Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

pop

14 results in 1 document

 1. #1808500

  Agus prionsabal an réamhchúraim, go háirithe, á chur san áireamh, is é is cuspóir don Rialacháin seo sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint ar thruailleáin orgánacha mharthanacha trí thoirmeasc, céimniú amach a luaithe is féidir nó srianadh a dhéanamh ar tháirgeadh, ar chur ar an margadh agus ar úsáid substaintí atá faoi réir Choinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha, ‘an Coinbhinsiún’ anseo feasta, nó faoi réir an Phrótacail a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha, ‘an Prótacal’ anseo feasta, trí íoslaghdú a dhéanamh ar scaoileadh substaintí den sórt sin, d'fhonn deireadh a chur leis a luaithe is féidir nuair is indéanta sin, agus trí fhorálacha a bhunú maidir le dramhaíl arb éard í aon cheann de na substaintí sin, ina bhfuil aon cheann díobh nó atá éillithe ag aon cheann díobh.

  Taking into account, in particular, the precautionary principle, the objective of this Regulation is to protect human health and the environment from POPs by prohibiting, phasing out as soon as possible, or restricting the manufacturing, placing on the market and use of substances subject to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, hereinafter ‘the Convention’, or the Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants, hereinafter ‘the Protocol’, by minimising, with a view to eliminating where feasible as soon as possible, releases of such substances, and by establishing provisions regarding waste consisting of, containing or contaminated by any of those substances.

  Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)

 2. #1808446

  Faoin gCoinbhinsiún, ní mór an cion POPanna i ndramhaíl a dhíothú nó a chlaochlú ar bhealach do-aisiompaithe ina shubstaintí nach bhfuil saintréithe den chineál céanna acu, ach amháin i gcás ina bhfuil na hoibríochtaí eile níos fearr ó thaobh an chomhshaoil de.

  Under the Convention, the POP content in waste is to be destroyed or irreversibly transformed into substances that do not exhibit similar characteristics, unless other operations are environmentally preferable.

  Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)

 3. #1808465

  I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún agus leis an bPrótacal, ba cheart faisnéis maidir le POPanna a sholáthar do Pháirtithe eile sna Comhaontuithe sin.

  In accordance with the Convention and the Protocol, information on POPs should be provided to other Parties to those Agreements.

  Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)

 4. #1808583

  arna iarraidh sin, tacaíocht theicniúil agus eolaíoch a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gCoinbhinsiún a chur chun feidhme agus a fhorbairt tuilleadh, go háirithe i ndáil leis an gCoiste um Athbhreithniú ar POPanna;

  upon request, provide the Commission with technical and scientific support in implementing and further developing the Convention, in particular with respect to the POPs Review Committee;

  Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)

 5. #1808428

  Chun a áirithiú go gcuirfear chun feidhme go comhleanúnach éifeachtach oibleagáidí an Aontais faoin bPrótacal agus faoin gCoinbhinsiún, is gá creat dlíthiúil comhchoiteann a bhunú faoina nglacfar bearta arna gceapadh, go háirithe, chun deireadh a chur le monarú, cur ar an margadh agus úsáid POPanna a monaraíodh d'aon ghnó.

  In order to ensure coherent and effective implementation of the Union's obligations under the Protocol and the Convention, it is necessary to establish a common legal framework within which to take measures designed, in particular, to eliminate the manufacturing, placing on the market and use of intentionally manufactured POPs.

  Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)

 6. #1808430

  Thairis sin, de bhrí go bhfuil prionsabal an réamhchúraim mar a leagtar amach sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) é ina bhonn taca ag forálacha an Rialacháin seo, agus aird á tabhairt ar chur chuige an réamhchúraim i leith chosaint an chomhshaoil mar a leagtar amach é i bPrionsabal 15 de Dhearbhú Rio maidir leis an gComhshaol agus Forbairt, agus i bhfianaise na haidhme atá ann deireadh a chur, nuair is féidir, le scaoileadh POPanna isteach sa chomhshaol, is iomchuí i gcásanna áirithe foráil a dhéanamh maidir le bearta rialaithe is déine ná iad siúd faoin bPrótacal agus faoin gCoinbhinsiún.

  Moreover, considering that the provisions of this Regulation are underpinned by the precautionary principle as set forth in the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), and mindful of the precautionary approach to environmental protection as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, and in view of the aim of the elimination, where feasible, of the release of POPs into the environment, it is appropriate in certain cases to provide for control measures stricter than those under the Protocol and the Convention.

  Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)

 7. #1808431

  San Aontas, tá deireadh churtha cheana le cur ar an margadh agus úsáid fhormhór na POPanna a liostaítear sa Phrótacal nó sa Choinbhinsiún mar gheall ar na toirmisc a leagtar síos, inter alia, i Rialacháin (CE) Uimh. 1907/2006, (CE) Uimh. 1107/2009 agus (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

  In the Union, the placing on the market and use of most of the POPs listed in the Protocol or the Convention have already been phased out as a result of the prohibitions laid down in, inter alia, Regulations (EC) No 1907/2006, (EC) No 1107/2009 and (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council.

  Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)

 8. #1808432

  Chun oibleagáidí an Aontais faoin bPrótacal agus faoin gCoinbhinsiún a chomhlíonadh, áfach, agus chun íoslaghdú a dhéanamh ar scaoileadh POPanna, is gá agus is iomchuí freisin monarú na substaintí sin a thoirmeasc agus díolúintí a shrianadh a mhéid is féidir chun nach mbeidh feidhm ag díolúintí ach amháin i gcás ina bhfuil feidhm bhunriachtanach ag an tsubstaint in úsáid shonrach.

  However, in order to fulfil the Union's obligations under the Protocol and the Convention, and to minimise the release of POPs, it is necessary and appropriate also to prohibit the manufacturing of those substances and to restrict exemptions to a minimum so that exemptions only apply where a substance fulfils an essential function in a specific application.

  Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)

 9. #1808440

  I gcomhréir leis an bPrótacal agus leis an gCoinbhinsiún, ba cheart cásanna scaoilte POPanna ar fotháirgí neamhbheartaithe de phróisis thionsclaíocha iad a shainaithint agus a laghdú a luaithe is féidir, agus é ina aidhm dheiridh iad a dhíothú, nuair is féidir.

  In line with the Protocol and the Convention, releases of POPs which are unintentional by-products of industrial processes should be identified and reduced as soon as possible, with the ultimate aim of elimination, where feasible.

  Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)

 10. #1808458

  Ba cheart é a bheith mar chuid de ról na Gníomhaireachta sainchomhaid theicniúla a ullmhú agus a scrúdú, lena n-áirítear comhairliúcháin le geallsealbhóirí, agus tuairimí a tharraingt suas ar cheart don Choimisiún iad a úsáid agus cinneadh á dhéanamh aige an gcuirfidh sé moladh chun cinn substaint áirithe a liostú mar POP de réir an Choinbhinsiúin nó an Phrótacail.

  The role of the Agency should include the preparation and examination of technical dossiers, including stakeholder consultations, and the drawing up of opinions that should be used by the Commission in considering whether to come forward with a proposal for listing a substance as a POP in the Convention or the Protocol.

  Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)

 11. #1808473

  Ba cheart a bheith ar áireamh sa chúnamh teicniúil forbairt agus cur chun feidhme táirgí, modhanna agus straitéisí malartacha cuí, de réir an Choinbhinsiúin, chun a áirithiú nach bhféadfar POPanna a úsáid ach amháin nuair nach bhfuil roghanna sábháilte éifeachtacha ar phraghas réasúnta ar fáil go háitiúil don tír atá i gceist.

  Technical assistance should include the development and implementation of suitable alternative products, methods and strategies, under the Convention, to ensure that POPs only continue to be used when locally safe, effective and affordable alternatives are not available to the country in question.

  Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)

 12. #1808486

  Nuair a dhéantar Iarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú chun liostú aon POP breise, a tháirgtear d'aon ghnó, a chur chun feidhme sa Phrótacal nó sa Choinbhinsiún, níor cheart an liostú sin a áireamh in Iarscríbhinn II, seachas in Iarscríbhinn I, ach amháin i gcásanna eisceachtúla agus i gcásanna a bhfuil údar cuí leo.

  When Annexes to this Regulation are amended to implement any listing of an additional, intentionally produced POP in the Protocol or in the Convention, the listing should be included in Annex II, instead of Annex I, only in exceptional cases and when duly justified.

  Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)

 13. #1808522

  Cuirfidh na Ballstáit agus an Coimisiún san áireamh, sna scéimeanna measúnuithe agus údaraithe le haghaidh substaintí atá ann cheana nó atá nua, faoin reachtaíocht ábhartha de chuid an Aontais, na critéir a leagtar amach i mír 1 d'Iarscríbhinn D a ghabhann leis an gCoinbhinsiún agus glacfaidh siad bearta iomchuí chun substaintí atá ann cheana a rialú agus chun táirgeadh, cur ar an margadh agus úsáid a chosc i gcás substaintí nua, ar léir saintréithe POPanna orthu.

  Member States and the Commission shall, within the assessment and authorisation schemes for existing and new substances under the relevant Union legislation, take into consideration the criteria set out in paragraph 1 of Annex D to the Convention and take appropriate measures to control existing substances and prevent the manufacturing, placing on the market and use of new substances, which exhibit characteristics of POPs.

  Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)

 14. #1808543

  Laistigh de mhí amháin tar éis an fógra a chur chuig Rúnaíocht an Choinbhinsiúin, cuirfidh an Ballstát an fógra in iúl do na Ballstáit eile, don Choimisiún agus don Ghníomhaireacht, agus tabharfaidh sé ann sonraí i dtaobh mhonarú agus úsáid iomlán, iarbhír nó measta, na substainte lena mbaineann agus chineál an phróisis córais iata atá teoranta de réir suímh, lena sonrófar méid aon rian-éillithe neamhbheartaithe neamhchlaochlaithe sa tsubstaint, meascán nó earra deiridh ag aon ábhar tosaithe ar POP é.

  Within one month of submission of the notification to the Secretariat of the Convention, the Member State shall communicate the notification to the other Member States, to the Commission and the Agency, and shall give details of actual or estimated total manufacturing and use of the substance concerned and the nature of the closed-system site-limited process, specifying the amount of any non-transformed and unintentional trace contamination by any POP starting material in the final substance, mixture or article.

  Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.