Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

17 results in 9 documents

 1. #562345

  Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha (2001)

  Stockholm Convention on persistent Organic Pollutants (2001)

  Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008

 2. #1661455

  Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha (2001)

  Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (2001)

  Regulation (EU) No 1384/2014 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2014 on the tariff treatment for goods originating in Ecuador

 3. #1808443

  Na Treoirlínte maidir leis na Teicnící is Fearr atá ar Fáil agus an Treoir Shealadach maidir leis na Cleachtais Chomhshaoil is Fearr ar Fáil a Bhaineann le hAirteagal 5 agus Iarscríbhinn C de Choinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Bhuanmharthanacha, a glacadh de bhun Choinbhinsiún Stócólm, ba cheart iad a úsáid agus breithniú á dhéanamh ar thograí chun saoráidí nua a thógáil nó saoráidí atá ann cheana a mhodhnú go suntasach agus úsáid á baint as próisis ina scaoiltear ceimiceáin a liostaítear in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo.

  The Guidelines on Best Available Techniques and Provisional Guidance on Best Environmental Practices Relevant to Article 5 and Annex C of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which were adopted pursuant to the Stockholm Convention, should be used when considering proposals to construct new facilities or to significantly modify existing facilities using processes that release chemicals listed in Annex III to this Regulation.

  Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)

 4. #602599

  Chun go n-áireofar í sa Liosta Eorpach, comhlíonfaidh saoráid athchúrsála long na ceanglais seo a leanas, i gcomhréir le forálacha ábhartha Choinbhinsiún Hong Cong agus treoirlínte ábhartha IMO, EIS, Choinbhinsiún Basel agus Choinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Bhuanmharthanacha agus treoirlínte idirnáisiúnta eile á gcur san áireamh:

  In order to be included in the European List, a ship recycling facility shall comply with the following requirements, in accordance with the relevant Hong Kong Convention provisions and taking into account the relevant guidelines of the IMO, the ILO, the Basel Convention and of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants and of other international guidelines:

  Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on ship recycling and amending Regulation (EC) No 1013/2006 and Directive 2009/16/EC Text with EEA relevance

 5. #1808427

  I bhfianaise na bhfreagrachtaí atá air maidir leis an gcomhshaol a chosaint, d'fhormheas an tAontas an 19 Feabhra 2004 an Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha (“an Prótacal”) agus an 14 Deireadh Fómhair 2004 d'fhormheas sé Coinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha (“an Coinbhinsiún”).

  In view of its responsibilities for the protection of the environment, the Union approved on 19 February 2004 the Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants (‘the Protocol’) and approved on 14 October 2004 the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (‘the Convention’).

  Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)

 6. #1808500

  Agus prionsabal an réamhchúraim, go háirithe, á chur san áireamh, is é is cuspóir don Rialacháin seo sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint ar thruailleáin orgánacha mharthanacha trí thoirmeasc, céimniú amach a luaithe is féidir nó srianadh a dhéanamh ar tháirgeadh, ar chur ar an margadh agus ar úsáid substaintí atá faoi réir Choinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha, ‘an Coinbhinsiún’ anseo feasta, nó faoi réir an Phrótacail a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha, ‘an Prótacal’ anseo feasta, trí íoslaghdú a dhéanamh ar scaoileadh substaintí den sórt sin, d'fhonn deireadh a chur leis a luaithe is féidir nuair is indéanta sin, agus trí fhorálacha a bhunú maidir le dramhaíl arb éard í aon cheann de na substaintí sin, ina bhfuil aon cheann díobh nó atá éillithe ag aon cheann díobh.

  Taking into account, in particular, the precautionary principle, the objective of this Regulation is to protect human health and the environment from POPs by prohibiting, phasing out as soon as possible, or restricting the manufacturing, placing on the market and use of substances subject to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, hereinafter ‘the Convention’, or the Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants, hereinafter ‘the Protocol’, by minimising, with a view to eliminating where feasible as soon as possible, releases of such substances, and by establishing provisions regarding waste consisting of, containing or contaminated by any of those substances.

  Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)

 7. #333335

  an Coinbhinsiún idir an tSualainn agus Cónaidhm na hEilvéise ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas agus dámhachtainí eadrána, a síníodh i Stócólm an 15 Eanáir 1936,

  the Convention between Sweden and the Swiss Confederation on the recognition and enforcement of judgments and arbitral awards signed at Stockholm on 15 January 1936,

  Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (2007)

 8. #339465

  Truailleáin orgánacha bhuanmharthanacha mar a liostaítear iad in Iarscríbhinn A agus in Iarscríbhinn B a ghabhann le Coinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Bhuanmharthanacha de réir fhorálacha an Choinbhinsiúin sin.

  Persistent organic pollutants as listed in Annexes A and B of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants according to the provisions thereof.

  Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 concerning the export and import of dangerous chemicals

 9. #339467

  Ceimiceáin seachas na truailleáin orgánacha bhuanmharthanacha mar a liostaítear iad in Iarscríbhinn A agus in Iarscríbhinn B a ghabhann le Coinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Bhuanmharthanacha de réir fhorálacha an Choinbhinsiúin sin.

  Chemicals other than persistent organic pollutants as listed in Annexes A and B of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants according to the provisions thereof.

  Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 concerning the export and import of dangerous chemicals

 10. #520819

  Truailleáin orgánacha bhuanmharthanacha mar a liostaítear iad in Iarscríbhinn A agus in Iarscríbhinn B a ghabhann le Coinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Bhuanmharthanacha [1] de réir fhorálacha an Choinbhinsiúin sin.

  Persistent organic pollutants as listed in Annexes A and B to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants [1] according to the provisions thereof.

  Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals Text with EEA relevance

 11. #520821

  Ceimiceáin seachas na truailleáin orgánacha bhuanmharthanacha mar a liostaítear iad in Iarscríbhinn A agus in Iarscríbhinn B a ghabhann le Coinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Bhuanmharthanacha de réir fhorálacha an Choinbhinsiúin sin.

  Chemicals other than persistent organic pollutants as listed in Annexes A and B to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants according to the provisions thereof.

  Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals Text with EEA relevance

 12. #1566578

  —the Convention between Austria and Sweden on the recognition and enforcement of judgments in civil matters, signed at Stockholm on 16 September 1982,

  — the Convention between Austria and Sweden on the recognition and enforcement of judgments in civil matters, signed at Stockholm on 16 September 1982,

  Number 52 of 1998: JURISDICTION OF COURTS AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS ACT, 1998

 13. #1567928

  —the Convention between Sweden and the Swiss Confederation on the recognition and enforcement of judgments and arbitral awards signed at Stockholm on 15 January 1936,

  — the Convention between Sweden and the Swiss Confederation on the recognition and enforcement of judgments and arbitral awards signed at Stockholm on 15 January 1936,

  Number 52 of 1998: JURISDICTION OF COURTS AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS ACT, 1998

 14. #1567956

  —the Convention between Austria and Sweden on the recognition and enforcement of judgments in civil matters, signed at Stockholm on 16 September 1982,

  — the Convention between Austria and Sweden on the recognition and enforcement of judgments in civil matters, signed at Stockholm on 16 September 1982,

  Number 52 of 1998: JURISDICTION OF COURTS AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS ACT, 1998

 15. #1608521

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i dtaca le Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha a chríochnú thar cheann an Chomhphobail Eorpaigh (COM(2003) 331 - C5-0315/2003 - 2003/0118(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (COM(2003) 331 - C5-0315/2003 - 2003/0118(CNS)).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 16. #1626797

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ag an Seachtú Comhdháil de na Páirtithe i gCoinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha maidir leis na tograí chun Iarscríbhinní A, B agus C a leasú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 137

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AT THE SEVENTH CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS REGARDING THE PROPOSALS FOR AMENDMENTS OF ANNEXES A, B AND C TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 137.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 17. #1626931

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le togra a chur isteach, thar ceann an Aontais Eorpaigh, chun ceimiceáin bhreise a liostú in Iarscríbhinn A a ghabhann le Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 133.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SUBMISSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF A PROPOSAL FOR THE LISTING OF ADDITIONAL CHEMICALS IN ANNEX A TO THE STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 133.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.