Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

clár

157 results in 67 documents

 1. #179386

  NA RIALACHÁIN UM BANNAÍ COIGILTIS NÁISIÚNTA 5%,1971/81 (CLÁR A DHÚNADH), 1981.

  5% NATIONAL SAVINGS BONDS 1971/81 (CLOSURE OF REGISTER) REGULATIONS, 1981.

  Statutory Instruments: 1981

 2. #328655

  Clár náisiúnta um rialú cáilíochta

  National quality control programme

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002

 3. #328660

  Clár náisiúnta um shlándáil eitlíochta sibhialta

  National civil aviation security programme

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002

 4. #654692

  CLÁIR NÁISIÚNTA UM ATHSTRUCHTÚRÚ d'EARNÁIL AN CHADÁIS

  NATIONAL RESTRUCTURING PROGRAMMES FOR THE COTTON SECTOR

  Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009

 5. #1649643

  Clár náisiúnta um shlándáil eitlíochta sibhialta

  National civil aviation security programme

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Text with EEA relevance)

 6. #1649647

  Clár náisiúnta um rialú cáilíochta

  National quality control programme

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Text with EEA relevance)

 7. #640139

  Gríosaíonn COSAC na Parlaimintí náisiúnta chun grinnscrúdú a dhéanamh ar na cláir athchóirithe náisiúnta agus ar chláir um chobhsaíocht agus um chóineasú a rialtas féin sula gcuirtear iad faoi bhráid an Choimisiúin.

  COSAC encourages national Parliaments to actively scrutinise the national reform programmes and stability and convergence programmes of their respective governments before they are submitted to the Commission.

  Contribution of the L COSAC — 27 – 29 October 2013 , Vilnius OJ C 104, 08/04/2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 8. #649096

  Forbróidh na Ballstáit straitéisí náisiúnta agus/nó réigiúnacha um 'speisealtóireacht chliste' i gcomhréir leis an gClár Náisiúnta um Athchóiriú, i gcás inarb iomchuí.

  Member States and the Commission shall have due regard to strengthening coordination, synergies and complementarities between the ESI Funds and Horizon 2020, the Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME) in accordance with Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliament and of the Council [1], and other relevant centrally managed Union funding programmes while also establishing a clear division of areas of intervention between them.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 9. #562902

  Déanfaidh gach eagraíocht Eorpach um chaighdeánú agus gach comhlacht náisiúnta um chaighdeánú a clár oibre nó a chlár oibre a chur ar fáil ar a suíomh gréasáin nó ar a shuíomh gréasáin nó ar aon suíomh gréasáin eile a bhfuil teacht ag an bpobal air, chomh maith le fógra a chur ar fáil ar fhoilseachán náisiúnta nó i gcás inarb iomchuí, ar fhoilseachán Eorpach a bhaineann le caighdeánú, á thabhairt le fios gurb ann don chlár oibre.

  Each European standardisation organisation and national standardisation body shall make its work programme available on its website or any other publicly available website, as well as make a notice of the existence of the work programme available in a national or, where appropriate, European publication of standardisation activities.

  Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European standardisation, amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 2009/23/EC and 2009/105/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decision 87/95/EEC and Decision No 1673/2006/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance

 10. #608062

  Fóram Eorpach na hÓige, na Lárionaid Faisnéise Náisiúnta um Aitheantas Acadúil (NARIC), na líonraí Eurydice, Euroguidance agus Eurodesk, mar aon leis na Seirbhísí Tacaíochta Náisiúnta um Ríomhnascadh, Lárionaid Náisiúnta Europass, agus na hOifigí Faisnéise Náisiúnta sna tíortha comharsanachta, is fíor-riachtanach go ndéanfaidh siad siúd gníomhaíocht d'fhonn cuspóirí an chláir a bhaint amach, go háirithe trí fhaisnéis nuashonraithe a sholáthar don Choimisiúin ar bhonn rialta maidir lena réimsí éagsúla gníomhaíochta agus trí thorthaí an Chláir a scaipeadh san Aontas agus sna tíortha comhpháirtíochta.

  The action of the European Youth Forum, the National Academic Recognition Information Centres (NARIC), the Eurydice, Euroguidance and Eurodesk networks, the eTwinning National Support Services, the National Europass Centres, and the National Information Offices in the neighbourhood countries is essential in order to achieve the objectives of the Programme, in particular by providing the Commission with regular, updated information regarding their various fields of activity and through the dissemination of the Programme results in the Union and in the partner countries.

  Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing "Erasmus+": the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC Text with EEA relevance

 11. #340287

  Áiritheofar leis na bonneagair agus leis na cláir náisiúnta um fhaireachas margaidh go bhféadfar bearta éifeachtúla a ghlacadh i ndáil le haon aicme táirgí atá faoi réir na reachtaíochta Comhphobail um chomhchuibhiú.

  National market surveillance infrastructures and programmes shall ensure that effective measures can be taken in relation to any product category subject to Community harmonisation legislation.

  Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93

 12. #507618

  na beartais atá beartaithe ag an mBallstát atá faoi athbhreithniú, mar a léirítear iad ina chláir náisiúnta um athchóiriú agus, i gcás inarb iomchuí, ina chlár cobhsaíochta nó ina chlár um chóineasú;

  the policy intentions of the Member State under review, as reflected in its national reform programmes and, where appropriate, in its stability or convergence programme;

  Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances

 13. #562896

  Uair sa bhliain, ar a laghad, déanfaidh gach eagraíocht Eorpach um chaighdeánú agus gach comhlacht náisiúnta um chaighdeánú a chlár oibre a bhunú.

  At least once a year, each European standardisation organisation and national standardisation body shall establish its work programme.

  Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European standardisation, amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 2009/23/EC and 2009/105/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decision 87/95/EEC and Decision No 1673/2006/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance

 14. #1766043

  Lena chois sin, léireofaí na gealltanais sin um athchóiriú i gCláir Náisiúnta um Athchóiriú na mBallstát lena mbaineann.

  These reform commitments would also be reflected in the National Reform Programmes of the Member States concerned.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2017/825 to increase the financial envelope of the Structural Reform Support Programme and adapt its general objective

 15. #562903

  Tráth nach déanaí ná tráth foilsithe a chláir oibre, déanfaidh gach eagraíocht Eorpach um chaighdeánú agus gach comhlacht Eorpach náisiúnta um chaighdeánú fógra a thabhairt do na heagraíochtaí Eorpacha eile um chaighdeánú agus do na comhlachtaí náisiúnta eile um chaighdeánú agus don Choimisiún á chur in iúl dóibh gurb ann don chlár oibre.

  No later than at the time of publication of its work programme, each European standardisation organisation and national standardisation body shall notify the existence thereof to the other European standardisation organisations and national standardisation bodies and to the Commission.

  Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European standardisation, amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 2009/23/EC and 2009/105/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decision 87/95/EEC and Decision No 1673/2006/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance

 16. #179388

  Na Rialacháin um Bannaí Coigiltis Náisiúnta 5%, 1971/81 (Clár a Dhúnadh), 1981, is teideal do na Rialacháin seo.

  These Regulations may be cited as the 5% National Savings Bonds, 1971/81, (Closure of Register) Regulations, 1981.

  Statutory Instruments: 1981

 17. #328654

  Déanfaidh gach Ballstát clár náisiúnta um rialú cáilíochta a dhréachtú, a chur i bhfeidhm agus a choimeád ar bun.

  Every Member State shall draw up, apply and maintain a national quality control programme.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002

 18. #328659

  Déanfaidh gach Ballstát clár náisiúnta um shlándáil eitlíochta sibhialta a dhréachtú, a chur i bhfeidhm agus a choimeád ar bun.

  Every Member State shall draw up, apply and maintain a national civil aviation security programme.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002

 19. #498356

  (i) saoráid cóiríochta amháin do thurasóirí nó níos mó a gcothabhálann an tÚdarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta clár ina leith de réir na nAchtanna um Thrácht Cuartaíochta, 1939 go 2003, nó

  (i) one or more tourist accommodation facilities for which the National Tourism Development Authority maintains a register in accordance with the Tourist Traffic Acts 1939 to 2003, or

  FINANCE ACT 2011

 20. #507237

  Ba cheart na cláir cobhsaíochta agus na cláir um chóineasú a thíolacadh agus a mheasúnú sula ndéanfar na príomhchinntí maidir leis na buiséid náisiúnta do na blianta ina dhiaidh sin.

  The submission and assessment of stability and convergence programmes should be made before key decisions on the national budgets for the succeeding years are taken.

  Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies

 21. #507248

  Ba cheart go n-ullmhófaí na cláir cobhsaíochta agus na cláir um chóineasú agus na cláir athchóirithe náisiúnta ar dhóigh chomhleanúnach agus ba cheart uainiú a dtíolactha a ailíniú.

  The stability and convergence programmes and the national reform programmes should be prepared in a coherent manner and the timing of their submissions should be aligned.

  Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies

 22. #507253

  Le linn dóibh a gcláir cobhsaíochta agus a gcláir um chóineasú agus a gcláir athchóirithe náisiúnta a ullmhú, ba cheart go dtabharfadh na Ballstáit aird ar an treoir chothrománach ón gComhairle Eorpach.

  When preparing their stability or convergence programmes and national reform programmes, Member States should take into account the horizontal guidance by the European Council.

  Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies

 23. #507416

  (ab) faisnéis faoi chomhchuibheas an chláir um chóineasú leis na mór-threoirlínte i ndáil leis an mbeartas eacnamaíoch agus leis an gclár athchóirithe náisiúnta;

  (ab) information on the consistency of the convergence programme with the broad economic policy guidelines and the national reform programme;

  Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies

 24. #513138

  saincheisteanna míchumais a chur san áireamh agus na Cláir Náisiúnta um Athchóiriú á ndearadh, agus príomhshruthú an mhíchumais a chur chun cinn go ginearálta mar chuid den Straitéis Eoraip 2020;

  consider disability issues when designing the National Reform Programmes and more generally promote disability mainstreaming within the Europe 2020 Strategy;

  Council Conclusions on the support of the implementation of the European Disability Strategy 2010-2020

 25. #649464

  Straitéis náisiúnta nó réigiúnach um speisialtóireacht chliste a bheith ann i gcomhréir leis an gClár um Athchóiriú Náisiúnta, chun caiteachas príobháideach ar thaighde agus nuálaíocht a ghiaráil, a chomhlíonann gnéithe chóras T&N náisiúnta nó réigiúnach a fheidhmíonn go maith.

  The existence of a national or regional smart specialisation strategy in line with the National Reform Program, to leverage private research and innovation expenditure, which complies with the features of well-performing national or regional R&I systems.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 26. #664673

  Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go bhfuil na cláir oibríochtúla nasctha go dlúth leis na beartais náisiúnta um chuimsiú sóisialta.

  Member States shall ensure that the operational programmes are closely linked to national social inclusion policies.

  Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived

 27. #670496

  ciallaíonn ‘Líonra Breathnóireachta agus Sonraí Muirí Eorpach’ líonra lena ndéantar cláir ábhartha náisiúnta um breathnóireacht agus sonraí muirí a chomhtháthú in acmhainn Eorpach choiteann agus inrochtana;

  ‘European marine observation and data network’ means a network that integrates relevant national marine observation and data programmes into a common and accessible European resource;

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 28. #1649644

  Déanfaidh gach Ballstát clár náisiúnta um shlándáil eitlíochta sibhialta a dhréachtú, a chur i bhfeidhm agus a choimeád ar bun.

  Every Member State shall draw up, apply and maintain a national civil aviation security programme.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Text with EEA relevance)

 29. #1649648

  Déanfaidh gach Ballstát clár náisiúnta um rialú cáilíochta a dhréachtú, a chur i bhfeidhm agus a choimeád ar bun.

  Every Member State shall draw up, apply and maintain a national quality control programme.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Text with EEA relevance)

 30. #1678702

  Déanfaidh Ballstát cósta na sáruithe uile a rinne soithí iascaireachta tríú tír, lena n-áirítear na smachtbhannaí gaolmhara, a thaifeadadh sa chlár náisiúnta dá bhforáiltear in Airteagal 93 den Rialachán um Rialú.

  A coastal Member State shall record all infringements committed by third-country fishing vessels, including the related sanctions, in the national register provided for in Article 93 of the Control Regulation.

  Regulation (EU) 2017/2403 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on the sustainable management of external fishing fleets, and repealing Council Regulation (EC) No 1006/2008

 31. #1731519

  Gheall an Coimisiún cistiú do chláir náisiúnta na mBallstát faoin gCiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht chun tacú le cur chun feidhme Chinneadh (AE) 2015/1523 agus Chinneadh (AE) 2015/1601.

  The Commission committed funding to Member States' national programmes under the Asylum, Migration and Integration Fund to support the implementation of Decisions (EU) 2015/1523 and (EU) 2015/1601.

  Regulation (EU) 2018/2000 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2018 amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and of the Council, as regards the recommitment of the remaining amounts committed to support the implementation of Council Decisions (EU) 2015/1523 and (EU) 2015/1601 or the allocation of those amounts to other actions under the national programmes

 32. #1755668

  Cuirfear EUR 4.2 milliún ar fáil trí chlár náisiúnta an Chiste um Shlándáil Inmheánach chun na críche sin.

  An amount of 4,2 Mio € will be made available through the ISF national programmes for this purpose.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624

 33. #1763522

  Is é an Coimisiún a dhéanfaidh cistí a bhainistiú i gcomhar an chaiteachais a íocfar leis na haonaid náisiúnta sna Ballstáit tríd an gCiste um Shlándáil Inmheánach/Teorainneacha (cláir náisiúnta).

  The Commission will manage the funds to Member States for the expenses for national units via the ISF/Borders (national programmes).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226

 34. #1765554

  Is é an Coimisiún a dhéanfaidh cistí a bhainistiú i gcomhar an chaiteachais a íocfar leis na haonaid náisiúnta sna Ballstáit tríd an gCiste um Shlándáil Inmheánach/Teorainneacha (cláir náisiúnta).

  The Commission will manage the funds to Member States for the expenses for national units via the ISF/Borders (national programmes).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration)

 35. #1786196

  Déanfaidh Ballstát cósta aon sárú a rinne soithí iascaireachta na Ríochta Aontaithe, lena n-áirítear na smachtbhannaí gaolmhara, a thaifeadadh sa chlár náisiúnta dá bhforáiltear in Airteagal 93 den Rialachán um Rialú.

  A coastal Member State shall record any infringements committed by United Kingdom fishing vessels, including the related sanctions, in the national register provided for in Article 93 of the Control Regulation.

  Regulation (EU) 2019/498 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2019 amending Regulation (EU) 2017/2403 as regards fishing authorisations for Union fishing vessels in United Kingdom waters and fishing operations of United Kingdom fishing vessels in Union waters

 36. #1811316

  an clár gníomhaíochta náisiúnta um an gcolgán Meánmhuirí a rialú a bunaíodh faoi Airteagal 46 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009.

  the national control action programme for Mediterranean swordfish established under Article 46 of Regulation (EC) No 1224/2009.

  Regulation (EU) 2019/1154 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on a multiannual recovery plan for Mediterranean swordfish and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 and Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council

 37. #1831973

  forálacha maidir le formáid na dtuarascálacha bliantúla ar chur chun feidhme agus na gclár náisiúnta um dháileadh bia;

  provisions on the format of annual reports on implementation as well as of the national food distribution programmes;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 38. #487125

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ, I gCOMHTHÉACS AN PHLEAN UM THÉARNAMH NÁISIÚNTA AGUS CHLÁR TACAÍOCHTA AIRGEADAIS AN AONTAIS EORPAIGH/AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA d’ÉIRINN, I nDÁIL LE FORAIS CHREIDMHEASA ÁIRITHE A CHOBHSÚ AGUS I nDÁIL LE STAID AIRGEADAIS NA bhFORAS SIN A CHAOMHNÚ NÓ A ATHBHUNÚ; DO LEASÚ AN ACHTA CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989, ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1971, AGUS AN ACHTA UM FHORAIS CHREIDMHEASA (TACAÍOCHT AIRGEADAIS), 2008, CHUN NA gCRÍOCH SIN; DO LEASÚ AN ACHTA UM CHÚLCHISTE NÁISIÚNTA PINSEAN, 2000, CHUN A CHEADÚ DON AIRE AIRGEADAIS ORDACHÁIN ÁIRITHE A THABHAIRT I nDÁIL LEIS AN gCÚLCHISTE NÁISIÚNTA PINSEAN; DO DHÉANAMH LEASUITHE IARMHARTACHA AR RIALACHÁIN NA gCOMHPHOBAL EORPACH (FORAIS CHREIDMHEASA A ATHEAGRÚ AGUS A FHOIRCEANNADH), 2004 (I.R.

  AN ACT TO MAKE PROVISION, IN THE CONTEXT OF THE NATIONAL RECOVERY PLAN 2011 - 2014 AND THE EUROPEAN UNION/INTERNATIONAL MONETARY FUND PROGRAMME OF FINANCIAL SUPPORT FOR IRELAND, IN RELATION TO THE STABILISATION, AND THE PRESERVATION OR RESTORATION OF THE FINANCIAL POSITION OF CERTAIN CREDIT INSTITUTIONS; TO AMEND THE BUILDING SOCIETIES ACT 1989, THE CENTRAL BANK ACT 1971 AND THE CREDIT INSTITUTIONS (FINANCIAL SUPPORT) ACT 2008 FOR THOSE PURPOSES; TO AMEND THE NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND ACT 2000 TO ALLOW THE MINISTER FOR FINANCE TO GIVE CERTAIN DIRECTIONS IN RELATION TO THE NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND; TO MAKE CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO THE EUROPEAN COMMUNITIES (REORGANISATION AND WINDING-UP OF CREDIT INSTITUTIONS) REGULATIONS 2004 (S.I.

  CREDIT INSTITUTIONS (STABILISATION) ACT 2010

 39. #605035

  Bunóidh na tíortha atá rannpháirteach sa chlár, agus iad ag gníomhú leis an gCoimisiún, Deasca um Eoraip na Cruthaitheachta i gcomhréir lena ndlí náisiúnta agus a gcleachtas náisiúnta ("Deasca um Eoraip na Cruthaitheachta").

  The countries participating in the Programme, acting together with the Commission, shall establish Creative Europe Desks in accordance with their national law and practice (the "Creative Europe Desks").

  Regulation (EU) No 1295/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Creative Europe Programme (2014 to 2020) and repealing Decisions No 1718/2006/EC, No 1855/2006/EC and No 1041/2009/EC Text with EEA relevance

 40. #345852

  Comhoibreoidh na Ballstáit, de réir mar is cuí, leis an nGníomhaireacht agus rannchuideoidh siad le hobair an Ghréasán Eorpaigh um Fhaisnéis agus um Fhaire ar an gComhshaol i gcomhréir le clár oibre na Gníomhaireachta trí na sonraí náisiúnta a bhailiú, a chóimheas agus a anailísiú.

  Member States shall, as appropriate, cooperate with the Agency and contribute to the work of the European Environment Information and Observation Network in accordance with the work programme of the Agency by collecting, collating and analysing data nationwide.

  Regulation (EC) No 401/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network

 41. #562897

  Beidh faisnéis maidir leis na caighdeáin agus na táirgí Eorpacha caighdeánúcháin a bhfuil sé ar intinn ag eagraíocht Eorpach um chaighdeánú nó ag comhlacht náisiúnta um chaighdeánú a ullmhú nó a leasú sa chlár oibre sin, atá á n-ullmhú nó á leasú acu agus a ghlac siad sa tréimhse roimh an gclár oibre, mura rud é go bhfuil siad comhionann nó coibhéiseach le trasuímh caighdeán idirnáisiúnta nó Eorpach.

  That work programme shall contain information on the standards and European standardisation deliverables which a European standardisation organisation or national standardisation body intends to prepare or amend, which it is preparing or amending and which it has adopted in the period of the preceding work programme, unless these are identical or equivalent transpositions of international or European standards.

  Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European standardisation, amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 2009/23/EC and 2009/105/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decision 87/95/EEC and Decision No 1673/2006/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance

 42. #562905

  Ní fhéadfaidh comhlachtaí náisiúnta um chaighdeánú agóid a dhéanamh i gcoinne ábhar i gcomhair a chaighdeánaithe ina gclár oibre a bheith á mheas ar leibhéal na hEorpa i gcomhréir leis na rialacha arna leagan síos ag na heagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú agus ní fhéadfaidh siad aon ghníomhaíocht a dhéanamh a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do chinneadh ina leith sin.

  National standardisation bodies may not object to a subject for standardisation in their work programme being considered at European level in accordance with the rules laid down by the European standardisation organisations and may not undertake any action which could prejudice a decision in this regard.

  Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European standardisation, amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 2009/23/EC and 2009/105/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decision 87/95/EEC and Decision No 1673/2006/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance

 43. #590486

  sásraí chun marthanú a dhéanamh ar bhannaí atá ráthaithe ag rialtais agus a eisítear chuig institiúidí creidmheasa mar chuid de bhearta tacaíochta Rialtais, a bhfuil formheas státchabhrach an Aontais acu, amhail bannaí arna n-eisiúint ag an nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (GNBS) in Éirinn nó an Chuideachta um Bainistíocht Sócmhainní sa Spáinn, atá ceaptha chun sócmhainní is cúis le fadhbanna a bhaint de chláir chomhardaithe institiúidí creidmheasa, mar shócmhainní a bhfuil leachtacht agus cáilíocht chreidmheasa thar a bheith ard acu.

  mechanisms for the grandfathering of government guaranteed bonds issued to credit institutions as part of Government support measures with Union State aid approval, such as bonds issued by the National Asset Management Agency (NAMA) in Ireland and by the Spanish Asset Management Company in Spain, designed to remove problem assets from the balance sheets of credit institutions, as assets of extremely high liquidity and credit quality until at least December 2023.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 44. #606766

  Ba cheart don Choimisiún comhsheasmhacht fhoriomlán, comhlántacht fhoriomlán agus sineirgí foriomlána le hobair chomhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais a áirithiú, amhail an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha, agus ba cheart dó an obair a dhéanann gníomhaithe eile náisiúnta agus idirnáisiúnta sna réimsí a chumhdaítear leis an gClár a mheas.

  The Commission should ensure overall consistency, complementarity and synergies with the work of Union bodies, offices and agencies, such as the European Institute for Gender Equality and the Agency for Fundamental Rights, and should take stock of the work of other national and international actors in the areas covered by the Programme.

  Regulation (EU) No 1381/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a Rights, Equality and Citizenship Programme for the period 2014 to 2020 Text with EEA relevance

 45. #1769159

  1.Déanfar na gníomhuithe faoin gClár prionsabail eiticiúla agus reachtaíocht ábhartha náisiúnta agus idirnáisiúnta agus reachtaíocht ábhartha an Aontais a chomhlíonadh, lena náirítear an Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus a Phrótacail Fhorlíontacha.

  1.Actions carried out under the Programme shall comply with ethical principles and relevant national, Union and international legislation, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights and its Supplementary Protocols.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 46. #1800569

  Ba cheart go mbeadh clár oibre rollach an Aontais ina dhoiciméad straitéiseach lena gceadaítear do lucht tionscail, údaráis náisiúnta agus do na comhlachtaí um chaighdeánú, go háirithe, ullmhú roimh ré do scéimeanna um dheimhniú cibearshlándála Eorpaigh amach anseo.

  The Union rolling work programme should be a strategic document that allows industry, national authorities and standardisation bodies, in particular, to prepare in advance for future European cybersecurity certification schemes.

  Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) and on information and communications technology cybersecurity certification and repealing Regulation (EU) No 526/2013 (Cybersecurity Act) (Text with EEA relevance)

 47. #328629

  Déanfar cur síos sa chlár sin ar na modhanna agus ar na nósanna imeachta a bheidh le leanúint ag an eintiteas chun go gcomhlíonfaidh sé clár náisiúnta an Bhallstáit um shlándáil eitlíochta sibhialta i ndáil lena chuid oibríochtaí sa Bhallstát sin.

  That programme shall describe the methods and procedures which are to be followed by the entity in order to comply with the national civil aviation security programme of the Member State in respect of its operations in that Member State.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002

 48. #328630

  Maidir le gach eintiteas a gceanglaítear air faoin gclár náisiúnta um shlándáil eitlíochta sibhialta dá dtagraítear in Airteagal 10 caighdeáin slándála eitlíochta a chur i bhfeidhm, déanfaidh sé clár slándála a dhréachtú, a chur i bhfeidhm agus a choimeád ar bun.

  Every entity required under the national civil aviation security programme referred to in Article 10 to apply aviation security standards shall draw up, apply and maintain a security programme.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002

 49. #328640

  Déanfar cur síos sa chlár sin ar na modhanna agus ar na nósanna imeachta a bheidh le leanúint ag an aeriompróir chun go gcomhlíonfaidh sé an Rialachán seo agus chun go gcomhlíonfaidh sé clár náisiúnta um shlándáil eitlíochta sibhialta an Bhallstáit a soláthraíonn sé seirbhísí as.

  That programme shall describe the methods and procedures which are to be followed by the air carrier in order to comply both with this Regulation and with the national civil aviation security programme of the Member State from which it provides services.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002

 50. #328646

  Déanfar cur síos sa chlár sin ar na modhanna agus ar na nósanna imeachta a bheidh le leanúint ag an oibreoir aerfoirt chun go gcomhlíonfaidh sé an Rialachán seo agus chun go gcomhlíonfaidh sé clár náisiúnta um shlándáil eitlíochta sibhialta an Bhallstáit ina bhfuil an aerfort suite.

  That programme shall describe the methods and procedures which are to be followed by the airport operator in order to comply both with this Regulation and with the national civil aviation security programme of the Member State in which the airport is located.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002

 51. #328652

  Glacfar na sonraíochtaí don chlár náisiúnta um rialú cáilíochta trí leasú a dhéanamh ar an Rialachán seo trí iarscríbhinn a chur leis i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 19(3).

  The specifications for the national quality control programme shall be adopted by amending this Regulation through the addition of an annex in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 19(3).

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002

 52. #328653

  Cuirfidh an clár sin ar chumas an Bhallstáit cáilíocht na slándála eitlíochta sibhialta a sheiceáil d’fhonn faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin seo agus ar chomhlíonadh a chláir náisiúnta um shlándáil eitlíochta sibhialta araon.

  That programme shall enable the Member State to check the quality of civil aviation security in order to monitor compliance both with this Regulation and with its national civil aviation security programme.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002

 53. #328657

  Cuirfidh an t-údarás iomchuí na codanna iomchuí dá chlár náisiúnta um shlándáil eitlíochta sibhialta ar fáil i scríbhinn ar bhonn riachtanais d’oibreoirí agus d’eintitis a measann sé go bhfuil leas dlisteanach acu.

  The appropriate authority shall make available in writing on a ‘need to know’ basis the appropriate parts of its national civil aviation security programme to operators and entities which it deems to have a legitimate interest.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002

 54. #328788

  Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún bearta ginearálta a ghlacadh lena leasaítear eilimintí neamhriachtanacha de na caighdeáin bhunúsacha chomhchoiteanna, critéir a shocrú lena gceadaítear do na Ballstáit maolú ar na caighdeáin bhunúsacha chomhchoiteanna agus bearta slándála malartacha a ghlacadh, agus sonraíochtaí le haghaidh clár náisiúnta um rialú cáilíochta a ghlacadh.

  In particular, the Commission should be empowered to adopt general measures amending non-essential elements of the common basic standards by supplementing them, set criteria allowing Member States both to derogate from the common basic standards and to adopt alternative security measures, and adopt specifications for national quality control programmes.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002

 55. #328794

  D’fhonn faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin seo agus an chláir náisiúnta um shlándáil eitlíochta sibhialta, ba cheart do gach Ballstát clár náisiúnta a dhréachtú chun leibhéal agus cáilíocht na slándála eitlíochta sibhialta a sheiceáil agus ba cheart dóibh a áirithiú go gcuirfí chun feidhme é.

  In order to monitor compliance with this Regulation and with the national civil aviation security programme, each Member State should draw up and ensure the implementation of a national programme to check the level and quality of civil aviation security.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002

 56. #328795

  Ina theannta sin, ba cheart go ndéanfadh gach oibreoir aerfoirt, gach aeriompróir agus gach eintiteas a chuireann caighdeáin slándála eitlíochta chun feidhme clár slándála a dhréachtú, a chur i bhfeidhm agus a choimeád ar bun chun go gcomhlíonfaidís an Rialachán seo agus cibé clár náisiúnta um shlándáil eitlíochta sibhialta is infheidhme.

  Furthermore, each airport operator, air carrier and entity implementing aviation security standards should draw up, apply and maintain a security programme in order to comply both with this Regulation and with whichever national civil aviation security programme is applicable.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002

 57. #328796

  D’fhonn na freagrachtaí maidir leis na caighdeáin bhunúsacha chomhchoiteanna don tslándáil eitlíochta a chur chun feidhme a shainiú agus chun cur síos a dhéanamh ar na bearta a éileoidh na hoibreoirí agus eintitis eile chun na críche sin, ba cheart go ndéanfadh gach Ballstát clár náisiúnta um shlándáil na heitlíochta sibhialta a dhréachtú.

  In order to define responsibilities for the implementation of the common basic standards on aviation security and to describe what measures are required by operators and other entities for this purpose, each Member State should draw up a national civil aviation security programme.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002

 58. #338224

  Ba cheart go dtabharfadh na húdaráis staidrimh náisiúnta agus Comhphobail, agus staidreamh Comhphobail á tháirgeadh agus á scaipeadh acu faoin Rialachán seo, aird ar na prionsabail a leagtar amach sa Chód Cleachtais do Staidreamh Eorpach a ghlac an Coiste um an gClár Staidrimh a bunaíodh le Cinneadh 89/382/CEE, Euratom, ón gComhairle [7] an 24 Feabhra 2005 agus atá i gceangal leis an Moladh ón gCoimisiún maidir le neamhspleáchas, iontaofacht agus cuntasacht na n-údarás náisiúnta staidrimh agus údaráis staidrimh an Chomhphobail.

  In the production and dissemination of Community statistics under this Regulation, the national and Community statistical authorities should take account of the principles set out in the European Statistics Code of Practice, which was adopted by the Statistical Programme Committee established by Council Decision 89/382/EEC, Euratom [7] on 24 February 2005 and attached to the Recommendation of the Commission on the independence, integrity and accountability of the national and Community statistical authorities.

  Regulation (EC) No 453/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on quarterly statistics on Community job vacancies

 59. #339647

  Agus staidreamh Comhphobail á chur ar fáil agus á scaipeadh faoin Rialachán seo, ba cheart do na húdaráis náisiúnta staidrimh agus do na húdaráis Chomhphobail staidrimh na prionsabail a chur san áireamh a leagtar amach sa Chód Cleachtais do Staidreamh Eorpach a ghlac an Coiste um an gClár Staidrimh an 24 Feabhra 2005, a bunaíodh le Cinneadh 89/382/CEE, Euratom [4] ón gComhairle, agus atá i gceangal leis an Moladh ón gCoimisiún ar neamhspleáchas, ar ionracas agus ar fhreagracht na n-údarás náisiúnta staidrimh agus na n-údarás Comhphobail staidrimh.

  In the production and dissemination of Community statistics under this Regulation, the national and Community statistical authorities should take account of the principles set out in the European Statistics Code of Practice adopted on 24 February 2005 by the Statistical Programme Committee, established by Council Decision 89/382/EEC, Euratom [4] and attached to the Recommendation of the Commission on the independence, integrity and accountability of the national and Community statistical authorities.

  Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on population and housing censuses

 60. #340866

  Agus staidreamh Comhphobail á sholáthar á scaipeadh faoin Rialachán seo, ba cheart go gcuirfeadh na húdaráis staidrimh náisiúnta agus Comhphobail san áireamh na prionsabail a leagtar amach sa Chód Cleachtais don Staidreamh Eorpach a ghlac an Coiste um an gClár Staidrimh, a bunaíodh le Cinneadh 89/382/CE ón gComhairle, Euratom, an 24 Feabhra 2005 [10] agus a cuireadh i gceangal leis an Moladh ón gCoimisiún maidir le neamhspleáchas, le hiontaofacht agus le cuntasacht na n-údarás náisiúnta agus Comhphobail staidrimh.

  In the production and dissemination of Community statistics under this Regulation, the national and Community statistical authorities should take account of the principles set out in the European Statistics Code of Practice, which was adopted on 24 February 2005 by the Statistical Programme Committee, established by Council Decision 89/382/EEC, Euratom [10] and attached to the Recommendation of the Commission on the independence, integrity and accountability of the national and Community statistical authorities.

  Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on energy statistics

 61. #346976

  Agus staidreamh Comhphobail á tháirgeadh agus á scaipeadh faoin Rialachán seo, ba cheart do na húdaráis staidrimh náisiúnta agus Comhphobail na prionsabail a chur san áireamh a leagtar amach sa Chód Cleachtais do Staidreamh Eorpach a ghlac an Coiste um an gClár Staidrimh an 24 Feabhra 2005 agus a cuireadh i gceangal leis an Moladh ón gCoimisiún an 25 Bealtaine 2005 maidir le neamhspleáchas, iontaofacht agus cuntasacht na n-údarás staidrimh náisiúnta agus Comhphobail.

  In the production and dissemination of Community statistics under this Regulation, the national and Community statistical authorities should take account of the principles set out in the European Statistics Code of Practice, which was adopted by the Statistical Programme Committee on 24 February 2005 and appended to the Recommendation of the Commission of 25 May 2005 on the independence, integrity and accountability of the national and Community statistical authorities.

  Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries and repealing Council Regulation (EC) No 1172/95

 62. #487138

  AGUS DE BHRÍ GUR MIAN LEIS AN STÁT SOCRÚ A DHÉANAMH MAIDIR LEIS NA FEIDHMEANNA A THUGTAR LEIS AN ACHT SEO A CHOMHLÍONADH D’FHONN COBHSÚCHÁN AIRGEADAIS NA bhFORAS CREIDMHEASA SIN AGUS A nATHSTRUCHTÚRÚ (I gCOMHRÉIR LE RIALACHA CÚNAIMH STÁIT AN AONTAIS EORPAIGH) A BHAINT AMACH I gCOMHTHÉACS AN PHLEAN UM THÉARNAMH NÁISIÚNTA, 2011–2014, AGUS CHLÁR TACAÍOCHTA AIRGEADAIS AN AONTAIS EORPAIGH/AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA D’ÉIRINN;

  AND WHEREAS THE STATE WISHES TO PROVIDE FOR THE PERFORMANCE OF THE FUNCTIONS CONFERRED BY THIS ACT IN ORDER TO ACHIEVE THE FINANCIAL STABILISATION OF THOSE CREDIT INSTITUTIONS AND THEIR RESTRUCTURING (CONSISTENTLY WITH THE STATE AID RULES OF THE EUROPEAN UNION) IN THE CONTEXT OF THE NATIONAL RECOVERY PLAN 2011–2014 AND THE EUROPEAN UNION/INTERNATIONAL MONETARY FUND PROGRAMME OF FINANCIAL SUPPORT FOR IRELAND;

  CREDIT INSTITUTIONS (STABILISATION) ACT 2010

 63. #487242

  (b) atheagrú foras creidmheasa sa Stát a chur i ngníomh chun cobhsúchán airgeadais na bhforas creidmheasa sin agus a n-athstruchtúrú (i gcomhréir le rialacha an Aontais Eorpaigh maidir le cúnamh stáit) a bhaint amach i gcomhthéacs an Phlean um Théarnamh Náisiúnta 2011 - 2014 agus Chlár Tacaíochta Airgeadais an Aontais Eorpaigh/an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta d’Éirinn,

  (b) to implement the reorganisation of credit institutions in the State to achieve the financial stabilisation of those credit institutions and their restructuring (consistently with the state aid rules of the European Union) in the context of the National Recovery Plan 2011 - 2014 and the European Union/International Monetary Fund Programme of Financial Support for Ireland,

  CREDIT INSTITUTIONS (STABILISATION) ACT 2010

 64. #498353

  (a) oibriúsaoráidí cóiríochta do thurasóirí a gcothabhálann an tÚdarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta clár ina leith de réir na nAchtanna um Thrácht Cuartaíochta, 1939 go 2003, seachas ó stáin, tithe aíochta agus cóiríocht féinfhreastail,

  (a) the operation of tourist accommodation facilities for which the National Tourism Development Authority maintains a register in accordance with the Tourist Traffic Acts 1939 to 2003, other than hotels, guest houses and self catering accommodation,

  FINANCE ACT 2011

 65. #507235

  Ba cheart inneachar na gclár cobhsaíochta agus na gclár um chóineasú, mar aon leis an nós imeachta maidir lena scrúdú, a fhorbairt tuilleadh ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais i bhfianaise na taithí a fuarthas le linn CCF a chur chun feidhme.

  The content of the stability and convergence programmes as well as the procedure for their examination should further be developed both at national and at the level of the Union in the light of the experience gained with the implementation of the SGP.

  Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies

 66. #507236

  Leis na spriocanna buiséadacha sna cláir chobhsaíochta agus sna cláir um chóineasú, ba cheart go gcuirfí san áireamh go sainráite na bearta a ghlactar i gcomhréir leis na mór-threoirlínte beartais eacnamaíocha, na treoirlínte maidir le beartais fostaíochta na mBallstát agus an Aontais, agus, go ginearálta, na cláir athchóirithe náisiúnta.

  The budgetary targets in the stability and convergence programmes should explicitly take into account the measures adopted in line with the broad economic policy guidelines, the guidelines for the employment policies of the Member States and the Union and, in general, the national reform programmes.

  Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies

 67. #507255

  I gcomhréir leis na socruithe dlíthiúla agus polaitiúla i ngach Ballstát, ba cheart go mbeadh páirt ag na parlaimintí náisiúnta a bheith rannpháirteach mar is cuí sa Seimeastar Eorpach agus in ullmhú na gclár cobhsaíochta, na gclár um chóineasú agus na gclár athchóirithe náisiúnta chun trédhearcacht na gcinntí a ghlactar agus an tiomantas do no cinntí sin mar aon leis an gcuntasacht ina leith, a mhéadú.

  In line with the legal and political arrangements of each Member State, national parliaments should be duly involved in the European Semester and in the preparation of stability programmes, convergence programmes and national reform programmes in order to increase the transparency and ownership of, and accountability for the decisions taken.

  Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies

 68. #507522

  Leis an athbhreithniú grinn, ba cheart go gcuirfí san áireamh, i gcás inarb iomchuí, moltaí nó iarrataí ón gComhairle arna ndíriú chuig na Ballstáit atá faoi athbhreithniú ar moltaí nó iarrataí iad arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121, le hAirteagal 126 agus le hAirteagal 148 CFAE agus faoi Airteagail 6, 7, 8 agus 10 den Rialachán seo, agus na beartais atá beartaithe ag an mBallstát atá faoi athbhreithniú, mar a léirítear ina chlár náisiúnta um athchóiriú iad, mar aon leis na cleachtais idirnáisiúnta is fearr i ndáil le táscairí agus modheolaíochtaí.

  The in-depth review should take into account, where appropriate, Council recommendations or invitations addressed to Member States under review adopted in accordance with Articles 121, 126 and 148 TFEU and under Articles 6, 7, 8 and 10 of this Regulation, and the policy intentions of the Member State under review, as reflected in its national reform programmes, as well as international best practices as regards indicators and methodologies.

  Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances

 69. #513525

  Ba cheart do na Ballstáit a n-iarrataí ar tháirgí bia a bhunú ar chláir náisiúnta um dháileadh bia, ina leagtar amach cuspóirí agus tosaíochtaí na mBallstát maidir le bia a dháileadh ar na daoine is díothaí, lenar cheart breithnithe cothaitheacha a áireamh.

  Member States should base their requests for food products on national food distribution programmes setting out their objectives and priorities for food distribution to the most deprived persons, which should include nutritional considerations.

  Regulation (EU) No 121/2012 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2012 amending Council Regulations (EC) No 1290/2005 and (EC) No 1234/2007 as regards distribution of food products to the most deprived persons in the Union

 70. #569025

  Ba cheart do Bhallstáit páirt a thabhairt do na comhpháirtithe sóisialta agus d'eagraíochtaí na sochaí sibhialta maidir i gcláir um chúnamh airgeadais a ullmhú agus a chur chun feidhme agus i bhfaireachán agus meastóireacht a dhéanamh orthu, i gcomhréir le rialacha agus cleachtais náisiúnta.

  Member States should involve the social partners and civil society organisations in the preparation, implementation, monitoring and evaluation of financial assistance programmes, in accordance with national rules and practice.

  Regulation (EU) No 472/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States in the euro area experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability

 71. #569064

  Agus an méid sin á dhéanamh, tabharfaidh an Ballstát, aird ar aon mholtaí a ndírítear air faoi Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 an 7 Meitheamh 1997 ón gComhairle maidir le riochtaí buiséadacha a neartú agus le faireachas agus comhardú a dhéanamh ar bheartais eacnamaíocha [9], Rialachán (CE) Uimh. 1467/97 an 7 Iúil 1997 ón gComhairle maidir le dlús a chur le cur chun feidhme an nóis imeachta um easnamh iomarcach agus soiléiriú a dhéanamh air [10], nó Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011, maidir lena chláir athchóirithe náisiúnta agus lena chláir chobhsaíochta.

  In so doing, the Member State shall take into account any recommendations addressed to it under Council Regulation (EC) No 1466/97 of 7 July 1997 on the strengthening of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies [9], Council Regulation (EC) No 1467/97 of 7 July 1997 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure [10], or Regulation (EU) No 1176/2011 concerning its national reform programme and its stability programme.

  Regulation (EU) No 472/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States in the euro area experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability

 72. #569302

  Chomh maith leis sin, de bhrí go bhféadfadh sé nár leor bearta buiséadacha chun ceartú buanfasach ar an easnamh iomarcach a áirithiú, ba cheart do Bhallstáit arb é an euro an t-airgeadra atá acu agus atá faoi réir nós imeachta um easnamh iomarcach clár comhpháirtíochta eacnamaíoch a thíolacadh ina mbeadh mionsonraí ar na bearta beartais agus ar na hathchóirithe struchtúracha a bhfuil gá leo chun ceartú buanfasach éifeachtach ar an easnamh iomarcach a áirithiú, rud a bheadh mar fhorbairt ar an nuachóiriú is déanaí dá chlár athchóirithe náisiúnta agus dá chlár cobhsaíochta.

  Also, since budgetary measures might be insufficient to ensure a lasting correction of the excessive deficit, Member States whose currency is the euro and are subject to an excessive deficit procedure should present an economic partnership programme detailing the policy measures and structural reforms needed to ensure an effective and lasting correction of the excessive deficit, building on the latest update of their national reform programme and their stability programme.

  Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area

 73. #570598

  Is éard atá in CCE 2010 rialachán ina leagtar amach na rialacha, na coinbhinsiúin, na sainmhínithe agus na haicmithe atá le cur i bhfeidhm agus na cuntais náisiúnta á soláthar sna Ballstáit a bheidh rannpháirteach sa chlár um tharchur sonraí mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn B a ghabhann leis an Rialachán seo.

  The ESA 2010 is a regulation setting forth the rules, conventions, definitions and classifications to be applied in producing the national accounts in Member States which are to be part of the data transmission programme as set out in Annex B to this Regulation.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 74. #583346

  Tá na bannaí arna n-eisiúint ag an nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (GNBS) in Éirinn thar a bheith tábhachtach don téarnamh baincéireachta in Éirinn agus tá formheas roimh ré tugtha dá n-eisiúint ag na Ballstáit, agus tá a n-eisiúint formheasta mar Státchabhair ag an gCoimisiún mar bheart tacaíochta atá tugtha isteach chun sócmhainní lagaithe a bhaint de chláir chomhardaithe institiúidí creidmheasa áirithe.

  Bonds issued by the National Asset Management Agency (NAMA) in Ireland are of particular importance to the Irish banking recovery and their issue has been granted prior approval by the Member States, and approved as a State aid by the Commission as a support measure introduced to remove impaired assets from the balance sheets of certain credit institutions.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 75. #608355

  Ba cheart do na gníomhaireachtaí náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 28 beartas comhsheasmhach a dhéanamh maidir le torthaí na ngníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht faoi na gníomhartha a ndéanann siad bainistiú orthu laistigh den Chlár a eisiúint agus a shaothrú go héifeachtach agus ba cheart dóibh cabhrú leis an gCoimisiún sa chúram ginearálta um fhaisnéis faoin gClár agus a chuid torthaí a eisiúint, lena n-áirítear gníomhartha agus gníomhaíochtaí arna mbainistiú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais, agus trí fhaisnéis a thabhairt do spriocghrúpaí ábhartha faoi na ngníomhaíochtaí ina dtír.

  The national agencies referred to in Article 28 shall develop a consistent policy with regard to the effective dissemination and exploitation of results of activities supported under the actions they manage within the Programme, shall assist the Commission in the general task of disseminating information concerning the Programme, including information in respect of actions and activities managed at national and Union level, and its results, and shall inform relevant target groups about the actions undertaken in their country.

  Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing "Erasmus+": the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC Text with EEA relevance

 76. #609151

  Maidir le gníomhaíochtaí a dhéantar faoin sprioc shonrach 'Sochaithe slána - Saoirse agus slándáil na hEorpa agus a saoránach a chosaint' den tosaíocht um dúshláin shocaíocha a leagtar amach i gCuid III d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013, beidh na cearta rochtana is gá ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus ag údaráis náisiúnta na mBallstát, chun críocha a gcuid beartas nó clár a fhorbairt, a chur chun feidhme agus faireachán a dhéanamh orthu sa réimse seo, ar thorthaí rannpháirtí a fuair cistiú ón Aontas.

  Regarding actions under the specific objective 'Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens' set out in Part III of Annex I to Regulation (EU) No 1291/2013, Union institutions, bodies, offices and agencies, as well as Member States' national authorities, shall, for the purpose of developing, implementing and monitoring their policies or programmes in this area, enjoy the necessary access rights to the results of a participant that has received Union funding.

  Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) No 1906/2006 Text with EEA relevance

 77. #643127

  Ba cheart go mbainfí úsáid i gcuntais na hearnála um earraí agus seirbhísí comhshaoil as an bhfaisnéis ó na cuntais náisiúnta atá ann cheana féin, ó staidreamh struchtúrach gnó, ón gclár gnó agus ó fhoinsí eile.

  The environmental goods and services sector accounts should make use of the already existing information from the national accounts, structural business statistics, business register and other sources.

  Regulation (EU) No 538/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 691/2011 on European environmental economic accounts Text with EEA relevance

 78. #647150

  Déanfar tacaíocht a sholáthar ó Chistí SIE, trí chláir ilbhliantúla, agus comhlánóidh an tacaíocht sin an idirghabháil ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, chun straitéis an Aontais maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach a thabhairt i gcrích, agus freisin trí mhisin Chiste-shonracha de bhun a gcuspóirí atá bunaithe ar na Conarthaí, lena n-áirítear comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach agus cuirfear san áireamh Treoirlínte Comhtháite Eoraip 2020 agus na moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE agus na moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 148(4) CFAE agus, i gcás inarb iomchuí ar an leibhéal náisiúnta, an Clár Náisiúnta um Athchóiriú.

  The ESI Funds shall provide support, through multi-annual programmes, which complements national, regional and local intervention, to deliver the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth, as well as the Fund-specific missions pursuant to their Treaty-based objectives, including economic, social and territorial cohesion taking account of the relevant Europe 2020 Integrated Guidelines and the relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU, and of the relevant Council recommendations adopted in accordance with Article 148(4) TFEU and where appropriate at national level, the National Reform Programme.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 79. #647229

  sásraí chun rannchuidiú Chistí SIE le straitéis an Aontais maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach a áirithiú, agus le comhleanúnachas agus comhsheasmhacht chláreagrú Chistí SIE i leith na moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE, na moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 148(4) CFAE, agus i gcás inarb iomchuí ar an leibhéal náisiúnta, an Clár Náisiúnta um Athchóiriú;

  mechanisms for ensuring the contribution of the ESI Funds to the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth, and the coherence and consistency of the programming of the ESI Funds in relation to the relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU, the relevant Council recommendations adopted in accordance with 148(4) TFEU, and where appropriate at national level, to the National Reform Programme;

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 80. #647260

  anailís ar éagothromaíochtaí, ar riachtanais forbartha agus ar phoitéinseal fáis faoi threoir na gcuspóirí téamacha agus na ndúshlán críochach agus lena gcuirfear san áireamh an Clár Náisiúnta um Athchóiriú, i gcás inarb iomchuí, agus na moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE agus na moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 148(4) CFAE;

  an analysis of disparities, development needs and growth potential with reference to the thematic objectives and the territorial challenges, and taking account of the National Reform Programme, where appropriate, and relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU and relevant Council recommendations adopted in accordance with Article 148(4) TFEU;

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 81. #647285

  Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar chomhsheasmhacht an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta leis an Rialachán seo, agus an Clár Náisiúnta um Athchóiriú, i gcás inarb iomchuí, agus na moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE agus na moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 148(4) CFAE, chomh maith le meastóireachtaí ex ante ar na cláir á gcur san áireamh aige, agus tabharfaidh an Coimisiún barúlacha le fios laistigh de thrí mhí ón dáta ar a ndéanfaidh an Ballstát a Chomhaontú Comhpháirtíochta a thíolacadh.

  The Commission shall assess the consistency of the Partnership Agreement with this Regulation taking account of the National Reform Programme, where appropriate, and the relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU and relevant Council recommendations adopted in accordance with Article 148 (4) TFEU, as well as of the ex ante evaluations of the programmes, and shall make observations within three months of the date of submission by the Member State of its Partnership Agreement.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 82. #647301

  Díreoidh na Ballstáit tacaíocht, i gcomhréir leis na rialacha Ciste-shonracha, ar idirghabhálacha lena ngabhann an breisluach is mó i ndáil le straitéis an Aontais maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach, agus na príomhdhúshláin chríochacha de na cineálacha éagsúla críocha i gcomhréir le CS, na dúshláin arna sainaithint sna Cláir Náisiúnta um Athchóiriú, i gcás inarb iomchuí, agus na moltaí tír-shonracha ábhartha faoi Airteagal 121(2) CFAE agus na moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh faoi Airteagal 148(4) CFAE á gcur san áireamh acu.

  Member States shall concentrate support, in accordance with the Fund-specific rules, on interventions that bring the greatest added value in relation to the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth taking into account the key territorial challenges of the various types of territories in line with the CSF, the challenges identified in the National Reform Programmes, where appropriate, and relevant country-specific recommendations under Article 121(2) TFEU and the relevant Council recommendations adopted under Article 148(4) TFEU.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 83. #647907

  a chomhsheasmhaí atá cuspóirí téamacha roghnaithe, na tosaíochtaí agus cuspóirí comhfhreagracha na gclár le CS, leis an gComhaontú Comhpháirtíochta agus leis na moltaí tír-shonracha ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE agus, i gcás inarb iomchuí ar an leibhéal náisiúnta, leis an gClár Náisiúnta um Athchóiriú;

  the consistency of the selected thematic objectives, the priorities and corresponding objectives of the programmes with the CSF, the Partnership Agreement and the relevant country specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU and where appropriate at national level, the National Reform Programme;

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 84. #649057

  Chun comhsheasmhacht le tosaíochtaí a bhunaítear i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh a áirithiú, agus a gComhaontuithe Comhpháirtíochta á n-ullmhú acu, pleanálfaidh na Ballstáit úsáid Chistí SIE ag cur san áireamh na gClár Náisiúnta um Athchóiriú, i gcás inarb iomchuí, agus na moltaí tír-shonracha ábhartha is deireanaí arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE), agus moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 148(4) CFAE i gcomhréir lena róil agus a n-oibleagáidí.

  To ensure consistency with priorities established in the context of the European Semester, in preparing their Partnership Agreements, Member States shall plan the use of the ESI Funds taking into account the National Reform Programmes, where appropriate, and the most recent relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU and relevant Council recommendations adopted in accordance with Article 148(4) TFEU in accordance with their respective roles and obligations.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 85. #649196

  Anailís ar shaintréithe, acmhainneacht agus cumas forbartha an Bhallstáit nó an réigiúin, go háirithe i ndáil leis na príomhdhúshláin a sainaithníodh i straitéis an Aontais maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach, sna Cláir Náisiúnta um Athchóiriú, i gcás inarb iomchuí, sna moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE agus i moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 148(4) CFAE.

  An analysis of the Member State's or region's characteristics, development potential and capacity, particularly in relation to the key challenges identified in the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth, the National Reform Programmes, where appropriate, relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU and in relevant Council recommendations adopted in accordance with Article 148(4)TFEU;

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 86. #649628

  ina bhfuil bearta a thacaíonn le gnóthú na sprice um bochtaineacht náisiúnta agus eisiamh sóisialta (mar a shainítear sa Chlár Athchóirithe Náisiúnta) lena n-áirítear deiseanna inbhuanaithe agus cáilíochta do dhaoine atá i mbaol mór eisiaimh shóisialta, lena n-áirítear daoine ó na pobail imeallaithe.

  contains measures supporting the achievement of the national poverty and social exclusion target (as defined in the National Reform Programme), which includes the promotion of sustainable and quality employment opportunities for people at the highest risk of social exclusion, including people from marginalised communities;

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 87. #650037

  Chun a áirithiú go n-ailíneofar CSE go hiomlán le cuspóirí na straitéise seo, go háirithe maidir le fostaíocht, le hoideachas, le hoiliúint agus leis an gcomhrac i gcoinne an eisiaimh shóisialta, an bhochtanais agus an leithcheala, ba cheart do CSE tacú leis na Ballstáit agus na Treoirlínte Comhtháite agus na moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) agus le hAirteagal 148(4) CFAE agus, i gcás inarb iomchuí, ar leibhéal náisiúnta, an clár náisiúnta um athchóiriú, atá tacaithe ag straitéisí fostaíochta náisiúnta, na tuarascálacha náisiúnta sóisialta, straitéisí náisiúnta maidir le lánpháirtiú na romach agus straitéisí náisiúnta maidir le míchumas á gcur i gcuntas.

  In order to ensure the full alignment of the ESF with the objectives of this strategy, particularly as regards employment, education, training and the fight against social exclusion, poverty and discrimination, the ESF should support Member States, taking account of the relevant Integrated Guidelines and relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) and Article 148(4) TFEU and, where appropriate, at national level, the national reform programmes underpinned by national employment strategies, national social reports, national Roma integration strategies and national disability strategies.

  Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006

 88. #650629

  Tá sé cruthaithe ag líonrú na líonraí, na n-eagraíochtaí agus an lucht riaracháin náisiúnta a raibh baint acu le céimeanna éagsúla de chur chun feidhme an chláir, a eagraíodh i gcomhthéacs an ghréasáin Eorpaigh um fhorbairt tuaithe, gur féidir leo ról an-tábhachtach a bheith acu ó thaobh fheabhsú cáilíochta na gclár forbartha tuaithe trí rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara a mhéadú i rialachas na forbartha tuaithe chomh maith le faisnéis a scaipeadh i measc an phobail níos leithne faoi na buntáistí a bhaineann leis.

  The networking of national networks, organisations and administrations involved in the various stages of programme implementation, organised in the context of the European network for rural development, has proven that it can play a very important role in improving the quality of rural development programmes by increasing the involvement of stakeholders in the governance of rural development as well as in informing the broader public of its benefits.

  Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005

 89. #654788

  Rialachán (CE) Uimh. 63/2008 ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1782/2003 agus lena mbunaítear cláir náisiúnta um athstruchtúrú d'earnáil an chadáis (IO L 178, 5.7.2008, lch. 1).

  Council Regulation (EC) No 637/2008 of 23 June 2008 amending Regulation (EC) No 1782/2003 and establishing national restructuring programmes for the cotton sector (OJ L 178, 5.7.2008, p. 1).

  Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009

 90. #664467

  I gcláir oibríochtúla na mBallstát ba cheart na cineálacha díthe bia agus/nó díthe ábhartha ar gá díriú orthu agus/nó na gníomhaíochtaí um chuimsiú sóisialta a bheidh le tacú a aithint agus údar maith a thabhairt leo, agus ba cheart gnéithe an chúnaimh a sholáthrófar do na daoine is díothaí le tacaíocht an Chiste le scéimeanna náisiúnta a thuairisciú.

  The operational programmes of Member States should identify and justify the forms of food and/or material deprivation to be addressed and/or social inclusion activities to be supported, and should describe features of the assistance to the most deprived persons that will be provided through the Fund's support for national schemes.

  Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived

 91. #665765

  Na tosaíochtaí le haghaidh gníomhaíochta chun cuspóirí sna réimsí ábhartha beartais a bhaint amach, a dtacófar leo faoin Rialachán seo, ba cheart iad a shainiú i bpáipéir straitéise tháscacha a bhunóidh an Coimisiún do ré Chreat Airgeadais Ilbhliantúil an Aontais don tréimhse ó 2014 go 2020, i gcomhpháirt leis na tairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I, bunaithe ar a riachtanais shonracha agus ar a gclár oibre um méadú, i gcomhréir leis na cuspóirí ginearálta agus sonracha a shainítear sa Rialachán seo, agus aird chuí á tabhairt ar na straitéisí ábhartha náisiúnta.

  The priorities for action towards meeting objectives in the relevant policy areas which will be supported under this Regulation should be defined in indicative strategy papers established by the Commission for the duration of the Union's multiannual financial framework for the period from 2014 to 2020 in partnership with the beneficiaries listed in Annex I, based on their specific needs and the enlargement agenda, in line with the general and specific objectives defined by this Regulation and taking relevant national strategies into due account.

  Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

 92. #666501

  I gClár Gníomhaíochta Iostanbúl NA do na Tíortha Is Lú Forbairt don Deich mBliana 2011-2020, gheall na tíortha is lú forbairt trádáil agus beartais um fhorbairt acmhainní trádála a chomhtháthú le straitéisí náisiúnta forbartha.

  In the UN Istanbul Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011–2020, least developed countries committed to integrate trade and trade capacity-building policies into their national development strategies.

  Regulation (EU) No 233/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a financing instrument for development cooperation for the period 2014-2020

 93. #667039

  tacú le tionscnaimh náisiúnta, le tionscnaimh réigiúnacha agus le tionscnaimh dhomhanda chun an comhionannas inscne agus cumhachtú na mban agus na gcailíní a chomhtháthú i mbeartais, i bpleananna agus i mbuiséid, lena n-áirítear i gcreatanna forbartha idirnáisiúnta, réigiúnacha agus náisiúnta agus sa chlár oibre um éifeachtacht cabhrach; cuidiú le cleachtais roghnúcháin gnéis atá laofa ó thaobh inscne a dhíothú;

  supporting national, regional and global initiatives to promote the integration of gender equality and women's and girls' empowerment into polices, plans and budgets, including in international, regional and national development frameworks and in the aid effectiveness agenda; helping to eradicate gender-biased sex selection practices;

  Regulation (EU) No 233/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a financing instrument for development cooperation for the period 2014-2020

 94. #671721

  Cur síos ar na hacmhainní riaracháin chun an chuid den Chlár Oibríochtúil a bhaineann le clár náisiúnta um rialú maoiniúcháin 2014-2020 amhail dá dtagraítear i bpointe (o) d’Airteagal 20(l) a ullmhú agus a chur chun feidhme

  A description of the administrative capacity to prepare and implement the section of the operational programme pertaining to the 2014-2020 national control financing programme as referred to in point (o) of Article 18(1)

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 95. #671722

  Cur síos ar na hacmhainní riaracháin chun an clár gníomhaíochta náisiúnta um rialú maidir le pleananna ilbhliantúla a ullmhú agus a chur chun feidhme, amhail dá bhforáiltear in Airteagal 46 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009

  A description of the administrative capacity to prepare and implement the national control action programme for multiannual plans, as provided for in Article 46 of Regulation (EC) No 1224/2009

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 96. #673231

  Ciallaíonn sé sin, inter alia, agus a gcuid clár náisiúnta á dtarraingt suas acu, gur cheart go ndéanfadh na Ballstáit an bunachar sonraí faisnéise, uirlisí anailíseacha agus treoirlínte oibríochtúla agus teicniúla arna bhforbairt ag Europol, go háirithe córas faisnéise Europol, Córas an Fheidhmchláir Líonra um Malartú Slán Faisnéise de chuid Europol (SIENA) agus Measúnú an AE ar Bhagairt na Coireachta Tromchúisí agus Eagraithe (SOCTA) a chur san áireamh.

  This means, inter alia, that, when drawing up their national programmes, Member States should take into account the information database, analytical tools and operational and technical guidelines developed by Europol, in particular the Europol information system (EIS), the Europol Secure Information Exchange Network Application (SIENA) and the EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA).

  Regulation (EU) No 513/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management and repealing Council Decision 2007/125/JHA

 97. #674292

  Chuige sin, ba cheart clár, i gcomhréir leis an Straitéis um Bainistiú Faisnéise le haghaidh shlándáil inmheánach AE, a bhunú arb é is aidhm dó costais na forbartha a bhaineann le comhchodanna lárnacha agus náisiúnta na gcóras sin a chlúdach araon, rud a áiritheodh comhsheasmhacht theicniúil, idir-inoibritheacht le córais eile TF de chuid an Aontais, coigiltí costais agus cur chun feidhme rianúil sna Ballstáit.

  To that end, a programme, in keeping with the Information Management Strategy for EU internal security, should be established with the aim of covering costs for the development of both the central and national components of such systems, ensuring technical consistency, interoperability with other Union IT systems, cost savings and a smooth implementation in the Member States.

  Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa and repealing Decision No 574/2007/EC

 98. #674900

  Ag teacht leis an gcuspóir sonrach a leagtar síos i bpointe (a) agus i bpointe (d) den chéad fhomhír d’Airteagal 3(2) den Rialachán seo, i bhfianaise thoradh an idirphlé beartais dá bhforáiltear in Airteagal 13 de Rialachán (AE) Uimh. 514/2014, agus i gcomhréir le cuspóirí na gclár náisiúnta a shainítear in Airteagal 19 den Rialachán seo, tacófar leis an gCiste, go háirithe, leis na gníomhaíochtaí seo a leanas a bhaineann le hathlonnú aon náisiúnach tríú tír atá á athlonnú nó atá athlonnaithe i mBallstát, agus cláir eile um ligean isteach daonnúil:

  Within the specific objective laid down in points (a) and (d) of the first subparagraph of Article 3(2) of this Regulation, in the light of the outcome of the policy dialogue as provided for in Article 13 of Regulation (EU) No 514/2014, and in accordance with the objectives of the national programmes defined in Article 19 of this Regulation, the Fund shall support, in particular, the following actions related to resettlement of any third country national who is being resettled or has been resettled in a Member State, and other humanitarian admission programmes:

  Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing the Asylum, Migration and Integration Fund, amending Council Decision 2008/381/EC and repealing Decisions No 573/2007/EC and No 575/2007/EC of the European Parliament and of the Council and Council Decision 2007/435/EC

 99. #674901

  cláir agus straitéisí náisiúnta athlonnaithe a bhunú agus a fhorbairt, mar aon le cláir eile um ligean isteach daonnúil a bhunú agus a fhorbairt, lena n-áirítear anailís riachtanas, táscairí agus meastóireacht a fheabhsú;

  the establishment and development of national resettlement programmes and strategies and other humanitarian admission programmes, including needs analysis, improvement of indicators and evaluation;

  Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing the Asylum, Migration and Integration Fund, amending Council Decision 2008/381/EC and repealing Decisions No 573/2007/EC and No 575/2007/EC of the European Parliament and of the Council and Council Decision 2007/435/EC

 100. #693109

  Ar mhaithe le cur chun feidhme mar is ceart, ba cheart cláir náisiúnta um rialú, faireachán agus faireachas a fhorbairt, agus ba cheart don Choimisiún an méid sin a chur faoi bhráid CIGM go bliantúil.

  For the purpose of proper implementation, national control, monitoring and surveillance programmes should be developed, which the Commission should communicate annually to the GFCM.

  Regulation (EU) 2015/2102 of the European Parliament and of the Council of 28 October 2015 amending Regulation (EU) No 1343/2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area

 101. #693300

  Tá sé mar aidhm ag “Clár Stócólm — Eoraip atá oscailte agus slán agus a thugann seirbhís agus cosaint dá saoránaigh” fíorchultúr Eorpach i bhforfheidhmiú an dlí a chruthú trí scéimeanna oiliúna Eorpacha agus cláir mhalartaithe a chur ar bun do ghairmithe ábhartha uile um fhorfheidhmiú an dlí ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais.

  The ‘Stockholm Programme — An open and secure Europe serving and protecting citizens’ aims to create a genuine European law enforcement culture by setting up European training schemes and exchange programmes for all relevant law enforcement professionals at national and Union level.

  Regulation (EU) 2015/2219 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) and replacing and repealing Council Decision 2005/681/JHA

 102. #727559

  an Clár gníomhaíochta náisiúnta um an tuinnín gorm a rialú san Atlantach thoir agus sa Mheánmhuir a bunaíodh faoi Airteagal 46 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009.

  the National control action programme for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean established under Article 46 of Regulation (EC) No 1224/2009.

  Regulation (EU) 2016/1627 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, and repealing Council Regulation (EC) No 302/2009

 103. #752378

  Ba cheart go gcuirfeadh na Ballstáit clár ilbhliantúil an Aontais chun feidhme ar an leibhéal náisiúnta trína bpríomhghníomhaíochtaí bailithe sonraí a leagan amach ina roinn den chlár oibríochtúil dá dtagraítear i bpointe (p) d’Airteagal 18(1) de Rialachán (AE) Uimh 508/2014, arna fhorlíonadh le plean oibre um bailiú sonraí i gcomhréir le hAirteagal 21 den Rialachán sin.

  Member States should implement the multiannual Union programme at national level by setting out their main data collection activities in the form of a section of the operational programme referred to in point (p) of Article 18(1) of Regulation (EU) No 508/2014, supplemented by a work plan for data collection in accordance with Article 21 of that Regulation.

  Regulation (EU) 2017/1004 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on the establishment of a Union framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the common fisheries policy and repealing Council Regulation (EC) No 199/2008

 104. #1469864

  —(1) Beidh sé d'fheidhm ag an gCoimisiún a shocrú, de réir fhorálacha an Achta seo, go gcuirfear ar fáil seirbhísí craolacháin fuaime (lena n-áirítear seirbhís craolacháin fuaime náisiúnta) agus seirbhís clár teilifíse amháin de bhreis ar aon seirbhísí craolacháin a sholáthraíonn Radio Telefís Éireann de bhun na nAchtanna um Údarás Craolacháin, 1960 go 1979.

  —(1) It shall be the function of the Commission to arrange, in accordance with the provisions of this Act, for the provision of sound broadcasting services (including a national sound broadcasting service) and one television programme service additional to any broadcasting services provided by Radio Telefís Éireann pursuant to the Broadcasting Authority Acts, 1960 to 1979.

  Number 20 of 1988: RADIO AND TELEVISION ACT, 1988

 105. #1649545

  D’fhonn na freagrachtaí maidir leis na caighdeáin bhunúsacha chomhchoiteanna don tslándáil eitlíochta a chur chun feidhme a shainiú agus chun cur síos a dhéanamh ar na bearta a éileoidh na hoibreoirí agus eintitis eile chun na críche sin, ba cheart go ndéanfadh gach Ballstát clár náisiúnta um shlándáil na heitlíochta sibhialta a dhréachtú.

  In order to define responsibilities for the implementation of the common basic standards on aviation security and to describe what measures are required by operators and other entities for this purpose, each Member State should draw up a national civil aviation security programme.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Text with EEA relevance)

 106. #1649546

  Ina theannta sin, ba cheart go ndéanfadh gach oibreoir aerfoirt, gach aeriompróir agus gach eintiteas a chuireann caighdeáin slándála eitlíochta chun feidhme clár slándála a dhréachtú, a chur i bhfeidhm agus a choimeád ar bun chun go gcomhlíonfaidís an Rialachán seo agus cibé clár náisiúnta um shlándáil eitlíochta sibhialta is infheidhme.

  Furthermore, each airport operator, air carrier and entity implementing aviation security standards should draw up, apply and maintain a security programme in order to comply both with this Regulation and with whichever national civil aviation security programme is applicable.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Text with EEA relevance)

 107. #1649547

  D’fhonn faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin seo agus an chláir náisiúnta um shlándáil eitlíochta sibhialta, ba cheart do gach Ballstát clár náisiúnta a dhréachtú chun leibhéal agus cáilíocht na slándála eitlíochta sibhialta a sheiceáil agus ba cheart dóibh a áirithiú go gcuirfí chun feidhme é.

  In order to monitor compliance with this Regulation and with the national civil aviation security programme, each Member State should draw up and ensure the implementation of a national programme to check the level and quality of civil aviation security.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Text with EEA relevance)

 108. #1649551

  Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún bearta ginearálta a ghlacadh lena leasaítear eilimintí neamhriachtanacha de na caighdeáin bhunúsacha chomhchoiteanna, critéir a shocrú lena gceadaítear do na Ballstáit maolú ar na caighdeáin bhunúsacha chomhchoiteanna agus bearta slándála malartacha a ghlacadh, agus sonraíochtaí le haghaidh clár náisiúnta um rialú cáilíochta a ghlacadh.

  In particular, the Commission should be empowered to adopt general measures amending non-essential elements of the common basic standards by supplementing them, set criteria allowing Member States both to derogate from the common basic standards and to adopt alternative security measures, and adopt specifications for national quality control programmes.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Text with EEA relevance)

 109. #1649649

  Cuirfidh an clár sin ar chumas an Bhallstáit cáilíocht na slándála eitlíochta sibhialta a sheiceáil d’fhonn faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin seo agus ar chomhlíonadh a chláir náisiúnta um shlándáil eitlíochta sibhialta araon.

  That programme shall enable the Member State to check the quality of civil aviation security in order to monitor compliance both with this Regulation and with its national civil aviation security programme.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Text with EEA relevance)

 110. #1649650

  Glacfar na sonraíochtaí don chlár náisiúnta um rialú cáilíochta trí leasú a dhéanamh ar an Rialachán seo trí iarscríbhinn a chur leis i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 19(3).

  The specifications for the national quality control programme shall be adopted by amending this Regulation through the addition of an annex in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 19(3).

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Text with EEA relevance)

 111. #1649656

  Déanfar cur síos sa chlár sin ar na modhanna agus ar na nósanna imeachta a bheidh le leanúint ag an oibreoir aerfoirt chun go gcomhlíonfaidh sé an Rialachán seo agus chun go gcomhlíonfaidh sé clár náisiúnta um shlándáil eitlíochta sibhialta an Bhallstáit ina bhfuil an aerfort suite.

  That programme shall describe the methods and procedures which are to be followed by the airport operator in order to comply both with this Regulation and with the national civil aviation security programme of the Member State in which the airport is located.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Text with EEA relevance)

 112. #1649662

  Déanfar cur síos sa chlár sin ar na modhanna agus ar na nósanna imeachta a bheidh le leanúint ag an aeriompróir chun go gcomhlíonfaidh sé an Rialachán seo agus chun go gcomhlíonfaidh sé clár náisiúnta um shlándáil eitlíochta sibhialta an Bhallstáit a soláthraíonn sé seirbhísí as.

  That programme shall describe the methods and procedures which are to be followed by the air carrier in order to comply both with this Regulation and with the national civil aviation security programme of the Member State from which it provides services.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Text with EEA relevance)

 113. #1649670

  Maidir le gach eintiteas a gceanglaítear air faoin gclár náisiúnta um shlándáil eitlíochta sibhialta dá dtagraítear in Airteagal 10 caighdeáin slándála eitlíochta a chur i bhfeidhm, déanfaidh sé clár slándála a dhréachtú, a chur i bhfeidhm agus a choimeád ar bun.

  Every entity required under the national civil aviation security programme referred to in Article 10 to apply aviation security standards shall draw up, apply and maintain a security programme.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Text with EEA relevance)

 114. #1649671

  Déanfar cur síos sa chlár sin ar na modhanna agus ar na nósanna imeachta a bheidh le leanúint ag an eintiteas chun go gcomhlíonfaidh sé clár náisiúnta an Bhallstáit um shlándáil eitlíochta sibhialta i ndáil lena chuid oibríochtaí sa Bhallstát sin.

  That programme shall describe the methods and procedures which are to be followed by the entity in order to comply with the national civil aviation security programme of the Member State in respect of its operations in that Member State.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Text with EEA relevance)

 115. #1649861

  Cuirfidh an t-údarás iomchuí na codanna iomchuí dá chlár náisiúnta um shlándáil eitlíochta sibhialta ar fáil i scríbhinn ar bhonn riachtanais d’oibreoirí agus d’eintitis a measann sé go bhfuil leas dlisteanach acu.

  The appropriate authority shall make available in writing on a ‘need to know’ basis the appropriate parts of its national civil aviation security programme to operators and entities which it deems to have a legitimate interest.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Text with EEA relevance)

 116. #1678380

  Ba cheart do na Ballstáit a bheith freagrach as rialú oibríochtaí iascaireachta a dhéanann soithí tríú tír in uiscí an Aontais agus, i gcás sáruithe, iad a chlárú sa chlár náisiúnta dá bhforáiltear in Airteagal 93 den Rialachán um Rialú.

  Member States should be responsible for controlling the fishing operations of third-country vessels in Union waters and, in the event of infringements, for recording them in the national register provided for in Article 93 of the Control Regulation.

  Regulation (EU) 2017/2403 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on the sustainable management of external fishing fleets, and repealing Council Regulation (EC) No 1006/2008

 117. #1682630

  seachtháirge náisiúnta agus critéir um ábhair nach dramhail a thuilleadh iad, dá dtagraítear in Airteagal 5(3) agus in Airteagal 6(3) agus (4), arna n-éascú ag clár leictreonach uile-Aontais a bhunóidh an Coimisiún;

  national by-product and end-of-waste criteria, as referred to in Article 5(3) and in Article 6(3) and (4), facilitated by a Union-wide electronic register to be established by the Commission;

  Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on waste (Text with EEA relevance)

 118. #1709376

  Ina theannta sin, ba cheart bearta comhsheasmhacha agus comhordaithe a dhéanamh ar mhaithe le cumhdach ardchaighdeáin leathanbhanda trastíre gan sreang ar fud an Aontais, agus na cleachtais náisiúnta is fearr a fhorbairt maidir le hoibleagáidí ceadúnais oibreoirí, agus é mar aidhm cuspóir an chláir beartais um an speictream raidió a bhaint amach, is é sin, go mbeadh rochtain ag gach saoránach an Aontais, taobh istigh agus taobh amuigh araon, ar na luais leathanbhanda is tapúla, nach lú ná 30 Mbps iad, faoin mbliain 2020, agus ba cheart go mbeadh mar aidhm leis na bearta sin fís uaillmhianach a bhaint amach maidir le sochaí ghigighiotáin a bheith san Aontas.

  Moreover, consistent and coordinated measures for high-quality terrestrial wireless coverage across the Union, building on best national practices for operators’ licence obligations, should aim to meet the radio spectrum policy programme objective that all citizens of the Union should have access both indoors and outdoors, to the fastest broadband speeds of not less than 30 Mbps by 2020, and should aim to achieve an ambitious vision for a gigabit society in the Union.

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 119. #1714642

  Le linn dóibh na bearta beartais a cheapadh chun go gcomhlíonfar na hoibleagáidí orthu coigilteas fuinnimh a bhaint amach, cuirfidh na Ballstáit san áireamh an gá atá leis an mbochtaineacht fuinnimh a mhaolú i gcomhréir le critéir atá bunaithe acu, agus na cleachtais atá ar fáil cheana féin sa réimse á gcur san áireamh, trína cheangal, a mhéid is iomchuí, go gcuirfear chun feidhme sciar beart éifeachtúlachta fuinnimh faoina scéimeanna um oibleagáid éifeachtúlachta fuinnimh, bearta beartais malartacha, nó cláir nó bearta arna maoiniú faoi Chiste Náisiúnta Éifeachtúlachta Fuinnimh mar thosaíocht i measc teaghlaigh shoghonta, lena n-áirítear iad siúd dá ndéanann bochtaineacht fuinnimh dochair agus, i gcás inarb iomchuí, i dtithíocht shóisialta.

  In designing policy measures to fulfil their obligations to achieve energy savings, Member States shall take into account the need to alleviate energy poverty in accordance with criteria established by them, taking into consideration their available practices in the field, by requiring, to the extent appropriate, a share of energy efficiency measures under their national energy efficiency obligation schemes, alternative policy measures, or programmes or measures financed under an Energy Efficiency National Fund, to be implemented as a priority among vulnerable households, including those affected by energy poverty and, where appropriate, in social housing.

  Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency (Text with EEA relevance.)

 120. #1723785

  Ba cheart go n-áireofaí ar na cumhachtaí sin rochtain a bheith ar fhaisnéis ábhartha i gcláir phoiblí náisiúnta, agus teagmháil dhíreach a dhéanamh le húdaráis inniúla agus faisnéis a mhalartú leo agus páirt a ghlacadh i bhfoirne comhpháirteacha um imscrúdú.

  Those powers should include accessing relevant information in national public registers, directly contacting and exchanging information with competent authorities and participating in joint investigation teams.

  Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), and replacing and repealing Council Decision 2002/187/JHA

 121. #1729121

  Bunaítear freisin leis an Treoir sin líon suntasach cúraimí nua do Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (“BEREC”) amhail treoirlínte a eisiúint ar ábhair éagsúla, tuairisciú faoi ghnóthaí teicniúla, cláir, liostaí nó bunachair sonraí a choinneáil agus tuairimí a thabhairt ar nósanna imeachta an mhargaidh inmheánaigh le haghaidh dréachtbhearta náisiúnta maidir le rialáil an mhargaidh.

  That Directive also establishes a significant number of new tasks for the Body of European Regulators for Electronic Communications (‘BEREC’) such as issuing guidelines on several topics, reporting on technical matters, keeping registers, lists or databases and delivering opinions on internal market procedures for draft national measures on market regulation.

  Regulation (EU) 2018/1971 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Agency for Support for BEREC (BEREC Office), amending Regulation (EU) 2015/2120 and repealing Regulation (EC) No 1211/2009Text with EEA relevance.

 122. #1730955

  Beartais, bearta agus cláir atá beartaithe chun na rannchuidithe táscacha náisiúnta um éifeachtúlacht fuinnimh do 2030 a bhaint amach, mar aon le cuspóirí eile dá dtagraítear i bpointe 2.2, lena n-áirítear bearta agus ionstraimí atá beartaithe (bearta de chineál airgeadais chomh maith) chun feidhmíocht fuinnimh foirgneamh a chur chun cinn, go háirithe i dtaca leis na nithe seo a leanas:

  Planned policies, measures and programmes to achieve the indicative national energy efficiency contributions for 2030 as well as other objectives referred to in point 2.2, including planned measures and instruments (also of a financial nature) to promote the energy performance of buildings, in particular with regard to the following:

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 123. #1731543

  Mura leasófar Rialachán (AE) Uimh. 516/2014 roimh dheireadh 2018, ní bheidh an cistiú ábhartha ar fáil a thuilleadh lena úsáid ag na Ballstáit faoi na cláir náisiúnta a fhaigheann tacaíocht ón gCiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht.

  If Regulation (EU) No 516/2014 is not amended before the end of 2018, the relevant funding will no longer be available for Member States' use under the national programmes supported by the Asylum, Migration and Integration Fund.

  Regulation (EU) 2018/2000 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2018 amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and of the Council, as regards the recommitment of the remaining amounts committed to support the implementation of Council Decisions (EU) 2015/1523 and (EU) 2015/1601 or the allocation of those amounts to other actions under the national programmes

 124. #1755405

  Le linn don chéim oibríochta a thosóidh in 2021, beidh eu-LISA freagrach as bainistíocht theicniúil agus airgeadais an lárchórais, go háirithe chun na conarthaí a bhronnadh agus a bhainistiú, agus déanfaidh an Coimisiún cistí a bhainistiú i gcomhar an caiteachas a íocfar leis na aonaid náisiúnta sna Ballstáit tríd an gCiste um Shlándáil Inmheánach/Teorainneacha (cláir náisiúnta).

  During the operational phase starting in 2021, eu-LISA will be responsible for the technical and financial management of the central system, notably the award and management of contracts whereas the Commission will manage the funds to Member States for the expenses for National Units via the ISF/Borders (national programmes).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624

 125. #1755587

  Beidh na baill foirne ag plé le bainistíocht na gclár náisiúnta don chiste teorainneacha ISF agus i dteagmháil leis an mbord um scagadh chun an togra a chur chun feidhme ar bhealach cuí, agus le bainistiú ioncaim ETIAS.

  The staff will deal with the management of the national programmes of the ISF-Borders fund and with contact with the Screening Board to implement the proposal in an appropriate manner as well as with the ETIAS revenue management.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624

 126. #1756382

  –le bainistíocht na gclár náisiúnta don chiste teorainneacha ISF agus i dteagmháil leis an mbord um scagadh chun an togra a chur chun feidhme ar bhealach cuí (3 choibhéis lánaimseartha ó 2018 go 2022).

  –with the management of the national programmes of the ISF-Borders fund and with contact with the Screening Board to implement the proposal in an appropriate manner (3 FTE from 2018 to 2022).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624

 127. #1770256

  Le linn staidreamh Eorpach a tháirgeadh agus a scaipeadh faoin Rialachán seo, ba cheart do na húdaráis staidrimh ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais na prionsabail atá leagtha amach i gCód Cleachtais an Staidrimh Eorpaigh a chur san áireamh, ar Cód é a ghlac an Coiste um an gClár Staidrimh an 24 Feabhra 2005 agus atá i gceangal leis an Moladh ón gCoimisiún an 25 Bealtaine 2005 maidir le neamhspleáchas, iomláine agus cuntasacht údarás staidrimh náisiúnta agus Comhphobail.

  In the production and dissemination of European statistics under this Regulation, the statistical authorities at national and Union level should take account of the principles set out in the European Statistics Code of Practice adopted by the Statistical Programme Committee on 24 February 2005 and attached to the Recommendation of the Commission of 25 May 2005 on the independence, integrity and accountability of national and Community statistical authorities.

  Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 concerning European statistics on tourism and repealing Council Directive 95/57/EC Text with EEA relevance

 128. #1791131

  D'ainneoin go bhféadfaí cláir airgeadais an Aontais a úsáid i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme, ba cheart do gach Ballstát a chostais féin a sheasamh a eascraíonn as a bhunachar sonraí um thaifid choiriúla agus a bhunachair sonraí náisiúnta méarlorg a chur chun feidhme, a riar, a úsáid agus a chothabháil, agus a eascraíonn as cur chun feidhme, riar, úsáid agus cothabháil na n-athruithe teicniúla is gá a dhéanamh chun go mbeifí in ann ECRIS-TCN a úsáid, lena n-áirítear na naisc atá acu leis an lárphointe rochtana náisiúnta.

  Notwithstanding the possibility of using the Union's financial programmes in accordance with the applicable rules, each Member State should bear its own costs arising from the implementation, administration, use and maintenance of its criminal records database and national fingerprints databases, and from the implementation, administration, use and maintenance of the technical alterations necessary to be able to use ECRIS-TCN, including their connections to the national central access point.

  Regulation (EU) 2019/816 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 establishing a centralised system for the identification of Member States holding conviction information on third-country nationals and stateless persons (ECRIS-TCN) to supplement the European Criminal Records Information System and amending Regulation (EU) 2018/1726

 129. #1831385

  Ba cheart don Choimisiún freisin forálacha a ghlacadh maidir le heilimintí breise le háireamh sna pleananna trí bliana agus rialacha a ghlacadh maidir le soláthar táirgí chomh maith le nósanna imeachta agus teorainneacha ama is infheidhme maidir le táirgí idirghabhála a tharraingt siar, lena n-áirítear aistrithe idir Bhallstáit agus rialacha maidir le formáid na gclár náisiúnta um dháileadh bia agus tuarascálacha bliantúla cur chun feidhme.

  The Commission should also adopt provisions on additional elements to be included in the three-year plans, rules for the supply of products as well as procedures and time limits applicable to withdrawals of intervention products, including transfers between Member States and rules on the format of national food distribution programmes and annual implementation reports.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 130. #1831968

  Trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, glacfaidh an Coimisiún forálacha chun go gcuirfear an plean trí bliana agus na cláir náisiúnta um dháileadh bia dá dtagraítear in Airteagal 17 chun feidhme go haonfhoirmeach.

  The Commission shall, by means of implementing acts, adopt provisions for the uniform implementation of the three-year plan and the national food distribution programmes referred to in Article 17.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 131. #1859704

  an reachtaíocht uile, na cláir uile agus an grinnscrúdú uile ar ghníomhaíochtaí arna ndéanamh faoin Ionstraim maidir le Comhar um Fhorbairt (ICF), faoin gCiste Eorpach Forbraíochta (CEF) — i ndlúthchomhar le parlaimintí náisiúnta — agus faoin Ionstraim maidir le Cabhair Dhaonnúil, mar aon leis na nithe uile a bhaineann le cabhair dhaonnúil i dtíortha i mbéal forbartha agus na beartais is bonn leo;

  all legislation, programming and scrutiny of actions carried out under the Development Cooperation Instrument (DCI), the European Development Fund (EDF) — in close cooperation with national parliaments — and the Humanitarian Aid Instrument, as well as all matters related to humanitarian aid in developing countries and the policy underpinning them;

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 132. #1861118

  ·Cuirfidh PENanna EIT comhar leis na hArdáin um Speisialtóireacht Chliste chun cinn, go háirithe na tionscadail a bhfuil taithí acu ar bheith ag obair le hÚdaráis Bhainistíochta Chistí an Bheartais Comhtháthaithe, chun sineirgí idir acmhainní EIT, Cistí an Bheartais Comhtháthaithe agus cláir Eorpacha, náisiúnta agus/nó réigiúnacha eile a éascú.

  ·EIT KICs will promote the collaboration with the Smart Specialisation Platforms, particularly the projects having experience in working with the Managing Authorities of Cohesion Policy Funds, in order to facilitate synergies between EIT resources, Cohesion Policy Funds and other European, national and/or regional programmes.

  Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe

 133. #581991

  Is léir ón taithí a fuarthas agus Cinneadh Uimh. 280/2004/CE á chur chun feidhme, go bhfuil gá sineirgíochtaí agus comhleanúnachas le tuairisciú faoi ionstraimí dlíthiúla eile a mhéadú, go háirithe le Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear scéim um liúntais astaíochtaí gás ceaptha teasa a thrádáil laistigh den Chomhphobal [10], le Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Eanáir 2006 maidir le bunú Clár Eorpach um Scaoileadh Amach agus Aistriú Truailleán [11], agus le Treoir 2001/81/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2001 maidir le teorainneacha astaíochtaí náisiúnta do thruailleáin atmaisféaracha áirithe [12], le Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2006 ar gháis cheaptha teasa fluairínithe áirithe [13] agus le Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le staidreamh fuinnimh [14].

  The experience gained in implementing Decision No 280/2004/EC has shown the need to increase synergies and coherence with reporting under other legal instruments, in particular with Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community [10], with Regulation (EC) No 166/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register [11], with Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants [12], with Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on certain fluorinated greenhouse gases [13], and with Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on energy statistics [14].

  Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC Text with EEA relevance

 134. #1617920

  An Comhchoiste um Shláinte agus Leanaí. Rún arna rith ag an gComhchoiste um Shláinte agus Leanaí ag moladh go dtosófaí láithreach ar an gClár Cíoch-Scrúdaithe a leathnú amach ar bhonn náisiúnta. (Márta, 2003).

  JOINT COMMITTEE ON HEALTH AND CHILDREN. RESOLUTION PASSED BY THE JOINT COMMITTEE ON HEALTH AND CHILDREN RECOMMENDING THAT THE ROLL-OUT OF THE BREASTCHECK PROGRAMME NATIONWIDE BEGINS IMMEDIATELY. (MARCH, 2003).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 135. #611907

  na sásraí chun comhordú éifeachtach a áirithiú idir CFRE, CSE, an Ciste Comhtháthaithe, CETFT, EMFF agus ionstraimí eile cistiúcháin náisiúnta agus ionstraimí eile cistiúcháin de chuid an Aontais, lena n-áirítear comhordú leis an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [9], le ENI, le CFE agus le IPA II, chomh maith le BEI, mar aon le teaglaim féideartha díobh sin, agus na forálacha a leagtar amach in Iarscríbhinn I ag ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013á gcur san áireamh sa chás go mbíonn Ballstáit agus tríú tíortha nó críocha rannpháirteach i gcláir chomhair ar a n-áirítear úsáid a bhaint as leithreasuithe CFRE do na réigiúin is forimeallaí mar aon le hacmhainní ó CFE, agus sásraí comhordúcháin ar an leibhéal iomchuí chun comhordú éifeachtach a éascú in úsáid na leithreasuithe agus na n-acmhainní sin;

  mechanisms to ensure effective coordination between the ERDF, the ESF, the Cohesion Fund, the EAFRD, the EMFF and other Union and national funding instruments, including the coordination and possible combination with the Connecting Europe Facility pursuant to Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council [9], the ENI, the EDF, and the IPA II, as well as with the EIB, taking into account the provisions set out in Annex I to Regulation (EU) No 1303/2013 where Member States and third countries or territories participate in cooperation programmes that include the use of ERDF appropriations for outermost regions and resources from the EDF, coordination mechanisms at the appropriate level to facilitate effective coordination in the use of those appropriations and resources;

  Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal

 136. #670464

  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún maidir le miondealú bliantúil na n-acmhainní domhanda ag gachBallstát, a leagan amach, ar acmhainní iad atá ar fáil le haghaidh gealltanas faoi chuimsiú na bainistíochta comhpháirtí agus cinntí lena bhformheastar na cláir oibríochtúla agus na leasuithe orthu, lena bhformheastar cláir náisiúnta um bailiú sonraí, lena nglactar na cláir oibre bhliantúla, a bhaineann le cúnamh theicniúil ar thionsnamh an Choimisiúin lena n-aithnítear go bhfuil fianaise ann go bhfuarthas go raibh neamhchomhlíonadh tromchúiseach ann maidir le hoibleagáidí faoi gCBI, lena n-aithnítear gur mhainnigh Ballstát a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh faoi CBI maidir le fionraí na n-íocaíochtaí eatramhacha faoin gclár oibríochtúil ina n-iomláine nó go páirteach„ agus cinntí lena ndéantar coigeartuithe airgeadais a dhéanamh trí thacaíocht an Aontais le clár oibríochtúil a chealú ina hiomláine nó ina cuid.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission in respect of setting out the annual breakdown, by Member State, of the global resources available for commitments in the framework of shared management approving the operational programmes and their amendments, approving the work plans for data collection, adopting the annual work programmes relating to technical assistance at the initiative of the Commission, recognising that there is evidence suggesting non-compliance with obligations under the CFP, recognising that a Member State has failed to comply with its obligations under the CFP, suspending all or part of the interim payments under the operational programme and making financial corrections by cancelling all or part of the Union support for an operational programme.

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 137. #1591265

  — gur bunaíodh an Oifig Náisiúnta um Néaltrú laistigh de FSS mar chuid de Chlár Forfheidhmithe na Straitéise Náisiúnta maidir le Néaltrú;

  — A NATIONAL DEMENTIA OFFICE HAS BEEN ESTABLISHED WITHIN THE HSE AS PART OF THE NATIONAL DEMENTIA STRATEGY IMPLEMENTATION PROGRAMME;

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 138. #1592957

  1) Éire – Clár Náisiúnta Gníomhaíochta faoin dTreoir um Níotráití. 28 Iúil, 2005.

  1) IRELAND – NATIONAL ACTION PROGRAMME UNDER THE NITRATES DIRECTIVE. 28 JULY, 2005.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 139. #1592967

  1) National Roads Authority. Annual Report, 2004 and Programme for 2005. 1) An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta. Tuarascáil Bhliantúil, 2004 agus Clár do 2005.

  1) NATIONAL ROADS AUTHORITY. ANNUAL REPORT, 2004 AND PROGRAMME FOR 2005. 1) AN TÚDARÁS UM BÓITHRE NÁISIÚNTA. TUARASCÁIL BHLIANTÚIL, 2004 AGUS CLÁR DO 2005.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 140. #1593384

  na Rialacháin um Bannaí Coigiltis Náisiúnta 5%, 1971/81 (Clár a Dhúnadh), 1981

  5% National Savings Bonds, 1971/81, (Closure of Register) Regulations, 1981

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 141. #1601972

  Tuarascáil Speisialta ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste: An Roinn Iompair - Clár an Údaráis Náisiúnta um Bóithre maidir le Príomh-Bhealaí a Fheabhsú, Tuarascáil Uimh. 6, Aibreán 2004

  COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL SPECIAL REPORT: DEPARTMENT OF TRANSPORT - NATIONAL ROADS AUTHORITY PRIMARY ROUTES IMPROVEMENT PROGRAMME, REPORT NO. 6, APRIL 2004.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 142. #1604029

  Dáil Éireann. An Coiste um Chuntais Phoiblí. An Ceathrú Tuarascáil Eatramhach ar Chuntais Leithreasa, 1997: Vóta 5. An Phríomh-Oifig Staidrimh; Vóta 40. Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh; Vóta 34. Fiontair, Trádáil agus Fostaíocht - a bhaineann leis an Dibhéirseacht idir an tSuirbhéireacht Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh agus Beo-Chlár na nDífhostaithe.

  DÁIL ÉIREANN. COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS. FOURTH INTERIM REPORT ON THE APPROPRIATION ACCOUNTS, 1997: VOTE 5. CENTRAL STATISTICS OFFICE; VOTE 40. SOCIAL, COMMUNITY AND FAMILY AFFAIRS; VOTE 34. ENTERPRISE, TRADE AND EMPLOYMENT - RELATING TO THE DIVERGENCE BETWEEN THE NATIONAL QUARTERLY HOUSEHOLD SURVEY AND THE LIVE REGISTER OF UNEMPLOYED.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 143. #1613258

  An Bille Sláinte (Faisnéis a Sholáthar), 1997 dá cheadú faisnéis a sholáthar don Bhord um Chlárlann Náisiúnta Ailse, don Aire Sláinte agus do chomhlachtaí sláinte áirithe, chun críocha clár náisiúnta braitheoireachta ailse, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

  HEALTH (PROVISION OF INFORMATION) BILL, 1997 TO ALLOW FOR THE PROVISION OF INFORMATION TO THE NATIONAL CANCER REGISTRY BOARD, THE MINISTER FOR HEALTH AND CERTAIN HEALTH BODIES, FOR THE PURPOSES OF NATIONAL CANCER SCREENING PROGRAMMES, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 144. #1613368

  Na Rialacháin um Ghairmithe Sláinte (Íocaíochtaí le Lia-Chleachtóirí Ginearálta) (Cláir Imdhíonta Náisiúnta), 2016 (I.R. Uimh. 577 de 2016).

  HEALTH PROFESSIONALS (PAYMENTS TO GENERAL PRACTITIONERS) (NATIONAL IMMUNISATION PROGRAMMES) REGULATIONS 2016 (S.I. NO. 577 OF 2016).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 145. #1616962

  Éire – An Clár Náisiúnta um Athchóiriú, 2016. (Aibreán 2016) (Roinn an Taoisigh).

  IRELAND - NATIONAL REFORM PROGRAMME, 2016. (APRIL, 2016). (DEPARTMENT OF THE TAOISEACH).

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 146. #1622053

  An Plean Forbartha Náisiúnta, 2000 - 2006. Clár Oibríochta um Fhostaíocht agus Acmhainní Daonna a Fhorbairt: Measúnú ar Sholáthar agus ar Dhíriú ar Bhearta - Iúil, 2002.

  NATIONAL DEVELOPMENT PLAN, 2000 - 2006. EMPLOYMENT AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OPERATIONAL PROGRAMME: EVALUATION OF PROVISION AND TARGETING OF MEASURES - JULY, 2002.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 147. #1622087

  An Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach. Tuarascáil Uimh. 107 - Slat Tomhais a Chur ar an gClár um Rathúnas agus Cothroime’. Feabhra, 2002.

  NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL. REPORT NO. 107 – ‘BENCHMARKING THE PROGRAMME FOR PROSPERITY AND FAIRNESS’. FEBRUARY, 2002.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 148. #1622334

  An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta. Tuarascáil Bhliantúil, 2002 agus Clár do 2003.

  NATIONAL ROADS AUTHORITY. ANNUAL REPORT, 2002 AND PROGRAMME FOR 2003.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 149. #1622335

  An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta. Tuarascáil Bhliantúil, 2003 agus Clár do 2004.

  NATIONAL ROADS AUTHORITY. ANNUAL REPORT, 2003 AND PROGRAMME FOR 2004.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 150. #1623051

  a thabhairt dá haire go bhfuil cóiríocht atá dírithe go sonrach ar an Lucht Siúil á seachadadh go leanúnach trí mhaoiniú a sholáthar d’údaráis áitiúla tríd an gClár Cóiríochta don Lucht Siúil, a fhaigheann tacaíocht ón gCoiste Comhairliúcháin Náisiúnta um Chóiríocht don Lucht Siúil ag an leibhéal náisiúnta.

  NOTES THE CONTINUED DELIVERY OF TRAVELLER-SPECIFIC ACCOMMODATION THROUGH THE PROVISION OF FUNDING TO LOCAL AUTHORITIES THROUGH THE TRAVELLER ACCOMMODATION PROGRAMME, SUPPORTED AT NATIONAL LEVEL BY THE NTACC.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 151. #1626133

  An Clár um Fhorbairt Náisiúnta 1978 - 1981

  Programme for National Development 1978 - 1981

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 152. #1626134

  An Clár um Fhorbairt Náisiúnta, 1978 - 1981

  Programme for National Development 1978 -1981

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 153. #1626135

  An Clár um FHorbairt Náisiúnta

  Programme for National Development 1978-1981

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 154. #1641818

  An Clár um THéarnamh Náisiúnta

  The Programme for National Recovery

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 155. #1641868

  Beidh an Creat-Bheartas Náisiúnta Cultúir nua atá beartaithe, Éire Ildánach/Cultúr 2025, ar chlár oibre an Choiste um Fhorbairt Réigiúnach, Gnóthaí Tuaithe, Ealaíona agus Gaeltacht ag an gcruinniú den Choiste a bheidh ann amárach, Dé Céadaoin, an 7 Meán Fómhair 2016.

  THE PROPOSED NEW NATIONAL CULTURAL FRAMEWORK POLICY, ÉIRE ILDÁNACH/CULTURE 2025 WILL BE ON THE AGENDA OF THE COMMITTEE ON REGIONAL DEVELOPMENT, RURAL AFFAIRS, ARTS AND THE GAELTACHT WHEN IT MEETS TOMORROW. WEDNESDAY 7TH SEPTEMBER 2016.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 156. #1670794

  “Le formhuiniú Eoraip 2020 múnlaíodh tríd is tríd an clár oibre straitéiseach i gcomhair bheartais an Aontais agus beartas náisiúnta sna blianta amach anseo. Laistigh den chlár oibre sin tá roinnt spriocanna agus tionscnamh nach mór do CSE táscairí staidrimh a sholáthar mar gheall orthu i roinnt réimsí comhaontaithe amhail: feabhas a chur ar na dálaí i gcás nuálaíochta; taighde agus forbairt; poist fhónta a chur chun cinn; cothroime inscne a chur chun cinn; cuspóirí an Aontais um athrú aeráide agus fuinneamh a chomhall; éifeachtúlacht acmhainní; leibhéil oideachais a fheabhsú, lena n-áirítear luathfhágáil scoile a laghdú; gairmoiliúint saoil agus soghluaisteacht, aosú sláintiúil agus gníomhach foghlama; cuimsiú sóisialta a chur chun cinn; agus an bhochtaineacht a laghdú. I gcás inarb iomchuí, is gá staidreamh inscne-dhíchomhiomlánaithe chun a thuiscint cad atá i gceist le hidirdhealú atá bunaithe ar inscne, le fócas ar fhoréigean inscne.”;

  ‘Endorsement of Europe 2020 has to a large extent shaped the strategic agenda for Union and national policies in the years ahead. Within that agenda, a number of targets and initiatives for which statistical indicators have to be delivered by the ESS have been agreed in a number of areas, such as: improving the conditions for innovation; research and development; promoting decent jobs; promoting gender equality; meeting Union climate change and energy objectives; resource efficiency; improving education levels, including reducing early school leaving; increasing lifelong vocational training and learning mobility; healthy and active ageing; promoting social inclusion; and reducing poverty. Where appropriate, gender-disaggregated statistics are needed in order to understand what gender-based discrimination involves, with a focus on gender-based violence.’;

  Regulation (EU) 2017/1951 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 amending Regulation (EU) No 99/2013 on the European statistical programme 2013-17, by extending it to 2020 (Text with relevance for the EEA and for Switzerland. )

 157. #649986

  Chun an t-ionchur is gá agus rannpháirtíocht níos fearr ó na Ballstáit a áirithiú nuair a fheidhmíonn an Coimisiún a chumhachtaí cur chun feidhme maidir leis an Rialachán seo i réimsí beartais áirithe atá an-íogair a bhaineann le Cistí SIE agus d'fhonn ról na mBallstát a neartú maidir le coinníollacha aonfhoirmeacha i réimsí den sórt sin nó bearta eile feidhmiúcháin a ghlacadh ag a bhfuil impleachtaí substaintiúla nó a bhféadfadh tionchar suntasach a bheith acu ar an ngeilleagar náisiúnta, ar an mbuiséad náisiúnta nó ar fheidhmiú cuí riarachán poiblí na mBallstát, maidir leis na gníomhartha cur chun feidhme a bhaineann leis an modheolaíocht chun faisnéis a chur ar fáil maidir le tacaíocht do na cuspóirí i leith an athraithe aeráide, maidir leis na socruithe chun cur chuige comhsheasmhach a áirithiú chun na garspriocanna agus na spriocanna le haghaidh gach tosaíochta a chinneadh sa chreat feidhmíochta agus chun measúnú a dhéanamh ar bhaint amach na ngarspriocanna agus na spriocanna, maidir le samhail an chomhaontaithe cistithe a bhaineann leis na hionstraimí airgeadais comhpháirteacha um ráthaíocht neamhchaidhpeáilte agus urrúsúchán i bhfabhar FBManna; maidir leis an ainmníocht, ar bunaithe uirthi a fhéadfar na catagóirí idirghabhála a shainiú i dtaca leis an ais tosaíochta i gcláir oibríochtúla, maidir le tréithe teicniúla na mbeart faisnéise agus cumarsáide i ndáil leis an oibríocht agus na treoracha chun an feathal a chruthú agus a dhathanna caighdeánacha a shainiú; maidir leis an tsamhail a bheidh le húsáid nuair a thíolactar na sonraí airgeadais chuig an gCoimisiún chun críocha faireacháin chomh maith le samhlacha le haghaidh iarratas íocaíochta agus cuntas; maidir leis an bhformáid don fhógra maidir le mórthionscadal roghnaithe;

  In order to ensure the necessary input and better involvement of Member States when the Commission exercises its implementing powers with regard to this Regulation in certain particularly sensitive policy areas relating to the ESI Funds and in order to strengthen the Member States' role in adopting uniform conditions in such areas or other executive measures with substantial implications or with a potentially significant impact on either the national economy, the national budget or on the proper functioning of the public administration of the Member States, the implementing acts relating to the methodology for providing information on the support for climate change objectives, the detailed arrangements to ensure a consistent approach for determining in the performance framework the milestones and targets for each priority and for assessing the achievement of the milestones and targets, standard terms and conditions for monitoring of financial instruments, the detailed arrangements for the transfer and management of programme contributions managed by the bodies implementing financial instruments, a model of the funding agreement concerning the joint uncapped guarantee and securitisation financial instruments in favour of SMEs, the models to be used when submitting additional information concerning financial instruments with the applications for payments to the Commission and when reporting on financial instruments to the Commission, the terms and conditions for the electronic data exchange system for management and control, the nomenclature, based on which the categories of intervention are to be defined concerning

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.