Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

coinbhinsiún

ar

2,404 toradh in 344 doiciméad

 1. #332953

  Ní rachaidh an Coinbhinsiún seo chun dochair do Bhallstáit an Chomhphobail Eorpaigh Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, chomh maith le haon leasuithe air sin, an Coinbhinsiún ar Dhlínse agus ar Fhorghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála, a síníodh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1968, ná an Prótacal ar léiriú an Choinbhinsiúin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, a síníodh i Lucsamburg an 3 Meitheamh 1971, arna leasú ag na Coinbhinsiúin Aontachais leis an gCoinbhinsiún sin agus leis an bPrótacal ag na Stáit a aontaíonn do na Comhphobail Eorpacha, agus thairis sin, an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, a síníodh sa Bhruiséil an 19 Deireadh Fómhair 2005, a chur chun feidhme.

  This Convention shall not prejudice the application by the Member States of the European Community of the Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, as well as any amendments thereof, of the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, signed at Brussels on 27 September 1968, and of the Protocol on interpretation of that Convention by the Court of Justice of the European Communities, signed at Luxembourg on 3 June 1971, as amended by the Conventions of Accession to the said Convention and the said Protocol by the States acceding to the European Communities, as well as of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Brussels on 19 October 2005.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 2. #448367

  (b) trí “na héifeachtaí is dóigh a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol nó na héifeachtaí dochracha is dóigh a bheadh aici ar shláine láithreáin Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “na héifeachtaí is dóigh a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol” gach áit a bhfuil sé, “éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt bheartaithe ar chomhshaol Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha nó stáit is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann, nó go mbeidh éifeachtaí dochracha aici ar shláine láithreáin Eorpaigh, de réir mar a bheidh,” a chur in ionad “éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt bheartaithe ar chomhshaol Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha nó stáit is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann ” gach áit a bhfuil sé (seachas i bhfo-alt (4)(a)(i)(III)), “éifeachtaí na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol nó éifeachtaí dochracha na forbartha beartaithe ar shláine láithreáin Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “éifeachtaí na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol” agus “na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol nó na héifeachtaí dochracha is dóigh a bheidh aici ar shláine láithreáin Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol” gach áit a bhfuil sé,

  (b) by the substitution of “effects on the environment or adverse effects on the integrity of a European site as the case may be” for “effects on the environment” in every place (other than in subsection (4)(a)(i)(III)) where it occurs,

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 3. #1846781

  Ciallaíonn 'substaint shícighníomhach nua' substaint nádúrtha nó shintéiseach ar féidir a bheith d'éifeacht aici, nuair a thomhlaíonn an duine í, lárchóras na néaróg a spreagadh nó dúlagar a chur air, as a dtagann siabhránacht, athruithe ar an bhfeidhm luadrach, ar an smaoineamh, ar an iompar, ar an aireachtáil, ar substaint í atá ceaptha lena dtomhailt ag an duine, nó ar dóigh go dtomhlóidh an duine í fiú amháin mura bhfuil sí ceaptha lena tomhailt aige, chun críche ceann amháin nó níos mó de na héifeachtaí thuasluaite a spreagadh agus ar substaint í nach bhfuil á rialú faoi Choinbhinsiún Aonair na Náisiún Aontaithe ar Dhrugaí Támhshuanacha (1961), arna leasú le Prótacal 1972, ná faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Shubstaintí Síceatrópacha (1971);

  ‘new psychoactive substance’ means a natural or synthetic substance that, when consumed by a human, has the capacity to produce central nervous system stimulation or depression, resulting in hallucinations, alterations in motor function, thinking, behaviour, perception, awareness or mood, which is intended for human consumption or is likely to be consumed by humans even if not intended for them with the purpose of inducing one or more of the effects mentioned above, which is neither controlled under the 1961 United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol, nor the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le substaintí sícighníomhacha nua

 4. #226767

  (b) go ndearnadh an doiciméad nó an fógra a sheachadadh iarbhír ar an gcosantóir nó ar áit chónaithe an chosantóra ar mhodh eile dá bhforáiltear leis an gCoinbhinsiún sin,

  ( b ) the document or notice was actually delivered to the defendant or to the defendant's residence by another method provided for by that Convention,

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 5. #175144

  Dearbhaítear leis an Ordú seo go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú na Farraige le hala a Chosc, 1954, go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid II den Sceideal leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún sin ar glacadh leo in Aibreán, 1962, go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid III den Sceideal leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún sin ar glacadh leo i nDeireadh Fómhair, 1969 agus go bhfuil na críocha atá sonraithe i gCuid IV den Sceideal faoi réim an Choinbhinsiúin.

  This Order declares that the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954 has been accepted by the countries specified in Part I of the Schedule to the Order, that the countries specified in Part II of the Schedule have accepted the amendments to that Convention which were adopted in April, 1962, that the countries specified in Part III of the Schedule have accepted the amendments to that Convention which were adopted in October, 1969 and that the Convention extends to the territories specified in Part IV of the Schedule.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 6. #332771

  Ach, in imeachtaí arb é is cuspóir dóibh tionóntachtaí maoine dochorraithe arna gcur i gcrích le haghaidh úsáide príobháidí sealadaí go ceann tréimhse nach faide ná sé mhí as a chéile, beidh dlínse freisin ag cúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil sainchónaí ar an gcosantóir, ar an gcoinníoll gur duine nádúrtha é an tionónta agus go bhfuil sainchónaí ar an tiarna talún agus ar an tionónta sa Stát céanna atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo;

  However, in proceedings which have as their object tenancies of immovable property concluded for temporary private use for a maximum period of six consecutive months, the courts of the State bound by this Convention in which the defendant is domiciled shall also have jurisdiction, provided that the tenant is a natural person and that the landlord and the tenant are domiciled in the same State bound by this Convention;

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 7. #332990

  A mhéid a bhaineann leis na caidrimh idir Ballstáit an Chomhphobail Eorpaigh agus na críocha neamh-Eorpacha dá dtagraítear in Airteagal 70(1)(b), glacfaidh an Coinbhinsiún ionad an Choinbhinsiúin ar Dhlínse agus ar Fhorghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála, a síníodh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1968, agus an Phrótacail ar léiriú an Choinbhinsiúin sin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, a síníodh i Lucsamburg an 3 Meitheamh 1971, arna leasú ag na Coinbhinsiúin Aontachais leis an gCoinbhinsiún sin agus ag an bPrótacal sin ag na Stáit a aontaíonn do na Comhphobail Eorpacha, amhail ar dháta theacht i ngníomh an Choinbhinsiúin seo i leith na gcríoch sin de réir Airteagal 73(2).

  Insofar as the relations between the Member States of the European Community and the non-European territories referred to in Article 70(1)(b) are concerned, this Convention shall replace the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, signed at Brussels on 27 September 1968, and of the Protocol on interpretation of that Convention by the Court of Justice of the European Communities, signed at Luxembourg on 3 June 1971, as amended by the Conventions of Accession to the said Convention and the said Protocol by the States acceding to the European Communities, as of the date of the entry into force of this Convention with respect to these territories in accordance with Article 73(2).

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 8. #333024

  Prótacal is Prótacal 2, maidir le léiriú comhionann ar an gCoinbhinsiún seo agus ar an mBuanchoiste,

  a Protocol 2, on the uniform interpretation of this Convention and on the Standing Committee,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 9. #433758

  (b) Féadfar cóip den Choinbhinsiún nó de Rialacháin an Choinbhinsiúin, nó de Chaighdeáin Chód an Choinbhinsiúin, a airbheartóidh a bheith foilsithe ag an Eagraíocht Oibreachais Idirnáisiúnta, a thabhairt ar aird i ngach cúirt agus i ngach imeacht dlí agus is fianaise í, mura suífear a mhalairt, ar an gCoinbhinsiún, ar Rialacháin an Choinbhinsiúinar Chód an Choinbhinsiúin, de réir mar a bheidh.

  (b) A copy of the Convention or the Regulations, or the Standards of the Code, of the Convention purporting to be published by the International Labour Organisation may be produced in every court and in all legal proceedings and is evidence, unless the contrary is shown, of the Convention, the Regulations, or Code of the Convention, as the case may be.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 10. #686457

  an Coinbhinsiún idir an Bheilg agus an Ísiltír ar Dhlínse Críche, ar Fhéimheacht, agus ar Bhailíocht agus Forghníomhú Breithiúnas, Dámhachtaintí Eadrána agus Ionstraimí Barántúla, a síníodh sa Bhruiséil an 28 Márta 1925;

  the Convention between Belgium and the Netherlands on Territorial Jurisdiction, Bankruptcy and the Validity and Enforcement of Judgments, Arbitration Awards and Authentic Instruments, signed at Brussels on 28 March 1925;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 11. #686459

  an Coinbhinsiún idir an Fhrainc agus an Ostair ar Dhlínse, ar Aithint agus ar Fhorghníomhú Breithiúnas i bhFéimheacht, a síníodh i Vín an 27 Feabhra 1979;

  the Convention between France and Austria on Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Judgments on Bankruptcy, signed at Vienna on 27 February 1979;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 12. #686461

  an Coinbhinsiún idir an Ghearmáin agus an Ostair ar Fhéimheacht, ar Fhoirceannadh, ar Shocruithe, ar Chomhdhéanamh agus ar Fhionraí Íocaíochtaí, a síníodh sa Róimh an 12 Iúil 1977;

  the Convention between Italy and Austria on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements and Compositions, signed at Rome on 12 July 1977;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 13. #1240637

  (3) Tabharfaidh an Coimisiún aird ar aon chomhaontuithe nó coinbhinsiúin idirnáisiúnta ar páirtí iontu an Stát.

  (3) The Commission shall have regard to any international agreements or conventions to which the State is a party.

  Uimhir 11 de 1968: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHTANNA (DUMPÁIL AGUS FÓIRDHEONTAIS), 1968

 14. #1327353

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe chun cánachas dúbailte a sheachaint agus chun cosc a chur le himghabháil fioscach maidir le cánacha ar ioncam agus ar ghnóchain chaipitiúla, agus an Prótacal do leasú an Choinbhinsiúin, a bhfuil an dá cheann díobh leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú um Fhaoiseamh ó Chánachas Dúbailte (Cánacha ar Ioncam agus ar Ghnóchain Chaipitiúla) (An Ríocht Aontaithe), 1976 (I.R.

  "the Convention" means the Convention between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains, and the Protocol amending the Convention, both of which are set out in the Schedule to the Double Taxation Relief (Taxes on Income and Capital Gains) (United Kingdom) Order, 1976 ( S.I.

  Uimhir 18 de 1977: AN tACHT AIRGEADAIS, 1977

 15. #1457493

  —an Coinbhinsiún idir an Bheilg agus an Ísiltír ar dhlínse, ar fhéimheacht, agus ar bhailíocht agus forghníomhú breithiúnas, dámhachtaintí eadrána agus ionstraimí barántúla, a síníodh sa Bhruiséil an 28 Márta 1925;

  — the Convention between Belgium and the Netherlands on jurisdiction, bankruptcy, and the validity and enforcement of judgments, arbitration awards and authentic instruments, signed at Brussels on 28 March 1925;

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 16. #1540692

  “ciallaíonn ‘an Coinbhinsiún ar Dhliteanas’ an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1969, agus folaíonn sé aon Choinbhinsiún nó Prótacal a dhaingnigh an Stát, ar ghlac an Stát leis, a cheadaigh an Stát nó ar aontaigh an Stát dó roimh an Acht um Ola-Thruailliú na Farraige (Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh) (Leasú), 1998 , a rith agus lena leasaítear nó lena leathnaítear an Coinbhinsiún sin;”,

  "'the Liability Convention' means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, and includes any Convention or Protocol ratified, accepted, approved or acceded to by the State, before the passing of the Oil Pollution of the Sea (Civil Liability and Compensation) (Amendment) Act, 1998 , amending or extending that Convention;",

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 17. #1565151

  ACHT DO CHOMHDHLÚTHÚ NA nACHTANNA UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1988 AGUS 1993, DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN A SÍNÍODH SA BHRUISÉIL AN 29ú LÁ DE SHAMHAIN, 1996, AR AONTACHAS PHOBLACHT NA hOSTAIRE, PHOBLACHT NA FIONLAINNE AGUS RÍOCHT NA SUALAINNE LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR DHLÍNSE AGUS AR FHORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS IN ÁBHAIR SHIBHIALTA AGUS THRÁCHTÁLA AGUS LEIS AN bPRÓTACAL MAIDIR LENA LÉIRIÚ AG CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCOMHPHOBAL EORPACH AGUS NA COIGEARTUITHE A RINNEADH ORTHU LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR AONTACHAS RÍOCHT NA DANMHAIRGE, NA hÉIREANN AGUS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN, LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR AONTACHAS NA POBLACHTA HEILLÉANAÍ AGUS LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR AONTACHAS RÍOCHT NA SPÁINNE AGUS PHOBLACHT NA PORTAINGÉILE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO CONSOLIDATE THE JURISDICTION OF COURTS AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS ACTS, 1988 AND 1993, TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION SIGNED AT BRUSSELS ON THE 29TH DAY OF NOVEMBER, 1996 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE REPUBLIC OF FINLAND AND THE KINGDOM OF SWEDEN TO THE CONVENTION ON JURISDICTION AND THE ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS AND TO THE PROTOCOL ON ITS INTERPRETATION BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES WITH THE ADJUSTMENTS MADE TO THEM BY THE CONVENTION ON THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF DENMARK, OF IRELAND AND OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, BY THE CONVENTION ON THE ACCESSION OF THE HELLENIC REPUBLIC AND BY THE CONVENTION ON THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 18. #1566801

  Beidh dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála agus an Phrótacail atá i gceangal leis an gCoinbhinsiúin sin, a síníodh sa Bhruiséil ar an 27 Meán Fómhair 1968, agus fós i dtaobh léiriú an Phrótacail seo. Beidh dlínse freisin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar aontú Ríocht na Danmhairge, na hÉireann agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann do Choinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1968 agus don Phrótacal seo.

  [GA]

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 19. #1033850

  (2) Más rud é, laistigh de shé mhí ar a laghad roimh dheireadh na tréimhse trí mblian sin, nach mbeidh ceachtar de na Páirtithe Conarthacha tar éis fógra i scríbhínn, a thabhairt, trí mheáin taidhleoireachta go bhfuil ar intinn aige an Coinbhinsiún seo d'fhorceannadh, fanfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm tar éis na tréimhse trí mblian sin go dtí go mbeidh ceachtar de na Páirtithe Conarthacha tar éis fógra i scríbhinn a thabhairt go bhfuil sin ar intinn aige, agus sa chás sin ní bheidh éifeacht ag an gCoinbhinsiún seo maidir le heastáit daoine a gheobhas bás ar an dáta (nach luaithe ná an seascadú lá tar éis dáta an fhógra sin) a sonrófar sa bhfógra sin nó i ndiaidh an dáta sin, nó, mura sonraítear aon dáta, ar an seascadú lá nó i ndiaidh an seascadú lae tar éis an fhógra sin.

  (2) If not less than six months before the expiration of such period of three years, neither of the Contracting Parties shall have given to the other Contracting Party, through diplomatic channels, written notice of its intention to terminate the present Convention, the Convention shall remain in force after such period of three years until either of the Contracting Parties shall have given written notice of such intention, in which event the present Convention shall not be effective as to the estates of persons dying on or after the date (not being earlier than the sixtieth day after the date of such notice) specified in such notice, or, if no date is specified, on or after the sixtieth day after the date of such notice.

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 20. #337812

  Is gá breis leasuithe a dhéanamh ar an gCód de bharr na n-athruithe tábhachtacha dlíthiúla a tharla le blianta beaga anuas, ar leibhéal an Chomhphobail agus ar an leibhéal idirnáisiúnta araon, ar nós dul in éag an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach agus teacht i bhfeidhm Ionstraim Aontachais 2003 agus Ionstraim Aontachais 2005, mar aon leis an Leasú ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le nósanna imeachta custam a shimpliú agus a chomhchuibhiú (dá ngairfear "Coinbhinsiún athbhreithnithe Kyoto" anseo feasta), a ndearnadh aontachas an Aontais leis a fhormheas le Cinneadh 2003/231/CE ón gComhairle an 17 Márta 2003 [4].

  Further amendments to the Code are necessary as a consequence of the important legal changes which have occurred in recent years, at both Community and international level, such as the expiry of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the entry into force of the 2003 and 2005 Acts of Accession, as well as the Amendment to the International Convention on the simplification and harmonisation of customs procedures (hereinafter referred to as the revised Kyoto Convention), the accession of the Community to which was approved by Council Decision 2003/231/EC [4].

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 21. #458310

  (a) go bhféadfaidh aon cheann de chúirteanna nó binsí an Bhallstáit sin nach bhfuil leigheas breithiúnach faoin dlí náisiúnta in aghaidh a bhreitheanna a iarraidh ar Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach réamhrialú a thabhairt ar cheist a ardaítear i gcás atá ar feitheamh os a chomhair agus a bhaineann le léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an gcéad Phrótacal a ghabhann leis má mheasann an chúirt nó an binse sin gur gá breith a thabhairt ar an gceist ionas go bhféadfaidh sé breithiúnas a thabhairt; nó

  (a) any court or tribunal of that State against whose decisions there is no judicial remedy under national law may request the Court of Justice of the European Communities to give a preliminary ruling on a question raised in a case pending before it and concerning the interpretation of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the first Protocol thereto if that court or tribunal considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment, or

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 22. #458311

  (b) go bhféadfaidh aon cheann de chúirteanna nó binsí an Bhallstáit sin a iarraidh ar Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach réamhrialú a thabhairt ar cheist a ardaítear i gcás atá ar feitheamh os a chomhair agus a bhaineann le léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an gcéad Phrótacal a ghabhann leis má mheasann an chúirt nó an binse sin gur gá breith a thabhairt ar an gceist ionas go bhféadfaidh sé breithiúnas a thabhairt.

  (b) any court or tribunal of that State may request the Court of Justice of the European Communities to give a preliminary ruling on a question raised in a case pending before it and concerning the interpretation of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the first Protocol thereto if that court or tribunal considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 23. #458452

  Beidh Prótacal an 29 Samhain 1996, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, infheidhme ar an bPrótacal seo, ar é a bheith le tuiscint go mbeidh dearbhú arna dhéanamh ag Ballstát de bhun Airteagal 2 den Phrótacal sin bailí freisin i leith an Phrótacail seo mura ndéanfaidh an Ballstát i dtrácht dearbhú dá mhalairt tráth an fhógra dá bhforáiltear in Airteagal 16(2) den Phrótacal seo a thabhairt.

  The Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests, of 29 November 1996, shall apply to this Protocol, on the understanding that a declaration made by a Member State pursuant to Article 2 of that Protocol is also valid regarding this Protocol unless the Member State concerned makes a declaration to the contrary when giving the notification provided for in Article 16 (2) of this Protocol.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 24. #462577

  (b) aon phearsa dhlítheanach ag a raibh náisiúntacht de chuid Stáit Chonarthaigh seachas an Stát ba pháirtí sa díospóid ar an dáta ar ar thoiligh na páirtithe an díospóid sin a chur chun comhréitigh nó chun eadrána agus aon phearsa dhlítheanach ag a raibh náisiúntacht an Stáit Chonarthaigh ba pháirtí sa díospóid ar an dáta sin agus ar thoiligh na páirtithe, mar gheall ar rialú coigríche, an phearsa sin a áireamh mar náisiúnach de chuid Stáit Chonarthaigh eile chun críocha an Choinbhinsiúin seo.

  (b) any juridical person which had the nationality of a Contracting State other than the State party to the dispute on the date on which the parties consented to submit such dispute to conciliation or arbitration and any juridical person which had the nationality of the Contracting State party to the dispute on that date and which, because of foreign control, the parties have agreed should be treated as a national of another Contracting State for the purposes of this Convention.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 25. #1190674

  (2) D'ainneoin forálacha fho-alt (1) den alt seo, féadfaidh duine paitinn a iarraidh más duine é a rinne iarratas i dtír choinbhinsiúin ar chosaint don aireagán lena mbaineann an t-iarratas ar an bpaitinn nó duine ar shann an duine sin dó an ceart chun an t-iarratas ar an bpaitinn a dhéanamh.

  (2) Notwithstanding the provisions of subsection (1) of this section, application for a patent may be made by a person who has applied in a convention country for protection for the invention to which the application for the patent relates or by a person to whom such person has assigned the right to make the application for the patent.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 26. #1358124

  (b) aon phearsa dhlítheanach ag a raibh náisiúntacht de chuid Stáit Chonarthaigh seachas an Stát ba pháirtí sa díospóid ar an dáta ar ar thoiligh na páirtithe an díospóid sin a chur chun comhréitigh nó chun eadrána agus aon phearsa dhlítheanach ag a raibh náisiúntacht an Stáit Chonarthaigh ba pháirtí sa díospóid ar an dáta sin agus ar thoiligh na páirtithe, mar gheall ar rialú coigríche, an phearsa sin a áireamh mar náisiúnach de chuid Stáit Chonarthaigh eile chun críocha an Choinbhinsiúin seo.

  ( b ) any juridical person which had the nationality of a Contracting State other than the State party to the dispute on the date on which the parties consented to submit such dispute to conciliation or arbitration and any juridical person which had the nationality of the Contracting State party to the dispute on that date and which, because of foreign control, the parties have agreed should be treated as a national of another Contracting State for the purposes of this Convention.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 27. #1678919

  I dtaca le hoibríochtaí um maoiniú de chuid BEI a thacaíonn leis na cuspóirí ginearálta a leagtar amach i bpointe (c) de mhír 1, tabharfaidh siad tacaíocht do thionscadail infheistíochta a bhaineann le maolú ar an athrú aeráide agus oiriúnú don athrú sin ar tionscadail iad a rannchuidíonn le cuspóirí foriomlána Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus Chomhaontú Pháras a glacadh faoin gCoinbhinsiún céanna sin, go háirithe trí astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus an lorg carbóin a laghdú i réimsí an fhuinnimh in-athnuaite, na héifeachtúlachta fuinnimh agus an iompair inbhuanaithe, nó tríd an athléimneacht a mhéadú do na drochthionchair a bhíonn ag an athrú aeráide ar thíortha, ar earnálacha agus ar phobail ar leochaileach a gcás.

  EIB financing operations supporting the general objectives set out in point (c) of paragraph 1 shall support investment projects in climate-change mitigation and adaptation that contribute to the overall objectives of the United Nations Framework Convention on Climate Change and of the Paris Agreement adopted under that Convention, in particular by avoiding or reducing greenhouse-gas emissions and reducing the carbon footprint in the areas of renewable energy, energy efficiency and sustainable transport, or by increasing resilience to the adverse impacts of climate change on vulnerable countries, sectors and communities.

  Cinneadh (AE) 2018/412 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE lena dtugtar ráthaíocht ó AE don Bhanc Eorpach Infheistíochta in aghaidh caillteanas de thoradh oibríochtaí um maoiniú a thacaíonn le tionscadail infheistíochta lasmuigh den Aontas

 28. #1714945

  Chomh maith leis sin, maidir le haerárthaí tríú tír a oibrítear isteach sa chríoch, laistigh den chríoch sin agus amach aisti, ina bhfuil feidhm ag forálacha ábhartha an Chonartha ar an Aontais Eorpaigh (CAE) agus an Chonartha ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) (“na Conarthaí”); ba cheart dóibh a bheith faoi réir maoirseacht iomchuí ar leibhéal an Aontais laistigh de na teorainneacha a socraíodh leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta, a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 (“Coinbhinsiún Chicago”) agus ar páirtithe na Ballstáit uile ann.

  In addition, third-country aircraft that are operated into, within or out of the territory where the relevant provisions of the Treaty on European Union (‘TEU’) and the Treaty on the Functioning of the European Union (‘TFEU’) (the ‘Treaties’) apply should be subject to appropriate oversight at Union level within the limits set by the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the ‘Chicago Convention’), to which all Member States are parties.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 29. #1808500

  Agus prionsabal an réamhchúraim, go háirithe, á chur san áireamh, is é is cuspóir don Rialacháin seo sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint ar thruailleáin orgánacha mharthanacha trí thoirmeasc, céimniú amach a luaithe is féidir nó srianadh a dhéanamh ar tháirgeadh, ar chur ar an margadh agus ar úsáid substaintí atá faoi réir Choinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha, ‘an Coinbhinsiún’ anseo feasta, nó faoi réir an Phrótacail a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha, ‘an Prótacal’ anseo feasta, trí íoslaghdú a dhéanamh ar scaoileadh substaintí den sórt sin, d'fhonn deireadh a chur leis a luaithe is féidir nuair is indéanta sin, agus trí fhorálacha a bhunú maidir le dramhaíl arb éard í aon cheann de na substaintí sin, ina bhfuil aon cheann díobh nó atá éillithe ag aon cheann díobh.

  Taking into account, in particular, the precautionary principle, the objective of this Regulation is to protect human health and the environment from POPs by prohibiting, phasing out as soon as possible, or restricting the manufacturing, placing on the market and use of substances subject to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, hereinafter ‘the Convention’, or the Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants, hereinafter ‘the Protocol’, by minimising, with a view to eliminating where feasible as soon as possible, releases of such substances, and by establishing provisions regarding waste consisting of, containing or contaminated by any of those substances.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 30. #232367

  *Coinbhinsiún na gComhphobal Eorpach ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear an Prótacal atá i gceangal leis an gCoinbhinsiún sin), a síníodh sa Bhruiséil an 27ú lá de Mheán Fómhair, 1968 (Airteagal 47.1)*An Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear Prótacal 1), a síníodh i Lugano an 16ú lá de Mheán Fómhair, 1988 (Airteagal 47.1)

  *The Convention of the European Communities on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (and the Protocol annexed thereto) signed at Brussels on the 27th day of September, 1968 (Article 47.1)*The Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (and Protocol 1) signed at Lugano on the 16th day of September, 1988 (Article 47.1)

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 31. #284441

  (23) Tá forlámhas ag an Rialachán seo, i gcaidreamh idir na Ballstáit ar páirtithe iad ann, ar na forálacha atá sna comhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha nó i socruithe a bhfuil an raon feidhme céanna acu, a thug na Ballstáit i gcrích, agus go háirithe ar an bPrótacal atá i gceangal le Coinbhinsiún na Bruiséile an 27 Meán Fómhair 1968 [8] agus ar Choinbhinsiún na Háige an 15 Samhain 1965 [9].

  (23) This Regulation prevails over the provisions contained in bilateral or multilateral agreements or arrangements having the same scope, concluded by the Member States, and in particular the Protocol annexed to the Brussels Convention of 27 September 1968 [8] and the Hague Convention of 15 November 1965 [9] in relations between the Member States party thereto.

  Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle

 32. #328778

  Ó tharla nach féidir cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon an eitlíocht shibhialta a chosaint ar ghníomhartha cur isteach neamhdhleathaigh agus bonn a leagan síos le go mbeifear in ann léirmhíniú comhchoiteann a dhéanamh ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, a ghnóthú go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí an Rialacháin seo, is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objectives of this Regulation, namely to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference and to provide a basis for a common interpretation of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 33. #332898

  Ní féidir urrús, banna ná taisce, de chineál ar bith, a éileamh ar pháirtí a iarrfaidh forghníomhú i Stát amháin atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar bhreithiúnas a tugadh i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an bhforas gur náisiúnach eachtrach é ná ar an bhforas nach bhfuil sainchónaí ná gnáthchónaí air sa Stát a n-iarrtar an forghníomhú ann.

  No security, bond or deposit, however described, shall be required of a party who in one State bound by this Convention, applies for enforcement of a judgment given in another State bound by this Convention on the ground that he is a foreign national or that he is not domiciled or resident in the State in which enforcement is sought.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 34. #351708

  Maidir le beartas víosa, tá bunú "corpais chomhchoitinn" reachtaíochta, go háirithe trí chomhdhlúthú agus trí fhorbairt an acquis (forálacha ábhartha an Choinbhinsiúin chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme [2] agus na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha [3] ar cheann de na heilimintí bunúsacha a bhaineann le "tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an gcomhbheartas víosa mar chuid de chóras ilsraitheach a mbeadh sé de chuspóir aige taisteal dlisteanach a éascú agus dul i ngleic leis an inimirce mhídhleathach trí bhreis comhchuibhithe a dhéanamh ar reachtaíocht náisiúnta agus ar chleachtais láimhseála i misin chonsalacha áitiúla", faoi mar a shainmhínítear é i gClár na Háige:

  As regards visa policy, the establishment of a "common corpus" of legislation, particularly via the consolidation and development of the acquis (the relevant provisions of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 [2] and the Common Consular Instructions [3], is one of the fundamental components of "further development of the common visa policy as part of a multi-layer system aimed at facilitating legitimate travel and tackling illegal immigration through further harmonisation of national legislation and handling practices at local consular missions", as defined in the Hague Programme:

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 35. #458304

  Beidh dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa Phrótacal seo, chun réamhrialuithe a thabhairt ar léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an bPrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin agus a dréachtaíodh ar an 27 Meán Fómhair 1996(1), dá ngairtear “an chéad Phrótacal” anseo feasta.

  The Court of Justice of the European Communities shall have jurisdiction, pursuant to the conditions laid down in this Protocol, to give preliminary rulings on the interpretation of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the Protocol to that Convention drawn up on 27 September 1996(1), hereinafter referred to as ‘the first Protocol’.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 36. #481262

  174.—(1) (a) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh i leith iarratas ar fhorbairt ar gá ráiteas tionchair timpeallachta a chur isteach ina leith, i gcás inarb eol don údarás pleanála, nó don Bhord ar achomharc, gur dóigh go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt ar an gcomhshaol i mBallstát eile de na Comhphobail Eorpacha nó i stát is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann nó i gcás ina measann an Stát eile lena mbaineann gur dóigh go mbeadh éifeachtaí den sórt sin ag an bhforbairt.

  174.—(1) (a) The Minister may make regulations in respect of applications for development which require the submission of an environmental impact statement, where the planning authority, or the Board on appeal, is aware that the development is likely to have significant effects on the environment in another Member State of the European Communities or a state which is a party to the Transboundary Convention or where the other State concerned considers that the development would be likely to have such effects.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 37. #566608

  Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh

  European Council Decision of 11 May 2012 on the examination by a conference of representatives of the governments of the Member States of the amendment to the Treaties proposed by the Irish Government in the form of a Protocol on the concerns of the Irish people on the Treaty of Lisbon, to be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, and not to convene a Convention

  2013/106/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh

 38. #603081

  Trí shonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 111/2005, arna leasú leis an Rialachán seo, agus chun críocha aon ghníomhartha tarmligthe agus aon ghníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh dá bhun, ba cheart go n-urramófaí an ceart bunúsach chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh a ráthaítear le hAirteagal 8 den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, mar aon leis an gceart chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh agus an ceart um chosaint sonraí pearsanta a aithnítear le hAirteagal 7 agus le hAirteagal 8 faoi seach de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

  The processing of personal data for the purposes of Regulation (EC) No 111/2005, as amended by this Regulation, and any delegated and implementing acts adopted pursuant thereto should respect the fundamental right to respect for private and family life recognised by Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as well as the right to respect for private and family life, and the right to the protection of personal data recognised, respectively, by Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1259/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha

 39. #686456

  an Coinbhinsiún idir an Bheilg agus an Ostair ar Fhoirceannadh, ar Shocruithe, ar Chomhdhéanamh agus ar Fhionraí Íocaíochtaí (leis an bPrótacal Breise an 13 Meitheamh 1973), a síníodh sa Bhruiséil an 16 Iúil 1969;

  the Convention between Belgium and Austria on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements, Compositions and Suspension of Payments (with Additional Protocol of 13 June 1973), signed at Brussels on 16 July 1969;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 40. #691781

  Le próiseáil arna déanamh ar shonraí pearsanta chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 515/97 agus le haon ghníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh dá bhun, ba cheart go gcloífí leis an gceart bunúsach chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh a aithnítear le hAirteagal 8 den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (CECD), mar aon leis na cearta chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh agus an ceart um chosaint sonraí pearsanta a aithnítear, faoi seach, le hAirteagal 7 agus le hAirteagal 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

  The processing of personal data for the purposes of Regulation (EC) No 515/97 and any delegated and implementing acts adopted pursuant thereto should observe the fundamental right to respect for private and family life recognised by Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as well as the rights to respect for private and family life, and the right to the protection of personal data, recognised, respectively, by Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

  Rialachán (AE) 2015/1525 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 41. #724140

  Cuireann Poblacht na Seice i bhfios go daingean, lena chois sin, nach bhféadfar rud ar bith atá sa Chairt a léiriú ar bhealach a chuirfeadh srian ar chearta an duine ná ar shaoirsí bunúsacha ná a dhéanfadh dochar dóibh, mar a aithnítear ina raon feidhme faoi seach iad le dlí an Aontais agus le comhaontuithe idirnáisiúnta a bhfuil an tAontas nó na Ballstáit uile ina bpáirtithe iontu, lena n-áirítear an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, agus le Bunreachtanna na mBallstát.

  The Czech Republic further stresses that nothing in the Charter may be interpreted as restricting or adversely affecting human rights and fundamental freedoms as recognised, in their respective field of application, by Union law and by international agreements to which the Union or all the Member States are party, including the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and by the Member States' Constitutions.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 42. #754576

  Ba cheart, dá bhrí sin, aird a thabhairt ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Iascaireacht agus ar Chaomhnú Acmhainní Beo na Mórmhara, a síníodh sa Ghinéiv an 29 Aibreán 1958, ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a Thomhas, a síníodh i Londain an 23 Meitheamh 1969 (“Coinbhinsiún 1969”), agus ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Sábháilteacht Soithí Iascaireachta, a síníodh in Torremolinos an 2 Aibreán 1977.

  Therefore, account should be taken of the United Nations Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, signed in Geneva on 29 April 1958, the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, signed in London on 23 June 1969 (the ‘1969 Convention’) and the International Convention for the Safety of Fishing Vessels, signed in Torremolinos on 2 April 1977.

  Rialachán (AE) 2017/1130 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 lena sainmhínítear saintréithe soithí iascaireachta

 43. #1158371

  Déanfar conbhuanna d'fheithiclí nó otharthraenacha ar talamh. nó soithí a cuireadh ar fáil go speisialta ar muir, a mbeidh sibhialtaigh chréachtaithe agus bhreoite, daoine easlána agus mná i dtinneas clainne, a n-iompar acu, a urramú agus a choimirciú ar an gcuma chéanna leis na hoispidéil dá bhforáiltear in Airteagal 18, agus, le toiliú an Stáit beidh siad le haithint tríd an bhfeathal ar leith a thaispeáint a bhfuil foráil ina leith in Airteagal 38 de Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.

  Convoys of vehicles or hospital trains on land or specially provided vessels on sea, conveying wounded and sick civilians, the infirm and maternity cases shall be respected and protected in the same manner as the hospitals provided for in Article 18, and shall be marked, with the consent of the State, by the display of the distinctive emblem provided for in Article 38 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 44. #1190749

  (4) I gcás ina gcomhdófar an tsonraíocht iomlán de bhun iarratais choinbhinsiúin, agus go mbeidh an t-éileamh bunaithe go cothrom ar an ábhar a bheidh nochta san iarratas ar chosaint i dtír choinbhinsiúin, nó, má tá an t-iarratas coinbhinsiúin bunaithe ar níos mó ná aon iarratas amháin den sórt sin ar chosaint, i gceann de na hiarratais sin, is é is dáta tosaíochta don éileamh sin dáta an iarratais iomchuí ar chosaint.

  (4) Where the complete specification is filed in pursuance of a convention application and the claim is fairly based on the matter disclosed in the application for protection in a convention country or, where the convention application is founded upon more than one such application for protection, in one of those applications, the priority date of that claim shall be the date of the relevant application for protection.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 45. #1191505

  (2) I gcás ina gcomhdófar sonraíocht iomlán de bhun iarratais choinbhinsiúin, ansin, d'ainneoin aon ní san Acht seo, ní dhiúltóidh an Ceannasaí an phaitinn a dheonú, agus ní chúlghairfear an phaitinn ná ní chuirfear ó bhail í de bhíthin amháin go ndearnadh aon ábhar a nochtadh in aon iarratas ar chosaint i dtír choinbhinsiúin agus ar a mbeidh an t-iarratas coinbhinsiúin bunaithe, a úsáid nó a fhoilsiú tráth ar bith i ndiaidh dáta an iarratais sin ar chosaint.

  (2) Where a complete specification is filed in pursuance of a convention application, then, notwithstanding anything in this Act, the Controller shall not refuse to grant the patent, and the patent shall not be revoked or invalidated by reason only that any matter disclosed in any application for protection in a convention country upon which the convention application is founded was used or published at any time after the date of that application for protection.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 46. #1457728

  Nuair a dhéanfar ceist i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin nó ionstraime eile dá luaitear in Airteagal 1 a tharraingt anuas i gcás a bheidh ar feitheamh os comhair cúirte dá luaitear in Airteagal 2.1, iarrfaidh an chúirt sin ar an gCúirt Bhreithiúnais, má mheasann sí gur gá cinneadh ar an gceist ionas go bhféadfaidh sí breithiúnas a thabhairt, rialú a thabhairt ar an gceist sin.

  Where a question of interpretation of the Convention or of one of the other instruments referred to in Article 1 is raised in a case pending before one of the courts listed in Article 2. 1, that court shall, if it considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment, request the Court of Justice to give a ruling thereon.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 47. #1566815

  Nuair a dhéanfar ceist i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin nó ionstraime eile a luaitear in Airteagal 1 a tharraingt anuas i gcás a bheidh ar feitheamh os comhair cúirte dá dtagraítear in Airteagal 2(1), iarrfaidh an chúirt sin ar an gCúirt Bhreithiúnais, má mheasann sí gur gá breith ar an gceist ionas go bhféadfaidh sí breithiúnas a thabhairt, rialú a thabhairt ar an gceist sin.

  Where a question of interpretation of the Convention or of one of the other instruments referred to in Article 1 is raised in a case pending before one of the courts listed in Article 2.1, that court shall, if it considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment, request the Court of Justice to give a ruling thereon. [GA]

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 48. #1649560

  Ó tharla nach féidir cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon an eitlíocht shibhialta a chosaint ar ghníomhartha cur isteach neamhdhleathaigh agus bonn a leagan síos le go mbeifear in ann léirmhíniú comhchoiteann a dhéanamh ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, a ghnóthú go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí an Rialacháin seo, is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objectives of this Regulation, namely to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference and to provide a basis for a common interpretation of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 49. #1676292

  Go háirithe, ba cheart atreisiú a dhéanamh ar an méid a rannchuidíonn oibríochtaí a dtacaítear leo le CEIS chun spriocanna uaillmhianacha an Aontais, a leagadh amach ag an 21ú Comhdháil de chuid na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (COP21), a bhaint amach, agus ba cheart atreisiú dhéanamh ar thiomantas an Aontais chun laghdú de 80 go 95 % a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa.

  In particular, the contribution of operations supported by the EFSI to achieving the ambitious Union targets set at the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP21) and the Union commitment to reduce greenhouse gas emissions by 80 to 95 % should be reinforced.

  Rialachán (AE) 2017/2396 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach

 50. #1777029

  Iarrtar ar an gCoimisiún meastóireacht a dhéanamh ar chóras an Aontais do noirm sceite agus seachadta le haghaidh soithí uiscebhealaí intíre, d’fhonn leanúint de na hiarrachtaí an creat reachtaíochta d’uiscebhealaí intíre an Aontais a chomhchuibhiú agus an Coinbhinsiún maidir le bailiú, taisceadh agus glacadh dramhaíl a tháirgtear le linn loingseoireachta ar an Réin agus ar na huiscebhealaí intíre an 9 Meán Fómhair 1996 (CDNI) a chur san áireamh.

  To continue the efforts of harmonising the legislative framework for Union inland waterways, the Commission is invited to evaluate a Union regime for discharge and delivery norms of inland waterway vessels, taking into account the Convention on the collection, deposit and reception of waste produced during navigation on the Rhine and inland waterways of 9 September 1996 (CDNI).

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 51. #1783055

  Maidir le Ballstát a bhfuil rún aige aitheantas a thabhairt, trí fhormhuiniú, do na deimhnithe inniúlachta nó do na deimhnithe oilteachta dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo arna n-eisiúint ag tríú tír chuig máistir, oifigeach nó oibreoir raidió, le haghaidh fónamh ar longa a bhfuil a bhratach ar foluain orthu, cuirfidh an Ballstát sin iarraidh faoi bhráid an Choimisiúin ar aitheantas don tríú tír sin, agus réamhanailís ag gabháil leis ar cheanglais Choinbhinsiún STCW a bheith á gcomhlíonadh ag an tríú tír tríd an bhfaisnéis dá dtagraítear in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Treoir seo a bhailiú.

  A Member State which intends to recognise, by endorsement, the certificates of competency or the certificates of proficiency referred to in paragraph 1 of this Article issued by a third country to a master, officer or radio operator, for service on ships flying its flag, shall submit a request to the Commission for the recognition of that third country, accompanied by a preliminary analysis of the third country's compliance with the requirements of the STCW Convention by collecting the information referred to in Annex II to this Directive.

  Treoir (AE) 2019/1159 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2008/106/CE maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/45/EC maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 52. #1783058

  Nuair a ghlacfar cinneadh dearfach chun tús a chur leis an measúnú, baileoidh an Coimisiún, le cúnamh ón nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí, agus le ról féideartha an Bhallstáit atá ag tíolacadh na hiarrata, chomh maith le haon Bhallstáit leasmhara eile, baileoidh an Coimisiún an fhaisnéis dá dtagraítear in Iarscríbhinn II a ghabhann leis Treoir seo agus déanfaidh sé measúnú ar na córais oiliúna agus deimhnithe sa tríú tír ar tíolacadh an iarraidh ar aitheantas ina leith, chun a fhíorú go gcomhlíonann an tír sin ceanglais uile Choinbhinsiún STCW agus go ndearnadh na bearta iomchuí chun eisiúint deimhnithe calaoiseacha a chosc agus chun a bhreithniú ar dhaingnigh sí an Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí, 2006.

  When a positive decision for initiating the assessment has been adopted, the Commission, assisted by the European Maritime Safety Agency and with the possible involvement of the Member State submitting the request and any other interested Member States, shall collect the information referred to in Annex II to this Directive and shall carry out an assessment of the training and certification systems in the third country for which the request for recognition was submitted, in order to verify that the country concerned meets all the requirements of the STCW Convention and that appropriate measures have been taken to prevent issuance of fraudulent certificates, and to consider whether it has ratified the Maritime Labour Convention, 2006.

  Treoir (AE) 2019/1159 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2008/106/CE maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/45/EC maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 53. #1807412

  Ar bhonn na faisnéise arna cur isteach ag na Ballstáit dá dtagraítear i bpointe (a), cuirfidh seirbhísí an Choimisiúin, faoin 31 Deireadh Fómhair gach bliain, forléargas ar an Aontas ina iomláine ar fáil go poiblí ar thabhairt isteach san Aontas agus onnmhairiú agus ath-onnmhairiú ón Aontas eiseamail de na speicis a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leo, agus cuirfidh siad faisnéis ar aghaidh chuig Rúnaíocht an Choinbhinsiúin i ndáil leis na speicis a bhfuil feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leo.

  On the basis of the information submitted by the Member States referred to in point (a), the Commission services shall make publicly available, before 31 October each year a Union-wide overview on the introduction into, and the export and re-export from, the Union of specimens of the species to which this Regulation applies and shall forward to the Convention Secretariat information on the species to which the Convention applies.

  Rialachán (AE) 2019/1010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le hoibleagáidí tuairiscithe a ailíniú i réimse na reachtaíochta a bhaineann leis an gcomhshaol, agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 166/2006 agus (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE agus 2010/63/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialacháin (CE) Uimh. 338/97 agus (CE) Uimh. 2173/2005 ón gComhairle, agus Treoir 86/278/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 54. #226749

  (c) I gcás ina mbeidh an duine atá le seirbheáil i Stát eile is páirtí i gCoinbhinsiún na Háige dar dáta 15 Samhain 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, déanfar an tseirbheáil de réir fhorálacha an Choinbhinsiúin sin (a bhféadfaidh seirbheáil leis an bpost faoi mhír(a) den alt seo a bheith san áireamh iontu, ar choinníoll nach mbeidh agóid déanta ag an Stát cinn scríbe i gcoinne na seirbheála sin faoi Airteagal 10 (a) de Choinbhinsiún na Háige.

  ( c ) In a case where the person to be served is in another State which is a party to The Hague Convention of 15th November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, service shall be effected in accordance with the provisions of that Convention (which may include service by post under paragraph (a) hereof provided the State of destination has not made an objection to such service under Article 10 (a) of The Hague Convention.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 55. #228255

  ciallaíonn "Coinbhinsiún Nua-Eabhrac" an Coinbhinsiún ar ghnóthú cothabhála ar an gcoigríoch arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 20ú lá de Mheitheamh, 1956;

  "the New York Convention" means the Convention on the recovery abroad of maintenance done at New York on the 20th day of June, 1956;

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 56. #278783

  3. I gcás coimhlinte idir barántas gabhála agus iarraidh ar eiseachadadh arna tíolacadh ag tríú Stát, is é údarás inniúil an Stáit fhorghníomhaithigh a ghlacfaidh an bhreith faoi cé acu an ag an mbarántas gabhála nó ag an iarraidh ar eiseachadadh atá tosaíocht, agus aird chuí aige ar na himthosca uile, go háirithe na himthosca dá dtagraítear i mír 1 agus na himthosca atá luaite sa choinbhinsiún is infheidhme.

  3. In the event of a conflict between an arrest warrant and a request for extradition presented by a third State, the decision as to whether the arrest warrant or the extradition request takes precedence shall be taken by the competent authority of the executing State with due consideration of all the circumstances, in particular those referred to in paragraph 1 and those mentioned in the applicable convention.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 57. #284405

  Tá príomhábhar an Rialacháin sin bunaithe ar an gCoinbhinsiún.

  The main content of that Regulation is based on the Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle

 58. #312052

  Ba cheart, go háirithe, Iarscríbhinn 13 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago, mar aon leis na leasuithe iardain a rinneadh ar an Iarscríbhinn sin, a chur san áireamh, ar Iarscríbhinn í agus ar leasuithe iad lena leagtar síos na caighdeáin idirnáisiúnta agus na cleachtais mholta maidir le himscrúdú tionóiscí agus teagmhas aerárthaí, chomh maith le tuiscint na dtéarmaí Stát an Chláraithe, Stát an Oibreora, Stát an Deartha, Stát na Monaraíochta agus an Stát an Tarlaithe a úsáidtear ann.

  Particular account should be taken of Annex 13 to the Chicago Convention and of its subsequent amendments, which lay down international standards and recommended practices for aircraft accident and incident investigation, as well as the understanding of the terms of State of Registry, State of the Operator, State of Design, State of Manufacture and State of Occurrence used therein.

  Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE

 59. #318212

  2. An Ballstát a fuair amharc ar shoitheach Páirtí neamhChonarthaigh, féachfaidh sé leis an soitheach sin a chur ar an eolas gan mhoill go bhfuarthas amharc air nó gur sainaithníodh é ar bhealach eile agus é ag gabháil do ghníomhaíochtaí iascaireachta i Limistéar an Choinbhinsiúin agus, mura rud é gur dheonaigh an NEAFC stádas Páirtí neamhChonarthaigh chomhoibríoch do Stát brataí an tsoithigh sin, déantar a thoimhdiú dá bharr sin go bhfuil sé ag baint ó na bearta caomhnaithe agus bainistithe.

  2. The Member State which sighted the non-Contracting Party vessel shall attempt to inform that vessel without delay that it has been sighted or otherwise identified as engaging in fishing activities in the Convention Area and is consequently presumed, unless its flag state has been accorded the status of cooperating non-Contracting Party by NEAFC, to be undermining the NEAFC conservation and management measures.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 60. #332870

  Má mhainníonn an páirtí ar a n-iarrtar forghníomhú láithriú os comhair na cúirte achomhairc in imeachtaí a bhaineann le hachomharc arna thionscnamh ag an iarratasóir, beidh feidhm ag Airteagal 26(2) go (4) fiú i gcás nach bhfuil sainchónaí ar an bpáirtí ar a n-iarrtar an forghníomhú in aon cheann de na Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo.

  If the party against whom enforcement is sought fails to appear before the appellate court in proceedings concerning an appeal brought by the applicant, Article 26(2) to (4) shall apply even where the party against whom enforcement is sought is not domiciled in any of the States bound by this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 61. #332928

  Chun a chinneadh an bhfuil sainchónaí ar pháirtí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar tugadh ábhar os comhair a chúirteanna, cuirfidh an chúirt a dlí inmheánach chun feidhme.

  In order to determine whether a party is domiciled in the State bound by this Convention whose courts are seised of a matter, the court shall apply its internal law.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 62. #332929

  Mura bhfuil sainchónaí ar pháirtí sa Stát ar tugadh an t-ábhar os comhair a chúirteanna, déanfaidh an chúirt, chun a chinneadh an bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an bpáirtí, dlí an Stáit sin a chur chun feidhme.

  If a party is not domiciled in the State whose courts are seised of the matter, then, in order to determine whether the party is domiciled in another State bound by this Convention, the court shall apply the law of that State.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 63. #332982

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt lena shíniú ag an gComhphobal Eorpach, ag an Danmhairg, agus ag Stáit ar Comhaltaí iad, tráth na hoscailte lena shíniú, de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa.

  The Convention shall be open for signature by the European Community, Denmark, and States which, at the time of the opening for signature, are Members of the European Free Trade Association.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 64. #333085

  maidir le léiriú comhionann ar an gcoinbhinsiún agus maidir leis an mbuanchoiste

  on the uniform interpretation of the Convention and on the Standing Committee

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 65. #333333

  an Coinbhinsiún idir an Danmhairg, an Fhionlainn, an Íoslainn, an Iorua agus an tSualainn ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas, a síníodh i gCóbanhávan an 16 Márta 1932,

  the Convention between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on the recognition and enforcement of judgments, signed at Copenhagen on 16 March 1932,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 66. #333334

  an Coinbhinsiún idir Cónaidhm na hEilvéise agus an Iodáil ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas, a síníodh sa Róimh an 3 Eanáir 1933,

  the Convention between the Swiss Confederation and Italy on the recognition and enforcement of judgments, signed at Rome on 3 January 1933,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 67. #333335

  an Coinbhinsiún idir an tSualainn agus Cónaidhm na hEilvéise ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas agus dámhachtainí eadrána, a síníodh i Stócólm an 15 Eanáir 1936,

  the Convention between Sweden and the Swiss Confederation on the recognition and enforcement of judgments and arbitral awards signed at Stockholm on 15 January 1936,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 68. #333336

  an Coinbhinsiún idir Cónaidhm na hEilvéise agus an Bheilg ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas agus dámhachtainí eadrána, a síníodh i mBeirn an 29 Aibreán 1959,

  the Convention between the Swiss Confederation and Belgium on the recognition and enforcement of judgments and arbitration awards, signed at Berne on 29 April 1959,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 69. #333337

  an Coinbhinsiún idir an Ostair agus Cónaidhm na hEilvéise ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas, a síníodh i mBeirn an 16 Nollaig 1960,

  the Convention between Austria and the Swiss Confederation on the recognition and enforcement of judgments, signed at Berne on 16 December 1960,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 70. #333341

  an Coinbhinsiún idir an Iorua agus an Ostair ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta, a síníodh i Vín an 21 Bealtaine 1984.

  the Convention between Norway and Austria on the recognition and enforcement of judgments in civil matters, signed at Vienna on 21 May 1984.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 71. #339300

  Athbhreithneoidh an Coimisiún an liosta ceimiceán in Iarscríbhinn I uair sa bhliain ar a laghad, ar bhonn forbairtí i ndlí an Chomhphobail agus faoin gCoinbhinsiún.

  The list of chemicals in Annex I shall be reviewed by the Commission at least every year, on the basis of developments in Community law and under the Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 72. #433759

  (3) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le haon Aire eile den Rialtas ar dóigh leis an Aire go mbaineann sé leis nó léi, rialacháin a dhéanamh chun gealltanais an Stáit faoin gCoinbhinsiún a chomhlíonadh de réir théarmaí an Choinbhinsiúin agus chun lánfheidhm a thabhairt do Rialacháin an Choinbhinsiúin, agus do Chaighdeáin Chód an Choinbhinsiúin, i leith long (de réir bhrí Airteagal II(1)(i) den Choinbhinsiún) ar longa Éireannacha iad, agus i leith farraigeoirí a bheidh ag seoladh ar na longa sin.

  (3) The Minister may, following consultation with any other Minister of the Government who in the opinion of the Minister is concerned, make regulations to fulfil the State’s commitments under the Convention in accordance with its terms and to give full force to the Regulations, and the Standards of the Code, of the Convention with respect to ships (within the meaning of Article II(1)(i) of the Convention) which are Irish ships and seafarers sailing on those ships.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 73. #456476

  ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE NÓSANNA IMEACHTA SIMPLITHE I nDÁIL LE hEISEACHADADH IDIR BALLSTÁIT AN AONTAIS EORPAIGH ARNA THARRAINGT SUAS AR BHONN AIRTEAGAL K.3 DEN CHONRADH AR AN AONTAS EORPACH LE GNÍOMH NA COMHAIRLE A RINNEADH SA BHRUISÉIL AN 10 MÁRTA, 1995; DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE hEISEACHADADH IDIR BALLSTÁIT AN AONTAIS EORPAIGH ARNA THARRAINGT SUAS AR BHONN AN AIRTEAGAIL SIN K.3 LE GNÍOMH NA COMHAIRLE A RINNEADH SA BHRUISÉIL AN 27 MEÁN FÓMHAIR, 1996; AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN AGUS CHUN CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AN ACHTA UM EISEACHADADH, 1965; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN. [19 Nollaig, 2001]

  AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE CONVENTION ON SIMPLIFIED EXTRADITION PROCEDURES BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION BY COUNCIL ACT DONE AT BRUSSELS ON 10 MARCH 1995; TO GIVE EFFECT TO THE CONVENTION RELATING TO EXTRADITION BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION DRAWN UP ON THE BASIS OF THE SAID ARTICLE K.3 BY COUNCIL ACT DONE AT BRUSSELS ON 27 SEPTEMBER 1996; AND FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND THE EXTRADITION ACT, 1965; AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 74. #457774

  ciallaíonn “an Prótacal maidir le Léiriú” an Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 29 Samhain 1996; agus

  “Protocol on Interpretation” means the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 29 November 1996; and

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 75. #458273

  Mura mbeidh an Coinbhinsiún tagtha i bhfeidhm ar an dáta sin áfach, tiocfaidh an Prótacal seo i bhfeidhm ar an dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm.

  If, however, the Convention has not entered into force on that date, this Protocol shall enter into force on the date on which the Convention enters into force.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 76. #458371

  (a) ciallaíonn “an CoinbhinsiúnCoinbhinsiún an 26 Iúil 1995, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint(1);

  (a) ‘Convention’ shall mean the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on the protection of the European Communities’ financial interests, of 26 July 1995(1);

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 77. #458471

  Mura mbeidh an Coinbhinsiún tagtha i bhfeidhm ar an dáta sin áfach, tiocfaidh an Prótacal seo i bhfeidhm ar an dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm.

  If, however, the Convention has not entered into force on that date, this Protocol shall enter into force on the date on which the Convention enters into force.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 78. #513120

  na trí chruinniú neamhfhoirmiúla a bhí ag na hAirí atá freagrach as beartais mhíchumais, a tionóladh faoi Uachtaránacht na Gearmáine an 11 Meitheamh 2007, faoi Uachtaránacht na Slóivéine an 22 Bealtaine 2008 agus faoi Uachtaránacht na Spáinne an 19 Bealtaine 2010, inar dhírigh na hAirí ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme agus ar an gCoinbhinsiún a áireamh i measc thosaíochtaí an Phlean Gníomhaíochta Eorpaigh um Míchumas agus inar aithin siad freisin a thábhachtaí atá an comhar idir na Ballstáit agus an tAontas Eorpach d'fhonn an cur chuige atá bunaithe ar chearta an duine i leith míchumais a neartú;

  the three informal meetings of Ministers responsible for disability policies, held under the German Presidency on 11 June 2007, under the Slovenian Presidency on 22 May 2008 and under the Spanish Presidency on 19 May 2010, where the Ministers focused on the implementation of the UN Convention and on its inclusion among the priorities of the European Disability Action Plan and where they recognised the importance of cooperation between the Member States and the European Union with a view to strengthening the human-rights-based approach to disability;

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 79. #562322

  An Coinbhinsiún ar Chosc agus Pionósú Choir an Chinedhíothaithe (1948)

  Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 80. #591580

  Déanfaidh an máistir, gníomhaire na loinge nó duine éigin eile arna údarú go cuí ag an máistir nó a fhíordheimhneofar ar bhealach a bheidh inghlactha don údarás poiblí lena mbaineann (dá ngairfear, sa dá chás, an "máistir" anseo feasta), liosta den chriú agus d'aon phaisinéirí a bheidh ann a tharraingt suas, ar liosta é ar a mbeidh an fhaisnéis a bheidh de dhíth i bhfoirm 5 (liosta an chriú) agus i bhfoirm 6 (liosta na bpaisinéirí) den Choinbhinsiún maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú (Coinbhinsiún FAL) agus, i gcás inarb infheidhme, uimhir an víosa nó an cheada chónaithe:

  The master, the ship's agent or some other person duly authorised by the master or authenticated in a manner acceptable to the public authority concerned (in both cases hereinafter referred to as "the master"), shall draw up a list of the crew and any passengers containing the information required in the forms 5 (crew list) and 6 (passenger list) of the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention) as well as, where applicable, the visa or residence permit numbers:

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 81. #594019

  Trí chur chun feidhme ceart agus comhordaithe a dhéanamh ar Threoir 2011/92/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le measúnú ar na héifeachtaí atá ag tionscadail áirithe phoiblí agus phríobháideacha ar an gcomhshaol [15]; ar Threoir 2001/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2001 maidir le measúnú ar na héifeachtaí atá ag pleananna agus cláir áirithe ar an gcomhshaol [16], i gcás inarb infheidhme, ar Choinbhinsiún maidir le rochtain ar fhaisnéis, rannpháirtíocht an phobail i ndéanamh cinntí agus rochtain ar dhlí agus ar cheart maidir le cúrsaí comhshaoil, arna shíniú in Aarhus an 25 Meitheamh 1998 [17] ("Coinbhinsiún Aarhus") agus Coinbhinsiún Espoo maidir le measúnacht tionchair timpeallachta i gcomhthéacs trasteorann ("Coinbhinsiún Espoo"), ba cheart go n-áiritheofaí comhchuibhiú na bpríomhphrionsabal maidir le measúnú ar éifeachtaí comhshaoil, lena n-áirítear i gcomhthéacs trasteorann.

  The correct and coordinated implementation of Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment [15], of Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment [16], where applicable, of the Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters, signed in Aarhus on 25 June 1998 [17] (the "Aarhus Convention"), and of the Espoo Convention on environmental impact assessment in a transboundary context (the "Espoo Convention") should ensure the harmonisation of the main principles for the assessment of environmental effects, including in a cross-border context.

  Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 82. #595942

  D’aontaigh an Chomhairle Eorpach, ag a cruinniú speisialta in Tampere an 15 agus an 16 Deireadh Fómhair 1999, oibriú i dtreo CEAS a bhunú, bunaithe ar chur i bhfeidhm iomlán agus uileghabhálach Choinbhinsiún na Ginéive Maidir le Stádas Dídeanaithe an 28 Iúil 1951, arna fhorlíonadh le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967 (dá ngairtear "Coinbhinsiún na Ginéive" anseo feasta), á áirithiú ar an dóigh sin nach seoltar aon duine ar ais chuig géarleanúint, i.e. ag cloí le prionsabal an non-refoulement.

  The European Council, at its special meeting in Tampere on 15 and 16 October 1999, agreed to work towards establishing the CEAS, based on the full and inclusive application of the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as supplemented by the New York Protocol of 31 January 1967 ("the Geneva Convention"), thus ensuring that nobody is sent back to persecution, i.e. maintaining the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát

 83. #606777

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo a ghnóthú go leordhóthanach, eadhon rannchuidiú le forbairt bhreise a dhéanamh ar limistéar ina ndéantar comhionannas agus cearta daoine, mar a chumhdaítear iad in CAE, in CFAE agus sa Chairt agus i gcoinbhinsiúin idirnáisiúnta ar chearta an duine a bhfuil an tAontas tar éis aontú dóibh, a chur chun cinn agus a chosaint agus a chur chun feidhme go héifeachtúil, ach, de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, gur féidir iad a ghnóthú níos fearr ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 CAE.

  Since the objective of this Regulation, namely to contribute to the further development of an area where equality and the rights of persons, as enshrined in the TEU, the TFEU and the Charter and in international human rights conventions to which the Union has acceded, are promoted, protected and effectively implemented, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.

  Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 84. #606792

  Is é cuspóir ginearálta an Chláir rannchuidiú, i gcomhréir le hAirteagal 4, tuilleadh forbartha a dhéanamh ar limistéar, ina mbeidh an comhionannas agus cearta an duine, mar a chumhdaítear iad sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, sa Chairt agus sna coinbhinsiúin idirnáisiúnta um chearta an duine a bhfuil an tAontas tar éis aontú dóibh, á gcur chun cinn, á gcosaint agus á gcur chun feidhme ar bhealach éifeachtach.

  The general objective of the Programme shall be to contribute, in accordance with Article 4, to the further development of an area where equality and the rights of persons as enshrined in the TEU, in the TFEU, in the Charter and in the international human rights conventions to which the Union has acceded, are promoted, protected and effectively implemented.

  Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 85. #606809

  feabhas a chur ar an eolas agus an tuiscint ar na hábhair a d'fhéadfadh a bheith ina mbacainní ar fheidhmiú na gceart agus na bprionsabal atá ráthaithe le CAE, le CFAE, leis an gCairt, le coinbhinsiúin idirnáisiúnta a bhfuil an tAontas tar éis aontú dóibh agus le dlí tánaisteach an Aontais

  improving knowledge and understanding of potential obstacles to the exercise of rights and principles guaranteed by the TEU, the TFEU, the Charter, international conventions to which the Union has acceded, and secondary Union legislation.

  Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 86. #686455

  an Coinbhinsiún idir an Bheilg agus an Fhrainc ar Dhlínse agus ar Bhailíocht agus Forghníomhú Breithiúnas, Dámhachtaintí Eadrána agus Ionstraimí Barántúla, a síníodh i bPáras an 8 Iúil 1899;

  the Convention between Belgium and France on Jurisdiction and the Validity and Enforcement of Judgments, Arbitration Awards and Authentic Instruments, signed at Paris on 8 July 1899;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 87. #686465

  an Coinbhinsiún Eorpach ar Ghnéithe Áirithe den Fhéimheacht, a síníodh in Iostanbúl an 5 Meitheamh 1990;

  the European Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy, signed at Istanbul on 5 June 1990;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 88. #698235

  Déanfaidh an máistir, gníomhaire na loinge nó duine éigin eile arna údarú go cuí ag an máistir nó a fhíordheimhneofar ar bhealach a bheidh inghlactha don údarás poiblí lena mbaineann (dá ngairfear, sa dá chás an “máistir” anseo feasta), liosta den chriú agus d’aon phaisinéirí a bheidh ann a tharraingt suas, ar liosta é ar a mbeidh an fhaisnéis a bheidh de dhíth i bhfoirm 5 (liosta an chriú) agus i bhfoirm 6 (liosta na bpaisinéirí) den Choinbhinsiún maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú (Coinbhinsiún FAL) agus, i gcás inarb infheidhme, uimhir an víosa nó an cheada chónaithe:

  The master, the ship’s agent or some other person duly authorised by the master or authenticated in a manner acceptable to the public authority concerned (in both cases ‘the master’), shall draw up a list of the crew and any passengers containing the information required in the forms 5 (crew list) and 6 (passenger list) of the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention) as well as, where applicable, the visa or residence permit numbers:

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 89. #729004

  De mhaolú ón Rialachán seo, is féidir innill a bhfuil cineálcheadú AE faighte acu cheana féin de bhun na reachtaíochta ábhartha is infheidhme ar an 5 Deireadh Fómhair 2016, nó a chomhlíonann na ceanglais arna leagan amach ag an gCoimisiún Lárnach um Loingseoireacht na Réine (CCNR) agus arna leagan amach mar CCNR Céim II, i gcreat an Choinbhinsiúin Athbhreithnithe um Loingseoireacht na Réine, is féidir leanúint dá gcur ar an margadh go dtí na dátaí chun innill a chur ar an margadh a leagtar amach in Iarscríbhinn III.

  By way of derogation from this Regulation, engines which have received an EU type-approval pursuant to the relevant legislation applicable on 5 October 2016, or which meet the requirements set out by the Central Commission for the Navigation of the Rhine (CCNR) and adopted as CCNR Stage II, in the framework of the Revised Convention for Rhine Navigation, may continue to be placed on the market until the dates for the placing on the market of engines set out in Annex III.

  Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 90. #734485

  Caithfear an Treoir seo a chur chun feidhme i gcomhréir leis na cearta agus na prionsabail sin agus aird á tabhairt freisin ar an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, agus ar oibleagáidí eile maidir le cearta an duine faoin dlí idirnáisiúnta.

  This Directive has to be implemented in accordance with those rights and principles taking also into account the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, and other human rights obligations under international law.

  Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle

 91. #739995

  rúnaíocht Phrótacal Cartagena ar an mBithshábháilteacht a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir leis an mBithéagsúlacht;

  the secretariat of the Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Biodiversity;

  Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 92. #750295

  trádmharcanna atá, ar dháta an iarratais ar chlárú an trádmhairc de chuid AE, nó, nuair is iomchuí, na tosaíochta atá á héileamh i leith an iarratais ar chlárú an trádmhairc de chuid AE, seanaitheanta i mBallstát, sa chiall ina n-úsáidtear an focal “seanaitheanta” in Airteagal 6bis de Choinbhinsiún Pháras.

  trade marks which, on the date of application for registration of the EU trade mark, or, where appropriate, of the priority claimed in respect of the application for registration of the EU trade mark, are well known in a Member State, in the sense in which the words ‘well known’ are used in Article 6bis of the Paris Convention.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 93. #1034168

  (2) Chun an ráta sin a chinneadh, déanfar an cháin is iníoctha ag aon phearsa d'aon bhliain a ríomh gan aird ar aon fhaoíseamh i leith préimheanna árachais saoil agus gan aon laghdú ar an gcéanna i leith aon chreidmheasa a lamháladh nó atá le lamháil faoin gCoinbhinsiún, ach measfar í a bheith arna laghdú méid aon chánach atá an phearsa áirithe i dteideal, ar shlí seachas faoi Riail 20 de na Rialacha Ginearálta, a mhuirearú i gcoinne aon phearsan eile, agus measfar ioncam iomlán aon phearsan a bheith arna laghdú méid aon ioncaim a bhfuil an phearsa sin i dteideal cáin ioncaim a mhuirearú air mar adúradh.

  (2) For the purpose of determining the said rate, the tax payable by any person for any year shall be computed without regard to any relief in respect of life assurance premiums and without any reduction thereof for any credit allowed or to be allowed under the Convention but shall be deemed to be reduced by any tax which, otherwise than under Rule 20 of the General Rules, the person in question is entitled to charge against any other person, and the total income of any person shall be deemed to be reduced by the amount of any income the income tax upon which that person is entitled to charge as aforesaid.

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 94. #1155761

  ciallaíonn “an chumhacht choimirceach” maidir le príosúnach cogaidh coimircithe nó le himtheorannaí coimircithe, an chumhacht nó an eagraíocht atá, ar mhaithe leis an gcumhacht dár náisiúnach é, nó ar comhalta dá fórsaí é, nó ar chomhalta díobh é aon tráth iomchuí, ag comhlíonadh na ndualgas a shanntar do chumhachtai coimirceacha faoin gCoinbhinsiún atá leagtha amach sa Tríú Sceideal nó, de réir mar a bheidh, sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the protecting power", in relation to a protected prisoner of war or a protected internee, means the power or organisation which is carrying out, in the interests of the power of which he is a national, or of whose forces he is, or was at any material time, a member, the duties assigned to protecting powers under the Convention set out in the Third, or, as the case may be, the Fourth Schedule to this Act;

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 95. #1155900

  Tá na daoine a bhfuil a síniú anseo thíos, Lánchumhachtaigh ó na Rialtais a raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil Taidhleoireachta a tionóladh sa Ghinéive ón 21 Aibreán go dtí an 12 Lúnasa, 1949, chun athbhreithniú a dhéanamh ar Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Fóirithint ar an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite in Airm ar an Machaire den 27 Iúil, 1929, tar éis comhaontú mar a leanas:

  The undersigned Plenipotentiaries of the Governments represented at the Diplomatic Conference held at Geneva from April 21 to August 12, 1949, for the purpose of revising the Geneva Convention for the Relief of the Wounded and Sick in Armies in the Field of July 27, 1929, have agreed as follows: [GA] CHAPTER I

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 96. #1156778

  Toirmisctear bearta díoltais a imirt ar an lucht créachtaithe, breoite agus longbhriste agus ar an bpearsanra, na hárthaí nó an trealamh a choimircítear leis an gCoinbhinsiún.

  Reprisals against the wounded, sick and shipwrecked persons, the personnel, the vessels or the equipment protected by the Convention are prohibited. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 97. #1156820

  agus, fairis sin, ag Cumhachtaí nach raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil sin ach atá ina bPáirtithe in Xú Coinbhinsiún an Háig den 18 Deireadh Fómhair, 1907, chun Prionsabhail Choinbhinsiún na Ginéive de 1906 a Oiriúnú don Chogaíocht ar Muir, nó i gCoinbhinsiúin na Ginéive de 1864, 1906 nó 1929 le haghaidh Fóirithint ar an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite in Airm ar an Machaire.

  furthermore, by Powers not represented at that Conference, but which are parties to the Xth Hague Convention of October 18, 1907, for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention of 1906, or to the Geneva Conventions of 1864, 1906 or 1929 for the Relief of the Wounded and Sick in Armies in the Field. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 98. #1170240

  —Aerárthaí a bheidh ag oibriú in aerspás os cionn an Stáit a mbeidh, de bhun an Choinbhinsiúin, seirbhísí aerthráchta curtha ar fáil ann ag an Eagraíocht agus aerárthaí a cláraíodh sa Stát agus a bheidh ag oibriú in aon aerspás a mbeidh seirbhísí aerthráchta curtha ar fáil ann ag an Eagraíocht déanfaidh siad de réir údaráis chun dul ar aghaidh a eiseofar ag an Eagraíocht nó thar a ceann agus de réir na gcoinníollacha (más ann) a shonrófar sna húdaráis.

  —Aircraft operating in airspace over the State in which, pursuant to the Convention, air traffic services are provided by the Organisation and aircraft registered in the State operating in any airspace in which air traffic services are provided by the Organisation shall comply with authorisations to proceed issued by or on behalf of the Organisation and with the conditions (if any) specified in the authorisations.

  Uimhir 15 de 1963: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1963

 99. #1190688

  (4) Sonróidh iarratas coinbhinsiúin an dáta a rinneadh, agus an tír choinbhinsiúin ina ndearnadh, an t-iarratas ar chosaint don aireagán lena mbaineann an t-iarratas coinbhinsiúin, nó an chéad iarratas ar chosaint, agus déarfaidh sé nach ndearna an t-iarratasóir, ná aon duine óna ngabhann sé teideal, aon iarratas ar chosaint i dtír choinbhinsiúin i leith an aireagáin sin roimh an dáta sin.

  (4) A convention application shall specify the date on which and the convention country in which the application for protection for the invention to which the convention application relates, or the first application for protection was made, and shall state that no application for protection has been made in a convention country in respect of that invention before that date by the applicant or any person from whom he derives title.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 100. #1190707

  (4) Má bhíonn sonraíocht a airbheartaíonn a bheith ina sonraíocht iomlán ag gabháil le hiarratas ar phaitinn (nach iarratas coinbhinsiúin), féadfaidh an Ceannasaí, má iarrann an t-iarratasóir é tráth ar bith sula nglacfar leis an tsonraíocht, a ordú go ndéileálfar léi chun críocha an Achta seo mar shonraíocht shealadach, agus dul ar aghaidh leis an iarratas dá réir sin.

  (4) Where an application for a patent (not being a convention application) is accompanied by a specification purporting to be a complete specification, the Controller may, if the applicant so requests at any time before the acceptance of the specification, direct that it shall be treated for the purposes of this Act as a provisional specification, and proceed with the application accordingly.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 101. #1241934

  —(1) I gcás ina mbeidh, de bhua an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Múir a síníodh i Londain an 17ú lá de Mheitheamh, 1960, ualachlínte foroinne marcáilte ar ghaltán paisinéirí lena mbaineann an tAcht seo, is long chláraithe, agus gurb ísle an líne is ísle acu sin ná an líne arbh í, ar leith ón bhfo-alt seo, an ualachlíne iomchuí í chun críocha alt 5 den Acht seo, beidh éifeacht ag an alt sin 5 ionann is dá mba í an ualachlíne fhoroinne sin an ualachlíne iomchuí chun críocha an ailt sin.

  —(1) Where in pursuance of the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on the 17th day of June, 1960, a passenger steamer to which this Act applies, being a registered ship, is marked with subdivision load lines, and the lowest of those lines is lower than the line which, apart from this subsection, would be the appropriate load line for the purposes of section 5 of this Act, the said section 5 shall have effect as if that subdivision load line were the appropriate load line for the purposes of that section.

  Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968

 102. #1268976

  —(1) I gcás aon substaint lena mbaineann an tAcht seo a bheith ar bord loinge de bhun forálacha an Merchant Shipping Act, 1894, nó an Achta Loingis Cheannaíochta (Coinbhinsiún Sábháltachta), 1952 , ní bheidh feidhm maidir leis an tsubstaint sin ag aon ní san Acht seo ná i rialacháin faoin Acht seo (seachas forálacha maidir le hallmhairiú), ach amháin gur de réir cibé forálacha a fhorordófar a bheidh iompar agus coimeád na substainte, ar bord loinge nó in áit eile, fad a bheidh an long ar cuan.

  —(1) Where any substance to which this Act applies is on board ship in pursuance at the provisions at the Merchant Shipping Act, 1894, or the Merchant Shipping (Safety Convention) Act, 1952 , nothing in this Act or regulations thereunder (other than provisions relating to importation) shall apply thereto, except that the conveyance and keeping of the substance, on board ship or elsewhere, while the ship is in harbour shall be in accordance with such provisions as may be prescribed.

  Uimhir 10 de 1972: AN tACHT UM SHUBSTAINTÍ CONTÚIRTEACHA, 1972

 103. #1281332

  Ní bhreithneofar ceannasaí an aerárthaigh, aon chomhalta eile den fhoireann, aon phaisinéir, úinéir nó oibritheoir an aerárthaigh ná an duine a ndearnadh an eitilt thar a cheann, freagrach i leith aon bhearta a rinneadh de réir an Choinbhinsiúin seo in aon imeacht i ngeall ar an gcóir a cuireadh ar an duine ar feidhmíodh na bearta sin ina choinne.

  For actions taken in accordance with this Convention, neither the aircraft commander, any other member of the crew, any passenger, the owner or operator of the aircraft, nor the person on whose behalf the flight was performed shall be held responsible in any proceeding on account of the treatment undergone by the person against whom the actions were taken. [GA] CHAPTER IV

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 104. #1366199

  —(1) Chun go bhféadfar éifeacht a thabhairt d'aon choinbhinsiún nó comhaontú idirnáisiúnta do chosaint cineálacha plandaí agus cearta póraitheoirí plandaí ar páirtí ann an Stát, féadfaidh an Rialtas le hordú a dhearbhú gur tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta seo tír choigríche nó tíortha coigríche, arb amhlaidh don tír choigríche sin, nó do gach ceann de na tíortha coigríche sin, gur tír í ar páirtí sa choinbhinsiún nó sa chomhaontú a rialtas nó aon cheann dá ranna stáit, agus fad a fhanfaidh an t-ordú i bhfeidhm is tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta seo aon tír choigríche ar tír í a bheidh sonraithe sa dearbhú a bheidh tugtha san ordú sin.

  —(1) For the purposes of enabling any international convention or agreement for the protection of plant varieties and plant breeders' rights to which the State is a party to be carried into effect, the Government may by order declare one or more foreign countries, which foreign country, or each of which foreign countries, shall be one whose government or any of whose departments of state is a party to the convention or agreement, to be a convention country for the purposes of this Act, and for so long as the order remains in force any foreign country which is one specified in the declaration contained therein shall be a convention country for the purposes of this Act.

  Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

 105. #1457491

  —an Coinbhinsiún idir an Bheilg agus an Fhrainc ar dhlínse agus ar bhailíocht agus forghníomhú breithiúnas, dámhachtaintí eadrána agus ionstraimí barántúla, a síníodh i bPáras an 8 Iúil 1899;

  — the Convention between Belgium and France on jurisdiction and the validity and enforcement of judgments, arbitration awards and authentic instruments, signed at Paris on 8 July 1899;

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 106. #1461426

  ciallaíonn “Tír Choinbhinsiúin”, a mhéid a éileoidh an comhthéacs, stát (seachas an Stát) ar dearbhaíodh le hordú faoi alt 4 gur ghlac sé leis an gCoinbhinsiún ar Dhliteanas nó leis an gCoinbhinsiún ar an gCiste nó le haon Choinbhinsiún nó Prótacal ag leasú nó ag leathnú na gCoinbhinsiún sin agus nár dearbhaíodh dá éis sin ceachtar de na Coinbhinsiúin sin a bheith séanta aige;

  "Convention Country" means, as the context may require, a state (other than the State) which has been declared by order under section 4 to have accepted the Liability Convention or the Fund Convention or any Convention or Protocol amending or extending those Conventions and which has not been subsequently declared to have denounced either of those Conventions;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 107. #1461750

  ciallaíonn “Tionól an Choinbhinsiúin ar an gCiste” an Tionól a shonraítear in Airteagal 17 den Choinbhinsiún ar an gCiste;

  "the Assembly of the Fund Convention" means the Assembly specified in Article 17 of the Fund Convention;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 108. #1461812

  (c) forálacha an Choinbhinsiúin ar an gCiste.

  ( c ) the provisions of the Fund Convention.

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 109. #1477052

  Ar an gCoinbhinsiún seo do theacht i bhfeidhm, gairfidh Uachtarán an Bhainc cruinniú tionscnaimh na Comhairle.

  Upon entry into force of this Convention, the President of the Bank shall call the inaugural meeting of the Council.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 110. #1479978

  Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Rialacha Áirithe i d Taca Le Dlínse Shibhialta in Ábhair a Bhaineann Le hImbhualadh, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952)

  Next (SECOND SCHEDULE)

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 111. #1506199

  Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL AN COINBHINSIÚN AR AN gCONRADH LE hAGHAIDH IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR (CMR) AGUS PRÓTACAL 1978 LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN)

  Split Screen Scáileán Roinnte Next (SCHEDULE)

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 112. #1506487

  Ar choinníoll a mhéid a chruthaítear nárbh aon ghníomh nó neamhghníomh ar thaobh an iompróra de bhóthar faoi deara aon chaillteanas, damáiste nó moill ag seachadadh na n-earraí a tharlaíonn agus iad á n-iompar den mhodh eile iompair ach gur teagmhas eile faoi deara é nach bhféadfadh tarlú ach amháin i gcúrsa agus de bhíthin an mhodha eile iompair sin, ní chinnfear dliteanas an iompróra de bhóthar de réir an Choinbhinsiúin seo ach de réir na slí a gcinnfí dliteanas an iompróra den mhodh iompair eile dá mbeadh conradh chun na hearraí amháin a iompar déanta ag an seoltóir leis an iompróir den mhodh iompair eile de réir na gcoinníollacha a fhorordaítear le dlí chun earraí a iompar ar an modh iompair sin.

  Provided that to the extent that it is proved that any loss, damage or delay in delivery of the goods which occurs during the carriage by the other means of transport was not caused by an act or omission of the carrier by road, but by some event which could only have occurred in the course of and by reason of the carriage by that other means of transport, the liability of the carrier by road shall be determined not by this Convention but in the manner in which the liability of the carrier by the other means of transport would have been determined if a contract for the carriage of the goods alone had been made by the sender with the carrier by the other means of transport in accordance with the conditions prescribed by law for the carriage of goods by that means of transport.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 113. #1540676

  (i) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “an Coinbhinsiún ar an gCiste”:

  (i) the substitution of the following definition for the definition of "the Fund Convention":

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 114. #1540678

  “ciallaíonn ‘an Coinbhinsiún ar an gCiste’ an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1971, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 18ú lá de Nollaig, 1971, agus folaíonn sé aon Choinbhinsiún nó Prótacal a dhaingnigh an Stát, a ghlac an Stát, a cheadaigh an Stát nó ar aontaigh an Stát dó roimh an Acht um Ola-Thruailliú na Farraige (Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh) (Leasú), 1998 , a rith agus lena leasaítear nó lena leathnaítear an Coinbhinsiún sin;”,

  "'the Fund Convention' means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, done at Brussels on the 18th day of December, 1971, and includes any Convention or Protocol ratified, accepted, approved or acceded to by the State, before the passing of the Oil Pollution of the Sea (Civil Liability and Compensation) (Amendment) Act, 1998 , amending or extending that Convention;",

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 115. #1540690

  (v) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “an Coinbhinsiún ar Dhliteanas”:

  (v) the substitution of the following definition for the definition of "the Liability Convention":

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 116. #1540878

  (c) an Coinbhinsiún ar an gCiste;

  (c) the Fund Convention;

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 117. #1553946

  ciallaíonn ‘an chumhacht choimirceach’ maidir le príosúnach cogaidh coimircithe nó le himtheorannaí coimircithe, an chumhacht nó an eagraíocht atá, ar mhaithe leis an gcumhacht dár náisiúnach é nó í, nó ar comhalta dá fórsaí é nó í, nó ar chomhalta díobh é nó í aon tráth iomchuí, ag comhlíonadh na ndualgas a shanntar do chumhachtaí coimirceacha faoin gCoinbhinsiún atá leagtha amach sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, faoin gCoinbhinsiún atá leagtha amach sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo nó faoi Phrótacal I;

  'the protecting power', in relation to a protected prisoner of war or a protected internee, means the power or organisation which is carrying out, in the interests of the power of which he or she is a national, or of whose forces he or she is, or was at any material time, a member, the duties assigned to protecting powers under the Convention set out in the Third Schedule to this Act, the Convention set out in the Fourth Schedule to this Act or Protocol I;

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 118. #1561204

  (1) Chun go bhféadfar éifeacht a thabhairt d’aon choinbhinsiún nó comhaontú idirnáisiúnta do chosaint maoine intleachtúla nó d’aon chomhoibriú nó comhaontú idirnáisiúnta iomchuí eile do chosaint maoine intleachtúla ar páirtí ann an Stát, féadfaidh an Rialtas le hordú a dhearbhú gur Páirtí Conarthach chun críocha an Achta seo tír choigríche nó tíortha coigríche, arb amhlaidh don tír choigríche sin, nó do gach ceann de na tíortha coigríche sin, gur tír í ar páirtí sa choinbhinsiún nó sa chomhaontú a rialtas nó aon cheann dá ranna Stáit, agus fad a fhanfaidh an t-ordú i bhfeidhm is Páirtí Conarthach chun críocha an Achta seo aon tír choigríche ar tír í a bheidh sonraithe sa dearbhú a bheidh tugtha san ordú sin.

  (1) For the purposes of enabling any international convention or agreement for the protection of intellectual property or any other relevant international co-operation or agreement for the protection of intellectual property to which the State is a party to be carried into effect, the Government may by order declare one or more foreign countries, which foreign country, or each of which foreign countries, shall be one whose government or any of whose departments of state is a party to the convention or agreement, to be a Contracting Party for the purposes of this Act, and for so long as the order remains in force any foreign country which is one specified in the declaration contained therein shall be a Contracting Party for the purposes of this Act.

  Uimhir 41 de 1998: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH) (LEASÚ), 1998

 119. #1566833

  Na forálacha sin den Chonradh ag bunú Chomhphobal Eacnamaíochta na hEoropa, agus na cinn sin den Phrótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais atá i gceangal leis, is infheidhme nuair a iarrtar ar an gCúirt réamhrialú a thabhairt, beidh feidhm acu mar an gcéanna, ach amháin mura bhforáiltear a mhalairt leis an bPrótacal seo, ar an nós imeachta maidir le léiriú an Choinbhinsiúin agus na n-ionstraimí eile a luaitear in Airteagal 1.

  Except where this Protocol otherwise provides, the provisions of the Treaty establishing the European Economic Community and those of the Protocol on the Statute of the Court of Justice annexed thereto, which are applicable when the Court is requested to give a preliminary ruling, shall also apply to any proceedings for the interpretation of the Convention and the other instruments referred to in Article 1. [GA]

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 120. #1567035

  Ar Aghaidh (AN SEACHTÚ SCEIDEAL An téacs de Choinbhinsiún Lugano1)

  Next (SEVENTH SCHEDULE) No. 52/1998:

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 121. #1708251

  Caithfear an Treoir seo a chur chun feidhme i gcomhréir leis na cearta agus na prionsabail sin agus aird á tabhairt freisin ar an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, agus ar oibleagáidí eile maidir le cearta an duine faoin dlí idirnáisiúnta.

  This Directive has to be implemented in accordance with those rights and principles, taking also into account the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, and other human rights obligations under international law.

  Treoir (AE) 2018/1673 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le sciúradh airgid a chomhrac tríd an dlí coiriúil

 122. #1715130

  Ina theannta sin, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún maidir le leasú a dhéanamh ar an tagairt sa Rialachán seo do ceanglais maidir le cosaint an chomhshaoil i Leasú 12 d'Imleabhar I, Leasú 9 d'Imleabhar II, agus sa chéad eagrán d'Imleabhar III, de réir mar is infheidhme iad ar fad an 1 Eanáir 2018, d'Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Chicago, chun iad a thabhairt cothrom le dáta i bhfianaise leasuithe arna ndéanamh ina dhiaidh sin ar Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin.

  In addition, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of amending the reference in this Regulation to the environmental protection requirements contained in Amendment 12 of Volume I, Amendment 9 of Volume II, and in the initial issue of Volume III, all as applicable on 1 January 2018, of Annex 16 to the Chicago Convention, in order to update them in light of subsequent amendments to Annex 16 to that Convention.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 123. #1735126

  Chun a fhíorú an bhfuil na sonraí a chuirtear isteach chun deimhniú oiriúnachta a fháil ag comhlíonadh mhonagraif Pharmacopoeia Eorpach, féadfaidh an comhlacht um chaighdeánú le haghaidh ainmníochtaí agus noirm cháilíochta, de réir bhrí an Choinbhinsiúin ar fhorbairt Pharmacopoeia Eorpach arna glacadh le Cinneadh 94/358/CE (an Stiúrthóireacht Eorpach um Cháilíocht Leigheasra agus Cúraim Sláinte (“EDQM”)), féadfaidh sé iarraidh ar an gCoimisiún nó ar an nGníomhaireacht cigireacht arna déanamh ag údarás inniúil a iarraidh i gcás ina bhfuil an t-ábhar tosaigh lena mbaineann faoi réir monagraf de chuid Pharmacopoeia Eorpach.

  In order to verify whether the data submitted for obtaining a certificate of suitability complies with the monographs of the European Pharmacopoeia, the standardisation body for nomenclatures and quality norms within the meaning of the Convention on the elaboration of a European Pharmacopoeia accepted by Council Decision 94/358/EC (European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare (‘EDQM’)) may ask the Commission or the Agency to request an inspection by a competent authority when the starting material concerned is subject to a European Pharmacopoeia monograph.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 124. #1777308

  In imthosca eisceachtúla, i gcás ina dtugtar údar cuí leis trí anailís iomchuí arna déanamh ag an gCoimisiún agus chun bagairt thromchúiseach dho-ghlactha ar an muirthimpeallacht a sheachaint, tugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 19, a mhéid is gá chun an bhagairt sin a sheachaint, ar gníomhartha iad lena leasaítear an Treoir seo ionas nach gcuirfear leasú i bhfeidhm, chun críocha na Treorach seo, ar Choinbhinsiún MARPOL.

  In exceptional circumstances, where duly justified by an appropriate analysis by the Commission and in order to avoid a serious and unacceptable threat to the marine environment, the Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 19 to amend this Directive to the extent necessary to avoid such a threat, in order not to apply, for the purposes of this Directive, an amendment to the MARPOL Convention.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 125. #1794895

  Áiritheoidh gach Ballstát nach ndéanfaidh aon soitheach Pháirtí Neamhchonarthaigh oibríochtaí tabhairt i gcrích, nó trasloingsithe ná nach mbainfidh sé aon úsáid eile as a chalafoirt ach amháin má rinne a oifigigh atá údaraithe go cuí agus a bhfuil eolas acu ar an Rialachán seo cigireacht ar an soitheach agus má shuíonn máistir an tsoithigh go ndearnadh an speiceas éisc ar bord a shaothrú faoi réir an Choinbhinsiúin lasmuigh den Limistéar Rialála nó i gcomhréir leis an Rialachán seo.

  Each Member State shall ensure that no non-Contracting Party vessel engages in landing, or transhipment operations or other use of its ports unless the vessel has been inspected by its duly authorised officials knowledgeable in this Regulation and the master of the vessel establishes that the fish species on board subject to the Convention were harvested outside the Regulatory Area or in compliance with this Regulation.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 126. #1809074

  Agus cur chun feidhme á dhéanamh ar fhorálacha an Choinbhinsiúin ar leibhéal an Aontais, is gá comhordú agus comhleanúnachas a áirithiú maidir le forálacha Choinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dTaobh Toiliú Feasach a chur in iúl Roimh Ré le haghaidh Ceimiceán Guaiseach agus Lotnaidicídí áirithe sa Trádáil Idirnáisiúnta, a d'fhormheas an tAontas an 19 Nollaig 2002, agus maidir le forálacha Choinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt, a d'fhormheas an tAontas an 1 Feabhra 1993 agus maidir le Coinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair, a d'fhormheas an tAontas an 11 Bealtaine 2017.

  When implementing the provisions of the Convention at Union level, it is necessary to ensure coordination and coherence with the provisions of the Rotterdam Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade, which was approved by the Union on 19 December 2002, and with the provisions of the Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal, which was approved by the Union on 1 February 1993 and of the Minamata Convention on Mercury, which was approved by the Union on 11 May 2017.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 127. #1821164

  Gan dochar d’Airteagal 85, i gcás ina ndéanfaidh an Ghníomhaireacht a shuí go bhfuil gníomhaíochtaí déanta ag ball dá foireann reachtúil arna imscaradh mar bhall de na foirne de shárú ar na rialacha is infheidhme faoin Rialachán seo, lena n-áirítear cearta bunúsacha arna gcosaint faoin gCairt, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus faoin dlí idirnáisiúnta, déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin bearta leormhaithe, ar féidir aisghairm láithreach an bhaill foirne reachtúla sin ón ngníomhaíocht oibríochtúil a bheith ar áireamh ann, agus déanfaidh sé nó sí aon bhearta araíonachta i gcomhréir leis an Rialachán Foirne, lena n-áirítear an ball foirne reachtúla a chur as an nGníomhaireacht.

  Without prejudice to Article 85, where the Agency establishes that a member of its statutory staff deployed as a member of the teams has performed activities in breach of the rules applicable under this Regulation, including fundamental rights protected under the Charter, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and international law, the executive director shall take adequate measures, which may include the immediate recall of that statutory staff member from the operational activity, and any disciplinary measures in accordance with the Staff Regulations, including the removal of the statutory staff member from the Agency.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 128. #1825041

  Le Comhbheartas Iascaigh an Aontais agus le rialáil na hiascaireachta ag na heagraíochtaí réigiúnacha ábhartha um bainistiú iascaigh, tá na hionstraimí iomchuí ar fáil don Aontas chun rannchuidiú leis an mbainistíocht ar chaomhnú an speicis sin agus dá bhrí sin Ní theastódh aon athrú ar dhlí an Aontais chun an speiceas sin a chur le Foscríbhinn I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún.

  The Union’s Common Fisheries Policy and the regulation of fishing by the relevant regional fisheries management organisations offer the appropriate instruments for the Union to contribute to managing its protection. Adding this species to Appendix I to the Convention would therefore not require any change in Union law.

  Cinneadh (AE) 2020/243 ón gComhairle an 13 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi

 129. #345353

  Maidir le haon fhoráil chonarthach a cuireadh i gcrích sular tharla an teagmhas ba chúis le bás paisinéara nó le díobháil phearsanta do phaisinéir nó ba chúis le cailleadh bhagáiste an phaisinéara nó le damáiste do bhagáiste an phaisinéara, ar foráil í a airbheartaíonn aon duine atá faoi dhliteanas faoin gCoinbhinsiún seo a fhuascailt ó dhliteanas i leith an phaisinéara nó teorainn níos ísle dliteanais a fhorordú ná mar a shocraítear sa Choinbhinsiún seo, ach amháin mar a fhoráiltear in Airteagal 8, mír 4, agus maidir le haon fhoráil den sórt sin a airbheartaíonn an dualgas cruthúnais atá ar an iompróir nó ar an iompróir feidhmithe a aistriú, nó a bhfuil d'éifeacht aici srian a chur ar na roghanna atá sonraithe i mír 1 nó i mír 2 d'Airteagal 17, beidh an fhoráil sin ar neamhní, ach ní fhágfaidh neamhniú na forála sin go bhfuil an conradh iompair ar neamhní agus leanfaidh an conradh sin de bheith faoi réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo.

  Any contractual provision concluded before the occurrence of the incident which has caused the death of or personal injury to a passenger or the loss of or damage to the passenger's luggage, purporting to relieve any person liable under this Convention of liability towards the passenger or to prescribe a lower limit of liability than that fixed in this Convention except as provided in Article 8, paragraph 4, and any such provision purporting to shift the burden of proof which rests on the carrier or performing carrier, or having the effect of restricting the options specified in Article 17, paragraphs 1 or 2, shall be null and void, but the nullity of that provision shall not render void the contract of carriage which shall remain subject to the provisions of this Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 130. #597846

  Le Rialachán (CE) Uimh. 648/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Aibreán 2005 [6] - agus a áirithíodh i Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ina dhiadh sin - tugadh isteach breis leasuithe de bharr na n-athruithe tábhachtacha dlíthiúla a tharla le blianta beaga anuas, ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal idirnáisiúnta araon, ar nós dul in éag an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach agus teacht i bhfeidhm Ionstraim Aontachais 2003 agus Ionstraim Aontachais 2005 agus Ionstraim Aontachais 2011, mar aon leis an leasú ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le nósanna imeachta custaim a shimpliú agus a chomhchuibhiú (Coinbhinsiún Athbhreithnithe Kyoto), a ndearnadh aontachas an Aontais leis a fhormheas le cinneadh 2003/231/CE [7] ón gComhairle an 17 Márta 2003.

  Further amendments to that Regulation were introduced by Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005 [6] - and subsequently included in Regulation (EC) No 450/2008 - as a consequence of the important legal changes which have occurred in recent years, at both Union and international level, such as the expiry of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the entry into force of the 2003, 2005 and 2011 Acts of Accession, as well as the amendment to the International Convention on the simplification and harmonisation of customs procedures (the Revised Kyoto Convention), the Union's accession to which was approved by Council Decision 2003/231/EC of 17 March 2003 [7].

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 131. #1050159

  (2) Má déantar deimhniú inghlactha faoin gCoinbhinsiún Sábháltachta a thabhairt ar aird i leith aon galtáin phaisnéirí den tsórt adúradh, agus fós deimhniú arna eisiúint ag rialtas, nó faoi údarás rialtais, na tíre ina bhfuil an galtán cláraithe, ag taíspeáint an líon paisnéirí a bhfuil an galtán inniúil ar iad d'iompar, agus gur deimhin leis an Aire gur cinneadh an líon sin go substainteach ar an gcuma ina gcinnfí é i gcás galtáin phaisnéirí a bheadh cláraithe sa Stát, féadfaidh sé, más oiriúnach leis, a shocrú nach gá aon tsuirbhéireacht a dhéanamh ar an ngaltán sin chun a chinneadh cad é líon paisnéirí a bhfuil sí inniúil ar iad d'iompar agus a ordú go mbeidh éifeacht mar dheimhniú galtáin phaisnéirí ag an deimhniú sin is déanaí a luaitear.

  (2) Where there is produced in respect of any such passenger steamer as aforesaid an accepted Safety Convention certificate, and also a certificate issued by or under the authority of the government of the country in which the steamer is registered showing the number of passengers that the steamer is fit to carry, and the Minister is satisfied that that number has been determined substantially in the same manner as in the case of a passenger steamer registered in the State, he may if he thinks fit dispense with any survey of the steamer for the purpose of determining the number of passengers that she is fit to carry and direct that the last mentioned certificate shall have effect as a passenger steamer's certificate.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 132. #1190869

  —(1) Beidh iarratas ar phaitinn ar neamhní mura rud é, laistigh de cibé tréimhse a fhorordófar agus a thosóidh ar dháta comhdaithe na sonraíochta iomláine, nó laistigh de cibé tréimhse is faide ná sin a cheadófar faoi na forálacha ina dhiaidh seo den alt seo nó faoi rialacha arna ndéanamh faoin Acht seo, gur chomhlíon an t-iarratasóir na ceanglais uile a fhorchuirtear air leis an Acht seo nó faoi, cibé acu i ndáil leis an tsonraíocht iomlán nó ar dhóigh eile i ndáil leis an iarratas é, agus má cuireadh an t-iarratas nó aon sonraíocht nó, i gcás iarratais choinbhinsiúin, aon doiciméad a comhdaíodh mar chuid den iarratas, ar ais chun an iarratasóra ón gCeannasaí i gcúrsa na n-imeachtaí, ní mheasfar na ceanglais sin a bheith comhlíonta ag an iarratasóir mura mbeidh ná go dtí go mbeidh an t-iarratas athchomhdaithe aige.

  —(1) An application for a patent shall be void unless within such period, beginning with the date of filing of the complete specification, as may be prescribed, or within such longer period as may be allowed under the following provisions of this section or under rules made under this Act, the applicant has complied with all requirements imposed on him by or under this Act, whether in connection with the complete specification or otherwise in relation to the application, and where the application or any specification or, in the case of a convention application, any document filed as part of the application, has been returned to the applicant by the Controller in the course of the proceedings, the applicant shall not be deemed to have complied with the said requirements unless and until he has refilled it.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 133. #1461734

  (2) Is é dualgas cibé daoine a bheidh forordaithe cibé suimeanna a chinnfidh Tionól an Choinbhinsiúin ar an gCiste, agus a bheidh deimhnithe ag Stiúrthóir an Chiste, a íoc gach bliain isteach sa Chiste Cúitimh Idirnáisiúnta um Ola-Thruailliú arna bhunú faoin gCoinbhinsiún ar an gCiste (dá ngairtear “an Ciste” san Acht seo) i cibé slí agus ar nó roimh cibé dáta a bheidh forordaithe, agus déanfar aon suim den sórt sin a chinneadh de réir na dtuairisceán a chuirfear faoi bhráid an Aire faoi fho-alt (1) nó, i gcás go mainneoidh nó go bhfailleoidh an duine lena mbaineann a thuairisceán a chur faoina bhráid ar nó roimh an dáta forordaithe, cibé suim a íoc leis an gCiste a ríomhfar ar mheastachán de thuairisceáin an duine sin le haghaidh na bliana sin.

  (2) It shall be the duty of such persons as may be prescribed to pay each year into the International Oil Pollution Compensation Fund established under the Fund Convention (in this Act referred to as "the Fund") in such manner and on or before such date as may be prescribed such sums as may be determined by the Assembly of the Fund Convention and certified by the Director of the Fund, any such sum to be determined in accordance with the returns submitted to the Minister under subsection (1) or, where the person concerned fails or neglects to submit his return on or before the prescribed date, to pay to the Fund such sum as may be calculated on an estimate of that person's returns for that year.

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 134. #1555909

  Maidir leis an gcárta aitheantais do phearsanra liachta agus eaglaise sibhialta buan dá dtagraítear in Airteagal 18, mír 3, den Phrótacal: [EN] (a) ba chóir go mbeadh an feathal ar leith air agus gur de mhéid é ar féidir é a iompar sa phóca; [EN] (b) ba chóir go mbeadh sé chomh buanfasach agus is féidir; [EN] (c) ba chóir gur sa teanga náisiúnta nó oifigiúil agus, chomh maith leis sin agus nuair is cuí, i dteanga áitiúil an réigiúin lena mbaineann, a bheadh na focail air; [EN] (d) ba chóir go luafaí air ainm, dáta breithe (nó, mura bhfuil an dáta sin ar fáil, an aois tráth na heisiúna) agus uimhir aitheantais, más ann, an tsealbhóra; [EN] (e) ba chóir go ndéarfaí air cén cháil ina bhfuil an sealbhóir i dteideal choimirce na gCoinbhinsiún agus an Phrótacail; [EN] (f) ba chóir go mbeadh grianghraf den sealbhóir air chomh maith lena shíniú nó lorg a ordóige, nó iad araon; [EN] (g) ba chóir go mbeadh stampa agus síniú an údaráis inniúil air; [EN] (h) ba chóir go luafaí dáta eisiúna agus dáta éagtha an chárta air; [EN] (i) ba chóir go gcuirfí fuilghrúpa an tsealbhóra in iúl, nuair is féidir, ar thaobh cúil an chárta. [EN] 2.

  At the outbreak of hostilities, they shall transmit to each other a specimen of the model they are using, if such model differs from that shown in Figure 1.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 135. #1626788

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an Eagraíocht Idirnáisiúnta Muirí le linn an 68ú seisiún den Choiste um Chosaint na Muirthimpeallachta agus le linn an 95ú seisiún den Choiste Muir-Shábháilteachta maidir le leasuithe ar MARPOL, ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir (SOLAS) agus ar threoirlínte 2009 maidir le córais ghlantacháin gáis sceite a ghlacadh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 146.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AT THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION DURING THE 68TH SESSION OF THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE AND THE 95TH SESSION OF THE MARITIME SAFETY COMMITTEE ON THE ADOPTION OF AMENDMENTS TO MARPOL, SOLAS AND THE 2009 GUIDELINES FOR EXHAUST GAS CLEANING SYSTEMS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 146.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 136. #1848304

        Maidir le beartas víosa, tá bunú "corpais chomhchoitinn" reachtaíochta, go háirithe trí chomhdhlúthú agus trí fhorbairt an acquis (forálacha ábhartha an Choinbhinsiúin chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme [12] agus na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha [13] ar cheann de na heilimintí bunúsacha a bhaineann le " Ö Tá Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 dírithe, inter alia, ar Õ thuilleadh forbartha a dhéanamh ar an gcomhbheartas víosa mar chuid de chóras ilsrathach a mbeadh sé de chuspóir aige Ö chun Õ taisteal dlisteanach a éascú agus dul i ngleic leis an inimirce mhídhleathach Ö dul i ngleic leis an inimirce neamhrialta Õ trí bhreis comhchuibhithe a dhéanamh ar reachtaíocht náisiúnta agus ar chleachtais láimhseála i misin chonsalacha áitiúla", faoi mar a shainmhínítear é i gClár na Háige:

        As regards visa policy, the establishment of a ‘common corpus’ of legislation, particularly via the consolidation and development of the acquis (the relevant provisions of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985[12] and the Common Consular Instructions[13], is one of the fundamental components of Ö Regulation (EC) No 810/2009 aims, inter alia, to Õ ‘further development of the common visa policy as part of a multi-layer system aimed at facilitating Ö in order to facilitate Õ legitimate travel and tackling illegal Ö tackle irregular Õ immigration through further harmonisation of national legislation and handling practices at local consular missions’, as defined in the Hague Programme:

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 137. #227681

  (2)*Ní dhéanfar aon ordú le haghaidh urrúis i leith costas in aghaidh páirtí a iarrfaidh, faoi fhorálacha Choinbhinsiún 1968 a mhínítear in Ordú62 de na Rialacha seo, forghníomhú ar bhreithiúnas a tugadh i Stát Conarthach eile, ar an aon fhoras gur náisiúnach eachtrach é nó í an gearánaí ná ar an aon fhoras nach bhfuil sainchónaí ná gnáthchónaí ar an ngearánaí sa Stát.

  (2)*No order for security for costs shall be made against a party who applies, under the provisions of the 1968 Convention defined in Order 62 of these Rules, for enforcement of a judgment given in another Contracting State, solely on the ground that the plaintiff is a foreign national or that the plaintiff is not domiciled or resident in the State.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 138. #232352

  *An Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear Prótacal 1), a síníodh i Lugano an 16ú lá de Mheán Fómhair, 1988; *Coinbhinsiún na Háige ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, a síníodh sa Háig an 15ú lá de Shamhain, 1965.

  *The Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (and Protocol 1) signed at Lugano on the 16th day of September, 1988;*The Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters signed at The Hague on the 15th day of November, 1965.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 139. #300064

  (28) Ba cheart go mbeadh feidhm ag an Rialachán seo gan dochar do Threoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le rochtain phoiblí ar fhaisnéis faoin gcomhshaol [13] ná do Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Meán Fómhair 2006 maidir le cur i bhfeidhm fhorálacha Choinbhinsiún Aarhus maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas i gCúrsaí Comhshaoil ar institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail [14].

  (28) This Regulation should apply without prejudice to Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information [13] and to Regulation (EC) No 1367/2006 of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on the application of the provisions of the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters to Community institutions and bodies [14].

  Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Staidreamh Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle maidir le Staidreamh Comhphobail, agus Cinneadh 89/382/CEE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Coiste um Chláir Staidrimh na gComhphobal Eorpach

 140. #303996

  Le linn dó na forálacha chun maolú a thabhairt ón toirmeasc ar onnmhairiú, tá sé d’oibleagáid ar an gCoimisiún lánurraim a thabhairt ina chinntí do Choinbhinsiún Basel maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt, arna thabhairt i gcrích thar ceann an Chomhphobail le Cinneadh 93/98/CEE ón gComhairle [27], agus don leasú ar an gCoinbhinsiún a leagadh síos i gCinneadh III/1 ó Chomhdháil na bPáirtithe, arna fhormheasadh thar ceann an Chomhphobail le Cinneadh 97/640/CE ón gComhairle [28], agus arna chur chun feidhme le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006.

  When applying the provisions to derogate from the export ban, the Commission is obliged to fully respect in its decisions the Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous waste and their disposal, as concluded, on behalf of the Community, by Council Decision 93/98/EEC [27], and the amendment to this Convention laid down in Decision III/1 of the Conference of the Parties, as approved, on behalf of the Community, by Council Decision 97/640/EC [28], and implemented by Regulation (EC) No 1013/2006.

  Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (Rialachán maidir le seachtháirgí ainmhithe)

 141. #318241

  2. Beidh toirmeasc ar chur i dtír agus ar thrasloingsiú i gcalafoirt agus in uiscí na mBallstát go léir ó shoitheach de chuid Páirtí neamhChonarthaigh a mbeifear tar éis cigireacht a dhéanamh air de bhun Airteagal 41, má nochtar leis an gcigireacht sin go bhfuil speicis ar bord an tsoithigh sin atá faoi réir moltaí arna mbunú faoin gCoinbhinsiún mura soláthraíonn máistir an tsoithigh fianaise shásúil do na húdaráis inniúla lena gcruthófar gur gabhadh an t-iasc lasmuigh den Limistéar Rialála nó gur gabhadh é agus na moltaí ábhartha uile arna mbunú faoin gCoinbhinsiún á gcomhlíonadh.

  2. Landings and transhipments from a non-Contracting Party vessel which has been inspected pursuant to Article 41 shall be prohibited in the ports and waters of all Member States if such an inspection reveals that the vessel has species on board which are subject to recommendations established under the Convention, unless the master of the vessel provides satisfactory evidence to the competent authorities proving that the fish were caught outside the Regulatory Area or in compliance with all relevant recommendations established under the Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 142. #341130

  Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis a luaitear i mír 3 ar fáil go poiblí i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Meán Fómhair 2006 maidir le cur i bhfeidhm fhorálacha Choinbhinsiún Aarhus maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas i gCúrsaí Comhshaoil ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail [10].

  The Commission shall make the information in paragraph 3 publicly available in accordance with Regulation (EC) No 1367/2006 of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on the application of the provisions of the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters to Community institutions and bodies [10].

  Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le honnmhairithe mearcair mhiotalaigh agus comhdhúile agus meascáin áirithe de mhearcair a thoirmeasc agus maidir le mearcair miotalach a stóráil go sábháilte

 143. #456552

  (3) Más rud é, ar chúiseanna nach bhfuil neart ag an Aire orthu, nach féidir leis an Aire fo-alt (2) a chomhlíonadh, cuirfidh sé é sin in iúl don tír Choinbhinsiúin lena mbaineann agus déanfaidh sé ordú faoin alt sin 33 ar cibé lá ar a gcomhaontóidh an tAire agus an tír sin.

  (3) Where, for reasons beyond the control of the Minister, the Minister is unable to comply with subsection (2), he shall so notify the Convention country concerned and shall make an order under the said section 33 on such day as may be agreed by the Minister and that country.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 144. #456869

  Ní bheidh an Coinbhinsiún infheidhme ach ar iarrataí a dhéantar tar éis an dáta ar a dtiocfaidh sé i bhfeidhm nó ar a gcuirtear i bhfeidhm é idir an Stát iarrtha agus an Stát iarrthach.

  This Convention shall apply only to requests submitted after the date on which it enters into force or is applied between the requested State and the requesting State.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 145. #457050

  Ní bheidh an Coinbhinsiún seo infheidhme ach ar iarrataí a dhéanfar tar éis an dáta ar a dtiocfaidh sé i bhfeidhm nó ar a gcuirfear i bhfeidhm é idir an Ballstát iarrtha agus an Ballstát iarrthach.

  This Convention shall apply only to requests submitted after the date on which it enters into force or is applied as between the requested Member State and the requesting Member State.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 146. #457269

  An téacs i mBéarla den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 29 Samhain 1996

  Text in the English language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 29 November 1996

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 147. #457271

  An téacs i nGaeilge den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 29 Samhain 1996

  Text in the Irish language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 29 November 1996

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 148. #458298

  An téacs i mBéarla den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an

  Text in the English language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 29 November 1996

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 149. #458307

  Féadfaidh aon Bhallstát, trí dhearbhú a dhéanamh tráth sínithe an Phrótacail seo nó aon tráth eile ina dhiaidh sin, glacadh le dlínse Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun réamhrialuithe a thabhairt ar léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an gcéad Phrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin faoi na coinníollacha atá sonraithe i bpointe(a) nó (b) de mhír 2.

  By a declaration made at the time of the signing of this Protocol or at any time thereafter, any Member State shall be able to accept the jurisdiction of the Court of Justice of the European Communities to give preliminary rulings on the interpretation of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the first Protocol to that Convention pursuant to the conditions specified in either paragraph 2 (a) or paragraph 2 (b).

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 150. #464291

  (a) mar gheall ar chion sonraithe a bheith déanta i mBallstát eile ("an Stát ina ndearnadh an cion"), tar éis don Choinbhinsiún teacht i bhfeidhm, ag duine a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát, go bhforchuirfear dícháiliú chun tiomána ar an duine go ceann tréimhse ar bith sa Stát ina ndearnadh an cion, agus

  (a) by reason of the commission, after the entry into force of the Convention, of a specified offence in another Member State (‘‘the State of the offence’’) by a person who is normally resident in the State, a driving disqualification is imposed on the person for any period in the State of the offence, and

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 151. #471182

  5.—(1) In aon imeachtaí, féadfaidh an Ard-Chúirt, nó féadfaidh an Chúirt Uachtarach ag feidhmiú a dlínse achomhairc di, ag féachaint d’fhorálacha alt 2, ar iarratas chuici chuige sin ó pháirtí, nó dá deoin féin, agus i gcás nach bhfuil aon leigheas dlí eile leordhóthanach agus ar fáil, dearbhú a dhéanamh (dá ngairtear “dearbhú neamhréireachta” san Acht seo) go bhfuil foráil reachtúil nó riail dlí ar neamhréir le hoibleagáidí an Stáit faoi fhorálacha an Choinbhinsiúin.

  5.—(1) In any proceedings, the High Court, or the Supreme Court when exercising its appellate jurisdiction, may, having regard to the provisions of section 2, on application to it in that behalf by a party, or of its own motion, and where no other legal remedy is adequate and available, make a declaration (referred to in this Act as ‘‘a declaration of incompatibility’’) that a statutory provision or rule of law is incompatible with the State’s obligations under the Convention provisions.

  AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003

 152. #481271

  (4) I gcás ina n-iarrfaidh údarás pleanála nó údarás Stáit go ndéanfaí é sin, nó in aon chás eile más rud é go gcinnfidh an tAire ar shlí eile é a dhéanamh, féadfaidh an tAire a iarraidh ar Bhallstát eile de na Comhphobail Eorpacha nó ar pháirtí eile sa Choinbhinsiún Trasteorann faisnéis a chur ar aghaidh i leith aon fhorbartha a bheidh faoi réir na Treorach ón gComhairle nó an Choinbhinsiúin Trasteorann agus ar dóigh go mbeidh éifeachtaí suntasacha aici ar an gcomhshaol in Éirinn.

  (4) Where a planning authority or a State authority requests, or in any other case where the Minister otherwise decides, the Minister may request another Member State of the European Communities or other party to the Transboundary Convention to forward information in respect of any development which is subject to the Council Directive or Transboundary Convention and which is likely to have significant environmental effects in Ireland.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 153. #521154

  3. I gcás nach mbeidh feidhm ag Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007, beidh feidhm ag Airteagal 15 de Choinbhinsiún na Háige an 15 Samhain 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúl agus Seachdhlithiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, i gcás inarbh éigeandoiciméad tionscanta na n-imeachtaí nó doiciméad comhionann a sheoladh amach ar an gcoigríoch de bhun an Choinbhinsiúin sin.

  3. Where Regulation (EC) No 1393/2007 is not applicable, Article 15 of the Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters shall apply if the document instituting the proceedings or an equivalent document had to be transmitted abroad pursuant to that Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 154. #533392

  I gcás nach mbeidh feidhm ag forálacha Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007, beidh feidhm ag Airteagal 15 de Choinbhinsiún na Háige an 15 Samhain 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch i gcás inarbh éigean doiciméad tionscanta na n-imeachtaí nó doiciméad coibhéiseach a sheoladh amach ar an gcoigríoch de bhun an Choinbhinsiúin sin.

  Where Regulation (EC) No 1393/2007 is not applicable, Article 15 of the Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters shall apply if the document instituting the proceedings or an equivalent document had to be transmitted abroad pursuant to that Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 155. #581971

  Le Cinneadh Uimh. 280/2004/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Feabhra 2004 maidir le sásra chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa an Chomhphobail agus le Prótacal Kyoto [4] a chur chun feidhme bunaíodh creat chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa, chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo gealltanas i ndáil leis na hastaíochtaí sin a bhaint amach agus riachtanais faireacháin agus thuairiscithe a chur chun feidhme faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCC) [5] agus Prótacal Kyoto [6] san Aontas.

  Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol [4] established a framework for monitoring anthropogenic greenhouse gas emissions by sources and greenhouse gas removals by sinks, evaluating progress towards meeting commitments in respect of those emissions and implementing monitoring and reporting requirements under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) [5] and the Kyoto Protocol [6] in the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 156. #601916

  Ní dhéanfaidh cur chun feidhme an Rialacháin seo difear do roinnt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit, ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus an Prótacal in aghaidh Inimircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir nó san Aer, faoin gCoinbhinsiún i dTaobh Stádas Dídeanaithe, faoin gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint agus faoi ionstraimí eile idirnáisiúnta ábhartha.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States or the obligations of Member States under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the Convention Relating to the Status of Refugees, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and other relevant international instruments.

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 157. #604826

  Ba cheart, freisin, go rannchuideofaí le feabhsú ar luach na láithreán ábhartha, agus go dtabharfaí, ag an am céanna, tuiscint do na pobail ar an úinéireacht atá acu ar luach cultúrtha agus stairiúil láithreán den sórt sin, tríd an oidhreacht chultúrtha inláimhsithe agus dholáimhsithe a chur chun cinn, i bhfianaise, inter alia, Choinbhinsiún 2003 Unesco maidir le Caomhnú na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe agus Choinbhinsiún 1972 Unesco maidir leis an Oidhreacht Dhomhanda, Chultúrtha agus Nádúrtha a Chosaint.

  Promoting tangible and intangible cultural heritage, in the light of, inter alia, the 2003 Unesco Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and the 1972 Unesco Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, should also contribute to the enhancement of the value of the relevant sites whilst giving to peoples a sense of ownership of the cultural and historical value of such sites.

  Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 158. #620268

  Is é is cuspóir don togra tacar prionsabal agus treoraíocht an ICAO (an Coinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta) ar a dtugtar an ''Cur Chuige Cothrom'' maidir le bainistiú torainn a chur i bhfeidhm ar bhonn seasmhach ar fud an AE.

  The objective of the proposal is to to ensure a consistent application in the EU of the ICAO set of principles and guidance known as the "Balanced Approach" on noise management.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i ndáil le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibríochta atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle /* COM/2014/0205 final - 2011/0398 (COD) */

 159. #675246

  Sa Cheathrú Tuarascáil Mheasúnaithe ón bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (“IPCC”) de chuid Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“UNFCCC”), ar páirtí é an tAontas ann(3), sonraíodh, ar bhonn sonraí eolaíocha atá ann cheana, go mbeadh ar thíortha forbartha astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 80% go 95% faoi bhun leibhéil 1990 faoi 2050 chun teorainn a chur leis an athrú aeráide domhanda go dtí ardú teochta 2°C agus tionchar aeráide neamh-inmhianaithe a chosc dá bharr.

  The Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (‘IPCC’) of the United Nations Framework Convention on Climate Change (‘UNFCCC’), to which the Union is party(3), stated that, on the basis of existing scientific data, developed countries would need to reduce greenhouse gas emissions by 80% to 95% below 1990 levels by 2050 to limit global climate change to a temperature increase of 2°C and thus prevent undesirable climate effects.

  Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 160. #706791

  Aon aistriú chuig eagraíocht dhaonnúil idirnáisiúnta a dhéantar maidir le sonraí pearsanta ábhair sonraí nach bhfuil ar a chumas nó ar a cumas, ó thaobh fisiciúil nó dlíthiúil, toiliú a thabhairt, d'fhonn tasc atá riachtanach faoi Choinbhinsiúin na Ginéive a chomhlíonadh nó d'fhonn an dlí daonnúil idirnáisiúnta is infheidhme i gcoinbhleachtaí armtha a chomhlíonadh, d'fhéadfaí a mheas go bhfuil an t-aistriú sin riachtanach ar chúis thábhachtach a bhaineann le leas an phobail nó mar go bhfuil sé ríthábhachtach ó thaobh leas an ábhair sonraí.

  Any transfer to an international humanitarian organisation of personal data of a data subject who is physically or legally incapable of giving consent, with a view to accomplishing a task incumbent under the Geneva Conventions or to complying with international humanitarian law applicable in armed conflicts, could be considered to be necessary for an important reason of public interest or because it is in the vital interest of the data subject.

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 161. #1033825

  (1) Aon éileamh ar chreidmheas nó ar aisíoc cánach a bheas bunaithe ar fhorála an Choinbhinsiúin seo, déanfar é laistigh de shé bliana ó dháta báis an éagaigh ar i leith a eastáit a bheas an t-éileamh á dhéanamh, nó, i gcás leasa frithdhílse ina n-iarchuirtear íoc na cánach go dtí dáta an leasa a theacht chun seilbhe nó dáta dá éis sin, laistigh de shé bliana ón dáta sin.

  (1) Any claim for a credit or for a refund of tax founded on the provisions of the present Convention shall be made within six years from the date of the death of the decedent in respect of whose estate the claim is made, or, in the case of a reversionary interest where payment of tax is deferred until on or after the date on which the interest falls into possession, within six years from that date.

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 162. #1034166

  Ar choinníoll, más rud é, faoin gCoinbhinsiún, nach bhfuil creidmheas le lamháil i gcoinne forchánach don bhliain, go ríomhfar an ráta i ngach cás mar ríomhtar é i gcás pearsan a bhfuil cáin ioncaim, ach nach bhfuil forcháin, inmhuirir ar a n-ioncam, agus más rud é, faoin gCoinbhinsiún, nach bhfuil creidmheas le lamháil ach amháin i gcoinne forchánach don bhliain, gurb é ráta a bheas ann an ráta a fionnfar tríd an bhforcháin is iníoctha ag an bpearsa áirithe don bhliain a roinnt ar mhéid a ioncaim iomláin don bhliain.

  Provided that where, under the Convention, credit is not to be allowed against sur-tax for the year, the rate shall be calculated in all cases as in the case of persons whose incomes are chargeable to income tax but not to sur-tax, and where, under the Convention, credit is not to be allowed except against sur-tax for the year, the rate shall be that ascertained by dividing the sur-tax payable by the person in question for the year by the amount of his total income for the year.

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 163. #1084580

  (3) Féadfaidh suirbhéir long, nó aon duine ar tugadh cumhacht chuige sin dó le barántas ón Aire, dul ar bord aon loinge lena mbaineann an Coinbhinsiún, le linn di bheith i gcuan sa Stát, agus an leabhar taifid ola d'iniúchadh is gá do réir an Choinbhinsiúin d'iompar ar an loing agus cóip dhílis a dhéanamh d'aon ní a taifeadadh sa leabhar agus a cheangal ar mháistir na loinge a dheimhniú gur cóip dhílis í.

  (3) A surveyor of ships or any person empowered by warrant of the Minister may go on board any ship to which the Convention applies, while she is within a harbour in the State, may inspect the oil record book required by the Convention to be carried in the ship and may make a true copy of any entry in the book and require the master of the ship to certify that it is a true copy.

  Uimhir 25 de 1956: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE, 1956

 164. #1156305

  Gabhann na hArdpháirtithe Conarthacha orthu féin téacs an Choinbhinsiúin seo a chraobhscaoileadh chomh forleathan agus is féidir ina dtíortha faoi seach, in aimsir shíochána agus in aimsir chogaidh, agus, go háirithe, staidéar ar an gCoinbhinsiún a chur ar a gcláir teagaisc, idir mhíleata agus, más féidir, shibhialta, ionas go mbeidh a phrionsabhail ar eolas ag an bpobal ar fad agus go mór mór ag na fórsaí comhraic armtha, ag an bpearsanra liachta agus ag na séiplínigh.

  The High Contracting Parties undertake, in time of peace as in time of war, to disseminate the text of the present Convention as widely as possible in their respective countries, and, in particular, to include the study thereof in their programmes of military and, if possible, civil instruction, so that the principles thereof may become known to the entire population, in particular to the armed fighting forces, the medical personnel and the chaplains. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 165. #1156338

  Mar gheall ar an ómós a thugtar don Eilvéis trí dhathacha aisiompaithe na Cónaidhme a ghlacadh, agus an mearbhall ab fhéidir a theacht idir armas na hEilvéise agus feathal ar leith an Choinbhinsiúin, toirmisctear i gcónaí ar dhaoine aonair, ar chumainn nó gnólachtaí, úsáid a dhéanamh d'armas Chónaidhm na hEilvéise, nó de mharcanna is aithris ar an armas sin, cibé acu mar thrádmharcanna nó marcanna tráchtála é, nó mar chodanna de mharcanna dá leithéid, nó chun críche atá contrártha don ionracas i gcúrsaí trádála, nó in imthosca a d'fhéadfadh goilleadh ar mheanma náisiúnta na nEilvéiseach.

  By reason of the tribute paid to Switzerland by the adoption of the reversed Federal colours, and of the confusion which may arise between the arms of Switzerland and the distinctive emblem of the Convention, the use by private individuals, societies or firms, of the arms of the Swiss Confederation, or of marks constituting an imitation, whether as trade-marks or commercial marks, or as parts of such marks, or for a purpose contrary to commercial honesty, or in circumstances capable of wounding Swiss national sentiment, shall be prohibited at all times.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 166. #1156781

  Gabhann na hArdpháirtithe Conarthacha orthu féin téacs an Choinbhinsiúin seo a chraobhscaoileadh chomh forleathan agus is féidir ina dtíortha faoi seach in aimsir shíochána agus in aimsir chogaidh, agus, go háirithe, staidéar ar an gCoinbhinsiún a chur ar a gcláir teagaisc, idir mhíleata agus, más féidir, shibhialta, ionas go mbeidh a phrionsabhail ar eolas ag an bpobal ar fad agus go mór mór ag na fórsaí comhraic armtha, ag an bpearsanra liachta agus ag na séiplínigh.

  The High Contracting Parties undertake, in time of peace as in time of war, to disseminate the text of the present Convention as widely as possible in their respective countries, and, in particular, to include the study thereof in their programmes of military and, if possible, civil instruction, so that the principles thereof may become known to the entire population, in particular to the armed fighting forces, the medical personnel and the chaplains. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 167. #1158556

  Ní bhainfear, i gcás ar bith ná ar dhóigh ar bith, tairbhe an Choinbhinsiúin seo de dhaoine coimircithe atá i gcríoch faoi fhorghabháil, trí aon athrú, de dhroim na forghabhála sin, ar institiúidí nó rialtas na críche sin, ná trí aon chomhaontú idir údaráis na gcríocha faoi fhorghabháil agus an Chumhacht Forghabhála, ná tríd an gCumhacht Forghabhála do ghabháil seilbhe ar an iomlán, nó ar chuid, den chríoch faoi fhorghabháil.

  Protected persons who are in occupied territory shall not be deprived, in any case or in any manner whatsoever, of the benefits of the present Convention by any change introduced, as the result of the occupation of a territory, into the institutions or government of the said territory, nor by any agreement concluded between the authorities of the occupied territories and the Occupying Power, nor by any annexation by the latter of the whole or part of the occupied territory. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 168. #1190735

  (6) Faoi réir na bhforálacha roimhe seo den alt seo, féadfar, i sonraíocht iomlán a chomhdófar i ndiaidh sonraíochta sealadaí, nó a chomhdófar i dteannta iarratais choinbhinsiúin, éilimh a dhéanamh maidir le forbairtí nó breisithe ar an aireagán a tuairiscíodh sa tsonraíocht shealadach nó, cibé acu é, ar an aireagán a ndearnadh an t-iarratas ar chosaint ina leith i dtír choinbhinsiúin, is é sin, forbairtí nó breisithe a mbeadh teideal ag an iarratasóir, faoi fhorálacha alt 6 den Acht seo, iarratas ar leithligh a dhéanamh ar phaitinn ina leith.

  (6) Subject to the foregoing provisions of this section, a complete specification filed after a provisional specification, or filed with a convention application, may include claims in respect of developments of or additions to the invention which was described in the provisional specification or, as the case may be, the invention in respect of which the application for protection was made in a convention country, being developments or additions in respect of which the applicant would be entitled under the provisions of section 6 of this Act to make a separate application for a patent.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 169. #1190755

  (7) Is é is dáta tosaíochta d'aon ní a nochtadh sa chuid thuairisciúil de shonraíocht ná an dáta a nochtadh an ní sin i gcéaduair de bhun an iarratais ar phaitinn ar cuid de an tsonraíocht nó (i gcás iarratais choinbhinsiúin) a nochtadh é i gcéaduair san iarratas iomchuí ar chosaint i dtír choinbhinsiúin.

  (7) The priority date of any matter disclosed in the descriptive part of a specification shall be the date on which that matter was first disclosed in pursuance of the application for a patent of which the specification forms a part or (in the case of a convention application) was first disclosed in the relevant application for protection in a convention country.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 170. #1234598

  Ní dhéanann forálacha an choinbhinsiúin (lena n-áirítear an t-aguisín seo) modhnú ná leasú ná a cheangal go ndéanfar modhnú nó leasú ar Airteagail Chomhaontaithe an Chiste ná lagú ná teorainniú ar aon cheann de na cearta, na díolúintí, na pribhléidí nó na saoirseachtaí a thugtar don Chiste nó d'aon cheann dá chomhaltaí, dá Rialtóirí, dá Stiúrthóirí Feidhmiúcháin, dá mhalairtigh, dá oifigigh nó dá fhostaithe le hAirteagail Chomhaontaithe an Chiste, nó le haon reacht, dlí nó rialachán de chuid aon chomhalta den Chiste nó de chun aon fhoroinne polaitiúla d'aon chomhalta den sórt sin, nó ar shlí eile.

  The provisions of the convention (including this annex) do not modify or amend or require the modification or amendment of the Articles of Agreement of the Fund or impair or limit any of the rights, immunities, privileges or exemptions conferred upon the Fund or any of its members, Governors, Executive Directors, alternates, officers or employees by the Articles of Agreement of the Fund, or by any statute, law or regulation of any member of the Fund or any political subdivision of any such member, or otherwise. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 171. #1234615

  Ní dhéanann forálacha an choinbhinsiúin (lena n-áirítear an t-aguisín seo) modhnú ná leasú, ná a cheangal go ndéanfar modhnú nó leasú ar Airteagail Chomhaontaithe an Bhainc ná lagú ná teorainniú ar aon cheann de na cearta, na díolúintí, na pribhléidí nó na saoirseachtaí a thugtar don Bhanc nó d'aon cheann dá chomhaltaí, dá Rialtóirí, dá Stiúrthóirí Feidhmiúcháin, dá mhalairtigh, dá oifigigh nó dá fhostaithe le hAirteagail Chomhaontaithe an Bhainc nó le haon reacht, dlí nó rialachán de chuid aon chomhalta den Bhanc nó de chuid aon fhoroinne polaitiúla d'aon chomhalta den sórt sin, nó ar shlí eile.

  The provisions of the convention (including this annex) do not modify or amend or require the modification or amendment of the Articles of Agreement of the Bank or impair or limit any of the rights immunities, privileges or exemptions conferred upon the Bank or any of its members, Governors, Executive Directors, alternates, officers or employees by the Articles of Agreement of the Bank or by any statute, law or regulation of any member of the Bank or any political subdivision of any such member, or otherwise. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 172. #1234721

  Ní dhéanann forálacha an Choinbhinsiúin (lena n-áirítear an t-aguisín seo) modhnú ná leasú, ná a cheangal go ndéanfar modhnú nó leasú, ar Airteagail Chomhaontaithe an Chomhlachais ná lagú ná teorainniú ar aon cheann de na cearta, na díolúintí, na pribhléidí nó na saoirseachtaí a thugtar don Chomhlachas nó d'aon cheann dá chomhaltaí, dá rialtóirí, dá stiúrthóirí feidhmiúcháin, dá mhalairtigh, dá oifigigh nó dá fhostaithe le hAirteagail Chomhaontaithe an Chomhlachais nó le haon reacht, dlí nó rialachán de chuid aon chomhalta den Chomhlachas nó de chuid aon fhoroinne polaitiúla d'aon chomhalta den sórt sin, nó ar shlí eile.

  The provisions of the Convention (including this annex) do not modify or amend or require the modification or amendment of the Articles of Agreement of the Association or impair or limit any of the rights, immunities, privileges or exemptions conferred upon the Association or any of its members, governors, executive directors, alternates, officers or employees by the Articles of Agreement of the Association, or by any statute, law or regulation of any member of the Association or any political subdivision of any such member, or otherwise.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 173. #1457735

  Féadfaidh údarás inniúil Stáit Chonarthaigh a iarraidh ar an gCúirt Bhreithiúnais rialú a thabhairt ar cheist i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin nó i dtaobh léiriú ceann de na hionstraimí eile a luaitear in Airteagal 1 má bhíonn breithiúnais ó chúirteanna sa Stát sin ar neamhréir leis an léiriú a thug an Chúirt Bhreithiúnais nó a tugadh i mbreithiúnas ó chúirt de chuid Stáit Chonarthaigh eile a luaitear in Airteagal 2.1 nó 2.2.

  The competent authority of a Contracting State may request the Court of Justice to give a ruling on a question of interpretation of the Convention or of one of the other instruments referred to in Article 1 if judgments given by courts of that State conflict with the interpretation given either by the Court of Justice or in a judgment of one of the courts of another Contracting State referred to in Article 2.1 or 2.2.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 174. #1457753

  Na forálacha sin den Chonradh ag bunú Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, agus na cinn sin den Phrótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais atá i gceangal leis, is infheidhme nuair a iarrtar ar an gCúirt réamhrialú a thabhairt, beidh feidhm acu mar an gcéanna, ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt leis an bPrótacal seo, ar aon nós imeachta maidir le léiriú an Choinbhinsiúin agus na n-ionstraimí eile a luaitear in Airteagal 1.

  Except where this Protocol otherwise provides, the provisions of the Treaty establishing the European Economic Community and those of the Protocol on the Statute of the Court of Justice annexed thereto, which are applicable when the Court is requested to give a preliminary ruling, shall also apply to any proceedings for the interpretation of the Convention and the other instruments referred to in Article 1.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 175. #1466624

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo, má shéanann aon cheann acu an Coinbhinsiún de réir Airteagal 39 de, ní fhorléireofar an séanadh sin ar chaoi ar bith mar shéanadh ar an gCoinbhinsiún arna leasú leis an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the Convention in accordance with Article 39 thereof shall not be construed in any way as a denunciation of the Convention as amended by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 176. #1476397

  (2) I gcás go ndéanfar iarratas chun na hArd-Chúirte de bhun fho-alt (1) den alt seo, déanfaidh an Ard-Chúirt, in aon chás ina mbeidh bac curtha ar fhorfheidhmiú dámhachtana de réir Alt (i) d'Airteagal 4 d'Iarscríbhinn II den Choinbhinsiún, bac a chur ar fhorfheidhmiú na n-oibleagáidí airgid a forchuireadh leis an dámhachtain agus, in aon chás ina mbeidh iarratas déanta de réir an Ailt sin a dúradh a bhféadfaí, dá ngéillfí dó, bac a chur ar fhorfheidhmiú na dámhachtana dá bharr, féadfaidh sí bac a chur ar fhorfheidhmiú na n-oibleagáidí airgid a forchuireadh leis an dámhachtain.

  (2) Where an application is made to the High Court pursuant to subsection (1) of this section, the High Court shall, in any case where enforcement of an award has been stayed in accordance with Section (i) of Article 4 of Annex II of the Convention, stay enforcement of the pecuniary obligations imposed by the award and may, in any case where an application has been made in accordance with the aforesaid Section which, if granted, might result in a stay on the enforcement of the award, stay enforcement of the pecuniary obligations imposed by the award.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 177. #1506486

  I gcás, le linn cuid den turas, gur ar muir, ar iarnród, ar uiscebhealaí intíre nó d'aer, a iomprófar an fheithicil ina mbeidh na hearraí agus, ach amháin mar a mbeidh forálacha airteagal 14 infheidhme, nach ndíluchtaítear na hearraí as an bhfeithicil, beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún seo mar sin féin maidir leis an iompar úile.

  Where the vehicle containing the goods is carried over part of the journey by sea, rail, inland waterways or air, and, except where the provisions of article 14 are applicable, the goods are not unloaded from the vehicle, this Convention shall nevertheless apply to the whole of the carriage.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 178. #1566820

  Féadfaidh údarás inniúil Stáit Chonarthaig a iarraidh ar an gCúirt Bhreithiúnais rialú a thabhairt ar cheist i dtaob léiriú an Choinbhinsiúin nó i dtaobh léiriú ceann de na hionstraimí eile a luaitear in Airteagal 1 má bhíonn breithiúnais ó chúirteanna sa Stát sin ar neamhréir leis an léiriú a thug an Chúirt Bhreithiúnais nó a tugadh i mbreithiúnas ó chúirt de chuid Stáit Chonarthaigh eile a luaitear in Airteagal 2(1) nó (2).

  The competent authority of a Contracting State may request the Court of Justice to give a ruling on a question of interpretation of the Convention or of one of the other instruments referred to in Article 1 if judgments given by courts of that State conflict with the interpretation given either by the Court of Justice or in a judgment of one of the courts of another Contracting State referred to in Article 2.1 or 2.2.

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 179. #1685069

  Chun cuntais chruinne ar astaíochtaí agus aistrithe a chinneadh i gcomhréir le Treoirlínte IPCC 2006 d’Fhardail Náisiúnta Gás Ceaptha Teasa (“Treoirlínte IPCC”), ba cheart na luachanna arna dtuairisciú go bliantúil agus an tiontú idir catagóirí úsáide talún faoi Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a úsáid le haghaidh catagóirí úsáide talún, chun sruthlíniú a dhéanamh dá réir sin ar an gcur chuige a úsáidtear faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus ar an gcur chuige a úsáidtear faoi Phrótacal Kyoto.

  In order to obtain accurate accounts of emissions and removals in accordance with the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (‘IPCC Guidelines’), the annually reported values under Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council for land use categories and the conversion between land use categories should be utilised, thereby streamlining the approaches used under the UNFCCC and the Kyoto Protocol.

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 180. #1685083

  Nuair a dhéanann an Coimisiún measúnú ar na pleananna cuntasaíochta maidir le foraoiseacht náisiúnta, lena n-áirítear na leibhéil tagartha foraoise a mholtar sna pleananna sin, ba cheart dó tógáil ar an dea-chleachtas agus ar an saineolas atá sna hathbhreithnithe saineolacha faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide, lena n-áirítear i dtaca le rannpháirtíocht na saineolaithe ó na Ballstáit.

  When the Commission assesses the national forestry accounting plans, including the forest reference levels proposed therein, it should build on the good practice and experience of the expert reviews under the UNFCCC, including as regards participation of experts from the Member States.

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 181. #1691980

  I gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige, a bhfuil an tAontas ina pháirtí conarthach ann, déantar foráil maidir le hoibleagáidí caomhnaithe, lena n-áirítear an líon speiceas atá á saothrú a choinneáil ar leibhéil nó a thabhairt ar ais chuig leibhéil ar ar féidir an uastáirgeacht inbhuanaithe (“UTI”) a bhaint amach.

  The United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea, to which the Union is a contracting party, provides for conservation obligations, including maintaining or restoring populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield (‘MSY’).

  Rialachán (AE) 2018/973 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic ghrinnill sa Mhuir Thuaidh agus don iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena sonraítear mionsonraí maidir le cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír sa Mhuir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 676/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 1342/2008 ón gComhairle

 182. #1714755

  measúnú ar a éifeachtaí atá an Treoir seo i gcoitinne agus ar a riachtanaí atá sé beartas an Aontais a choigeartú a thuilleadh i gcomhréir le cuspóirí Chomhaontú Pháras 2015 maidir leis an athrú aeráide a tháinig i ndiaidh 21ú Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus i bhfianaise forbairtí eacnamaíocha agus nuálaíochta.

  an assessment of the general effectiveness of this Directive and the need to adjust further the Union's energy efficiency policy in accordance with the objectives of the 2015 Paris Agreement on climate change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change and in the light of economic and innovation developments.

  Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 183. #1721641

  Aon aistriú chuig eagraíocht dhaonnúil idirnáisiúnta a dhéantar maidir le sonraí pearsanta ábhair sonraí nach bhfuil ar a chumas nó ar a cumas, go fisiciúil nó go dlíthiúil, toiliú a thabhairt, chun cúram atá riachtanach faoi Choinbhinsiúin na Ginéive a chomhlíonadh nó chun an dlí daonnúil idirnáisiúnta is infheidhme i gcoinbhleachtaí armtha a chomhlíonadh, d’fhéadfaí a mheas go bhfuil an t-aistriú sin riachtanach ar chúis thábhachtach a bhaineann le leas an phobail nó mar gur leas ríthábhachtach de chuid an ábhar sonraí atá ann.

  Any transfer to an international humanitarian organisation of personal data of a data subject who is physically or legally incapable of giving consent, with a view to accomplishing a task incumbent under the Geneva Conventions or to complying with international humanitarian law applicable in armed conflicts, could be considered to be necessary for an important reason of public interest or because it is in the vital interest of the data subject.

  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 184. #1729967

  Agus iad i mbun comhairliúchán poiblí, agus i gcomhréir le Coinbhinsiún Aarhus, ba cheart go mbeadh sé mar aidhm ag na Ballstáit a áirithiú go bhfuil rannpháirtíocht chomhionann ann, go ndéantar an pobal a chur ar an eolas trí fhógraí poiblí nó ar bhealach iomchuí eile amhail na meáin leictreonacha, gur féidir leis an bpobal rochtain a dhéanamh ar gach doiciméad ábhartha, agus go ndéantar socruithe praiticiúla a bhaineann le rannpháirtíocht an phobail a chur i bhfeidhm.

  When carrying out public consultations, and in line with the Aarhus Convention, Member States should aim to ensure equal participation, that the public is informed by public notices or other appropriate means such as electronic media, that the public is able to access all relevant documents, and that practical arrangements related to the public's participation are put in place.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 185. #1782983

  Chun forbairtí ar leibhéal idirnáisiúnta a chur san áireamh agus chun a áirithiú gur féidir rialacha an Aontais a oiriúnú go tráthúil do na forbairtí sin, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe ar Choinbhinsiún STCW agus ar Chuid A de Chód STCW a ionchorprú trí na ceanglais theicniúla i ndáil le hoiliúint agus deimhniú maraithe a nuashonrú agus trí fhorálacha ábhartha Threoir 2008/106/CE a ailíniú i dtaca leis na deimhnithe digiteacha do mharaithe.

  In order to take account of developments at international level and to ensure the timely adaptation of Union rules to such developments, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of incorporating amendments to the STCW Convention and Part A of the STCW Code by updating the technical requirements on training and certification of seafarers and by aligning all the relevant provisions of Directive 2008/106/EC in relation to the digital certificates for seafarers.

  Treoir (AE) 2019/1159 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2008/106/CE maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/45/EC maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 186. #1809093

  I gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige, a bhfuil an tAontas ina pháirtí conarthach ann, déantar foráil maidir le hoibleagáidí caomhnaithe, lena n-áirítear an líon speiceas atá á saothrú a choinneáil ar leibhéil nó a thabhairt ar ais chuig leibhéil ar ar féidir an uastáirgeacht inbhuanaithe (MSY) a bhaint amach.

  The United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea, to which the Union is a contracting party, provides for conservation obligations, including the maintaining or restoring of populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield (MSY).

  Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014

 187. #1818912

  Le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéantar difear do dheighilt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit, ná d’oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus an Prótacal in aghaidh Inimircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir nó san Aer, faoi Choinbhinsiún 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe, faoi Phrótacal 1967 a ghabhann leis, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dtaobh Stádas Daoine gan Stát agus faoi ionstraimí idirnáisiúnta ábhartha eile.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States or the obligations of Member States under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, the 1967 Protocol thereto, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the United Nations Convention relating to the Status of Stateless Persons and other relevant international instruments.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 188. #481244

  (3) (a) Ar iarraidh ó iarratasóir nó ó dhuine a mbeidh ar intinn aige nó aici iarratas a dhéanamh ar chead, féadfaidh an Bord, tar éis deis a thabhairt don údarás pleanála lena mbaineann tuairimí a thabhairt maidir leis an iarraidh, agus i gcás inar deimhin leis an mBord gur cóir é a dhéanamh de bharr imthosca eisceachtúla, díolúine a dheonú, i leith forbartha beartaithe, ó cheanglas de chuid rialachán, nó faoi rialacháin, faoin alt seo ráiteas tionchair timpeallachta a ullmhú, ach amháin nach bhféadfar aon díolúine a dheonú i leith forbartha beartaithe más rud é go bhfuil Ballstát eile de na Comhphobail Eorpacha nó stát eile is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann, tar éis faisnéis a bheith tugtha dó maidir leis an bhforbairt bheartaithe agus na héifeachtaí is dócha a bheadh aici ar an timpeallacht sa Stát sin, tar éis a chur in iúl go bhfuil ar intinn aige tuairimí a thabhairt maidir leis na héifeachtaí sin.

  (3) (a) At the request of an applicant or of a person intending to apply for permission, the Board may, having afforded the planning authority concerned an opportunity to furnish observations on the request, and where the Board is satisfied that exceptional circumstances so warrant, grant in respect of a proposed development an exemption from a requirement of or under regulations under this section to prepare an environmental impact statement, except that no exemption may be granted in respect of a proposed development if another Member State of the European Communities or other state party to the Transboundary Convention, having been informed about the proposed development and its likely effects on the environment in that State, has indicated that it intends to furnish views on those effects.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 189. #602865

  Le próiseáil arna déanamh ar shonraí pearsanta chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 273/2004, arna leasú leis an Rialachán seo, agus ag aon gníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme arna nglachadh dá bhun, ba cheart go n-urramófaí an ceart bunúsach chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh a ráthaítear le hAirteagal 8 den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (CECD) agus an ceart chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh agus an ceart chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh agus an ceart um chosaint sonraí pearsanta a ráthaítear le hAirteagal 7 agus le hAirteagal 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

  The processing of personal data for the purposes of Regulation (EC) No 273/2004, as amended by this Regulation, and any delegated and implementing acts adopted pursuant thereto should respect the fundamental right to respect for private and family life recognised by Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as well as the rights to respect for private and family life, and the right to the protection of personal data recognised, respectively, by Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1258/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 273/2004 maidir le réamhtheachtaithe drugaí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 190. #690494

  · Déantar córas neamhspleách reatha Europol umchosaint sonraí a neartú trí tharraingt cuid mhór ar na prionsabail a thacaíonnle Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ar chosaint an duine aonair maidir le próiseáilsonraí  pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus arshaorghluaiseacht na sonraí sin.[22]Toisc go n-aithníonn Dearbhú 21 a ghabhann leis an gConradh sainiúlacht napróiseála ar shonraí pearsanta i bhfianaise fhorfheidhmiú an dlí, cuireadhrialacha Europol um chosaint sonraí, áfach, ar aon dul le hionstraimí eile umchosaint sonraí atá bainteach i réimse chomhar na bpóilíní agus na mbreithiúna.Is iad sin, go háirithe, Coinbhinsiún Uimh. 108[23] agus Moladh Uimh. R(87) ó Chomhairle na hEorpa[24]agus Creatchinneadh 2008/977 ón gComhairle maidir le cosaint sonraí pearsantaarna bpróiseáil i gcreat chomhar na bpóilíní agus na mbreithiúna.[25] Cinnteoidh sé sinleibhéal ard de chosaint daoine aonair maidir le próiseáil sonraí pearsanta,agus sainiúlacht fhorfheidhmiú an dlí á chur  san áireamh.

  · The existing autonomous Europol data protectionregime is further strengthened by drawing to a large extent on the principlesunderpinning Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individual withregard to processing of personal data by the Community institutions and bodiesand on the free movement of such data.[22]As Declaration 21 attached to the Treaty recognizes the specificity of personaldata processing in the law enforcement context, the data protection rules ofEuropol have however been aligned with other data protection instruments applicablein the area of police and judicial cooperation. These are in particular theConvention No. 108[23]and Recommendation No R (87) of the Council of Europe[24] and Council Framework Decision2008/977 on the protection of personal data processed in the framework ofpolice and judicial cooperation.[25]This will ensure a high level of protection of individuals with regard toprocessing of personal data, while taking into due account the specificity oflaw enforcement.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 191. #1602770

  An Coinbhinsiún ar aontachas na Poblachta Heilléanaí leis an gCoinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála agus leis an bPrótacal maidir lena léiriú ag an gCúirt Bhreithiúnais mar aon leis na coigeartuithe a rinneadh orthu leis an gCoinbhinsiún ar aontachas Ríocht na Danmhairge, na hÉireann agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann.

  CONVENTION ON THE ACCESSION OF THE HELLENIC REPUBLIC TO THE CONVENTION ON JURISDICTION AND ENFORCEMENT OF JUDGEMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS AND TO THE PROTOCOL ON ITS INTERPRETATION BY THE COURT OF JUSTICE WITH THE ADJUSTMENTS MADE TO THEM BY THE CONVENTION ON THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF DENMARK, OF IRELAND AND OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 192. #1662199

  Foráiltear le Treoir 2009/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [3] agus le Cinneadh Uimh. 406/2009/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [4], ar treoir í agus ar cinneadh é ina n-éilítear rannchuidiú ó earnálacha uile an gheilleagair, lena n-áirítear earnáil na loingseoireachta muirí idirnáisiúnta, d'fhonn laghduithe ar astaíochtaí a bhaint amach gurb amhlaidh, i gcás nach bhfuil aon chomhaontú idirnáisiúnta ina n-áirítear astaíochtaí muirí idirnáisiúnta ina spriocanna maidir le laghdú tríd an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) formheasta ag na Ballstáit, nó mura bhfuil aon chomhaontú den sórt sin trí Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide formheasta ag an gComhphobal faoin 31 Nollaig 2011, gur cheart don Choimisiún togra a dhéanamh astaíochtaí muirí idirnáisiúnta a áireamh i ngealltanasan Chomhphobail maidir le laghdú agus é mar aidhm go dtiocfadh an togra atá beartaithe i bhfeidhm faoi 2013.

  Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council [3] and Decision No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council [4] which call for contributions from all sectors of the economy to achieve emission reductions, including the international maritime shipping sector, provide that in the event that no international agreement which includes international maritime emissions in its reduction targets through the International Maritime Organisation (IMO) has been approved by Member States or no such agreement through the United Nations Framework Convention on Climate Change has been approved by the Community by 31 December 2011, the Commission should make a proposal to include international maritime emissions in the Community reduction commitment, with the aim of the proposed act entering into force by 2013.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 193. #1676456

  “Agus é á aithint gur faoi thionchar an éilimh a bheidh CEIS, ag an am céanna, beidh sé mar sprioc ag BEI go dtacóidh 40 % ar a laghad de mhaoiniú CEIS faoin ionú bonneagair agus nuálaíochta le comhpháirteanna tionscadail a rannchuidíonn le gníomhú ar son na haeráide, i gcomhréir le gealltanais a rinneadh ag an 21ú Comhdháil de chuid na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (COP21). Ní dhéanfar maoiniú CEIS do FBManna ná do chuideachtaí beaga lárchaipitlithe a áireamh sa ríomh sin. Bainfidh BEI úsáid as a mhodheolaíocht a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta chun na comhpháirteanna tionscadail maidir le gníomhú ar son na haeráide nó na scaireanna costais sin a shainaithint. Tabharfaidh an Bord Stiúrtha treoir mhionsonraithe chuige sin, i gcás inar gá sin.”;

  ‘While recognising the demand-driven nature of the EFSI, the EIB shall target that at least 40 % of EFSI financing under the infrastructure and innovation window support project components that contribute to climate action, in line with the commitments made at the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP21). EFSI financing for SMEs and small mid-cap companies shall not be included in that computation. The EIB shall use its internationally agreed methodology to identify those climate action project components or cost shares. The Steering Board shall, where necessary, provide detailed guidance to that end.’;

  Rialachán (AE) 2017/2396 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach

 194. #1714455

  I gcomhréir le hAirteagal 194(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE, tá cur chun cinn an fhuinnimh inathnuaite ar cheann de na spriocanna sin de bheartas fuinnimh an Aontais. Saothraítear an sprioc sin leis an Treoir seo. I dtaca leis an bpacáiste beart is gá chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus is gá chun a bheith i gcomhréir le gealltanais an Aontais faoi Chomhaontú Pháras 2015 maidir leis an athrú aeráide, a d'eascair as an 21ú Chomhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“Comhaontú Pháras”), agus le creat fuinnimh agus aeráide 2030 an Aontais, lena n-áirítear an sprioc cheangailteach astaíochtaí san Aontas a ghearradh 40 %, ar a laghad, faoi bhun leibhéil 1990 faoin mbliain 2030, is cuid thábhachtach de phacáiste sin úsáid níos mó a bhaint as fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite nó fuinneamh inathnuaite.

  In accordance with Article 194(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), promoting renewable forms of energy is one of the goals of the Union energy policy. That goal is pursued by this Directive. The increased use of energy from renewable sources or ‘renewable energy’ constitutes an important part of the package of measures needed to reduce greenhouse gas emissions and comply with the Union's commitment under the 2015 Paris Agreement on Climate Change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (the ‘Paris Agreement’), and with the Union 2030 energy and climate framework, including the Union's binding target to cut emissions by at least 40 % below 1990 levels by 2030.

  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))

 195. #1764634

  (62)I gcomhréir le hAirteagal 3 den Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh sa Danmhairg nó in aon Bhallstát eile de chuid an Aontais Eorpaigh agus maidir le córas “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath 60 a chur i bhfeidhm go héifeachtach, tabharfaidh an Danmhairg fógra don Choimisiún á rá an ndéanfaidh sí inneachar an Rialacháin seo a chur chun feidhme a mhéid a bhaineann le Eurodac [agus leis an gcóras uathoibrithe do chlárú, d’fhaireachán agus don sásra um leithdháileadh i dtaca le hiarratais ar chosaint idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 44 de Rialachán (AE) XX/XX lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát (athmhúnlú)].

  (62)In accordance with Article 3 of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention 60 , Denmark is to notify the Commission whether it will implement the contents of this Regulation, insofar as it relates to Eurodac [and the automated system for registration, monitoring and the allocation mechanism for applications for international protection referred to in Article 44 of Regulation (EU) XX/XX establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast)].

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 196. #175095

  Ós deimhin liom go bhfuil glactha ag rialtais na dtíortha atá sonraithe i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis seo leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú na Farraige le hala a Chosc, 1954, agus ós deimhin liom go bhfuil glactha ag rialtais na dtíortha atá sonraithe i gCuid II den Sceideal a ghabhann leis seo leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún sin ar glacadh leo an l lú lá d'Aibreán, 1962, ag an gComhdháil de na Rialtais Chonarthacha sa Choinbhinsiún sin, agus ós deimhin liom go bhfuil glactha ag rialtais na dtíortha atá sonraithe i gCuid III den Sceideal a ghabhann leis seo leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún sin ar glacadh leo an 21ú lá de Dheireadh Fómhair, 1969, ag an Tionól den Eagraíocht Chomhairleach Mhuirí Idir-Rialtasach, agus ós deimhin liom go bhfuil na críocha atá sonraithe i gCuid IV den Sceideal a ghabhann leis seo faoi réim an Choinbhinsiúin, déanaimse, AILBHE MAC RAGHNAILL, Aire Iompair, leis seo, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 19(1) den Acht um Ola-Thruailliú na Farraige, 1956 (Uimh. 25 de 1956), leis an Ordú um Iompar, Breosla agus Cumhacht (Riarachán Roinne agus Feidhmeanna Aire a Aistriú), 1959 (I.R. Uimh. 125 de 1959) agus leis an Ordú Turasóireachta agus Iompair (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 1980 (I.R. Uimh. 11 de 1980), a ordú mar a leanas:

  I, ALBERT REYNOLDS, Minister for Transport, being satisfied that the governments of the countries specified in Part I of the Schedule hereto have accepted the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954, and being satisfied that the governments of the countries specified in Part II of the Schedule hereto have accepted the amendments to that Convention which were adopted on the 11th day of April, 1962, by the Conference of Contracting Governments to that Convention, and being satisfied that the governments of the countries specified in Part III of the Schedule hereto have accepted the amendments to that Convention which were adopted on the 21st day of October, 1969, by the Assembly of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation, and being satisfied that the Convention extends to the territories specified in Part IV of the Schedule hereto, hereby, in exercise of the powers conferred on me by section 19 (1) of the Oil Pollution of the Sea Act, 1956 (No. 25 of 1956) , the Transport, Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order, 1959 ( S.I. No. 125 of 1959 ), and the Tourism and Transport (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 1980 ( S.I. No. 11 of 1980 ), order as follows:

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 197. #173282

  DE BHRÍ go n-achtaítear le halt 2(1) den Acht um Chineálacha Plandaí (Cearta Dílseánaigh), 1980 (Uimh. 24 de 1980), chun go bhféadfar éifeacht a thabhairt d'aon choinbhinsiún nó comhaontú idirnáisiúnta do chosaint cineálacha plandaí agus cearta póraitheoirí plandaí ar páirtí ann an Stát, go bhféadfaidh an Rialtas le hordú a dhearbhú gur tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta sin tír choigríche nó tíortha coigríche, arb amhlaidh don tír choigríche sin, nó do gach ceann de na tíortha coigríche sin gur tír í ar páirtí sa choinbhinsiún nó sa chomhaontú a Rialtas nó aon cheann dá ranna stáit agus fad a fhanfaidh an t-ordú i bhfeidhm gur tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta sin aon tír choigríche ar tír í a bheidh sonraithe sa dearbhú a bheidh tugtha san ordú sin,

  WHEREAS it is enacted by section 2 (1) of the Plant Varieties (Proprietary Rights) Act, 1980 (No. 24 of 1980), that, for the purpose of enabling any international convention or agreement for the protection of plant varieties and plant breeders' rights to which the State is a party to be carried into effect, the Government may by order declare one or more foreign countries, which foreign country or each of which foreign countries, shall be one whose government, or any of whose departments of state is a party to the convention or agreement, to be a convention country for the purposes of that Act, and that for so long as the order remains in force any foreign country which is one specified in the declaration contained therein shall be a convention country for the purposes of that Act:

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 198. #227095

  Más rud é go mbeidh duine cúisithe os comhair na Cúirte agus é nó í faoi chúiseamh i gcion indíotáilte nach cion faoin Acht Tréasa, 1939, dúnmharú, iarracht ar dhúnmharú, comhcheilg um dhúnmharú, píoráideacht, cinedhíothú nó sárú tromchúiseach den sórt dá dtagraítear in alt 3 (1) (i) den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962, lena n-áirítear cion ag cúlpháirtí roimh an ngníomh nó i ndiaidh an ghnímh, ná cion a mbeifear ag déileáil leis go hachomair, agus gur deimhin leis an gCúirt go dtuigeann an cúisí brí an chiona agus na fíorais a líomhnaítear, ansin, má shíníonn an cúisí pléadáil ciontach (Foirm 24.1, Sceideal B), féadfaidh an Breitheamh, le hordú (Foirm 24.2, Sceideal B), é nó í a chur ar aghaidh i gcomhair pianbhreithe leis an bpléadáil sin chun na cúirte a bhféadfaí go dleathach an cúisí a chur ar aghaidh chuici chun trialach, dá mba phléadáil neamhchiontach a bhí déanta aige nó aici.

  Where an accused person is before the Court charged with an indictable offence not being an offence under the Treason Act, 1939 , murder, attempt to murder, conspiracy to murder, piracy, genocide or a grave breach such as is referred to in section 3 (1) (i) of the Geneva Conventions Act, 1962 , including an offence by an accessory before or after the fact nor an offence being dealt with summarily, and the Court is satisfied that the accused person understands the nature of the offence and the facts alleged, then, if the accused signs a plea of guilty (Form 24.1 Schedule B), the Judge may by order (Form 24.2 Schedule B) send him or her forward for sentence with that plea to the court to which, if he or she had pleaded not guilty, the accused could lawfully have been sent forward for trial.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 199. #432615

  “ciallaíonn ‘Coinbhinsiún Sábháilteachta’ an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an l Samhain 1974 mar aon leis an bPrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an l7 Feabhra 1978 agus an Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an 11 Samhain 1988 agus aon leasuithe a rinneadh air anuas go dtí na leasuithe a ghlac an 85ú seisiún de Choiste Muir-Shábháilteachta na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta a tionóladh idir an 26 Samhain agus an 5 Nollaig 2008 agus a tháinig i bhfeidhm i leith an Stáit de bhun Airteagal VIII sular ritheadh an tAcht Loingis Cheannaíochta 2010, agus na leasuithe sin san áireamh;”

  “ ‘Safety Convention’ means the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on 1 November 1974 together with the Protocol to the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on 17 February 1978 and the Protocol to the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on 11 November 1988 and any amendments made to it up to and including those adopted by the 85th session of the Maritime Safety Committee of the International Maritime Organisation held between 26 November and 5 December 2008 and which have entered into force in respect of the State pursuant to Article VIII prior to the passing of the Merchant Shipping Act 2010;”.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 200. #456926

  Aon Bhallstát a bhfuil forchoimeádas déanta aige faoi mhír 3, déanfaidh sé socrú gur cion ineiseachadta é, de réir bhrí Airteagal 2 (1), iompar aon duine a rannchuidíonn le grúpa daoine ag gníomhú dóibh le comhchuspóir do dhéanamh ciona nó cionta i réimse na sceimhlitheoireachta dá dtagraítear in Airteagail 1 agus 2 den Choinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur, i dtaca le gáinneáil drugaí agus saghsanna eile coirpeachta eagraithe nó gníomhartha eile foréigin in aghaidh beatha, iomláine coirp nó saoirse duine, nó is údar le contúirt chomhchoiteann do dhaoine, is inphionóis le cailleadh saoirse nó ordú coinneála go ceann uastréimhse dhá mhí dhéag ar a laghad, fiú nuair nach nglacann an duine sin páirt i ndéanamh iarbhír an chiona nó na gcionta i dtrácht; beidh an rannchuidiú déanta go hintinneach agus le heolas ar chuspóir agus gníomhaíocht choiriúil ghinearálta an ghrúpa nó ar intinn an ghrúpa chun an cion nó na cionta i dtrácht a dhéanamh.

  Any Member State which has entered a reservation under paragraph 3 shall make extraditable under the terms of Article 2 (1) the behaviour of any person which contributes to the commission by a group of persons acting with a common purpose of one or more offences in the field of terrorism as in Articles 1 and 2 of the European Convention on the Suppression of Terrorism, drug trafficking and other forms of organized crime or other acts of violence against the life, physical integrity or liberty of a person, or creating a collective danger for persons, punishable by deprivation of liberty or a detention order of a maximum of at least 12 months, even where that person does not take part in the actual execution of the offence or offences concerned; such contribution shall be intentional and made having knowledge either of the purpose and the general criminal activity of the group or of the intention of the group to commit the offence or offences concerned.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 201. #564722

  (a) tréas, (b) cion faoi alt 2 agus 3 den Acht Tréasa 1939, (c) cion faoi alt 6, 7 agus 8 den Acht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit 1939, (d) sárú tromchúiseach den saghas dá dtagraítear in alt 3(1)(i) den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive 1962, (e) cion faoi alt 9 den Acht um Rúin Oifigiúla 1963, nó cion faoi Chuid II den Acht sin a rinneadh ar dhóigh ba dhochar do shlándáil nó caomhnú an Stáit, (f) dúnmharú, iarracht ar dhúnmharú, comhcheilg um dhúnmharú nó píoráideacht, lena n-áirítear cúlpháirtí roimh an ngníomh nó i ndiaidh an ghnímh, (g) cion faoi alt 3, arna leasú, den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive 1962 nó cion faoi alt 7 nó 8 den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta 2006, (h) cion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta) 2000, (i) cion dúnmharaithe faoi alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sábháilteacht Oibrithe na Náisiún Aontaithe), 2000, nó iarracht nó comhcheilg an cion sin a dhéanamh, (j) cion arb éard é marú nó iarracht ar mharú faoi mhír (h)nó(j) d’alt 2(1) den Acht um Shlándáil Mhuirí 2004, (k) cion dúnmharaithe faoi alt 6 nó 11 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005, nó iarracht cion den sórt sin a dhéanamh, (l) cion faoi alt 71, 71A, 72 nó 73 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006.”; (vi)

  (a) treason, (b) an offence under section 2 and 3 of the Treason Act 1939, (c) an offence under section 6, 7 and 8 of the Offences Against the State Act 1939, (d) a grave breach such as is referred to in section 3(1)(i) of the Geneva Conventions Acts 1962, (e) an offence under section 9 of the Official Secrets Act 1963 or an offence under Part II of that Act committed in a manner prejudicial to the safety or preservation of the State, (f) murder, attempt to murder, conspiracy to murder or piracy, including an accessory before or after the fact, (g) an offence under section 3, as amended, of the Geneva Conventions Act 1962 or an offence under section 7 or 8 of the International Criminal Court Act 2006, (h) an offence under the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act 2000, (i) the offence of murder under section 2 of the Criminal Justice (Safety of United Nations Workers) Act, 2000, or an attempt or conspiracy to commit that offence, (j) the offence of killing or attempted killing under paragraph (h)or (j) of section 2(1) of the Maritime Security Act 2004, (k) the offence of murder under section 6 or 11 of the Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 or an attempt to commit such offence, (l) an offence under section 71, 71A, 72 or 73 of the Criminal Justice Act 2006.”; (vi)

  District Court (Criminal Justice (Amendment) Act 2009) Rules 2010

 202. #670306

  Ó tharla go bhfuil gach ábhar a bhaineann le haigéin agus le farraigí na hEorpa idirnasctha, ba cheart forbairt bhreise ar Bheartas Muirí Comhtháite (BMC) a chothú leis an Rialachán seo freisin amhail dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [9].(2) Ba cheart go n-áiritheofaí le raon feidhme an Chiste Eorpaigh Muirí agus Iascaigh (CEMI) tacaíocht do CBI a dtagann na réimsí seo a leanas faoina réim feidhme; caomhnú acmhainní bitheolaíocha na mara, bainistiú iascach agus cabhlach a shaothraíonn na hacmhainní sin, agus acmhainní bitheolaíocha fionnuisce agus dobharshaothrú, próiseáil agus margaíocht táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, i gcás ina dtarlaíonn na gníomhaíochtaí sin i gcríoch na mBallstát, arb iad soithí iascaireachta an Aontais a bhíonn ina mbun, nó náisiúnaigh de chuid na mBallstát, gan dochar don phríomhfhreagracht atá ar an mBratstát, agus aird á tabhairt ar fhorálacha Airteagal 117 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 [10] (UNCLOS).

  Recognising that all matters related to Europe’s oceans and seas are interlinked, this Regulation should also support the further development of the Integrated Maritime Policy (IMP) as referred to in Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council [9].(2) The scope of the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) should include support for the CFP for the conservation of marine biological resources, for the management of fisheries and fleets exploiting those resources, for fresh water biological resources and aquaculture, as well as for the processing and marketing of fishery and aquaculture products, where such activities take place on the territory of Member States, by Union fishing vessels, or by nationals of Member States, without prejudice to the primary responsibility of the flag State, bearing in mind the provisions of Article 117 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 [10] (UNCLOS).

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 203. #725093

  Ba cheart do Gharda Teorann agus Cósta na hEorpa, lena n-áirítear an Ghníomhaireacht agus údaráis náisiúnta na mBallstát atá freagrach as bainistiú teorann, lena n-áirítear gardaí cósta sa mhéid is go ndéanann siad cúraimí rialaithe ag teorainneacha, a gcuid cúraimí a chomhall i lán-urraim do chearta bunúsacha, go háirithe Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”), an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an dlí idirnáisiúnta ábhartha, lena n-áirítear Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, an Coinbhinsiún maidir le gach Cineál Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a Dhíothú, an Coinbhinsiún i dtaobh Stádas Dídeanaithe agus oibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement, Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir agus an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir.

  The European Border and Coast Guard, which includes the Agency and the national authorities of Member States which are responsible for border management, including coast guards to the extent that they carry out border control tasks, should fulfil its tasks in full respect for fundamental rights, in particular the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’), the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, relevant international law, including the United Nations Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Convention Relating to the Status of Refugees and obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement, the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, and the International Convention on Maritime Search and Rescue.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 204. #1566802

  Beidh dlínse freisin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar aontú na Poblachta Heilléanaí do Choinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1968 agus don Phrótacal seo, arna n-oiriúnú le Coinbhinsiún 1978. Beidh dlínse freisin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar aontú Ríocht na Spáinne agus Phoblacht na Portaingéile do Choinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1968 agus don Phrótacal seo, arna n-oiriúnú le Coinbhinsiún 1978 agus Coinbhinsiún 1982. Beidh dlínse freisin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar aontú Phoblacht na hOstaire, Phoblacht na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne do Choinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1968 agus don Phrótacal seo, mar atá arna n-oiriúnú le Coinbhinsiúin 1978, 1982 agus 1989.

  —in Portugal:

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 205. #1608589

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal ar Chosaint Ithreach, an Prótacal ar Fhuinneamh agus an Prótacal ar an Turasóireacht a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Alpach a chríochnú thar ceann an Chomhphobail (COM(2006)0080-C6-0099/2006-2006/0026(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE COMMUNITY, OF THE PROTOCOL ON SOIL PROTECTION, THE PROTOCOL ON ENERGY AND THE PROTOCOL ON TOURISM TO THE ALPINE CONVENTION (COM(2006)0080-C6-0099/2006-2006/0026(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 206. #1626735

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal ar Chosaint Ithreach, an Prótacal ar Fhuinneamh agus an Prótacal ar an Turasóireacht a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Alpach a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 80.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE PROTOCOL ON SOIL PROTECTION, THE PROTOCOL ON ENERGY AND THE PROTOCOL ON TOURISM TO THE ALPINE CONVENTION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 80.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 207. #1628082

  An Prótacal, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, ar an gCoinbhinsiún maidir le húsáid Theicneolaíocht an Eolais chun Críocha Custaim, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 29 Samhain, 1996.

  PROTOCOL DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE INTERPRETATION, BY WAY OF PRELIMINARY RULINGS BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, OF THE CONVENTION ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES, DONE AT BRUSSELS ON 29 NOVEMBER, 1996.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 208. #1637039

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Choinbhinsiúin arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le hEiseachadadh idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair, 1996, agus ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 12 Márta, 2002.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY EUROPEAN UNION, RELATING TO EXTRADITION BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, DONE AT BRUSSELS ON 27TH SEPTEMBER, 1996 AND A COPY OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 12TH MARCH, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 209. #1637040

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Choinbhinsiúin arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le Nós Imeachta Simplithe Eiseachadta idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 10 Márta, 1995, agus ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 12 Márta, 2002.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION, ON SIMPLIFIED EXTRADITION PROCEDURE BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, DONE AT BRUSSELS ON 10TH MARCH, 1995 AND A COPY OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 12TH MARCH, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 210. #144422

  TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha seo a leanas, a bheidh mar aguisín leis an gCoinbhinsiún:

  HAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to the Convention:

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 211. #167463

  "(e) i gcás ina ndéanfar iarratas ar phaitinn freisin faoi fhorálacha Choinbhinsiún na Paitinne Eorpaí, a rinneadh i Muenchen an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1973, a cóip den iarratas foilsithe ar an bpaitinn Eorpach agus an Tuarascáil Cuardaigh Eorpach gaolmhar nó cóip den tsonraíocht fhoilsithe den phaitinn Eorpach a deonaíodh, i leith an aireagáin sin nó

  " ( e ) where an application for a patent is also made under the provisions of the European Patent Convention, done at Munich, on the 5th day of October, 1973, a copy of the published European patent application and the related European Search Report or a copy of the published specification of the granted European patent, in respect of the said invention; or

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 212. #175099

  Dearbhaítear leis seo go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid II den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú na Farraige le hala a Chosc, 1954, ar glacadh leo an 11ú lá d'Aibreán, 1962, ag an gComhdháil de na Rialtais Chonarthacha sa Choinbhinsiún sin.

  It is hereby declared that the countries specified in Part II of the Schedule to this Order have accepted the amendments to the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954, which were adopted on the 11th day of April, 1962, by the Conference of Contracting Governments to that Convention.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 213. #175100

  Dearbhaítear leis seo go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid III den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú na Farraige le hOla a Chosc, 1954, ar glacadh leo an 21ú lá de Dheireadh Fómhair, 1969, ag an Tionól den Eagraíocht Chomhairleach Mhuirí Idir-Rialtasach.

  It is hereby declared that the countries specified in Part III of the Schedule to this Order have accepted the amendments to the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954, which were adopted on the 21st day of October, 1969 by the Assembly of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 214. #226530

  FAOI CHOINBHINSIÚN NUA-EABHRAC AR GHNÓTHÚ COTHABHÁLA AR AN gCOIGRÍOCH

  THE NEW YORK CONVENTION ON THE RECOVERY ABROAD OF MAINTENANCE

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 215. #228247

  FAOI CHOINBHINSIÚN NUA-EABHRAC AR GHNÓTHÚ COTHABHÁLA AR AN gCOIGRÍOCH.

  THE NEW YORK CONVENTION ON THE RECOVERY ABROAD OF MAINTENANCE.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 216. #228253

  ciallaíonn "Coinbhinsiún 1968" an Coinbhinsiún ar Dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear an Prótacal atá i gceangal leis an gCoinbhinsiún sin), arna dhéanamh sa Bhruiséil an 27ú lá de Mheán Fómhair, 1968, (arna oiriúnú le Coinbhinsiúin Aontachais 1978, 1982 agus 1989);

  "the 1968 Convention" means the Convention on Jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (including the Protocol annexed to that Convention) done at Brussels on the 27th day of September, 1968, (as adjusted by the Accession Conventions of 1978, 1982 and 1989);

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 217. #228254

  ciallaíonn "Coinbhinsiún Lugano" an Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála a síníodh i Lugano an 16ú lá de Mheán Fómhair, 1988, agus folaíonn sé Prótacal 1;

  "the Lugano Convention" means the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters signed at Lugano on the 16th day of September, 1988, and includes Protocol 1;

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 218. #228283

  Aon uair a bheartófar imeachtaí a thionscnamh os comhair na Cúirte Dúiche de bhua Airteagal 8.2 (a bhaineann le cúrsaí árachais) de Choinbhinsiún 1968 nó de Choinbhinsiún Lugano i gcoinne árachóra a bhfuil sainchónaí air nó uirthi i Stát Conarthach seachas an Stát agus go bhfuil sainchónaí ar shealbhóir an pholasaí sa Stát, féadfar na himeachtaí sin a thionscnamh, a éisteacht agus a chinneadh ag aon suí den Chúirt chun gnó sibhialta a sheoladh don cheantar cúirte dúiche ina bhfuil gnáthchónaí ar shealbhóir an pholasaí nó ina seolann sé nó sí aon ghairm, gnó nó slí bheatha.

  Whenever it is proposed to bring proceedings before the District Court by virtue of Article 8.2 (which relates to insurance matters) of either the 1968 Convention or the Lugano Convention against an insurer domiciled in a Contracting State other than the State and the policyholder is domiciled in the State, such proceedings may be brought, heard and determined at any sitting of the Court for the transaction of civil business for the district court area in which the policy-holder is ordinarily resident or carries on any profession, business or occupation.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 219. #228285

  Aon uair a bheartóidh tomhaltóir a bhfuil sainchónaí air nó uirthi sa Stát imeachtaí a thionscnamh os comhair na Cúirte Dúiche de bhua Airteagal 14 (a bhaineann le conarthaí tomhaltais) de Choinbhinsiún 1968 nó de Choinbhinsiún Lugano i gcoinne an pháirtí eile i gconradh agus go bhfuil sainchónaí ar an bpáirtí eile sin i Stát Conarthach seachas an Stát, féadfar na himeachtaí sin a thionscnamh, a éisteacht agus a chinneadh ag aon suí den Chúirt chun gnó sibhialta a sheoladh don cheantar cúirte dúiche ina bhfuil gnáthchónaí ar an tomhaltóir nó ina seolann sé nó sí aon ghairm, gnó nó slí bheatha.

  Whenever a consumer who is domiciled in the State proposes to bring proceedings before the District Court by virtue of Article 14 (which relates to consumer contracts) of either the 1968 Convention or the Lugano Convention against the other party to a contract and that other party is domiciled in a Contracting State other than the State, such proceedings may be brought, heard and determined at any sitting of the Court for the transaction of civil business for the district courtarea in which the consumer is ordinarily resident or carries on any profession, business or occupation.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 220. #228296

  (5) Déanfar fógra agus deimhniú a chuirfear ar ais faoi mhír (4) den riail seo a sheirbheáil mar a chuirtear in iúl i riail 4 den Ordú seo (a bhféadfaidh seirbheáil leis an bpost a bheith san áireamh inti, ar choinníoll nach mbeidh agóid déanta ag an Stát cinn scríbe i gcoinne na seirbheála sin faoi Airteagal 10 (a) de Choinbhinsiún na Háige) nó, más cuí,de réir fhorálacha Ordú11 de na Rialacha seo, ar an gcosantóir agus, más rud é go mbeidh na doiciméid le seirbheáil i gcríoch Eorpach Stáit Chonarthaigh eile, déanfar iad a sheirbheáil cúig sheachtain ar a laghad roimh dháta suí na Cúirte a bhfuil na himeachtaí liostaithe lena n-éisteacht os a comhair.

  (5) A notice and certificate returned under paragraph (4) of this rule shall be served as indicated in rule 4 of this Order (which may include service by post provided the State of destination has not made an objection to such service under Article 10 (a) of The Hague Convention) or, where appropriate, in accordance with the provisions of Order 11 of these Rules, upon the defendant and, when a the documents are to be served in the European territory of another Contracting State they shall be served at least five weeks prior to the date of sitting of the Court before which the proceedings have been listed for hearing.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 221. #228314

  Más rud é, in imeachtaí lena mbaineann riail 5 nó 6 den Ordú seo, go bhfuil ar intinn ag cosantóir láithriú nó go mbeidh ionadaí dó nó di i láthair ag an éisteacht chun na himeachtaí a chosaint agus/nó, de bhua Airteagal 18 de Choinbhinsiún 1968 nó de Choinbhinsiún Lugano, chun dlínse na Cúirte a chonspóid, déanfaidh an cosantóir nó an t-aturnae thar ceann an chosantóra ceann de na Fógraí go bhFuil ar Intinn Láithriú (agus Cosaint a Dhéanamh) a fuarthas a chomhlánú, a dhícheangal agus a chur leis an bpost chuig an gCléireach chomh luath sin le go sroichfidh sé oifig an Chléirigh tráth nach déanaí ná ceithre lá roimh an dáta a bheidh socraithe don éisteacht, agus san am céanna déanfaidh sé nó sí

  Where, in proceedings to which rule 5 or 6 of this Order relates, a defendant intends to appear or to be represented at the hearing for the purpose of defending the proceedings andlor, by virtue of Article 18 of either the 1968 Convention or the Lugano Convention for the purpose of Contesting the jurisdiction of the Court, the defendant or solicitor for the defendant shall complete, detach and send by post to the Clerk one of the Notices of Intention to Appear (and Defend) which were received so soon as to reach the Clerk's office not later than four days before the date fixed for the hearing, and shall at the same time complete, detach and send by post to the plaintiff or solicitor for the plaintiff the other such Notice received.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 222. #228360

  Is i bhFoirm 62.8, Sceideal C, a bheidh an t-ordú ón gCúirt ag géilleadh don iarratas agus déanfar é a sheirbheáil ar pháirtí laistigh den dlínse leis an bpost cláraithe agus ar pháirtí a bhfuil sainchónaí air nó uirthi i stát conarthach eile de réir fhorálacha (lena n-áirítear Airteagail 8 go 11) Choinbhinsiún na Háige agus an Ordaithe seo.

  The order of the Court granting the application shall be in the Form 62.8 Schedule C and shall be served upon a party within the jurisdiction by registered post and upon a party domiciled in another contracting state in accordance with the provisions (including Articles 8 to 11) of The Hague Convention and this Order.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 223. #228366

  Mura mbaineann breithiúnas nó ionstraim nó socraíocht dá dtagraítear in Airteagail 50 nó 51 de Choinbhinsiún na Bruiséile nó de Choinbhinsiún Lugano go heisiach le cothabháil, ní bheidh feidhm ag na Rialacha seo ach amháin maidir leis na codanna sin a bhaineann le cothabháil, agus ar ordú forghníomhaithe arna dhéanamh ag an Ard-Chúirt, i ndáil leis an gcéanna, a fháil, rachaidh an Cléireach ar aghaidh mar a chuirtear in iúl i riail 17 den Ordú seo.

  If a judgment or an instrument or settlement referred to in Articles 50 or 51 of the Brussels Convention or the Lugano Convention does not relate solely to maintenance, these Rules shall apply only to those parts that relate to maintenance, and upon receipt of an enforcement order made by the High Court, in relation thereto, the Clerk shall proceed as indicated in rule 17 hereof.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 224. #232301

  *Coinbhinsiún na gComhphobal Eorpach ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear an Prótacal atá i gceangal leis an gCoinbhinsiún sin), a síníodh sa Bhruiséil an 27ú lá de Mheán Fómhair, 1968.

  *The Convention of the European Communities on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (and the Protocol annexed thereto) signed at Brussels on the 27th day of September, 1968.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 225. #232302

  *An Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear Prótacal 1), a síníodh i Lugano an 16ú lá de Mheán Fómhair, 1988.

  *The Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (and Protocol 1) signed at Lugano on the 16th day of September, 1988.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 226. #232303

  *Coinbhinsiún na Háige ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, a síníodh sa Háig an 15ú lá de Shamhain, 1965.

  *The Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters signed at The Hague on the 15th day of November, 1965.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 227. #232330

  *Coinbhinsiún na Háige ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, a síníodh sa Háig an 15ú lá de Shamhain, 1965.

  *The Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Document in Civil or Commercial Matters signed at The Hague on the 15th day of November, 1965.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 228. #232398

  *Coinbhinsiún na gComhphobal Eorpach ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear an Prótacal atá i gceangal leis an gCoinbhinsiún sin), a síníodh sa Bhruiséil an 27ú lá de Mheán Fómhair, 1968;

  *The Convention of the European Communities on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (and the Protocol annexed thereto) signed at Brussels on the 27th day of September, 1968;

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 229. #232399

  *An Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear Prótacal 1), a síníodh i Lugano an 16ú lá de Mheán Fómhair, 1988;

  *The Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (and Protocol 1) signed at Lugano on the 16th day of September, 1988;

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 230. #252328

  Ciallaíonn “Coinbhinsiún 1968” an Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear an Prótacal atá i gceangal leis an gCoinbhinsiún) a síníodh sa Bhruiséil an 27ú Meán Fómhair, 1968, agus forléireofar é de réir Alt 2 d'Acht 1998.

  “1968 Convention” means the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (including the Protocol annexed to the Convention) signed at Brussels on the 27th September, 1968, and is to be construed in accordance with Section 2 of the 1998 Act.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 231. #278623

  1. Gabhann na Páirtithe Conarthacha ar láimh feabhas a chur, i gcomhréir le forálacha an Chomhaontaithe seo, ar thabhairt suas chun críche ionchúisimh nó forghníomhú pianbhreithe, idir na Ballstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht na hIorua agus Poblacht na hÍoslainne, den pháirt eile, trí théarmaí Choinbhinsiúin an 27 Meán Fómhair 1996 a bhaineann leis an eiseachadadh idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh a chur san áireamh mar chaighdeáin íosta.

  1. The Contracting Parties undertake to improve, in accordance with the provisions of this Agreement, the surrender for the purpose of prosecution or execution of sentence between, on the one hand, the Member States and, on the other hand, the Kingdom of Norway and the Republic of Iceland, by taking account of, as minimum standards, the terms of the Convention of 27 September 1996 relating to extradition between the Member States of the European Union.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 232. #278638

  3. Faoi réir Airteagail 4, 5(1)(b) go (g), 6, 7 agus 8, ní dhiúltóidh Stát i gcás ar bith, barántas gabhála a fhorghníomhú i ndáil le hiompar aon duine a rannchuidíonn le grúpa daoine ag gníomhú dóibh le comhchuspóir cion nó cionta a dhéanamh i réimse na sceimhlitheoireachta dá dtagraítear in Airteagail 1 agus 2 den Choinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur, agus in Airteagail 1, 2, 3, agus 4 de Threoirchinneadh an 13 Meitheamh 2002 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, gáinneáil aindleathach ar dhrugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha, nó dúnmharú, mórdhíobháil choirp, fuadach, srianadh neamhdhlíthiúil, gabháil giall agus éigniú, atá inphionóis le cailleadh saoirse nó le hordú coinneála ar feadh uastréimhse 12 mhí ar a laghad, fiú nuair nach nglacann an duine sin páirt i ndéanamh iarbhír an chiona nó na gcionta atá i dtrácht;

  3. Subject to Articles 4, 5(1)(b) to (g), 6, 7 and 8, in no case shall a State refuse to execute an arrest warrant issued in relation to the behaviour of any person who contributes to the commission by a group of persons acting with a common purpose of one or more offences in the field of terrorism referred to in Articles 1 and 2 of the European Convention on the Suppression of Terrorism and Articles 1, 2, 3 and 4 of the Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism, illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, or murder, grievous bodily injury, kidnapping, illegal restraint, hostage-taking and rape, punishable by deprivation of liberty or a detention order of a maximum of at least 12 months, even where that person does not take part in the actual execution of the offence or offences concerned;

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 233. #284598

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do chur i bhfeidhm Airteagal 23 de Choinbhinsiún an 17 Iúil 1905 maidir le nós imeachta sibhialta, Airteagal 24 de Choinbhinsiún an 1 Márta 1954 maidir le nós imeachta sibhialta ná Airteagal 13 de Choinbhinsiún an 25 Deireadh Fómhair 1980 maidir le rochtain idirnáisiúnta ar cheartas idir na Ballstáit ar páirtithe sna Coinbhinsiúin sin iad.

  This Regulation shall not affect the application of Article 23 of the Convention on civil procedure of 17 July 1905, Article 24 of the Convention on civil procedure of 1 March 1954 or Article 13 of the Convention on international access to justice of 25 October 1980 between the Member States party to those Conventions.

  Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle

 234. #284630

  [3] IO C 261, 27.8.1997, lch. 1. An lá ar dréachtaíodh an Coinbhinsiún thug an Chomhairle dá haire an tuarascáil mhínitheach faoin gCoinbhinsiún a leagtar amach ar leathanach 26 den Iris Oifigiúil réamhluaite.

  [3] OJ C 261, 27.8.1997, p. 1. On the same day as the Convention was drawn up the Council took note of the explanatory report on the Convention which is set out on page 26 of the aforementioned Official Journal.

  Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle

 235. #288582

  (2) Ina theannta sin, ba cheart go mbeadh aerárthaí tríú tíortha a oibrítear ag dul isteach sa chríoch ina bhfuil feidhm ag an gConradh, laistigh den chríoch sin agus ag dul amach aisti faoi réir maoirseachta iomchuí ar leibhéal an Chomhphobail faoi na teorainneacha a socraíodh leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta, a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 ("Coinbhinsiún Chicago") agus ar páirtithe na Ballstáit uile ann.

  (2) In addition, third-country aircraft operated into, within or out of the territory where the Treaty applies should be subject to appropriate oversight at Community level within the limits set by the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the Chicago Convention), to which all Member States are parties.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 236. #288788

  2. Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha de na ceanglais dá dtagraítear i mír 1 a leasú, ionas go mbeidh siad ag teacht le leasuithe a rinneadh ó shin ar Choinbhinsiún Chicago agus ar na hIarscríbhinní a ghabhann leis, agus a thiocfaidh i bhfeidhm tar éis ghlacadh an Rialacháin seo agus a bheidh infheidhme sna Ballstáit uile, sa mhéid nach leathnaíonn na hoiriúnuithe sin raon feidhme an Rialacháin seo, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 65(5).

  2. The measures designed to amend non-essential elements of the requirements referred to in paragraph 1 in order to bring them into line with subsequent amendments to the Chicago Convention and its Annexes which enter into force after the adoption of this Regulation and which become applicable in all Member States, shall, in so far as such adaptations do not broaden the scope of this Regulation, be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 65(5).

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 237. #290084

  Tagann an ghníomhaíocht sin sna sála ar Rún ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2003 maidir le straitéis don chomhar custaim [8] agus ar Chinneadh ón gComhairle an 6 Nollaig 2001 a shíneann sainordú Europol chuig an gcomhrac in aghaidh na bhfoirmeacha tromchúiseacha sin den choireacht idirnáisiúnta a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Coinbhinsiún Europol [9].

  Such action follows on from the Council Resolution of 2 October 2003 concerning a strategy for customs cooperation [8] and the Council Decision of 6 December 2001 extending the mandate of Europol to the fight against the serious forms of international crime listed in the Annex to the Europol Convention [9].

  Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 238. #290929

  Tiocfaidh an mheicníocht chomhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 16 in áit Líonra Comhairliúcháin Schengen ón dáta a chinnfear i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 49(3) tráth a mbeidh na socruithe dlíthiúla agus na socruithe teicniúla i gcomhair úsáid an VIS chun críche comhairliúcháin idir údaráis víosaí láir maidir le hiarratais ar víosaí i gcomhréir le hAirteagal 17(2) de Choinbhinsiún Schengen, curtha in iúl ag na Ballstáit uile a bheidh ag úsáid Líonra Comhairliúcháin Schengen ar an dáta a dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm.

  The consultation mechanism referred to in Article 16 shall replace the Schengen Consultation Network from the date determined in accordance with the procedure referred to in Article 49(3) when all those Member States which use the Schengen Consultation Network at the date of entry into force of this Regulation have notified the legal and technical arrangements for the use of the VIS for the purpose of consultation between central visa authorities on visa applications according to Article 17(2) of the Schengen Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

 239. #297457

  (2) Leis an gCoinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí in Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh arna fhormheas le Rialachán (CEE) Uimh. 3179/78 ón gComhairle [4] agus lena mbunaítear Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh (NAFO), ceanglaítear ar an gComhphobal aon fhaisnéis staidrimh agus eolaíoch atá ar fáil agus a iarrann Comhairle Eolaíoch NAFO i bhfeidhmiú a cuid oibre a sholáthar don Chomhairle Eolaíoch sin.

  (2) The Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, approved by Council Regulation (EEC) No 3179/78 [4] and establishing the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO), requires the Community to supply the NAFO Scientific Council with any available statistical and scientific information requested by the Scientific Council in the performance of its work.

  Rialachán (CE) Uimh. 217/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thiar Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil agus ar ghníomhaíocht (athmhúnlú)

 240. #297693

  An chuid sin de Limistéar an Choinbhinsiúin atá teorantach le líne a thosaíonn ag pointe ar chósta Oileán Rhode ag domhanfhad 71o40′ siar, as sin ó dheas díreach go domhanleithead 39o00′ ó thuaidh, as sin soir díreach go domhanfhad 42o00′ siar, as sin ó dheas díreach go domhanleithead 35o00′ ó thuaidh, as sin siar díreach go cósta Mheiriceá Thuaidh, as sin ó thuaidh feadh chósta Mheiriceá Thuaidh go dtí an pointe ar Oileán Rhode ag domhanfhad 71o40′ siar.

  That part of the convention area bounded by a line beginning at a point on the coast of Rhode Island at 71o40′ west longitude, thence due south to 39o00′ north latitude, thence due east to 42o00′ west longitude, thence due south to 35o00′ north latitude, thence due west to the coast of North America, thence northwards along the coast of North America to the point on Rhode Island at 71o40′ west longitude.

  Rialachán (CE) Uimh. 217/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thiar Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil agus ar ghníomhaíocht (athmhúnlú)

 241. #297777

  (3) Leis an gCoinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí in Iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh, arna fhormheas le Cinneadh 81/608/CEE ón gComhairle [4] agus lena mbunaítear Coimisiún Iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh, ceanglaítear ar an gComhphobal aon staidreamh atá ar fáil agus a iarrann an Coimisiún sin a sholáthar don Choimisiún sin.

  (3) The Convention on Future Multilateral Cooperation in the North-East Atlantic Fisheries, approved by Council Decision 81/608/EEC [4] and establishing the North-East Atlantic Fisheries Commission, requires the Community to supply that Commission with the available statistics that it may request.

  Rialachán (CE) Uimh. 218/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thoir Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)

 242. #297779

  (5) Leis an gCoinbhinsiún maidir le Caomhnú Bradán san Aigéan Atlantach Thuaidh, arna fhormheas le Cinneadh 82/886/CEE ón gComhairle [6] agus lena mbunaítear an Eagraíocht um Chaomhnú Bradán san Atlantach Thuaidh (Nasco), ceanglaítear ar an gComhphobal aon staidreamh atá ar fáil agus a iarrann an eagraíocht sin a sholáthar don eagraíocht sin.

  (5) The Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean, approved by Council Decision 82/886/EEC [6] and establishing the North Atlantic Salmon Conservation Organisation (Nasco), requires the Community to supply Nasco with the available statistics that it may request.

  Rialachán (CE) Uimh. 218/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thoir Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)

 243. #299614

  Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 725/2004, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún cinneadh a dhéanamh i dtaobh an ceart freisin go mbeadh feidhm maidir le longa a oibríonn seirbhísí intíre agus maidir leis na saoráidí calafoirt a fhónann dóibh ag leasuithe ar na hIarscríbhinní a bhaineann le bearta speisialta áirithe chun slándáil mhuirí an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir agus an Chóid Idirnáisiúnta um shlandáil long agus saoráidí calafoirt a fheabhsú, ar leasuithe iad a bhfuil feidhm acu go huathoibríoch maidir le trácht idirnáisiúnta.

  As regards Regulation (EC) No 725/2004, the Commission should be empowered to decide whether amendments to the Annexes, which concern certain special measures to enhance maritime security of the International Convention for the Safety of Life at Sea, and of the International Code for the security of ships and of port facilities, that apply automatically to international traffic should also apply to ships operating domestic services and the port facilities serving them.

  Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú

 244. #301678

  (a) Coinbhinsiún an 9 Deireadh Fómhair 1975 maidir le forálacha seanaoise agus le forálacha a bhaineann le díobháil ag an obair, faoi na coinníollacha agus faoin raon feidhme a shainítear le hAirteagal 27(2) go (4) de Choinbhinsiún an 8 Nollaig 1990 maidir le slándáil shóisialta (stádas dlíthiúil a choimeád ar bun, ar bhonn Choinbhinsiún 1975, i gcás na ndaoine a shuigh a n-áit chónaithe i gcríoch na Gearmáine nó na Polainne roimh an 1 Eanáir 1991 agus a leanann de bheith ina gcónaí ann);

  (a) Convention of 9 October 1975 on old-age and work injury provisions, under the conditions and the scope defined by Article 27(2) to (4) of the Convention on social security of 8 December 1990 (maintenance of legal status, on the basis of the Convention of 1975, of the persons who had established their residence in the territory of Germany or Poland before 1 January 1991 and who continue to reside there);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 245. #304925

  (22) I bhfianaise chruthú bloc feidhme aerspáis agus chur ar bun na scéime feidhmíochta, ba cheart don Choimisiún coinníollacha a chinneadh, agus aird a thabhairt ar na coinníollacha, arb iad na coinníollacha iad atá riachtanach maidir leis an gComhphobal do chruthú Réigiúin Aonair Faisnéise Eitilte Eorpaí (RAFEE), arna iarraidh sin ag na Ballstáit ar an ICAO i gcomhréir le nósanna imeachta seanbhunaithe na heagraíochta sin agus i gcomhréir le cearta, oibleagáidí agus freagrachtaí na mBallstát faoin gCoinbhinsiún ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 (Coinbhinsiún Chicago).

  (22) In view of the creation of functional airspace blocks and the setting up of the performance scheme, the Commission should determine and take into account the necessary conditions for the Community to create a Single European Flight Information Region (SEFIR), to be requested by the Member States from the ICAO in accordance with both the established procedures of that organisation and the rights, obligations and responsibilities of Member States under the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the Chicago Convention).

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 246. #309495

  (1) Is Páirtí Conarthach é an tAontas i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige, ar Coinbhinsiún é a formheasadh le Cinneadh 98/392/CE [3] ón gComhairle, is Páirtí Conarthach é sa Chomhaontú i ndáil le cur chun feidhme na bhforálacha den Choinbhinsiún sin a bhaineann le caomhnú agus bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mhórimircigh, ar Comhaontú é a daingníodh le Cinneadh 98/414/CE [4] ón gComhairle agus is Páirtí Conarthach é sa Chomhaontú chun comhlíonadh beart caomhnaithe idirnáisiúnta agus beart bainistíochta idirnáisiúnta ag soithí iascaireachta ar an Mórmhuir a chur chun cinn, ar Comhaontú é ar glacadh leis le Cinneadh 96/428/CE [5] ón gComhairle.

  (1) The Union is a Contracting Party to the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea approved by Council Decision 98/392/EC [3], to the Agreement on the implementation of the provisions of that Convention relating to the conservation and management of straddling stocks and highly migratory fish stocks ratified by Council Decision 98/414/EC [4] and to the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas accepted by Council Decision 96/428/EC [5].

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 247. #311763

  Trí fhadhb na lománaíochta neamhdhleathaí a chomhrac i gcomhthéacs an Rialacháin seo, meastar go gcuirfear le hiarrachtaí an Aontais i leith mhaolú an athraithe aeráide ar shlí a bheidh cost-éifeachtach agus ba chóir breathnú air sin mar rud a chomhlánaíonn gníomhaíocht agus gealltanais an Aontais i gcomhthéacs Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide.

  Combating the problem of illegal logging in the context of this Regulation is expected to contribute to the Union’s climate change mitigation efforts in a cost-effective manner and should be seen as complementary to Union action and commitments in the context of the United Nations Framework Convention on Climate Change.

  Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh

 248. #317882

  Ba cheart go gcumhachtófaí don Choimisiún freisin gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i ndáil le leasuithe amach anseo a ionchorprú i ndlí an Aontais, ar leasuithe iad ar na bearta sin sa Scéim arb iad is ábhar do ghnéithe neamhriachtanacha áirithe den Rialachán seo arna sainmhíniú go sainráite agus a thagann chun bheith ceangailteach ar an Aontas i gcomhréir le téarmaí an Choinbhinsiúin.

  The Commission should also be empowered to adopt delegated acts in respect of the incorporation into Union law of future amendments of those measures of the Scheme which form the subject matter of certain expressly defined non-essential elements of this Regulation and which become binding upon the Union in accordance with the terms of the Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 249. #318003

  1. Féadfaidh soithí iascaireachta an AE, a iompraíonn acmhainní iascaigh reoite ar bord, ar acmhainní iad a ndearna níos mó ná soitheach amháin iad a ghabháil i Limistéar an Choinbhinsiúin, an t-iasc ó gach ceann de na soithí sin a stuáil i níos mó ná cuid amháin de bholg an tsoithigh, ach coinneoidh siad dealaithe go soiléir iad ón iasc a ghabh soithí eile, trí úsáid a bhaint go háirithe as plaisteach, sraithadhmad nó líonta.

  1. EU fishing vessels which carry on board frozen fishery resources caught in the Convention Area by more than one fishing vessel may stow the fish from each of those vessels in more than one part of the hold but shall keep it clearly separate from fish caught by other vessels, in particular by using plastic, plywood or netting.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 250. #318250

  2. Chomh maith leis na tuarascálacha faireachais agus an fhaisnéis maidir le cigireachtaí, féadfaidh na Ballstáit, aon tráth, aon fhaisnéis bhreise a chur faoi bhráid an Choimisiúin nó an chomhlachta arna ainmniú ag an gCoimisiún, ar faisnéis í a d’fhéadfadh a bheith ina faisnéis ábhartha chun soithí Páirtí neamhChonarthaigh a shainaithint ar soithí iad a d’fheádfadh a bheith ag gabháil do ghníomhaíochtaí NNN i Limistéar an Choinbhinsiúin.

  2. In addition to surveillance reports and information on inspections, Member States may at any time submit to the Commission or the body designated by it any further information which might be relevant for the identification of non-Contracting Party vessels that might be carrying out IUU activities in the Convention Area.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 251. #319526

  - tairiscint i gcomhair rúin ina luaitear an bhformheasann an Pharlaimint an cinneadh beartaithe, nó an ndiúltaíonn sí dó, agus féadfaidh tograí a bheith sa tairiscint sin a thabharfar ar aird an Choinbhinsiúin nó a thabharfar ar aird chomhdháil ionadaithe rialtais na mBallstát,

  - a motion for a resolution which states whether Parliament approves or rejects the proposed decision and which may contain proposals for the attention of the Convention or of the conference of representatives of the governments of the Member States;

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 252. #325243

  (10) Leis an Rialachán seo, i gcomhréir le hAirteagal 6 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, urramaítear na cearta bunúsacha agus na prionsabail a aithnítear le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus a léirítear sa Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, i gcomhréir le hAirteagal 6 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (10) This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised by the Charter of Fundamental Rights of the European Union and reflected in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in accordance with Article 6 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 493/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 377/2004 ón gComhairle maidir le líonra oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú

 253. #328665

  Gan dochar d’Airteagal 300 den Chonradh, féadfaidh an Coimisiún Meabhrán Comhthuisceana a chuir i gcrích maidir le hiniúchtaí a dhéanamh leis an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (EESI) chun nach ndéanfaí faireachán faoi dhó ar an gcomhlíonadh a dhéanann na Ballstáit ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.

  Without prejudice to Article 300 of the Treaty, the Commission may conclude a Memorandum of Understanding concerning audits with the International Civil Aviation Organisation (ICAO) in order to avoid duplicate monitoring of Member States’ compliance with Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 254. #328804

  Gan dochar don Choinbhinsiún um chionta agus gníomhartha áirithe eile a dhéantar ar bord aerárthaí, Tóiceo, 1963, don Choinbhinsiún chun cosc a chur ar urghabháil neamhdhleathach aerárthaí, an Háig, 1970, ná don Choinbhinsiún chun cosc a chur ar ghníomhartha neamhdhleathacha in aghaidh shábháilteacht na heitlíochta sibhialta, Montreal, 1971, ba cheart freisin go bhfolóidh an Rialachán seo bearta slándála a mbeadh feidhm acu ar bord aerárthaigh de chuid aeriompróirí an Chomhphobail nó le linn a gcuid eitiltí.

  Without prejudice to the Convention on offences and certain other acts committed on board aircraft, Tokyo, 1963, the Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft, The Hague, 1970, and the Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation, Montreal, 1971, this Regulation should also cover security measures that apply on board an aircraft, or during a flight, of Community air carriers.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 255. #332654

  Sa Choinbhinsiún seo, ciallóidh an téarma ‘Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo’ aon Stát ar Páirtí Conarthach den Choinbhinsiún seo é nó ar Ballstát den Chomhphobal Eorpach é.

  In this Convention, the term ‘State bound by this Convention’ shall mean any State that is a Contracting Party to this Convention or a Member State of the European Community.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 256. #332721

  a chuirfear i gcrích idir sealbhóir polasaí agus árachóir, a bhfuil sainchónaí nó gnáthchónaí orthu araon sa Stát céanna atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo tráth an chonartha a chur i gcrích agus arb é is éifeacht dó dlínse a thabhairt do chúirteanna an Stáit sin fiú i gcás an teagmhas díobhálach a tharlú ar an gcoigríoch, ar an gcoinníoll nach bhfuil an comhaontú sin contrártha le dlí an Stáit sin, nó

  which is concluded between a policyholder and an insurer, both of whom are at the time of conclusion of the contract domiciled or habitually resident in the same State bound by this Convention, and which has the effect of conferring jurisdiction on the courts of that State even if the harmful event were to occur abroad, provided that such an agreement is not contrary to the law of that State; or

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 257. #332742

  I gcás tomhaltóir do dhul i gconradh le páirtí nach bhfuil sainchónaí air sa Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ach go bhfuil brainse nó gníomhaireacht nó bunaíocht eile aige i gceann de na Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, measfar sainchónaí a bheith ar an bpáirtí sin sa Stát sin i gcás díospóidí a thiocfaidh ar barr de dhroim oibríochtaí an bhrainse nó na gníomhaireachta nó na bunaíochta.

  Where a consumer enters into a contract with a party who is not domiciled in the State bound by this Convention but has a branch, agency or other establishment in one of the States bound by this Convention, that party shall, in disputes arising out of the operations of the branch, agency or establishment, be deemed to be domiciled in that State.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 258. #332745

  Féadfaidh tomhaltóir imeachtaí a thabhairt in aghaidh an pháirtí eile i gconradh i gcúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil sainchónaí ar an bpáirtí sin nó sna cúirteanna san áit ina bhfuil sainchónaí ar an tomhaltóir.

  A consumer may bring proceedings against the other party to a contract either in the courts of the State bound by this Convention in which that party is domiciled or in the courts for the place where the consumer is domiciled.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 259. #332788

  I gcás comhaontú den sórt sin a bheith déanta ag páirtithe nach bhfuil sainchónaí ar aon pháirtí díobh i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, ní bheidh aon dlínse ag cúirteanna Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar a ndíospóidí mura rud é go mbeidh diúltaithe do dhlínse ag an gcúirt nó ag na cúirteanna a roghnaíodh.

  Where such an agreement is concluded by parties, none of whom is domiciled in a State bound by this Convention, the courts of other States bound by this Convention shall have no jurisdiction over their disputes unless the court or courts chosen have declined jurisdiction.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 260. #332801

  In ionad fhorálacha mhír 2, beidh feidhm ag Airteagal 15 de Choinbhinsiún na Háige an 15 Samhain 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Breithiúnach agus Seachbhreithiúnach in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, má ba ghá doiciméad tionscanta na n-imeachtaí nó doiciméad comhionann a sheoladh amach de bhun an Choinbhinsiúin sin.

  Instead of the provisions of paragraph 2, Article 15 of the Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil and Commercial matters shall apply if the document instituting the proceedings or an equivalent document had to be transmitted pursuant to that Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 261. #332806

  Má dhéantar imeachtaí leis an gcúis chéanna chaingne agus idir na páirtithe céanna a thionscnamh i gcúirteanna Stát éagsúil atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, dlífidh cúirt ar bith seachas an chéad chúirt ar tugadh os a comhair iad bac a chur ar a himeachtaí, uaithi féin, go dtí go suífear dlínse na chéad chúirte ar tugadh os a comhair iad.

  Where proceedings involving the same cause of action and between the same parties are brought in the courts of different States bound by this Convention, any court other than the court first seised shall of its own motion stay its proceedings until such time as the jurisdiction of the court first seised is established.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 262. #332821

  Féadfar cibé bearta sealadacha, lena n-áirítear bearta cosantacha, a bheidh ar fáil faoi dhlí Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a iarraidh ar chúirteanna an Stáit sin, fiú más rud é, faoin gCoinbhinsiún seo, go bhfuil dlínse ag cúirteanna Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo maidir le substaint an ábhair.

  Application may be made to the courts of a State bound by this Convention for such provisional, including protective, measures as may be available under the law of that State, even if, under this Convention, the courts of another State bound by this Convention have jurisdiction as to the substance of the matter.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 263. #332825

  Chun críocha an Choinbhinsiúin seo, ciallaíonn ‘breithiúnas’ aon bhreithiúnas arna thabhairt ag cúirt nó binse de chuid Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, cibé ainm a thugtar ar an mbreithiúnas, lena n-áirítear foraithne, ordú, breith, nó eascaire fhorghníomhaithe, mar aon le cinneadh ar chostais nó ar chaiteachais ag oifigeach den chúirt.

  For the purposes of this Convention, ‘judgment’ means any judgment given by a court or tribunal of a State bound by this Convention, whatever the judgment may be called, including a decree, order, decision or writ of execution, as well as the determination of costs or expenses by an officer of the court.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 264. #332830

  Má bhíonn toradh imeachtaí i gcúirt de chuid Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ag brath ar cheist theagmhasach aithinte a chinneadh, beidh dlínse ag an gcúirt sin ar an gceist sin.

  If the outcome of proceedings in a court of a State bound by this Convention depends on the determination of an incidental question of recognition that court shall have jurisdiction over that question.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 265. #332846

  Féadfaidh cúirt i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar a n-iarrfar aithint bhreithiúnais a tugadh i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo bac a chur ar na himeachtaí má taisceadh gnáthachomharc i gcoinne an bhreithiúnais sin.

  A court of a State bound by this Convention in which recognition is sought of a judgment given in another State bound by this Convention may stay the proceedings if an ordinary appeal against the judgment has been lodged.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 266. #332872

  Má tá sainchónaí ar an bpáirtí ar a n-iarrtar forghníomhú i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo seachas an Stát inar tugadh an dearbhú infhorghníomhaitheachta, dhá mhí a bheidh sa tréimhse le haghaidh achomhairc agus leanfaidh sí ó dháta na seirbheála, air féin go pearsanta nó ag an ionad cónaithe.

  If the party against whom enforcement is sought is domiciled in a State bound by this Convention other than that in which the declaration of enforceability was given, the time for appealing shall be two months and shall run from the date of service, either on him in person or at his residence.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 267. #332958

  I dteannta na bhforas dá bhforáiltear i dTeideal III, féadfar aithint nó forghníomhú a dhiúltú murab ionann an foras dlínse ar a bhfuil an breithiúnas bunaithe agus an foras a thig ón gCoinbhinsiún seo agus más amhlaidh atáthar ag iarraidh aitheanta nó forghníomhaithe i gcoinne páirtí a bhfuil sainchónaí air i Stát ina bhfuil feidhm ag an gCoinbhinsiún seo ach nach bhfuil feidhm ann ag ionstraim dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, ach amháin nuair is féidir an breithiúnas a aithint nó a fhorghníomhú faoi riail ar bith eile dlí sa Stát chun a ndéantar an t-iarratas.

  In addition to the grounds provided for in Title III, recognition or enforcement may be refused if the ground of jurisdiction on which the judgment has been based differs from that resulting from this Convention and recognition or enforcement is sought against a party who is domiciled in a State where this Convention but not an instrument referred to in paragraph 1 of this Article applies, unless the judgment may otherwise be recognised or enforced under any rule of law in the State addressed.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 268. #332968

  Ní choiscfidh an Coinbhinsiún seo ar chúirt de chuid Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo agus ag coinbhinsiún maidir le hábhar áirithe dlínse a ghlacadh de réir an choinbhinsiúin sin, fiú má bhíonn sainchónaí ar an gcosantóir i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo nach páirtí sa choinbhinsiún sin.

  This Convention shall not prevent a court of a State bound by this Convention and by a convention on a particular matter from assuming jurisdiction in accordance with that convention, even where the defendant is domiciled in another State bound by this Convention which is not a party to that convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 269. #332976

  Ní fhéadfaidh Páirtí Conarthach, áfach, é a ghabháil d'oibleagáid air féin i leith tríú Stát gan breithiúnas a aithint a bheidh tugtha i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ag cúirt ar bunaíodh a dlínse ar mhaoin leis an gcosantóir a bheith sa Stát sin, nó ar urghabháil ag an ngearánaí ar mhaoin atá sa Stát sin, más rud é:

  However, a Contracting Party may not assume an obligation towards a third State not to recognise a judgment given in another State bound by this Convention by a court basing its jurisdiction on the presence within that State of property belonging to the defendant, or the seizure by the plaintiff of property situated there:

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 270. #332988

  Gan dochar d'Airteagal 3(3) de Phrótacal 2, glacfaidh an Coinbhinsiún seo ionad an Choinbhinsiúin ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála a rinneadh in Lugano an 16 Meán Fómhair 1988 amhail ar dháta a theacht i ngníomh de réir mhíreanna 4 agus 5 thuas.

  Without prejudice to Article 3(3) of Protocol 2, this Convention shall replace the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters done at Lugano on 16 September 1988 as of the date of its entry into force in accordance with paragraphs 4 and 5 above.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 271. #333032

  Gan dochar d'Airteagal 77, féadfaidh aon Pháirtí Conarthach athbhreithniú ar an gCoinbhinsiún seo a iarraidh.

  Without prejudice to Article 77, any Contracting Party may request the revision of this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 272. #333091

  ÓS FEASACH DÓIBH na rialuithe a thug Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar léiriú na n-ionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo anall go dtí tráth shíniú an Choinbhinsiúin seo, agus na rialuithe a thug cúirteanna na bPáirtithe Conarthacha i gCoinbhinsiún Lugano 1988 ar an gCoinbhinsiún sin anall go dtí tráth shíniú an Choinbhinsiúin seo,

  BEING AWARE of the rulings delivered by the Court of Justice of the European Communities on the interpretation of the instruments referred to in Article 64(1) of this Convention up to the time of signature of this Convention, and of the rulings delivered by the courts of the Contracting Parties to the 1988 Lugano Convention on the latter Convention up to the time of signature of this Convention,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 273. #333098

  Aon Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo agus nach Ballstát den Chomhphobal Eorpach é, beidh sé i dteideal sonruithe cáis nó barúlacha i scríbhinn a chur ar aghaidh, i gcomhréir le hAirteagal 23 den Phrótacal ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, i gcás ina ndéanfaidh cúirt nó binse de chuid Ballstáit den Chomhphobal Eorpach ceist i dtaobh léiriú ar an gCoinbhinsiún seo nó ar na hionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo a tharchur chuig an gCúirt Bhreithiúnais le haghaidh réamhrialú.

  Any State bound by this Convention and which is not a Member State of the European Community is entitled to submit statements of case or written observations, in accordance with Article 23 of the Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Communities, where a court or tribunal of a Member State of the European Community refers to the Court of Justice for a preliminary ruling a question on the interpretation of this Convention or of the instruments referred to in Article 64(1) of this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 274. #333111

  Féadfaidh an Coiste freisin coigeartuithe a d'fhéadfaí a dhéanamh ar an gCoinbhinsiún a bhreithniú ar coigeartuithe iad atá riachtanach lena chur i bhfeidhm sna Stáit aontacha,

  The Committee may also consider possible adaptations to the Convention necessary for its application in the acceding States,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 275. #333113

  comhairliúchán ar athbhreithniú ar an gCoinbhinsiún de bhun Airteagal 76,

  a consultation on a revision of the Convention pursuant to Article 76,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 276. #333331

  an Coinbhinsiún idir Poblacht na Seicslóvaice agus Cónaidhm na hEilvéise ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas agus dámhachtainí eadrána, mar aon le prótacal breise, a síníodh i mBeirn an 21 Nollaig 1926,

  the Convention between the Czechoslovak Republic and the Swiss Confederation on the recognition and enforcement of judgments with additional protocol, signed at Bern on 21 December 1926,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 277. #333332

  an Coinbhinsiún idir Cónaidhm na hEilvéise agus Reich na Gearmáine ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas agus dámhachtainí eadrána, a síníodh i mBeirn an 2 Samhain 1929,

  the Convention between the Swiss Confederation and the German Reich on the recognition and enforcement of judgments and arbitration awards, signed at Berne on 2 November 1929,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 278. #333340

  an Coinbhinsiún idir an Danmhairg, an Fhionlainn, an Íoslainn, an Iorua agus an tSualainn ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta, a síníodh i gCóbanhávan an 11 Deireadh Fómhair 1977, agus

  the Convention between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on the recognition and enforcement of judgments in civil matters, signed at Copenhagen on 11 October 1977, and

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 279. #338998

  Leis an gCoinbhinsiún tugtar cead do Pháirtithe gníomhú ar bhealach atá níos déine ó thaobh cosaint a thabhairt do shláinte an duine agus don chomhshaol ná mar a éilítear sa Choinbhinsiún, ar choinníoll go mbeadh gníomh den sórt sin ag luí le forálacha an Choinbhinsiúin agus go mbeadh sé i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta.

  The Convention allows Parties the right to take action that is more stringently protective of human health and the environment than that called for in the Convention, provided that such action is consistent with the provisions of the Convention and is in accordance with international law.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 280. #339198

  Nuair a liostófar ceimiceán i gCuid I d'Iarscríbhinn I, agus sa Chuid sin amháin, nó tar éis faisnéis a fháil ó Bhallstát chun críocha an dara fleasc d'Airteagal 10(8), cuirfidh an Coimisiún faisnéis ar fáil don Rúnaíocht faoi na gníomhartha rialaitheacha críochnaitheacha ábhartha, ionas gur féidir an fhaisnéis sin a scaipeadh ar Pháirtithe eile sa Choinbhinsiún de réir mar is iomchuí.

  When a chemical is listed only in Part 1 of Annex I or following receipt of information from a Member State for the purposes of the second indent of Article 10(8), the Commission shall provide the Secretariat with information concerning the relevant final regulatory actions, so that that information can be disseminated to other Parties to the Convention as appropriate.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 281. #339247

  Déanfaidh an Coimisiún an fhaisnéis a fuarthas faoi mhír 3 a chur ar aghaidh chuig údaráis náisiúnta ainmnithe na bPáirtithe sa Choinbhinsiún a éilíonn an fhaisnéis sin, mar aon le haon fhaisnéis bhreise a bheidh ar fáil, tráth nach déanaí ná 15 lá roimh an gcéad ghluaiseacht idirthurais agus roimh aon ghluaiseacht idirthurais dá éis sin.

  The Commission shall forward the information received under paragraph 3 to the designated national authorities of Parties to the Convention which requested that information, together with any additional information available, no later than 15 days before the first transit movement and prior to any subsequent transit movement.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 282. #343656

  I bhfianaise forbairtí a bhfuil gné idirnáisiúnta ag baint leo, agus go háirithe teacht i bhfeidhm Choinbhinsiún 1999 um Iompar Idirnáisiúnta d'Iarnród (COTIF), ba cheart go n-iarrfaí ar an nGníomhaireacht an caidreamh idir ghnóthais iarnróid agus coimeádaithe a mheasúnú, go háirithe i dtaca le cothabháil, mar leathnú ar a cuid oibre i réimse an deimhniúcháin ar cheardlanna cothabhála.

  Following developments of an international dimension, and in particular the entry into force of the 1999 Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF), the Agency should be asked to assess the relationship between railway undertakings and keepers, particularly with regard to maintenance, as an extension of its work in the area of maintenance workshop certification.

  Rialacháin (CE) Uimh. 1335/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Iarnróid (Rialachán Gníomhaireachta)

 283. #344335

  An chuid sin de Limistéar an Choinbhinsiúin atá teorantach le líne a thosaíonn ag pointe ar chósta Oileán Rhode ag domhanfhad 71o40′ siar, as sin ó dheas díreach go domhanleithead 39o00′ ó thuaidh, as sin soir díreach go domhanfhad 42o00′ siar, as sin ó dheas díreach go domhanleithead 35o00′ ó thuaidh, as sin siar díreach go cósta Mheiriceá Thuaidh, as sin ó thuaidh feadh chósta Mheiriceá Thuaidh go dtí an pointe ar Oileán Rhode ag domhanfhad 71o40′ siar.

  That part of the convention area bounded by a line beginning at a point on the coast of Rhode Island at 71o40′ west longitude, thence due south to 39o00′ north latitude, thence due east to 42o00′ west longitude, thence due south to 35o00′ north latitude, thence due west to the coast of North America, thence northwards along the coast of North America to the point on Rhode Island at 71o40′ west longitude.

  Rialachán (CE) Uimh. 217/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thiar Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil agus ar ghníomhaíocht (athmhúnlú)

 284. #344563

  Leis an gCoinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí in Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh arna fhormheas le Rialachán (CEE) Uimh. 3179/78 ón gComhairle [4] agus lena mbunaítear Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh (NAFO), ceanglaítear ar an gComhphobal aon fhaisnéis staidrimh agus eolaíoch atá ar fáil agus a iarrann Comhairle Eolaíoch NAFO i bhfeidhmiú a cuid oibre a sholáthar don Chomhairle Eolaíoch sin.

  The Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, approved by Council Regulation (EEC) No 3179/78 [4] and establishing the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO), requires the Community to supply the NAFO Scientific Council with any available statistical and scientific information requested by the Scientific Council in the performance of its work.

  Rialachán (CE) Uimh. 217/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thiar Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil agus ar ghníomhaíocht (athmhúnlú)

 285. #344873

  ciallaíonn "coinbhinsiúin idirnáisiúnta" an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir an 1 Samhain 1974 (SOLAS 74) cé is moite de chaibidil XI-2 den Iarscríbhinn a ghabhann leis, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Ualachlínte an 5 Aibreán 1966 agus an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú ó Longa a Chosc an 2 Samhain 1973 (MARPOL), mar aon leis na prótacail a ghabhann leo agus na leasuithe a rinneadh orthu, agus na cóid ghaolmhara a bhfuil stádas éigeantach acu i ngach Ballstát, ina leagan cothrom le dáta;

  "international conventions" means the International Convention for the Safety of Life at Sea of 1 November 1974 (SOLAS 74) with the exception of chapter XI-2 of the Annex thereto, the International Convention on Load Lines of 5 April 1966 and the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships of 2 November 1973 (MARPOL), together with the protocols and amendments thereto, and the related codes of mandatory status in all Member States, in their up-to-date version;

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 286. #345272

  Féadfaidh Stát is Páirtí comhairliúchán leis an Stát eisiúna nó leis an Stát deimhnithe a iarraidh tráth ar bith i gcás ina gcreideann sé nach bhfuil an acmhainneacht airgeadais ag an árachóir nó ag an ráthóir arna ainmniú ar an deimhniú árachais chun na hoibleagáidí a fhorchuirtear leis an gCoinbhinsiún seo a chomhlíonadh.

  A State Party may at any time request consultation with the issuing or certifying State should it believe that the insurer or guarantor named in the insurance certificate is not financially capable of meeting the obligations imposed by this Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 287. #345280

  Faoi réir fhorálacha an Airteagail seo, áiritheoidh gach Stát is Páirtí faoina dhlí náisiúnta go bhfuil árachas nó urrús airgeadais eile i bhfeidhm, go feadh an méid a shonraítear i mír 1, i leith aon loinge atá ceadúnaithe chun níos mó ná dhá phaisinéir déag a iompar, is cuma cén áit ina bhfuil sí cláraithe, ar dhul isteach in aon chalafort ina chríoch di nó ar fhágáil aon chalafoirt ina chríoch di a mhéid atá feidhm ag an gCoinbhinsiún seo.

  Subject to the provisions of this Article, each State Party shall ensure, under its national law, that insurance or other financial security, to the extent specified in paragraph 1, is in force in respect of any ship that is licensed to carry more than twelve passengers, wherever registered, entering or leaving a port in its territory in so far as this Convention applies.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 288. #345313

  Má thionscnaítear caingean i gcoinne seirbhísigh nó gníomhaire de chuid an iompróra nó an iompróra feidhmithe, ar caingean í a éiríonn as damáiste a chumhdaítear leis an gCoinbhinsiún seo, beidh an seirbhíseach nó an gníomhaire sin, má chruthaíonn sé gur ghníomhaigh sé laistigh de raon feidhme a fhostaíochta, i dteideal leas a bhaint as na cosaintí agus as na teorainneacha ar dhliteanas a bhfuil teideal ag an iompróir nó ag an iompróir feidhmithe agairt a dhéanamh ina leith faoin gCoinbhinsiún seo.

  If an action is brought against a servant or agent of the carrier or of the performing carrier arising out of damage covered by this Convention, such servant or agent, if he proves that he acted within the scope of his employment, shall be entitled to avail himself of the defences and limits of liability which the carrier or the performing carrier is entitled to invoke under this Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 289. #345374

  Ní fhéadfar aon teorainn a mhéadú ar shlí ina rachaidh sí thar mhéid a fhreagraíonn don teorainn a leagtar síos sa Choinbhinsiún arna athmheas leis an bPrótacal seo agus an teorainn sin méadaithe faoi shé faoin gcéad in aghaidh na bliana arna ríomh ar bhonn iolraithe ón dáta ar osclaíodh an Prótacal seo lena shíniú.

  No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in the Convention as revised by this Protocol increased by six per cent per year calculated on a compound basis from the date on which this Protocol was opened for signature.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 290. #345619

  Ar mhaithe le héifeachtúlacht, ba cheart na gnáth-theorainneacha ama a bhaineann leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a chiorrú chun bearta a ghlacadh lena leasaítear na hIarscríbhinní a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 338/97, ionas go gcomhlíonfaí an sprioc do theacht i bhfeidhm na leasuithe ar na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiún.

  On grounds of efficiency, the normal time-limits for the regulatory procedure with scrutiny should be curtailed for the adoption of measures amending the Annexes to Regulation (EC) No 338/97, in order to comply with the deadline for entry into force of amendments to the Appendices to the Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 398/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle maidir le speicis flora agus fauna fiáine a chosaint trí thrádáil iontu a rialáil, i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 291. #353875

  Coinbhinsiún an 9 Deireadh Fómhair 1975 maidir le forálacha seanaoise agus le forálacha a bhaineann le díobháil ag an obair, faoi na coinníollacha agus faoin raon feidhme a shainítear le hAirteagal 27(2) go (4) de Choinbhinsiún an 8 Nollaig 1990 maidir le slándáil shóisialta (stádas dlíthiúil a choimeád ar bun, ar bhonn Choinbhinsiún 1975, i gcás na ndaoine a shuigh a n-áit chónaithe i gcríoch na Gearmáine nó na Polainne roimh an 1 Eanáir 1991 agus a leanann de bheith ina gcónaí ann);

  Convention of 9 October 1975 on old-age and work injury provisions, under the conditions and the scope defined by Article 27(2) to (4) of the Convention on social security of 8 December 1990 (maintenance of legal status, on the basis of the Convention of 1975, of the persons who had established their residence in the territory of Germany or Poland before 1 January 1991 and who continue to reside there);

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 292. #354906

  Déanfaidh na Páirtithe Conarthacha athbhreithniú ar an gCoinbhinsiún seo, tráth nach déanaí ná trí bliana tar éis an dáta a gcuirfear an Cód Custaim Nuachóirithe i bhfeidhm agus, más gá, féadfar é a leasú ar bhonn an athbhreithnithe sin, i gcomhréir le hAirteagal 8.

  This Convention shall be reviewed by the Contracting Parties at the latest three years after the date of application of the Modernised Customs Code and if necessary may be amended on the basis of that review in accordance with Article 8.

  An coinbhinsiún um imréiteach láraithe custaim, maidir le leithdháileadh na gcostas bailiúcháin náisiúnta a choinnítear agus acmhainní dílse traidisiúnta á gcur ar fáil do bhuiséad an AE (2009)

 293. #434005

  An Coinbhinsiún ar Shábháilteacht Phearsanra na Náisiún Aontaithe agus Pearsanra Ghaolmhair

  Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SÁBHÁILTEACHT OIBRITHE NA NÁISIÚN AONTAITHE), 2000

 294. #437220

  10.—(1) Tabharfar aird bhreithiúnach ar an tuarascáil mhíniúcháin a d’ullmhaigh G. Parra-Aranguren i ndáil le Coinbhinsiún na Háige, ar cuireadh cóip di i Leabharlann an Oireachtais.

  10.—(1) Judicial notice shall be taken of the explanatory report prepared by G. Parra-Aranguren in relation to the Hague Convention, a copy of which has been placed in the Oireachtas Library.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 295. #438701

  (1) Beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún i gcás ina raibh, nó ina bhfuil nó ina mbeidh leanbh ar a bhfuil cónaí rialta i Stát Conarthach amháin (“an Stát tionscnaimh”) á aistriú nó á haistriú chuig Stát Conarthach eile (“an Stát glacaidh”) tar éis é nó í a uchtáil sa Stát tionscnaimh ag céilí nó ag duine ar a bhfuil cónaí rialta sa Stát glacaidh, nó chun críocha uchtála den sórt sin sa Stát glacaidh nó sa Stát tionscnaimh.

  (1) The Convention shall apply where a child habitually resident in one Contracting State (“the State of origin”) has been, is being, or is to be moved to another Contracting State (“the receiving State”) either after his or her adoption in the State of origin by spouses or a person habitually resident in the receiving State, or for the purposes of such an adoption in the receiving State or in the State of origin.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 296. #438854

  Airteagal 39 — Foráil maidir le hionstraimí idirnáisiúnta ar nithe atá faoi rialú ag an gCoinbhinsiún.

  Article 39 — Provision for international instruments on matters governed by Convention.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 297. #438863

  Airteagal 42 — Coimisiún Speisialta a thionól go rialta chun athbhreithniú a dhéanamh ar an gCoinbhinsiún.Déanfaidh Ard-Rúnaí Chomhdháil na Háige um an Dlí Idirnáisiúnta Príobháideach Coimisiún Speisialta a thionól go tráthrialta chun athbhreithniú a dhéanamh ar oibriú praiticiúil an Choinbhinsiúin.

  Article 42 — Regularly convening Special Commission to review Convention.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 298. #441961

  (i) sa mhíniú ar “an Coinbhinsiún” trí “i Lucsamburg” a chur in ionad “sa Bhruiséil”, agus

  (i) in the definition of “the Convention” by substituting “Luxembourg” for “Brussels”, and

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010

 299. #443608

  (i) sa mhíniú ar “an Coinbhinsiún” trí “i Lucsamburg” a chur in ionad “sa Bhruiséil”, agus

  (i) in the definition of “the Convention” by substituting “Luxembourg” for “Brussels”, and

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010

 300. #447795

  (3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le haighneachtaí nó tuairimí a bheidh déanta nó tugtha ag Ballstát nó stát eile is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann, agus a eascróidh as comhchomhairliúchán de réir na Treorach um Measúnacht Tionchair Timpeallachta nó an Choinbhinsiúin Trasteorann, de réir mar a bheidh, i ndáil le héifeachtaí na forbartha lena mbaineann an t-iarratas ar thoiliú ionaid ar an gcomhshaol.

  (3) Subsection (2) shall not apply in relation to submissions or observations made by a Member State or another state which is a party to the Transboundary Convention, arising from consultation in accordance with the Environmental Impact Assessment Directive or the Transboundary Convention, as the case may be, in relation to the effects on the environment of the development to which an application for substitute consent relates.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 301. #456455

  An téacs, i mBéarla, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le Nósanna Imeachta Simplithe i ndáil le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 10 Márta 1995

  Text in the English Language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on Simplified Extradition Procedures between the Member States of the European Union done at Brussels on 10 March 1995

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 302. #456457

  An téacs, i nGaeilge, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le Nósanna Imeachta Simplithe i ndáil le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 10 Márta 1995

  Text in the Irish Language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on Simplified Extradition Procedures between the Member States of the European Union done at Brussels on 10 March 1995

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 303. #456460

  An téacs, i mBéarla, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996

  Text in the English Language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, relating to Extradition between the Member States of the European Union done at Brussels on 27 September 1996

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 304. #456462

  An téacs, i nGaeilge, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996

  Text in the Irish Language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, relating to Extradition between the Member States of the European Union done at Brussels on 27 September 1996

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 305. #456486

  ciallaíonn “Coinbhinsiún 1995” an Coinbhinsiún maidir le nósanna imeachta simplithe i ndáil le heiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach le Gníomh na Comhairle a rinneadh sa Bhruiséil an 10 Márta, 1995, a bhfuil an téacs de—

  “Convention of 1995” means the Convention on simplified extradition between the Member States of the European Union drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, by Council Act done at Brussels on 10 March, 19951, the text of which—

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 306. #456623

  (a) trí “Faoi réir fho-alt (2A) (arna chur isteach le halt 16(b) den Acht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001), ní shaothrófar imeachtaí i gcoinne duine lena mbaineann an t-alt seo, ná ní thabharfar pianbhreith air ná ní phríosúnófar é, ná ní shrianfar ar dhóigh eile é ina shaoirse phearsanta, mar gheall ar aon chion a rinneadh roimh é a thabhairt suas seachas an cion ar mar gheall air a tugadh suas é, ach amháin sna cásanna seo a leanas-” a chur in ionad “Ní shaothrófar imeachtaí ina choinne, ná ní thabharfar pianbhreith air ná ní phríosúnófar é, ná ní shrianfar ar dhóigh eile é ina shaoirse phearsanta, mar gheall ar aon chion a rinneadh roimh é a thabhairt suas seachas an cion ar mar gheall air a tugadh suas é, ach amháin sna cásanna seo a leanas—” i bhfo-alt (2), agus

  (a) the substitution, in subsection (2), of “Subject to subsection (2A) (inserted by section 16(b) of the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001), a person to whom this section applies shall not be proceeded against, sentenced or imprisoned or otherwise restricted in his personal freedom for any offence committed before his surrender other than that for which he was surrendered, except in the following cases—” for “He shall not be proceeded against, sentenced or imprisoned or otherwise restricted in his personal freedom for any offence committed prior to his surrender other than that for which he was surrendered, except in the following cases—”, and

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 307. #456682

  “(2A) (a) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le aerárthach atá tar éis turgbháil ó áit (seachas an Stát) agus a bheidh sceidealta chun tuirlingt in áit (seachas an Stát), agus a bhfuil duine ar bord atá á thabhairt go dtí tír Choinbhinsiúin ar é a thabhairt suas don tír sin de bhun comhaontú de chineál comhaontú um eiseachadadh.

  “(2A) (a) This subsection applies to an aircraft that has taken off from a place (other than the State) and that is scheduled to land in a place (other than the State) and on board which there is a person who is being conveyed to a Convention country upon his surrender to that country pursuant to an agreement in the nature of an extradition agreement.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 308. #456744

  An téacs, i mBéarla, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le Nósanna Imeachta Simplithe i ndáil le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 10 Márta 1995

  Text in the English Language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on Simplified Extradition Procedures between the Member States of the European Union done at Brussels on 10 March 1995

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 309. #456847

  Mura gcuirfear riail na speisialtachta i bhfeidhm ar an duine a eiseachadadh i gcomhréir leis an dearbhú ón mBallstát dá bhforáiltear in Airteagal 9 den Choinbhinsiún seo, ní bheidh Airteagal 15 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh infheidhme ar atheiseachadadh an duine sin go Ballstát eile mura bhforáiltear a mhalairt sa dearbhú thuasluaite.

  Where the speciality rule has not been applied to the person extradited, in accordance with the declaration of the Member State provided for in Article 9 of this Convention, Article 15 of the European Convention on Extradition shall not apply to the re-extradition of this person to another Member State, unless the aforementioned declaration provides otherwise.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 310. #456885

  An téacs, i mBéarla, den Choinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996

  Text in the English Language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, relating to Extradition between the Member States of the European Union done at Brussels on 27 September 1996

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 311. #457016

  Tráth an fhógra dá dtagraítear in Airteagal 18 (2) a thabhairt nó tráth ar bith eile, féadfaidh gach Ballstát a dhearbhú gurb amhlaidh, ina chaidreamh leis na Ballstáit eile a bhfuil an dearbhú céanna déanta acu, go bhféadfaidh údaráis bhreithiúnacha nó údaráis inniúla eile na mBallstát sin, más iomchuí, eolas breise i gcomhréir le hAirteagal 13 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh nó Airteagal 12 de Chonradh Benelux a iarraidh go díreach ar a údaráis bhreithiúnacha nó údaráis inniúla eile atá freagrach as imeachtaí coiriúla i gcoinne an duine a n-iarrtar a eiseachadadh.

  When giving the notification referred to in Article 18 (2), or at any other time, any Member State may declare that, in its relations with other Member States which have made the same declaration, the judicial authorities or other competent authorities of those Member States may, where appropriate, make requests directly to its judicial authorities or other competent authorities responsible for criminal proceedings against the person whose extradition is requested for supplementary information in accordance with Article 13 of the European Convention on Extradition or Article 12 of the Benelux Treaty.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 312. #457261

  An téacs i mBéarla den Choinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 26 Iúil 1995

  Text in the English language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 26 July 1995

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 313. #457263

  An téacs i nGaeilge den Choinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 26 Iúil 1995

  Text in the Irish language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 26 July 1995

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 314. #457265

  An téacs i mBéarla den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996

  Text in the English language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 27 September 1996

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 315. #457267

  An téacs i nGaeilge den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996

  Text in the Irish language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 27 September 1996

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 316. #457273

  An téacs i mBéarla den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 19 Meitheamh 1997

  Text in the English language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 19 June 1997

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 317. #457275

  An téacs i nGaeilge den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 19 Meitheamh 1997

  Text in the Irish language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities financial interests done at Brussels on 19 June 1997

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 318. #457753

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 26 Iúil 1995;

  “Convention” means the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 26 July 1995;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 319. #457754

  ciallaíonn “an Chéad Phrótacal” an Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996;

  “First Protocol” means the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 27 September 1996;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 320. #457775

  ciallaíonn “an Dara Prótacal” an Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 19 Meitheamh 1997.

  “Second Protocol” means the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 19 June 1997.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 321. #457809

  47.—Chun críocha fheidhm Airteagal 5.3 den Choinbhinsiún, arna chur chun feidhme le hAirteagal 12.1 den Dara Prótacal, sa Stát, ní dhiúltófar eiseachadadh mar gheall ar an gcion is calaois i gcoinne leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach nó sciúradh airgid, d’ainneoin alt 13 den Acht um Eiseachadadh, 1965, ar an aon fhoras amháin gur cion ioncaim mar a mhínítear san Acht sin é an cion.

  47.—For the purposes of the application in the State of Article 5.3 of the Convention, as applied by Article 12.1 of the Second Protocol, extradition for the offence of fraud against the European Communities’ financial interests or money laundering shall not be refused, notwithstanding section 13 of the Extradition Act, 1965, solely on the ground that the offence constitutes a revenue offence as defined in that Act.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 322. #458061

  An téacs i mBéarla den Choinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 26 Iúil 1995

  Text in the English language of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 26 July 1995

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 323. #458144

  Ní foláir don Chomhairle aon díospóidí idir na Ballstáit maidir le léiriú nó cur i bhfeidhm an Choinbhinsiúin seo a phlé mar chéad chéim i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha amach i dTeideal VI den Chonradh ar an Aontas Eorpach d’fhonn teacht ar réiteach.

  Any dispute between Member States on the interpretation or application of this Convention must in an initial stage be examined by the Council in accordance with the procedure set out in Title VI of the Treaty on European Union with a view to reaching a solution.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 324. #458182

  An téacs i mBéarla den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996

  Text in the English language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 27 September 1996

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 325. #458184

  Arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint

  drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 326. #458207

  (2) ciallaíonn “CoinbhinsiúnCoinbhinsiún an 26 Iúil 1995, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint(1).

  ‘Convention’ shall mean the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities’ financial interests, of 26 July 1995(1).

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 327. #458254

  Beidh na forálacha seo a leanas den Choinbhinsiún infheidhme ar an bPrótacal seo freisin:

  The following provisions of the Convention shall also apply to this Protocol:

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 328. #458302

  TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha seo a leanas a chuirfear i gceangal leis an gCoinbhinsiún:

  HAVE AGREED on the following provisions, which shall be annexed to the Convention:

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 329. #458350

  An téacs i mBéarla den Phrótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 19 Meitheamh 1997

  Text in the English language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 19 June 1997

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 330. #458352

  Arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint

  drawn up on the basis of Article K.3 of the treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 331. #458373

  (c) — ciallaíonn “éilliú neamhghníomhach” an t-iompar dá dtagraítear in Airteagal 2 de Phrótacal an 27 Meán Fómhair 1996, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint(2);

  (c) — ‘passive corruption’ shall mean the conduct referred to in Article 2 of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the convention on the protection of the European Communities’ financial interests, of 27 September 1996(1),

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 332. #458439

  Beidh na forálacha seo a leanas den Choinbhinsiún infheidhme freisin ar an bPrótacal seo:

  The following provisions of the Convention shall also apply to this Protocol:

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 333. #461515

  (9) Ní eiseoidh ná ní athnuafaidh na Coimisinéirí Ioncaim ceadúnas faoin alt seo mura bhfuil deimhniú imréitigh cánach de bhun alt 1094 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 arna eisiúint agus i bhfeidhm i ndáil le hoibritheoir an Lárionaid Coinbhinsiúin agus, i gcás gur duine atá ainmnithe ag an oibritheoir a dhéanann iarratas ar an gceadúnas nó ar an athnuachan, i ndáil leis an duine sin freisin.

  (9) A licence shall not be issued or renewed by the Revenue Commissioners under this section unless a tax clearance certificate pursuant to section 1094 of the Taxes Consolidation Act 1997 has been issued and is in force in relation to the operator of the Convention Centre and where application is made for the licence or renewal by a person nominated by the operator by such person also.

  AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA (AN LÁRIONAD NÁISIÚNTA COMHDHÁLA) 2010

 334. #462043

  (7) I gcás ina ndéanfar iarratas chun na hArd-Chúirte de bhun fho-alt (5), déanfaidh an Ard-Chúirt, in aon chás inar bacadh forghníomhú dámhachtana, go sealadach nó ar dhóigh eile, de réir Airteagail 50, 51 nó 52 de Choinbhinsiún Washington, forghníomhú na n-oibleagáidí airgid a forchuireadh leis an dámhachtain a bhac agus féadfaidh sí, in aon chás ina ndearnadh iarratas de réir aon cheann de na hAirteagail sin, ar iarratas é a bhféadfadh go mbeadh de thoradh air, dá ngéillfí dó, go mbacfaí forghníomhú na dámhachtana, forghníomhú na n-oibleagáidí airgid a forchuireadh leis an dámhachtain a bhac.

  (7) Where an application is made to the High Court pursuant to subsection (5), the High Court shall, in any case where enforcement of an award has been stayed, whether provisionally or otherwise, in accordance with Articles 50, 51 or 52 of the Washington Convention, stay enforcement of the pecuniary obligations imposed by the award and may, in any case where an application has been made in accordance with any of those Articles which, if granted, might result in a stay on the enforcement of the award, stay enforcement of the pecuniary obligations imposed by the award.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 335. #462423

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt chun aontachais ag gach Stát dá dtagraítear in airteagal VIII.

  This Convention shall be open for accession to all States referred to in article VIII.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 336. #462428

  Déanfar aon sroicheadh den sórt sin tráth ar bith dá éis sin trí fhógra a sheolfar chuig Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe agus glacfaidh sé éifeacht amhail ón nóchadú lá tar éis an lae ar a bhfaighidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe an fógra sin, nó amhail ón dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm maidir leis an Stát lena mbaineann, cibé dáta díobh is déanaí.

  At any time thereafter any such extension shall be made by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take effect as from the ninetieth day after the day of receipt by the Secretary-General of the United Nations of this notification, or as from the date of entry into force of the Convention for the State concerned, whichever is the later.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 337. #462429

  Maidir leis na críocha sin nach sroichfidh an Coinbhinsiún seo chucu nuair a bheifear á shíniú nó á dhaingniú nó ag aontú dó, breithneoidh gach Stát lena mbaineann an bhféadfar na bearta is gá a dhéanamh chun go sroichfeadh feidhm an Choinbhinsiúin seo chuig na críocha sin, ach sin ar an gcoinníoll, más gá sin ar chúiseanna bunreachtúla, go dtoileoidh Rialtais na gcríoch sin leis sin.

  With respect to those territories to which this Convention is not extended at the time of signature, ratification or accession, each State concerned shall consider the possibility of taking the necessary steps in order to extend the application of this Convention to such territories, subject, where necessary for constitutional reasons, to the consent of the Governments of such territories.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 338. #462756

  Féadfaidh aon Stát Conarthach leasú ar an gCoinbhinsiún seo a mholadh.

  Any Contracting State may propose amendment of this Convention.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 339. #464172

  Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le Dícháiliú chun Tiomána arna dhéanamh sa Bhruiséil an 17ú lá de Mheitheamh, 1998

  Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on Driving Disqualifications done at Brussels on the 17th day of June, 1998

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 340. #464297

  (2) Ar iarratas chuige sin chun an bhreithimh chuí ó údarás ceadúnúcháin a bhfuil fógra faoi fho-alt (1) agus na doiciméid eile agus, i gcás inar cuí é de bhun an Choinbhinsiúin, an fhianaise agus an fhaisnéis dá dtagraítear san fho-alt sin, faighte aige, déanfaidh an breitheamh, ar é nó í a bheith deimhin maidir leis na nithe dá dtagraítear i míreanna (a) agus (b) d’fho-alt (1), agus faoi réir fhorálacha an ailt seo, ordú a dhéanamh á dhearbhú go bhfuil an duine lena mbaineann an fógra dícháilithe chun ceadúnas a shealbhú go ceann na tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) agus dar tosach cibé lá a bheidh sonraithe san ordú.

  (2) On application to the appropriate judge in that behalf by a licensing authority that has received a notification under subsection (1) and the other documents and, where appropriate pursuant to the Convention, the evidence and information referred to in that subsection, the judge shall, on being satisfied as to the matters specified in paragraphs (a) and (b) of subsection (1) and subject to the provisions of this section, make an order declaring the person to whom the notification relates to be disqualified for holding a licence for the period referred to in subsection (1)(a) beginning on such day as may be specified in the order.

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 341. #464318

  (a) déanfaidh cláraitheoir nó cléireach na cúirte lena mbaineann, nó cibé comhalta eile d’fhoireann na Seirbhíse Cúirteanna a ainmneoidh an tSeirbhís sin, fógra maidir leis an dícháiliú a thabhairt don Aire a luaithe is féidir agus comhlíonfaidh sé nó sí aon iarraidh ón Aire chuig an tSeirbhís sin ar shonraí breise nó ar fhaisnéis bhreise a bhaineann leis an duine, leis an gcion, leis an dícháiliú, nó a bheidh ag teastáil thairis sin chun críocha an Choinbhinsiúin,

  (a) the registrar or clerk of the court concerned or such other member of the staff of the Courts Service as that Service may designate shall notify the Minister of the disqualification as soon as may be and shall comply with any request of the Minister to that Service for further details or information relating to the person, the offence, the disqualification or otherwise required for the purposes of the Convention,

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 342. #464328

  (11) Tabharfar aird bhreithiúnach ar an gCoinbhinsiún.

  (11) Judicial notice shall be taken of the Convention.

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 343. #464331

  ciallaíonn ‘‘an Coinbhinsiún’’ an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le Dícháiliú chun Tiomána arna dhéanamh sa Bhruiséil an 17ú lá de Mheitheamh, 1998, a bhfuil an téacs de, i mBéarla, leagtha amach mar áis tagartha sa Dara Sceideal;

  ‘‘the Convention’’ means the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on Driving Disqualifications done at Brussels on the 17th day of June, 1998, the text of which, in the English language is, for convenience of reference set out in the Second Schedule;

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 344. #471123

  Feidhmeanna áirithe a chomhlíonadh ar shlí atá ar comhréir le forálacha an Choinbhinsiúin.

  Performance of certain functions in a manner compatible with Convention provisions.

  AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003

 345. #471125

  Léiriú ar fhorálacha an Choinbhinsiúin.

  Interpretation of Convention provisions.

  AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003

 346. #471170

  2.—(1) Déanfaidh cúirt aon fhoráil reachtúil nó riail dlí a léiriú agus a chur i bhfeidhm, a mhéid is féidir é, faoi réir na rialacha dlí a bhaineann leis an léiriú agus leis an gcur i bhfeidhm sin, ar shlí atá ar comhréir le hoibleagáidí an Stáit faoi fhorálacha an Choinbhinsiúin.

  2.—(1) In interpreting and applying any statutory provision or rule of law, a court shall, in so far as is possible, subject to the rules of law relating to such interpretation and application, do so in a manner compatible with the State’s obligations under the Convention provisions.

  AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003

 347. #471172

  3.—(1) Faoi réir aon fhorála reachtúla (seachas an tAcht seo) nó rialach dlí, comhlíonfaidh gach organ de chuid an Stáit a fheidhmeanna ar shlí atá ar comhréir le hoibleagáidí an Stáit faoi fhorálacha an Choinbhinsiúin.

  3.—(1) Subject to any statutory provision (other than this Act) or rule of law, every organ of the State shall perform its functions in a manner compatible with the State’s obligations under the Convention provisions.

  AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003

 348. #471178

  4.—Tabharfar aird bhreithiúnach ar fhorálacha an Choinbhinsiúin agus—

  4.—Judicial notice shall be taken of the Convention provisions and of—

  AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003

 349. #481269

  (2) I dteannta cheanglais ailt 173(1) agus 34(3), beidh aird ag an údarás pleanála nó ag an mBord, de réir mar a bheidh, i gcás inar cuí sin, ar thuairimí aon Bhallstáit de na Comhphobail Eorpacha nó páirtí eile sa Choinbhinsiún Trasteorann i ndáil le héifeachtaí na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol.

  (2) In addition to the requirements of sections 173(1) and 34(3), the planning authority or the Board, as the case may be, shall have regard, where appropriate, to the views of any Member State of the European Communities or other party to the Transboundary Convention in relation to the effects on the environment of the proposed development.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 350. #494839

  “(7) I gcás feidhm dlí a bheith ag aon chomhshocraíochtaí, nó ag an gCoinbhinsiún, de bhua an ailt seo, ní bheidh an oibleagáid maidir le rúndacht a fhorchuirtear le haon achtachán ina bac ar na Coimisinéirí Ioncaim ná ar aon oifigeach údaraithe do na Coimisinéirí Ioncaim cibé faisnéis, a cheanglaítear a nochtadh chun críocha na gcomhshocraíochtaí nó an Choinbhinsiúin, a nochtadh d’aon oifigeach údaraithe don rialtas lena ndearnadh comhshocraíochtaí, nó do pháirtí sa Choinbhinsiún, de réir mar a bheidh.”.

  “(7) Where any arrangements have, or the Convention has, the force of law by virtue of this section, the obligation as to secrecy imposed by any enactment shall not prevent the Revenue Commissioners or any authorised officer of the Revenue Commissioners from disclosing to any authorised officer of the government with which arrangements have been made, or of a party to the Convention, as the case may be, such information as is required to be disclosed for the purposes of the arrangements or the Convention.”.

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 351. #505135

  I gcomhréir le hAirteagal 3 den Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna thaisceadh sa Danmhairg nó in aon Bhallstát eile den Aontas Eorpach agus arna taisceadh i "Eurodac" chun comparáid a dhéanamh idir méarloirg chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath a chur i bhfeidhm go héifeachtach [17], ní mór don Danmhairg fógra a thabhairt don Choimisiún á rá an ndéanfaidh sí inneachar an Rialacháin seo a chur chun feidhme, a mhéid a bhaineann sé le Eurodac.

  In accordance with Article 3 of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention [17], Denmark is to notify the Commission whether it will implement the contents of this Regulation, insofar as it relates to Eurodac.

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 352. #511759

  Fágann rialacha an Aontais maidir le trácht teorann áitiúil, arna mbunú le Rialachán (CE) Uimh. 1931/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 lena leagtar síos rialacha maidir le trácht teorann áitiúil ag teorainneacha seachtracha talún na mBallstát agus lena leasaítear forálacha Choinbhinsiún Schengen [2], atá i bhfeidhm ó 2007, go seachnaítear bacainní a chur ar thrádáil, ar idirmhalartú sóisialta agus cultúrtha agus ar chomhar réigiúnach le tíortha comharsanachta, agus ag an am céanna go gcaomhnaítear slándáil limistéar Schengen ar fad.

  Union rules on local border traffic, established by Regulation (EC) No 1931/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 laying down rules on local border traffic at the external land borders of the Member States and amending the provisions of the Schengen Convention [2], in force since 2007, have avoided creating barriers to trade, to social and cultural interchange or to regional cooperation with neighbouring countries, while preserving the security of the entire Schengen area.

  Rialachán (AE) Uimh. 1342/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1931/2006 maidir le oblast Kaliningrad agus ceantair riaracháin Pholannacha áirithe a áireamh sa limistéar teorann incháilithe

 353. #513121

  an Chomhdháil Ardleibhéil maidir le Dúshláin Nua na Straitéise Eorpaí um Míchumas 2010-2020 a eagraíodh an 19- 20 Aibreán 2011 i mBúdaipeist agus lenar díríodh ar an nasc atá idir an Straitéis Eorpach um Míchumas agus an Straitéis Eoraip 2020 i réimsí na dífhostaíochta, an oideachais agus i réimse chomhrac na bochtaineachta agus lenar díríodh ar na straitéisí chun Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme.

  the High Level Conference on the New Challenges in the European Disability Strategy 2010-2020 organised on 19- 20 April 2011 in Budapest, which focused on the link between the European Disability Strategy and the Europe 2020 Strategy in the areas of employment, education and combating poverty and on the strategies for implementing the UN Convention.

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 354. #513174

  creat rialachais a mholadh chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ag an AE, i gcomhréir le hAirteagal 33, lena n-áirítear athbhreithniú a dhéanamh ar chúraim agus ar stádas an Ghrúpa Ardleibhéil um Míchumas agus, i gcás inarb iomchuí, féachaint arbh fhéidir é a neartú, agus arbh fhéidir ceann amháin nó níos mó dá shásraí neamhspleácha a ainmniú nó a neartú, agus gach institiúid, comhlacht, oifig agus gníomhaireacht ábhartha de chuid an Aontais á gcur san áireamh;

  propose a governance framework for monitoring the implementation by the EU of the UN Convention, in accordance with its Article 33, including the revision of the tasks and status of the High Level Group on Disability and, where appropriate, consider its strengthening, and the designation or strengthening of one or more independent mechanisms, taking into account all relevant Union institutions, bodies, offices or agencies;

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 355. #513176

  faireachán a dhéanamh ar reachtaíocht agus ar bheartais ábhartha uile an AE chun lán-chomhlíonadh riachtanais Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar leibhéal an AE a áirithiú.

  monitor all relevant EU legislation and policies in order to ensure full compliance with the requirements of the UN Convention at the EU level.

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 356. #515495

  "Más rud é, tráth ar bith, go bhfuil níos mó ná 15 soitheach iascaireachta de chuid Ballstáit i mbun gníomhaíochta iascaireachta tuinnín ghoirm i limistéar an Choinbhinsiúin, déanfaidh an Ballstát soitheach cigireachta a imscaradh chun críocha cigireachta agus rialú ar muir i limistéar an Choinbhinsiúin feadh na tréimhse a bheidh na soithí sin ann.

  "If, at any time, more than 15 fishing vessels of a Member State are engaged in bluefin tuna fishing activities in the Convention area, that Member State shall deploy an inspection vessel for the purposes of inspection and control at sea in the Convention area throughout the period that those vessels are there.

  Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 357. #520288

  (4) Leis an gCoinbhinsiún tugtar cead do Pháirtithe gníomhú ar bhealach atá níos déine ó thaobh cosaint a thabhairt do shláinte an duine agus don chomhshaol ná mar a éilítear sa Choinbhinsiún, ar choinníoll go mbeadh gníomh den sórt sin ag luí le forálacha an Choinbhinsiúin agus go mbeadh sé i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta.

  (4) The Convention allows Parties the right to take action that is more stringently protective of human health and the environment than that called for in the Convention, provided that such action is consistent with the provisions of the Convention and is in accordance with international law.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 358. #520328

  Ba cheart, go háirithe, don Choimisiún agus do na Ballstáit cúnamh teicniúil a sholáthar go díreach do thíortha atá i mbéal forbartha agus do thíortha ag a bhfuil geilleagair idirlinne, nó ba cheart dóibh cúnamh a sholáthar go hindíreach trí thacaíocht a thabhairt do thionscnaimh de chuid eagraíochtaí neamhrialtasacha, go háirithe cúnamh arb é is aidhm dó a chur ar chumas na dtíortha sin an Coinbhinsiún a chur chun feidhme agus, sa tslí sin, cabhrú le héifeachtaí díobhálacha ceimiceán ar shláinte an duine agus ar an gcomhshaol a chosc.

  In particular, technical assistance to developing countries and countries with economies in transition should be provided directly by the Commission and the Member States, or indirectly via support for projects by non-governmental organisations, especially assistance seeking to enable those countries to implement the Convention, thereby contributing to the prevention of harmful effects of chemicals on human health and the environment.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 359. #520337

  (25) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach, eadhon cur chun feidhme comhleanúnach agus éifeachtach oibleagáidí an Aontais faoin gCoinbhinsiún a áirithiú, agus gur fearr dá bhrí sin, de bharr é a bheith riachtanach rialacha maidir le hallmhairithe agus onnmhairithe ceimiceán guaiseach a chomhchuibhiú, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (25) Since the objectives of this Regulation, namely to ensure coherent and effective implementation of the Union’s obligations under the Convention, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the necessity to harmonise the rules concerning imports and exports of hazardous chemicals, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 360. #520581

  4. Déanfaidh an Coimisiún an fhaisnéis a fuarthas faoi mhír 3 a chur ar aghaidh chuig údaráis náisiúnta ainmnithe na bPáirtithe sa Choinbhinsiún a éilíonn an fhaisnéis sin, mar aon le haon fhaisnéis bhreise a bheidh ar fáil, tráth nach déanaí ná 15 lá roimh an gcéad ghluaiseacht idirthurais agus roimh aon ghluaiseacht idirthurais dá éis sin.

  4. The Commission shall forward the information received under paragraph 3 to the designated national authorities of Parties to the Convention which requested that information, together with any additional information available, no later than 15 days before the first transit movement and prior to any subsequent transit movement.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 361. #520633

  1. Athbhreithneoidh an Coimisiún an liosta ceimiceán in Iarscríbhinn I gach bliain ar a laghad, ar bhonn forbairtí i ndlí an Aontais agus faoin gCoinbhinsiún.

  1. The list of chemicals in Annex I shall be reviewed by the Commission at least every year, on the basis of developments in Union law and under the Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 362. #521031

  Ar mhaithe leis an gcomhsheasmhacht le cuspóirí ginearálta an Rialacháin seo, áfach, éilítear go mbeidh tosaíocht ag an Rialachán seo, i measc na mBallstát, ar choinbhinsiúin a tugadh i gcrích go heisiach idir dhá Bhallstát nó níos mó a mhéid a bhaineann na coinbhinsiúin sin le hábhair a rialaítear leis an Rialachán seo.

  Consistency with the general objectives of this Regulation requires, however, that this Regulation take precedence, as between Member States, over conventions concluded exclusively between two or more Member States in so far as such conventions concern matters governed by this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 363. #521032

  (74) Leis an Rialachán seo, níor cheart go gcuirfí bac ar Bhallstáit ar páirtithe iad i gCoinbhinsiún an 19 Samhain 1934 idir an Danmhairg, an Fhionlainn, an Íoslainn, an Iorua agus an tSualainn ina gcuimsítear forálacha dlí idirnáisiúnta phríobháidigh maidir le comharbas, le huachtanna agus le heastáit a riar, leanúint d'fhorálacha áirithe den Choinbhinsiún sin a chur i bhfeidhm, arna athbhreithniú leis an gcomhaontú idir-rialtasach idir na Stáit sin is páirtithe sa Choinbhinsiún.

  (74) This Regulation should not preclude Member States which are parties to the Convention of 19 November 1934 between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden comprising private international law provisions on succession, wills and estate administration from continuing to apply certain provisions of that Convention, as revised by the intergovernmental agreement between the States parties thereto.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 364. #533140

  Rinneadh Coinbhinsiún Lugano 1988 a athbhreithniú leis an gCoinbhinsiún ar Dhlínse agus ar Aithint agus Forghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála [8], arna shíniú in Lugano an 30 Deireadh Fómhair 2007 ag an gComhphobal, an Danmhairg, an Íoslainn, an Iorua agus an Eilvéis ("Coinbhinsiún Lugano 2007").

  The 1988 Lugano Convention was revised by the Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters [8], signed at Lugano on 30 October 2007 by the Community, Denmark, Iceland, Norway and Switzerland ("the 2007 Lugano Convention").

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 365. #533149

  Ba cheart go mbeadh sé sin gan dochar d’inniúlacht chúirteanna na mBallstát breith a thabhairt maidir le haithint agus forghníomhú dámhachtainí eadrána i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún maidir le Dámhachtainí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú, arna dhéanamh i Nua Eabhrac an 10 Meitheamh 1958 ("Coinbhinsiún Nua Eabhrac 1958"), ar coinbhinsiún é a bhfuil tosaíocht aige ar an Rialachán seo.

  This should be without prejudice to the competence of the courts of the Member States to decide on the recognition and enforcement of arbitral awards in accordance with the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958 ("the 1958 New York Convention"), which takes precedence over this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 366. #533203

  Tá feidhm ag an ngá céanna le leanúnachas maidir le léirmhíniú Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ar Choinbhinsiún na Bruiséile 1968 agus ar na Rialacháin a ghlacann a ionad.

  The same need for continuity applies as regards the interpretation by the Court of Justice of the European Union of the 1968 Brussels Convention and of the Regulations replacing it.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 367. #533601

  ní chuirfidh an Rialachán seo toirmeasc ar chúirt de chuid Ballstáit, ar páirtí é i gcoinbhinsiún a bhaineann le hábhar áirithe, dlínse a ghabháil chuici i gcomhréir leis an gcoinbhinsiún sin, fiú más i mBallstát eile nach páirtí é sa choinbhinsiún sin atá sainchónaí ar an gcosantóir.

  this Regulation shall not prevent a court of a Member State which is party to a convention on a particular matter from assuming jurisdiction in accordance with that convention, even where the defendant is domiciled in another Member State which is not party to that convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 368. #562008

  d’uireasa an phróisis sin, go ndearna an tAontas agus é mar pháirtí sa choinbhinsiún, agus/nó tromlach cáilithe na mBallstát ar páirtithe iad sa choinbhinsiún, i gcomhréir lena n-inniúlachtaí faoi seach mar atá bunaithe sna Conarthaí, agóid i gcoinne an fhorchoimeádais ar an mbonn nach bhfuil sé comhoiriúnach le haidhm agus cuspóir an choinbhinsiúin agus gur chuir siad i gcoinne theacht i bhfeidhm an choinbhinsiúin mar atá idir iad agus an stát a bhfuil an forchoimeádas aige i gcomhréir le forálacha Choinbhinsiún Vín maidir le Dlí na gConarthaí;

  in the absence of such a process, the Union where a party to the convention, and/or a qualified majority of Member States party to the convention, in accordance with their respective competences as established in the Treaties, objected to the reservation on the grounds that it is incompatible with the object and purpose of the convention and opposed the entry into force of the convention as between them and the reserving state in accordance with the provisions of the Vienna Convention on the Law of Treaties;

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 369. #562041

  Agus é ag teacht ar chonclúidí maidir le cur chun feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún ábhartha, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar chonclúidí agus ar mholtaí na gcomhlachtaí ábhartha faireacháin agus, gan dochar d’fhoinsí eile, ar fhaisnéis arna cur isteach ag tríú páirtithe, lena n-áirítear an tsochaí shibhialta, comhpháirtithe sóisialta, Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle.

  In drawing its conclusions concerning effective implementation of the relevant conventions, the Commission shall assess the conclusions and recommendations of the relevant monitoring bodies, as well as, without prejudice to other sources, information submitted by third parties, including civil society, social partners, the European Parliament or the Council.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 370. #562045

  Más rud é, bíodh sé ar bhonn chonclúidí na tuarascála dá dtagraítear in Airteagal 14 nó ar bhonn na fianaise atá ar fáil, go bhfuil amhras réasúnach ar an gCoimisiún nach bhfuil tír is tairbhí de GSP+ ar leith ag urramú a gealltanas ceangailteach dá dtagraítear i bpointe (d), i bpointe (e) agus i bpointe (f) d’Airteagal 9(1), nó go bhfuil forchoimeádas leagtha amach aige atá toirmiscthe le haon cheann de na coinbhinsiúin ábhartha nó nach bhfuil comhoiriúnach le haidhm agus cuspóir an choinbhinsiúin sin de réir mar a shuitear amhlaidh i bpointe (c) d’Airteagal 9(1), déanfaidh sé, i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 39(2), gníomh cur chun feidhme a ghlacadh chun tús a chur leis an nós imeachta um aistarraingt shealadach na bhfabhar taraife arna soláthar faoin socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas.

  Where, either on the basis of the conclusions of the report referred to in Article 14 or on the basis of the evidence available, the Commission has a reasonable doubt that a particular GSP+ beneficiary country does not respect its binding undertakings as referred to in points (d), (e) and (f) of Article 9(1), or has formulated a reservation which is prohibited by any of the relevant conventions or which is incompatible with the object and purpose of that convention as established in point (c) of Article 9(1), it shall, in accordance with the advisory procedure referred to in Article 39(2), adopt an implementing act to initiate the procedure for the temporary withdrawal of the tariff preferences provided under the special incentive arrangement for sustainable development and good governance.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 371. #564448

  ciallaíonn ‘‘Coinbhinsiún na Háige’’ Coinbhinsiún na Háige dar dáta an 15 Samhain, 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch.

  “The Hague Convention” means the Hague Convention of 15th November, 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters.

  District Court (Affidavits) Rules, 1998

 372. #581097

  Níor cheart go mbeadh feidhm ag na modhanna sonracha sin chun fógra a thabhairt ach amháin chun críocha an Rialacháin seo toisc gur de chineál ar leith é an t-ábhar atá ann, níor cheart go mbeidís ina bhfasach le haghaidh ionstraimí eile i gcúrsaí sibhialta agus tráchtála agus níor cheart go ndéanfaí difear leo d’aon oibleagáidí atá ar Bhallstát maidir le seirbhís thar lear doiciméad dlíthiúil agus seachdhlíthiúil in ábhair shibhialta a eascraíonn as coinbhinsiún déthaobhach nó iltaobhach a chuir an Ballstát sin i gcrích le tríú tír.

  Those specific methods of notification should apply only for the purposes of this Regulation due to the special nature of its subject matter, should not serve as a precedent for other instruments in civil and commercial matters and should not affect any obligations of a Member State concerning the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil matters arising from a bilateral or multilateral convention concluded between that Member State and a third country.

  Rialachán (AE) Uimh. 606/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le haitheantas frithpháirteach do bhearta cosanta in ábhair shibhialta

 373. #581985

  Faoi UNFCCC, cuirtear de cheangal ar an Aontas agus ar a Bhallstáit fardail náisiúnta d’astaíochtaí antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa go léir, nach bhfuil rialaithe ag Prótacal Montréal 1987 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin chuig Coinbhinsiún Vín um Chosaint an Chisil Ózóin [9] (Prótacal Montréal), a fhorbairt, a thabhairt cothrom le dáta go rialta, a fhoilsiú agus a thuairisciú do Chomhdháil na bPáirtithe, ag baint úsáide as modheolaíochtaí inchomparáide atá comhaontaithe ag Comhdháil na bPáirtithe.

  Under the UNFCCC, the Union and its Member States are required to develop, regularly update, publish and report to the Conference of the Parties national inventories of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol of 1987 on substances that deplete the ozone layer to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer [9] (the Montreal Protocol) using comparable methodologies agreed by the Conference of the Parties.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 374. #591300

  Ós rud é nach bhféadfar cuspóir an Rialacháin seo, eadhon foráil a dhéanamh maidir le leasuithe teicniúla ar na rialacha atá ann cheana i Rialachán (CE) Uimh. 562/2006, sa Choinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme chomh maith le Rialachán (CE) Uimh. 1683/95, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 a bhaint amach ach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 CAE é.

  Since the objective of this Regulation, namely to provide for technical amendments to the existing rules of Regulation (EC) No 562/2006 and the Convention implementing the Schengen Agreement, as well as Regulations (EC) No 1683/95, (EC) No 539/2001, (EC) No 767/2008 and (EC) No 810/2009, can only be achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the TEU.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 375. #591458

  Leasuithe ar an gCoinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme

  Amendments to the Convention implementing the Schengen Agreement

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 376. #602331

  D’éirigh leis na hiarrachtaí a bhaineann le comhar idirghníomhaireachta idir an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (EIS), an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) agus Rúnaíocht Choinbhinsiún Basel teacht ar chomhaontú maidir le ceanglais éigeantacha, ar an leibhéal domhanda, atá dírithe ar réiteach éifeachtúil agus éifeachtach ar chleachtais athchúrsála long atá contúirteach agus neamhfhónta i bhfoirm Choinbhinsiún Idirnáisiúnta Hong Cong maidir le hAthchúrsáil Long ar Bhealach Sábháilte agus Neamhdhíobhálach don Chomhshaol ("Coinbhinsiún Hong Cong").

  Efforts involving inter-agency cooperation between the International Labour Organisation (ILO), the International Maritime Organisation (IMO) and the Secretariat of the Basel Convention have been successful in reaching agreement on the introduction of mandatory requirements, at global level, aimed at ensuring an efficient and effective solution to unsafe and unsound ship recycling practices in the form of the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships ("the Hong Kong Convention").

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 377. #602339

  Foráiltear go sainráiteach i gCoinbhinsiún Hong Cong go ndéanfaidh a Pháirtithe bearta níos déine a ghlacadh atá comhsheasmhach leis an dlí idirnáisiúnta, i dtaca le longa a athchúrsáil ar bhealach atá sábháilte agus neamhdhíobhálach don chomhshaol, d’fhonn éifeachtaí díobhálacha ar shláinte an duine agus ar an gcomhshaol a sheachaint, a laghdú nó a íoslaghdú.

  The Hong Kong Convention provides explicitly for its Parties to take more stringent measures consistent with international law, with respect to the safe and environmentally sound recycling of ships, in order to prevent, reduce or minimise any adverse effects on human health and the environment.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 378. #602466

  Tabharfar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmlighte a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 24 chun an liosta ítimí ar fhardal na n-ábhar guaiseach atá in Iarscríbhinn I agus in Iarscríbhinn II a thabhairt cothrom le dáta lena áirithiú go mbeidh ar a laghad na substaintí a liostaítear in Aguisín 1 agus in Aguisín 2 den Choinbhinsiún Hong Cong san áireamh ar an liosta.

  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 24 concerning the updating of the list of items for the inventory of hazardous materials in Annexes I and II to ensure that the lists include at least the substances listed in Appendices I and II of the Hong Kong Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 379. #602854

  i dtaca leis seo, scriostar an téarma "ullmhóid chógaisíochta" a thagann as Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne na Gáinneála Aindleathaí ar Dhrugaí Támhshuanacha agus ar Shubstaintí Síceatrópacha a glacadh i Vín an 19 Nollaig 1988, toisc go bhfuil sé clúdaithe ag téarmaíocht ábhartha ghníomhartha dlíthiúla an Aontais, eadhaon "táirgí íocshláinte".

  in this regard, the term "pharmaceutical preparation", which stems from the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances adopted in Vienna on 19 December 1988, is deleted as it is already covered by the relevant terminology of Union legal acts, namely "medicinal products".

  Rialachán (AE) Uimh. 1258/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 273/2004 maidir le réamhtheachtaithe drugaí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 380. #603204

  Ar bhonn na faisnéise dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, déanfaidh an Coimisiún, i gcomhairliúchán leis na Ballstáit, measúnú ar éifeachtacht an Rialacháin seo agus, i gcomhréir le hAirteagal 12(12) de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe, déanfaidh sé tuarascáil bhliantúil a dhréachtú lena cur faoi bhráid an Bhoird Idirnáisiúnta um Rialú Támhshuanach.

  On the basis of the information referred to in paragraph 1 of this Article, the Commission shall, in consultation with the Member States, evaluate the effectiveness of this Regulation and, in accordance with Article 12(12) of the United Nations Convention, draw up an annual report to be submitted to the International Narcotics Control Board.

  Rialachán (AE) Uimh. 1259/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha

 381. #604946

  Cothófar, leis an gClár, éagsúlacht chultúrtha ar leibhéal idirnáisiúnta i gcomhréir le Coinbhinsiún UNESCO 2005.

  The Programme shall foster cultural diversity at international level in line with the 2005 Unesco Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 382. #618526

  Ina theannta sin, cuimsítear ann, i ndáil le bearta margaidh agus bearta airgeadais chun tacú lena chuspóirí, acmhainní bitheolaíocha fionnuisce agus gníomhaíochtaí dobharshaothraithe, próiseáil agus margaíocht táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, i gcás ina dtarlaíonn na gníomhaíochtaí sin i gcríoch na mBallstát, nó in uiscí an Aontais, lena n-áirítear gníomhaíochtaí ag soithí iascaireachta faoi bhratach tríú tíortha, agus atá cláraithe i dtríú tíortha, nó ag soithí iascaireachta an Aontais, nó ag náisiúnaigh de na Ballstáit, gan dochar don phríomhfhreagracht atá ar an mBratstát, agus aird á tabhairt ar fhorálacha Airteagal 117 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 [5] (UNCLOS).

  In addition, it includes, in relation to market measures and financial measures in support of its objectives, fresh water biological resources and aquaculture activities, as well as the processing and marketing of fishery and aquaculture products, where such activities take place on the territory of Member States or in Union waters, including by fishing vessels flying the flag of, and registered in, third countries, by Union fishing vessels, or by nationals of Member States, without prejudice to the primary responsibility of the flag State, bearing in mind the provisions of Article 117 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 [5] (UNCLOS).

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 383. #618530

  Is páirtí conarthach é an tAontas in UNCLOS [6] de bhun Chinneadh 98/414/CE ón gComhairle [7], Chomhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach a chur chun feidhme an 4 Nollaig 1995 [8] (Comhaontú NA maidir le Stoic Éisc) agus de bhun Chinneadh 96/428/CE ón gComhairle [9], an Comhaontaithe chun comhlíonadh beart caomhnaithe idirnáisiúnta agus beart bainistíochta idirnáisiúnta ag soithí iascaireachta ar an mórmhuir a chur chun cinn an 24 Samhain 1993, ar comhaontú de chuid Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe é [10].

  The Union is a contracting party to UNCLOS [6] and, pursuant to Council Decision 98/414/EC [7], to the United Nations Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks of 4 December 1995 [8] (UN Fish Stocks Agreement) and, pursuant to Council Decision 96/428/EC [9], to the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas of 24 November 1993 of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations [10].

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 384. #635859

  Agus na gealltanais dhaingne idirnáisiúnta seo tugtha faoi Phrótacal Uimh 13 a ghabhann le Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine nó, gan forchoimeádas a bheith déanta de réir Airteagail 2, gealltanas a bheith tugtha faoin Dara Prótacal Roghnach a ghabhann leis an gCúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, ní gá onnmhairithe go dtí na Stáit, ar páirtithe iad i gceann acu a bheith faoi réir údaraithe shonraigh chun cosc a chur le húsáid na n-earraí ábhartha le haghaidh phionós an bháis agus féadfar iad a chumhdach le húdarú ginearálta onnmhairithe.

  Given these firm international commitments under either Protocol No 13 to the European Convention on Human Rights or, without having made the Article 2 reservation, the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, exports to the States that are parties to one of them need not be subject to specific authorisation in order to prevent the relevant goods from being used for for capital punishment and can be covered by a general export authorisation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 385. #640270

  Is é an Coinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, a formheasadh thar ceann an Aontais i gcomhréir le Cinneadh 93/626/CEE ón gComhairle(3)(an “Coinbhinsiún”), an phríomh-ionstraim idirnáisiúnta lena bhforáiltear do chreat ginearálta maidir leis an éagsúlacht bhitheolaíoch a chaomhnú agus a úsáid ar bhealach inbhuanaithe agus maidir leis na tairbhí a eascraíonn as úsáid acmhainní géiniteacha a chomhroinnt ar bhealach cothrom agus cothromasach.

  The main international instrument providing a general framework for the conservation and sustainable use of biological diversity and the fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilisation of genetic resources is the Convention on Biological Diversity, approved on behalf of the Union in accordance with Council Decision 93/626/EEC(3)(the ‘Convention’).

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 386. #641658

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do chur chun feidhme an dlí náisiúnta lena dtoirmeasctar nó lena sriantar úsáid aon chineáil ceall daonna nó ainmhí ar leith, nó díol, soláthar nó úsáid táirgí íocshláinte a bhfuil na cealla sin iontu, ar de na cealla sin atá an táirge comhdhéanta nó atá díorthaithe ó na cealla sin, nó táirgí íocshláinte a úsáid mar ghinmhillteáin, nó mar tháirgí íocshláinte ina bhfuil substaintí támhshuanacha de réir bhrí na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta atá i bhfeidhm, amhail an Coinbhinsiún Aonair 1961 de chuid na Náisiún Aontaithe maidir le Drugaí Támhshuanacha.

  This Regulation shall not affect the application of national law prohibiting or restricting the use of any specific type of human or animal cells, or the sale, supply or use of medicinal products containing, consisting of or derived from those cells, or of medicinal products used as abortifacients or of medicinal products containing narcotic substances within the meaning of the relevant international conventions in force such as the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 of the United Nations.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 387. #646414

  Toisc nach féidir feidhm a bheith ag Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 i dtríú tíortha, ba cheart don Bhallstát ina mbeidh oifig chláraithe bheartaithe EGTC le lonnú, agus rannpháirtíocht chomhaltaí ionchasacha ó thríú tiortha, arna mbunú faoi dhlí na dtríú tíortha sin, á formheas aige, deimhin a dhéanamh de, i gcomhairle leis na Ballstáit sin ar faoina ndlíthe a bunaíodh comhaltaí ionchasacha eile d'EGTC, go bhfuil curtha i bhfeidhm ag na tríú tíortha coinníollacha agus nósanna imeachta atá coibhéiseach leo siúd a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 nó gur ghníomhaigh siad i gcomhréir le comhaontuithe idirnáisiúnta déthaobhacha nó iltaobhacha arna dtabhairt i gcrích idir Ballstáit de Chomhairle na hEorpa, cibé an Ballstáit iad de chuid an Aontais iad freisin nó nach ea, bunaithe ar an gCoinbhinsiún Imlíneach Eorpach maidir le Comhar Trasteorann idir Pobail nó Údaráis Chríochacha, arna shíniú i Maidrid an 21 Bealtaine 1980, agus ar na Prótacail bhreise a glacadh dá bhun.

  As Regulation (EC) No 1082/2006 cannot apply in third countries, the Member State where the proposed registered office of the EGTC is to be located should, when approving the participation of prospective members from third countries, established under the law of those third countries, satisfy itself, in consultation with those Member States under whose laws other prospective members of the EGTC have been established, that the third countries have applied equivalent conditions and procedures to those laid down in Regulation (EC) No 1082/2006 or acted in accordance with international bilateral or multilateral agreements concluded between Member States of the Council of Europe, whether or not they are also Member States of the Union, based on the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities, signed in Madrid on 21 May 1980, and the additional Protocols adopted pursuant thereto.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 388. #646419

  Níor cheart, áfach, feidhm a bheith ag simpliú den sórt sin ar an nós imeachta leasaitheach i gcás comhalta ionchasaigh nua ó Bhallstát nach bhfuil an coinbhinsiún formheasta aige cheana, ó thríú tír, nó ó OCT, mar is gá cur ar chumas gach Ballstáit rannpháirtigh a sheiceáil an bhfuil aontachas den sórt sin i gcomhréir lena leas poiblí nó lena bheartas poiblí.

  However, such simplification of the amending procedure should not apply in the case of a new prospective member from a Member State that has not already approved the convention, a third country, or an OCT, because it is necessary to enable all participating Member States to check whether such accession is in line with its public interest or public policy.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 389. #646516

  I gcás nach ndéantar formheas, tabharfaidh an Ballstát ráiteas ar na fáthanna atá aige formheas a choinneáil siar agus, i gcás inarb iomchuí, molfaidh sé na leasuithe is gá ar an gcoinbhinsiún.

  In the event of non-approval, the Member State shall state its reasons for withholding approval and shall, where appropriate, suggest the necessary amendments to the convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 390. #646599

  Má tá teorainn le dliteanas comhalta amháin ar a laghad d'EGTC ó Bhallstát mar thoradh ar an dlí náisiúnta faoina bhfuil sé bunaithe, féadfaidh na comhaltaí eile teorainn a chur lena ndliteanas sa choinbhinsiún freisin sa chás go gcumasaíonn an dlí náisiúnta lena gcuirtear an Rialachán seo chun feidhme dóibh déanamh amhlaidh.

  If the liability of at least one member of an EGTC from a Member State is limited as a result of the national law under which it is established, the other members may also limit their liability in the convention where national law implementing this Regulation enables them to do so.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 391. #666474

  Tá beartas agus gníomhaíocht idirnáisiúnta an Aontais le haghaidh comhair um fhorbairt á stiúradh freisin ag a ghealltanais agus ag a oibleagáidí a bhaineann le cearta an duine agus le forbairt, lena n-áirítear Dearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha, an Coinbhinsiún maidir le gach cineál Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a Dhíothú, Coinbhinsiún NA um Chearta an Linbh agus Dearbhú NA maidir leis an gCeart i leith Forbartha.

  The Union's policy and international action are also guided by its commitments and obligations concerning human rights and development, including the Universal Declaration on Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the UN Convention on the Rights of the Child, and the UN Declaration on the Right to Development.

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 392. #667453

  cearta an linbh, faoi mar a leagtar amach iad i gCoinbhinsiún NA um Chearta an Linbh agus na Prótacail Roghnacha a ghabhann leis, lena n-áirítear an comhrac i gcoinne saothar leanaí, gáinneála leanaí agus striapachais linbh, agus saighdiúirí linbh a earcú agus a úsáid agus cosaint leanaí ón idirdhealú beag beann ar chine, ar dhath, ar ghnéas, ar theanga, ar reiligiúin nó ar chreideamh, ar thuairim pholaitiúil nó ar aon tuairim eile, ar thionscnamh náisiúnta, eitneach nó sóisialta, ar mhaoin, ar mhíchumas, ar bhreith nó ar stádas ar bith eile;

  the rights of the child, as set out in the UN Convention on the Rights of the Child and the Optional Protocols thereto, including the fight against child labour, child trafficking and child prostitution, the recruitment and use of child soldiers, and the protection of children from discrimination regardless of their race, colour, sex, language, religion or belief, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status;

  Rialachán (AE) Uimh. 235/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe don daonlathas agus do chearta an duine ar fud an domhain

 393. #674378

  Go háirithe, déanfaidh gníomhaíochtaí forálacha na Cairte um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, dlí cosanta sonraí an Aontais, an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (CECD), prionsabal na córa cothroime a chur ar náisiúnaigh tríú tíre, an ceart chun tearmainn agus ar chosaint idirnáisiúnta, prionsabal an non-refoulement agus oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais agus na mBallstát a eascraíonn as ionstraimí idirnáisiúnta lenar sínithe iad amhail Coinbhinsiún na Ginéive maidir le Stádas Dídeanaithe an 28 Iúil 1951, arna fhorlíonadh le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967, a chomhlíonadh.

  In particular, actions shall comply with the provisions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Union data protection law, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), the principle of fair treatment of third-country nationals, the right to asylum and international protection, the principle of non-refoulement and the international obligations of the Union and Member States arising from international instruments to which they are signatory such as the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as supplemented by the New York Protocol of 31 January 1967.

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 394. #683957

  An 8 Nollaig 2012, ag a hochtú seisiún, rinne Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC), ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto, Leasú Doha a ghlacadh, leasú lenar bunaíodh dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto, ar cuireadh tús léi an 1 Eanáir 2013 agus a rachaidh in éag an 31 Nollaig 2020 (“Leasú Doha”).

  On 8 December 2012, at its eighth session, the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, adopted the Doha Amendment, establishing a second commitment period of the Kyoto Protocol, starting on 1 January 2013 and ending on 31 December 2020 (the ‘Doha Amendment’).

  Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 

 395. #697270

  D’imigh an Ghníomhaíocht Chomhpháirteach sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm Ghníomh 98/C 24/01 ón gComhairle, gníomh lenar dréachtaíodh an Coinbhinsiún um Chúnamh agus Comhar Frithpháirteach idir Riaracháin Chustaim, lenar tugadh rialacha mionsonraithe isteach maidir le cúnamh agus comhar frithpháirteach idir na Ballstáit chun sáruithe ar fhorálacha náisiúnta custaim a chosc agus a bhrath, agus tar éis theacht i bhfeidhm Chinneadh 2009/917/CGB ón gComhairle, ar cinneadh é a mhéadaíonn éifeachtacht nósanna imeachta comhair agus rialaithe na n-údarás custaim trí chóras eolais custaim a bhunú agus tar éis theacht i bhfeidhm Chinneadh 2009/371/CGB, ar cinneadh é lena gcuirtear an cúram ar Europol tacú le comhar custaim.

  That Joint Action became obsolete after the entry into force of Council Act 98/C-24/01 drawing up the Convention on Mutual Assistance and Cooperation between Customs Administrations which introduced detailed rules on mutual assistance and cooperation between the Member States for preventing and detecting infringements of national customs provisions, of Council Decision 2009/917/JHA, which increases the effectiveness of the cooperation and control procedures of the customs authorities by setting up a customs information system, and of Decision 2009/371/JHA, which entrusts Europol with tasks aimed at supporting customs cooperation.

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 396. #697324

  Gníomh 98/C-24/01 ón gComhairle an 18 Nollaig 1997 ag dréachtú, ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, an Choinbhinsiúin um chúnamh agus comhar frithpháirteach idir riaracháin chustaim (IO C 24, 23.1.1998, lch. 1).

  Council Act 98/C-24/01 of 18 December 1997 drawing up, on the basis of Article K3 of the Treaty on European Union, the Convention on mutual assistance and cooperation between customs administrations (OJ C 24, 23.1.1998, p. 1).

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 397. #697358

  i bpointe (d) d’Airteagal 9(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte deireanaí:“Gan dochar do Chaibidil IV, déanfaidh an soitheach glactha, 24 huaire an chloig ar a laghad roimh aon chur i dtír, an ghabháil iomlán ar bord, an meáchan iomlán atá le cur i dtír, ainm an chalafoirt agus an dáta agus an t-am a mheastar a chuirfear an ghabháil i dtír a thuairisciú, cibé an bhfuil an calafort sin laistigh nó lasmuigh de limistéar an Choinbhinsiúin.”;

  in point (d) of Article 9(1), the last sentence is replaced by the following:‘Without prejudice to Chapter IV, at least 24 hours before any landing, the receiving vessel shall report the total catch on board, the total weight to be landed, the name of the port and the estimated date and time of landing, regardless of whether the landing is to take place in a port inside or outside the Convention Area.’;

  Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh

 398. #697422

  Tá soithí iascaireachta aonair, grúpaí soithí iascaireachta, oibreoirí, agus/nó gníomhaíocht iascaireachta – ar speicis éagsúla agus in áiteanna éagsúla i Limistéar an Choinbhinsiúin – faoi réir rialú agus cigireachtaí i gcomhréir leis an leibhéal riosca atá sannta dóibh, trí na critéir seo a leanas a úsáid, inter alia, ar toimhdí ginearálta iad ar leibhéal riosca maidir le rialú ag Ballstát an chalafoirt ar chur i dtír agus ar thrasloingsiú sa chalafort:

  Individual fishing vessels, groups of fishing vessels, operators, and/or fishing activity, on different species and in different parts of the Convention Area are subject to control and inspections in accordance with the level of risk attributed, using, inter alia, the following general assumptions of risk-level criteria in relation to the port Member State control of landings and transhipments in port:

  Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh

 399. #697440

  I measc na ndoiciméad ar doiciméid ábhartha iad tá logleabhair, doiciméid maidir leis an ngabháil, an trasloingsiú agus an trádáil, liostaí an chriú, pleananna agus líníochtaí stuála, tuarascálacha ar na stórais éisc, agus na doiciméid a éilítear de bhun an Choinbhinsiúin maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES);

  Relevant documentation may include logbooks, catch, transhipment and trade documents, crew lists, stowage plans and drawings, descriptions of fish holds, and documents required pursuant to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);

  Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh

 400. #709373

  Tháinig Cinneadh 2009/371/CGB in ionad an Choinbhinsiúin a bhí bunaithe ar Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le hOifig Eorpach Póilíní (Coinbhinsiún Europol) [3] a bhunú.

  Decision 2009/371/JHA replaced the Convention based on Article K.3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention) [3].

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 401. #709544

  Chun Europol a chumasú le go bhféadfaidh sé cúraimí Europol arna bhunú le Cinneadh 2009/371/CGB a chomhlíonadh chomh maith agus is féidir leis, ba cheart bearta idirthréimhseacha a leagan síos, go háirithe maidir leis an mBord Bainistíochta, an Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus baill foirne a fhostaítear faoi chonradh tréimhse éiginnte mar bhaill foirne áitiúla arna chur i gcrích ag Europol arna bhunú le Coinbhinsiún Europol, ar baill foirne iad ar cheart an deis fostaíochta mar bhaill den fhoireann shealadach nó mar bhaill foirne faoi chonradh a thabhairt dóibh faoi Choinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile.

  To enable Europol to continue to fulfil the tasks of Europol as established by Decision 2009/371/JHA to the best of its abilities, transitional measures should be laid down, in particular with regard to the Management Board, the Executive Director and staff employed under a contract of indefinite duration as a local staff member concluded by Europol as established by the Europol Convention, who should be offered the possibility of employment as a member of the temporary or contract staff under the Conditions of Employment of Other Servants.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 402. #719070

  I gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige [3], a bhfuil an tAontas ina pháirtí conarthach ann, déantar foráil maidir le hoibleagáidí caomhnaithe, lena n-áirítear líon na speiceas saothraithe a choinneáil ar leibhéil nó a thabhairt ar ais go leibhéil is féidir an uastáirgeacht inbhuanaithe (UTI) a bhaint amach.

  The United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea [3], to which the Union is a contracting party, provides for conservation obligations, including the maintaining or restoring of populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield (MSY).

  Rialachán (AE) 2016/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na stoic troisc, scadáin agus saláin i Muir Bhailt agus don iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1098/2007 ón gComhairle

 403. #720562

  measfar, chun an dleacht sin a mheasúnú, an mhaoin sin a bheith sa tír shainchónaithe chun críocha cánach, faoi réir ceart tríú tíortha agus ar an gcuntar go bhféadfadh sé go gcuirfí chun feidhme forálacha coinbhinsiún idirnáisiúnta ar chánachas dúbailte.

  such property shall, for the assessment of such duty, be considered as being in the country of domicile for tax purposes, subject to the rights of third countries and to the possible application of provisions of international conventions on double taxation.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 404. #723447

  measfar, chun an dleacht sin a mheasúnú, an mhaoin sin a bheith sa tír shainchónaithe chun críocha cánach, faoi réir ceart tríú tíortha agus ar an gcuntar go bhféadfadh sé go gcuirfí chun feidhme forálacha coinbhinsiún idirnáisiúnta ar chánachas dúbailte.

  such property shall, for the assessment of such duty, be considered as being in the country of domicile for tax purposes, subject to the rights of third countries and to the possible application of provisions of international conventions on double taxation.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 405. #723731

  má dhéanann an Ballstát ar náisiúnach de an t-iarratasóir, agus leas á bhaint aige as forálacha Airteagal 15 den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, bearta a ghlacadh, tar éis do Chonradh Amstardam teacht i bhfeidhm, chun a oibleagáidí faoin gCoinbhinsiún sin a mhaolú ar a chríoch;

  if the Member State of which the applicant is a national proceeds after the entry into force of the Treaty of Amsterdam, availing itself of the provisions of Article 15 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, to take measures derogating in its territory from its obligations under that Convention;

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 406. #724808

  Ráthófar an ceart chun tearmainn agus urraim chuí á tabhairt do rialacha Choinbhinsiún na Ginéive an 28 Iúil 1951 agus Phrótacal an 31 Eanáir 1967 a bhaineann le stádas dídeanaithe agus i gcomhréir leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (dá ngairtear "na Conarthaí" anseo feasta).

  The right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees and in accordance with the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter referred to as 'the Treaties').

  Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)

 407. #725087

  Le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéantar difear do dheighilt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit faoi na Conarthaí ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe, agus ionstraimí muirí ábhartha idirnáisiúnta eile.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States under the Treaties, or the obligations of Member States under international conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, and other relevant international maritime instruments.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 408. #726924

  Le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéantar difear do deighilt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe, agus ionstraimí muirí ábhartha idirnáisiúnta eile.

  The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States or the obligations of Member States under international conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, and other relevant international maritime instruments.

  Rialachán (AE) 2016/1625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 409. #727338

  Beidh toirmeasc i ngach imthoisc ar thrasloingsiú tuinníní gorma ar muir i limistéar an Choinbhinsiúin.

  Transhipment at sea of bluefin tuna in the Convention area shall be prohibited in all circumstances.

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 410. #734338

  Leasuithe ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Coinbhinsiún Lugano, an 30 Deireadh Fómhair 2007

  Amendments to the Annexes of the Lugano Convention, 30 October 2007

  Leasuithe ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Coinbhinsiún Lugano, an 30 Deireadh Fómhair 2007

 411. #736838

  Leis an gCoinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint an 26 Iúil 1995 [3], lena n-áirítear Prótacal an 27 Meán Fómhair 1996 [4], Prótacal an 29 Samhain 1996 [5] agus Prótacal an 19 Meitheamh 1997 [6] a ghabhann leis (“an Coinbhinsiún”), bunaítear rialacha íosta maidir le cionta coiriúla agus smachtbhannaí coiriúla a shainmhíniú i réimse na calaoise lena ndéantar difear do leasanna airgeadais an Aontais.

  The Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities' financial interests of 26 July 1995 [3], including the Protocols thereto of 27 September 1996 [4], of 29 November 1996 [5] and of 19 June 1997 [6] (the ‘Convention’) establishes minimum rules relating to the definition of criminal offences and sanctions in the area of fraud affecting the Union's financial interests.

  Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil

 412. #749742

  Chun reachtaíocht an Aontais a chur ar aon dul le cinntí Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún a bhfuil tacaíocht acu ón Aontas trí bhíthin cinneadh ón gComhairle arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 218(9) CFAE, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca leis na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú agus i dtaca le fadú ar an tréimhse a cheadaítear do stóráil shealadach dramhaíola mearcair.

  In order to align Union legislation with decisions of the Conference of the Parties to the Convention supported by the Union by means of a Council decision adopted in accordance with Article 218(9) TFEU, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of amending the annexes to this Regulation and in respect of an extension of the period allowed for the temporary storage of mercury waste.

  Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 413. #749812

  Déanfar stóráil eatramhach mearcair agus na gcomdhúl mearcair agus na meascán mearcair a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo ar bhealach atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, i gcomhréir leis na tairseacha agus na ceanglais a leagtar amach i dTreoir 2012/18/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [14] agus i dTreoir 2010/75/AE.Chun cur i bhfeidhm aonfhoirmeach na hoibleagáide a leagtar síos sa chéad fhomhír den mhír seo a áirithiú, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar amach ceanglais theicniúla a leagan amach le haghaidh stóráil eatramhach mearcair, comhdhúl mearcair agus meascán mearcair, ar bhealach atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, i gcomhréir leis na cinntí arna nglacadh ag Comhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún i gcomhréir le hAirteagal 10(3) agus Airteagal 27 den Choinbhinsiún, ar choinníol gur thacaigh an tAontas leis an gCinneadh lena mbaineann trí bhíthin chinneadh ón gComhairle arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 218(9) CFAE.

  Interim storage of mercury and of the mercury compounds and mixtures of mercury listed in Annex I to this Regulation shall be carried out in an environmentally sound manner, in accordance with the thresholds and requirements set out in Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council [14] and in Directive 2010/75/EU.In order to ensure the uniform application of the obligation laid down in the first subparagraph of this paragraph, the Commission may adopt implementing acts setting out technical requirements for environmentally sound interim storage of mercury, mercury compounds and mixtures of mercury in line with decisions adopted by the Conference of the Parties to the Convention in accordance with Article 10(3) and Article 27 of the Convention, provided that the Union has supported the decision concerned by means of a Council decision adopted in accordance with Article 218(9) TFEU.

  Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 414. #750521

  Beidh ceart tosaíochta ag duine a bhfuil iarratas ar thrádmharc comhdaithe go cuí aige i nó i ndáil le haon Stát ar páirtí é i gCoinbhinsiún Pháras nó sa Chomhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Trádála Domhanda, nó ag a chomharbaí i dteideal, chun críche iarratas ar thrádmharc de chuid AE a chomhdú don trádmharc céanna i ndáil le hearraí nó seirbhísí atá comhionann leo siúd ar comhdaíodh an t-iarratas ina leith, nó atá mar chuid díobh, ar feadh tréimhse sé mhí ón dáta ar comhdaíodh an chéad iarratas.

  A person who has duly filed an application for a trade mark in or in respect of any State party to the Paris Convention or to the Agreement establishing the World Trade Organisation, or his successors in title, shall enjoy, for the purpose of filing an EU trade mark application for the same trade mark in respect of goods or services which are identical with or contained within those for which the application has been filed, a right of priority during a period of six months from the date of filing of the first application.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 415. #750526

  Más rud é go ndearnadh an chéad chomhdú i Stát nach bhfuil ina pháirtí i gCoinbhinsiún Pháras ná sa Chomhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Trádála Domhanda, ní bheidh feidhm ag mír 1 go mír 4 ach amháin sa mhéid go ndeonaíonn an Stát sin, i gcomhréir le torthaí foilsithe, ar bhonn an chéad chomhdaithe a dhéantar ag an Oifig agus faoi réir coinníollacha ar comhionann iad leo sin a leagtar sa Rialachán seo, ceart tosaíochta a bhfuil an éifeacht chéanna aige.

  If the first filing has been made in a State which is not a party to the Paris Convention or to the Agreement establishing the World Trade Organisation, paragraphs 1 to 4 shall apply only in so far as that State, according to published findings, grants, on the basis of the first filing made at the Office and subject to conditions equivalent to those laid down in this Regulation, a right of priority having equivalent effect.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 416. #750546

  Más rud é go ndearna iarratasóir ar thrádmharc de chuid AE earraí nó seirbhísí a thaispeáint faoin marc a bhfuil iarratas á dhéanamh air, ag taispeántas idirnáisiúnta oifigiúil nó a aithnítear go hoifigiúil a thagann faoi théarmaí an Choinbhinsiúin maidir le taispeántais idirnáisiúnta a síníodh i bPáras an 22 Samhain 1928 agus a athbhreithníodh go deireanach an 30 Samhain 1972, féadfaidh sé, má dhéanann sé an t-iarratas a chomhdú laistigh de thréimhse sé mhí ón dáta ar taispeánadh na hearraí nó seirbhísí den chéad uair faoin marc a bhfuil iarratas á dhéanamh air, féadfaidh sé ceart tosaíochta a éileamh ón dáta sin de réir bhrí Airteagal 36.

  If an applicant for an EU trade mark has displayed goods or services under the mark applied for, at an official or officially recognised international exhibition falling within the terms of the Convention relating to international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972, he may, if he files the application within a period of six months of the date of the first display of the goods or services under the mark applied for, claim a right of priority from that date within the meaning of Article 36.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 417. #1034041

  (1) An dliteanas, i leith cánach ioncaim na Stát Aontaithe d'aon bhliain inchánach a thosnaigh roimh an 1ú Eanáir, 1936, atá ar aon duine (seachas saoránach de na Stáit Aontaithe) a chónaíos in Éirinn, nó ar aon chorparáid Éireannach, agus a bheas gan íoc ar dháta an Choinbhinsiúin seo a shíniú, féadfar é a choigeartú ar fhoras a bheas chun sástachta Choimisinéir Ioncaim Intíre na Stát Aontaithe:

  (1) The United States income tax liability for any taxable year beginning prior to January 1, 1936, of any individual (other than a citizen of the United States) resident in Ireland, or of any Irish corporation, remaining unpaid on the date of signature of the present Convention, may be adjusted on a basis satisfactory to the United States Commissioner of Internal Revenue:

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 418. #1034086

  (2) Ar na daingniúcháin a mhalairtiú, beidh éifeacht ag an gCoinbhinsiún seo—

  (2) Upon exchange of ratifications, the present Convention shall have effect—

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 419. #1034098

  (1) Leanfaidh an Coinbhinsiún seo d'éifeacht a bheith aige ar feadh tréimhse éiginnte ach féadfaidh ceachtar de na Páirtithe Conarthacha, ar nó roimh an 30ú lá de Mheitheamh in aon bhliain chaileandair i ndiaidh na bliana caileandair a malairteofar na hionstraimí daingniúcháin, fógra forceannta a thabhairt, trí mheáin taidhleoireachta, don Pháirtí Conarthach eile, agus má déantar amhlaidh scoirfidh an Coinbhinsiún seo d'éifeacht a bheith aige—

  (1) The present Convention shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting Parties may, on or before the 30th day of June in any calendar year following the calendar year in which the exchange of instruments of ratification takes place, give to the other Contracting Party, through diplomatic channels, notice of termination and, in such event, the present Convention shall cease to be effective—

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 420. #1034240

  Má tharlann aon chreidmheas, a bheirtear faoin gCoinbhinsiún, a bheith iomarcach nó neamhdhóthaineach de dhroim aon choigeartuithe ar mhéid aon chánach is iníoctha sa Stát nó sna Stáit Aontaithe, ansin, aon ní sna hAchta Cánach Ioncaim, nó sna hachtacháin a bhaineas le cáin bhrabús corporáide, a theorannaíos an t-am chun measúnuithe nó éilithe ar fhaoisimh a dhéanamh, ní bheidh feidhm aige maidir le haon mheasúnú nó éileamh a thiocfas den choigeartú agus is measúnú nó éileamh a déanfar tráth nach déanaí ná sé bliana ón uair a rinneadh gach measúnú, coigeartú agus cinneadh eile den tsórt sin ba ghá chun a chinneadh an bhfuil aon chreidmheas le tabhairt, agus, má tá, cad é an méid é.

  Where the amount of any credit given under the Convention is rendered excessive or insufficient by reason of any adjustment of the amount of any tax payable either in the State or in the United States, nothing in the Income Tax Acts or in the enactments relating to corporation profits tax limiting the time for the making of assessments or claims for relief shall apply to any assessment or claim to which the adjustment gives rise, being an assessment or claim made not later than six years from the time when all such assessments, adjustments and other determinations have been made, as are material in determining whether any, and if so what, credit falls to be given.

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 421. #1050005

  —(1) Más deimhin leis an Aire, ar dhearbhuithe suirbhéireachta i leith galtáin phaisnéirí atá cláraithe sa Stát d'fháil dó, go gcomhlíonann an galtán na rialacha déanmhais, na rialacha i dtaobh fearas tarrthála, na radio-rialacha agus na rialacha i dtaobh treo-aimseoirí ag a bhfuil feidhm maidir leis an ngaltán agus le pé turais eadarnáisiúnta atá le déanamh aici, agus go bhfuil uirthi mar is cuí na soilse, na fíoracha agus na meáin déanta ceo-chomharthaí is gá do réir na rialachán iombuailte, déanfaidh sé, ar an únaer dá iarraidh sin, deimhniú (dá ngairmtear deimhniú sábháltachta ginearálta san Acht seo) d'eisiúint i leith an ghaltáin á thaispeáint go gcomhlíonann an galtán na ceanglais den Choinbhinsiún Sábháltachta ag a bhfuil feidhm mar adúradh.

  —(1) If the Minister, on receipt of declarations of survey in respect of a passenger steamer registered in the State, is satisfied that the steamer complies with the construction rules, rules for lifesaving appliances, radio rules and rules for direction-finders applicable to the steamer and to such international voyages as she is to be engaged on, and that she is properly provided with the lights, shapes and means of making fog-signals required by the collision regulations, he shall, on the application of the owner, issue in respect of the steamer a certificate (in this Act referred to as a general safety certificate) showing that the steamer complies with the requirements of the Safety Convention applicable as aforesaid.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 422. #1050025

  —(1) Más deimhin leis an Aire, ar dhearbhuithe suirbhéireachta i leith loinge atá cláraithe sa Stát d'fháil dó, nach galtán paisnéirí, go gcomhlíonann an long na rialacha i dtaobh fearas tarrthála is infheidhme maidir leis an long agus le pé turais eadarnáisiúnta atá le déanamh aici agus go bhfuil uirthi mar is cuí na soilse, na fíoracha agus na meáin déanta ceo-chomharthaí is gá do réir na rialachán iombuailte, déanfaidh sé, ar an únaer dá iarraidh sin, deimhniú (dá ngairmtear deimhniú trealaimh shábháltachta san Acht seo) d'eisiúint i leith na loinge á thaispeáint go gcomhlíonann an long an chuid sin de cheanglais an Choinbhinsiúin Shábháltachta a bhaineas leis na nithe sin agus is infheidhme mar adúradh.

  —(1) If the Minister, on receipt of declarations of survey in respect of a ship registered in the State, not being a passenger steamer, is satisfied that the ship complies with the rules for life-saving appliances applicable to the ship and to such international voyages as she is to be engaged on and that she is properly provided with the lights, shapes and means of making fog-signals required by the collision regulations, he shall, on the application of the owner, issue in respect of the ship a certificate (in this Act referred to as a safety equipment certificate) showing that the Ship complies with such of the requirements of the Safety Convention relating to those matters as are applicable as aforesaid.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 423. #1050035

  —(1) Más deimhin leis an Aire, ar dhearbhuithe suirbhéireachta d'fháil dó i leith loinge atá cláraithe sa Stát, nach galtán paisnéirí, go gcomhlíonann an long na radio-rialacha agus na rialacha i dtaobh treo-aimseoirí is infheidhme maidir leis an long agus le pé turais eadarnáisiúnta atá le déanamh aici, déanfaidh sé, ar an únaer dá iarraidh sin, deimhniú (dá ngairmtear radio-dheimhniú san Acht seo) d'eisiúint i leith na loinge á thaispeáint go gcomhlíonann an long an chuid de na ceanglais den Choinbhinsiún Sábháltachta a bhaineas le radio-thelegrafaíocht, le radio-thelefónaíocht agus le treo-aimseoirí agus is infheidhme mar adúradh.

  —(1) If the Minister, on receipt of declarations of survey in respect of a ship registered in the State, not being a passenger steamer, is satisfied that the ship complies with the radio rules and rules for direction-finders applicable to the ship and to such international voyages as she is to be engaged on, he shall, on the application of the owner, issue in respect of the ship a certificate (in this Act referred to as a radio certificate) showing that the ship complies with such of the requirements of the Safety Convention relating to radiotelegraphy, radiotelephony and direction-finders as are applicable as aforesaid.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 424. #1050043

  (3) Má bhíonn aon long atá cláraithe sa Stát díolmhaithe go hiomlán ó cheanglais na radio-rialacha agus na rialacha i dtaobh treo-aimseoirí, déanfaidh an tAire, ar an únaer dá iarraidh sin, deimhniú díolúine d'eisiúint á rá go bhfuil an long díolmhaithe go hiomlán ó na ceanglais den Coinbhinsiún Sábháltachta a bhaineas le radio-thelegrafaíocht, le radio-thelefónaíocht agus le treo-aimseoirí agus ag sonrú na dturas dá bhfuil, agus na gcoiníoll (más ann) ar a bhfuil, an long díolmhaithe amhlaidh.

  (3) Where any ship registered in the State is wholly exempt from the requirements of the radio rules and the rules for direction-finders, the Minister shall on the application of the owner issue an exemption certificate stating that the ship is wholly exempt from the requirements of the Safety Convention relating to radiotelegraphy, radiotelephony and direction-finders and specifying the voyages on which, and conditions (if any) on which, the ship is so exempt.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 425. #1064461

  ní fholaíonn an abairt “fórsa míleata, cabhlaigh ná aeir” cumann saorálach cabhrach atá aitheanta agus údaraithe go cuí chun críocha Choinbhinsiún na Geinéibhe le Fóirthin ar Dhaoine Gonta agus Daoine Tinne i bhFórsaí Armtha ar an Machaire, coinbhinsiún a síníodh sa Gheinéibh an 12ú lá de Lúnasa, 1949.

  the expression "military, naval or air force" does not include a voluntary aid society duly recognised and authorised for the purposes of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field signed at Geneva on the 12th day of August, 1949.

  Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954

 426. #1067961

  (ii) do chomhaltaí gonta, tinne, agus longbhriste ar muir, do réir bhrí an Choinbhinsiúin Mhuirí,

  (ii) wounded, sick and shipwrecked at sea within the meaning of the Maritime Convention,

  Uimhir 28 de 1954: ACHT NA CROISE DEIRGE, 1954

 427. #1085170

  (5) Más deimhin leis an Aire nó le haon Aire Stáit eile, i gcás linbh ar bith le heachtrannach naimhdeach imtheorannaithe ar ligeadh saoirse leis d'éagmais chúraim thuismitheora, gur hiarradh do réir Airteagail 82 de Choinbhinsiún na Sibhialtach go n-imtheorannófaí an leanbh sin, féadfaidh sé an t-imtheorannú sin d'ordú i scríbhinn.

  (5) Where the Minister or any other Minister of State is satisfied that, as respects any child of an interned enemy alien left at liberty without parental care, a request in accordance with Article 82 of the Civilians Convention for internment of such child has been made, he shall direct in writing such internment.

  Uimhir 27 de 1956: ACHT NA bPRÍOSÚNACH COGAIDH AGUS NA nEACHTRANNACH NAIMHDEACH, 1956

 428. #1091295

  (b) measfar gur seilbh chodarsna ar an talamh an cíos coinbhinsiúin faoi léas d'fháil ag duine adeir go héagórach go bhfuil teideal aige chun na talún i bhfrithdhílse agus sin ag feitheamh díreach ar an léas d'fhorceannadh.

  ( b ) receipt of the conventional rent under a lease by a person wrongfully claiming to be entitled to the land in reversion immediately expectant on the determination of the lease shall be deemed to be adverse possession of the land.

  Uimhir 6 de 1957: REACHT NA dTRÉIMHSÍ, 1957

 429. #1109251

  Leasuithe ar an gCoinbhinsiún.

  [GA] AMENDMENTS TO THE CONVENTION.

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 430. #1109432

  Go dtí an dáta a thiocfaidh an Prótocol seo i bhfeidhm de réir forálacha Airteagail XXII, mír (1), fanfaidh sé ar oscailt chun a shínithe thar ceann aon Stáit a bheidh, suas go dtí an dáta sin, tar éis an Coinbhinsiún a dhaingniú nó gabháil leis, nó tar éis páirt a ghlacadh sa Chomhdháil ag ar glacadh leis an bPrótocol seo.

  Until the date on which this Protocol comes into force in accordance with the provisions of Article XXII, paragraph (1), it shall remain open for signature on behalf of any State which up to that date has ratified or adhered to the Convention or which has participated in the Conference at which this Protocol was adopted. [GA]

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 431. #1109459

  (3) Amhail idir na Páirtithe sa Phrótocol seo, má shéanann aon cheann acu an Coinbhinsiún de réir Airteagail 39 de, ní fhorléireofar sin ar aon slí mar shéanadh ar an gCoinbhinsiún arna leasú leis an bPrótocol seo.

  (3) As between the Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the Convention in accordance with Article 39 thereof shall not be construed in any way as a denunciation of the Convention as amended by this Protocol. [GA]

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 432. #1109472

  Ní fhéadfar aon fhorcoimeád a dhéanamh maidir leis an bPrótocol seo ach go bhféadfaidh Stát a dhearbhú, tráth ar bith, trí fhógra a dhíreofar chun Rialtas Daon-Phoblacht na Polainne nach mbeidh feidhm ag an gCoinbhinsiún, arna leasú leis an bPrótocol seo, maidir le daoine, lucht agus bagáiste a iompar dá údaráis mhíleata ar aerárthaigh a bheidh cláraithe sa Stát sin agus a mbeidh a dtoille uile curtha in áirithe ag na húdaráis sin nó thar a gceann.

  No reservation may be made to this Protocol except that a State may at any time declare by a notification addressed to the Government of the People's Republic of Poland that the Convention as amended by this Protocol shall not apply to the carriage of persons, cargo and baggage for its military authorities on aircraft, registered in that State, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities. [GA]

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 433. #1155741

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT CHOMH FADA IS A BHAINEANN LE hÉIRINN D'FHORÁLACHA ÁIRITHE DE NA COINBHINSIÚIN A RINNEADH SA GHINÉIVE AN 12ú LÁ DE LÚNASA, 1949, MAIDIR LE FEABHSÚ STAID AN LUCHT CRÉACHTAITHE AGUS AN LUCHT BREOITE I bhFÓRSAÍ ARMTHA AR AN MACHAIRE, LE FEABHSÚ STAID NA gCOMHALTAÍ CRÉACHTAITHE, BREOITE AGUS LONGBHRISTE D'FHÓRSAÍ ARMTHA AR MUIR, LE CÓIREÁIL PRÍOSÚNACH COGAIDH, AGUS LE COSAINT DAOINE SIBHIALTA IN AIMSIR CHOGAIDH.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN SO FAR AS IRELAND IS CONCERNED TO CERTAIN PROVISIONS OF THE CONVENTIONS DONE AT GENEVA ON THE 12TH DAY OF AUGUST, 1949, RELATIVE TO THE AMELIORATION OF THE CONDITION OF THE WOUNDED AND SICK IN ARMED FORCES IN THE FIELD, THE AMELIORATION OF THE CONDITION OF WOUNDED, SICK AND SHIPWRECKED MEMBERS OF ARMED FORCES AT SEA, THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR, AND THE PROTECTION OF CIVILIAN PERSONS IN TIME OF WAR.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 434. #1156336

  Toirmisctear i gcónaí ar dhaoine aonair, ar chumainn, ar ghnólachtaí nó cuideachtaí, poiblí nó príobháideach, seachas iad siúd a dtugtar an ceart sin dóibh faoin gCoinbhinsiún seo, úsáid a dhéanamh den fheathal nó den ainm “Crois Dhearg” nó “Crois na Ginéive”, nó d'aon chomhartha nó ainm is aithris ar aon cheann acu sin, is cuma cad é an cuspóir atá leis an úsáid sin agus cad é dáta a ghlactha ar úsáid.

  The use by individuals, societies, firms or companies either public or private, other than those entitled thereto under the present Convention, of the emblem or the designation "Red Cross" or "Geneva Cross", or any sign or designation constituting an imitation thereof, whatever the object of such use, and irrespective of the date of its adoption, shall be prohibited at all times.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 435. #1156356

  agus, fairis sin, ag Cumhachtaí nach raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil sin ach atá ina bPáirtithe i gCoinbhinsiúin na Ginéive de 1864, 1906 nó 1929 le haghaidh Fóirithint ar an Lucht Créachtaithe agus Breoite in Airm ar an Machaire.

  furthermore, by Powers not represented at that Conference but which are parties to the Geneva Conventions of 1864, 1906 or 1929 for the Relief of the Wounded and Sick of Armies in the Field. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 436. #1156382

  [EN] Beidh sé ar chumas gach ceann de na hArdpháirtithe Conarthacha an Coinbhinsiún seo a shéanadh.

  Each of the High Contracting Parties shall be at liberty to denounce the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 437. #1156411

  Tá na daoine a bhfuil a síniú anseo thíos, Lánchumhachtaigh ó na Rialtais a raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil Taidhleoireachta a tionóladh sa Ghinéive ón 21 Aibreán go dtí an 12 Lúnasa, 1949, chun athbhreithniú a dhéanamh arCoinbhinsiún an Háig den 18 Deireadh Fómhair, 1907, chun Prionsabail Choinbhinsiún na Ginéive de 1906 a Oiriúnú don Chogaíocht ar Muir, tar éis comhaontú mar a leanas:

  The undersigned Plenipotentiaries of the Governments represented at the Diplomatic Conference held at Geneva from April 21, to August 12, 1949, for the purpose of revising the Xth Hague Convention of October 18, 1907, for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention of 1906, have agreed as follows: [GA] CHAPTER I.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 438. #1156603

  Ní cead bombardú ná ionsaí ón muir a dhéanamh ar bhunachais ar an gcósta a bhfuil ceart acu chun coimirce Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.

  Establishments ashore entitled to the protection of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, shall be protected from bombardment or attack from the sea. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 439. #1156687

  Ar dhul i dtír dóibh, beidh an pearsanra a choimeádtar faoi réir forálacha Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.

  Retained personnel shall be subject, on landing, to the provisions of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 440. #1156848

  Beidh sé ar chumas gach ceann de na hArdpháirtithe Conarthacha an Coinbhinsiún seo a shéanadh.

  Each of the High Contracting Parties shall be at liberty to denounce the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 441. #1157004

  Mar sin féin, má loiceann an Chumhacht sin forálacha an Choinbhinsiúin seo a chomhlíonadh in aon phonc tábhachtach, déanfaidh an Chumhacht a d'aistrigh na príosúnaigh chogaidh, ar é a bheith curtha in iúl di ag an gCumhacht Choimirceach, bearta éifeachtacha chun an scéal a leigheas nó iarrfaidh sí na príosúnaigh chogaidh a chur ar ais chuici féin.

  Nevertheless, if that Power fails to carry out the provisions of the Convention in any important respect, the Power by whom the prisoners of war were transferred shall, upon being notified by the Protecting Power, take effective measures to correct the situation or shall request the return of the prisoners of war.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 442. #1157028

  Ag féachaint d'fhorálacha an Choinbhinsiúin seo maidir le céim agus gnéas, agus faoi réir aon chóireáil phribhléideach a chuirfear orthu mar gheall ar staid a sláinte, a n-aois nó a gcáilíochtaí gairmiúla, cuirfidh an Chumhacht Choinneála an chóireáil chéanna ar gach príosúnach cogaidh, gan aon idirdhealú leatromach mar gheall ar chine, náisiúntacht, reiligiún, tuairimí polaitíochta, ná aon idirdhealú eile de réir dálaí dá samhail.

  Taking into consideration the provisions of the present Convention relating to rank and sex, and subject to any privileged treatment which may be accorded to them by reason of their state of health, age or professional qualifications, all prisoners of war shall be treated alike by the Detaining Power, without any adverse distinction based on race, nationality, religious belief or political opinions, or any other distinction founded on similar criteria. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 443. #1157213

  Chuige sin, comhaontóidh na Páirtithe sa choinbhleacht, i dtosach na cogaíochta, ar chéimeanna comhréire an phearsanra liachta, lena n-áirítear céimeanna comhréire na gcumann a luaitear in Airteagal 26 de Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.

  For this purpose, Parties to the conflict shall agree at the outbreak of hostilities on the subject of the corresponding ranks of the medical personnel, including that of societies mentioned in Article 26 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 444. #1157401

  Beidh an chóireáil a chuirfear ar phríosúnaigh chogaidh a bheidh ag obair do dhaoine príobháideacha, fiú má bhíonn de chúram ar na daoine sin iad a ghardáil agus a choimirciú, chomh maith ar a laghad leis an gcóireáil a fhoráiltear leis an gCoinbhinsiún seo.

  The treatment of prisoners of war who work for private persons, even if the latter are responsible for guarding and protecting them, shall not be inferior to that which is provided for by the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 445. #1157555

  Ní shaorfaidh na coinsíneachtaí sin an Chumhacht Choinneála ar dhóigh ar bith ó na hoibleagáidí a chuirtear uirthi de bhua an Choinbhinsiún seo.

  Such shipments shall in no way free the Detaining Power from the obligations imposed upon it by virtue of the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 446. #1158033

  Is ar an gCumhacht ag a mbeidh urlámhas ar an gcríoch a bheidh sé de fhreagracht aire a thabhairt do na huaigheanna sin agus taifid a choimeád i dtaobh aon aistrithe ina dhiaidh sin ar na coirp, má tá an Chumhacht sin ina Páirtí sa Choinbhinsiún seo.

  Responsibility for the care of these graves and for records of any subsequent moves of the bodies shall rest on the Power controlling the territory, if a Party to the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 447. #1158113

  Gabhann na hArdpháirtithe Conarthacha orthu féin téacs an Choinbhinsiúin seo a chraobhscaoileadh chomh forleathan agus is féidir ina dtíortha faoi seach, in aimsir shíochána agus in aimsir chogaidh, agus, go háirithe, staidéar ar an gCoinbhinsiún a chur ar a gcláir teagaisc, idir mhíleata agus, más féidir é, shibhialta, ionas go mbeidh a phrionsabail ar eolas ag a bhfórsaí armtha go léir agus ag an bpobal ar fad.

  The High Contracting Parties undertake, in time of peace as in time of war, to disseminate the text of the present Convention as widely as possible in their respective countries, and, in particular, to include the study thereof in their programmes of military and, if possible, civil instruction, so that the principles thereof may become known to all their armed forces and to the entire population.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 448. #1158155

  Sa chaidreamh idir na Cumhachtaí atá faoi cheangal ag Coinbhinsiún an Háig maidir le Dlíthe agus Nósanna an Chogaidh ar Talamh, cibé acu Coinbhinsiún an 29 Iúil, 1899, nó Coinbhinsiún an 18 Deireadh Fómhair, 1907, é, agus atá ina bpáirtithe sa Choinbhinsiún seo, beidh an Coinbhinsiún seo forlíontach ar Chaibidil II de na Rialacháin atá i gceangal le Coinbhinsiúin thuasluaite an Háig.

  In the relations between the Powers which are bound by The Hague Convention relative to the Laws and Customs of War on Land, whether that of July 29, 1899, or that of October 18, 1907, and which are parties to the present Convention, this last Convention shall be complementary to Chapter II of the Regulations annexed to the above-mentioned Conventions of The Hague. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 449. #1158175

  [EN] Beidh sé ar chumas gach ceann de na hArdpháirtithe Conarthacha an Coinbhinsiún seo a shéanadh.

  Each of the High Contracting Parties shall be at liberty to denounce the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 450. #1158248

  Ní áireofar mar dhaoine coimircithe de réir bhrí an Choinbhinsiúin seo daoine a choimircítear le Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949, nó le Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid na gComhaltaí Créachtaithe, Breoite agus Longbhriste d'Fhórsaí Armtha ar Muir den 12 Lúnasa, 1949, nó le Coinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949.

  Persons protected by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, or by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949, or by the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949, shall not be considered as protected persons within the meaning of the present Convention. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 451. #1158253

  Más rud é, i gcríoch faoi fhorghabháil, go gcuirfear coinneáil ar dhuine coimircithe áirithe ar an ábhar gur spiaire nó sabaitéir é, nó gur duine é a bhfuil amhras cinnte ann go bhfuil sé ag gabháil do ghníomhaíocht atá dochrach do shlándáil na Cumhachta Forghabhála, áireofar an duine sin, sna cásanna ina bhfuil dearbhghá leis ar mhaithe leis an tslándáil mhíleata, mar dhuine a bhfuil cearta cumarsáide faoin gCoinbhinsiún seo caillte aige.

  Where in occupied territory an individual protected person is detained as a spy or saboteur, or as a person under definite suspicion of activity hostile to the security of the Occupying Power, such person shall, in those cases where absolute military security so requires, be regarded as having forfeited rights of communication under the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 452. #1158347

  Marcálfar ar ospidéil shibhialta an feathal dá bhforáiltear in Airteagal 38 de Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949, ach ní dhéanfar amhlaidh mura mbeidh sé údaraithe ag an Stát.

  Civilian hospitals shall be marked by means of the emblem provided for in Article 38 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, but only if so authorised by the State.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 453. #1158376

  Féadfar iad a mharcáil leis an bhfeathal ar leith dá bhforáiltear in Airteagal 38 den Choinbhinsiún le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.

  They may be marked with the distinctive emblem provided for in Article 38 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 454. #1158542

  Mar sin féin, má loiceann an Chumhacht sin forálacha an Choinbhinsiúin seo a chomhlíonadh in aon phonc tábhachtach, déanfaidh an Chumhacht a d'aistrigh na daoine coimircithe, ar é a bheith curtha in iúl di ag an gCumhacht Choimirceach, bearta éifeachtacha chun an scéal a leigheas, nó iarrfaidh sí na daoine coimircithe a chur ar ais chuici féin.

  Nevertheless, if that Power fails to carry out the provisions of the present Convention in any important respect, the Power by which the protected persons were transferred shall, upon being so notified by the Protecting Power, take effective measures to correct the situation or shall request the return of the protected persons.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 455. #1159073

  Ní shaorfaidh na coinsíneachtaí sin an Chumhacht Choinneála ar dhóigh ar bith ó na hoibleagáidí a chuirtear uirthi de bhua an Choinbhinsiúin seo.

  Such shipments shall in no way free the Detaining Power from the obligations imposed upon it by virtue of the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 456. #1159384

  Gabhann na hArdpháirtithe Conarthacha orthu féin téacs an Choinbhinsiúin seo a chraobhscaoileadh chomh forleathan agus is féidir ina dtíortha faoi seach, in aimsir shíochána agus in aimsir chogaidh, agus, go háirithe, staidéar ar an gCoinbhinsiún a chur ar a gclár teagaisc, idir mhíleata agus, más féidir é, shibhialta, ionas go mbeidh a phrionsabhail ar eolas ag an bpobal ar fad.

  The High Contracting Parties undertake, in time of peace as in time of war, to disseminate the text of the present Convention as widely as possible in their respective countries, and, in particular, to include the study thereof in their programmes of military and, if possible, civil instruction, so that the principles thereof may become known to the entire population.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 457. #1159434

  Sa chaidreamh idir na Cumhachtaí atá faoi cheangal ag Coinbhinsiún an Háig maidir le Dlíthe agus Nósanna an Chogaidh ar Talamh, cibé acu Coinbhinsiún an 29 Iúil, 1899, nó Coinbhinsiún an 18 Deireadh Fómhair, 1907, é, agus atá ina bpáirtithe sa Choinbhinsiún seo, beidh an Coinbhinsiún seo forlíontach ar Ailt II agus III de na Rialacháin atá i gceangal le Coinbhinsiúin thuasluaite an Háig.

  In the relations between the Powers who are bound by The Hague Conventions relative to the Laws and Customs of War on Land, whether that of July 29, 1899, or that of October 18, 1907, and who are parties to the present Convention, this last Convention shall be supplementary to Sections II and III of the Regulations annexed to the above-mentioned Conventions of The Hague.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 458. #1159444

  [EN] Beidh sé ar chumas gach ceann de na hArdpháirtithe Conarthacha an Coinbhinsiún seo a shéanadh.

  Each of the High Contracting Parties shall be at liberty to denounce the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 459. #1191478

  (b) go ndearnadh an t-iarratas ar phaitinn nó (i gcás iarratais choinbhinsiúin) an t-iarratas ar chosaint i dtír choinbhinsiúin tráth nach mó ná sé mhí i ndiaidh dáta an fhoilsithe sin:

  ( b ) that the application for a patent or (in the case of a convention application) the application for protection in a convention country was made not more than six months after the date of such publication:

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 460. #1192158

  (2) Chun críocha an Achta seo, measfar ábhar a bheith nochta in iarratas ag iarraidh cosanta i dtír choinbhinsiúin má éilíodh nó má nochtadh é (ar dhóigh seachas i modh séanta nó admhála ar ealaín tosaíochta) san iarratas sin nó i ndoiciméid a chuir an t-iarratasóir isteach mar thacaíocht, agus i gcomhthráth, leis an iarratas sin;

  (2) For the purpose of this Act, matter shall be deemed to have been disclosed in an application for protection in a convention country if it was claimed or disclosed (otherwise than by way of disclaimer or acknowledgement of prior art) in that application or in documents submitted by the applicant for protection in support of and at the same time as that application;

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 461. #1200628

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN, I bhFORLÍONADH AR CHOINBHINSIÚN WARSAW, UM AONTÚ RIALACHA ÁIRITHE MAIDIR LE hIOMPAR IDIRNÁISIÚNTA d'AER A DHÉANFAIDH DUINE SEACHAS AN tIOMPRÓIR CONARTHACH, A RINNEADH I GUADALAJARA, MEICSICEO, AN 18ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1961, DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE MAIDIR LE hAERSHEIRBHÍSÍ GO DTÍ CRÍOCH AN STÁIT, AGUS UAITHI, AGUS LAISTIGH DI AGUS THAIRSTI, AGUS MAIDIR LE RÁTAÍ AGUS TÁILLÍ A MHUIREARÓFAR AR AERSHEIRBHÍSÍ GO DTÍ CRÍOCH AN STÁIT, AGUS UAITHI AGUS LAISTIGH DI, A STIÚRADH AGUS A RIALÚ, CHUN NA gCRÍOCHA SIN AGUS CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1936 GO 1963, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE CONVENTION, SUPPLEMENTARY TO THE WARSAW CONVENTION, FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR PERFORMED BY A PERSON OTHER THAN THE CONTRACTING CARRIER DONE AT GUADALAJARA, MEXICO, ON THE 18TH DAY OF SEPTEMBER, 1961, TO MAKE FURTHER PROVISION IN RELATION TO THE CONTROL AND REGULATION OF AIR SERVICES TO, FROM, WITHIN AND OVER THE TERRITORY OF THE STATE AND OF RATES AND FARES CHARGED ON AIR SERVICES TO, FROM AND WITHIN THE TERRITORY OF THE STATE, FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACTS, 1936 TO 1963, AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 462. #1200637

  ciallaíonn “Coinbhinsiún Guadalajara” an Coinbhinsiún, i bhforlíonadh ar Choinbhinsiún Warsaw, um aontú rialacha [EN]

  [GA]

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 463. #1200890

  Ní bheidh éifeacht ar an iompróir iarbhír, mura mbeidh sé tar éis comhaontú leis, ag aon chomhaontú speisialta faoina nglacfaidh an t-iompróir conarthach oibleagáidí air féin nach bhforchuirtear le Coinbhinsiún Warsaw ná ag aon tarscaoileadh ar chearta a thugtar leis an gCoinbhinsiún sin, ná ag aon dearbhú speisialta leasa maidir le seachadadh ag ceann scríbe atá faoi thrácht in Airteagal 22 den Choinbhinsiún sin.

  Any special agreement under which the contracting carrier assumes obligations not imposed by the Warsaw Convention or any waiver of rights conferred by that Convention or any special declaration of interest in delivery at destination contemplated in Article 22 of the said Convention, shall not affect the actual carrier unless agreed to by him. [GA]

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 464. #1200897

  Maidir leis an iompar a dhéanfaidh an t-iompróir iarbhír, beidh aon seirbhíseach nó gníomhaire don iompróir sin nó don iompróir conarthach, má chruthaíonn sé gur ghníomhaigh sé faoi chuimsiú a fhostaíochta, i dteideal tairbhe a bhaint as na teorainneacha dliteanais is infheidhme faoin gCoinbhinsiún seo maidir leis an iompróir ar seirbhíseach nó gníomhaire dó é, mura gcruthófar gur ghníomhaigh sé ar dhóigh a fhágann, faoi Choinbhinsiún Warsaw, nach féidir feidhm a bhaint as na teorainneacha dliteanais.

  In relation to the carriage performed by the actual carrier, any servant or agent of that carrier or of the contracting carrier shall, if he proves that he acted within the scope of his employment, be entitled to avail himself of the limits of liability which are applicable under this Convention to the carrier whose servant or agent he is unless it is proved that he acted in a manner which, under the Warsaw Convention, prevents the limits of liability from being invoked. [GA]

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 465. #1200907

  Aon chaingean ar dhamáistí atá faoi thrácht in Airteagal VII den Choinbhinsiún seo, caithfear í a thionscnamh, faoi rogha an ghearánaí, os comhair cúirte ina bhféadfar caingean a thionscnamh i gcoinne an iompróra chonarthaigh, mar a fhoráiltear in Airteagal 28 den Choinbhinsiún Warsaw, nó os comhair na cúirte ag a mbeidh dlínse san áit a bhfuil gnáthchónaí ar an iompróir iarbhír nó a bhfuil a phríomháit ghnó aige.

  Any action for damages contemplated in Article VII of this Convention must be brought, at the option of the plaintiff, either before a court in which an action may be brought against the contracting carrier, as provided in Article 28 of the Warsaw Convention, or before the court having jurisdiction at the place where the actual carrier is ordinarily resident or has his principal place of business. [GA]

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 466. #1200911

  Aon fhoráil chonarthach a rachadh chun fuascailt a thabhairt don iompróir conarthach nó don iompróir iarbhír óna dhliteanas faoin gCoinbhinsiún seo nó chun teorainn a shocrú is ísle ná mar atá infheidhme de réir an Choinbhinsiúin seo, beidh sí ar neamhní, ach ní fhágfaidh neamhniú aon fhorála den sórt sin go mbeidh an comhaontú go léir ar neamhní, agus fanfaidh an comhaontú faoi réir forálacha an Choinbhinsiúin seo.

  Any contractual provision tending to relieve the contracting carrier or the actual carrier of liability under this Convention or to fix a lower limit than that which is applicable according to this Convention shall be null and void, but the nullity of any such provision does not involve the nullity of the whole agreement, which shall remain subject to the provisions of this Convention.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 467. #1200924

  Go dtí an dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm de réir forálacha Airteagal XIII, fanfaidh sé ar oscailt chun a shínithe thar ceann aon Stáit a bheidh ar an dáta sin ina chomhalta de na Náisiúin Aontaithe nó d'aon cheann de na Sainghníomhaireachtaí.

  Until the date on which this Convention comes into force in accordance with the provisions of Article XIII, it shall remain open for signature on behalf of any State which at that date is a Member of the United Nations or of any of the Specialised Agencies. [GA]

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 468. #1200971

  (a) aon síniú ar an gCoinbhinsiún seo agus a dháta;

  ( a ) of any signature of this Convention and the date thereof;

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 469. #1230952

  (1) An dliteanas, i leith cáin ioncaim na Stát Aontaithe d'aon bhliain inchánaithe a thosaigh roimh an lú Eanáir, 1936, atá ar aon duine (seachas saoránach de na Stáit Aontaithe) a chónaíonn in Éirinn, nó ar aon chorparáid Éireannach, agus a bheidh gan íoc ar dháta an Choinbhinsiúin seo a shíniú, féadfar é a choigeartú ar fhoras a bheidh chun sástacht Choimisinéir Ioncaim Intíre na Stát Aontaithe:

  (1) The United States income tax liability for any taxable year beginning prior to January 1, 1936, of any individual (other than a citizen of the United States) resident in Ireland, or of any Irish corporation, remaining unpaid on the date of signature of the present Convention, may be adjusted on a basis satisfactory to the United States Commissioner of Internal Revenue:

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 470. #1230997

  (2) Ar na daingniúcháin a mhalartú, beidh éifeacht ag an gCoinbhinsiún seo—

  (2) Upon exchange of ratifications, the present Convention shall have effect—

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 471. #1231009

  (1) Leanfaidh an Coinbhinsiún seo d'éifeacht a bheith aige ar feadh tréimhse éiginnte ach féadfaidh ceachtar de na Páirtithe Conarthacha, ar nó roimh an 30ú lá de Mheitheamh aon bhliain fhéilire i ndiaidh na bliana féilire a mhalartófar na hionstraimí daingniúcháin, fógra foirceannaidh a thabhairt, trí mheáin taidhleoireachta, don Pháirtí Conarthach eile, agus má dhéantar amhlaidh scoirfidh an Coinbhinsiún seo d'éifeacht a bheith aige—

  (1) The present Convention shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting Parties may, on or before the 30th day of June in any calendar year following the calendar year in which the exchange of instruments of ratification takes place, give to the other Contracting Party, through diplomatic channels, notice of termination and, in such event, the present Convention shall cease to be effective—

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 472. #1232311

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Ginearálta ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí na Náisiún Aontaithe lenar ghlac Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 13ú lá d'Fheabhra, 1946, mar atá leagtha amach sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the Convention" means the General Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations adopted by the General Assembly of the United Nations on the 13th day of February, 1946, as set out in the Third Schedule to this Act;

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 473. #1232369

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí Sainghníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe lenar ghlac Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 21ú lá de Shamhain, 1947, agus na hAguisíní a ghabhann leis, mar atá leagtha amach sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus aon aguisín a ghabhann leis a bheidh sonraithe in ordú faoi alt 17 den Acht seo;

  "the Convention" means the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialised Agencies of the United Nations adopted by the General Assembly of the United Nations on the 21st day of November, 1947, and the Annexes thereto, as set out in the Forth Schedule to this Act and any annex thereto standing specified in an order under section 17 of this Act;

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 474. #1232406

  Leasú ar aguisín a ghabhann leis an gCoinbhinsiún.

  Amendment of annex to Convention.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 475. #1233227

  (b) forbairt caidreamh tráchtála, eacnamaíochta, cultúir agus eolaíochta idir an Stát sallchuir agus an Stát glacaidh a chur ar aghaidh agus, freisin, caidreamh cairdiúil a chur ar aghaidh eatarthu de réir forálacha an Choinbhinsiúin seo;

  ( b ) furthering the development of commercial, economic, cultural and scientific relations between the sending State and the receiving State and otherwise promoting friendly relations between them in accordance with the provisions of the present Convention;

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 476. #1233794

  Déanfaidh tríú Stáit an tsaoirse agus an chaomhaint chéanna atá de cheangal ar an Stát glacaidh a thabhairt faoin gCoinbhinsiún seo a thabhairt do chomhfhreagras oifigiúil agus do chumarsáidí oifigiúla eile a bheidh ar bealach, lena n-áirítear teachtaireachtaí i gcód nó i rúnscríbhinn.

  Third States shall accord to official correspondence and to other official communications in transit, including messages in code or cipher, the same freedom and protection as the receiving State is bound to accord under the present Convention.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 477. #1233795

  Tabharfaidh siad do theachtairí turais consalachta a mbeidh víosa tugtha dóibh, má ba ghá víosa, agus do mhálaí consalachta a bheidh ar idirthuras, an dosháraitheacht agus an chaomhaint chéanna atá de cheangal ar an Stát glacaidh a thabhairt faoin gCoinbhinsiún seo.

  They shall accord to consular couriers who have been granted a visa, if a visa was necessary, and to consular bags in transit, the same inviolability and protection as the receiving State is bound to accord under the present Convention.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 478. #1234244

  Gach Stát is páirtí sa Choinbhinsiún seo i leith aon sainghníomhaireacht a bhfuil an Coinbhinsiún seo tagtha chun bheith inchurtha chun feidhme ina leith de réir alt 37, tabharfaidh sé don ghníomhaireacht sin nó i ndáil léi na pribhléidí agus na díolúintí atá leagtha amach sna clásail chaighdeánacha ar na coinníollacha a shonraítear iontu, faoi réir aon mhodhnuithe ar na clásail sin a bheidh i bhforálacha an aguisín dheiridh (nó athscrúdaithe) a bhaineann leis an ngníomhaireacht sin agus a cuireadh isteach de réir alt 36 nó 38.

  Each State party to this Convention in respect of any specialised agency to which this Convention has become applicable in accordance with section 37 shall accord to, or in connection with, that agency the privileges and immunities set forth in the standard clauses on the conditions specified therein, subject to any modification of those clauses contained in the provisions of the final (or revised) annex relating to that agency and transmitted in accordance with section 36 or 38. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 479. #1234292

  Teachtfaidh gach sainghníomhaireacht, i gcríoch gach Stáit is páirtí sa Choinbhinsiún seo i leith na gníomhaireachta sin, cóir dá cumarsaídí oifigiúla nach lú fabhair ná an chóir a thugann Rialtas an Stáit sin d'aon Rialtas eile, lena n-áirítear misiún taidhleoireachta an Rialtais dheiridh sin, mar a bhaineann le tosaíochtaí, rátaí agus cánacha ar phoist, cáblaí, teileagraim, raidiógraim, teileafótanna, cumarsáidí teileafóin agus cumarsaídí eile, agus rátaí nuachtán ar eolas do na nuachtáin agus don raidió.

  Each specialised agency shall enjoy, in the territory of each State party to this Convention in respect of that agency, for its official communications, treatment not less favourable than that accorded by the Government of such State to any other Government, including the latter's diplomatic mission, in the matter of priorities, rates and taxes on mail, cables, telegram, radiograms, telephotos, telephone and other communications, and press rates for information to the press and radio. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 480. #1234435

  Tagann an Coinbhinsiún seo chun bheith inchurtha chun feidhme maidir le gach sainghníomhaireacht nuair a bheidh sí tar éis téacs deiridh an aguisín iomchuí a tharchur chun Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe agus tar éis a chur in iúl dó go nglacann sí leis na clásail chaighdeánacha, arna modhnú leis an aguisín seo, agus go ngeallann sí éifeacht a thabhairt d'ailt 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 agus 45 (faoi réir aon mhodhnú ar alt 32 a gheofar a bheith riachtanach chun téacs deiridh an aguisín a chomhréiriú le hionstraim bhunreachtúil na gníomhaireachta) agus d'aon fhorálacha den aguisín a chuireann oibleagáidí ar an ngníomhaireacht.

  The present Convention becomes applicable to each specialised agency when it has transmitted to the Secretary-General of the United Nations the final text of the relevant annex and has informed him that it accepts the standard clauses, as modified by this annex, and undertakes to give effect to sections 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32,42 and 45 (subject to any modification of section 32 which may be found necessary in order to make the final text of the annex consonant with the constitutional instrument of the agency) and any provisions of the annex placing obligations on the agency.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 481. #1241936

  (2) I gcás ina mbeidh, de bhun an Choinbhinsiúin réamhráite nó aon dlí de chuid aon tíre a rinneadh chun éifeacht a thabhairt don Choinbhinsiún sin, ualachlínte foroinne marcáilte ar ghaltán paisinéirí lena mbaineann an tAcht seo, nach long chláraithe, agus gurb ísle an líne is ísle acu sin ná an líne arbh í, ar leith ón bhfo-alt seo, an ualachlíne iomchuí í chun críocha alt 15 den Acht seo, beidh éifeacht ag an alt sin ionann is dá mba í an ualachlíne fhoroinne sin an ualachlíne iomchuí chun críocha an ailt sin.

  (2) Where in pursuance of the Convention aforesaid or any law of any country made for the purpose of giving effect to that Convention, a passenger steamer to which this Act applies, not being a registered ship, is marked with subdivision load lines, and the lowest of those load lines is lower than the line which, apart from this subsection, would be the appropriate load line for the purposes of section 15 of this Act, that section shall have effect as if that subdivision load line were the appropriate load line for the purposes of that section.

  Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968

 482. #1281502

  Ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún seo ach amháin nuair is lasmuigh de chríoch Stát cláraitheachta an aerárthaigh ar ar bord uirthi a rinneadh an cion atá áit turgabhála nó áit tuirlingthe iarbhír an aerárthaigh sin;

  This Convention shall apply only if the place of take-off or the place of actual landing of the aircraft on board which the offence is committed is situated outside the territory of the State of registration of that aircraft;

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 483. #1281506

  Sna cásanna a luaitear in Airteagal 5, ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún seo más laistigh de chríoch an Stáit chéanna atá áit turgabhála agus áit tuirlingthe iarbhír an aerárthaigh ar ar bord uirthi a rinneadh an cion, i gcás inar ceann de na Stáit dá dtagraítear san Airteagal sin an Stát sin.

  In the cases mentioned in Article 5, this Convention shall not apply if the place of take-off and the place of actual landing of the aircraft on board which the offence is committed are situated within the territory of the same State where that State is one of those referred to in that Article.

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 484. #1357731

  —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon oibleagáidí de chuid an Rialtais a eascróidh faoi Airteagal 17 de Choinbhinsiún Washington (a chuireann d'oibleagáid ar na Stáit Chonarthachá aon easnamh a shlánú a bheidh ar an Lárionad Idirnáisiúnta chun Díospóidí Infheistíochta a Shocrú a bunaíodh faoin gCoinbhinsiún sin) a urscaoileadh.

  —(1) The Minister for Finance may discharge any obligations of the Government arising under Article 17 of the Washington Convention (which obliges the Contracting States to meet any deficit of the International Centre for Settlement of Investment Disputes established under that Convention).

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 485. #1357757

  —I gcás a ndéanfar iarratas chun na hArd-Chúirte de bhun alt 16 den Acht seo, déanfaidh an Ard-Chúirt, in aon chás inar bacadh forghníomhú dámhachtana, go sealadach nó ar dhóigh eile, de réir airteagal 50, Airteagal 51 nó Airteagal 52 de Choinbhinsiún Washington, forghníomhú na n-oibleagáidí airgid a forchuireadh leis an dámhachtain a bhac agus féadfaidh sí, in aon chás ina ndearnadh iarratas de réir aon cheann de na hAirteagail sin, ar iarratas é a bhféadfadh go mbeadh de thoradh air, dá ngéillfí dó, go mbacfaí forghníomhú na dámhachtana, forghníomhú na n-oibleagáidí airgid a forchuireadh leis an dámhachtain a bhac.

  —Where an application is made to the High Court pursuant to section 16 of this Act, the High Court shall, in any case where enforcement of an award has been stayed, whether provisionally or otherwise, in accordance with Article 50, Article 51 or Article 52 of the Washington Convention, stay enforcement of the pecuniary obligations imposed by the award and may, in any case where an application has been made in accordance with any of those Articles which, if granted, might result in a stay on the enforcement of the award, stay enforcement of the pecuniary obligations imposed by the award.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 486. #1357855

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt chun aontachais ag gach Stát dá dtagraítear in airteagal VIII.

  This Convention shall be open for accession to all States referred to in article VIII.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 487. #1357866

  Déanfar aon sroicheadh den sórt sin tráth ar bith dá éis sin trí fhógra a sheolfar chuig Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe agus glacfaidh sé éifeacht amhail ón nóchadú lá tar éis an lae ar a bhfaighidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe an fógra sin, nó amhail ón dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm maidir leis an Stát lena mbaineann, cibé dáta díobh is déanaí.

  At any time thereafter any such extension shall be made by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take effect as from the ninetieth day after the day of receipt by the Secretary-General of the United Nations of this notification, or as from the date of entry into force of the Convention for the State concerned, whichever is the later.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 488. #1357869

  Maidir leis na críocha sin nach sroichfidh an Coinbhinsiún seo chucu nuair a bheifear á shíniú nó ag dhaingniú nó ag aontú dó, breithneoidh gach Stát lena mbaineann an bhféadfar na bearta is gá a dhéanamh chun go sroichfeadh feidhm an Choinbhinsiúin seo chuig na críocha sin, ach sin ar an gcoinníoll, más gá sin ar chúiseanna bunreachtúla, go dtoileoidh Rialtais na gcríoch sin leis sin.

  With respect to those territories to which this Convention is not extended at the time of signature, ratification or accession, each State concerned shall consider the possibility of taking the necessary steps in order to extend the application of this Convention to such territories, subject, where necessary for constitutional reasons, to the consent of the Governments of such territories. [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 489. #1358407

  Féadfaidh aon Stát Conarthach leasú ar an gCoinbhinsiún seo a mholadh.

  Any Contracting State may propose amendment of this Convention.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 490. #1366324

  (i) i gcás cearta faoi dhlí tíre coinbhinsiúin ar comhréir nó ar comhréim le cearta póraitheoirí plandaí a bheith deonaithe maidir leis an gcineál áirithe roimh dháta an iarratais, tréimhse is ionann agus an tréimhse dar tosach dáta an deonaithe sin agus dar críoch dáta an iarratais, nó

  (i) in case rights under the law of a convention country corresponding or analogous to plant breeders' rights have, prior to the date of the application, been granted as regards the variety, a period equal to that beginning on the date of such grant and ending on the date of the application, or

  Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

 491. #1366752

  (c) a ndearnadh cearta atá ar comhréir nó ar comhréim le cearta póraitheoirí plandaí a dheonú ina leith faoi dhlí tíre coinbhinsiúin agus ar cearta iad a mbeidh feidhm acu ar an dáta ar a bhfaighidh an Rialaitheoir an t-iarratas, nó

  ( c ) in relation to which rights which correspond or are analogous to plant breeders' rights have been granted under the law of a convention country and are in force on the date when the application is received by the Controller, or [GA]

  Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

 492. #1443394

  (a) a thagann faoi réim an mhínithe ar “comhaltaí an mhisiúin” i gCoinbhinsiún Vín ar Chaidreamh Taidhleoireachta a rinneadh i Vín an t-ochtú lá déag d'Aibreán, 1961, mar atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta, 1967 , nó

  ( a ) failing within the definition of "members of. the mission" contained in the Vienna Convention on Diplomatic Relations done at Vienna on the eighteenth day of April, 1961, as set out in the First Schedule to the Diplomatic Relations and Immunities Act, 1967 , or

  Uimhir 35 de 1986: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ) (UIMH. 2), 1986

 493. #1443396

  (b) a thagann faoi réim an mhínithe ar “comhaltaí an phoist chonsalachta” atá i gCoinbhinsiún Vín ar Chaidreamh Consalachta a rinneadh i Vín an ceathrú lá is fiche d'Aibreán, 1963, mar atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht sin, nó

  ( b ) falling within the definition of "members of the consular post" contained in the Vienna Convention on Consular Relations done at Vienna on the twenty-fourth day of April, 1963, as set out in the Second Schedule to the said Act, or

  Uimhir 35 de 1986: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ) (UIMH. 2), 1986

 494. #1444221

  (ii) cion a bheidh faoi réim an Choinbhinsiúin chun Cosc a chur le Gníomhartha Neamhdhleathacha in aghaidh Shábháilteacht na hEitlíochta Sibhialta, a rinneadh i Montreal an 23ú lá de Mheán Fómhair, 1971, [EN] (iii) cion tromaí lena ngabhann ionsaí ar bheatha, ar iomláine coirp nó ar shaoirse duine faoi chosaint idirnáisiúnta, [EN] (iv) cion lena ngabhann fuadach, giall a thógáil nó príosúnú neamhdhleathach tromaí, [EN] (v) cion lena ngabhann pléascán nó arm tine uathoibríoch a úsáid, i gcás go gcuireann an úsáid sin daoine i mbaol, agus [EN] (vi) aon chion ar iarracht é aon cheann de na cionta roimhe seo a dhéanamh. [EN]

  (ii) an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on the 23rd day of September, 1971,

  Uimhir 1 de 1987: AN tACHT UM EISEACHADADH (AN COINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR), 1987

 495. #1456591

  ACHT DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN AR DHLÍNSE AGUS AR FHORGHNÍOMHÚ BRE-ITHIÚNAS IN ÁBHAIR SHIBHIALTA AGUS THRÁ-CHTÁLA (LENA nÁIRÍTEAR AN PRÓTACAL ATÁ I gCEANGAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN) A SÍNÍODH SA BHRUISÉIL AN 27ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1968, DON PHRÓTACAL MAIDIR LE LÉIRIÚ AN CHO-INBHINSIÚIN SIN AG CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCOMHPHOBAL EORPACH A SÍNÍODH I LUC-SAMBURG AN 3ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1971, AGUS DO NA COINBHINSIÚIN A FHORÁLANN D'AONTACHAS AN STÁIT, NA DANMHAIRGE, NA RÍOCHTA AON-TAITHE AGUS NA POBLACHTA HEILLÉANAÍ LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN AGUS LEIS AN bPRÓTACAL SIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE DE DHROIM NA NITHE RÉAMHRÁITE AGUS GAOLMHAR LEO THAIRIS SIN.

  AN ACT TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION ON JURISDICTION AND THE ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS (INCLUDING THE PROTOCOL ANNEXED TO THAT CONVENTION) SIGNED AT BRUSSELS ON THE 27TH DAY OF SEPTEMBER, 1968, THE PROTOCOL ON THE INTERPRETATION OF THAT CONVENTION BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES SIGNED AT LUXEMBOURG ON THE 3RD DAY OF JUNE, 1971, AND THE CONVENTIONS PROVIDING FOR THE ACCESSION OF THE STATE, DENMARK, THE UNITED KINGDOM AND THE HELLENIC REPUBLIC TO THAT CONVENTION AND THAT PROTOCOL AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONSEQUENT UPON AND OTHERWISE RELATED TO THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 496. #1456608

  [EN] ciallaíonn “Coinbhinsiún 1968” an Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (lena n-áirítear an Prótacal atá i gceangal leis an gCoinbhinsiún sin), a síníodh sa Bhruiséil an 27ú lá de Mheán Fómhair, 1968; [EN]

  [GA]

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 497. #1456699

  (b) tuarascáil an Ollaimh Peter Schlosser ar Choinbhinsiún Aontachais 19782 , agus

  ( b ) the report by Professor Peter Schlosser on the 1978 Accession Convention 2 , and

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 498. #1456840

  (ii) na forais, de bhun Choinbhinsiún 1968, ar ghabh an Chúirt dlínse uirthi féin,

  (ii) the grounds, pursuant to the 1968 Convention, on which the court assumed jurisdiction,

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 499. #1456870

  —(1) Faoi réir Theideal II den Choinbhinsiún, maidir le dlínse na Cúirte Cuarda i dtaca le himeachtaí a fhéadfar a thionscnamh sa Stát de bhua Airteagal 2, 8.1, 11 nó 14, beidh sí, i gcás go gcinnfí, ar leith ón bhfo-alt seo, an dlínse sin faoi threoir na háite ina bhfuil cónaí ar an gcosantóir nó ar dhuine de na cosantóirí nó ina seolann sé gnó, á feidhmiú ag breitheamh den Chúirt Chuarda a bheidh de thuras na huaire sannta don chuaird ina bhfuil gnáthchónaí ar an gcosantóir nó ar dhuine de na cosantóirí nó ina seolann sé aon ghairm, gnó nó slí bheatha.

  —(1) Subject to Title II of the Convention, the jurisdiction of the Circuit Court as respects proceedings that may be instituted in the State by virtue of Article 2, 8. 1, 11 or 14 shall, where, apart from this subsection, that jurisdiction would be determined by reference to the place where the defendant or one of the defendants resides or carries on business, be exercised by the judge of the Circuit Court for the time being assigned to the circuit where the defendant or one of the defendants ordinarily resides or carries on any profession, business or occupation.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 500. #1457180

  Cuirfear in ionad fhorálacha na míre roimhe seo forálacha Airteagal 15 de Choinbhinsiún na Háige dar dáta 15 Samhain, 1965 ar sheirbheáil doiciméad dlíthiúil agus seachdhlíthiúil in ábhair shibhialta nó tráchtála ar an gcoigrích, má ba ghá doiciméad tionscanta na n-imeachtaí, nó fógra ina dtaobh, a sheoladh amach ar an gcoigrích de réir an Choinbhinsiúin sin.

  The provisions of the foregoing paragraph shall be replaced by those of Article 15 of the Hague Convention of 15th November, 1965 on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, if the document instituting the proceedings or notice thereof had to be transmitted abroad in accordance with that Convention. [GA]

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 501. #1457546

  Ní dhéanfaidh an Coinbhinsiún seo difear do na cearta a deonaíodh do náisiúnaigh Eilvéiseacha leis an gCoinbhinsiún a tugadh i gcrích an 15 Meitheamh 1869 idir an Fhrainc agus Cónaidhm na hEilvéise ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta.

  This Convention shall not affect the rights granted to Swiss nationals by the Convention concluded on 15 June 1869 between France and the Swiss Confederation on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil matters. [GA]

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 502. #1457578

  Déanfaidh Stáit a shínithe daingniú ar an gCoinbhinsiún seo.

  This Convention shall be ratified by the signatory States.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 503. #1457609

  Féadfaidh Stát Conarthach ar bith athbhreithniú ar an gCoinbhinsiún seo a iarraidh.

  Any Contracting State may request the revision of this Convention.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 504. #1457673

  Ar Aghaidh (AN TRÍÚ SCEIDEAL Teidil V agus VI de Choinbhinsiún Aontachais 1978)

  Previous (FIRST SCHEDULE) Next (THIRD SCHEDULE)

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 505. #1457682

  Beidh dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar Dhlínse agus ar Fhorghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála agus an Phrótacail atá i gceangal leis an gCoinbhinsiún sin, a síníodh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1968, agus fós i dtaobh léiriú an Phrótacail seo.

  The Court of Justice of the European Communities shall have jurisdiction to give rulings on the interpretation of the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters and of the Protocol annexed to that Convention, signed at Brussels on 27 September 1968, and also on the interpretation of the present Protocol.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 506. #1457813

  Ar Aghaidh (AN CEATHRÚ SCEIDEAL Teidil V agus VI de Choinbhinsiún Aontachais 1982)

  Previous (SECOND SCHEDULE) Next (FOURTH SCHEDULE)

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 507. #1457826

  Ní bheidh feidhm ag Coinbhinsiún 1968 agus Prótacal 1971, fara na leasuithe a dhéantar leis an gCoinbhinsiún seo, ach amháin ar imeachtaí dlíthiúla a thionscnófar agus ar ionstraimí barántúla a tharraingeofar suas go foirmiúil nó a chlárófar tar éis an Coinbhinsiún seo a theacht i bhfeidhm sa Stát tionscnaimh, agus i gcás iarratais chun breithiúnas nó ionstraim bharántúil a aithint nó a fhorghníomhú, sa Stát chun a ndéantar an t-iarratas.

  The 1968 Convention and the 1971 Protocol, with the amendments made by this Convention, shall apply only to legal proceedings instituted and to authentic instruments formally drawn up or registered after the entry into force of this Convention in the State of origin and, where recognition or enforcement of a judgment or authentic instrument is sought, in the State addressed.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 508. #1457921

  Déanfaidh Stáit a shínithe daingniú ar an gCoinbhinsiún seo.

  This Convention shall be ratified by the signatory States.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 509. #1457957

  Ní bheidh feidhm ag Coinbhinsiún 1968 agus Prótacal 1971, arna leasú le Coinbhinsiún 1978 agus leis an gCoinbhinsiún seo, ach amháin ar imeachtaí dlíthiúla a thionscnófar agus ar ionstraimí barántúla a tharraingeofar suas go foirmiúil nó a chlárófar tar éis an Coinbhinsiún seo a theacht i bhfeidhm sa Stát tionscnaimh agus, i gcás iarratais chun breithiúnas nó ionstraim bharántúil a aithint nó a fhorghníomhú, sa Stát chun a ndéantar an t-iarratas.

  The 1968 Convention and the 1971 Protocol, as amended by the 1978 Convention and this Convention, shall apply only to legal proceedings instituted and to authentic instruments formally drawn up or registered after the entry into force of this Convention in the State of origin and, where recognition or enforcement of a judgment or authentic instrument is sought, in the State addressed.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 510. #1457971

  Déanfaidh Stáit a shínithe daingniú ar an gCoinbhinsiún seo.

  This Convention shall be ratified by the signatory States.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 511. #1461438

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún ar an gCiste” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1971, arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 18ú lá de Nollaig, 1971, agus folaíonn sé aon Choinbhinsiún nó Prótacal a dhaingnigh an Stát agus a leasaíonn nó a leathnaíonn an Coinbhinsiún sin;

  "the Fund Convention" means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, done at Brussels on the 18th day of December, 1971, and includes any Convention or Protocol which has been ratified by the State and which amends or extends that Convention;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 512. #1461470

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún ar Dhliteanas” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1969, arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 29ú lá de Shamhain, 1969, agus folaíonn sé aon Choinbhinsiún nó Prótacal a dhaingnigh an Stát agus a leasaíonn nó a leathnaíonn an Coinbhinsiún sin;

  "the Liability Convention" means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, done at Brussels on the 29th day of November, 1969, and includes any Convention or Protocol which has been ratified by the State and which amends or extends that Convention;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 513. #1461503

  (a) gur ghlac aon stát (seachas an Stát) leis an gCoinbhinsiún ar Dhliteanas nó leis an gCoinbhinsiún ar an gCiste nó le haon Choinbhinsiún nó Prótacal a dhaingnigh an Stát agus a leasaíonn nó a leathnaíonn ceachtar de na Coinbhinsiúin sin, nó gur shéan sé iad, nó

  ( a ) any state (other than the State) has accepted or denounced the Liability Convention or the Fund Convention or any Convention or Protocol which has been ratified by the State and which amends or extends either of those Conventions, or

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 514. #1461736

  (3) Má mhainníonn aon duine aon suim, a dhlífidh sé a íoc agus is iníoctha aige faoi fho-alt (2), a íoc leis an gCiste, féadfaidh Stiúrthóir an Chiste an tsuim sin mar aon le haon ús uirthi ón dáta ar tháinig an tsuim sin chun bheith iníoctha, agus an t-ús sin a bheith de réir cibé ráta a chinnfidh Tionól an Choinbhinsiúin ar an gCiste, ó am go ham, a ghnóthú ón duine a raibh sé iníoctha aige in aon chúirt dlínse inniúla, mar fhiach conartha shimplí.

  (3) If any person fails to pay to the Fund any sum due and payable by him under subsection (2), the Director of the Fund may recover from the person by whom it was payable in any court of competent jurisdiction, as a simple contract debt, such sum together with interest thereon from the date on which such sum became payable, such interest to be at such rate as may, from time to time, be determined by the Assembly of the Fund Convention.

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 515. #1461792

  a bheidh sonraithe sa Choinbhinsiún ar an gCiste nó dá réir.

  which may be specified by, or in accordance with, the Fund Convention.

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 516. #1461883

  (3) Más rud é, maidir le hiarratas de bhun alt 26 chun cinneadh a fhorghníomhú, go léirítear, de réir dhlíthe na Tíre Coinbhinsiúin ina ndearnadh an cinneadh, go bhfuil ús inghnóthaithe faoin gcinneadh ó dháta nó am áirithe, déanfar an ráta úis agus an dáta nó an t-am óna mbeidh sé inghnóthaithe a bhreacadh ar an ordú chun an cinneadh a fhorghníomhú, má dhéantar ordú den sórt sin, agus beidh ús, de réir na sonraí a bheidh breactha, ag gabháil leis an tsuim a bheidh dlite ar scór an chinnidh, seachas aon suim a bheidh dlite de bhun fho-alt (2).

  (3) Where, on an application pursuant to section 26 for the enforcement of a determination, it is shown that, in accordance with the laws of the Convention Country in which the determination was made, interest is recoverable under the determination from a particular date or time, the rate of interest and the date or time from which it is recoverable shall be noted on the order for enforcement, if such order is made, and the sum due on foot-of the determination, other than any sum due pursuant to subsection (2), shall carry interest in accordance with the noted particulars.

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 517. #1461910

  (a) nach ndéantar foráil leis an dlí is infheidhme sa Tír Choinbhinsiúin lena mbaineann le haghaidh achomhairc i gcoinne an chinnidh ná athbhreithniú ar an gcinneadh, ar cinneadh é a rinne cúirt nó binse;

  ( a ) the law applicable in the Convention Country concerned does not provide for an appeal from, or review of, the determination, being a determination made by either a court or a tribunal;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 518. #1461979

  (2) Beidh dlínse ag an gCúirt in aon chaingean a thosófar in aghaidh an Chiste maidir le damáiste ó thruailliú sa Stát in aon chás inar tionscnaíodh caingean in aghaidh úinéara loinge nó a ráthóra i dtír is páirtí sa Choinbhinsiún ar Dhliteanas ach nach páirtí sa Choinbhinsiún ar an gCiste.

  (2) The Court shall have jurisdiction in any action commenced against the Fund in respect of pollution damage in the State in any case where an action has been brought against the owner of a ship or his guarantor in a country which is a party to the Liability Convention but is not a party to the Fund Convention.

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 519. #1462140

  (a) a bheith á choimeád de bhun an Achta seo, na nAchtanna um Ola-Thruailliú na Farraige, 1956 go 1977, an Choinbhinsiúin ar Dhliteanas nó an Choinbhinsiúin ar an gCiste nó aon Choinbhinsiúin nó Prótacail ag leasú nó ag leathnú ceachtar de na Coinbhinsiúin sin, nó

  ( a ) to be kept in pursuance of this Act, the Oil Pollution of the Sea Acts, 1956 to 1977, the Liability Convention or the Fund Convention or any Convention or Protocol amending or extending either of those Conventions, or

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 520. #1466316

  Ar Aghaidh (AN CHÉAD SCEIDEAL Prótacail 1975 le Coinbhinsiún Vársá)

  Next (FIRST SCHEDULE) No. 15/1988:

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 521. #1466542

  Caibidil I Leasuithe ar an gCoinbhinsiún

  CHAPTER I AMENDMENTS TO THE CONVENTION [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 522. #1466654

  Caibidil I Leasuithe ar an gCoinbhinsiún

  CHAPTER I AMENDMENTS TO THE CONVENTION [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 523. #1466746

  Ní fhéadfar aon fhorchoimeád a dhéanamh maidir leis an bPrótacal seo ach amháin go bhféadfaidh Stát a dhearbhú tráth ar bith, trí fhógra a dhíreofar chuig Rialtas Phoblacht Phobal na Polainne, nach mbeidh feidhm an an gCoinbhinsiún, arna leasú leis an bPrótacal seo, maidir le daoine, lucht agus bagáiste a iompar dá údaráis mhíleata ar aerárthaí a bheidh cláraithe sa Stát sin agus a mbeidh a dtoilleadh uile curtha in áirithe ag na húdaráis sin nó thar a gceann.

  No reservation may be made to this Protocol except that a State may at any time declare by a notification addressed to the Government of the Polish People's Republic that the Convention as amended by this Protocol shall not apply to the carriage of persons, cargo and baggage for its military authorities on aircraft, registered in that State, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 524. #1466773

  Caibidil I Leasuithe ar an gCoinbhinsiún

  CHAPTER I AMENDMENTS TO THE CONVENTION [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 525. #1466920

  Caibidil I Leasuithe ar an gCoinbhinsiún

  CHAPTER I AMENDMENTS TO THE CONVENTION [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 526. #1472016

  Beidh an coinbhinsiún seo ar oscailt lena shíniú ag Ballstáit Chomhairle na hEorpa.

  This convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe.

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 527. #1476337

  Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL COINBHINSIÚN AG BUNÚ NA GNÍOMHAIREACHTA ILTAOBHAÍ DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA)

  Split Screen Scáileán Roinnte Next (SCHEDULE)

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 528. #1476473

  (e) Ciallaíonn “airgeadra is inúsáidte go héasca” (i) aon airgeadra a bheidh sainithe amhlaidh ag an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta ó am go ham agus (ii) aon airgeadra eile atá ar fáil go héasca agus inúsáidte go héifeachtach agus a bheidh sainithe chun críocha an Choinbhinsiúin seo ag an mBord Stiúrthóirí dá dtagraítear in Airteagal 30 (dá ngairtear an Bord anseo ina dhiaidh seo) tar éis dul i gcomhairle leis an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus le cead na tíre ar léi an t-airgeadra sin.

  ( e ) A "freely usable currency" means (i) any currency designated as such by the International Monetary Fund from time to time and (ii) any other freely available and effectively usable currency which the Board of Directors referred to in Article 30 (hereinafter called the Board) may designate for the purposes of this Convention after consultation with the International Monetary Fund and with the approval of the country of such currency. [GA]

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 529. #1476733

  Foilseoidh an Ghníomhaireacht Tuarascáil Bhliantúil ina mbeidh ráitis ar a cuntais agus ar chuntais an Chiste Iontaobhais Coimircíochta dá dtagraítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo, arna n-iniúchadh ag iniúchóirí neamhspleácha.

  The Agency shall publish an Annual Report which shall include statements of its accounts and of the accounts of the Sponsorship Trust Fund referred to in Annex I to this Convention, as audited by independent auditors.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 530. #1476951

  Féadfaidh aon bhall, tar éis trí bliana a bheith caite ón dáta ar ar tháinig an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm maidir leis an mball sin, éirí as an nGníomhaireacht tráth ar bith trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don Ghníomhaireacht ag a príomh-oifig.

  Any member may, after the expiration of three years following the date upon which this Convention has entered into force with respect to such member, withdraw from the Agency at any time by giving notice in writing to the Agency at its principal office.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 531. #1477053

  Seolfar an cruinniú sin ag príomh-oifig na Gníomhaireachta laistigh de sheasca lá ón dáta ar ar tháinig an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm nó a luaithe is féidir dá éis sin.

  This meeting shall be held at the principal office of the Agency within sixty days from the date on which this Convention has entered into force or as soon as practicable thereafter. [GA]

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 532. #1479752

  Léiriú ar an gCoinbhinsiún.

  Interpretation of Convention. 3.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 533. #1479761

  Léiriú ar an gCoinbhinsiún.

  Interpretation of Convention 10.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 534. #1479808

  Léiriú ar an gCoinbhinsiún.

  Interpretation of Convention.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 535. #1479902

  Léiriú ar an gCoinbhinsiún.

  Interpretation of Convention.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 536. #1479950

  —(1) Sa Chuid seo ciallaíonn “na Coinbhinsiúin” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le longa farraige a ghabháil agus an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar rialacha áirithe i dtaca le dlínse shibhialta in ábhair a bhaineann le himbhualadh ar síníodh iad araon sa Bhruiséil an 10ú lá de Bhealtaine, 1952.

  —(1) In this Part "the Conventions" means the International Convention relating to the arrest of seagoing ships and the International Convention on certain rules concerning civil jurisdiction in matters of collision both signed at Brussels on the 10th day of May, 1952.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 537. #1480101

  Ní fhorléireofar aon ní sa Choinbhinsiún seo mar ní lena mbunaítear ceart caingne nach n-éireodh, ar leith ó fhorálacha an Choinbhinsiúin seo, faoin dlí a fheidhmíonn an Chúirt ar os a comhair a bhí an cás, ná mar ní lena mbunaítear aon liain mhuirí nach bhfuil le fáil faoin dlí sin ná faoin gCoinbhinsiún um Morgáistí agus Liain Mhuirí más infheidhme an Coinbhinsiún deiridh sin.

  Nothing in this Convention shall be construed as creating a right of action, which, apart from the provisions of this Convention, would not arise under the law applied by the Court which had seisin of the case, nor as creating any maritime liens which do not exist under such law or under the Convention on Maritime Mortgages and Liens, if the latter is applicable. [GA]

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 538. #1480114

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt chun a shínithe ag na Stáit a bheidh i láthair trí ionadaíocht ag an Naoú Comhdháil Taidhleoir eachta ar Dhlí Muirí.

  This Convention shall be open for signature by the States represented at the Ninth Diplomatic Conference on Maritime Law.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 539. #1480213

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt chun a shínithe ag na Stáit a bheidh i láthair trí ionadaíocht ag an Naoú Comhdháil Taidhleoireachta ar Dhlí Muirí.

  This Convention shall be open for signature by the States represented at the Ninth Diplomatic Conference on Maritime Law.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 540. #1507045

  AR PÁIRTITHE IAD sa Choinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR) a rinneadh sa Ghinéiv an 19 Bealtaine, 1956.

  THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL, BEING PARTIES to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), done at Geneva on 19 May 1956,

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 541. #1540650

  ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DO PHRÓTACAL 1992 AG LEASÚ AN CHOINBHINSIÚIN IDIRNÁISIÚNTA AR DHLITEANAS SIBHIALTA I LEITH DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1969, ARNA DHÉANAMH I LONDAIN AN 27Ú LÁ DE SHAMHAIN, 1992, AGUS DO PHRÓTACAL 1992 AG LEASÚ AN CHOINBHINSIÚIN IDIRNÁISIÚNTA AR BHUNÚ CISTE IDIRNÁISIÚNTA LE hAGHAIDH CÚITIMH AS DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1971, ARNA DHÉANAMH I LONDAIN AN 27Ú LÁ DE SHAMHAIN, 1992, AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DO LEASÚ AN ACHTA UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988 .

  AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969, DONE AT LONDON ON THE 27TH DAY OF NOVEMBER 1992, AND THE PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971, DONE AT LONDON ON THE 27TH DAY OF NOVEMBER 1992, AND FOR THAT PURPOSE TO AMEND THE OIL POLLUTION OF THE SEA (CIVIL LIABILITY AND COMPENSATION) ACT, 1988 .

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 542. #1554011

  5.—Más rud é, in aon imeachtaí faoin Acht seo i leith aon sárú ar aon cheann de na Coinbhinsiúin Sceidealta nó ar Phrótacal I nó ar Phrótacal II, go n-éireoidh ceist faoi Airteagal 2 nó 3 d'aon cheann de na Coinbhinsiúin Sceidealta nó Airteagal 1 nó 3 de Phrótacal I nó Airteagal 1 de Phrótacal II (a bhaineann leis na himthosca ina bhfuil feidhm ag na Coinbhinsiúin agus ag na Prótacail), is é nó is í an tAire a chinnfidh an cheist sin agus glacfar i bhfianaise deimhniú a airbheartóidh aon chinneadh den sórt sin a leagan amach agus a bheith sínithe ag an Aire nó thar ceann an Aire, agus measfar é a bheith sínithe amhlaidh, gan a thuilleadh cruthúnais, mura suífear a mhalairt.”.

  5.—If, in any proceedings under this Act in respect of any breach of any of the Scheduled Conventions or of Protocol I or Protocol II, a question arises under Article 2 or 3 of any of the Scheduled Conventions or Article 1 or 3 of Protocol I or Article 1 of Protocol II (which relate to the circumstances in which the Conventions and Protocols apply), that question shall be determined by the Minister and a certificate purporting to set out any such determination and to be signed by or on behalf of the Minister shall be received in evidence and be deemed to be so signed, without further proof, unless the contrary is shown.".

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 543. #1554269

  Ó thosach coir dá dtagraítear in Airteagal 1, déanfaidh gach Páirtí sa choinbhleacht Cumhacht Choimirceach a ainmniú gan mhoill chun na Coinbhinsiúin agus an Prótacal seo a chur chun feidhme agus ceadóidh sé, ar an dóigh chéanna gan mhoill agus chun na críche céanna, gníomhaíochtaí Cumhachta Coimircí ar ghlac sé léi mar chumhacht den sórt sin tar éis a hainmnithe ag an bPáirtí naimhdeach.

  From the beginning of a situation referred to in Article 1, each Party to the conflict shall without delay designate a Protecting Power for the purpose of applying the Conventions and this Protocol and shall, likewise without delay and for the same purpose, permit the activities of a Protecting Power which has been accepted by it as such after designation by the adverse Party.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 544. #1554352

  (f) ciallaíonn “iompar liachta” an lucht créachtaithe, breoite agus longbhriste, an pearsanra liachta, an pearsanra eaglaise, an trealamh liachta nó na soláthairtí liachta, a choimircítear leis na Coinbhinsiúin agus leis an bPrótacal seo, a iompar ar tír, ar uisce nó san aer;

  (f) "medical transportation" means the conveyance by land, water or air of the wounded, sick, shipwrecked, medical personnel, religious personnel, medical equipment or medical supplies protected by the Conventions and by this Protocol;

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 545. #1555454

  Tá feidhm ag forálacha an Ailt seo maidir leis an bpobal sibhialta mar a mhínítear sa Phrótacal seo agus tá siad forlíontach ar Airteagail 23, 55, 59, 60, 61 agus 62 agus ar fhorálacha iomchuí eile de chuid an Cheathrú Coinbhinsiún.

  The provisions of this Section apply to the civilian population as defined in this Protocol and are supplementary to Articles 23, 55, 59, 60, 61 and 62 and other relevant provisions of the Fourth Convention.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 546. #1555513

  Tá forálacha an Ailt seo de bhreis ar na rialacha maidir le coimirciú daonchairdiúil sibhialtach agus nithe sibhialta atá faoi urláimh Páirtí sa choinbhleacht, ar rialacha iad atá sa Cheathrú Coinbhinsiún, go háirithe i gCodanna I agus III den Choinbhinsiún sin, agus ar rialacha infheidhme eile an dlí idirnáisiúnta a bhaineann le cearta bunúsacha an duine a choimirciú le linn coinbhleachta armtha idirnáisiúnta.

  3.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 547. #1555540

  (a) ba cheart daoine a chúisítear i gcoireanna den sórt sin a thabhairt suas chun críche ionchúisimh agus trialach de réir rialacha infheidhme an dlí idirnáisiúnta; agus [EN] (b) maidir le haon daoine den sórt sin nach dtairbhíonn de chóireáil níos fabhraí faoi na Coinbhinsiúin nó faoin bPrótacal seo, cuirfear an chóireáil dá bhforáiltear leis an Airteagal seo orthu, cibé acu is sáruithe tromchúiseacha ar na Coinbhinsiúinar an bPrótacal seo iad na coireanna ina gcúisítear iad nó nach ea. [EN] 8.

  [GA]

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 548. #1555605

  Déanfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha i gcónaí, agus déanfaidh na Páirtithe sa choinbhleacht tráth coinbhleachta armtha, a áirithiú go bhfuil comhairleoirí dlí ar fáil, nuair is gá, chun comhairle a chur ar cheannasaithe míleata ag an leibhéal cuí maidir le feidhm na gCoinbhinsiún agus an Phrótacail seo agus maidir leis an teagasc cuí a thabharfar do na fórsaí armtha san ábhar seo.

  The High Contracting Parties at all times, and the Parties to the conflict in time of armed conflict, shall ensure that legal advisers are available, when necessary, to advise military commanders at the appropriate level on the application of the Conventions and this Protocol and on the appropriate instruction to be given to the armed forces on this subject.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 549. #1555619

  ALT II —SÁRUITHE AR NA COINBHINSIÚIN AGUS AR AN bPRÓTACAL SEO A CHUR FAOI CHOIS

  SECTION II—REPRESSION OF BREACHES OF THE CONVENTIONS AND OF THIS PROTOCOL

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 550. #1555642

  (f) úsáid fhealltach a bhaint, de shárú ar Airteagal 37, as feathal ar leith na croise deirge, an chorráin dheirg nó an leoin dheirg agus na gréine deirge nó as comharthaí coimirceacha eile a aithnítear leis na Coinbhinsiúin nó leis an bPrótacal seo.

  (f) the perfidious use, in violation of Article 37, of the distinctive emblem of the red cross, red crescent or red lion and sun or of other protective signs recognised by the Conventions or this Protocol.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 551. #1555645

  I dteannta na sáruithe tromchúiseacha a mhínítear sna míreanna roimhe seo agus sna Coinbhinsiúin, measfar gur sáruithe tromchúiseacha ar an bPrótacal seo an méid seo a leanas, nuair a dhéantar iad go toiliúil agus de shárú ar na Coinbhinsiúinar an bPrótacal:

  In addition to the grave breaches defined in the preceding paragraphs and in the Conventions, the following shall be regarded as grave breaches of this Protocol, when committed wilfully and in violation of the Conventions or the Protocol:

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 552. #1555666

  Sa chás gurbh íochtarán a rinne sárú ar na Coinbhinsiúinar an bPrótacal seo, ní scaoiltear dá thoisc sin a chuid uachtarán ó fhreagracht phionósach nó araíonachta, de réir mar a bheidh, más rud é go raibh a fhios acu, nó go raibh eolas acu a d'fhéadfadh a chumasú dóibh a dhéanamh amach sna himthosca a bhí ann an tráth sin, go raibh sárú den sórt sin á dhéanamh aige nó go raibh sé ar tí sárú den sórt sin a dhéanamh agus mura rud é go ndearna siad gach beart ab fhéidir faoi réim a gcumhachta chun an sárú a chosc nó a chur faoi chois.

  The fact that a breach of the Conventions or of this Protocol was committed by a subordinate does not absolve his superiors from penal or disciplinary responsibility, as the case may be, if they knew, or had information which should have enabled them to conclude in the circumstances at the time, that he was committing or was going to commit such a breach and if they did not take all feasible measures within their power to prevent or repress the breach.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 553. #1560256

  Beidh an chumhacht ag an mBinse Idirnáisiúnta ionchúiseamh a dhéanamh ar dhaoine a dhéanfaidh sáruithe tromchúiseacha ar Choinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949 nó a ordóidh go ndéanfar sáruithe tromchúiseacha den sórt sin, is é sin le rá, na gníomhartha seo a leanas i gcoinne daoine nó maoine a choimircítear faoi fhorálacha an Choinbhinsiúin iomchuí de Choinbhinsiúin na Ginéive:

  The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing or ordering to be committed grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 554. #1560641

  Beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí na Náisiún Aontaithe den 13 Feabhra 1946 maidir leis an mBinse Idirnáisiúnta, maidir leis na breithiúna, maidir leis an Ionchúisitheoir agus a fhoireann, agus maidir leis an gCláraitheoir agus a fhoireann.

  The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946 shall apply to the International Tribunal, the judges, the Prosecutor and his staff, and the Registrar and his staff.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 555. #1561052

  Beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí na Náisiún Aontaithe den 13 Feabhra 1946 maidir leis an mBinse Idirnáisiúnta do Ruanda, maidir leis na breithiúna, maidir leis an Ionchúisitheoir agus a fhoireann nó a foireann, agus maidir leis an gCláraitheoir agus a fhoireann nó a foireann.

  The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946 shall apply to the International Tribunal for Rwanda, the judges, the Prosecutor and his or her staff, and the Registrar and his or her staff.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 556. #1565096

  Léiriú ar an gCoinbhinsiún.

  Interpretation of Convention. 20.

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 557. #1565187

  ciallaíonn “Coinbhinsiún 1968” an Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear an Prótacal atá i gceangal leis an gCoinbhinsiún sin), a síníodh sa Bhruiséil an 27ú lá de Mheán Fómhair, 1968;

  "the 1968 Convention" means the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (including the protocol annexed to that Convention), signed at Brussels on the 27th day of September, 1968;

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 558. #1565195

  ciallaíonn “Coinbhinsiún Lugano” an Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála, a síníodh i Lugano an 16ú lá de Mheán Fómhair, 1988, agus folaíonn sé Prótacal 1;

  "the Lugano Convention" means the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Lugano on the 16th day of September, 1988, and includes Protocol 1;

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 559. #1565359

  (a) tuarascálacha an Uasail P. Jenard ar Choinbhinsiún 1968 agus ar Phrótacal 19711 ;

  (a) the reports by Mr. P. Jenard on the 1968 Convention and the 1971 Protocol 1 ;

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 560. #1565361

  (b) tuarascáil an Ollaimh Peter Schlosser ar Choinbhinsiún Aontachais 19782 ; [EN]

  (b) the report by Professor Peter Schlosser on the 1978 Accession Convention 2 ;

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 561. #1565537

  (ii) na forais, de bhun Choinbhinsiún 1968, ar orthu a ghabh an Chúirt dlínse uirthi féin,

  (ii) the grounds, pursuant to the 1968 Convention, on which the court assumed jurisdiction,

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 562. #1565659

  Léiriú ar an gCoinbhinsiún.

  Interpretation of Convention.

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 563. #1566799

  ar léiriú ag an gCúirt Bhreithiúnais ar Choinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1968 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

  —in the Netherlands:

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 564. #1566929

  Ar Aghaidh (AN CÚIGIÚ SCEIDEAL Teidil VI agus VII de Choinbhinsiún Aontachais 19891)

  Next (FIFTH SCHEDULE) No. 52/1998:

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 565. #1566980

  Ar Aghaidh (AN SÉÚ SCEIDEAL Teidil V agus VI de Choinbhinsiún Aontachais 19961)

  Previous (FOURTH SCHEDULE) Next (SIXTH SCHEDULE)

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 566. #1586395

  —(1) Tabharfar don Choiste in aghaidh Céastóireachta arna bhunú faoi Airteagal 17 den Choinbhinsiún, agus do choimisiún idir-réitigh arna chur ar bun faoi Airteagal 21(1)(e) den Choinbhinsiún, cibé pribhléidí agus díolúintí is gá chun go ndéanfaidh comhaltaí an Choiste sin agus an choimisiúin idir-réitigh sin a bhfeidhmeanna a fheidhmiú go neamhspleách ar an modh céanna agus a mhéid céanna a thugtar do shaineolaithe ag comhlíonadh misean do na Náisiúin Aontaithe faoi Airteagal VI, alt 22 den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta, 1967 .

  —(1) The Committee against Torture established under Article 17 of the Convention and a conciliation commission set up under Article 21(1)(e) of the Convention shall be accorded such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions by the members of that Committee and such conciliation commission in the same manner and to the same extent as are experts performing missions for the United Nations under Article VI, section 22 of the Third Schedule to the Diplomatic Relations and Immunities Act, 1967 .

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 567. #1602772

  An Coinbhinsiún ar aontachas Ríocht na Danmhairge, na hÉireann agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann leis an gCoinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála agus leis an bPrótacal maidir lena léiriú ag an gCúirt Bhreithiúnais.

  CONVENTION ON THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF DENMARK, IRELAND AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND TO THE CONVENTION ON JURISDICTION AND THE ENFORCEMENT OF CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS AND TO THE PROTOCOL ON ITS INTERPRETATION BY THE COURT OF JUSTICE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 568. #1649537

  Gan dochar don Choinbhinsiún um chionta agus gníomhartha áirithe eile a dhéantar ar bord aerárthaí, Tóiceo, 1963, don Choinbhinsiún chun cosc a chur ar urghabháil neamhdhleathach aerárthaí, an Háig, 1970, ná don Choinbhinsiún chun cosc a chur ar ghníomhartha neamhdhleathacha in aghaidh shábháilteacht na heitlíochta sibhialta, Montreal, 1971, ba cheart freisin go bhfolóidh an Rialachán seo bearta slándála a mbeadh feidhm acu ar bord aerárthaigh de chuid aeriompróirí an Chomhphobail nó le linn a gcuid eitiltí.

  Without prejudice to the Convention on offences and certain other acts committed on board aircraft, Tokyo, 1963, the Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft, The Hague, 1970, and the Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation, Montreal, 1971, this Regulation should also cover security measures that apply on board an aircraft, or during a flight, of Community air carriers.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 569. #1649638

  Gan dochar d’Airteagal 300 den Chonradh, féadfaidh an Coimisiún Meabhrán Comhthuisceana a chuir i gcrích maidir le hiniúchtaí a dhéanamh leis an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (EESI) chun nach ndéanfaí faireachán faoi dhó ar an gcomhlíonadh a dhéanann na Ballstáit ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.

  Without prejudice to Article 300 of the Treaty, the Commission may conclude a Memorandum of Understanding concerning audits with the International Civil Aviation Organisation (ICAO) in order to avoid duplicate monitoring of Member States’ compliance with Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 570. #1666386

  Agus cearta daoine dalla, daoine lagamhairc nó daoine atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar bhealach eile á gcur san áireamh mar a aithnítear iad i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (an “Chairt”) agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas (an “UNCRPD”), ba cheart bearta a dhéanamh chun infhaighteacht leabhar agus ábhair chlóite eile atá i gcóipeanna i bhformáidí inrochtana a mhéadú agus á gcúrsaíocht laistigh den mhargadh inmheánach a fheabhsú.

  Taking into consideration the rights of blind, visually impaired or otherwise print-disabled persons as recognised in the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (the ‘UNCRPD’), measures should be taken to increase the availability of books and other printed material in accessible formats, and to improve their circulation in the internal market.

  Treoir (AE) 2017/1564 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le húsáidí ceadaithe áirithe saothar áirithe agus ábhar eile atá cosanta le cóipcheart agus le cearta gaolmhara chun leasa daoine dalla, daoine lagamhairc nó daoine atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar bhealach eile agus lena leasaítear Treoir 2001/29/CE maidir le comhchuibhiú gnéithe áirithe den chóipcheart agus de chearta gaolmhara sa tsochaí faisnéise

 571. #1666804

  Ba cheart an sainmhíniú ar luamh pléisiúir agus ar árthach pléisiúir a ailíniú níos fearr leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir 1974 (Coinbhinsiún SOLAS 1974).

  The definition of pleasure yacht and craft should be better aligned with the 1974 International Convention for the Safety of Life at Sea (1974 SOLAS Convention).

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 572. #1666849

  an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, 1974 (Coinbhinsiún SOLAS 1974); agus

  the 1974 International Convention for the Safety of Life at Sea (the 1974 SOLAS Convention); and

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 573. #1666850

  an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Ualachlínte, 1966;”;

  the 1966 International Convention on Load Lines;’;

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 574. #1667864

  tá feidhm ag an gCoinbhinsiún ar na Rialacháin Idirnáisiúnta chun Imbhualadh ar Muir a Chosc;

  the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea is applicable;

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 575. #1668904

  Ráthaíonn Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas (“UNCRPD”), ar páirtí ann an tAontas, do dhaoine faoi mhíchumais an ceart rochtain a fháil ar fhaisnéis agus ar oideachas agus an ceart páirt a ghlacadh sa saol cultúrtha, eacnamaíoch agus sóisialta ar bhonn comhionann le daoine eile.

  The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (the ‘UNCRPD’), to which the Union is a party, guarantees persons with disabilities the right of access to information and education and the right to participate in cultural, economic and social life, on an equal basis with others.

  Rialachán (AE) 2017/1563 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir leis an malartú trasteorann idir an tAontas agus tríú tíortha de chóipeanna i bhformáid inrochtana de shaothair áirithe agus ábhar eile atá cosanta le cóipcheart agus le cearta gaolmhara chun leasa daoine dalla, daoine lagamhairc nó daoine atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar aon bhealach eile

 576. #1671646

  Ní dhéanfar aon mheasúnú riosca i gcás inarb amhlaidh, tar éis measúnú laistigh de chóras na Náisiún Aontaithe, gur cinneadh gan an tsubstaint shícighníomhach nua a sceidealú faoi Choinbhinsiún Aonair um Dhrugaí Támhshuanacha 1961, arna leasú le Prótacal 1972, nó faoi Choinbhinsiún maidir le Substaintí Síceatrópacha 1971, ach amháin sa chás go bhfuil sonraí leordhóthanacha agus faisnéis leordhóthanach ann chun a thabhairt le tuiscint go bhfuil gá le tuarascáil ar an measúnú riosca ar leibhéal an Aontais, a luafar na cúiseanna atá léi sa tuarascáil tosaigh.

  No risk assessment shall be carried out where, following an assessment within the United Nations system, it has been decided not to schedule the new psychoactive substance under the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol, or the 1971 Convention on Psychotropic Substances, except where there are sufficient data and information available to suggest the need for a risk assessment report at Union level, the reasons for which shall be indicated in the initial report.

  Rialachán (AE) 2017/2101 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1920/2006 a mhéid a bhaineann le malartú faisnéise maidir le substaintí sícighníomhacha nua, agus le córas luathrabhaidh agus nós imeachta measúnaithe riosca maidir leo

 577. #1671771

  a dhíríonn ar thuinníní mórshúileacha Maidir le líon agus acmhainn iomlán in olltonnáiste (GT) soithí gabhála mórscála de chuid an Aontais a dhíríonn ar an tuinnín mórshúileach i limistéar Choinbhinsiún ICCAT:

  The number and total capacity in gross tonnage (GT) of Union large-scale catching vessels targeting bigeye tuna in the ICCAT Convention area shall be determined:

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 578. #1672230

  Déanfaidh na Ballstáit an liosta de na soithí gabhála a bhfuil fad iomlán 12 mhéadar iontu nó níos mó, soithí próiseála éisc, tugaí agus soithí tarraingthe, soithí atá ag gabháil don trasloingsiú, agus soithí tacaíochta ar cuireadh líomhaintí ina leith go raibh siad i mbun iascaireacht NNN i limistéar Choinbhinsiún ICCAT le linn na bliana sin agus na bliana roimhe, a chur faoi bhráid an Choimisiúin, mar aon leis an bhfianaise tacaíochta a bhaineann leis an toimhde go raibh iascaireacht NNN ar bun acu.

  Member States shall submit to the Commission the list of catching vessels 12 metres or greater in length overall, fish processing vessels, tug and towing vessels, vessels engaged in transhipment, and support vessels alleged to be carrying out IUU fishing in the ICCAT Convention area during the current and previous year, accompanied by the supporting evidence concerning the presumption of IUU fishing.

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 579. #1672940

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear an Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBhallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh 1077/2011 (féach leathanach 20 den Iris Oifigiúil seo).

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (see page 20 of this Official Journal).

  Rialachán (AE) 2017/2225 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta

 580. #1673469

  I gcás ina mbeidh síneadh curtha le fad an fhanachta údaraithe i gcomhréir le hAirteagal 20(2) den Choinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, cuirfidh an t-údarás inniúil a chuir síneadh leis an bhfanacht údaraithe na sonraí maidir le tréimhse an tsínidh ar an bhfhanacht údaraithe leis an taifead ábhartha is déanaí ar dhul isteach/imeacht agus, i gcás inarb infheidhme, léiriú gur cuireadh síneadh leis an bhfanacht údaraithe i gcomhréir le pointe (b) d’Airteagal 20(2) den Choinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme.

  Where the duration of authorised stay has been extended in accordance with Article 20(2) of the Convention implementing the Schengen Agreement, the competent authority that extended the authorised stay shall add the data regarding the period of extension of the authorised stay to the latest relevant entry/exit record and, where applicable, an indication that the authorised stay was extended in accordance with point (b) of Article 20(2) of the Convention implementing the Schengen Agreement.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 581. #1673951

  Leasuithe ar an gCoinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme

  Amendment to the Convention implementing the Schengen Agreement

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 582. #1674275

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 327, 9.12.2017, Ich 20).”;

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).’;

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 583. #1680289

  Dearbhaíodh an méid sin sa ghealltanas beartaithe ón Aontas agus ó na Ballstáit maidir le hastaíochtaí a laghdú, arna chinneadh go náisiúnta, ar gealltanas é a cuireadh faoi bhráid Rúnaíocht Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC) an 6 Márta 2015.

  This was confirmed in the intended nationally determined reduction commitment of the Union and its Member States submitted to the Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) on 6 March 2015.

  Treoir (AE) 2018/410 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun laghduithe costéifeachtacha astaíochtaí agus infheistíochtaí ísealcharbóin a fheabhsú, agus Cinneadh (AE) 2015/1814 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 584. #1680637

  ceadúnais oibríochta iompair, doiciméid le hiompar san fheithicil, coisc ar bhóithre áirithe a úsáid, táillí ar úsáid bóithre, oibleagáidí faoi chonarthaí caighdeánacha maidir le hiompar earraí, doiciméid a dhréachtú lena gcruthófar an conradh iompair, ceadanna iompair idirnáisiúnta, oibleagáidí faoin gCoinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar, an nóta coinsíneachta idirnáisiúnta a dhréachtú, teorainneacha a thrasnú, seoltóirí lasta, doiciméid speisialta a ghabhann le hearraí.”;

  transport operating licences, documents to be carried in the vehicle, bans on using certain roads, road-use fees, obligations under standard contracts for the carriage of goods, drafting of documents which form the transport contract, international transport permits, obligations under the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, drafting of the international consignment note, crossing borders, freight forwarders, special documents accompanying goods.’;

  Treoir (AE) 2018/645 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena leasaítear Treoir 2003/59/CE maidir le cáiliú tosaigh agus le hoiliúint thréimhsiúil tiománaithe feithiclí áirithe bóthair i gcomhair iompar earraí nó paisinéirí agus Treoir 2006/126/CE maidir le ceadúnais tiomána ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 585. #1684742

  Ba cheart don Choimisiún cur i bhfeidhm agus bailiú dleachtanna frith-dhumpála agus in-fhrithchúitimh a mhéadú a fhad le scairbh ilchríochach Ballstáit nó leis an limistéar eacnamaíoch eisiach a d’fhógair Ballstát de bhun Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige (UNCLOS), ar choinníoll go mbainfí úsáid as a táirge atá faoi réir beart i gceachtar den dá áit chun críche taiscéalaíocht agus saothrú acmhainní nádúrtha an ghrinnill farraige agus a fho-ithreach nó d’fhonn fuinneamh a tháirgeadh ón uisce, ó na sruthanna agus ón ngaoth, agus ar choinníoll go n-ídeofaí an táirge faoi réir beart i gcainníochtaí suntasacha ansin.

  The Commission should extend the application and collection of anti-dumping and countervailing duties to the continental shelf of a Member State or the exclusive economic zone declared by a Member State pursuant to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), provided that the product subject to measures is used in any of both places with the purpose of exploring or exploiting of the non-living natural resources of the seabed and its subsoil or in order to produce energy from the water, currents and winds, and provided that the product subject to measures is consumed there in significant quantities.

  Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 586. #1692662

  Déanfaidh Ballstáit a mbeartaíonn a soithí gníomhaíochtaí iascaireachta grinnill a dhéanamh i Limistéar Coinbhinsiúin SPRFMO iarraidh ar údarú a chur faoi bhráid an Choimisiúin tráth nach déanaí ná 45 lá roimh an gcruinniú de Choiste Eolaíoch SPRFMO ag ar mian leo go ndéanfaí an iarraidh a bhreithniú.

  Member States whose vessels intend to engage in bottom fishing activities in the SPRFMO Convention Area shall submit a request for authorisation to the Commission not later than 45 days before the SPRFMO Scientific Committee meeting at which they wish the request to be considered.

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 587. #1692665

  an lorg iascaireachta grinnill, bunaithe ar an teist maidir le gabhálacha ó iascaireacht ghrinnill nó ar iarracht na hiascaireachta grinnill i Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO thar an tréimhse ón 1 Eanáir 2002 go dtí an 31 Nollaig 2006 de réir mar a bheidh bunaithe ag an mBallstát lena mbaineann;

  the bottom fishing footprint, based on the track record in bottom fishing catch or effort in the SPRFMO Convention Area over the period from 1 January 2002 to 31 December 2006 established by the Member State concerned;

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 588. #1692735

  Faoin 15 Samhain gach bliain, déanfaidh na Ballstáit liosta de na soithí iascaireachta a bhfuil a mbratach ar foluain acu agus atá údaraithe chun iascaireacht a dhéanamh i Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO sa bhliain dár gcionn a chur faoi bhráid an Choimisiúin, lena n-áirítear an fhaisnéis atá luaite in Iarscríbhinn V. Déanfaidh an Coimisiún an liosta sin a chur ar aghaidh chuig Rúnaíocht SPRFMO.

  By 15 November each year, Member States shall submit to the Commission a list of fishing vessels flying their flag authorised to fish in the SPRFMO Convention Area for the following year, including the information contained in Annex V. The Commission shall forward that list to the SPRFMO Secretariat.

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 589. #1698343

  faisnéis maidir le cé acu an bhfuil feidhm ag an bPrótacal Uimh. 7 ar phribhléidí agus díolúintí an Aontais Eorpaigh, a ghabhann le CAE agus le CFAE nó, más iomchuí, ag Coinbhinsiún Vín ar Chaidreamh Taidhleoireachta nó Coinbhinsiún Vín ar Chaidreamh Consalachta;

  information whether the Protocol No 7 on the privileges and immunities of the European Union, annexed to the TEU and the TFEU, or, where appropriate, the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the Vienna Convention on Consular Relations applies;

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 590. #1708396

  Gníomh ón gComhairle an 26 Bealtaine 1997 ag dréachtú, ar bhonn Airteagal K.3 (2) (c) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, an Choinbhinsiúin maidir leis an gcomhrac i gcoinne an éillithe a bhfuil oifigigh na gComhphobal Eorpach nó oifigigh Bhallstáit an Aontais Eorpaigh páirteach ann (IO C 195, 25.6.1997, lch. 1).

  Council Act of 26 May 1997 drawing up, on the basis of Article K.3 (2) (c) of the Treaty on European Union, the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union (OJ C 195, 25.6.1997, p. 1).

  Treoir (AE) 2018/1673 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le sciúradh airgid a chomhrac tríd an dlí coiriúil

 591. #1714475

  Tá an méid sin i gcomhréir le gealltanais an Aontais a rinneadh faoi chuimsiú an Aontais Fuinnimh agus chlár oibre domhanda na haeráide a bunaíodh le Comhaontú Pháras 2015 maidir leis an athrú aeráide a tháinig i ndiaidh 21ú Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“Comhaontú Pháras”), agus é á ghealladh go gcoinneofar an méadú ar an meánteocht domhanda go mór faoi bhun 2 °C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch agus go ndéanfar iarrachtaí teorainn 1,5 C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch a chur leis an méadú teochta.

  This is in line with the Union commitments made in the framework of the Energy Union and global climate agenda established by the 2015 Paris Agreement on climate change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (the ‘Paris Agreement’), committing to keep the increase of the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and to pursuing efforts to limit the temperature increase to 1,5 °C above pre-industrial levels.

  Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 592. #1715254

  Gan dochar d'oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún Chicago, aerárthaí a bhfuil feidhm ag an gcinneadh díolúine arna ndéanamh de bhun mhír 8 ina leith agus atá cláraithe sa Bhallstát a rinne an cinneadh sin, féadfar iad a oibriú i mBallstáit eile, faoi réir chomhaontú ón mBallstát ar ina chríoch atá an oibríocht ar siúl.

  Without prejudice to obligations of Member States under the Chicago Convention, aircraft to which the exemption decision taken pursuant to paragraph 8 applies and which are registered in the Member State that took that decision may be operated in other Member States, subject to the agreement of the Member State in the territory of which the operation takes place.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 593. #1722805

  I gcomhréir le hAirteagal 3 den Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh sa Danmhairg nó in aon Bhallstát eile den Aontas Eorpach agus arna taisceadh in “Eurodac” chun comparáid a dhéanamh idir méarloirg chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath a chur i bhfeidhm go héifeachtach, tá an Danmhairg le fógra a thabhairt don Choimisiún á rá an ndéanfaidh sí inneachar an Rialacháin seo a chur chun feidhme, a mhéid a bhaineann sé le Eurodac agus le DubliNet.

  In accordance with Article 3 of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention, Denmark is to notify the Commission whether it will implement the contents of this Regulation, insofar as it relates to Eurodac and DubliNet.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 594. #1723423

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 327, 9.12.2017, lch. 20) a chur chun feidhme.

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 595. #1726362

  I gcásanna den sórt sin, ba cheart do na húdaráis inniúla úsáid a bhaint as ionstraimí comhair sonracha i ndlí an Aontais nó faoi comhaontuithe idirnáisiúnta, ag brath ar an ábhar i gcás ar leith, amhail, i réimse an chomhair póilíneachta, an bhreithiúnais choiriúil nó shibhialta nó in ábhair riaracháin faoi seach, Cinneadh Réime 2006/960/CGB ón gComhairle, Treoir 2014/41/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Cibearchoireacht, Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001 ón gComhairle, Treoir 2006/112/CE ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 ón gComhairle.

  In such cases, competent authorities should use specific cooperation instruments in Union law or under international agreements, depending on the subject matter in a given case, such as, in the area of police cooperation, criminal or civil justice or in administrative matters respectively, Council Framework Decision 2006/960/JHA, Directive 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council, the Convention on Cybercrime of the Council of Europe, Council Regulation (EC) No 1206/2001, Council Directive 2006/112/EC and Council Regulation (EU) No 904/2010.

  Rialachán (AE) 2018/1807 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le creat le haghaidh saorshreabhadh sonraí neamhphearsanta san Aontas Eorpach ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 596. #1726785

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 327, 9.12.2017, lch. 20).

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).

  Rialachán (AE) 2018/1860 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le húsáid Córas Faisnéise Schengen chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh

 597. #1727703

  Leasú ar an gCoinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme

  Amendment to the Convention implementing the Schengen Agreement

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006

 598. #1729965

  Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go dtugtar deiseanna éifeachtachta, ag céim luath, don phobal a bheith rannpháirteach in ullmhú na bpleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus go dtéitear i gcomhairle leis an bpobal maidir le hullmhú na bpleananna sin i gcomhréir, más infheidhme, le forálacha Threoir 2001/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus le forálacha Choinbhinsiún Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (UNECE) um Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht an Phobail i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas i nGnóthaí Comhshaoil an 25 Meithimh 1998 (“coinbhinsiún Aarhus”).

  Member States should therefore ensure that the public is given early and effective opportunities to participate in and to be consulted on the preparation of the integrated national energy and climate plans in accordance, where applicable, with the provisions of Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council and the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters of 25 June 1998 (the ‘Aarhus convention’).

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 599. #1754860

  Aithnítear in Airteagal 8(2) den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine chomh maith go bhféadfadh údar cuí a bheith le cur isteach ag údarás poiblí ar cheart duine chun príobháideachta ar chúiseanna a bhaineann leis an tslándáil náisiúnta, leis an tsábháilteacht phoiblí nó le coireacht a chosc, faoi mar atá sa togra seo.

  Article 8(2) of the European Convention of Human Rights also recognises that interference by a public authority with a person’s right to privacy may be justified as necessary in the interest of national security, public safety or the prevention of crime, as it is the case in the current proposal.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 600. #1763982

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (Rialachán EES) (IO L 327, 9.12.2017, Igh 20-82).

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (EES Regulation) (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20–82).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 601. #1769860

  Maidir le tobac, geallann an Ríocht Aontaithe coinbhinsiúin áirithe a dhaingniú i leith Ghiobráltar agus córas beart inrianaitheachta agus slándála ar thoitíní a chur ar bun roimh an 30 Meitheamh 2020.

  In relation to tobacco, the United Kingdom commits to ratify certain conventions in respect of Gibraltar and to put in place before 30 June 2020 a system of traceability and security measures on cigarettes.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 602. #1777038

  I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Rialú agus Bainistiú Uisce Ballasta agus Dríodar Long ó EMI, a glacadh an 13 Feabhra 2004 agus a tháinig i bhfeidhm an 8 Meán Fómhar 2017, tá sé d’oibleagáid ar gach long nósanna imeachta bainistíochta uisce ballasta a dhéanamh de réir caighdeáin EMI, agus tá sé d’oibleagáid ar chalafoirt agus críochfoirt a ainmnítear chun umair uisce ballasta a ghlanadh agus a dheisiú, saoráidí leordhóthanacha a sholáthar chun dríodar a ghlacadh.

  In accordance with the International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, which was adopted on 13 February 2004 by IMO and which entered into force on 8 September 2017, all ships are obliged to carry out ballast water management procedures according to IMO standards, and ports and terminals designated for the cleaning and repair of ballast water tanks are required to provide adequate facilities for the reception of sediments.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 603. #1777619

  I gcás ina ndéantar faisnéis arna baint as an taifead coiriúil faoi chiontuithe a tugadh i gcoinne náisiúnach de chuid Ballstáit a iarraidh faoi Airteagal 6 ar údarás lárnach Ballstáit seachas Ballstát a bhfuil an duine ina náisiúnach de, déanfaidh an Ballstát iarrtha an fhaisnéis sin a tharchur a mhéid chéanna a fhoráiltear dó sin in Airteagal 13 den Choinbhinsiún Eorpach ar Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla.”;

  Where information extracted from the criminal records on convictions handed down against a national of a Member State is requested under Article 6 from the central authority of a Member State other than the Member State of the person’s nationality, the requested Member State shall transmit such information to the same extent as provided for in Article 13 of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters.’;

  Treoir (AE) 2019/884 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Cinneadh Réime 2009/315/CGB ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le malartú faisnéise faoi náisiúnaigh tríú tír agus a mhéid a bhaineann leis an gCóras Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla (ECRIS), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2009/316/CGB ón gComhairle

 604. #1782621

  Coinbhinsiún 2006 na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas daingnithe ag an Aontas.

  The Union has ratified the 2006 United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

  Treoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón gComhairle

 605. #1782975

  D'fhonn a áirithiú go mbeidh an ceart ag gach maraí fostaíocht chuibhiúil a fháil agus d'fhonn saobhadh ar an iomaíocht sa mhargadh inmheánach a theorannú, ba cheart breithniú, agus aitheantas á thabhairt do thríú tíortha amach anseo, ar dhaingnigh na tríú tíortha sin an Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí, 2006.

  In order to ensure the right of all seafarers to decent employment and in order to limit distortions of competition in the internal market, future recognition of third countries should consider whether those third countries have ratified the Maritime Labour Convention, 2006.

  Treoir (AE) 2019/1159 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2008/106/CE maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/45/EC maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 606. #1783736

  Ba cheart do na Páirtithe Conarthacha urraim a thabhairt do Choinbhinsiún na Ginéive um Thrácht ar Bhóithre de chuid na Náisiún Aontaithe an 19 Meán Fómhair 1949 agus do Choinbhinsiún Vín um Thrácht ar Bhóithre an 8 Samhain 1968, chomh maith le Coinbhinsiún Vín um Chomharthaíocht Bhóthair an 8 Samhain 1968.

  The United Nations Geneva Convention on Road Traffic of 19 September 1949 and the Vienna Convention on Road Traffic of 8 November 1968, as well as the Vienna Convention on Road Signs and Signals of 8 November 1968, should be respected by the Contracting Parties.

  Treoir (AE) 2019/1936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 lena leasaítear Treoir 2008/96/CE maidir le sábháilteacht an bhonneagair bóthair a bhainistiú

 607. #1784923

  Comhlánaítear Rialachán (CE, Euratom) Uimh 2988/95, do na cineálacha iompair is tromchúisí a bhaineann leis an gcalaois, le Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus le Coinbhinsiún an 26 Iúil 1995, arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le cosaint leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach, lena n-áirítear Prótacail an 27 Meán Fómhair 1996, an 29 Samhain 1996 agus an 19 Meitheamh 1997.

  Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 is complemented, for the most serious types of fraud-related conduct, by Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council and by the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities' financial interests of 26 July 1995, including the Protocols thereto of 27 September 1996, of 29 November 1996 and of 19 June 1997.

  Treoir (AE) 2019/1937 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le cosaint daoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais

 608. #1785128

  I gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige, a bhfuil an tAontas ina pháirtí conarthach ann, déantar foráil d'oibleagáidí caomhnaithe, lena n-áirítear líon na speiceas atá á saothrú a choinneáil ar leibhéil nó a thabhairt ar ais chuig leibhéil lenar féidir an uastáirgeacht inbhuanaithe (UTI) a bhaint amach.

  The United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea, to which the Union is a contracting party, provides for conservation obligations, including the maintaining or restoring of populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield (MSY).

  Rialachán (AE) 2019/472 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic a dhéantar a iascach in Uiscí an Iarthair agus sna huiscí máguaird agus d'iascaigh a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialacháin (AE) 2016/1139 agus (AE) 2018/973 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006, (CE) Uimh. 509/2007 agus (CE) Uimh. 1300/2008 ón gComhairle

 609. #1792898

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (Rialachán EES) (IO L 327, 9.12.2017, lch. 20).

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (EES Regulation) (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).

  Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle

 610. #1794051

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (Rialachán EES) (IO L 327, 9.12.2017, lch. 20).

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (EES Regulation) (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816

 611. #1794110

  Mura bhforáiltear a mhalairt, tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le soithí iascaireachta de chuid an Aontais a úsáidtear nó a bheartaítear a úsáid chun críocha gníomhaíochtaí iascaireachta tráchtála a dhéantar ar acmhainní iascaigh i Limistéar Rialála Eagraíocht NAFO, mar a shainítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún, chomh maith le gníomhaíochtaí a dhéanann soithí tríú tíortha faoi Choinbhinsiún in uisce nó ar chríoch an Aontais.

  This Regulation, unless otherwise provided, applies to Union fishing vessels used or intended for use for the purposes of commercial fishing activities conducted on fishery resources in the NAFO Regulatory Area, as defined in Annex I to the Convention, as well as activities by third country vessels under the Convention in Union waters or territory.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 612. #1807413

  Gan dochar d’Airteagal 20 den Rialachán seo, cuirfidh údaráis bhainistíochta na mBallstát in iúl don Choimisiún, bliain amháin roimh gach Comhdháil de chuid na bPáirtithe sa Choinbhinsiún, an fhaisnéis ar fad a bhaineann leis an tréimhse ábhartha roimhe sin agus a theastaíonn chun na tuarascálacha dá dtagraítear in Airteagal VIII.7 (b) den Choinbhinsiún a tharraingt suas agus faisnéis choibhéiseach ar na forálacha den Rialachán seo nach dtagann faoi raon feidhme an Choinbhinsiúin.

  Without prejudice to Article 20 of this Regulation, the management authorities of the Member States shall, one year before each meeting of the Conference of the Parties to the Convention, communicate to the Commission all the information relating to the relevant preceding period required for drawing up the reports referred to in Article VIII.7 (b) of the Convention and equivalent information on the provisions of this Regulation that fall outside the scope of the Convention.

  Rialachán (AE) 2019/1010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le hoibleagáidí tuairiscithe a ailíniú i réimse na reachtaíochta a bhaineann leis an gcomhshaol, agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 166/2006 agus (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE agus 2010/63/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialacháin (CE) Uimh. 338/97 agus (CE) Uimh. 2173/2005 ón gComhairle, agus Treoir 86/278/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 613. #1808430

  Thairis sin, de bhrí go bhfuil prionsabal an réamhchúraim mar a leagtar amach sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) é ina bhonn taca ag forálacha an Rialacháin seo, agus aird á tabhairt ar chur chuige an réamhchúraim i leith chosaint an chomhshaoil mar a leagtar amach é i bPrionsabal 15 de Dhearbhú Rio maidir leis an gComhshaol agus Forbairt, agus i bhfianaise na haidhme atá ann deireadh a chur, nuair is féidir, le scaoileadh POPanna isteach sa chomhshaol, is iomchuí i gcásanna áirithe foráil a dhéanamh maidir le bearta rialaithe is déine ná iad siúd faoin bPrótacal agus faoin gCoinbhinsiún.

  Moreover, considering that the provisions of this Regulation are underpinned by the precautionary principle as set forth in the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), and mindful of the precautionary approach to environmental protection as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, and in view of the aim of the elimination, where feasible, of the release of POPs into the environment, it is appropriate in certain cases to provide for control measures stricter than those under the Protocol and the Convention.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 614. #1808522

  Cuirfidh na Ballstáit agus an Coimisiún san áireamh, sna scéimeanna measúnuithe agus údaraithe le haghaidh substaintí atá ann cheana nó atá nua, faoin reachtaíocht ábhartha de chuid an Aontais, na critéir a leagtar amach i mír 1 d'Iarscríbhinn D a ghabhann leis an gCoinbhinsiún agus glacfaidh siad bearta iomchuí chun substaintí atá ann cheana a rialú agus chun táirgeadh, cur ar an margadh agus úsáid a chosc i gcás substaintí nua, ar léir saintréithe POPanna orthu.

  Member States and the Commission shall, within the assessment and authorisation schemes for existing and new substances under the relevant Union legislation, take into consideration the criteria set out in paragraph 1 of Annex D to the Convention and take appropriate measures to control existing substances and prevent the manufacturing, placing on the market and use of new substances, which exhibit characteristics of POPs.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 615. #1808536

  Aon uair a chuirfear an Coimisiún ar an eolas amhlaidh nó aon uair a gheobhaidh sé amach ar shlí eile faoi earraí den sórt sin, tabharfaidh sé fógra, más iomchuí, do Rúnaíocht an Choinbhinsiúin dá réir sin gan a thuilleadh moille.

  Whenever the Commission is so informed or otherwise learns of such articles, it shall, where appropriate, notify the Secretariat of the Convention accordingly without further delay.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 616. #1808643

  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 18 chun Iarscríbhinní I, II agus III a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú chun iad a oiriúnú d'athruithe ar an liosta substaintí a leagtar amach sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiún nó leis an bPrótacal, ar an mbonn gur thacaigh an tAontas leis an athrú lena mbaineann trí bhíthin cinneadh ón gComhairle arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 218(9) CFAE, nó chun iontrálacha nó forálacha atá cheana féin in Iarscríbhinní I agus II a ghabhann leis an Rialachán seo a choigeartú chun iad a oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil.

  The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 18 to amend the Annexes I, II and III to this Regulation in order to adapt them to changes to the list of substances set out in the Annexes to the Convention or the Protocol, on the basis that the Union has supported the change concerned by means of a Council decision adopted in accordance with Article 218(9) TFEU, or to modify existing entries or provisions in Annexes I and II to this Regulation in order to adapt them to scientific and technical progress.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 617. #1808645

  Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú leanúnach ar Iarscríbhinní IV agus V agus déanfaidh sé tograí reachtacha, i gcás inarb iomchuí, chun na hIarscríbhinní sin a leasú chun iad a oiriúnú do na hathruithe ar an liosta substaintí a leagtar amach sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiún nó leis an bPrótacal nó chun iontrálacha nó forálacha atá cheana féin sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo a choigeartú chun iad a oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil.

  The Commission shall keep Annexes IV and V under constant review and shall, where appropriate, make legislative proposals to amend these Annexes in order to adapt them to the changes to the list of substances set out in the Annexes to the Convention or the Protocol or to modify existing entries or provisions in the Annexes to this Regulation in order to adapt them to scientific and technical progress.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 618. #1808750

  De mhaolú air sin, ceadófar deaca-BDE a mhonarú, a chur ar an margadh agus a úsáid chun na gcríoch seo a leanas, ar choinníoll go dtuairisceoidh na Ballstáit chuig an gCoimisiún faoi mhí na Nollag 2019 i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún:

  By way of derogation, the manufacturing, placing on the market and use of decaBDE shall be allowed for the following purposes, provided that Member States report to the Commission by December 2019 in accordance with the Convention:

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 619. #1811593

  Faoi réir na socruithe a comhaontaíodh faoi mhír 16, stopfaidh soitheach iascaireachta atá faoi bhrat Pháirtí Conarthaigh agus atá ag iascach an tuinnín nó éisc atá cosúil leis an tuinnín i limistéar Choinbhinsiún ICCAT lasmuigh d'uiscí faoin dlínse náisiúnta má thugann soiteach cigirechta a bhfuil bratainn ICCAT dá ndéantar cur síos uirthi i mír 7 ar foluain aici agus ar a bhfuil cigire comhartha iomchuí sa Chód Idirnáisiúnta Comharthaí, ach amháin má tá an soitheach cigireachta i mbun oibríochtaí iascaireachta, agus sa chás sin stopfaidh sé a luaithe a bheidh na hoibríochtaí sin curtha i gcrích aige.

  Subject to the arrangements agreed under paragraph 16, a fishing vessel flagged to a Contracting Party and fishing for tuna or tuna-like fishes in the ICCAT Convention area outside waters under national jurisdiction shall stop when given the appropriate signal in the International Code of Signals by an inspection vessel flying the ICCAT pennant described in paragraph 7 and carrying an inspector unless the fishing vessel is actually carrying out fishing operations, in which case it shall stop immediately once it has finished such operations.

  Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 620. #1824347

  D’eagraigh Mohamed Ousmane an chéad choinbhinsiún de chuid CME in Tinaouker (réigiún Gao) ar an 30 Aibreán 2018, tráth ar ceapadh é mar urlabhraí CME.

  Mohamed Ousmane organised the first convention of the CME in Tinaouker (Gao region) on 30 April 2018, during which he was appointed as spokesperson of the CME.

  Cinneadh cur Chun Feidhme (CBES) 2020/118 ón Gcomhairle an 27 Eanáir 2020 lena gcuirtear chun feidhme Cinneadh (CBES) 2017/1775 maidir le bearta sriantacha i bhfianaise na staide i Mailí

 621. #1825014

  Ba cheart don Aontas tacú leis na moltaí eile uile toisc iad a bheith bunaithe ar an eolaíocht, i gcomhréir le tiomantas an Aontais don chomhar idirnáisiúnta ar son chosaint na bithéagsúlachta de réir Airteagal 5 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, agus i gcomhréir le cinntí a glacadh ag Comhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún sin.

  The Union should support all other proposals because they are science-based, in line with the Union’s commitment to international cooperation for the protection of biodiversity in accordance with Article 5 of the UN Convention on Biological Diversity, and in line with decisions taken at the Conference of the Parties to that Convention.

  Cinneadh (AE) 2020/243 ón gComhairle an 13 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi

 622. #1825556

  maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gComhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, a mhéid a bhaineann le glacadh leasuithe ar Iarscríbhinní 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agus 18 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar an Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta

  on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of the International Civil Aviation Organization as regards the adoption of amendments to Annexes 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 and 18 to the Convention on International Civil Aviation

  Cinneadh (AE) 2020/372 ón gComhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gComhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, a mhéid a bhaineann le glacadh leasuithe ar Iarscríbhinní 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agus 18 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar an Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta

 623. #1825572

  Déanfaidh Ballstáit an Aontais ar comhaltaí iad de Chomhairle ICAO, ag gníomhú go comhpháirteach dóibh, an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais i gComhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta sa 219ú seisiún i dtaca le glacadh na leasuithe ar Iarscríbhinní 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agus 18 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago a chur in iúl.

  The position to be taken on the Union’s behalf within the Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO) at its 219th session as regards the adoption of amendments to Annexes 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 and 18 to the Convention on International Civil Aviation shall be expressed by the Member States of the Union that are members of the ICAO Council, acting jointly.

  Cinneadh (AE) 2020/372 ón gComhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gComhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, a mhéid a bhaineann le glacadh leasuithe ar Iarscríbhinní 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agus 18 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar an Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta

 624. #1827807

  Má bhíonn sé ar intinn ag Ballstát crill a iascach (Euphausia superba) i Limistéar Choinbhinsiún CAMLR le linn shéasúr iascaireachta 2020/2021, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún, tráth nach déanaí ná an 1 Bealtaine 2020, go bhfuil sé ar intinn aige crill a iascach, agus úsáid á baint aige as an bhformáid a leagtar síos i gCuid C d'Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo.

  If a Member State intends to fish for krill (Euphausia superba) in the CCAMLR Convention Area during the 2020-2021 fishing season, it shall notify the Commission, no later than 1 May 2020, of its intention to fish for krill, using the format laid down in Part B of the Appendix to Annex VII to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 625. #1827810

  Maidir le Ballstát a bhfuil sé ar intinn aige crill a iascach i Limistéar Choinbhinsiún CCAMLR, ní thabharfaidh sé fógra faoina bhfuil ar intinn aige ach i leith soithí údaraithe a bhfuil a bhratach ar foluain acu tráth an fhógra nó a bhfuil bratach comhalta eile de CCAMLR ar foluain acu agus a mbeifí ag súil, tráth a dtarlaíonn an t-iascach, go mbeadh bratach an Bhallstáit sin ar foluain acu.

  A Member State intending to fish for krill in the CCAMLR Convention Area shall notify its intention to do so only in respect of authorised vessels either flying its flag at the time of the notification or flying the flag of another CCAMLR member that are expected, at the time the fishery takes place, to be flying the flag of that Member State.

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 626. #1827931

  I dteannta an toirmisc a leagtar síos i mír 1, toirmiscfear FADanna a chur ar mórmhuir i Limistéar Choinbhinsiún WCPFC idir 20°T agus 20°D ar feadh dhá mhí eile: ó 00:00 an 1 Aibreán 2020 go 24:00 uair an 31 Bealtaine 2020 nó ó 00:00 an 1 Samhain 2020 go 24:00 an 31 Nollaig 2020.

  In addition to the prohibition set out in paragraph 1, it shall be prohibited to set on FADs on the high seas of the WCPFC Convention Area, between 20° N and 20° S, for an additional two months: either from 00.00 hours on 1 April 2020 to 24.00 hours on 31 May 2020, or from 00.00 hours on 1 November 2020 to 24.00 hours on 31 December 2020.

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 627. #1846791

  ciallaíonn 'córas na Náisiún Aontaithe' an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, an Coimisiún um Dhrugaí Támhshuanacha, agus an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta, agus gach ceann acu ag gníomhú i gcomhréir lena gcúraimí féin de réir na tuairisce atá orthu in Airteagal 3 de Choinbhinsiún Aonair na Náisiún Aontaithe ar Dhrugaí Támhshuanacha (1961), arna leasú le Prótacal 1972, nó in Airteagal 2 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Shubstaintí Síceatrópacha (1971).

  ‘United Nations system’ means the World Health Organisation, the Commission on Narcotic Drugs and the Economic and Social Committee acting in accordance with their respective responsibilities as described in Article 3 of the 1961 United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol, or in Article 2 of the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le substaintí sícighníomhacha nua

 628. #1857939

  tairiscint i gcomhair rúin ina luaitear an bhformheasann an Pharlaimint an cinneadh beartaithe, nó an ndiúltaíonn sí dó, agus féadfaidh tograí a bheith sa tairiscint sin a thabharfar ar aird an Choinbhinsiúin nó a thabharfar ar aird chomhdháil ionadaithe rialtais na mBallstát;

  a motion for a resolution which states whether Parliament approves or rejects the proposed decision and which may contain proposals for the attention of the Convention or of the conference of representatives of the governments of the Member States,

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 629. #1857941

  Pharlaimint, ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán, ionadaithe na Parlaiminte a cheapadh ar an gCoinbhinsiún sin. Má chinneann an Chomhairle Eorpach Coinbhinsiún a chomóradh, déanfaidh an

  If the European Council decides to convene a Convention, Parliament shall, on a proposal by the Conference of Presidents, appoint Parliament's representatives to that Convention.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 630. #603086

  Chun cuspóirí Rialachán (CE) Uimh. 111/2005, arna leasú leis an Rialachán seo, a bhaint amach, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún chun coinníollacha a bhaineann le ceadúnais agus clárúchán a dheonú a leagan amach agus chun na cásanna nach gá ceadúnas nó clárúchán iontu a chinneadh, chun na critéir a bhunú chun a chinneadh conas is féidir cuspóirí dleathacha an idirbhirt a thaispeáint, chun an fhaisnéis atá ag teastáil ó na húdaráis inniúla agus ón gCoimisiún chun go mbeidh siad in ann faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí allmhairiúcháin, onnmhairiúcháin nó idirmheánacha oibreoirí a chinneadh, chun liostaí na dtíortha atá ina gcinn scríbe d’onnmhairithe substaintí sceidealaithe de chuid Chatagóir 2 agus Chatagóir 3 den Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ar cheart fógra réamh-onnmhairiúcháin a thabhairt dóibh a chinneadh, chun nósanna imeachta simplithe maidir le fógraí réamh-onnmhairiúcháin a chinneadh agus chun na comhchritéir a bheidh le cur i bhfeidhm ag na húdaráis inniúla a bhunú, chun nósanna imeachta simplithe maidir le húdarú onnmhairiúcháin a chinneadh agus chun na comhchritéir a bheidh le cur i bhfeidhm ag na húdaráis inniúla a bhunú, agus chun an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 a oiriúnú chun freagairt do threochtaí nua maidir le hatreorú réamhtheachtaithe drugaí agus chun aon leasú ar na táblaí san Iarscríbhinn a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a leanúint.

  In order to achieve the objectives of Regulation (EC) No 111/2005, as amended by this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission to set out the conditions for granting licences and registration and for determining cases where a licence or a registration is not required, to establish the criteria to determine how the licit purposes of the transaction may be demonstrated, to determine the information that is required by the competent authorities and by the Commission to allow them to monitor export, import or intermediary activities of operators, to determine the lists of the countries of destination to which exports of scheduled substances of Categories 2 and 3 of the Annex to Regulation (EC) No 111/2005 are to be preceded by a pre-export notification, to determine simplified pre-export notification procedures and to establish the common criteria to be applied by the competent authorities, to determine simplified export authorisation procedures and to establish the common criteria to be applied by the competent authorities, and to adapt the Annex to Regulation (EC) No 111/2005 in order to respond to new trends in diversion of drug precursors and to follow any amendment to the tables in the Annex to the United Nations Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1259/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha

 631. #1665400

  Ar an gcéad dul síos, d’fhéadfadh imthosca teacht chun cinn ina mbeidh soláthraithe seirbhísí rochtana ar an idrlíon faoi réir reachtaíocht de chuid an Aontais nó reachtaíocht náisiúnta a chomhlíonann dlí an Aontais (mar shampla, reachtaíocht a bhaineann le dlíthiúlacht ábhair, feidhmchlár nó seirbhísí, nó reachtaíocht a bhaineann le sábháilteacht phoiblí a chomhlíonadh, lena n-áirítear dlí coiriúil, lena gceanglaítear, mar shampla, ábhar sonrach, feidhmchláir shonracha nó seirbhísí sonracha a bhlocáil, nó le bearta lena gcuirtear an reachtaíocht sin i bhfeidhm nó chun feidhme, amhail bearta a bhfuil feidhm ghinearálta leo, orduithe cúirte, cinntí ó údaráis phoiblí ag a bhfuil na cumhachtaí ábhartha, nó bearta eile lena n-áirithítear go gcomhlíontar gníomhartha reachtacha de chuid an Aontais nó reachtaíocht náisiúnta den sórt sin (mar shampla, oibleagáidí chun orduithe cúirte a chomhlíonadh nó orduithe ó údaráis phoiblí lena gceanglaítear ábhar neamhdhlíthiúil a bhlocáil). An ceanglas maidir le dlí an Aontais a chomhlíonadh, baineann sé, inter alia, le comhlíonadh cheanglais Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”) i ndáil le feidhmiú cearta agus saoirsí bunúsacha a theorannú. Mar a fhoráiltear i dTreoir 2002/21/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [5], aon bhearta ar dóigh dóibh cearta bunúsacha nó shaoirsí bunúsacha a shrianadh, ní bheidh siad le forchur ach amháin má tá siad iomchuí, comhréireach agus riachtanach i sochaí dhaonlathach, agus beidh a gcur chun feidhme faoi réir coimircí leordhóthanacha nós imeachta i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, lena n-áirítear cosaint éifeachtach bhreithiúnach agus próis chuí.

  First, situations may arise in which providers of internet access services are subject to Union legislative acts, or national legislation that complies with Union law (for example, related to the lawfulness of content, applications or services, or to public safety), including criminal law, requiring, for example, blocking of specific content, applications or services. In addition, situations may arise in which those providers are subject to measures that comply with Union law, implementing or applying Union legislative acts or national legislation, such as measures of general application, court orders, decisions of public authorities vested with relevant powers, or other measures ensuring compliance with such Union legislative acts or national legislation (for example, obligations to comply with court orders or orders by public authorities requiring to block unlawful content). The requirement to comply with Union law relates, inter alia, to the compliance with the requirements of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’) in relation to limitations on the exercise of fundamental rights and freedoms. As provided in Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council [5], any measures liable to restrict those fundamental rights or freedoms are only to be imposed if they are appropriate, proportionate and necessary within a democratic society, and if their implementation is subject to adequate procedural safeguards in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, including its provisions on effective judicial protection and due process.

  Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena leagtar síos bearta maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon agus lena leasaítear Treoir 2002/22/CE maidir le seirbhís uilíoch agus cearta úsáideoirí a bhaineann le líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 632. #158711

  (b) in aon chás eile, ciallaíonn sé ón mbunlíne is gaire óna mbunaítear farraige theorann cheantar ar bith de réir Choinbhinsiún na Ginéive um an bhFarraige Teorann agus an Réigiún Tadhlach, 1958;

  ( b ) in any other case, means from the nearest base line from which the territorial sea of any territory is established in accordance with the Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, 1958;

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 633. #227722

  D’ainneoin fhorálacha an Ordaithe seo, más rud é gur imeachtaí lena mbaineann na Coinbhinsiúin na himeachtaí agus go mbeidh sainchónaí ar an gcosantóir i Stát Conarthach seachas an Stát

  Notwithstanding the provisions of this Order, where the proceedings are proceedings to which the Conventions apply and the defendant is domiciled in a Contracting State other than the State

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 634. #278897

  Tabharfar an toiliú sin i gcomhréir leis na Coinbhinsiúin atá ina gceangal ar an Stát sin agus lena dhlí baile.

  Such consent shall be given in accordance with the Conventions by which that State is bound, as well as with its domestic law.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 635. #283224

  (ii) staidéar ar éifeachtaí Airteagal 28 den Rialachán seo i dtaca le Coinbhinsiún na Háige an 4 Bealtaine 1971 maidir leis an dlí is infheidhme maidir le taismí bóthair.

  (ii) a study on the effects of Article 28 of this Regulation with respect to the Hague Convention of 4 May 1971 on the law applicable to traffic accidents.

  Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha ("An Róimh II")

 636. #297287

  Taispeántar teorainneacha agus foranna an Atlantaigh Thoir Theas in Iarscríbhinn III D. Seo a leanas cur síos ar Limistéar an Choinbhinsiúin ICSEAF.

  Annex III D shows the boundaries and subdivisions of the south-east Atlantic. A description of the ICSEAF Convention Area follows.

  Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)

 637. #309999

  cuir in iúl uimhir ICCAT an tsoithigh gabhála nó an ghaiste atá údaraithe chun iascaireacht a dhéanamh ar thuinnín gorm i limistéar Coinbhinsiúin ICAAT.

  indicate the ICCAT number of the catching vessel or trap authorised to fish bluefin tuna in the ICCAT Convention area.

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 638. #319528

  Má chinneann an Chomhairle Eorpach Coinbhinsiún a chomóradh, déanfaidh an Pharlaimint ionadaithe na Parlaiminte a cheapadh ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán.

  If the European Council decides to convene a Convention, the representatives of Parliament shall be appointed by Parliament upon a proposal by the Conference of Presidents.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 639. #327389

  - Coinbhinsiún Unesco ar Éagsúlacht Léirithe Cultúir a Chosaint agus a Chur Chun Cinn an 20 Deireadh Fómhair 2005 [5] a bhfuil an AE agus a iomaí Ballstát páirteach ann;

  - the Unesco Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions of 20 October 2005 [5] to which the EU and its many Member States are parties;

  Conclúidí na Comhairle maidir le seirbhísí faisnéise um shoghluaisteacht le haghaidh ealaíontóirí agus le haghaidh proifisiúnach cultúir (2011)

 640. #329509

  Comhaontaíonn an Chomhdháil gur chóir aontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint a dhéanamh ar dhóigh a chaomhnódh sainairíonna dhlí an Aontais.

  The Conference agrees that the Union's accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms should be arranged in such a way as to preserve the specific features of Union law.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 641. #330562

  Gníomhóidh an Chomhairle d'aon toil chomh maith ar mhaithe leis an gcomhaontú a bhaineann le haontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint;

  The Council shall also act unanimously for the agreement on accession of the Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 642. #332183

  A BHAINEANN LE HAIRTEAGAL 6(2) DEN CHONRADH AR AN AONTAS EORPACH MAIDIR LEIS AN AONTAS A AONTÚ DON CHOINBHINSIÚN EORPACH CHUN CEARTA AN DUINE AGUS SAOIRSÍ BUNÚSACHA A CHOSAINT

  RELATING TO ARTICLE 6(2) OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE ACCESSION OF THE UNION TO THE EUROPEAN CONVENTION ON THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 643. #332521

  Prótacal a bhaineann le hAirteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir leis an Aontas a aontú don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint

  Protocol relating to Article 6(2) of the Treaty on European Union on the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 644. #332746

  Ní féidir le páirtí eile sa chonradh imeachtaí a thabhairt i gcoinne tomhaltóra ach amháin i gcúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil sainchónaí ar an tomhaltóir.

  Proceedings may be brought against a consumer by the other party to the contract only in the courts of the State bound by this Convention in which the consumer is domiciled.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 645. #332762

  Ní fhéadfaidh fostóir imeachtaí a thionscnamh ach amháin i gcúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil sainchónaí ar an bhfostaí.

  An employer may bring proceedings only in the courts of the State bound by this Convention in which the employee is domiciled.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 646. #332770

  in imeachtaí arb é is cuspóir dóibh cearta in rem ar mhaoin dhochorraithe nó tionóntachtaí maoine dochorraithe, cúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil an mhaoin.

  in proceedings which have as their object rights in rem in immovable property or tenancies of immovable property, the courts of the State bound by this Convention in which the property is situated.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 647. #332969

  Ar aon slí, cuirfidh an chúirt a éistfidh an chaingean Airteagal 26 den Choinbhinsiún seo chun feidhme.

  The court hearing the action shall, in any event, apply Article 26 of this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 648. #332972

  Nuair a dhéanann coinbhinsiún ar ábhar áirithe inar páirtithe an Stát tionscnaimh agus an Stát chun a ndéantar an t-iarratas araon coinníollacha a leagan síos beidh feidhm ag na coinníollacha sin.

  Where a convention on a particular matter to which both the State of origin and the State addressed are parties lays down conditions for the recognition or enforcement of judgments, those conditions shall apply.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 649. #332987

  Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i ngníomh i ndáil le haon Pháirtí eile ar an gcéad lá den tríú mí i ndiaidh taisceadh a ionstraime daingniúcháin.

  The Convention shall enter into force in relation to any other Party on the first day of the third month following the deposit of its instrument of ratification.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 650. #332996

  Stáit dá dtagraítear i mír 1 ar mian leo teacht chun bheith ina bPáirtí Conarthach leis an gCoinbhinsiún seo, díreoidh siad a n-iarratas chuig an Taiscí.

  States referred to in paragraph 1, which wish to become a Contracting Party to this Convention, shall address their application to the Depositary.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 651. #333014

  Tiocfaidh an Coinbhinsiún i ngníomh, i leith Stáit aontaigh dá dtagraítear in Airteagal 70, ar an gcéad lá den tríú mí tar éis thaisceadh a ionstraime aontachais.

  In respect of an acceding State referred to in Article 70, the Convention shall enter into force on the first day of the third month following the deposit of its instrument of accession.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 652. #333019

  Féadfaidh aon Pháirtí Conarthach, tráth ar bith, an Coinbhinsiún a shéanadh trí fhógra a chur chuig an Taiscí.

  Any Contracting Party may, at any time, denounce the Convention by sending a notification to the Depositary.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 653. #333039

  Déanfaidh an Buanchoiste aon leasú ar Iarscríbhinní V go VI, go huile, agus VIII go IX, go huile, leis an gCoinbhinsiún seo a ghlacadh de réir Airteagal 4 de Phrótacal 2.

  Any amendment of Annexes V through VI and VIII through IX to this Convention shall be adopted by the Standing Committee in accordance with Article 4 of Protocol 2.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 654. #333110

  Féadfaidh an Coiste, go háirithe, ceisteanna a chur ar Stáit aontacha dá dtagraítear in Airteagal 70(1)(c) maidir lena gcóras bhreithiúnacha agus maidir le cur chun feidhme an Choinbhinsiúin.

  In particular, the Committee may ask acceding States referred to in Article 70(1)(c) questions about their judicial systems and the implementation of the Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 655. #337649

  Gan dochar don dlí idirnáisiúnta, do choinbhinsiúin idirnáisiúnta ná don reachtaíocht Chomhphobail i réimsí eile, beidh feidhm go haonfhoirmeach ag an gCód ar fud chríoch custaim an Chomhphobail.

  Without prejudice to international law and conventions and Community legislation in other fields, the Code shall apply uniformly throughout the customs territory of the Community.

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 656. #344027

  Taispeántar teorainneacha agus foranna an Atlantaigh Thoir Theas in Iarscríbhinn III D. Seo a leanas cur síos ar Limistéar an Choinbhinsiúin ICSEAF.

  Annex III D shows the boundaries and subdivisions of the south-east Atlantic. A description of the ICSEAF Convention Area follows.

  Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)

 657. #432614

  (c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “an Coinbhinsiún Sábháltachta”:

  (c) substituting for the definition of “the Safety Convention” the following:

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 658. #433760

  Le linn dó nó di na rialacháin sin a dhéanamh, tabharfaidh an tAire aird chuí ar na treoirlínte iomchuí de chuid Chód an Choinbhinsiúin.

  In making such regulations the Minister shall give due consideration to the relevant guidelines of the Code of the Convention.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 659. #438735

  (b) a chéile a choimeád ar an eolas i dtaobh oibriú an Choinbhinsiúin agus, a mhéid is féidir é, deireadh a chur le aon bhacainní le feidhm an Choinbhinsiúin.

  (b) keep one another informed about the operation of the Convention and, as far as possible, eliminate any obstacles to its application.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 660. #456675

  (c) cineál an chiona ar ina leith a tugadh suas an duine, agus tuairisc an chiona sin faoi dhlí na tíre Coinbhinsiúin, agus

  (c) the nature, and description under the law of the Convention country, of the offence in respect of which the person has been surrendered, and

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 661. #456840

  — féadfaidh an Stát iarrtha úsáid a bhaint as an nós imeachta simplithe sin má tá iarraidh ar eiseachadadh de réir bhrí Airteagal 12 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh faighte aige san idirlinn.

  — may use this simplified procedure if a request for extradition within the meaning of Article 12 of the European Convention on Extradition has reached it in the meantime.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 662. #456954

  Ní fhéadfar eiseachadadh a dhiúltú ar an bhforas gur náisiúnach de chuid an Bhallstáit iarrtha de réir bhrí Airteagal 6 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh an duine a éilítear.

  Extradition may not be refused on the ground that the person claimed is a national of the requested Member State within the meaning of Article 6 of the European Convention on Extradition.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 663. #461495

  ciallaíonn “Lárionad Coinbhinsiúin” an Lárionad Náisiúnta Comhdhála ar a dtugtar An Lárionad Coinbhinsiúin, Baile Átha Cliath, atá ag Duga Spionsair, Cé an Phoirt Thuaidh, i gCathair Átha Cliath;

  “Convention Centre” means the National Conference Centre known as The Convention Centre, Dublin, situated at Spencer Dock, North Wall Quay, in the City of Dublin;

  AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA (AN LÁRIONAD NÁISIÚNTA COMHDHÁLA) 2010

 664. #462436

  Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm ar an nóchadú lá tar éis an dáta a thaiscfear an tríú hionstraim dhaingniúcháin nó aontachais.

  This Convention shall come into force on the ninetieth day following the date of deposit of the third instrument of ratification or accession.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 665. #462781

  Déanfar ionstraimí daingniúcháin, glactha nó formheasta an Choinbhinsiúin seo agus leasuithe air a thaisceadh leis an mBanc agus gníomhóidh an Banc mar earbthach ar an gCoinbhinsiún seo.

  Instruments of ratification, acceptance or approval of this Convention and of amendments thereto shall be deposited with the Bank which shall act as the depositary of this Convention.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 666. #462782

  Cuirfidh an t-earbthach cóipeanna deimhnithe den Choinbhinsiún seo chuig na Stáit is comhaltaí den Bhanc agus chuig aon Stát eile ar tugadh cuireadh dó an Coinbhinsiún a shíniú.

  The depositary shall transmit certified copies of this Convention to States members of the Bank and to any other State invited to sign the Convention.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 667. #462791

  (e) an dáta a thiocfaidh aon leasú ar an gCoinbhinsiún seo i bhfeidhm de réir Airteagal 66; agus

  (e) the date on which any amendment of this Convention enters into force in accordance with Article 66; and

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 668. #475507

  (b) leis an gCoinbhinsiún i bhforlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá a rinneadh in Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961, agus

  (b) by the Convention supplementary to the Warsaw Convention done at Guadalajara on 18 September 1961, and

  AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2011

 669. #564472

  D’ainneoin fhorálacha an Ordaithe seo, más rud é gur imeachtaí lena mbaineann na Coinbhinsiúin na himeachtaí agus go mbeidh sainchónaí ar an gcosantóir i Stát Conarthach seachas an Stát.

  Notwithstanding the provisions of this Order, where the proceedings are proceedings to which the Conventions apply and the defendant is domiciled in a Contracting State other than the State.

  District Court (Affidavits) Rules, 1998

 670. #564727

  (2) Níl feidhm ag fo-riail (1) maidir leis na cionta seo a leanas: (a) cion faoin Acht Tréasa 1939, (b) dúnmharú, iarracht ar dhúnmharú, comhcheilg um dhúnmharú, píoráideacht, (c) cion faoi alt 7 (cinedhíothú, coireanna in aghaidh na daonnachta agus coireanna cogaidh) nó 8 (cionta coimhdeacha) den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta 2006, (d) cion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta) 2000, (e) cion dúnmharaithe faoi alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sábháilteacht Oibrithe na Náisiún Aontaithe) 2000, nó iarracht nó comhcheilg an cion sin a dhéanamh, (f) cion arb éard é marú nó iarracht ar mharú faoi mhír (h)nó(j) d’alt 2(1) den Acht um Shlándáil Mhuirí 2004, (g) cion dúnmharaithe faoi alt 6 nó 11 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005 nó iarracht cion den sórt sin a dhéanamh, (h) cion faoi alt 71, 71A, 72 nó 73 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006, (i) sárú tromchúiseach den saghas dá dtagraítear in alt 3(1)(i) den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive 1962, lena n-áirítear cion ag cúlpháirtí roimh an ngníomh nó i ndiaidh an ghnímh.”,

  (2) Sub-rule (1) does not apply to the following offences: (a) an offence under the Treason Act 1939, (b) murder, attempt to murder, conspiracy to murder, piracy, (c) an offence under section 7 (genocide, crimes against humanity and war crimes) or 8 (ancillary offences) of the International Criminal Court Act 2006, (d) an offence under the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act 2000, (e) the offence of murder under section 2 of the Criminal Justice (Safety of United Nations Workers) Act 2000, or an attempt or conspiracy to commit that offence, (f) the offence of killing or attempted killing under paragraph (h)or(j) of section 2 (1) of the Maritime Security Act 2004, (g) the offence of murder under section 6 or 11 of the Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 or an attempt to commit such offence, (h) an offence under section 71, 71A, 72 or 73 of the Criminal Justice Act 2006. (i) a grave breach such as is referred to in section 3(1)(i) of the Geneva Conventions Act 1962, including an offence by an accessory before or after the fact.”,

  District Court (Criminal Justice (Amendment) Act 2009) Rules 2010

 671. #567942

  Tá idirbheartaíocht ar siúl ag an Aontas freisin i ndáil le haontachas don Choinbhinsiún um Mhuir Bhailt a Chosaint i gCoinne an Truaillithe, arna shíniú i mí Aibreáin 1992 (Coinbhinsiún Bhúcairist).

  The Union is also negotiating accession to the Convention on the Protection of the Black Sea Against Pollution, signed in April 1992 (Bucharest Convention).

  Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 672. #598024

  Gan dochar don dlí idirnáisiúnta, do choinbhinsiúin idirnáisiúnta ná do reachtaíocht an Aontais i réimsí eile, beidh feidhm go haonfhoirmeach ag an gCód ar fud chríoch chustaim an Aontais.

  Without prejudice to international law and conventions and Union legislation in other fields, the Code shall apply uniformly throughout the customs territory of the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 673. #604825

  Dá réir sin, ba cheart go gcothófaí éagsúlacht cultúr ar an leibhéal idirnáisiúnta le clár tacaíochta d'earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta i gcomhréir leis an gcoinbhinsiún sin.

  Accordingly, a support programme for the cultural and creative sectors should foster cultural diversity at international level in line with that convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 674. #635916

  Dealraíonn sé gur cuireadh an t‑idirdhealú sin sa Choinbhinsiún ionas nach ngabhfadh an smál speisialta ''céastóireachta'' ach amháin le híde mhídhaonna tháireach a rinneadh d'aon ghnó a ghin fulaingt thromchúiseach chruálach... I dteannta léan na híde, tá gné a bhaineann le cuspóir na híde, mar a aithníodh sa Choinbhinsiún in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach ó na Náisiúin Aontaithe a tháinig i bhfeidhm an 26 Meitheamh 1987, ina sainmhínítear céastóireacht mar chéastóireacht a rinneadh d'aon ghnó chun pian léanmhar nó fulaingt léanmhar a chur ar dhuine agus é mar aidhm aici, inter alia, faisnéis a fháil, pionós a chur ar dhuine nó imeagla a chur air (Airteagal 1 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe) ….’

  This distinction would appear to have been embodied in the Convention to allow the special stigma of “torture” to attach only to deliberate inhuman treatment causing very serious and cruel suffering … In addition to the severity of the treatment, there is a purposive element, as recognised in the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which came into force on 26 June 1987, which defines torture in terms of the intentional infliction of severe pain or suffering with the aim, inter alia, of obtaining information, inflicting punishment or intimidating (Article 1 of the United Nations Convention) ….’

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 675. #640300

  Ba cheart Prótacal Nagoya a chur chun feidhme ar bhealach ina dtacófaí go frithpháirteach le hionstraimí idirnáisiúnta nach bhfuil bunoscionn le cuspóirí an Phrótacail nó le cuspóirí an Choinbhinsiúin.

  The Nagoya Protocol should be implemented in a manner that is mutually supportive with other international instruments that do not run counter to the Protocol’s objectives or to those of the Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 676. #646412

  Ba cheart, áfach, go mbeadh ar an mBallstát ina mbeidh oifig chláraithe bheartaithe EGTC le lonnú an coinbhinsiún a fhormheas go foirmiúil.

  However, the Member State where the proposed registered office of the EGTC is to be located should have to formally approve the convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 677. #646528

  Aontóidh na comhaltaí ar an gcoinbhinsiún dá dtagraítear in Airteagal 8, agus á áirithiú dóibh go bhfuil sé ag luí leis an bhformheas i gcomhréir le mír 3 den Airteagal seo.

  The members shall agree on the convention referred to in Article 8 while ensuring consistency with the approval in accordance with paragraph 3 of this Article.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 678. #686460

  an Coinbhinsiún idir an Fhrainc agus an Iodáil ar Fhorghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála, a síníodh sa Róimh an 3 Meitheamh 1930;

  the Convention between France and Italy on the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, signed at Rome on 3 June 1930;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 679. #686464

  an Coinbhinsiún idir an Danmhairg, an Fhionlainn, an Iorua agus an Íoslainn ar Fhéimheacht, a síníodh i gCóbanhávan an 7 Samhain 1933;

  the Convention between Denmark, Finland, Norway, Sweden and Iceland on Bankruptcy, signed at Copenhagen on 7 November 1933;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 680. #686466

  an Coinbhinsiún idir Daon-Phoblacht Chónaidhmitheach na hIúgslaive agus Ríocht na Gréige ar Aithint agus Forghníomhú Breithiúnas go Cómhalartach, a síníodh san Aithin an 18 Meitheamh 1959;

  the Convention between the Federative People's Republic of Yugoslavia and the Kingdom of Greece on the Mutual Recognition and Enforcement of Judgments, signed at Athens on 18 June 1959;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 681. #686468

  an Coinbhinsiún idir Daon-Phoblacht Chónaidhmitheach na hIúgslaive agus Poblacht na hIodáile ar Chomhar Breithiúnach Cómhalartach in Ábhair Sibhialta agus Riaracháin, a síníodh san Aithin an 3 Nollaig 1960;

  the Convention between the Federative People's Republic of Yugoslavia and the Italian Republic on Mutual Judicial Cooperation in Civil and Administrative Matters, signed at Rome on 3 December 1960;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 682. #686470

  an Coinbhinsiún idir Rialtas na hIúgslaive agus Rialtas na Fraince ar Aithint agus Forghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála, a síníodh i bPáras an 18 Bealtaine 1971;

  the Convention between the Governments of Yugoslavia and France on the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, signed at Paris on 18 May 1971;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 683. #697279

  Ar mhaithe le deimhneacht agus soiléire dhlíthiúil, ba cheart na Gníomhaíochtaí Comhpháirteacha sin atá imithe as feidhm, an Coinbhinsiún sin, an Gníomh sin ón gComhairle agus an Cinneadh Réime sin a aisghairm.

  For reasons of legal certainty and clarity, those obsolete Joint Actions, that Convention, that Council Act and that Framework Decision should be repealed.

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 684. #721847

  Gníomhóidh an Chomhairle d'aon toil chomh maith ar mhaithe leis an gcomhaontú a bhaineann le haontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint;

  The Council shall also act unanimously for the agreement on accession of the Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 685. #723467

  A BHAINEANN LE hAIRTEAGAL 6(2) DEN CHONRADH AR AN AONTAS EORPACH MAIDIR LEIS AN AONTAS A AONTÚ DON CHOINBHINSIÚN EORPACH CHUN CEARTA AN DUINE AGUS SAOIRSÍ BUNÚSACHA A CHOSAINT

  RELATING TO ARTICLE 6(2) OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE ACCESSION OF THE UNION TO THE EUROPEAN CONVENTION ON THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 686. #723980

  Comhaontaíonn an Chomhdháil gur chóir aontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint a dhéanamh ar dhóigh a chaomhnódh sainairíonna dhlí an Aontais.

  The Conference agrees that the Union's accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms should be arranged in such a way as to preserve the specific features of Union law.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 687. #727520

  a mhéid is féidir, go ndéanfar an cur isteach is lú is féidir ar oibríochtaí soithí iascaireachta agus gaistí a bheidh i mbun iascaireachta i limistéar an Choinbhinsiúin.

  to the extent possible, minimal disruption to the operations of fishing vessels and traps fishing in the Convention Area.

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 688. #1034233

  Más rud é, faoin gCoinbhinsiún, gur féidir faoiseamh a thabhairt sa Stát nó sna Stáit Aontaithe i leith aon ioncaim agus go ndealraíonn sé, maidir leis an measúnú le haghaidh cánach ioncaím nó cánach brabús corparáide a rinneadh i leith an ioncaim, nach i leith a mhéid iomláin a rinneadh é nó go bhfuil sé neamhchruinn ag féachaint don chreidmheas, más ann, atá le tabhairt faoin gCoinbhinsiún, féadfar aon mheasúnuithe breise a dhéanamh is gá chun a áirithiú go ndéanfar méid iomlán an ioncaim a mheasúnú agus go dtabharfar an creidmheas cuí, más ann, ina leith, agus i gcás an t-ioncam a chur ar iontaoibh aon phearsan sa Stát chun a íoctha, féadfar aon mheasúnú breise den tsórt sin i leith cánach ioncaim a dhéanamh ar fháltaí an ioncaim faoi Chás VI de Sceideal D.

  Where, under the Convention, relief may be given either in the State or in the United States in respect of any income and it appears that the assessment to income tax or to corporation profits tax made in respect of the income is not made in respect of the full amount thereof or is incorrect having regard to the credit, if any, which falls to be given under the Convention, any such additional assessments may be made as are necessary to ensure that the total amount of the income is assessed and the proper credit, if any, is given in respect thereof, and where the income is entrusted to any person in the State for payment, any such additional assessment to income tax may be made on the recipient of the income under Case VI of Schedule D.

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 689. #1049772

  (a) tír ar dearbhaíodh faoi alt 4 den Acht seo gur ghlac a rialtas leis an gCoinbhinsiún Sábháltachta agus nár dearbhaíodh amhlaidh gur shéan a rialtas an Coinbhinsiún sin;

  ( a ) a country the government of which has been declared under section 4 of this Act to have accepted the Safety Convention, and has not been so declared to have denounced that Convention;

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 690. #1049802

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún Sábháltachta” an Coinbhinsiún Eadarnáisiúnta um Shábhaltacht Anama ar Muir a síníodh thar ceann an Rialtais i Londain an 10ú lá de Mheitheamh, 1948;

  "the Safety Convention" means the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on the 10th day of June, 1948;

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 691. #1067941

  ciallaíonn “Coinbhinsiún na bPríosúnach Cogaidh” Coinbhinsiún na Geinéibhe maidir leis an gCóir a cuirfear ar Phríosúnaigh Cogaidh, a síníodh thar ceann na hÉireann sa Gheinéibh an 19ú lá de Nollaig, 1949;

  "the Prisoners of War Convention" means the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War which was signed on behalf of Ireland at Geneva on the 19th day of December, 1949;

  Uimhir 28 de 1954: ACHT NA CROISE DEIRGE, 1954

 692. #1114884

  (b) chun críche a cheadaíonn aon choinbhinsiún, conradh, nó comhshocraíocht atá i bhfeidhm de thuras na huaire idir an Stát agus an tír ar léi an bád sin, nó

  ( b ) a purpose recognised by any convention, treaty or arrangement for the time being in force between the State and the country to which such boat belongs, or

  Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

 693. #1114896

  (b) chun críche a cheadaíonn aon choinbhinsiún, conradh nó comhshocraíocht atá i bhfeidhm de thuras na huaire idir an Stát agus an tír ar léi an bád sin, nó

  ( b ) a purpose recognised by any convention, treaty or arrangement for the time being in force between the State and the country to which such boat belongs, or

  Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

 694. #1155738

  Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh feabhsú staid an lucht créachtaithe agus an lucht breoite i bhfórsaí armtha ar an machaire den 12 Lúnasa, 1949.) [EN]

  Next (FIRST SCHEDULE) [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 695. #1155898

  Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh feabhsú staid an lucht créachtaithe agus an lucht breoite i bhfórsaí armtha ar an machaire den 12 Lúnasa, 1949.

  GENEVA CONVENTION FOR THE AMELIORATION OF THE CONDITION OF THE WOUNDED AND SICK IN ARMED FORCES IN THE FIELD OF AUGUST 12, 1949.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 696. #1156302

  Toirmisctear bearta díoltais a imirt ar an lucht créachtaithe, an lucht breoite, an pearsanra, na foirgnimh nó an trealamh a choimircítear leis an gCoinbhinsiún.

  Reprisals against the wounded, sick, personnel, buildings or equipment protected by the Convention are prohibited. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 697. #1156402

  Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh feabhsú staid an lucht créachtaithe agus an lucht breoite i bhfórsaí armtha ar an machaire den 12 Lúnasa, 1949.)

  GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962) Previous (FIRST SCHEDULE)

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 698. #1156513

  Bainfidh an Coinbhinsiún seo leis an lucht créachtaithe, breoite agus longbhriste ar muir de na hearnálacha seo a leanas:

  The present Convention shall apply to the wounded, sick and shipwrecked at sea belonging to the following categories:

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 699. #1158547

  Ní bheidh forálacha an Choinbhinsiúin ina mbac ar dhaoine coimircithe a cúisíodh i gcionta in aghaidh an ghnáthdhlí choiriúil a eiseachadadh de bhun conarthaí eiseachadta a rinneadh roimh thosach na cogaíochta.

  The provisions of this Article do not constitute an obstacle to the extradition, in pursuance of extradition treaties concluded before the outbreak of hostilities, of protected persons accused of offences against ordinary criminal law. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 700. #1159166

  (2) stopadh na bpribhléidí a dheonaítear de bhreis agus de bharr ar an gcóireáil dá bhforáiltear leis an gCoinbhinsiún seo;

  (2) discontinuance of privileges granted over and above the treatment provided for by the present Convention;

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 701. #1214805

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an 17ú lá de Mheitheamh, 1960;

  "the Convention" means the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on the 17th day of June, 1960;

  Uimhir 20 de 1966: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1966

 702. #1214813

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún Sábháilteachta” an Coinbhinsiún Eadarnáisiúnta um Shábhálteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an 10ú lá de Mheitheamh, 1948.

  "the Safety Convention" means the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on the 10th day of June, 1948.

  Uimhir 20 de 1966: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1966

 703. #1233331

  An fad a bheidh sé i gcúram an phoist beidh feidhm ag forálacha an Choinbhinsiúin seo maidir leis ar an bhforas céanna le ceann an phoist chonsalachta lena mbainfidh.

  While he is in charge of the post, the provisions of the present Convention shall apply to him on the same basis as to the head of the consular post concerned.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 704. #1234424

  Ní fóláir forálacha an Choinbhinsiúin maidir le haon sainghníomhaireacht a léiriú ag féachaint do na feidhmeanna atá curtha de chúram ar an ngníomhaireacht sin lena hionstraim bhunreachtúil.

  The provisions of the Convention in relation to any specialised agency must be interpreted in the light of the functions with which that agency is entrusted by its constitutional instrument. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 705. #1241526

  ciallaíonn “Coinbhinsiún 1966” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Ualachlínte a síníodh i Londain an 5ú lá d'Aibreán, 1966;

  "the Convention of 1966" means the International Convention on Load Lines signed in London on the 5th day of April, 1966;

  Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968

 706. #1274315

  (d) an Coinbhinsiún ar Institiúidí áirithe is coiteann do na Comhphobail Eorpacha, a síníodh sa Róimh an 25ú lá de Mhárta, 1957,

  ( d ) the Convention on certain Institutions common to the European Communities, signed at Rome on the 25th day of March, 1957,

  Uimhir 27 de 1972: ACHT NA gCOMHPHOBAL EORPACH, 1972

 707. #1280717

  [An tiontú oifigiúil] ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DON CHOINBHINSIÚN AR CHOSC AGUS PIONÓSÚ CHOIR AN CHINEDHÍOTHAITHE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS SIN.

  AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE AND TO PROVIDE FOR OTHER MATTERS CONNECTED THEREWITH.

  Uimhir 28 de 1973: AN tACHT UM CHINEDHÍOTHÚ, 1973

 708. #1280863

  Is é an 9 Nollaig 1948 an dáta a bheidh ar an gCoinbhinsiún seo agus tá comhúdarás ag na téacsanna sa tSínis, sa Bhéarla, sa Fhraincis, sa Rúisis agus sa Spáinnis de.

  The present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall bear the date of 9 December 1948. [GA]

  Uimhir 28 de 1973: AN tACHT UM CHINEDHÍOTHÚ, 1973

 709. #1281244

  Chun críocha an Choinbhinsiúin seo, meastar aerárthach a bheith ar eitilt ón nóiméad a fheidhmítear cumhacht le turgabháil go dtí an nóiméad a chríochnaíonn an rúid tuirlingthe.

  For the purposes of this Convention, an aircraft is considered to be in flight from the moment when power is applied for the purpose of take-off until the moment when the landing run ends.

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 710. #1281603

  Tar éis an 31 Nollaig, 1970, beidh an Coinbhinsiún ar oscailt do gach Stát chun a shínithe i Moscó, i Londain agus i Washington.

  After 31 December, 1970, the Convention shall be open to all States for signature in Moscow, London and Washington.

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 711. #1291121

  Tar éis an 10 Deireadh Fómhair, 1971, beidh an Coinbhinsiún ar oscailt do gach Stát chun a shínithe i Moscó, i Londain agus i Washington.

  After 10 October 1971, the Convention shall be open to all States for signature in Moscow, London and Washington.

  Uimhir 9 de 1975: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1975

 712. #1325424

  [EN] ciallaíonn “Coinbhinsiún 1969” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Idirghabháil ar an Mórmhuir i gCás Taismí ó Ola-Thruailliú, 1969;

  "the Convention of 1969" means the International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969;

  Uimhir 15 de 1977: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1977

 713. #1338675

  (b) chun críche a cheadaíonn aon choinbhinsiún, conradh nó comhshocraíocht atá i bhfeidhm de thuras na huaire idir an Stát agus an tír ar léi an bád sin, nó

  ( b ) a purpose recognised by any convention. treaty or arrangement for the time being in force between the State and the country to which such boat belongs, or

  Uimhir 18 de 1978: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1978

 714. #1338690

  (b) chun críche a cheadaíonn aon choinbhinsiún, conradh nó comhshocraíocht atá i bhfeidhm de thuras na huaire idir an Stát agus an tír ar léi an bád sin, nó

  ( b ) a purpose recognised by any convention, treaty or arrangement for the time being in force between the State and the country to which such boat belongs, or

  Uimhir 18 de 1978: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1978

 715. #1357705

  Ar Aghaidh (AN CHÉAD SCEIDEAL An Coinbhinsiún maidir le Dámhachtaintí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú)

  Next (FIRST SCHEDULE) No. 7/1980:

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 716. #1357765

  Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL An Coinbhinsiún maidir le Díospóidí Infheistíochta idir Stáit agus Náisiúnaigh Stát eile a Shocrú)

  Next (SECOND SCHEDULE) No. 7/1980:

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 717. #1357882

  Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm ar an nóchadú lá tar éis an dáta a thaiscfear an tríú hionstraim dhaingniúcháin nó aontachais.

  This Convention shall come into force on the ninetieth day following the date of deposit of the third instrument of ratification or accession.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 718. #1358442

  Déanfar ionstraimí daingniúcháin, glactha nó formheasta an Choinbhinsiúin seo agus leasuithe air a thaisceadh leis an mBanc agus gníomhóidh an Banc mar earbthach ar an gCoinbhinsiún seo.

  Instruments of ratification, acceptance or approval of this convention and of amendments thereto shall be deposited with the Bank which shall act as the depositary of this Convention.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 719. #1358443

  Cuirfidh an t-earbthach cóipeanna deimhnithe den Choinbhinsiún seo chuig na Stáit is comhaltaí den Bhanc agus chuig aon Stát eile ar tugadh cuireadh dó an Coinbhinsiún a shíniú.

  The depositary shall transmit certified copies of this Convention to States members of the Bank and to any other State invited to sign the Convention. [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 720. #1358457

  (e) an dáta a thiocfaidh aon leasú ar an gCoinbhinsiún seo i bhfeidhm de réir Airteagal 66; agus

  ( e ) the date on which any amendment of this Convention enters into force in accordance with Article 66;

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 721. #1378019

  ciallaíonn “Coinbhinsiún Osló” an Coinbhinsiún um Chosc ar Mhuir-Thruailliú trí Dhumpáil ó Longa agus ó Aerárthaí a rinneadh in Osló an 15ú lá d'Fheabhra, 1972;

  "the Oslo Convention" means the Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping from Ships and Aircraft done at Oslo on the 15th day of February, 1972;

  Uimhir 8 de 1981: AN tACHT UM DHUMPÁIL AR FARRAIGE, 1981

 722. #1384677

  ciallaíonn “Coinbhinsiún 1974” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an lú lá de Shamhain, 1974.

  "the Convention of 1974" means the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on the 1st day of November, 1974.

  Uimhir 33 de 1981: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1981

 723. #1384833

  (3) San alt seo ciallaíonn “Coinbhinsiún 1960” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an 17ú lá de Mheitheamh, 1960.

  (3) In this section "the Convention of 1960" means the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on the 17th day of June, 1960.

  Uimhir 33 de 1981: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1981

 724. #1456701

  (c) tuarascáil an Ollaimh Demetrios Evrigenis agus an Ollaimh K. D. Kerameus ar aontú na Poblachta Heilléanaí do Choinbhinsiún 1968 agus do Phrótacal 19713 ,

  ( c ) the report by Professor Demetrios Evrigenis and Professor K. D. Kerameus on the accession of the Hellenic Republic to the 1968 Convention and the 1971 Protocol 3 ,

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 725. #1457495

  —an Coinbhinsiún idir an Fhrainc agus an Iodáil ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, a síníodh sa Róimh an 3 Meitheamh 1930;

  — the Convention between France and Italy on the enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Rome on 3 June 1930;

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 726. #1457501

  —an Coinbhinsiún idir an Ghearmáin agus an Iodáil ar aithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, a síníodh sa Róimh an 9 Márta 1936;

  — the Convention between Germany and Italy on the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Rome on 9 March 1936;

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 727. #1457505

  —an Coinbhinsiún idir Ríocht na hÍsiltíre agus Poblacht na hIodáile ar aithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, a síníodh sa Róimh an 17 Aibreán 1959;

  — the Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Italian Republic on the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Rome on 17 April 1959;

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 728. #1457511

  —an Coinbhinsiún idir Ríocht na Beilge agus Poblacht na hIodáile ar aithint agus forghníomhú breithiúnas agus ionstraimí infhorghníomhaithe eile in ábhair shibhialta agus tráchtála, a síníodh sa Róimh an 6 Aibreán 1962;

  — the Convention between the Kingdom of Belgium and the Italian Republic on the recognition and enforcement of judgments and other enforceable instruments in civil and commercial matters, signed at Rome on 6 April 1962;

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 729. #1461392

  AGUS DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DON PHRÓT-ACAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA AR DHLITEANAS SIBHIALTA I LEITH DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1969, ARNA DHÉANAMH I LONDAIN, AN 19ú LÁ DE SHAMHAIN, 1976;

  AND TO GIVE EFFECT TO THE PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969, DONE AT LONDON ON THE 19TH DAY OF NOVEMBER, 1976;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 730. #1470870

  Ar Aghaidh (AN CHÉAD SCEIDEAL Coinbhinsiún chun Daoine Aonair a Chosaint maidir le Sonraí Pearsanta a Phróiseáil go hUathoibríoch, arna Dhéanamh i Strasbourg an 28ú lá d'Eanáir, 1981.)

  Split Screen Scáileán Roinnte Next (FIRST SCHEDULE)

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 731. #1471804

  Déanfar na bearta seo ar a dhéanaí an tráth a thiocfaidh an coinbhinsiún seo i bhfeidhm maidir leis an bPáirtí sin.

  These measures shall be taken at the latest at the time of entry into force of this convention in respect of that Party. [GA]

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 732. #1471995

  Féadfaidh Páirtí, Coiste Airí Chomhairle na hEorpa nó an Coiste Comhairleach leasuithe ar an gcoinbhinsiún seo a mholadh.

  Amendments to this convention may be proposed by a Party, the Committee of Ministers of the Council of Europe or the Consultative Committee.

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 733. #1477057

  Déanfar ionstraimí daingniúcháin, glactha nó formheasa an Choinbhinsiúin seo, agus leasuithe ar an gcéanna, a thaisceadh leis an mBanc agus is é an Banc a ghníomhóidh mar thaisclann don Choinbhinsiún seo.

  Instruments of ratification, acceptance or approval of this Convention and amendments thereto shall be deposited with the Bank which shall act as the depository of this Convention.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 734. #1477066

  Tabharfaidh an taisclann fógra do na Stáit sínitheacha go léir agus, ar an gCoinbhinsiún seo do theacht i bhfeidhm, don Ghníomhaireacht, i dtaobh na nithe seo a leanas:

  The depository shall notify all signatory States and, upon the entry into force of this Convention, the Agency of the following:

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 735. #1479774

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Rialacha Áirithe i dTaca le Dlínse Shibhialta in Ábhair a bhaineann le hImbhualadh, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952

  INTERNATIONAL CONVENTION ON CERTAIN RULES CONCERNING CIVIL JURISDICTION IN MATTERS OF COLLISION, SIGNED AT BRUSSELS, ON MAY 10, 1952

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 736. #1479900

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar rialacha áirithe i dtaca le dlínse shibhialta in ábhair a bhaineann le himbhualadh a síníodh sa Bhruiséil an 10ú lá de Bhealtaine, 1952.

  "the Convention" means the International Convention on certain rules concerning civil jurisdiction in matters of collision signed at Brussels on the 10th day of May, 1952.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 737. #1479942

  Ar Aghaidh (AN CHÉAD SCEIDEAL An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Maidir le Longa Farraige a Ghabháil, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952)

  Next (FIRST SCHEDULE)

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 738. #1480138

  Beidh sé de cheart ag aon Ardpháirtí Conarthach an Coinbhinsiún seo a shéanadh tráth ar bith tar éis dó a theacht i bhfeidhm maidir leis an Ardpháirtí Conarthach sin.

  Any High Contracting Party shall have the right to denounce this Convention at any time after the coming into force thereof in respect of such High Contracting Party.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 739. #1480159

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Rialacha Áirithe i d Taca Le Dlínse Shibhialta in Ábhair a Bhaineann Le hImbhualadh, a Síníodh sa Bhruiséil, an 10 Bealtaine, 1952 [EN]

  [GA] INTERNATIONAL CONVENTION ON CERTAIN RULES CONCERNING CIVIL JURISDICTION IN MATTERS OF COLLISION, SIGNED AT BRUSSELS, ON MAY 10, 1952.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 740. #1480237

  Beidh sé de cheart ag aon Ardpháirtí Conarthach an Coinbhinsiún seo a shéanadh tráth ar bith tar éis dó a theacht i bhfeidhm maidir leis an Ardpháirtí Conarthach sin.

  Any High Contracting Party shall have the right to denounce this Convention at any time after the coming into force thereof in respect of such High Contracting Party.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 741. #1506215

  An Coinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR) agus Prótacal 1978 leis an gCoinbhinsiún sin

  Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) and 1978 Protocol thereto

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 742. #1506217

  An Coinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR) a rinneadh sa Ghinéiv an 19ú lá de Bhealtaine, 1956

  Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) done at Geneva on the 19th day of May, 1956

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 743. #1506219

  An Prótacal leis an gCoinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR) a rinneadh sa Ghinéiv an 5ú lá d'Iúil, 1978

  Protocol to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) done at Geneva on the 5th day of July, 1978

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 744. #1506449

  AN COINBHINSIÚN AR AN gCONRADH LE hAGHAIDH IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR (CMR) AGUS PRÓTACAL 1978 LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN

  CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (CMR) AND 1978 PROTOCOL THERETO [GA]

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 745. #1506452

  CUID I AN COINBHINSIÚN AR AN gCONRADH LE hAGHAIDH IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR (CMR) A RINNEADH SA GHINÉIV AN 19ú LÁ DE BHEALTAINE, 1956

  [GA]

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 746. #1506467

  Chun críocha an Choinbhinsiúin seo, ciallaíonn “feithiclí” mótarfheithiclí, feithiclí altacha, leantóirí agus leath-leantóirí arna míniú in airteagal 4 den Choinbhinsiún um Thrácht ar Bhóithre dar dáta an 19 Meán Fómhair, 1949.*

  1

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 747. #1506959

  Beidh an Coinbhinsiún ar oscailt lena shíniú go dtí 31 Lúnasa 1956, agus an dáta sin san áireamh.

  The Convention shall be open for signature until 31 August 1956 inclusive.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 748. #1507043

  AN PRÓTACAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR AN gCONR-ADH LE hAGHAIDH IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR (CMR) A RINNEADH SA GHINÉIV AN 5ú LÁ d'IÚIL, 1978 [EN]

  PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (CMR) DONE AT GENEVA ON THE 5th DAY OF JULY, 1978

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 749. #1507050

  Chun críche an Phrótacail láithrigh ciallaíonn “Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR).

  For the purpose of the present Protocol "Convention" means the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR). [GA]

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 750. #1525609

  (d) an Coinbhinsiún ar Institiúidí áirithe is coiteann do na Comhphobail Eorpacha, a síníodh sa Róimh an 25ú lá de Mhárta, 1957,

  ( d ) the Convention on certain Institutions common to the European Communities, signed at Rome on the 25th day of March, 1957,

  Uimhir 30 de 1994: ACHT NA gCOMHPHOBAL EORPACH (LEASÚ), 1994

 751. #1540840

  (b) trí “a chinnfear de réir Rialacháin Inmheánacha an Chiste” a chur in ionad “a chinnfidh Tionól an Choinbhinsiúin ar an gCiste” i bhfo-alt (3), agus

  (b) the substitution in subsection (3) of "in accordance with the Internal Regulations of the Fund" for "by the Assembly of the Fund Convention", and

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 752. #1548169

  (d) an Coinbhinsiún ar Institiúidí áirithe is coiteann do na Comhphobail Eorpacha, a síníodh sa Róimh an 25ú lá de Mhárta, 1957,

  (d) the Convention on certain Institutions common to the European Communities, signed at Rome on the 25th day of March, 1957,

  Uimhir 25 de 1998: ACHT NA gCOMHPHOBAL EORPACH (LEASÚ), 1998

 753. #1554132

  (a) i bhfo-alt (1), tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe arCoinbhinsiún na Sibhialtach”:

  (a) in subsection (1), by the insertion after the definition of "the Civilians Convention" of the following definition:

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 754. #1555601

  3. Déanfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha agus na Páirtithe sa choinbhleacht an cúnamh a thugann eagraíochtaí den Chrois Dhearg (den Chorrán Dearg, den Leon Dearg agus den Ghrian Dhearg) agus Conradh Chumainn na Croise Deirge d'íospartaigh choinbhleachtaí, de réir fhorálacha na gCoinbhinsiún agus an Phrótacail seo agus de réir phrionsabail bhunúsacha na Croise Deirge mar atá foirmlithe ag Comhdhálacha Idirnáisiúnta na Croise Deirge, a éascú ar gach slí is féidir. [EN] 4. Déanfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha agus na Páirtithe sa choinbhleacht, a mhéid is féidir, saoráidí atá cosúil leo sin a luaitear i míreanna 2 agus 3 a chur ar fáil do na heagraíochtaí daonchairdiúla eile dá dtagraítear sna Coinbhinsiúin agus sa Phrótacal seo agus atá arna n-údarú go cuí ag na Páirtithe faoi seach sa choinbhleacht agus a dhéanann a ngníomhaíochtaí daonchairdiúla de réir fhorálacha na gCoinbhinsiún agus an Phrótacail seo.

  The High Contracting Parties and the Parties to the conflict shall, as far as possible, make facilities similar to those mentioned in paragraphs 2 and 3 available to the other humanitarian organisations referred to in the Conventions and this Protocol which are duly authorised by the respective Parties to the conflict and which perform their humanitarian activities in accordance with the provisions of the Conventions and this Protocol.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 755. #1561146

  ciallaíonn “an tAontas” an tAontas Idirnáisiúnta chun Cineálacha Nua Plandaí a Chosaint a cuireadh ar bun leis an gCoinbhinsiún;

  "the Union" means the International Union for the Protection of New Varieties of Plants founded by the Convention;

  Uimhir 41 de 1998: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH) (LEASÚ), 1998

 756. #1565285

  (i) ar cheann de na páirtithe bunaidh i gCoinbhinsiún 1968 (an Bheilg, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, an Fhrainc, an Iodáil, Lucsamburg agus an Ísiltír), nó

  (i) one of the original parties to the 1968 Convention (Belgium, the Federal Republic of Germany, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands), or

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 757. #1565365

  (d) tuarascáil an Uasail Almeida Cruz, an Uasail Desantes Real agus an Uasail P. Jenard ar Choinbhinsiún Aontachais 19894 .

  (d) the report by Mr. Almeida Cruz, Mr. Desantes Real and Mr. P. Jenard on the 1989 Accession Convention 4 .

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 758. #1565493

  (b) beidh an doiciméad bunaidh nó aon chóip de dhoiciméad a luaitear in Airteagal 46.2 nó 47 de Choinbhinsiún 1968 inghlactha mar fhianaise ar aon ní lena mbaineann an doiciméad.

  (b) the original or any copy of a document mentioned in Article 46.2 or 47 of the 1968 Convention shall be admissible as evidence of any matter to which the document relates.

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 759. #1565688

  Ar Aghaidh (AN CHÉAD SCEIDEAL An téacs de Choinbhinsiún 1968 arna leasú le Coinbhinsiún Aontachais 1978, Coinbhinsiún Aontachais 1982, Coinbhinsiún Aontachais 1989 agus Coinbhinsiún Aontachais 19961)

  Next (FIRST SCHEDULE)

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 760. #1565771

  Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL An téacs de Phrótacal 1971 arna leasú le Coinbhinsiún Aontachais 1978, Coinbhinsiún Aontachais 1982, Coinbhinsiún Aontachais 1989 agus Coinbhinsiún Aontachais 19961)

  Next (SECOND SCHEDULE)

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 761. #1577937

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Ullmhacht, Freagairt agus Comhoibriú maidir le hOla-Thruailliú, 1990, a rinneadh i Londain ar an 30ú lá de Shamhain 1990;

  “the Convention” means the International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990, done at London on the 30th day of November 1990;

  Uimhir 18 de 1999: AN tACHT UM THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1999

 762. #1586213

  Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL An Coinbhinsiún in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach)

  Next (SCHEDULE Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 763. #1592940

  1) Dréachtchinneadh ón gComhairle lena gcinntear cé acu forálacha de Choinbhinsiún 1995 ar nós imeachta simplithe i leith eiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus de Choinbhinsiún 1996 i ndáil leis an eiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh is forbairtí ar acquis Schengen de réir an Chomhaontaithe maidir leis an mbaint atá ag Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua le hacquis Schengen a chur i ngníomh, a chur chun feidhme agus a fhorbairt.

  1) DRAFT COUNCIL DECISION DETERMINING WHICH PROVISIONS OF THE 1995 CONVENTION ON SIMPLIFIED EXTRADITION PROCEDURE BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND OF THE 1996 CONVENTION RELATING TO THE EXTRADITION BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION CONSTITUTE DEVELOPMENTS OF THE SCHENGEN ACQUIS IN ACCORDANCE WITH THE AGREEMENT CONCERNING THE REPUBLIC OF ICELAND’S AND THE KINGDOM OF NORWAY’S ASSOCIATION WITH THE IMPLEMENTATION, APPLICATION AND DEVELOPMENT OF THE SCHENGEN ACQUIS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 764. #1594445

  Coinbhinsiún ACC-CEE i Lomé a síníodh an 28 Feabhra 1975. Comhaontú Inmheánach ar na Bearta agus na Nósanna Imeachta is gá chun an Coinbhinsiún a chur i ngníomh, agus an Comhaontú Inmheánach ar Mhaoiniú agus Riaradh Cabhrach ón gComhphobal,

  acp-eec convention of lomé signed on 28 february 1975, internal agreement on the measures and procedures required for implementation of the convention and the internal agreement on the financing and administration of community aid.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 765. #1595132

  An Comhaontú i dtaobh an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le húsáid theicneolaíocht an eolais chun críocha custaim a chur i bhfeidhm go sealadach idir Ballstáit áirithe den Aontas Eorpach.

  AGREEMENT ON PROVISIONAL APPLICATION BETWEEN CERTAIN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION OF THE CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 766. #1595133

  An Comhaontú i dtaobh an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le húsáid Theicneolaíocht an Eolais chun Críocha Custaim a chur i bhfeidhm go sealadach idir Bhallstáit áirithe den Aontas Eorpach, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 26 Iúil, 1995.

  AGREEMENT ON PROVISIONAL APPLICATION BETWEEN CERTAIN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION OF THE CONVENTION, DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION, ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES, DONE AT BRUSSELS ON 26 JULY, 1995.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 767. #1602720

  An Coinbhinsiún, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 (2) (c) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir leis an gcomhrac in aghaidh an éillithe ag Oifigigh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh nó Oifigigh de chuid Ballstáit den Aontas Eorpach.

  CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 (2) (C) OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE FIGHT AGAINST CORRUPTION INVOLVING OFFICIALS OF THE EUROPEAN COMMISSION OR OFFICIALS OF MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 768. #1602721

  An Coinbhinsiún, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le Cúnamh Frithpháirteach agus Comhar idir Riaracháin Chustaim, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 18 Nollaig, 1997.

  CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON MUTUAL ASSISTANCE AND COOPERATION BETWEEN CUSTOMS ADMINISTRATIONS, DONE AT BRUSSELS ON 18 DECEMBER, 1997.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 769. #1602722

  An Coinbhinsiún, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le húsáid Theicneolaíocht an Eolais chun Críocha Custaim, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 26 Iúil, 1995.

  CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES, DONE AT BRUSSELS ON 26 JULY, 1995.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 770. #1602723

  An Coinbhinsiún, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le húsáid theicneolaíocht an eolais chun críocha custaim.

  CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 771. #1602771

  An Coinbhinsiún ar aontachas na Poblachta Heilléanaí leis an gCoinbhinsiún ar an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha a osclaíodh lena shíniú sa Róimh an 19 Meitheamh 1980.

  CONVENTION ON THE ACCESSION OF THE HELLENIC REPUBLIC TO THE CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO CONTRACTUAL OBLIGATIONS OPENED FOR SIGNATURE IN ROME ON 19 JUNE 1980.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 772. #1608585

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Phrótacail a ghabhann le Coinbhinsiún Barcelona chun an Mheánmhuir a Chosaint ar Thruailliú, i dtaca le comhoibriú chun truailliú ag longa a chosc agus, i gcásanna éigeandála, chun truailliú na Meánmhara a chomhrac (COM(2003) 588 - C5-0497/2003 - 2003/0228(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE PROTOCOL TO THE BARCELONA CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE MEDITERRANEAN SEA AGAINST POLLUTION, CONCERNING COOPERATION TO PREVENT POLLUTION BY SHIPS AND, IN CASES OF EMERGENCY, TO COMBAT POLLUTION OF THE MEDITERRANEAN (COM(2003) 588 - C5-0497/2003 - 2003/0228(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 773. #1608588

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal in aghaidh Inimircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir nó san Aer, ar Prótacal é lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in Aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta, a chríochnú thar ceann an Chomhphobail

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE COMMUNITY, OF THE PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL OGANISED CRIME

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 774. #1608593

  Rún Reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal chun Gáinneáil ar Dhaoine, go hÁirithe ar Mhná agus ar Leanaí, a Chosc, a Chur faoi Chois agus Pionós a Ghearradh ina leith, ar Prótacal é lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in Aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta, a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANISED CRIME

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 775. #1614079

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan: Tuarascáil ar Sheimineár ar leibhéal AE Coinbhinsiún Prüm: Ceartas agus Gnóthaí Baile san Eoraip a Chomhtháthú nó a Ilroinnt? i bParlaimint na hEorpa sa Bhruiséil an 22 Meitheamh, 2006.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON JUSTICE, EQUALITY, DEFENCE AND WOMEN’S RIGHTS: REPORT ON EU LEVEL SEMINAR THE PRÜM CONVENTION: INTEGRATION OR FRAGMENTATION OF EUROPEAN JUSTICE AND HOME AFFAIRS? IN THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELS ON 22 JUNE, 2006.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 776. #1614093

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Ghnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh. Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 6: Tuarascáil ar: COM (2006) 288: Cinneadh ón gComhairle maidir lena údarú do Bhallstáit Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí Comhdhlúite 2006 de chuid na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta a dhaingniú, ar mhaithe leis an gComhphobal Eorpach. Aibreán, 2007

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS. EU SCRUTINY REPORT NO. 6: REPORT ON: COM (2006) 288: A COUNCIL DECISION ON AUTHORISING MEMBER STATES TO RATIFY, IN THE INTERESTS OF THE EUROPEAN COMMUNITY, THE 2006 CONSOLIDATED MARITIME LABOUR CONVENTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION. APRIL, 2007.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 777. #1617953

  An Comhchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan. Tuarascáil ar an togra Danmhargach le haghaidh Ionstraime ón gComhairle maidir le Prótacal a tharraingt suas ar bhonn Airteagal 43(1) den Choinbhinsiún ar Oifig Eorpach Póilíní a Bhunú (Coinbhinsiún Europol) lena leasaítear an Coinbhinsiún sin. [Doiciméad 10307/02 ón gComhairle].

  JOINT COMMITTEE ON JUSTICE, EQUALITY, DEFENCE AND WOMEN’S RIGHTS. REPORT ON DANISH PROPOSAL FOR A COUNCIL ACT ON THE DRAWING UP ON THE BASIS OF ARTICLE 43(1) OF THE CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN POLICE OFFICE (EUROPOL CONVENTION) OF A PROTOCOL AMENDING THAT CONVENTION. [COUNCIL DOCUMENT 10307/02].

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 778. #1626542

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh ag an Aontas ag an 12ú Comhthionól Ginearálta de chuid OTIF maidir le leasuithe áirithe ar an gCoinbhinsiún um Iompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (COTIF) agus ar na Foscríbhinní leis mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 389.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED BY THE UNION AT THE 12TH GENERAL ASSEMBLY OF OTIF AS REGARDS CERTAIN AMENDMENTS TO THE CONVENTION CONCERNING INTERNATIONAL CARRIAGE BY RAIL (COTIF) AND TO ITS APPENDICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 389.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 779. #1626732

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú leasaithe, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, ar an gCoinbhinsiún ar rochtain ar fhaisnéis, rannpháirteachas an phobail le linn cinntí a dhéanamh agus rochtain ar cheartas i gcúrsaí comhshaoil mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 338.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON ACCESS TO INFORMATION, PUBLIC PARTICIPATION IN DECISION MAKING AND ACCESS TO JUSTICE IN ENVIRONMENTAL MATTERS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 338.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 780. #1628083

  An Prótacal, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir leis an raon feidhme atá ag Sciúradh Fáltas sa Choinbhinsiún maidir le húsáid Theicneolaíocht an Eolais chun Críocha Custaim agus maidir le huimhir chlárúcháin na córa iompair a áireamh sa Choinbhinsiún, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 12 Márta, 1999.

  PROTOCOL DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE SCOPE OF THE LAUNDERING OF PROCEEDS IN THE CONVENTION ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES AND THE INCLUSION OF THE REGISTRATION NUMBER OF THE MEANS OF TRANSPORT IN THE CONVENTION, DONE AT BRUSSELS ON 12 MARCH, 1999.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 781. #1628085

  An Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le léiriú, trí réamhrialú ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, ar an gCoinbhinsiún maidir le hOifig Eorpach Póilíní (Europol) a bhunú.

  PROTOCOL DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON THE EUROPEAN UNION ON THE INTERPRETATION, BY WAY OF PRELIMINARY RULINGS, BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES OF THE CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN POLICE OFFICE (EUROPOL).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 782. #1628086

  An Prótacal, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint.

  PROTOCOL DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON THE EUROPEAN UNION ON THE INTERPRETATION, BY WAY OF PRELIMINARY RULINGS, BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES OF THE CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES' FINANCIAL INTERESTS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 783. #1628099

  Prótacal Leasuithe a ghabhann leis an gCoinbhinsiún ar an Eagraíocht Hidreagrafach Idirnáisiúnta (maille le téacs an Leagain Chomhdhlúite den Choinbhinsiún ar an Eagraíocht Hidreagrafach Idirnáisiúnta).

  PROTOCOL OF AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION (WITH TEXT OF THE CONSOLIDATED VERSION OF THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 784. #1628141

  An Prótacal, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint.

  PROTOCOL, DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON THE EUROPEAN UNION, TO THE CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES' FINANCIAL INTERESTS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 785. #1637009

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí Phrótacal Uimh. 11 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, ag Athstruchtúrú an tSásra Rialaithe arna Bhunú Leis, a shínigh Éire an 11 Bealtaine, 1994, ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann ar an 18ú lá de Dheireadh Fómhair, 1996.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF PROTOCOL NO. 11 TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS, RESTRUCTURING THE CONTROL MACHINERY ESTABLISHED THEREBY, SIGNED BY IRELAND ON 11 MAY, 1994, A COPY OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON THE 18TH DAY OF OCTOBER, 1996.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 786. #1637181

  Go gceadaíonn Dáil Éireann, de réir théarmaí Airteagal 29.5.2 den Bhunreacht, téarmaí an Phrótacail a rinneadh i Londain an 8ú lá de Shamhain, 1996 chun leasú a dhéanamh ar an gCoinbhinsiún um Chosc ar Mhuir-Thruailliú trí Fhuíoll agus Ábhar Eile a Dhumpáil, 1972 a bhfuil feidhm aige go hidirnáisiúnta.

  THAT DÁIL ÉIREANN, IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF ARTICLE 29.5.2 OF THE CONSTITUTION, APPROVES THE TERMS OF THE PROTOCOL DONE AT LONDON ON THE 8TH DAY OF NOVEMBER, 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 WHICH APPLIES INTERNATIONALLY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 787. #1637191

  Go gceadaíonn Dáil Éireann, de bhun Airteagal 29.5.2 de Bhunreacht na hÉireann, téarmaí an Chomhaontaithe ar fhorálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig, 1982, i ndáil le caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach a chur i ngníomh, arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 4 Lúnasa, 1995, agus ar leagadh an téacs de faoi bhráid Dháil Éireann an 27 Meán Fómhair, 2002.

  THAT DÁIL ÉIREANN, PUSUANT TO ARTICLE 29.5.2 OF BUNREACHT NA HÉIREANN, APPROVES THE TERMS OF THE AGREEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10TH DECEMBER, 1982, RELATING TO THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS, DONE AT NEW YORK ON 4TH AUGUST, 1995, THE TEXT OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 27TH SEPTEMBER, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 788. #1637448

  Go n-aontaíonn Seanad Éireann leis an moladh ón gCoiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí go dtabharfar cuireadh don Toscaire Oireachtais chuig Coinbhinsiún an AE ar Thodhchaí na hEorpa, John Bruton, T.D., Uasal, a bheith i láthair agus an Seanad a aitheasc agus freagraí a thabhairt ar cheisteanna ó Chomhaltaí ag an gcruinniú a bheidh aige an 12 Márta 2003.

  THAT SEANAD ÉIREANN AGREES WITH THE RECOMMENDATION OF THE COMMITTEE ON PROCEDURE AND PRIVILEGES, THAT THE OIREACHTAS DELEGATE TO THE EU CONVENTION ON THE FUTURE OF EUROPE, MR. JOHN BRUTON, T.D. BE INVITED TO ATTEND AND ADDRESS THE SEANAD AND REPLY TO QUESTIONS FROM MEMBERS AT ITS MEETING ON 12 MARCH 2003.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 789. #1641872

  An Bille um Chosaint Leanaí(Coinbhinsiún na Háige), 1998 do thabhairt feidhm dlí don Choinbhinsiún ar dhlínse, ar an dlí infheidhme, ar aithint, ar fhorghníomhú agus ar chomhoibriú i leith freagrachta tuismitheoirí agus bearta chun leanaí a chosaint,a síníodh sa Háig an 19ú lá de Dheireadh Fómhair,1996,do leasú ailt 14 agus 30 den Acht um Fhuadach Leanaí agus Forghníomhú Orduithe Coimeádta,1991, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe iarmhartacha agus nithe gaolmhara.

  THE PROTECTION OF CHILDREN(HAGUE CONVENTION) BILL, 1998. TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION ON JURISDICTION, APPLICABLE LAW, RECOGNITION, ENFORCEMENT AND CO-OPERATION IN RESPECT OF PARENTAL RESPONSIBILITY AND MEASURES FOR THE PROTECTION OF CHILDREN, SIGNED AT THE HAGUE ON THE 19TH DAY OF OCTOBER, 1996, TO AMEND SECTIONS 14 AND 30 OF THE CHILD ABDUCTION AND ENFORCEMENT OF CUSTODY ORDERS ACT, 1991, AND TO PROVIDE FOR CONSEQUENTIAL AND RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 790. #1642340

  Tá a bhreithniú ar an Ordú seo a leanas ina dhréacht críochnaithe ag an Roghchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí:- an togra go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí Choinbhinsiún Bheirn chun Saothair Liteartha agus Ealaíonta a Chosaint (Ionstraim Pháras an 24 Iúil, 1971, arna leasú an 28 Meán Fómhair, 1979), ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 2 Meitheamh, 2004.

  THE SELECT COMMITTEE ON ENTERPRISE AND SMALL BUSINESS HAS COMPLETED ITS CONSIDERATION OF THE FOLLOWING ORDER IN DRAFT: - THE PROPOSAL THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS (PARIS ACT OF 24 JULY, 1971, AS AMENDED ON 28 SEPTEMBER, 1979), COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 2ND OF JUNE, 2004.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 791. #1645169

  Sraith Conarthaí, 17/2000. Prótacal idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Cánachas Dúbailte a Sheachaint agus Cosc a Chur le hImghabháil Fhioscach maidir le Cánacha ar Ioncam agus ar Ghnóchain Chaipitiúla a síníodh i mBaile Átha Cliath an 2 Meitheamh, 1976, arna leasú leis na Prótacail a síníodh i mBaile Átha Cliath an 28 Deireadh Fómhair, 1976 agus i Londain an 7 Samhain, 1994.

  TREATY SERIES, 17/2000. PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AMENDING THE CONVENTION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL GAINS SIGNED AT DUBLIN ON 2 JUNE, 1976, AS AMENDED BY THE PROTOCOLS SIGNED AT DUBLIN ON 28 OCTOBER, 1976 AND AT LONDON ON 7 NOVEMBER,1994.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 792. #1645215

  Sraith Conarthaí, 9/1996. Coinbhinsiún idir Éire agus Rialtas na Seice chun Cánachas Dúbailte a sheachaint agus Cosc a Chur le hImghabháil Fhioscach maidir le Cánacha ar Ioncam agus ar Chaipiteal. Síníodh i bPrág an 14 Samhain, 1995. Malartú Litreacha maidir le teacht i bhfeidhm dar dáta an 19 Samhain, 1995, agus an 21 Aibreán, 1996, faoi seach. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 21 Aibreán, 1996.

  TREATY SERIES, 9/1996. CONVENTION BETWEEN IRELAND AND THE CZECH REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL. SIGNED AT PRAGUE ON 14 NOVEMBER, 1995. EXCHANGE OF LETTERS RE. ENTRY INTO FORCE DATED 19 DECEMBER, 1995 AND 21 APRIL, 1996 RESPECTIVELY. ENTERED INTO FORCE FOR IRELAND ON 21 APRIL, 1996.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 793. #1672952

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 327, 9.12.2017, Ich. 20).”;

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).’;

  Rialachán (AE) 2017/2225 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta

 794. #1674850

  Bhí 21ú Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (UNFCCC) ar siúl i bPáras ón 30 Samhain go dtí an 12 Nollaig 2015.

  The 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) took place in Paris from 30 November to 12 December 2015.

  Rialachán (AE) 2017/2392 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach

 795. #1685037

  Tá an Rialachán seo ina chuid de chur chun feidhme ghealltanais an Aontais faoi Chomhaontú Pháras a glacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“UNFCCC”).

  This Regulation forms part of the implementation of the Union’s commitments under the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change (‘UNFCCC’).

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 796. #1685490

  Tá an Rialachán seo ina chuid de chur chun feidhme ranníocaíochtaí an Aontais faoi Chomhaontú Pháras, a glacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“UNFCCC”).

  This Regulation forms part of the implementation of the Union’s contributions under the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change (‘UNFCCC’).

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 797. #1692738

  Tarchuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis sin chuig Rúnaíocht SPRFMO 15 lá ar a laghad roimh an dáta a théann an soitheach lena mbaineann isteach i Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO den chéad uair.

  The Commission shall transmit that information to the SPRFMO Secretariat at least 15 days prior to the date of first entry in the SPRFMO Convention Area.

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 798. #1714987

  Maidir leis an méid sin, ba cheart dóibh a bheith comhfhreagrach do na ceanglais a bunaíodh ar an leibhéal idirnáisiúnta, a leagtar síos i gCoinbhinsiún Chicago.

  They should correspond to the requirements which have been established in this regard at international level, as laid down in the Chicago Convention.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 799. #1762106

  Leagtar an ceart sin síos in Airteagal 8 den Chairt, in Airteagal 16 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus in Airteagal 8 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine.

  This right is established by Article 8 of the Charter and Article 16 of the Treaty on the Functioning of the European Union, and in Article 8 of the European Convention on Human Rights.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 800. #1764371

  Leagtar an ceart sin síos in Airteagal 8 den Chairt, in Airteagal 16 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus in Airteagal 8 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine.

  This right is established by Article 8 of the Charter and Article 16 of the Treaty on the Functioning of the European Union,