Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

coiste

ullmhúchán

12 results in 9 documents

 1. #295734

  5. Déanfaidh an Stiúrthóir tuarascáil bhliantúil an Fhorais ar ghníomhaíochtaí a chur i láthair choistí ábhartha Pharlaimint na hEorpa agus os comhair chomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle.

  5. The Director shall present the Foundation's annual activity report to the relevant committees of the European Parliament and preparatory bodies of the Council.

  Regulation (EC) No 1339/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a European Training Foundation

 2. #319212

  I gcásanna ina bhfuil togra liostaithe i gClár Oibre an Choimisiúin, féadfaidh an coiste freagrach a chinneadh rapóirtéir a cheapadh chun céim ullmhúcháin an togra a leanúint.

  In cases where a proposal is listed in the Commission Work Programme the committee responsible may decide to appoint a rapporteur to follow the preparatory phase of the proposal.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 3. #1664254

  Ba cheart go mbeadh an Stiúrthóir Bainistíochta freagrach as bainistiú laethúil CEIS agus go ndéanfadh sé an obair ullmhúcháin de chruinnithe an Choiste Infheistíochta.

  The Managing Director should be responsible for the daily management of the EFSI and should carry out the preparatory work of the meetings of the Investment Committee.

  Regulation (EU) 2015/1017 of the European Parliament and of the Council of 25 June 2015 on the European Fund for Strategic Investments, the European Investment Advisory Hub and the European Investment Project Portal and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013 — the European Fund for Strategic Investments

 4. #1860025

  Féadfaidh an coiste freagrach, am ar bith, a chinneadh rapóirtéir a cheapadh chun céim ullmhúcháin togra a leanúint, go háirithe i gcás ina bhfuil an togra liostaithe i gClár Oibre an Choimisiúin.

  The committee responsible may, at any time, decide to appoint a rapporteur to follow the preparatory phase of a proposal. It shall give particular consideration to doing so where the proposal is listed in the Commission Work Programme.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 5. #320272

  Gan dochar do chur i bhfeidhm na chéad mhíre, beidh rochtain dhíreach ag Feisirí agus ag grúpaí polaitiúla ar chóras ríomhaireachta inmheánach Pharlaimint na hEorpa chun féachaint ar aon doiciméad ullmhúcháin neamhrúnda (dréacht-tuarascáil, dréachtmholadh, dréacht-tuairim, doiciméad oibre, leasuithe arna gcur síos i gcoiste).

  Without prejudice to the application of the first paragraph, Members and political groups shall have direct access to the European Parliament’s internal computer system for the consultation of any non-confidential preparatory document (draft report, draft recommendation, draft opinion, working document, amendments tabled in committee).

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 6. #569613

  Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúchán iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear leis an gCoiste um an gCóras Staidrimh Eorpach a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 223/2009.

  It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including with the European Statistical System Committee established under Regulation (EC) No 223/2009.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 7. #1858704

  Gan dochar do chur i bhfeidhm na chéad mhíre, beidh rochtain dhíreach ag Feisirí agus ag grúpaí polaitiúla ar chóras ríomhaireachta inmheánach Pharlaimint na hEorpa chun féachaint ar aon doiciméad ullmhúcháin neamhrúnda (dréacht-tuarascáil, dréachtmholadh, dréacht-tuairim, doiciméad oibre, leasuithe arna gcur síos i gcoiste).

  Without prejudice to the first paragraph, Members and political groups shall have direct access to the European Parliament's internal computer system for the purpose of consulting any non-confidential preparatory document (draft report, draft recommendation, draft opinion, working document, amendments tabled in committee).

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 8. #534728

  chuige sin, iarrann sí ar an gCOIMISIÚN tuairisc a thabhairt faoi thionscnaimh ábhartha, lena n-áirítear iad sin atá ina chláir bhliantúil oibre do Choiste na gCeisteanna Cultúir, agus iarrtar ar na hUACHTARÁNACHTAÍ A BHEIDH ANN AMACH ANSEO tuairisc a thabhairt faoin obair a dhéantar i gcomhlachtaí ullmhúcháin eile de chuid na Comhairle;

  for this purpose it invites the COMMISSION to report about its relevant initiatives, including those in its annual work programme, to the Cultural Affairs Committee, and the FUTURE PRESIDENCIES to report on the work carried out by other Council preparatory bodies;

  Council conclusions of 26 November 2012 on Cultural Governance

 9. #647571

  Beidh tacaíocht ullmhúcháin den sórt sin incháilithe is cuma an ndéanann an coiste roghnúcháin arna chur ar bun faoi Airteagal 33(3) an straitéis forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail arna ceapadh ag an ngrúpa gníomhaíochta áitiúla a thairbhíonn den tacaíocht a roghnú le haghaidh cistithe.

  Such preparatory support shall be eligible regardless of whether the community-led local development strategy designed by the local action group benefitting from the support is selected for funding by the selection committee set up under Article 33(3).

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 10. #1697432

  I gcás ina gcinnfidh an coiste roghnúcháin do na straitéisí forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail arna mbunú faoi Airteagal 33(3) go mbeidh gá le tacaíocht ó níos mó ná Ciste amháin chun an straitéis forbartha áitiúil faoi stiúir an phobail atá roghnaithe a chur chun feidhme, féadfaidh sé Ciste ceannais a ainmniú i gcomhréir leis na rialacha agus nósanna imeachta náisiúnta chun tacú leis na costais ullmhúcháin, reatha agus bheochana uile faoi phointe (a), faoi phointe (d) agus faoi phointe (e) d’Airteagal 35(1) don straitéis forbartha áitiúil faoi stiúir an phobail.”;

  Where the selection committee for the community-led local development strategies set up under Article 33(3) determines that the implementation of the community-led local development strategy selected requires support from more than one Fund, it may designate in accordance with national rules and procedures, a lead Fund to support all preparatory, running and animation costs under points (a), (d) and (e) of Article 35(1) for the community-led local development strategy.’;

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 11. #1818195

  Tacóidh an tÚdarás le tascanna an Choiste Eolaíoch agus na bPainéal Eolaíoch trína gcuid oibre a eagrú, go háirithe an obair ullmhúcháin a bheidh le déanamh ag foireann an Údaráis nó ag eagraíochtaí eolaíocha náisiúnta ainmnithe dá dtagraítear in Airteagal 36, lena n-áirítear an t-eagrúchán a dhéanamh chun an deis a chur ar fáil tuairimí eolaíocha a ullmhú lena bpiar-athbhreithniú ag na Painéil Eolaíocha sula nglacfaidh siad iad.

  The Authority shall support the tasks of the Scientific Committee and Scientific Panels by organising their work, in particular the preparatory work to be undertaken by the Authority's staff or by designated national scientific organisations referred to in Article 36, including by organising the possibility for preparing scientific opinions to be peer-reviewed by the Scientific Panels before they adopt them.

  Regulation (EU) 2019/1381 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain and amending Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 1829/2003, (EC) No 1831/2003, (EC) No 2065/2003, (EC) No 1935/2004, (EC) No 1331/2008, (EC) No 1107/2009, (EU) 2015/2283 and Directive 2001/18/EC (Text with EEA relevance.)

 12. #1858189

  I gcás ina mbeartaítear caibidlíocht a thosú maidir le comhaontú idirnáisiúnta a thabhairt chun críche, a athnuachan nó a leasú, féadfaidh an coiste freagrach a chinneadh tuarascáil a tharraingt suas nó faireachán a dhéanamh, ar shlí eile, ar an gcéim ullmhúcháin.

  When it is intended to open negotiations on the conclusion, renewal or amendment of an international agreement, the committee responsible may decide to draw up a report or otherwise monitor the preparatory phase.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.