(5)("the Interinstitutional Agreement") determines the budgetary framework of the EGF.

  REGULATION (EU) No 1309/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013 on the European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020) and repealing Regulation (EC) No 1927/2006

 54. #647131

  ciallaíonn 'straitéis mhacrairéigiúnach' creat comhtháite a d'fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach, a fhéadfaidh tacaíocht a fháil ó Chistí SIE as measc cistí eile, chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna a bhíonn os comhair limistéir gheografaigh shainithe a bhaineann le Ballstáit agus tríú tíortha atá lonnaithe sa limistéar geografach céanna, a bhaineann tairbhe, ar an tslí sin, as comhar neartaithe a rannchuidíonn le baint amach an chomhtháthaithe eacnamaíoch, shóisialta agus chríochaigh;

  'macroregional strategy' means an integrated framework endorsed by the European Council, which may be supported by the ESI Funds among others, to address common challenges faced by a defined geographical area relating to Member States and third countries located in the same geographical area which thereby benefit from strengthened cooperation contributing to achievement of economic, social and territorial cohesion;

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 55. #666066

  Ba cheart go dtacófaí freisin leis an Rialachán seo le cur chun feidhme an chomhair réigiúnaigh ar fud na comharsanachta Eorpaí, inter alia faoi chuimsiú bheartas Dhiminsean an Tuaiscirt nó faoi chuimsiú Shineirge na Mara Duibhe, agus, go príomha i gcás an chomhair thrasteorann, le gnéithe seachtracha na straitéisí ábhartha macrairéigiúnacha

  This Regulation should also support the implementation of regional cooperation throughout the European Neighbourhood, inter alia in the framework of the Northern Dimension policy or the Black Sea Synergy, as well as, primarily in the case of cross-border cooperation, the external aspects of relevant macro-regional strategies.

  Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a European Neighbourhood Instrument

 56. #666102

  Ba cheart na cumhachtaí cur chun feidhme a bhaineann le creataí tacaíochta aonair ilbhliantúla, le doiciméid clársceidalaithe eile agus le rialacha cur chun feidhme lena leagtar síos forálacha sonracha do chur chun feidhme an chomhair trasteorainn a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [7].

  The implementing powers relating to multi-annual single support frameworks, other programming documents and implementing rules laying down specific provisions for the implementation of cross-border cooperation should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council [7].

  Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a European Neighbourhood Instrument

 57. #670425

  Tá na straitéisí sin dírithe ar chreat comhtháite a bhunú chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna in imchuacha farraige san Eoraip agus ar chomhar idir geallsealbhóirí a láidriú chun an úsáid is fearr is féidir a bhaint as ionstraimí airgeadais agus cistí an Aontais agus rannchuidiú le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach an Aontais.

  Those strategies aim to set up an integrated framework to address common challenges in European sea basins, to strengthen cooperation between stakeholders to maximise the use of Union financial instruments and funds, and to contribute to the economic, social and territorial cohesion of the Union.

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 58. #670426

  I bhfianaise an taithí atá ag TCCF, féadfar comhar trasteorann agus comhar trasearnálach idir feidhmiúlachtaí mara a áireamh sna gníomhaíochtaí agus sna meicníochtaí atá dírithe ar chomhar a fheabhsú idir na Ballstáit, mar shampla, gníomhaíochtaí faoi chuimsiú an Fhóraim Eorpaigh um Fheidhmiúlachtaí an Gharda Cósta, chun malartú taithí agus dea-chleachtais a chur chun cinn ionas go mbeifear éifeachtach agus comhsheasmhach faoi chuimsiú dhlí ábhartha an Aontais.

  In that context, actions and mechanisms targeting improved cooperation between Member States may include cross-border and cross-sectoral cooperation between maritime sectors, for example, activities within the framework of the European coastguard functions forum, to promote the exchange of experiences and best practices in order to achieve effectiveness and coherence within the framework of existing relevant Union law.

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 59. #672814

  Déanann an Comhaontú Comhair maidir le Loingseoireacht Satailíte idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Ríocht na hIorua(9)chomh maith le Prótacal 31 agus Prótacal 37 a ghabhann le Comhaontú LEE, creat a sholáthar cheana le haghaidh rannpháirtíocht na hIorua.

  The Cooperation Agreement on Satellite Navigation between the European Union and its Member States and the Kingdom of Norway(9), as well as Protocols 31 and 37 to the EEA Agreement, already provide a framework for the participation of Norway.

  Regulation (EU) No 512/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 912/2010 setting up the European GNSS Agency

 60. #674259

  Ba cheart an Ciste a bhunú, dá bhrí sin, mar chreat cuimsitheach le haghaidh thacaíocht airgeadais an Aontais i réimse na slándála inmheánaí ina gcuimsítear an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí (“an Ionstraim”) a bhunaítear leis an Rialachán seo mar aon leis an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, don choireacht a chosc agus a chomhrac agus do bhainistíocht géarchéime a bhunaítear le Rialachán (AE) Uimh. 513/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(4).

  The Fund should therefore be established as a comprehensive framework for Union financial support in the field of internal security comprising the instrument for financial support for external borders and visa (‘the Instrument’) established by this Regulation as well as the instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management established by Regulation (EU) No 513/2014 of the European Parliament and of the Council(4).

  Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa and repealing Decision No 574/2007/EC

 61. #674717

  Ba cheart don Chiste tacaíocht leordhóthanach a thairiscint d’iarrachtaí comhpháirteacha na mBallstát chun na cleachtais is fearr a shainaithint, a roinnt agus a chur chun cinn agus chun struchtúir chomhair éifeachtacha a bhunú d’fhonn feabhas a chur ar chaighdeán na cinnteoireachta i gcreat an Chomhchórais Tearmainn Eorpaigh.

  The Fund should offer adequate support to joint efforts by Member States to identify, share and promote best practices and establish effective cooperation structures in order to enhance the quality of decision-making in the framework of the Common European Asylum System.

  Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing the Asylum, Migration and Integration Fund, amending Council Decision 2008/381/EC and repealing Decisions No 573/2007/EC and No 575/2007/EC of the European Parliament and of the Council and Council Decision 2007/435/EC

 62. #693301

  I bhfreagairt ar an iarraidh ón gComhairle Eorpach i gClár Stócólm go gcuirfí dlús le gníomhaíochtaí oiliúna i saincheisteanna a bhaineann leis an Aontas agus go mbeadh fáil ar ghníomhaíochtaí oiliúna den sórt sin, ar bhonn córasach, ag oifigigh de gach céim i bhforfheidhmiú an dlí, agus ar an iarraidh ó Pharlaimint na hEorpa go mbeadh creat níos láidre de chuid an Aontais ann maidir le hoiliúint bhreithiúnach agus oiliúint póilíní, ba cheart cuspóirí CEPOL a bheith struchtúraithe, agus béim ar leith á leagan ar chearta an duine agus saoirsí bunúsacha a chosaint i gcomhthéacs fhorfheidhmiú an dlí, ar shlí a bheidh ag teacht leis na prionsabail ghinearálta seo a leanas: ar an gcéad dul síos, tacú le Ballstáit maidir le hoiliúint a sholáthar chun feabhas a chur ar eolas bunúsach i dtaobh an ghné Aontais d'fhorfheidhmiú an dlí; ar an dara dul síos, tacú le Ballstáit, arna iarraidh sin dóibh, maidir le comhar déthaobhach agus réigiúnach a fhorbairt trí oiliúint i bhforfheidhmiú an dlí; ar an tríú dul síos, oiliúint a fhorbairt, a chur chun feidhme agus a chomhordú i sainréimsí téamacha; agus, ar an gceathrú dul síos, oiliúint a fhorbairt, a chur chun feidhme agus a chomhordú i ndáil le misin Aontais agus gníomhaíochta forbartha acmhainní d'fhorfheidhmiú an dlí i dtríú tíortha.

  In response to the call from the European Council in the Stockholm Programme to step up training on Union-related issues and to make such training systematically accessible to law enforcement officials of all ranks, and to the request from the European Parliament for a stronger Union framework for judicial and police training, the objectives of CEPOL should, while putting particular emphasis on the protection of human rights and fundamental freedoms in the context of law enforcement, be structured in line with the following set of general principles: first, to support Member States in providing training in order to improve basic knowledge of the Union dimension of law enforcement; second, to support Member States, upon their request, in the development of bilateral and regional cooperation through law enforcement training; third, to develop, implement and coordinate training in specific thematic areas; and fourth, to develop, implement and coordinate training in relation to Union missions and law enforcement capacity-building activities in third countries.

  Regulation (EU) 2015/2219 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) and replacing and repealing Council Decision 2005/681/JHA

 63. #696937

  Geallann na trí Institiúid teacht le chéile i gcruinniú laistigh de shé mhí tar éis don Chomhaontú seo teacht i bhfeidhm chun caibidliú a dhéanamh ar chomhshocruithe praiticiúla feabhsaithe don chomhar agus don chomhroinnt faisnéise faoi chuimsiú na gConarthaí, arna léirmhíniú amhlaidh ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

  The three Institutions commit to meet within six months after the entry into force of this Agreement in order to negotiate improved practical arrangements for cooperation and information-sharing within the framework of the Treaties, as interpreted by the Court of Justice of the European Union.

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making

 64. #724463

  Na Ballstáit ar mian leo comhar feabhsaithe a bhunú eatarthu féin faoi chuimsiú inniúlachtaí neamheisiacha an Aontais, féadfaidh siad leas a bhaint as institiúidí an Aontais agus na hinniúlachtaí sin a fheidhmiú trí fhorálacha iomchuí na gConarthaí a chur i bhfeidhm, faoi réir na dteorainneacha agus i gcomhréir leis na socruithe mionsonraithe atá leagtha síos san Airteagal seo agus in Airteagail 326 go 334 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

  Member States which wish to establish enhanced cooperation between themselves within the framework of the Union's non-exclusive competences may make use of its institutions and exercise those competences by applying the relevant provisions of the Treaties, subject to the limits and in accordance with the detailed arrangements laid down in this Article and in Articles 326 to 334 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

  Treaty on European union (Consolidated version 2016)

 65. #725238

  i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Réime 2008/977/CGB, córais faisnéise a fhorbairt agus a oibriú, a chumasóidh malartuithe tapa agus iontaofa faisnéise maidir le rioscaí atá ag teacht chun cinn i dtaca le bainistiú na dteorainneacha seachtracha, inimirce neamhdhlíthiúil agus filleadh, i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún, le comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí de chuid an Aontais agus le Gréasán Imirce na hEorpa arna bhunú le Cinneadh 2008/381/CE ón gComhairle [30];

  develop and operate, in accordance with Regulation (EC) No 45/2001 and Framework Decision 2008/977/JHA, information systems that enable swift and reliable exchanges of information regarding emerging risks in the management of the external borders, illegal immigration and return, in close cooperation with the Commission, Union bodies, offices and agencies as well as the European Migration Network established by Council Decision 2008/381/EC [30];

  Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC

 66. #734392

  Le creat dlíthiúil coiteann, agus go háirithe, sainmhíniú comhchuibhithe ar chionta sceimhlitheoireachta, a bheith coiteann do na Ballstáit uile, bíonn tagarmharc ann le haghaidh malartú faisnéise agus le haghaidh comhar idir na húdaráis náisiúnta inniúla faoi Chinneadh Réime 2006/960/CGB ón gComhairle [4], faoi Chinneadh 2008/615/CGB ón gComhairle [5] agus faoi Chinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle [6], faoi Rialachán (AE) Uimh 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [7], agus faoi Chinneadh Réime 2002/584/CGB ón gComhairle [8] agus faoi Chinneadh Réime 2002/465/CGB ón gComhairle [9].

  A legal framework common to all Member States, and in particular, a harmonised definition of terrorist offences, serves as a benchmark for information exchange and cooperation between the competent national authorities under Council Framework Decision 2006/960/JHA [4], Council Decisions 2008/615/JHA [5] and 2005/671/JHA [6], Regulation (EU) No 603/2013 of the European Parliament and of the Council [7], and Council Framework Decisions 2002/584/JHA [8] and 2002/465/JHA [9].

  Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA

 67. #1608881

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gComhairle: Na Bearta de bhreis ar an bPáipéar Bán ar Spreagadh Nua d’Aos Óg na hEorpa - Comhchuspóirí beartaithe maidir le rannpháirtíocht daoine óga agus le faisnéis do dhaoine óga, mar fhreagra ar Rún an 27 Meitheamh 2002 ón gComhairle maidir le creat an chomhair Eorpaigh i réimse an aosa óig (COM(2003) 184 - C5-0404/2003 - 2003/2127(INI)).

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL: FOLLOW-UP TO THE WHITE PAPER ON A NEW IMPETUS FOR EUROPEAN YOUTH - PROPOSED COMMON OBJECTIVES FOR THE PARTICIPATION AND INFORMATION OF YOUNG PEOPLE, IN RESPONSE TO THE COUNCIL RESOLUTION OF 27 JUNE 2002 REGARDING THE FRAMEWORK OF EUROPEAN COOPERATION IN THE YOUTH FIELD (COM(2003) 184 - C5-0404/2003 - 2003/2127(INI)).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 68. #1626830

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an Aontas Eorpach laistigh den Chomhchoiste AE-EESI maidir leis an gCinneadh i ndáil le glacadh iarscríbhinne i dtaobh Bainistiú Aerthráchta a ghabhann leis an Meabhrán Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta lena soláthraítear creat le haghaidh comhar feabhsaithe mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 621.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN BY THE EUROPEAN UNION WITHIN THE EU-ICAO JOINT COMMITTEE ON THE DECISION ON THE ADOPTION OF AN ANNEX ON AIR TRAFFIC MANAGEMENT TO THE MEMORANDUM OF COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION PROVIDING A FRAMEWORK FOR ENHANCED COOPERATION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 621.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 69. #1667728

  I bhfianaise an chomhair atá i bhfeidhm idir an tAontas agus an CCNR ó 2003 i leith, lenar bunaíodh an Coiste Eorpach chun Caighdeáin a dhréachtú i réimse na Loingseoireachta Intíre (CESNI), faoi choimirce CCNR, agus chun sruthlíniú a dhéanamh ar na creataí dlíthiúla lena rialaítear cáilíochtaí gairmiúla san Eoraip, ba cheart do leabhair thaifid seirbhíse agus do logleabhair, a eisítear i gcomhréir leis na Rialacháin maidir le Pearsanra i mbun Loingseoireachta ar an Réin, lena leagtar síos ceanglais atá comhionann leo siúd atá sa Treoir seo, a bheith bailí ar uiscebhealaí intíre uile an Aontais.

  In view of the established cooperation between the Union and the CCNR since 2003 which has led to the establishment of the European Committee for drawing up Standards in Inland Navigation (CESNI) under the auspices of the CCNR, and in order to streamline the legal frameworks governing the professional qualifications in Europe, certificates of qualification, service record books and logbooks, issued in accordance with the Regulations for Rhine Navigation Personnel which lay down requirements that are identical to those of this Directive, should be valid on all Union inland waterways.

  Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directives 91/672/EEC and 96/50/EC (Text with EEA relevance)

 70. #1679295

  Ba cheart nuashonruithe agus athruithe ar chreat Europass a dhéanamh i gcomhar leis na geallsealbhóirí ábhartha, amhail seirbhísí fostaíochta, cleachtóirí treorach, soláthróirí oideachais agus oiliúna, na comhpháirtithe sóisialta amhail ceardchumainn agus comhlachais fostóirí, agus lánurraim á tabhairt do chomhar polaitiúil leantach, amhail Próiseas Bologna i Limistéar Eorpach an Ardoideachais.

  Updates and changes to the Europass framework should be made in cooperation with relevant stakeholders, such as employment services, guidance practitioners, education and training providers, the social partners such as trade unions and employers' associations, and in full respect of ongoing political cooperation, such as the Bologna Process in the European Higher Education Area.

  Decision (EU) 2018/646 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on a common framework for the provision of better services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC (Text with EEA relevance. )

 71. #1679299

  Ba cheart don rannpháirtíocht sa chreat bheith oscailte do thíortha neamh-AE an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch, do thíortha aontacha, do thíortha is iarrthóirí agus do thíortha is iarrthóirí ionchasacha ar aontachas leis an Aontas, i bhfianaise na spéise fadbhunaithe atá acu san Aontas agus i bhfianaise a gcomhoibrithe fadbhunaithe leis an Aontas sa réimse seo.

  Participation in the framework should be open to members of the European Economic Area which are not Member States of the Union, acceding States, candidate States and potential candidate States for accession to the Union, given their long-standing interest and cooperation with the Union in this field.

  Decision (EU) 2018/646 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on a common framework for the provision of better services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC (Text with EEA relevance. )

 72. #1683264

  Treoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le forfheidhmiú Threoir 96/71/CE maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (“Rialachán IMI”) ( IO L 159, 28.5.2014, lch. 11).

  Directive 2014/67/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System (‘the IMI Regulation’) ( OJ L 159, 28.5.2014, p. 11).

  Directive (EU) 2018/957 of the European Parliament and of the Council of 28 June 2018 amending Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services (Text with EEA relevance)

 73. #1683272

  Treoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le forfheidhmiú Threoir 96/71/CE maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (“Rialachán IMI”) ( IO L 159, 28.5.2014, lch. 11).”;

  Directive 2014/67/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System (“the IMI Regulation”) ( OJ L 159, 28.5.2014, p. 11).’;

  Directive (EU) 2018/957 of the European Parliament and of the Council of 28 June 2018 amending Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services (Text with EEA relevance)

 74. #1697417

  ciallaíonn ‘straitéis mhacrairéigiúnach’ creat comhtháite arna chomhaontú ag an gComhairle agus i gcás inarb iomchuí, arna fhormhuiniú ag an gComhairle Eorpach, a fhéadfaidh tacaíocht a fháil ó Chistí SIE as measc cistí eile, chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna a bhíonn os comhair limistéir gheografaigh shainithe a bhaineann le Ballstáit agus tríú tíortha atá lonnaithe sa limistéar geografach céanna, a bhaineann tairbhe, ar an tslí sin, as comhar neartaithe a rannchuidíonn le baint amach an chomhtháthaithe eacnamaíoch, shóisialta agus chríochaigh;”

  “macroregional strategy” means an integrated framework agreed by the Council and, where appropriate, endorsed by the European Council, which may be supported by the ESI Funds among others, to address common challenges faced by a defined geographical area relating to Member States and third countries located in the same geographical area which thereby benefit from strengthened cooperation contributing to achievement of economic, social and territorial cohesion;’;

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 75. #1719747

  Áiritheoidh an Coimisiún, i gcomhar leis na húdaráis náisiúnta agus na gníomhaireachtaí náisiúnta i dtíortha rannpháirteacha agus líonraí ábhartha ar leibhéal an Aontais, go ndéanfar faisnéis, ábhar poiblíochta agus obair leantach a scaipeadh maidir leis na gníomhaíochtaí uile a fhaigheann tacaíocht faoi chuimsiú an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh.

  The Commission, in cooperation with national authorities and national agencies in participating countries and relevant Union-level networks, shall ensure the dissemination of information, publicity and follow-up with regard to all actions supported in the framework of the European Solidarity Corps.

  Regulation (EU) 2018/1475 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulation (EU) No 1288/2013, Regulation (EU) No 1293/2013 and Decision No 1313/2013/EU

 76. #1719902

  Bunaithe ar chreat íosta na dtáscairí arna bhunú san Iarscríbhinn, tráth nach déanaí ná 6 Aibreán 2019, bunóidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, clár mionsonraithe le faireachán a dhéanamh ar aschuir, ar thorthaí agus ar thionchair an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh.

  Based on the minimum framework of indicators set up in the Annex, at the latest by 6 April 2019, the Commission in cooperation with Member States shall establish, by way of implementing acts, a detailed programme for monitoring the outputs, results and impacts of the European Solidarity Corps.

  Regulation (EU) 2018/1475 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulation (EU) No 1288/2013, Regulation (EU) No 1293/2013 and Decision No 1313/2013/EU

 77. #1721172

  Treoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le forfheidhmiú Threoir 96/71/EC maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (“Rialachán IMI”) ( IO L 159, 28.5.2014, lch. 11).

  Directive 2014/67/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System (‘the IMI Regulation’) ( OJ L 159, 28.5.2014, p. 11),

  Regulation (EU) 2018/1724 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 establishing a single digital gateway to provide access to information, to procedures and to assistance and problem-solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012Text with EEA relevance.

 78. #1724820

  Gníomhaíocht Chomhpháirteach 96/277/CGB ón gComhairle an 22 Aibreán 1996 maidir le creat i ndáil le giúistísí idirchaidrimh a mhalartú chun comhar breithiúnach a fheabhsú idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh (IO L 105, 27.4.1996, lch. 1).

  Council Joint Action 96/277/JHA of 22 April 1996 concerning a framework for the exchange of liaison magistrates to improve judicial cooperation between the Member States of the European Union (OJ L 105, 27.4.1996, p. 1).

  Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), and replacing and repealing Council Decision 2002/187/JHA

 79. #1724921

  Ina theachtaireacht an 28 Aibreán 2015 dar teideal “An Clár Oibre Eorpach maidir leis an tSlándáil”, bhí an Coimisiún den tuairim go mbíonn comhar breithiúnach in ábhair choiriúla ag brath ar ionstraimí éifeachtacha trasteorann agus go mbíonn an t-aitheantas frithpháirteach do bhreithiúnais agus do chinntí breithiúnacha ar phríomhghné den chreat slándála.

  In its communication of 28 April 2015 entitled ‘The European Agenda on Security’, the Commission considered that judicial cooperation in criminal matters relies on effective cross-border instruments and that the mutual recognition of judgments and judicial decisions is a key element in the security framework.

  Regulation (EU) 2018/1805 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the mutual recognition of freezing orders and confiscation orders

 80. #1726362

  I gcásanna den sórt sin, ba cheart do na húdaráis inniúla úsáid a bhaint as ionstraimí comhair sonracha i ndlí an Aontais nó faoi comhaontuithe idirnáisiúnta, ag brath ar an ábhar i gcás ar leith, amhail, i réimse an chomhair póilíneachta, an bhreithiúnais choiriúil nó shibhialta nó in ábhair riaracháin faoi seach, Cinneadh Réime 2006/960/CGB ón gComhairle, Treoir 2014/41/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Cibearchoireacht, Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001 ón gComhairle, Treoir 2006/112/CE ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 ón gComhairle.

  In such cases, competent authorities should use specific cooperation instruments in Union law or under international agreements, depending on the subject matter in a given case, such as, in the area of police cooperation, criminal or civil justice or in administrative matters respectively, Council Framework Decision 2006/960/JHA, Directive 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council, the Convention on Cybercrime of the Council of Europe, Council Regulation (EC) No 1206/2001, Council Directive 2006/112/EC and Council Regulation (EU) No 904/2010.

  Regulation (EU) 2018/1807 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union (Text with EEA relevance.)

 81. #1726838

  Ba cheart do na Ballstáit staidreamh a chur in iúl maidir le feidhmiú an chirt chun rochtain a fháil ar shonraí míchruinne, agus chun iad a cheartú, agus chun sonraí atá á stóráil go neamhdhleathach a léirscriosadh faoi chuimsiú comhair idir na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta agus an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí faoin Rialachán seo.

  Member States should communicate statistics concerning exercise of the right of access, rectification of inaccurate data and erasure of unlawfully stored data in the framework of cooperation between supervisory authorities and the European Data Protection Supervisor under this Regulation.

  Regulation (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement, and amending and repealing Regulation (EC) No 1987/2006

 82. #1727839

  Ba cheart do na Ballstáit staidreamh a chur in iúl maidir le feidhmiú a chirt chun rochtain a fháil ar shonraí míchruinne, agus chun iad a cheartú, agus chun sonraí atá á stóráil go neamhdhleathach a léirscriosadh i gcreat comhair idir na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta agus an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí faoin Rialachán seo.

  Member States should communicate statistics concerning exercise of the right of access, rectification of inaccurate data and erasure of unlawfully stored data in the framework of cooperation between supervisory authorities and the European Data Protection Supervisor under this Regulation.

  Regulation (EU) 2018/1862 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, amending and repealing Council Decision 2007/533/JHA, and repealing Regulation (EC) No 1986/2006 of the European Parliament and of the Council and Commission Decision 2010/261/EU

 83. #1767718

  (48)Féadfaidh tríú tíortha ar comhaltaí iad den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) a bheith rannpháirteach i gcláir de chuid an Aontais faoi chuimsiú an chomhair arna bhunú faoin gcomhaontú leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, ina ndéantar foráil maidir le cur chun feidhme na gclár le cinneadh faoin gcomhaontú sin.

  (48)Third countries which are members of the European Economic Area (EEA) may participate in Union programmes in the framework of the cooperation established under the EEA agreement, which provides for the implementation of the programmes by a decision under that agreement.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

 84. #1773976

  Agus na hoibleagáidí faoi Chinneadh Réime 2009/948/CGB ón gComhairle agus faoi Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle á dtabhairt chun cuimhne, i gcásanna ina bhfuil coinbhleachtaí dlínse ann, moltar do na húdaráis inniúla úsáid a bhaint as an bhféidearthacht comhairliúcháin dhíreacha a dhéanamh le cúnamh ó Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust).

  Recalling the obligations under Council Framework Decision 2009/948/JHA and Council Decision 2002/187/JHA, competent authorities are encouraged in cases of conflicts of jurisdiction to use the possibility of conducting direct consultations with the assistance of the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust).

  Directive (EU) 2019/713 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment and replacing Council Framework Decision 2001/413/JHA

 85. #1782292

  Treoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le forfheidhmiú Threoir 96/71/CE maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (“Rialachán IMI”) ( IO L 159, 28.5.2014, lch. 11).

  Directive 2014/67/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System (‘the IMI Regulation’) ( OJ L 159, 28.5.2014, p. 11).

  Directive (EU) 2019/1152 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on transparent and predictable working conditions in the European Union

 86. #1783758

  I gcás ina bhfuil gá le comhar idir na Ballstáit sna gníomhaíochtaí sin, tá creat chun na críche sin ag gabháil le Sásra an Aontais um Chosaint Shibhialta de bhun Chinneadh 1313/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

  Where cooperation between Member States is needed in those activities, the Union Civil Protection Mechanism pursuant to Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council offers a framework to that end.

  Directive (EU) 2019/1936 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 amending Directive 2008/96/EC on road infrastructure safety management

 87. #1792919

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse comhair póilíneachta agus comhair breithiúnach, tearmann agus imirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816 (féach leathanach 85 den Iris Oifigiúil seo).

  Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of police and judicial cooperation, asylum and migration and amending Regulations (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 and (EU) 2019/816 (See page 85 of this Official Journal).

  Regulation (EU) 2019/817 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of borders and visa and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 and (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council and Council Decisions 2004/512/EC and 2008/633/JHA

 88. #1792929

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816 (IO L 135, 22.5.2019, lch. 85).”;

  Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of police and judicial cooperation, asylum and migration and amending Regulations (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 and (EU) 2019/816 (OJ L 135, 22.5.2019, p. 85).’;

  Regulation (EU) 2019/817 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of borders and visa and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 and (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council and Council Decisions 2004/512/EC and 2008/633/JHA

 89. #1794060

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena mbunaítear córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát (ECRIS-TCN) chun an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla a fhorlíonadh agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816 (IO L135, 22.5.2019, lch. 85).”;

  Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of police and judicial cooperation, asylum and migration and amending Regulations (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 and (EU) 2019/816 (OJ L 135, 22.5.2019, p. 85).’;

  Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of police and judicial cooperation, asylum and migration and amending Regulations (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 and (EU) 2019/816

 90. #1794064

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816 (IO L 135, 22.5.2019, lch. 85)”.

  Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of police and judicial cooperation, asylum and migration and amending Regulations (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 and (EU) 2019/816 (OJ L 135, 22.5.2019, p. 85).’.

  Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of police and judicial cooperation, asylum and migration and amending Regulations (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 and (EU) 2019/816

 91. #1810528

  Treoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le forfheidhmiú Threoir 96/71/EC maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (“Rialachán IMI”) ( IO L 159, 28.5.2014, lch. 11).

  Directive 2014/67/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System (‘the IMI Regulation’) ( OJ L 159, 28.05.2014, p. 11).

  Regulation (EU) 2019/1149 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 establishing a European Labour Authority, amending Regulations (EC) No 883/2004, (EU) No 492/2011, and (EU) 2016/589 and repealing Decision (EU) 2016/344 (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)

 92. #1818927

  Tá gá le EUROSUR le go mbeidh an Garda Teorann agus Cósta Eorpach in ann creat a chur ar fáil don mhalartú faisnéise agus don chomhar oibríochtúil idir údaráis náisiúnta na mBallstát agus leis an nGníomhaireacht.

  EUROSUR is necessary for the European Border and Coast Guard to be able to provide a framework for the exchange of information and the operational cooperation between Member States' national authorities and with the Agency.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 93. #1819082

  Is faoi chuimsiú ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais agus i gcomhréir leis na prionsabail agus cuspóirí a leagtar síos in Airteagal 21 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) ba cheart dul i mbun comhair.

  Cooperation with third countries should take place in the framework of the external action of the Union and in line with the principles and objectives laid down in Article 21 of the Treaty on European Union (TEU).

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 94. #1819408

  Bunaítear leis an Rialachán seo EUROSUR mar chreat comhtháite chun faisnéis a mhalartú agus le haghaidh comhar oibríochtúil laistigh den Gharda Teorann agus Cósta Eorpach chun feasacht ar dhálaí a fheabhsú agus chun acmhainn freagartha an Aontais a mhéadú chun críocha an bhainistithe teorainneacha, lena n-áirítear an inimirce neamhdhlíthiúil agus an choireacht trasteorann a bhrath, a chosc agus a chomhrac, agus cuidiú lena áirithiú go ndéanfar beatha inimirceach a chosaint agus a tharrtháil.

  This Regulation establishes EUROSUR as an integrated framework for the exchange of information and for operational cooperation within the European Border and Coast Guard in order to improve situational awareness and to increase reaction capability for the purposes of border management, including the detection, prevention and combating of illegal immigration and cross-border crime and contributing to ensuring the protection and saving the lives of migrants.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 95. #1861152

  Ar an mórgóir beidh sé de chúram ar EIT faireachán a dhéanamh ar fheidhmíocht oibríochtúil na PENanna agus a chórais faireacháin a oiriúnú go leanúnach i gcomhréir le creat tuairiscthe agus faireacháin an chláir Fís Eorpach le haghaidh Comhpháirtíochtaí Eorpacha i gcomhar le seirbhísí corparáideacha coiteanna an chláir Fís Eorpach.

  Overall, it will be a responsibility of the EIT to regularly monitor the operational performance of the KICs and to adapt continuously its monitoring systems in line with Horizon Europe monitoring and reporting framework for European Partnerships and in cooperation with the Horizon Europe common corporate services.

  Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe

 96. #1611618

  Creat-Chomhaontú um Thrádáil agus Comhar idir an Comhpobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile.

  FRAMEWORK AGREEMENT FOR TRADE AND COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, ON THE ONE HAND, AND THE REPUBLIC OF KOREA, ON THE OTHER HAND.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 97. #1611619

  Creat-Chomhaontú maidir le comhpháirtíocht chuimsitheach agus comhar cuimsitheach idir an Comhphobal Eorpach agus a chuid Ballstát, de pháirt, agus Poblacht Shóisialach Vítneam, den pháirt eile. (D)

  FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE PARTNERSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM, OF THE OTHER PART. (D)

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 98. #1611620

  Creat-Chomhaontú maidir le Comhpháirtíocht Chuimsitheach agus Comhar Cuimsitheach idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht Shóisialach Vítneam, den pháirt eile.

  FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE PARTNERSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM, OF THE OTHER PART.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 99. #1611621

  Creat-Chomhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Mhongóil, den pháirt eile.

  FRAMEWORK AGREEMENT ON PARTNERSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN UNIONAND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND MONGOLIA, OF THE OTHER PART.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 100. #1611622

  Creat-Chomhaontú Comhair as a dtiocfaidh sa deireadh bunú Comhlachais Pholaitíochta agus Eacnamaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Sile, den pháirt eile.

  FRAMEWORK COOPERATION AGREEMENT LEADING ULTIMATELY TO THE ESTABLISHMENT OF A POLITICAL AND ECONOMIC ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CHILE, OF THE OTHER PART.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 101. #1616800

  Creat-Chomhaontú Comhair Idir-réigiúnach idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Cómhargadh Theas agus a Bhallstáit, den pháirt eile.

  INTERREGIONAL FRAMEWORK COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE SOUTHERN COMMON MARKET AND ITS PARTY STATES, OF THE OTHER PART.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 102. #1616801

  Creat-Chomhaontú Comhair Idir-réigiúnach idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Cómhargadh Theas agus na Stáit is Páirtithe ann, den pháirt eile.

  INTERREGIONAL FRAMEWORK COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE SOUTHERN COMMON MARKET AND ITS PARTY STATES, OF THE OTHER PART.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 103. #1618722

  Rún Reachtach lena gcorpraítear tuairim na Parlaiminte maidir leis an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle a bhaineann leis an gCreat-Chomhaontú um Thrádáil agus Comhoibriú a chur i gcrích idir an Comhpobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile.

  LEGISLATIVE RESOLUTION EMBODYING PARLIAMENT'S OPINION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE FRAMEWORK AGREEMENT FOR TRADE AND COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF KOREA, OF THE OTHER PART.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 104. #1620343

  cuirfidh na Ballstát san áireamh taithi an chomhair faoi chuimsiú an Chórais Eorpaigh Airgeadaíochta

  Member States shall take account of th experience acquired in cooperation within th framework of the European Monetary System

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 105. #1620344

  cuirfidh na Ballstáit san áireamh taithí an chomhair faoi chuimsiú an Chórais Eorpaigh Airgeadaíochta (CEA) agus taithí fhorbairt an ecu

  Member States shall take account of the experience acquired in cooperation within the framework of the European Monetary System (EMS) and in developing the ecu

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 106. #1620345

  cuirfidh na Ballstáit san aíreamh taithí an chomhair faoi chuimsiú an chóras Eorpaigh Airgeadaíochta agus taithí fhorbairt an ECU

  Member States shall take account of the experience acquired in cooperation within the framework of the European Monetary System ...and in developing the ecu

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 107. #1620346

  cuirfidh na Ballstáit san áireamh taithí an chomhair faoi chuimsiú an Chórais Eorpaigh Airgeadaíochta...agus taithí fhorbairt an ecu

  Member States shall take account of the experience acquired in cooperation within the framework of the European Monetary System... and in developing the ecu

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 108. #1621418

  Tairiscint maidir le Ceadú beartaithe ag Dáil Éireann i ndáil le téarmaí an Chreat-Chomhaontaithe maidir le Comhpháirtíocht Chuimsitheach agus Comhar Cuimsitheach idir an tAontas Eorpach agus a chuid Ballstát agus an Mhongóil.

  MOTION RE PROPOSED APPROVAL BY DÁIL ÉIREANN OF THE TERMS THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE PARTNERSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES AND MONGOLIA.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 109. #1626512

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an gClár Sonrach Comhar lena gcuirtear i ngníomh an Seachtú Creatchlár (2007-2013) de chuid an Chomhphobail Eorpaigh le haghaidh taighde, forbartha teicneolaíochta agus gníomhaíochtaí taispeántais mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 440.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE SPECIFIC PROGRAMME COOPERATION IMPLEMENTING THE SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME (2007-2013) OF THE EUROPEAN COMMUNITY FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 440.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 110. #1637060

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chreat-Chomhaontaithe um Thrádáil agus Comhar idir an Comhpobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile, ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 3 Meitheamh, 1999.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT FOR TRADE AND COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, ON THE ONE HAND, AND THE REPUBLIC OF KOREA, ON THE OTHER HAND, A COPY OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 3RD JUNE, 1999.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 111. #1637061

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chreat-Chomhaontaithe maidir le Comhpháirtíocht Chuimsitheach agus Comhar Cuimsitheach idir an tAontas Eorpach agus a chuid Ballstát, de pháirt, agus an Mhongóil, den pháirt eile, arna shíniú in Ulaanbaatar, an Mhongóil, an 30 Aibreán 2013, ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 11 Aibreán 2017.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE PARTNERSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND MONGOLIA, OF THE OTHER PART, SIGNED AT ULAAN BAATAR, MONGOLIA, ON 30 APRIL 2013, A COPY OF WHICH WAS LAID BEFORE THE DÁIL ON 11TH APRIL 2017.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 112. #1637062

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chreat-Chomhaontaithe maidir le Comhpháirtíocht Chuimsitheach agus Comhar Cuimsitheach idir an tAontas Eorpach agus a chuid Ballstát, de pháirt, agus Poblacht Shóisialach Vítneam, den pháirt eile, arna shíniú sa Bhruiséil an 27 Meitheamh 2012, ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 7 Nollaig, 2015.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE PARTNERSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM, OF THE OTHER PART, SIGNED AT BRUSSELS ON 27TH JUNE, 2012, A COPY OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 7TH DECEMBER, 2015.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 113. #1637803

  Go ndéanfar an togra go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chreat-Chomhaontaithe maidir le Comhpháirtíocht Chuimsitheach agus Comhar Cuimsitheach idir an tAontas Eorpach agus a chuid Ballstát, de pháirt, agus an Mhongóil, den pháirt eile, arna shíniú in Ulaanbaatar, an Mhongóil, an 30 Aibreán 2013, ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 11 Aibreán 2017, a tharchur chuig an Roghchoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Trádáil, agus Cosaint, de réir Bhuan-Ordú 84A(3)(b), agus go ndéanfaidh an Coiste sin, tráth nach déanaí ná an xx Bealtaine, 2017, teachtaireacht a chur chuig an Dáil ar an modh a fhorordaítear i mBuan-Ordú 90, agus go mbeidh feidhm dá réir sin ag Buan-Ordú 89(2)

  THAT THE PROPOSAL THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE PARTNERSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND MONGOLIA, OF THE OTHER PART, SIGNED AT ULAAN BAATAR, MONGOLIA, ON 30TH APRIL 2013, A COPY OF WHICH WAS LAID BEFORE THE DÁIL ON 11TH APRIL 2017, BE REFERRED TO THE SELECT COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS AND TRADE, AND DEFENCE, IN ACCORDANCE WITH STANDING ORDER 84A(3)(B), WHICH, NOT LATER THAN XXTH MAY, 2017, SHALL SEND A MESSAGE TO THE DÁIL IN THE MANNER PRESCRIBED IN STANDING ORDER 90, AND STANDING ORDER 89(2) SHALL ACCORDINGLY APPLY

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 114. #1637804

  Go ndéanfar an togra go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chreat-Chomhaontaithe maidir le Comhpháirtíocht Chuimsitheach agus Comhar Cuimsitheach idir an tAontas Eorpach agus a chuid Ballstát, de pháirt, agus Poblacht Shóisialach Vítneam, den pháirt eile, arna shíniú sa Bhruiséil an 27 Meitheamh 2012, ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 7 Nollaig, 2015 a tharchur chuig an Roghchoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Trádáil, de réir Bhuan-Ordú 82A(3)(b), agus go ndéanfaidh an Coiste sin, tráth nach déanaí ná an 17 Nollaig, 2015.

  THAT THE PROPOSAL THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE PARTNERSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM, OF THE OTHER PART, SIGNED AT BRUSSELS ON 27TH JUNE, 2012, A COPY OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 7TH DECEMBER, 2015 BE REFERRED TO THE SELECT COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS AND TRADE, IN ACCORDANCE WITH STANDING ORDER 82A(3)(B), WHICH, NOT LATER THAN 17TH DECEMBER, 2015, SHALL SEND A MESSAGE TO THE DÁIL IN THE MANNER PRESCRIBED IN STANDING ORDER 87, AND STANDING ORDER 86(2) SHALL ACCORDINGLY APPLY.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 115. #1640037

  taithí an chomhair faoi chuimsiú an Chórais Eorpaigh Airgeadaíochta

  the experience acquired in cooperation within the framework of the European Monetary System

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.