Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

standard

deviation

25 results in 10 documents

 1. #178485

  (b) faightear luach measta an diallais chaighdeánaigh, s, ó na ríomhaireachtaí seo a leanas:

  ( b ) the estimated value of the standard deviation, s, is obtained by the following calculations:

  Statutory Instruments: 1981

 2. #1685434

  déantar an luach meánach uimhríochta agus diall caighdeánach na hamshraithe iomláine 2001-2020 a ríomh;

  calculate the arithmetic average value and the standard deviation of the full time series 2001-2020;

  Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU (Text with EEA relevance)

 3. #1748814

  (Tagairt: Caighdeán IEEE 528-2001 (diall caighdeánach d’aon sigme))

  (Reference: IEEE STD 528-2001 (one sigma standard deviation))

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

 4. #178481

  diallas caighdeánach measta luchtlach iarbhír an ghrúpa (arna ríomh de réir an mhodha a léirítear i bhfo-alt (b) thíos):

  the estimated standard deviation of the actual contents of the group (calculated by the method indicated in sub-paragraph (b) below);

  Statutory Instruments: 1981

 5. #178491

  (vi) ansin trí fhréamh chearnach -na hathraitheachta measta a ríomh chun luach measta an diallais chaighdeánaigh, s, a thabhairt.

  (vi) Then by calculating the square root of the estimated variance to give the estimated value of the standard deviation, s,

  Statutory Instruments: 1981

 6. #178540

  diallas caighdeánach measta achar iarbhír líneach na leibhéal leachta ó bhéil na gcoimeádán bhuidéal tomhais sa ghrúpa, arna dtomhas le fíoraí;

  the estimated standard deviation of the actual linear distances of the liquid levels from the brims of the measuring container bottles in the group, as measured by means of the templet;

  Statutory Instruments: 1981

 7. #583306

  Tar éis ceanglais an chóimheasa luamhánaithe a ghlacadh, ba cheart don ÚBE athbhreithniú iomchuí maidir le staidreamh a fhoilsiú, lena n-áirítear meáin agus dialltaí caighdeánacha an chóimheasa luamhánaithe i ndáil le catagóirí aitheanta na n-institiúidí.

  After adoption of the leverage ratio requirements, EBA should publish an appropriate statistical review, including averages and standard deviations, of the leverage ratio in relation to the identified categories of institutions.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 8. #659206

  Cuirfear an praghas in oiriúint do mhéaduithe nó laghduithe i bpraghsanna, arna gcomhaontú ag na compháirtithe roimh ré, sa chaoi go gcuirfear dialltaí ón gcáilíocht chaighdeánach san áireamh.

  The price shall be adjusted by price increases or reductions, agreed by the parties in advance, to allow for deviations from the standard quality.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 9. #712089

  athruithe eile ó nósanna imeachta agus modheolaíochtaí caighdeánacha, nó aon imeacht uathu, lena n-áirítear iad siúd a rinneadh le linn tréimhsí nuair a bhí strus sa mhargadh nó cur isteach ar an margadh;

  other changes in or deviations from standard procedures and methodologies, including those made during periods of market stress or disruption;

  Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 (Text with EEA relevance)

 10. #1652598

  In 7A101 le tomhas “laofachta” agus an “fhachtóra scála”, tagraítear do dhiall caighdeánach d’aon sigme amháin ó chalabrú seasta thar thréimhse aon bhliain amháin;

  In 7A101 the measurement of “bias” and “scale factor” refers to a one sigma standard deviation with respect to a fixed calibration over a period of one year;

  Regulation (EU) No 388/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items

 11. #1654300

  Ciallaíonn “cruinneas” (2 6) téarma a thomhaistear i dtéarmaí míchruinnis de ghnáth, uasdiall, deimhneach nó diúltach, luach sonraithe ó chaighdeán a nglactar leis nó ó fhíorluach.

  “Accuracy” (2 6), usually measured in terms of inaccuracy, means the maximum deviation, positive or negative, of an indicated value from an accepted standard or true value.

  Regulation (EU) No 388/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items

 12. #1654529

  Ciallaíonn “cobhsaíocht” (7) an diall caighdeánach (1 sigme) de chomhathrú paraiméadair ar leith óna luach calabraithe, é á thomhas faoi chúinsí cobhsaí teochta.

  “Stability” (7) means the standard deviation (1 sigma) of the variation of a particular parameter from its calibrated value measured under stable temperature conditions.

  Regulation (EU) No 388/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items

 13. #1685435

  ní dhéantar na blianta uile a bhfuil na hastaíochtaí bliantúla ina leith lasmuigh de dhá oiread dhiall caighdeánach an mheáin a áireamh san amshraith;

  exclude from the time series all years for which the annual emissions are outside twice the standard deviation around the average;

  Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU (Text with EEA relevance)

 14. #1685436

  déantar ríomh arís ar an luach meánach uimhríochta agus ar dhiall caighdeánach na hamshraithe iomláine 2001-2020, lúide na blianta nár áiríodh i bpointe (b);

  calculate again the arithmetic average value and the standard deviation of the time series 2001-2020 minus the years excluded in point (b);

  Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU (Text with EEA relevance)

 15. #1736316

  gach rud a braitheadh go ginearálta agus ina aonair agus na torthaí a fuarthas (le meáin agus diallais chaighdeánacha), is cuma cibé dearfach nó diúltach.

  all general and individual observations and results obtained (with averages and standard deviations), whether favourable or unfavourable.

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 16. #1736333

  na sonraí uile ar aon rud a braitheadh, ar fheidhmíochtaí agus ar thorthaí (le meáin agus diallas caighdeánach); léireofar sonraí aonair nuair a dhéantar tástálacha agus tomhais ar ainmhithe aonair;

  all the particulars on observations, performances and results (with averages and standard deviation); individual data shall be indicated when tests and measurements on individuals have been carried out;

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 17. #1748609

  Ciallaíonn “cruinneas” (2 6) téarma a thomhaistear i dtéarmaí míchruinnis de ghnáth, uasdiall, deimhneach nó diúltach, luach sonraithe ó chaighdeán a nglactar leis nó ó fhíorluach.

  "Accuracy" (2 6), usually measured in terms of inaccuracy, means the maximum deviation, positive or negative, of an indicated value from an accepted standard or true value.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

 18. #1748855

  Ciallaíonn “cobhsaíocht” (7) an diall caighdeánach (1 sigme) de chomhathrú paraiméadair ar leith óna luach calabraithe, agus é á thomhas faoi chúinsí cobhsaí teochta.

  "Stability" (7) means the standard deviation (1 sigma) of the variation of a particular parameter from its calibrated value measured under stable temperature conditions.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

 19. #1753730

  2.In 7A101 le tomhas “laofachta” agus an “fhachtóra scála”, tagraítear do dhiall caighdeánach d’aon sigme amháin ó chalabrú seasta thar thréimhse aon bhliain amháin;

  2.In 7A101 the measurement of "bias" and "scale factor" refers to a one sigma standard deviation with respect to a fixed calibration over a period of one year;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

 20. #1842426

  Cuirfear an praghas in oiriúint do mhéaduithe nó laghduithe i bpraghsanna, arna gcomhaontú ag na compháirtithe roimh ré, sa chaoi go gcuirfear dialltaí ón gcáilíocht chaighdeánach san áireamh.

  The price shall be adjusted by price increases or reductions, agreed by the parties in advance, to allow for deviations from the standard quality.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 21. #178542

  agus gheofar an meán, d, de na luachanna tomhaiste sa sampla, agus an diallas caighdeánach measta, s, ar an dóigh a thuairiscítear i mír 11 (1) thuas, agus cuirfear d in ionad x, agus di in ionad xi, sna foirmlí atá leagtha amach san fhomhír sin.

  and the average, d, of the measured values in the sample, and the estimated standard deviation, s, shall be obtained in the manner described in paragraph 11 (1) above, d being substituted for x, and di being substituted for xi, in the formulae set out in that sub-paragraph.

  Statutory Instruments: 1981

 22. #583305

  Tar éis na tréimhse breathnóireachta agus calabiú leibhéal an chóimheasa luamhánaithe faoi seach, agus bunaithe ar an measúnú, féadfaidh an ÚBE athbhreithniú iomchuí maidir le staidreamh a fhoilsiú, lena n-áirítear meáin agus dialltaí caighdeánach an chóimheasa ghiarála.

  After the observation period and the calibration of the respective levels of the leverage ratio, and on the basis of the assessment, EBA can publish an appropriate statistical review, including averages and standard deviations, of the leverage ratio.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 23. #586031

  beidh caighdeáin fhónta inmheánacha ag na hinstitiúidí le haghaidh cásanna ina bhfuil na diallais ó na luachanna ionchasacha sna PDanna, sna LGDanna, sna fachtóirí coinbhéartachta agus sna caillteanais iomlána, nuair a úsáidtear an EL, suntasach a ndóthain le bheith in amhras faoi bhailíocht na meastachán.

  institutions shall have sound internal standards for situations where deviations in realised PDs, LGDs, conversion factors and total losses, where EL is used, from expectations, become significant enough to call the validity of the estimates into question.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 24. #1654493

  Ciallaíonn “in-atrialltacht” (7) a ghaire dá chéile is atá tomhais arna ndéanamh arís is arís ar an athróg chéanna faoi na cúinsí oibriúcháin céanna, nuair a tharlaíonn athruithe ar chúinsí nó ar thréimhsí neamhoibríochta idir na tomhais. (Tagairt: Caighdeán IEEE 528-2001 (diall caighdeánach d’aon sigme amháin))

  “Repeatability” (7) means the closeness of agreement among repeated measurements of the same variable under the same operating conditions when changes in conditions or non-operating periods occur between measurements (Reference: IEEE STD 528-2001 (one sigma standard deviation)).

  Regulation (EU) No 388/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items

 25. #1832157

  Beidh sé de cheangal ar ghnóthais siúcra a cheannaíonn biatas cuóta, atá oiriúnach lena phróiseáil chun siúcra a dhéanamh de agus a bhfuil sé beartaithe é a phróiseáil chun siúcra cuóta a dhéanamh de, an praghas íosta ar a laghad a íoc, arna chur in oiriúint do mhéaduithe nó laghduithe i bpraghsanna sa chaoi go gcuirfear dialltaí ón gcáilíocht chaighdeánach san áireamh.

  Sugar undertakings buying quota beet suitable for processing into sugar and intended for processing into quota sugar shall be required to pay at least the minimum price, adjusted by price increases or reductions to allow for deviations from the standard quality.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.