Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

rochtain

oscail

oscailt

136 results in 49 documents

 1. #1781232

  Beidh na beartais rochtana oscailte sin dírithe ar eagraíochtaí déanta taighde agus ar eagraíochtaí maoinithe taighde.

  Those open access policies shall be addressed to research performing organisations and research funding organisations.

  Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information

 2. #609326

  Ba cheart rochtain oscailte ar fhoilseacháin eolaíocha a áirithiú chun cúrsaíocht agus saothrú eolais a ardú.

  To increase the circulation and exploitation of knowledge, open access to scientific publications should be ensured.

  Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance

 3. #609526

  Rochtain oscailte

  Open access

  Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance

 4. #610735

  Spreagfar rochtain shaor, oscailte agus neamhshrianta ar shonraí agus ar fhaisnéis idir-inoibritheach.

  Free, open and unrestricted access to interoperable data and information will be encouraged.

  Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance

 5. #1665165

  Rochtain oscailte ar an idirlíon a choimirciú

  Safeguarding of open internet access

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (Text with EEA relevance)

 6. #1665184

  Bearta trédhearcachta chun rochtain oscailte ar an idirlíon a áirithiú.

  Transparency measures for ensuring open internet access

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (Text with EEA relevance)

 7. #1769104

  Rochtain oscailte agus sonraí oscailte

  Open access and open data

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 8. #1769107

  Déanfar rochtain oscailte ar aschuir eile taighde a spreagadh.

  Open access to other research outputs shall be encouraged.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 9. #1769417

  Ní athróidh na rialacha sonracha sin na hoibleagáidí maidir le rochtain oscailte.

  These specific rules shall not change the obligations on open access.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 10. #1768728

  Rachaidh sé thar an mbeartas oscailte maidir le rochtain ar ‘Fís 2020’ agus beidh rochtain oscailte ar fhoilseacháin agus ar shonraí ag teastáil uathu maidir le pleananna bainistíochta sonraí taighde agus sonraí a rochtain.

  It will go beyond the open access policy of Horizon 2020 and require open access to publications and data (with robust opt-outs for the latter), and to research data management plans.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 11. #1665098

  Níor cheart do sheirbhísí eile inúsáidte nó a thairgtear in ionad seirbhísí rochtana ar an idrlíon teacht timpeall ar fhorálacha an Rialacháin seo maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon a choimirciú.

  The provisions of this Regulation on the safeguarding of open internet access should not be circumvented by means of other services usable or offered as a replacement for internet access services.

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (Text with EEA relevance)

 12. #1709752

  Ba cheart go mbeadh feidhm ag ceanglais dlí an Aontais maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon, go háirithe Rialachán (AE) 2015/2120, i ndáil le haon seirbhís leordhóthanach rochtana idirlín leathanbhanda.

  The requirements of Union law on open internet access, in particular of Regulation (EU) 2015/2120, should apply to any adequate broadband internet access service.

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 13. #1768791

  ·Tacú le páirtithe leasmhara T&N le formhuiniú iomlán a dhéanamh ar phrionsabal na rochtana oscailte agus oibriú leo chun an Néal Eorpach maidir leis an Eolaíocht Oscailte a bhaint amach;

  ·Supporting R&I stakeholders in fully endorsing the principle of the open access and working with them to make the European Open Science Cloud a reality;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 14. #1780918

  Is iondúil go gceadaíonn beartais rochtana oscailte raon eisceachtaí ar thorthaí taighde eolaíoch a chur ar fáil go hoscailte.

  Open access policies typically allow for a range of exceptions from making scientific research results openly available.

  Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information

 15. #1780922

  De réir na mbeartas náisiúnta rochtana oscailte, is ceart é a bheith ina réamhshocrú gur oscailte a bheidh aon sonraí taighde a mhaoiníonn an pobal.

  Under the national open access policies, publicly funded research data should be made open as the default option.

  Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information

 16. #1807225

  Is gá bunachar sonraí lárnach inchuardaithe rochtana oscailte a bhunú le haghaidh achoimrí ar thionscadail neamhtheicniúla agus measúnuithe siarghabhálacha gaolmhara, agus cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún.

  It is necessary to establish a central, open-access searchable database for non-technical project summaries and related retrospective assessments, and confer implementing powers on the Commission.

  Regulation (EU) 2019/1010 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the alignment of reporting obligations in the field of legislation related to the environment, and amending Regulations (EC) No 166/2006 and (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council, Directives 2002/49/EC, 2004/35/EC, 2007/2/EC, 2009/147/EC and 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 338/97 and (EC) No 2173/2005, and Council Directive 86/278/EEC (Text with EEA relevance)

 17. #1807360

  Déanfaidh an Coimisiún bunachar sonraí inchuardaithe rochtana oscailte a bhunú agus a chothabháil ina mbeidh an fhaisnéis staidrimh sin.

  The Commission shall establish and maintain a searchable, open access database containing that statistical information.

  Regulation (EU) 2019/1010 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the alignment of reporting obligations in the field of legislation related to the environment, and amending Regulations (EC) No 166/2006 and (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council, Directives 2002/49/EC, 2004/35/EC, 2007/2/EC, 2009/147/EC and 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 338/97 and (EC) No 2173/2005, and Council Directive 86/278/EEC (Text with EEA relevance)

 18. #1846061

  cearta rochtana oscailte ar cearta iad a mbeadh sainmhíniú leathan leo agus a bheadh faoi réir scrúdú ar a dtionchar ar chóimheá eacnamaíoch conarthaí seirbhíse poiblí;

  broadly defined open access rights subject to a test of their impact on the economic equilibrium of public service contracts;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail

 19. #1846251

  D'aontaigh tromlach na bhfreagróirí (60 %) go spreagfaí chomhtháthú an mhargaidh le cearta rochtana oscailte nua breise nó le hiomaíocht éigeantach tairisceana nó le meascán den dá rud.

  The majority of respondents (60 %) agreed that additional new open access rights, compulsory competitive tendering or a mix thereof could stimulate market integration.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail

 20. #448327

  (d) I mír (a)(ii), ciallaíonn ‘spásanna oscailte poiblí’ nó ‘carrchlóis phoiblí’ spásanna oscailte nó carrchlóis ar a bhfuil rochtain ag an bpobal cibé acu de cheart nó le cead é.

  (d) In paragraph (a)(ii), ‘public open spaces’ or ‘public car parks’ means open spaces or car parks to which the public have access whether as of right or by permission.

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 21. #594275

  Ina theannta sin, foilseoidh tionscnóirí tionscadail faisnéis ábhartha trí mheáin faisnéise iomchuí eile a mbeidh rochtain oscailte ag an bpobal orthu.

  Project promoters shall also publish relevant information by other appropriate information means to which the public has open access.

  Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC and amending Regulations (EC) No 713/2009, (EC) No 714/2009 and (EC) No 715/2009 Text with EEA relevance

 22. #609095

  Maidir le leathadh a dhéanamh trí fhoilseacháin eolaíocha, beidh feidhm ag rochtain oscailte faoi na téarmaí agus coinníollacha a leagtar síos sa chomhaontú deontais.

  With regard to the dissemination of results through scientific publications, open access shall apply under the terms and conditions laid down in the grant agreement.

  Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) No 1906/2006 Text with EEA relevance

 23. #609099

  Sa chás sin, léireofar sa chlár oibre nó sa phlean oibre más gá sonraí taighde a leathadh trí rochtain oscailte.

  In such cases, the work programme or work plan shall indicate if the dissemination of research data through open access is required.

  Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) No 1906/2006 Text with EEA relevance

 24. #609528

  Déanfar rochtain oscailte ar shonraí taighde a bheidh mar thoradh ar thaighde a mhaoineofar go poiblí faoi Fís 2020 a chur chun cinn.

  Open access to research data resulting from publicly funded research under Horizon 2020 shall be promoted.

  Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance

 25. #649488

  samhlacha infheistíochta inbhuanaithe a fheabhsaíonn iomaíocht agus a sholáthraíonn rochtain ar bhonneagar agus ar sheirbhísí atá oscailte, ar phraghas réasúnta, ar ardcháilíocht agus atá oiriúnaithe don todhchaí;

  sustainable investment models that enhance competition and provide access to open, affordable, quality and future-proof infrastructure and services;

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 26. #651972

  samhlacha infheistíochta inbhuanaithe a fheabhsaíonn iomaíocht agus a sholáthraíonn rochtain ar bhonneagar agus ar sheirbhísí atá oscailte, ar phraghas réasúnta, ar ardcháilíocht agus atá oiriúnaithe don todhchaí;

  sustainable investment models that enhance competition and provide access to open, affordable, quality and future proof infrastructure and services;

  Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005

 27. #1665108

  Ba cheart d’údaráis rialála náisiúnta comhlíonadh na rialacha sa Rialachán seo maidir le bearta trédhearcachta chun rochtain oscailte ar an idirlíon a fhorfheidhmiú

  National regulatory authorities should enforce compliance with the rules in this Regulation on transparency measures for ensuring open internet access.

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (Text with EEA relevance)

 28. #1667578

  Go ndéantar na gnáthfhógraí sábháilteachta ag tús an turais agus gur féidir iad a chloisteáil i ngach spás poiblí, lena n-áirítear deiceanna oscailte, a bhfuil rochtain ag paisinéirí orthu.

  That the routine safety announcement takes place at the commencement of the voyage and can be heard in all public spaces, including open decks, to which passengers have access.

  Directive (EU) 2017/2110 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 on a system of inspections for the safe operation of ro-ro passenger ships and high-speed passenger craft in regular service and amending Directive 2009/16/EC and repealing Council Directive 1999/35/EC (Text with EEA relevance. )

 29. #1710244

  measúnú agus dlúthfhaireachán a dhéanamh ar shaincheisteanna i dtaobh mhúnlú an mhargaidh agus i dtaobh an iomaíochais, a mhéid a bhaineann le rochtain oscailte ar an idirlíon;

  assessing and monitoring closely market-shaping and competition issues regarding open internet access;

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 30. #1711144

  rochtain oscailte a thabhairt ar chomhéadain theicniúla, ar phrótacail nó ar theicneolaíochtaí tábhachtacha eile atá bunriachtanach d'idir-inoibritheacht seirbhísí nó seirbhísí líonraí fíorúla;

  to grant open access to technical interfaces, protocols or other key technologies that are indispensable for the interoperability of services or virtual network services;

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 31. #1729123

  Ina theannta sin, le Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle leagtar síos cúraimí breise do BEREC maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon.

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council lays down additional tasks for BEREC in relation to open internet access.

  Regulation (EU) 2018/1971 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Agency for Support for BEREC (BEREC Office), amending Regulation (EU) 2015/2120 and repealing Regulation (EC) No 1211/2009Text with EEA relevance.

 32. #1729320

  cur chun feidhme oibleagáidí ÚNRanna maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon i gcomhréir le hAirteagal 5(3) de Rialachán (AE) 2015/2120;

  the implementation of NRAs’ obligations as regards open internet access, in accordance with Article 5(3) of Regulation (EU) 2015/2120;

  Regulation (EU) 2018/1971 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Agency for Support for BEREC (BEREC Office), amending Regulation (EU) 2015/2120 and repealing Regulation (EC) No 1211/2009Text with EEA relevance.

 33. #1767641

  Is ionaid ilfhreastail a bheidh iontu inar féidir teicneolaíochtaí tástáilte agus deimhnithe a rochtain agus ina gcuirfear an nuálaíocht oscailte chun cinn.

  They shall act as single-entry points in accessing tested and validated technologies and promote open innovation.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

 34. #1769105

  1.Déanfar rochtain oscailte ar fhoilseacháin eolaíocha a eascraíonn as taighde faoin gClár a áirithiú i gcomhréir le hAirteagal 35(3).

  1.Open access to scientific publications resulting from research funded under the Programme shall be ensured in accordance with Article 35(3).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 35. #1769106

  Déanfar rochtain oscailte ar shonraí taighde a áirithiú i gcomhréir leis an bprionsabal ‘a oscailte is féidir, a iata is gá’.

  Open access to research data shall be ensured in line with the principle 'as open as possible, as closed as necessary'.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 36. #1769109

  3.Na cleachtais a bhaineann leis an eolaíocht oscailte diomaite den rochtain oscailte ar aschuir thaighde agus bainistíocht fhreagrach ar shonraí taighde, déanfar iad a chur chun cinn.

  3.Open science practices beyond open access to research outputs and responsible management of research data shall be promoted.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 37. #1769358

  3.Áiritheoidh tairbhithe go mbeidh feidhm ag rochtain oscailte maidir le foilseacháin eolaíochta faoi na téarmaí agus na coinníollacha arna leagan síos sa chomhaontú deontais.

  3.Beneficiaries shall ensure that open access to scientific publications applies under the terms and conditions laid down in the grant agreement.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 38. #1769359

  Go háirithe, áiritheoidh na tairbhithe go gcoinneoidh siad féin nó na húdair cearta maoine intleachtúla leordhóthanacha chun a gceanglais maidir le rochtain oscailte a chomhlíonadh.

  In particular, the beneficiaries shall ensure that they or the authors retain sufficient intellectual property rights to comply with their open access requirements.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 39. #737272

  ciallaíonn “rochtain uiscebhealaí” rochtain uisce ar an gcalafort ón bhfarraige oscailte, amhail ascnaimh chalafoirt, seolbhealaí, aibhneacha, canálacha mara agus fiordanna, ar choinníoll go dtagann an t-uiscebhealach sin faoi inniúlacht chomhlacht bainistíochta an chalafoirt.

  ‘waterway access’ means water access to the port from the open sea, such as port approaches, fairways, rivers, sea canals and fjords, provided that such waterway falls within the competence of the managing body of the port.

  Regulation (EU) 2017/352 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2017 establishing a framework for the provision of port services and common rules on the financial transparency of ports (Text with EEA relevance)

 40. #1712323

  Mar sin féin, déantar foráil leis an Treoir seo, ina theannta sin, go mbeidh na húdaráis rialála náisiúnta inniúil maidir le measúnú agus dlúthfhaireachán a dhéanamh ar rochtain ar an margadh agus ar shaincheisteanna iomaíochta, rud a d'fhéadfadh difear a dhéanamh do chearta na n-úsáideoirí deiridh rochtain oscailte a bheith acu ar an idirlíon.

  However, this Directive provides, in addition, for national regulatory authorities to be competent for assessing and monitoring closely market access and competition issues which potentially affect the rights of end-users to an open internet access.

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 41. #1768973

  (4)ciallaíonn ‘rochtain oscailte’ an cleachtas a bhaineann le rochtain ar líne a chur ar fáil d’aschuir thaighde ag eascairt as gníomhuithe arna maoiniú ag an gClár, go háirithe foilseacháin eolaíocha agus sonraí taighde, saor ó tháille don úsáideoir deiridh;

  (4)'open access' means the practice of providing online access to research outputs resulting from actions funded under the Programme, in particular scientific publications and research data, free of charge to the end-user;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 42. #1774465

  Ba cheart a thuiscint le rochtain dhleathach go gcumhdaítear rochtain ar inneachar bunaithe ar bheartas um rochtain oscailte nó trí shocruithe conarthacha idir sealbhóirí cirt agus eagraíochtaí taighde nó institiúidí oidhreachta cultúrtha, amhail síntiúis, nó trí mhodhanna dlíthiúla eile.

  Lawful access should be understood as covering access to content based on an open access policy or through contractual arrangements between rightholders and research organisations or cultural heritage institutions, such as subscriptions, or through other lawful means.

  Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC (Text with EEA relevance.)

 43. #1778464

  Leagtar síos inti príomhrialacha maidir le heagrú agus feidhmiú earnáil leictreachais an Aontais, go háirithe rialacha maidir le cumhachtú na dtomhaltóirí agus cosaint na dtomhaltóirí, maidir le rochtain oscailte ar an margadh comhtháite, maidir le rochtain an tríú páirtí ar an mbonneagar tarchurtha agus dáileacháin, ceanglais maidir le díchuachadh, agus rialacha maidir le neamhspleáchas na n-údarás rialála sna Ballstáit.

  It lays down key rules relating to the organisation and functioning of the Union electricity sector, in particular rules on consumer empowerment and protection, on open access to the integrated market, on third-party access to transmission and distribution infrastructure, unbundling requirements, and rules on the independence of regulatory authorities in the Member States.

  Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/27/EU (Text with EEA relevance.)

 44. #1780911

  Is é a thuigtear le rochtain oscailte rochtain ar líne ar aschuir taighde a chur ar fáil saor in aisce don úsáideoir deiridh agus gan srian maidir le húsáid agus athúsáid seachas go bhféadfaí a iarradh go ndéanfaí an t-údar a aithint.

  Open access is understood as the practice of providing online access to research outputs free of charge for the end user and without restrictions on use and re-use beyond the possibility to require acknowledgement of authorship.

  Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information

 45. #1846249

  Ní mór féachaint ar na moltaí seo i dtaca leis na leasuithe molta sin ar Threoir 2012/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 lenar bunaíodh limistéar aonair iarnróid Eorpach (athmhúnlú) [5], lena dtugtar isteach cearta oscailte i dtaca le rochtain do ghnóthais iarnróid agus lena neartaítear na forálacha sin maidir le rochtain neamh‑idirdhealaitheach ar an mbonneagar iarnróid.

  These proposals have to be seen in connection with the proposed amendments to Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 establishing a single European railway area (recast)[5], which introduce open access rights for railway undertakings and strengthen provisions on non-discriminatory access to the rail infrastructure.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail

 46. #463988

  (f) cineál an áitribh lena n-áirítear, i ndáil le háitreabh de chineál a d’fhágfadh gur dhóigh go n-úsáidfí é le haghaidh gníomhaíochta áineasa, a inmhianaithe atá sé an traidisiún rochtana oscailte a choimeád ar bun i gcomhair áitribh den chineál sin le haghaidh gníomhaíochta den sórt sin.

  (f) the character of the premises including, in relation to premises of such a character as to be likely to be used for recreational activity, the desirability of maintaining the tradition of open access to premises of such a character for such an activity;

  OCCUPIERS' LIABILITY ACT, 1995

 47. #607583

  seirbhís do scaipeadh sonraí tráchtála, eadhon Seirbhís Rochtana Sonraí EGNOS (EDAS), a thairiscint chun forbairt feidhmchlár le haghaidh úsáide gairmiúla nó tráchtála a chur chun cinn trí bhíthin feidhmíochta feabhsaithe agus sonraí le breisluach níos mó ná mar a fhaightear trína sheirbhís oscailte;

  to offer a service for the dissemination of commercial data, namely the EGNOS Data Access Service (EDAS), to promote the development of applications for professional or commercial use by means of improved performance and data with greater added value than those obtained through its open service;

  Regulation (EU) No 1285/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the implementation and exploitation of European satellite navigation systems and repealing Council Regulation (EC) No 876/2002 and Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council

 48. #609098

  Maidir le sonraí taighde a leathadh, féadfar a leagan síos sa chomhaontú deontais, i gcomhthéacs na rochtana oscailte ar shonraí taighde agus i gcomhthéacs na sonraí sin a chaomhnú, na téarmaí agus na coinníollacha faoina dtabharfar rochtain oscailte ar na torthaí sin, go háirithe i gcás taighde 'ar theorainneacha an eolais' a dhéanann an Chomhairle Eorpach um Thaighde agus i gcás Teicneolaíochtaí sa Todhchaí agus Teicneolaíochtaí atá ag Teacht Chun Cinn (FET) nó i gcás réimsí iomchuí eile, agus leasanna dlisteanacha na rannpháirtithe mar aon le haon baic ar bith a bhaineann le rialacha i ndáil le cosaint sonraí, le cosaint maoine intleachtúla nó le rialacha slándála á gcur san áireamh.

  With regard to the dissemination of research data, the grant agreement may, in the context of the open access to and the preservation of research data, lay down terms and conditions under which open access to such results shall be provided, in particular in ERC frontier research and FET (Future and Emerging Technologies) research or in other appropriate areas, and taking into consideration the legitimate interests of the participants and any constraints pertaining to data protection rules, security rules or intellectual property rights.

  Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) No 1906/2006 Text with EEA relevance

 49. #734221

  Chomh maith leis sin, d'oscail roinnt Ballstát a gcuid seirbhísí intíre do phaisinéirí don iomaíocht, trí chearta rochtana oscailte a thabhairt isteach, nó conarthaí seirbhíse poiblí a chur ar tairiscint, nó an dá rud.

  In addition, some Member States have opened their domestic passenger services to competition, by introducing open access rights, or tendering for public service contracts, or both.

  Regulation (EU) 2016/2338 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail (Text with EEA relevance )

 50. #1657924

  Cuirfear i gcuntas sa tuarascáil sin na rioscaí, más ann dóibh, a éiríonn ó fhorálacha rochtana oscailte maidir le díorthaigh arna dtrádáil ar mhalartán don chobhsaíocht d’fheidhmiú ordúil na margaí airgeadais ar fud an Aontais.

  That report shall take into account risks, if any, resulting from open access provisions regarding exchange-traded derivatives to the overall stability and orderly functioning of the financial markets throughout the Union.

  Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 51. #1665049

  Tá forbairt tagtha ar an idirlíon le roinnt mhaith blianta anuas mar ardán oscailte don nuálaíocht agus nach bhfuil ach bacainní beaga ar an rochtain air d’úsáideoirí deiridh, do sholáthraithe ábhair agus feidhmchlár agus seirbhísí agus do sholáthraithe sheirbhísí rochtana ar an idrlíon.

  The internet has developed over the past decades as an open platform for innovation with low access barriers for end-users, providers of content, applications and services and providers of internet access services.

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (Text with EEA relevance)

 52. #1665064

  Le comhaontuithe den sórt sin, mar aon le cleachtais tráchtála na soláthraithe seirbhísí rochtana ar an idrlíon, níor cheart go gcuirfí teorainneacha maidir leis na ceartasin a fheidhmiú agus, ar an gcaoi sin teacht timpeall ar fhorálacha an Rialacháin seo maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon a choimirciú.

  Such agreements, as well as any commercial practices of providers of internet access services, should not limit the exercise of those rights and thus circumvent provisions of this Regulation safeguarding open internet access.

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (Text with EEA relevance)

 53. #1665100

  Ba cheart go gcomhlánófaí na forálacha maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon a choimirciú le forálacha éifeachtacha an úsáideora dheiridh a thugann aghaidh ar shaincheisteanna a bhaineann go háirithe le seirbhísí rochtana ar an idrlíon agus a chuireann ar chumas úsáideoirí deiridh roghanna eolasacha a dhéanamh.

  The provisions on safeguarding of open internet access should be complemented by effective end-user provisions which address issues particularly linked to internet access services and enable end-users to make informed choices.

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (Text with EEA relevance)

 54. #1665110

  Ba cheart go mbeadh cumhachtaí agúdaráis náisiúnta rialála ceanglais maidir le saintréithe teicniúla, íoscheanglais cáilíochta seirbhíse a fhorchur agus bearta iomchuí eile ar gach soláthraí cumarsáide leictreonaí don phobal nó ar sholáthraithe aonair seirbhísí cumarsáide leictreonaí don phobal, más gá é sin a dhéanamh chun comhlíonadh foralácha an Rialacháin seo maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon a choimirciú nó chun díghrádú cháilíocht ghinearálta na seirbhísí rochtana ar an idrlíon d’úsáideoirí deiridh a chosc.

  National regulatory authorities should also have powers to impose requirements concerning technical characteristics, minimum quality of service requirements and other appropriate measures on all or individual providers of electronic communications to the public if this is necessary to ensure compliance with the provisions of this Regulation on the safeguarding of open internet access or to prevent degradation of the general quality of service of internet access services for end-users.

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (Text with EEA relevance)

 55. #1665397

  Chun na críche sin, ba cheart oibleagáidí faireacháin agus tuairiscithe a bheith ar údaráis náisiúnta rialála, agus ba cheart dóibh a áirithiú go ndéanfaidh soláthraithe seirbhísí cumarsáide leictreonaí don phobal, lena n-áirítear soláthraithe seirbhísí rochtana ar an idrlíon, a n-oibleagáidí a chomhlíonadh a bhaineann le rochtain oscailte ar an idirlíon a choimirciú.

  To that end, national regulatory authorities should have monitoring and reporting obligations, and should ensure that providers of electronic communications to the public, including providers of internet access services, comply with their obligations concerning the safeguarding of open internet access.

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (Text with EEA relevance)

 56. #1709503

  I margadh oscailte agus iomaíoch níor cheart aon srianta a bheith ann lena gcuirfí cosc ar ghnóthais caibidlíocht a dhéanamh eatarthu féin faoi shocruithe rochtana agus idirnasctha, go háirithe maidir le comhaontuithe trasteorann, faoi réir rialacha iomaíochta a leagtar síos saCFAE.

  In an open and competitive market, there should be no restrictions that prevent undertakings from negotiating access and interconnection arrangements between themselves, in particular on cross-border agreements, subject to the competition rules laid down in the TFEU.

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 57. #1711505

  beidh sí oscailte do gach soláthraí seirbhísí rochtana idirlín nó seirbhísí cumarsáide idirphearsanta atá ar fáil go poiblí a chuireann an fhaisnéis ábhartha ar fáil, agus áireofar raon leathan tairiscintí léi lena gclúdófar cuid shuntasach den mhargadh agus, i gcás nach dtugann an fhaisnéis a chuirtear i láthair forléargas iomlán ar an margadh, tabharfar ráiteas soiléir á rá sin, sula dtaispeántar na torthaí;

  be open to any provider of internet access services or publicly available interpersonal communications services making available the relevant information, and include a broad range of offers covering a significant part of the market and, where the information presented is not a complete overview of the market, a clear statement to that effect, before displaying results;

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 58. #1729124

  Thairis sin, fáiltíodh roimh Threoirlínte BEREC an 30 Lúnasa 2016 maidir leis an gcaoi a gcuirfidh Údaráis Náisiúnta na Rialacha i dtaca le Neodracht Idirlíne chun feidhme, mar shoiléiriú luachmhar a sholáthar lena ráthófar go mbeidh idirlíon láidir, saor in aisce, oscailte ann, trína áirithiú go ndéanfar na rialacha a chur i bhfeidhm ar bhealach comhsheasmhach chun cóir chomhionann neamh-idirdhealaitheach a chosaint don trácht agus seirbhísí rochtana ar an idirlíon agus cearta gaolmhara na n-úsáideoirí deiridh á soláthar.

  Moreover, the BEREC Guidelines of 30 August 2016 on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules have been welcomed as providing a valuable clarification of the guarantee of a strong, free and open internet by ensuring the consistent application of the rules to safeguard equal and non-discriminatory treatment of traffic in the provision of internet access services and related end-users’ rights.

  Regulation (EU) 2018/1971 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Agency for Support for BEREC (BEREC Office), amending Regulation (EU) 2015/2120 and repealing Regulation (EC) No 1211/2009Text with EEA relevance.

 59. #1780912

  Go háirithe, is é is aidhm do bheartais rochtana oscailte rochtain a thabhairt do lucht taighde agus don phobal i gcoitinne ar shonraí taighde a luaithe is féidir i bpróiseas a scaipthe agus úsáid agus athúsáid na sonraí sin a éascú.

  Open access policies aim in particular to provide researchers and the public at large with access to research data as early as possible in the dissemination process and to facilitate its use and re-use.

  Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information

 60. #1780913

  De thoradh na rochtana rochtain oscailte, is féidir cur leis an gcáilíocht, laghdú a dhéanamh ar an ngá le dúbailt iomarcach ar thaighde, dlús a chur leis an dul chun cinn eolaíoch, cur i gcoinne na calaoise eolaíche, agus is féidir leis, ar an iomlán, bheith fabhrach don fhás eacnamaíoch agus don nuálaíocht.

  Open access helps enhance quality, reduce the need for unnecessary duplication of research, speed up scientific progress, combat scientific fraud, and it can overall favour economic growth and innovation.

  Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information

 61. #1780914

  Le cois na rochtana oscailte, tá iarrachtaí fónta á ndéanamh lena áirithiú gur cleachtas eolaíoch caighdeánach a bheadh i bpleanáil bainistithe sonraí agus chun tacú le scaipeadh na sonraí taighde ar sonraí in-aimsithe, inrochtana, idir-inoibritheach agus in-athúsáidte iad (an prionsabal FAIR).

  Beside open access, commendable efforts are being made to ensure that data management planning becomes a standard scientific practice and to support the dissemination of research data that are findable, accessible, interoperable and re-usable (the FAIR principle).

  Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information

 62. #1780915

  Ar na cúiseanna a leagtar amach thuas, is iomchuí oibleagáid a chur ar na Ballstáit beartais rochtana oscailte a ghlacadh i ndáil le sonraí taighde a dhéantar le maoiniú poiblí agus a áirithiú go ndéanfaidh gach eagraíocht déanta taighde agus gach eagraíocht maoinithe taighde na beartais sin a chur chun feidhme.

  For the reasons explained above, it is appropriate to set an obligation on Member States to adopt open access policies with respect to publicly funded research data and ensure that such policies are implemented by all research performing organisations and research funding organisations.

  Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information

 63. #1780919

  Déantar le Moladh ón gCoimisiúin an 25 Aibreán 2018 maidir le rochtain ar fhaisnéis eolaíoch agus caomhnú na faisnéise sin tuairisciú, maille le nithe eile, ar na heilimintí is ábhartha maidir le beartais rochtana oscailte.

  The Commission Recommendation of 25 April 2018 on access to and preservation of scientific information describes, among other things, relevant elements of open access policies.

  Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information

 64. #1780926

  Féadfaidh na Ballstáit cur i bhfeidhm na Treorach seo a shíneadh freisin ionas go gcuimseofar sonraí taighde a chuirtear ar fáil go poiblí trí infreastruchtúir eile sonraí nach taisclanna, trí fhoilseacháin rochtana oscailte, bídís i gcomhad atá i gceangal le halt, páipéar sonraí nó páipéar in irisleabhar sonraí.

  Member States may extend the application of this Directive to research data made publicly available through other data infrastructures than repositories, through open access publications, as an attached file to an article, a data paper or a paper in a data journal.

  Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information

 65. #1781230

  Tacóidh na Ballstáit le hinfhaighteacht sonraí taighde trí bheartais náisiúnta a ghlacadh agus trí bhearta ábhartha a dhéanamh a mbeidh sé mar aidhm leo sonraí taighde a dhéantar le maoiniú poiblí a chur ar fáil go hoscailte (“beartais rochtana oscailte”) i gcomhréir leis an bprionsabal “oscailte mar réamhshocrú” agus le prionsabail FAIR.

  Member States shall support the availability of research data by adopting national policies and relevant actions aiming at making publicly funded research data openly available (‘open access policies’), following the principle of ‘open by default’ and compatible with the FAIR principles.

  Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information

 66. #1783782

  Beidh feidhm ag an Treoir seo, freisin, maidir le bóithre agus maidir le tionscadail bonneagair bóithre nach gcumhdaítear le mír 2 atá suite lasmuigh de limistéir uirbeacha, nach bhfreastalaíonn ar réadmhaoin atá i dteorainn leo, a thugtar chun críche agus leas á bhaint as cistiú ón Aontas, ach amháin bóithre nach bhfuil oscailte do trácht mótarfheithicle ginearálta, amhail raonta rothar, nó bóithre nach bhfuil deartha le haghaidh trácht ginearálta, amhail bóithre rochtana ar láithreáin thionsclaíocha, talmhaíochta agus foraoiseachta.

  This Directive shall also apply to roads and to road infrastructure projects not covered by paragraph 2 which are situated outside urban areas, which do not serve properties bordering on them and which are completed using Union funding, with the exception of roads that are not open to general motor vehicle traffic, such as bicycle paths, or roads that are not designed for general traffic, such as access roads to industrial, agricultural or forestry sites.

  Directive (EU) 2019/1936 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 amending Directive 2008/96/EC on road infrastructure safety management

 67. #1807351

  Déanfaidh seirbhísí an Choimisiúin bunachar sonraí inchuardaithe rochtana oscailte a bhunú agus a chothabháil ina mbeidh na hachoimrí ar thionscadail neamhtheicniúla agus aon nuashonrú a dhéantar orthu.”;

  The Commission services shall establish and maintain a searchable, open access database on non-technical project summaries and any updates thereto.’;

  Regulation (EU) 2019/1010 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the alignment of reporting obligations in the field of legislation related to the environment, and amending Regulations (EC) No 166/2006 and (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council, Directives 2002/49/EC, 2004/35/EC, 2007/2/EC, 2009/147/EC and 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 338/97 and (EC) No 2173/2005, and Council Directive 86/278/EEC (Text with EEA relevance)

 68. #1846120

  Chomh maith leis sin, d'oscail roinnt Ballstát a gcuid seirbhísí paisinéirí intíre don iomaíocht, trí chearta rochtana oscailte a thabhairt isteach nó conarthaí seirbhíse poiblí a chur ar tairiscint, nó an dá rud.

  In addition, some Member States have opened their domestic passenger services to competition, by introducing open access rights or tendering for public service contracts or both.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail

 69. #1850409

  Cuireadh foráil isteach ina n-iarrtar ar an gCoimisiún tuarascáil mheastóireachta a thíolacadh faoi 2021 maidir leis an méid atá bainte amach le eCall agus maidir le ráta dhul i bhfód an chórais, agus iarrtar air imscrúdú a dhéanamh le féachaint an bhféadfaí an Rialachán seo a leathnú chuig catagóirí eile feithiclí agus chun measúnú a dhéanamh ar an ngá atá le hardán rochtana oscailte.

  A provision was added requesting the Commission to submit by 2021 an evaluation report on the achievements of eCall and its penetration rate, and to investigate the possible extension of this Regulation to other categories of vehicles and to assess the need for an open-access platform.

  Statement of the Council’s reasons: Position (EU) No 4/2015 of the Council at first reading with view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the deployment of the eCall in-vehicle system based on the 112 service and amending Directive 2007/46/EC

 70. #226860

  Ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt le dlí, measfar gur cúirt oscailte a mbeidh, faoi réir na bhforálacha atá anseo ina dhiaidh seo, rochtain ag an bpobal i gcoitinne uirthi a mhéid a bheidh cóiríocht inti dóibh go caoithiúil an áit ina suífidh an Chúirt chun imeachtaí achoimre a éisteacht agus chun réamhscrúdú a dhéanamh ar chionta indíotáilte.

  Save where otherwise provided by law, the place in which the Court shall sit for hearing summary proceedings and for the preliminary examination of indictable offences shall be deemed an open court to which, subject to the provisions hereinafter contained, the public generally may have access so far as the same can conveniently accommodate them.

  S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules

 71. #305392

  (3) Is diúltaí fós na hiarmhairtí sin sa mhéid go bhféadfaidís cur isteach ar oibriú réidh an mhargaidh inmheánaigh iompair de bhóthar, ó tharla rochtain oscailte a bheith ag gnóthais ar fud an Chomhphobail ar an margadh in iompar idirnáisiúnta earraí agus in oibríochtaí cabatáiste áirithe.

  (3) These consequences are all the more detrimental as they are liable to disturb the smooth functioning of the internal market in road transport, since the market in the transport of international goods and certain cabotage operations is accessible to undertakings throughout the Community.

  Regulation (EC) No 1071/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator and repealing Council Directive 96/26/EC

 72. #327697

  6. AITHNÍONN SÍ an obair atá déanta ag an gCoiste um Chosaint Shóisialta (SPC) agus MEABHRAÍONN SÍ DI na cuspóirí a comhaontaíodh, i ndáil le cosaint shóisialta agus cuimsiú sóisialta laistigh de chreat an Mhodha Oscailte Comhordaithe, ag Comhairle Eorpach mhí an Mhárta 2006, d’fhonn rochtain ar chúram sláinte agus ar chúram fadtéarmach atá ar ardchaighdeán agus atá inbhuanaithe a áirithiú;

  6. ACKNOWLEDGES the work carried out by the Social Protection Committee (SPC) and RECALLS the objectives agreed within the framework of the Open Method of Coordination for social protection and social inclusion at the European Council of March 2006 to ensure accessible, high-quality and sustainable healthcare and long-term care;

  Council conclusions: towards modern, responsive and sustainable health systems (2011)

 73. #338746

  Ba cheart go saothrófaí sna Ballstáit trí chéile rochtain oscailte agus iomaíocht chóir tríd an slabhra soláthair tionsclaíoch ar fad, rud a thabharfaidh deis chothrom don tionscal a bheith rannpháirteach ar gach leibhéal, lena n-áirítear, go háirithe, fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna).

  Open access and fair competition throughout the industrial supply chain and the balanced offering of participation opportunities to industry at all levels, including, in particular, to small and medium-sized enterprises (SMEs), should be pursued across Member States.

  Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on the further implementation of the European satellite navigation programmes (EGNOS and Galileo)

 74. #338882

  Maidir le rialacha an Chomhphobail um sholáthar poiblí, go háirithe rochtain oscailte agus iomaíocht chothrom tríd an slabhra soláthair tionsclaíoch ar fad, tairiscint ar bhonn faisnéis thrédhearcach thráthúil a chur ar fáil, na rialacha soláthair infheidhme a chur in iúl go soiléir, critéir roghnúcháin agus aon fhaisnéis ábhartha eile a thugann cothrom na féinne do gach tairgeoir féideartha, beidh feidhm acu maidir le céim imlonnaithe chlár Galileo gan dochar do bhearta is gá chun leasanna riachtanacha slándála an Aontais Eorpaigh nó leasanna riachtanacha slándála poiblí a chosaint nó chun ceanglais an Aontais Eorpaigh um rialú onnmhairithe a chomhlíonadh.

  The Community's public procurement rules, in particular open access and fair competition throughout the industrial supply chain, tendering on the basis of the provision of transparent and timely information, clear communication of the applicable procurement rules, selection criteria and any other relevant information allowing a level-playing field for all potential bidders, shall apply to the deployment phase of the Galileo programme without prejudice to measures required to protect the essential interests of the security of the European Union or public security or to comply with European Union export control requirements.

  Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on the further implementation of the European satellite navigation programmes (EGNOS and Galileo)

 75. #350996

  Laistigh de thréimhse dhá mhí ón lá a bhfaighfear é, tabharfaidh an Ghníomhaireacht tuairim chuí-réasúnaithe, chomh maith le moltaí, don ENTSO don Leictreachas agus don Choimisiún, i gcás ina measfaidh sé nach rannchuideoidh an dréachtchlár oibre bliantúil nó an dréachtphlean forbartha gréasáin uile-Chomhphobail le neamh-idirdhealú, le hiomaíocht éifeachtach nó le feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh nó le leibhéal sásúil idirnaisc trasteorann a bheidh oscailte do rochtain ag tríú páirtithe,.

  Within two months from the day of receipt, the Agency shall provide a duly reasoned opinion as well as recommendations to the ENTSO for Electricity and to the Commission where it considers that the draft annual work programme or the draft Community-wide network development plan submitted by the ENTSO for Electricity do not contribute to non-discrimination, effective competition, the efficient functioning of the market or a sufficient level of cross-border interconnection open to third-party access.

  Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 1228/2003

 76. #351154

  De réir an fhaireacháin atá déanta ag an gCoimisiún agus ag na húdaráis rialála náisiúnta ar an margadh le blianta beaga anuas, léirítear nach leor na ceanglais reatha trédhearcachta agus na rialacha reatha maidir le rochtain ar bhonneagar chun fíormhargadh inmheánach a fheidhmíonn go maith agus atá oscailte agus éifeachtúil a bhaint amach.

  Market monitoring undertaken over recent years by the national regulatory authorities and by the Commission has shown that current transparency requirements and rules on access to infrastructure are not sufficient to secure a genuine, well-functioning, open and efficient internal market in electricity.

  Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 1228/2003

 77. #351466

  Laistigh de thréimhse dhá mhí ón lá a bhfaighfear é, tabharfaidh an Ghníomhaireacht tuairim chuí-réasúnaithe, chomh maith le moltaí, don ENTSO don Ghás agus don Choimisiún, i gcás ina measfaidh sé nach rannchuideoidh an dréachtchlár oibre bliantúil nó an dréachtphlean forbartha gréasáin uile-Chomhphobail arna thíolacadh ag an ENTSO don Ghás le neamh-idirdhealú, le hiomaíocht éifeachtach nó le feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh nó le leibhéal sásúil idirnaisc trasteorann a bheidh oscailte do rochtain ag tríú páirtithe.

  Within two months from the day of receipt, the Agency shall provide a duly reasoned opinion as well as recommendations to the ENTSO for Gas and to the Commission where it considers that the draft annual work programme or the draft Community-wide network development plan submitted by the ENTSO for Gas do not contribute to non-discrimination, effective competition, the efficient functioning of the market or a sufficient level of cross-border interconnection open to third-party access.

  Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005

 78. #351645

  De réir an fhaireacháin atá déanta ag an gCoimisiún agus ag na húdaráis rialála náisiúnta ar an margadh le blianta beaga anuas, léirítear nach leor na ceanglais reatha trédhearcachta agus na rialacha reatha maidir le rochtain ar bhonneagar chun fíormhargadh inmheánach a fheidhmíonn go maith agus atá oscailte agus éifeachtúil a bhaint amach.

  Market monitoring undertaken over recent years by the national regulatory authorities and by the Commission has shown that current transparency requirements and rules on access to infrastructure are not sufficient to secure a genuine, well-functioning, open and efficient internal market in gas.

  Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005

 79. #448328

  (e) San fho-alt seo, ciallaíonn ‘spásanna oscailte poiblí’ spásanna oscailte nó carrchlóis ar a bhfuil rochtain ag an bpobal cibé acu de cheart nó le cead é.”,

  (e) In this subsection, ‘public open spaces’ means open spaces or car parks to which the public have access whether as of right or by permission.”,

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 80. #518753

  (35) Níor cheart go gcuirfeadh an Rialachán seo bac ar rochtain chothrom agus oscailte idir ionaid trádála agus contrapháirtithe lárnacha sa mhargadh inmheánach, faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos sa Rialachán seo agus sna caighdeáin theicniúla rialála arna bhforbairt ag ÚEUM agus arna nglacadh ag an gCoimisiún.

  (35) This Regulation should not block fair and open access between trading venues and CCPs in the internal market, subject to the conditions laid down in this Regulation and in the regulatory technical standards developed by ESMA and adopted by the Commission.

  Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories Text with EEA relevance

 81. #519565

  Beidh na critéir sin neamh-idirdhealaitheach, trédhearcach agus oibiachtúil ionas gur féidir rochtain chothrom agus oscailte ar an gcontrapháirtí lárnach a áirithiú agus áiritheofar leo go mbeidh acmhainní airgeadais leordhóthanacha agus cumas oibríochtúil leordhóthanach ag comhaltaí imréitigh chun na hoibleagáidí a bhaineann le bheith páirteach i gcontrapháirtí lárnach a chomhlíonadh.

  Such criteria shall be non-discriminatory, transparent and objective so as to ensure fair and open access to the CCP and shall ensure that clearing members have sufficient financial resources and operational capacity to meet the obligations arising from participation in a CCP.

  Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories Text with EEA relevance

 82. #534786

  núáil a spreagadh trí leas a bhaint as bogearraí foinse oscailte agus as caighdeáin oscailte chun ábhar ardcháilíochta ar líne a sholáthar atá déanta ag leanaí agus dírithe ar leanaí trí thacú le tionscadail agus tionscnaimh, lena n-áirítear trí ardáin idir-inoibritheacha a fhorbairt, lena gcuirfí rochtain ar ábhar den sórt sin ar fáil;

  encourage innovation through the use of open source software and open standards to produce quality online content by and for children by supporting projects and initiatives, including the development of interoperable platforms, allowing access to such content;

  Council conclusions of 26 November 2012 on the European strategy for a Better Internet for Children

 83. #564741

  1. Ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt le dlí, measfar gur Cúirt oscailte a mbeidh, faoi réir fhorálacha an Ordaithe seo, rochtain ag an bpobal i gcoitinne uirthi a mhéid a bheidh cóiríocht inti dóibh go caoithiúil an áit ina suífidh an Chúirt chun imeachtaí achoimre a éisteacht agus chun imeachtaí a sheoladh faoi Chuid 1A den Acht um Nós Imeachta Coiriúil 1967.

  1. Save where otherwise provided by law, the place in which the Court shall sit for hearing summary proceedings and for the conduct of proceedings under Part 1A of the Criminal Procedure Act 1967 shall be deemed an open Court to which, subject to the provisions of this Order, the public generally may have access so far as the same can conveniently accommodate them.

  District Court (Criminal Justice (Amendment) Act 2009) Rules 2010

 84. #607515

  Ba cheart go n-áiritheofaí rochtain oscailte agus iomaíocht chóir ar fud an tslabhra soláthair, lena dtabharfaí deiseanna cothroma rannpháirtíochta don tionscal ar gach leibhéal, lena n-áirítear, go háirithe, d'iontrálaithe nua agus d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide ('FBManna').

  Open access and fair competition throughout the supply chain and the balanced offering of participation opportunities to industry at all levels, including, in particular, new entrants and small and medium-sized enterprises ('SMEs'), should be ensured.

  Regulation (EU) No 1285/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the implementation and exploitation of European satellite navigation systems and repealing Council Regulation (EC) No 876/2002 and Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council

 85. #607778

  rochtain oscailte agus iomaíocht chóir tríd an slabhra soláthair tionsclaíoch ar fad, tairiscint ar bhonn faisnéis thrédhearcach thráthúil a chur ar fáil, na rialacha soláthair phoiblí is infheidhme a chur in iúl go soiléir, critéir roghnúcháin agus dámhachtana chomh maith le haon fhaisnéis ábhartha eile a thugann machaire réidh do gach tairgeoir féideartha.

  open access and fair competition throughout the industrial supply chain, tendering on the basis of the provision of transparent and timely information, clear communication of the applicable procurement rules, selection and award criteria and any other relevant information allowing a level-playing field for all potential bidders.

  Regulation (EU) No 1285/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the implementation and exploitation of European satellite navigation systems and repealing Council Regulation (EC) No 876/2002 and Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council

 86. #609096

  Na costais a bhaineann le rochtain oscailte ar fhoilseacháin eolaíocha a eascraíonn as taighde a chisteofar faoi Fís 2020, agus a thabhófar laistigh de thréimhse na gníomhaíochta, beidh siad incháilithe le haghaidh a n-aisíoctha faoi choinníollacha an chomhaontaithe deontais.

  Costs relating to open access to scientific publications that result from research funded under Horizon 2020, incurred within the duration of an action, shall be eligible for reimbursement under the conditions of the grant agreement.

  Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) No 1906/2006 Text with EEA relevance

 87. #609097

  Ag féachaint go cuí le hAirteagal 18 de Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013, ní fhoráilfear leis an gcomhaontú deontais coinníollacha maidir le rochtain oscailte ar fhoilseacháin, a mbeadh mar thoradh orthu costais foilseacháin bhreise tar éis don ghníomhaíocht a bheith críochnaithe.

  With due regard to Article 18 of Regulation (EU) No 1291/2013, the grant agreement shall not stipulate conditions regarding open access to publications which would result in additional publishing costs after the completion of an action.

  Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) No 1906/2006 Text with EEA relevance

 88. #609203

  I gcás gníomhaíochtaí a bhaineann le cúrsaí slándála, féadfar forálacha sonracha a leagan síos sa chomhaontú deontais, go háirithe maidir le soláthar poiblí réamhthráchtála, réitigh nuálacha a sholáthar, athruithe ar chomhdhéanamh an chuibhreannais, faisnéis rúnaicmithe, saothrú, leathadh, rochtain oscailte ar fhoilseacháin taighde, aistrithe agus ceadúnais torthaí a dheonú.

  In the case of actions involving security-related activities, the grant agreement may lay down specific provisions, in particular on pre-commercial public procurement, procurement of innovative solutions, changes to the consortium's composition, classified information, exploitation, dissemination, open access to research publications, transfers and licences of results.

  Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) No 1906/2006 Text with EEA relevance

 89. #609327

  Thairis sin, ba cheart go ndéanfaí rochtain oscailte ar na sonraí taighde a bhíonn mar thoradh ar thaighde a chistítear go poiblí faoi Fís 2020 a chur chun cinn, agus na srianta a bhaineann le príobháideacht, slándáil náisiúnta nó cearta maoine intleachtúla á gcur san áireamh.

  Furthermore, open access to research data resulting from publicly funded research under Horizon 2020 should be promoted, taking into account constraints pertaining to privacy, national security and intellectual property rights.

  Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance

 90. #609527

  Áiritheofar rochtain oscailte ar fhoilseacháin eolaíocha a bheidh mar thoradh ar thaighde a mhaoineofar go poiblí faoi Fhís 2020 Cuirfear an méid sin i bhfeidhm i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013.

  Open access to scientific publications resulting from publicly funded research under Horizon 2020 shall be ensured. It shall be implemented in accordance with Regulation (EU) No 1290/2013.

  Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance

 91. #609755

  Le CMN, amhail a leagtar amach in Airteagal 24 é, tabharfar tacaíocht do ghníomhaíochtaí nuálaíochta faoin gcuspóir sonrach "An cheannaireacht i dteicneolaíochtaí cumasúcháin agus tionsclaíocha" agus faoin tosaíocht ''Dúshláin shochaíocha', de réir loighce ón mbun aníos ar bhonn glao a bheidh oscailte ar bhonn leanúnach, agus 'am chun rochtain a cheadú' nach dtéann thar sé mhí i gceist léi.

  FTI, as set out in Article 24, will support innovation actions under the specific objective "Leadership in enabling and industrial technologies" and under the priority 'Societal challenges', with a bottom-up-driven logic on the basis of a continuously open call, and with 'time to grant' not exceeding six months.

  Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance

 92. #618627

  Thairis sin ba cheart sásraí a thabhairt isteach idir Bhallstáit chun faisnéis agus dea-chleachtais a mhalartú ar bhealach oscailte trína ndéanfar comhordú ar bhearta náisiúnta maidir le slándáil gnó, le rochtain ar uiscí agus ar spás an Aontais agus le simpliú i dtaobh na nósanna imeactha ceadúnaithe.

  Furthermore, mechanisms should be introduced for the exchange between Member States of information and best practices through an open method of coordination of national measures concerning business security, access to Union waters and space, and the simplification of licensing procedures.

  REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

 93. #630851

  Ba cheart go n-áiritheofaí rochtain oscailte agus iomaíocht chóir ar fud an tslabhra soláthair, lena dtabharfaí deiseanna cothroma rannpháirtíochta don tionscal ar gach leibhéal, lena n-áirítear, go háirithe, d'iontrálaithe nua agus FBManna.

  Open access and fair competition throughout the supply chain and the balanced offering of participation opportunities to industry at all levels, including, in particular, new entrants and SMEs, should be ensured.

  REGULATION (EU) No 377/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 establishing the Copernicus Programme and repealing Regulation (EU) No 911/2010

 94. #631091

  Gan dochar d'Airteagal 8(7) agus do bhearta is gá chun leasanna riachtanacha slándála an Aontais nó leasanna riachtanacha slándála poiblí a chosaint nó chun ceanglais an Aontais um rialú onnmhairithe a chomhlíonadh, beidh feidhm ag an Rialachán Airgeadais, agus go háirithe na prionsabail maidir le rochtain oscailte agus le hiomaíocht chothrom tríd an slabhra tionsclaíoch soláthair ar fad, tairiscint ar bhonn faisnéis thrédhearcach thráthúil a chur ar fáil, na rialacha soláthair is infheidhme a chur in iúl go soiléir, critéir roghnúcháin agus dámhachtana chomh maith le haon fhaisnéis ábhartha eile a thugann cothroime iomaíochta do gach tairgeoir féideartha, maidir le Copernicus.

  Without prejudice to Article 8(7) and measures required to protect the essential interests of the security of the Union or public security or to comply with Union export control requirements, the Financial Regulation, and in particular the principles of open access and fair competition throughout the industrial supply chain, tendering on the basis of the provision of transparent and timely information, clear communication of the applicable procurement rules, selection and award criteria and any other relevant information allowing a level-playing field for all potential bidders, shall apply to Copernicus.

  REGULATION (EU) No 377/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 establishing the Copernicus Programme and repealing Regulation (EU) No 911/2010

 95. #649485

  Pleananna náisiúnta nó réigiúnacha NGN a bheith ann a chuireann gníomhaíochtaí réigiúnacha san áireamh d'fhonn spriocanna an Aontais maidir le rochtain Idirlín ardluais a bhaint amach, a dhíríonn ar réimsí ina dteipeann ar an margadh bonneagar oscailte ar phraghas réasúnta agus ar cháilíocht a chur ar fáil i gcomhréir le rialacha an Aontais maidir le hiomaíochas agus Státchabhair, agus seirbhísí inrochtana a chur ar fáil do ghrúpaí leochaileacha.

  The existence of national or regional NGN Plans which take account of regional actions in order to reach the Union high-speed Internet access targets, focusing on areas where the market fails to provide an open infrastructure at an affordable cost and of a quality in line with the Union competition and State aid rules, and to provide accessible services to vulnerable groups.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 96. #651969

  Pleananna náisiúnta nó réigiúnacha NGA a bheith ann a chuireann gníomhaíochtaí réigiúnacha san áireamh d'fhonn spriocanna AE maidir le rochtain Idirlín ardluais a bhaint amach [5], a dhíríonn ar réimsí ina dteipeann ar an margadh bonneagar oscailte ar phraghas réasúnta agus ar cháilíocht a chur ar fáil i gcomhréir le rialacha AE maidir le hiomaíochas agus státchabhair, agus seirbhísí inrochtana a chur ar fáil do ghrúpaí leochaileacha.

  The existence of national or regional NGA Plans which take account of regional actions in order to reach the Union high-speed Internet access targets, focusing on areas where the market fails to provide an open infrastructure at an affordable cost and of a quality in line with the Union competition and State aid rules and to provide accessible services to vulnerable groups.

  Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005

 97. #678375

  Chun rochtain oscailte agus neamh-idirdhealaitheach a chur ar fáil ar sheirbhísí arna soláthar ag TLUanna, agus i bhfianaise na cumhachta suntasaí margaidh atá ag TLUanna i gcríocha a mBallstáit faoi seach go fóill, níor cheart go mbeadh TLUanna in ann imeacht óna mbeartas praghsála foilsithe dá seirbhísí lárnacha agus ba cheart di cuntais ar leith a choinneáil maidir leis na costais agus leis an ioncam a bhaineann le gach seirbhís lárnach agus lena seirbhísí coimhdeacha.

  In order to provide open and non-discriminatory access to their services and in view of the significant market power that CSDs still enjoy in the territory of their respective Member States, CSDs should not be able to diverge from their published pricing policy for their core services and should maintain separate accounts for the costs and revenues associated with each of their core services and with their ancillary services.

  Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 Text with EEA relevance

 98. #678954

  Maidir le gach córas socraíochta urrús a oibreoidh sí beidh critéir atá nochta go poiblí maidir le rannpháirtíocht ag TLU, lena gceadófar rochtain chothrom, oscailte do gach duine dlíthiúil a bhfuil sé beartaithe acu a bheith ina rannpháirtithe.

  For each securities settlement system it operates a CSD shall have publicly disclosed criteria for participation which allow fair and open access for all legal persons that intend to become participants.

  Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 Text with EEA relevance

 99. #678955

  Beidh critéir den sórt sin trédhearcach, oibiachtúil, agus neamh-idirdhealaitheach i dtreo is go n-áiritheofar rochtain chothrom agus oscailte ar TLU agus aird chuí á tabhairt do bhaoil do chobhsaíocht airgeadais agus d’ordúlacht na margaí.

  Such criteria shall be transparent, objective, and non-discriminatory so as to ensure fair and open access to the CSD with due regard to risks to financial stability and the orderliness of markets.

  Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 Text with EEA relevance

 100. #749611

  Ina theannta sin, d'fhonn ardchaighdeáin chuntasaíochta agus ardchaighdeáin trédhearcachta, chuntasachta agus ionraicis a áirithiú, déanfar gníomhaíochtaí arna ndéanamh laistigh d'Fhondúireacht IFRS a shainaithint agus measúnú a dhéanamh orthu sa tuarascáil a bhaineann, inter alia, le rochtain phoiblí ar dhoiciméid, plé oscailte le hinstitiúidí Eorpacha agus geallsealbhóirí éagsúla, rialacha maidir le trédhearcacht cruinnithe geallsealbhóirí, agus bunú clár trédhearcachta.”;

  In addition, with a view to ensuring high-quality accounting standards and high standards of transparency, accountability and integrity, the report shall identify and assess actions taken within the IFRS Foundation which, inter alia, concern public access to documents, open dialogue with European institutions and various stakeholders, rules on transparency of stakeholders' meetings, and the establishment of transparency registers.’;

  Regulation (EU) 2017/827 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Regulation (EU) No 258/2014 establishing a Union Programme to support specific activities in the field of financial reporting and auditing for the period of 2014-20 (Text with EEA relevance. )

 101. #749620

  Ina theannta sin, sainaithneofar agus déanfar measúnú inti na gníomhaíochtaí arna ndéanamh laistigh de EFRAG d'fhonn ardchaighdeáin cuntasachta daonlathaí, trédhearcachta agus ionraicis a áirithiú a bhaineann, inter alia, rochtain phoiblí ar dhoiciméid, plé oscailte le hinstitiúidí Eorpacha agus geallsealbhóirí éagsúla, cláir éigeantacha thrédhearcachta agus rialacha maidir le trédhearcacht cruinnithe geallsealbhóirí a bhunú mar aon le rialacha inmheánacha, go háirithe coinbhleacht leasanna a chosc.”.

  In addition, it shall identify and assess the actions taken within EFRAG in order to ensure high standards of democratic accountability, transparency, and integrity which, inter alia, concern public access to documents, open dialogue with European institutions and various stakeholders, the establishment of mandatory transparency registers and rules on transparency of stakeholders' meetings as well as internal rules, in particular prevention of conflict of interests.’.

  Regulation (EU) 2017/827 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Regulation (EU) No 258/2014 establishing a Union Programme to support specific activities in the field of financial reporting and auditing for the period of 2014-20 (Text with EEA relevance. )

 102. #1662746

  D'fhonn rogha oscailte do chustaiméirí agus iomaíocht chothrom a áirithiú, chomh maith le nuálaíocht a spreagadh agus borradh a chur faoi iomaíochas thionscal teicneolaíochta faisnéise an Aontais ar an margadh domhanda, ba cheart go mbeadh na córais eCall infheithicle bunaithe ar ardán idir-inoibritheach, caighdeánaithe, slán agus rochtain-oscailte i gcomhair feidhmchláir nó seirbhísí infheithicle féideartha amach anseo.

  In order to ensure open choice for customers and fair competition, as well as encourage innovation and boost the competitiveness of the Union's information technology industry on the global market, the eCall in-vehicle systems should be based on an interoperable, standardised, secure and open-access platform for possible future in-vehicle applications or services.

  Regulation (EU) 2015/758 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 concerning type-approval requirements for the deployment of the eCall in-vehicle system based on the 112 service and amending Directive 2007/46/EC

 103. #1662747

  De bhrí go n-éilíonn sé sin cúltaca teicniúil agus dlíthiúil, ba cheart don Choimisiún, ar bhonn comhairliúcháin leis na geallsealbhóirí uile lena mbaineann, lena n-áirítear monaróirí feithiclí agus oibreoirí neamhspleácha, measúnú a dhéanamh gan mhoill ar na roghanna uile atá ann chun ardán rochtain-oscailte den sórt sin a chur chun cinn agus a áirithiú agus, i gcás inarb iomchuí, ba cheart dó togra reachtach chuige sin a chur ar aghaidh.

  As this requires technical and legal back-up, the Commission should assess without delay, on the basis of consultations with all stakeholders involved, including vehicle manufacturers and independent operators, all options for promoting and ensuring such an open-access platform and, if appropriate, put forward a legislative initiative to that effect.

  Regulation (EU) 2015/758 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 concerning type-approval requirements for the deployment of the eCall in-vehicle system based on the 112 service and amending Directive 2007/46/EC

 104. #1662914

  Tar éis dul i gcomhairle leis na geallsealbhóirí ábhartha uile agus tar éis staidéar lena ndéantar na costais agus na tairbhí a mheasúnú, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar na ceanglais a mbeidh gá leo d'ardán idir-inoibritheach, caighdeánaithe, slán ar a mbeidh rochtain oscailte.

  Following a broad consultation with all relevant stakeholders and a study assessing the costs and benefits, the Commission shall assess the need of requirements for an interoperable, standardised, secure and open-access platform.

  Regulation (EU) 2015/758 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 concerning type-approval requirements for the deployment of the eCall in-vehicle system based on the 112 service and amending Directive 2007/46/EC

 105. #1665036

  Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena leagtar síos bearta maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon agus lena leasaítear Treoir 2002/22/CE maidir le seirbhís uilíoch agus cearta úsáideoirí a bhaineann le líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (Text with EEA relevance)

 106. #1665153

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon rialacha comhchoiteanna a bhunú is gá chun rochtain oscailte ar an idirlíon a choimirciú agus chun deireadh a chur le formhuirir fánaíochta miondíola, a bhaint amach go leordhóthanach ach gur fearr, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí na gníomhaíochta, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely to establish common rules necessary for safeguarding open internet access and abolishing retail roaming surcharges, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (Text with EEA relevance)

 107. #1665396

  Tá ról fíor-riachtanach ag údaráis náisiúnta rialála lena áirithiú gur féidir le húsáideoirí deiridh úsáid éifeachtach a bhaint as a gcearta faoin Rialachán seo agus go gcomhlíontar na rialacha maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon a choimirciú.

  National regulatory authorities play an essential role in ensuring that end-users are able to exercise effectively their rights under this Regulation and that the rules on the safeguarding of open internet access are complied with.

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (Text with EEA relevance)

 108. #1668873

  Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena leagtar síos bearta maidir le rochtain ar an idirlíon oscailte agus lena leasaítear Treoir 2002/22/CE maidir le seirbhís uilíoch agus cearta úsáideoirí a bhaineann le líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (IO L 310, 26.11.2015, lch. 1).

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (OJ L 310, 26.11.2015, p. 1).

  Regulation (EU) 2017/920 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Regulation (EU) No 531/2012 as regards rules for wholesale roaming marketsText with EEA relevance.

 109. #1671082

  Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena leagtar síos bearta maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon agus lena leasaítear Treoir 2002/22/CE maidir le seirbhís uilíoch agus cearta úsáideoirí a bhaineann le líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (IO L 310, 26.11.2015, lch. 1).

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (OJ L 310, 26.11.2015, p. 1).

  Regulation (EU) 2017/1953 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 as regards the promotion of internet connectivity in local communities (Text with EEA relevance. )

 110. #1699665

  I bhfianaise a thábhachtaí atá beartas an Aontais maidir le Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide (FBManna) i dtaca le fás eacnamaíoch, nuálaíocht, cruthú post, agus comhtháthú sóisialta san Aontas a áirithiú agus ó tharla gur gnách go mbíonn comhar trasnáisiúnta de dhíth ar na bearta dá dtabharfar tacaíocht, is den tábhacht go ndéantar rochtain agus rannpháirtíocht oscailte thrédhearcach trasteorann FBManna den chineál sin a léiriú agus a chumasú agus go dtéann 10 % ar a laghad den bhuiséad iomlán chun tairbhe beart den chineál sin, rud a chuirfidh ar chumas FBManna a bheith cuimsithe i slabhraí luacha na mbeart.

  In light of the Union policy on SMEs as being key to ensuring economic growth, innovation, job creation, and social integration in the Union and the fact that the actions supported typically require trans-national collaboration, it is of importance that the work programme reflect and enable open and transparent cross-border access and participation of SMEs, and that therefore at least 10 % of the overall budget benefit such actions, allowing SMEs to be included in the value chains of the actions.

  Regulation (EU) 2018/1092 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 establishing the European Defence Industrial Development Programme aiming at supporting the competitiveness and innovation capacity of the Union's defence industry

 111. #1708984

  Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena leagtar síos bearta maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon agus lena leasaítear Treoir 2002/22/CE maidir le seirbhís uilíoch agus cearta úsáideoirí a bhaineann le líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (IO L 310, 26.11.2015, lch. 1).

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (OJ L 310, 26.11.2015, p. 1).

  Directive (EU) 2018/1808 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) in view of changing market realities

 112. #1709093

  Sa bhreis ar na trí bhunchuspóir a shaothrú atá ann cheana, is iad sin an iomaíocht, an margadh inmheánach agus leasanna úsáideoirí deiridh a chur chun cinn, ba cheart cuspóir nascachta breise a shaothrú leis an gcreat rialála, cuspóir atá bunaithe ar thorthaí: rochtain fhorleathan a bheith ar fáil do shaoránaigh agus gnólachtaí uile an Aontais ar líonraí fíor-ardacmhainne agus na líonraí sin a bheith á n-úsáid go forleathan, praghas réasúnta agus rogha, iomaíocht éifeachtach chothrom, nuálaíocht oscailte, úsáid éifeachtúil speictrim raidió, comhrialacha agus cur chuige intuartha rialála sa mhargadh inmheánach agus na rialacha earnáilsonracha is gá chun leasanna shaoránaigh an Aontais a chosaint.

  The regulatory framework should, in addition to the existing three primary objectives of promoting competition, the internal market and end-user interests, pursue an additional connectivity objective, articulated in terms of outcomes: widespread access to and take-up of very high capacity networks for all citizens of the Union and Union businesses on the basis of reasonable price and choice, effective and fair competition, open innovation, efficient use of radio spectrum, common rules and predictable regulatory approaches in the internal market and the necessary sector-specific rules to safeguard the interests of citizens of the Union.

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 113. #1710395

  Áiritheoidh na Ballstáit, ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis na rialacha náisiúnta maidir le rochtain ar fhaisnéis agus faoi réir dhlí an Aontais agus faoi réir na rialacha náisiúnta maidir le rúndacht gnó agus cosaint sonraí pearsanta, go ndéanfaidh na húdaráis rialála náisiúnta agus udaráis inniúla eile faisnéis a fhoilsiú a rannchuideodh le margadh oscailte agus iomaíoch.

  Member States shall ensure that, acting in accordance with national rules on public access to information and subject to Union and national rules on commercial confidentiality and protection of personal data, national regulatory and other competent authorities publish information that contributes to an open and competitive market.

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 114. #1711756

  Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena leagtar síos bearta maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon agus lena leasaítear Treoir 2002/22/CE maidir le seirbhís uilíoch agus cearta úsáideoirí a bhaineann le líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (IO L 310, 26.11.2015, lch. 1).

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (OJ L 310, 26.11.2015, p. 1).

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 115. #1712056

  Déanfar aon teilifíseán digiteach le scáileán iomlán de thrasnán feicéalach níos mó ná 30 cm a chuirtear ar an margadh ar díol nó ar cíos san Aontas a fheistiú le soicéad comhéadain oscailte amháin ar a laghad (arna chaighdeánú ag, caighdeán arna ghlacadh ag, eagraíocht caighdeán Eorpach aitheanta, nó a chomhlíonann an caighdeán sin, nó atá i gcomhréir le sonraíocht atá sa tionscal ar fad) a cheadaíonn ceangal simplí ar fhorimeallaithe, agus a bhfuil eilimintí ábhartha chomhartha teilifíse digití ar fad in ann dul tríd, lena n-áirítear faisnéis maidir le seirbhísí idirghníomhacha agus seirbhísí ar a bhfuil rochtain choinníollach.

  Any digital television set with an integral screen of visible diagonal larger than 30 cm which is put on the market for sale or rent in the Union is to be fitted with at least one open interface socket (either standardised by, or conforming to a standard adopted by, a recognised European standardisation organisation, or conforming to an industry-wide specification) permitting simple connection of peripherals, and able to pass all relevant elements of a digital television signal, including information relating to interactive and conditionally accessed services.

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 116. #1729768

  “Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena leagtar síos bearta maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon agus muirir mhiondíola ar chumarsáid rialáilte laistigh den Aontas agus lena leasaítear Treoir 2002/22/CE agus Rialachán (AE) Uimh. 531/2012”;

  ‘Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and retail charges for regulated intra-EU communications and amending Directive 2002/22/EC and Regulation (EU) No 531/2012’;

  Regulation (EU) 2018/1971 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Agency for Support for BEREC (BEREC Office), amending Regulation (EU) 2015/2120 and repealing Regulation (EC) No 1211/2009Text with EEA relevance.

 117. #1729809

  Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena leagtar síos bearta maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon agus lena leasaítear Treoir 2002/22/CE maidir le seirbhís uilíoch agus cearta úsáideoirí a bhaineann le líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (IO L 310, 26.11.2015, lch. 1).

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (OJ L 310, 26.11.2015, p. 1).

  Regulation (EU) 2018/1971 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Agency for Support for BEREC (BEREC Office), amending Regulation (EU) 2015/2120 and repealing Regulation (EC) No 1211/2009Text with EEA relevance.

 118. #1758777

  Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena leagtar síos bearta maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon agus lena leasaítear Treoir 2002/22/CE maidir le seirbhís uilíoch agus cearta úsáideoirí a bhaineann le líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 a bhaineann le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (IO L 310, 26.11.2015, lch. 1–18).

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (OJ L 310, 26.11.2015, p. 1–18).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)

 119. #1767738

  (e)ciallaíonn “Mol Nuálaíochta Digití” eintiteas dlíthiúil arna ainmniú nó arna roghnú trí phróiseas oscailte iomaíoch chun na cúraimí faoin gClár a chomhlíonadh, go háirithe rochtain ar shaineolas teicneolaíoch agus saoráidí turgnamhaíochta, amhail trealamh agus uirlisí bogearraí chun digitiú na tionsclaíochta a áirithiú.

  (e)'Digital Innovation Hub' means legal entity designated or selected in an open and competitive procedure in order to fulfil the tasks under the Programme, in particular providing access to technological expertise and experimentation facilities, such as equipment and software tools to enable the digital transformation of the industry.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

 120. #1768826

  (5)D’fhéadfadh an eolaíocht oscailte, rochtain oscailte ar fhoilseacháin eolaíochta agus sonraí taighde, cáilíocht, tionchair agus leasanna na heolaíochta a mhéadú agus borradh a chur le dul chun cinn an eolais trí é a dhéanamh níos iontaofa, níos éifeachtúla agus níos cruinne, níos éasca le tuiscint ag an tsochaí agus níos freagraí ar dhúshláin shochaíocha.

  (5)Open science, including open access to scientific publications and research data, has the potential to increase the quality, impact and benefits of science and to accelerate the advancement of knowledge by making it more reliable, more efficient and accurate, better understandable by society and responsive to societal challenges.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 121. #1768827

  Ba cheart forálacha a leagan síos lena áirithiú go gcuirfidh na tairbhithe rochtain oscailte ar fhoilseacháin eolaíochta, sonraí taighde agus aschuir taighde eile a ndearnadh athbhreithniú piaraí orthu, ar mhodh oscailte neamh-idirdhealaitheach, saor in aisce agus chomh luath agus is féidir sa phróiseas leata, agus a fhágáil gur féidir úsáid agus athúsáid chomh leathan agus is féidir.

  Provisions should be laid down to ensure that beneficiaries provide open access to peer-reviewed scientific publications, research data and other research outputs in an open and non-discriminatory manner, free of charge and as early as possible in the dissemination process, and to enable their widest possible use and re-use.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 122. #1769360

  Is é an riail ghinearálta a chuirfear i bhfeidhm faoi théarmaí agus coinníollacha arna leagan síos sa chomhaontú deontais go mbeidh rochtain oscailte ar shonraí taighde, ach beidh feidhm ag eisceachtaí má tá údar cuí leo, agus leasanna dlisteanacha na dtairbhithe agus aon srianta eile á gcur san áireamh, amhail rialacha maidir le cosaint sonraí, rialacha maidir le slándáil nó cearta maoine intleachtúla.

  Open access to research data shall be the general rule under the terms and conditions laid down in the grant agreement, but exceptions shall apply if justified, taking into consideration the legitimate interests of the beneficiaries and any other constraints, such as data protection rules, security rules or intellectual property rights.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 123. #1769363

  Féadfaidh an clár oibre foráil a dhéanamh maidir le hoibleagáidí breise chun an Néal Eorpach maidir leis an Eolaíocht Oscailte a úsáid chun sonraí taighde a stóráil agus chun rochtain a thabhairt orthu.

  The work programme may provide for additional obligations to use the European Open Science Cloud for storing and giving access to research data.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 124. #1770751

  Níor cheart go gcuirfeadh an Rialachán seo bac ar rochtain chothrom agus oscailte idir ionaid trádála agus contrapháirtithe lárnacha sa mhargadh inmheánach, faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos sa Rialachán seo agus sna caighdeáin theicniúla rialála arna bhforbairt ag ÚEUM agus arna nglacadh ag an gCoimisiún.

  This Regulation should not block fair and open access between trading venues and CCPs in the internal market, subject to the conditions laid down in this Regulation and in the regulatory technical standards developed by ESMA and adopted by the Commission.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 125. #1771517

  Beidh na critéir sin neamh-idirdhealaitheach, trédhearcach agus oibiachtúil ionas gur féidir rochtain chothrom agus oscailte ar an gcontrapháirtí lárnach a áirithiú agus áiritheofar leo go mbeidh acmhainní airgeadais leordhóthanacha agus cumas oibríochtúil leordhóthanach ag comhaltaí imréitigh chun na hoibleagáidí a bhaineann le bheith páirteach i gcontrapháirtí lárnach a chomhlíonadh.

  Such criteria shall be non-discriminatory, transparent and objective so as to ensure fair and open access to the CCP and shall ensure that clearing members have sufficient financial resources and operational capacity to meet the obligations arising from participation in a CCP.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 126. #1774387

  Rialachán (AE) Uimh. 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena leagtar síos na bearta maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon agus lena leasaítear Treoir 2002/22/CE maidir le seirbhís uilíoch agus cearta úsáideoirí a bhaineann le líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (IO L 310, 26.11.2015, lch. 1).

  Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (OJ L 310, 26.11.2015, p. 1).

  Directive (EU) 2019/789 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes, and amending Council Directive 93/83/EEC (Text with EEA relevance.)

 127. #1774450

  Thairis sin, i gcás ina bhfuil rochtain dhleathach ag taighdeoirí ar inneachar, mar shampla trí shíntiúis le foilseacháin nó trí cheadúnais oscailte, d'fhéadfadh sé go ndéanfaí mianadóireacht téacsanna agus sonraí a eisiamh ó théarmaí na gceadúnas.

  Moreover, where researchers have lawful access to content, for example through subscriptions to publications or open access licences, the terms of the licences could exclude text and data mining.

  Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC (Text with EEA relevance.)

 128. #1781010

  Maidir leis sin, ba cheart ról tábhachtach a bheith ag ceadúnais oscailte, i bhfoirm ceadúnais phoiblí chaighdeánaithe atá ar fáil ar líne, lena dtugtar cead d'aon duine rochtain a fháil gan bhac ar shonraí agus ábhar, agus na sonraí agus an t-ábhar sin a úsáid, a mhodhnú agus a chomhroinnt gan srian chun gach aon chríche, ar ceadúnais iad a bhraitheann ar fhormáidí sonraí oscailte.

  Open licences in the form of standardised public licences available online which allow data and content to be freely accessed, used, modified and shared by anyone for any purpose, and which rely on open data formats, should play an important role in this respect.

  Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information

 129. #1802787

  Beidh an Ghníomhaireacht oscailte do rannpháirtíocht tríú tíortha a mbeidh comhaontuithe tugtha i gcrích acu leis an Aontas a bhfuil rialacha ábhartha dhlí an Aontais glactha acu agus á chur i bhfeidhm acu i réimse an fhuinnimh, go háirithe na rialacha maidir le húdaráis rialála neamhspleácha, rochtain tríú páirtí ar bhonneagar agus díchuachadh, trádáil fuinnimh agus oibríocht an chórais agus rannpháirtíocht agus cosaint na dtomhaltóirí, chomh maith leis na rialacha ábhartha i réimsí an chomhshaoil agus na hiomaíochta.

  ACER shall be open to the participation of third countries which have concluded agreements with the Union and which have adopted and are applying the relevant rules of Union law in the field of energy including, in particular, the rules on independent regulatory authorities, third-party access to infrastructure and unbundling, energy trading and system operation and consumer participation and protection, as well as the relevant rules in the fields of environment and competition.

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)

 130. #1803775

  Laistigh de thréimhse 2 mhí ón lá a bhfaighfear é, tabharfaidh ACER tuairim chuí-réasúnaithe, chomh maith le moltaí, do ENTSO don Leictreachas agus don Choimisiún, i gcás ina measfaidh sé nach rannchuideoidh an dréachtchlár oibre bliantúil nó an dréachtphlean forbartha gréasáin Aontais le neamh-idirdhealú, le hiomaíocht éifeachtach nó le feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh nó le leibhéal leordhóthanach idirnaisc trasteorann a bheidh oscailte do rochtain ag tríú páirtithe.

  Where it considers that the draft annual work programme or the draft Union-wide network development plan submitted by the ENTSO for Electricity does not contribute to non-discrimination, effective competition, the efficient functioning of the market or a sufficient level of cross-border interconnection open to third-party access, ACER shall provide a duly reasoned opinion as well as recommendations to the ENTSO for Electricity and to the Commission within two months of the submission.

  Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity (Text with EEA relevance.)

 131. #1846125

  Tá sé thar a bheith tábhachtach go gcomhlíonfadh na húdaráis áitiúla na critéir seo maidir le hoibleagáidí seirbhíse poiblí agus raon feidhme na gconarthaí seirbhíse poiblí le go bhfeidhmeoidh an margadh d'iompar poiblí paisinéirí d’iarnród go réidh, mar gur ghá oibríochtaí iompair le rochtain oscailte a chomhordú go maith le seirbhísí iompair ar conradh seirbhíse poiblí.

  It is particularly important that competent authorities comply with these criteria for public service obligations and the scope of public service contracts if the market for public passenger transport by rail is to run smoothly, because open access transport operations need to be well coordinated with those under public service contract.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail

 132. #1846252

  Bhí rochtain oscailte d'iompar intíre paisinéirí d'iarnróid faoi réir scrúdú cóimheá eacnamaíche lena ndéanfaí measúnú ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith aici ar inmharthanacht conarthaí seirbhíse poiblí ar an rogha ab fhearr leis na freagróirí (55 % de fhreagróirí). Bhí dearcadh an‑diúltach i leith na socruithe reatha (gan ach 20 % ag tacú leo). Tá ionadaithe oibreoirí den tuairim go mbeidh dálaí oibre níos measa agus stailceanna mar thoradh ar aon oscailt ar an margadh le haghaidh seirbhísí intíre iompair do phaisinéirí d'iarnród.

  Open access for domestic rail passenger transport subject to an economic equilibrium test assessing its possible impact on the viability of public service contracts was the most popular option (55 % of respondents) The current arrangements were viewed very negatively (with only 20 % supporting them).Workers representatives expect that any opening of the market for domestic passenger transport services by rail will result in worse working conditions and more strikes.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail

 133. #350532

  Déanfaidh an Ghníomhaireacht tuairim chuí-réasúnaithe mar aon le moltaí, is tuairim a bheidh bunaithe ar ábhair fíoras, a thabhairt don ENTSO don Leictreachas, don ENTSO don Ghás, do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún, i gcás ina measfaidh sí nach rannchuidíonn an dréacht-chlár oibre bliantúil nó an dréacht-phlean forbartha gréasáin uile-Chomhphobail deich mbliana a cuireadh faoina bráid i gcomhréir leis an dara fomhír d'Airteagal 9(2) de Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 agus leis an dara fomhír d'Airteagal 9(2) de Rialachán (CE) Uimh. 9993/2009 le neamh-idirdhealú, iomaíocht éifeachtach agus feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh nó le leibhéal leordhóthanach idirnasctha trasteorann a bheadh oscailte do rochtain tríú páirtithe nó i gcás nach gcomhlíontar forálacha ábhartha Threoir 2009/73/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 ná Threoir 2009/723/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 9993/2009.

  The Agency shall, based on matters of fact, provide a duly reasoned opinion as well as recommendations to the ENTSO for Electricity, the ENTSO for Gas, the European Parliament, the Council and the Commission, where it considers that the draft annual work programme or the draft Community-wide network development plan submitted to it in accordance with the second subparagraph of Article 9(2) of Regulation (EC) No 714/2009 and the second subparagraph of Article 9(2) of Regulation (EC) No 715/2009 do not contribute to non-discrimination, effective competition and the efficient functioning of the market or a sufficient level of cross-border interconnection open to third-party access, or do not comply with the relevant provisions of Directive 2009/72/EC and Regulation (EC) No 714/2009 or Directive 2009/73/EC and Regulation (EC) No 715/2009.

  Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators

 134. #1629419

  An Bille um Chlárú Brústocairí 2003 do dhéanamh socrú ar mhaithe le leas an phobail chun Brústocairí le pá a chlárú agus, a mhéid is mó is féidir i gcomhréir le leas an phobail maidir le rochtain shaor oscailte ar rialtas lárnach agus ar rialtas áitiúil, chun a gcuid gníomhaíochtaí a nochtadh, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

  REGISTRATION OF LOBBYISTS BILL 2003 TO PROVIDE IN THE PUBLIC INTEREST FOR THE REGISTRATION OF PAID LOBBYISTS AND, TO THE GREATEST EXTENT POSSIBLE CONSISTENT WITH THE PUBLIC INTEREST IN FREE AND OPEN ACCESS TO CENTRAL AND LOCAL GOVERNMENT, FOR THE DISCLOSURE OF THEIR ACTIVITIES, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 135. #1629420

  An Bille um Chlárú Brústocairí, 1999 do dhéanamh socrú ar mhaithe le leas an phobail chun brústocairí le pá a chlárú agus, a mhéid is mó is féidir i gcomhréir le leas an phobail maidir le rochtain shaor oscailte ar rialtas lárnach agus ar rialtas áitiúil, chun gníomhaíochtaí brústocairí den sórt sin a nochtadh, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  REGISTRATION OF LOBBYISTS BILL, 1999 TO PROVIDE IN THE PUBLIC INTEREST FOR THE REGISTRATION OF PAID LOBBYISTS AND, TO THE GREATEST EXTENT POSSIBLE CONSISTENT WITH THE PUBLIC INTEREST IN FREE AND OPEN ACCESS TO CENTRAL AND LOCAL GOVERNMENT, FOR THE DISCLOSURE OF THEIR ACTIVITIES, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 136. #1802325

  Déanfaidh ACER, bunaithe ar ábhair fíoras, tuairim chuí-réasúnaithe mar aon le moltaí a thabhairt do ENTSO don Leictreachas, do ENTSO don Ghás, do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún, i gcás ina measfaidh sí nach rannchuidíonn an dréachtchlár oibre bliantúil nó an dréachtphlean forbartha gréasáin uile-Aontais a cuireadh faoina bráid i gcomhréir leis an dara fomhír d'Airteagal 32(2) de Rialachán (AE) 2019/943 agus leis an dara fomhír d'Airteagal 9(2) de Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 le neamh-idirdhealú, iomaíocht éifeachtach agus feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh nó le leibhéal leordhóthanach idirnasctha trasteorann a bheadh oscailte do rochtain tríú páirtithe, nó nach gcomhlíonann siad forálacha ábhartha Rialachán (AE) 2019/943 agus Threoir (AE) 2019/944 nó Threoir 2009/73/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009.

  ACER shall, based on matters of fact, provide a duly reasoned opinion as well as recommendations to the ENTSO for Electricity, the ENTSO for Gas, the European Parliament, the Council and the Commission, where it considers that the draft annual work programme or the draft Union-wide network development plan submitted to it in accordance with the second subparagraph of Article 32(2) of Regulation (EU) 2019/943 and the second subparagraph of Article 9(2) of Regulation (EC) No 715/2009 do not contribute to non-discrimination, effective competition and the efficient functioning of the market or a sufficient level of cross-border interconnection open to third-party access, or do not comply with the relevant provisions of Regulation (EU) 2019/943 and Directive (EU) 2019/944 or Regulation (EC) No 715/2009 and Directive 2009/73/EC.

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.