Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

domhan

662 toradh in 178 doiciméad

 1. #610742

  An Eoraip i nDomhain atá ag Athrú- Sochaithe Cuimsitheacha, Nuálaíocha agus Slána

  Europe In A Changing World - Inclusive, Innovative And Reflective Societies

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 2. #610956

  An Eoraip i ndomhain atá ag athrú - Sochaithe cuimsitheacha, nuálaíocha agus slána

  Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 3. #609818

  An Eoraip i ndomhan atá ag athrú – sochaithe atá uilechuimsitheach, nuálach agus macnamhach;

  Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies;

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 4. #1664759

  An Eoraip i ndomhan atá ag athrú - Sochaithe cuimsitheacha, nuálaíocha agus machnamhacha

  Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies

  Rialachán (AE) 2015/1017 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2015 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha

 5. #151750

  An Chuid eile den Domhan

  Rest of the World

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 6. #161486

  (a) Seanbhóthar Ghleann Domhain, Bóthar Chaisleán Uí Uallacháin .

  (a) The Old Glendine Road, The Castleinch Road.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 7. #169095

  An Chuid eile den Domhan:

  Rest of World:

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 8. #177197

  An chuid eile den Domhan

  Rest of World

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 9. #281477

  | An Domhan mór (na haonáin uile, an tír tiomsaithe san áireamh)

  | World total (all entities including compiling country)

  Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche

 10. #281478

  | An chuid eile den Domhan (gan an tír tiomsaithe a chur san áireamh)

  | Rest of the World (excluding compiling country)

  Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche

 11. #285848

  | Caiteachas tomhaltais deiridh teaghlach cónaitheach sa chuid eile den domhan

  | Final consumption expenditure of resident households in the rest of the world

  Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh

 12. #285849

  || Caiteachas tomhaltais deiridh teaghlach cónaitheach sa chuid eile den domhan

  || Final consumption expenditure of resident households in the rest of the world

  Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh

 13. #285850

  | Caiteachas tomhaltais deiridh teaghlach cónaitheach sa chuid eile den domhan

  | Final consumption expenditure of resident households in the rest of the world

  Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh

 14. #286299

  (12) Déantar trealamh oifige a thrádáil ar fud an domhain.

  (12) Office equipment is traded worldwide.

  Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige

 15. #286302

  (13) Úsáidtear an lipéad Energy Star faoi thíosacht ar fhuinneamh ar fud an domhain.

  (13) The Energy Star energy-efficiency label is used worldwide.

  Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige

 16. #533036

  sreafaí ábhair idir an geilleagar náisiúnta agus an chuid eile de gheilleagar an domhain.

  material flows between the national economy and the rest of the world economy.

  Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 17. #569747

  geilleagar iomlán agus an chuid eile den domhan

  total economy and rest of the world

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 18. #569778

  Cuntas na coda eile den domhan

  The rest of the world account

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 19. #569831

  An chuid eile den domhan (S.2)

  Rest of the world (S.2)

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 20. #570142

  CUNTAIS NA CODA EILE DEN DOMHAN (V)

  REST OF THE WORLD ACCOUNTS (V)

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 21. #570276

  Seirbhísí árachais arna soláthar don chuid eile den domhan agus arna soláthar ag an gcuid eile den domhan

  Insurance services provided to and from the rest of the world

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 22. #570325

  CAIBIDIL 18 CUNTAIS NA CODA EILE DEN DOMHAN

  CHAPTER 18 REST OF THE WORLD ACCOUNTS

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 23. #570347

  CLÁIR CHOMHARDAITHE D’EARNÁIL NA CODA EILE DEN DOMHAN

  BALANCE SHEETS FOR THE REST OF THE WORLD SECTOR

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 24. #570613

  sócmhainní maoine intleachtúla a thrádáil agus a úsáid ar fud an domhain;

  the trade and use of intellectual property assets across the world;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 25. #570902

  earnáil na coda eile den domhan.

  the rest of the world sector.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 26. #571113

  Toisc go bhfuil ról fearacht earnála institiúidí ag an gcuid eile den domhan sa struchtúr cuntasaíochta, tá cuntas na coda eile den domhan bunaithe ar an dearcadh atá ag an gcuid eile den domhan.

  As the rest of the world plays a role in the accounting structure similar to that of an institutional sector, the rest of the world account is established from the point of view of the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 27. #571114

  Is ionann acmhainn don chuid eile den domhan agus úsáid don gheilleagar iomlán agus a mhalairt.

  A resource for the rest of the world is a use for the total economy and vice versa.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 28. #571385

  Cuid e ile den domhan

  RoW

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 29. #571755

  I gcuntais na coda eile den domhan tugtar dearcadh foriomlán ar na gaolmhaireachtaí eacnamaíocha a nascann an geilleagar náisiúnta leis an gcuid eile den domhan.

  Its accounts provide an overall view of the economic relationships linking the national economy with the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 30. #571757

  Níl sé riachtanach sraith iomlán cuntas a choimeád d’earnáil na coda eile den domhan, cé go bhfuil sé áisiúil an chuid eile den domhan a thaifeadadh mar earnáil inti féin.

  The rest of the world is not a sector for which complete sets of accounts have to be kept, but it is convenient to treat the rest of the world as a sector.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 31. #571759

  Ní amhlaidh an cás maidir le hearnáil na coda eile den domhan, áfach:

  This is not the case for the rest of the world sector:

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 32. #571765

  déanann siad difear do ghaolmhaireachtaí earnálacha ar leithligh leis an gcuid eile den domhan;

  they affect the financial relationships of individual sectors with the rest of the world;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 33. #571767

  Cé nach ndéanann na hidirbhearta sin difear do dhliteanas foriomlán na tíre maidir leis an gcuid eile den domhan, déanann siad difear dá dliteanais i leith áiteanna éagsúla sa domhan.

  Although these transactions do not affect the country's overall liability to the rest of the world, they affect its liabilities to different parts of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 34. #571768

  Foroinntear earnáil na coda eile den domhan (S.2) mar seo a leanas:

  The rest of the world sector (S.2) is subdivided into:

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 35. #572695

  sreafaí ioncaim phríomha chuig an gcuid eile den domhan nó ón gcuid eile den domhan, amhail cúiteamh d’fhostaithe, ús agus ioncam ó infheistíocht dhíreach.

  primary income flows to or from the rest of the world, such as compensation of employees, interest and revenues from direct investment.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 36. #573299

  acmhainní agus úsáidí i gcuntas ioncaim phríomha agus aistrithe reatha na coda eile den domhan.

  as uses and resources in the rest of the world account of primary incomes and current transfers.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 37. #573719

  aistrithe reatha ó INBFTanna chuig an gcuid eile den domhan;

  current transfers from NPISHs to the rest of the world;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 38. #573776

  athruithe ar dhliteanais agus ar ghlanfhiúchas i gcuntas caipitil an chuid eile den domhan.

  changes in liabilities and net worth in the capital account of the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 39. #575159

  Déantar an clár comhardaithe airgeadais don chuid eile den domhan a chomhdhlúthú de réir sainmhínithe.

  The financial balance sheet of the rest of the world is consolidated by definition.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 40. #575197

  Más suimeanna suntasacha iad, déantar iasachtaí ón gcuid eile den domhan nó leis an gcuid eile den domhan a thaifeadadh mar ítimí le meabhrú.

  If significant, the loans to or from the rest of the world, are also recorded as memorandum items.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 41. #575486

  Tá sócmhainní airgeadais agus dliteanais airgeadais ar áireamh sna cláir chomhardaithe don chuid eile den domhan.

  The balance sheets of the rest of the world contain financial assets and liabilities.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 42. #575488

  Tábla 8.16 — Seicheamh iomlán na gcuntas don chuid eile den domhan (cuntas idirbeart seachtrach)

  Table 8.16 — Full sequence of accounts for the rest of the world (external transactions account) (continued)

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 43. #575489

  Tábla 8.16 — Seicheamh iomlán na gcuntas don chuid eile den domhan (cuntas idirbeart seachtrach) (ar lean)

  Table 8.16 — Full sequence of accounts for the rest of the world (external transactions account) (continued)

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 44. #576341

  baill d’fhórsaí armtha na tíre atá ar dualgas sa chuid eile den domhan;

  members of the country's armed forces stationed in the rest of the world;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 45. #576349

  pearsanra míleata náisiúnta atá ag obair le heagraíochtaí idirnáisiúnta atá suite sa chuid eile den domhan;

  national military personnel working with international organisations located in the rest of the world;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 46. #577524

  na coda eile denliter domhain

  Rest of the word account

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 47. #577531

  na coda eile den domhain

  Goods and services account

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 48. #578225

  CUNTAIS NA CODA EILE DEN DOMHAN

  REST OF THE WORLD ACCOUNTS

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 49. #578237

  Seo a leanas seicheamh na gcuntas d’earnáil na coda eile den domhan:

  The sequence of accounts for the rest of the world sector is as follows: (a) the external account of goods and services (V.I), covering imports and exports of goods and services; (b) the external account of primary and secondary incomes (V.II), covering compensation of employees, property and investment income, and current transfers such as personal transfers (including workers' remittances) and international aid; (c) the external accumulation accounts (V.III), consisting of:

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 50. #578243

  Tarlaíonn aisiompú den chineál céanna trí chuntais ar fad na coda eile den domhan.

  A similar reversal occurs throughout the rest of the world accounts.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 51. #578246

  Is dliteanas don gheilleagar intíre é sócmhainn airgeadais atá i seilbh na coda eile den domhan, agus is sócmhainn don geilleagar intíre é dliteanas atá i seilbh na coda eile den domhan.

  A financial asset held by the rest of the world is a liability for the domestic economy, and a liability held by the rest of the world is an asset for the domestic economy.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 52. #578531

  CLÁIR CHOMHARDAITHE d’EARNÁIL NA CODA EILE DEN DOMHAN

  BALANCE SHEETS FOR THE REST OF THE WORLD SECTOR

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 53. #578546

  Tábla 18.15 — Cláir chomhardaithe d’earnáil na coda eile den domhan (CCE)

  Table 18.15 — Balance sheets for the rest of the world sector (ESA)

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 54. #580890

  S.2 An chuid eile den domhan

  S.2 Rest of the world

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 55. #580918

  An chuid eile den domhan:

  Rest of the world:

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 56. #580919

  S.2 An chuid eile den domhan – iomlán (is ar bhonn deonach a sholáthrófar an miondealú)

  S.2 Rest of the world — total (breakdown to be provided on a voluntary basis)

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 57. #589702

  Táscairí a bhfuil tábhacht shistéamach leo ar fud an domhain

  Indicators of global systemic importance

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 58. #609848

  Tá dlúthcheangal idir an nuálaíocht a thugann treoir don domhan agus an eolaíocht den scoth.

  World-leading innovation is closely associated with excellent science.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 59. #610475

  Meastar go mbeidh méadú 70 % ar sholáthar bia an domhain riachtanach chun bia a sholáthar do dhaonra 9 billiún an domhain faoin mbliain 2050.

  A 70 % increase of the world food supply is estimated to be required to feed the 9 billion global population by 2050.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 60. #642032

  uimhir aitheantais an cháis uathúil ar fud an domhain;

  the worldwide unique case identification number;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 61. #643180

  táirgeadh, tomhaltas, carnadh, an chuid eile den domhan agus an comhshaol,

  production, consumption, accumulation, rest of the world and environment,

  Rialachán (AE) Uimh. 538/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 62. #667349

  lena mbunaítear ionstraim maoinithe don daonlathas agus do chearta an duine ar fud an domhain

  establishing a financing instrument for democracy and human rights worldwide

  Rialachán (AE) Uimh. 235/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe don daonlathas agus do chearta an duine ar fud an domhain

 63. #1652430

  an uillinn ingearach idir líne amhairc an cheamara agus léaslíne an Domhain.

  and 2) the vertical angle between the camera line of sight and the earth’s horizon.

  Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras

 64. #1668772

  Tá úsáid na seirbhísí sonraí ag fás go tapa san Aontas agus ar fud an domhain.

  Usage of data services is growing rapidly in the Union and across the world.

  Rialachán (AE) 2017/920 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 a mhéid a bhaineann leis na rialacha maidir le margaí fánaíochta mórdhíolaTéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 65. #1712740

  ciallaíonn “fuinneamh geoiteirmeach” fuinneamh a stóráiltear mar theas faoi dhromchla an domhain;

  ‘geothermal energy’ means energy stored in the form of heat beneath the surface of solid earth;

  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))

 66. #1750005

  an uillinn ingearach idir líne amhairc an cheamara agus léaslíne an domhain.

  the vertical angle between the camera line of sight and the earth's horizon.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 67. #1808919

  foirmíochtaí carraige crua sábháilte, go domhain faoi thalamh;

  safe, deep, underground, hard rock formations,

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 68. #1828534

  péirsí mara (peiligeach domhain)

  Redfish (deep pelagic)

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 69. #1828535

  péirsí mara (peiligeach domhain)

  Redfish (pelagic)

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 70. #1851025

  Tá CBT fréamhaithe go domhain i dtógáil agus i bhforbairt an Aontais Eorpaigh (AE).

  The CAP is deeply rooted in the construction and in the development of the European Union (EU).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 71. #1854030

  Tá CBT fréamhaithe go domhain i dtógáil agus i bhforbairt an Aontais Eorpaigh (AE).

  The CAP is deeply rooted in the construction and in the development of the European Union (EU).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 1306/2013

 72. #1855906

  Tá CBT fréamhaithe go domhain i dtógáil agus i bhforbairt an Aontais Eorpaigh (AE).

  The CAP is deeply rooted in the construction and in the development of the European Union (EU).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach

 73. #610671

  Bunaithe ar na treochtaí reatha, is cosúil go mbeidh coibhéis dhá Dhomhan eile ag teastáil faoi 2050 le freastal ar an daonra domhanda atá ag fás.

  Based on current trends, the equivalent of more than two planet Earths will be needed by 2050 to support the growing global population.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 74. #571116

  Tá cuntas na coda eile den domhan éagsúil leis na cuntais earnála eile sa mhéid is nach dtaispeántar ann idirbhearta cuntasaíochta uile na coda eile den domhan, ach amháin na hidirbhearta sin a bhfuil contrapháirt acu sa gheilleagar intíre atá á thomhas.

  The rest of the world account is unlike the other sector accounts in that it does not show all the accounting transactions in the rest of the world, but only those which have a counterparty in the domestic economy being measured.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 75. #574059

  cá mhéad urrús fiachais a fhaigheann earnálacha cónaithe agus earnáil na coda eile den domhan (gan diúscairtí a áireamh), cé acu a d’eisigh an rialtas ginearálta, corparáidí airgeadais nó neamhairgeadais, agus an chuid eile den domhan (gan fuascailtí a áireamh)?

  What amounts of debt securities do resident sectors and the rest of the world acquire (net of disposals), which have been issued (net of redemptions) by general government, financial or non-financial corporations, and the rest of the world?

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 76. #575484

  Is é is cúis leis an easpa sócmhainní táirgthe sna cuntais charntha agus sna cláir chomhardaithe don chuid eile den domhan an gnás go gcruthaítear aonad institiúideach barúlach, agus go meastar go bhfuil sócmhainn airgeadais faighte mar éadáil ag an gcuid eile den domhan — agus a mhalairt i gcás sócmhainní atá sealbhaithe i ngeilleagair eile ag na haonaid chónaitheacha.

  The absence of produced assets in the accumulation accounts and balance sheets of the rest of the world is due to the convention whereby a notional institutional unit is created, the rest of the world being deemed to have acquired a financial asset — and vice versa for assets held in other economies by resident units.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 77. #575546

  Léiríonn sé na glanacmhainní a chuireann an geilleagar iomlán ar fáil don chuid eile den domhan (más suim dheimhneach) nó a fhaigheann an geilleagar iomlán ón gcuid eile den domhan (más suim dhiúltach).

  It represents the net resources that the total economy makes available to the rest of the world (if it is positive) or receives from the rest of the world (if it is negative).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 78. #577479

  Féadfaidh árachóirí cónaitheacha cumhdach árachais a sholáthar do theaghlaigh agus do ghnóthais sa chuid eile den domhan, agus féadfaidh teaghlaigh agus gnóthais chónaitheacha cumhdach árachais a cheannach ó árachóirí sa chuid eile den domhan.

  Resident insurers may provide insurance cover to households and businesses in the rest of the world, and resident households and businesses may purchase cover from insurers in the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 79. #578630

  Is é atá i gceist le modh amháin chun cuntais Eorpacha na coda eile den domhan a thiomsú ná sreafaí laistigh den Eoraip a aistarraingt, ar thaobh acmhainní agus ar thaobh úsáidí araon, ó chuntais na coda eile den domhan de chuid na mBallstát.

  One method to compile the European rest of the world accounts consists of withdrawing intra-European flows, on both the resources and uses sides, from the rest of the world accounts of the Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 80. #610412

  Cúis imní ar fud an domhain iad galair thógálacha (e.g. VEID/SEIF, eitinn agus maláire), agus is orthu sin a leagtar an 41 % den 1.5 billiún bliain coigeartaithe saoil de bharr míchumais ar fud an domhain, a mbaineann 8 % díobh sin leis an Eoraip.

  Infectious diseases (e.g. HIV/AIDS, tuberculosis and malaria), are a global concern, accounting for 41 % of the 1,5 billion disability adjusted life years worldwide, with 8 % of these in Europe.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 81. #1132232

  Go ndéanann comhar le haghaidh cuspóirí forásacha geilleagracha, forbairt fholláin gheilleagair an domhain agus fás cothromach na trádála idirnáisiúnta caidreamh idirnáisiúnta a chothú a chuideodh le síocháin agus rathúnas ar fud an domhain;

  [GA] That mutual cooperation for constructive economic purposes, healthy development of the world economy and balanced growth of international trade foster international relationships conducive to the maintenance of peace and world prosperity;

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 82. #1681497

  beartais agus gníomhaíochtaí chun athchóiriú domhain costéifeachtach foirgneamh a spreagadh, lena n-áirítear athchóiriú domhain céimneach agus chun tacú le bearta agus le hathchóiriú spriocdhírithe costéifeachtach mar shampla trí scéim roghnach a thabhairt isteach do phasanna athchóirithe foirgneamh;

  policies and actions to stimulate cost-effective deep renovation of buildings, including staged deep renovation, and to support targeted cost-effective measures and renovation for example by introducing an optional scheme for building renovation passports;

  Treoir (AE) 2018/844 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2010/31/AE maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh agus Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 83. #609676

  Mar chuid den mheastóireacht eatramhach, beidh CMN faoi réir measúnaithe dhomhain lena n-áireofar, inter alia, rannchuidiú le nuálaíocht, rannpháirtíocht tionscail, rannpháirtíocht iarratasóirí nua, éifeacht oibríochtúil agus maoiniú, agus giaráil infheistíochta príobháidí.

  As part of the interim evaluation, FTI shall be subject to an in-depth assessment which shall include an assessment of inter alia its contribution to innovation, industry participation, participation of new applicants, operational effectiveness and financing, and leverage of private investment.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 84. #705929

  Rachadh tuiscint dhomhain ar an éileamh ar shaothar i dtaobh gairmeacha beatha, earnálacha agus riachtanas fostóirí chun leasa an chirt chun saorghluaiseachta oibrithe laistigh den Aontas.

  A profound understanding of labour demand in terms of occupations, sectors and needs of employers would benefit the right of free movement of workers within the Union.

  Rialachán (AE) 2016/589 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Aibreán 2016 maidir le líonra Eorpach seirbhísí fostaíochta (EURES), rochtain oibrithe ar sheirbhísí soghluaisteachta agus comhtháthú breise ar mhargaí saothair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 agus Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 85. #1751168

  Thug an Coimisiún tuairisc ar thoradh an phróisis sin i nDoiciméad Inmheánach Oibre dar teideal “Córas straitéiseach rialaithe onnmhairiúcháin: an tslándáil agus an tiomaíochas a áirithiú i ndomhan atá ag athrú”.

  The Commission reported on the outcome of this process in the Staff Working Document "Strategic export controls: ensuring security and competitiveness in a changing world".

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 86. #1756387

  Dheimhnigh an Coimisiún sa Teachtaireacht uaidh an 14 Meán Fómhair 2016 'Feabhsú na slándála i ndomhan ina bhfuil an tsoghluaisteacht i réim:

  The Commission confirmed in its Communication of 14 September 2016 'Enhancing security in a world of mobility:

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 87. #1756403

  (3)Sa Teachtaireacht uaidh an 14 Meán Fómhair 2016 'Feabhsú na slándála i ndomhan ina bhfuil an tsoghluaisteacht i réim:

  (3)The Communication of 14 September 2016 'Enhancing security in a world of mobility:

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 88. #288782

  (b) go gcuirfear san áireamh leo taithí aerárthaí ar fud an domhain maidir le seirbhís, agus an dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil;

  (b) take into account worldwide aircraft experience in service, and scientific and technical progress;

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 89. #288841

  - cuirfear san áireamh leo taithí aerárthaí ar fud an domhain maidir le seirbhís, agus an dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil,

  - take into account worldwide aircraft experience in service, and scientific and technical progress,

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 90. #291548

  (7) Méadóidh na tairbhí do ghnóthais de réir mar a ghlacfaidh níos mó tíortha ar domhan na critéir GHS ina reachtaíocht.

  (7) The benefits for enterprises will increase as more countries in the world adopt the GHS criteria in their legislation.

  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

 91. #291622

  (42) Thairbheodh oibrithe agus tomhaltóirí ar fud an domhain d'uirlis chumarsáide chomhchuibhithe dhomhanda faoi ghuais i bhfoirm lipéadaithe.

  (42) Workers and consumers worldwide would benefit from a globally harmonised hazard communication tool in the form of labelling.

  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

 92. #291630

  Is cleachtas forleathan ar fud an domhain é substaintí a shainaithint lena n-ainmneacha IUPAC agus leagann sé síos bonn caighdeánach chun substaintí a shainaithint i gcomhthéacs idirnáisiúnta, ilteangach.

  Identification of substances by their IUPAC name is widespread practice worldwide and provides the standard basis for identifying substances in an international and multilingual context.

  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

 93. #308167

  (c) cuirfidh siad san áireamh an taithí in oibríocht aeradróim ar fud an domhain, agus an dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil;

  (c) take into account worldwide aerodrome operation experience, and scientific and technical progress;

  Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE

 94. #308193

  (c) cuirfidh siad san áireamh an taithí BAT/SAL ar fud an domhain, agus an dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil;

  (c) take into account worldwide ATM/ANS experience, and scientific and technical progress;

  Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE

 95. #322780

  Tuarascáil ar chearta an duine ar fud an domhain agus ar bheartas an AE faoin ábhar seo — (An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha)

  Report on human rights in the world and the EU’s policy on the matter - (Committee on Foreign Affairs)

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 96. #325300

  Chun an cuspóir sin a bhaint amach, níor cheart go rachadh an méadú ar mheánteocht fhoriomlán bhliantúil dhromchla an domhain thar 2 chéim Celsius os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch.

  In order to meet this objective, the overall global annual mean surface temperature increase should not exceed 2 degrees Celsius above pre-industrial levels.

  Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta d'astaíochtaí ó fheithiclí tráchtála éadroma nua mar chuid de chur chuige comhtháite an Aontais chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú

 97. #329712

  Ina chaidreamh leis an domhan mór, déanfaidh an tAontas a chuid luachanna agus leasanna a chumhdach agus a chur chun cinn agus rannchuideoidh sé le cosaint a shaoránach.

  In its relations with the wider world, the Union shall uphold and promote its values and interests and contribute to the protection of its citizens.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 98. #329893

  cuidiú le forbairt beart idirnáisiúnta chun mianach an chomhshaoil agus bainistiú inbhuanaithe acmhainní nádúrtha an domhain a chaomhnú agus a fheabhsú, chun an fhorbairt inbhuanaithe a áirithiú;

  help develop international measures to preserve and improve the quality of the environment and the sustainable management of global natural resources, in order to ensure sustainable development;

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 99. #344890

  Cumhdóidh an t-aitheantas gach eintiteas dlíthiúil a rannchuideoidh lena áirithiú go gcuirfidh an eagraíocht sin cumhdach ar fáil dá sheirbhísí ar fud an domhain.

  The recognition shall encompass all legal entities that contribute to ensuring that that organisation provides cover for their services worldwide.

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 100. #511650

  Tá geall le 2 % de thrádáil an domhain i leith bananaí á fhormhuiniú ag eagraíochtaí táirgeoirí Cóirthrádála.

  Almost 2 % of the world’s trade in bananas is endorsed by fair trade producers’ organisations.

  Rialachán (AE) Uimh. 1341/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1905/2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair um fhorbairt

 101. #534484

  Tá sé sainithe ag an EDS le déanaí gurb é an easpa gníomhaíochta coirp an ceathrú toisc riosca is mó do mhortlaíocht anabaí agus do ghalar ar fud an domhain [5].

  The WHO has recently identified insufficient physical activity as the fourth leading risk factor for premature mortality and disease globally [5].

  Conclúidí ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle an 27 Samhain 2012 , maidir le gníomhaíocht fholláin choirp a chur chun cinn (GFC)

 102. #563747

  Ba cheart tagairt a dhéanamh sa "phacáiste rialála" do chreat aitheanta nuálaíochta amhail Lámhleabhar Osló [67] agus raon feidhme na ngníomhaíochtaí nuálaíochta a theorannú go cinn atá nua ar domhan.

  The "regulatory package" should make reference to a recognised innovation framework such as the Oslo Manual [67] and limit the scope to innovation activities which are new to the world.

  Tuairim Uimh. 6/2012 (de bhun an dara fomhír d’Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirteachas in “Fís 2020 — An Creatchlár um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020)” , agus na rialacha maidir leis na torthaí a scaipead

 103. #566443

  Dearbhaíonn Éire gur mian léi síocháin agus comhar, de réir an chothroim idirnáisiúnta agus na moráltachta idirnáisiúnta, a bheith ar bun idir náisiúin an domhain.

  Ireland affirms its devotion to the ideal of peace and friendly cooperation amongst nations founded on international justice and morality.

  BUNREACHT NA hÉIREANN 1937

 104. #567706

  staidreamh faisnéise a sholáthar lena dtuairiscítear seasamh na hEorpa in ordlathas an domhain agus caidreamh an Aontais leis an gcuid eile den domhan;

  the provision of statistical information describing the position of Europe in the world and the Union’s relationships with the rest of the world;

  Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir leis an gclár staidrimh Eorpach 2013-17 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis

 105. #570335

  NA CUNTAIS D’EARNÁIL NA CODA EILE DEN DOMHAN AGUS A nGAOL LEIS NA CUNTAIS IDIRNÁISIÚNTA AR CHOMHARDÚ NA nÍOCAÍOCHTAÍ

  THE ACCOUNTS FOR THE REST OF THE WORLD SECTOR AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE INTERNATIONAL ACCOUNTS OF THE BALANCE OF PAYMENTS

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 106. #570760

  Is iad na príomhearnálacha atá ann teaghlaigh, corparáidí (airgeadais agus neamhairgeadais), institiúidí neamhbhrabúis a fhónann do theaghlaigh (INBFTanna) agus an chuid eile den domhan.

  The main sectors are households, government, corporations (financial and non-financial), non-profit institutions serving households (NPISHs) and the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 107. #570840

  Tá CCE 2010 bunaithe ar choincheapa CCN 2008, lena soláthraítear treoirlínte maidir le cuntasaíocht náisiúnta le haghaidh na dtíortha uile ar fud an domhain.

  The ESA 2010 is based on the concepts of the 2008 SNA, which provides guidelines on national accounting for all countries throughout the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 108. #570880

  Tá difríochtaí móra sa raon feidhme, agus caibidlí nua ann ar na cuntais satailíte, ar chuntais an rialtais agus ar chuntais na coda eile den domhan.

  There are major differences in scope, with new chapters on satellite accounts, government accounts and the rest of the world accounts.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 109. #570919

  Is idirbhearta seachtracha an gheilleagair iad na hidirbhearta seo agus grúpáiltear i gcuntas na coda eile den domhan iad.

  These transactions are the external transactions of the economy and are grouped in the rest of the world account.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 110. #571112

  Cumhdaítear i gcuntas na coda eile den domhan idirbhearta idir aonaid institiúideacha chónaitheacha agus aonaid institiúideacha neamhchónaitheacha agus stoic ghaolmhara na sócmhainní agus na ndliteanas.

  The rest of the world account covers transactions between resident and non-resident institutional units and the related stocks of assets and liabilities.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 111. #571115

  I gcás ina bhfuil ítim chomhardaithe dheimhneach ann, ciallaíonn sé barrachas don chuid eile den domhan ach easnamh don gheilleagar iomlán, agus a mhalairt más ítim chomhardaithe dhiúltach atá ann.

  If a balancing item is positive, it means a surplus of the rest of the world and a deficit of the total economy, and vice versa if the balancing item is negative.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 112. #571147

  Leithdháiltear cúiteamh iomlán d’fhostaithe, mar shampla, idir earnáil na dteaghlach agus earnáil na coda eile den domhan, ach fanann barrachas oibriúcháin in earnáil na gcorparáidí áit ar gineadh é.

  For example, all compensation of employees is allocated between the households sector and the rest of the world sector, whereas operating surplus remains in the corporations sector where it was generated.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 113. #571761

  Ní áirítear i gcuntais na coda eile den domhan ach idirbhearta a dhéantar idir aonaid institiúideacha chónaitheacha agus aonaid neamhchónaitheacha, faoi réir na n-eisceachtaí seo a leanas:

  The accounts for the rest of the world include only transactions carried out between resident institutional units and non-resident units, subject to the following exceptions:

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 114. #571763

  taispeántar i gcuntais airgeadais mhionsonraithe na coda eile den domhan idirbhearta sócmhainní eachtracha idir cónaithigh a bhaineann le hearnálacha éagsúla sa gheilleagar intíre.

  transactions in foreign assets between residents belonging to different sectors in the domestic economy are shown in the detailed financial accounts for the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 115. #571764

  Ní dhéanann na hidirbhearta sin difear do staid airgeadais na tíre maidir leis an gcuid eile den domhan;

  These transactions do not affect the country's financial position vis-à-vis the rest of the world;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 116. #571766

  taispeántar idirbhearta dhliteanais na tíre idir neamhchónaithigh atá i gcriosanna geografacha éagsúla sa mhiondealú geografach ar chuntais na coda eile den domhan.

  transactions in the country's liabilities between non-residents belonging to different geographical zones are shown in the geographical breakdown of the rest of the world accounts.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 117. #572467

  Níl aon aistrithe sóisialta comhchineáil chuig an gcuid eile den domhan (cé go bhfuil aistrithe den saghas sin ann i dtéarmaí airgeadaíochta).

  There are no social transfers in kind with the rest of the world (though there are such transfers in monetary terms).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 118. #572837

  I gcás idirbhirt leis an gcuid eile den domhan, tá allmhairí earraí nó onnmhairí earraí le taifeadadh.

  In case of a transaction with the rest of the world, the import or export of a good is to be recorded.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 119. #572885

  Taifeadtar éadálacha lúide diúscairtí sócmhainní neamhtháirgthe i gcuntas caipitil na n-earnálacha, an gheilleagair iomláin agus na coda eile den domhan.

  Acquisitions less disposals of non-produced assets are recorded in the capital account of the sectors, the total economy and the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 120. #573271

  faoi acmhainní agus faoi úsáidí i gcuntas ioncaim phríomha agus aistrithe reatha na coda eile den domhan.

  resources and uses in the rest of the world account of primary incomes and current transfers.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 121. #573305

  Ní dhéantar ach an t-ioncam arna aistriú chuig an máthairghnóthas a láimhseáil sna cuntais mar aistarraingtí ó ioncam samhailchorparáidí arna fháil ón gcuid eile den domhan.

  Only the income actually transferred to the parent enterprise is treated in the accounts as withdrawals from the income of quasi-corporations received from the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 122. #573309

  Déantar luach cíosa teaghaisí úinéir-áitithe ar an gcoigríoch a chlárú mar allmhairí seirbhísí agus déantar an glanbharrachas oibriúcháin comhfhreagrach a chlárú mar ioncam príomha arna fháil ón gcuid eile den domhan;

  The rental value of owner-occupied dwellings abroad is registered as imports of services and the corresponding net operating surplus as primary income received from the rest of the world;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 123. #573592

  úsáidí sa chuntas seachtrach ioncaim phríomha agus aistrithe reatha (i gcás sochar arna ndeonú ag an gcuid eile den domhan);

  uses in the external account of primary incomes and current transfers (in the case of benefits granted by the rest of the world);

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 124. #573619

  Níl aon aistrithe sóisialta comhchineáil i gceist leis an gcuid eile den domhan (cláraítear iad in D.62, sochair shóisialta seachas aistrithe sóisialta comhchineáil).

  There are no social transfers in kind with the rest of the world (they are registered in D.62 social benefits other than social transfers in kind).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 125. #573672

  Déantar na haistrithe reatha a chuireann institiúidí an Aontais Eorpaigh díreach chuig táirgeoirí cónaitheacha margaidh a thaifeadadh mar fhóirdheontais arna n-íoc ag an gcuid eile den domhan;

  Current transfers which the institutions of the European Union make directly to resident market producers are recorded as subsidies paid by the rest of the world;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 126. #573707

  Sa chás go nglacann teaghlaigh neamhchónaitheacha páirt iontu is féidir móraistrithe glana a eascrú idir earnáil na dteaghlach agus an chuid eile den domhan.

  When non-resident households take part significant net transfers can arise between the households sector and the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 127. #573794

  Tá deontais infheistíochta don chuid eile den domhan teoranta d’aistrithe a bhfuil an cuspóir sonrach leo foirmiú caipitil aonad neamhchónaitheach a mhaoiniú.

  Investment grants to the rest of the world are restricted to transfers with the specific objective of financing capital formation by non-resident units.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 128. #573844

  Taispeántar aistrithe caipitil eile faoi athruithe ar dhliteanais agus ar ghlanfhiúchas i gcuntas caipitil na n-earnálacha agus sa chuntas caipitil don chuid eile den domhan.

  Other capital transfers are shown among changes in liabilities and net worth in the capital account of sectors and of the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 129. #573969

  Tá cuntas airgeadais na coda eile den domhan comhdhlúite de réir sainmhínithe toisc nach dtaifeadtar ann ach idirbhearta na n-aonad institiúideach neamhchónaitheach le haonaid institiúideacha chónaitheacha.

  The financial account of the rest of the world is consolidated by definition since only transactions of the non-resident institutional units with resident institutional units are recorded.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 130. #574052

  Mar gheall ar thíolacadh comhdhlúite chuntais na coda eile den domhan, ní léirítear aon idirbhearta idir aonaid institiúideacha neamhchónaitheacha.

  Because of the consolidated presentation of the rest of the world, no transactions are shown between non-resident institutional units.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 131. #574091

  Taifeadtar na hiontrálacha contrapháirte mar laghdú ar shócmhainní airgeadais nó mar mhéadú ar shócmhainní airgeadais na coda eile den domhan.

  The counterpart entries are recorded respectively as a decrease in financial assets or an increase in financial assets of the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 132. #574112

  Taifeadtar leithdháiltí CTSanna ar bhonn comhlán mar éadálacha sócmhainní i gcuntais airgeadais údaráis airgeadaíochta an rannpháirtí aonair, agus mar thabhú dliteanais ag an gcuid eile den domhan.

  Allocations of SDRs are recorded gross as acquisition of an asset in the financial accounts of the monetary authorities of the individual participant, and as an incurrence of a liability by the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 133. #574150

  Féadfaidh na hearnálacha cónaitheacha go léir agus earnáil na coda eile den domhan taiscí inaistrithe a shealbhú.

  All resident sectors and the rest of the world may hold transferable deposits.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 134. #574271

  Féadtar gur sócmhainní airgeadais nó dliteanais airgeadais na n-earnálacha cónaitheacha uile agus na coda eile den domhan iad iasachtaí.

  Loans can be financial assets or liabilities of all resident sectors and the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 135. #574886

  Taifeadtar iad i gcuntas athluachála na n-earnálacha lena mbaineann, an gheilleagair iomláin agus na coda eile den domhan.

  They are recorded in the revaluation account of the sectors involved, the total economy and the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 136. #574958

  Déantar clár comhardaithe a tharraingt suas d’earnálacha agus d’fho-earnálacha institiúideacha cónaitheacha, don gheilleagar iomlán agus don chuid eile den domhan.

  A balance sheet is drawn up for resident institutional sectors and subsectors, the total national economy and the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 137. #574961

  I gcás an ghealleagair iomláin náisiúnta, is minic a thugtar rachmas náisiúnta ar an ítim chomhardaithe — luach iomlán na sócmhainní neamhairgeadais agus na nglansócmhainní airgeadais maidir leis an gcuid eile den domhan.

  For the total national economy the balancing item is often referred to as national wealth — the total value of non-financial assets, and net financial assets with respect to the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 138. #574962

  Tiomsaítear clár comhardaithe na coda eile den domhan sa dóigh chéanna le cláir chomhardaithe na n-earnálacha agus na bhfo-earnálacha institiúideacha cónaitheacha.

  The rest of the world balance sheet is compiled in the same manner as the balance sheets of the resident institutional sectors and subsectors.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 139. #575233

  Leagtar amach ann freisin idirghníomhaíochtaí an gheilleagair intíre leis an gcuid eile den domhan sa seicheamh céanna.

  It also sets out the interactions of the domestic economy with the rest of the world in the same sequence.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 140. #575253

  i bhfoirm cuntas eacnamaíoch comhtháite, ag taispeáint na gcuntas a bhaineann leis na hearnálacha institiúideacha go léir, leis an ngeilleagar iomlán agus leis an gcuid eile den domhan i dtábla amháin;

  in the form of integrated economic accounts, showing the accounts for all the institutional sectors, the total economy and the rest of the world in a single table;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 141. #575454

  Is éard a thaifeadtar i gcuntais na coda eile den domhan idirbhearta idir aonaid chónaitheacha agus aonaid neamhchónaitheacha.

  The rest of the world accounts record transactions between resident and non-resident units.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 142. #575455

  Ní earnáil institiúideach inti féin an chuid eile den domhan, ach tá an ról atá aici i struchtúr an chórais cosúil leis an ról a bhíonn ag earnáil.

  The rest of the world does not constitute an institutional sector as such, but in the structure of the system it plays a similar role.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 143. #575456

  Is é seo a leanas seicheamh na gcuntas maidir leis an gcuid eile den domhan a leanann an patrún ginearálta céanna is a leanann cuntais na n-earnálacha institiúideacha, i.e.:

  The sequence of rest of the world accounts follows the same general pattern as the institutional sector accounts, i.e.:

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 144. #575460

  Déantar na cuntais a liostaítear i bpointe (a) go pointe (c) de mhír 8.66 a tharraingt suas maidir leis an gcuid eile den domhan.

  The accounts listed in points (a) to (c) of paragraph 8.66 are drawn up from the point of view of the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 145. #575461

  Is ionann, dá bhrí sin, acmhainn don chuid eile den domhan agus úsáid le haghaidh an gheilleagair iomláin agus a mhalairt.

  Thus, what is a resource for the rest of the world is a use for the total economy and vice versa.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 146. #575462

  Ar an dóigh chéanna, is ionann sócmhainn airgeadais atá i seilbh na coda eile den domhan agus dliteanas le haghaidh an gheilleagair iomláin agus a mhalairt.

  By the same token, a financial asset held by the rest of the world is a liability for the total economy and vice versa).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 147. #575467

  Más luach deimhneach atá san ítim seo, beidh barrachas ann don chuid eile den domhan agus easnamh don gheilleagar iomlán agus a mhalairt más luach diúltach atá inti.

  If it is positive, there is a surplus for the rest of the world and a deficit for the total economy and vice versa if it is negative.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 148. #575480

  Is é ítim chomhardaithe an chuntais chaipitil an glaniasachtú nó an ghlaniasachtaíocht ag an gcuid eile den domhan.

  The balancing item of the capital account is the net lending or borrowing of the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 149. #575482

  Tá leagan amach chuntas airgeadais na coda eile den domhan comhionann leis an leagan amach ar chuntas airgeadais na n-earnálacha institiúideacha.

  The layout of the rest of the world financial account is identical to that of the institutional sectors' financial account.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 150. #575518

  Tá colún ann freisin don gheilleagar iomlán, colún don chuid eile den domhan, agus colún chun úsáidí agus acmhainní earraí agus seirbhísí a chomhardú.

  There are also a column for the total economy, a column for the rest of the world, and a column which balances uses and resources of goods and services.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 151. #575547

  Tá glaniasachtú (+) nó glaniasachtaíocht (-) an gheilleagair iomláin cothrom leis an nglaniasachtaíocht (-) nó leis an nglaniasachtú (+) ag an gcuid eile den domhan ach atá de chomhartha contrártha.

  The net lending (+) or borrowing (–) of the total economy is equal but of opposite sign to the net borrowing (–) or lending (+) of the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 152. #575549

  Léiríonn sé luach na sócmhainní neamhairgeadais atá ag an ngeilleagar iomlán lúide comhardú na sócmhainní airgeadais agus na ndliteanas airgeadais atá ag an gcuid eile den domhan.

  It represents the value of the non-financial assets of the total economy minus the balance of financial assets and liabilities of the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 153. #575587

  sreafaí na n-earraí agus na seirbhísí idir an geilleagar intíre agus an chuid eile den domhan;

  the flows of goods and services between the domestic economy and the rest of the world;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 154. #577175

  Bíonn modh taifeadta cosúil i bhfeidhm maidir le cónaithigh a fhaigheann acmhainní nádúrtha mar éadáil sa chuid eile den domhan.

  A similar recording applies in the case of the acquisition by residents of natural resources in the rest of world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 155. #577302

  Tá corparáidí athárachais comhchruinnithe i líon teoranta ionad airgeadais agus, ar an ábhar sin, is idirbhearta leis an gcuid eile den domhan atá sa chuid is mó de na sreafaí athárachais.

  Reinsurance corporations are concentrated in a limited number of financial centres, and so many of the reinsurance flows are transactions with the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 156. #577468

  Féadfaidh gnóthais, teaghlaigh mar dhaoine aonair agus aonaid sa chuid eile den domhan polasaithe a bhaint amach.

  Policies may be taken out by businesses, households as individuals and units in the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 157. #577480

  Áirítear leithdháileadh ar shealbhóirí polasaithe sa chuid eile den domhan san ioncam ó infheistíocht atá curtha i leith sealbhóirí polasaithe ag árachóirí cónaitheacha.

  The investment income attributed by resident insurers to policyholders includes an allocation to policyholders in the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 158. #577493

  féadfaidh aon cheann d’earnálacha an gheilleagair nó na coda eile den domhan an tseirbhís a thomhailt;

  the service may be consumed by any of the sectors of the economy or by the rest of the world;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 159. #577497

  Déantar íocaíochtaí a dhéanann an chuid eile den domhan a thaifeadadh mar onnmhairí seirbhísí (P.62) sa chuntas seachtrach earraí agus seirbhísí.

  Payments by the rest of the world are recorded as exports of services (P.62) in the external account of goods and services.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 160. #577500

  Dá bhrí sin, déantar é a thaifeadadh mar shuim iníoctha ag árachóirí agus mar shuim infhála ag gach earnáil agus ag an gcuid eile den domhan.

  Thus it is recorded as payable by insurers and as receivable by all sectors and the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 161. #577505

  Déantar na glanphréimheanna sin a thaifeadadh mar shuimeanna atá iníoctha ag gach earnáil den gheilleagar nó ag an gcuid eile den domhan agus mar shuimeanna infhála ag árachóirí.

  Those net premiums are recorded as payable by all sectors of the economy or the rest of the world and as receivable by insurers.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 162. #577508

  Déantar na héilimh árachais a thaifeadadh mar shuimeanna infhála ag gach earnáil den gheilleagar agus ag an gcuid eile den domhan agus mar shuimeanna iníoctha ag na hárachóirí.

  The insurance claims are recorded as receivable by all sectors of the economy and the rest of the world and as payable by the insurers.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 163. #577514

  Déantar na cúlchistí den sórt sin a thaifeadadh mar dhliteanais ag árachóirí agus mar shócmhainní ag gach earnáil agus ag an gcuid eile den domhan.

  Such reserves are recorded as liabilities of insurers and assets of all sectors and the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 164. #577566

  Déantar an t-ioncam ó infheistíocht a thaifeadadh mar shuim atá iníoctha ag árachóirí agus infhála ag teaghlaigh chónaitheacha nó ag teaghlaigh neamhchónaitheacha sa chuid eile den domhan.

  The investment income is recorded as payable by insurers and receivable by resident households or non-resident households in the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 165. #577569

  Déantar na cúlchistí den sórt sin a thaifeadadh mar dhliteanais ag árachóirí agus mar shócmhainní ag teaghlaigh agus ag an gcuid eile den domhan.

  Such reserves are recorded as liabilities of insurers and assets of households and the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 166. #578052

  Baineann ró 2.4 leis an ioncam tuillte ó mhaoin nó leis an ioncam barúlach ó mhaoin sna scéimeanna, a threoraítear trí earnáil na dteaghlach nó tríd an gcuid eile den domhan.

  Row 2.4 shows the property income earned or imputed in the schemes, which is routed via the households sector or the rest of the world sector.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 167. #578217

  Ní dhéanfar sonraí contrapháirte maidir le teaghlaigh neamhchónaitheacha a thaispeáint ar leithligh ach amháin má tá tábhacht ag baint le gaolmhaireachtaí pinsin leis an gcuid eile den domhan.

  Counterpart data for non-resident households will only be shown separately when pension relationships with the rest of the world are significant.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 168. #578231

  Taifeadann na cuntais sin idirbhearta i measc aonad cónaitheach, agus idirbhearta idir aonaid chónaitheacha agus aonaid neamhchónaitheacha arb iad an chuid eile den domhan.

  These accounts capture transactions amongst resident units, and transactions of resident with non-resident units that make up the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 169. #578244

  Más comhardú deimhneach atá ann, léiríonn sé barrachas don chuid eile den domhan, agus easnamh don gheilleagar intíre iomlán.

  If a balance is positive, it signifies a surplus for the rest of the world, and a deficit for the total domestic economy.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 170. #578245

  Ar an mbealach céanna, taispeánann comhardú diúltach easnamh don chuid eile den domhan, agus barrachas don gheilleagar intíre.

  Similarly, a negative balance shows a deficit for the rest of the world, and a surplus for the domestic economy.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 171. #578249

  Sa Chaibidil seo leagtar amach cuntais earnáil na coda eile den domhan i CCE 2010, agus an ceangal idir iad agus cuntais idirnáisiúnta BPM6.

  This Chapter sets out the rest of the world sector accounts of the ESA 2010, and how they relate to the international accounts of the BPM6.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 172. #578251

  Mar sin féin, féadfar aontais airgeadra nó eacnamaíocha, réigiúin nó an domhan ina iomláine a úsáid, toisc go bhféadfadh siad bheith ina bhfócas freisin do bheartas maicreacnamaíoch nó d’anailís mhaicreacnamaíoch.

  However, currency or economic unions, regions, or the world as a whole may be used, as they may also be a focus for macroeconomic policy or analysis.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 173. #578269

  I gcás ina bhfuil an ESC neamhchónaitheach, éilíonn na critéir chónaithe d’earnáil na coda eile den domhan go n-aithneofaí eintiteas ar leithligh.

  Where the SPE is non-resident, the residence criteria for the rest of the world sector demand that a separate entity is recognised.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 174. #578270

  Sa chás sin, taispeántar aon sócmhainní agus dliteanais a thabhaíonn an ESC in earnáil na coda eile den domhan, seachas in earnáil an gheilleagair intíre.

  In this case, any assets and liabilities incurred by the SPE are shown in the rest of the world sector, and not in a sector of the domestic economy.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 175. #578306

  Ar mhaithe le cuntais an Aontais Eorpaigh a thiomsú, tá earnáil na coda eile den domhan (S.2) foroinnte mar seo a leanas:

  For the purpose of compiling the accounts of the European Union, the rest of the world sector (S.2) is subdivided into:

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 176. #578330

  Freagraíonn an comhardú seachtrach reatha do choigilteas ag an gcuid eile den domhan i gcoibhneas leis an ngeilleagar intíre.

  The current external balance corresponds to saving by the rest of the world relative to the domestic economy.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 177. #578333

  NA CUNTAIS D’EARNÁIL NA CODA EILE DEN DOMHAN AGUS A NGAOL LEIS NA CUNTAIS IDIRNÁISIÚNTA AR CHOMHARDÚ NA N-ÍOCAÍOCHTAÍ

  THE ACCOUNTS FOR THE REST OF THE WORLD SECTOR AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE INTERNATIONAL ACCOUNTS OF THE BALANCE OF PAYMENTS

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 178. #578424

  Taispeánfar staid ghlan na n-onnmhairí lúide allmhairí, i gcuntais idirnáisiúnta chomhardú na n-íocaíochtaí agus i gcuntais chomhfhreagracha earnáil na coda eile den domhan.

  The net position, of exports less imports, will be shown in the balance of payments international accounts and the corresponding rest of the world sector accounts.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 179. #578541

  Taispeántar i dTábla 18.15 sampla de chlár comhardaithe d’earnáil na coda eile den domhan, agus soláthraítear i dTábla 18.16 sampla den SII.

  Table 18.15 shows an example of the balance sheet for the rest of the world sector, and Table 18.16 provides an example of IIP.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 180. #578553

  Maidir leis an gcuid eile den domhan, tagraíonn sé seo do na hathruithe ar ghlanfhiúchas i ngeall ar chomhardú seachtrach reatha agus aistrithe caipitil.

  For the rest of the world, this refers to changes in net worth due to current external balance and capital transfers.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 181. #578582

  cuirtear cuntais institiúidí Eorpacha/an Bhainc Cheannais Eorpaigh san áireamh agus ní dhéantar ach idirbhearta idir aonaid chónaitheacha agus tríú tíortha a thaifeadadh i gcuntais na coda eile den domhan.

  the accounts of European institutions/the European Central Bank are included and only transactions of resident units with third countries are recorded in the rest of the world accounts.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 182. #578618

  Dá bhrí sin, ní áirítear idirbhearta a tharlaíonn laistigh den Aontas Eorpach/den limistéar euro i gcuntais Eorpacha na coda eile den domhan.

  Hence, European rest of the world accounts exclude transactions taking place within the European Union/the euro area.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 183. #578632

  Cruthaítear neamhréir le neamhshiméadrachtaí, i gcuntais Eorpacha, idir cuntais an gheilleagair iomláin agus cuntais na coda eile den domhan.

  Asymmetries create a mismatch, in European accounts, between the total economy and rest of the world accounts.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 184. #578639

  Ansin, déantar idirbhearta trasteorann idir Bhallstáit, arna luacháil ag praghsanna na bliana roimhe sin, a dhíchur ó chuntais na coda eile den domhan.

  Second, cross-border transactions among Member States, valued at the prices of the previous year, are eliminated from the rest of the world accounts.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 185. #578648

  déantar stoic de shócmhainní airgeadais de chuid cónaithigh san Aontas Eorpach/sa limistéar euro arna sealbhú ag cónaitheach eile (stoic intíre) a aistarraingt ó chuntais náisiúnta na coda eile den domhan;

  stocks of financial assets of a resident of the European Union/euro area held by another resident (intra-stocks) are withdrawn from the national rest of the world accounts;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 186. #578671

  Ar thaobh na n-acmhainní, déantar iad a thaifeadadh mar "allmhairí seirbhísí" (P.72) i gcuntais na coda eile den domhan (S.211).

  On the resources side, they are recorded as "imports of services" (P.72) in the rest of the world accounts (S.211).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 187. #578899

  I gcuntais náisiúnta na mballstát, is éard atá sna húdaráis fhornáisiúnta aonaid institiúideacha neamhchónaitheacha a aicmítear i bhfo-earnáil shonrach den chuid eile den domhan.

  In the national accounts of the member countries, the supranational authorities are non-resident institutional units that are classified to a specific subsector of the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 188. #579661

  Maidir le hidirbhearta a tharlaíonn idir aonaid chónaitheacha agus eagraíochtaí idirnáisiúnta nó fornáisiúnta, aicmítear iad sa chuid eile den domhan.

  Transactions that occur between resident units and international or supranational organisations are classified to the rest of the world sector.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 189. #579785

  Más aonaid neamhchónaitheacha iad sainaithnítear mar chuid den chuid eile den domhan iad agus atreoraítear aon idirbhearta a dhéanann siad tríd an aonad earnála poiblí a chruthaigh iad.

  If non-resident they are recognised as part of the rest of the world and any transactions they undertake are re-routed via the public sector unit that created them.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 190. #579807

  Tá caighdeáin idirnáisiúnta i bhfeidhm sa chuntasaíocht náisiúnta agus leantar na caighdeáin sin i ngach aon tír ar domhan.

  National accounting has international standards shared across every country in the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 191. #580008

  Tá bunchoincheapa cuntasaíochta náisiúnta den sórt sin seanbhunaithe ar fud an domhain, cobhsaí go maith thar thréimhse ama agus níl a dtomhas faoi réir ag brú polaitiúil den chuid is mó;

  Such basic national accounting concepts are well-established throughout the world, stable over time and their measurement is relatively immune to political pressure;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 192. #580189

  Céim eile a fhéadfaidh a bheith i gceist ná an gaol idirearnálach idir an phríomhearnáil agus earnálacha eile, lena n-áirítear an chuid eile den domhan, a thaispeáint i dtáblaí breise.

  One more step may consist in showing in additional tables the "from-whom-to-whom" relationship between the key sector and other sectors, including the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 193. #580424

  Cuirtear aistrithe breise amhail aistrithe idir-rialtasacha, asbhaintí cánach, fóirdheontais do sholáthraithe agus maoiniú ón gcuid eile den domhan san áireamh chun léargas iomlán a thabhairt.

  Additional transfers such as inter-governmental transfers, tax deductions, subsidies to providers and financing by the rest of the world are included to complete the picture.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 194. #580524

  Forbraíodh cuntais fáis agus táirgiúlachta KLEMS ar fud an domhain chun tomhas, anailís agus monatóireacht níos fearr a dhéanamh ar fhás agus ar tháirgiúlacht.

  For better measuring, analysing and monitoring growth and productivity, KLEMS Growth and Productivity Accounts have been developed all over the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 195. #580530

  Forbraítear bearta den sórt sin i gcomhair Ballstát éagsúil agus nasctar iad le bunachair shonraí KLEMS sa chuid eile den domhan.

  Such measures are developed for individual Member States, and linked with KLEMS databases across the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 196. #583259

  Tá Treoir 2002/87/CE bunaithe ar phrionsabail a nglactar leo ar fud an domhain le déileáil le priacail a bhfuil baint acu le hearnálacha éagsúla.

  Directive 2002/87/EC is based on internationally agreed principles for dealing with risk across sectors.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 197. #605063

  an líon iontrálacha do scannáin Eorpacha neamhnáisiúnta san Eoraip agus do scannáin Eorpacha ar fud an domhain (na 10 margadh neamh-Eorpacha is tábhachtaí) i bpictiúrlanna;

  the number of admissions for non-national European films in Europe and European films worldwide (10 most important non-European markets) in cinemas;

  Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 198. #609964

  Ní mór do na taighdeoirí is fearr san Eoraip agus sa domhan comhoibriú le chéile trasna tíortha, earnálacha agus disciplíní.

  The best researchers in Europe and in the world need to work together across countries, sectors and disciplines.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 199. #610006

  Leagtar béim sa tionscnamh ar an ngá atá le hacmhainní a chomhthiomsú san Eoraip, agus i gcásanna áirithe sa domhan mór, d’fhonn bonneagair thaighde a thógáil agus a fheidhmiú.

  The initiative stresses the need to pool resources across Europe, and in some cases globally, in order to build and operate research infrastructures.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 200. #610024

  r-bhonneagair a fhorbairt, a imscaradh agus a oibriú chun cumas ceanródaíoch i líonrú, i ríomhaireacht agus i sonraí eolaíocha a áirithiú sa domhan mór.

  the development, deployment and operation of e-infrastructures to ensure world-leading capability in networking, computing and scientific data.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 201. #610105

  Trí infheistíochtaí ón Aontas i mbonneagair thaighde TFC, cuireadh na háiseanna taighde, líonraithe agus ríomhaireachta is fearr ar domhan ar fáil do thaighdeoirí Eorpacha.

  Union investments in ICT research infrastructures have provided European researchers with the world's best research networking and computing facilities.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 202. #610118

  Táthar ag súil go gcumhdófar an réimse iomlán riachtanas leis na sé mhórlíne ghníomhaíochta sin, agus iomaíochas earnáil thionsclaíochta na hEorpa ar fud an domhain á chur san áireamh.

  These six major activity lines are expected to cover the full range of needs, taking into account the competitiveness of European industry on a global scale.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 203. #610413

  Ábhar imní ar fud an domhain freisin is ea galair a bhaineann le bochtaineacht agus galair a ndéantar siléig iontu.

  Poverty-related and neglected diseases are also a global concern.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 204. #610598

  Tá sé ar cheann de bhuntáistí móra na hEorpa ó thaobh cumas tionsclaíoch agus caighdeán seirbhíse de, agus tá ról ceannasach aige i go leor de mhargaí an domhain.

  It represents one of Europe's greatest assets in terms of industrial capability and quality of service, playing a leading role in many world markets.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 205. #610601

  Ag an am céanna táthar in iomaíocht le tionscal iompair na hEorpa in áiteanna eile ar fud an domhain agus an iomaíocht sin ag éirí níos déine i gcónaí.

  At the same time, the European transport industry faces increasingly fierce competition from other parts of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 206. #610661

  Tá go leor d’éiceachórais mhóra an domhain á ndíghrádú, agus tá suas le 60 % de na seirbhísí a sholáthraíonn siad á n-úsáid ar bhealaí nach bhfuil inbhuanaithe.

  Many of the world's major ecosystems are being degraded, with up to 60 % of the services that they provide being used unsustainably.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 207. #610826

  taighde ar ról na hEorpa sa domhan, ar an tionchar frithpháirteach agus ar na ceangail idir réigiúin an domhain, agus dearcadh ón taobh amuigh ar chultúir na hEorpa.

  research on Europe's role in the world, on the mutual influence and ties between the regions of the world, and a view from outside on European cultures.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 208. #610829

  Ní dhearnadh an Eoraip a chomhdhlúthú ar bhealach chomh síochánta riamh agus tá an leibhéal slándála atá ag saoránaigh Eorpacha ard i gcomparáid le codanna eile den domhan.

  Europe has never been so peacefully consolidated, and the levels of security enjoyed by European citizens are high compared to other parts of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 209. #629755

  Thairis sin, is é an tAontas trí chéile an deontóir cabhrach daonnúla is mó ar domhan, mar a bhfuil beagnach 50 % den chabhair dhaonnúil fhoriomlán á sholáthar aige.

  Moreover, the Union as a whole is the world's largest humanitarian aid donor, providing almost 50 % of global humanitarian aid.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 375/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil (“an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE”)

 210. #629768

  Tá scéimeanna saorálaíochta ann san Eorpa agus ar fud an domhain ina ndírítear ar imlonnú i dtríú tíortha.

  Volunteering schemes exist in Europe and worldwide focusing on third country deployment.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 375/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil (“an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE”)

 211. #630299

  ciallaíonn “aerárthach” aon mheaisín is féidir tacaíocht a fháil san atmaisféar ó imoibrithe an aeir seachas imoibrithe an aeir i gcoinne dhromchla an domhain;

  ‘aircraft’ means any machine that can derive support in the atmosphere from the reactions of the air other than the reactions of the air against the earth's surface;

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 376/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 maidir le tarluithe san eitlíocht shibhialta a thuairisciú, leis an anailís a dhéantar orthu agus leis na bearta leantacha a dhéantar ina leith, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1321/2007 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 1330/2007 ón gCoimisiún

 212. #643057

  an chuid eile den domhan mar thairbhí nó foinse na n-aistrithe le haghaidh chosaint an chomhshaoil.

  the rest of the world as beneficiary, or origin, of transfers for environmental protection.

  Rialachán (AE) Uimh. 538/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 213. #643199

  Is é a thaifeadtar faoi ‘an chuid eile den domhan’ na sreafaí de tháirgí allmhairithe agus onnmhairithe.

  “Rest of the world” records the flows of imported and exported products.

  Rialachán (AE) Uimh. 538/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 214. #661499

  Is é an cuspóir ba cheart a bheith leis an leathanbhanda is tapúla ar domhan a bheith le fáil san Eoraip faoi 2020 agus é bunaithe ar theicneolaíochtaí úrscothacha.

  The aim should be for Europe to have the fastest broadband in the world by 2020 based on state-of-the-art technologies.

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 215. #666147

  tiomantas na tíre comhpháirtíochta do dhaonlathas domhain inbhuanaithe a chothú agus dul chun cinn maidir leis sin;

  commitment to and progress in building deep and sustainable democracy;

  Rialachán (AE) Uimh. 232/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim Eorpach Chomharsanachta

 216. #666383

  Tabharfar aghaidh ar shaincheisteanna trasnaí, lena n-áirítear daonlathas domhain agus inbhuanaithe, cearta an duine, comhionannas inscne, an comhrac in aghaidh an éilithe agus an comhshaol laistigh de na tosaíochtaí sin.

  Cross-cutting issues, including deep and sustainable democracy, human rights, gender equality, the fight against corruption and the environment, shall be addressed within those priorities.

  Rialachán (AE) Uimh. 232/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim Eorpach Chomharsanachta

 217. #706438

  Tá méadú ag teacht i gcónaí ar an méid faisnéise pearsanta a chuireann daoine nádúrtha ar fáil go poiblí agus ar fud an domhain.

  Natural persons increasingly make personal information available publicly and globally.

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 218. #707932

  déanfaidh sé an malartú faisnéise agus doiciméad ar reachtaíocht agus ar chleachtas um chosaint sonraí a chur chun cinn le húdaráis mhaoirseachta um chosaint sonraí ar fud an domhain.

  promote the exchange of knowledge and documentation on data protection legislation and practice with data protection supervisory authorities worldwide.

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 219. #724285

  Ina chaidreamh leis an domhan mór, déanfaidh an tAontas a chuid luachanna agus leasanna a chumhdach agus a chur chun cinn agus rannchuideoidh sé le cosaint a shaoránach.

  In its relations with the wider world, the Union shall uphold and promote its values and interests and contribute to the protection of its citizens.

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 220. #724485

  cuidiú le forbairt beart idirnáisiúnta chun mianach an chomhshaoil agus bainistiú inbhuanaithe acmhainní nádúrtha an domhain a chaomhnú agus a fheabhsú, chun an fhorbairt inbhuanaithe a áirithiú;

  help develop international measures to preserve and improve the quality of the environment and the sustainable management of global natural resources, in order to ensure sustainable development;

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 221. #737125

  Cuireann calafoirt le hiomaíochas na dtionscal Eorpach i margaí an domhain agus cuirtear leis an luach agus le poist i réigiúin chósta uile an Aontais san am céanna.

  Ports contribute to the long-term competitiveness of European industries in world markets while adding value and jobs in all Union coastal regions.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 222. #754867

  Ba cheart do na húdaráis inniúla na mionsonraí sin a bhailiú ar dhóigh chomhleanúnach ar fud an Aontais chun eolas domhain a chur ar na príomhathruithe a thagann ar mhargadh na CMAnna.

  Competent authorities should collect that data in a consistent way throughout the Union in order to obtain a substantive knowledge of the main evolutions of the MMF market.

  Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 223. #932878

  (iii) bheith ag gabháil d'obair agus ag cabhrú le hobair, le linn síochána no cogaidh, chun sláinte daoine d'fheabhsú, galar do chosc agus fulaing do laigheadú ar fuaid an domhain;

  (iii) in time of peace or wax to carry on and assist in work for the improvement of health, the prevention of disease and the mitigation of suffering throughout the world;

  Uimhir 32 de 1938: ACHT CROISE DEIRGE, 1938

 224. #950241

  (b) mic léighinn árd-chúrsa d'oiliúint i modhanna taighde bhunúil sa ghrúpa san de sna heolaíochta agus sa ngeoifisic agus sa domhan-eolaíocht;

  ( b ) the training of advanced students in methods of original research in the said group of sciences and in geophysics and cosmology;

  Uimhir 13 de 1940: ACHT UM INSTITIÚID ARD-LÉIGHINN, 1940

 225. #1067953

  (c) bheith ag gabháil d'obair agus cabhrú le hobair, le linn síochána nó cogaidh, chun sláinte daoine d'fheabhsú galar a chosc agus fulang a laghdú ar fud an domhain.

  ( c ) in time of peace or war to carry on and assist in work for the improvement of health, the prevention of disease and the mitigation of suffering throughout the world.

  Uimhir 28 de 1954: ACHT NA CROISE DEIRGE, 1954

 226. #1093333

  (iv) Cabhrú le córas iltaobhach íocaíocht a bhunú i leith idirbhearta reatha idir comhaltaí agus le deireadh a chur le srianta iomlaoide coigríche a bhacas trádáil ar fud an domhain ó fhás.

  (iv) To assist in the establishment of a multilateral system of payments in respect of current transactions between members and in the elimination of foreign exchange restrictions which hamper the growth of world trade.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 227. #1132342

  (a) Soláthróidh an Comhlachas airgeadasú chun forbairt a chur ar aghaidh sna ceantair is lú forbairt den domhan atá i gcomhaltas an Chomhlachais.

  ( a ) The Association shall provide financing to further development in the less-developed areas of the world included within the Association's membership.

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 228. #1132385

  Déanfaidh an Comhlachas comhar leis na heagrais phoiblí idirnáisiúnta agus na comhaltaí sin a sholáthraíonn cúnamh airgeadasaithe agus cúnamh teicnice do na ceantair sa domhan is lú forbairt.

  The Association shall co-operate with those public international organisations and members which provide financial and technical assistance to the less-developed areas of the world. [GA]

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 229. #1328195

  (iv) Cabhrú le córas iltaobhach íocaíochtaí a bhunú i leith idirbhearta reatha idir comhaltaí agus le deireadh a chur le srianta iomlaoide coigríche a bhacann trádáil ar fud an domhain ó fhás.

  (iv) To assist in the establishment of a multilateral system of payments in respect of current transactions between members and in the elimination of foreign exchange restrictions which hamper the growth of world trade.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 230. #1504377

  ciallaíonn “tráchtearraí” sócmhainní inláimhsithe a ndéileáiltear iontu ar mhalartán tráchtearraí áit ar bith ar domhan, seachas airgead reatha, urrúis, fiacha nó sócmhainní eile de chineál airgeadais;

  "commodities" means tangible assets which are dealt with on a commodity exchange in any part of the world other than currency, securities, debts or other assets of a financial nature;

  Uimhir 10 de 1990: AN tACHT AIRGEADAIS, 1990

 231. #1546840

  ciallaíonn “aerárthach” meaisín atá in ann taca a fháil san atmaisféar ó fhrithghníomhuithe an aeir, seachas frithghníomhuithe an aeir in aghaidh dhromchla an domhain;

  "aircraft" means a machine that can derive support in the atmosphere from the reactions of the air, other than the reactions of the air against the earth's surface;

  Uimhir 24 de 1998: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (LEASÚ), 1998

 232. #1652047

  Le ‘AMO’, nó ‘Aermhais Nialasach’, déantar tagairt d’ionradantas speictreach sholas na gréine in atmasféar seachtrach an domhain nuair is aonad réalteolaíoch (AR) amháin an fad idir an domhan agus an ghrian.

  ’, or ‘Air Mass Zero’, refers to the spectral irradiance of sun light in the earth’s outer atmosphere when the distance between the earth and sun is one astronomical unit (AU).

  Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras

 233. #1652427

  Chun críche na hiontrála seo, is éard atá i ‘sonraí rianaithe ceamaraí’ an fhaisnéis is gá chun treoshuíomh líne amhairc an cheamara a shainmhíniú i gcoibhneas leis an Domhan.

  For the purpose of this entry, ‘camera tracking data’ is the information necessary to define camera line of sight orientation with respect to the earth.

  Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras

 234. #1652429

  an uillinn chothrománach a dhéantar le líne amhairc an cheamara i gcoibhneas le treo réimse maighnéadach an Domhain agus;

  the horizontal angle the camera line of sight makes with respect to the earth’s magnetic field direction;

  Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras

 235. #1662247

  Le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta IMO um Thruailliú ó Longa a Chosc (MARPOL), foráiltear do chur i bhfeidhm éigeantach EEDI ar longa nua agus d'úsáid SEEMPanna i gcabhlach an domhain iomláin.

  The IMO International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) provides for the mandatory application of the EEDI to new ships and the use of SEEMPs throughout the entire world fleet.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 236. #1669200

  Le linn tacú le hoibríochtaí le Ráthaíocht CEFI, ba cheart measúnú ex ante domhain a dhéanamh ar ghnéithe comhshaoil, airgeadais agus sóisialta.

  When supporting operations with the EFSD Guarantee, an in-depth ex ante assessment of environmental, financial and social aspects should be carried out.

  Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meán Fómhair 2017 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI

 237. #1674784

  Féadfar na fáltais cheantála a úsáid freisin chun ranníocaíochtaí a mhaoiniú don Chiste Éifeachtúlachta Fuinnimh agus Fuinnimh Inathnuaite ar fud an Domhain, agus bearta chun dífhoraoisiú a sheachaint.

  The proceeds of auctioning may also be used to fund contributions to the Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund, and measures to avoid deforestation.

  Rialachán (AE) 2017/2392 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach

 238. #1679610

  An 1 Meán Fómhair 2017, tháinig comhaontú comhlachais idir an tAontas agus an Úcráin (“an Comhaontú Comhlachais”), lena n-áirítear Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), i bhfeidhm.

  An association agreement between the Union and Ukraine (the ‘Association Agreement’), including a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), entered into force on 1 September 2017.

  Cinneadh (AE) 2018/947 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena gcuirtear cúnamh macra-airgeadais breise ar fáil don Úcráin

 239. #1680388

  coinneáil ar an eolas faoi threochtaí i bhfaireachas, in éipidéimeolaíocht agus i gcosc ghalar Newcastle ar fud an domhain;

  keeping abreast of developments in Newcastle disease surveillance, epidemiology and prevention throughout the world;

  Treoir (AE) 2018/597 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena leasaítear Treoir 92/66/CEE ón gComhairle lena dtugtar isteach bearta Comhphobail maidir le rialú ghalar Newcastle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 240. #1715293

  ciallaíonn “aerárthach” aon mheaisín ar féidir leis tacaíocht a fháil san atmaisféar ó imoibrithe an aeir seachas imoibrithe an aeir i gcoinne dhromchla an domhain;

  ‘aircraft’ means any machine that can derive support in the atmosphere from the reactions of the air other than reactions of the air against the earth's surface;

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 241. #1748845

  Ciallaíonn "spáscháilithe" (3 6 7) go bhfuil ítim deartha, monaraithe nó cáilithe trí thástáil ráthúil, lena hoibriú ag airde ar mó í ná 100 km os cionn dhromhcla an Domhain.

  "Space-qualified" (3 6 7) means designed, manufactured or qualified through successful testing, for operation at altitudes greater than 100 km above the surface of the Earth.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 242. #1749362

  f.Meaisíní druileála poll domhain agus meaisíní deilte atá modhnaithe chun poill dhoimhne a dhruileáil, a bhfuil uaschumas doimhneacht tollta acu ar mó é ná 5 m.

  f.Deep-hole-drilling machines and turning machines modified for deep-hole-drilling, having a maximum depth-of-bore capability exceeding 5 m.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 243. #1749650

  Le "AM0", nó "Aermhais Nialasach", déantar tagairt d’ionradantas speictreach sholas na gréine in atmaisféar seachtrach an domhain nuair is aonad réalteolaíoch (AR) amháin an fad idir an domhan agus an ghrian.

  'AM0', or 'Air Mass Zero', refers to the spectral irradiance of sun light in the earth's outer atmosphere when the distance between the earth and sun is one astronomical unit (AU).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 244. #1750004

  an uillinn chothrománach a dhéantar le líne amhairc an cheamara i gcoibhneas le treo réimse maighnéadach an domhain agus;

  the horizontal angle the camera line of sight makes with respect to the earth's magnetic field direction and;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 245. #1753262

  2.Chun críche na hiontrála seo, is éard atá i “sonraí rianaithe ceamaraí” an fhaisnéis is gá chun treoshuíomh líne amhairc an cheamara a shainmhíniú i gcoibhneas leis an domhan.

  2.For the purpose of this entry, 'camera tracking data' is the information necessary to define camera line of sight orientation with respect to the earth.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 246. #1754572

  Faoi láthair, tá 1.4 billiún duine as 60 tír ar fud an domhain i dteideal taisteal chuig an Aontas Eorpach gan ceanglas víosa.

  Today, around 1,4 billion people from around 60 countries worldwide can benefit from visa-free travel to the European Union.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 247. #1767407

  An chibearshlándáil, an intleacht shaorga, bonneagar de scoth an domhain ar a náirítear an ríomhaireacht ardfheidhmíochta, scileanna digiteacha, agus claochlú digiteach na hearnála poiblí.

  cybersecurity, artificial intelligence, a world class infrastructure that includes high performance computing, digital skills, and the digital transformation of the public sector.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027

 248. #1767655

  Thairis sin, le hionaid inniúlachtaí ríomhaireachta ardfheidhmíochta sna Ballstáit, soláthrófar seirbhísí ríomhaireachta ardfheidhmíochta don earnáil tionsclaíochta, domhan na hacadúlachta agus údaráis riaracháin phoiblí.

  Moreover, high performance computing competence centres in Member States will provide high performance computing services to industry, academia and public administrations.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027

 249. #1768098

  Murab ionann agus tíortha eile ar domhan, níor bhain Ballstáit an Aontais úsáid fhairsing go dtí seo as ionstraimí soláthair i réimsí amhail an ríomhaireacht ardfheidhmíochta ná an chibearshlándáil.

  Procurement instruments - unlike in other countries in the world - have not been used extensively so far by the EU Member States in areas such as HPC or cybersecurity.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027

 250. #1768611

  Is iad institiúidí taighde agus taighdeoirí is fearr ar domhan é le “Fís 2020” cheana féin, agus thacaigh 340 000 taighdeoir leis agus d’fhorbair siad caipiteal oilte daonna na hEorpa.

  Horizon 2020 has already attracted the world’s best research institutions and researchers, supported 340 000 researchers, and developed Europe’s skilled human capital.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 251. #1786874

  Tá OIN cothrom le OTI lúide ioncam príomha atá iníoctha ag aonaid chónaitheacha institiúideacha le haonaid neamhchónaitheacha institiúideacha móide ioncam príomha atá infhála ag aonaid chónaitheacha institiúideacha ón gcuid eile den domhan.

  GNI equals GDP minus primary income payable by resident institutional units to non-resident institutional units plus primary income receivable by resident institutional units from the rest of the world.

  Rialachán (AE) 2019/516 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir le comhchuibhiú ollioncaim náisiúnta ag praghsanna an mhargaidh agus lena n-aisghairtear Treoir 89/130/CCE, Euratom ón gComhairle agus Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1287/2003 ón gComhairle (Rialachán OIN) ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 252. #1788768

  Tá áit lárnach ag aeriompróirí an Aontais i líonra domhanda a nascann an Eoraip go hinmheánach agus leis an gcuid eile den domhan.

  Union air carriers are at the centre of a global network connecting Europe internally and with the rest of the world.

  Rialachán (AE) 2019/712 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le hiomaíocht in earnáil an aeriompair a chosaint, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 868/2004

 253. #1797618

  Is iad an Áise, an Eoraip, Meiriceá Thuaidh, agus an chuid eile den domhan na ceithre réigiún.

  The four regions are Asia, Europe, North America, and rest of the world.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 254. #1812862

  Tá teaghlaigh de chuid an Aontais ar na coigilteoirí is airde ar domhan, ach coinnítear méid mór den choigilteas sin i gcuntais bhainc a bhfuil aibíochtaí gearra acu.

  Union households are amongst the highest savers in the world, but the bulk of those savings are held in bank accounts with short maturities.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 255. #1835263

  Ar an iomlán, tá níos mó ná an leathchuid de mhargadh soláthair an domhain as rochtain de dheasca beart cosantach, agus is i méid atá an chuid sin ag dul.

  All in all, more than half of the world’s procurement market is currently closed due to protectionist measures and this share is only growing.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 256. #1861195

  ·Tá ganntanas fiontraíochta agus scileanna leathana sna CCInna a bhaineann le fo-earnálacha atá ag teacht chun cinn chomh maith le fo-earnálacha aibí a dtagann claochlú digiteach domhain orthu.

  ·The shortage of entrepreneurship and cross-cutting skills in CCI concerns both emerging sub-sectors as well as very mature ones that undergo a profound digital transformation.

  Togra le haghaidh CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Clár Oibre Straiteiseach um Nualaíocht na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) 2021-2027: Borradh a chur faoi Thallann Nuálaíochta agus faoi Chumas Nuálaíochta na hEorpa

 257. #609992

  Sa chomhthéacs sin, forbrófar táscairí agus déanfar anailís ar shonraí a bhaineann le soghluaisteacht, le scileanna, le gairmréimeanna na dtaighdeoirí agus le comhionannas inscne, lorgófar sineirgí agus an dlúthchomhar leis na gníomhaíochtaí tacaíochta beartais i dtaca le taighdeoirí, lena gcuid fostóirí agus lena lucht cistiúcháin a dhéanfar faoin gcuspóir sonrach 'An Eoraip i ndomhain atá ag athrú - Sochaithe cuimsitheacha, nuálaíocha agus machnamhacha'.

  In this context, indicators shall be developed and data related to researchers' mobility, skills, careers and gender equality analysed, seeking synergies and close coordination with the policy support actions on researchers, their employers and funders carried out under the specific objective 'Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies'.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 258. #567664

  an dul chun cinn a thomhas i ndomhan atá ag athrú" agus le foilsiú Thuarascáil Stiglitz-Sen-Fitoussi maidir le Tomhas ar Fheidhmíocht Eacnamaíoch agus ar Fhorás Sóisialta tá dreasú nua ann i dtaobh an phríomhdhúshláin atá ann do CSE, eadhon conas staidreamh níos fearr a fháil i ndáil le saincheisteanna trasearnálacha agus conas staidreamh níos comhtháite a fháil chun tuairisc a thabhairt ar fheiniméin chasta shóisialta, chomhshaoil agus eacnamaíocha sa bhreis ar na tomhais a dhéantar ar aschur eacnamaíoch go traidisiúnta.

  Measuring progress in a changing world", and the publication of the Stiglitz-Sen-Fitoussi Report on the Measurement of Economic Performance and Social Progress have given new impetus to the key challenge for the ESS, namely how to achieve better statistics on cross-cutting issues and more integrated statistics to describe complex social, environmental and economic phenomena beyond the traditional measures of economic output.

  Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir leis an gclár staidrimh Eorpach 2013-17 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis

 259. #568179

  Straitéis maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uileghabhálach a chur ar fáil" (An Eoraip 2020) a chomhlíonadh agus i gcomhthéacs dhúshláin fhadtéarma na mBallstát, amhail na cinn a shainaithnítear sa tuarascáil ón gCóras Eorpach um Anailís Straitéiseach agus Beartais Márta 2012 dar teideal "Treochtaí Domhanda 2030 — saoránaigh i ndomhan idirnasctha agus polalárnach".

  A strategy for delivering smart, sustainable and inclusive growth" (Europe 2020) and in the context of the long-term challenges of the Member States, such as those identified in the report of the European Strategy and Policy Analysis System of March 2012 entitled "Global Trends 2030 — citizens in an interconnected and polycentric world".

  Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí caipitil fiontair Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 260. #569084

  Agus an measúnú dá dtagraítear i mír 5 á ullmhú, tabharfaidh an Coimisiún aird ar thorthaí aon athbhreithnithe dhomhain faoi Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011, lena n-áirítear meastóireacht ar éifeachtaí iarmharta beartas náisiúnta eacnamaíoch ar an mBallstát faoi réir faireachais fheabhsaithe, i gcomhréir le hAirteagal 5(2) den Rialachán sin.

  When preparing the assessment referred to in paragraph 5, the Commission shall take into account the results of any in-depth review under Regulation (EU) No 1176/2011, including the evaluation of spill-over effects of national economic policies on the Member State subject to enhanced surveillance, in accordance with Article 5(2) of that Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 472/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le neartú ar an bhfaireachas eacnamaíoch agus buiséadach ar Bhallstáit sa limistéar euro a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais

 261. #604819

  Leagtar amach sa Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir leis an gClár Oibre Eorpach don chultúr i ndomhan domhandaitheach', a d'fhormhuinigh an Chomhairle i rún an 16 Samhain 2007 [9] agus Parlaimint na hEorpa ina rún an 10 Aibreán 2008 [10], na cuspóirí do ghníomhaíochtaí todhchaíochta an Aontais d'earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta.

  The Commission Communication on a European agenda for culture in a globalising world, endorsed by the Council in its resolution of 16 November 2007 [9] and by the European Parliament in its resolution of 10 April 2008 [10], sets the objectives for future activities of the Union for the cultural and creative sectors.

  Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 262. #609372

  Faoi dheireadh 2017, mar chuid den mheastóireacht idirthréimhseach ar Fís 2020, ba cheart mbeadh na comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha atá ann cheana agus na comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha nua araon, lena n-áirítear na Comhthionscnaimh Theicneolaíochta, a bheith faoi réir measúnaithe dhomhain, ar cheart go n-áireofaí ann, inter alia, anailís ar a oscailte,a thrédhearcaí agus éifeachtaí agus atá siad.

  By the end of 2017, as part of the Horizon 2020 interim evaluation, both existing and new public-private partnerships, including the JTIs, should be subject to an in-depth assessment, which should include, inter alia, an analysis of their openness, transparency and effectiveness.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 263. #609515

  Cuirfear Fís 2020 chun feidhme ar bhealach ina n-áiritheofar go mbeidh na tosaíochtaí agus na gníomhaíochtaí a dtacófar leo ábhartha do riachtanais athraitheacha agus ina ndéanfar cineál athraitheach na heolaíochta, na teicneolaíochta, na nuálaíochta, na ngeilleagar agus na sochaí i ndomhan domhandaithe a chur san áireamh, i gcás ina gcuimseofar gnéithe gnó, eagraíochta, teicniúla, sochaíocha agus comhshaoil leis an nuálaíocht.

  Horizon 2020 shall be implemented in a manner ensuring that the priorities and actions supported are relevant to changing needs and take account of the evolving nature of science, technology, innovation, economies and society in a globalised world, where innovation includes business, organisational, technological, societal and environmental aspects.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 264. #609674

  Mar chuid den mheastóireacht eatramhach, beidh na comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha atá ann cheana agus na comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha nua araon, lena n-áirítear na Comhthionscnaimh Theicneolaíochta, faoi réir measúnaithe dhomhain, lena n-áireofaí, inter alia, anailís ar a oscailte, a thrédhearcaí agus a éifeachtaí a bheidh siad.

  As part of the interim evaluation both existing and new public-private partnerships, including the JTIs, shall be subject to an in-depth assessment, which shall include, inter alia, analysis of their openness, transparency and effectiveness.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 265. #609745

  Leis an gcuspóir sonrach den dúshlán sochaíoch 'An Eoraip i ndomhan atá i mbun athraithe- sochaithe atá cuimsitheach, nuálaíoch agus machnamhach' tacófar le taighde sna heolaíochtaí sóisialta agus sna daonnachtaí trí dhíriú ar shochaithe cuimsitheacha, nuálaíocha agus machnamhacha.

  The specific objective of the societal challenge 'Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies' will support social sciences and humanities research by focusing on inclusive, innovative and reflective societies.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 266. #609769

  Cabhrófar tríd an gcur chuige comhrománach sin, a bheidh comhtháite go hiomlán i dtosaíochtaí Fís 2020, leis an Aontas rath a bhaint amach i ndomhan ísealcharbóin ina bhfuil srianta ar acmhainní, agus geilleagar atá tíosach ar acmhainní, inbhuanaithe agus iomaíoch á thógáil.

  Such a horizontal approach, fully integrated in all Horizon 2020 priorities, will help the Union to prosper in a low-carbon, resource-constrained world while building a resource-efficient, sustainable and competitive economy.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 267. #666211

  Sonrófar na tíortha a fhéadfaidh leithdháiltí a fháil leis na cinntí ábhartha ón gCoimisiún lena mbunaítear na bratchláir sin, agus cinnfear na leithdháiltí féin ar bhonn an dul chun cinn i dtreo daonlathais dhomhain inbhuanaithe agus chur chun feidhme na gcuspóirí ar thángthas ar chomhaontú fúthu i ndáil leis an athchóiriú a rannchuideoidh leis an gcuspóir sin a bhaint amach.

  The relevant Commission decisions establishing those umbrella programmes shall specify the countries that may receive allocations, with the actual allocations to be decided on the basis of progress towards deep and sustainable democracy and implementation of agreed reform objectives contributing to the attainment of that goal.

  Rialachán (AE) Uimh. 232/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim Eorpach Chomharsanachta

 268. #696886

  Cuirfidh an Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas i dtaobh a phleanáil ilbhliantúil ar mheastóireachtaí ar an reachtaíocht atá ann cheana agus déanfaidh sé, a mhéid is indéanta sin, aon iarrataí ó na hInstitiúidí sin ar mheastóireacht dhomhain ar réimsí beartais sonracha nó ar ghníomhartha dlí a chur san áireamh sa phleanáil sin.

  The Commission will inform the European Parliament and the Council of its multiannual planning of evaluations of existing legislation and will, to the extent possible, include in that planning their requests for in-depth evaluation of specific policy areas or legal acts.

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

 269. #1668995

  Ba cheart go n-áireofaí measúnú mionsonraithe ar chur chun feidhme na mbeart trádála sealadach uathrialaitheach a bhunaítear leis an Rialachán seo sa tuarascáil bhliantúil ar chur chun feidhme an Limistéir Dhomhain Chuimsithigh Saorthrádála, rud atá ina dhlúthchuid den Chomhaontú Comhlachais.

  The Commission's annual report on the implementation of the Deep and Comprehensive Free Trade Area, which is an integral part of the Association Agreement, should include a detailed assessment of the implementation of the autonomous trade measures established by this Regulation.

  Rialachán (AE) 2017/1566 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le bearta trádála sealadacha uathrialaitheacha a thabhairt isteach don Úcráin lena bhforlíontar na lamháltais trádála atá le fáil faoin gComhaontú Comhlachais

 270. #1669056

  Beidh measúnú mionsonraithe ar chur chun feidhme na mbeart trádála sealadach uathrialach dá bhforáiltear sa Rialachán seo sa tuarascáil bhliantúil ón gCoimisiún maidir le cur chun feidhme an Limistéir Dhomhain Chuimsithigh Saorthrádála agus beidh ann, a mhéid is iomchuí, measúnú ar an tionchar sóisialta a bheidh ag na bearta sin san Úcráin agus san Aontas.

  The Commission's annual report on the implementation of the Deep and Comprehensive Free Trade Area shall include a detailed assessment of the implementation of the autonomous trade measures provided for in this Regulation and shall include, insofar as appropriate, an assessment of the social impact of those measures in Ukraine and in the Union.

  Rialachán (AE) 2017/1566 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le bearta trádála sealadacha uathrialaitheacha a thabhairt isteach don Úcráin lena bhforlíontar na lamháltais trádála atá le fáil faoin gComhaontú Comhlachais

 271. #1670812

  An Teachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Lúnasa 2009 dar teideal ‘OTI agus dul thairsti: An dul chun cinn a thomhas i ndomhan atá ag athrú’ (‘OTI agus dul thairsti’) agus le foilsiú Thuarascáil Stiglitz-Sen-Fitoussi maidir le Tomhas ar Fheidhmíocht Eacnamaíoch agus ar Fhorás Sóisialta, tá dreasú nua ann i dtaobh an phríomhdhúshláin atá ann do CSE, eadhon conas staidreamh níos fearr a fháil i ndáil le saincheisteanna trasearnálacha agus conas staidreamh níos comhtháite a fháil chun tuairisc a thabhairt ar fheiniméin chasta shóisialta, chomhshaoil agus eacnamaíocha sa bhreis ar na tomhais a dhéantar ar aschur eacnamaíoch go traidisiúnta.

  The Commission Communication of 20 August 2009 entitled “GDP and beyond: Measuring progress in a changing world” (“GDP and beyond”), and the publication of the Stiglitz-Sen-Fitoussi Report on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, have given new impetus to the key challenge for the ESS, namely how to achieve better statistics on cross-cutting issues and more integrated statistics to describe complex social, environmental and economic phenomena beyond the traditional measures of economic output.

  Rialachán (AE) 2017/1951 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 maidir le clár staidrimh Eorpach 2013-17, trína fhadú go 2020 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE agus leis an Eilvéis )

 272. #1748098

  Freagairt é an togra ar an riachtanas atá ann an tslándáil náisiúnta agus an mhoráltacht phoiblí a chosaint, nuair a chuirtear san áireamh leathadh na dteicneolaíochtaí cibearfhaireachais agus an baol a d’fhéadfadh a bheith ann, mar thoradh ar an míúsáid a bhaintear astu, don tslándáil idirnáisiúnta agus do shlándáil an Aontais, lena gcuimsítear rialtais, cuideachtaí agus saoránaigh, agus do chosaint chearta an duine agus na saoirsí digiteacha i ndomhan atá cónasctha go domhanda.

  The proposal responds to the need to protect national security and public morals, in consideration of the proliferation of cyber-surveillance technologies whose misuse poses a risk to international security as well as the security of the EU, its governments, companies and citizens, and to the protection of human rights and digital freedoms in a globally connected world,

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 273. #1755635

  1 Tá éifeachtúlacht na bainistíochta ar theorainneacha seachtracha ina réamhchoinníoll riachtanach le haghaidh na saorghluaiseachta laistigh de Limistéar Schengen agus chun éascú do thrasnú teorainneacha seachtracha an Aontais i ndomhan ina bhfuil an tsoghluaisteacht i réim.

  1 The effectiveness of external border management is an essential precondition for free movement within the Schengen Area and for facilitating the crossing of EU external borders in a world of mobility.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 274. #1768496

  I nDomhan atá ag athrú go tapa, tá rathúnas na hEorpa brath níos mó agus níos mó ar a chumas nuálaíocht a dhéanamh de thorthaí eolaíocha den scotha mbeidh fíorthionchar tairbhiúil aige ar an ngeilleagar agus ar ár mianach saoil, agus margaí nua a chruthú le poist a bhfuil scileanna níos airde i gceist leo.

  In a swiftly changing world, Europe’s success increasingly depends on its ability to transform excellent scientific results into innovation that have a real beneficial impact on our economy and quality of life, and create new markets with more skilled jobs.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 275. #1768558

  Chomh maith le hanailís dhomhain, bhí na torthaí ón meastóireacht a rinneadh ar Fhís 2020 bunaithe ar aiseolas forleathan ó pháirtithe leasmhara agus ar na moltaí straitéiseacha de chuid an Ghrúpa Ardleibhéil neamhspleách maidir leis an leas is mó is féidir a bhaint as an tionchar a bheidh ag cláir T&N an Aontais Eorpaigh (Grúpa Ardleibhéil Lamy).

  In addition to an in-depth analysis, the findings of the interim evaluation of Horizon 2020 were based on extensive stakeholder feedback and the strategic recommendations of the independent High Level Group on maximising the impact of EU R&I Programmes (the ‘Lamy’ High Level Group).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 276. #1800765

  Ullmhóidh ENISA, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, tuarascáil rialta dhomhain ar Staid Theicniúil na Cibearshlándála san Aontas maidir le teagmhais agus cibearbhagairtí bunaithe ar fhaisnéis foinse oscailte, a hanailís féin, agus ar thuarascálacha arna gcomhroinnt acu seo a leanas, i measc comhlachtaí eile: CSIRTanna na mBallstát nó ionaid ilfhreastail arna bunú le Treoir (AE) 2016/1148; EC3 agus CERT-EU.

  ENISA, in close cooperation with the Member States, shall prepare a regular in-depth EU Cybersecurity Technical Situation Report on incidents and cyber threats based on publicly available information, its own analysis, and reports shared by, among others, the Member States’ CSIRTs or the single points of contact established by Directive (EU) 2016/1148, both on a voluntary basis, EC3 and CERT-EU.

  Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 277. #1851074

  Tuigeann an Bord an uaillmhian atá ann CBT a nuachóiriú agus a shimpliú, agus tuigeann sé an anailís dhomhain ar chásanna éagsúla a thugann léargas úsáideach ar an trádmhalartú idir cuspóirí an bheartais, ach shíl an Bord go bhféadfadh an tuarascáil míniú ní b’fhearr a thabhairt ar réasúnaíocht, ar indéantacht agus ar fheidhmiú na samhaile seachadta nua atá á moladh.

  While appreciating the ambition to modernise and simplify the CAP and the in-depth analysis of different scenarios that usefully highlight the trade-offs between the policy objectives, the Board considered that the report should better explain the rationale, feasibility and functioning of the proposed new delivery model.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 278. #1854083

  Tuigeann an Bord an uaillmhian atá ann CBT a nuachóiriú agus a shimpliú, agus tuigeann sé an anailís dhomhain ar chásanna éagsúla a thugann léargas úsáideach ar an trádmhalartú idir cuspóirí an bheartais, ach shíl an Bord go bhféadfadh an tuarascáil míniú ní b’fhearr a thabhairt ar réasúnaíocht, ar indéantacht agus ar fheidhmiú na samhaile seachadta nua atá á moladh.

  While appreciating the ambition to modernise and simplify the CAP and the in-depth analysis of different scenarios that usefully highlight the trade-offs between the policy objectives, the Board considered that the report should better explain the rationale, feasibility and functioning of the proposed new delivery model.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 1306/2013

 279. #1855959

  Tuigeann an Bord an uaillmhian atá ann CBT a nuachóiriú agus a shimpliú, agus tuigeann sé an anailís dhomhain ar chásanna éagsúla a thugann léargas úsáideach ar an trádmhalartú idir cuspóirí an bheartais, ach shíl an Bord go bhféadfadh an tuarascáil míniú ní b’fhearr a thabhairt ar réasúnaíocht, ar indéantacht agus ar fheidhmiú na samhaile seachadta nua atá á moladh.

  While appreciating the ambition to modernise and simplify the CAP and the in-depth analysis of different scenarios that usefully highlight the trade-offs between the policy objectives, the Board considered that the report should better explain the rationale, feasibility and functioning of the proposed new delivery model.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach

 280. #145993

  Ceadaítear leis na Rialacháin seo mná aosaithe a fhostú ar uain-obair idir 8 a.m. agus 12 meán oíche ar mhúnlú trí choip pholapróipiléine a instealladh mar a dhéantar sin in áitreabh Kelly Handles (Ireland) Ltd., Sraith Domhain, Co. an Chabháin.

  These Regulations permit the employment of adult females on shift work between the hours of 8 a.m. and 12 midnight on polypropylene foam injection moulding as carried on at the premises of Kelly Handles (Ireland) Ltd., Stradone, Co. Cavan.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 281. #152768

  Dearbhaítear leis seo gur obair thionscail eisiata chun críche alt 46 den Acht um Choinníollacha Fostaíochta, 1936 (Uimh. 2 de 1936) an saghas obair thionscail seo a leanas, eadhon, múnlú trí choip pholapróipiléine a instealladh mar a dhéantar in áitreabh Kelly Handles (Ireland) Ltd., Sraith Domhain, i gcontae an Chabháin.

  The following form of industrial work namely, polypropylene foam injection moulding as carried on at the premises of Kelly Handles (Ireland) Ltd., Stradone in the county of Cavan is hereby declared to be excluded industrial work for the purpose of section 46 of the Conditions of Employment Act, 1936 (No. 2 of 1936).

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 282. #279627

  (3) De bharr ghníomhaíocht na mBallstát agus an Choimisiúin laistigh den Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO), táthar tar éis an toirmeasc a chur i bhfeidhm ar fud an domhain trí leasú a dhéanamh ar Iarscríbhinn I a ghabhann le MARPOL 73/78.

  (3) Following action by the Member States and the Commission within the International Maritime Organisation (IMO), this ban has been imposed worldwide through an amendment to Annex I to MARPOL 73/78.

  Rialachán (CE) Uimh. 457/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Aibreán 2007 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 417/2002 maidir le riachtanais dhá chabhail nó riachtanais deartha choibhéiseacha a chéimniú isteach ar dhóigh bhrostaithe do thancaeir ola aon chabhlach

 283. #286688

  Ar an dóigh sin, ba chóir go gcosnódh na bearta sin an cháil atá ar dheochanna biotáilleacha Comhphobail sa Chomhphobal agus ar mhargadh an domhain trí na cleachtais thraidisiúnta a úsáidtear agus deochanna biotáilleacha á dtáirgeadh chomh maith leis an éileamh méadaithe ar chosaint tomhaltóirí agus ar fhaisnéis do thomhaltóirí a chur san áireamh i gcónaí.

  By doing so, the measures should safeguard the reputation which Community spirit drinks have achieved in the Community and on the world market by continuing to take into account the traditional practices used in the production of spirit drinks as well as increased demand for consumer protection and information.

  Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 ó Pharlamint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha deochanna biotáilleacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 ón gComhairle

 284. #286694

  D’fhonn deochanna biotáilleacha ardcháilíochta a onnmhairiú agus ionas an clú atá ar dheochanna biotáilleacha an Comhphobail ar mhargadh an domhain a chaomhnú agus a fheabhsú, ba chóir go mbeadh feidhm ag an Rialachán seo freisin maidir leis na deochanna biotáilleacha sin a tháirgtear sa Chomhphobal lena n-onnmhairiú.

  With a view to the export of high quality spirit drinks and in order to maintain and improve the reputation of Community spirit drinks on the world market, this Regulation should also apply to such drinks produced in the Community for export.

  Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 ó Pharlamint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha deochanna biotáilleacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 ón gComhairle

 285. #288679

  (e) dearcaí an Chomhphobail maidir le caighdeáin agus maidir le rialacha sábháilteachta don eitlíocht shibhialta a chur chun cinn ar fud an domhain trí chomhar cuí a bhunú le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta;

  (e) to promote Community views regarding civil aviation safety standards and rules throughout the world by establishing appropriate cooperation with third countries and international organisations;

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 286. #288983

  Léireofar leis na doiciméid sin an úrscothacht agus na cleachtais is fearr sna réimsí lena mbaineann agus tabharfar cothrom le dáta iad agus taithí aerárthaí ar fud an domhain maidir le seirbhís agus an dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil á gcur san áireamh.

  These documents shall reflect the state of the art and the best practices in the fields concerned and be updated taking into account worldwide aircraft experience in service, and scientific and technical progress.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 287. #290096

  Chomh maith leis sin, d'fhonn cabhrú le húdaráis inniúla na mBallstát gluaiseachtaí earraí, arb ábhair d'oibríochtaí iad a d'fhéadfadh a bheith ag sárú na reachtaíochta custaim nó na reachtaíochta talmhaíochta, agus gluaiseachtaí meán iompair, lena n-áirítear coimeádáin, a úsáidtear chuige sin a bhrath, is fiú sonraí ó na príomhsholáthróirí seirbhíse ar fud an domhain, bídís poiblí nó príobháideach, atá gníomhach sa slabhra soláthair idirnáisiúnta a chomhthiomsú in eolaire sonraí lárnach Eorpach.

  In addition, in order to help the competent authorities of the Member States to detect movements of goods that are the object of operations in potential breach of customs or agricultural legislation and means of transport, including containers, used for that purpose, data from the principal service suppliers worldwide, public or private, that are active in the international supply chain should be pooled in a European central data directory.

  Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 288. #291633

  Úsáidtear na huimhreacha CAS sin ar fud an domhain i saothair thagartha, i mbunachair sonraí agus i ndoiciméid maidir le comhlíonadh rialúcháin ionas gur féidir substaintí a shainaithint gan athbhrí na hainmníochta ceimicí.

  Those CAS numbers are used in reference works, databases, and regulatory compliance documents throughout the world to identify substances without the ambiguity of chemical nomenclature.

  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

 289. #295160

  (7) Dúradh freisin i gconclúidí na Comhairle Eorpaí maidir leis sin go gcuirfidh an tAontas Eorpach freagairt idirnáisiúnta níos comhordaithe agus níos fadtéarmaí chun cinn maidir leis an ngéarchéim reatha sa soláthar bia, go háirithe laistigh de na Náisiúin Aontaithe (NA) agus sna hinstitiúidí idirnáisiúnta airgeadais, go gcuireann an Chomhairle Eorpach fáilte freisin roimh Thascfhórsa Ardleibhéil maidir leis an nGéarchéim Dhomhanda i Sábháilteacht an tSoláthair Bia a bhunaigh Ard-Rúnaí na NA agus go bhfuil an tAontas Eorpach tiomanta páirt iomlán a ghlacadh i gcur chun feidhme Dhearbhú Chomhdháil FAO maidir le Sábháilteacht Sholáthar Bia an Domhain.

  (7) The European Council also concluded that in this endeavour the European Union will promote a more coordinated and longer-term international response to the current food crisis, in particular in the United Nations (UN) and in international financial institutions, that it welcomes the establishment of the High-Level Task Force on the Global Food Security Crisis (HLTF) established by the UN Secretary-General and is determined to play its full part in implementing the FAO Conference Declaration.

  Rialachán (CE) Uimh. 1337/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear saoráid chun freagairt thapa a thabhairt ar an ardú as cuimse atá ag teacht ar phraghsanna bia i dtíortha atá i mbéal forbartha

 290. #304952

  (35) Mhol an Grúpa Ardleibhéil, ina thuarascáil chríochnaitheach don Choimisiún, gur cheart go ndéileálfaí go sonrach i gclár SESAR le sainiú nósanna imeachta idir-inoibritheacha, córas idir-inoibritheachta agus malartaithe faisnéise laistigh den Eoraip agus leis an gcuid eile den domhan.

  (35) The High Level Group recommended in its final report to the Commission that the SESAR programme should address specifically the definition of interoperable procedures, systems and information exchange within Europe and with the rest of the world.

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 291. #310372

  Tá seirbhísí oibríochtúla faireachán talún riachtanach ar an leibhéal Eorpach agus ar leibhéal an domhain, agus iad forbartha i gcomhar le Ballstáit, le tríú tíortha san Eoraip, le comhpháirtithe lasmuigh den Eoraip, agus leis na Náisiúin Aontaithe.

  Operational land monitoring services are necessary at both European and global levels, developed in collaboration with Member States, third countries in Europe and partners outside Europe and the United Nations.

  Rialachán (AE) Uimh. 911/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 maidir leis an gclár Eorpach um fhaire na Cruinne (GMES) agus lena oibríochtaí tosaigh (2011-2013)

 292. #311758

  (2) De bharr an éilimh mhéadaithigh atá ar adhmad agus ar tháirgí adhmaid ar fud an domhain agus, ina theannta sin, de bharr na n-easnamh institiúideach agus rialachais atá ann in earnáil na foraoiseachta i roinnt tíortha táirgthe adhmaid, tá lománaíocht neamhdhleathach agus an trádáil atá gaolmhar léi tar éis teacht chun bheith ina n-ábhar imní níos mó ná riamh.

  (2) Due to the growing demand for timber and timber products worldwide, in combination with the institutional and governance deficiencies that are present in the forest sector in a number of timber-producing countries, illegal logging and the associated trade have become matters of ever greater concern.

  Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh

 293. #326719

  Tá dul chun cinn nach beag á dhéanamh ag an Moldóiv freisin maidir le comhfhogasú rialála as a dtiocfaidh cóineasú le dlíthe agus caighdeáin an Aontais mar ullmhúchán i gcomhair caibidlíochtaí amach anseo maidir le limistéar domhain cuimsitheach saorthrádála (LDCST) idir an tAontas agus an Mholdóiv, faoi chuimsiú an Chomhaontaithe Comhlachais amach anseo.

  Moldova is also making strong progress on regulatory approximation leading to convergence with Union laws and standards in preparation for future negotiations on a deep and comprehensive free trade area (DCFTA) between the Union and Moldova, in the framework of the future Association Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 581/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 55/2008 ón gComhairle lena dtugtar isteach fabhair uathrialacha trádála do Phoblacht na Moldóive

 294. #327390

  tá siad tiomanta feasta a áirithiú go mbeidh sé ar chumas ealaíontóirí, proifisiúnach cultúir agus saoránach ar fud an domhain réimse leathan de ghníomhaíochtaí, d’earraí agus de sheirbhisí cultúir, lena n-áirítear a gcuid féin, a chruthú, a tháirgeadh agus a scaipeadh;

  they are hence committed to ensuring that artists, culture professionals and citizens worldwide can create, produce, disseminate and enjoy a broad range of cultural activities, goods and services, including their own;

  Conclúidí na Comhairle maidir le seirbhísí faisnéise um shoghluaisteacht le haghaidh ealaíontóirí agus le haghaidh proifisiúnach cultúir (2011)

 295. #327681

  - siocair gur earnáil dhomhanda í earnáil na bhfeistí leighis, tá comhordú níos láidre le comhpháirtithe idirnáisiúnta inmhianta chun a áirithiú go ndéanfar feistí leighis a mhonarú de réir na gceanglas ard sábháilteachta ar fud an domhain,

  - as the medical device sector is a global one, a stronger coordination with international partners is desirable in order to ensure that medical devices are manufactured according to high safety requirements worldwide,

  Conclúidí ón gComhairle maidir le nuáil san earnáil feistí leighis (2011)

 296. #328023

  D’fhonn cur le hiomaíochas agus d’fhonn mealltacht idirnáisiúnta gheilleagar na hEorpa agus a chumas nuálaíochta a athneartú, ba cheart go mbeadh an EIT agus na PENanna in ann eagraíochtaí comhpháirtíochta, taighdeoirí agus mic léinn a mhealladh as gach cearn den domhan, lena n-áirítear trína soghluaisteacht a spreagadh, agus comhoibriú le heagraíochtaí tríú tíortha chomh maith.

  In order to contribute to the competitiveness and to reinforce the international attractiveness of the European economy and its innovation capacity, the EIT and the KICs should be able to attract partner organisations, researchers and students from all over the world, including by encouraging their mobility, as well as to cooperate with third-country organisations.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 297. #329883

  Beidh gníomhaíocht an Aontais ar an ardán idirnáisiúnta bunaithe ar na prionsabail a spreag a chruthú, a fhorbairt agus an meádú a tháinig air, prionsabail a bhféachann sé lena gcur ar aghaidh sa domhan mór:

  The Union's action on the international scene shall be guided by the principles which have inspired its own creation, development and enlargement, and which it seeks to advance in the wider world:

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 298. #341157

  a stóráil go sealadach ar feadh breis agus aon bhliain amháin nó féadfar é a stóráil go buan (oibríochtaí diúscartha D 15 nó D 12 faoi seach, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn II A a ghabhann le Treoir 2006/12/CE iad) i mianaigh salainn atá oiriúnaithe do dhiúscairt mearcair, nó i bhfoirmíochtaí carraige crua go domhain faoi thalamh agus a chuireann leibhéal sábháilteachta agus leibhéal insrianaithe ar fáil atá coibhéiseach leis an leibhéal atá sna mianaigh salainn sin, nó

  temporarily stored for more than one year or permanently stored (disposal operations D 15 or D 12 respectively, as defined in Annex II A of Directive 2006/12/EC) in salt mines adapted for the disposal of metallic mercury, or in deep underground, hard rock formations providing a level of safety and confinement equivalent to that of those salt mines; or

  Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le honnmhairithe mearcair mhiotalaigh agus comhdhúile agus meascáin áirithe de mhearcair a thoirmeasc agus maidir le mearcair miotalach a stóráil go sábháilte

 299. #341191

  Ba cheart do na coinníollacha stórála i mianach salainn nó i bhfoirmíochtaí carraige crua go domhain faoi thalamh, a oiriúnaíodh do dhiúscairt mearcair mhiotalaigh, na prionsabail a chomhlíonadh maidir le screamhuisce a chosaint ar mhearcair, maidir le cosc a chur ar astaíochtaí gaile mearcair, maidir le neamh-thréscaoilteacht ar ghás agus ar leachtanna an limistéir mháguaird agus – i gcás buanstórála – maidir leis an dramhaíl a imchochlú go daingean ag deireadh phróiseas dífhoirmithe na mianach.

  The storage conditions in a salt mine or in deep underground, hard rock formations, adapted for the disposal of metallic mercury, should notably meet the principles of protection of groundwater against mercury, prevention of vapour emissions of mercury, impermeability to gas and liquids of the surroundings and — in case of permanent storage — of firmly encapsulating the wastes at the end of the mines' deformation process.

  Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le honnmhairithe mearcair mhiotalaigh agus comhdhúile agus meascáin áirithe de mhearcair a thoirmeasc agus maidir le mearcair miotalach a stóráil go sábháilte

 300. #343870

  Dúradh freisin i gconclúidí na Comhairle Eorpaí maidir leis sin go gcuirfidh an tAontas Eorpach freagairt idirnáisiúnta níos comhordaithe agus níos fadtéarmaí chun cinn maidir leis an ngéarchéim reatha sa soláthar bia, go háirithe laistigh de na Náisiúin Aontaithe (NA) agus sna hinstitiúidí idirnáisiúnta airgeadais, go gcuireann an Chomhairle Eorpach fáilte freisin roimh Thascfhórsa Ardleibhéil maidir leis an nGéarchéim Dhomhanda i Sábháilteacht an tSoláthair Bia a bhunaigh Ard-Rúnaí na NA agus go bhfuil an tAontas Eorpach tiomanta páirt iomlán a ghlacadh i gcur chun feidhme Dhearbhú Chomhdháil FAO maidir le Sábháilteacht Sholáthar Bia an Domhain.

  The European Council also concluded that in this endeavour the European Union will promote a more coordinated and longer-term international response to the current food crisis, in particular in the United Nations (UN) and in international financial institutions, that it welcomes the establishment of the High-Level Task Force on the Global Food Security Crisis (HLTF) established by the UN Secretary-General and is determined to play its full part in implementing the FAO Conference Declaration.

  Rialachán (CE) Uimh. 1337/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear saoráid chun freagairt thapa a thabhairt ar an ardú as cuimse atá ag teacht ar phraghsanna bia i dtíortha atá i mbéal forbartha

 301. #344837

  Gan féachaint don struchtúr corparáideach, ba cheart don eagraíocht atá le haitheantas a fháil seirbhísí a sholáthar ar fud an domhain agus ba cheart go mbeadh a heintitis dhlíthiúla faoi réir dliteanais dhomhanda i gcomhpháirt agus go leithleach.

  Regardless of the corporate structure, the organisation to be recognised should provide services worldwide and its legal entities should be subject to global joint and several liability.

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 302. #462531

  (2) Nuair a bheidh an Cathaoirleach ag ainmniú daoine chun fónamh ar na Rollaí, tabharfaidh sé aird chuí ina theannta sin ar a thábhachtaí atá sé a áirithiú go mbeidh ionadaíocht ar na Rollaí ag príomh-chórais dlí an domhain agus ag na príomh-chineálacha gníomhaíochtaí geilleagair.

  (2) The Chairman, in designating persons to serve on the Panels, shall in addition pay due regard to the importance of assuring representation on the Panels of the principal legal systems of the world and of the main forms of economic activity.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 303. #500564

  D’fhonn cur le hiomaíochas agus d’fhonn mealltacht idirnáisiúnta gheilleagar na hEorpa agus a chumas nuálaíochta a athneartú, ba cheart go mbeadh an EIT agus na PENanna in ann eagraíochtaí comhpháirtíochta, taighdeoirí agus mic léinn a mhealladh as gach cearn den domhan, lena n-áirítear trína soghluaisteacht a spreagadh, agus comhoibriú le heagraíochtaí tríú tíortha chomh maith.

  In order to contribute to the competitiveness and to reinforce the international attractiveness of the European economy and its innovation capacity, the EIT and the KICs should be able to attract partner organisations, researchers and students from all over the world, including by encouraging their mobility, as well as to cooperate with third-country organisations.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 304. #500863

  an EIT a chur chun cinn ar fud an domhain, d’fhonn a mealltacht a mhéadú agus foras den chéad scoth a dhéanamh di maidir le hardchaighdeán feabhais san ardoideachas, sa taighde agus sa nuálaíocht;

  promote the EIT globally, so as to raise its attractiveness and make it a world-class body for excellence in higher education, research and innovation;

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 305. #507164

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon forfheidhmiú éifeachtach cheartú míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha iomarcacha sa limistéar euro, a bhaint amach go leordhóthanach de dheasca na n-idirnasc domhain trádála agus airgeadais idir Ballstáit, agus na n-éifeachtaí iarmharta beartas eacnamaíoch náisiúnta ar an Aontas agus ar an limistéar euro ina iomláine, agus ós rud é gur fearr dá bhrí sin is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, mar atá leagtha amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely the effective enforcement of the correction of excessive macroeconomic imbalances in the euro area, cannot be sufficiently achieved by the Member States because of the deep trade and financial interlinks between Member States and the spill-over effects of national economic policies on the Union and the euro area as a whole, and can therefore be better achieved at the level of the Union, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1174/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le bearta forfheidhmiúcháin chun míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha iomarcacha sa limistéar euro a cheartú

 306. #507613

  Déanfaidh sé tionscnamh na míchothromaíochtaí arna mbrath a scrúdú, i bhfianaise pé imthosca eacnamaíocha a bheidh ann ag an am, lena n-áirítear an t-idirnascadh domhain trádála agus airgeadais idir Ballstáit agus éifeachtaí iarmhartacha beartas eacnamaíoch náisiúnta.

  It shall examine the origin of the detected imbalances against the background of prevailing economic circumstances, including the deep trade and financial interlinks between Member States and the spill-over effects of national economic policies.

  Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú

 307. #510840

  I ngeall ar an ngéarchéim airgeadais agus ar an gcor chun donais eacnamaíoch, nár tháinig a samhail riamh roimhe, atá ann ar fud an domhain, tá díobháil thromchúiseach déanta don fhás eacnamaíoch agus don chobhsaíocht airgeadais agus tá meathlú mór tagtha ar dhálaí airgeadais, eacnamaíocha agus sóisialta i roinnt Ballstát.

  The unprecedented global financial crisis and economic downturn have seriously damaged economic growth and financial stability and provoked a strong deterioration in financial, economic and social conditions in several Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 1311/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle, maidir le forálacha áirithe a bhaineann le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais

 308. #510930

  I ngeall ar an ngéarchéim airgeadais agus ar an gcor chun donais eacnamaíoch, nár tháinig a samhail riamh roimhe, atá ann ar fud an domhain, tá díobháil thromchúiseach déanta don fhás eacnamaíoch agus don chobhsaíocht airgeadais agus tá meathlú mór tagtha ar dhálaí airgeadais agus eacnamaíocha i roinnt Ballstát.

  The unprecedented global financial crisis and the unprecedented economic downturn have seriously damaged economic growth and financial stability and provoked a strong deterioration of financial and economic conditions for several Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 1312/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle maidir le forálacha áirithe a bhaineann le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais

 309. #511596

  Rialachán (AE) Uimh. 1340/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh an daonlathas agus cearta an duine a chur chun cinn ar fud an domhain

  Regulation (EU) No 1340/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Regulation (EC) No 1889/2006 on establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide

  Rialachán (AE) Uimh. 1340/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh an daonlathas agus cearta an duine a chur chun cinn ar fud an domhain

 310. #511635

  Tá an tAontas Eorpach, mar chomhalta den Eagraíocht Trádála Domhanda (ETD), tiomanta do thrádáil a phríomhshruthú i straitéisí forbartha agus do thrádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn chun forbairt a chur ar aghaidh agus an bhochtaineacht a laghdú — agus, san fhadtéarma, í a dhíothú — ar fud an domhain.

  The Union, as a member of the World Trade Organisation (WTO), is committed to mainstreaming trade in development strategies and to promoting international trade in order to advance development and reduce — and, in the long term, eradicate — poverty worldwide.

  Rialachán (AE) Uimh. 1341/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1905/2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair um fhorbairt

 311. #514540

  Cé go raibh soláthairtí an domhain ag téarnamh agus cé go raibh praghsanna ag dul i dtreo leibhéal níos normálta, bhí tionchar diúltach ag an ngéarchéim airgeadais agus eacnamaíoch a tharla ina dhiaidh sin ar tháirgeoirí déiríochta an Aontais, toisc gur chuir sé go mór le luaineacht na bpraghsanna.

  Although world supplies started to recover and prices started to return to more normal levels, the subsequent financial and economic crisis negatively affected Union dairy producers, aggravating price volatility.

  Rialachán (AE) Uimh. 261/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caidreamh conarthach in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne

 312. #518829

  Sa chomhthéacs sin, beidh tábhacht faoi leith le comhaontuithe le mór-chomhpháirtithe idirnáisiúnta an Aontais chun a áirithiú go mbeidh deis chothrom ann ar fud an domhain agus d'fhonn cobhsaíocht airgeadais a áirithiú.

  In this context, agreements with the Union’s major international partners will be of particular importance in order to ensure a global level playing field and financial stability.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 313. #532649

  IS MAITH IS EOL DI na dúshláin agus na deiseanna a ghabhann leis an éileamh breise atá ar tháirgí talmhaíochta ar fud an domhain agus ar an éileamh atá, dá bhrí sin, ar bhreis aschuir talmhaíochta;

  IS AWARE OF the challenges and possibilities within an increased global demand for agricultural products, and hence an increased agricultural output;

  Conclúidí ón gComhairle an 18 Meitheamh 2012 maidir leis an gComhpháirtíocht Eorpach um Nuáil “Táirgiúlacht agus Inbhuanaitheacht na Talmhaíochta”

 314. #534770

  Tá sé tábhachtach litearthacht sna meáin, go háirithe inniúlachtaí digiteacha a fhorbairt, ionas go bhféadfadh leanaí iad féin a chur in oiriúint, ar bhealach sábhailte, do theicneolaíochtaí nua, a bhíonn ag síorfhorbairt, agus chun domhan slán agus cruthaitheach a mhúnlú dóibh féin i gcoitinne;

  Developing media literacy, in particular digital competences, is important for children to safely adapt to constantly evolving new technologies, and more generally to shape their world in a safe and creative way;

  Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir leis an Straitéis Eorpach i ndáil le hIdirlíon Níos Fearr do Leanaí

 315. #563743

  In ionad é sin a dhéanamh, baintear úsáid as raon leathan téarmaí tuairisciúla chun brí an fhocail a léiriú, amhail sóisialta, ceannasach sa domhan, teicneolaíochta, bunaithe ar thaighde, tionsclaíoch, sochaíoch, glas, teicniúil, folláine agus nuálaíocht fheidhmeach [66].

  Instead, in order to illustrate the meaning of the word, it uses a wide range of descriptive terms such as social, world-leading, technological, research-based, industrial, societal, green, technical, well-being and applied innovation [66].

  Tuairim Uimh. 6/2012 (de bhun an dara fomhír d’Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirteachas in “Fís 2020 — An Creatchlár um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020)” , agus na rialacha maidir leis na torthaí a scaipead

 316. #563928

  Creideann COSAC gurb ionann an dámhachtain sin agus onóir ollmhór do theaghlach na hEorpa ach, ag an am céanna, dúshlán don Aontas Eorpach luachanna an daonlathais, na síochána agus chearta an duine ar fud an domhain a choimeád ar bun agus a chur chun cinn tuilleadh.

  COSAC believes that this award constitutes both an immense honour for the European family but at the same time a challenge for the European Union to maintain and to further advance the values of democracy, peace and human rights worldwide.

  Tuairimí an XLVIII COSAC — Nicosia, an 14 - 16 Deireadh Fómhair 2012

 317. #567466

  an chomhpháirtíocht laistigh de CSE agus in áiteanna eile a neartú chun feabhas breise a chur ar a tháirgiúlacht agus a ról ar thús cadhnaíochta ar fud an domhain maidir le staidreamh oifigiúil, agus

  strengthen the partnership within the ESS and beyond in order to further enhance its productivity and its leading role in official statistics worldwide, and

  Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir leis an gclár staidrimh Eorpach 2013-17 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis

 318. #567621

  an chomhpháirtíocht laistigh de CSE agus in áiteanna eile a neartú chun feabhas breise a chur ar a tháirgiúlacht agus a ról ar thús cadhnaíochta ar fud an domhain maidir le staidreamh oifigiúil;

  strengthen the partnership within the ESS and beyond in order to further enhance its productivity and its leading role in official statistics worldwide;

  Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir leis an gclár staidrimh Eorpach 2013-17 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis

 319. #569005

  De dheasca na géarchéime domhanda gan fasach lena bhfuil an domhan buailte ó 2007 i leith, tá damáiste tromchúiseach déanta d'fhás eacnamaíoch agus do chobhsaíocht airgeadais agus tháinig meathlú mór ar riocht easnamh agus fiachas rialtais na mBallstát, sa dóigh go raibh ar roinnt acu cúnamh airgeadais a lorg laistigh agus lasmuigh de chreat an Aontais.

  The unprecedented global crisis that has hit the world since 2007 has seriously damaged economic growth and financial stability and has given rise to a strong deterioration in the government deficit and debt position of the Member States, leading a number of them to seek financial assistance within and outside the framework of the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 472/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le neartú ar an bhfaireachas eacnamaíoch agus buiséadach ar Bhallstáit sa limistéar euro a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais

 320. #569052

  Agus measúnú á dhéanamh aige an faoi bhagairt deacrachtaí tromchúiseacha atá Ballstát ó thaobh a chobhsaíochta airgeadais, úsáidfidh an Coimisiún i measc paraiméadar eile an sásra rabhaidh arna bhunú faoi Airteagal 3(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú [8] nó, i gcás ina mbeidh fáil air, an t-athbhreithniú domhain is déanaí.

  When assessing whether a Member State is threatened with serious difficulties with respect to its financial stability, the Commission shall use, among other parameters, the alert mechanism established under Article 3(1) of Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances [8] or, where available, the latest in-depth review.

  Rialachán (AE) Uimh. 472/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le neartú ar an bhfaireachas eacnamaíoch agus buiséadach ar Bhallstáit sa limistéar euro a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais

 321. #569319

  Sa rún ó Pharlaimint na hEorpa an 20 Samhain 2012 ina bhfuil moltaí chuig an gCoimisiún maidir leis an tuarascáil ó Uachtaráin na Comhairle Eorpaí, an Choimisiúin Eorpaigh, an Bhainc Cheannais Eorpaigh agus an Ghrúpa Euro "I dTreo Fíor-Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta" an 20 Samhain 2012, agus sa Teachtaireacht ón gCoimisiún an 28 Samhain 2012 dar teideal "Treoirphlean le haghaidh fíor-AEA domhain" nochtar tuairimí Pharlaimint na hEorpa agus an Choimisiúin faoi seach maidir leis na céimeanna is gá chun aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta atá níos doimhne agus comhtháite ar bhonn níos fearr a bhaint amach.

  The European Parliament's resolution of 20 November 2012 with recommendations to the Commission on the report of the Presidents of the European Council, the European Commission, the European Central Bank and the Eurogroup "Towards a Genuine Economic and Monetary Union" and the Commission's Communication of 28 November 2012 entitled "A blueprint for a deep and genuine EMU" outline, respectively, the views of the European Parliament and of the Commission on the steps needed to achieve a deeper and better integrated economic and monetary union.

  Rialachán (AE) Uimh. 473/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le forálacha coiteanna le haghaidh faireacháin agus measúnaithe ar dhréachtphleananna buiséadacha agus lena n-áirithítear easnamh iomarcach na mBallstát sa limistéar euro a cheartú

 322. #569580

  I gcás cuntas comhshaoil agus sóisialta, ba cheart an Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa an 20 Lúnasa 2009, dar teideal "OTI agus thairsti - An dul chun cinn atá á dhéanamh sa domhan atá ag athrú a thomhas", a chur san áireamh go huile is go hiomlán.

  In the case of environmental and social accounts, the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 20 August 2009, entitled "GDP and beyond — Measuring progress in a changing world", should also be fully taken into account.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 323. #570567

  I gCaibidil 18, cumhdaítear na cuntais a bhaineann leis an gcuid eile den domhan, arb ionann iad agus coibhéis na gcuntas náisiúnta de na cuntais a bhaineann le córas tomhais chomhardú na n-íocaíochtaí.

  Chapter 18 covers the rest of the world accounts, which are the national accounts equivalent to the accounts of the balance of payments measuring system.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 324. #570621

  Fiú le córas cuimsitheach láidir bailiúcháin agus tomhais do na hiontrálacha in earnáil na coda eile den domhan (agus mar sin freisin do na cuntais idirnáisiúnta atá i gcomhardú na n-íocaíochtaí), méadóidh an domhandú an gá atá ann le hiarrachtaí breise a dhéanamh chun cáilíocht na gcuntas náisiúnta sna geilleagair ar fad agus sna grúpálacha geilleagar ar fad a choimeád.

  Even with a comprehensive and robust collection and measurement system for the entries in the rest of the world sector (and thus also in the international accounts found in the balance of payments), globalisation will increase the need for extra efforts to maintain the quality of national accounts for all economies and groupings of economies.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 325. #570844

  I gcodarsnacht leis seo, mínítear na hidirbhearta sin i CCN 2008 i gcaibidlí atá leagtha amach de réir cuntais, e.g. caibidlí maidir leis an gcuntas táirgeachta, leis an gcuntas leithdháilte phríomha ioncaim, leis an gcuntas caipitil agus le cuntas na coda eile den domhan;

  In contrast, in the 2008 SNA these transactions are explained in chapters arranged by account, e.g. chapters on the production account, the primary distribution of income account, the capital account and the rest of the world account.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 326. #570920

  Dá bhrí sin, tá ról cosúil le ról earnála institiúidí ag an gcuid eile den domhan, cé nach n-áirítear aonaid neamhchónaitheacha ach a mhéid is a bhíonn siad i mbun idirbheart le haonaid institiúideacha chónaitheacha.

  So the rest of the world plays a role similar to that of an institutional sector, although non-resident units are included only in so far as they are engaged in transactions with resident institutional units.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 327. #571247

  iamhchríocha laistigh den chríoch, eadhon críocha geografacha sa chuid eile den domhan atá á n-úsáid, faoi chonarthaí idirnáisiúnta nó faoi chomhaontuithe idir stáit, ag gníomhaireachtaí rialtais ghinearálta na tíre (amhail ambasáidí, consalachtaí, bunáiteanna míleata, bunáiteanna eolaíochta, etc.);

  territorial enclaves, these being geographic territories situated in the rest of the world and used, under international treaties or agreements between states, by general government agencies of the country (such as embassies, consulates, military bases, scientific bases, etc.);

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 328. #571432

  Tagraíonn earnáil na coda eile den domhan (S.2) do shreafaí agus do shuíomhanna idir aonaid chónaitheacha agus aonaid neamhchónaitheacha. Níl cuspóirí cosúla ná cineálacha iompraíochta cosúla ag aonaid neamhchónaitheacha, ach aithnítear iad de réir a sreafaí agus a suíomhanna idir aonaid chónaitheacha.

  The rest of the world (S.2) sector refers to flows and positions between resident units and non-resident units — the non-resident units are not characterised by similar objectives and types of behaviour, but are only recognised through their flows and positions with resident units.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 329. #571754

  is éard atá in earnáil na coda eile den domhan (S.2), grúpáil aonad nach bhfuil aon sainfheidhmeanna ná sainacmhainní ag baint leo, aonaid atá neamhchónaitheach a mhéad is a ndéanann siad idirbhearta le haonaid institiúideacha chónaitheacha, nó a mhéad is a bhfuil naisc eacnamaíocha eile acu le haonaid chónaitheacha.

  the rest of the world sector (S.2) is a grouping of units without any characteristic functions and resources; it consists of non-resident units insofar as they are engaged in transactions with resident institutional units, or have other economic links with resident units.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 330. #571762

  déantar na seirbhísí iompair (chomh fada le teorainn na tíre onnmhairíochta) arna soláthar ag na haonaid chónaitheacha i ndáil le hearraí allmhairithe a thaispeáint i gcuntais na coda eile den domhan in éineacht le úsáid allmhairí saor ar bord, cé gur aonaid chónaitheacha a tháirgeann iad;

  the services of transport (up to the border of the exporting country) provided by resident units in respect of imported goods are shown in the rest of the world accounts with FOB imports, even though they are produced by resident units;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 331. #572269

  Níor cheart luach cíosa teaghaisí úinéirí-áitithe ar an gcoigríoch, e.g. tithe saoire, a thaifeadadh mar chuid den táirgeadh intíre, ach faoi allmhairí seirbhísí agus faoin nglanbharrachas oibriúcháin comhfhreagrach mar ioncam príomha a fhaightear ón gcuid eile den domhan.

  The rental value of owner-occupied dwellings abroad, e.g. holiday homes, should not be recorded as part of domestic production, but as imports of services and the corresponding net operating surplus as primary income received from the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 332. #573172

  íocaíochtaí a dhéanann an rialtas ginearálta nó an chuid eile den domhan as damáiste d’earraí caipitil nó as caillteanais earraí caipitil mar thoradh ar ghníomhartha cogaidh, imeachtaí polaitiúla eile nó tubaistí nádúrtha.

  payments made by general government or by the rest of the world for damage to, or losses of, capital goods as a result of acts of war, other political events or national disasters.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 333. #573304

  Nuair a dhéanann oifigí brainse, gníomhaireachtaí, etc. de chuid gnóthas cónaitheach brabús sa chuid eile den domhan, taispeántar tuilleamh arna choimeád mar thuilleamh athinfheistithe ó infheistíocht dhíreach eachtrach (D.43) a mhéad a láimhseáiltear na hoifigí brainse seo etc. mar aonaid neamhchónaitheacha.

  When profits are earned in the rest of the world by the branch-offices, agencies, etc. of resident enterprises, in so far as these branch-offices etc. are treated as non-resident units, retained earnings appear as reinvested earnings on foreign direct investment (D.43).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 334. #573307

  Áirítear in aistarraingtí as ioncam samhailchorparáidí an glanbharrachas oibriúcháin a fhaigheann cónaithigh i gcáil úinéirí talún agus úinéirí foirgneamh sa chuid eile den domhan, nó a fhaigheann neamhchónaithigh i gcáil úinéirí talún nó úinéirí foirgneamh ar an gcríoch eacnamaíoch lena mbaineann.

  Withdrawals from the income of quasi-corporations include the net operating surplus received by residents as owners of land and buildings in the rest of the world, or by non-residents as owners of land or buildings on the economic territory concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 335. #573310

  déantar luach cíosa teaghaisí úinéir-áitithe atá i seilbh neamhchónaitheach a chlárú mar onnmhairí seirbhísí agus déantar an glanbharrachas oibriúcháin comhfhreagrach a chlárú mar ioncam príomha arna íoc leis an gcuid eile den domhan.

  the rental value of owner-occupied dwellings belonging to non-residents is registered as exports of services and the corresponding net operating surplus as primary income paid to the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 336. #573395

  cumhdaíonn cánacha reatha ar ioncam, ar rachmas, etc. (D.5) gach íocaíocht éigeantach gan chontrapháirt, in airgead nó i gcomhchineál, arna dtobhach go tráthrialta ag an rialtas ginearálta agus ag an gcuid eile den domhan i leith ioncaim agus rachmais aonad institiúideach, agus cánacha tréimhsiúla áirithe nach measúnaítear ar bhonn an ioncaim sin ná an rachmais sin.

  current taxes on income, wealth, etc. (D.5) cover all compulsory, unrequited payments, in cash or in kind, levied periodically by general government and by the rest of the world on the income and wealth of institutional units, and some periodic taxes which are assessed neither on that income nor that wealth.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 337. #573668

  áirítear i gcomhar idirnáisiúnta reatha (D.74) gach aistriú, in airgead nó i gcomhchineál, idir an rialtas ginearálta agus rialtais nó eagraíochtaí idirnáisiúnta sa chuid eile den domhan, cé is moite de dheontais infheistíochta agus aistrithe eile caipitil.

  current international cooperation (D.74) includes all transfers in cash or in kind between general government and governments or international organisations in the rest of the world, except investment grants and other capital transfers.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 338. #573682

  ranníocaíochtaí deonacha (seachas leagáidí) ó theaghlaigh, ó ghnóthais corparáideacha agus ón gcuid eile den domhan le INBFTanna, lena n-áirítear aistrithe comhchineáil i bhfoirm bronntanas bia, éadaí, pluideanna, cógas, etc. chuig carthanais lena ndáileadh ar theaghlaigh chónaitheacha nó neamhchónaitheacha.

  voluntary contributions (other than legacies) from households, corporate enterprises and the rest of the world to NPISHs, including transfers in kind in the form of gifts of food, clothing, blankets, medicines, etc. to charities for distribution to resident or non-resident households.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 339. #573777

  is éard atá i ndeontais infheistíochta (D.92) aistrithe caipitil, in airgead nó i gcomhchineál, arna ndéanamh ag rialtais nó ag an gcuid eile den domhan chuig aonaid institiúideacha eile chónaitheacha nó neamhchónaitheacha, ionas go bhféadfaidh siad na costais ar éadálacha sócmhainní seasta a mhaoiniú ina n-iomláine nó i bpáirt.

  investment grants (D.92) consist of capital transfers in cash or in kind made by governments or by the rest of the world to other resident or non-resident institutional units to finance all or part of the costs of their acquiring fixed assets.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 340. #573778

  Áirítear i ndeontais infheistíochta arna ndéanamh ag an gcuid eile den domhan na deontais sin arna n-íoc go díreach ag institiúidí an Aontais Eorpaigh (e.g. aistrithe áirithe arna ndéanamh ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (EAFRD)).

  Investment grants made by the rest of the world include those paid directly by the institutions of the European Union (e.g. transfers made by the European Agriculture Guarantee Fund (EAGF) and the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 341. #573793

  Úsáidtear na critéir atá leagtha síos i mír 4.159 chun idirdhealú a dhéanamh idir deontais infheistíochta d’institiúidí neamhbhrabúis ón rialtas ginearálta agus ón gcuid eile den domhan agus aistrithe reatha chuig institiúidí neamhbhrabúis.

  Investment grants to non-profit institutions from general government and from the rest of the world are distinguished from current transfers to non-profit institutions by using the criteria set out in paragraph 4.159.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 342. #573803

  cuimsíonn aistrithe caipitil eile (D.99) aistrithe seachas deontais infheistíochta agus cánacha caipitil nach n-athdháileann ioncam iad féin ach a athdháileann coigilt nó rachmas i measc earnálacha nó fho-earnálacha éagsúla an gheilleagair nó an chuid eile den domhan.

  other capital transfers (D.99) cover transfers other than investment grants and capital taxes which do not themselves redistribute income but redistribute saving or wealth among the different sectors or subsectors of the economy or the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 343. #573806

  íocaíochtaí a dhéanann an rialtas ginearálta nó an chuid eile den domhan le húinéirí earraí caipitil a scriostar nó a ndéantar damáiste dóibh mar gheall ar ghníomhartha cogaidh, teagmhais eile pholaitiúla nó tubaistí nádúrtha (tuilte etc.);

  payments by general government or by the rest of the world to the owners of capital goods destroyed or damaged by acts of war, other political events or natural disasters (floods etc.);

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 344. #573829

  íocaíochtaí móra mar chúiteamh i ndamáiste nó gortú nach bhfuil cumhdaithe ag polasaithe árachais (cé is moite d’íocaíochtaí a dhéanann an rialtas ginearálta nó an chuid eile den domhan agus a bhfuil tuairisc air i bpointe (a)).

  major payments in compensation for damage or injuries not covered by insurance policies (except payments by general government or by the rest of the world described in point (a)).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 345. #574048

  Léirítear i dtábla chatagóir na hionstraime airgeadais "urrúis fiachais" go seasann na hurrúis fiachais a fuair teaghlaigh agus institiúidí neamhbhrabúis a fhónann do theaghlaigh (275) agus atá glan ó dhiúscairtí, d’éilimh ar chorparáidí neamhairgeadais (65), ar chorparáidí airgeadais (43), ar an rialtas ginearálta (124), agus ar an gcuid eile den domhan (43) mar thoradh ar idirbhearta sa tréimhse thagartha.

  The table for the financial instrument debt securities category shows that, as a result of transactions in the reference period, the debt securities acquired, net of disposals, by households and by non-profit institutions serving households (275) represent claims on non-financial corporations (65), financial corporations (43), general government (124), and the rest of the world (43).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 346. #574050

  tháinig méadú ionann le 30 ar a ndliteanais san fhoirm sin i leith corparáidí neamhairgeadais eile, tháinig méadú ionann le 23 ar a ndliteanais i leith corparáidí airgeadais, tháinig méadú ionann le 5 ar a ndliteanais i leith an rialtais ghinearálta, tháinig méadú ionann le 65 ar a ndliteanais i leith teaghlach agus institiúidí neamhbhrabúis a fhónann do theaghlaigh, agus tháinig méadú ionann le 24 ar a ndliteanais i leith na coda eile den domhan.

  their liabilities in this form to other non-financial corporations increased by 30, to financial corporations by 23, to general government by 5, to households and non-profit institutions serving households by 65 and to the rest of the world by 24.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 347. #574891

  Taifeadtar gnóthachain neodracha agus caillteanais neodracha sealúchais sa chuntas gnóthachan neodrach agus caillteanas neodrach sealúchais, ar fochuntas é de chuntas athluachála na n-earnálacha, an gheilleagair iomláin agus na coda eile den domhan.

  Neutral holding gains and losses are recorded in the neutral holding gains and losses account, which is a subaccount of the revaluation account of the sectors, the total economy and the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 348. #575478

  Déantar taifeadadh freisin, ar thaobh na n-acmhainní nó ar thaobh na n-úsáidí, ar na hidirbhearta dáileacháin go léir a bhféadfadh baint a bheith acu leis an gcuid eile den domhan, seachas aistrithe caipitil.

  It also records, on the resources or uses side, all distributive transactions which may involve the rest of the world, apart from capital transfers.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 349. #575479

  Is éard a thaifeadtar i gcuntas caipitil na coda eile den domhan éadálacha lúide diúscairtí sócmhainní neamhtháirgthe a dhéanann aonaid neamhchónaitheacha agus déantar an t-athrú ar ghlanfhiúchas i ngeall ar chomhardú seachtrach reatha agus aistrithe caipitil a thomhas.

  The rest of the world capital account records acquisitions less disposals of non-produced assets by non-resident units and measures the changes in net worth due to current external balance and capital transfers.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 350. #575512

  Cruinníonn siad le chéile sa tábla céanna cuntais na n-earnálacha institiúideacha go léir, an gheilleagair iomláin agus na coda eile den domhan, agus déantar na sreafaí go léir agus na sócmhainní agus na dliteanais go léir a chomhardú.

  They bring together in the same table the accounts of all the institutional sectors, the total economy and the rest of the world, and balance all the flows and all the assets and liabilities.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 351. #575538

  Tá an t-ollioncam náisiúnta (ag praghsanna an mhargaidh) cothrom le OTI lúide ioncam príomha iníoctha ag aonaid chónaitheacha institiúideacha le haonaid neamhchónaitheacha institiúideacha móide ioncam príomha infhála ag aonaid chónaitheacha institiúideacha ón gcuid eile den domhan.

  Gross national income (at market prices) equals GDP minus primary income payable by resident institutional units to non-resident institutional units plus primary income receivable by resident institutional units from the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 352. #575541

  Tá an t-ollioncam (nó glanioncam) indiúscartha náisiúnta cothrom leis an ollioncam (nó glanioncam) náisiúnta (ag praghsanna an mhargaidh) lúide aistrithe reatha (cánacha reatha ar ioncam, ar rachmas etc., ranníocaíochtaí sóisialta, sochair shóisialta agus aistrithe reatha eile) atá iníoctha le haonaid neamhchónaitheacha, móide aistrithe reatha atá infhála ag aonaid chónaitheacha ón gcuid eile den domhan.

  Gross (or net) national disposable income equals gross (or net) national income (at market prices) minus current transfers (current taxes on income, wealth etc., social contributions, social benefits and other current transfers) payable to non-resident units, plus current transfers receivable by resident units from the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 353. #575544

  Léiríonn an ítim chomhardaithe sa chuntas seachtrach ioncam príomha agus aistrithe reatha barrachas (más suim dhiúltach) nó easnamh (más suim dheimhneach) an gheilleagair iomláin ar a idirbhearta reatha (trádáil in earraí agus i seirbhísí, ioncaim phríomha, aistrithe reatha) leis an gcuid eile den domhan.

  The balancing item in the external account of primary income and current transfers represents the surplus (if it is negative) or the deficit (if it is positive) of the total economy on its current transactions (trade in goods and services, primary incomes, current transfers) with the rest of the world

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 354. #575655

  Déantar forbairtí ar ionchur agus ar aschur na bpróiseas táirgthe atá ag tionscail aonair a léiriú i gcomhthéacs an gheilleagair náisiúnta, i.e. nasctha le próisis táirgthe tionscal intíre eile agus na coda eile den domhan agus caiteachas ar thomhaltas críochnaitheach.

  Developments of the inputs and outputs of production processes of individual industries are shown in the context of the national economy, i.e. related to the production processes of other domestic industries and the rest of the world and final consumption expenditure.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 355. #576259

  Ní amháin go bhfuil ioncam réadach iomlán na gcónaitheoirí faoi thionchar an méid seo a táirgeadh ach freisin an ráta ag ar féidir onnmhairí a thrádáil os coinne allmhairí ón gcuid eile den domhan.

  The total real income of residents is influenced not only by this volume of production but also by the rate at which exports can be traded against imports from the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 356. #576328

  Meastar go bhfuil duine as láthair go sealadach más rud é go bhfuil an duine sin lonnaithe go buan sa tír i dtrácht ach go bhfuil sé ag fanacht, nó go bhfuil sé ar intinn aige fanacht, sa chuid eile den domhan ar feadh tréimhse nach faide ná aon bhliain amháin.

  A person is regarded as being temporarily absent if he or she is permanently settled in the country but is staying, or intends to stay, in the rest of the world for a period of less than one year.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 357. #576750

  eachtarchríocha de chuid na críche (i.e. críocha geografacha atá suite sa chuid eile den domhan arna n-úsáid ag gníomhaireachtaí rialtas ginearálta na tíre — ambasáidí, consalachtaí, bunáiteanna míleata, bunáiteanna eolaíochta, etc. faoi chonarthaí idirnáisiúnta nó faoi chomhaontuithe idir stáit);

  territorial exclaves (i.e. geographic territories situated in the rest of the world and used, under international treaties or agreements between states, by general government agencies of the country — embassies, consulates, military bases, scientific bases etc.);

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 358. #576947

  Ach ag aistriú ó OTI go hioncam náisiúnta, déantar an méadú sin a fhrithchothromú le laghdú ar ús infhála lúide an t-ús iníoctha leis an gcuid eile den domhan (ós rud é go n-asbhaintear FISIM ón ús infhála ar iasachtaí agus go suimítear é leis an ús iníoctha ar thaiscí).

  But in the transition from GDP to national income, this increase is counterbalanced by a decrease of interest receivable less interest payable towards the rest of the world (as FISIM is deducted from interest receivable on loans and added to interest payable on deposits).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 359. #576951

  Ach san aistriú ó OTI go hioncam náisiúnta déantar an laghdú sin a fhrithchothromú le méadú ar ús infhála lúide an t-ús iníoctha leis an gcuid eile den domhan (ós rud é go suimítear FISIM le hús infhála ar thaiscí agus go n-asbhaintear é ón ús iníoctha ar iasachtaí).

  But in the transition from GDP to national income, this decrease is counterbalanced by an increase of interest receivable less payable towards the rest of the world (as FISIM are added to interest receivable on deposits and deducted from interest payable on loans).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 360. #576958

  Ach san aistriú ó OTI go hioncam náisiúnta tagann méadú ar an ús infhála lúide an t-ús iníoctha leis an gcuid eile den domhan (toisc go suimítear FISIM leis an ús infhála ar thaiscí agus go n-asbhaintear é ón ús iníoctha ar iasachtaí).

  But in the transition from GDP to national income, there is an increase of interest receivable less payable towards the rest of the world (as FISIM is added to interest receivable on deposits and deducted from interest payable on loans).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 361. #576960

  Lena chois sin, nuair a dhéanann teaghlaigh i gcáil tomhaltóirí deiridh FISIM a allmhairiú, ní bhíonn aon tionchar aige sin ar OTI agus méadaítear ioncam náisiúnta toisc go mbíonn méadú ar ús infhála lúide an t-ús iníoctha leis an gcuid eile den domhan.

  Also, when FISIM is imported by households as final consumers, there is no impact on GDP and national income increases as there is an increase of interest receivable less payable towards the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 362. #576964

  méadú ar OTI a fhreagraíonn do shuim FISIM a tháirgeann idirghabhálaithe airgeadais cónaitheacha agus a leithdháiltear ar na hearnálacha S.13 (an rialtas ginearálta), S.14 (teaghlaigh i gcáil tomhaltóirí), S.15 (INBFTanna) agus S.2 (an chuid eile den domhan);

  GDP increases by the amount of FISIM produced by resident FIs and allocated to sectors S.13 (general government), S.14 (for households as consumers), S.15 (NPISHs) and S.2 (rest of the world);

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 363. #576977

  Ina theannta sin, miondealaítear iasachtaí agus taiscí leis an gcuid eile den domhan (S.2) ina n-iasachtaí agus ina dtaiscí le hidirghabhálaithe airgeadais neamhchónaitheacha agus ina n-iasachtaí agus ina dtaiscí le neamhchónaithigh eile.

  In addition, loans and deposits with the rest of the world (S.2) are broken down into loans and deposits with non-resident financial intermediaries and loans and deposits with other non-residents.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 364. #577460

  Ar an gcúis sin, agus toisc go bhfuil an margadh athárachais teoranta do líon réasúnta beag de ghnóthais mhóra ar fud an domhain, is lú an seans go mbeadh caillteanas mór gan choinne ar an athárachóir i gcomparáid le hárachóir díreach, agus go háirithe i gcás athárachais sáraithe caillteanais.

  For this reason, and because the market for reinsurance is concentrated in relatively few large firms worldwide, it is less likely that the reinsurer will experience an unexpectedly large loss than a direct insurer does, especially in the case of excess of loss reinsurance.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 365. #577554

  Mar sin, ní dhéantar idirbhearta árachais saoil ach idir árachóirí (a aicmítear i bhfo-earnáil na gcorparáidí árachais — S.128) agus teaghlaigh chónaitheacha mar dhaoine aonair (S.143 agus S.144), ach amháin má dhéantar iad a onnmhairiú chuig teaghlaigh neamhchónaitheacha (a aicmítear sa chuid eile den domhan — S.2).

  Life insurance transactions therefore take place only between insurers (classified within the insurance corporations subsector — S.128) and resident households as individuals (S.143 and S.144), unless exported to non-resident households (classified within the rest of the world sector — S.2).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 366. #577562

  déantar luach na seirbhísí arna dtomhailt a thaifeadadh mar chaiteachas ar thomhaltas críochnaitheach (P.3) na dteaghlach sa chuntas úsáide ioncaim indiúscartha nó i bhfoirm atá iníoctha ag an gcuid eile den domhan, agus déantar é a láimhseáil mar onnmhairí seirbhísí (P.62) chuig teaghlaigh neamhchónaitheacha.

  the value of the services consumed is recorded as final consumption expenditure (P.3) by households in the use of disposable income account or as payable by the rest of the world, treated as exports of services (P.62) to non-resident households.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 367. #578236

  Déantar é sin trí earnáil dar teideal "an chuid eile den domhan" a chruthú, agus trí shraith speisialta de chuntais le hiontrálacha teoranta a thiomsú nach dtaispeánann ach na hidirbhearta a dhéanann aonaid neamhchónaitheacha le haonaid chónaitheacha.

  This is done through the creation of a sector called "the rest of the world" sector, and the compilation of a special set of accounts with limited entries which show, for non-resident units, only the transactions with resident units.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 368. #578242

  Toisc go dtarraingítear suas na cuntais ó thaobh earnáil na coda eile den domhan de, taispeántar allmhairí isteach sa gheilleagar intíre mar acmhainn, agus taispeántar onnmhairí amach ón ngeilleagar intíre mar úsáid, sa chuntas seachtrach earraí agus seirbhísí.

  As the accounts are drawn up from the point of view of the rest of the world sector, imports to the domestic economy are shown as a resource, and exports from the domestic economy as a use of the external account of goods and services.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 369. #578247

  Tá an creat caighdeánach do staitisticí ar idirbhearta agus na staideanna idir geilleagar agus an chuid eile den domhan leagtha amach sa Lámhleabhar maidir le Comhardú na nÍocaíochtaí agus Staideanna Infheistíochta Idirnáisiúnta (an Séú heagrán)(BPM6) [1].

  The standard framework for statistics on the transactions and positions between an economy and the rest of the world is set out in the Balance of Payments and International Investment Position Manual 2008 (Sixth edition) (BPM6) [1].

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 370. #578248

  Tá an lámhleabhar sin comhchuibhithe le Córas na gCuntas Náisiúnta 2008, ach leagtar amach ann an idirghníomhaíocht idir an geilleagar intíre agus an chuid eile den domhan i sraith cuntas agus clár comhardaithe a chuireann an fhaisnéis i láthair ar bhealach difriúil.

  That manual is harmonised with the System of National Accounts 2008, but sets out the interactions between the domestic economy and the rest of the world in a set of accounts and balance sheets which present the information in a different way.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 371. #578324

  Difríocht mhór eile idir cuntais idirnáisiúnta chomhardú na n-íocaíochtaí, agus cuntais na coda eile den domhan i CCE, is ea go n-úsáidtear catagóirí feidhmiúla sna cuntais idirnáisiúnta seachas ionstraimí sna haicmithe d’idirbhearta airgeadais i CCE.

  A second major difference between the international accounts of the balance of payments, and the rest of the world sector accounts in the ESA, is the use of functional categories in the international accounts rather than instruments in the classifications of financial transactions in the ESA.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 372. #578475

  Taispeántar na hiontrálacha comhfhreagracha don rialtas intíre sa chuntas leithdháilte ioncaim phríomha agus i gcás rialtas eachtrach, taispeántar iad i gcolún earnáil na coda eile den domhan sa chuntas sin agus i gcuntas ioncaim phríomha chomhardú na n-íocaíochtaí.

  The matching entries for the domestic government are shown in the allocation of primary income account and for foreign governments in the rest of the world column of that account and in the primary income account of the balance of payments.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 373. #578506

  Ar bhonn coincheapúil, tá an luach céanna ar ghlaniasachtú nó ar ghlaniasachtaíocht an BPM6 is atá ar an ítim chomhfhreagrach sna cuntais náisiúnta don gheilleagar iomlán, agus an luach céanna leis an ítim i gcuntais náisiúnta na coda eile den domhan ach an comhartha a bheith aisiompaithe.

  Conceptually, the BPM6 net lending or net borrowing has the same value as the corresponding national accounts item for the total economy, and the same as the national accounts item for the rest of the world but with the sign reversed.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 374. #578559

  Agus cuntais Eorpacha á dtiomsú, is gá aird ar leith a thabhairt ar shainiú aonad cónaitheach, ar chuntais na coda eile den domhan agus ar ghlanluacháil idirbheart eacnamaíoch laistigh den Eoraip (sreafaí) agus clár comhardaithe airgeadais (stoic).

  European accounts require particular attention to be given to the definition of resident units, rest of the world accounts and the netting of intra-European economic transactions (flows) and financial balance sheets (stocks).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 375. #578577

  Nuair a dhéantar cuntais náisiúnta thír A agus thír B a chomhiomlánú, déantar sreafaí intíre idir tír A agus tír B, agus le tíortha agus le hinstitiúidí Eorpacha eile, a thaifeadadh i gcuntais chomhiomlánaithe na coda eile den domhan.

  When the national accounts of countries A and B are aggregated, the aggregated rest of the world accounts record intra-flows between countries A and B, and with other countries and European institutions.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 376. #578617

  I gcuntais Eorpacha, déantar taifeadadh i gcuntais na coda eile den domhan ar shreafaí eacnamaíocha agus stoic airgeadais de shócmhainní agus de dhliteanais idir aonaid chónaitheacha an Aontais Eorpaigh/an limistéir euro agus aonaid neamhchónaitheacha.

  In European accounts, the rest of the world accounts record the economic flows and the financial stocks of assets and liabilities between the resident units of the European Union/the euro area and non-resident units.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 377. #578652

  I gcuntais náisiúnta na mBallstát, leagtar amach go mionchruinn sna maitrísí seo na hidirbhearta/sócmhainní airgeadais idir earnálacha tionscnaimh/creidiúnaí agus ceann scríbe/féichiúnaí, agus idir earnálacha intíre agus an chuid eile den domhan.

  In the national accounts of the Member States, these matrices map in detail the transactions/financial assets between sectors of origin/creditor and destination/debtor, as well as between domestic sectors and the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 378. #578654

  Chun na críche sin, ní mór idirdhealú a dhéanamh sna maitrísí náisiúnta sin idir idirbhearta agus sealúchas sócmhainní airgeadais, i leith aonaid chónaitheacha an Aontais Eorpaigh/an limistéir euro agus na neamhchónaithigh i gcuntas na coda eile den domhan.

  For this purpose, a distinction is then to be made in these national matrices between transactions, and the holding of financial assets, vis-à-vis the resident units of the European Union/the euro area and the non-residents in the rest of the world account.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 379. #578663

  gcuntais na n-institiúidí Eorpacha, déantar na sreafaí seo a thaifeadadh mar acmhainní san fho-earnáil "institiúidí agus comhlachtaí Eorpacha" (S.1315) agus mar úsáidí i gcuntais na coda eile den domhan (S.211).

  In the accounts of European institutions, these flows are recorded as resources of the "European institutions and bodies" subsector (S.1315) and as uses of the rest of the world (S.211).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 380. #578679

  Déantar ceartú na neamhchomhorduithe buiséadacha arna n-íoc ag Ballstáit eile leis na tíortha lena mbaineann a thaifeadadh faoi D.76 freisin, mar acmhainní agus úsáidí na coda eile den domhan (S.211).

  The correction of budgetary imbalances paid by the other Member States to the countries concerned is also recorded under D.76, as resources and uses of the rest of the world (S.211).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 381. #578682

  Déantar iad a thaifeadadh mar athruithe ar shócmhainní na coda eile den domhan (S.211) agus mar athruithe ar dhliteanais na bhfo-earnálacha "idirghabhálaithe eile airgeadais, cé is moite de chorparáidí árachais agus cistí pinsin" (S.125)/"banc ceannais" (S.121).

  They are recorded as changes in assets of the rest of the world (S.211) and changes in liabilities of the "other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds" (S.125)/"central bank" (S.121) subsectors.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 382. #578684

  I gcuntais na n-institiúidí Eorpacha, déantar iad a thaifeadadh mar úsáidí i leith na coda eile den domhan (S.2) agus mar acmhainní i leith "idirghabhálaithe eile airgeadais, cé is moite de chorparáidí árachais agus cistí pinsin" (S.125).

  In the accounts of European institutions, they are recorded as uses of the rest of the world (S.2) and resources of the "other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds" (S.125).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 383. #578686

  I gcuntais na n-institiúidí Eorpacha, déantar iad a thaifeadadh mar úsáidí i leith na coda eile den domhan (S.2111) agus mar acmhainní i leith na fo-earnála "banc ceannais" (S.121).

  In the accounts of European institutions, they are recorded as uses of the rest of the world (S.2111) and resources of the "central bank" (S.121) subsector.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 384. #578693

  Déantar na híocaíochtaí arna ndéanamh ag institiúidí agus comhlachtaí neamhairgeadais Eorpacha a thaifeadadh i gcuntais institiúidí Eorpacha mar úsáidí i leith na fo-earnála "institiúidí agus comhlachtaí Eorpacha" (S.1315) agus mar acmhainní i leith na coda eile den domhan (S.211 nó S.22).

  The accounts of European institutions record the payments made by European non-financial institutions and bodies as uses of the "European institutions and bodies" subsector (S.1315) and resources of the rest of the world (S.211 or S.22).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 385. #578700

  Déantar na híocaíochtaí arna ndéanamh ag institiúidí agus comhlachtaí airgeadais Eorpacha a thaifeadadh i gcuntais institiúidí Eorpacha mar úsáidí i leith na fo-earnála "idirghabhálaithe eile airgeadais, cé is moite de chorparáidí árachais agus cistí pinsin" (S.125) agus mar acmhainní i leith na coda eile den domhan (S.211 nó S.22).

  The accounts of European institutions record the payments made by European financial institutions and bodies as uses of the "other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds" (S.125) subsector and resources of the rest of the world (S.211 or S.22).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 386. #578702

  Mar sin féin, i gcás "comhar idirnáisiúnta reatha" (D.74), déantar íocaíochtaí na mBallstát le hinstitiúidí Eorpacha a chomhdhlúthú agus a thaifeadadh i gcuntais Eorpacha mar úsáidí i leith an "rialtas láir (gan an tslándáil shóisialta a áireamh)" náisiúnta (S.1311) agus mar acmhainní i leith na coda eile den domhan (S.22) chun, mar shampla, an Ciste Eorpach Forbraíochta a mhaoiniú.

  However, in the case of "current international cooperation" (D.74), the payments of Member States to the European institutions to finance, e.g. the European Development Fund, are consolidated and recorded, in European accounts, as uses of national "central government (excluding social security)" (S.1311) and resources of the rest of the world (S.22).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 387. #578704

  Ní luaitear é i gCaibidil 23 "Aicmithe"; is i gCaibidil 23 a chuirtear na cóid i láthair atá le húsáid i gcuntais náisiúnta na mBallstát cé go dtaifeadtar institiúidí Eorpacha in earnáil na coda eile den domhan.

  It is not mentioned in Chapter 23, "Classifications", as Chapter 23 presents the codes to be used in the national accounts of the Member States whereas European institutions are recorded in the rest of the world sector.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 388. #579210

  Chun comhiomláin rialtais a chur i mbaint leis an ngeilleagar ina iomláine, amhail ioncam nó caiteachas le cóimheasa OTI, is fearr maistreadh inmheánach na gcistí a dhíchur agus gan ach na hidirbhearta a sháraíonn na teorainneacha le hearnálacha intíre eile nó le hearnáil na coda eile den domhan a áireamh.

  To relate government aggregates to the economy as a whole as in revenue or expenditure to GDP ratios, it is better to eliminate the internal churning of funds and include only those transactions that cross the boundaries with other domestic sectors and with the rest of the world sector.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 389. #579365

  Is ionann fóirdheontais agus aistrithe reatha a dhéantar go hiondúil ar bhonn rialta, ón rialtas nó uaireanta ón gcuid eile den domhan chuig táirgeoirí. Ceapadh iad le dul i gcion ar na leibhéil táirgthe, ar na praghsanna ag a ndíoltar an t-aschur nó ar luach saothair na bhfachtóirí táirgthe.

  Subsidies are current transfers, usually made on a regular basis, from government, or occasionally from the rest of the world, to producers designed to influence their levels of production, the prices at which their outputs are sold or the remuneration of factors of production.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 390. #579479

  Dá thoradh sin, is ioncam de chuid an fhéichiúnaí é caiteachas an rialtais ar aistrithe caipitil, mar aitheantas gur fíorthairbhí an idirbhirt é, agus iontráil aige i gcuntas na coda eile den domhan atá cothrom le caiteachas an rialtais ar creidiúnaí é.

  As a result, the capital transfer expenditure of government is revenue of the debtor, in recognition of the fact that it is the genuine beneficiary of the transaction, with an entry in the rest of the world account matching the creditor government expenditure.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 391. #579481

  Rachadh luach an éilimh isteach i gcuntais an chreidiúnaí agus an fhéichiúnaí nua araon, i.e. i gclár comhardaithe an bhainc agus i gcuntais na coda eile den domhan faoi seach — don staid infheistíochta idirnáisiúnta, ag a luach laghdaithe.

  The value of the claim enters both the new creditor's and debtor's accounts, i.e. respectively, the bank balance sheet and the ROW accounts — for the international investment position, at its reduced value.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 392. #579806

  Bíonn srianta breise i gceist sa chuntasaíocht náisiúnta de bharr múnla comhsheasmhach a bheith in úsáid do na heintitis ar fad i ngeilleagar agus don ghaol atá acu leis an gcuid eile den domhan, ach ní dhéanann na srianta sin aon difear do chuntasaíocht ghnó.

  This objective of a consistent picture across all entities in an economy and their relationship with the rest of the world brings constraints which do not affect business accounting.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 393. #579810

  Cuireadh tús le comhchuibhiú ar leibhéal domhanda an 29 Meitheamh 1973 nuair a cruthaíodh an Coiste um Chaighdeáin Idirnáisiúnta Chuntasaíochta (IASC) agus bhí sé mar mhisean ag an gCoiste sin bunchaighdeáin chuntasaíochta dá dtagraítear IAS (Caighdeáin Idirnáisiúnta Chuntasaíochta) a fhorbairt, agus ina dhiaidh sin IFRS (Caighdeáin Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais), caighdeáin a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm ar fud an domhain.

  Harmonisation at world level began on 29 June 1973 with the creation of the International Accounting Standards Committee (IASC) whose mission was to develop basic accounting standards referred to as IAS (International Accounting Standards) and then later as IFRS (International Financial Reporting Standards), that could be applied across the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 394. #580130

  Is féidir le haicmiú úsáideoirí agus tairbhithe a bheith bunaithe ar aicmiú earnálacha institiúideacha agus ar chineálacha táirgeoirí, e.g. táirgeoirí margaidh, táirgeoirí neamh-mhargaidh, an rialtas mar thomhaltóir comhchoiteann, teaghlaigh mar thomhaltóirí agus an chuid eile den domhan.

  The classification of users and beneficiaries can be based on the classification of institutional sectors and types of producers, e.g. market producers, non-market producers, government as a collective consumer, households as consumers and rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 395. #580309

  earraí agus seirbhísí a tháirgtear taobh istigh den réimse eacnamaíoch agus a úsáidtear taobh istigh de, lena n-áirítear sreafaí earraí agus seirbhísí idir an geilleagar náisiúnta agus an chuid eile den domhan.

  goods and services produced within the economic sphere and used within it, including flows of goods and services between the national economy and the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 396. #580619

  Catagóir iarmharach iad táirgí a bhfuil baint éigin acu leis an turasóireacht, lena n-áirítear na táirgí sin a aithnítear i dtír amháin go bhfuil baint shonrach acu le turasóireacht, bíodh is nach n-aithnítear é sin ar fud an domhain.

  Tourism-connected products are a residual category, including those that have been identified as tourism-specific in a given country but for which this attribute has not been acknowledged on a worldwide basis.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 397. #602036

  foshraith íomhánna agus geo-sonraí, lena n-áireofar íomhánna tagartha, mapaí cúlra, bailíochtú faisnéise anailísithe agus anailís ar athruithe (íomhánna breathnóireachta ar an domhan) chomh maith le brath athruithe, sonraí geo-thagartha agus mapaí a léiríonn tréscaoilteacht na dteorainneacha seachtracha.

  an imagery and geo-data sub-layer, which includes reference imagery, background maps, validation of analysed information and change analysis (Earth observation imagery), as well as change detection, geo-referenced data and external border permeability maps.

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 398. #602335

  Ní thiocfaidh Coinbhinsiún Hong Cong i bhfeidhm ach 24 mhí tar éis dháta a dhaingnithe ag 15 stát ar a laghad arb ionann a gcabhlach trádála le chéile agus 40 % ar a laghad d’olltonnáiste loingeas trádála an domhain agus arb ionann a n-uasacmhainn bhliantúil d’athchúrsáil long le chéile le linn na 10 mbliana roimhe sin agus 3 % ar a laghad d’olltonnáiste loingeas tráchtála na stát sin le chéile.

  The Hong Kong Convention will enter into force only 24 months after the date of ratification by at least 15 states representing a combined merchant fleet of at least 40 per cent of the gross tonnage of the world’s merchant shipping and whose combined maximum annual ship recycling volume during the preceding 10 years constitutes not less than three per cent of the gross tonnage of the combined merchant shipping of the same states.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 399. #603688

  Dá bhrí sin, ba cheart do chlár COSME aghaidh a thabhairt ar theipeanna sa mhargadh a dhéanann difear d'iomaíochas gheilleagar an Aontais ar scála domhanda agus a bhaineann bonn d'acmhainneacht fiontar, go háirithe FBManna, dul in iomaíocht lena gcomhpháirtithe ar fud an domhain.

  The COSME programme should therefore address market failures which affect the competitiveness of the Union economy on a global scale and which undermine the capacity of enterprises, particularly SMEs, to compete with their counterparts in other parts of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 - 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 400. #603736

  Mar atá leagtha amach sa Teachtaireacht ón gCoimisiún an 30 Meitheamh 2010 dar teideal "An Eoraip, príomhcheann scríbe tuarasóireachta an domhain – creat polaitiúil nua don tuarasóireacht san Eoraip", ar thacaigh an Chomhairle léi i mí Dheireadh Fómhair 2010, is earnáil thábhachtach de chuid gheilleagar an Aontais í earnáil na turasóireachta.

  As outlined in the Commission Communication of 30 June 2010, entitled "Europe, the world's No 1 tourist destination – a new political framework for tourism in Europe", which was welcomed by the Council in October 2010, tourism is an important sector of the Union economy.

  Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 - 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 401. #604470

  EIT a chur chun cinn ar fud an domhain, d'fhonn a mealltacht a mhéadú agus comhlacht den chéad scoth a dhéanamh di maidir le hardchaighdeán feabhais san ardoideachas, sa taighde agus sa nuálaíocht.

  promote the EIT globally, so as to raise its attractiveness and make it a world-class body for excellence in higher education, research and innovation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1292/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 402. #604841

  Féadfaidh costais dáilte níos ísle, bealaí nua dáileacháin, an acmhainn atá ann lucht éisteachta nua agus níos mó a fhorbairt, agus deiseanna nua do tháirgí nideoige rochtain a éascú agus cúrsaíocht saothar cultúrtha agus cruthaitheach ar fud an domhain a mhéadú.

  Lower distribution costs, new distribution channels, the potential for new and for increased audiences and new opportunities for niche products can facilitate access and increase circulation of cultural and creative works worldwide.

  Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 403. #605659

  I ngeall ar an ngéarchéim airgeadais marthanach agus ar an gcor chun donais eacnamaíoch, nár tháinig a samhail riamh roimhe, atá ann ar fud an domhain tá díobháil thromchúiseach déanta don fhás eacnamaíoch agus don chobhsaíocht airgeadais agus tá meathlú mór tagtha ar dhálaí airgeadais, eacnamaíocha agus sóisialta sna Ballstáit.

  The unprecedented enduring global financial crisis and economic downturn have seriously damaged economic growth and financial stability and provoked a strong deterioration in financial, economic and social conditions in the Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 1297/2013 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle maidir le forálacha áirithe a bhaineann le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais, leis na rialacha saortha i gcás Ballstát áirithe agus leis na rialacha maidir le híocaíochtaí an iarmhéid deiridh

 404. #606175

  Is gá Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 [4] a athbhreithniú chun easnaimh a braitheadh i gcur chun feidhme na bhforálacha atá i bhfeidhm faoi láthair, athruithe a tharla le déanaí i margaí an Aontais agus i margaí an domhain, agus forás gníomhaíochtaí iascaigh agus dobharshaothraithe a chur san áireamh.

  Council Regulation (EC) No 104/2000 [4] needs to be revised in order to take account of shortcomings detected in the implementation of the provisions currently in force, recent developments in Union and world markets, and the evolution of fishing and aquaculture activities.

  Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 ón gComhairle

 405. #607364

  Spreagann COSAC ceannairí AE chun tionscnaimh náisiúnta agus tionscnaimh áitiúla a fhorbairt atá dírithe ar chomhthoil le príomhthosaíochtaí an chomhraic i gcoinne na bochtaineachta agus an imeallaithe san Eoraip agus ar fud an domhain a chruthú, agus chun torthaí na dtionscnamh sin a chur in iúl.

  COSAC encourages EU leaders to develop national and local level initiatives aimed at forging consensus on the key priorities in the fight against poverty and marginalisation in Europe and globally, and to communicate the outcomes of such initiatives.

  Tuairimí XLIX COSAC – Baile Átha Cliath, 23 - 25 Meitheamh 2013

 406. #607401

  Is é is aidhm do chlár Galileo an chéad bhonneagar domhanda loingseoireachta agus suite satailíte atá deartha go sonrach chun críocha sibhialta a chur ar bun agus a oibriú, ar bonneagar é ar féidir le gníomhaithe éagsúla poiblí agus príobháideacha san Eoraip agus ar fud an domhain a úsáid.

  The aim of the Galileo programme is to establish and operate the first global satellite navigation and positioning infrastructure specifically designed for civilian purposes, which can be used by a variety of public and private actors in Europe and worldwide.

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 407. #607431

  Faoi réir na srianta teicniúla agus airgeadais agus ar bhonn comhaontuithe idirnáisiúnta, d'fhéadfaí cumhdach geografach na seirbhísí arna soláthar ag córas EGNOS a shíneadh chuig réigiúin eile den domhan, go háirithe chuig críocha na dtíortha is iarrthóirí, chuig críocha na dtríú tíortha atá comhlachaithe leis an Aerspás Eorpach Aonair agus chuig críocha na dtíortha i mBeartas Comharsanachta na hEorpa.

  Subject to technical and financial constraints and on the basis of international agreements, the geographical coverage of the services provided by the EGNOS system could be extended to other regions of the world, in particular to the territories of candidate countries, of third countries associated with the Single European Sky and of countries in the European Neighbourhood Policy.

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 408. #607432

  Níor cheart, áfach, go ndéanfaí an síneadh sin chuig réigiúin eile den domhan a mhaoiniú le leithreasaí buiséadacha atá sannta do chlár Galileo agus do chlár EGNOS faoi Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an … [3] agus níor cheart go gcuirfeadh an síneadh sin moill ar shíneadh an chumhdaigh ar fud chríocha na mBallstát atá lonnaithe go geografach san Eoraip.

  However, such extension to other regions of the world should not be financed by the budgetary appropriations assigned to the Galileo and EGNOS programmes under Council Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 [3] and should not delay the extension of the coverage throughout the Member States' territories geographically located in Europe.

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 409. #607587

  D'fhéadfaí clúdach geografach chóras EGNOS a shíneadh chuig réigiúin eile den domhan, go háirithe chuig críocha na dtíortha is iarrthóirí, chuig críocha na dtríú tíortha atá comhlachaithe leis an Aerspás Eorpach Aonair agus chuig críocha thíortha i mBeartas Comharsanachta na hEorpa, faoi réir féidearthachta teicniúla agus ar bhonn comhaontuithe idirnáisiúnta.

  The geographical coverage of the EGNOS system may be extended to other regions of the world, in particular to the territories of candidate countries, of third countries associated with the Single European Sky and of countries in the European Neighbourhood Policy, subject to technical feasibility and on the basis of international agreements.

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 410. #608064

  D'fhonn rannchuidiú le barr feabhais a fhorbairt i staidéir um lánpháirtíocht Eorpach ar fud an domhain agus chun freagairt don ghá atá ag méadú le haghaidh eolais, agus idirphlé ar an bpróiseas lánpháirtíochta Eorpaí agus ar a fhorbairt, tá sé tábhachtach chun sármhaitheas a spreagadh sa teagasc, sa taighde agus sa mhachnamh sa réimse seo trí thacú le hinstitiúidí acadúla nó le cumainn atá gníomhach i réimse na lánpháirtíochta Eorpaí, agus comhlachais ag a mbeidh aidhm leasa Eorpaigh, trí Ghníomh Jean Monnet.

  In order to contribute to the development of excellence in European integration studies worldwide, and to respond to the increasing need for knowledge of, and dialogue on, the European integration process and its development, it is important to stimulate excellence in teaching, research and reflection in this area by supporting academic institutions, associations active in the field of European integration and associations pursuing an aim of European interest, through the Jean Monnet Action.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 411. #608189

  barr feabhais i ngníomhaíochtaí teagaisc agus taighde maidir leis an lánpháirtíocht Eorpach a chur chun cinn trí bhíthin ghníomhaíochtaí Jean Monnet ar fud an domhain, faoi mar a thagraítear dóibh in Airteagal 10.

  to promote excellence in teaching and research activities in European integration through the Jean Monnet activities worldwide, as referred to in Article 10.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 412. #608227

  teagasc agus taighde a chur chun cinn maidir le lánpháirtíocht Eorpach ar fud an domhain i measc sain-acadóirí, foghlaimeoirí agus saoránach, go háirithe trí bhíthin Chathaoireacha Jean Monnet a chruthú agus gníomhaíochtaí acadúla eile, agus trí chabhair a chur ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí forbartha eolais eile in institiúidí ardoideachais;

  promote teaching and research on European integration worldwide among specialist academics, learners and citizens, in particular through the creation of Jean Monnet Chairs and other academic activities, as well as by providing aid for other knowledge-building activities at higher education institutions;

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 413. #609283

  D'iarr Parlaimint na hEorpa go ndéanfaí simpliú radacach ar chistiú taighde agus nuálaíochta an Aontais ina Rún dar dáta 11 Samhain 2010 [4], tá aird dírithe aici ar an tábhacht a bhaineann leis an Aontas Nuálaíochta chun an Eoraip a chlaochlú don domhan iar-ghéarchéime, ina rún dar dáta 12 Bealtaine 2011 [5], tá aird dírithe aici ar na ceachtanna tábhachtacha atá le foghlaim tar éis na meastóireachta eatramhaí ar an Seachtú Clár Réime ina rún dar dáta 8 Meitheamh 2011 [6] agus tá tacaíocht tugtha aici don choincheap i leith comhchreata straitéisigh le haghaidh cistiúcháin na taighde agus na nuálaíochta ina rún dar dáta 27 Meán Fómhair 2011 [7].

  The European Parliament called for the radical simplification of Union research and innovation funding in its resolution of 11 November 2010 [4], highlighted the importance of the Innovation Union to transform Europe for the post-crisis world in its resolution of 12 May 2011 [5], drew attention to important lessons to be learned following the interim evaluation of the Seventh Framework Programme in its resolution of 8 June 2011 [6] and supported the concept of a common strategic framework for research and innovation funding in its resolution of 27 September 2011 [7].

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 414. #609780

  Is éard is aidhm leis an gCuid seo barr feabhas bhonn eolaíochta an Aontais a threisiú agus a leathnú agus LET a dhaingniú d'fhonn córas taighde agus nuálaíochta an Aontais a dhéanamh níos iomaíche ar fud an domhain.

  This Part aims to reinforce and extend the excellence of the Union's science base and to consolidate the ERA in order to make the Union's research and innovation system more competitive on a global scale.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 415. #609790

  Is é cineál na ngníomhaíochtaí a bheith dírithe ar an am atá romhainn amach, iad ag cothú scileanna san fhadtéarma, ag díriú ar an gcéad ghlúin eile den eolaíocht, den teicneolaíocht, de thaighdeoirí agus den nuálaíocht, agus ag tabhairt tacaíochta do dhaoine tréitheacha atá ag teacht chun cinn ar fud an Aontais, as tíortha comhlachaithe agus as an domhan mór féin.

  The activities are inherently forward-looking, building skills in the long term, focusing on the next generation of science, technology, researchers and innovations and providing support for emerging talent from across the Union and associated countries, as well as worldwide.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 416. #609794

  Tá sé mar aidhm ag an gCuid seo dlús a chur leis an bhforbairt ar theicneolaíochtaí agus ar nuálaíochtaí a bheidh mar thaca agus mar bhonn ag gnólachtaí sa todhchaí, agus cuidiú le fiontair bheaga agus mheánmhéide san Eoraip teacht chun bheith ina gcuideachtaí ceannródaíocha sa domhan mór.

  This Part aims to speed up development of the technologies and innovations that will underpin tomorrow's businesses and help innovative European SMEs to grow into world-leading companies.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 417. #609850

  In ainneoin gurb é an tAontas a fhoilsíonn an líon is mó foilseacháin eolaíochta ar domhan go fóill, foilsíonn Stáit Aontaithe Mheiriceá dhá oiread na ndoiciméad is tábhachtaí (an 1 % is tábhachtaí díobh, de réir líon na n-uaireanta a luaitear iad).

  Although the Union remains the largest producer of scientific publications in the world, the United States produces twice as many of the most influential papers (the top 1 % by citation count).

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 418. #609871

  Déanann tionscadail agus taighdeoirí a fhaigheann cistiú ó ERC sprioc shoiléir, uaillmhianach a leagan síos le haghaidh an taighde cheannródaíoch san Eoraip, ardaíonn siad a phróifíl, agus déanann siad níos tarraingtí é do na taighdeoirí is fearr ar fud an domhain.

  ERC-funded projects and researchers set a clear and inspirational target for frontier research in Europe, raise its profile and make it more attractive for the best researchers at global level.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 419. #609885

  Faoi 2020, féachfaidh ERC, dá bhrí sin, leis na nithe seo a leanas a léiriú: go bhfuil na taighdeoirí is fearr ag glacadh páirte i gcomórtais ERC, go n-eascraíonn as an gcistiú a thugann an ERC uaidh foilseacháin eolaíochta den chaighdeán is airde chomh maith le torthaí taighde a d'fhéadfadh tionchar mór a bheith acu ó thaobh na sochaí agus ó thaobh an gheilleagair de, agus go bhfuil méid mór déanta ag ERC chun an Eoraip a dhéanamh níos tarraingtí mar ionad do na heolaithe is fearr ar domhan.

  By 2020, the ERC shall therefore aim to demonstrate that the best researchers are participating in the ERC's competitions, that ERC funding has led to scientific publications of the highest quality and to research results with high societal and economic potential impact, and that the ERC has contributed significantly to making Europe a more attractive environment for the world's best scientists.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 420. #609886

  Beidh sé mar sprioc ag ERC go háirithe feabhsú intomhaiste a bhaint amach i líon na bhfoilseachán de chuid an Aontais a áirítear sa chéad 1 % d'fhoilseacháin is minice a luaitear ar domhan.

  In particular, the ERC shall target a measurable improvement in the Union's share of the world's top 1 % most highly cited publications.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 421. #609901

  An obair cheannródaíoch a mbaineann tionchar claochlaitheach léi, is mó a bhraitheann sí ar an dian-chomhoibriú idir disciplíní san eolaíocht agus sa teicneolaíocht (mar shampla, faisnéis agus cumarsáid, bitheolaíocht, bithinnealtóireacht agus an róbataic, ceimic, fisic, matamaitic, samhaltú míochaine, eolaíochtaí um chóras an Domhain, eolaíocht na n-ábhar, eolaíochtaí an néarchórais agus na heolaíochtaí cognaíocha, na heolaíochtaí sóisialta nó an eacnamaíocht) agus na healaíona, na heolaíochtaí iompraíochta agus na daonnachtaí.

  Radical breakthroughs with a transformative impact increasingly rely on intense collaboration across disciplines in science and technology (for instance, information and communication, biology, bioengineering and robotics, chemistry, physics, mathematics, medicine modelling, Earth system sciences, material sciences, neuro- and cognitive sciences, social sciences or economics) and with the arts, behavioural sciences and humanities.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 422. #609904

  Tá sin aitheanta ag mórgheilleagair ar fud an domhain, agus tá an iomaíocht dhomhanda ag éirí níos géire chun deiseanna teicneolaíochta atá ag teacht chun cinn san eolaíocht is ceannródaíche, agus a d'fhéadfadh tionchar mór a imirt ar an nuálaíocht agus ar leas na sochaí, a shainaithint agus a thapú.

  Major economies worldwide have recognised this, and there is growing global competition to identify and pursue emerging technological opportunities at the frontier of science which can generate a considerable impact on innovation and benefits for society.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 423. #609984

  Príomhghníomhaíocht is ea baill foirne T&N a mhalartú idir comhpháirtíocht d'ollscoileanna, d'institiúidí taighde, de bhonneagair thaighde, de ghnólachtaí, do FBManna agus de ghrúpaí socheacnamaíocha eile, laistigh den Eoraip agus ar fud an domhain araon.

  Key activities shall be to support exchanges of R&I staff among a partnership of universities, research institutions, research infrastructures, businesses, SMEs and other socio-economic groups, both within Europe and worldwide.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 424. #609999

  Cuirtear soghluaisteacht daoine agus smaointe chun cinn trí bhonneagair taighde, tugtar le chéile na heolaithe is fearr as áiteanna ar fud na hEorpa agus an domhain, agus cuirtear feabhas ar an oideachas eolaíochta.

  They promote mobility of people and ideas, bring together the best scientists from across Europe and the world and enhance scientific education.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 425. #610083

  Agus í ar an ngeilleagar is mó ar domhan agus an cion is mó de mhargadh TFC aici (is mo a luach ná EUR 2600 billiún inniu), ba cheart go mbeadh uaillmhianta ag an Eoraip go mbeidh a cuid gnólachtaí, rialtas, ionad taighde agus forbartha agus ollscoileanna mar cheannairí i bhforbairtí Eorpacha agus domhanda in TFC, iad ag cothú gnólachtaí nua agus ag déanamh níos mó infheistíochtaí i nuálaíochtaí a bhaineann le TFC.

  As the world's largest economy and representing the largest share of the world's ICT market, worth more than EUR 2600 billion (EUR 2600000000000) in 2011, Europe should have legitimate ambitions for its businesses, governments, research and development centres and universities to lead European and global developments in ICT, to grow new business, and to invest more in ICT innovations.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 426. #610090

  Le comhpháirtíocht ar leibhéal an Aontais, is féidir comhdhearcaidh a shocrú, pointe fócasach soiléir a bhunú do na comhpháirtithe idirnáisiúnta, agus tacófar le forbairt a dhéanamh ar chaighdeáin agus ar réitigh chomh-inoibritheacha san Aontas agus ar fud an domhain araon.

  Partnering at Union level also enables consensus building, establishes a visible focal point for international partners, and will support the development of standards and interoperable solutions both in the Union and worldwide.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 427. #610094

  Ginfidh braiteoirí, meaisíní agus táirgí atá feabhsaithe-le-faisnéis, ollmhéideanna faisnéise agus sonraí, lena n-áirítear faisnéis agus sonraí fíor-ama, rud a fhágann go mbeidh sé coitianta gníomhaíocht a dhéanamh i bhfad ón láthair, go bhféadfar próisis ghnó agus láithreáin táirgthe inbhuanaithe a úsáid ar fud an domhain lena bhféadfar réimse leathan de sheirbhísí agus d’fheidhmeanna a chruthú.

  Vast amounts of information and data, including real-time, will be generated by sensors, machines and information-enhanced products, making action at a distance commonplace, enabling global deployment of business processes and sustainable production sites allowing the creation of a wide range of services and applications.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 428. #610411

  Tá baint ag tosca comhshaoil, tosca gairme, stíl mhaireachtála agus tosca socheacnamaíocha lena lán de na riochtaí sin agus meastar go bhfuil baint acu le hoiread is trian den ualach galair ar domhan.

  Environmental, occupational, life-style and socio-economic factors are relevant in several of these conditions with up to one third of the global disease burden estimated to be related to these.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 429. #610425

  Ina theannta sin, mar gheall ar ábharthacht na ndúshlán sin ar fud na hEorpa, agus i mórán cásanna, ar fud an domhain, éilítear freagairt orthu a mbeidh tacaíocht fhadtéarmach chomhordaithe á tabhairt do chomhoibriú idir foirne ildisciplíneacha, ilearnála den scoth mar chuid di.

  Furthermore, the pertinence of these challenges across Europe and in many cases, globally, demands a response characterised by long-term and coordinated support for co-operation between excellent, multidisciplinary and multi-sector teams.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 430. #610474

  Thar na blianta seo atá romhainn amach, beidh dúshláin eile os comhair na hEorpa, lena n-áirítear iomaíocht mhéadaithe i leith acmhainní nádúrtha teoranta agus finideacha, iarmhairtí an athraithe aeráide, go háirithe ar chórais táirgthe phríomhúla (talmhaíocht lena n-áirítear riar ainmhithe agus gairneoireacht, foraoiseacht, iascach agus dobharshaothrú) agus an gá le soláthar bia inbhuanaithe, sábháilte agus slán a chur ar fáil do dhaonra na hEorpa agus do dhaonra an domhain atá ag dul i méid.

  Over the coming decades, Europe will be challenged by increased competition for limited and finite natural resources, by the effects of climate change, in particular on primary production systems (agriculture including animal husbandry and horticulture, forestry, fisheries and aquaculture), and by the need to provide a sustainable, safe and secure food supply for the European and an increasing global population.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 431. #610476

  Eascraíonn 10 % d’astaíochtaí gáis cheaptha teasa an Aontais ón talmhaíocht, agus cé go bhfuil laghdú ag teacht orthu san Eoraip, meastar go dtiocfaidh méadú suas le 20 % ar astaíochtaí ón talmhaíocht ar fud an domhain faoi 2030.

  Agriculture accounts for about 10 % of Union greenhouse gas emissions, and while declining in Europe, global emissions from agriculture are projected to increase up to 20 % by 2030.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 432. #610619

  Díreofar taighde agus nuálaíocht, a spreagfar le cuspóirí beartais, ar na príomhdhúshláin, agus cabhróidh siad go suntasach le baint amach spriocanna an Aontais an méadú ar theocht an domhain a theorannú chuig 2 °C, astaíochtaí CO2 ó iompar a laghdú 60 %, brú tráchta agus costais tionóisce a laghdú go suntasach, agus beagnach deireadh a chur le bás ar na bóithre faoi 2050 [13].

  Research and innovation, driven by policy objectives and focused on the key challenges, shall contribute substantially to achieve the Union's targets of limiting global temperature increase to 2 °C, cutting 60 % of CO2 emissions from transport, drastically reducing congestion and accident costs, and virtually eradicating road deaths by 2050 [13].

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 433. #610656

  Is é an cuspóir sonrach geilleagar agus sochaí a bheidh tíosach ar acmhainní - agus ar uisce -agus díonach ar athrú aeráide a bhaint amach, acmhainní nádúrtha agus éiceachórais a chosaint agus a bhainistiú ar bhonn inbhuanaithe, agus soláthar agus úsáid inbhuanaithe amhábhar a chur ar fáil, d’fhonn freastal ar riachtanais dhaonra an domhain atá dul i méid agus é sin a dhéanamh laistigh de theorainneacha inbhuanaithe acmhainní nádúrtha agus éiceachórais na cruinne.

  The specific objective is to achieve a resource- and water-efficient and climate change resilient economy and society, the protection and sustainable management of natural resources and ecosystems, and a sustainable supply and use of raw materials, in order to meet the needs of a growing global population within the sustainable limits of the planet's natural resources and ecosystems.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 434. #610663

  Tá an t-éileamh domhanda ar acmhainní ag méadú de réir mar atá méadú ag teacht ar dhaonra an domhain agus ar a dtoilmhianta, go háirithe i gcás daoine atá ag tuilleamh ioncaim meánmhéide sna tíortha sin atá ag teacht chun cinn.

  The global demand for resources continues to increase with the growing population and rising aspirations, in particular of middle-income earners in emerging economies.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 435. #610665

  Tháinig méadú thart ar 0.8 °C ar mheánteocht dhromchla an Domhain le 100 bliain anuas agus tá sé á thuar go dtiocfaidh méadú idir 1.8 agus 4 °C uirthi roimh dheireadh an 21ú haois (i gcoibhneas leis an meánteocht sa tréimhse ó 1980 go 1999) [15].

  The average temperature of the Earth's surface has increased by about 0,8 °C over the past 100 years and is projected to increase by between 1,8 to 4 °C by the end of the 21st century (relative to the 1980-1999 average) [15].

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 436. #610666

  Cruthóidh tionchair dhóchúla na n-athruithe sin ar chórais nádúrtha agus ar chórais dhaonna dúshláin don domhan agus dá cumas oiriúnaithe, agus cuirfidh siad forbairt eacnamaíoch agus dea-bhail an chine dhaonna amach anseo i mbaol.

  The likely impacts on natural and human systems associated with these changes will challenge the planet and its ability to adapt, as well as threaten future economic development and the well being of humanity.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 437. #610667

  Tá borradh ag teacht ar na tionchair atá ag an athrú aeráide agus léiríonn fadhbanna comhshaoil, amhail aigéadú na n-aigéan, athruithe i gcúrsaíocht aigéanach, ardú ar theocht na farraige, leá oighir san Artach agus salandacht laghdaithe an tsáile, díghrádú agus úsáid talún, cailliúint ithirthorthúlachta; ganntanais uisce, triomaigh agus tuilte, guaiseacha seismeacha agus bolcánacha, athruithe maidir le leathadh spáis na speiceas, truailliú ceimiceach, ró-shaothrú acmhainní agus cailliúint na bithéagsúlachta go bhfuil an domhan ag druidim lena teorainneacha inbhuanaitheachta.

  The growing impacts from climate change and environmental problems, such as ocean acidification, changes in ocean circulation, increase of seawater temperature, ice melting in the Arctic and decreased seawater salinity, land degradation and use, loss of soil fertility, water scarcity, droughts and floods, seismic and volcanic hazards, changes in spatial distribution of species, chemical pollution, over-exploitation of resources, and biodiversity loss, indicate that the planet is approaching its sustainability boundaries.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 438. #610734

  Díreofar na gníomhaíochtaí ar na cumais, ar na teicneolaíochtaí agus ar na bonneagair shonraí a sholáthar chun breathnadóireacht agus faireachán a dhéanamh ar an Domhan ó chianbhraiteoireacht agus ó thomhais in situ araon ionas gur féidir eolas a sholáthar go tráthúil agus go cruinn agus réamhaisnéisí agus réamh-mheastacháin a cheadú.

  Activities shall focus on the capabilities, technologies and data infrastructures for Earth observation and monitoring from both remote sensing and in situ measurements that can continuously provide timely and accurate information and permit forecasts and projections.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 439. #610774

  Chomh maith leis sin, iarrtar tuiscint ar na treochtaí bunúsacha agus na hiarmhairtí laistigh de na dúshláin sin agus ní mór na foirmeacha dlúthpháirtíochta, iompraíochta, comhordaithe agus cruthaitheachta sin a athaimsiú nó a athchruthú lena gcinntítear gur samhail faoi leith í an Eoraip i dtéarmaí sochaithe atá cuimsitheach, nuálaíoch agus machnamhach i gcomparáid le réigiúin eile sa domhan.

  In addition, it calls for understanding the underlying trends and impacts within these challenges and rediscovering or reinventing successful forms of solidarity, behaviour, coordination and creativity that make Europe distinctive in terms of inclusive, innovative and reflective societies compared to other regions of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 440. #610785

  Dá bhrí sin, beidh cothú modhanna nua comhair idir tíortha laistigh den Aontas agus idir tíortha ar fud an domhain, agus ar fud na bpobal taighde agus nuálaíochta ábhartha ina thasc lárnach i gcomhthéacs an dúshláin sin.

  Fostering new modes of cooperation between countries within the Union and worldwide, as well as across relevant research and innovation communities, will therefore be a central task under this societal challenge.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 441. #610797

  Tacóidh an taighde le lucht déanta beartas chun beartais a dhearadh chun fostaíocht a chothú, chun bochtaineacht a chomhrac agus chun nach bhfaighidh na nithe seo leanas aon leathantas: cineálacha éagsúla scoilteanna, coinbhleacht agus eisiamh polaitiúil agus sóisialta, leithcheal agus míchothromaíochtaí, amhail míchothromaíochtaí inscne agus míchothromaíochtaí ó ghlúin go glúin, leithcheal mar gheall ar mhíchumas nó ar bhunús eitneach nó scoilteanna digiteacha nó nuálaíochta, i sochaithe Eorpacha agus i réigiúin eile an domhain.

  Research will support policymakers in designing policies that foster employment, combat poverty and prevent the development of various forms of divisions, conflict and political and social exclusion, discrimination and inequalities, such as gender and intergenerational inequalities, discrimination due to disability or ethnic origin, or digital or innovation divides, in European societies and in other regions of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 442. #610963

  Cumas an Aontais a fheabhsú maidir le tubaistí idir thubaistí nádúrtha agus thubaistí de dhéantús an duine a bhainistiú trí fhaireachán a dhéanamh ar na bonneagair agus trí fhorbairt a dhéanamh ar shaoráidí tástála agus ar réamhrabhadh ilghuaise domhanda agus ar chórais faisnéise bainistithe riosca a neartú, ag baint leasa as creataí breathnadóireachta satailít-bhunaithe le haghaidh an Domhain.

  Enhance the Union's capacity for managing natural and man-made disasters by strengthening the monitoring of infrastructures and the development of test facilities and of global multi-hazard early warning and risk management information systems, making use of satellite-based Earth observation frameworks.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 443. #611139

  Is féidir na chéad iarmhairtí den athrú aeráide a fheiceáil san Eoraip agus ar fud an domhain cheana féin, amhail adhaimsir as a dtagann tuilte agus triomaigh, agus teochtaí agus leibhéil mara atá ag ardú.

  The first consequences of climate change can already be seen in Europe and worldwide, such as extreme weather conditions leading to floods and droughts, and rising temperatures and sea levels.

  Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 444. #617935

  I bhfianaise luas na bhforbairtí ar fud an domhain, is gá a áirithiú gur féidir Údaruithe Ginearálta Onnmhairithe an AE reatha a mhodhnú go tapa maidir leis na cinn scríbe agus na hítimí a chuimsítear iontu, ionas gur féidir dálaí domhanda atá ag athrú a léiriú mar is ceart i gcóras rialaithe onnmhairí an AE.

  Given the fast pace of developments around the world, there is a need to ensure that existing EU General Export Authorisations can be modified rapidly as regards their destination and item scopes, so that changing global circumstances can be properly reflected in the EU export control system.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 lena mbunaítear córas Comhphobail chun onnmhairiú, aistriú, bróicéireacht agus idirthuras ítimí dé-úsáide a rialú /* COIM/2011/0704 leagan deireanach - 2011/0310 (COD) */

 445. #618623

  Ba cheart don dobharshaothrú rannchuidiú le caomhnú na hacmhainneachta táirgthe bia ar bhonn inbhuanaithe ar fud an Aontais chun sábháilteacht fhadtéarmach an tsoláthair bia a ráthú lena n-áirítear soláthairtí bia, mar aon le fás agus fostaíocht do shaoránaigh an Aontais agus chun rannchuidiú le héileamh méadaitheach an domhain ar bhia uisceach a shásamh.

  Aquaculture should contribute to the preservation of the food production potential on a sustainable basis throughout the Union so as to guarantee long-term food security, including food supplies, as well as growth and employment for Union citizens, and to contribute to meeting the growing world demand for aquatic food.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 446. #619673

  Glactar agus úsáidtear Caighdeáin Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais (IFRS), arna bhforbairt ag an mBord um Chaighdeáin Idirnáisiúnta Chuntasaíochta (IASB), i mórán dlínsí ar fud an domhain, ach gan a bheith i roinnt dlínsí móra díobh.

  International Financial Reporting Standards (IFRS) developed by the International Accounting Standards Board (IASB) are adopted and used in many, but not in some major, jurisdictions around the world.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 258/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear clár Aontais chun tacú le gníomhaíochtaí sonracha i réimse an tuairiscithe airgeadais agus na hiniúchóireachta don tréimhse 2014–2020 agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 447. #619857

  Éilíonn tábhacht an euro mar airgeadra ar fud an domhain leibhéal leordhóthanach cosanta ar an leibhéal idirnáisiúnta, is féidir a bhaint amach trí chistí a chur ar fáil chun trealamh a cheannach, ar trealamh é a úsáidfidh gníomhaireachtaí tríú tíortha agus góchumadh euro á imscrúdú acu.

  The importance of the euro as a worldwide currency requires an adequate level of protection at international level, which can be achieved by making funds available for the purchase of equipment to be used by third countries’ agencies in investigating euro counterfeiting.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 331/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 11 Márta 2014 lena mbunaítear clár malartúcháin, cúnaimh agus oiliúna chun an euro a chosaint ar ghóchumadh (clár “Pericles 2020”) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE agus 2006/850/CE ón gComhairle

 448. #620220

  I ngeall ar an ngéarchéim airgeadais agus ar an gcor chun donais eacnamaíoch, nár tháinig a samhail riamh roimhe, atá ann ar fud an domhain, tá díobháil thromchúiseach déanta don fhás eacnamaíoch agus don chobhsaíocht airgeadais agus tá meathlú mór tagtha ar dhálaí airgeadais agus eacnamaíocha i roinnt Ballstát.

  The unprecedented global financial crisis and economic downturn have seriously damaged economic growth and financial stability and provoked a strong deterioration in financial and economic conditions in several Member States.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 335/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 11 Márta 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach Iascaigh, a mhéid a bhaineann le forálacha áirithe i dtaca le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais

 449. #620304

  Chuige sin, rinneadh Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt eile (“Comhaontú Comhlachais”), a chaibidliú in 2007- 2011, lena n-áirítear Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), agus chuir an dá pháirtí a gceannlitreacha leis an 30 Márta 2012.

  In this respect, an Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part (‘the Association Agreement’) was negotiated in 2007-2011, including a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), and was initialed by both parties on 30 March 2012.

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 450. #629766

  Tá méadú suntasach tagtha ar líon, raon feidhme agus castacht géarchéimeanna daonnúla, bídís nádúrtha nó de dhéantús an duine, ar fud an domhain thar na blianta agus is dealraitheach go leanfaidh an treocht sin ar aghaidh, agus go leanfaidh as éileamh níos mó ar ghníomhaithe daonnúla freagairt láithreach, éifeachtach, éifeachtúil agus comhleanúnach a sholáthar agus tacú le pobail áitiúla tríú tíortha chun soghontacht na bpobal sin a laghdú agus chun a n-acmhainn chun teacht aniar i ndáil le tubaistí a neartú.

  The number, scope and complexity of humanitarian crises worldwide, both natural and man-made, have increased significantly over the years and that trend is likely to continue, leading to a rising demand on humanitarian actors to provide an immediate, effective, efficient and coherent response and to support third country local communities in order to make them less vulnerable and to strengthen their resilience to disasters.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 375/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil (“an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE”)

 451. #629771

  Is féidir luach breise a sholáthar leis an tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE freisin trí chomhar trasnáisiúnta a chothú i ndáil le heagraíochtaí atá rannpháirteach i gcur chun feidhme gníomhaíochtaí an tionscnaimh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE, rud a d'fheabhsódh an caidreamh idirnáisiúnta, a chuirfeadh chun cinn íomhá dhearfach den Aontas ar domhan agus a spreagfadh suim i dtionscadail dhaonnúla uile-Eorpacha.

  The EU Aid Volunteers initiative can also add value by fostering transnational cooperation of organisations participating in the implementation of the actions under the EU Aid Volunteers initiative, thereby improving international relations, projecting a positive image of the Union in the world and fostering interest in pan-European humanitarian projects.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 375/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil (“an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE”)

 452. #633794

  Ba cheart na fáltais cheantála, nó a gcoibhéis i luach airgeadais, a úsáid freisin chun ranníocaíochtaí a mhaoiniú don Chiste Éifeachtúlachta Fuinnimh agus Fuinnimh Inathnuaite ar fud an Domhain, agus bearta chun dífhoraoisiú a sheachaint.

  The proceeds of auctioning, or their equivalent in financial value, should also be used to fund contributions to the Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund, and measures to avoid deforestation.

  Rialachán (AE) Uimh. 421/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE lena mbunaítear scéim um liúntais astaíochtaí gás ceaptha teasa a thrádáil laistigh den Chomhphobal, i bhfianaise chur chun feidhme faoi 2020 comhaontuithe idirnáisiúnta lena gcuirtear i bhfeidhm beart domhanda aonair bunaithe ar an margadh ar astaíochtaí eitlíochta idirnáisiúnta. (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 453. #640086

  Creideann COSAC, maidir le cruthú margaidh inmheánaigh fheidhmiúil fuinnimh agus críochnú na hoibre ar an Treoir maidir le hoibrithe a chur i gceann poist faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar, mar aon leis an margadh fuinnimh agus an teicneolaíocht dhigiteach, agus i gcomhréir leis na dlíthe náisiúnta a bhaineann le pá agus cosaint shóisialta, go ndéanfadh siad sin comhlánú ar chruthú an Mhargaidh Aonair, agus go bhfuil siad ar mhórchuspóirí AE agus go spreagfadh siad forbairt an gheilleagair Eorpaigh sa chaoi go mbeadh sé níos cobhsaí agus níos iomaíche, agus go leanfaidh as sin ról níos mó ag AE ar fud an domhain.

  COSAC is of the opinion that the completion of a fully functional internal energy market as well as the completion of the work on the Directive concerning the posting of workers in the framework of the provision of services, which besides the energy market and digital technology and in accordance with the national laws relating to wages and social protection, would complete the creation of the Single Market, are among the major EU objectives which in turn would stimulate the development of a more stable and competitive European economy, thus leading to a greater role for the EU internationally.

  Tuairimí an L COSAC – 27 – 29 Deireadh Fómhair 2013 , Vilnias OJ C 104, 08/04/2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 454. #640290

  Is é an t-aigéan domhain go háirithe imeallchríoch mhórtheorainn dheireanach an phláinéid ó thaobh ár n-eolais de agus is díol méadaitheach spéise é don taighde, don tsirtheoireacht agus do thaiscéalaíocht na n-acmhainní.

  The deep ocean in particular represents the last great frontier on the planet and is attracting growing interest in terms of research, prospecting and resource exploration.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 455. #640350

  Ba cheart don Aontas agus do na Ballstáit gníomhú ar bhealach réamhghníomhach lena áirithiú go mbainfear cuspóirí Phrótacal Nagoya amach d’fhonn acmhainní a mhéadú chun tacú le caomhnú na héagsúlachta bitheolaíche agus le húsáid a comhpháirteanna ar bhonn inbhuanaithe ar fud an domhain.

  The Union and the Member States should act in a proactive manner to ensure that the objectives of the Nagoya Protocol are achieved in order to increase resources to support the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components globally.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 456. #643047

  Le cuntais den sórt sin, tugtar an deis tiomsú a dhéanamh ar chaiteachas náisiúnta i leith chosaint an chomhshaoil, arna shainmhíniú mar shuim na n-úsáidí a bhaineann aonaid chónaitheacha as seirbhísí i leith chosaint an chomhshaoil, an ollfhoirmithe caipitil sheasta (OFCS) le haghaidh gníomhaíochtaí maidir le cosaint an chomhshaoil, agus aistrithe do chosaint an chomhshaoil nach bhfuil ina gcontrapháirt i leith ítimí roimhe sin, lúide maoiniú ón gcuid eile den domhan.

  Such accounts allow for the compiling of national expenditure for environmental protection which is defined as the sum of uses of environmental protection services by resident units, gross fixed capital formation (GFCF) for environmental protection activities, and transfers for environmental protection which are not a counterpart of previous items, less financing by the rest of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 538/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 457. #655484

  Aisíocaíochtaí a thabhairt ar onnmhairithe do thríú tíortha, bunaithe ar an difríocht idir praghsanna laistigh den Aontas agus ar mhargadh an domhain, agus a thagann faoi réim na dteorainneacha atá leagtha síos sna gealltanais a tugadh san EDT, ba cheart iad a choinneáil mar bheart a bhféadfar leis táirgí áirithe a chumhdach a bhfuil feidhm ag an Rialacháin seo maidir leo nuair a thagann dálaí an mhargaidh inmheánaigh faoi réim na ndálaí sin a gcuirtear síos orthu i gcás beart eisceachtúil.

  Refunds on exports to third countries, based on the difference between prices within the Union and on the world market, and falling within the limits set by the commitments made within the WTO, should be retained as a measure which may cover certain products to which this Regulation applies where the conditions in the internal market are such as those described for exceptional measures.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 458. #656169

  Beidh na hinfheistíochtaí sin beartaithe chun feabhas a chur ar fheidhmíocht fhoriomlán an fhiontair agus lena oiriúnú don éileamh ar an margadh, agus cur lena chumas iomaíochta, agus bainfidh siad le táirgeadh nó le margaíocht táirgí finiúna dá dtagraítear i gCuid II d'Iarscríbhinn VI, lena n-áirítear d'fhonn coigiltis fhuinnimh agus éifeachtúlacht fuinnimh ar fud an domhain a fheabhsú agus d'fhonn próisis inbhuanaithe a fheabhsú freisin.

  Those investments shall be intended to improve the overall performance of the enterprise and its adaptation to market demands, as well as to increase its competitiveness, and shall concern the production or marketing of grapevine products referred to in Part II of Annex VII, including with a view to improving energy savings, global energy efficiency and sustainable processes.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 459. #666094

  Tá an tAontas tiomanta, ina chaidreamh lena chomhpháirtithe ar fud an domhain, do chaighdeán maith oibre a chur chun cinn chomh maith le ceartas sóisialta, daingniú agus cur chun feidhme éifeachtach na gcaighdeán saothair atá aitheanta go hidirnáisiúnta, lena n-áirítear deireadh a chur le fostú leanaí, agus na gcomhaontuithe iltaobhacha comhshaoil.

  In relations with its partners worldwide, the Union is committed to promoting decent work and social justice, and ratifying and effectively implementing internationally recognised labour standards, including the eradication of child labour, and multilateral environmental agreements.

  Rialachán (AE) Uimh. 232/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim Eorpach Chomharsanachta

 460. #666126

  Díreofar le tacaíocht an Aontais faoin Rialachán seo ar chomhar polaitiúil feabhsaithe, daonlathas domhain agus inbhuanaithe, lánpháirtiú eacnamaíoch comhleanúnach agus comhpháirtíocht neartaithe le sochaithe a chur chun cinn idir an tAontas agus na tíortha comhpháirtíochta agus díreofar, go háirithe, ar chur chun feidhme comhaontuithe comhpháirtíochta agus comhair, comhaontuithe comhlachais nó comhaontuithe eile atá ann cheana féin nó a bheidh ann amach anseo, agus pleananna gníomhaíochta atá comhaontaithe ar bhonn comhpháirteach nó doiciméid choibhéiseacha.

  Union support under this Regulation shall focus on promoting enhanced political cooperation, deep and sustainable democracy, progressive economic integration and a strengthened partnership with societies between the Union and the partner countries and, in particular, the implementation of partnership and cooperation agreements, association agreements or other existing and future agreements, and jointly agreed action plans or equivalent documents.

  Rialachán (AE) Uimh. 232/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim Eorpach Chomharsanachta

 461. #666128

  cearta an duine agus saoirsí bunúsacha a chur chun cinn, an smacht reachta, prionsabail an chomhionannais, an comhrac i gcoinne an idirdhealaithe de gach cineál, daonlathas domhain inbhuanaithe a bhunú, dea-rialachas a chur chun cinn, an comhrac i gcoinne an éillithe, an cumas institiúideach a neartú ar gach leibhéal agus sochaí shibhialta a bhfuil rath uirthi a fhorbairt lena n-áirítear comhpháirtithe sóisialta;

  promoting human rights and fundamental freedoms, the rule of law, principles of equality and the fight against discrimination in all its forms, establishing deep and sustainable democracy, promoting good governance, fighting corruption, strengthening institutional capacity at all levels and developing a thriving civil society including social partners;

  Rialachán (AE) Uimh. 232/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim Eorpach Chomharsanachta

 462. #666151

  Tar éis na doiciméid chlársceidealaithe a shonraítear in Airteagal 7 a ghlacadh, agus gan dochar do na gnéithe eile a leagtar amach i mír 1 den Airteagal seo, déanfar sciar na n-acmhainní a thairgfear do thíortha comhpháirtíochta a oiriúnú i gcomhréir go príomha leis an dul chun cinn a dhéanfaidh siad i ndáil le daonlathas domhain inbhuanaithe a fhorbairt agus a chomhdhlúthú agus le cuspóirí a chur chun feidhme, ar cuspóirí maidir le hathchóiriú polaitiúil, eacnamaíoch agus sóisialta iad agus ar thángthas ar chomhaontú fúthu, i gcomhréir leis an gcur chuige dreasacht-bhunaithe.

  Following the adoption of the programming documents specified in Article 7, and without prejudice to the other elements outlined in paragraph 1 of this Article, the share of available resources offered to partner countries shall be adapted primarily according to their progress in building and consolidating deep and sustainable democracy and in implementing agreed political, economic and social reform objectives, in line with the incentive-based approach.

  Rialachán (AE) Uimh. 232/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim Eorpach Chomharsanachta

 463. #666152

  Maidir le bratchláir iltíre, cinnfear an sciar sin de réir an dul chun cinn a dhéanfaidh na tíortha comhpháirtíochta ó thaobh daonlathas domhain, inbhuanaithe a fhorbairt, agus aird á tabhairt freisin ar an dul chun cinn a dhéanfaidh siad i gcur chun feidhme na gcuspóirí sin lena gcuideofar chun an sprioc sin a bhaint amach, ar cuspóirí iad ar thángthas ar chomhaontú fúthu.

  For multi-country umbrella programmes, that share shall be determined according to the progress made by partner countries in building deep and sustainable democracy, also taking into account their progress in implementing agreed reform objectives contributing to the attainment of that goal.

  Rialachán (AE) Uimh. 232/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim Eorpach Chomharsanachta

 464. #666463

  Tá gníomhaíocht an Aontais ar an leibhéal idirnáisiúnta le bheith bunaithe ar na prionsabail a spreag a chruthú, a fhorbairt agus an méadú a tháinig air, prionsabail a bhféachann sé lena gcur ar aghaidh sa domhan mór, eadhon an daonlathas, an smacht reachta, uilechoitinne agus dodhealaitheacht chearta an duine agus na saoirsí bunúsacha, an meas ar dhínit an duine, prionsabail an chomhionannais agus dlúthpháirtíocht, agus an meas ar phrionsabail Chairt na Náisiún Aontaithe agus ar phrionsabail an dlí idirnáisiúnta.

  The Union's action on the international scene is to be guided by the principles which have inspired its own creation, development and enlargement, and which it seeks to advance in the wider world, namely democracy, the rule of law, the universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms, respect for human dignity, the principles of equality and solidarity and respect for the principles of the United Nations Charter and international law.

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 465. #666605

  le tíortha comhpháirtíochta nach tíortha ard-mheánioncaim iad a bheidh ar liosta OECD/DAC maidir le tíortha a bheidh i mbéal forbartha, nó nach mó ná aon faoin gcéad d'olltáirgeacht intíre an domhain olltáirgeacht intíre na tíre; agus

  with partner countries that are not upper middle income countries on the OECD/DAC list of developing countries, or do not have a gross domestic product greater than one per cent of global gross domestic product;

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 466. #667172

  Le deich mbliana anuas, agus ar bhonn seasta, neartaigh an tAontas a chaidreamh déthaobhach le raon leathan de thíortha agus de chríocha tionsclaithe agus tíortha agus críocha eile ardioncaim nó meánioncaim ar fud réigiúin dhifriúla an domhain.

  Over the last decade, the Union has consistently strengthened its bilateral relations with a broad range of industrialised and other high-income or middle-income countries and territories across different regions of the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 234/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chomhpháirtíocht le haghaidh comhair le tríú tíortha

 467. #667189

  Tá an tAontas tiomanta dá chaidreamh lena chomhpháirtithe ar fud an domhain chun caighdeán maith oibre a chur chun cinn do chách maraon le daingniú agus cur chun feidhme éifeachtach na gcaighdeán saothair a aithnítear go hidirnáisiúnta agus na gcomhaontuithe iltaobhacha comhshaoil.

  The Union is committed, in its relations with its partners worldwide, to promoting decent work for all, as well as ratification and effective implementation of internationally recognised labour standards and multilateral environmental agreements.

  Rialachán (AE) Uimh. 234/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chomhpháirtíocht le haghaidh comhair le tríú tíortha

 468. #667191

  Faoin Rialachán seo, ba cheart don Aontas cuidiú le timpeallacht shlán a chruthú chun deiseanna trádála agus infheistíochta a mhéadú ar fud an domhain do chuideachtaí ón Aontas, go háirithe do FBManna, lena n-áirítear trí thacú le comhar rialála agus cóineasú rialála, trí chaighdeáin idirnáisiúnta a chur chun cinn, trí fheabhas a chur ar chosaint cearta maoine intleachtúla, agus trí bhacainní nach bhfuil údar leo ar rochtain ar an margadh a bhaint.

  Under this Regulation, the Union should contribute to creating a secure climate for increased trading and investment opportunities worldwide for companies from the Union, not least SMEs, including by supporting regulatory cooperation and convergence, promoting international standards, improving the protection of intellectual property rights and targeting the removal of unwarranted barriers to market access.

  Rialachán (AE) Uimh. 234/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chomhpháirtíocht le haghaidh comhair le tríú tíortha

 469. #667192

  De bhun Airteagal 21 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), tá gníomhaíocht an Aontais ar an leibhéal idirnáisiúnta le bheith bunaithe ar na prionsabail a spreag cruthú, forbairt agus méadú an Aontais féin, prionsabail a bhféachann sé lena gcur ar aghaidh sa domhan mór: an daonlathas, an smacht reachta, uilechoitinne agus dodhealaitheacht chearta an duine agus na saoirsí bunúsacha, an meas ar dhínit an duine, prionsabail an chomhionannais agus na dlúthpháirtíochta, agus meas ar phrionsabail Chairt na Náisiún Aontaithe agus ar phrionsabail an dlí idirnáisiúnta.

  Pursuant to Article 21 of the Treaty on European Union (TEU), the Union's action on the international scene is to be guided by the principles which have inspired its own creation, development and enlargement, and which it seeks to advance in the wider world, namely democracy, the rule of law, the universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms, respect for human dignity, the principle of equality and solidarity, and respect for the principles of the United Nations Charter and international law.

  Rialachán (AE) Uimh. 234/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chomhpháirtíocht le haghaidh comhair le tríú tíortha

 470. #667197

  Chun cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach, is gá cur chuige difreálaithe agus solúbtha a shaothrú le tíortha comhpháirtíochta tábhachtacha ar cur chuige é lena gcuirtear san áireamh comhthéacsanna eacnamaíocha, sóisialta agus polaitiúla na dtíortha sin chomh maith le leasanna sonracha an Aontais, a thosaíochtaí beartais agus a straitéisí, agus an cumas á choinneáil i gcomhthráth chun idirghabháil a dhéanamh áit ar bith ar domhan de réir mar is gá.

  In order to achieve the objectives of this Regulation, it is necessary to pursue a differentiated and flexible approach with key partner countries which takes into account their economic, social and political contexts, as well as the Union's specific interests, policy priorities and strategies, whilst maintaining the ability to intervene anywhere in the world where needed.

  Rialachán (AE) Uimh. 234/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chomhpháirtíocht le haghaidh comhair le tríú tíortha

 471. #667221

  Leis an Ionstraim um Chomhpháirtíocht, tacófar le bearta a fhreagraíonn, ar bhealach éifeachtach solúbtha, do chuspóirí a eascraíonn as caidreamh déthaobhach, réigiúnach nó iltaobhach an Aontais le tríú tíortha agus a théann i ngleic le dúshláin atá ann don domhan uile agus a áirithíonn obair leantach leordhóthanach maidir le cinntí a dhéantar ar leibhéal iltaobhach.

  The Partnership Instrument shall support measures that respond in an effective and flexible manner to objectives arising from the Union's bilateral, regional or multilateral relationships with third countries and shall address challenges of global concern and ensure an adequate follow-up to decisions taken at a multilateral level.

  Rialachán (AE) Uimh. 234/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chomhpháirtíocht le haghaidh comhair le tríú tíortha

 472. #667223

  tacú le straitéisí déthaobhacha, réigiúnacha agus idir-réigiúnacha an Aontais i dtaca le comhpháirtíocht comhair, trí idirphlé maidir le beartas a chur chun cinn agus trí chur chuige comhchoiteann agus freagairtí comhchoiteanna a cheapadh ar dhúshláin atá ann don domhan uile.

  supporting the Union's bilateral, regional and inter-regional cooperation partnership strategies by promoting policy dialogue and by developing collective approaches and responses to challenges of global concern.

  Rialachán (AE) Uimh. 234/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chomhpháirtíocht le haghaidh comhair le tríú tíortha

 473. #667233

  Leis an Rialachán seo, tacaítear go príomha le bearta comhair le tíortha a bhfuil leas straitéiseach ag an Aontas maidir le naisc a chur chun cinn leo, go háirithe tíortha forbartha agus tíortha atá i mbéal forbartha a bhfuil ról tábhachtach méadaithe acu ingnóthaí domhanda, lena n-áirítear i mbeartas eachtrach, sa gheilleagar idirnáisiúnta agus i dtrádáil idirnáisiúnta, i bhfóraim iltaobhacha agus i rialachas domhanda, agus i ndul i ngleic le dúshláin atá ann don domhan uile nó le tíortha a bhfuil leas suntasach eile ag an Aontas iontu.

  This Regulation primarily supports cooperation measures with countries with which the Union has a strategic interest in promoting links, especially developed and developing countries which play an increasingly prominent role in global affairs, including in foreign policy, the international economy and trade, multilateral fora and global governance, and in addressing challenges of global concern, or in which the Union has other significant interests.

  Rialachán (AE) Uimh. 234/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chomhpháirtíocht le haghaidh comhair le tríú tíortha

 474. #667308

  Tacú le straitéisí déthaobhacha, réigiúnacha agus idir-réigiúnacha an Aontais i dtaca le comhpháirtíocht comhair, trí idirphlé maidir le beartas a chur chun cinn agus trí chur chuige comhchoiteann agus freagairtí comhchoiteanna a cheapadh ar dhúshláin atá ann don domhan uile.

  Support for the Union's bilateral, regional and inter-regional cooperation partnership strategies, by promoting policy dialogue and by developing collective approaches and responses to challenges of global concern.

  Rialachán (AE) Uimh. 234/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chomhpháirtíocht le haghaidh comhair le tríú tíortha

 475. #667359

  Bunaítear ionstraim maoinithe leis chun an daonlathas agus cearta an duine a chur chun cinn ar fud an domhain agus chun tacú leo, ar ionstraim í ina ndéantar soláthar maidir le cúnamh neamhspleách ó thoiliú rialtas agus údaráis phoiblí na tríú tíortha lena mbaineann.

  It establishes a financing instrument for the promotion and support of democracy and human rights worldwide allowing for assistance to be provided independently of the consent of the governments and public authorities of the third countries concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 235/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe don daonlathas agus do chearta an duine ar fud an domhain

 476. #667419

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon an daonlathas agus cearta an duine a chur chun cinn ar fud an domhain, a ghnóthú go leordhóthanach ach gur fearr, de bharr fhairsinge agus éifeachtaí na gníomhaíochta, iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 CAE é.

  Since the objectives of this Regulation, namely promoting democracy and human rights worldwide, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.

  Rialachán (AE) Uimh. 235/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe don daonlathas agus do chearta an duine ar fud an domhain

 477. #667538

  Rialachán (CE) Uimh. 1889/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe chun an daonlathas agus cearta an duine a chur chun cinn ar fud an domhain (IO L 386, 29.12.2006, lch. 1).

  Regulation (EC) No 1889/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide (OJ L 386, 29.12.2006, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 235/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe don daonlathas agus do chearta an duine ar fud an domhain

 478. #667573

  Ar bhonn Airteagal 14 den CFAE, déanfaidh an Coimisiún Eorpach idirphlé straitéiseach le Parlaimint na hEorpa roimh chlárú Rialachán (AE) Uimh. 235/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe i gcomhair daonlathais agus cearta an duine ar fud an domhain agus tar éis comhairliúcháin tosaigh lena dtairbhithe ábhartha, nuair is iomchuí.

  On the basis of Article 14 TEU, the European Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament prior to the programming of the Regulation (EU) No 235/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a financing instrument for democracy and human rights worldwide and after initial consultation of its relevant beneficiaries, where appropriate.

  Rialachán (AE) Uimh. 235/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe don daonlathas agus do chearta an duine ar fud an domhain

 479. #667585

  Dá bhrí sin, aontaíonn Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún gur cheart suas le 25 % den bhuiséad thar an tréimhse 2014-2020 do Rialachán (AE) Uimh. 235/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim airgeadais i gcomhair daonlathais agus cearta an duine ar fud an domhain a thiomnú do mhaoiniú Mhisin Bhreathnóireachta an AE um Thoghcháin, ag brath ar thosaíochtaí bliantúla toghcháin.

  In this regard, the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission agree that up to 25 % of the budget over the period 2014-2020 of the Regulation EU No 235/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a financial instrument for democracy and human rights worldwide should be devoted to the funding of EU EOMs, depending on annual election priorities.

  Rialachán (AE) Uimh. 235/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe don daonlathas agus do chearta an duine ar fud an domhain

 480. #667610

  Ba cheart, de bhun Airteagal 21 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), tá gníomhaíocht an Aontais ar an ardán idirnáisiúnta le bunú ar na prionsabail a spreag a chruthú, a fhorbairt agus an méadú a tháinig air, prionsabail a bhféachann sé lena gcur ar aghaidh sa domhan mór: an daonlathas, an smacht reachta, uilechoitinne agus dodhealaitheacht chearta an duine agus na saoirsí bunúsacha, an meas ar dhínit an duine, prionsabail an chomhionannais agus na dlúthpháirtíochta, agus an meas ar phrionsabail Chairt na Náisiún Aontaithe agus ar phrionsabail an dlí idirnáisiúnta.

  Pursuant to Article 21 of the Treaty on European Union (TEU), the Union's action on the international scene is to be guided by the principles which have inspired its own creation, development and enlargement, and which it seeks to advance in the wider world, namely democracy, the rule of law, the universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms, respect for human dignity, the principle of equality and solidarity, and respect for the principles of the United Nations Charter and international law.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta coiteanna le haghaidh chur chun feidhme ionstraimí an Aontais chun an ghníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú

 481. #667881

  Rialachán (AE) Uimh. 235/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunáitear ionstraim maoinithe i gcomhair don daonlathais agus do chearta an duine ar fud an domhain (féach leathanach 85 den Iris Oifigiúil seo).

  Regulation (EU) No 235/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a financing instrument for democracy and human rights worldwide (see page 85 of this Official Journal).

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta coiteanna le haghaidh chur chun feidhme ionstraimí an Aontais chun an ghníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú

 482. #670018

  I bhfianaise na forbartha gasta atá á déanamh ar sheirbhísí digiteacha agus ar fheidhmchláir a éilíonn naisc idirlín níos tapúla ná riamh agus na forbartha gasta ar theicneolaíochtaí úrscothacha chun é sin a thabhairt i gcrích, is iomchuí faoi chuimsiú meastóireachta ar an gClár Oibre Digiteach don Eoraip féachaint ar spriocanna leathanbhanda le haghaidh 2020 a athbhreithniú chun a áirithiú go mbeidh luasanna iomaíocha leathanbhanda ag an Aontas nuair a chuirfear iad i gcomparáid leis na geilleagair eile ar domhan.

  Given the rapid development of digital services and applications demanding ever faster internet connections and the rapid evolution of state-of-the-art technologies allowing it, it is appropriate in the framework of an evaluation of the Digital Agenda for Europe to consider the revision of broadband targets for 2020 so as to ensure that the Union has competitive broadband speeds when compared to other economies in the world.

  Rialachán (AE) Uimh. 283/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le treoirlínte le haghaidh gréasán tras-Eorpach i réimse an bhonneagair teileachumarsáide agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1336/97/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 483. #673440

  Rialachán (AE) Uimh. 235/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe don daonlathas agus do chearta an duine ar fud an domhain (IO L77, 15.3.2014, lch.85).

  Regulation (EU) No 235/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a financing instrument for democracy and human rights worldwide (OJ L 77, 15.3.2014, p. 85).

  Rialachán (AE) Uimh. 513/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, don choireacht a chosc agus a chomhrac agus do bhainistíocht géarchéime agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/125/CGB ón gComhairle

 484. #682377

  Síníodh an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile [3] (an Comhaontú Comhlachais), lena n-áirítear an Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), an 27 Meitheamh 2014 agus bhí éifeacht leis an gcur i bhfeidhm sealadach amhail ón 1 Meán Fómhair 2014.

  The Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part [3] (the Association Agreement), including the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), was signed on 27 June 2014 and the provisional application was effective from 1 September 2014.

  Rialachán (AE) Uimh. 1383/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 55/2008 ón gComhairle lena dtugtar isteach fabhair uathrialacha trádála do Phoblacht na Moldóive

 485. #684187

  Chuige sin, idir 2007 agus 2011, rinne an tAontas agus an Úcráin an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt eile, (an Comhaontú Comhlachais) [2], lena n-áirítear Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), a chaibidliú, ar chuir an dá pháirtí síniú leis an 27 Meitheamh 2014.

  In that respect, between 2007 and 2011 the Union and Ukraine negotiated the Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part [2] (the Association Agreement), including a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), which was signed by both parties on 27 June 2014.

  Rialachán (AE) Uimh. 1150/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Deireadh Fómhair 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 374/2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur 

 486. #695331

  Maidir le hainmneacha neamhdhílseánacha idirnáisiúnta (ANI) ina gcáil mar ainmneacha cineálacha arna n-aithint ar fud an domhain le haghaidh substaintí gníomhacha in ullmhóidí cógaisíochta, tá sé ríthábhachtach aird chuí a thabhairt ar na srianta atá ann cheana ar an tionchar ar chearta trádmhairc de chuid AE.

  With respect to international non-proprietary names (INN) as globally recognised generic names for active substances in pharmaceutical preparations, it is vital to take due account of the existing limitations on the effect of EU trade mark rights.

  Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 487. #701817

  Beidh gá go minic le sonraí a sholáthar faoin bhformáid iomchuí faireachais do na galair éagsúla, is é sin do raon na ngalar idir na galair sin arb fhéidir an faireachas orthu a theorannú do ghníomhaíochtaí amhail tuairisciú agus fógairt agus na galair sin is gá clár sonrach domhain faireachais a bhunú dóibh ar fud an Aontais.

  It will often be necessary to provide details about the appropriate format of surveillance for different diseases, ranging from those diseases where surveillance can be limited to activities such as reporting and notification to diseases where an in–depth Union–wide specific surveillance programme needs to be established.

  Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 488. #705760

  Dá bhrí sin ba cheart teorainn ama a chur leis na bearta seo agus iad a bheith gan dochar do chaibidlíocht idir an tAontas agus an Túinéis maidir le bunú Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST).

  Those measures should therefore be limited in time and be without prejudice to negotiations between the Union and Tunisia on the establishment of a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA).

  Rialachán (AE) 2016/580 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Aibreán 2016 maidir le bearta trádála uathrialacha éigeandála a thabhairt isteach do Phoblacht na Túinéise

 489. #708467

  ciallaíonn “críoch eacnamaíoch an Bhallstáit” an chríoch eacnamaíoch faoi mar a thagraítear dó i mír 2.05 d'Iarscríbhinn A a ghabhann le ESA 2010, ach amháin go gcuimsítear na hiamhchríocha allchríche atá laistigh de theorainneacha an Bhallstáit agus go n-eisiatar na hiamhchríocha críochacha atá lonnaithe sa chuid eile den domhan;

  ‘economic territory of the Member State’ means the economic territory as referred to in paragraph 2.05 of Annex A to ESA 2010, with the exception that the extraterritorial enclaves situated within the boundaries of the Member State are included and the territorial enclaves situated in the rest of the world are excluded;

  Rialachán (AE) 2016/792 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le hinnéacsanna comhchuibhithe praghsanna do thomhaltóirí agus maidir leis an innéacs praghsanna tithe, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2494/95 ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 490. #724257

  AR A BHEITH BEARTAITHE ACU comhbheartas eachtrach agus slándála a chur chun feidhme, lena n-áirítear comhbheartas cosanta a chumadh go comhleanúnach, as a bhféadfadh comhchosaint teacht i gcomhréir le forálacha Airteagal 42, ag athneartú ar an dóigh sin na féiniúlachta Eorpaí agus a neamhspleáchais, d'fhonn an tsíocháin, an tslándáil agus an dul chun cinn san Eoraip agus ar domhan a chur ar aghaidh,

  RESOLVED to implement a common foreign and security policy including the progressive framing of a common defence policy, which might lead to a common defence in accordance with the provisions of Article 42, thereby reinforcing the European identity and its independence in order to promote peace, security and progress in Europe and in the world,

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 491. #724475

  Beidh gníomhaíocht an Aontais ar an ardán idirnáisiúnta bunaithe ar na prionsabail a spreag a chruthú, a fhorbairt agus an méadú a tháinig air, prionsabail a bhféachann sé lena gcur ar aghaidh sa domhan mór:

  The Union's action on the international scene shall be guided by the principles which have inspired its own creation, development and enlargement, and which it seeks to advance in the wider world:

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 492. #741487

  Oiread is féidir é, ba cheart an treoir a forbraíodh d'fheistí leighis ar an leibhéal idirnáisiúnta, i gcomhthéacs an Tascfhórsa um Chomhchuibhiú Domhanda agus an tionscnamh a lean as, mar atá, an Fóram Idirnáisiúnta do Rialtóirí Feistí Leighis (IMDRF), a chur san áireamh chun cóineasú domhanda na rialachán a chuireann le leibhéal ard cosanta sábháilteachta ar fud an domhain a chur chun cinn, agus chun tráchtáil a éascú, go háirithe na forálacha maidir le Sainaitheantas Feiste Uathúla, ceanglais ghinearálta sábháilteachta agus feidhmíochta, doiciméadacht theicniúil, rialacha aicmithe, nósanna imeachta um measúnú comhréireachta agus imscrúduithe cliniciúla.

  To the extent possible, guidance developed for medical devices at international level, in particular in the context of the Global Harmonization Task Force (GHTF) and its follow-up initiative, the International Medical Devices Regulators Forum (IMDRF), should be taken into account to promote the global convergence of regulations which contributes to a high level of safety protection worldwide, and to facilitate trade, in particular in the provisions on Unique Device Identification, general safety and performance requirements, technical documentation, classification rules, conformity assessment procedures and clinical investigations.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 493. #745355

  Oiread is féidir é, ba cheart an treoir a forbraíodh d'fheistí leighis diagnóiseacha in vitro ar an leibhéal idirnáisiúnta, go háirithe i gcomhthéacs an Tascfhórsa um Chomhchuibhiú Domhanda agus an tionscnamh a lean as, mar atá an Fóram Idirnáisiúnta do Rialtóirí Feistí Leighis, a chur san áireamh chun cóineasú domhanda na rialachán a chuireann le hardleibhéal cosanta don tsábháilteacht ar fud an domhain a chur chun cinn, agus chun tráchtáil a éascú, go háirithe na forálacha maidir le Sainaitheantas Feiste Uathúil, ceanglais ghinearálta sábháilteachta agus feidhmíochta, doiciméadacht theicniúil, rialacha aicmithe, nósanna imeachta um measúnú comhréireachta agus fianaise chliniciúil.

  To the extent possible, guidance developed for in vitro diagnostic medical devices at international level, in particular in the context of the Global Harmonization Task Force and its follow-up initiative, the International Medical Devices Regulators Forum, should be taken into account to promote the global convergence of regulations which contributes to a high level of safety protection worldwide, and to facilitate trade, in particular in the provisions on Unique Device Identification, general safety and performance requirements, technical documentation, classification rules, conformity assessment procedures and clinical evidence.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 494. #749706

  Ba cheart toirmeasc a chur ar onnmhairiú, allmhairiú agus monarú réimse táirgí ar cuireadh mearcair leo agus atá freagrach as cion mór d'úsáid mearcair agus comhdhúl mearcair laistigh den Aontas agus ar fud an domhain.

  The export, import and manufacturing of a range of mercury-added products accounting for a significant share of the use within the Union and globally of mercury and mercury compounds should be prohibited.

  Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 495. #749716

  Is í úsáid mearcair agus comhdhúl mearcair i mianadóireacht cheardaíochta agus mhionscála agus i bpróiseáil óir is cúis le cion mór d'úsáid agus d'astaíochtaí mearcair ar fud an domhain, arb úsáid í lena ngabhann éifeachtaí diúltacha do phobail áitiúla agus ar leibhéal domhanda.

  The use of mercury and mercury compounds in artisanal and small-scale gold mining and processing accounts for a significant share of mercury use and emissions worldwide with negative effects both for local communities and at a global level.

  Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 496. #749874

  mianaigh salainn atá oiriúnaithe do stóráil bhuan dramhaíola mearcair a chuaigh faoi chomhshó, nó foirmíochtaí carraige crua atá go domhain faoi thalamh ina bhfuil leibhéal sábháilteachta agus insrianaithe atá coibhéiseach leis an leibhéal atá sna mianaigh salainn sin nó atá níos airde ná an leibhéal sin; or

  salt mines that are adapted for the permanent storage of mercury waste that underwent conversion, or deep underground hard rock formations providing a level of safety and confinement equivalent to or higher than that of such salt mines; or

  Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 497. #750168

  Maidir le hainmneacha neamhdhílseánacha idirnáisiúnta (ANI) ina gcáil mar ainmneacha cineálacha arna n-aithint ar fud an domhain le haghaidh substaintí gníomhacha in ullmhóidí cógaisíochta, tá sé ríthábhachtach aird chuí a thabhairt ar na srianta atá ann cheana ar an tionchar ar chearta trádmhairc de chuid AE.

  With respect to international non-proprietary names (INN) as globally recognised generic names for active substances in pharmaceutical preparations, it is vital to take due account of the existing limitations on the effect of EU trade mark rights.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 498. #1132234

  Gur inmhianaithe luathú ar fhorbairt gheilleagrach as a dtiocfaidh caighdeáin mhaireachtála níos airde agus ascnamh geilleagrach agus ascnamh sóisialta sna tíortha is lú forbairt ní hé amháin ar mhaithe leis na tíortha sin féin ach ar mhaithe le muintir an domhain go léir freisin;

  That an acceleration of economic development which will promote higher standards of living and economic and social progress in the less-developed countries is desirable not only in the interests of those countries but also in the interests of the international community as a whole;

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 499. #1132245

  Is iad cuspóirí an Chomhlachais forbairt gheilleagrach a chur ar aghaidh, táirgiúlacht a mhéadú agus, ar an gcuma sin, caighdeáin mhaireachtála a ardú sna limistéir is lú forbairt sa domhan atá i gcomhaltas an Chomhlachais, go háirithe trí airgead a sholáthar faoi chomhair a riachtanas tábhachtacha forbartha ar théarmaí níos so-oibrithe agus níos lú de mhuirear ar an gcomhardaíocht íocaíochtaí ná a ghabhann le gnáthiasachtaí, agus tríd sin cuidiú le cuspóirí forbartha an Bhainc Idirnáisiúnta le haghaidh Athinmhithe agus Forbairte (dá ngairtear “an Banc” anseo feasta) agus a ghníomhaíochtaí a fhorlíonadh.

  The purposes of the Association are to promote economic development, increase productivity and thus raise standards of living in the less-developed areas of the world included within the Association's membership, in particular by providing finance to meet their important developmental requirements on terms which are more flexible and bear less heavily on the balance of payments than those of conventional loans, thereby furthering the developmental objectives of the International Bank for Reconstruction and Development (hereinafter called "the Bank") and supplementing its activities.

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 500. #1248606

  (a) Ina chinnte go léir i leith leithroinnt agus cealú ceart tarraingthe speisialta féachfaidh an Ciste le freastal don riachtanas domhanda a bheidh ann, de réir mar a bheidh agus nuair a bheidh an riachtanas sin ann, na sócmhainní cúltaca láithreacha a fhorlíonadh ar shlí a neartóidh lena chuspóirí a bhaint amach agus a sheachnóidh meirbhliú eacnamaíochta agus díbhoilsciú mar aon le ró-éileamh agus boilsciú sa domhan.

  ( a ) In all in decisions with respect to the allocation and cancellation of special drawing rights the Fund shall seek to meet the long-term global need, as and when it arises, to supplement existing reserve assets in such manner as will promote the attainment of its purposes and will avoid economic stagnation and deflation as well as excess demand and inflation in the world.

  Uimhir 10 de 1969: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969

 501. #1281473

  á BHREITHNIú DóIBH go ndéanann gníomhartha neamhdhleathacha lena ndéantar aerárthaí ar eitilt a urghabháil nó urlámhas a fheidhmiú orthu sábháilteacht daoine agus maoine a chur i gcontúirt, oibriú aersheirbhísí a mhórdhochrú agus muinín phobail an domhain i sábháilteacht na heitlíochta sibhialta a lagú;

  CONSIDERING that unlawful acts of seizure or exercise of control of aircraft in flight jeopardise the safety of persons and property, seriously affect the operation of air services, and undermine the confidence of the peoples of the world in the safety of civil aviation;

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 502. #1290954

  A BHREITHNIU DOIBH go ndéanann gníomhartha neamhdhleathacha in aghaidh shábháilteacht na heitlíochta sibhialta sábháilteacht daoine agus maoine a chur i gcontúirt, oibriú aersheirbhísí a mhórdhochrú agus muinín phobail an domhain i sábháilteacht na heitlíochta sibhialta a lagú;

  that unlawful acts against the safety of civil aviation jeopardize the safety of persons and property, seriously affect the operation of air services, and undermine the confidence of the peoples of the world in the safety of civil aviation;

  Uimhir 9 de 1975: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1975

 503. #1328986

  (a) Ina chinntí go léir i leith leithroinnt agus cealú ceart tarraingthe speisialta féachfaidh an Ciste le freastal don riachtanas domhanda fadtéarma a bheidh ann, de réir mar a bheidh agus nuair a bheidh an riachtanas sin ann, na sócmhainní cúltaca láithreacha a fhorlíonadh ar shlí a neartóidh lena chuspóirí a bhaint amach agus a sheachnóidh meirbhliú eacnamaíochta agus díbhoilsciú mar aon le ró-éileamh agus boilsciú sa domhan.

  ( a ) In all its decisions with respect to the allocation and cancellation of special drawing rights the Fund shall seek to meet the long-term global need, as and when it arises, to supplement existing reserve assets in such manner as will promote the attainment of its purposes and will avoid economic stagnation and deflation as well as excess demand and inflation in the world.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 504. #1358050

  (2) Nuair a bheidh an Cathaoirleach ag ainmniú daoine chun fónamh ar na Rollaí, tabharfaidh sé aird chuí ina theannta sin ar a thábhachtaí atá sé a áirithiú go mbeidh ionadaíocht ar na Rollaí ag príomh-chórais dlí an domhain agus ag na príomh-chineálacha gníomhaíochtaí geilleagair.

  (2) The Chairman, in designating persons to serve on the Panels, shall in addition pay due regard to the importance of assuring representation on the Panels of the principal legal systems of the world and of the main forms of economic activity. [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 505. #1560423

  Déanfaidh an Chomhairle Slándála liosta d'iarrthóirí nach lú ná dhá dhuine is fiche agus nach mó ná trí dhuine is tríocha a bhunú as na hainmniúcháin a gheofar, agus ionadaíocht leordhóthanach do phríomhchórais dhlíthiúla an domhain á cur i gcuntas go cuí aici;

  From the nominations received the Security Council shall establish a list of not less than twenty-two and not more than thirty-three candidates, taking due account of the adequate representation of the principal legal systems of the world;

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 506. #1560844

  Déanfaidh an Chomhairle Slándála liosta d'iarrthóirí nach lú ná dáréag agus nach mó ná ocht nduine dhéag a bhunú as na hainmniúcháin a gheofar, agus ionadaíocht leordhóthanach ar an mBinse Idirnáisiúnta do Ruanda do phríomhchórais dhlíthiúla an domhain á cur i gcuntas go cuí aici;

  From the nominations received the Security Council shall establish a list of not less than twelve and not more than eighteen candidates, taking due account of adequate representation on the International Tribunal for Rwanda of the principal legal systems of the world;

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 507. #1570098

  Baineann “saincheisteanna cultúir Ultach-Albanacha” le traidisiúin chultúir an chuid sin de dhaonra Thuaisceart Éireann agus na gcontaetha teorann ar de shinsearacht Albanach í agus tionchar a dtraidisiún cultúir ar dhaoine eile, laistigh d'oileán na hÉireann agus sa chuid eile den domhan.

  “Ulster-Scots cultural issues” relate to the cultural traditions of the part of the population of Northern Ireland and the border counties which is of Scottish ancestry and the influence of their cultural traditions on others, both within the island of Ireland and in the rest of the world.

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 508. #1630911

  Beartaíodh: Ag féachaint do na hathruithe atá ag tarlú sa tionscal núicléach ar fud an domhain, go ndéanann Seanad Éireann: (a) a thathant ar an Rialtas leanúint dá fheachtas i gcoinne Sellafield agus na hathphróiseála núicléiche agus (b) a iarraidh ar an Rialtas tacú le clár glantacháin núicléach a d'fheabhsódh an tslándáil idirnáisiúnta, sláinte an phobail agus an comhshaol.'.

  RESOLVED: THAT IN VIEW OF THE CHANGES OCCURRING IN THE NUCLEAR INDUSTRY WORLDWIDE, SEANAD ÉIREANN: (A)

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 509. #1653492

  f. Meaisíní druileála poll domhain agus meaisíní deilte atá modhnaithe chun poill dhoimhne a dhruileáil, a bhfuil uaschumas doimhneacht tollta acu ar mó é ná 5 m, agus comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh.

  f. Deep-hole-drilling machines and turning machines modified for deep-hole-drilling, having a maximum depth-of-bore capability exceeding 5 m and specially designed components therefor.

  Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras

 510. #1661476

  Tá íocaíochtaí leictreonacha atá slán, éifeachtúil agus nuálach ríthábhachtach má tá tomhaltóirí, ceannaithe agus cuideachtaí leis na tairbhí iomlána a bhaint as an margadh inmheánach, go háirithe mar a ghluaiseann an domhan i dtreo na ríomhthráchtála.

  Secure, efficient, competitive and innovative electronic payments are crucial if consumers, merchants and companies are to enjoy the full benefits of the internal market, especially as the world moves towards e-commerce.

  Rialachán (AE) 2015/751 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le táillí idirmhalartaithe ar idirbhearta íocaíochta cártabhunaithe (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 511. #1676293

  Chun gné an ghníomhaithe ar son na haeráide a atreisiú faoi CEIS, ba cheart do BEI tógáil ar an taithí atá aige mar cheann de na soláthraithe is mó ar domhan den mhaoiniú don troid i gcoinne an athraithe aeráide agus ba cheart dó an mhodheolaíocht atá aige, ar mhodheolaíocht úrscothach í arna comhaontú go hidirnáisiúnta, a úsáid chun comhpháirteanna tionscail maidir le gníomhú ar son na haeráide nó chun na sciartha de na costais a shainaithint ar bhealach inchreidte.

  In order to reinforce the climate action element under the EFSI, the EIB should build on its experience as one of the largest providers of climate finance worldwide and use its state-of-the-art internationally agreed methodology to credibly identify climate action project components or cost shares.

  Rialachán (AE) 2017/2396 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach

 512. #1678332

  Ba é aidhm FAR bonn coiteann a leagan síos chun na gníomhaíochtaí iascaireachta a dhéanann soithí de chuid an Aontais lasmuigh d’uiscí an Aontais a údarú d’fhonn tacú leis an gcomhrac i gcoinne iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscthe agus neamhrialáilte (“NNN”), agus rialú agus faireachán níos fearr a dhéanamh ar chabhlach an Aontais ar fud an domhain agus ar na coinníollacha lena n-údaraítear soithí tríú tír a bhíonn ag iascaireacht in uiscí an Aontais.

  The FAR was intended to establish common ground for authorising fishing activities to be carried out by Union vessels outside Union waters with a view to supporting the fight against illegal, unreported and undeclared (‘IUU’) fishing and better control and monitoring of the Union fleet across the globe, as well as conditions for the authorising of third-country vessels fishing in Union waters.

  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle

 513. #1679091

  Rinneadh an comhaontú sin (an “Comhaontú Comhlachais”), lena n-áirítear Limistéar Domhain agus Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST) a thabhairt isteach de réir a chéile, a shíniú i mí an Mheithimh 2014 agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Iúil 2016.

  That agreement (the ‘Association Agreement’), which includes the gradual introduction of a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), was signed in June 2014 and entered into force on 1 July 2016.

  Cinneadh (AE) 2018/598 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena dtugtar tuilleadh cúnamh macra-airgeadais don tSeoirsia

 514. #1679301

  Ba cheart go dtiocfadh an fhaisnéis faoi scileanna agus cáilíochtaí a chuirtear ar fáil trí chreat Europass ó réimse níos leithne tíortha agus córas oideachais ná díreach na tíortha rannpháirteacha agus ba cheart go mbeadh sí ina léiriú ar an imirce ó agus chuig áiteanna eile ar fud an domhain.

  Information on skills and qualifications provided through the Europass framework should come from a wider range of countries and education systems than those of participating countries and reflect migration movements from and to other parts of the world.

  Cinneadh (AE) 2018/646 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le creat coiteann le haghaidh soláthar seirbhísí níos fearr do scileanna agus do cháilíochtaí (Europass) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2241/2004/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 515. #1680826

  Leis an gcóras airgeadais idirnasctha domhanda, is féidir cistí a cheilt agus a bhogadh timpeall an domhain, agus is minice atá an deis sin á tapú ag lucht sciúrtha airgid agus maoinitheoirí sceimhlitheoireachta chomh maith le coirpigh eile.

  The globally interconnected financial system makes it possible to hide and move funds around the world, and money launderers and terrorist financers as well as other criminals have increasingly made use of that possibility.

  Treoir (AE) 2018/843 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir (AE) 2015/849 maidir le húsáid an chórais airgeadais chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc, agus lena leasaítear Treoir 2009/138/CE agus Treoir 2013/36/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 516. #1681390

  Chun stoc foirgneamh atá an-éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de agus atá dícharbónaithe a bhaint amach agus chun a áirithiú go dtiocfaidh an dul chun cinn riachtanach ar aistriú foirgneamh atá ann faoi láthair beagnach ina bhfoirgnimh neodracha ó thaobh fuinnimh as na straitéisí athchóirithe fadtéarmacha, go háirithe trí mhéadú ar athchóiriú domhain, ba cheart do na Ballstáit treoirlínte soiléire a sholáthar agus gníomhaíochtaí intomhaiste spriocdhírithe chomh maith le rochtain chomhionann ar mhaoiniú a chur chun cinn, lena n-áirítear do na ranna is neamhfheidhmiúla den stoc náisiúnta foirgneamh, do thomhaltóirí atá buailte ag an tearcrochtain fuinnimh, do thithíocht shóisialta agus do theaghlaigh atá faoi réir cruachásanna dreasachta deighilte, agus inacmhainneacht á cur san áireamh.

  To achieve a highly energy efficient and decarbonised building stock and to ensure that the long-term renovation strategies deliver the necessary progress towards the transformation of existing buildings into nearly zero-energy buildings, in particular by an increase in deep renovations, Member States should provide clear guidelines and outline measurable, targeted actions as well as promote equal access to financing, including for the worst performing segments of the national building stock, for energy-poor consumers, for social housing and for households subject to split-incentive dilemmas, while taking into consideration affordability.

  Treoir (AE) 2018/844 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2010/31/AE maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh agus Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 517. #1685057

  Sa chomhthéacs sin, sna conclúidí uaithi an 21 Deireadh Fómhair 2009 agus an 14 Deireadh Fómhair 2010, meabhraíodh don Chomhairle cuspóirí an Aontais an dífhoraoisiú trópaiceach a laghdú 50 % ar a laghad, i bhfoirm chomhlán, faoin mbliain 2020 i gcomparáid leis na leibhéil atá ann faoi láthair, agus stop a chur le caillteanas cumhdaigh foraoise ar fud an domhain faoi 2030 ar a dhéanaí.

  In this context, in its conclusions of 21 October 2009 and 14 October 2010, the Council recalled the Union’s objectives of reducing gross tropical deforestation by at least 50 % by 2020 compared to current levels and to halt global forest cover loss by 2030 at the latest.

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 518. #1691051

  De mhaolú ar phointe 2, má tá an líon córas, comhpháirteanna nó aonad teicniúil ar leithligh atá faoi réir oiriúnú sonrach do chustaiméir, má tá sé faoi bhun 250 aonad arna dtáirgeadh ar fud an domhain, soláthrófar faisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil ar bhealach sorochtana agus pras, agus dhóigh atá neamh idirdhealaitheach i gcomparáid leis an ábhar a thugtar nó an rochtain a dheonaítear do dhéileálaithe údaraithe agus do dheisitheoirí údaraithe.

  By derogation from point 2, if the number of systems, components or separate technical units subject to a specific customer adaptation is lower than 250 units produced worldwide, repair and maintenance information for the customer adaptation shall be provided in a readily accessible and prompt manner, and in a manner which is non-discriminatory compared to the provisions given or access granted to authorised dealers and repairers.

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 519. #1699713

  saothrú níos fearr a chothú maidir le torthaí an taighde sa chosaint agus rannchuidiú leis an bhforbairt tar éis na céime taighde agus, dá bhrí sin, tacú le hiomaíochas thionscal cosanta na hEorpa i ndáil leis an margadh inmheánach agus le margadh an domhain mhóir, lena n-áirítear trí chomhdhlúthú i gcás inarb iomchuí.

  to foster better exploitation of the results of defence research and contribute to development after the research phase, thereby supporting the competitiveness of the European defence industry on the internal market and the global marketplace, including by consolidation, where appropriate.

  Rialachán (AE) 2018/1092 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 lena mbunaítear an Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta lena ndírítear ar thacú le hiomaíochas agus cumas nuálaíochta thionscal cosanta an Aontais

 520. #1709116

  Le pleanáil straitéiseach, comhordú agus, nuair is iomchuí, comhchuibhiú ar leibhéal an Aontais, is féidir a áirithiú go mbainfidh úsáideoirí speictrim raidió lántairbhe as an margadh inmheánach agus go gcosnófar leasanna an Aontais go héifeachtach ar fud an domhain.

  Strategic planning, coordination and, where appropriate, harmonisation at Union level can help ensure that radio spectrum users derive the full benefits of the internal market and that Union interests can be effectively defended globally.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 521. #1712600

  Cé go n-eascraíonn rioscaí as athrú indíreach ar thalamhúsáid, léiríonn taighde a rinneadh roimhe seo go mbraitheann méid na héifeachta sin ar thosca éagsúla, lena n-áirítear an cineál bunábhair a úsáidtear chun breosla a tháirgeadh, an t-éileamh breise a bhíonn ar bhunábhar i ngeall ar bhithbhreoslaí, bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise a bheith á n-úsáid agus a mhéid a thugtar cosaint do thalamh a bhfuil stoc ard carbóin aige ar fud an domhain.

  While there are risks arising from indirect land-use change, research has shown that the scale of the effect depends on a variety of factors, including the type of feedstock used for fuel production, the level of additional demand for feedstock triggered by the use of biofuels, bioliquids and biomass fuels, and the extent to which land with high-carbon stock is protected worldwide.

  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))

 522. #1714914

  Leis an bhfadú sin, cruthófar níos mó cobhsaíochta d'infheisteoirí agus spreagfar, ar an mbealach sin, infheistíochtaí fadtéarmacha agus bearta fadtéarmacha éifeachtúlachta fuinnimh, amhail athchóiriú domhain foirgneamh agus é mar chuspóir fadtéarmach na foirgnimh atá ann faoi láthair a aistriú go NZEBanna agus sin a dhéanamh ar bhealach costéifeachtach.

  That extension would create greater stability for investors and thus encourage long-term investments and long-term energy efficiency measures, such as the deep renovation of buildings with the long-term objective of facilitating the cost effective transformation of existing buildings into NZEBs.

  Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 523. #1715170

  saorghluaiseacht earraí, seirbhísí agus pearsanra ar fud an domhain a éascú, sna réimsí a chumhdaítear leis an Rialachán seo, trí chomhar cuí a bhunú le tríú tíortha agus a n-údaráis eitlíochta, agus glacadh frithpháirteach deimhnithe agus doiciméid ábhartha eile a chur chun cinn;

  facilitate, in the fields covered by this Regulation, the movement of goods, services and personnel worldwide, by establishing appropriate cooperation with third countries and their aviation authorities, and by promoting the mutual acceptance of certificates and other relevant documents;

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 524. #1715174

  dearcthaí an Aontais i dtaca le caighdeáin na heitlíochta sibhialta agus rialacha na heitlíochta sibhialta a chur chun cinn ar fud an domhain trí chomhar iomchuí a bhunú le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta;

  promote, worldwide, the views of the Union regarding civil aviation standards and civil aviation rules, by establishing appropriate cooperation with third countries and international organisations;

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 525. #1715303

  léireoidh siad an úrscothacht agus na cleachtais is fearr i réimse na heitlíochta, agus cuirfear san áireamh taithí eitlíochta ar fud an domhain, agus dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil sna réimsí faoi seach;

  reflect the state of the art and best practices in the field of aviation, and take into account worldwide aviation experience and scientific and technical progress in the respective fields;

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 526. #1730957

  Straitéis athchóirithe fhadtéarmach chun tacú le hathchóiriú a dhéanamh ar stoc náisiúnta na bhfoirgneamh cónaithe agus neamhchónaithe, idir phoiblí agus phríobháideach, lena n-áirítear beartais, bearta agus gníomhartha chun athchóiriú domhain atá éifeachtúil ó thaobh costais a spreagadh mar aon le beartais agus gníomhartha chun díriú ar na codanna is neamhfheidhmiúla de stoc náisiúnta na bhfoirgneamh, i gcomhréir le hAirteagal 2a de Threoir 2010/31/AE

  Long-term renovation strategy to support the renovation of the national stock of residential and non-residential buildings, both public and private, including policies, measures and actions to stimulate cost-effective deep renovation and policies and actions to target the worst performing segments of the national building stock, in accordance with Article 2a of Directive 2010/31/EU

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 527. #1732617

  Thairis sin, i gcomhthéacs an chomhair idirnáisiúnta agus i gcomhréir leis na gníomhaíochtaí agus leis na beartais eagraíochtaí idirnáisiúnta, amhail Plean Gníomhaíochta Domhanda na hEagraíochta Domhanda Sláinte (EDS) agus Straitéis na hEagraíochta Domhanda um Shláinte Ainmhithe maidir le Frithsheasmhacht Fhrithmhiocróbach agus Úsáid Stuama Frithmhiocróbach, chun críocha galar a chosc, ba cheart breithniú a dhéanamh ar bhearta lena ndéanfar úsáid beatha íocleasaithe ina bhfuil ábhair fhrithmhiocróbacha a srianadh ar fud an domhain maidir le hainmhithe agus táirgí de bhunadh ainmhíoch a onnmhairítear ó thríú tíortha go dtí an tAontas.

  Furthermore, in the context of international cooperation and in line with the activities and policies of international organisations such as the World Health Organization (WHO) Global Action Plan and the Strategy on Antimicrobial Resistance and the Prudent use of Antimicrobials of the World Organisation for Animal Health, steps restricting the use of medicated feed containing antimicrobials in order to prevent a disease should be considered worldwide for animals and products of animal origin exported from third countries to the Union.

  Rialachán (AE) 2019/4 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le beatha íocleasaithe a mhonarú, a chur ar an margadh agus a úsáid, lena leasaítear Treoir (CE) Uimh. 183/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 90/176/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 528. #1733512

  D’fhonn ualaí riaracháin agus airgeadais ar iarratasóirí agus ar údaráis inniúla nach gá a sheachaint, níor cheart measúnú iomlán domhain ar an iarratas ar údarú do tháirge íocshláinte tréidliachta a dhéanamh ach aon uair amháin.

  In order to avoid unnecessary administrative and financial burdens for applicants and competent authorities, a full in-depth assessment of an application for the authorisation of a veterinary medicinal product should be carried out only once.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 529. #1733560

  Is fadhb sláinte atá ag dul i méid san Aontas agus ar fud an domhain an fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha i dtáirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus i dtáirgí íocshláinte tréidliachta araon.

  Antimicrobial resistance to medicinal products for human use and veterinary medicinal products is a growing health problem in the Union and worldwide.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 530. #1733561

  Mar gheall ar chastacht na faidhbe, a gné thrasteorann agus ar an ualach ard eacnamaíocht, téann a tionchar níos faide ná a hiarmhairtí tromchúiseacha ar shláinte an duine agus is ábhar imní anois í don tsláinte phoiblí ar fud an domhain a théann i gcion ar an tsochaí i gcoitinne agus a gcaithfear dul i ngleic léi láithreach ar bhonn gníomhaíocht chomhordaithe thrasearnálach, i gcomhréir le cur chuige an “Aon Sláinte Amháin”.

  Due to the complexity of the problem, its cross-border dimension and the high economic burden, its impact goes beyond its severe consequences for human and animal health and has become a global public health concern that affects the whole of society and requires urgent and coordinated intersectoral action in accordance with the ‘One Health’ approach.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 531. #1736555

  An 22 Aibreán 2013, d'fhormheas an Chomhairle “Treoirlínte AE i dtaca le pionós an bháis” agus shocraigh sí go n-oibreodh an tAontas i dtreo deireadh a chur le pionós an bháis ar fud an domhain.

  On 22 April 2013, the Council approved ‘EU Guidelines on death penalty’ and resolved that the Union would work towards the universal abolition of the death penalty.

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 532. #1747434

  4.1.De mhaolú ar roinn 2, má tá an líon córas, comhpháirteanna nó aonad teicniúil ar leithligh atá faoi réir oiriúnú sonrach do chustaiméir, má tá sé faoi bhun 250 aonad arna dtáirgeadh ar fud an domhain, soláthrófar faisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil ar bhealach sorochtana agus pras, agus dhóigh atá neamh idirdhealaitheach i gcomparáid leis an ábhar a thugtar nó an rochtain a dheonaítear do dhéileálaithe údaraithe agus do dheisitheoirí údaraithe.

  4.1.By derogation from section 2, if the number of systems, components or separate technical units subject to a specific customer adaptation is lower than 250 units produced worldwide, repair and maintenance information for the customer adaptation shall be provided in a readily accessible and prompt manner, and in a manner which is non-discriminatory compared to the provisions given or access granted to authorised dealers and repairers.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 533. #1748002

  Is gá gníomhaíocht ar leibhéal an Aontais freisin chun aghaidh a thabhairt ar an saobhadh ar an iomaíocht laistigh den Mhargadh Aonair agus chun cóineasú rialuithe le tríú tíortha agus cothrom iomaíochta ar fud an domhain a chur chun cinn.

  Action at EU level is also necessary to address distortions of competition within the Single Market and to promote the convergence of controls with third countries and a more level playing field globally.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 534. #1751160

  Cuideoidh an togra – go háirithe na forálacha a bhaineann le rialú ar na teicneolaíochtaí cibearfhaireachais – chun cearta an duine a chosaint ar fud an domhain, rud atá i gcomhréir leis an bPlean Gníomhaíochta maidir le Cearta an Duine 2015 agus le Treoirlínte an Aontais maidir le Saoirse chun Tuairimí a Nochtadh, lena néilítear go soiléir rialú níos déine ar onnmhairiú teicneolaíochtaí den sórt sin.

  The proposal – and in particular provisions relating to the control of cyber-surveillance technologies – will contribute to the protection of human rights globally, in line with the 2015 Human Rights Action Plan and the EU Guidelines for Freedom of Expression, which explicitly call for tightening controls on the export of such technologies.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 535. #1754573

  Fágann sé sin go bhfuil an tAontas Eorpach ar an gceann scríbe is fáiltí sa domhan tionsclaithe, agus, ar bhonn phrionsabal na cómhalartaíochta, téann sé chun leasa shaoránaigh an Aontais freisin trí éascú don taisteal gan víosa thar lear.

  This makes the EU the most welcoming destination in the industrialised world, and based on the principle of reciprocity, benefits also EU citizens by facilitating visa-free travel abroad.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 536. #1756316

  Mar gheall ar a éasca is atá an taisteal agus an tiompar idirnáisiúnta, teacht chun cinn an idirlín ar fud an domhain agus an dul chun cinn eile sa teicneolaíocht, is lú an ábharthacht atá ag cúrsaí geografacha ná mar a bhíodh.

  The ease of international travel and transport, the global emergence of the internet and other technological advances have made geographic considerations less relevant.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 537. #1767025

  “11a. Faoin 1 Eanáir gach bliain, tabharfaidh na Ballstáit tuairisc don Choimisiún maidir lena gcomhar le soláthraithe seirbhíse seachtracha ar fud an domhain, agus maidir leis an bhfaireachán a rinne siad ar na soláthraithe sin (dá dtagraítear in Iarscríbhinn X, pointe C).”;

  “11a. By 1st January each year, Member States shall report to the Commission on their cooperation with and monitoring (as referred to in Annex X, point C) of external service providers worldwide.”;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 538. #1767402

  Is san Eoraip atá an fód baile ag pobal taighde de scoth an domhain i réimse na hintleachta saorga, agus ag an iliomad gnólachtaí beaga a bhíonn ag soláthar saineolais faoin intleacht shaorga, ach tá easpa forbartha ar an margadh san intleacht shaorga atá aige i gcomparáid le Stáit Aontaithe Mheiriceá, áit a bhfuil an inniúlacht ann, go mór mór i gcúrsaí faisnéise, chun na tosca a chur ar fáil don nuálaíocht ar an scála mór céanna.

  Europe is also home to a world-leading artificial intelligence research community as well as a host of small companies providing artificial intelligence expertise, but its artificial intelligence market is underdeveloped compared to the US, where the capacities available notably in data provide the conditions for innovation at scale.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027

 539. #1767637

  59 Ba cheart ról lárnach i gcur chun feidhme an Chláir a leagan ar Mhoil Nuálaíochta Digití, lenar cheart go spreagfaí an earnáil tionsclaíochta, eagraíochtaí poiblí agus domhan na hacadúlachta ardteicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh ar bhonn forleathan.

  59 A central role in the implementation of the Programme should be attributed to Digital Innovation Hubs, which should stimulate the broad adoption of advanced digital technologies by industry, by public organisations and academia.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027

 540. #1767682

  (30)Teastaíonn ón gclaochlú digiteach i réimsí a bhaineann le leas an phobail amhail an cúram sláinte 68 , an tsoghluaisteacht, an chóir, faireachán an domhain agus an chomhshaoil, an toideachas agus an cultúr go leanfar le Bonneagair Seirbhísí Digiteacha agus go méadófar iad, lena bhféadfar malartú sonraí trasteorann a dhéanamh go sábháilte agus lena gcothófar an fhorbairt náisiúnta.

  (30)The digital transformation of the areas of public interest such as healthcare 68 , mobility, justice, earth/environmental monitoring, education and culture requires the continuation and expansion of Digital Service Infrastructures, which make secure cross-border exchange of data possible and foster national development.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027

 541. #1768247

  I láthair na huaire, caitheann an tAontas Eorpach an tríú cuid de na hacmhainní ardfheidhmíochta ríomhaireachta atá ann ar domhan, ach ní dhéanann siad ach tuairim agus 5 % díobh a sholáthar (seirbhís taighde Pharlaimint na hEorpa (2017). Forbairt na Sár-Ríomhairí, lch. 3).

  The EU currently consumes one third of high performance computing resources worldwide, but provides only around 5% (European Parliamentary Research Service (2017) Developing Supercomputers in Europe, p.3).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027

 542. #1768351

  5.Lárionaid Inniúlachta i dtaobh na ríomhaireachta ardfheidhmíochta, ceann amháin in aghaidh an Bhallstáit agus iad bainteach lena lárionaid sár-ríomhaireachta náisiúnta, a líonrú chun seirbhísí ríomhaireachta ardfheidhmíochta a chur ar fáil don earnáil tionsclaíochta (go háirithe FBManna), domhan na hacadúlachta agus údaráis riaracháin phoiblí.

  5.Networking of HPC Competence Centers, one per Member State and associated with their national supercomputing centers to provide HPC services to industry (in particular SMEs), academia and public administrations.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027

 543. #1768361

  3.Comhinfheistíocht leis na Ballstáit i láithreacha tagartha den chéad scoth chun turgnaimh agus tástálacha a dhéanamh san fhíorshaol ina ndírítear ar fheidhmeanna na hinteachta saorga in earnálacha bunriachtanacha amhail an tsláinte, faireachán an domhain agus an chomhshaoil, an tsoghluaisteacht, an tslándáil, earnáil na monaraíochta nó an airgeadais, chomh maith le réimsí eile a bhaineann le leas an phobail.

  3.Co-investment with Member States in world class reference sites for experimentation and testing in real setting focusing on the applications of AI in essential sectors such as health, earth/environment monitoring, mobility, security, manufacturing or finance, as well as in other areas of public interest.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027

 544. #1768542

  Le gníomhaíochtaí ar leibhéal an Aontais, beifear in ann leas a bhaint as an gcomhar trasnáisiúnta agus an iomaíocht ar fud an domhain chun a áirithiú go ndéanfar na tograí is fearr a roghnú.

  Actions at Union level will enable trans-national collaboration and world-wide competition to ensure the best proposals are selected.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 545. #1768724

  Déanfaidh an clár Fís Eorpach an comhar idirnáisiúnta a neartú go suntasach, comhar atá ríthábhachtach chun rochtain a áirithiú ar thallann, eolas, áiseanna agus margaí ar fud an domhain, chun dul i ngleic go héifeachtach le dúshláin dhomhanda agus chun gealltanais dhomhanda a chur chun feidhme.

  Horizon Europe will significantly strengthen international cooperation which is crucial to ensure access to talent, knowledge, know-how, facilities and markets worldwide, to effectively tackle global challenges and to implement global commitments.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 546. #1770827

  Sa chomhthéacs sin, beidh tábhacht faoi leith le comhaontuithe le mór-chomhpháirtithe idirnáisiúnta an Aontais chun a áirithiú go mbeidh deis chothrom ann ar fud an domhain agus d'fhonn cobhsaíocht airgeadais a áirithiú.

  In this context, agreements with the Union’s major international partners will be of particular importance in order to ensure a global level playing field and financial stability.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 547. #1774764

  Ar feadh na tréimhse a mhaireann an saothrú, ba cheart do chontrapháirtithe conarthacha na n-údar agus na dtaibheoirí an fhaisnéis atá ar fáil dóibh i dtaobh na modhanna uile saothraithe agus gach ioncam ábhartha ar fud an domhain a sholáthar ag eatraimh rialta atá iomchuí san earnáil ábhartha, ach é sin a dhéanamh ar a laghad uair sa bhliain.

  As long as exploitation is ongoing, contractual counterparts of authors and performers should provide information available to them on all modes of exploitation and on all relevant revenues worldwide with a regularity that is appropriate in the relevant sector, but at least annually.

  Treoir (AE) 2019/790 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach agus lena leasaítear Treoracha 96/9/CE agus 2001/29/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 548. #1777740

  Ní mór don Aontas a chion féin a dhéanamh chun bruscar muirí a chosc agus chun dul i ngleic leis agus é mar sprioc aige caighdeán a bhunú don chuid eile den domhan.

  The Union must play its part in preventing and tackling marine litter and aim to be a standard setter for the world.

  Treoir (AE) 2019/904 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le laghdú a dhéanamh ar an tionchar atá ag táirgí plaisteacha áirithe ar an gcomhshaol (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 549. #1780845

  Ón uair a glacadh an chéad sraith rialacha maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid, tá méadú as cuimse tagtha ar an méid sonraí ar domhan, lena n-áirítear sonraí poiblí, agus tá cineálacha nua sonraí á nginiúint agus á mbailiú.

  Since the adoption of the first set of rules on re-use of public sector information, the amount of data in the world, including public data, has increased exponentially and new types of data are being generated and collected.

  Treoir (AE) 2019/1024 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le sonraí oscailte, agus maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid

 550. #1786981

  Is cuid riachtanach de struchtúr ordlathach an chórais ainmneacha fearainn (DNS) iad TLDanna lena n-áirithítear córas idir-inoibritheach d'aitheantóirí uathúla, atá ar fáil ar fud an domhain, ar aon fheidhmchlár agus ar aon líonra.

  TLDs are an essential component of the hierarchical structure of the domain name system (DNS) which ensure an interoperable system of unique identifiers, available throughout the world, on any application and any network.

  Rialachán (AE) 2019/517 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir le cur chun feidhme agus feidhmiú an ainm fearainn barrleibhéil arb é .eu agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 733/2002 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 874/2004 ón gCoimisiún ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 551. #1787740

  Cé go bhfuil an tAontas ar cheann de na príomhtháirgeoirí mótarfheithiclí ar domhan, agus go léiríonn sé ceannaireacht theicneolaíoch in earnáil dhomhanda na ngluaisteán, tá an iomaíocht ag dul i méid agus tá earnáil dhomhanda na mótarfheithiclí ag athrú go tapa a bhuí le nuálaíochtaí nua i ngléasraí cumhachta leictrithe agus le soghluaisteacht chomhoibríoch, nasctha agus uathoibrithe.

  While the Union is among the world's major producers of motor vehicles and demonstrates technological leadership in the global automotive sector, competition is increasing and this sector is changing rapidly through new innovations in electrified powertrains, and cooperative, connected and automated mobility.

  Rialachán (AE) 2019/631 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 do ghluaisteáin nua paisinéirí agus d'fheithiclí tráchtála éadroma nua agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 552. #1788025

  Chun cosc a chur le fás bhearna fíorastaíochtaí an domhain, déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná an 1 Meitheamh 2023, measúnú ar conas is féidir sonraí maidir le hídiú breosla agus fuinnimh a úsáid chun a áirithiú go mbeidh astaíochtaí CO2 agus luachanna ídithe breosla nó fuinnimh feithiclí arna gcinneadh de bhun Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 fós ionadaíoch ar fhíorastaíochtaí le himeacht ama do gach monaróir chun cosc a chur le fás bhearna na bhfíorastaíochtaí.

  In order to prevent the real-world emissions gap from growing, the Commission shall, no later than 1 June 2023, assess how fuel and energy consumption data may be used to ensure that the vehicle CO2 emissions and fuel or energy consumption values determined pursuant to Regulation (EC) No 715/2007 remain representative of real-world emissions over time for each manufacturer.

  Rialachán (AE) 2019/631 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 do ghluaisteáin nua paisinéirí agus d'fheithiclí tráchtála éadroma nua agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 553. #1788793

  Agus leas an Aontais á mheasúnú, ba cheart aird ar leith a thabhairt ar staid na mBallstát a bhraitheann go heisiach nó go sonrach ar an aeriompar i gcomhair nascacht leis an domhain agus ar chomhsheasmhacht le beartais eile de chuid an Aontais a áirithiú.

  When assessing the Union interest, special attention should be given to the situation of Member States who rely exclusively or significantly on air transport for their connectivity with the rest of the world, and consistency with other Union policy areas should be ensured.

  Rialachán (AE) 2019/712 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le hiomaíocht in earnáil an aeriompair a chosaint, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 868/2004

 554. #1789155

  Ba cheart dóibh an cháil atá ar dheochanna biotáilleacha an Aontais san Aontas agus ar mhargadh an domhain a chosaint trí leanúint de bheith ag tabhairt aird ar na cleachtais thraidisiúnta a úsáidtear agus deochanna biotáilleacha á dtáirgeadh agus ar an éileamh breise atá anois ann ar chosaint tomhaltóirí agus ar fhaisnéis do thomhaltóirí.

  They should safeguard the reputation which the Union's spirit drinks have achieved in the Union and on the world market by continuing to take into account the traditional practices used in the production of spirit drinks as well as increased demand for consumer protection and information.

  Rialachán (AE) 2019/787 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair agus lipéadú deochanna biotáilleacha, úsáid ainmneacha deochanna biotáilleacha i gcur i láthair agus lipéadú earraí bia eile, agus cosaint tásc geografach le haghaidh deochanna biotáilleacha, úsáid alcól eitile agus driogáití de thionscnamh talmhaíochta i ndeochanna alcólacha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 110/2008

 555. #1797621

  Aon risíocht neamhurrúsúcháin nach bhféadfaidh institiúid a shannadh do bhuicéad i gcomhair aicme sócmhainne nó réigiúin, déanfar an risíocht sin a shannadh don aicme sócmhainne dar teideal ‘miondíol eile’, ‘mórdhíol eile’ nó ‘an chuid eile den domhan’, faoi seach.

  Any securitisation exposure that an institution cannot assign to a bucket for an asset class or region shall be assigned to the asset class ‘other retail’ or ‘other wholesale’ or to the region ‘rest of the world’, respectively.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 556. #1804717

  Ón 1 Iúil go dtí an 30 Meán Fómhair gach bliain, beidh toirmeasc ar iascaireacht le heangacha tráil ghrinnill idir an cósta agus iseabat 200 méadar ar domhain d’fholimistéar geografach 14 GCIM (Murascaill Gabès amhail dá dtagraítear in Iarscríbhinn I).”;

  From 1 July to 30 September each year, fishing with bottom trawl nets shall be prohibited between the coast and the 200 metre depth isobath of GFCM geographical subarea 14 (Gulf of Gabès as defined in Annex I).’;

  Rialachán (AE) 2019/982 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 557. #1811991

  Faoin 1 Feabhra gach bliain, déanfaidh na Ballstáit tuarascáil don Choimisiún maidir lena gcomhar le soláthraithe seirbhíse seachtracha ar fud an domhain, agus maidir leis an bhfaireachán a rinne siad ar na soláthraithe sin dá dtagraítear i bpointe C d'Iarscríbhinn X.”.

  By 1 February each year, Member States shall report to the Commission on their cooperation with, and monitoring, as referred to in point C of Annex X, of external service providers worldwide.’;

  Rialachán (AE) 2019/1155 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 558. #1822807

  Ina mheasúnú, cuirfidh an Coimisiún na tionchair ar leachtacht san áireamh, lena n-áirítear infhaighteacht na bpraghsanna is fearr le haghaidh infheisteoirí, an forghníomhú is fearr le haghaidh cliaint as AE, bacainní rochtana agus tairbhí eacnamaíocha le haghaidh contrapháirtithe as AE chun bheith ag trádáil ar fud an domhain chomh maith le forbairt aontas na margaí caipitil.

  In its assessment, the Commission shall take into account the effects on liquidity, including the availability of best price for investors, best execution for EU clients, access barriers and economic benefits for EU counterparties to trade globally as well as the development of the capital markets union.

  RIALACHÁN (AE) 2019/2175 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach); Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde); Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí); Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais; Rialachán (AE) 2016/1011 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas; agus Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 559. #1825352

  Bunaítear leis na paraiméadair do chomhpháirtíocht a bheidh uaillmhianach, leathan, domhain agus solúbtha fud fad an chomhair trádála agus eacnamaíoch a mbeidh comhaontú saorthrádála cuimsitheach cothromaithe ina chroílár, fhorfheidhmiú an dlí agus an cheartas choiriúil, bheartais eachtrach, na slándála agus na cosanta agus réimsí is forleithne comhair.

  It establishes the parameters of an ambitious, broad, deep and flexible partnership across trade and economic cooperation with a comprehensive and balanced Free Trade Agreement at its core, law enforcement and criminal justice, foreign policy, security and defence and wider areas of cooperation.

  Cinneadh (AE, Euratom) 2020/266 ón gComhairle an 25 Feabhra 2020 lena n-údaraítear tús a chur le caibidlíocht le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann maidir le comhaontú nua comhpháirtíochta

 560. #1831576

  I dtaca le forálacha maidir le haisíocaíochtaí a thabhairt ar onnmhairithe do thríú tíortha, ar forálacha iad atá bunaithe ar an difríocht idir praghsanna laistigh den Aontas agus ar mhargadh an domhain, agus a thig faoi réim na dteorainneacha atá leagtha síos sna gealltanais a tugadh san EDT, ba cheart go gcosnódh siad sin rannpháirteachas an Aontais i dtrádáil idirnáisiúnta maidir le táirgí áirithe a thagann faoi réim an Rialacháin seo.

  Provisions for granting refunds on exports to third countries, based on the difference between prices within the Union and on the world market, and falling within the limits set by the commitments made within the WTO, should serve to safeguard the Union's participation in international trade in certain products falling within this Regulation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 561. #1835264

  Dá bhrí sin, ní théann ach luach EUR 10 billiún d'onnmhairí ón AE (0.08 % d’Olltáirgeacht intíre an AE) isteach i margaí soláthair an domhain, agus meastar go bhfuil luach EUR 12 billiún ar na honnmhairí ón AE nach ndéantar de dheasca srianta.

  As a result, only €10 billion of EU exports (0.08% of EU GDP) currently find their way in global procurement markets, whereas an estimated €12 billion of further EU exports remains unrealised due to restrictions.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 562. #1835272

  Sa deireadh thiar, is é is cuspóir don tionscnamh feabhas a chur, de réir straitéis 2020 an AE, ar na deiseanna gnó atá ag gnólachtaí ón AE ar leibhéal an domhain, rud a chruthóidh poist nua agus a chothóidh nuálaíocht.

  Ultimately the objective is to improve, in line with the EU’s 2020 strategy, business opportunities for EU firms on a global scale, thereby creating new jobs and promoting innovation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 563. #1835432

  Foráiltear le hAirteagal 21 den Chonradh ar an Aontas Eorpach go saineoidh agus go saothróidh an tAontas comhbheartais agus comhghníomhaíochtaí, agus go bhféachfaidh sé le hardleibhéal comhair a bhaint amach i ngach réimse den chaidreamh idirnáisiúnta, chun cuidiú, inter alia, gach tír a lánpháirtiú i ngeilleagar an domhain, lena n-áirítear trí bhíthin deireadh a chur de réir a chéile le srianta ar an trádáil idirnáisiúnta.

  Article 21 of the Treaty on European Union provides that the Union is to define and pursue common policies and actions, and work for a high degree of cooperation in all fields in international relations in order, inter alia, to encourage the integration of all countries into the world economy, including through the progressive abolition of restrictions on international trade.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 564. #1839169

  Aisíocaíochtaí a thabhairt ar onnmhairithe do thríú tíortha, bunaithe ar an difríocht idir praghsanna laistigh den Aontas agus ar mhargadh an domhain, agus a thagann faoi réim na dteorainneacha atá leagtha síos sna gealltanais a tugadh san EDT, ba cheart iad a choinneáil mar bheart a bhféadfar leis táirgí áirithe a chumhdach a bhfuil feidhm ag an Rialacháin seo maidir leo nuair a thagann dálaí an mhargaidh inmheánaigh faoi réim na ndálaí sin a gcuirtear síos orthu i gcás beart eisceachtúil.

  Refunds on exports to third countries, based on the difference between prices within the Union and on the world market, and falling within the limits set by the commitments made within the WTO, should be retained as a measure which may cover certain products to which this Regulation applies where the conditions in the internal market are such as those described for exceptional measures.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 565. #1839760

  Beidh na hinfheistíochtaí sin beartaithe chun feabhas a chur ar fheidhmíocht fhoriomlán an fhiontair agus lena oiriúnú don éileamh ar an margadh, agus cur lena chumas iomaíochta, agus bainfidh siad le táirgeadh nó le margaíocht táirgí finiúna dá dtagraítear i gCuid II d'Iarscríbhinn VI, lena n-áirítear d'fhonn coigiltis fhuinnimh agus éifeachtúlacht fuinnimh ar fud an domhain a fheabhsú agus d'fhonn próisis inbhuanaithe a fheabhsú freisin.

  Those investments shall be intended to improve the overall performance of the enterprise and its adaptation to market demands, as well as to increase its competitiveness, and shall concern the production or marketing of grapevine products referred to in Part II of Annex VII, including with a view to improving energy savings, global energy efficiency and sustainable processes.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 566. #1848077

  Cuirfidh na Ballstáit cóip den ionstraim dlí dá dtagraítear i mír 2 ar fáil don Choimisiún. ð Faoin 1 Eanáir gach bliain, tabharfaidh na Ballstáit tuairisc don Choimisiún maidir lena gcomhar le soláthraithe seirbhíse seachtracha ar fud an domhain, agus faoin bhfaireachán (dá dtagraítear in Iarscríbhinn VI, pointe C) a dhéanann siad ar na soláthraithe sin. ï

  Member States shall provide the Commission with a copy of the legal instrument referred to in paragraph 2. ð By 1st January each year, Member States shall report to the Commission on their cooperation with and monitoring (as referred to in Annex VI, point C) of external service providers worldwide. ï

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 567. #1861211

  Ní mór don Eoraip leanúint de bheith iomaíoch sa rás digiteach domhanda chun teicneolaíochtaí nua a chruthú (e.g. intleacht shaorga, Idirlíon na Rudaí Nithiúla, blocshlabhra) dá bhfuil CCInna ina bhforbróirí tábhachtacha ábhair, táirgí agus seirbhísí ar fud an domhain.

  Europe needs to remain competitive in the global digital race for creation of new technologies (e.g. AI, IoT, blockchain) for which CCI are important generators of content, products and services globally.

  Togra le haghaidh CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Clár Oibre Straiteiseach um Nualaíocht na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) 2021-2027: Borradh a chur faoi Thallann Nuálaíochta agus faoi Chumas Nuálaíochta na hEorpa

 568. #1601575

  Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le Sonraí Pearsanta a Mhalartú agus a Chosaint i nDomhan Forchríochaithe mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 7.

  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL EXCHANGING AND PROTECTING PERSONAL DATA IN A GLOBALISED WORLD TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 7.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 569. #295159

  (6) Agus é á aithint aici sna conclúidí a chuir sí amach an 20 Meitheamh 2008 go raibh praghsanna arda bia ag goilleadh ar na pobail ba bhoichte ar domhan, agus go raibh an dul chun cinn i dtreo bhaint amach Spriocanna Forbartha na Mílaoise (SFManna) á chur i mbaol aige, ghlac an Chomhairle Eorpach Clár Oibre don Gníomhaíocht maidir le SFManna, ina ndearbhaítear go bhfuil an tAontas Eorpach tiomanta, mar a dúradh i nDearbhú Chomhdháil Ardleibhéil Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta (FAO) an 5 Meitheamh 2008 maidir le Sábháilteacht Sholáthar Bia an Domhain (Dearbhú Chomhdháil FAO), comhpháirtíocht dhomhanda a chur chun cinn don bhia agus don talmhaíocht, agus gur mian leis ról suntasach a bheith aige agus cuid den bhearna maoinithe atá i réimse na talmhaíochta, i réimse shábháilteacht an tsoláthair bia agus i réimse na forbartha tuaithe, a líonadh faoi 2010.

  (6) Acknowledging in its conclusions of 20 June 2008 that high food prices were affecting the situation of the world’s poorest populations and putting at risk progress towards the achievement of all Millennium Development Goals (MDGs), the European Council adopted an EU Agenda for Action on MDGs which states that the European Union is committed, in line with the Food and Agricultural Organisation (FAO) Conference Declaration adopted by the FAO High Level Conference on World Food Security on 5 June 2008 (the "FAO Conference Declaration"), to promote a global partnership for food and agriculture and wishes to play a substantial role in helping to bridge part of the financing gap by 2010 in the areas of agriculture, food security and rural development.

  Rialachán (CE) Uimh. 1337/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear saoráid chun freagairt thapa a thabhairt ar an ardú as cuimse atá ag teacht ar phraghsanna bia i dtíortha atá i mbéal forbartha

 570. #343871

  Agus é á aithint aici sna conclúidí a chuir sí amach an 20 Meitheamh 2008 go raibh praghsanna arda bia ag goilleadh ar na pobail ba bhoichte ar domhan, agus go raibh an dul chun cinn i dtreo bhaint amach Spriocanna Forbartha na Mílaoise (SFManna) á chur i mbaol aige, ghlac an Chomhairle Eorpach Clár Oibre don Gníomhaíocht maidir le SFManna, ina ndearbhaítear go bhfuil an tAontas Eorpach tiomanta, mar a dúradh i nDearbhú Chomhdháil Ardleibhéil Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta (FAO) an 5 Meitheamh 2008 maidir le Sábháilteacht Sholáthar Bia an Domhain (Dearbhú Chomhdháil FAO), comhpháirtíocht dhomhanda a chur chun cinn don bhia agus don talmhaíocht, agus gur mian leis ról suntasach a bheith aige agus cuid den bhearna maoinithe atá i réimse na talmhaíochta, i réimse shábháilteacht an tsoláthair bia agus i réimse na forbartha tuaithe, a líonadh faoi 2010.

  Acknowledging in its conclusions of 20 June 2008 that high food prices were affecting the situation of the world’s poorest populations and putting at risk progress towards the achievement of all Millennium Development Goals (MDGs), the European Council adopted an EU Agenda for Action on MDGs which states that the European Union is committed, in line with the Food and Agricultural Organisation (FAO) Conference Declaration adopted by the FAO High Level Conference on World Food Security on 5 June 2008 (the "FAO Conference Declaration"), to promote a global partnership for food and agriculture and wishes to play a substantial role in helping to bridge part of the financing gap by 2010 in the areas of agriculture, food security and rural development.

  Rialachán (CE) Uimh. 1337/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear saoráid chun freagairt thapa a thabhairt ar an ardú as cuimse atá ag teacht ar phraghsanna bia i dtíortha atá i mbéal forbartha

 571. #511571

  Sa chreat sin tá Rialachán (CE) Uimh. 1085/2006 ón gComhairle an 17 Iúil 2006 lena mbunaítear Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (IPA) [2], Rialachán (CE) Uimh. 1638/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 2006 lena leagtar síos forálacha ginearálta lena mbunaítear Ionstraim Eorpach um Chomharsanacht agus um Chomhpháirtíocht [3], Rialachán (CE) Uimh. 1934/2006 ón gComhairle an 21 Nollaig 2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair le tíortha tionsclaithe agus le críocha tionsclaithe agus le tíortha eile ardioncaim agus críocha eile ardioncaim [4], Rialachán (CE) Uimh. 1717/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2006 lena mbunaítear Ionstraim le haghaidh Cobhsaíochta [5], Rialachán (Euratom) Uimh. 300/2007 ón gComhairle an 19 Feabhra 2007 lena mbunaítear Ionstraim um Chomhar i Réimse na Sábháilteachta Núicléiche [6], Rialachán (CE) Uimh. 1889/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe chun an daonlathas agus cearta an duine a chur chun cinn ar fud an domhain [7] agus Rialachán (CE) Uimh. 1905/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [8].

  It contains Council Regulation (EC) No 1085/2006 of 17 July 2006 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) [2], Regulation (EC) No 1638/2006 of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 laying down general provisions establishing a European Neighbourhood and Partnership Instrument [3], Council Regulation (EC) No 1934/2006 of 21 December 2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories [4], Regulation (EC) No 1717/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 establishing an Instrument for Stability [5], Council Regulation (Euratom) No 300/2007 of 19 February 2007 establishing an Instrument for Nuclear Safety Cooperation [6], Regulation (EC) No 1889/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide [7], and Regulation (EC) No 1905/2006 of the European Parliament and of the Council [8].

  Rialachán (AE) Uimh. 1339/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1905/2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair um fhorbairt

 572. #610680

  Má tá spriocanna an Aontais agus spriocanna idirnáisiúnta maidir le hastaíochtaí agus tiúchan gás ceaptha teasa le baint amach agus má táthar le déileáil leis an tionchar atá ag an athrú aeráide, ní mór druidim le sochaí ísealcharbóin agus ní mór réitigh teicneolaíochta agus neamhtheicneolaíochta atá cost-éifeachtúil agus inbhuanaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm agus ní mór bearta maolaithe agus oiriúnaithe a dhéanamh agus tuiscint níos láidre a fháil ar na freagairtí sochaíocha i ndáil leis na dúshláin sin. Ní mór do chreata beartais an Aontais agus an domhain a áirithiú go dtabharfar cosaint d’éiceachórais agus don bhithéagsúlacht, go mbeidh meas orthu agus go ndéanfar iad a athchóiriú go hiomchuí d'fhonn a gcumas acmhainní agus seirbhísí a sholáthar sa todhchaí a chaomhnú.

  Meeting Union and international targets for greenhouse gas emissions and concentrations and coping with climate change impacts requires a transition towards a low-carbon society and the development and deployment of cost-effective and sustainable technological and non-technological solutions, and mitigation and adaptation measures, and a stronger understanding of societal responses to these challenges.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 573. #669930

  Tacú le forbairt acmhainní i gcoinne bagairtí sláinte i mBallstáit, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, oibriú i gcomhar le tíortha comharsanachta: pleanáil ullmhachta agus freagartha a fhorbairt, lena gcuirtear san áireamh agus lena ndéantar comhoibriú le tionscnaimh dhomhanda, le comhpháirteanna den phleanáil ullmhachta cineálaí agus sonraí, leis an gcomhordú i dtaca le bearta sláinte poiblíle bealaí cur chuige neamhcheangailteacha i leith vacsaíniú; aghaidh a thabhairt ar na bagairtí sláinte atá ag méadú de bharr gluaiseachtaí daonra ar fud an domhain; treoirlínte maidir le bearta cosantacha i gcás éigeandála, treoirlínte maidir le faisnéis agus treoirleabhair faoi dhea-chleachtais a fhorbairt; rannchuidiú leis an gcreat i gcomhair sásra dheonaigh, lena n-áirítear clúdach optamach maidir le vaicsaíniú a bhunú chun an méadú ar ghalair thógálacha a chomhrac go héifeachtach agus d'fhonn soláthar comhpháirteach frithbheart leighis a ghnóthú; agus straitéisí comhleanúnacha cumarsáide a fhorbairt.

  Support capacity-building against health threats in Member States, including, where appropriate, cooperation with neighbouring countries: develop preparedness and response planning taking into account, and coordinating with, global initiatives, components of generic and specific preparedness planning, public health response coordination, non-binding approaches on vaccination; address the increasing health threats resulting from global population movements; develop guidelines on protective measures in an emergency situation, guidelines on information and guides to good practice; contribute to the framework for a voluntary mechanism, including the introduction of optimal vaccination coverage to effectively combat the resurgence in infectious diseases and for joint procurement of medical countermeasures; develop coherent communication strategies.

  Rialachán (AE) Uimh. 282/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le tríú Clár a bhunú do ghníomhaíocht an Aontais i réimse na sláinte (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1350/2007/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 574. #1591376

  — gur eisigh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus an Cumann Idirnáisiúnta um Ghalar Alzheimer tuarascáil in 2012 ina mínítear nach mór caitheamh leis an néaltrú mar thosaíocht dhomhanda sláinte poiblí toisc an galar a bheith ar 35 mhilliún duine ar fud an domhain;

  — IN 2012, THE WORLD HEALTH ORGANISATION AND ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL ISSUED A REPORT EXPLAINING THAT DEMENTIA MUST BE TREATED AS A GLOBAL PUBLIC HEALTH PRIORITY AS THE CONDITION AFFECTS MORE THAN 35 MILLION PEOPLE WORLDWIDE;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 575. #1591557

  - na tréimhsí fíorchrua aimsire atá ag éirí níos coitianta ar fud an domhain agus in Éirinn, agus go dtaispeánann sonraí ón ngrúpa athárachais Munich RE gur tháinig ardú nach mór faoi naoi ó 1980 ar chaillteanais don tionscail árachais a d’éirigh as tubaistí a bhain leis an aimsir, tar éis coigeartú don bhoilsciú;

  — THE ESCALATING EXTREME WEATHER EVENTS GLOBALLY AND IN IRELAND, WITH DATA FROM REINSURANCE GROUP MUNICH RE SHOWING A NEAR NINE-FOLD RISE SINCE 1980 IN LOSSES TO THE INSURANCE INDUSTRY ARISING FROM WEATHER-RELATED CATASTROPHES, AFTER ADJUSTING FOR INFLATION;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 576. #1591647

  — go bhfuil sé ráite ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte go bhfuil an néaltrú ar cheann de na dúshláin shóisialta is tromchúisí dá bhfuil roimh an domhan sa lá atá inniu ann;

  — THE WORLD HEALTH ORGANISATION HAS DESCRIBED DEMENTIA AS ONE OF THE MOST SERIOUS SOCIAL CHALLENGES FACING THE WORLD TODAY;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 577. #1593122

  16) Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le cearta daonna sa domhan i 2003 agus beartas an Aontais Eorpaigh i dtaca leis an ábhar. (2003/2005(INI)).

  16) EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON HUMAN RIGHTS IN THE WORLD IN 2003 AND THE EUROPEAN UNION’S POLICY ON THE MATTER (2003/2005(INI)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 578. #1593354

  4) Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le cearta an duine sa domhan i 2002 agus beartas an Aontais Eorpaigh i leith chearta an duine (2002/2011 (INI)).

  4) EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON HUMAN RIGHTS IN THE WORLD IN 2002 AND EUROPEAN UNION’S HUMAN RIGHTS POLICY (2002/2011 (INI)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 579. #1596048

  agus ár gcion a dhéanamh chun domhan níos fearr a chruthú do chách

  and actively contributing to a better world for all

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 580. #1596335

  agustacaíocht a thabhairt do chur i ngníomh an Chreata Beartais Náisiúnta do Leanaí agus Daoine Óga 2014-2020 – Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile, toisc gur bealach ríthábhachtach é chun a chinntiú go mbeidh Éire ar cheann de na tíortha beaga is fearr ar domhan le fás aníos ann agus le clann a thógáil ann.

  AND SUPPORTS THE IMPLEMENTATION OF BETTER OUTCOMES, BRIGHTER FUTURES – THE NATIONAL POLICY FRAMEWORK FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE 2014-2020, AS A KEY MEANS OF MAKING IRELAND ONE OF THE BEST SMALL COUNTRIES IN THE WORLD IN WHICH TO GROW UP AND TO RAISE A FAMILY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 581. #1597800

  ar an gcalafort domhain uisce is fearr i CE le mórchalafort ardú isteach/amach le haghaidh lasta

  as the best deep water port in the EC as the major lift-on lift-off port for freight

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 582. #1597960

  Comhar-BHantracht an Domhain

  Associated Countrywomen of the World

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 583. #1598749

  idir Éire agus páirteanna den Domhan atá i bhfad i gcéin

  between Ireland and more distant parts of the World

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 584. #1599389

  ach san am céanna a léiríonn ábhair dhóchais agus barrshamhlacha atá go domhain i gcróithe an chuid Éireannach idir fhír agus mhná

  but which at the same time reflect hopes and ideals which lie deep in the hearts of many Irish men and women

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 585. #1599390

  ach san am céanna a leiríonn ábhair dhóchais agus barrshamhlacha atá go domhain i gcroíthe an-chuid Éireannach idir fhir agus mhná

  but which at the same time reflect hopes and ideals which lie deep in the hearts of many Irish men and women

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 586. #1599391

  ach san am céanna a léiríonn ábhair dhóchais agus barrshamhlacha atá go domhain i gcroíthe an-chuid Éireannach idir fhir agus mhná

  but which at the same time reflect hopes and ideals which lie deep in the hearts of many Irish men and women

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 587. #1599392

  ach san am céanna a léiríonn ábhair dhóchais agus barrshamhlacha atá go domhain i gcroíthe an-chuid Éireannach idir fhir agus mhná

  but which at the same time reflect hopes and ideas which lie deep in the hearts of many Irish men and women

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 588. #1599916

  Dúirt Cathaoirleach an Choiste, Peadar Tóibín: Rud atá tuillte go maith ag Éirinn is ea an cháil atá uirthi ar fud an domhain as tuath neamh-mhillte a bheith aici chomh maith le tírdhreacha agus limistéir áilleachta nádúrtha ina bhfaightear réimse leathan fiadhúlra agus an iliomad flora agus fauna.

  CATHAOIRLEACH OF THE COMMITTEE PEADAR TÓIBÍN SAID: IRELAND IS RIGHTFULLY RENOWNED THROUGHOUT THE WORLD FOR ITS UNSPOILT COUNTRYSIDE AND FOR HAVING LANDSCAPES AND AREAS OF NATURAL BEAUTY THAT ARE HOME TO A VARIETY OF WILDLIFE AND AN ARRAY OF FLORA AND FAUNA.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 589. #1600747

  Ciste na Státseirbhíse don Triú Domhan

  Civil Service Third World Fund

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 590. #1600748

  Ciste na Státseirbhíse don Tríú Domhan

  Civil Service Third World Fund

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 591. #1604322

  ar an gcalafort domhain-uisce is fearr i CE

  deep water port

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 592. #1608695

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le cearta an duine sa domhan sa bhliain 2000 agus Beartas an Aontais Eorpaigh i leith Cearta an Duine.

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON HUMAN RIGHTS IN THE WORLD IN 2000 AND THE EUROPEAN UNION HUMAN RIGHTS POLICY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 593. #1608696

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le cearta an duine sa domhan i 2001 agus beartas an Aontais Eorpaigh i leith chearta an duine (2002/2011 (INI)).

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON HUMAN RIGHTS IN THE WORLD IN 2001 AND EUROPEAN UNION HUMAN RIGHTS POLICY (2002/2011(INI)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 594. #1608697

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le cearta daonna sa domhan i 2003 agus beartas an Aontais Eorpaigh i dtaca leis an ábhar. (2003/2005(INI)).

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON HUMAN RIGHTS IN THE WORLD IN 2003 AND THE EUROPEAN UNION’S POLICY ON THE MATTER (2003/2005(INI)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 595. #1608770

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an Tuarascáil Bhliantúil ar Chearta an Duine sa Domhan 2004 agus beartas an AE maidir leis an ní.

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE ANNUAL REPORT ON HUMAN RIGHTS IN THE WORLD 2004 AND THE EU'S POLICY ON THE MATTER

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 596. #1608904

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le Breith an Bháis sa domhan agus maidir le Lá Eorpach a thabhairt isteach in aghaidh Bhreith an Bháis.

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE DEATH PENALTY IN THE WORLD AND THE INTRODUCTION OF A EUROPEAN DAY AGAINST THE DEATH PENALTY. LAID BY INTER-PARL. SECTION

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 597. #1609060

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an gcabhlach agus an tionscal tuinníní: an cor agus na hionchais san AE agus ar fud an domhain sa todhchaí (2003/2017(INI)).

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE TUNA FLEET AND INDUSTRY: SITUATION AND FUTURE PROSPECTS IN THE EU AND WORLDWIDE (2003/2017(INI)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 598. #1610767

  an domhain

  fishing grounds

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 599. #1610768

  domhain

  fishing grounds

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 600. #1610894

  atá dírithe ar...fhorbairt an tríú Domhan

  focused on Third World development

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 601. #1613652

  Ár nGealltanais don Domhan Forásach a Urramú

  HONOURING OUR COMMITMENTS TO THE DEVELOPING WORLD

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 602. #1614013

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha. An Ceathrú Tuarascáil: Ár nGealltanais don Domhan Forásach a Urramú – Tuarascáil ó Chomhdháil Chathaoirligh Choistí Forbartha Comhair Pharlaimintí AE agus na Stát is Iarrthóirí. Caisleán Bhaile Átha Cliath, Éire, 23 – 25 Bealtaine, 2004 (Eanáir, 2005).

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS. FOURTH REPORT: HONOURING OUR COMMITMENTS TO THE DEVELOPING WORLD – REPORT OF THE CONFERENCE OF CHAIRPERSONS OF DEVELOPMENT COOPERATION COMMITTEES OF EU PARLIAMENTS AND OF THE CANDIDATE STATES. DUBLIN CASTLE, IRELAND, 23 – 25 MAY, 2004 (JANUARY, 2005).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 603. #1614127

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Chomhshaol agus Rialtas Áitiúil. Tuarascáil ar an gCruinniú Mullaigh ar Bheartas na hEorpa, Géarchéim Uisce an Domhain: Ag Casadh na Taoide - Beartais i gcomhair na Todhchaí, An Bhruiséil, an 20 Meitheamh, 2006. Lúnasa, 2006.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON THE ENVIRONMENT AND LOCAL GOVERNMENT. REPORT ON THE EUROPEAN POLICY SUMMIT, THE WORLD’S WATER CRISIS: TURNING THE TIDE - POLICIES FOR THE FUTURE, BRUSSELS, 20 JUNE, 2006. AUGUST, 2006.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 604. #1615270

  d'fhonn an tsíocháin, an tslándáil agus an dul chun cinn san Eoraip agus ar domhan a chur ar aghaidh

  in order to promote peace, security and progress in Europe and in the world

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 605. #1615271

  d'fhonn an tsíocháin,an tslándáil agus an dul chun cinn san Eoraip agus ar domhan a chur ar aghaidh

  in order to promote peace,security and progress in Europe and in the world

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 606. #1615667

  i dtíortha móra táirgíochta agus tomhaltais an domhain

  in the major producing and consuming countries of the world

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 607. #1616892

  infheistíocht i bhforbairt inbhear na sionainne a fhágfaidh go mbeidh sé ar an gcalafort domhain uisce is fearr i CE

  investment in the development of the Shannon estuary as the best deep water port in the EC

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 608. #1616987

  —go raibh Éire ar cheann de na chéad tíortha ar domhan a shínigh comhaontú faoin Acht um Chomhlíontacht Cánach Cuntas Eachtrach (FATCA) maidir le malartú uathoibríoch faisnéise airgeadais le Stáit Aontaithe Mheiriceá;

  —IRELAND WAS ONE OF THE FIRST COUNTRIES IN THE WORLD TO SIGN A FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) AGREEMENT ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL INFORMATION WITH THE UNITED STATES OF AMERICA;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 609. #1617033

  as measc thíorta OECD déanann gníomhaireachtaí cúnaimh na hÉireann sáriarrachtaí saorálacha maidir le forbairt an Triú domhan

  Irish aid agencies make the highest voluntary contribution to third world development of any OECD Country

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 610. #1617034

  as measc thíortha OECD déanann gníomhaireachtaí cúnaimh na hÉireann sáriarrachtaí saorálacha maidir le forbairt an Tríú Domhan

  Irish Aid Agencies make the highest voluntary contribution to Third World Development of any OECD country

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 611. #1617035

  as measc thíortha OECD déanann gníomhaireachtaí cúnaimh na hÉireann sáriarrachtaí saorálacha maidir le forbairt an Trúí Domhan

  Irish aid agencies make the highest voluntary contribution to third world development of any OECD Country

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 612. #1617036

  i measc thíortha OECD déanann gníomhaireachtaí cúnaimh na hÉireann sáriarrachtaí saorálacha maidir le forbairt an tríú domhan

  Irish aid agencies make the highest voluntary contribution to third world development of any OECD country

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 613. #1624668

  bheith rannpháirteach go hiomlán i gcoiméad síochána do na Náisiún Aontaithe ar fud an domhain

  participate fully in UN peace-keeping throughout the world

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 614. #1625336

  Ag glacadh páirt iomlán san Eoraip agus sa Domhain

  Playing our Full Part - Europe & the World

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 615. #1625337

  Ag glacadh páirt iomlán san Eoraip agus sa Domhan

  Playing our Full Part - Europe & the World

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 616. #1625338

  Ag glacadh páirt iomlán san Eoraip agus sa Domhan

  Playing our full part Europe & the World

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 617. #1625339

  ag glacadh páirt iomlán san Eoraip agus sa Domhan

  playing our full part-Europe and the World

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 618. #1625914

  síntúis chorparáideacha agus síntúis phríobháideacha le gníomhaireachtaí aitheanta Tríú Domhan

  private and corporate contributions to recognised Third World Agencies

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 619. #1627206

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le sceireacha coiréil domhain-uisce a chosaint ar iarsmaí na tráiléireachta i limistéar siar ó thuaidh ó Albain mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2003) 519.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION AMENDING REGULATION (EC) NO. 850/98 AS REGARDS THE PROTECTION OF DEEP-WATER CORAL REEFS FROM THE EFFECTS OF TRAWLING IN AN AREA NORTH WEST OF SCOTLAND TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2003) 519.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 620. #1627207

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le sceireacha coiréil domhain-uisce a chosaint ar iarsmaí na tráiléireachta i limistéir áirithe den Aigéan Atlantach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 58.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION AMENDING REGULATION (EC) NO. 850/98 AS REGARDS THE PROTECTION OF DEEP-WATER CORAL REEFS FROM THE EFFECTS OF TRAWLING IN CERTAIN AREAS OF THE ATLANTIC OCEAN TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 58.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 621. #1627337

  Togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle lena socraítear na deiseanna iascaireachta don bhliain 2017 agus don bhliain 2018 do shoithí iascaireachta de chuid an Aontais le haghaidh stoic éisc domhain fharraige áirithe mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 643.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION FIXING FOR 2017 AND 2018 THE FISHING OPPORTUNITIES FOR UNION FISHING VESSELS FOR CERTAIN DEEP-SEA FISH STOCKS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 643.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 622. #1627849

  4) Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ionstraim maoinithe a bhunú chun an daonlathas agus cearta daonna a chur chun cinn ar fud an domhain (Ionstraim Eorpach i gcomhair an Daonlathais agus Ceart Daonna) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 354.

  PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON ESTABLISHING A FINANCING INSTRUMENT FOR THE PROMOTION OF DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS WORLDWIDE (EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 354.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 623. #1628031

  go gcosnófar an domhain

  protection of fishing grounds

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 624. #1628834

  maidir leis an Tuarascáil dar teideal Tuarascáil maidir leis an tairbhe a d’fhéadfadh teacht as cur chuige Uile-Oileáin i dtaobh Cóireáil Domhain-Spreagtha Inchinne a sholáthar.

  RE REPORT ENTITLED REPORT ON THE POTENTIAL BENEFITS OF AN ALL-ISLAND APPROACH TO DEEP BRAIN STIMULATION TREATMENT.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 625. #1630209

  Tuarascáil ar an gCruinniú Mullaigh ar Bheartas na hEorpa, Géarchéim Uisce an Domhain: Ag Casadh na Taoide – Beartais i gcomhair na Todhchaí, An Bhruiséil, an 20 Meitheamh, 2006.

  REPORT ON THE EUROPEAN POLICY SUMMIT, THE WORLD'S WATER CRISIS: TURNING THE TIDE - POLICIES FOR THE FUTURE, BRUSSELS, 20TH JUNE 2006.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 626. #1630242

  Tuarascáil maidir leis an tairbhe a d’fhéadfadh teacht as cur chuige Uile-Oileáin i dtaobh Cóireáil Domhain-Spreagtha Inchinne a sholáthar. (Feabhra, 2015).

  REPORT ON THE POTENTIAL BENEFITS OF AN ALL-ISLAND APPROACH TO DEEP BRAIN STIMULATION TREATMENT. (FEBRUARY, 2015).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 627. #1630615

  Rún maidir le cearta an duine sa domhan i 1997 agus 1998 agus beartas an Aontais Eorpaigh i leith chearta an duine.

  RESOLUTION ON HUMAN RIGHTS IN THE WORLD IN 1997 AND 1998 AND EUROPEAN UNION HUMAN RIGHTS POLICY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 628. #1630616

  Rún maidir le cearta daonna ar fud an domhain i 1995-96 agus beartas cearta daonna an Aontais.

  RESOLUTION ON HUMAN RIGHTS THROUGHOUT THE WORLD IN 1995-96 AND THE UNION'S HUMAN RIGHTS POLICY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 629. #1637142

  Go mbreithneoidh Dáil Éireann an Tuarascáil ón gComhchoiste um Shláinte agus Leanaí dar teideal ‘Tuarascáil maidir leis an tairbhe a d’fhéadfadh teacht as cur chuige Uile-Oileáin i dtaobh Cóireáil Domhain-Spreagtha Inchinne a sholáthar’ a leagadh faoi bhráid Dháil Éireann an 6 Feabhra, 2015.

  THAT DÁIL ÉIREANN SHALL CONSIDER THE REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON HEALTH AND CHILDREN ENTITLED ‘REPORT ON THE POTENTIAL BENEFITS OF AN ALL-ISLAND APPROACH TO DEEP BRAIN STIMULATION TREATMENT’ WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 6TH FEBRUARY, 2015.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 630. #1637324

  —go ndearna an chuid is mó de phríomhchumhachtaí míleata an domhain, bunaithe ar fhianaise dhoshéanta, Lariam a thoirmeasc go hiomlán nó nach n-úsáideann siad é ach mar dhruga na rogha deiridh amháin dá saighdiúirí;

  —THAT MOST OF THE WORLD’S MAJOR MILITARY POWERS HAVE, ON THE BACK OF OVERWHELMING EVIDENCE, COMPLETELY BANNED LARIAM OR USE IT ONLY AS A DRUG OF LAST RESORT FOR THEIR SOLDIERS;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 631. #1637722

  —go bhfuil Óglaigh na hÉireann anois ar cheann den bheagán fórsaí ar domhan a dhéanann Lariam a riar mar an t-aon druga céadrogha amháin dá saighdiúirí atá ag fónamh thar lear i limistéir ina bhfuil baol ard maláire;

  —THAT THE IRISH DEFENCE FORCES ARE NOW ONE OF THE FEW IN THE WORLD TO ADMINISTER LARIAM AS THE ONLY DRUG OF FIRST RESORT FOR ITS SERVING OVERSEAS SOLDIERS IN AREAS WHERE THERE IS A HIGH RISK OF MALARIA;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 632. #1640623

  —go bhfuil sé ar intinn ag an Rialtas Bosca Forbartha Eolais a thabhairt isteach arb é an chéad cheann agus an t-aon cheann amháin é dá chineál ar domhan a chomhlíonann caighdeáin nua ECFE; agus

  —THE INTENTION OF THE GOVERNMENT TO INTRODUCE A KNOWLEDGE DEVELOPMENT BOX, WHICH WILL BE THE FIRST AND ONLY SUCH BOX IN THE WORLD THAT COMPLIES WITH THE OECD’S NEW STANDARDS; AND

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 633. #1642562

  admhaíonn an Taoiseach freisin go bhfuil gnéithe de Bhunreacht na Poblachta a nglacann Aontachaithe an Tuaiscirt ole domhain leo

  the Taoiseach also acknowledges the presence in the Constitution of the Republic of elements which are deeply resented by Northern Unionists

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 634. #1642563

  admhaíonn an Taoiseach freisin go bhfuil gnéithe de Bhunreacht na Poblachta a nglacann Aontachtaithe an Tuaiscairt ole domhain leo

  The Taoiseach also acknowledges the presence in the Constitution of the Republic of elements which are deeply resented by Northern Unionists

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 635. #1642564

  admhaíonn an Taoiseach fréisin go bhfuil gnéithe de Bhunreacht na Poblachta a nglacann Aontachtaithe an Tuaiscairt ole domhain leo

  the Taoiseach also acknowledges the presence in the Constitution of the Republic of elements which are deeply resented by Northern Unionists

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 636. #1642565

  admhaíonn an Taoiseach freisin go bhfuil gnéithe de Bhunreacht na Poblachta a nglacann Aontachtaithe an Tuaiscirt olc domhain leo

  the Taoiseach also acknowledges the presence in the constitution of the Republic of elements which are deeply resented by Northern Unionists

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 637. #1642566

  admhaíonn an Taoiseach freisin go bhfuil gnéithe de Bhunreacht na Poblachta a nglacann Aontachtaithe an Tuaiscirt ole domhain leo

  the Taoiseach also acknowledges the presence in the Constitution of the Republic of elements which are deeply resented by Northern Unionists

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 638. #1642865

  Cion Uisce Conablach Reoite agus Domhain-Reoite

  The Water Content of Frozen and Deep Frozen Fowl Carcases

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 639. #1643238

  agus ar fhorbairt an Triú Domhan

  Third World Development

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 640. #1643239

  Agus ar Fhorbairt An Trú Domhan

  Third World Development

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 641. #1644089

  chun feabhas a chur ar dheiseanna taistil idir Éire agus páirteanna den domhan ata i bhfad i gcéin

  to improve access between Ireland and more distant parts of the world

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 642. #1644090

  chun feabhas a chur ar dheiseanna táistil idir Éire agus páirteanna den domhan atá i bhfad i gcéin

  to improve access between Ireland and more distant parts of the world

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 643. #1647069

  Déanfaimid iarracht breis comhaontuithe idir-aerlínte...a dhéanamh chun feabhas a chur ar dheiseanna taistil idir Éire agus páirteanna den domhan atá i bhfad i gcéin

  We will seek to extend inter-airline agreements...to improve access betweeen Ireland and more distant parts of the world

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 644. #1647093

  oibreoimid ar son domhain shíochánta agus córais Eorpaigh atá bunaithe ar chomhar idirnáisiúnta

  we will work for a peaceful world and European order based on international co-operation

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 645. #1647094

  oibreoimid ar san domhain shíochánta

  we will work for a peaceful world

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 646. #1647095

  Oibreoimid ar son domhain shíochánta

  We will work for a peaceful world

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 647. #1647513

  a nglacann Aontachtaithe an Tuaiscirt go domhain leo

  which are deeply resented by Northern Unionists

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 648. #1647514

  a nglacann Aontachtaithe an Tuaiscirt olc domhain leo

  which are deeply resented by Northern Unionists

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 649. #1647608

  atá go domhain i gcróithe an-chuid Éireannach idir fhir agus mhná, Thuaidh agus Theas

  which lie deep in the hearts of many Irish man and women North and South

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 650. #1647609

  atá go domhain i gcróithe an-chuid Éireannach idir fhir agus mhná Thuaidh agud Theas

  which lie deep in the hearts of many Irish men and women North and South

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 651. #1647610

  atá go domhain i gcroíthe an-chuid Éireannach idir fhir agus mhná

  which lie deep in the hearts of many Irish men and women

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 652. #1647611

  atá go domhain i gcroíthe an-chuid Éireannach idir fhir agus mhná,

  which lie deep in the hearts of many Irish men and women

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 653. #1647612

  atá go domhain i gcroíthe an-chuid Éireannach idir fhir and mhná

  which lie deep in the hearts of many Irish men and women

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 654. #1647645

  a léiríonn ábhair dhóchais agus barrshamhlacha atá go domhain i gcroíthe an-chuid Éireannach idir fhír agus mhná

  which reflect hopes and ideas which lie deep in the hearts of many Irish men and women

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 655. #1647758

  tráth a bhfuil rath fós ar mhuintir na dtíortha i dtuaisceart an Domhain

  while the countries of the North continue to prosper

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 656. #1648100

  d'fhonn a áirithiú go gcosnófar an domhain

  with a view to ensuring protection of the fishing grounds

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 657. #1648536

  Comórtais Reatha Trastuatha an Domhain

  World Cross Country Championships

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 658. #1648548

  tráchtáil an domhain

  world trade

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 659. #1648549

  Ciste Fiadhúlra an Domhain

  World Wildlife Fund

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 660. #1657032

  Agus an córas á chur i bhfeidhm acu, ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit tosaíocht a thabhairt do na réimsí atá cuimsithe ag tiomantais G-20 agus ag comhaontuithe leis na comhpháirtithe trádála is mó san Aontas agus ba cheart aird a thabhairt ar an ról lárnach atá ag an Aontas sna margaí airgeadais ar fud an domhain agus a áirithiú nach ndéanann cur i bhfeidhm ceanglas tríú tír cosc a chur ar infheisteoirí agus eisiúnóirí Aontais ó infheistiú i dtríú tíortha, nó i maoiniú a fháil ó thríú tíortha, nó ar infheisteoirí agus eisiúnóirí tríú tír ó infheistiú i margaí an Aontais, caipiteal a thiomsú iontu nó seirbhísí airgeadais eile a fháil uathu, mura rud é go bhfuil gá leis sin ar chúiseanna stuamachta atá oibiachtúil agus fianaise-bhunaithe.

  In applying the regime the Commission and Member States should prioritise the areas covered by the G-20 commitments and agreements with the Union’s largest trading partners and should have regard to the central role that the Union plays in worldwide financial markets and ensure that the application of third-country requirements does not prevent Union investors and issuers from investing in or obtaining funding from third countries or third-country investors and issuers from investing, raising capital or obtaining other financial services in Union markets unless that is necessary for objective and evidence-based prudential reasons.

  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 661. #1817003

  Ghlac an Coimisiún pacáistí soghluaisteachta an 31 Bealtaine 2017 (“Europe on the Move: An agenda for a socially fair transition towards clean, competitive and connected mobility for all” (“An Eoraip ag Gluaiseacht: Clár le haghaidh aistriú atá cothrom go sóisialta i dtreo soghluaisteacht ghlan iomaíoch nasctha”) agus 8 Samhain 2017 (“Delivering on low-emission mobility —A European Union that protects the planet, empowers its consumers and defends its industry and workers” (“Soghluaisteacht íseal-astaíochtaí a chur chun feidhme: Aontas Eorpach a chosnaíonn an domhain, a thugann cumhacht dá thomhaltóirí agus a chosnaíonn a thionscal agus a oibrithe”). Leagtar amach clár oibre dearfach sna pacáistí sin agus dírítear freisin ar aistriú rianúil i dtreo soghluaisteacht ghlan iomaíoch nasctha do chách a áirithiú.

  The Commission adopted mobility packages on 31 May 2017 (‘Europe on the Move: An agenda for a socially fair transition towards clean, competitive and connected mobility for all’) and 8 November 2017 (‘Delivering on low-emission mobility — A European Union that protects the planet, empowers its consumers and defends its industry and workers’). Those packages set out a positive agenda which also aimed at ensuring a smooth transition towards clean, competitive and connected mobility for all.

  Rialachán (AE) 2019/1242 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 d’fheithiclí nua tromshaothair agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 595/2009 agus (AE) 2018/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 96/53/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 662. #176519

  (a) An chuid sin den fharraige atá laistigh de líne shamh-ailteach arna tarraingt ón bpointe ar an líne bharr láin ar chósta Phort Láirge ag domhanleithead 52° ó thuaidh, soir fíor-threo feadh an domhanleithid sin go dtí an pointe mar a mbuaileann sí leis an líne bharr láin ar chósta na Breataine Bige agus as sin feadh na líne barr láin ar chósta na Breataine Bige ar dtús soir ó dheas go dtí an pointe is faide ó dheas mar a mbuaileann an líne dhomhanfhaid 5° siar an líne bharr láin ar an gcósta sin, as sin ó dheas fíor-threo feadh an domhanfhaid sin go dtí domhanleithead 51° ó thuaidh, as sin siar fíor--threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí domhanfhad 6° siar, as sin ó dheas fíor-threo feadh an domhanfhaid is deireanaí atá luaite go dtí domhanleithead 50°30' ó thuaidh, as sin siar fíor-threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite 20 dtí domhanfhad 7° siar. as sin ó dheas fior-threo feadh an domhanfhaid is deireanaí atá luaite go dtí domhanleithead 49°30' ó thuaidh, as sin soir fíor-threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí domhanfhad 5°siar, as sin ó dheas fíor-threo feadh an domhanfhaid is deireanaí atá luaite go dtí domhan-leithead 48° ó thuaidh, as sin siar fíor-threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí domhanfhad 18" siar, as sin ó thuaidh fíor-threo feadh an domhanfhaid is deireanaí atá luaite go dtí domhanleithead 60° ó thuaidh, as sin soir fíor--threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí domhanfhad 5° siar, as sin ó thuaidh fíor-threo feadh an domhanfhaid is deireanaí atá luaite go dtí domhanleithead 60° 30' ó thuaidh, as sin soir fíor-threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí domhanfhad 4° siar, as sin ó dheas fíor-threo feadh an domhanfhaid is deireanaí atá luaite go dtí an pointe mar a mbuail-eann sí leis an líne bharr láin ar chósta na hAlban. as sin feadh líne bharr láin chósta na hAlban go dtí pointe ar an líne bharr láin ag domhanleithead 55° ó thuaidh, as sin siar fíor-threo feadh an domhanleithid is deireanaí atá luaite go dtí an pointe mar a mbuaileann sí leis an líne bharr láin ar Chósta Aontroma, as sin feadh chósta na hÉireann, ar dtús ó thuaidh, go dtí an pointe céadluaite.

  (a) That part of the sea which is enclosed by an imaginary line drawn from the point on the high-water mark on the Waterford coast at 52° north latitude true east along that latitude to the point at which it meets the high-water mark on the Welsh coast and thence along the high-water mark of the Welsh coast initially in a south-easterly direction, to the most southerly point at which the meridian of 5° west longitude meets the high-water mark on that coast, thence true south along that longitude to latitude 51° north thence true west along the last-mentioned latitude to longitude 6° west thence true south along the last-mentioned longitude to latitude 50°30’ north, thence true west along the last mentioned latitude to longitude 7° west, thence true south along the last mentioned longitude to latitude 49°30’ north thence true east along the last-mentioned latitude to longitude 5° west, thence true south along the last-mentioned longitude to latitude 48° north thence true west along the last-mentioned latitude to longitude 18° west, thence true north along the last mentioned longitude to latitude 60° north, thence true east along the last-mentioned latitude to longitude 5° west, thence true north along the last-mentioned longitude to latitude 60°30’ north, thence true east along the last-mentioned latitude to longitude 4° west, thence true south along the last-mentioned longitude to the point at which it meets the high-water mark on the Scottish coast, thence along the high-water mark of the Scottish coast to the point on the high-water mark at 55° north latitude, thence true west along the last-mentioned latitude to the point at which it meets the high-water mark on the Antrim Coast, thence along the Irish coast, initially in a northerly direction, to the point first-mentioned.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.