Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

deimhnigh

deimhniú

taisce

58 results

 1. #1286899

  Idirbhearta i ndeimhnithe taiscthe agus i dtaiscí insannta.

  Transactions in certificates of deposit an assignable deposits.

  Number 27 of 1974: FINANCE ACT, 1974

 2. #496833

  (a) in ionstraimí margaidh airgid (seiceanna, billí, deimhnithe taisce, etc.);

  (a) money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, etc.);

  CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) ACT 2010

 3. #574158

  taiscí coigiltis, leabhair choigiltis, cairteacha coigiltis doshannta nó deimhnithe taisce doshannta;

  savings deposits, savings books, non-negotiable savings certificates or non-negotiable certificates of deposit;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 4. #574168

  Ní áirítear le taiscí eile deimhnithe soshannta ar thaiscí agus cairteacha coigiltis soshannta.

  Other deposits do not include negotiable certificates of deposit and negotiable savings certificates.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 5. #712815

  margaí taiscí neamhurraithe eile, lena n-áirítear deimhnithe taisce agus páipéar tráchtála; agus

  other unsecured deposit markets, including certificates of deposit and commercial paper, and

  Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 (Text with EEA relevance)

 6. #991770

  Deimhnithe taisce agus barántais i leith earraí a sheachadadh.

  Certificates of deposit and warrants for delivery of goods.

  Number 9 of 1946: HARBOURS ACT, 1946

 7. #1488741

  (f) banc taisce iontaobhais atá deimhnithe faoi na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1979;

  ( f ) a trustee savings bank certified under the Trustee Savings Banks Acts, 1863 to 1979;

  Number 16 of 1989: CENTRAL BANK ACT, 1989

 8. #1488901

  (v) taiscí arb ionannas dóibh deimhnithe inaistrithe ar thaiscí,

  (v) deposits represented by negotiable certificates of deposit,

  Number 16 of 1989: CENTRAL BANK ACT, 1989

 9. #1351545

  ciallaíonn “banc” sealbhóir ar cheadúnas faoi alt 9 d'Acht an Bhainc Ceannais, 1971 , nó banc taisce iontaobhais arna dheimhniú faoi na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1979;

  "bank" means the holder of a licence under section 9 of the Central Bank Act, 1971 , or a trustee savings bank certified under the Trustee Savings Banks Acts, 1863 to 1979;

  Number 27 of 1979: HOUSING (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1979

 10. #1353343

  ciallaíonn “banc taisce iontaobhais” banc taisce iontaobhais arna dheimhniú faoi na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1979.

  "trustee savings bank" means a trustee savings bank certified under the Trustee Savings Banks Acts, 1863 to 1979.

  Number 40 of 1979: PAYMENT OF WAGES ACT, 1979

 11. #1437622

  (b) i ndáil le cuideachta is banc taisce iontaobhais arna dheimhniú faoi na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1965,

  ( b ) a company that is a trustee savings bank certified under the Trustee Savings Banks Acts, 1863 to 1965,

  Number 25 of 1986: COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 1986

 12. #1494939

  ciallaíonn “iarbhanc” banc taisce iontaobhais a bhí, díreach roimh thosach feidhme Chuid II, arna dheimhniú faoi na hAchtanna;

  "former bank" means a trustee savings bank that immediately before the commencement of Part II stood certified under the Acts;

  Number 21 of 1989: TRUSTEE SAVINGS BANKS ACT, 1989

 13. #777564

  (a) má bhíonn an chuideachta tar éis scríbhinn bhunaidh deimhniú den tsórt san, a thug an clárathóir amach roimh an 26adh lá de Bhealtaine, 1921. do chur chun,an chlárathóra do réir an Achta so is leor don chlárathóir deimhniú do thabhairt a bheidh bunuithe ar an gcóip no ar an mbreacachán eile, den chéad deimhniú san, i dtaisce ag an gclárathóir nuair a cuirtear an chéad deimhniú san chuige mar sin;

  ( a ) if the original of a like certificate issued by the registrar prior to the 26th day of May, 1921, has been sent to the registrar by the company pursuant to this Act, it shall be sufficient for the registrar to give a certificate based on the copy or other record of such previous certificate filed by the registrar when such previous certificate was so sent to him;

  Number 21 of 1924: COMPANIES (RE-CONSTITUTION OF RECORDS) ACT, 1924

 14. #1557827

  (a) urrúis inaistrithe, lena n-áirítear scaireanna, barántais, bintiúir lena n-áirítear stoc bintiúir, stoc iasachta, bannaí, deimhnithe ar thaiscí agus ionstraimí eile lena gcruthaítear nó lena n-admhaítear féichiúnas arna n-eisiúint ag aon chomhlacht corpraithe nó comhlacht frithpháirteach nó thar a cheann, urrúis rialtais agus urrúis phoiblí, lena n-áirítear stoc iasachta, bannaí agus ionstraimí eile lena gcruthaítear nó lena n-admhaítear féichiúnas arna n-eisiúint ag rialtas, údarás áitiúil nó údarás poiblí nó thar a gceann, bannaí nó ionstraimí eile lena gcruthaítear nó lena n-admhaítear féichiúnas, deimhnithe in ionannas urrús, nó ionstraimí margaidh airgid,

  (a) transferable securities including shares, warrants, debentures including debenture stock, loan stock, bonds, certificates of deposits and other instruments creating or acknowledging indebtedness issued by or on behalf of any body corporate or mutual body, government and public securities, including loan stock, bonds and other instruments creating or acknowledging indebtedness issued by or on behalf of a government, local authority or public authority, bonds or other instruments creating or acknowledging indebtedness, certificates representing securities, money market instruments, [GA]

  Number 37 of 1998: INVESTOR COMPENSATION ACT, 1998

 15. #574205

  Samplaí de sin is ea billí státchiste, páipéar tráchtála, nótaí gealltanais, glacachtaí billí, formhuinithe billí agus deimhnithe taisce;

  Examples are treasury bills, commercial paper, promissory notes, bill acceptances, bill endorsements, and certificates of deposit;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 16. #753038

  Cumhdaítear leis an Rialachán seo, go háirithe, barántais, barántais chumhdaithe, deimhnithe, admhálacha taisce agus nótaí in-chomhshóite, amhail urrúis atá in-chomhshóite de rogha an infheisteora.

  This Regulation covers in particular warrants, covered warrants, certificates, depositary receipts and convertible notes, such as securities convertible at the option of the investor.

  Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/ECText with EEA relevance.

 17. #754842

  Maidir le páipéir thráchtála nó deimhnithe taisce a luacháil, ba cheart do bhainisteoir CMA a sheiceáil an bhfuil margadh tánaisteach ann a thugann praghsáil chruinn.

  For valuing commercial papers or certificates of deposit, the manager of an MMF should check if accurate pricing is provided by a secondary market.

  Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds (Text with EEA relevance. )

 18. #991772

  —(1) Beidh éifeacht ag na forála seo a leanas maidir le húdarás cuain d'eisiúint agus do sheachadadh deimhnithe taisce agus barántais i leith earraí a sheachadadh, is é sin le rá:

  —(1) The following provisions shall have effect with respect to the issue and delivery by a harbour authority of certificates of deposit and warrants for the delivery of goods, that is to say:—

  Number 9 of 1946: HARBOURS ACT, 1946

 19. #1226723

  —(1) Aon bhanc taisce a bheidh deimhnithe faoi Achtanna na mBanc Taisce Iontaobhais, 1863 go 1958, beidh sé i dteideal díolúine ó cháin i leith a chuid úis agus díbhinní—

  —(1) Any savings bank certified under the Trustee Savings Bank Acts, 1863 to 1958, shall be entitled to exemption from tax in respect of its interest and dividends—

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 20. #1258441

  ciallaíonn “banc taisce iontaobhais” banc taisce iontaobhais atá deimhnithe faoi na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1965.

  "trustee savings bank" means a trustee savings bank certified under the Trustee Savings Banks Acts, 1863 to 1965.

  Number 14 of 1970: FINANCE ACT, 1970

 21. #1338194

  (ii) aon seirbhís a sholáthraíonn banc taisce iontaobhais atá deimhnithe faoi na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1965,

  (ii) any service provided by a trustee savings bank certified under the Trustee Savings Banks Acts, 1863 to 1965,

  Number 17 of 1978: MERGERS, TAKE-OVERS AND MONOPOLIES (CONTROL) ACT, 1978

 22. #1454708

  (ii) aon seirbhís a sholáthraíonn banc taisce iontaobhais atá deimhnithe faoi na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1965,

  (ii) any service provided by a trustee savings bank certified under the Trustee Savings Banks Acts, 1863 to 1965,

  Number 31 of 1987: RESTRICTIVE PRACTICES (AMENDMENT) ACT, 1987

 23. #1474911

  ciallaíonn “banc” sealbhóir ceadúnais faoi alt 9 d'Acht an Bhainc Ceannais, 1971 , nó banc taisce iontaobhais atá deimhnithe faoi na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1979;

  "bank" means the holder of a licence under section 9 of the Central Bank Act, 1971 , or a trustee savings bank certified under the Trustee Savings Banks Acts, 1863 to 1979;

  Number 28 of 1988: HOUSING ACT, 1988

 24. #1493230

  (c) banc taisce iontaobhais a bheidh deimhnithe faoi na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1979,

  ( c ) a trustee savings bank certified under the Trustees Savings Banks Acts, 1863 to 1979,

  Number 17 of 1989: BUILDING SOCIETIES ACT, 1989

 25. #810105

  Sara dtugaid amach sraith de dheimhnithe muirir cuirfidh na stiúrthóirí fé smacht iontaobhaithe i pé slí, tré aistriú, tré fho-mhorgáiste, tré thaisce, no ar aon tslí eile, a cheadóidh an tAire, urrúis (dá ngairmtear urrúis údaruithe sa Sceideal so) go bhféadfidh an Chorparáid deimhnithe muirir do thabhairt amach ina gcoinnibh fé mhír 1 no fé mhír 2 den Sceideal so na dá bua agus a bheidh ar seilbh ag an gCorparáid mar urrús ar roimhíocanna d'íoc sí ar ainm-mhéid nách lú ná ainm-mhéid na sraithe sin de dheimhnithe.

  Before issuing a series of certificates of charge the directors shall place under the control of trustees, in such manner by transfer, sub-mortgage, deposit, or otherwise as shall be approved by the Minister, securities (in this Schedule referred to as authorised securities) against which certificates of charge may be issued by the Corporation under or by virtue of paragraphs 1 or 2 of this Schedule held by the Corporation as security for advances made by it to a nominal amount not less than the nominal amount of such series of certificates.

  Number 24 of 1927: AGRICULTURAL CREDIT ACT, 1927

 26. #1089931

  Uimh. 214 de 1953) (alt, arna athrú amhlaidh, a bhaineas leis an bpraghas ar dheimhnithe breithe, báis nó pósta) chun críocha rialachán faoin alt seo amhail mar atá feidhm aige chun críocha na nAcht a bhaineas le Banc Taisce an Phoist, agus beidh éifeacht chun críocha na rialachán sin ag an alt sin amhail is dá mba thaisceoir i mBanc Taisce an Phoist sealbhóir duais-bhannaí nó aon duine ag a bhfuil leas i nduais-bhannaí.

  No. 214 of 1953 ) (which section as so varied relates to the price of certificates of birth, death or marriage) shall apply for the purposes of regulations under this section as it applies for the purposes of the Acts relating to the Post Office Savings Bank, and for the purposes of such regulations that section shall have effect as if the holder of prize bonds or any person having an interest in prize bonds were a depositor in the Post Office Savings Bank.

  Number 47 of 1956: FINANCE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1956

 27. #1265192

  (e) aon doiciméid arna eisiúint ag duine a choimeádann cuntas i mbanc taisce iontaobhais atá dheimhnithe faoi na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1965, is doicméad atá beartaithe chun a chumasú do dhuine íoc na suime a luaitear sa doicméad a fháil ón mbanc.

  ( e ) any document issued by a person who maintains an account with a trustee savings bank certified under the Trustee Savings Banks Acts, 1863 to 1965, which is intended to enable a person to obtain payment from the bank of the sum mentioned in the document.

  Number 24 of 1971: CENTRAL BANK ACT, 1971

 28. #468087

  (3) Maidir le haon bhónas foirceannaidh nó ús arna íoc ag foras coigiltis cáilitheach faoi scéim choigiltis chonarthach dheimhnithe, ní bheidh sé, i gcás gur glacadóir taisce iomchuí de réir bhrí alt 256 an foras coigiltis cáilitheach, ina ús iomchuí chun críocha an ailt sin agus dá réir sin ní bheidh sé faoi réir asbhainte cánach cuí faoi alt 257.

  (3) Any terminal bonus or interest paid by a qualifying savings institution under a certified contractual savings scheme shall not, where the qualifying savings institution is a relevant deposit taker within the meaning of section 256, be relevant interest for the purposes of that section and accordingly shall not be subject to deduction of appropriate tax under section 257.

  FINANCE ACT, 1999

 29. #953032

  nuair a húsáidtear an abairt “scríbhinn teidil” maidir le hairgead, cialluíonn sí ionstruim ionmhalairtithe, seic, banc-dhreacht, admháil taisce, ordú puist, no scríbhinn eile ag tabhairt no ag fiadhnú an chirt chun suim áirithe airgid d'fháil (go n-ús no dá éamais) agus, nuair a húsáidtear an abairt sin maidir le hurrús, cialluíonn sí deimhniú stuic, deimhniú scaire, bintiúir, deimhniú bintiúra, banna, no scríbhinn eile ag tabhairt no ag fiadhnú an teidil chun urrúis áirithe no ag fógairt únaerachta urrúis áirithe;

  the expression "document of title", when used in relation to money, means a negotiable instrument, cheque, bank-draft, deposit receipt, postal order, or other document conferring or evidencing the right to receive payment of a specified sum of money (whether with or without interest) and, when used in relation to a security, means a stock certificate, share certificate, debenture, debenture certificate, bond, or other document conferring or evidencing the title to a specified security or notifying the ownership of a specified security,

  Number 27 of 1940: OFFENCES AGAINST THE STATE (FORFEITURE) ACT, 1940

 30. #967063

  (2) D'ainneoin éinní atá sa bhfo-alt san roimhe seo den alt so, ní tuigthe aon bhanc aca so leanas, sé sin le rá, an Banc, Banc Taisce Oifig an Phuist, agus banc taisce iontaobhais arna dheimhniú (roimh an Acht so do rith no dá éis sin) fén Trustee Savings Banks Act, 1863, dá thabhairt le tuigsint gur bancaer é do réir bhrí no chun crícheanna na Coda so den Acht so.

  (2) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-section of this section, none of the following banks, that is to say, the Bank, the Post Office Savings Bank, and a trustee savings bank certified (whether before or after the passing of this Act) under the Trustee Savings Banks Act, 1863, shall be deemed to hold itself out as a banker within the meaning or for the purposes of this Part of this Act.

  Number 22 of 1942: CENTRAL BANK ACT, 1942

 31. #967169

  —Ní bhaineann an Chuid seo den Acht so leis an mBanc ná le Banc Taisce Oifig an Phuist ná le haon bhanc taisce iontaobhais arna dheimhniú (roimh an Acht so do rith no dá éis sin) fén Trustee Savings Banks Act, 1863.

  —This Part of this Act does not apply to the Bank or to the Post Office Savings Bank or to any trustee savings bank certified (whether before or after the passing of this Act) under the Trustee Savings Banks Act, 1863.

  Number 22 of 1942: CENTRAL BANK ACT, 1942

 32. #1562817

  (II) an bhfuil bearta cuí déanta ag na Coimisinéirí Ioncaim chun a dheimhniú dóibh féin an bhfuil an Chaibidil sin IV, an Chaibidil sin 4 agus na hailt sin 175 agus 891 comhlíonta ag na forais sin i leith na dtaiscí, an úis, na méideanna in ionannas cánach ioncaim, agus na dtuairisceán, réamhráite,

  (II) whether the Revenue Commissioners have taken appropriate steps to satisfy themselves as to whether those institutions have complied with the said Chapter IV, the said Chapter 4 and the said section 175 and 891 in respect of the deposits, the interest, the amounts representing income tax, and the returns, aforesaid,

  Number 47 of 1998: COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL AND COMMITTEES OF THE HOUSES OF THE OIREACHTAS (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 1998

 33. #568631

  Ba cheart go leagfaí síos leis an Rialachán seo, dá bhrí sin, rialacha aonfhoirmeacha maidir leis na hionstraimí incháilithe a úsáidfidh ciste fiontraíochta sóisialta cáilitheach chun infheistíochtaí a dhéanamh, lena n-áirítear ionstraimí cothromais agus cuasachothromais, ionstraimí fiachais, amhail nótaí gealltanais agus deimhnithe taisce, infheistíochtaí i gcistí fiontraíochta sóisialta cáilitheacha eile agus iasachtaí urraithe agus neamhurraithe, agus deontais.

  Therefore, this Regulation lays down uniform rules on the eligible instruments to be used by a qualifying social entrepreneurship fund when making investments, which include equity and quasi-equity instruments, debt instruments, such as promissory notes and certificates of deposit, investments into other qualifying social entrepreneurship funds, secured or unsecured loans, and grants.

  Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European social entrepreneurship funds Text with EEA relevance

 34. #589051

  ítimí sócmhainne agus risíochtaí eile arna n-urrú le comhthaobhacht i bhfoirm deimhnithe taisce arna n-eisiúint ag an institiúid iasachta nó ag institiúid ar máthairchuideachta nó fochuideachta de chuid na hinstitiúide iasachta í agus arna dtaisceadh le ceachtar díobh;

  asset items and other exposures secured by collateral in the form of certificates of deposit issued by the lending institution or by an institution which is the parent undertaking or a subsidiary of the lending institution and lodged with either of them;

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 35. #754761

  Is é atá in ionstraimí margaidh airgid ná ionstraimí inaistrithe a dhéantar a dhéileáil ar an margadh airgeadais de ghnáth agus áirítear iontu billí státchiste agus údarás áitiúil, deimhnithe taisce, páipéir thráchtála, glacthaí bainc agus nótaí meántéarmacha nó fadtéarmacha.

  Money market instruments are transferable instruments normally dealt in on the money market and include treasury and local authority bills, certificates of deposits, commercial papers, bankers' acceptances, and medium- or short-term notes.

  Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds (Text with EEA relevance. )

 36. #965627

  (4) An tsaoirse o cháin do bheirtear le mír (a) d'fho-alt (3) d'alt 39 den Income Tax Act, 1918, do bhainc thaisce bheidh deimhnithe fén Savings Bank Act, 1863, bainfe sí le hús agus díbhinní o shuncálanna airgid i gcreidiúnas don chuntas speisialta ar n-a oscailt de bhun fo-ailt (3) d'alt 31 den Acht Airgeadais, 1940 ( Uimh. 14 de 1940 ), agus is tuigthe í do bhaint leo amhlaidh amhail ar an lá, agus ón lá, do ceapadh fén alt san 31 chun bheith ina lá cheaptha chun crícheanna an ailt sin.

  (4) The exemption from tax given by paragraph (a) of sub-section (3) of section 39 of the Income Tax Act, 1918, to savings banks certified under the Savings Bank Act, 1863, shall extend and apply to interest and dividends arising from investments of moneys to the credit of the special account opened in pursuance of sub-section (3) of section 31 of the Finance Act, 1940 (No. 14 of 1940), and shall be deemed to have so extended and applied as on and from the day appointed under the said section 31 to be the appointed day for the purposes of that section.

  Number 14 of 1942: FINANCE ACT, 1942

 37. #1094169

  Arna dhéanamh i Washington in aon chóip amháin a fhanfas i dtaisce i gcairtlanna Rialtais Stát Aontaithe Mheiriceá a chuirfeas cóipeanna deimhnithe go dtí na rialtais uile a bhfuil a n-ainmneacha leagtha amach i Sceideal A agus go dtí na rialtais uile a gceadófar a gcomhaltas do réir Airteagail II, Alt 2. Sceideal A. Cuótaí

  Done at Washington, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America, which shall transmit certified copies to all governments whose names are set forth in Schedule A and to all governments whose membership is approved in accordance with Article II, Section 2.

  Number 18 of 1957: BRETTON WOODS AGREEMENTS ACT, 1957

 38. #1095019

  Arna Dhéanamh i Washington in aon chóip amháin a fhanfas i dtaisce i gcairtlanna Rialtais Stát Aontaithe Mheiriceá a chuirfeas cóipeanna deimhnithe go dtí na rialtais uile a bhfuil a n-ainmneacha leagtha amach i Sceideal A agus go dtí na rialtais uile a gceadófar a gcomhaltas do réir Airteagail II, Alt 1 (b).

  DONE at Washington, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America, which shall transmit certified copies to all governments whose names are set forth in Schedule A and to all governments whose membership is approved in accordance with Article II, Section 1 (b). [GA]

  Number 18 of 1957: BRETTON WOODS AGREEMENTS ACT, 1957

 39. #1105003

  —(1) D'ainneoin aon ní in alt 52 den Trustee Savings Banks Act, 1863, féadfar leabhar taisce nach mbeidh cóip ann de rialacha deimhnithe bhainc thaisce iontaobhais a thabhairt do thaisceoir sa bhanc.

  —(1) Notwithstanding anything contained in section 52 of the Trustee Savings Banks Act, 1863, a deposit book which does not contain a copy of the certified rules of a trustee savings bank may be furnished to a depositor in the bank.

  Number 23 of 1958: SAVINGS BANKS ACT, 1958

 40. #1105005

  (2) Déanfar cóip de rialacha deimhnithe an bhainc a thabhairt, ar éileamh, do thaisceoir dar tugadh leabhar taisce den tsórt a sonraítear i bhfo-alt (1) den alt seo agus cuirfear cóipeanna de na rialacha sin ar fáil do thaisceoirí in oifig agus i mbrainsoifigí an bhainc.

  (2) A copy of the certified rules of the bank shall be furnished on request to a depositor to whom a deposit book of the kind specified in subsection (1) of this section has been furnished and copies of such rules shall be made available to depositors at the office and branch offices of the bank.

  Number 23 of 1958: SAVINGS BANKS ACT, 1958

 41. #1226729

  (2) Ní bheidh aon bhanc taisce, cibé acu a bheidh nó nach mbeidh sé deimhnithe faoi Achtanna na mBanc Taisce Iontaobhais, 1863 go 1958, i dteideal díolúine ó cháin faoi Sceideil C agus D i leith ioncaim a chuid cistí, a mhéid a úsáidtear an t-ioncam sin le ús a íoc le haon taisceoir nó a chreidiúnú dó:

  (2) Any savings bank, whether certified under the Trustee Savings Bank Acts, 1863 to 1958, or not, shall be entitled to exemption from tax under Schedules C and D in respect of the income of its funds, so far as such income is applied in the payment or credit of interest to any depositor:

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 42. #1264926

  (4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo maidir le Corparáid an Chairde Thalmhaíochta Teoranta, maidir leis an gCuideachta Chairde Thionscail, Teoranta, maidir le Banc Taisce an Phoist, maidir le banc taisce iontaobhais atá deimhnithe faoi na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1965, maidir le cumann foirgníochta, maidir le cumann tionscail agus coigiltis, maidir le cara-chumann, maidir le haontas creidmheasa, maidir le cuideachta infheistíochta iontaobhais ná maidir le bainisteoir faoi scéim iontaobhais aonaid i leith gnó na scéime a sheoladh.

  (4) Subsection (1) of this section shall not apply in relation to the Agricultural Credit Corporation, Limited, the Industrial Credit Company, Limited, the Post Office Savings Bank, a trustee savings bank certified under the Trustee Savings Banks Acts, 1863 to 1965, a building society, an industrial and provident society, a friendly society, a credit union, an investment trust company or the manager under a unit trust scheme in respect of the carrying on of the business of the scheme.

  Number 24 of 1971: CENTRAL BANK ACT, 1971

 43. #1265174

  (2) Beidh aon táille a ghearrfaidh sealbhóir ceadúnais ar shealbhóir eile nó ar bhanc taisce iontaobhais a bheidh deimhnithe faoi na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1965, maidir le hionstraim a bhailiú lena mbaineann an t-alt seo agus maidir le creidiúnaí aon fháltais ó bhailiú de bhun fho-alt (1) den alt seo faoi réir a ceadaithe ag an mBanc.

  (2) Any charge imposed by the holder of a licence on another holder or a trustee savings bank certified under the Trustee Savings Banks Acts, 1863 to 1965, in relation to the collection of an instrument to which this section applies and the crediting of any proceeds of collection pursuant to subsection (1) of this section shall be subject to the approval of the Bank.

  Number 24 of 1971: CENTRAL BANK ACT, 1971

 44. #1265176

  (3) Beidh aon téarmaí nó coinníollacha arb orthu nó faoina réir a ghníomhóidh sealbhóir ceadúnais mar bhaincéir do shealbhóir eile ceadúnais nó banc taisce iontaobhais a bheidh deimhnithe faoi na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1965, faoi réir a gceadaithe ag an mBanc.

  (3) Any terms or conditions upon or subject to which a holder of a licence acts as banker for another holder of a licence or a trustee savings bank certified under the Trustee Savings Banks Acts, 1863 to 1965, shall be subject to the approval of the Bank.

  Number 24 of 1971: CENTRAL BANK ACT, 1971

 45. #1316385

  (2) Féadfaidh cumann, a mhéid nach mbeidh a chistí barrachais infheistithe de réir fho-alt (1), na cistí sin a choimeád in airgead faoi choimeád oifigigh de chuid an chumainn nó i gcuntas reatha, nó ar taisce leis an mBanc Ceannais, le banc, le Banc Taisce an Phoist, le banc taisce iontaobhais a bheidh deimhnithe faoi na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1965, le Corparáid an Chairde Talmhaíochta Teoranta nó le Cuideachta an Chairde Tionscail Teoranta.

  (2) To the extent that a society's surplus funds are not invested in accordance with subsection (1), the society may keep them in cash in the custody of officers of the society or on current account, or on deposit with the Central Bank, a bank, the Post Office Savings Bank, a trustee savings bank certified under the Trustee Savings Banks Acts, 1863 to 1965, the Agricultural Credit Corporation Limited or the Industrial Credit Company Limited.

  Number 38 of 1976: BUILDING SOCIETIES ACT, 1976

 46. #1329400

  Arna dhéanamh i Washington in aon chóip amháin a fhanfaidh i dtaisce i gcairtlanna Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá a chuirfidh cóipeanna deimhnithe go dtí na rialtais uile a bhfuil a n-ainmneacha leagtha amach i Sceideal A agus go dtí na rialtais uile a gceadófar a gcomhaltas de réir Airteagail II, Alt 2.

  Done at Washington, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America, which shall transmit certified copies to all governments whose names are set forth in Schedule A and to all governments whose membership is approved in accordance with Article II, Section 2.

  Number 19 of 1977: BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT, 1977

 47. #1488137

  (ii) i ndáil le Corparáid an Chairde Talmhaíochta cuideachta phoiblí theoranta, leis an gcuideachta atá bunaithe agus cláraithe de bhua alt 2 den Acht Cáirde Tionscail, 1933, le Banc Taisce an Phoist, le banc taisce iontaobhais atá deimhnithe faoi na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1979, ná

  (ii) the Agricultural Credit Corporation public limited company, the company formed and registered by virtue of section 2 of the Industrial Credit Act, 1933 , the Post Office Savings Bank, a trustee savings bank certified under the Trustee Savings Banks Acts, 1863 to 1979, or

  Number 16 of 1989: CENTRAL BANK ACT, 1989

 48. #1488761

  (a) na dtaiscí i bpuint Éireannacha (lena n-áirítear taiscí ar chuntais reatha ach, faoi réir mhír (b), gan taiscí idirbhainc agus taiscí arb ionannas dóibh deimhnithe inaistrithe ar thaiscí a áireamh), agus

  ( a ) Irish pound deposits (including deposits on current accounts but, subject to paragraph (b), excluding interbank deposits and deposits represented by negotiable certificates of deposit), and

  Number 16 of 1989: CENTRAL BANK ACT, 1989

 49. #1493216

  (a) i leith scaireanna agus taiscí (lena n-áirítear taiscí i gcuntais reatha más ann dóibh, ach, faoi réir mhír (b), gan scaireanna agus taiscí a shonraítear i bhfo-alt (4), agus taiscí arb ionannas dóibh deimhnithe inaistrithe ar thaiscí, a áireamh) darb ainmluach puint na hÉireann, agus

  ( a ) shares and deposits (including deposits on current accounts if any, but, subject to paragraph (b), excluding shares and deposits specified in subsection (4) and deposits represented by negotiable certificates of deposit) denominated in Irish pounds, and

  Number 17 of 1989: BUILDING SOCIETIES ACT, 1989

 50. #1495795

  (i) liosta (a mbeidh sé deimhnithe ag 2 ar a laghad de na hiontaobhaithe gur liosta cruinn é) d'ainmneacha agus de sheoltaí aon taisceoirí leis an mbanc nach bhfuil iarratas déanta acu chuig an mbanc ar aisíoc a gcuid taiscí agus de na méideanna a bheidh dlite dóibh i leith na dtaiscí agus i leith úis ar na taiscí, agus

  (i) a list (certified to be correct by at least 2 of the trustees) of the names and addresses of any depositors with the bank who have not applied to the bank for repayment of their deposits and of the amounts due to them in respect of the deposits and interest on the deposits, and

  Number 21 of 1989: TRUSTEE SAVINGS BANKS ACT, 1989

 51. #1555885

  Déanfar scríbhinn bhunaidh an Phrótacail seo, a bhfuil comhúdarás ag na téacsanna de san Araibis, sa tSínis, sa Bhéarla, sa Fhraincis, sa Rúisis agus sa Spáinnis, a thaisceadh leis an taiscí, agus déanfaidh seisean cóipeanna dílse deimhnithe di a tharchur chuig na Páirtithe go léir sna Coinbhinsiúin.

  The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the depositary, which shall transmit certified true copies thereof to all the Parties to the Conventions.

  Number 35 of 1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998

 52. #1556438

  [EN] Déanfar scríbhinn bhunaidh an Phrótacail seo, a bhfuil comhúdarás ag na téacsanna de san Araibis, sa tSínis, sa Bhéarla, sa Fhraincis, sa Rúisis agus sa Spáinnis, a thaisceadh leis an taiscí, agus déanfaidh seisean cóipeanna dílse deimhnithe di a tharchur chuig na Páirtithe go léir sna Coinbhinsiúin.”.

  The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic shall be deposited with the depositary, which shall transmit certified true copies thereof to all the Parties to the Conventions.".

  Number 35 of 1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998

 53. #1583717

  (4) Déanfar airgead sa Chiste a chur i gcuntais taisce in aon fhoras airgeadais nó a infheistiú i dtáirgí airgeadais gearrthéarma, ar nós deimhnithe taiscthe nó páipéir tráchtála, arna n-eisiúint ag aon duine a sheolann gnó laistigh den Stát nó lasmuigh de agus déanfar aon ioncam a gheofar i leith airgid a bheidh curtha i gcuntais taisce nó a bheidh infheistithe faoin bhfo-alt seo a íoc isteach sa Chiste nó a chur i gcuntais taisce nó a infheistiú faoin bhfo-alt seo.

  (4) Moneys in the Fund shall be placed in deposit accounts in any financial institution or invested in short-term financial products, such as certificates of deposit or commercial paper, issued by any person, carrying on business in or outside the State and any income received in respect of moneys placed or invested under this subsection shall be paid into the Fund or placed or invested under this subsection.

  Number 33 of 1999: TEMPORARY HOLDING FUND FOR SUPERANNUATION LIABILITIES ACT, 1999

 54. #1589026

  (b) airgead den sórt sin a chur i gcuntais taisce in aon fhoras airgeadais nó a infheistiú i dtáirgí airgeadais gearrthéarma, amhail deimhnithe taisce nó páipéar tráchtála, arna n-eisiúint ag aon duine,

  (b) the placing of them in deposit accounts in any financial institution or the investment of them in short term financial products, such as certificates of deposit or commercial paper, issued by any person,

  Number 41 of 2000: NATIONAL TRAINING FUND ACT, 2000

 55. #810116

  (a) a cheangal ar an gCorparáid suim cholann an deimhnithe d'íoc le sealbhóir an deimhnithe laistigh de thréimhse bhlian (nách sia ná dachad bliain) a hainmneofar ann agus ús ar an suim cholna san d'íoc do réir an ráta a hainmneofar ann le toilliú an Aire ach ná beidh níos mó ná trí per cent. per annum os cionn an mheánráta úis (a gheobhfar amach do réir rialachán a dhéanfidh an tAire chuige sin) a bhí á íoc ag na príomhbhainc i Saorstát Éireann ar airgead a bhí ar seilbh acu ar cuntas taisce i rith pé tréimhse bhliana dar thosach am nár luatha ná cúig mhí dhéag roimh thabhairt amach na ndeimhnithe agus a ceapfar le rialacháin a dhéanfidh an tAire chuige sin;

  ( a ) to bind the Corporation to pay to the holder of the certificate the principal amount thereof within a period of years (not exceeding forty) named therein and to pay interest on such principal amount at the rate named therein with the consent of the Minister but not exceeding by more than three per cent per annum the average (ascertained in accordance with regulations made in that behalf by the Minister) rate of interest paid by the leading banks in Saorstát Eireann on moneys held by them on deposit account during such period of twelve months commencing not earlier than fifteen months before the issue of the certificates as shall be appointed by regulations made in that behalf by the Minister;

  Number 24 of 1927: AGRICULTURAL CREDIT ACT, 1927

 56. #991774

  (a) féadfaidh an t-údarás cuain ó am go ham, ar iarratas ó dhuine a bheas ag stórasú nó ag taisce aon earraí in aon stóras nó ar aon áitreabh nó in aon áitreabh le húdarás cuain a bheas curtha in áirithe go speisialta chuige sin nó ó dhuine a mbeidh teideal aige chun aon earraí a stórasaíodh nó a taisceadh amhlaidh, deimhniú i bhfoirm arna ceadú ag an údarás cuain i leith na n-earraí a stórasaíodh nó a taisceadh amhlaidh, nó barántas i bhfoirm arna ceadú ag an údarás cuain i leith seachadadh na n-earraí a stórasaíodh nó a taisceadh amhlaidh, nó i leith aon choda díobh a sonrófar faoi seach sa bharántas, a eisiúint agus a sheachadadh don duine sin;

  ( a ) the harbour authority, at the request of a person warehousing or depositing any goods in any warehouse, or upon or in any premises of a harbour authority specially appropriated for the purpose, or entitled to any goods so warehoused or deposited, may from time to time issue and deliver to such person a certificate in a form approved by the harbour authority of the goods so warehoused or deposited, or a warrant in a form approved by the harbour authority for the delivery of the goods so warehoused or deposited, or any part thereof to be respectively specified in the warrant;

  Number 9 of 1946: HARBOURS ACT, 1946

 57. #1243912

  (2) Ní eiseoidh an tAire deimhniú faoin alt seo mura dóigh leis (tar éis dó, i gcás taisce faoi alt 61 den Acht seo a bheith taiscthe agus coimeádta taiscthe, an taisce sin a chur san áireamh) go bhfuil agus go mbeidh an bord sin, an comhlacht eile nó an chuideachta eile ábalta freastal d'aon dliteanas a éireoidh mar gheall ar úsáid fhaillíoch feithicle inneallghluaiste or ghá polasaí árachais formheasta a bheith i bhfeidhm ina leith an tráth ábhartha dá mba rud é nár dhuine eiscthe nó árachóir feithicle an bord sin, nó an comhlacht eile sin nó an chuideachta eile sin.”

  (2) The Minister shall not issue a certificate under this section unless he is of the opinion (having, in a case where a deposit under section 61 of this Act has been made and maintained, taken such deposit into account) that the board, other body or company is, and will be, capable of meeting any liability arising out of the negligent use of a mechanically propelled vehicle in respect of which, if such board, other body or company were not an exempted person or a vehicle insurer, an approved policy of insurance would he required to be in force at the material time."

  Number 25 of 1968: ROAD TRAFFIC ACT, 1968

 58. #894134

  —(1) Más rud é go ndéanfar, roimh an Acht so do rith no dá éis sin, suim airgid is mó ná céad púnt do lóisteáil no do chur i dtaisce (ar shlí seachas ar chuntas reatha) i Saorstát Éireann le bancaer i gcó-ainmneacha beirt daoine no níos mó, agus go bhfuighidh duine acu san (dá ngairmtear an duine marbh san alt so) bás tar éis an Achta so do rith, ní íocfaidh an bancaer sin an t-airgead san ná aon chuid de leis an duine ná leis na daoine uile ná le haon duine de sna daoine mhairfidh i ndiaidh an duine sin ná le duine ar bith eile mara ndeinidh no go dtí go ndéanfaidh na Coimisinéirí Ioncuim (agus iad ag gníomhú tré aon Choimisinéir acu san no tré aon oifigeach dóibh) deimhniú do thabhairt don bhancaer sin á dheimhniú ná fuil aon éileamh ar dhiúité gan íoc maidir le bás an duine mhairbh alos an airgid sin no aon choda dhe.

  —(1) Where, either before or after the passing of this Act, a sum of money exceeding one hundred pounds is lodged or deposited (otherwise than on a current account) in Saorstát Eireann with a banker in the joint names of two or more persons, and one of such persons (in this section referred to as the deceased) dies after the passing of this Act, such banker shall not pay such money or any part thereof to the survivor or all or any of the survivors of such person or to any other person unless or until there is furnished to such banker a certificate by the Revenue Commissioners (acting by any of such Commissioners or by any of their officers) certifying that there is no outstanding claim for duty in connection with the death of the deceased in respect of such money or any part thereof.

  Number 28 of 1935: FINANCE ACT, 1935

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.