Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

fostaí

fostaigh

2,778 results in 539 documents

 1. #614302

  (c) aon duine atá fostaithe nó a bhí fostaithe cheana ag an Malartán.

  (c) any person employed or formerly employed by the Exchange.

  COMPANIES ACT, 1990

 2. #614540

  (c) aon duine atá fostaithe nó a bhí fostaithe tráth ag an malartán.

  (c) any person employed or formerly employed by the exchange.

  COMPANIES ACT, 1990

 3. #1371962

  (2) (a) I ndáil le ranníocóir fostaithe nár ranníocóir fostaithe mura mbeadh fo-alt (1)—

  ( 2 ) ( a ) In relation to an employed contributor who, but for subsection (1), would not be an employed contributor—

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 4. #1517954

  (c) aon duine atá fostaithe nó a bhí fostaithe cheana ag an Malartán.

  ( c ) any person employed or formerly employed by the Exchange.

  Number 33 of 1990: COMPANIES ACT, 1990

 5. #1518477

  (c) aon duine atá fostaithe nó a bhí fostaithe tráth ag an malartán.

  ( c ) any person employed or formerly employed by the exchange.

  Number 33 of 1990: COMPANIES ACT, 1990

 6. #1588967

  ciallaíonn “ranníocóir fostaithe” ranníocóir fostaithe, de réir bhrí Acht 1993, seachas duine a bhfuil feidhm—

  “employed contributor” means an employed contributor, within the meaning of the Act of 1993, other than a person to whom—

  Number 41 of 2000: NATIONAL TRAINING FUND ACT, 2000

 7. #1322679

  ciallaíonn “stailc” scor d'obair ag aon líon nó comhlacht fostaithe ag gníomhú dóibh i gcomhar, nó diúltú comhbheartaithe nó diúltú ar chomthuiscint ag aon líon fostaithe leanúint de bheith ag obair d'fhostóir, de dhroim aighnis, arna dhéanamh chun tabhairt ar a bhfostóir nó ar aon fhostaí nó comhlacht fostaithe, nó chun cabhrú le fostaithe eile tabhairt ar a bhfostóir nó ar aon fhostaí nó comhlacht fostaithe, glacadh nó gan glacadh le téarmaí nó coinníollacha fostaíochta nó le téarmaí nó coinníollacha a dhéanfadh difear d'fhostaíocht;

  "strike" means the cessation of work by any number or body of employees acting in combination or a concerted refusal or a refusal under a common understanding of any number of employees to continue to work for an employer, in consequence of a dispute, done as a means of compelling their employer or any employee or body of employees, or to aid other employees in compelling their employer or any employee or body of employees, to accept or not to accept terms or conditions of or affecting employment;

  Number 10 of 1977: UNFAIR DISMISSALS ACT, 1977

 8. #488475

  ciallaíonn “ceardchumann nó comhlachas fostaithe aitheanta” ceardchumann nó comhlachas fostaithe atá aitheanta ag an Údarás chun críocha caibidlí a bhaineann le téarmaí agus coinníollacha fostaíochta agus coinníollacha oibre fostaithe;

  “recognised trade union or association of employees” means a trade union or association of employees recognised by the Authority for the purposes of negotiations that are concerned with the terms and conditions of employment and the working conditions of employees;

  PUBLIC TRANSPORT REGULATION ACT 2009

 9. #1524725

  (b) mura bhfuil fostaithe den sórt sin ann, maidir leis na téarmaí nó na coinníollacha ar a bhfuil fostaithe i gcoitinne an fhostóra chéanna fostaithe,

  ( b ) if there are no such employees, the terms or conditions on which are employed employees generally of the same employer,

  Number 22 of 1993: UNFAIR DISMISSALS (AMENDMENT) ACT, 1993

 10. #1043960

  (7) San alt seo, ciallaíonn “aighneas ceirde” aon aighneas idir fostóirí agus fostaithe, nó idir fostaithe agus fostaithe, maidir le fostú nó neamhfhostú nó téarmaí fostaíochta nó coinníollacha fostaíochta aon daoine, pé acu fostaithe iad i bhfostaíocht an fhostóra lenar tharla an t-aighneas nó nach ea.

  (7) In this section, "trade dispute" means any dispute between employers and employees, or between employees and employees, which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or the conditions of employment of any persons, whether employees in the employment of the employer with whom the dispute arises or not.

  Number 11 of 1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952

 11. #1263396

  (4) Sa mhír seo ciallaíonn “díospóid cheirde” aon díospóid idir fostóirí agus fostaithe, nó idir fostaithe agus fostaithe, a bhfuil baint aici le fostaíocht nó le neamhfhostaíocht nó le téarmaí fostaíochta nó le coinníollacha fostaíochta aon daoine, cibé acu ar fostaithe i bhfostaíocht an fhostóra lenar tharla an díospóid iad nó nach ea.”.

  (4) In this paragraph 'trade dispute' means any dispute between employers and employees, or between employees and employees, which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or the conditions of employment of any persons, whether employees in the employment of the employer with whom the dispute arises or not.".

  Number 20 of 1971: REDUNDANCY PAYMENTS ACT, 1971

 12. #1272211

  féadfaidh na Coimisinéirí, más cuí leo é, idirdhealú a dhéanamh idir fostaithe a thiocfaidh faoi réir aon scéim den sórt sin tráth roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1974, ar thaobh amháin, agus fostaithe a thiocfaidh faoi réir na scéime tráth ar bith dá éis sin ar an taobh eile, agus féadfaidh siad an scéime a áireamh, maidir leis an dá aicme fostaithe sin, mar dhá scéim éagsúla arb é atá sa cheann a bhaineann le fostaithe a thiocfaidh faoi réir na scéime an 6ú lá d'Aibreán, 1974, nó dá éis, scéim a thiocfaidh chun bheith ann an lá sin.

  the Commissioners may, if they think fit, distinguish between employees who become subject to any such scheme at a time before the 6th day of April, 1974, on the one hand and those who become subject to the scheme at any later time on the other hand, and may treat the scheme as being, in relation to those two classes of employees, two different schemes of which the one relating to employees becoming subject to the scheme on or after the 6th day of April, 1974, is a scheme coming into being on that date.

  Number 19 of 1972: FINANCE ACT, 1972

 13. #1284619

  —(1) Faoi réir an Achta seo, beidh sé ina théarma sa chonradh faoina mbeidh bean fostaithe in aon áit go mbeidh sí i dteideal an ráta chéanna luach saothair le fear a bheidh fostaithe san áit sin ag an bhfostóir céanna (nó ag fostóir i gcomhlachas leis má bhíonn na téarmaí agus na coinníollacha céanna fostaíochta ag fostaithe an dá fhostóir i gcoitinne nó ag aicme áirithe díobh) más ar an gcineál céanna oibre a bheidh siad araon fostaithe.

  —(1) Subject to this Act, it shall be a term of the contract under which a woman is employed in any place that she shall be entitled to the same rate of remuneration as a man who is employed in that place by the same employer (or by an associated employer if the employees, whether generally or of a particular class, of both employers have the same terms and conditions of employment), if both are employed on like work.

  Number 15 of 1974: ANTI-DISCRIMINATION (PAY) ACT, 1974

 14. #1321908

  (c) go bhfuil cinnte ag an bhfostóir áirithe an gnó a sheoladh le líon níos lú fostaithe nó gan aon fhostaithe tríd an obair a raibh na fostaithe áirithe fostaithe chuici (nó a bhí á déanamh acu sular dífhostaíodh iad) a chur á déanamh ag fostaithe eile nó ar shlí eile,

  ( c ) that the employer concerned has decided to carry on the business with fewer or no employees, whether by requiring the work for which the employees concerned had been employed (or had been doing before their dismissal) to be done by other employees or otherwise,

  Number 7 of 1977: PROTECTION OF EMPLOYMENT ACT, 1977

 15. #1322671

  ciallaíonn “gníomh tionscail” gníomh dleathach ag aon líon nó comhlacht fostaithe ag gníomhú dóibh i gcomhar nó ar chomhthuiscint, de dhroim aighnis, chun tabhairt ar a bhfostóirí, nó ar aon fhostaí nó comhlacht fostaithe, nó chun cabhrú le fostaithe eile tabhairt ar a bhfostóir nó ar aon fhostaí nó comhlacht fostaithe, glacadh nó gan glacadh le téarmaí nó coinníollacha fostaíochta nó le téarmaí nó coinníollacha a dhéanfadh difear d'fhostaíocht;

  "industrial action" means lawful action taken by any number or body of employees acting in combination or under a common understanding, in consequence of a dispute, as a means of compelling their employers or any employee or body of employees, or to aid other employees in compelling their employer or any employee or body of employees, to accept or not to accept terms or conditions of or affecting employment;

  Number 10 of 1977: UNFAIR DISMISSALS ACT, 1977

 16. #1371366

  (6) San alt seo ciallaíonn “aighneas ceirde” aon aighneas idir fostóirí agus fostaithe, nó idir fostaithe agus fostaithe, maidir le fostú nó neamhfhostú nó téarmaí fostaíochta nó coinníollacha fostaíochta aon daoine, cibé acu is fostaithe iad i bhfostaíocht an fhostóra lenar tharla an t-aighneas nó nach ea.

  (6) In this section "trade dispute" means any dispute between employers and employees, or between employees and employees, which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or the conditions of employment of any persons, whether employees in the employment of the employer with whom the dispute arises or not.

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 17. #1403660

  —(1) An duine atá fostaithe, ar an Acht seo a rith, mar Phríomh-Fheidhmeannach ar an Interim Board for Posts (An Bord Poist) a bhunaigh an tAire roimh an Acht seo a rith, is é a bheidh, má tá sé fostaithe amhlaidh díreach roimh bhunú an Bhord Poist faoi alt 50, ina Phríomh-Fheidhmeannach ar an mBord sin agus measfar, má tá sé fostaithe amhlaidh ag an mBord sin díreach roimh an lá dílseacháin, é a bheith ceaptha ag bord na cuideachta poist le bheith ina Phríomh-Fheidhmeannach ar an gcuideachta sin ar na coinníollacha ar a raibh sé fostaithe amhlaidh.

  —(1) The person who on the passing of this Act is employed as Chief Executive of the Interim Board for Posts (An Bord Poist) established by the Minister before the passing of this Act shall, if so employed immediately before the establishment of the Interim Postal Board under section 50, be the Chief Executive of that Board and shall, if so employed by that Board immediately before the vesting day, be deemed to have been appointed by the board of the postal company to be the Chief Executive of that company on the conditions on which he was so employed.

  Number 24 of 1983: POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS SERVICES ACT, 1983

 18. #1403662

  (2) An duine atá fostaithe, ar an Acht seo a rith, mar Phríomh-Fheidhmeannach ar an Interim Board for Telecommunications (An Bord Telecom) a bhunaigh an tAire roimh an Acht seo a rith, is é a bheidh, má tá sé fostaithe amhlaidh díreach roimh bhunú an Bhord Telecom faoi alt 50, ina Phríomh-Fheidhmeannach ar an mBord sin agus measfar, má tá sé fostaithe amhlaidh ag an mBord sin díreach roimh an lá dílseacháin, é a bheith ceaptha ag bord na cuideachta teileachumarsáide le bheith ina Phríomh-Fheidhmeannach ar an gcuideachta sin ar na coinníollacha ar a raibh sé fostaithe amhlaidh.

  (2) The person who on the passing of this Act is employed as Chief Executive of the Interim Board for Telecommunications (An Bord Telecom) established by the Minister before the passing of this Act shall, if so employed immediately before the establishment of the Interim Telecommunications Board under section 50, be the Chief Executive of that Board and shall, if so employed by that Board immediately before the vesting day, be deemed to have been appointed by the board of the telecommunications company to be the Chief Executive of that company on the conditions on which he was so employed.

  Number 24 of 1983: POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS SERVICES ACT, 1983

 19. #1524727

  gur mó fabhar iad do na fostaithe lena mbaineann ná mar a bhí siad ar dháta an dífhostaithe, ansin, déanfar na tagairtí in ailt 5 (4) agus 7 (1) (a) den Acht seo do na téarmaí agus na coinníollacha ar a raibh fostaí fostaithe díreach sular dífhostaíodh é a fhorléiriú, i gcás an fhostaí chéadluaite, mar thagairtí do théarmaí agus coinníollacha ar comhréir leo sin ar a bhfuil na fostaithe eile lena mbaineann fostaithe ar dháta na dámhachtana.

  are more favourable to the employees concerned than they were at the date of the dismissal, then, the references in sections 5 (4) and 7 (1) (a) of this Act to the terms and conditions on which an employee was employed immediately before his dismissal shall, in the case of the first-mentioned employee, be construed as references to terms and conditions corresponding to those on which the other employees concerned are employed on the date of the award.

  Number 22 of 1993: UNFAIR DISMISSALS (AMENDMENT) ACT, 1993

 20. #1543872

  (2) I ndáil leis an obair a bhfuil oibrí gníomhaireachta fostaithe chun í a dhéanamh, ní fhéadfar aon duine ach amháin oibrí gníomhaireachta eile a mheas faoi fho-alt (1) mar dhuine atá fostaithe chun an cineál céanna oibre a dhéanamh (agus, dá réir sin, i ndáil leis an obair a bhfuil oibrí neamhghníomhaireachta fostaithe chun í a dhéanamh, ní fhéadfar oibrí gníomhaireachta a mheas mar dhuine atá fostaithe chun an cineál céanna oibre a dhéanamh).

  (2) In relation to the work which an agency worker is employed to do, no person except another agency worker may be regarded under subsection (1) as employed to do like work (and, accordingly, in relation to the work which a non-agency worker is employed to do, an agency worker may not be regarded as employed to do like work).

  Number 21 of 1998: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1998

 21. #1544458

  (a) go bhfuil feidhm aici maidir le fostaithe uile nó le fostaithe ionchasacha uile fostóra áirithe a bhfuil C agus D ina measc nó, de réir mar a bheidh, le haicme áirithe de na fostaithe sin nó de na fostaithe ionchasacha sin a mbaineann C agus D léi,

  (a) applies to all the employees or prospective employees of a particular employer who include C and D or, as the case may be, to a particular class of those employees or prospective employees which includes C and D,

  Number 21 of 1998: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1998

 22. #144911

  (a) Gruagairí atá fostaithe i ngnóthais gruagaireachta Ban agus Aonghnéis.

  (a) Hairdressers employed in Ladies and Unisex hairdressing undertakings.

  Statutory Instruments: 1980

 23. #144913

  (b) Gruagairí atá fostaithe i ngnóthais gruagaireachta Fear.

  (b) Hairdressers employed in Gentlemen's Hairdressing undertakings.

  Statutory Instruments: 1980

 24. #144914

  (c) Láimh-mhaisitheoirí atá fostaithe i ngach gnóthas gruagaireachta.

  (c) Manicurists employed in all hairdressing undertakings.

  Statutory Instruments: 1980

 25. #144915

  (d) Printísigh atá fostaithe i ngach gnóthas gruagaireachta.

  (d) Apprentices employed in all hairdressing undertakings

  Statutory Instruments: 1980

 26. #144921

  (e) Fáilteoirí atá fostaithe i ngach gnóthas gruagaireachta.

  (e) Receptionists employed in all hairdressing undertakings.

  Statutory Instruments: 1980

 27. #145022

  Fostaithe a bhfuil 5 bliana agus os a chionn de sheirbhís leanúnach acu 50p sa tseachtain.

  Employees with 5 years continuous service and over 50p per week

  Statutory Instruments: 1980

 28. #145024

  Fostaithe a bhfuil 20 bliain agus os a chionn de sheirbhís leanúnach acu £2.00 sa tseachtain.

  Employees with 20 years continuous service and over £2.00 per week

  Statutory Instruments: 1980

 29. #145083

  (a) Beidh na laethanta saoire de réir an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe),1973,

  (a) Holidays shall be in accordance with the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1980

 30. #146632

  (a) Oibrí atá fostaithe mar thiománaí feithicle inneallghluaiste nó ainmhí-tharraingthe:

  ( a ) A worker who is engaged as a driver of a mechanically propelled or an animal-drawn vehicle;

  Statutory Instruments: 1980

 31. #148669

  (3) Má ghlacann fostóir urlámhas ar bhunachas (go díreach nó go hindíreach) i gcomharbas ar dhuine eile, nó i bpáirt le duine eile, measfar, chun críocha an Ordaithe seo, duine a bhí fostaithe amhlaidh sa bhunachas nó ón mbunachas tráth ar bith sa seachtú bonntréimhse a bheith fostaithe ag an bhfostóir a bheidh ag seoladh an bhunachais an lá a thiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh, agus déanfar aon tagairt san Ordú seo do dhaoine a bheidh fostaithe ag fostóir i mbunachas nó ó bhunachas sa seachtú bonntréimhse a fhorléiriú dá réir.

  (3) Where an establishment is taken over (whether directly or indirectly) by an employer in succession to, or jointly with, another person, a person employed at any time in the seventh base period at or from the establishment shall, for the purposes of this Order, be deemed to have been so employed by the employer carrying on the establishment on the day on which this Order comes into operation, and any reference in this Order to persons employed by an employer at or from an establishment in the seventh base period shall be construed accordingly.

  Statutory Instruments: 1980

 32. #149232

  (3) Má ghlacann fostóir urlámhas ar bhunachas (go díreach nó go hindíreach) i gcomharbas ar dhuine eile, nó i bpáirt le duine eile, measfar, chun críocha an Ordaithe seo duine ar bith a bhí fostaithe tráth ar bith sa deichiú bonntréimhse a bheith fostaithe amhlaidh ag an bhfostóir a bheidh ag seoladh an bhunachais an lá a thiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh, agus déanfar aon tagairt san Ordú seo do dhaoine a bheidh fostaithe ag fostóir i mbunachas nó ó bhunachas sa deichiú bonn tréimhse a fhorléiriú dá réir.

  (3) Where an establishment is taken over (whether directly or indirectly) by an employer in succession to, or jointly with, another person, a person employed at any time in the tenth base period at or from the establishment shall, for the purposes of this Order, be deemed to have been so employed by the employer carrying on the establishment on the day on which this Order comes into operation, and any reference in this Order to persons employed by an employer at or from an establishment in the tenth base period shall be construed accordingly.

  Statutory Instruments: 1980

 33. #149326

  £10.45 an pá iarbhír is iníoctha leis an gcúntóir atá fostaithe, cibé is lú.

  £10.45 or the actual wage payable to the helper employed whichever is the lesser

  Statutory Instruments: 1980

 34. #149842

  Beidh laethanta saoire de réir an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.

  Holidays shall be in accordance with the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1980

 35. #150854

  (a) Oibrithe atá fostaithe mar thiománaithe feithiclí inneall-ghluaiste nó ainmhí-tharraingthe;

  ( a ) Workers who are engaged as drivers of mechanically propelled or animal-drawn vehicles;

  Statutory Instruments: 1980

 36. #152090

  (3) Má ghlacann fostóir urlámhas ar bhunachas (go díreach nó go hindíreach) i gcomharbas ar dhuine eile, nó i bpáirt le duine eile, measfar, chun críocha an Ordaithe seo, duine a bhí fostaithe sa bhunachas nó ón mbunachas tráth ar bith san ochtú bonntréimhse a bheith fostaithe amhlaidh ag an bhfostóir a bheidh ag seoladh an bhunachais an lá a thiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh, agus déanfar aon tagairt san Ordú seo do dhaoine a bheidh fostaithe ag fostóir i mbunachas nó ó bhunachas san ochtú bonntréimhse a fhorléiriú dá réir.

  (3) Where an establishment is taken over (whether directly or indirectly) by an employer in succession to, or jointly with, another person, a person employed at any time in the eighth base period at or from the establishment shall, for the purposes of this Order, be deemed to have been so employed by the employer carrying on the establishment on the day on which this Order comes into operation, and any reference in this Order to persons employed by an employer at or from an establishment in the eighth base period shall be construed accordingly.

  Statutory Instruments: 1980

 37. #152316

  (f) Íocaíochtaí forlíontacha le fostaithe i leith tinnis nó gortaithe.

  (/) Supplementary payments to employees in respect of sickness or injury.

  Statutory Instruments: 1980

 38. #152772

  RIALACHÁIN NA gCOMHPHOBAL EORPACH (CEARTA FOSTAITHE A CHOSAINT AR GHNÓTHAIS A AISTRIÚ), 1980.

  EUROPEAN COMMUNITIES (SAFEGUARDING OF EMPLOYEES' RIGHTS ON TRANSFER OF UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 1980

  Statutory Instruments: 1980

 39. #155456

  Leis na Rialacháin seo déantar cearta fostaithe a éiríonn as conradh nó caidreamh fostaíochta, a chosaint i gcás aistriú gnó, ina bhfuil siad fostaithe, lena ngabhann aistriú fostóra.

  These Regulations safeguard the rights of employees arising from an employment contract or relationship in the event of a transfer of a business, in which they are employed, which entails a change of employer.

  Statutory Instruments: 1980

 40. #155597

  ciallaíonn "Cigire Tréidliachta" tréidlia cláraithe atá fostaithe ag an Aire go lánaimseartha.

  "Veterinary Inspector" means a registered veterinary surgeon who is employed wholetime by the Minister.

  Statutory Instruments: 1980

 41. #156854

  (2) Ní bheidh feidhm ag Rialachán (3) de na Rialacháin seo ná ag mír (1) den Rialachán seo maidir le cearta fostaithe ar shochair sheanaoise, easláine nó marthanóra faoi scéimeanna forlíontacha pinsin chuideachta nó idirchuideachta lasmuigh de na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1979, ach cinnteoidh an t-aistrí go ndéanfar leasa fostaithe agus daoine nach bhfuil fostaithe a thuilleadh i ngnó an aistreora ag tráth an aistrithe maidir le cearta a bhronnann orthu teideal láithreach nó teideal ionchais ar shochair sheanaoise, lena n-áirítear sochair mharthanóra faoi scéimeanna pinsin chuideachta forlíontacha den sórt sin, a chosaint.

  (2) Regulation 3 of these Regulations and paragraph (1) of this Regulation shall not apply in relation to employees' rights to old-age, invalidity or survivors' benefits under supplementary company or inter-company pension schemes outside the Social Welfare Acts, 1952 to 1979, but the transferee shall ensure that the interests of employees and of persons no longer employed in the transferor's business at the time of the transfer in respect of rights conferring on them immediate or prospective entitlement to old-age benefits including survivors' benefits, under such supplementary company pension schemes are protected.

  Statutory Instruments: 1980

 42. #156861

  (b) impleachtaí dlí, eacnamaíocha agus sóisialta an aistrithe do na fostaithe, agus

  ( b ) the legal, economic and social implications of the transfer for the employees, and

  Statutory Instruments: 1980

 43. #156881

  (c) na céimeanna atá á mbeartú maidir leis na fostaithe agus maidir leis an eolas sin-

  ( c ) the measures envisaged in relation to the employees, and the information shall be given—

  Statutory Instruments: 1980

 44. #157759

  (b) Fostaithe.

  ( b ) Employees.

  Statutory Instruments: 1980

 45. #164494

  (a) Oibrí atá fostaithe mar thiománaí feithicle inneallghluaiste nó ainmhitharraingthe;

  ( a ) A worker who is engaged as a driver of a mechanically propelled or an animal-drawn vehicle;

  Statutory Instruments: 1978

 46. #164536

  Beidh an tsaoire bhliantúil de réir an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.

  Annual holidays shall be in accordance with the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1978

 47. #164800

  Tabharfar laethanta saoire d'oibrithe de réir forálacha an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.

  Workers shall be granted holidays in accordance with the provisions of the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1978

 48. #165451

  Beidh Laethanta Saoire Bliantúla de réir an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973

  Annual Holidays shall be in accordance with the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1978

 49. #165559

  (b) Fostaithe.

  ( b ) Employees.

  Statutory Instruments: 1978

 50. #165901

  (3) Má ghlacann fostóir urlámhas ar bhunachas (go díreach go hindíreach) i gcomharbas ar dhuine eile, nó i bpáirt le duine eile, measfar, chun críocha an Ordaithe seo, duine a bhí fostaithe sa bhunachas nó ón mbunachas tráth ar bith sa séú bonntréimhse a bheith fostaithe amhlaidh ag an bhfostóir a bheidh ag seoladh an bhunachais an lá a thiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh, agus déanfar aon tagairt san Ordú seo do dhaoine a bheidh fostaithe ag fostóir i mbun achas nó ó bhunachas sa séú bonn tréimhse a fhorléiriú dá réir.

  (3) Where an establishment is taken over (whether directly or indirectly) by an employer in succession to, or jointly with, another person, a person employed at any time in the sixth base period at or from the establishment shall, for the purposes of this Order, be deemed to have been so employed by the employer carrying on the establishment on the day on which this Order comes into operation, and any reference in this Order to persons employed by an employer at or from an establishment in the sixth base period shall be construed accordingly.

  Statutory Instruments: 1978

 51. #166366

  (A) Oibrithe ceirde cáilithe a bheidh fostaithe ar cheachtar de na hoibríochtaí "Tochardadh" nó "Greimiú"

  (A) Qualified craft workers employed on either of the operations of "Winding" or "Stitching"

  Statutory Instruments: 1978

 52. #166369

  Oibrithe a bheidh fostaithe ar arbhar a shortáil.

  Workers employed in the sorting of Corn.

  Statutory Instruments: 1978

 53. #166427

  Fostaithe Aosaithe:

  Adult employees:

  Statutory Instruments: 1978

 54. #166429

  Fostaithe sóisearacha:

  Junior employees:

  Statutory Instruments: 1978

 55. #167381

  Fostaithe a bhfuil 5 bliana de sheirbhís leanúnach agus os a chionn acu

  Employees with 5 years continuous service and over

  Statutory Instruments: 1978

 56. #167788

  (ii) atá fostaithe ag an tréidlia sin, nó

  (ii) in the employment of the said veterinary surgeon, or

  Statutory Instruments: 1978

 57. #167881

  Fostaithe a bhfuil 5 bliana agus os a chionn de sheirbhís leanúnach acu 50p sa tseachtain.

  Employees with 5 years continuous service and over 50p per week

  Statutory Instruments: 1978

 58. #167882

  Fostaithe a bhfuil 20 bliain agus os a chionn de sheirbhis leanúnach acu £2 sa tseachtain.

  Employees with 20 years continuous service and over £2 per week

  Statutory Instruments: 1978

 59. #167907

  ciallaíonn "cigire tréidliachta" tréidlia cláraithe atá fostaithe go lánaimseartha ag an Aire.

  " veterinary inspector " means a registered veterinary surgeon who is employed wholetime by the Minister.

  Statutory Instruments: 1978

 60. #170001

  (3) Má ghlacann fostóir urlámhas ar bhunachas (go díreach nó go hindíreach) i gcomharbas ar dhuine eile, nó i bpáirt le duine eile, measfar, chun críocha an Ordaithe seo, duine a bhí fostaithe sa bhunachas nó ón mbunachas tráth ar bith san aonú bonntréimhse déag a bheith fostaithe amhlaidh ag an bhfostóir a bheidh ag seoladh an bhunachais an lá a thiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh, agus déanfar aon tagairt san Ordú seo do dhaoine a bheidh fostaithe ag fostóir i mbunachas nó ó bhunachas san aonú bonn tréimhse déag a fhorléiriú dá réir.

  (3) Where an establishment is taken over (whether directly or indirectly) by an employer in succession to, or jointly with, another person, a person employed at any time in the eleventh base period at or from the establishment shall, for the purposes of this Order, be deemed to have been so employed by the employer carrying on the establishment on the day on which this Order comes into operation, and any reference in this Order to persons employed by an employer at or from an establishment in the eleventh base period shall be construed accordingly.

  Statutory Instruments: 1981

 61. #171896

  (d) Printísigh atá fostaithe i ngach gnóthas gruagaireachta.

  (d) Apprentices employed in all hairdressing undertakings

  Statutory Instruments: 1981

 62. #171902

  (e) Fáilteoirí atá fostaithe i ngach gnóthas gruagaireachta

  (e) Receptionists employed in all hairdressing undertakings.

  Statutory Instruments: 1981

 63. #171910

  (a) Beidh laethanta saoire de réir an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.

  ( a ) Holidays shall be in accordance with the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1981

 64. #172022

  Fostaithe a bhfuil 5 bliana agus os a chionn de sheirbhís leanúnach acu 50p sa tseachtain

  Employees with 5 years continuous service and over 50p per week

  Statutory Instruments: 1981

 65. #172989

  (a) Oibrí atá fostaithe mar thiománaí feithicle inneallghluaiste nó ainmhí-tharraingthe;

  (a) A worker who is engaged as a driver of a mechanically propelled or an animal-drawn vehicle;

  Statutory Instruments: 1981

 66. #175702

  (3) Má ghlacann fostóir urlámhas ar bhunachas (go díreach nó go hindíreach) i gcomharbas ar dhuine eile, nó i bpáirt le duine eile, measfar, chun críocha an ordaithe seo, duine a bhí fostaithe sa bhunachas nó ón mbunachas tráth ar bith sa naoú bonntréimhse a bheith fostaithe amhlaidh ag an bhfostóir a bheidh ag seoladh an bhunachais an lá a thiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh, agus déanfar aon tagairt san Ordú seo do dhaoine a bheidh fostaithe ag fostóir i mbunachas nó ó bhunachas sa naoú bonn tréimhse a fhorléiriú dé réir.

  (3) Where an establishment is taken over (whether directly or indirectly) by an employer in succession to, or jointly with, another person, a person employed at any time in the ninth base period at or from the establishment shall, for the purposes of this Order, be deemed to have been so employed by the employer carrying on the establishment on the day on which this Order comes into operation, and any reference in this Order to persons employed by an employer at or from an establishment in the ninth base period shall be construed accordingly.

  Statutory Instruments: 1981

 67. #176780

  (e) Préimheanna árachais a íocadh thar ceann fostaithe le haghaidh tinnis nó gortaithe.

  (e) Insurance premium paid on behalf of employees covering sickness or injury.

  Statutory Instruments: 1981

 68. #176781

  (f) Íocaíochtaí forlíontacha le fostaithe i leith tinnis nó gortaithe.

  (f) Supplementary payments to employees in respect of sickness or injury.

  Statutory Instruments: 1981

 69. #180459

  Fostaithe a bhfuil 5 bliana de sheirbhís leanúnach agus os a chionn acu,

  Employees with 5 years continuous service and over

  Statutory Instruments: 1981

 70. #180461

  Fostaithe a bhfuil 10 mbliana de sheirbhís leanúnach agus os a chionn acu,

  Employees with 10 years continuous service and over

  Statutory Instruments: 1981

 71. #180462

  Fostaithe a bhfuil 15 bliana de sheirbhís leanúnach agus os a chionn acu,

  Employees with 15 years continuous service and over

  Statutory Instruments: 1981

 72. #180463

  Fostaithe a bhfuil 20 bliain de sheirbhís leanúnach agus 05 a chionn acu,

  Employees with 20 years continuous service and over

  Statutory Instruments: 1981

 73. #182027

  (3) Má ghlacann fostóir urlámhas ar bhunachas (go díreach nó go hindíreach) i gcomharbas ar dhuine eile, nó i bpáirt le duine eile, measfar, chun críocha an Ordaithe seo, duine a bhí fostaithe amhlaidh sa bhunachas nó ón mbunachas tráth ar bith san ochtú bonntréimhse a bheith fostaithe ag an bhfostóir a bheidh ag seoladh an bhunachais an lá a thiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh, agus déanfar aon tagairt san Ordú seo do dhaoine a bheidh fostaithe ag fostóir i mbunachas nó ó bhunachas san ochtú bonntréimhse a fhorléiriú dá réir.

  (3) Where an establishment is taken over (whether directly or indirectly) by an employer in succession to, or jointly with, another person, a person employed at any time in the eighth base period at or from the establishment shall, for the purposes of this Order, be deemed to have been so employed by the employer carrying on the establishment on the day on which this Order comes into operation, and any reference in this Order to persons employed by an employer at or from an establishment in the eighth base period shall be construed accordingly.

  Statutory Instruments: 1981

 74. #182083

  £13.05 nó an pá iarbhír is iníoctha leis an gcúntóir atá fostaithe, cibé acu is lú

  £13.05 or the actual wage payable to the helper employed whichever is the lesser.

  Statutory Instruments: 1981

 75. #183365

  £13.45 nó an pá iarbhír is iníoctha leis an gcúntóir atá fostaithe, cibé acu ts lú.

  £13.45 or the actual wage payable to the helper employed whichever is the lesser

  Statutory Instruments: 1981

 76. #184475

  (3) Má ghlacann fostóir urlámhas ar bhunachas (go díreach nó go hindíreach) i gcomharbas ar dhuine eile, nó i bpáirt le duine eile, measfar, chun críocha an Ordaithe seo, duine a bhí fostaithe sa bhunachas nó ón mbunachas tráth ar bith san aonú bonn tréimhse déag a bheith fostaithe amhlaidh ag an bhfostóir a bheidh ag seoladh an bhunachais an lá a thiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh, agus déanfar aon tagairt san Ordú seo do dhaoine a bheidh fostaithe ag fostóir i mbunachas nó ó bhunachas sa dóú bonntréimhse déag a fhorléiriú dá réir.

  (3) Where an establishment is taken over (whether directly or indirectly) by an employer in succession to, or jointly with, another person, a person employed at any time in the twelfth base period at or from the establishment shall, for the purposes of this Order, be deemed to have been so employed by the employer carrying on the establishment on the day on which this Order comes into operation, and any reference in this Order to persons employed by an employer at or from an establishment in the twelfth base period shall be construed accordingly.

  Statutory Instruments: 1981

 77. #184751

  (3) Má ghlacann fostóir urlámhas ar bhunachas (go díreach nó go hindíreach) i gcomharbas ar dhuine eile, nó i bpáirt le duine eile, measfar, chun críocha an Ordaithe seo duine ar bith a bhí fostaithe tráth ar bith san aonú bonntréimhse déag a bheith fostaithe amhlaidh ag an bhfostóir a bheidh ag seoladh an bhunachais an lá a thiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh, agus déanfar aon tagairt san Ordú seo do dhaoine a bheidh fostaithe ag fostóir i mbunachas nó ó bhunachas san aonú bonn tréimhse déag a fhorléiriú dá réir.

  (3) Where an establishment is taken over (whether directly or indirectly) by an employer in succession to, or jointly with, another person, a person employed at any time in the eleventh base period at or from the establishment shall, for the purpose of this Order, be deemed to have been so employed by the employer carrying on the establishment on the day on which this Order comes into operation, and any reference in this Order to persons employed by an employer at or from an establishment in the eleventh base period shall be construed accordingly.

  Statutory Instruments: 1981

 78. #185810

  (b) Fostaithe.

  (b) Employees.

  Statutory Instruments: 1981

 79. #281342

  | Líon na ndaoine atá fostaithe

  | Number of persons employed

  Regulation (EC) No 716/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates

 80. #281389

  | Líon na ndaoine atá fostaithe

  | Number of persons employed

  Regulation (EC) No 716/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates

 81. #285401

  | Luach saothair fostaithe

  | Compensation of employees

  Regulation (EC) No 1445/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 establishing common rules for the provision of basic information on Purchasing Power Parities and for their calculation and dissemination

 82. #285896

  || Luach saothair fostaithe

  || Compensation of employees

  Regulation (EC) No 1445/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 establishing common rules for the provision of basic information on Purchasing Power Parities and for their calculation and dissemination

 83. #285920

  || Luach saothair fostaithe

  || Compensation of employees

  Regulation (EC) No 1445/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 establishing common rules for the provision of basic information on Purchasing Power Parities and for their calculation and dissemination

 84. #285940

  || Luach saothair fostaithe

  || Compensation of employees

  Regulation (EC) No 1445/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 establishing common rules for the provision of basic information on Purchasing Power Parities and for their calculation and dissemination

 85. #285941

  | Luach saothair fostaithe (seirbhísí comhchoiteanna a bhaineann le cosaint)

  | Compensation of employees (collective services relating to defence)

  Regulation (EC) No 1445/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 establishing common rules for the provision of basic information on Purchasing Power Parities and for their calculation and dissemination

 86. #285942

  | Luach saothair fostaithe (seirbhísí comhchoiteanna seachas cosaint)

  | Compensation of employees (collective services other than defence)

  Regulation (EC) No 1445/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 establishing common rules for the provision of basic information on Purchasing Power Parities and for their calculation and dissemination

 87. #288497

  | | Líon na ndaoine atá fostaithe

  | | Number of persons employed

  Regulation (EC) No 177/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 establishing a common framework for business registers for statistical purposes and repealing Council Regulation (EEC) No 2186/93

 88. #288520

  | | Líon na ndaoine atá fostaithe

  | | Number of persons employed

  Regulation (EC) No 177/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 establishing a common framework for business registers for statistical purposes and repealing Council Regulation (EEC) No 2186/93

 89. #288549

  | | Líon na ndaoine atá fostaithe sa ghrúpa uilechónaitheach/teasctha

  | | Number of persons employed in the all-resident/truncated group

  Regulation (EC) No 177/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 establishing a common framework for business registers for statistical purposes and repealing Council Regulation (EEC) No 2186/93

 90. #288565

  | Líon na ndaoine atá fostaithe go hiomlán

  | Number of persons employed globally

  Regulation (EC) No 177/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 establishing a common framework for business registers for statistical purposes and repealing Council Regulation (EEC) No 2186/93

 91. #303276

  Anailísithe rátála, fostaithe agus duine eile atá páirteach inéisiúintrátálachacreidmheasa

  Rating analysts, employees and other persons involved in the issuing of credit ratings

  Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies

 92. #338153

  aonaid a bhfuil níos lú ná deichniúr fostaithe iontu;

  units with fewer than 10 employees;

  Regulation (EC) No 453/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on quarterly statistics on Community job vacancies

 93. #427807

  Fostaithe.

  Employees.

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 94. #427847

  Fostaithe an Phríomh-Bhoird agus na mbord réigiúnach a aistriú chuig IIÉ.

  Transfer of employees of Central Board and regional boards to IFI.

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 95. #428111

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003

  Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 96. #428113

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001

  Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 97. #428452

  (b) gráid fhostaithe IIÉ agus an líon fostaithe i ngach grád.

  (b) the grades of the employees of IFI and the numbers of employees in each grade.

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 98. #428492

  (b) is fostaithe de chuid IIÉ seachas fostaithe lena mbaineann cód iompair faoi alt 10(3) den Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001,

  (b) employees of IFI other than employees to whom a code of conduct under section 10(3) of the Standards in Public Office Act 2001 applies,

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 99. #428494

  (d) is fostaithe de chuid daoine dá dtagraítear i mír (c).

  (d) employees of persons referred to in paragraph (c).

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 100. #428633

  (i) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001,

  (i) the Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001,

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 101. #428635

  (k) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003.

  (k) the Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003.

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 102. #429880

  Fostaithe.

  Employees.

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 103. #429899

  Fostaithe an Phríomh-Bhoird agus na mbord réigiúnach a aistriú chuig IIÉ.

  Transfer of employees of Central Board and regional boards to IFI.

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 104. #433821

  (a) atá fostaithe, nó a dhéanfaidh iarratas ar a bheith fostaithe, ag an gcuideachta ar a foireann mar phíolóta, nó

  (a) employed or applies to be employed by the company on its staff as a pilot, or

  MERCHANT SHIPPING ACT 2010

 105. #434761

  An tAcht um Chosaint Oibrithe (Fostaithe Páirtaimseartha Rialta), 1991

  Worker Protection (Regular Part-Time Employees) Act, 1991

  INTOXICATING LIQUOR ACT, 2000

 106. #436866

  Fostaithe an Údaráis, etc.

  Employees of Authority, etc.

  ADOPTION ACT 2010

 107. #436868

  Fostaithe an Údaráis.

  Employees of Authority.

  ADOPTION ACT 2010

 108. #437101

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003

  Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003

  ADOPTION ACT 2010

 109. #437103

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001

  Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001

  ADOPTION ACT 2010

 110. #438152

  (c) beidh meastacháin ann ar líon fostaithe an Údaráis don tréimhse lena mbaineann an plean,

  (c) contain estimates of the number of employees of the Authority for the period to which the plan relates,

  ADOPTION ACT 2010

 111. #438182

  (7) Déanfaidh an tÚdarás, an príomhoifigeach feidhmiúcháin agus na fostaithe eile de chuid an Údaráis—

  (7) The Authority, the chief executive officer and other employees of the Authority—

  ADOPTION ACT 2010

 112. #438195

  (b) is fostaithe de chuid an Údaráis seachas fostaithe lena mbaineann cód iompair faoi alt 10(3) den Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001,

  (b) employees of the Authority other than employees to whom a code of conduct under section 10(3) of the Standards in Public Office Act 2001 applies,

  ADOPTION ACT 2010

 113. #438197

  (d) is fostaithe de chuid daoine dá dtagraítear i mír (c).

  (d) employees of persons referred to in paragraph (c).

  ADOPTION ACT 2010

 114. #438259

  Fostaithe an Údaráis, etc.

  Employees of Authority, etc.

  ADOPTION ACT 2010

 115. #438265

  (b) na gráid d’fhostaithe an Údaráis agus an líon fostaithe i ngach grád.

  (b) the grades of the employees of the Authority and the numbers of employees in each grade.

  ADOPTION ACT 2010

 116. #438392

  ciallaíonn “ceardchumann nó comhlachas fostaithe aitheanta”—

  “recognised trade union or association of employees” means—

  ADOPTION ACT 2010

 117. #438394

  (b) comhlachas fostaithe,

  (b) an association of employees, recognised by the Authority for the purposes of negotiations that are concerned with the terms and conditions of employment; “terms and conditions of service” includes terms and conditions in respect of tenure of office, remuneration and related matters.

  ADOPTION ACT 2010

 118. #438400

  (b) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001;

  (b) the Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001;

  ADOPTION ACT 2010

 119. #438401

  (c) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003;

  (c) the Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003;

  ADOPTION ACT 2010

 120. #439042

  Fostaithe an Údaráis.

  Employees of Authority.

  ADOPTION ACT 2010

 121. #440047

  (d) cibé fostaithe eile a chinnfidh an t-údarás ceannais ó am go ham;

  (d) such other employees as the governing authority may from time to time determine;

  UNIVERSITIES ACT, 1997

 122. #440422

  (c) a fostaithe,

  (c) its employees,

  UNIVERSITIES ACT, 1997

 123. #440435

  (a) maidir le líonta nó gráid fostaithe den ollscoil, nó

  (a) the numbers or grades of employees of the university, or

  UNIVERSITIES ACT, 1997

 124. #445650

  (ii) go bhfuil sé nó sí fostaithe ag bunachas pórúcháin madraí, nó

  (ii) to be employed at a dog breeding establishment, or

  DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010

 125. #448268

  (ii) táillí aon sainchomhairleoirí nó comhairleoirí a bheidh fostaithe maidir leis an ní, agus

  (ii) the fees of any consultants or advisers engaged in the matter, and

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 126. #453432

  (i) go ndéanfar íocaíocht is mó ná €356 le haon ranníocóir fostaithe nó chun sochair d’aon ranníocóir fostaithe i leith thuilleamh ináirithe an ranníocóra fhostaithe sin, agus

  (i) a payment of more than €356 is made to or for the benefit of an employed contributor in respect of reckonable earnings of that employed contributor, and

  SOCIAL WELFARE ACT 2010

 127. #454097

  Fostaithe, Maoin, etc. áirithe de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a Aistriú

  Transfer of Certain Employees, Property, etc. of Health Service Executive

  SOCIAL WELFARE AND PENSIONS ACT 2010

 128. #454103

  Fostaithe áirithe den Fheidhmeannacht a aistriú.

  Transfer of certain employees of Executive.

  SOCIAL WELFARE AND PENSIONS ACT 2010

 129. #454163

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003

  Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003

  SOCIAL WELFARE AND PENSIONS ACT 2010

 130. #454165

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001

  Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001

  SOCIAL WELFARE AND PENSIONS ACT 2010

 131. #454840

  (b) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001;

  (b) the Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001;

  SOCIAL WELFARE AND PENSIONS ACT 2010

 132. #454858

  ciallaíonn “Acht 2003” an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe), 2003;

  “Act of 2003” means the Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003;

  SOCIAL WELFARE AND PENSIONS ACT 2010

 133. #454863

  ciallaíonn “ceardchumann nó comhlachas foirne aitheanta” ceardchumann nó comhlachas foirne atá aitheanta ag an Aire chun críocha caibidlí a bhaineann le luach saothair nó coinníollacha fostaíochta fostaithe nó le dálaí oibre fostaithe;

  “recognised trade union or staff association” means a trade union or staff association recognised by the Minister for the purposes of negotiations which are concerned with the remuneration or conditions of employment, or the working conditions of employees;

  SOCIAL WELFARE AND PENSIONS ACT 2010

 134. #454881

  Fostaithe, Maoin, etc. áirithe de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a Aistriú

  Transfer of Certain Employees, Property, etc. of Health Service Executive

  SOCIAL WELFARE AND PENSIONS ACT 2010

 135. #454920

  ciallaíonn “Acht 2003” an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe), 2003;

  “Act of 2003” means the Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003;

  SOCIAL WELFARE AND PENSIONS ACT 2010

 136. #455153

  Fostaithe áirithe den Fheidhmeannacht a aistriú.

  Transfer of certain employees of Executive.

  SOCIAL WELFARE AND PENSIONS ACT 2010

 137. #455492

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003

  Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003

  PUBLIC HEALTH (TOBACCO) (AMENDMENT) ACT 2010

 138. #455494

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001

  Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001

  PUBLIC HEALTH (TOBACCO) (AMENDMENT) ACT 2010

 139. #455537

  (b) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001;

  (b) the Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001;

  PUBLIC HEALTH (TOBACCO) (AMENDMENT) ACT 2010

 140. #455538

  (c) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003;

  (c) the Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003;

  PUBLIC HEALTH (TOBACCO) (AMENDMENT) ACT 2010

 141. #459731

  Fostaithe.

  Employees.

  TEACHING COUNCIL ACT, 2001

 142. #460158

  30.—Aon duine a bheidh fostaithe mar mhúinteoir i scoil aitheanta ach—

  30.—A person who is employed as a teacher in a recognised school but—

  TEACHING COUNCIL ACT, 2001

 143. #460165

  (b) i gcás nach mbeidh sé nó sí fostaithe amhlaidh roimh an lá bunaithe, a bheidh i dteideal a bheith fostaithe amhlaidh,

  (b) where he or she is not so employed, he or she is eligible to be so employed,

  TEACHING COUNCIL ACT, 2001

 144. #460276

  (c) i gcás an múinteoir cláraithe a bheith fostaithe mar mhúinteoir, a fhostóir nó a fostóir.

  (c) where the registered teacher is employed as a teacher, his or her employer.

  TEACHING COUNCIL ACT, 2001

 145. #460283

  (c) i gcás an múinteoir a bheith fostaithe mar mhúinteoir, dá fhostóir nó dá fostóir,

  (c) where the teacher is employed as a teacher, his or her employer,

  TEACHING COUNCIL ACT, 2001

 146. #460514

  Fostaithe.

  Employees.

  TEACHING COUNCIL ACT, 2001

 147. #465217

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001

  Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001

  CRIMINAL JUSTICE (PUBLIC ORDER) ACT 2003

 148. #465540

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003

  Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003

  HEALTH (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2010

 149. #465573

  (b) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001;

  (b) the Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001;

  HEALTH (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2010

 150. #465574

  (c) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003;

  (c) the Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003;

  HEALTH (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2010

 151. #465716

  Duine fostaithe a thugann aire do phearsa aonair éagumasaithe.

  Employed person taking care of incapacitated individual.

  FINANCE ACT, 1999

 152. #472758

  Cearta fostaithe a chaomhnú.

  Preservation of rights of employees.

  CENTRAL BANK REFORM ACT 2010

 153. #472760

  Socruithe chun fostaithe áirithe a bheith ar iasacht.

  Arrangements for secondment of certain employees.

  CENTRAL BANK REFORM ACT 2010

 154. #473030

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003

  Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003

  CENTRAL BANK REFORM ACT 2010

 155. #473032

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001

  Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001

  CENTRAL BANK REFORM ACT 2010

 156. #473074

  (b) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001;

  (b) the Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001;

  CENTRAL BANK REFORM ACT 2010

 157. #473075

  (c) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003;

  (c) the Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003;

  CENTRAL BANK REFORM ACT 2010

 158. #474001

  (d) oifigigh agus fostaithe an Bhainc.

  (d) the officers and employees of the Bank.

  CENTRAL BANK REFORM ACT 2010

 159. #474874

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe), 2003

  Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003

  CIVIL LAW (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2011

 160. #474875

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001

  Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001

  CIVIL LAW (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2011

 161. #475432

  (b) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001;

  (b) the Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001;

  CIVIL LAW (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2011

 162. #475433

  (c) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe), 2003;

  (c) the Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003;

  CIVIL LAW (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2011

 163. #478795

  Comhaltaí agus fostaithe an Bhoird agus daoine eile a shlánú.

  Indemnification of members and employees of Board and other persons.

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 164. #478805

  Fostaithe an Bhoird.

  Employees of Board.

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 165. #479211

  An tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973

  Holidays (Employees) Act, 1973

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 166. #479231

  Acht na nÚdarás nÁitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926

  Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 167. #482528

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001

  Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001

  INTOXICATING LIQUOR ACT 2003

 168. #482687

  (d) atá fostaithe san áitreabh ceadúnaithe de réir alt 38 den Acht seo.

  (d) is employed in the licensed premises in accordance with section 38 of this Act.

  INTOXICATING LIQUOR ACT 2003

 169. #483155

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003

  Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003

  PREVENTION OF CORRUPTION (AMENDMENT) ACT 2010

 170. #486963

  Cumhachtaí bainisteora speisialta chun oifigigh, fostaithe agus daoine eile a chur as post.

  Powers of special manager to remove officers, employees and others.

  CREDIT INSTITUTIONS (STABILISATION) ACT 2010

 171. #488113

  Fostaithe an Choimisiúin a aistriú.

  Transfer of employees of Commission.

  PUBLIC TRANSPORT REGULATION ACT 2009

 172. #488163

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003

  Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003

  PUBLIC TRANSPORT REGULATION ACT 2009

 173. #488165

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001

  Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001

  PUBLIC TRANSPORT REGULATION ACT 2009

 174. #488461

  (b) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001,

  (b) the Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001,

  PUBLIC TRANSPORT REGULATION ACT 2009

 175. #488462

  (c) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003,

  (c) the Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003,

  PUBLIC TRANSPORT REGULATION ACT 2009

 176. #489633

  An Acht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe), 2003

  Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003

  STUDENT SUPPORT ACT 2011

 177. #489635

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001

  Protection of Employees (Part-Time Work) 2001

  STUDENT SUPPORT ACT 2011

 178. #489821

  (b) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001;

  (b) the Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001;

  STUDENT SUPPORT ACT 2011

 179. #489822

  (c) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe), 2003;

  (c) the Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003;

  STUDENT SUPPORT ACT 2011

 180. #500418

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984

  Protection of Employees (Employers’ Insolvency) Act 1984

  FINANCE (No. 2) ACT 2011

 181. #500493

  (II) a bhfuil an fostóir dócmhainneach chun críocha an Achta um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984,

  (II) the employer is insolvent for the purposes of the Protection of Employees (Employers’ Insolvency) Act 1984,

  FINANCE (No. 2) ACT 2011

 182. #502083

  tábhacht na heagraíochta do na geallsealbhóirí agus na fostaithe

  importance to the stakeholders and employees of the organisation

  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 183. #568337

  a bhfuil níos lú ná 250 duine fostaithe aige, agus

  employs fewer than 250 persons, and

  Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European venture capital funds Text with EEA relevance

 184. #569826

  Fostaithe (S.143)

  Employees (S.143)

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 185. #569966

  SCAIR-ROGHANNA FOSTAITHE (ESOanna)

  EMPLOYEE STOCK OPTIONS (ESOs)

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 186. #570030

  Díorthaigh airgeadais agus scair-roghanna fostaithe (F.7)

  Financial derivatives and employee stock options (F.7)

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 187. #570040

  Scair-roghanna fostaithe (F.72)

  Employee stock options (F.72)

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 188. #570041

  Idirbhearta díorthach airgeadais agus scair-roghanna fostaithe a luacháil

  Valuation of transactions in financial derivatives and employee stock options

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 189. #570078

  Díorthaigh airgeadais agus scair-roghanna fostaithe (AF.7)

  Financial derivatives and employee stock options (AF.7)

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 190. #570200

  Fostaithe

  Employees

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 191. #570735

  seirbhísí arna dtáirgeadh ag fostaithe tí ar íocaíocht;

  production of services by paid domestic staff;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 192. #571332

  ní bhíonn fostaithe ná sócmhainní neamhairgeadais acu;

  they have no employees and no non-financial assets;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 193. #571337

  bíonn siad faoi bhainistiú fostaithe corparáide eile, corparáid ghaolmhar nó corparáid nach bhfuil gaolmhar.

  they are managed by employees of another corporation which may or may not be a related one.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 194. #571670

  Áirítear le samplaí de na rannpháirtithe i scéimeanna cistí pinsin fostaithe i ngnóthas amháin nó i ngrúpa gnóthas, fostaithe brainse nó tionscail, agus daoine a bhfuil an ghairm chéanna acu.

  Examples of participants in pension fund schemes include employees of a single enterprise or a group of enterprises, employees of a branch or industry, and persons having the same profession.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 195. #571723

  seirbhísí teaghaisí úinéirí-áitithe agus seirbhísí tí arna dtáirgeadh ag fostaithe ar íocaíocht;

  services of owner-occupied dwellings and domestic services produced by paid employees;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 196. #571728

  fostaithe (S.143);

  employees (S.143);

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 197. #571893

  seirbhísí tí agus seirbhísí pearsanta a tháirgeann fostaithe tí ar íocaíocht;

  domestic and personal services produced by employing paid domestic staff;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 198. #571983

  seirbhísí tí arna dtáirgeadh ag fostaithe ar íocaíocht.

  household services produced by employing paid staff.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 199. #572378

  earraí agus seirbhísí a fhaigheann fostaithe i bhfoirm ioncaim chomhchineáil;

  goods and services received as income in kind by employees;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 200. #572912

  coimisiúin, síntí láimhe, táillí tinrimh agus táillí stiúrthóirí arna n-íoc le fostaithe;

  commissions, tips, attendance and directors' fees paid to employees;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 201. #572928

  íocaíochtaí a dhéanann fostóirí chun tairbhe fostaithe le comhairlí oibreacha nó le comhlachtaí dá leithéidí;

  payments for the benefit of employees, made by employers to works councils or similar bodies;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 202. #572961

  Ansin, taifeadtar gurb iad na fostaithe a d’íoc as na ranníocaíochtaí leis na hárachóirí.

  The employees are then recorded as paying the contributions to the insurers.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 203. #572989

  ar bhonn céatadáin réasúnta de phá agus tuarastail a íoctar le fostaithe reatha;

  on the basis of a reasonable percentage of wages and salaries paid to current employees;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 204. #573467

  aistrithe reatha agus aistrithe cnapshuime ó scéimeanna a eagraíonn fostaithe thar ceann a gcuid fostaithe, iarfhostaithe nó cleithiúnaithe (scéimeanna árachais shóisialta eile a bhaineann le fostaíocht).

  current and lump sum transfers from schemes organised by employers on behalf of their employees, ex-employees or dependants (other employment related social insurance schemes).

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 205. #573468

  Féadfaidh fostaithe agus/nó fostóirí ranníocaíochtaí a dhéanamh;

  Contributions may be made by employees and/or employers;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 206. #573529

  Freagraíonn siad do shreabhadh D.122 faoi mar atá tuairiscithe i gcúiteamh fostaithe.

  They correspond to flow D.122 as described under compensation of employees.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 207. #573919

  AF.7 Díorthaigh airgeadais agus scair-roghanna fostaithe;

  AF.7 Financial derivatives and employee stock options;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 208. #573931

  F.7 Díorthaigh airgeadais agus scair-roghanna fostaithe;

  F.7 financial derivatives and employee stock options;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 209. #574522

  Déantar díorthaigh airgeadais agus scair-roghanna fostaithe a roinnt in dhá fhochatagóir:

  Financial derivatives and employee stock options are divided into two subcategories:

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 210. #574524

  scair-roghanna fostaithe (F.72).

  employee stock options (F.72).

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 211. #574621

  ba cheart sreafaí íocaíochtaí eile a thaifeadadh faoi "díorthaigh airgeadais agus scair-roghanna fostaithe" (F.7).

  streams of other payments are to be recorded under the financial derivatives and employee stock options (F.7) category.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 212. #574690

  Éilimh shoshannta airgeadais is ea urrúis, díorthaigh airgeadais agus scair-roghanna fostaithe (AF.7).

  Securities, financial derivatives and employee stock options (AF.7) are negotiable financial claims.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 213. #574692

  Ní aicmítear díorthaigh airgeadais agus scair-roghanna fostaithe mar urrúis fiú más ionstraimí soshannta airgeadais iad.

  Financial derivatives and employee stock options are not classified as securities even if they are negotiable financial instruments.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 214. #575554

  D.1 Cúiteamh fostaithe

  D.1 Compensation of employees

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 215. #575872

  Faisnéis luachmhar bhreise is ea miondealú idir fostaithe agus oibrithe féinchuntais.

  A breakdown into employees and own-account workers is valuable additional information.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 216. #575965

  pá agus tuarastail, lena n-áirítear: ranníocaíochtaí sóisialta fostaithe;

  wages and salaries, including social contributions by employees

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 217. #576365

  Is fostaithe nó daoine féinfhostaithe iad na daoine i bhfostaíocht.

  Persons in employment are employees or self-employed persons.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 218. #576368

  Freagraíonn "fostaithe" do shainmhíniú na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair ar "fostaíocht íoctha".

  "Employees" correspond to the ILO definition of "paid employment".

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 219. #576372

  Áirítear na catagóirí fostaithe seo a leanas:

  The following categories of employees are included:

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 220. #576409

  fostaithe áitiúla na gcomhlachtaí rialtais ghinearálta sin atá suite lasmuigh den chríoch eacnamaíoch.

  local employees of general government bodies situated outside the economic territory.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 221. #576413

  fostaithe áitiúla de chuid gníomhaireachtaí rialtas eachtrach atá suite ar chríoch gheografach na tíre;

  local employees of foreign government agencies located on the geographic territory of the country;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 222. #576441

  Sa sainmhíniú sin ar phost, cumhdaítear poist fostaithe agus poist féinfhostaíochta araon:

  In this definition of a job, both employee and self-employment jobs are covered;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 223. #576855

  Maidir le táirgeoirí, leithdháiltear cúiteamh d’fhostaithe ar na APGanna áitiúla ina bhfuil na daoine fostaithe.

  For producers, compensation of employees is allocated to the local KAUs where the people are employed.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 224. #577984

  Ranníocann teaghlaigh (sealbhóirí polasaithe/fostaithe) 1,5.

  Households (the policyholders/employees) contribute 1,5.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 225. #578529

  Díorthaigh airgeadais agus scair-roghanna fostaithe

  Financial derivatives and employee stock options

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 226. #580898

  F.7 Díorthaigh airgeadais agus scair-roghanna fostaithe

  F.7 Financial derivatives and employee stock options

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 227. #580965

  Fostaíocht agus fostaithe:

  Employment and employees:

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 228. #580966

  cónaithigh agus neamhchónaithigh atá fostaithe ag aonaid chónaitheacha táirgthe (Coincheap Intíre, CI).

  residents and non-residents employed by resident producer units (Domestic Concept, DC).

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 229. #612656

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984

  Protection of Employees (Employers’ Insolvency) Act 1984

  CRIMINAL JUSTICE ACT 2011

 230. #612657

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe), 2003

  Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003

  CRIMINAL JUSTICE ACT 2011

 231. #613035

  Leasú ar an Acht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984

  Amendment of Protection of Employees (Employers’ Insolvency) Act 1984

  CRIMINAL JUSTICE ACT 2011

 232. #613038

  (2) Leasaítear alt 6 den Acht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984 (arna leasú amhlaidh)—

  (2) Section 6 of the Protection of Employees (Employers’ Insolvency) Act 1984 (as so amended) is amended—

  CRIMINAL JUSTICE ACT 2011

 233. #613802

  Stiúrthóirí do thabhairt aird ar leasanna fostaithe.

  Directors to have regard to interests of employees.

  COMPANIES ACT, 1990

 234. #615044

  (iv) fostaithe de chuid na cuideachta ina gcuimsítear leath ar a laghad de líon na ndaoine a bheidh fostaithe i gcáil lánaimseartha ag an gcuideachta;

  (iv) employees of the company comprising at least half in number of the persons employed in a full-time capacity by the company;

  COMPANIES ACT, 1990

 235. #616449

  Fostaithe de chuid an Bhoird.

  Employees of Board.

  NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011

 236. #616559

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe), 2003

  Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003

  NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011

 237. #616560

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001

  Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001

  NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011

 238. #616711

  (d) fostaithe agus iarfhostaithe an Bhoird, agus

  (d) the employees and former employees of the Board, and

  NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011

 239. #616864

  Comhaltaí, Coistí agus Fostaithe an Bhoird

  Members, Committees and Employees of Board

  NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011

 240. #617597

  (b)an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001;

  (b)the Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001;

  NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011

 241. #617598

  (c)an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe), 2003;

  (c)the Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003;

  NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011

 242. #617750

  Fostaithe de chuid an Bhoird.

  Employees of Board.

  NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011

 243. #617849

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe), 2003

  Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003

  NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011

 244. #617850

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (ObairPháirtaimseartha), 2001

  Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001

  NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011

 245. #642873

  Beidh faisnéis a mhalartaítear ar an dóigh sin clúdaithe le hoibleagáid na rúndachta gairmiúla a bhfuil daoine atá fostaithe, nó a bhí fostaithe tráth, ag údaráis inniúla faoina réir.

  Information thus exchanged shall be covered by the obligation of professional secrecy, to which persons employed or formerly employed by competent authorities are subject.

  Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC Text with EEA relevance

 246. #645441

  tábhacht na heagraíochta do na geallsealbhóirí agus na fostaithe

  importance to the stakeholders and employees of the organisation

  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 247. #650373

  daoine fostaithe, lena n-áirítear daoine féinfhostaithe*

  employed, including self-employed*,

  Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006

 248. #650408

  rannpháirtithe faoi mhíbhuntáiste atá fostaithe, lena n-áirítear féinfhostaíocht, 6 mhí tar éis dóibh fágáil**.

  disadvantaged participants in employment, including self-employment, six months after leaving**.

  Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006

 249. #689469

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001 (Uimh.

  Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001 (No. 45)

  County Enterprise Boards (Dissolution) Act 2014

 250. #689556

  (b) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001;

  (b) the Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001;

  County Enterprise Boards (Dissolution) Act 2014

 251. #696382

  Ar an liosta, féadfar a áireamh idirghabhálaithe atá fostaithe ag an Oifig agus idirghabhálaithe nach bhfuil fostaithe amhlaidh.

  The list may include mediators who are employed by the Office, and mediators who are not so employed.

  Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Text with EEA relevance)

 252. #711968

  ciallaíonn “aighnitheoir” duine nádúrtha atá fostaithe ag an rannchuiditheoir chun na críche sonraí ionchuir a rannchuidiú;

  ‘submitter’ means a natural person employed by the contributor for the purpose of contributing input data;

  Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 (Text with EEA relevance)

 253. #714588

  “Díorthaigh airgeadais (seachas cúlchistí) agus scair-roghanna fostaithe:

  ‘Financial derivatives(other than reserves) and employee stock options

  Regulation (EU) 2016/1013 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 amending Regulation (EC) No 184/2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment (Text with EEA relevance)

 254. #731437

  an pearsanra atá fostaithe;

  the personnel employed;

  Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC

 255. #736172

  Cearta fostaithe a chosaint

  Protection of employees' rights

  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (Text with EEA relevance. )

 256. #736395

  foráil a dhéanamh don leibhéal céanna rannpháirtíochta fostaithe ar a laghad agus a bhí sna cuideachtaí atá ag cumasc, arna thomhas trí thagairt a dhéanamh don chion ionadaithe fostaithe i measc chomhaltaí an orgáin riaracháin nó maoirseachta nó a gcoistí nó an ghrúpa bainistíochta a chumhdaíonn aonaid bhrabúis na cuideachta, faoi réir ionadaíocht fostaithe; nó

  provide for at least the same level of employee participation as operated in the relevant merging companies, measured by reference to the proportion of employee representatives amongst the members of the administrative or supervisory organ or their committees or of the management group which covers the profit units of the company, subject to employee representation; or

  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (Text with EEA relevance. )

 257. #736412

  Ní bheidh sé mar thoradh ar chearta rannpháirtíochta a shíneadh chuig fostaithe na cuideachta a thiocfaidh as an gcumasc trasteorann a bheidh fostaithe i mBallstáit eile, dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 2, go mbeidh oibleagáid ar na Ballstáit a roghnaíonn déanamh amhlaidh na fostaithe sin a chur san áireamh agus na tairseacha lucht saothair á ríomh as a dtiocfaidh cearta rannpháirtíochta faoin dlí náisiúnta.

  The extension of participation rights to employees of the company resulting from the cross-border merger employed in other Member States, referred to in point (b) of paragraph 2, shall not entail any obligation for Member States which choose to do so to take those employees into account when calculating the size of workforce thresholds giving rise to participation rights under national law.

  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (Text with EEA relevance. )

 258. #737352

  Cearta fostaithe a chosaint

  Safeguarding of employees’ rights

  Regulation (EU) 2017/352 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2017 establishing a framework for the provision of port services and common rules on the financial transparency of ports (Text with EEA relevance)

 259. #751724

  Ar an liosta, féadfar a áireamh idirghabhálaithe atá fostaithe ag an Oifig agus idirghabhálaithe nach bhfuil fostaithe amhlaidh.

  The list may include mediators who are employed by the Office, and mediators who are not so employed.

  Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (Text with EEA relevance. )

 260. #753055

  Ach stiúrthóirí agus fostaithe a dhreasú urrúis a shealbhú ina gcuideachta féin, is féidir dea-thionchar a imirt ar rialáil cuideachtaí agus tionchar fadtéarmach a imirt ar thiomantas fostaithe agus ar bhraistint na húinéireachta ina measc, sa chaoi go mbeidh leasanna na scairshealbhóirí agus leasanna na bhfostaithe ag teacht le chéile, agus deiseanna infheistíochta á dtabhairt do na fostaithe.

  Incentivising directors and employees to hold securities of their own company can have a positive impact on companies’ governance and help create long-term value by fostering employees’ dedication and sense of ownership, aligning the respective interests of shareholders and employees, and providing the latter with investment opportunities.

  Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/ECText with EEA relevance.

 261. #754175

  D. Fostaithe

  D. Employees

  Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/ECText with EEA relevance.

 262. #765200

  Dualgas fostathóra i dtaobh aánach is iníoctha agá fostaithe.

  Duty of employer in relation to tax payable by his employees.

  Number 21 of 1923: FINANCE ACT, 1923

 263. #779467

  Fostaithe Tigh Eadar-Chuntais Bóithre Iarainn na hÉireann.

  Employees of Irish Railway Clearing House.

  Number 29 of 1924: RAILWAYS ACT, 1924

 264. #780010

  Coiníollacha seirbhíse fostaithe bóthair iarainn do regleáil.

  Regulation of conditions of service of railway employees.

  Number 29 of 1924: RAILWAYS ACT, 1924

 265. #789601

  Fostaithe do chur ar aois-liúntas.

  Superannuation of employees.

  Number 5 of 1925: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1925

 266. #801077

  ACHT NA nÚDARÁS nÁITIÚIL (OIFIGIGH AGUS FOSTAITHE), 1926.

  LOCAL AUTHORITIES (OFFICERS AND EMPLOYEES) ACT, 1926

  Number 39 of 1926: LOCAL AUTHORITIES (OFFICERS AND EMPLOYEES) ACT, 1926

 267. #801206

  —Féadfar Acht na nUdarás nAitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 , do ghairm den Acht so.

  —This Act may be cited as the Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926 .

  Number 39 of 1926: LOCAL AUTHORITIES (OFFICERS AND EMPLOYEES) ACT, 1926

 268. #831307

  Fostaithe cóluchtaí díochurtha.

  Employees of abolished bodies.

  Number 27 of 1930: LOCAL GOVERNMENT (DUBLIN) ACT, 1930

 269. #831598

  Fostaithe Buirge do chur ar aois-liúntas.

  Superannuation of Borough employees.

  Number 27 of 1930: LOCAL GOVERNMENT (DUBLIN) ACT, 1930

 270. #859343

  Coinníollacha seirbhíse fostaithe cuideachtan bóthair iarainn, in iompar de bhóthar, do rialáil.

  Regulation of conditions of service of road transport employees of railway company.

  Number 9 of 1933: RAILWAYS ACT, 1933

 271. #859454

  Ní bhainfidh alt 55 den Phríomh-Acht le fostaithe in iompar de bhóthar.

  Section 55 of the Principal Act not to apply to road transport employees.

  Number 9 of 1933: RAILWAYS ACT, 1933

 272. #879123

  Fostaithe do chur ar aois-liúntas.

  Superannuation of employees.

  Number 35 of 1934: LIMERICK CITY MANAGEMENT ACT, 1934

 273. #879131

  Fostaithe sa gheas-ghnó do chur ar aois-liúntas.

  Superannuation of employees of the gas undertaking.

  Number 35 of 1934: LIMERICK CITY MANAGEMENT ACT, 1934

 274. #916557

  ACHT NA nÚDARÁS nÁITIÚIL (FOSTAITHE LEICTRICIÚLA), 1937.

  LOCAL AUTHORITIES (ELECTRICAL EMPLOYEES) ACT, 1937

  Number 13 of 1937: LOCAL AUTHORITIES (ELECTRICAL EMPLOYEES) ACT, 1937

 275. #916589

  3. —Féadfar Acht na nUdarás nAitiúil (Fostaithe Leictriciúla).

  3.

  Number 13 of 1937: LOCAL AUTHORITIES (ELECTRICAL EMPLOYEES) ACT, 1937

 276. #933950

  ACHT UM LAETHEANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1939.

  HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1939

  Number 1 of 1939: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1939

 277. #934553

  —(1) Féadfar an tAcht um Laetheanta Saoire (Fostaithe), 1939 , do ghairm den Acht so.

  —(1) This Act may be cited as the Holidays (Employees) Act, 1939 .

  Number 1 of 1939: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1939

 278. #934562

  Lch. Roimhe Seo (ACHT UM LAETHEANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1939)

  Previous (No. 1/1939: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1939)

  Number 1 of 1939: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1939

 279. #934563

  ACHT UM LAETHEANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1939

  No. 1/1939: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1939

  Number 1 of 1939: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1939

 280. #942750

  Fostaithe do chur ar aoisliúntas.

  Superannuation of employees.

  Number 25 of 1939: WATERFORD CITY MANAGEMENT ACT, 1939

 281. #945002

  Acht na nUdarás nAitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 .

  The Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926 .

  Number 27 of 1939: PUBLIC ASSISTANCE ACT, 1939

 282. #951266

  ACHT CHUN ACHTA NA nÚDARÁS nÁITIÚIL (OIFIGIGH AGUS FOSTAITHE), 1926 , DO LEASÚ.

  AN ACT TO AMEND THE LOCAL AUTHORITIES (OFFICERS AND EMPLOYEES) ACT, 1926 .

  Number 15 of 1940: LOCAL AUTHORITIES (OFFICERS AND EMPLOYEES) (AMENDMENT) ACT, 1940

 283. #951302

  —(1) Féadfar Acht na nUdarás nAitiúil (Oifigigh agus Fostaithe) (Leasú), 1940 , do ghairm den Acht so.

  —(1) This Act may be cited as the Local Authorities (Officers and Employees) (Amendment) Act, 1940.

  Number 15 of 1940: LOCAL AUTHORITIES (OFFICERS AND EMPLOYEES) (AMENDMENT) ACT, 1940

 284. #966027

  Comhacht don Bhord chun liúntais fhoirlíontacha d'íoc le fostaithe scoth-aosta áirithe.

  Power to the Board to pay supplementary allowances to certain elderly employees.

  Number 17 of 1942: ELECTRICITY SUPPLY BOARD (SUPERANNUATION) ACT, 1942

 285. #976977

  Comhaontuithe rialálfas coinníollacha seirbhíse fostaithe bóthar-iompair cuideachtana iarnróid do lóisteáil leis an Aire.

  Deposit with Minister of agreements regulating conditions of service of road transport employees of railway company.

  Number 21 of 1944: TRANSPORT ACT, 1944

 286. #1000457

  Alt 2 d'Acht na nUdarás Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe), 1926, a leasú.

  Amendment of section 2 of Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926 .

  Number 24 of 1946: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1946

 287. #1021517

  Na rátaí ranníoca i leith ranníocóirí fostaithe.

  Rates of contributions in respect of employed contributors.

  Number 17 of 1948: SOCIAL WELFARE ACT, 1948

 288. #1021523

  Ranníoca ó Fhostóirí agus ó Ranníocóirí Fostaithe.

  Contributions by Employers and Employed Contributors.

  Number 17 of 1948: SOCIAL WELFARE ACT, 1948

 289. #1021646

  Na rátaí seachtainiúla ranníoca is iníoctha ag daoine fostaithe agus ag fostóirí.

  Weekly rates of contributions payable by employed persons and employers.

  Number 17 of 1948: SOCIAL WELFARE ACT, 1948

 290. #1021649

  An saghas duine fostaithe

  Weekly rate of benefits

  Number 17 of 1948: SOCIAL WELFARE ACT, 1948

 291. #1021650

  Ag an duine fostaithe

  By the employed person

  Number 17 of 1948: SOCIAL WELFARE ACT, 1948

 292. #1021949

  Iníoctha i gcás daoine fostaithe

  Payable in case of employed person

  Number 17 of 1948: SOCIAL WELFARE ACT, 1948

 293. #1021951

  Ag an duine fostaithe

  By the employer person

  Number 17 of 1948: SOCIAL WELFARE ACT, 1948

 294. #1021967

  Iníoctha i gcás daoine fostaithe

  Payable in case of employed person

  Number 17 of 1948: SOCIAL WELFARE ACT, 1948

 295. #1021969

  Ag an duine fostaithe

  By the employer person

  Number 17 of 1948: SOCIAL WELFARE ACT, 1948

 296. #1023711

  (a) leanúnachas seirbhíse leis an mBord a mhéid a bhaineas sin le fostaithe coiteanna,

  ( a ) continuity of service with the Board so far as concerns general employees,

  Number 12 of 1949: ELECTRICITY (SUPPLY) (AMENDMENT) ACT, 1949

 297. #1031986

  Oifigigh agus fostaithe an Chumainn d'aistriú.

  Transfer of officers and employees of the Society.

  Number 14 of 1950: SOCIAL WELFARE ACT, 1950

 298. #1035790

  Acht na nUdarás nAitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 .

  Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926 .

  Number 26 of 1950: LOCAL GOVERNMENT (REPEAL OF ENACTMENTS) ACT, 1950

 299. #1043596

  ciallaíonn “fostaíocht inárachuithe” fostaíocht de shaghas go mba ranníocóir fostaithe duine, os cionn sé bliana déag d'aois agus faoi bhun aoise inphinsin, a bheadh fostaithe léi;

  "insurable employment" means employment such that a person, over the age of sixteen years and under pensionable age, employed therein would be an employed contributor;

  Number 11 of 1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952

 300. #1043747

  (b) mura bhfuarthas aon luach saothair in aghaidh aon tseachtaine den tsórt sin, agus murar thug ranníocóir fostaithe aon tseirbhísí lena linn, nó murar thug ranníocóir fostaithe aon tseirbhísí i rith aon tseachtaine den tsórt sin agus go bhfuair an ranníocóir fostaithe sochar míchumais nó liúntas máithreachais in aghaidh na seachtaine sin go léir nó in aghaidh coda dhi, ní dhlífidh an fostóir aon ranníoc d'íoc thar a cheann féin ná thar ceann an ranníocóra fhostaithe in aghaidh na seachtaine sin.

  ( b ) where no remuneration has been received for, and no services have been rendered by an employed contributor during, any such week, or where no services have been rendered by an employed contributor during any such week and the employed contributor has been in receipt of disability benefit or maternity allowance for the whole or any part of that week, the employer shall not be liable to pay any contribution either on his own behalf or on behalf of the employed contributor for that week.

  Number 11 of 1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952

 301. #1044959

  Na Rátaí Ranníoca i Leith Ranníocóirí Fostaithe.

  RATES OR CONTRIBUTIONS IN RESPECT OF EMPLOYED CONTRIBUTORS.

  Number 11 of 1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952

 302. #1044963

  Ranníoca ó Fhostóirí agus ó Ranníocóirí Fostaithe.

  CONTRIBUTIONS BY EMPLOYERS AND EMPLOYED CONTRIBUTORS.

  Number 11 of 1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952

 303. #1044966

  Le n-íoc ag an ranníocóir fostaithe (fear nó bean)

  To be paid by the employed contributor (man or woman)

  Number 11 of 1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952

 304. #1045036

  NA Rátaí Seachtainiúla Ranníoca is Iníoctha ag Daoine Fostaithe agus ag Fostóirí.

  WEEKLY RATES OF CONTRIBUTIONS PAYABLE BY EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYERS.

  Number 11 of 1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952

 305. #1045038

  An aicme dhuine fostaithe.

  Class of employed person.

  Number 11 of 1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952

 306. #1045041

  Ag an duine fostaithe

  By the employed person

  Number 11 of 1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952

 307. #1045435

  Iníoctha i gcás daoine fostaithe

  Payable in case of employed persons

  Number 11 of 1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952

 308. #1045437

  Ag an duine fostaithe

  By the employed person

  Number 11 of 1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952

 309. #1045706

  (a) iníoctha ag an ranníocóir 2s. fostaithe:

  ( a ) payable by the employed contributor: 2s. 4d.

  Number 11 of 1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952

 310. #1045716

  (a) iníoctha ag an ranníocóir fostaithe:

  ( a ) payable by the employed contributor:

  Number 11 of 1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952

 311. #1045725

  (a) iníoctha ag an ranníocóir fostaithe:

  ( a ) payable by the employed contributor:

  Number 11 of 1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952

 312. #1058778

  Díolúine phearsanta oifigeach agus fostaithe consalachta.

  Personal immunity of consular officers and employees.

  Number 10 of 1954: CONSULAR CONVENTIONS ACT, 1954

 313. #1058806

  Bratacha a chrochadh ar longa Eireannacha a bheas fostaithe ag oifigigh chonsalachta.

  Flying of flags on Irish ships employed by consular officers.

  Number 10 of 1954: CONSULAR CONVENTIONS ACT, 1954

 314. #1064843

  Coinníollacha agus téarmaí seirbhíse fostaithe sibhialta.

  The conditions and terms of service of civilian employees.

  Number 18 of 1954: DEFENCE ACT, 1954

 315. #1072747

  Acht na nUdarás nAitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 .

  Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926 .

  Number 9 of 1955: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1955

 316. #1072949

  (4) Chun críocha an Achta seo measfar príntíseach a bheith ina dhuine atá fostaithe.

  (4) For the purposes of this Act, an apprentice shall be deemed to be a person employed.

  Number 10 of 1955: FACTORIES ACT, 1955

 317. #1074088

  (d) dualgais a chur ar únaerí, daoine fostaithe agus daoine eile, maraon le háititheoirí.

  ( d ) impose duties on owners, employed persons and other persons, as well as on occupiers.

  Number 10 of 1955: FACTORIES ACT, 1955

 318. #1074913

  —(1) Coimeádfar crochta suas ag na príomh-bhealaigh trína dtéann daoine fostaithe isteach i monarcha—

  —(1) There shall be kept posted at the principal entrances of a factory at which employed persons enter—

  Number 10 of 1955: FACTORIES ACT, 1955

 319. #1093740

  Díolúintí agus pribhléidí oifigeach agus fostaithe.

  Immunities and privileges of officers and employees.

  Number 18 of 1957: BRETTON WOODS AGREEMENTS ACT, 1957

 320. #1093742

  Maidir le rialtóirí, stiúrthóirí feidhmiúcháin, malairtigh, oifigigh agus fostaithe uile an Chiste

  All governors executive directors, alternates, officers and employees of the Fund

  Number 18 of 1957: BRETTON WOODS AGREEMENTS ACT, 1957

 321. #1094910

  Díolúintí agus pribhléidí oifigeach agus fostaithe.

  Immunities and privileges of officers and employees.

  Number 18 of 1957: BRETTON WOODS AGREEMENTS ACT, 1957

 322. #1094912

  Maidir le rialtóirí, stiúrthóirí feidhmiúcháin, malairtigh, oifigigh agus fostaithe uile an Bhainc

  All governors, executive directors, alternates, officers and employees of the Bank

  Number 18 of 1957: BRETTON WOODS AGREEMENTS ACT, 1957

 323. #1098760

  (2) Chun críocha an Achta seo, measfar printíseach a bheith ina dhuine atá fostaithe.

  (2) For the purposes of this Act, an apprentice shall be deemed to be a person employed.

  Number 3 of 1958: OFFICE PREMISES ACT, 1958

 324. #1104090

  Scéimeanna aoisliúntais láithreacha a bhuanú i gcás fostaithe Oibreacha Dhún Dealgan.

  Continuance of existing superannuation schemes in relation to employees of Dundalk Works.

  Number 20 of 1958: GREAT NORTHERN RAILWAY ACT, 1958

 325. #1104794

  Díolúintí agus Pribhléidí Oifigeach agus Fostaithe.

  Immunities and Privileges of Officers and Employees.

  Number 22 of 1958: INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION ACT, 1958

 326. #1104796

  Maidir le Rialtóirí, Stiúrthóirí, Malartaigh, oifigigh agus fostaithe uile na Corparáide:

  All Governors, Directors, Alternates, officers and employees of the Corporation:

  Number 22 of 1958: INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION ACT, 1958

 327. #1105492

  Eolas i dtaobh íocaíochtaí le fostaithe.

  Information as to payments to employees.

  Number 25 of 1958: FINANCE ACT, 1958

 328. #1121569

  —(1) Cuirfidh an Coimisiún faoi deara, aon uair a iarrfaidh an tAire orthu é, fiosrúchán a dhéanamh i dtaobh diúltú nó diúltú líomhnaithe ag fostóirí nó fostaithe (nó ag aon chuallaíocht fostóirí nó fostaithe nó fostóirí agus fostaithe) ábhair áirithe nó modhanna áirithe a úsáid chun críocha monaraíochta nó foirgníochta.

  —(1) The Commission shall, whenever so requested by the Minister, cause an enquiry to be held into the refusal or alleged refusal by employers or employees (or any combination of employers or of employees or of employers and employees) to use particular materials or particular methods for manufacturing or construction purposes.

  Number 37 of 1959: RESTRICTIVE TRADE PRACTICES (AMENDMENT) ACT, 1959

 329. #1122603

  (b) na daoine a bheidh fostaithe aige ar mhodh printíseachta leis an gceird agus sa cheantar measfar nach bhfuil siad fostaithe amhlaidh.

  ( b ) persons employed by him by way of apprenticeship in the trade and in the district shall be regarded as not being so employed.

  Number 39 of 1959: APPRENTICESHIP ACT, 1959

 330. #1125731

  (d) Achtanna na nÚdarás nÁitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 agus 1940,

  ( d ) the Local Authorities (Officers and Employees) Acts, 1926 and 1940,

  Number 9 of 1960: HEALTH AUTHORITIES ACT, 1960

 331. #1130715

  I gcás gur fostaíocht ban-ranníocóra fostaithe í an fhostaíocht, agus gur le seirbhís tís is mó atá sí fostaithe, beidh ranníocaí fostaíochta de réir ráta speisialta ann mar leanas: (a) iníoctha ag an ranníocóir fostaithe: 2s.

  [GA]

  Number 25 of 1960: SOCIAL WELFARE (AMENDMENT) ACT, 1960

 332. #1132642

  Díolúintí agus Príbhléidí Oifigeach agus Fostaithe.

  Immunities and Privileges of Officers and Employees.

  Number 35 of 1960: INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION ACT, 1960

 333. #1132644

  Maidir le Rialtóirí, Stiúrthóirí Feidhmiúcháin, Malartaigh, oifigigh agus fostaithe uile an Chomhlachais:

  All Governors, Executive Directors, Alternates, officers and employees of the Association

  Number 35 of 1960: INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION ACT, 1960

 334. #1143545

  Forálacha maidir le hoifigigh faoi thuarastal agus fostaithe faoi thuarastal.

  Provisions as regards salaried officers and salaried employees. [GA]

  Number 21 of 1961: HOSPITALS FEDERATION AND AMALGAMATION ACT, 1961

 335. #1144081

  “(dd) i dtaobh duine a bheith fostaithe i bhfostaíocht inárachaithe”,

  "( dd ) as to whether a person is or was employed in an insurable employment,",

  Number 22 of 1961: SOCIAL WELFARE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1961

 336. #1148834

  AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961.

  HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1961

  Number 33 of 1961: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1961

 337. #1148844

  Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961)

  Previous (No. 33/1961: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1961)

  Number 33 of 1961: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1961

 338. #1148846

  AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961

  No. 33/1961: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1961

  Number 33 of 1961: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1961

 339. #1148853

  —(1) Féadfar an tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1961 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Holidays (Employees) Act, 1961 .

  Number 33 of 1961: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1961

 340. #1148923

  (h) is duine atá fostaithe ag an Stát nó faoin Stát agus nach—

  ( h ) a person who is employed by or under the State not being—

  Number 33 of 1961: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1961

 341. #1148929

  (iii) duine atá fostaithe amhlaidh i bpost neamhbhunaithe mar cheardaí nó mar oibrí oilte eile,

  (iii) a person so employed in an unestablished position as an artisan or other skilled labourer,

  Number 33 of 1961: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1961

 342. #1148931

  (i) is duine atá fostaithe mar iascaire, nó

  ( i ) employed as a fisherman, or

  Number 33 of 1961: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1961

 343. #1149005

  (3) Aisghairtear leis seo an tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1939.

  (3) The Holidays (Employees) Act, 1939 is hereby repealed.

  Number 33 of 1961: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1961

 344. #1149016

  AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961

  No. 33/1961: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1961

  Number 33 of 1961: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1961

 345. #1149184

  AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961

  No. 33/1961: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1961

  Number 33 of 1961: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1961

 346. #1149371

  AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961

  No. 33/1961: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1961

  Number 33 of 1961: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1961

 347. #1154244

  Gan fostaithe a íoc ach in airgead réidh.

  Employees not to be paid otherwise than in ready money. [Ss.

  Number 5 of 1962: SHORT TITLES ACT, 1962

 348. #1161153

  “(2) Chun críocha an ailt seo measfar ranníocóir, cibé acu ranníocóir fostaithe nó ranníocóir saorálach é, a dhul faoi árachas tar éis dó seasca bliain d'aois a shlánú más rud é an tráth a shlánaigh sé an aois sin gur tháinig sé don chéad uair chun bheith ina ranníocóir fostaithe a bhfuil ranníocaí iníoctha ina leith atá ináirithe chun críocha na gcoinníollacha ranníoca le haghaidh pinsin seanaoise (ranníocach) agus nach raibh sé ina ranníocóir fostaithe faoi na hAchtanna Árachais Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1952, sular shlánaigh sé seasca bliain d'aois.”

  "(2) For the purposes of this section the entry into insurance of a contributor, whether an employed contributor or a voluntary contributor, shall be deemed to have occurred after he had attained the age of sixty if after the time of such attainment he became for the first time an employed contributor in respect of whom contributions reckonable for the purposes of the contribution conditions for an old age (contributory) pension are payable and he had not been an employed contributor under the National Health Insurance Acts, 1911 to 1952, before attaining the age of sixty."

  Number 17 of 1962: SOCIAL WELFARE MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1962

 349. #1191550

  Díospóidí maidir le haireagáin a rinne fostaithe.

  Disputes as to inventions made by employees.

  Number 12 of 1964: PATENTS ACT, 1964

 350. #1201273

  Conraitheoirí agus a gcuid fostaithe a dhícháiliú chun a gceaptha mar bhainisteoirí nó ionadaithe mianaigh.

  Disqualification of contractors and their employees for appointment as managers or deputies of mines.

  Number 7 of 1965: MINES AND QUARRIES ACT, 1965

 351. #1202412

  Daoine Fostaithe i gCoitinne

  Employed Persons Generally

  Number 7 of 1965: MINES AND QUARRIES ACT, 1965

 352. #1212829

  (b) i gcás nach indéanta, mar gheall ar gur chorrfhostaíocht an fhostaíocht nó mar gheall ar théarmaí na fostaíochta, an ráta luach saothair a ríomh a chuirfeadh an fostóir ar fáil in aghaidh gnáth-sheachtaine iomláine oibre tráth na tionóisce iomchuí, go bhféadfar aird a thabhairt ar an méid seachtainiúil a bhí á thuilleamh an tráth sin ag duine a bhí fostaithe leis an obair chéanna ag an bhfostóir céanna, nó mura raibh aon duine fostaithe amhlaidh, ag duine sa ghrád céanna a bhí fostaithe leis an aicme chéanna fostaíochta agus sa cheantar céanna, agus

  ( b ) where by reason of the casual nature of the employment or the terms of the employment, it is impracticable to compute the rate of remuneration which would be provided by the employer for a full normal working week at the time of the relevant accident, regard may be had to the weekly amount which was being earned at that time by a person employed at the same work by the same employer, or if there is no person so employed, by a person in the same grade employed in the same class of employment and in the same district, and

  Number 16 of 1966: SOCIAL WELFARE (OCCUPATIONAL INJURIES) ACT, 1966

 353. #1212974

  —(1) Gach uile dhuine, is cuma cén aois é, a bheidh, an lá ceaptha nó dá éis, fostaithe le fostaíocht inárachaithe (díobhálacha ceirde) is ranníocóir fostaithe é agus déanfar tagairtí sna hAchtanna do ranníocóir fostaithe a fhorléiriú dá réir sin.

  —(1) Every person, irrespective of age, who, on or after the appointed day, is employed in insurable (occupational injuries) employment shall be an employed contributor and references in the Acts to an employed contributor shall be construed accordingly.

  Number 16 of 1966: SOCIAL WELFARE (OCCUPATIONAL INJURIES) ACT, 1966

 354. #1212976

  (2) Maidir le ranníocóir fostaithe nár ranníocóir mura mbeadh fo-alt (1) den alt seo—

  (2) As respects an employed contributor who, but for subsection (1) of this section, would not be an employed contributor—

  Number 16 of 1966: SOCIAL WELFARE (OCCUPATIONAL INJURIES) ACT, 1966

 355. #1218321

  (a) iníoctha ag an ranníocóir fostaithe:

  ( a ) payable by the employed contributor:

  Number 24 of 1966: SOCIAL WELFARE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1966

 356. #1223445

  (i) d'aon íocaíochtaí le daoine fostaithe i leith costas,

  (i) to any payments made to employed persons in respect of expenses,

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 357. #1223447

  (ii) d'aon íocaíochtaí thar ceann daoine fostaithe agus nach mbeidh aisíoctha, agus

  (ii) to any payments made on behalf of employed persons and not repaid, and

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 358. #1223451

  (b) Folaíonn an tagairt i mír (a) (i) d'íocaíochtaí le daoine fostaithe i leith caiteachas tagairt do shuimeanna a soláthraíodh do dhuine fostaithe agus a d'íoc sé amach.

  ( b ) The reference in paragraph (a) (i) to payments made to employed persons in respect of expenses includes a reference to sums put at the disposal of an employed person and paid away by him.

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 359. #1233168

  (g) ciallaíonn “comhaltaí an phoist chonsalachta” oifigigh chonsalachta, fostaithe consalachta, agus comhaltaí na foirne seirbhíse;

  ( g ) "members of the consular post" means consular officers, consular employees and members of the service staff;

  Number 8 of 1967: DIPLOMATIC RELATIONS AND IMMUNITIES ACT, 1967

 360. #1237641

  —I gcás ina dtiocfaidh duine chun bheith ina ranníocóir fostaithe de bhua alt 36 (1) den Acht Leasa Shóisialaigh (Díobhálacha Ceirde), 1966 , agus nár ranníocóir fostaithe é ar leithligh ón alt sin, measfar nach teacht faoi árachas chun críocha mhír 4 agus mhír 6 (a cuireadh isteach le hAcht 1960) den Cheathrú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 a theacht faoi árachas de bhua an ailt sin agus chun na gcríocha sin measfar a theacht faoi árachas do tharlú nuair a thiocfaidh sé i gcéadóir chun bheith ina ranníocóir fostaithe de bhua alt 4 d'Acht 1952.

  —Where a person becomes an employed contributor by virtue of section 36 (1) of the Social Welfare (Occupational Injuries) Act, 1966 , and would not, apart from that section, be an employed contributor, his entry into insurance by virtue of that section shall be deemed not to be an entry into insurance for the purposes of paragraphs 4 and 6 (inserted by the Act of 1960) of the Fourth Schedule to the Act of 1952 and for those purposes his entry into insurance shall be deemed to occur when he first becomes an employed contributor by virtue of section 4 of the Act of 1952.

  Number 18 of 1967: SOCIAL WELFARE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1967

 361. #1238029

  (b) go bhfuil deireadh le nó laghdú ar, nó go gceaptar go mbeidh deireadh le nó laghdú ar, riachtanas a bheith sa ghnó sin le fostaithe chun obair de chineál áirithe a dhéanamh nó le fostaithe chun obair de chineál áirithe a dhéanamh san áit a raibh sé fostaithe amhlaidh.

  ( b ) the fact that the requirements of that business for employees to carry out work of a particular kind, or for employees to carry out work of a particular kind in the place where he was so employed have ceased or diminished or are expected to cease or diminish.

  Number 21 of 1967: REDUNDANCY PAYMENTS ACT, 1967

 362. #1238433

  Íocaíochtaí seachtainiúla le fostaithe as an gCiste Iomarcaíochta.

  Weekly payments to employees from Redundancy Fund.

  Number 21 of 1967: REDUNDANCY PAYMENTS ACT, 1967

 363. #1254169

  Fostaithe a aistriú.

  Transfer of employees.

  Number 1 (Private) of 1970: THE DUBLIN CEMETERIES COMMITTEE ACT, 1970

 364. #1263473

  Fostóirí d'íoc ranníoc i leith fostaithe áirithe.

  Payment of contribution by employers in respect of certain employees.

  Number 21 of 1971: HEALTH CONTRIBUTIONS ACT, 1971

 365. #1271315

  (a) le líon beag fostaithe, nó le fostaí aonair, nó

  ( a ) a small number of employees, or to a single employee, or

  Number 19 of 1972: FINANCE ACT, 1972

 366. #1271323

  (a) féadfar a mheas gur le haicmí nó le cineálacha éagsúla a bhaineann fostaithe má bhíonn siad fostaithe ag fostóirí éagsúla, agus

  ( a ) employees may be regarded as belonging to different classes or descriptions if they are employed by different employers, and

  Number 19 of 1972: FINANCE ACT, 1972

 367. #1271325

  (b) féadfar gur fostaí aonair, nó aon líon fostaithe dá laghad, a bheidh in aicme áirithe nó i gcineál áirithe fostaithe.

  ( b ) a particular class or description of employee may consist of a single employee, or any number of employees, however small.

  Number 19 of 1972: FINANCE ACT, 1972

 368. #1271490

  (c) scéim a bhunaigh Rialtas lasmuigh den Stát chun sochar a chuid fostaithe nó go príomha chun sochar a chuid fostaithe.

  ( c ) a scheme set up by a Government outside the State for the benefit, or primarily for the benefit, of its employees.

  Number 19 of 1972: FINANCE ACT, 1972

 369. #1272075

  (ii) maidir leis na fostaithe dá chuid a mbaineann aon scéim den sórt sin leo.

  (ii) the employees of his to whom any such scheme relates.

  Number 19 of 1972: FINANCE ACT, 1972

 370. #1274979

  (a) ranníoc ag an ranníocóir fostaithe, agus

  ( a ) a contribution by the employed contributor, and

  Number 2 of 1973: SOCIAL WELFARE (PAY-RELATED BENEFIT) ACT, 1973

 371. #1276543

  (3) (a) Féadfaidh ordú faoin alt seo baint le banc amháin nó níos mó agus le haicme amháin fostaithe nó níos mó de chuid bainc amháin nó níos mó agus féadfaidh sé foráil éagsúil a dhéanamh i leith aicmí éagsúla fostaithe sa bhanc céanna nó i mbainc éagsúla nó i leith na n-aicmí céanna fostaithe i mbainc éagsúla.

  (3) ( a ) An order under this section may relate to one or more banks and to one or more classes of employee of one or more banks and may make different provision in relation to different classes of employees in the same bank or in different banks or in relation to the same classes of employees in different banks.

  Number 12 of 1973: REGULATION OF BANKS (REMUNERATION AND CONDITIONS OF EMPLOYMENT) (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1973

 372. #1280042

  AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1973 [An tiontú oifigiúil]

  HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1973

  Number 25 of 1973: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1973

 373. #1280103

  (3) Féadfaidh rialacháin fostaithe sonraithe a eisiamh ó fheidhm alt 3 nó alt 4.

  (3) Regulations may exclude specified employees from the application of section 3 or section 4.

  Number 25 of 1973: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1973

 374. #1280169

  (a) fostaí do scor de bheith fostaithe, agus

  ( a ) an employee ceases to be employed, and

  Number 25 of 1973: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1973

 375. #1280313

  —(1) Féadfar an tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Number 25 of 1973: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1973

 376. #1280324

  Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1973)

  Previous (No. 25/1973: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1973)

  Number 25 of 1973: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1973

 377. #1280325

  AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1973

  No. 25/1973: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1973

  Number 25 of 1973: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1973

 378. #1284605

  ciallaíonn “fostaithe” a bheith fostaithe faoi chonradh seirbhíse nó printíseachta nó faoi chonradh obair nó saothar a dhéanamh go pearsanta;

  "employed" means employed under a contract of service or apprenticeship or a contract personally to execute any work or labour;

  Number 15 of 1974: ANTI-DISCRIMINATION (PAY) ACT, 1974

 379. #1284627

  —Measfar beirt daoine a bheith fostaithe ar an gcineál céanna oibre—

  —Two persons shall be regarded as employed on like work—

  Number 15 of 1974: ANTI-DISCRIMINATION (PAY) ACT, 1974

 380. #1285123

  (iv) gur ráiteas nó deimhniú é go raibh duine fostaithe nó dífhostaithe ar feadh tréimhse sonraithe,

  (iv) a statement or certificate that a person was employed or was unemployed for a specified period,

  Number 16 of 1974: MAINTENANCE ORDERS ACT, 1974

 381. #1286849

  Muirearú cánach i leith díbhinní áirithe a fhaigheann stiúrthóirí agus fostaithe.

  Charge to tax in respect of certain dividends received by directors and employees.

  Number 27 of 1974: FINANCE ACT, 1974

 382. #1286857

  ciallaíonn “fostaí” duine atá fostaithe ag aon chomhlacht daoine;

  "employee" means a person employed by any body of persons;

  Number 27 of 1974: FINANCE ACT, 1974

 383. #1286867

  (b) atá fostaithe ag duine a bhfuil baint aige leis an gcuideachta sin,

  ( b ) who is employed by a person connected with that company,

  Number 27 of 1974: FINANCE ACT, 1974

 384. #1288214

  Fostaíocht mar mhinistir reiligiúin i gcás maidir leis an duine fostaithe

  Employment as minister of religion where the employed person—

  Number 31 of 1974: SOCIAL WELFARE (NO. 3) ACT, 1974

 385. #1288256

  (a) iníoctha ag an ranníocóir fostaithe:

  ( a ) payable by the employed contributor:

  Number 31 of 1974: SOCIAL WELFARE (NO. 3) ACT, 1974

 386. #1288267

  (a) iníoctha ag an ranníocóir fostaithe:

  (a) payable by the employed contributor:

  Number 31 of 1974: SOCIAL WELFARE (NO. 3) ACT, 1974

 387. #1288922

  Fostaithe de chuid an Choimisiúin a bheith ina gcomhaltaí de cheachtar Teach den Oireachtas.

  Membership of either House of Oireachtas of employees of Commission.

  Number 3 of 1975: LAW REFORM COMMISSION ACT, 1975

 388. #1295312

  (3) (a) Féadfaidh ordú faoin alt seo baint a bheith aige le banc amháin nó níos mó agus le haicme amháin fostaithe nó níos mó de chuid bainc amháin nó níos mó agus foráil éagsúil a bheith ann i dtaobh aicmí éagsúla fostaithe sa bhanc céanna nó i mbainc éagsúla nó i dtaobh na n-aicmí céanna fostaithe i mbainc éagsúla.

  (3) ( a ) An order under this section may relate to one or more banks and to one or more classes of employee of one or more banks and may make different provision in relation to different classes of employees in the same bank or in different banks or in relation to the same classes of employees in different banks.

  Number 27 of 1975: REGULATION OF BANKS (REMUNERATION AND CONDITIONS OF EMPLOYMENT) (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1975

 389. #1296507

  Seirbhís ghiúiré ag fostaithe agus ag printísigh.

  Jury service by employees and apprentices.

  Number 4 of 1976: JURIES ACT, 1976

 390. #1296597

  Printísigh aturnaetha, cléirigh aturnaetha agus daoine eile atá fostaithe ar obair dhlí in oifigí aturnaetha.

  Solicitors' apprentices, solicitors' clerks and other persons employed on work of a legal character in solicitors' offices.

  Number 4 of 1976: JURIES ACT, 1976

 391. #1296607

  Daoine atá fostaithe i seirbhís leasa na Roinne Dlí agus Cirt.

  Persons employed in the welfare service of the Department of Justice.

  Number 4 of 1976: JURIES ACT, 1976

 392. #1296609

  Duine atá i gceannas saotharlainne dlí-eolaíochta nó atá fostaithe ansin.

  A person in charge of, or employed in, a forensic science laboratory. [GA]

  Number 4 of 1976: JURIES ACT, 1976

 393. #1304520

  ciallaíonn “fostaí” duine atá fostaithe ag aon chomhlacht daoine;

  "employee" means a person employed by any body of persons;

  Number 7 of 1976: ORPORATION TAX ACT, 1976

 394. #1304525

  (b) atá fostaithe ag duine a bhfuil baint aige leis an gcuideachta sin,

  ( b ) who is employed by a person connected with that company,

  Number 7 of 1976: ORPORATION TAX ACT, 1976

 395. #1310375

  Fostaithe an Bhoird.

  Employees of Board.

  Number 20 of 1976: LOCAL GOVERNMENT (PLANNING AND DEVELOPMENT) ACT, 1976

 396. #1310401

  Fostaithe an Bhoird a bheith ina gcomhaltaí de cheachtar Teach den Oireachtas nó d'údarás áitiúil.

  Membership of either House of Oireachtas or of local authority of employees of Board.

  Number 20 of 1976: LOCAL GOVERNMENT (PLANNING AND DEVELOPMENT) ACT, 1976

 397. #1316150

  (e) sonraí na gcomshocraíochtaí atá beartaithe i ndáil le fostaithe an chumainn.

  ( e ) details of the arrangements proposed in relation to employees of the society.

  Number 38 of 1976: BUILDING SOCIETIES ACT, 1976

 398. #1320116

  (ii) Achtanna na nUdarás nAitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 agus 1940,

  (ii) the Local Authorities (Officers and Employees) Acts, 1926 and 1940,

  Number 1 of 1977: LOCAL GOVERNMENT (WATER POLLUTION) ACT, 1977

 399. #1321910

  (d) go bhfuil cinnte ag an bhfostóir áirithe maidir leis an obair ar chuici a bhí na fostaithe áirithe fostaithe (nó a bhí á déanamh acu sular dífhostaíodh iad) go ndéanfaí feasta í ar mhodh eile nach bhfuil na fostaithe sách cáilithe ná sách oilte chuige,

  ( d ) that the employer concerned has decided that the work for which the employees concerned had been employed (or had been doing before their dismissal) should henceforward be done in a different manner far which those employees are not sufficiently qualified or trained,

  Number 7 of 1977: PROTECTION OF EMPLOYMENT ACT, 1977

 400. #1321912

  (e) go bhfuil cinnte ag an bhfostóir áirithe maidir leis an obair ar chuici a bhí na fostaithe áirithe fostaithe (nó a bhí á déanamh acu sular dífhostaíodh iad) go ndéanfaí feasta í ag daoine atá inniúil ar obair eile a dhéanamh nach bhfuil na fostaithe sin sách cáilithe ná sách oilte chuici.

  ( e ) that the employer concerned has decided that the work for which the employees concerned had been employed (or had been doing before their dismissal) should henceforward be done by persons who are also capable of doing other work for which those employees are not sufficiently qualified or trained.

  Number 7 of 1977: PROTECTION OF EMPLOYMENT ACT, 1977

 401. #1321922

  (c) Le linn an líon iomlán fostaithe atá fostaithe i mbunaíocht a bheith á fhionnadh chun críocha an ailt seo, áireofar na fostaithe sin arb í an bhunaíocht a mbunáit ach a chomhlíonann cuid dá ndualgais in ionad eile.

  ( c ) In ascertaining for the purposes of this section the total number of employees employed in an establishment, account shall be taken of those employees who are based at the establishment but who also perform some of their duties elsewhere.

  Number 7 of 1977: PROTECTION OF EMPLOYMENT ACT, 1977

 402. #1321954

  Gnáthlíon fostaithe a ríomh.

  Calculation of normal number of employees.

  Number 7 of 1977: PROTECTION OF EMPLOYMENT ACT, 1977

 403. #1321970

  Oibleagáid ar fhostóir dul i gcomhairle le hionadaithe fostaithe.

  Obligation on employer to consult employees' representatives.

  Number 7 of 1977: PROTECTION OF EMPLOYMENT ACT, 1977

 404. #1321972

  —(1) I gcás a mbeartóidh fostóir comhiomarcaiocht a bhunú, rachaidh sé, d'fhonn teacht ar chomhaontú, i ndáil chomhairle le hionadaithe fostaithe atá ionadaitheach do na fostaithe lena mbaineann an iomarcaíocht bheartaithe.

  —(1) Where an employer proposes to create collective redundancies he shall, with a view to reaching an agreement, initiate consultations with employees' representatives representing the employees affected by the proposed redundancies.

  Number 7 of 1977: PROTECTION OF EMPLOYMENT ACT, 1977

 405. #1321978

  (b) an bonn ar a gcinnfear cé hiad na fostaithe áirithe a dhéanfar iomarcach.

  ( b ) the basis on which it will be decided which particular employees will be made redundant.

  Number 7 of 1977: PROTECTION OF EMPLOYMENT ACT, 1977

 406. #1321990

  (b) an líon, agus na cineálacha nó na hearnálacha, fostaithe a bheartaítear a dhéanamh iomarcach,

  ( b ) the number, and descriptions or categories, of employees whom it is proposed to make redundant,

  Number 7 of 1977: PROTECTION OF EMPLOYMENT ACT, 1977

 407. #1321992

  (c) an líon fostaithe a fhostaítear de ghnáth, agus

  ( c ) the number of employees normally employed, and

  Number 7 of 1977: PROTECTION OF EMPLOYMENT ACT, 1977

 408. #1322038

  Cosaint do chearta fostaithe chun fógra, etc.

  Saver for employees' rights to notice, etc.

  Number 7 of 1977: PROTECTION OF EMPLOYMENT ACT, 1977

 409. #1322194

  ciallaíonn “ionadaithe fostaithe” cibé ceardchumainn atá, i dtuairim an Aire, ionadaitheach do na fostaithe a n-úsáidtear an abairt i ndáil leo, nó, i gcás gan ceardchumann den sórt sin a bheith ann, cibé daoine atá, i dtuairim an Aire, ionadaitheach do na fostaithe sin;

  "representatives of employees" means such trade unions as are, in the opinion of the Minister, representative of the employees in relation to whom the expression is used, or where there is no such trade union, such persons as are, in the opinion of the Minister, representative of such employees;

  Number 9 of 1977: PROTECTION OF YOUNG PERSONS (EMPLOYMENT) ACT, 1977

 410. #1322464

  —(1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, in aon chás ar deimhin leis nach bhfuil sláinte, leas ná sábháilteacht fostaithe i gcontúirt, aon fhoráil den Acht seo a mhodhnú maidir le haon ghnóthas, tionscal, aicme fostaithe nó cineál oibre i gcás arb é a thuairim nach bhféadfaí an fhoráil sin a chomhlíonadh i ndáil leis an ngnóthas, leis an tionscal, leis an aicme fostaithe nó leis an gcineál oibre sin mar gheall ar nádúr séasúrach nó riachtanais theicniúla an chineáil oibre sin nó mar gheall ar chúiseanna leormhaithe eile.

  —(1) The Minister may, in any case where he is satisfied that the health, welfare and safety of employees are not endangered, by regulations, modify any provision of this Act in respect of any undertaking, industry, class of employees or class of work where, in his opinion, compliance with such provision would, in relation to that undertaking, industry, class of employees or class of work, be impracticable because of the seasonal nature or technical requirements of that class of work or other substantial reasons.

  Number 9 of 1977: PROTECTION OF YOUNG PERSONS (EMPLOYMENT) ACT, 1977

 411. #1325696

  ciallaíonn “fostóir”, i ndáil le fostaí, an duine ag a bhfuil (nó, i gcás deireadh a bheith leis an bhfostaíocht, ag a raibh) an fostaí fostaithe faoi chonradh fostaíochta, agus chun críocha an mhínithe seo measfar státseirbhíseach de chuid an Stáit nó de chuid an Rialtais a bheith fostaithe ag an Stát nó ag an Rialtas (de réir mar a bheidh) agus measfar oifigeach nó seirbhíseach d'údarás áitiúil de réir brí an Achta Rialtais Áitiúil, 1941 , nó d'údarás cuain, do bhord sláinte, do choiste gairmoideachais nó do choiste talmhaíochta a bheith fostaithe ag an údarás áitiúil, ag an údarás cuain, ag an mbord sláinte, ag an gcoiste gairmoideachais nó ag an gcoiste talmhaíochta (de réir mar a bheidh);

  "employer", in relation to an employee, means the person by whom the employee is (or, in a case where the employment has ceased, was) employed under a contract of employment, and for the purposes of this definition a civil servant of the State or of the Government shall be deemed to be employed by the State or the Government (as the case may be) and an officer or servant of a local authority within the meaning of the Local Government Act, 1941 , or of a harbour authority, health board, vocational educational committee or committee of agriculture shall be deemed to be employed by the local authority, harbour authority, health board, vocational educational committee or committee of agriculture (as the case may be);

  Number 16 of 1977: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1977

 412. #1328682

  Díolúintí agus pribhléidí oifigeach agus fostaithe

  Immunities and privileges of officers and employees

  Number 19 of 1977: BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT, 1977

 413. #1338507

  (h) Leasanna fostaithe sna fiontair áirithe.

  ( h ) The interests of employees in the enterprises involved.

  Number 17 of 1978: MERGERS, TAKE-OVERS AND MONOPOLIES (CONTROL) ACT, 1978

 414. #1342170

  (i) ranníoc ón ranníocóir fostaithe de réir 3.2 faoin gcéad agus

  (i) a contribution by the employed contributor at the rate of 3,2 per cent and

  Number 25 of 1978: SOCIAL WELFARE (AMENDMENT) ACT, 1978

 415. #1342354

  “(2) (a) I ndáil le ranníocóir fostaithe nár ranníocóir fostaithe mura mbeadh fo-alt (1) den alt seo—

  "(2) ( a ) In relation to an employed contributor who, but for subsection (1) of this section, would not be an employed contributor—

  Number 25 of 1978: SOCIAL WELFARE (AMENDMENT) ACT, 1978

 416. #1356508

  Acht na nÚdarás nÁitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926

  Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 417. #1358475

  ACHT DÁ CHUMASÚ DON AIRE COMHSHAOIL SCÉIM-EANNA AOISLIÚNTAIS A DHÉANAMH MAIDIR LE FOSTAITHE COMHLACHTAÍ ÁIRITHE, AGUS AISCÍ A DHEONÚ DO NA FOSTAITHE SIN NÓ INA LEITH, AGUS CHUN NA gCRÍOCHA SIN DÁ CHUMASÚ DON AIRE SIN ACHTACHÁIN ÁIRITHE A BHAINEANN LE hAOISLIÚN-TAS A LEASÚ NÓ A AISGHAIRM, DO LEASÚ AN ACHTA SLÁINTE (COMHLACHTAÍ CORPRAITHE), 1961 , AN ACHTA SLÁINTE, 1970 , AGUS AN ACHTA UM SHEIR-BHÍSÍ RIALTAIS ÁITIÚIL (COMHLACHTAÍ CORP-RAITHE), 1971 , D'FHONN GO bhFÉADFAR, FARA MODHNUITHE NÓ TEORAINNEACHA ÁIRITHE, SCÉIMEANNA FAOIN ACHT SEO A CHUR CHUN FEIDHME MAIDIR LE FOSTAITHE COMHLACHTAÍ ÁIRITHE EILE, AGUS NA hAISCÍ SIN A DHEONÚ DO NA FOSTAITHE SIN NÓ INA LEITH, D'AISGHAIRM AN ACHTA RIALTAIS ÁITIÚIL (AOISLIÚNTAS), 1956 , AGUS ACHTACHÁN ÁIRITHE EILE A BHAINEANN LE hAOIS-LIÚNTAS, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO ENABLE THE MINISTER FOR THE ENVIRONMENT TO MAKE SUPERANNUATION SCHEMES AS REGARDS, AND TO ENABLE GRATUITIES TO BE GRANTED TO OR IN RESPECT OF, EMPLOYEES OF CERTAIN BODIES AND FOR THOSE PURPOSES TO ENABLE THAT MINISTER TO AMEND OR REPEAL CERTAIN ENACTMENTS RELATING TO SUPERANNUATION, TO AMEND THE HEALTH (CORPORATE BODIES) ACT, 1961 , THE HEALTH ACT, 1970 , AND THE LOCAL GOVERNMENT SERVICES (CORPORATE BODIES) ACT, 1971 , SO AS TO ENABLE, WITH CERTAIN MODIFICATIONS OR LIMITATIONS, SCHEMES UNDER THIS ACT TO BE APPLIED AS REGARDS, AND SUCH GRATUITIES TO BE GRANTED TO OR IN RESPECT OF, EMPLOYEES OF CERTAIN OTHER BODIES, TO REPEAL THE LOCAL GOVERNMENT (SUPERANNUATION) ACT, 1956 , AND CERTAIN OTHER ENACTMENTS RELATING TO SUPERANNUATION, AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.

  Number 8 of 1980: LOCAL GOVERNMENT (SUPERANNUATION) ACT, 1980

 418. #1358513

  Scéimeanna aoisliúntais maidir le fostaithe údarás áitiúil agus omhlachtaí árithe eile.

  Superannuation schemes as regards employees of local authorities and certain other bodies.

  Number 8 of 1980: LOCAL GOVERNMENT (SUPERANNUATION) ACT, 1980

 419. #1359792

  Coimeádfar crochta suas ag na príomh-bhealaigh trína dtéann daoine fostaithe isteach i monarcha—

  There shall be kept posted at the principal entrances of a factory at which employed persons enter—

  Number 9 of 1980: SAFETY IN INDUSTRY ACT, 1980

 420. #1370621

  tá le “ranníocóir fostaithe” an bhrí a shanntar in alt 5 (1);

  "employed contributor" has the meaning assigned in section 5 (1);

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 421. #1370637

  ciallaíonn “fostaíocht inárachaithe” fostaíocht de shaghas gur ranníocóir fostaithe duine, os cionn 16 bliana d'aois agus faoi bhun aoise inphinsin, a bheadh fostaithe inti;

  "insurable employment" means employment such that a person, over the age of 16 years and under pensionable age, employed therein would be an employed contributor;

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 422. #1370782

  (4) Féadfar a fhoráil le rialacháin go n-áireofar mar ranníocóirí fostaithe daoine a bheidh fostaithe in aon cheann de na fostaíochtaí a shonraítear i gCuid II den Chéad Sceideal.

  (4) Regulations may provide for including among employed contributors persons employed in any of the employments specified in Part II of the First Schedule.

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 423. #1370860

  (i) ranníoc ón ranníocóir fostaithe de réir 3.5 faoin gcéad, agus

  (i) a contribution by the employed contributor at the rate of 3.5 per cent., and

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 424. #1371018

  (3) Chun críocha an ailt seo, measfar ranníocóir, cibé acu is ranníocóir fostaithe nó ranníocóir saorálach é, a theacht faoi árachas tar éis dó an aois iomchuí faoi fho-alt (1) a shlánú más rud é an tráth a shlánaigh sé an aois sin gur tháinig sé den chéad uair chun bheith ina ranníocóir fostaithe a bhfuil ranníocaí iníoctha ina leith atá ináirithe chun críocha na gcoinníollacha ranníoca le haghaidh pinsin seanaoise (ranníocach) agus nach raibh sé ina ranníocóir fostaithe faoi na hAchta Árachais Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1952, sular shlánaigh sé an aois sin.

  (3) For the purposes of this section, the entry into insurance of a contributor, whether an employed contributor or a voluntary contributor, shall be deemed to have occurred after he had attained the appropriate age under subsection (1) if after the time of such attainment he became for the first time an employed contributor in respect of whom contributions reckonable for the purposes of the contribution conditions for an old age (contributory) pension are payable and he had not been an employed contributor under the National Health Insurance Acts, 1911 to 1952, before attaining that age.

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 425. #1371827

  (b) i gcás nach indéanta, mar gheall ar gur chorrfhostaíocht an fhostaíocht nó mar gheall ar théarmaí na fostaíochta, an ráta luach saothair a ríomh a chuirfeadh an fostóir ar fáil in aghaidh gnáth-sheachtain iomlán oibre tráth na tionóisce iomchuí, go bhféadfar aird a thabhairt ar an méid seachtainiúil a bhí á thuilleamh an tráth sin ag duine a bhí fostaithe leis an obair chéanna ag an bhfostóir céanna, nó mura raibh aon duine fostaithe amhlaidh, ag duine sa ghrád céanna a bhí fostaithe leis an aicme chéanna fostaíochta agus sa cheantar céanna, agus

  ( b ) where by reason of the casual nature of the employment or the terms of the employment, it is impracticable to compute the rate of remuneration which would be provided by the employer for a full normal working week at the time of the relevant accident, regard may be had to the weekly amount which was being earned at that time by a person employed at the same work by the same employer, or if there is no person so employed, by a person in the same grade employed in the same class of employment and in the same district, and

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 426. #1371960

  —(1) Gach uile dhuine, is cuma cén aois é, a bheidh fostaithe le fostaíocht inárachaithe (díobhálacha ceirde) is ranníocóir fostaithe é agus déanfar tagairtí san Acht seo do ranníocóir fostaithe a fhorléiriú dá réir sin.

  —(1) Every person, irrespective of age, who is employed in insurable (occupational injuries) employment shall be an employed contributor and references in this Act to an employed contributor shall be construed accordingly.

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 427. #1372202

  (11) I gcás ina dtiocfaidh duine chun bheith ina ranníocóir fostaithe de bhua alt 65 (1), agus nár ranníocóir fostaithe é ar leithligh ón alt sin, measfar nach teacht faoi árachas chun críocha fho-alt (1) den alt seo a theacht faoi árachas de bhua an ailt sin agus chun na gcríocha sin measfar a theacht faoi árachas tarlú nuair a thiocfaidh sé i gcéadóir chun bheith ina ranníocóir fostaithe de bhua alt 5.

  (11) Where a person becomes an employed contributor by virtue of section 65 (1) and would not, apart from that section, be an employed contributor, his entry into insurance by virtue of that section shall be deemed not to be an entry into insurance far the purposes of subsection (1) of this section and for those purposes his entry into insurance shall be deemed to occur when he first becomes an employed contributor by virtue of section 5.

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 428. #1372803

  (e) i dtaobh duine a bheith fostaithe i bhfostaíocht inárachaithe nó i bhfostaíocht inárachaithe (díobhálacha ceirde),

  ( e ) as to whether a person is or was employed in an insurable employment or insurable (occupational injuries) employment,

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 429. #1376150

  Fostaíocht mar mhinistir reiligiúin i gcás, maidir leis an duine fostaithe

  Employment as a minister of religion where the employed person—

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 430. #1376183

  (ii) conarthaí i leith seirbhísí i gcás ar duine amháin a bheidh fostaithe agus ar fostaíocht í ina ndéantar obair láimhe agus go dtugann an duine fostaithe seirbhís phearsanta.

  [GA] (ii) contracts for services where the employment is of one person and is by way of manual labour and personal service is given by the employed person.

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 431. #1376924

  An tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973 .

  Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 432. #1385516

  (i) ranníoc ón ranníocóir fostaithe de réir 5.5 faoin gcéad, agus

  (i) a contribution by the employed contributor at the rate of 5.5 per cent., and

  Number 2 of 1982: SOCIAL WELFARE ACT, 1982

 433. #1389234

  ciallaíonn “ranníocóir fostaithe sonraithe” duine is ranníocóir fostaithe chun críocha an Achta Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981 , ach ní fholaíonn sé duine—

  "specified employed contributor" means a person who is an employed contributor for the purposes of the Social Welfare (Consolidation) Act, 1981 , but does not include a person—

  Number 14 of 1982: FINANCE ACT, 1982

 434. #1392710

  Fostaithe na Gníomhaireachta.

  Employees of Agency.

  Number 20 of 1982: NATIONAL COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY ACT, 1982

 435. #1393694

  AN tACHT UM ÚDARÁIS ÁITIÚLA (OIFIGIGH AGUS FOSTAITHE), 1983

  LOCAL AUTHORITIES (OFFICERS AND EMPLOYEES) ACT, 1983 ARRANGEMENTS OF SECTIONS Section

  Number 1 of 1983: LOCAL AUTHORITIES (OFFICERS AND EMPLOYEES) ACT, 1983

 436. #1393696

  ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHTANNA NA nÚDARÁS nÁITIÚIL (OIFIGIGH AGUS FOSTAITHE), 1926 AGUS 1940.

  Commissioners may take certain knowledge, training, experience etc. into account. 3. Amendment of section 8 of Principal Act. 4. Regulations under section 8 of Principal Act 5.

  Number 1 of 1983: LOCAL AUTHORITIES (OFFICERS AND EMPLOYEES) ACT, 1983

 437. #1393723

  Achtanna na nÚdarás nÁitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 agus 1940

  9.

  Number 1 of 1983: LOCAL AUTHORITIES (OFFICERS AND EMPLOYEES) ACT, 1983

 438. #1403156

  ciallaíonn “ceardchumainn agus comhlachais foirne aitheanta” ceardchumainn agus comhlachais foirne atá aitheanta ag an gcuideachta chun críocha caibidlí a bhaineann le luach saothair nó coinníollacha fostaíochta fostaithe, nó le coinníollacha oibre fostaithe;

  "recognised trade unions and staff associations" means trade unions and staff associations recognised by the company for the purposes of negotiations which are concerned with the remuneration or conditions of employment, or the working conditions, of employees;

  Number 24 of 1983: POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS SERVICES ACT, 1983

 439. #1408389

  Fostaithe an Bhoird.

  Employees of Board. 22.

  Number 2 of 1984: NATIONAL SOCIAL SERVICE BOARD ACT, 1984

 440. #1408609

  Fostaithe an Bhoird.

  Employees of Board.

  Number 2 of 1984: NATIONAL SOCIAL SERVICE BOARD ACT, 1984

 441. #1410375

  Leasú ar alt 3 (duine fostaithe ag tabhairt aire do dhuine éagumasaithe) den Acht Airgeadais, 1969.

  Amendment of section 3 (employed person taking care of incapacitated individual) of Finance Act, 1969. 9.

  Number 9 of 1984: FINANCE ACT, 1984

 442. #1410780

  Leasú ar alt 3 (duine fostaithe ag tabhairt aire do dhuine éagumasaithe) den Acht Airgeadais, 1969 .

  Amendment of section 3 (employed person taking care of incapacitated individual) of Finance Act, 1969 .

  Number 9 of 1984: FINANCE ACT, 1984

 443. #1415134

  AN tACHT UM CHOSAINT FOSTAITHE (DÓCMHAINNEACHT FOSTÓIRÍ), 1984

  PROTECTION OF EMPLOYEES (EMPLOYERS' INSOLVENCY) ACT, 1984 ARRANGEMENT OF SECTIONS

  Number 21 of 1984: PROTECTION OF EMPLOYEES (EMPLOYERS' INSOLVENCY) ACT, 1984

 444. #1415142

  Cearta fostaithe ar fhostóir d'éirí dócmhainneach.

  Employees' rights on insolvency of employer. 7.

  Number 21 of 1984: PROTECTION OF EMPLOYEES (EMPLOYERS' INSOLVENCY) ACT, 1984

 445. #1415168

  An tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973

  Holidays (Employees) Act, 1973

  Number 21 of 1984: PROTECTION OF EMPLOYEES (EMPLOYERS' INSOLVENCY) ACT, 1984

 446. #1415182

  AN tACHT UM CHOSAINT FOSTAITHE (DÓCMHAINNEACHT FOSTÓIRÍ), 1984

  PROTECTION OF EMPLOYEES (EMPLOYERS' INSOLVENCY) ACT, 1984

  Number 21 of 1984: PROTECTION OF EMPLOYEES (EMPLOYERS' INSOLVENCY) ACT, 1984

 447. #1415285

  Cearta fostaithe ar fhostóir d'éirí dócmhainneach.

  Employees' rights on insolvency of employer.

  Number 21 of 1984: PROTECTION OF EMPLOYEES (EMPLOYERS' INSOLVENCY) ACT, 1984

 448. #1415604

  —(1) Féadfar an tAcht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984 a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Protection of Employees (Employers' Insolvency) Act, 1984 .

  Number 21 of 1984: PROTECTION OF EMPLOYEES (EMPLOYERS' INSOLVENCY) ACT, 1984

 449. #1427241

  (h) fostaithe, comhchomhairleoirí nó comhairleorí eile a fhostú agus a íoc;

  ( h ) to employ and remunerate employees, consultants, or other advisers;

  Number 5 of 1986: NATIONAL DEVELOPMENT CORPORATION ACT, 1986

 450. #1427366

  (2) I gcás ina ndéanfar duine a bheidh fostaithe ag an gCorparáid—

  (2) Where a person employed by the Corporation is—

  Number 5 of 1986: NATIONAL DEVELOPMENT CORPORATION ACT, 1986

 451. #1428049

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984

  Protection of Employees (Employers Insolvency) Act, 1984

  Number 8 of 1986: SOCIAL WELFARE ACT, 1986

 452. #1430671

  Faoiseamh i leith scaireanna nua arna gceannach, tráth a n-eisithe, ag fostaithe.

  12. Relief for new shares purchased on issue by employees.

  Number 13 of 1986: FINANCE ACT, 1986

 453. #1431248

  Faoiseamh i leith scaireanna nua arna gceannach, tráth a n-eisithe, ag fostaithe.

  Relief for new shares purchased on issue by employees.

  Number 13 of 1986: FINANCE ACT, 1986

 454. #1434368

  Fostaithe na Gníomhaireachta.

  Employees of Agency. 14.

  Number 14 of 1986: COMBAT POVERTY AGENCY ACT, 1986

 455. #1434561

  Fostaithe na Gníomhaireachta.

  Employees of Agency.

  Number 14 of 1986: COMBAT POVERTY AGENCY ACT, 1986

 456. #1436712

  Fostaithe.

  Employees.

  Number 19 of 1986: URBAN RENEWAL ACT, 1986

 457. #1437117

  Fostaithe.

  Employees.

  Number 19 of 1986: URBAN RENEWAL ACT, 1986

 458. #1437125

  (4) Faoi réir ceadú an Aire arna thabhairt le toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí, féadfaidh an tÚdarás, i ndáil le fostaithe de chuid an Údaráis, nó i ndáil le haicme nó aicmí fostaithe de chuid an Údaráis, cibé foráil a dhéanamh is dóigh leis is cuí i ndáil le haoisliúntas na bhfostaithe nó i ndáil le haoisliúntas aicme nó aicmí fostaithe.

  (4) Subject to the approval of the Minister given with the consent of the Minister for the Public Service, the Authority may, in relation to employees of the Authority, or in relation to a class or classes of employees of the Authority, make such provision as it considers appropriate in relation to the superannuation of the employees or in relation to the superannuation of a class or classes of employees.

  Number 19 of 1986: URBAN RENEWAL ACT, 1986

 459. #1439321

  (1) Tabharfar an fhaisnéis seo a leanas maidir le fostaithe na cuideachta—

  (1) The following information shall be given with respect to the employees of the company—

  Number 25 of 1986: COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 1986

 460. #1442128

  (2) Más rud é, i gcás duine a bheidh fostaithe ag cuideachta—

  (2) Where a person employed by a company is—

  Number 31 of 1986: TRANSPORT (RE-ORGANISATION OF CÓRAS IOMPAIR ÉIREANN) ACT, 1986

 461. #1442634

  (a) a d'urghabh maor madraí a bheidh fostaithe aige, agus

  ( a ) seized by a dog warden employed by it, and

  Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986

 462. #1444421

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984

  Protection of Employees (Employers' Insolvency) Act, 1984

  Number 2 of 1987: SOCIAL WELFARE ACT, 1987

 463. #1448840

  An tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973

  Holidays (Employees) Act, 1973

  Number 15 of 1987: LABOUR SERVICES ACT, 1987

 464. #1450263

  ciallaíonn “fostaithefostaithe faoi chonradh fostaíochta (lena n-áirítear conradh printíseachta nó conradh seirbhíse) nó faoi chonradh i gcomhair seirbhísí agus forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin;

  "employed" means employed either under a contract of employment (including a contract of apprenticeship or a contract of service) or under a contract for services and kindred words shall be construed accordingly;

  Number 18 of 1987: SAFETY, HEALTH AND WELFARE (OFFSHORE INSTALLATIONS) ACT, 1987

 465. #1450503

  (6) I gcás go mbeidh fostaithe de chuid fostóirí éagsúla fostaithe ar shuiteáil amach ón gcósta lena mbaineann an tAcht seo, sa tsuiteáil sin nó ina comharsanacht, comhoibreoidh na fostóirí le chéile chun na fostaithe a chosaint ar chontúirt.

  (6) Where employees of different employers are employed on, in or in the neighbourhood of an offshore installation to which this Act applies, the employers concerned shall co-operate with each other so as to protect the employees from danger.

  Number 18 of 1987: SAFETY, HEALTH AND WELFARE (OFFSHORE INSTALLATIONS) ACT, 1987

 466. #1458642

  (c) ar ranníocóir fostaithe agus ranníocóir féinfhostaithe é cibé acu go comhthréimhseach nó nach ea,

  ( c ) is both an employed contributor and a self-employed contributor whether concurrently or not,

  Number 7 of 1988: SOCIAL WELFARE ACT, 1988

 467. #1464899

  (2) (a) Déanfar tagairtí in ailt 3 (b) agus 4 (1) den Acht seo do “fostaithe de chuid an chomhlachta”, i gcás gurb é Aer Lingus an comhlacht sonraithe, a fhorléiriú mar thagairt do “fostaithe de chuid Aer Lingus agus Aerlínte”. [EN] (b) Déanfar tagairtí do “an comhlacht sonraithe” in alt 6 den Acht seo, i gcás gurb é Aer Lingus an comhlacht sonraithe, a fhorléiriú mar thagairt do “Aer Lingus agus Aerlínte” agus déanfar tagairtí san alt sin do “ionadaithe don chomhlacht sonraithe”, do “ionadaithe d'fhostaithe de chuid an chomhlachta shonraithe” agus do “fostaithe de chuid an chomhlachta shonraithe” a fhorléiriú dá réir sin. [EN]

  "specified body" means a body specified in the First Schedule (as amended by this Act) to The Principal Act.

  Number 13 of 1988: WORKER PARTICIPATION (STATE ENTERPRISES) ACT, 1988

 468. #1468556

  An tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973

  Holidays (Employees) Act, 1973

  Number 18 of 1988: AGRICULTURE (RESEARCH, TRAINING AND ADVICE) ACT, 1988

 469. #1470340

  (2) Más rud é, i gcás duine atá fostaithe ag an gCoimisiún—

  (2) Where a person employed by the Commission is—

  Number 20 of 1988: RADIO AND TELEVISION ACT, 1988

 470. #1472293

  An tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973

  Holidays (Employees) Act, 1973

  Number 26 of 1988: FORESTRY ACT, 1988

 471. #1472348

  ciallaíonn “ceardchumainn agus comhlachais foirne aitheanta” ceardchumainn agus comhlachais foirne atá aitheanta ag an gcuideachta chun críocha caibidlí a bhaineann le luach saothair nó coinníollacha fostaíochta fostaithe, nó le coinníollacha oibre fostaithe;

  "recognised trade unions and staff associations" means trade unions and staff associations recognised by the company for the purposes of negotiations which are concerned with the remuneration or conditions of employment, or the working conditions, of employees;

  Number 26 of 1988: FORESTRY ACT, 1988

 472. #1478887

  Taifid i dtaobh fostaithe a thugtar ar aird do chigirí a bheith ina bhfianaise prima facie.

  21. Records of employees produced to inspectors to be prima facie evidence.

  Number 4 of 1989: SOCIAL WELFARE ACT, 1989

 473. #1479433

  Taifid i dtaobh fostaithe a thugtar ar aird do chigirí a bheith ina bhfianaise prima facie.

  Records of employees produced to inspectors to be prima facie evidence.

  Number 4 of 1989: SOCIAL WELFARE ACT, 1989

 474. #1479437

  “(8) Aon taifid i dtaobh daoine atá fostaithe agus a bhfuil sé d'oibleagáid ar fhostóir iad a choimeád faoi rialacháin arna ndéanamh faoi alt 15 (5) agus a thugtar ar aird do chigire, is fianaise prima facie iad go raibh na daoine sin fostaithe ag an bhfostóir sin agus ar thuilleamh na ndaoine sin agus ar na tréimhsí a raibh na daoine sin fostaithe aige.”.

  "(8) Records of persons employed which an employer is obliged to maintain under regulations made under section 15 (5) which are produced to an inspector shall be prima facie evidence that those persons were employed by that employer and of the earnings of such persons and of the periods during which such persons were employed by him.".

  Number 4 of 1989: SOCIAL WELFARE ACT, 1989

 475. #1480991

  Dualgais ghinearálta fostóirí i leith a gcuid fostaithe.

  General duties of employers to their employees. 7.

  Number 7 of 1989: SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK ACT, 1989

 476. #1480992

  Dualgais ghinearálta fostóirí agus daoine féinfhostaithe i leith daoine seachas a gcuid fostaithe.

  General duties of employers and self-employed to persons other than their employees. 8.

  Number 7 of 1989: SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK ACT, 1989

 477. #1480993

  Dualgais ghinearálta daoine dár cúram áiteanna oibre i leith daoine seachas a gcuid fostaithe.

  General duties of persons concerned with places of work to persons other than their employees. 9.

  Number 7 of 1989: SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK ACT, 1989

 478. #1480994

  Dualgais ghinearálta fostaithe.

  General duties of employees.

  Number 7 of 1989: SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK ACT, 1989

 479. #1481098

  An tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973

  Holidays (Employees) Act, 1973

  Number 7 of 1989: SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK ACT, 1989

 480. #1481319

  Dualgais ghinearálta fostóirí i leith a gcuid fostaithe.

  General duties of employers to their employees.

  Number 7 of 1989: SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK ACT, 1989

 481. #1481348

  Dualgais ghinearálta fostóirí agus daoine féinfhostaithe i leith daoine seachas a gcuid fostaithe.

  General duties of employers and self-employed to persons other than their employees.

  Number 7 of 1989: SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK ACT, 1989

 482. #1481356

  Dualgais ghinearálta daoine dár cúram áiteanna oibre i leith daoine seachas a gcuid fostaithe.

  General duties of persons concerned with places of work to persons other than their employees.

  Number 7 of 1989: SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK ACT, 1989

 483. #1481373

  Dualgais ghinearálta fostaithe.

  General duties of employees.

  Number 7 of 1989: SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK ACT, 1989

 484. #1481558

  (a) ar aon nithe a fhearann ar shábháilteacht agus ar shláinte fostaithe agus daoine féinfhostaithe;

  ( a ) any matters affecting the safety and health of employees and the self-employed;

  Number 7 of 1989: SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK ACT, 1989

 485. #1487579

  An tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973

  Holidays (Employees) Act, 1973

  Number 16 of 1989: CENTRAL BANK ACT, 1989

 486. #1490311

  An tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973 .

  Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Number 16 of 1989: CENTRAL BANK ACT, 1989

 487. #1493358

  (f) sonraí na gcomhshocraíochtaí a bheartaítear a dhéanamh i ndáil le fostaithe gach cumainn, agus

  ( f ) the details of the arrangements proposed in relation to employees of each society, and

  Number 17 of 1989: BUILDING SOCIETIES ACT, 1989

 488. #1494781

  Oifigigh agus fostaithe eile a aistriú.

  Transfer of officers and other employees. 54.

  Number 21 of 1989: TRUSTEE SAVINGS BANKS ACT, 1989

 489. #1494834

  An tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973

  Holidays (Employees) Act, 1973

  Number 21 of 1989: TRUSTEE SAVINGS BANKS ACT, 1989

 490. #1495924

  Oifigigh agus fostaithe eile a aistriú.

  Transfer of officers and other employees.

  Number 21 of 1989: TRUSTEE SAVINGS BANKS ACT, 1989

 491. #1498582

  Ranníocóirí fostaithe a dhíolmhú ó ranníocaí a íoc.

  Exemption of employed contributors from payment of contributions. 10.

  Number 5 of 1990: SOCIAL WELFARE ACT, 1990

 492. #1498658

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984

  Protection of Employees (Employers' Insolvency) Act, 1984

  Number 5 of 1990: SOCIAL WELFARE ACT, 1990

 493. #1498724

  (5) Féadfar na hAchtanna um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984 agus 1990, a ghairm d'alt 28 den Acht seo agus den Acht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984 , le chéile.

  (5) Section 28 of this Act and the Protection of Employees (Employers' Insolvency) Act, 1984 , may be cited together as the Protection of Employees (Employers' Insolvency) Acts, 1984 and 1990.

  Number 5 of 1990: SOCIAL WELFARE ACT, 1990

 494. #1498850

  Ranníocóirí fostaithe a dhíolmhú ó ranníocaí a íoc.

  Exemption of employed contributors from payment of contributions.

  Number 5 of 1990: SOCIAL WELFARE ACT, 1990

 495. #1499317

  ciallaíonn “Acht 1984” an tAcht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984 .

  "the Act of 1984" means the Protection of Employees (Employers' Insolvency) Act, 1984 .

  Number 5 of 1990: SOCIAL WELFARE ACT, 1990

 496. #1500342

  Leasú ar alt 3 (duine fostaithe ag tabhairt aire do dhuine éagumasaithe) den Acht Airgeadais, 1969.

  Amendment of section 3 (employed person taking care of incapacitated individual) of Finance Act, 1969. 5.

  Number 10 of 1990: FINANCE ACT, 1990

 497. #1500795

  Leasú ar alt 3 (duine fostaithe ag tabhairt aire do dhuine éagumasaithe) den Acht Airgeadais, 1969 .

  Amendment of section 3 (employed person taking care of incapacitated individual) of Finance Act, 1969 .

  Number 10 of 1990: FINANCE ACT, 1990

 498. #1512967

  ciallaíonn “fostóir”, i ndáil le fostaí, an duine ag a bhfuil (nó, i gcás deireadh a bheith leis an bhfostaíocht, ag a raibh) an fostaí fostaithe faoi chonradh fostaíochta, agus chun críocha an mhínithe seo measfar státseirbhíseach de chuid an Stáit nó de chuid an Rialtais a bheith fostaithe ag an Stát nó ag an Rialtas (de réir mar a bheidh) agus measfar oifigeach nó seirbhíseach d'údarás áitiúil de réir bhrí an Achta Rialtais Áitiúil, 1941 , nó d'údarás cuain, do bhord sláinte nó do choiste gairmoideachais a bheith fostaithe ag an údarás áitiúil, ag an údarás cuain, ag an mbord sláinte nó ag an gcoiste gairmoideachais (de réir mar a bheidh);

  "employer", in relation to an employee, means the person by whom the employee is (or, in the case where the employment has ceased, was) employed under a contract of employment, and for the purposes of this definition a civil servant of the State or of the Government shall be deemed to be employed by the State or the Government (as the case may be) and an officer or servant of a local authority within the meaning of the Local Government Act, 1941 , or of a harbour authority, health board or vocational education committee shall be deemed to be employed by the local authority, harbour authority, health board or vocational educational committee (as the case may be);

  Number 25 of 1990: PENSIONS ACT, 1990

 499. #1512973

  (a) aon chonradh aonair arna dhéanamh ag duine fostaithe nó féinfhostaithe, nó thar a cheann, nó

  ( a ) any individual contract made by or on behalf of an employed or a self-employed person, or

  Number 25 of 1990: PENSIONS ACT, 1990

 500. #1513678

  Fostaithe a aistriú, etc.

  Transfer of employees, etc. 7.

  Number 26 of 1990: INSURANCE ACT, 1990

 501. #1513790

  Fostaithe a aistriú, etc.

  Transfer of employees, etc.

  Number 26 of 1990: INSURANCE ACT, 1990

 502. #1515416

  Stiúrthóirí do thabhairt aird ar leasanna fostaithe.

  Directors to have regard to interests of employees.

  Number 33 of 1990: COMPANIES ACT, 1990

 503. #1516944

  Stiúrthóirí do thabhairt aird ar leasanna fostaithe.

  Directors to have regard to interests of employees.

  Number 33 of 1990: COMPANIES ACT, 1990

 504. #1519080

  (b) má tá sé fostaithe ag an leachtaitheoir molta nó más comhpháirtí de é.

  ( b ) employed by, or a partner of, [GA]

  Number 33 of 1990: COMPANIES ACT, 1990

 505. #1519549

  (iv) fostaithe de chuid na cuideachta ina gcuimsítear leath ar a laghad de líon na ndaoine a bheidh fostaithe i gcáil lánaimseartha ag an gcuideachta;

  (iv) employees of the company comprising at least half in number of the persons employed in a full-time capacity by the company;

  Number 33 of 1990: COMPANIES ACT, 1990

 506. #1526920

  Acht na nÚdarás nÁitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926

  Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926

  Number 13 of 1997: FREEDOM OF INFORMATION ACT, 1997

 507. #1531195

  (duine atá fostaithe chun aire a thabhairt do dhuine éagumasaithe)

  (person employed to take care of an incapacitated person)

  Number 3 of 1998: FINANCE ACT, 1998

 508. #1542321

  Oifigigh agus fostaithe údaráis áitiúil a cheapadh.

  Appointment of local authority officers and employees. 12.

  Number 16 of 1998: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1998

 509. #1542342

  Acht na nÚdarás nÁitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926

  Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926

  Number 16 of 1998: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1998

 510. #1542344

  Acht na nÚdarás nÁitiúil (Oifigigh agus Fostaithe) (Leasú), 1940

  Local Authorities (Officers and Employees) (Amendment) Act, 1940

  Number 16 of 1998: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1998

 511. #1542688

  Oifigigh agus fostaithe údaráis áitiúil a cheapadh.

  Appointment of local authority officers and employees.

  Number 16 of 1998: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1998

 512. #1543634

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984

  Protection of Employees (Employers' Insolvency) Act, 1984

  Number 21 of 1998: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1998

 513. #1544176

  —(1) Beidh téarma sa chonradh faoina mbeidh A fostaithe á rá go mbeidh A tráth ar bith, faoi réir an Achta seo, i dteideal an ráta chéanna luach saothair, as an obair a bhfuil A fostaithe chun í a dhéanamh, is atá B, a bheidh, an tráth sin nó tráth iomchuí ar bith eile, fostaithe ag an bhfostóir céanna nó ag fostóir comhlachaithe chun an cineál céanna oibre a dhéanamh.

  —(1) It shall be a term of the contract under which A is employed that, subject to this Act, A shall at any time be entitled to the same rate of remuneration for the work which A is employed to do as B who, at that or any other relevant time, is employed to do like work by the same or an associated employer.

  Number 21 of 1998: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1998

 514. #1544188

  (a) go bhfuil feidhm aige maidir le fostaithe uile fostóra áirithe nó le haicme áirithe de na fostaithe sin (lena n-áirítear A agus B),

  (a) applies to all the employees of a particular employer or to a particular class of such employees (including A and B),

  Number 21 of 1998: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1998

 515. #1544205

  (2) San alt seo tá le “fostaithe” an bhrí chéanna atá leis in alt 19 .

  (2) In this section "employed" has the same meaning as in section 19.

  Number 21 of 1998: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1998

 516. #1544266

  (a) go bhfuil A agus B araon fostaithe san áit sin nó ag an bhfostóir céanna,

  (a) A and B are both employed at that place or by the same employer,

  Number 21 of 1998: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1998

 517. #1544300

  (6) San alt seo folaíonn “fostaithe”, i ndáil le pearsa aonair (cibé acu A nó B)—

  (6) In this section "employed", in relation to an individual (whether A or B), includes—

  Number 21 of 1998: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1998

 518. #1544414

  —(1) Beidh téarma sa chonradh faoina mbeidh C fostaithe á rá go mbeidh C tráth ar bith, faoi réir an Achta seo, i dteideal an ráta chéanna luach saothair, as an obair a bhfuil C fostaithe chun í a dhéanamh, is atá D, a bheidh, an tráth sin nó tráth iomchuí ar bith eile, fostaithe ag an bhfostóir céanna nó ag fostóir comhlachaithe chun an cineál céanna oibre a dhéanamh.

  —(1) It shall be a term of the contract under which C is employed that, subject to this Act, C shall at any time be entitled to the same rate of remuneration for the work which C is employed to do as D who, at that or any other relevant time, is employed to do like work by the same or an associated employer.

  Number 21 of 1998: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1998

 519. #1544422

  (a) go bhfuil feidhm aige maidir le fostaithe uile fostóra áirithe nó le haicme áirithe de na fostaithe sin (lena n-áirítear C agus D),

  (a) applies to all employees of a particular employer or to a particular class of such employees (including C and D),

  Number 21 of 1998: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1998

 520. #1544500

  (a) go bhfuil C agus E araon fostaithe san áit sin nó ag an bhfostóir céanna,

  (a) C and E are both employed at that place or by the same employer,

  Number 21 of 1998: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1998

 521. #1544534

  (7) San alt seo folaíonn “fostaithe”, i ndáil le pearsa aonair—

  (7) In this section "employed", in relation to an individual, includes—

  Number 21 of 1998: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1998

 522. #1547828

  —(1) Féadfaidh an chuideachta cibé fostaithe agus cibé líon fostaithe dá cuid is cuí léi a cheapadh chun bheith ina ndaoine údaraithe chun críocha an Achta seo.

  —(1) The company may appoint such and so many of its employees as it considers appropriate to be authorised persons for the purposes of this Act.

  Number 24 of 1998: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT (AMENDMENT) ACT, 1998

 523. #1548689

  (2) Más rud é, i gcás duine a bheidh fostaithe ag an gCuideachta nó ag fochuideachta—

  (2) Where a person employed by the Company or a subsidiary is—

  Number 26 of 1998: TURF DEVELOPMENT ACT, 1998

 524. #1551255

  Leathnú ar an Acht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984.

  Extension of Protection of Employees (Employers' Insolvency) Act, 1984. 27.

  Number 30 of 1998: PARENTAL LEAVE ACT, 1998

 525. #1551284

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984

  Protection of Employees (Employers' Insolvency) Act, 1984

  Number 30 of 1998: PARENTAL LEAVE ACT, 1998

 526. #1551800

  Leathnú ar an Acht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984 .

  Extension of Protection of Employees (Employers' Insolvency) Act, 1984 .

  Number 30 of 1998: PARENTAL LEAVE ACT, 1998

 527. #1563234

  Fostaithe a chosaint ar phionósú mar gheall ar dhrochúsáid leanaí a thuairisciú.

  Protection of employees from penalisation for having reported child abuse. 5.

  Number 49 of 1998: PROTECTIONS FOR PERSONS REPORTING CHILD ABUSE ACT, 1998

 528. #1563305

  Fostaithe a chosaint ar phionósú mar gheall ar dhrochúsáid leanaí a thuairisciú.

  Protection of employees from penalisation for having reported child abuse.

  Number 49 of 1998: PROTECTIONS FOR PERSONS REPORTING CHILD ABUSE ACT, 1998

 529. #1564743

  ciallaíonn “scrúdaitheoir” duine atá fostaithe ag an Aire—

  "examiner" means a person who is employed by the Minister for the purpose of—

  1998-PUB-051

 530. #1568608

  Na hAchtanna um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973 agus 1991

  Holidays (Employees) Acts, 1973 and 1991

  Number 1 of 1999: BRITISH-IRISH AGREEMENT ACT, 1999

 531. #1580556

  Más rud é, maidir le duine a bheidh fostaithe ag an gCoimisiún—

  Where a person employed by the Commission—

  Number 23 of 1999: ELECTRICITY REGULATION ACT, 1999

 532. #1581087

  Fostaithe.

  Employees.

  Number 26 of 1999: QUALIFICATIONS (EDUCATION AND TRAINING) ACT, 1999

 533. #1582512

  Fostaithe.

  Employees.

  Number 26 of 1999: QUALIFICATIONS (EDUCATION AND TRAINING) ACT, 1999

 534. #1583128

  (d) duine a bheidh fostaithe ag an Údarás in aon cháil eile.

  (d) a person engaged by an tÚdarás in any other capacity.

  Number 27 of 1999: ÚDARÁS NA GAELTACHTA (AMENDMENT) (NO. 2) ACT, 1999

 535. #1584808

  An tAcht um Chosaint Oibrithe (Fostaithe Páirtaimseartha Rialta), 1991

  Worker Protection (Regular Part-Time Employees) Act, 1991

  Number 8 of 2000: EQUAL STATUS ACT, 2000

 536. #1587399

  An tAcht um Chosaint Oibrithe (Fostaithe Páirtaimseartha Rialta), 1991

  Worker Protection (Regular Part-Time Employees) Act, 1991

  Number 22 of 2000: EDUCATION (WELFARE) ACT, 2000

 537. #1588654

  Acht na nUdarás nÁitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926

  Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926

  Number 25 of 2000: LOCAL GOVERNMENT ACT, 2000

 538. #1648846

  Líon na ndaoine atá fostaithe

  Number of persons employed

  Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning structural business statistics (recast) (Text with EEA relevance)

 539. #1649179

  Líon na ndaoine atá fostaithe arna miondealú de réir catagóir na bhforas creidmheasa

  Number of persons employed broken down by category of credit institutions

  Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning structural business statistics (recast) (Text with EEA relevance)

 540. #1649180

  Líon na mban atá fostaithe

  Number of women employed

  Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning structural business statistics (recast) (Text with EEA relevance)

 541. #1649336

  Líon na ndaoine atá fostaithe sa phobal d’fhiontair ghníomhacha in t

  Number of persons employed in the population of active enterprises in t

  Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning structural business statistics (recast) (Text with EEA relevance)

 542. #1649338

  Líon na ndaoine atá fostaithe sa phobal de nuachruthuithe fiontar in t

  Number of persons employed in the population of births in t

  Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning structural business statistics (recast) (Text with EEA relevance)

 543. #1649340

  Líon na ndaoine atá fostaithe sa phobal de theipeanna fiontar in t

  Number of persons employed in the population of deaths in t

  Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning structural business statistics (recast) (Text with EEA relevance)

 544. #1660068

  fostaithe na n-eintiteas dá dtagraítear in Airteagal 2;

  employees of the entities referred to in Article 2;

  Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010

 545. #1680501

  náisiúnaigh de thríú tíortha atá fostaithe nó a úsáideann gnóthas arna bhunú i mBallstát,

  nationals of third countries who are employed or used by an undertaking established in a Member State,

  Directive (EU) 2018/645 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 amending Directive 2003/59/EC on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers and Directive 2006/126/EC on driving licences (Text with EEA relevance. )

 546. #1694571

  an fhoireann uile atá fostaithe ag an Aontas, arna dtaispeáint de réir chineál an chonartha fostaíochta;

  all staff employed by the Union, displayed by type of employment contract;

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 547. #1697665

  Eiseoidh an fostóir doiciméad i leith fostaithe ina leagfar amach an céatadán seasta sin.

  The employer shall issue a document for employees setting out that fixed percentage.

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 548. #1697881

  daoine fostaithe, lena n-áirítear daoine féinfhostaithe*,

  employed, including self-employed*,

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 549. #1699419

  Líon na ndaoine atá fostaithe

  Number of persons employed

  Regulation (EU) 2018/1091 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on integrated farm statistics and repealing Regulations (EC) No 1166/2008 and (EU) No 1337/2011 (Text with EEA relevance.)

 550. #1699420

  Lucht saothair neamhrialta atá fostaithe ag an bhfeirm

  Non-regular labour force employed by the farm

  Regulation (EU) 2018/1091 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on integrated farm statistics and repealing Regulations (EC) No 1166/2008 and (EU) No 1337/2011 (Text with EEA relevance.)

 551. #1721266

  K. Fostaithe

  K. Employees

  Regulation (EU) 2018/1724 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 establishing a single digital gateway to provide access to information, to procedures and to assistance and problem-solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012Text with EEA relevance.

 552. #1721348

  Fostaithe a chlárú le scéimeanna éigeantacha pinsean agus árachais

  Registration of employees with compulsory pension and insurance schemes

  Regulation (EU) 2018/1724 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 establishing a single digital gateway to provide access to information, to procedures and to assistance and problem-solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012Text with EEA relevance.

 553. #1754333

  (2)ag fostaithe an onnmhaireora nó ag fostaithe in aon eintiteas is leis an onnmhaireoir nó atá á rialú aige

  (2)by employees of the exporter or of any entity owned or controlled by the exporter

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

 554. #1761501

  Fostaithe a chlárú le scéimeanna poiblí nó leathphoiblí pinsean agus árachais

  Registration of employees with public or semi-public pension and insurance schemes

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a single digital gateway to provide information, procedures, assistance and problem solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012

 555. #1770446

  fostaithe (fostaí nó féinfhostaithe), dífhostaithe, mac léinn (nó dalta), daoine eile nach bhfuil sa lucht oibre.

  employed (employee or self-employed), unemployed, student (or pupil), other not in the labour force.

  Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 concerning European statistics on tourism and repealing Council Directive 95/57/EC Text with EEA relevance

 556. #1770614

  Fostaithe (fostaí nó féinfhostaithe)

  Employed (employee or self-employed)

  Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 concerning European statistics on tourism and repealing Council Directive 95/57/EC Text with EEA relevance

 557. #1782138

  teideal, grád, cineál nó catagóir na hoibre ar lena haghaidh atá an t-oibrí fostaithe

  the title, grade, nature or category of work for which the worker is employed or

  Directive (EU) 2019/1152 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on transparent and predictable working conditions in the European Union

 558. #1811444

  nach fostaithe úinéir ná úinéir tairbhiúil an tsoithigh iascaireachta ar a mbeifear ag breathnú iad; agus

  are not employees of the owner or beneficial owner of the fishing vessel being observed; and

  Regulation (EU) 2019/1154 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on a multiannual recovery plan for Mediterranean swordfish and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 and Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council

 559. #1212416

  —(1) I gcás ina ndéanfar éileamh ar shochar díobhálacha ceirde faoi na hAchtanna maidir le haon tionóisc nó aon ghalar nó díobháil a bheidh forordaithe chun críocha alt 23 den Acht seo, nó ina ndéanfar iarratas faoin gcéanna ar dhearbhú gur thionóisc ceirde aon tionóisc áirithe nó ar dhearbhú comhréireach i dtaobh aon ghalair nó díobhála den sórt sin, féadfaidh an tAire a ordú go ndéanfar chun críocha na nAchtanna an fhostaíocht iomchuí a áireamh, maidir leis an tionóisc, an galar nó an díobháil sin, mar fhostaíocht inárachaithe (díobhálacha ceirde), d'ainneoin gur tharla, mar gheall ar shárú nó neamhchomhlíonadh forála éigin atá in aon achtachán, nó ag a bhfuil éifeacht faoi aon achtachán, a ritheadh chun daoine fostaithe nó aon aicme daoine fostaithe a chosaint, go raibh an conradh a d'airbheartaigh an fhostaíocht a rialú ar neamhní nó nach raibh an duine fostaithe ar fostú go dleathach léi san am nó san áit ar tharla an tionóisc nó ar tolgadh an galar nó ar tharla an díobháil.

  —(1) Where a claim for occupational injuries benefit is made under the Acts in respect of any accident or of any disease or injury prescribed for the purposes of section 23 of this Act, or an application is made thereunder for a declaration that any accident was an occupational accident or for a corresponding declaration as to any such disease or injury, the Minister may direct that for the purposes of the Acts the relevant employment shall, in relation to that accident, disease or injury, be treated as having been insurable (occupational injuries) employment, notwithstanding that, by reason of a contravention of or non-compliance with some provision contained in or having effect under any enactment passed for the protection of employed persons or of any class of employed persons,' the contract purporting to govern the employment was void or the employed person was not lawfully employed therein at the time when or in the place where the accident happened or the disease or injury was contracted or received.

  Number 16 of 1966: SOCIAL WELFARE (OCCUPATIONAL INJURIES) ACT, 1966

 560. #1216535

  (2) Nuair a bheidh údarás tithíochta ar tí dul isteach i dteach chun aon oibreacha a dhéanamh faoi fho-alt (1) den alt seo, féadfaidh an t-údarás fógra i dtaobh iad a bheith chun sin a dhéanamh a thabhairt d'úinéir an tí agus, mar is rogha leo, d'aon duine eile a bhfuil leas aige sa teach mar mhorgháistí, tionónta nó eile, agus má tharlaíonn, aon tráth tar éis seacht lá ó dháta an fógra sin a sheirbheáil air agus le linn aon oibrí nó conraitheoir a bheidh fostaithe ag an údarás a bheith ag déanamh oibreacha sa teach, go mbeidh aon duine ar ar seirbheáladh an fógra nó aon oibrí a bheidh fostaithe aige nó ag aon chonraitheoir a bheidh fostaithe aige, sa teach chun aon oibreacha a dhéanamh, beidh an duine ar ar seirbhéaladh an fógra ciontach i gcion agus, ar a chiontú go hachomair, dlífear fíneáil nach mó ná cúig phunt is fiche a chur air mura gcruthóidh sé chun sástacht na cúirte a mbeidh sé ar cúiseamh os a comhair go raibh dian-ghá leis na hoibreacha sin a dhéanamh chun áititheoirí an tí a chur ó chontúirt.

  (2) Where a housing authority are about to enter a house for the purpose of doing any works under subsection (1) of this section, the authority may give notice of their intention to do so to the owner of the house and, at their discretion, to any other person having an interest in the house whether as mortgagee, tenant or otherwise, and if at any time after the expiration of seven days from the service upon him of such notice and whilst any workman or contractor employed by the authority is carrying out works in the house any person upon whom the notice was served or any workman employed by him, or by any contractor employed by him, is in the house for the purpose of carrying out any works, the person upon whom the notice was served shall be guilty of an offence and shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding twenty-five pounds, unless he proves to the satisfaction of the court before which he is charged that there was urgent necessity to carry out the said works in order to obviate danger to occupants of the house.

  Number 21 of 1966: HOUSING ACT 1966

 561. #1371522

  —(1) I gcás ina ndéanfar éileamh ar shochar díobhálacha ceirde faoin gCuid seo maidir le haon tionóisc nó aon ghalar nó díobháil a bheidh forordaithe chun críocha alt 54, nó ina ndéanfar iarratas faoin gcéanna ar dhearbhú gur thionóisc cheirde aon tionóisc áirithe nó ar dhearbhú comhréireach i dtaobh aon ghalair nó díobhála den sórt sin, féadfaidh an tAire a ordú go ndéanfar, chun críocha na Coda seo, an fhostaíocht iomchuí a áireamh, i ndáil leis an tionóisc, an galar nó an díobháil sin, mar fhostaíocht inárachaithe (díobhálacha ceirde), d'ainneoin gur tharla, mar gheall ar shárú nó neamhchomhlíonadh forála éigin atá in aon achtachán, nó lena bhfuil éifeacht faoi aon achtachán, a ritheadh chun daoine fostaithe nó aon aicme daoine fostaithe a chosaint, go raibh an conradh a d'airbheartaigh an fhostaíocht a rialú ar neamhní nó nach raibh an duine fostaithe ar fostú go dleathach léi san am nó san áit ar tharla an tionóisc nó ar tolgadh an galar nó ar tharla an díobháil.

  —(1) Where a claim for occupational injuries benefit is made under this Part in respect of any accident or of any disease or injury prescribed for the purposes of section 54, or an application is made thereunder for a declaration that any accident was an occupational accident or for a corresponding declaration as to any such disease or injury, the Minister may direct that for the purposes of this Part the relevant employment shall, in relation to that accident, disease or injury, be treated as having been insurable (occupational injuries) employment, notwithstanding that, by reason of a contravention of or noncompliance with some provision contained in or having effect under any enactment passed for the protection of employed persons or of any class of employed persons, the contract purporting to govern the employment was void or the employed person was not lawfully employed therein at the time when or in the place where the accident happened or the disease or injury was contracted or received.

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 562. #146676

  (4) Íocfar oibrithe atá cáilithe iad a íoc faoin Acht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973, don am go léir a d'oibrigh siad ar lá saoire poiblí de réir ráta nach lú ná trí oiread an ghnáth-ráta, faoi réir íocaíocht íosta as dhá uair a chloig nó de réir ráta nach lú ná dhá oiread an ghnáth-ráta móide lá amháin ina áit faoi réir na forála go n-íocfar na hoibrithe sin ag ráta nach lú ná mar a fhoráiltear leis an Acht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.

  (4) Workers who qualify for payment under the Holidays (Employees) Act, 1973 , shall be paid for all time worked on a public holiday at a rate of not less than three times the normal rate, subject to a minimum payment for two hours, or at a rate of not less than twice the normal rate plus one day in lieu, subject to the provision that such workers will be remunerated at not less than that provided by the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1980

 563. #156863

  (ii) tabharfaidh an t-aistrí d'ionadaithe a chuid fostaithe é in am trátha agus i gcás ar bith sula rachaidh an t-aistriú i bhfeidhm ar a chuid fostaithe maidir lena gcoinníollacha oibre agus fostaíochta.

  (ii) by the transferee, to the representatives of his employees in good time, and in any event before his employees are directly affected by the transfer as regards their conditions of work and employment.

  Statutory Instruments: 1980

 564. #164534

  (4) Íocfar oibrithe atá cáilithe iad a íoc faoin Acht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973, don am go léir a d'oibrigh siad ar lá saoire poibli ar ráta nach lú ná trí oiread an ghnáth-rata, faoi réir íocaiocht íosta as dhá uair a chloig nó ar ráta nach lú ná dhá oiread an ghnáth-ráta agus lá amháin freisin ina áit faoi réir na forála go n-íocfar na hoibrithe sin ar ráta nach lú ná mar a fhoráiltear leis an Acht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973,

  (4) Workers who qualify for payment under the Holidays (Employees) Act, 1973 , shall be paid for all time worked on a public holiday at a rate of not less than three times the normal rate, subject to a minimum payment for two hours, or at a rate of not less than twice the normal rate plus one day in lieu, subject to the provision that such workers will be remunerated at not less than that provided by the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1978

 565. #167415

  ROINN III- Oibrithe a cháilíonn le haghaidh íocaíochta faoin Acht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973, íocfar iad as an am ar fad a oibreoidh siad Lá Saoire Poiblí de réir ráta nach lú ná trí oiread an ghnáth-ráta, faoi réir íocaíochta íosta i leith ceithre huaire nó de réir ráta nach lú ná dhá oiread an ghnáth-ráta móide lá amháin ina ionad, faor réir an choinníll go bhfaighidh na hoibrithe sin ar a laghad an luach saothair atá ceaptha dóibh san Acht Um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.

  Section III.—Workers who qualify for payment under the Holidays (Employees) Act, 1973 , shall be paid for all time worked on a Public Holiday, at a rate of not less than three times the normal rate, subject to a minimum payment for four hours, or at a rate of not less than twice the normal rate plus one day in lieu, subject to the provision that such workers will be remunerated at not less than that provided by the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1978

 566. #171596

  Beidh gach oibrí i dteideal, ar a fhostaíocht a bheith críochnaithe, deimhniú seirbhíse a fháil óna fhostóir a thaispeánfaidh an tréimhse a raibh sé fostaithe, fad na seirbhíse agus an meánmhéid uaire a chloig sa tseachtain a oibríodh i ngach grád ar leith a raibh sé nó sí fostaithe ann.

  Each worker shall be entitled to receive from his employer on termination of his employment a certificate of service showing the period of his employment, the length of service and average weekly hours worked in each particular grade in which he or she may have been employed.

  Statutory Instruments: 1981

 567. #172247

  (a) Ní bheidh feidhm le Rialacháin 4 agus 5 de na Príomh-Rialacháin maidir le náisiúnach den Ghréig a bheidh ag teacht go dtí an Stát chun dul i mbun gníomhaíochta nó chun í a leanúint mar dhuine fostaithe, nó a bheidh fostaithe sa Stát, ach amháin i gcás go mbeidh an fhostaíocht de réir cheada arna dheonú ag an Aire Saothair;

  ( a ) Regulations 4 and 5 of the Principal Regulations shall apply to a national of Greece who is coming to the State to take up or pursue an activity as an employed person, or who is in employment in the State, only if the employment is in accordance with a permit granted by the Minister for Labour;

  Statutory Instruments: 1981

 568. #172902

  Oibrithe a cháilíonn le haghaidh íocaíochta faoin Acht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973, íocfar iad as an am ar fad a oibreoidh siad Lá Saoire Poiblí de réir ráta nach lú ná trí oiread an ghnáth-ráta, faoi réir íocaíochta íosta i leith ceithre huaire nó de réir ráta nach lú ná dhá oiread an ghnáth-ráta móide lá amháin ina ionad, faoi réir an choinníll go bhfaighidh na hoibrithe sin ar a laghad an luach saothair atá ceaptha dóibh san Acht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.

  Workers who qualify for payment under the Holidays (Employees) Act, 1973 shall be paid for all time worked on a Public Holiday, at a rate of not less than three times the normal rate, subject to a minimum payment for four hours, or at a rate of not less than twice the normal rate plus one day in lieu, subject to the provision that such workers will be remunerated at not less than that provided by the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1981

 569. #173042

  (4) Íocfar oibrithe atá cáilithe iad a íoc faoin Acht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973, don am go léir a d'oibrigh siad ar lá saoire poiblí de réir ráta nach lú ná trí oiread an ghnáth-ráta, faoi réir íocaíocht íosta as dhá uair a chloig nó de réir ráta nach lú ná dhá oiread an ghnáth-ráta móide lá amháin ina áit faoi réir na forála go n-íocfar na hoibrithe sin ag ráta nach lú ná mar a fhoráiltear leis an Acht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.

  (4) Workers who qualify for payment under the Holidays (Employees) Act, 1973 , shall be paid for all time worked on a public holiday at a rate of not less than three times the normal rate, subject to a minimum payment for two hours or at a rate of not less than twice the normal rate plus one day in lieu, subject to the provision that such workers will be remunerated at not less than that provided by the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1981

 570. #179157

  Nuair a bheidh Oibrithe (lena n-áirítear foghlaimeoirí mar a mhínítear i gCuid VI) fostaithe ar Thasc-Obair nach mbeidh aon Tasc-Ráta Iosta Ginearálta socraithe ina leith as an gCoiste, íocfar Tasc-Ráta leo as gach oibríocht ar a mbeidh siad fostaithe amhlaidh nach lú ná tasc-ráta a thabharfaidh in imthosca an cháis do ghnáth-oibrí ráta a bheidh comhionann ar a laghad leis an ráta is infheidhme maidir leis an Aicme Ceann Oibre iomchuí.

  Workers (including learners as defined in Part VI) when employed on Piece-Work for which no General Minimum Piece-Rate has been fixed by the Committee, shall be paid for each operation on which so employed a Piece-Rate not less than that which would yield in the circumstances of the case to an ordinary worker at least the equivalent of the equivalent of the rate applicable to the relevant Job Class.

  Statutory Instruments: 1981

 571. #179317

  Is mar a leanas a bheidh na rátaí íosta i leith breis-ama ag a mbeidh feidhm maidir le huaire an chloig a oibreoidh oibrí a bheidh fostaithe in aon Bhrainse den Cheird, cibé acu a bheidh sé fostaithe ar Am-Obair nó ar Thasc-Obair, de bhreis ar an ngnáth-uimhir uaire an chloig oibre:-

  The minimum rates for overtime to apply in respect of hours worked by a worker employed in any Branch of the trade whether employed on Time-work or on Piece-work in excess of the normal numbers of hours shall be as follows:—

  Statutory Instruments: 1981

 572. #183272

  (3) I gcolún (1) de Chuid 1 den Cheathrú Sceideal a ghabhann leis na Rialacháin seo, ciallaíonn "fostaíocht iomchuí" aon fhostaíocht ina raibh an duine faoi bhun sé bliana déag d'aois fostaithe, nó ina mbeadh sé, murach an díobháil iomchuí, fostaithe, i rith na seachtaine inar éirigh sé éagumasach i gcéaduair chun oibre de dheasca na díobhála iomchuí."

  (3) In column (1) of Part 1 of the Fourth Schedule hereto “relevant employment” means any employment in which the person under the age of sixteen years was or would, but for the relevant injury, have been employed during the week in which as the result of the relevant injury he first became incapable of work.”

  Statutory Instruments: 1981

 573. #301485

  I gcás ina gcuireann reachtaíocht Ballstáit de choinníoll ar rochtain ar árachas saorálach nó ar árachas leanúnach roghnach an duine a bheith ina chónaí sa Bhallstát sin nó an duine sin a bheith ag gabháil do ghníomhaíocht roimhe sin mar dhuine fostaithe nó mar dhuine féinfhostaithe, ní bheidh feidhm ag Airteagal 5(b) ach amháin maidir le daoine a bhí faoi réir reachtaíocht an Bhallstáit sin tráth níos luaithe ar bhonn gníomhaíochta mar dhuine fostaithe nó féinfhostaithe.";

  Where the legislation of a Member State makes admission to voluntary insurance or optional continued insurance conditional upon residence in that Member State or upon previous activity as an employed or self-employed person, Article 5(b) shall apply only to persons who have been subject, at some earlier stage, to the legislation of that Member State on the basis of an activity as an employed or self-employed person.";

  Regulation (EC) No 988/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, and determining the content of its Annexes

 574. #302016

  1. D’ainneoin Airteagal 21(2) agus Airteagal 62 den Rialachán seo, chun tuilleamh seachtainiúil ináirithe forordaithe an duine árachaithe a ríomh chun sochar breoiteachta nó sochar dífhostaíochta a dheonú faoi reachtaíocht na hÉireann, creidiúnófar méid is ionann agus meánphá seachtaine daoine fostaithe sa bhliain fhorordaithe ábhartha don duine árachaithe sin i leith gach seachtaine gníomhaíochta mar dhuine fostaithe faoi reachtaíocht Ballstáit eile i rith na bliana forordaithe sin.

  1. Notwithstanding Articles 21(2) and 62 of this Regulation, for the purposes of calculating the prescribed reckonable weekly earnings of an insured person for the grant of sickness or unemployment benefit under Irish legislation, an amount equal to the average weekly wage of employed persons in the relevant prescribed year shall be credited to that insured person in respect of each week of activity as an employed person under the legislation of another Member State during that prescribed year.

  Regulation (EC) No 988/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, and determining the content of its Annexes

 575. #302149

  5. (1) Chun fachtóir tuillimh a ríomh d’fhonn teidlíocht chun sochar faoi reachtaíocht na Ríochta Aontaithe a chinneadh, measfar, do gach seachtain den ghníomhaíocht mar dhuine fostaithe faoi reachtaíocht Ballstáit eile agus a thosaigh i rith na bliana cánach ábhartha de réir bhrí reachtaíocht na Ríochta Aontaithe, gur íoc an duine lena mbaineann ranníocaíochtaí mar shaothraí fostaithe, nó go raibh tuilleamh aige nó aici ar íocadh ranníocaíochtaí ina leith, ar bhonn tuillimh atá coibhéiseach le dhá thrian den uasteorainn tuillimh don bhliain sin.

  5. (1) For the purpose of calculating an earnings factor in order to determine entitlement to benefits under United Kingdom legislation, for each week of activity as an employed person under the legislation of another Member State, and which commenced during the relevant income tax year within the meaning of United Kingdom legislation, the person concerned shall be deemed to have paid contributions as an employed earner, or have earnings on which contributions have been paid, on the basis of earnings equivalent to two-thirds of that year’s upper earnings limit.

  Regulation (EC) No 988/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, and determining the content of its Annexes

 576. #353480

  Chun fachtóir tuillimh a ríomh d’fhonn teidlíocht chun sochar faoi reachtaíocht na Ríochta Aontaithe a chinneadh, measfar, do gach seachtain den ghníomhaíocht mar dhuine fostaithe faoi reachtaíocht Ballstáit eile agus a thosaigh i rith na bliana cánach ábhartha de réir bhrí reachtaíocht na Ríochta Aontaithe, gur íoc an duine lena mbaineann ranníocaíochtaí mar shaothraí fostaithe, nó go raibh tuilleamh aige nó aici ar íocadh ranníocaíochtaí ina leith, ar bhonn tuillimh atá coibhéiseach le dhá thrian den uasteorainn tuillimh don bhliain sin.

  For the purpose of calculating an earnings factor in order to determine entitlement to benefits under United Kingdom legislation, for each week of activity as an employed person under the legislation of another Member State, and which commenced during the relevant income tax year within the meaning of United Kingdom legislation, the person concerned shall be deemed to have paid contributions as an employed earner, or have earnings on which contributions have been paid, on the basis of earnings equivalent to two-thirds of that year’s upper earnings limit.

  Regulation (EC) No 988/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, and determining the content of its Annexes

 577. #353597

  D’ainneoin Airteagal 21(2) agus Airteagal 62 den Rialachán seo, chun tuilleamh seachtainiúil ináirithe forordaithe an duine árachaithe a ríomh chun sochar breoiteachta nó sochar dífhostaíochta a dheonú faoi reachtaíocht na hÉireann, creidiúnófar méid is ionann agus meánphá seachtaine daoine fostaithe sa bhliain fhorordaithe ábhartha don duine árachaithe sin i leith gach seachtaine gníomhaíochta mar dhuine fostaithe faoi reachtaíocht Ballstáit eile i rith na bliana forordaithe sin.

  Notwithstanding Articles 21(2) and 62 of this Regulation, for the purposes of calculating the prescribed reckonable weekly earnings of an insured person for the grant of sickness or unemployment benefit under Irish legislation, an amount equal to the average weekly wage of employed persons in the relevant prescribed year shall be credited to that insured person in respect of each week of activity as an employed person under the legislation of another Member State during that prescribed year.

  Regulation (EC) No 988/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, and determining the content of its Annexes

 578. #354042

  I gcás ina gcuireann reachtaíocht Ballstáit de choinníoll ar rochtain ar árachas saorálach nó ar árachas leanúnach roghnach an duine a bheith ina chónaí sa Bhallstát sin nó an duine sin a bheith ag gabháil do ghníomhaíocht roimhe sin mar dhuine fostaithe nó mar dhuine féinfhostaithe, ní bheidh feidhm ag Airteagal 5(b) ach amháin maidir le daoine a bhí faoi réir reachtaíocht an Bhallstáit sin tráth níos luaithe ar bhonn gníomhaíochta mar dhuine fostaithe nó féinfhostaithe.";

  Where the legislation of a Member State makes admission to voluntary insurance or optional continued insurance conditional upon residence in that Member State or upon previous activity as an employed or self-employed person, Article 5(b) shall apply only to persons who have been subject, at some earlier stage, to the legislation of that Member State on the basis of an activity as an employed or self-employed person.";

  Regulation (EC) No 988/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, and determining the content of its Annexes

 579. #428394

  (b) a údarú go ndéanfar aon fheidhm nó gach feidhm de na feidhmeanna tarmligthe a fho-tharmligean chuig fostaithe eile den sórt sin nó go ndéanfaidh fostaithe eile den sórt sin an céanna a fho-tharmligean.

  (b) authorise the sub-delegation of any or all delegated functions to or by other such employees.

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 580. #428730

  (3) Faoi réir alt 65, féadfaidh IIÉ, nó a sheirbhísigh nó a ghníomhairí nó aon chonraitheoir a bheidh fostaithe ag IIÉ nó aon duine a bheidh fostaithe ag conraitheoir den sórt sin, i dteannta nó d’éagmais feithiclí, innealra nó gairis eile (lena n-áirítear báid nó soithí eile) nó trealaimh—

  (3) Subject to section 65, IFI, or its servants or agents or any contractor employed by IFI or any person employed by such contractor may, with or without vehicles, machinery or other apparatus (including boats or other vessels) or equipment, for the purposes of—

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 581. #433816

  92.—Aon ghníomhartha a bheidh déanta, nó a airbheartaítear a bheith déanta, ag an mBord um Thaismí Muirí a Imscrúdú nó ag aon sainchomhairleoir, comhairleoir nó imscrúdaitheoir a bheidh fostaithe aige, nó a airbheartaítear a bheith fostaithe aige, idir an 5 Meitheamh 2002 agus an 29 Meitheamh 2007 chun críocha fheidhmeanna an Bhoird faoi Acht 2000, níl siad neamhbhailí de bhíthin—

  92.—Any acts done or purported to have been done by the Marine Casualty Investigation Board or any consultant, adviser or investigator engaged by it or purported to be engaged by it between 5 June 2002 and 29 June 2007 for the purposes of the Board’s functions under the Act of 2000 are not invalidated on the grounds—

  MERCHANT SHIPPING ACT 2010

 582. #433825

  (3) I gcás ina measfaidh cuideachta, maidir le duine atá ar fostú aici, nó a rinne iarratas ar a bheith fostaithe, mar phíolóta, nó le hiarratasóir ar cheadúnas píolóta a dheonú nó a athnuachan, nó le sealbhóir ceadúnais píolóta, laistigh dá ceantar píolótaíochta, nach leor a shláinte coirp nó a sláinte coirp chun a chumasú don duine dualgais píolóta a chomhlíonadh go sásúil, féadfaidh an chuideachta fostú an duine mar phíolóta a fhionraí nó a scor, nó iarratas an duine ar a bheith fostaithe mar phíolóta a dhiúltú, nó an t-iarratas ar cheadúnas píolóta a dhiúltú, nó ceadúnas píolóta an tsealbhóra a fhionraí nó a chúlghairm, de réir mar a bheidh.

  (3) Where a company considers that the physical health of a person it employs, or who has applied to be employed, as a pilot or an applicant for the grant or renewal of, or the holder of, a pilot’s licence, within its pilotage district is not sufficient to enable the person to satisfactorily perform the duties of a pilot, the company may suspend or cease the employment, or refuse the application for employment, of the person as a pilot, or refuse the application for a pilot’s licence or suspend or revoke the holder’s pilot’s licence, as the case may be.

  MERCHANT SHIPPING ACT 2010

 583. #438272

  (2) Déanfaidh an tÚdarás scéim nó scéimeanna chun sochair aoisliúntais a dheonú do cibé fostaithe, nó i leith cibé fostaithe, de chuid an Údaráis is cuí leis a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire.

  (2) The Authority shall prepare and submit to the Minister a scheme or schemes for the granting of superannuation benefits to or in respect of such employees of the Authority as it may think fit.

  ADOPTION ACT 2010

 584. #439402

  (4) Maidir le deimhniú a airbheartaíonn, in aon imeachtaí faoin Acht seo, a bheith sínithe ag duine atá fostaithe nó fruilithe i saotharlann ainmnithe, agus ina ndéarfar an cháil ina bhfuil an duine sin fostaithe nó fruilithe amhlaidh agus ina ndéarfar aon cheann nó níos mó de na nithe seo a leanas, eadhon—

  (4) In any proceedings under this Act, a certificate purporting to be signed by a person employed or engaged at a designated laboratory stating the capacity in which that person is so employed or engaged and stating any one or more of the following, namely—

  CRIMINAL JUSTICE (PSYCHOACTIVE SUBSTANCES) ACT 2010

 585. #439780

  (4) Maidir le deimhniú a airbheartaíonn, in aon imeachtaí faoin Acht seo, a bheith sínithe ag duine atá fostaithe nó fruilithe i saotharlann ainmnithe, agus ina ndéarfar an cháil ina bhfuil an duine sin fostaithe nó fruilithe amhlaidh agus ina ndéarfar aon cheann nó níos mó de na nithe seo a leanas, eadhon—

  (4) In any proceedings under this Act, a certificate purporting to be signed by a person employed or engaged at a designated laboratory stating the capacity in which that person is so employed or engaged and stating any one or more of the following, namely—

  CRIMINAL JUSTICE (PSYCHOACTIVE SUBSTANCES) ACT 2010

 586. #440341

  (a) meastóireacht, i gceann tréimhsí tráthrialta agus in aon chás uair amháin ar a laghad gach 10 mbliana nó cibé tréimhse is faide a chinnfidh an ollscoil i gcomhaontú leis an Údarás, ar gach roinn agus, i gcás inar cuí, ar gach dámh den ollscoil, agus ar aon seirbhís a sholáthraíonn an ollscoil, ag fostaithe de chuid na hollscoile ar an gcéad ásc agus ag daoine, seachas fostaithe, atá inniúil ar chomparáidí náisiúnta agus idirnáisiúnta a dhéanamh i leith cháilíocht na múinteoireachta agus an taighde agus i leith soláthair seirbhísí eile ag leibhéal ollscoile, agus

  (a) the evaluation, at regular intervals and in any case not less than once in every 10 years or such longer period as may be determined by the university in agreement with An tÚdarás, of each department and, where appropriate, faculty of the university and any service provided by the university, by employees of the university in the first instance and by persons, other than employees, who are competent to make national and international comparisons on the quality of teaching and research and the provision of other services at university level, and

  UNIVERSITIES ACT, 1997

 587. #440383

  (5) Féadfaidh an ollscoil, tar éis dul i gcomhairle, trí ghnáthstruchtúir caidrimh tionscail a oibríonn san ollscoil, le haon chomhlachais foirne aitheanta nó le haon cheardchumainn lena mbaineann, athdháileadh nó athchóiriú a dhéanamh ar na dualgais a bheidh le comhlíonadh ag fostaithe lena mbaineann fo-alt (3) agus beidh ceangal ar na fostaithe sin na dualgais a chuirfear orthu in aon athdháileadh nó athchóiriú den sórt sin a chomhlíonadh.

  (5) The university may, following consultation through normal industrial relations structures operating in the university with any recognised staff associations or trade unions concerned, redistribute or rearrange the duties to be performed by employees to whom subsection (3) applies and those employees shall be bound to perform the duties allocated in any such redistribution or rearrangement.

  UNIVERSITIES ACT, 1997

 588. #440438

  51.—Cuirfidh ollscoil ar fáil don Údarás cibé faisnéis a iarrfaidh an tÚdarás ó am go ham maidir leis an líon fostaithe atá fostaithe ag an ollscoil, a gcomhdhéanamh de réir gráid, a dtéarmaí agus a gcoinníollacha fostaíochta (lena n-áirítear a luach saothair, a dtáillí, a liúntais agus a n-aoisliúntas) agus aon nithe gaolmhara eile.

  51.—A university shall provide An tÚdarás with such information as An tÚdarás may from time to time request relating to the number of employees employed by the university, their composition by grade, their terms and conditions of employment (including their remuneration, fees, allowances, expenses and superannuation) and any other related matters.

  UNIVERSITIES ACT, 1997

 589. #448269

  (iii) méid is comhionann le cibé cuid de luach saothair agus d’aon liúntais i leith caiteachas arna n-íoc le comhaltaí agus fostaithe an Bhoird a chinnfidh an Bord is inchurtha síos do na comhaltaí agus na fostaithe do chomhlíonadh dualgas i ndáil leis an iarratas, agus íocfaidh an t-údarás áitiúil an tsuim.

  (iii) an amount equal to such portion of the remuneration and any allowances for expenses paid to the members and employees of the Board as the Board determines to be attributable to the performance of duties by the members and employees in relation to the application, and the local authority shall pay the sum.

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 590. #460001

  (c) faoi réir fho-alt (3), nach mbeidh múinteoirí cláraithe a bheidh fostaithe, nó a bheidh cáilithe chun múineadh, in earnáil áirithe scoile aitheanta i dteideal vótáil ach amháin ar son múinteoirí cláraithe a bheidh fostaithe, nó a bheidh cáilithe chun múineadh, san earnáil áirithe scoile aitheanta sin.

  (c) subject to subsection (3), that registered teachers employed in, or qualified to teach in, a particular category of recognised school shall be entitled to vote only for registered teachers employed in, or qualified to teach in, that particular category of recognised school.

  TEACHING COUNCIL ACT, 2001

 591. #460020

  (2) Faoi réir fho-alt (3), beidh feidhm ag Acht 1980 maidir leis an gComhairle agus lena fostaithe (lena n-áirítear an Stiúrthóir) amhail is dá mba údarás áitiúil an Chomhairle agus amhail is dá mba fhostaithe údaráis áitiúil na fostaithe.

  (2) Subject to subsection (3), the Act of 1980 shall apply to the Council and its employees (including the Director) as if the Council were a local authority and the employees were employees of a local authority.

  TEACHING COUNCIL ACT, 2001

 592. #481053

  (ii) comhaltaí agus fostaithe den údarás nó den Bhord do nochtadh aon uiríoll a dhéanfar chuig na comhaltaí nó na fostaithe sin, cibé acu i scríbhinn nó ar shlí eile, i ndáil leis na nithe sin.

  (ii) the disclosure by members and employees of the authority or of the Board of any representations made to such members or employees whether in writing or otherwise in relation to those matters.

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 593. #568662

  Mar shampla, féadfaidh gnólacht atá ag iarraidh daoine atá faoi mhíbhuntáiste a fhostú tuairisciú faoi líon na ndaoine atá fostaithe nach mbeadh fostaithe seachas sin agus féadfaidh gnólacht atá ag iarraidh athinniúlú príosúnach a fheabhsú measúnú a dhéanamh ar a feidhmíocht i dtéarmaí rátaí atitimeachais.

  For instance, a firm that seeks to employ disadvantaged persons may report on the numbers of such persons employed who would not otherwise have been employed and a firm that seeks to improve the rehabilitation of prisoners may assess its performance in terms of recidivism rates.

  Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European social entrepreneurship funds Text with EEA relevance

 594. #572946

  A mhéid nach ndéantar fostaithe, ar fostaithe iad a bhfuil sé de cheangal orthu de réir a gconartha fostaíochta uirlisí, trealamh agus éadaí speisialta etc. a cheannach, a aisíoc go hiomlán, déantar na costais iarmharacha a thabhaíonn siad a asbhaint ó na méideanna a fhaigheann siad mar phá agus mar thuarastal.

  To the extent that employees who are required by their contract of employment to purchase tools, equipment, special clothing, etc., are not fully reimbursed, the remaining expenses they incur are deducted from the amounts they receive in wages and salaries and the employers' intermediate consumption increased accordingly.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 595. #573528

  is éard is ranníocaíochtaí sóisialta barúlacha fostóirí (D.612) ann contrapháirt sochar sóisialta (lúide ranníocaíochtaí sóisialta fostaithe, nuair is iomchuí) a íocann fostóirí go díreach (i.e. gan a bheith ceangailte le ranníocaíochtaí iarbhír fostóirí) lena gcuid fostaithe nó iarfhostaithe agus le daoine eile incháilithe.

  employers' imputed social contributions (D.612) represent the counterpart to social benefits (less eventual employees' social contributions) paid directly by employers (i.e. not linked to employers' actual contributions) to their employees or former employees and other eligible persons.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 596. #573846

  An rogha a bheith ag fostaithe stoic a cheannach (ESO), tá sé cosúil le díorthach airgeadais agus is féidir leis an bhfostaí gan an rogha a fheidhmiú toisc go bhfuil praghas na scaire níos ísle ná an praghas ar a bhféadfadh sé an rogha a ghlacadh nó toisc nach bhfuil sé fostaithe a thuilleadh ag an bhfostóir sin agus go bhfuil an rogha caillte aige dá bhrí sin.

  An ESO is similar to a financial derivative and the employee may choose not to exercise the option, either because the share price is now lower than the price at which he can exercise the option or because he has left the employ of that employer and so forfeits his option.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 597. #574470

  I gcás grúpárachais a bhaineann corparáid amach, mar shampla, thar ceann a fostaithe, is iad na fostaithe seachas an fostóir a mheastar a bheith ina dtairbhithe ós rud é go meastar gurb iad sin sealbhóirí an pholasaí.

  In the case of a group insurance taken out by a corporation on behalf of its employees, the employees, but not the employer, are the beneficiaries since they are considered to be the policy holders.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 598. #575867

  Mar thoradh air sin, is fostaithe iad na daoine lena mbaineann agus faigheann siad cúiteamh d’fhostaithe seachas aistrithe sóisialta, cé go bhféadfadh sé go mbeadh a dtáirgiúlacht ní b’ísle ná táirgiúlacht fostaithe eile;

  As a consequence, the people involved are employees and receive employee compensation and not social transfers, though their productivity may be lower than that of other employees;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 599. #578036

  Tá ballraíocht mheasctha i gcuid de na scéimeanna pinsin fostóirí, mar shampla fostaithe rialtais agus fostaithe corparáidí poiblí araon, agus tá cuid mhór scéimeanna pinsin tar éis ballraíocht rannpháirtithe a bhog chuig fostóirí eile a reo.

  Some employer pension schemes have a mixed membership, for example including both government employees and employees of public corporations, and many pension schemes have frozen the membership of participants who have moved to other employers.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 600. #578122

  Toisc go dtaispeántar seirbhísí airgeadais ar an dóigh sin, is ionann go díreach na figiúirí a thaispeántar mar ranníocaíochtaí a fhaigheann fostaithe óna bhfostóirí agus an chuid sin de na ranníocaíochtaí a íocann na fostaithe leis an scéim pinsin.

  Presenting financial services in this way means the figures shown as contributions received by employees from their employers are exactly the same as that part of the contributions paid by the employees to the pension scheme.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 601. #617002

  Beidh feidhm ag an Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1980 maidir leis an mBord agus lena chuid fostaithe (lena n-áirítear an príomhoifigeach feidhmiúcháin) amhail is dá mba údarás áitiúil an Bord agus dá mba fhostaithe de chuid údaráis áitiúil na fostaithe ach sin faoi réir aon mhodhnuithe (lena n-áirítear modhnuithe a bhaineann le seirbhís is in áirithe mar sheirbhís in phinsin) a chinnfidh an tAire nó an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

  Local Government (Superannuation) Act 1980 shall apply to the Board and its employees (including the chief executive officer) as if the Board were a local authority and the employees were the employees of a local authority but subject to any modifications (including modifications relating to service reckonable as pensionable service) which may be determined by the Minister or the Minister for the Environment, Community and Local Government.

  NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011

 602. #642749

  Ní bheidh na saineolaithe bainteach leis an rialachas a dhéanfar ar chomhlachais ghairmiúla agus ar chomhlachtaí gairmiúla, ná ní bheidh siad fostaithe acu ná ní bheidh siad fostaithe ar conradh eile acu ach féadfaidh siad a bheith ina gcomhaltaí de na comhlachais nó de na comhlachtaí sin.

  Experts shall not be involved in the governance of, or employed or otherwise contracted by professional associations and bodies but may be members of such associations or bodies.

  Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC Text with EEA relevance

 603. #712039

  go bhfuil siad faoi réir nósanna imeachta éifeachtacha chun malartú faisnéise le fostaithe eile a rialú, ar fostaithe iad a bhfuil baint acu le gníomhaíochtaí a fhéadfaidh riosca de choinbhleachtaí leasa a chruthú, nó chun malartú faisnéise le tríú páirtithe a rialú, nó sa chás go bhféadfadh tionchar a bheith ag an bhfaisnéis sin ar an tagarmharc.

  are subject to effective procedures to control the exchange of information with other employees involved in activities that may create a risk of conflicts of interest or with third parties, where that information may affect the benchmark.

  Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 (Text with EEA relevance)

 604. #735916

  Ní bheidh feidhm ag mír 1 go mír 5 maidir le hidirbhearta arna gcur i gcrích ag bainc agus ag institiúidí airgeadais eile i ngnáthchúrsa an ghnó, ná le hidirbhearta arna ndéanamh d'fhonn go bhfaighidh fostaithe na cuideachta nó fostaithe cuideachta comhlachaithe na scaireanna nó d'fhonn go bhfaighfear iad dóibh.

  Paragraphs 1 to 5 shall not apply to transactions concluded by banks and other financial institutions in the normal course of business, nor to transactions effected with a view to the acquisition of shares by or for the company's employees or the employees of an associate company.

  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (Text with EEA relevance. )

 605. #736396

  foráil a dhéanamh maidir le fostaithe bunaíochtaí de chuid na cuideachta a thiocfaidh as an gcumasc trasteorann atá suite i mBallstát eile, go mbeidh siad i dteideal cearta rannpháirtíochta a fheidhmiú mar atá na fostaithe sin sa Bhallstát ina bhfuil a hoifig chláraithe ag an gcuideachta a thiocfaidh as an gcumasc trasteorann.

  provide for employees of establishments of the company resulting from the cross-border merger that are situated in other Member States the same entitlement to exercise participation rights as is enjoyed by those employees employed in the Member State where the company resulting from the cross-border merger has its registered office.

  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (Text with EEA relevance. )

 606. #736411

  Mar sin féin, más rud é i gceann de na cuideachtaí atá ag cumasc gur ionadaithe fostaithe ar a laghad trian den bhord riaracháin nó maoirseachta, ní fhéadfaidh sé a bheith mar thoradh riamh ar an teorannú sin go mbeadh cion ionadaithe fostaithe níos ísle ná aon trian san orgán riaracháin.

  However, if in one of the merging companies employee representatives constituted at least one third of the administrative or supervisory board, the limitation may never result in a lower proportion of employee representatives in the administrative organ than one third.

  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (Text with EEA relevance. )

 607. #736414

  I gcás ina bhfuil an chuideachta a thiocfaidh as an gcumasc trasteorann ag oibriú faoi chóras rannpháirtíochta fostaithe, beidh oibleagáid ar an gcuideachta sin bearta a ghlacadh chun a áirithiú go gcosnófar cearta rannpháirtíochta fostaithe i gcás cumaisc intíre ina dhiaidh sin go ceann tréimhse trí bliana tar éis an dáta ar ghabh éifeacht leis an gcumasc trasteorann, trí na rialacha a leagtar síos san Airteagal seo a chur i bhfeidhm mutatis mutandis.

  Where the company resulting from the cross-border merger is operating under an employee participation system, that company shall be obliged to take measures to ensure that employees' participation rights are protected in the event of subsequent domestic mergers for a period of three years after the cross-border merger has taken effect, by applying mutatis mutandis the rules laid down in this Article.

  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (Text with EEA relevance. )

 608. #753056

  Is den tábhacht é fostaithe a bheith rannpháirteach in úinéireacht a gcuideachta i gcás fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna), ar dóchúil go mbíonn ról tábhachtach ag fostaithe aonair i ndul chun cinn na gcuideachtaí sin.

  Participation of employees in the ownership of their company is particularly important for small and medium-sized enterprises (SMEs), in which individual employees are likely to play a significant role in the success of the company.

  Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/ECText with EEA relevance.

 609. #830087

  ACHT CHUN ÚDARÁS (GO nÉIFEACHT IAR-RÉ) DO THABHAIRT CHUN OIBREACHA DO DHÉANAMH IN IONAD CÚITEAMH D'ÍOC FÉ ACHT LEICTREACHAIS NA SIONAINNE, 1925 , CHUN LEASÚ DO DHÉANAMH I MION-tSLITHE ÁIRITHE AR FHORÁLACHA AIRGID AN ACHTA LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR), 1927 , CHUN SOCRÚ SPEISIALTA DO DHÉANAMH I dTAOBH RÁTAÍ DO GHEARRA AR ÁITREIBH ATÁ I SEILBH BHUIRD SHOLÁTHAIR AN LEICTREACHAIS AGUS AR CHÍOSANNA THAGANN AS NA hÁITREIBH SIN AGUS I dTAOBH FREAGARTHACHTA SA GHEARRA SAN AGUS SAOIRSE UAIDH, CHUN A SHOCRÚ GO nÍOCFAR CÚITEAMH I gCAILLIÚINT FOSTAÍOCHTA LE hAICMÍ ÁIRITHE FOSTAITHE DO BHÍ AG BORD SOLÁTHAIR AN LEICTREACHAIS AGUS LE hAICMÍ ÁIRITHE FOSTAITHE DO BHÍ AG GNÓTHAIRÍ ÚDARUITHE AGUS AG GNÓTHAIRÍ EILE, AGUS CHUN SOCRÚ DO DHÉANAMH I gCÓIR NITHE EILE EIRGHEAS AS NA NITHE ROIMHRÁITE NO BHAINEAS LEO.

  AN ACT TO AUTHORISE (WITH RETROSPECTIVE EFFECT) THE EXECUTION OF WORKS IN LIEU OF PAYMENT OF COMPENSATION UNDER THE SHANNON ELECTRICITY ACT, 1925 , TO AMEND IN CERTAIN MINOR RESPECTS THE FINANCIAL PROVISIONS OF THE ELECTRICITY (SUPPLY) ACT, 1927 , TO MAKE SPECIAL PROVISION IN RELATION TO THE ASSESSMENT OF RATES ON PREMISES IN THE OCCUPATION OF THE ELECTRICITY SUPPLY BOARD AND ON RENTS ISSUING OUT OF SUCH PREMISES AND IN RELATION TO THE LIABILITY FOR AND EXEMPTION FROM SUCH ASSESSMENT, TO PROVIDE FOR THE PAYMENT OF COMPENSATION FOR LOSS OF EMPLOYMENT TO CERTAIN CLASSES OF EMPLOYEES OF THE ELECTRICITY SUPPLY BOARD AND TO CERTAIN CLASSES OF EMPLOYEES OF AUTHORISED AND OTHER UNDERTAKERS, AND TO MAKE PROVISION FOR OTHER MATTERS ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.

  Number 19 of 1930: ELECTRICITY (SUPPLY) (AMENDMENT) ACT, 1930

 610. #859349

  —(1) Déanfaidh an Chuideachta, laistigh de shé mhí tar éis an Achta so do rith, scéim (dá ngairmtear scéim aois-liúntais san alt so) d'ullamhú agus do chur fé bhráid an Bhínse Bhóthair Iarainn chun ciste do bhunú agus do choinneáil ar siúl, tríd an gCuideachtain agus fostaithe na Cuideachtan d'íoc síntiús có-ionann isteach ann, chun aois-liúntaisí do chur ar fáil do sna fostaithe sin de chuid na Cuideachtan gur féidir, agus áird chuibhe do thabhairt ar chúrsaí rímh-chléireachais, na liúntaisí sin do chur ar fáil dóibh as an gciste sin.

  —(1) The Company shall, within six months after the passing of this Act, prepare and submit to the Railway Tribunal a scheme (in this section referred to as a superannuation scheme) for the establishment and maintenance on the basis of equal contributions by the Company and the employees of the Company, of a fund for providing superannuation allowances for such of the employees of the Company as can, with due regard to actuarial considerations be provided with such allowances out of such fund.

  Number 9 of 1933: RAILWAYS ACT, 1933

 611. #915642

  (b) a cheangal ar shealbhaire no ar bhainisteoir na monarchan san agus ar na fostaithe inti no ar éinne acu gach ceadúnas, breacachán agus scríbhinn eile bhaineann leis an monarchain sin agus a bheidh i seilbh no fé chúram éinne acu fé seach, an sealbhaire, an bainisteoir agus na fostaithe sin, do thabhairt i láthair, agus aon cheadúnaisí no breacacháin no scríbhinní eile den tsórt san d'iniúchadh agus sleachta do thógaint asta no cóipeanna dhíobh do dhéanamh;

  ( b ) require the occupier or manager thereof and the employees therein or any of them to produce all licences, records, and other documents relating to such factory which are in the respective possession or control of any of them, the said occupier, manager and employees, and inspect and take extracts from or copies of any of such licences, records or other documents;

  Number 4 of 1937: WHALE FISHERIES ACT, 1937

 612. #991276

  (4) Beidh feidhm ag Acht na nUdarás Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 agus 1940, ach amháin fo-ailt (1) agus (2) d'alt 7 agus alt 11 d' Acht na nUdarás Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 (Uimh. 39 de 1926) , maidir le húdarás cuain amhail mar atá feidhm acu maidir le húdarás áitiúil, ach sna hAchta sin, mar a bheas feidhm acu amhlaidh, ciallóidh na habairtí “an tAire” agus “údarás áitiúil” an tAire Tionscail agus Tráchtála agus údarás cuain, faoi seach.

  (4) The Local Authorities (Officers and Employees) Acts, 1926 and 1940, other than subsections (1) and (2) of section 7 and section 11 of the Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926 (No. 39 of 1926), shall apply in relation to a harbour authority in like manner as they apply in relation to a local authority, but the expressions "the Minister" and "local authority" shall, in those Acts as so applied, mean respectively the Minister for Industry and Commerce and a harbour authority.

  Number 9 of 1946: HARBOURS ACT, 1946

 613. #1043729

  (a) ranníoca (dá ngairmtear ranníoca fostaíochta san Acht seo) i leith ranníocóirí fostaithe, arb é a bheas i ngach ranníoc acu ranníoc ón ranníocóir fostaithe agus ranníoc (dá ngairmtear an ranníoc fostóra san Acht seo) ó fhostóir an ranníocóra fhostaithe,

  ( a ) contributions (in this Act referred to as employment contributions) in respect of employed contributors, each of which shall comprise a contribution by the employed contributor and a contribution (in this Act referred to as the employer's contribution) by the employer of the employed contributor,

  Number 11 of 1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952

 614. #1043737

  —(1) Is ranníoca seachtainiúla na ranníoca fostaíochta agus beid le n-íoc ag ranníocóirí fostaithe agus ag fostóirí ranníocóirí fostaithe do réir na rátaí a sonraítear sa Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo.

  —(1) Employment contributions shall be weekly contributions which shall be paid by employed contributors and employers of employed contributors at the rates specified in the Second Schedule to this Act.

  Number 11 of 1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952

 615. #1073836

  —(1) Má bhíonn ag aon daoine fostaithe caoi réasúnach, i gcúrsa a bhfostaíochta, chun suí síos gan dochar dá gcuid oibre, nó más féidir le daoine fostaithe cion maith d'aon obair a bhíos ar siúl acu a dhéanamh go cuí ina suí dhóibh, cuirfear ar fáil agus cothabhálfar dóibh saoráidí oiriúnacha chun suite.

  —(1) Where any employed persons have in the course of their employment reasonable opportunities for sitting without detriment to their work or where a substantial proportion of any work done by employed persons can properly be done sitting, there shall be provided and maintained for their use suitable facilities for sitting.

  Number 10 of 1955: FACTORIES ACT, 1955

 616. #1073886

  (b) féadfar iad a dhéanamh ar an gcoinníoll nach foláir maidir le ceanglais áirithe líon nó cion sonraithe de na daoine fostaithe a bheas i gceist dá n-iarraidh, agus féadfaid an modh ar a bhfaighfear tuairimí na ndaoine fostaithe d'fhorordú,

  ( b ) be made contingent in respect of particular requirements upon application being made by a specified number or proportion of the employed persons concerned, and prescribe the manner in which the views of the persons employed are to be ascertained,

  Number 10 of 1955: FACTORIES ACT, 1955

 617. #1073888

  (c) féadfaid foráil a dhéanamh i dtaobh na ndaoine fostaithe a bheas i gceist a bheith páirteach i mbainistí na socraíochtaí, na cóiríochta nó na saoráidí eile dá ndéantar socrú, in aon chás ina ndéanann na daoine fostaithe ranníoc i leith an chostais;

  ( c ) provide for the employed persons concerned being associated in the management of the arrangements, accommodation or other facilities for which provision is made, in any case where a portion of the cost is contributed by the persons employed;

  Number 10 of 1955: FACTORIES ACT, 1955

 618. #1098963

  —(1) Má bhíonn ag aon daoine fostaithe caoi réasúnach, i gcúrsa a bhfostaíochta, chun suí síos gan dochar dá gcuid oibre, nó más féidir le daoine fostaithe cion maith d'aon obair a bhíos ar siúl acu a dhéanamh go cuí ina suí dhóibh, cuirfear ar fáil agus cothabhálfar dóibh saoráidí oiriúnacha chun suite.

  —(1) Where any employed persons have in the course of their employment reasonable opportunities for sitting without detriment to their work or where a substantial proportion of any work done by employed persons can properly be done sitting, there shall be provided and maintained for their use suitable facilities for sitting.

  Number 3 of 1958: OFFICE PREMISES ACT, 1958

 619. #1098997

  (b) féadfar iad a dhéanamh ar an gcoinníoll nach foláir, maidir le ceanglais áirithe, líon nó cion sonraithe de na daoine fostaithe a bheas i gceist dá n-iarraidh, agus féadfaid an modh ar a bhfaighfear tuairimi na ndaoine fostaithe d'fhorordú,

  ( b ) be made contingent in respect of particular requirements upon application being made by a specified number or proportion of the employed persons concerned, and prescribe the manner in which the views of the persons employed are to be ascertained,

  Number 3 of 1958: OFFICE PREMISES ACT, 1958

 620. #1098999

  (c) féadfaid foráil a dhéanamh i dtaobh na ndaoine fostaithe a bheas i gceist a bheith páirteach i mbainistí na socraíochtaí, na cóiríochta nó na saoráidí eile dá ndéantar socrú, in aon chás ina ndéanann na daoine fostaithe ranníoc i leith an chostais;

  ( c ) provide for the employed persons concerned being associated in the management of the arrangements, accommodation or other facilities for which provision is made, in any case where a portion of the cost is contributed by the persons employed;

  Number 3 of 1958: OFFICE PREMISES ACT, 1958

 621. #1105502

  (2) Folaíonn an tagairt i mír (a) d'fho-alt (1) den alt seo d'íocaíochtaí le daoine fostaithe i leith caiteachas tagairt do shuimeanna a soláthraíodh do dhuine fostaithe agus d'íoc sé amach.

  (2) The reference in paragraph (a) of subsection (1) of this section to payments made to employed persons in respect of expenses includes a reference to sums put at the disposal of an employed person and paid away by him.

  Number 25 of 1958: FINANCE ACT, 1958

 622. #1106119

  (b) folaíonn tagairtí do scéim den tsórt sin tagairtí do ghníomhas, comhaontú, sreath de chomhaontuithe, nó do chomhshocraíochtaí eile do dhéanamh soláthair le haghaidh sochar scoir nó sochar eile do dhaoine arb éard iad, nó ar a bhfuil, stiúrthóir nó fostaí, nó stiúrthóirí nó fostaithe, chomhlachta chorpraithe (nó, i gcás lena mbaineann mír (a) den fho-alt seo, don méid sin den chéanna a bhaineann le duine nó daoine d'aon aicme áirithe), d'ainneoin nach mbaineann sé nó siad ach le líon beag stiúrthóirí nó fostaithe, nó le stiúrthóir nó fostaí amháin.

  ( b ) references to such a scheme include references to a deed, agreement, series of agreements, or other arrangements providing for retirement or other benefits for persons consisting of or including a director or employee, or directors or employees, of a body corporate (or, in a case falling within paragraph (a) of this subsection, to so much thereof as relates to a person or persons of any one class), notwithstanding that it or they relates or relate only to a small number of directors or employees, or to a single director or employee.

  Number 25 of 1958: FINANCE ACT, 1958

 623. #1108895

  —(1) Más rud é, i dtosach feidhme an Achta seo, go dtiocfaidh duine de bhua ailt 2 den Acht seo chun bheith ina ranníocóir fostaithe agus gur duine é a bhí, de bhua míre 1 de Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht, tar éis scor de bheith ina ranníocóir fostaithe

  —(1) Where, on the commencement of this Act, a person becomes by virtue of section 2 of this Act an employed contributor and he is a person who, by virtue of paragraph 1 of Part II of the First Schedule to the Principal Act, had ceased to be an employed contributor—

  Number 36 of 1958: SOCIAL WELFARE (AMENDMENT) ACT, 1958

 624. #1122517

  (a) cibé sonraí a chuirfear chun an choiste de bhun alt 46 den Acht seo i dtaobh daoine a bheidh fostaithe nó a scoirfidh de bheith fostaithe ar mhodh printíseachta leis an gceird dá mbeidh an coiste bunaithe agus i gceantar an choiste, agus

  ( a ) such particulars of persons employed or ceasing to be employed by way of apprenticeship in the trade for which the committee is established and in the district of the committee as may be sent to the committee pursuant to section 46 of this Act, and

  Number 39 of 1959: APPRENTICESHIP ACT, 1959

 625. #1122539

  (2) D'fhonn earcaíocht, tréineáil, ascnamh agus leas daoine a bheidh fostaithe ar mhodh printíseachta a chur ar aghaidh go sásúil, féadfaidh An Chomhairle, i gcásanna inar dóigh léi go ndearna duine lena mbaineann an t-alt seo daoine a bhí fostaithe aige ar mhodh printíseachta leis an gceird ainmnithe a raibh sé ag gabháil di a thréineáil go dúthrachtach críochnúil, aisce, a mbeidh inti cibé méid a chinnfidh An Chomhairle le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais, a íoc leis as airgead a bheidh faoina réir ag an gComhairle.

  (2) For the furtherance of the satisfactory recruitment, training, progress and welfare of persons employed by way of apprenticeship, An Chomhairle may, in xases where it considers that a person to whom this section applies has zealously and successfully trained persons employed by him by way of apprenticeship in the designated trade carried on by him, pay to him, out of moneys at the disposal of An Chomhairle, a gratuity of such amount as may be determined by An Chomhairle with the consent of the Minister and of the Minister for Finance.

  Number 39 of 1959: APPRENTICESHIP ACT, 1959

 626. #1122543

  —(1) D'fhonn saoráidí feabhsaithe chun tréineáil agus teagasc a fháil ar cheird ainmnithe a chur ar fáil do dhaoine a bheidh fostaithe ar mhodh printíseachta leis an gceird, féadfaidh An Chomhairle, más oiriúnach sin léi, scoláireachtaí a dheonú do cibé daoine a bheidh fostaithe amhlaidh agus a roghnóidh An Chomhairle i cibé slí is cuí léi.

  —(1) For the purpose of making available for persons employed by way of apprenticeship in a designated trade better facilities for receiving training and Instruction in the trade, An Chomhairle may, if it so thinks fit, grant scholarships to such persons so employed as An Chomhairle selects in such manner as it considers appropriate.

  Number 39 of 1959: APPRENTICESHIP ACT, 1959

 627. #1122649

  —Féadfaidh maoirseoir gach tráth réasúnach dul isteach in aon áitreabh ina mbeifear ag gabháil do cheird ainmnithe agus a mbeidh cúis réasúnach aige a chreidiúint go bhfuil duine ar bith fostaithe san áitreabh agus na modhanna a scrúdú a bheidh á n-úsáid i dtréineáil agus i dteagasc aon duine a gheobhaidh sé fostaithe ar mhodh printíseachta leis an gceird agus san áitreabh agus cúnamh agus comhairle a thabhairt i dtaobh na tréineála agus an teagaisc sin.

  —A supervisor may at all reasonable times enter upon any premises in which a designated trade is carried on where he has reasonable cause to believe any person is employed in the premises and may examine the methods used in the training and instruction of any person whom he finds employed by way of apprenticeship in the trade and in the premises and give assistance and advice in such training and instruction.

  Number 39 of 1959: APPRENTICESHIP ACT, 1959

 628. #1125741

  (a) feidhmeanna Aire faoi Acht na nÚdarás nÁitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 (ach amháin alt 12), Acht na nÚdarás nÁitiúil (Oifigigh agus Fostaithe) (Leasú), 1940 , agus na hAchtanna Rialtais Áitiúil, 1925 go 1959, maidir leis na hoifigí agus na fostaíochtaí seo a leanas agus a sealbhóirí, is é sin le rá, oifigí agus fostaíochtaí faoi údarás sláinte a bhunaítear leis an Acht seo seachas iad sin a bhfuil feidhmeanna Aire faoi na hAchtanna sin dílsithe ina leith de thuras na huaire san Aire Leasa Shóisialaigh, agus

  ( a ) ministerial functions under the Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926 (except section 12), the Local Authorities (Officers and Employees) (Amendment) Act, 1940, and the Local Government Acts, 1925 to 1959, in relation to the following offices and employments and holders thereof, that is to say, offices and employments under a health authority established by this Act other than those in respect of which ministerial functions under the said Acts are for the time being vested in the Minister for Social Welfare, and 1926, No. 39.

  Number 9 of 1960: HEALTH AUTHORITIES ACT, 1960

 629. #1130816

  (a) atá fostaithe go formhór i gceann amháin nó níos mó de na fostaíochtaí a shonraítear i bhfo-airteagal (1) d'Airteagal 5 de Rialacháin 1956, [EN] (b) a bhí, díreach sular scoir sé de bheith ina ranníocóir fostaithe, árachaithe faoin bPríomh-Acht chun críocha pinsin (ranníocach) bhaintrí agus liúntais (ranníocach) dhílleachta amháin ach ní chun críocha aon sochair eile, [EN]

  1911, c. 55.

  Number 25 of 1960: SOCIAL WELFARE (AMENDMENT) ACT, 1960

 630. #1148801

  —(1) (a) Féadfaidh bord scéim nó scéimeanna a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire chun aoisliúntais i modh pinsin nó aisce nó i modh pinsin agus aisce a dheonú dá chathaoirleach (má bhíonn sé fostaithe i bhfeidhmeannas lánaimsire mar chathaoirleach) agus do cibé aicmí de bhuanfhoireann an Bhoird a bheidh fostaithe i bhfeidhmeannas lánaimsire a gcinnfidh an Bord le toiliú an Aire arna thabhairt le comhthoiliú an Aire Airgeadais gur cheart iad a bheith inphinsin.

  —(1) ( a ) A board may prepare and submit to the Minister a scheme or schemes for the granting of superannuation allowances by way of pension or gratuity or both for its chairman (if he is employed in a whole-time capacity as chairman) and for such classes of its permanent staff employed in a whole-time capacity as, with the consent of the Minister given with the concurrence of the Minister for Finance, it determines should be pensionable.

  Number 32 of 1961: MILK (REGULATION OF SUPPLY AND PRICE) (AMENDMENT) ACT, 1961

 631. #1148955

  (2) Féadfaidh an tAire, aon uair agus a mhinice is oiriúnach leis, tar éis dó dul i gcomhairle le cibé Airí Stáit nó eagrais fostóirí agus le cibé eagrais oibrithe arb iomchuí leis dul i gcomhairle leo, a dhearbhú le hordú gur aicme eiscthe chun críocha an ailt seo aon aicme áirithe (a shonrófar i cibé slí agus faoi threoir cibé nithe is cuí leis an Aire) daoine fostaithe, agus aon uair a dhéanfar aon ordú den sórt sin ansin an fad a bheidh an t-ordú sin i bhfeidhm is aicme eiscthe chun críocha an ailt seo an aicme daoine fostaithe lena mbainfidh an t-ordú sin.

  (2) The Minister may, whenever and so often as he thinks fit, after consultation with such Ministers of State or employers' organisations and with such workers' organisations as he considers appropriate to be consulted, by order declare that any particular class (defined in such manner and by reference to such things as the Minister thinks proper) of employed persons shall be an excluded class for the purposes of this section, and whenever any such order is made then so long as such order is in force the class of employed persons to which such order relates shall be an excluded class for the purposes of this section.

  Number 33 of 1961: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1961

 632. #1149217

  (b) in aon chás eile, suim is comhionann le méid an mheántuillimh sheachtainiúil (gan an pá as obair bhreis-ama a áireamh) i gcaitheamh na sé mhí díreach roimh an tsaoire bhliantúil nó an scor má bhíonn sé fostaithe an fad sin ag an bhfostóir ach mura mbeidh, ansin aon tréimhse is lú ná sin a bheidh sé fostaithe ag an bhfostóir.

  ( b ) in any other case, a sum equivalent to the amount of his average weekly earnings (exclusive of pay for overtime) for the six months immediately preceding the annual leave or cesser if he has been so long employed by the employer but if not, then for any less period during which he has been employed by the employer.

  Number 33 of 1961: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1961

 633. #1169342

  (b) i gcás ina raibh an t-údar fostaithe ag duine éigin eile faoi chonradh seirbhíse nó printíseachta agus gur i gcúrsa a fhostaíochta a rinne an duine sin an saothar ansin, d'éagmais aon chomhaontú dá mhalairt, is é an duine ag a raibh an t-údar fostaithe céad-úinéir an chóipchirt, ach más é a bheidh sa saothar alt nó dréacht eile i nuachtán, irisleabhar, nó tréimhseachán eile dá shamhail, ansin, d'éagmais aon chomhaontú dá mhalairt, measfar ceart a bheith forchoiméadta don údar bac a chur le foilsiú an tsaothair, ar shlí seachas mar chuid de nuachtán, d'irisleabhar, nó de thréimhseachán dá shamhail.

  ( b ) where an author was in the employment of some other person under a contract of service or apprenticeship and the work was made in the course of his employment by that person, the person by whom the author was employed shall, in the absence of any agreement to the contrary, be the first owner of the copyright, but where the work is an article or other contribution to a newspaper, magazine, or similar periodical, there shall, in the absence of any agreement to the contrary, be deemed to be reserved to the author a right to restrain the publication of the work, otherwise than as part of a newspaper, magazine, or similar periodical.

  Number 10 of 1963: COPYRIGHT ACT, 1963

 634. #1205291

  —Féadfaidh an tAire, le rialacháin faoin alt seo, a fhoráil go ndéanfar, in aghaidh cibé tréimhsí a shonróidh an tAire sna rialacháin, ranníocaí a chreidiúnú do dhuine árachaithe a thiocfaidh, i dtosach feidhme fho-ailt (1) agus (2) d'alt 6 den Acht seo, chun bheith de bhua an ailt sin ina ranníocóir fostaithe agus a bhí de bhua mhír 1 de Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 gan bheith díreach roimh an tosach feidhme sin ina ranníocóir fostaithe faoi réir an choinníll nach mbeidh na ranníocaí a chreidiúnófar amhlaidh inríofa chun críocha pinsin bhaintrí (ranníocach) ná pinsin seanaoise (ranníocach) agus faoi réir cibé coinníollacha eile (más ann) a shonróidh an tAire sna rialacháin.

  —The Minister may provide by regulations under this section for crediting contributions, in respect of such periods as the Minister may specify in the regulations, to an insured person who, on the commencement of subsections (1) and (2) of section 6 of this Act, becomes by virtue of that section an employed contributor and who by virtue of paragraph 1 of Part II of the First Schedule to the Act of 1952 was not immediately before such commencement an employed contributor subject to the condition that the contributions to be so credited shall not be reckonable for the purposes of widow's (contributory) pension or old age (contributory) pension and to such other conditions (if any) as the Minister may specify in the regulations.

  Number 20 of 1965: SOCIAL WELFARE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1965

 635. #1212984

  (3) Maidir le ranníocóir fostaithe is ranníocóir fostaithe de bhua alt 4 den Phríomh-Acht agus fho-alt (1) den alt seo, déanfar gach ceann de na rátaí seachtainiúla ranníocaí fostóirí atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht a mhéadú 2s.

  (3) As respects an employed contributor who is an employed contributor by virtue of both section 4 of the Principal Act and subsection (1) of this section, the weekly rates of employers' contributions set out in the Second Schedule to The Principal Act shall each be increased by 2s.

  Number 16 of 1966: SOCIAL WELFARE (OCCUPATIONAL INJURIES) ACT, 1966

 636. #1224436

  (b) folaíonn tagairtí do scéim den sórt sin tagairtí do ghníomhas, comhaontú, sraith de chomhaontuithe, nó do chomhshocraíochtaí eile do dhéanamh soláthair le haghaidh sochar scoir nó sochar eile do dhaoine arb éard iad, nó ar a bhfuil, stiúrthóir nó fostaí, nó stiúrthóirí nó fostaithe, comhlachta chorpraithe (nó, i gcás lena mbaineann mír (a), don méid sin den chéanna a bhaineann le duine nó daoine d'aon aicme áirithe), d'ainneoin nach mbaineann sé nó siad ach le líon beag stiúrthóirí nó fostaithe, nó le stiúrthóir nó fostaí amháin.

  ( b ) references to such a scheme include references to a deed, agreement, series of agreements, or other arrangements providing for retirement or other benefits for persons consisting of or including a director or employee, or directors or employees, of a body corporate (or, in a case falling within paragraph (a), to so much thereof as relates to a person or persons of any one class), notwithstanding that it or they relates or relate only to a small number of directors or employees, or to a single director or employee.

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 637. #1237971

  (1)—Faoi réir an ailt seo agus alt 47, bainfidh an tAcht seo le fostaithe ar fostú i bhfostaíocht is inárachaithe le haghaidh na sochar go léir faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1966, agus le fostaithe a bhí ar fostú amhlaidh sa tréimhse dhá bhliain dar críoch dáta fostaíocht a fhoirceannadh.

  —(1) Subject to this section and to section 47 this Act shall apply to employees employed in employment which is insurable for all benefits under the Social Welfare Acts, 1952 to 1966 and to employees who were so employed in such employment in the period of two years ending on the date of termination of employment.

  Number 21 of 1967: REDUNDANCY PAYMENTS ACT, 1967

 638. #1238690

  —(1) Féadfaidh an tAire, i leith aicme fostaí atá eisiata ón Acht seo le halt 4 nó le hordú arna dhéanamh faoi alt 4, agus tar éis dul i gcomhairle le hionadaithe fostóirí ag a bhfuil leas sa chineál oibre a bhíonn á dhéanamh de ghnáth ag fostaithe den aicme sin agus le hionadaithe fostaithe ag a bhfuil an leas céanna, scéim (dá ngairtear scéim iomarcaíochta speisialta san Acht seo) a ullmhú agus a chur i bhfeidhm do dhéanamh socrú de réir téarmaí na scéime iomarcaíochta speisialta le haghaidh íocaíochta iomarcaíochta d'fhostaithe den aicme sin.

  —(1) The Minister may, in respect of a class of employee excluded from this Act by section 4 or by an order made thereunder, and after consultation with representatives of employers interested in the form of work normally carried on by employees of that class and with representatives of employees so interested, prepare and cause to be carried out a scheme (in this Act referred to as a special redundancy scheme) providing in accordance with the terms of the special redundancy scheme for redundancy payment to employees of that class.

  Number 21 of 1967: REDUNDANCY PAYMENTS ACT, 1967

 639. #1263066

  (c) go bhfuil cinnte ag a fhostóir an gnó a sheoladh le huimhir níos lú fostaithe nó gan aon fhostaí, cibé acu trína cheangal go ndéanfaidh fostaithe eile nó go ndéanfar ar shlí eile an obair dá raibh an fostaí ar fostú (nó a bhí sé a dhéanamh sular briseadh é), nó

  ( c ) the fact that his employer has decided to carry on the business with fewer or no employees, whether by requiring the work for which the employee had been employed (or had been doing before his dismissal) to be done by other employees or otherwise, or

  Number 20 of 1971: REDUNDANCY PAYMENTS ACT, 1971

 640. #1263391

  (1) Duine ar bith a chaill fostaíocht mar gheall ar stopadh oibre a tharla de dheasca díospóid cheirde sa mhonarcha, sa cheardlann, ar an fheirm nó san áitreabh nó san áit eile ina raibh sé fostaithe ní bheidh sé i dteideal íocaíochta seachtainiúla fad a leanfaidh an stopadh oibre, ach amháin, faoi réir mhír 5, i gcás inar tháinig sé chun bheith fostaithe bona fide in áit eile sa ghairm beatha ba ghnách leis, nó gur tháinig sé chun bheith ag gabháil go rialta do ghairm beatha éigin eile, le linn an obair an bheith stoptha.

  (1) A person who has lost employment by reason of a stoppage of work which was due to a trade dispute at the factory, workshop, farm or other premises or place at which he was employed shall not be entitled to a weekly payment so long as the stoppage of work continues, except, subject to paragraph 5, in a case where he has, during the stoppage of work, become bona fide employed elsewhere in the occupation which he usually follows or has become regularly engaged in some other occupation.

  Number 20 of 1971: REDUNDANCY PAYMENTS ACT, 1971

 641. #1271319

  (3) Féadfaidh na Coimisinéirí a mheas, más cuí leo é, maidir le scéim sochar scoir a bhaineann le fostaithe de dhá aicme nó de dhá chineál éagsúla nó níos mó gurb éard i, chun críocha na Caibidle seo, dhá scéim sochar scoir ar leithligh nó níos mó a bhaineann faoi seach le cibé ceann nó níos mó de na haicmí nó de na cineálacha fostaithe sin is cuí leis na Coimisinéirí.

  (3) The Commissioners may, if they think fit, treat a retirement benefits scheme relating to employees of two or more different classes or descriptions as being for the purposes of this Chapter two or more separate retirement benefits schemes relating respectively to such one or more at those classes or descriptions of those employees as the Commissioners think fit.

  Number 19 of 1972: FINANCE ACT, 1972

 642. #1271384

  (7) Chun a chinntiú cibé acu a chomhlíonann scéim sochar scoir na coinníollacha ceadaithe nó a leanann sí dá gcomhlíonadh, a mhéid a bhaineann an scéim le haicme nó le cineál áirithe fostaithe, breithneofar an scéim sin in éineacht le haon scéim nó scéimeanna sochar scoir eile a bhaineann le fostaithe den aicme nó den chineál sin, agus, má bhíonn na coinníollacha sin comhlíonta i gcás an dá scéim sin nó i gcás na scéimeanna sin go léir le chéile, measfar iad a bheith comhlíonta i gcás gach scéim ar leith acu ach taobh amuigh de sin ní mheasfar na coinníollacha sin a bheith comhlíonta i gcás ceann ar bith acu.

  (7) For the purpose of determining whether a retirement benefits scheme, so far as it relates to a particular class or description of employees, satisfies or continues to satisfy the prescribed conditions, that scheme shall be considered in conjunction with any other retirement benefits scheme or schemes relating to employees of that class or description, and, if those conditions are satisfied in the case of both or all of those schemes taken together, they shall be taken to be satisfied in the case of each of them but otherwise those conditions shall be taken to be satisfied in the case of none of them.

  Number 19 of 1972: FINANCE ACT, 1972

 643. #1272068

  (a) má bhíonn aon scéim den sórt sin ar marthain i leith aon duine dá chuid fostaithe, sonraí na scéime sin a sheachadadh don chigire laistigh de thrí mhí dar tosach an dáta ar a dtiocfaidh an scéim i ngníomh don chéad uair i leith aon duine dá chuid fostaithe, nó dáta na míre seo a theacht i ngníomh, cibé dáta acu is déanaí, agus

  ( a ) if there subsists in relation to any of his employees any such scheme, to deliver particulars of that scheme to the inspector within three months beginning with the date on which the scheme first comes into operation in relation to any of his employees, or the date of the coming into force of this paragraph, whichever is the later, and

  Number 19 of 1972: FINANCE ACT, 1972

 644. #1276111

  “(10) I gcás ranníocóir fostaithe a bhfuil pinsean baintrí (ranníocach), pinsean baintrí (neamhranníocach), sochar banchéile thréigthe, liúntas banchéile thréigthe nó liúntas cúnaimh shóisialaigh faoi alt 8 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1973 , á fháil aici, ní bheidh an ráta ranníoca fostaíochta iníoctha a shonraítear sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo mar ranníoc is iníoctha ag ranníocóir fostaithe.”.

  "(10) In the case of an employed contributor who is in receipt of a widow's (contributory) pension, a widow's (non-contributory) pension, deserted wife's benefit, a deserted wife's allowance or a social assistance allowance under section 8 of the Social Welfare Act, 1973 , the rate of employment contribution specified in the Second Schedule to this Act as payable by the employed contributor shall not be payable.".

  Number 10 of 1973: SOCIAL WELFARE ACT, 1973

 645. #1280097

  (f) daoine atá fostaithe ag an Stát nó faoin Stát seachas duine atá fostaithe amhlaidh ar obair thionscail de réir brí an Achta um Choinníollacha Fostaíochta, 1936 , nó ar fhodhualgais i gcáil neamhbhunaithe sa státseirbhís,

  ( f ) persons employed by or under the State other than a person so employed on industrial work within the meaning of the Conditions of Employment Act, 1936 , or on subordinate duties in an unestablished capacity in the civil service,

  Number 25 of 1973: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1973

 646. #1284385

  “(10) Ní bheidh an ráta ranníoca fostaíochta a shonraítear sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo mar ranníoc is iníoctha ag ranníocóir fostaithe iníoctha i gcás ranníocóir fostaithe a fhaigheann aon cheann díobh seo a leanas—

  "(10) The rate of employment contribution specified in the Second Schedule to this Act as payable by the employed contributor shall not be payable in the case of an employed contributor who is in receipt of any of the following—

  Number 14 of 1974: SOCIAL WELFARE (No. 2) ACT, 1974

 647. #1284623

  (3) Ní chuirfidh aon ní san Acht seo bac ar fhostóir rátaí éagsúla luach saothair a íoc ar fhoras seachas gnéas le fostaithe dá chuid atá fostaithe ar an gcineál céanna oibre san áit chéanna.

  (3) Nothing in this Act shall prevent an employer from paying to his employees who are employed on like work in the same place different rates of remuneration on grounds other than sex.

  Number 15 of 1974: ANTI-DISCRIMINATION (PAY) ACT, 1974

 648. #1284637

  —I gcás bean a bheith fostaithe ar dhóigh seachas faoi chonradh, nó i gcás í a bheith fostaithe faoi chonradh nach gcuimsíonn (go sainráite nó faoi threoir comhaontú comhchoiteann nó eile) téarma a chomhlíonann alt 2, beidh ar théarmaí agus coinníollacha a fostaíochta téarma intuigthe ag tabhairt éifeachta don alt sin, agus i gcás an téarma intuigthe sin a bheith ar neamhréir le téarma sainráite sároidh sé é.

  —Where a woman is employed otherwise than under a contract, or is employed under a contract which does not include (whether expressly or by reference to a collective agreement or otherwise) a term satisfying section 2, the terms and conditions of her employment shall include an implied term giving effect to that section, and such an implied term shall, where it conflicts with an express term, override it

  Number 15 of 1974: ANTI-DISCRIMINATION (PAY) ACT, 1974

 649. #1300316

  (ii) más iontaobhas go heisiatach chun sochar fostaithe, nó fostaithe agus stiúrthóirí, na cuideachta nó a gcleithiúnaithe, an t-iontaobhas (agus nach iontaobhas é go hiomlán nó go formhór chun sochar stiúrthóirí nó a ngaolta) agus nach bhfuil an phearsa aonair atá i gceist (agus nach dtiocfadh dó, de thoradh oibriú an iontaobhais, a bheith) ina úinéir tairbhiúil, as féin ná i dteannta a ghaolta, ar bhreis agus 5 faoin gcéad de ghnáthscairchaipiteal na cuideachta,

  (ii) if the trust is exclusively for the benefit of the employees, or the employees and directors, of the company or their dependants (and not wholly or mainly for the benefit of directors or their relatives) and the individual in question is not (and could not as a result of the operation of the trust become) either on his own or with his relatives the beneficial owner of more than 5 per cent. of the ordinary share capital of the company,

  Number 7 of 1976: ORPORATION TAX ACT, 1976

 650. #1310387

  —(1) A luaithe is caothúil tar éis an lae bunaithe, ullmhóidh an Bord, agus cuirfidh faoi bhráid an Aire lena cheadú a fháil, scéim nó scéimeanna le pinsin, aiscí agus lúntais eile a dheonú ar scor nó ar éag dóibh do cibé fostaithe lánaimsire, nó i leith cibé fostaithe lánaimsire, de chuid an Bhoird is cuí leis an mBord.

  —(1) As soon as conveniently may be after the establishment day, the Board shall prepare and submit to the Minister for his approval, a scheme or schemes for the granting of pensions, gratuities and other allowances on retirement or death to or in respect of such wholetime employees of the Board as it may think fit.

  Number 20 of 1976: LOCAL GOVERNMENT (PLANNING AND DEVELOPMENT) ACT, 1976

 651. #1313924

  (3) Faoi réir alt 33 den Acht seo, féadfaidh an Bord nó a seirbhísigh nó a ngníomhairí nó aon chonraitheoir a bheidh fostaithe ag an mBord nó aon oibrí a bheidh fostaithe ag conraitheoir den sórt sin dul, le feithiclí nó gan feithiclí, innealra nó gaireas nó trealamh eile,

  (3) Subject to section 33 of this Act, the Board or their servants or agents or any contractor employed by the Board or any workman employed by such contractor may, with or without vehicles, machinery or other apparatus or equipment, for the purpose of,

  Number 30 of 1976: GAS ACT, 1976

 652. #1321276

  ciallaíonn “fostaí”, i ndáil le comhlacht ainmnithe, duine atá fostaithe i gcáil lánaimsire ag an gcomhlacht faoi chonradh seirbhíse nó printíseachta agus, chun críocha ailt 9 (4) (w) agus 10 den Acht seo, measfar gur fostaí de chuid Aer Lingus duine atá fostaithe sa cháil sin ag Aerlínte faoi chonradh den sórt sin;

  "employee" means, in relation to a designated body, a person employed in a whole-time capacity by the body under a contract of service or apprenticeship and for the purposes of sections 9 (4) (w) and 10 of this Act a person employed in such a capacity by Aerlinte under such a contract shall be regarded as being an employee of Aer Lingus;.

  Number 6 of 1977: WORKER PARTICIPATION (STATE ENTERPRISES) ACT, 1977

 653. #1321904

  (a) go bhfuil scortha ag an bhfostóir áirithe, nó go bhfuil ar intinn aige scor, den ghnó a sheoladh ar chuige a bhí na fostaithe áirithe ar fostú aige, nó go bhfuil scortha aige, nó go bhfuil ar intinn aige scor, den gnó sin a sheoladh san áit a raibh na fostaithe sin ar fostú amhlaidh,

  ( a ) that the employer concerned has ceased, or intends to cease, to carry on the business for the purposes of which the employees concerned were employed by him, or has ceased or intends to cease, to carry on that business in the place where those employees were so employed,

  Number 7 of 1977: PROTECTION OF EMPLOYMENT ACT, 1977

 654. #1322328

  —Féadfaidh an tAire, le hordú, tar éis dó comhairle a ghlacadh le hionadaithe fostóirí a bhfuil leas acu sa chineál oibre atá i gceist agus le hionadaithe fostaithe a bhfuil leas acu amhlaidh, i gcás aon obair ar dóigh di, mar gheall ar an saghas oibre í nó na dálaí ina ndéantar í, sláinte, leas, sabháilteacht nó moráltacht fostaithe a chur i mbaol, an aois íosta ag a bhféadfar fostaí a fhostú chun an obair sin a dhéanamh a ardú.

  —The Minister may, after consultation with representatives of employers interested in the class of work involved and with representatives of employees so interested, in the case of any work which by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to endanger the health, welfare, safety or morals of employees, by order, raise the minimum age at which an employee may be employed to do such work.

  Number 9 of 1977: PROTECTION OF YOUNG PERSONS (EMPLOYMENT) ACT, 1977

 655. #1322466

  (2) Sula ndéanfaidh an tAire rialacháin faoi fho-alt (1) den alt seo, rachaidh sé i gcomhairle le hionadaithe fostóirí a bhfuil leas acu sa ghnóthas, sa tionscal, san aicme fostaithe nó sa chineál oibre atá i gceist agus le hionadaithe fostaithe a bhfuil leas acu amhlaidh.

  (2) Before making regulations under subsection (1) of this section, the Minister shall consult with representatives of employers interested in the undertaking, industry, class of employees or class of work involved and with representatives of employees so interested.

  Number 9 of 1977: PROTECTION OF YOUNG PERSONS (EMPLOYMENT) ACT, 1977

 656. #1322669

  ciallaíonn “fostóir”, i ndáil le fostaí, an duine ag a bhfuil (nó, i gcás deireadh a bheith leis an bhfostaíocht, ag a raibh) an fostaí fostaithe faoi chonradh fostaíochta agus measfar pearsa aonair i seirbhís údaráis áitiúil chun críocha an Achta Rialtais Áitiúil, 1941 , a beith fostaithe ag an údarás áitiúil;

  "employer", in relation to an employee, means the person by whom the employee is (or, in a case where the employment has ceased, was) employed under a contract of employment and an individual in the service of a local authority for the purposes of the Local Government Act, 1941 , shall be deemed to be employed by the local authority;

  Number 10 of 1977: UNFAIR DISMISSALS ACT, 1977

 657. #1322753

  (3) Na tagairtí i míreanna (a), (b) agus (c) d'alt 7 (1) den Acht seo do dhífhostú, folaíonn siad, i gcás fostaithe a dífhostaíodh i modh frithdhúnaidh nó mar gheall ar pháirt a ghlacadh i stailc nó i ngníomh tionscail eile, tagairtí do mhainniú a thairiscint dóibh iad a athfhostú nó a athfhruiliú de réir aon chomhaontú arna dhéanamh ag an bhfostóir agus ag na fostaithe nó thar a gceann, nó, cheal comhaontú den sórt sin, ón dáta is luaithe ar uaidh a tairgeadh d'fhostaithe eile de chuid an fhostóra chéanna a ndearnadh frithdhúnadh orthu nó a ghlac páirt sa stailc nó sa ghníomh tionscail eile, nó do thromlach na bhfostaithe sin, go ndéanfaí iad a athfhostú nó a athfhruiliú.

  (3) References in paragraphs (a), (b) and (c) of section 7 (1) of this Act to dismissals include, in the case of employees dismissed by way of lock-out or for taking part in a strike or other industrial action, references to failure to offer them re-instatement or re-engagement in accordance with any agreement by the employer and by or on behalf of the employees, or, in the absence of such agreement, from the earliest date for which re-instatement or re-engagement was offered to the other employees of the same employer who were locked out or took part in the strike or other industrial action or to a majority of such employees.

  Number 10 of 1977: UNFAIR DISMISSALS ACT, 1977

 658. #1322759

  ciallaíonn “frithdhúnadh” gníomh a dhéantar, in ionchas nó do chothú aighnis cheirde (de réir brí an Achta Caidrimh Thionscail, 1946 ) ag fostóir nó ag fostóirí is páirtithe nó nach páirtithe san aighneas, agus arb é gníomh é fostaífostaithe a eisiamh as monarcha nó as monarchana, as oifig nó nó as oifigí nó as áit eile nó áiteanna eile oibre nó obair in áit nó áiteanna den sórt sin a fhionraí nó fostaíocht dream fostaithe a fhoirceannadh nó a fhionraí go comhchoitianta, go comhuaineach nó ar shlí eile go comhbhainteach;

  "lock-out" means an action which, in contemplation or furtherance of a trade dispute (within the meaning of the Industrial Relations Act, 1946 ), is taken by one or more employers, whether parties to the dispute or not, and which consists of the exclusion of one or more employees from one or more factories, offices or other places of work or of the suspension of work in one or more such places or of the collective, simultaneous or otherwise connected termination or suspension of employment of a group of employees;

  Number 10 of 1977: UNFAIR DISMISSALS ACT, 1977

 659. #1325754

  (5) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), measfar duine do dhéanamh idirdhealú in aghaidh fostaí i ndáil le hoiliúint nó taithí le haghaidh fostaíochta nó i ndáil le fostaíocht má dhiúltaíonn sé na deiseanna nó na saoráidí céanna i ndáil le comhairle fostaíochta, oiliúint (ar láthair na hoibre nó in áit eile) agus taithí oibre a thairiscint nó a thabhairt don fhostaí sin a thairgeann nó a thugann sé d'fhostaithe eile i gcas gan aon difríocht ábhartha a bheith idir na dálaí ina bhfuil an fostaí sin agus na fostaithe eile sin fostaithe.

  (5) Without prejudice to the generality of subsection (1), a person shall be taken to discriminate against an employee in relation to training or experience for or in relation to employment if he refuses to offer or afford to that employee the same opportunities or facilities for employment counselling, training (whether on or off the job) and work experience as he offers or affords to other employees where the circumstances in which that employee and those other employees are employed are not materially different.

  Number 16 of 1977: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1977

 660. #1325764

  (2) Is éard é clásal comhionannais foráil a bhaineann le téarmaí conartha (seachas téarma a bhaineann le luach saothair nó le scéim pinsin ghairme) faoina bhfuil duine fostaithe agus a bhfuil d'éifeacht léi, i gcás an duine a bheith fostaithe in imthosca nach bhfuil difear ábhartha idir an obair a dhéanann an duine sin agus an obair a dhéanann duine den ghnéas eile (dá ngairtear “an duine eile” san alt seo) san fhostaíocht chéanna—

  (2) An equality clause is a provision which relates to terms of a contract (other than a term relating to remuneration or an occupational pension scheme) under which a person is employed and has the effect that where the person is employed in circumstances where the work done by that person is not materially different from that being done by a person of the other sex (in this section referred to as "the other person") in the same employment—

  Number 16 of 1977: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1977

 661. #1327077

  (d) nach lú an líon ranníocaí fostaíochta is iníoctha i leith na ranníocóirí fostaithe go léir a bhí fruilithe, go díreach nó go neamhdhíreach, ag monarú earraí sa Stát i gcúrsa thrádáil shonraithe na cuideachta sa tréimhse de chuid 1977 ná 103 faoin gcéad den líon ranníocaí fostaíochta is iníoctha i leith na ranníocóirí fostaithe go léir a bhí fruilithe, go díreach nó go neamhdhíreach, ag monarú earraí sa Stát i gcúrsa na trádála sin, sa bhliain chaighdeánach i ndáil leis an trádáil sin, nó, i gcás ar giorra ná dhá mhí dhéag an tréimhse de chuid 1977, sa chuid chomhréire den bhliain chaighdeánach i ndáil leis an trádáil sin,

  ( d ) that the number of employment contributions payable in respect of all employed contributors engaged directly or indirectly in the manufacture of goods in the State in the course of the specified trade of the company in the 1977 period is not less than 103 per cent. of the number of employment contributions payable in respect of all employed contributors engaged directly or indirectly in the manufacture of goods in the State in the course of that trade, in the standard year in relation to that trade, or, where the 1977 period is less than twelve months, in the corresponding part of the standard year in relation to that trade,

  Number 18 of 1977: FINANCE ACT, 1977

 662. #1340232

  (d) nach lú an líon ranníocaí fostaíochta is iníoctha i leith na ranníocóirí fostaithe go léir a bhí fruilithe, go díreach nó go neamhdhireach, ag monarú earraí sa Stát i gcúrsa thrádáil shonraithe na cuideachta sa tréimhse de chuid 1977 ná 103 faoin gcéad den líon ranníocaí fostaíochta is iníoctha i leith na ranníocóirí fostaithe go léir a bhí fruilithe, go díreach nó go neamhdhíreach, ag monarú earraí sa Stát i gcúrsa na trádála sin, sa bhliain chaighdeánach i ndáil leis an trádáil sin, nó, i gcás ar giorra ná dhá mhí dhéag an tréimhse de chuid 1977, sa chuid chomhréire den bhliain chaighdeánach i ndáil leis an trádáil sin,

  ( d ) that the number of employment contributions payable in respect of all employed contributors engaged directly or indirectly in the manufacture of goods in the State in the course of the specified trade of the company in the 1977 period is not less than 103 per cent. of the number of employment contributions payable in respect of all employed contributors engaged directly or indirectly in the manufacture of goods in the State in the course of that trade, in the standard year in relation to that trade, or, where the 1977 period is less than twelve months, in the corresponding part of the standard year in relation to that trade,

  Number 21 of 1978: FINANCE ACT, 1978

 663. #1342168

  (b) Faoi réir míreanna (c) agus (d) den fho-alt seo, fho-alt (10) den alt seo agus rialacháin faoi alt 12 den Acht seo, i gcás a ndéanfar íocaíocht aon bhliain ranníoca le ranníocóir fostaithe nó chun sochair do ranníocóir fostaithe maidir le tuillimh ináirithe an ranníocóra fhostaithe sin, beidh ranníoc fostaíochta le híoc arb é a bheidh ann—

  ( b ) Subject to paragraphs (c) and (d) of this subsection, to subsection (10) of this section and to regulations under section 12 of this Act, where in any contribution year a payment is made to or for the benefit of an employed contributor in respect of reckonable earnings of that employed contributor, there shall be payable an employment contribution comprising—

  Number 25 of 1978: SOCIAL WELFARE (AMENDMENT) ACT, 1978

 664. #1342178

  (d) I gcás ranníocóir fostaithe a bheith fostaithe, i mbliain ranníoca áirithe, ag dhá fhostóir nó níos mó i gcomhthráth (mar a mhínítear i rialacháin faoi alt 11 den Acht seo (a cuireadh isteach leis an Acht Leasa Shóisialaigh (Leasú), 1978 )), beidh feidhm, i ndáil le ranníocaí faoi mhír (b) (ii) den fho-alt seo, ag forálacha mhír (c) den fho-alt seo maidir leis na tuillimh ináirithe ó gach ceann de na fostaíochtaí ar leithligh.”.

  ( d ) Where in a particular contribution year an employed contributor is employed by two or more employers concurrently (as defined in regulations under section 11 of this Act (inserted by the Social Welfare (Amendment) Act, 1978 )), the provisions of paragraph (c) of this subsection shall, in relation to contributions under paragraph (b) (ii) of this subsection, apply to the reckonable earnings from each of the employments separately.".

  Number 25 of 1978: SOCIAL WELFARE (AMENDMENT) ACT, 1978

 665. #1342214

  “(10) Ní bheidh an ranníoc fostaíochta is iníochta ag an ranníocóir fostaithe faoi fho-alt (1) (b) (i) den alt seo nó faoi rialacháin arna ndéanamh faoi alt 12 den Acht seo iníochta i gcás ranníocóir fostaithe a fhaigheann aon cheann díobh seo a leanas—

  "(10) The employment contribution payable by the employed contributor under subsection (1) (b) (i) of this section or under regulations made under section 12 (1 this Act shall not be payable in the case of an employed contributor who is in receipt of any of the following—

  Number 25 of 1978: SOCIAL WELFARE (AMENDMENT) ACT, 1978

 666. #1342360

  (b) I ndáil le ranníocóir fostaithe is ranníocóir fostaithe de bhua alt 4 den Phríomh-Acht agus fho-alt (1) den alt seo, déanfar an ranníoc fostaíochta is iníoctha ag a fhostóir faoi alt 6 (1) (b) (ii) den Phríomh-Acht (a cuireadh isteach leis an Acht Leasa Shóisialaigh (Leasú), 1978 ) a mhéadú méid arna ríomh de réir ráta 0.45 faoin gcéad de mhéid na dtuilleamh ináirithe ar faoina dtreoir a chinntear an ranníoc fostaíochta faoi alt 6 (1) (b) (ii) den Phríomh-Acht.

  ( b ) In relation to an employed contributor who is an employed contributor by virtue of both section 4 of the Principal Act and subsection (1) of this section, the employment contribution payable by his employer under section 6 (1) (b) (ii) of the Principal Act (inserted by the Social Welfare (Amendment) Act, 1978 ) shall be increased by an amount calculated at the rate of 0.45 per cent of the amount of the reckonable earnings by reference to which the employment contribution under section 6 (1) (b) (ii) of the Principal Act is determined.

  Number 25 of 1978: SOCIAL WELFARE (AMENDMENT) ACT, 1978

 667. #1347822

  ciallaíonn “iasacht tosaíochta” iasacht arna tabhairt do phearsa aonair nó dá chéile ag duine is fostóir i ndáil leis an bpearsa aonair ach amháin nach iasacht tosaíochta iasacht más roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1979, a tugadh í agus, an tráth a tugadh an iasacht, gur chuid de thrádáil an fhostóra sin iasachtaí a thabhairt do dhaoine, seachas fostaithe, go ceann tréimhse luaite blianta de réir ráta úis nach n-athraíonn le linn ré na n-iasachtaí, agus gur iníoctha ús ina leith de réir ráta úis ar dá réir a thug an fostóir i gcúrsa a thrádála, an tráth a tugadh an iasacht, iasachtaí ar neamhthuilleamaí do dhaoine seachas fostaithe chun tithe cónaithe a cheannach lena n-áitiú ag na hiasachtaithe mar áiteanna cónaithe;

  "preferential loan" means a loan made to an individual or his spouse by a person who in relation to the individual is an employer save that a loan shall not be a preferential loan if it was made before the 6th day of April, 1979, and at the time the loan was made, the making of loans to persons, other than employees, for a stated term of years at a rate of interest which does not vary for the duration of the loans, formed part of the trade of the said employer and interest is payable in respect of it at the rate of interest at which the employer in the course of his trade, at the time the loan was made, made loans at arm's length to persons other than employees for the purpose of purchasing dwelling-houses for occupation by the borrowers as residences;

  Number 11 of 1979: FINANCE ACT, 1979

 668. #1352203

  (2) Má bhíonn an duine a bheidh, tráth an Achta seo a rith, fostaithe ag an gcomhlacht daoine dá dtagraítear in alt 3(5) (a) den Acht seo mar phríomh-oifigeach ar an gcomhlacht sin (cibé acu is Príomh-Oifigeach nó eile a thabharfar de thuairisc ar an oifigeach sin) fostaithe amhlaidh fós díreach roimh thosach feidhme an Achta seo, ansin, faoi réir é féin do thoiliú leis, is é an duine sin a chéad-cheapfar le bheith ina Stiúrthóir.

  (2) If the person who on the passing of this Act is employed as its chief officer (whether that officer is described as the Chief Officer or otherwise) by the body of persons referred to in section 3 (5) (a) of this Act is still so employed immediately before the commencement of this Act, then subject to his agreement thereto that person shall be the person first appointed to be the Director.

  Number 30 of 1979: NATIONAL COUNCIL FOR EDUCATIONAL AWARDS ACT, 1979

 669. #1352257

  —(1) A luaithe is féidir tar éis an tAcht seo a rith, déanfaidh an Chomhairle, faoi réir alt 13 (3) den Acht seo, scéim nó scéimeanna a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire chun pinsin, aiscí agus liúntais eile a dheonú do cibé fostaithe dá cuid nó i leith cibé fostaithe dá cuid (lena n-áirítear an Stiúrthóir) is cuí leis an gComhairle ar scor dóibh nó ar iad d'fháil bháis.

  —(1) As soon as may be after the passing of this Act, the Council shall, subject to section 13 (3) of this Act, prepare and submit to the Minister a scheme or schemes for the granting of pensions, gratuities and other allowances on retirement or death to or in respect of such of its employees (including the Director) as the Council shall think fit.

  Number 30 of 1979: NATIONAL COUNCIL FOR EDUCATIONAL AWARDS ACT, 1979

 670. #1354106

  (3) Faoi réir alt 43 den Acht seo, féadfaidh an Príomh-Bhord nó aon bhord réigiúnach, nó a seirbhísigh nó a ngníomhairí nó aon chonraitheoir a bheidh fostaithe ag an mbord nó aon oibrí a bheidh fostaithe ag conraitheoir den sórt sin, i dteannta nó d'éagmais feithiclí, innealra nó gaireas eile (lena n-áirítear báid nó árthaí eile) nó trealamh,

  (3) Subject to section 43 of this Act, the Central Board or any regional board, or their servants or agents or any contractor employed by the board or any workman employed by such contractor may, with or without vehicles, machinery or other apparatus (including boats or other vessels) or equipment, for the purpose of,

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 671. #1354388

  —(1) Déanfaidh an Príomh-Bhord, faoi réir alt 31 den Acht seo, scéim nó scéimeanna a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire chun aoisliúntais i modh pinsin, cnapshuime nó aisce a dheonú do cibé fostaithe lánaimsire nó i leith cibé fostaithe lánaimsire—

  —(1) The Central Board shall, subject to section 31 of this Act, prepare and submit to the Minister a scheme or schemes for the granting of superannuation allowances by way of pension, lump sum or gratuity to, or in respect of, such whole-time employees of—

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 672. #1359518

  (10) I gcás ina gceapfar ionadaí sábháilteachta de bhun an Achta seo agus go dtarlóidh tar éis a cheaptha agus le linn a théarma oifige gur mo ná fiche aon tráth áirithe an líon daoine a bheidh fostaithe san áitreabh lena mbaineann, ní scoirfidh an t-ionadaí sábháilteachta de bheith i seilbh oifige de bhíthin amháin gur mó ná fiche an líon daoine a bheidh fostaithe amhlaidh.

  (10) In case a safety representative is appointed pursuant to this Act and subsequent to the appointment and during his term of office the number of persons employed in the premises concerned at any time exceeds twenty, the safety representative shall not cease to hold office by reason only of the fact that the number of persons so employed so exceeds twenty.

  Number 9 of 1980: SAFETY IN INDUSTRY ACT, 1980

 673. #1359596

  (8) I gcás nach iolraí ar fhiche líon na ndaoine a bheidh fostaithe de thuras na huaire in áitreabh lena mbaineann an t-alt seo, ansin chun críocha an ailt seo measfar gurb é an chéad líon eile is airde ar iolraí ar fhiche é an líon daoine a bheidh fostaithe amhlaidh de thuras na huaire.

  (8) In case the number of persons employed for the time being at a premises to which this section applies is not a multiple of twenty, then for the purposes of this section the number of persons who are for the time being so employed shall be deemed to be the next highest number which is a multiple of twenty.

  Number 9 of 1980: SAFETY IN INDUSTRY ACT, 1980

 674. #1367234

  Má bhíonn an duine a bheidh fostaithe, ar dháta an Achta seo a rith, mar Phríomh-Oifigeach ar an bhForas fostaithe amhlaidh fós ar thosach feidhme an Achta seo, is é an duine sin, má thoilíonn sé leis, a bheidh ina chéad Stiúrthóir.

  If the person who, on the passing of this Act, is employed as Chief Officer of the Institute is still so employed on the commencement of this Act, that person, if he so consents, shall be the first Director.

  Number 25 of 1980: NATIONAL INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION, LIMERICK, ACT, 1980

 675. #1368607

  Má bhíonn an duine a bheidh fostaithe, ar dháta an Achta seo a rith, mar Phríomh-Oifigeach ar an bhForas fostaithe amhlaidh fós ar thosach feidhme an Achta seo, is é an duine sin, má thoilíonn sé leis, a bheidh ina chéad Stiúrthóir.

  If the person who, on the passing of this Act, is employed as Chief Officer of the Institute is still so employed on the commencement of this Act, that person, if he so consents, shall be the first Director.

  Number 30 of 1980: NATIONAL INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION, DUBLIN, ACT, 1980

 676. #1369211

  Má bhíonn an duine a bheidh fostaithe, ar dháta an Achta seo a rith, mar Phríomh-Oifigeach ar Choláiste Oideachais Thuamhumhan fostaithe amhlaidh fós ar thosach feidhme an Achta seo, is é an duine sin, má thoilíonn sé leis, a bheidh ina chéad Stiúrthóir.

  If the person who, on the passing of this Act, is employed as Chief Officer of the Institute is still so employed on the commencement of this Act, that person, if he so consents, shall be the first Director.

  Number 34 of 1980: THOMOND COLLEGE OF EDUCATION, LIMERICK, ACT, 1980

 677. #1370774

  (a) is ranníocóir fostaithe, faoi réir alt 65 (1), chun críocha an Achta seo, gach duine os cionn 16 bliana d'aois agus faoi bhun aoise inphinsin a bheidh fostaithe in aon cheann de na fostaíochtaí a shonraítear i gCuid I den Chéad Sceideal, ach nach fostaíocht a shonraítear i gCuid II den Sceideal sin, agus

  ( a ) every person who, being over the age of 16 years and under pensionable age, is employed in any of the employments specified in Part I of the First Schedule, not being an employment specified in Part II of that Schedule, shall, subject to section 65 (1), be an employed contributor for the purposes of this Act, and

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 678. #1370846

  (a) ranníocaí (dá ngairtear ranníocaí fostaíochta san Acht seo) i leith ranníocóirí fostaithe, arb é a bheidh i ngach ranníoc acu, faoi réir alt 10(7) agus alt 65 (2), ranníoc ón ranníocóir fostaithe agus ranníoc (dá ngairtear ranníoc fostóra san Acht seo) ó fhostóir an ranníocóra fhostaithe,

  ( a ) contributions (in this Act referred to as employment contributions) in respect of employed contributors, each of which shall, subject to section 10 (7) and section 65 (2), comprise a contribution by the employed contributor and a contribution (in this Act referred to as the employer's contribution) by the employer of the employed contributor,

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 679. #1370858

  (b) Faoi réir mhíreanna (c) agus (d) den fho-alt seo, fho-alt (7) agus rialacháin faoi alt 7, i gcás ina ndéanfar íocaíocht aon bhliain ranníoca le ranníocóir fostaithe nó chun sochair do ranníocóir fostaithe maidir le tuilleamh ináirithe an ranníocóra fhostaithe sin, beidh ranníoc fostaíochta iníoctha arb é a bheidh ann—

  ( b ) Subject to paragraphs (c) and (d) of this subsection, to subsection (7) and to regulations under section 7, where in any contribution year a payment is made to or for the benefit of an employed contributor in respect of reckonable earnings of that employed contributor, there shall be payable an employment contribution comprising—

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 680. #1370868

  (d) I gcás ranníocóir fostaithe a bheith fostaithe, i mbliain ranníoca áirithe, ag dhá fhostóir nó níos mó i gcomhthráth (mar a mhínítear i rialacháin faoi alt 6) beidh feidhm, i ndáil le ranníocaí a luaitear i mír (b) (ii), ag forálacha mhír (c) maidir leis an tuilleamh ináirithe ó gach ceann de na fostaíochtaí ar leithligh.

  ( d ) Where in a particular contribution year an employed contributor is employed by two or more employers concurrently (as defined in regulations under section 6), the provisions of paragraph (c) shall, in relation to contributions mentioned in paragraph (b) (ii), apply to the reckonable earnings from each of the employments separately.

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 681. #1370888

  (7) Ní bheidh an ranníoc fostaíochta is iníoctha ag an ranníocóir fostaithe faoi fho-alt (1) (b) nó faoi rialacháin arna ndéanamh faoi alt 7 iníoctha i gcás ranníocóir fostaithe a fhaigheann aon cheann díobh seo a leanas—

  (7) The employment contribution payable by the employed contributor under subsection (1) (b) or under regulations made under section 7 shall not be payable in the case of an employed contributor who is in receipt of any of the following—

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 682. #1371968

  (b) I ndáil le ranníocóir fostaithe is ranníocóir fostaithe de bhua alt 5 agus fho-alt (1) den alt seo, déanfar an ranníoc fostaíochta a luaitear in alt 10 (1) (b) (ii) a mhéadú méid arna ríomh de réir ráta 0.45 faoin gcéad de mhéid an tuillimh ináirithe ar faoina threoir a chinntear an ranníoc fostaíochta a luaitear in alt 10 (1) (b) (ii).

  ( b ) In relation to an employed contributor who is an employed contributor by virtue of both section 5 and subsection (1) of this section, the employment contribution mentioned in section 10 (1) (b) (ii) shall be increased by an amount calculated at the rate of 0.45 per cent. of the amount of the reckonable earnings by reference to which the employment contribution mentioned in section 10 (1) (b) (ii) is determined.

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 683. #1372465

  (6) I gcás ina dtiocfaidh duine chun bheith ina ranníocóir fostaithe de bhua alt 65 (1), agus nár ranníocóir é ar leithligh ón alt sin, measfar nach teacht faoi árachas chun críocha fho-alt (1) den alt seo a theacht faoi árachas de bhua an ailt sin agus chun na gcríocha sin measfar a theacht faoi árachas tarlú nuair a thiocfaidh sé i gcéadóir chun bheith ina ranníocóir fostaithe de bhua alt 5.

  (6) Where a person becomes an employed contributor by virtue of section 65 (1) and would not, apart from that section, be an employed contributor, his entry into insurance by virtue of that section shall be deemed not to be an entry into insurance for the purposes of subsection (1) of this section and for those purposes his entry into insurance shall be deemed to occur when he first becomes an employed contributor by virtue of section 5.

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 684. #1373599

  (c) a fhorordú go ginearálta nó i leith aon aicme nó aicmí áirithe daoine nó i leith aon cheantar nó ceantar áirithe, go ndéanfar, i gcás duine a bheith fostaithe chun obair a dhéanamh go leanúnach ó am áirithe lá amháin go dtí am áirithe an lá dár gcionn, an duine sin a áireamh, chun críocha na Caibidle seo, mar dhuine atá, de bhua na fostaíochta sin, fostaithe ar cibé ceann de na laethanta sin a bheidh forordaithe agus an lá sin amháin.

  ( c ) prescribe either generally or in respect of any particular class or classes of persons or any particular district or districts that, where a person is employed to work continuously from a time on one day until a time on the next following day, that person shall be regarded, for the purposes of this Chapter as being, by virtue of such employment, employed only on such one of those days as shall be prescribed.

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 685. #1374879

  ciallaíonn “duine árachaithe” aon duine a bhfuil 16 bliana d'aois nó níos mó slánaithe aige agus atá fostaithe i bhfostaíocht inárachaithe faoi chonradh seirbhíse nó printíseachta, scríofa nó ó bhéal, cibé acu sainráite nó intuigthe dó agus cibé acu is é an fostóir nó duine éigin eile a íocann an duine sin, agus cibé acu is de réir ama nó de réir an taisc nó go páirteach de réir ama agus go páirteach de réir an taisc, nó ar shlí eile, nó gan aon íocaíocht airgid, a íoctar é, ach ní fholaíonn sé duine atá fostaithe faoi chonradh printíseachta nach bhfuil aon airgead iníoctha faoi ag an bhfostóir, nó duine is duine eiscthe, de thuras na huaire de réir bhrí alt 236 (2);

  "insured person" means any person of the age of 16 years or upwards who is employed in insurable employment under a contract of service or apprenticeship, written or oral, whether expressed or implied and whether such person is paid by the employer or some other person, and whether paid by time or by the piece or partly by time and partly by the piece, or otherwise, or without any money payment, but does not include a person employed under a contract of apprenticeship under which no money is payable by the employer, or a person who is for the time being an excepted person within the meaning of section 236 (2);

  Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981

 686. #1377193

  (c) faoin gconradh fostaíochta a raibh sí fostaithe faoi díreach roimh thosach na tréimhse sin, nó, i gcás ar tharla athrú úinéireachta den sórt dá dtagraítear i mír (a), faoi chonradh fostaíochta leis an gcomharba is ionann agus an conradh a raibh sí fostaithe faoi díreach roimh thosach na tréimhse sin, agus (i gceachtar cás) faoi théarmaí nó coinníollacha nach lú fabhar ná na téarmaí agus na coinníollacha a bheadh infheidhmithe ina cás dá mbeadh sí gan a bheith as láthair amhlaidh óna cuid oibre.

  ( c ) under the contract of employment under which she was employed immediately before the start of that period, or, where a change of ownership such as is referred to in paragraph (a) has occurred, under a contract of employment with the successor which is identical to the contract under which she was employed immediately before the start of that period, and (in either case) under terms or conditions not less favourable than those that would have been applicable to her if she had not been so absent from work.

  Number 2 of 1981: MATERNITY PROTECTION OF EMPLOYEES ACT, 1981

 687. #1377197

  (3) San alt seo ciallaíonn “post”, i ndáil le fostaí, an cineál oibre a bhfuil sí fostaithe lena dhéanamh de réir a conartha fostaíochta agus na cáile agus na háite ina bhfuil sí fostaithe amhlaidh.

  (3) In this section "job", in relation to an employee, means the nature of the work which she is employed to do in accordance with her contract of employment and the capacity and place in which she is so employed.

  Number 2 of 1981: MATERNITY PROTECTION OF EMPLOYEES ACT, 1981

 688. #1380093

  ciallaíonn ‘fostaithe lánaimsire', i ndáil le cuideachta cháilithe, fostaithe atá ar fostú ag an gcuideachta ar fhoras lánaimsire i ndáil le hoibríochtaí trádála iomchuí agus arb é atá i ndualgais a bhfostaíochta dualgais de chineál gur gá dóibh bunús a gcuid ama go léir a chaitheamh i seirbhís na cuideachta;

  'full-time employees' means, in relation to a qualified company, employees who are employed by the company on a full-time basis in relation to relevant trading operations and the duties of whose employment are such that they are required to devote substantially the whole of their time to the service of the company;

  Number 16 of 1981: FINANCE ACT, 1981

 689. #1384466

  (a) i gcás ina ndéanfar íocaíocht i mbliain ranníoca leis an ranníocóir fostaithe nó chun sochair don ranníocóir fostaithe maidir le tuilleamh ináirithe an ranníocóra fhostaithe sin, beidh tobhach iníoctha de réir ráta aon faoin gcéad de mhéid an tuillimh ináirithe lena mbaineann an íocaíocht sin,

  ( a ) where in a contribution year a payment is made to or for the benefit of the employed contributor in respect of reckonable earnings of that employed contributor, levy shall be payable at the rate of one per cent. of the amount of the reckonable earnings to which such payment relates,

  Number 32 of 1981: YOUTH EMPLOYMENT AGENCY ACT, 1981

 690. #1384472

  (d) mura mbeidh, de bhua alt 45 d'Acht 1970, lán-cháilíocht le haghaidh seirbhísí ag ranníocóir fostaithe faoin Acht, beidh an méid tobhaigh dá dtagraítear sa mhír sin (a) iníoctha ag an ranníocóir fostaithe.

  ( d ) if the employed contributor has not, by virtue of section 45 of the Act of 1970, full eligibility for services under the Act, the amount of levy referred to in the said paragraph (a) shall be payable by the employed contributor.

  Number 32 of 1981: YOUTH EMPLOYMENT AGENCY ACT, 1981

 691. #1385514

  “(b) Faoi réir mhíreanna (c) agus (d) den fho-alt seo, fho-alt (7) agus rialacháin faoi alt 7, i gcás ina ndéanfar íocaíocht aon bhliain ranníoca le ranníocóir fostaithe nó chun sochair do ranníocóir fostaithe maidir le tuilleamh ináirithe an ranníocóra fhostaithe sin, beidh ranníoc fostaíochta iníoctha arb é a bheidh ann—

  "(b) Subject to paragraphs (c) and (d) of this subsection, to subsection (7) and to regulations under section 7, where in any contribution year a payment is made to or for the benefit of an employed contributor in respect of reckonable earnings of that employed contributor, there shall be payable an employment contribution comprising—

  Number 2 of 1982: SOCIAL WELFARE ACT, 1982

 692. #1389067

  (d) Féadfaidh aon duine de na fostaithe a luaitear i mír (b) (i) thuas (“na fostaithe lena mbaineann” a ghairtear díobh i mír (e) nó féadfaidh an fostóir thar a gceann go léir éileamh a dhéanamh faoin bhfo-alt seo maidir le carr d'aon bhliain.

  ( d ) A claim under this subsection in respect of a car for any year may be made by any one of the employees mentioned in paragraph (b) (i) above (they being referred to in paragraph (e) as the employees concerned") or by the employer on behalf of all of them.

  Number 14 of 1982: FINANCE ACT, 1982

 693. #1389073

  (iii) Ar achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh an chigire maidir le héileamh faoin alt seo féadfaidh na fostaithe uile lena mbaineann páirt a ghlacadh sna himeachtaí, agus beidh cinneadh na gComisinéirí Achomhairc nó na Cúirte Cuarda, de réir mar a bheidh, ina cheangal ar na fostaithe sin go huile, cibé acu ar ghlac siad páirt sna himeachtaí nó nár ghlac.

  (iii) On an appeal against the decision of the inspector on a claim under this section all the employees concerned may take part in the proceedings, and the determination of the Appeal Commissioners or the Circuit Court, as the case may be, shall be binding on all those employees, whether or not they have taken part in the proceedings.

  Number 14 of 1982: FINANCE ACT, 1982

 694. #1389621

  maidir le tagairt a dhéantar do chomhaltaí d'fhoireann duine is tagairt í do dhaoine atá fostaithe ag an duine sin, ach chun na críche seo measfar gur daoine atá fostaithe ag cuideachta stiúrthóirí na cuideachta nó daoine atá ag gabháil do bhainistí na cuideachta.

  a reference to the members of a person's staff is a reference to persons employed by that person, directors of a company or persons engaged in the management thereof being for this purpose deemed to be persons employed by it.

  Number 14 of 1982: FINANCE ACT, 1982

 695. #1390271

  arb é A an uimhir de ranníocaí fostaíochta is iníoctha sa bhuntréimhse i leith na ranníocóirí fostaithe uile a bhí fostaithe ar feadh bunús a gcuid ama go léir i gcúrsa na trádála sa tréimhse sin,

  A is the number of employment contributions payable in the base period in respect of all employed contributors who were employed in that period for substantially the whole of their time in the course of the trade,

  Number 14 of 1982: FINANCE ACT, 1982

 696. #1393327

  (10) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, cibé fostaithe den Bhinse a cheapadh a mheasfaidh sé is gá chun cabhrú leis an mBinse ag comhlíonadh a fheidhmeanna, agus sealbhóidh na fostaithe sin oifig ar cibé téarmaí, agus gheobhaidh siad cibé luach saothair, a chinnfidh an tAire Airgeadais.

  (10) The Minister may, with the consent of the Minister for Finance, appoint such employees of the Tribunal as he considers necessary to assist the Tribunal in the performance of its functions, and such employees shall hold office on such terms and receive such remuneration as the Minister for Finance determines.

  Number 23 of 1982: SOCIAL WELFARE (NO. 2) ACT, 1982

 697. #1393711

  (2) Féadfar na hAchtanna um Údaráis Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 go 1983, a ghairm d'Achtanna na nÚdarás nÁitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 agus 1940, agus den Acht seo le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon Acht amháin.

  AN ACT TO AMEND AND EXTEND THE LOCAL AUTHORITIES (OFFICERS AND EMPLOYEES) ACTS, 1926 AND 1940. [3rd March, 1983]

  Number 1 of 1983: LOCAL AUTHORITIES (OFFICERS AND EMPLOYEES) ACT, 1983

 698. #1394034

  “(8) I gcás ina mbeidh, sa bhliain ranníoca dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1982, an t-iomlán nó aon chuid d'íocaíocht a dhéantar le ranníocóir fostaithe nó chun tairbhe do ranníocóir fostaithe i leith tuillimh ináirithe in ionannas le méid atá dlite faoi chomhaontú cúlghabhálach i ndáil le pá i leith riaráistí do bhliain ranníoca níos luaithe—

  "(8) Where, in the contribution year commencing on the 6th day of April, 1982, the whole or any part of a payment which is made to or for the benefit of an employed contributor in respect of reckonable earnings represents an amount due under a retrospective agreement in relation to pay in respect of arrears for an earlier contribution year—

  Number 6 of 1983: SOCIAL WELFARE ACT, 1983

 699. #1396803

  ciallaíonn “scair-scéim fostaithe” aon scéim atá i bhfeidhm de thuras na huaire ar dá réir a spreagann nó a éascaíonn cuideachta sealbhú scaireanna nó bintiúr sa chuideachta nó ina cuideachta shealbhaíochta ag fostaithe nó iarfhostaithe, nó chun sochair d'fhostaithe nó d'iarfhostaithe den chuideachta nó d'aon fhochuideachta don chuideachta lena n-áirítear aon duine atá nó a bhí ina stiúrthóir agus fostaíocht nó oifig thuarastail aige sa chuideachta nó in aon fhochuideachta don chuideachta;

  "employees' share scheme" means any scheme for the time being in force, in accordance with which a company encourages or facilitates the holding of shares or debentures in the company or its holding company by or for the benefit of employees or former employees of the company or of any subsidiary of the company including any person who is or was a director holding a salaried employment or office in the company or any subsidiary of the company;

  Number 13 of 1983: COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 1983

 700. #1428170

  —Aon fhostóir a rinne, le linn na tréimhse dar tús an 23ú lá de Dheireadh Fómhair, 1985, agus dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1986, fostaithe breise a fhostú faoin scéim agus de bhua na scéime a riarann an Roinn Leasa Shóisialaigh agus dá ngairtear an Scéim Díolúine Árachais Shóisialaigh Pá-Choibhneasa d'Fhostóirí, ní dhlífidh sé, le linn na tréimhse dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1986, agus dar críoch an 5ú lá d'Aibreán, 1987, gach suim nó aon suim de na suimeanna seo a leanas a íoc i leith fostaithe breise a fhreagraíonn do ghlanmhéadú ar mheitheal an fhostóra faoin scéim, is é sin le rá—

  —Any employer who, during the period commencing on the 23rd day of October, 1985, and ending on the 31st day of March, 1986, employed, under and by virtue of the scheme administered by the Department of Social Welfare and known as the Employers' Pay-Related Social Insurance Exemption Scheme, additional employees shall not, during the period commencing on the 6th day of April, 1986, and ending on the 5th day of April, 1987, be liable to pay in respect of additional employees who constitute a net increase in the employer's workforce under the scheme all or any of the following, namely—

  Number 8 of 1986: SOCIAL WELFARE ACT, 1986

 701. #1435857

  (8) Aon duine a bheidh fostaithe ag an Údarás de bhua alt 15 (1) ní bheidh sé faoi réir coinníollacha is lú fabhar i ndáil le deonú pinsean, aiscí agus liúntas eile ag an Údarás, ar scor nó ar bhás, ná na coinníollacha i ndáil leis sin a raibh sé faoina réir díreach sular tháinig sé chun bheith fostaithe ag an Údarás.

  (8) A person employed by the Authority by virtue of section 15 (1) shall not be subject to less favourable conditions in relation to the grant by the Authority of pensions, gratuities and other allowances on retirement or death than the conditions in relation thereto to which he was subject immediately before he became employed by the Authority.

  Number 15 of 1986: DUBLIN TRANSPORT AUTHORITY ACT, 1986

 702. #1444517

  —Aon fhostóir a rinne, le linn na tréimhse dar tús an 16ú lá de Nollaig, 1986, agus dar críoch an 31ú lá d'Eanáir, 1987, fostaithe breise a fhostú faoin scéim agus de bhua na scéime a riarann an Roinn Leasa Shóisialaigh agus dá ngairtear an Scéim Díolúine Árachais Shóisialaigh Pá-Choibhneasa d'Fhostóirí, ní dhlífidh sé, le linn na tréimhse dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1987, agus dar críoch an 5ú lá d'Aibreán, 1988, gach suim nó aon suim de na suimeanna seo a leanas a íoc i leith cibé fostaithe breise a fhreagraíonn don ghlanmhéadú ar fhoireann an fhostóra faoin scéim, is é sin le rá—

  —Any employer who, during the period commencing on the 16th day of December, 1986, and ending on the 31st day of January, 1987, employed, under and by virtue of the scheme administered by the Department of Social Welfare and known as the Employers' Pay -Related Social Insurance Exemption Scheme, additional employees shall not, during the period commencing on the 6th day of April, 1987, and ending on the 5th day of April, 1988, be liable to pay in respect of additional employees who constitute a net increase in the employer's workforce under the scheme all or any of the following, namely—

  Number 2 of 1987: SOCIAL WELFARE ACT, 1987

 703. #1450341

  (ii) an líon daoine a bheidh fostaithe nó a mbeifear ag súil iad a bheith fostaithe ar shuiteálacha amach ón gcósta, sna suiteálacha sin nó ina gcomharsanacht, i gcoitinne nó le linn tréimhse áirithe,

  (ii) numbers employed or expected to be employed on, in or in the neighbourhood of offshore installations either generally or during a particular period,

  Number 18 of 1987: SAFETY, HEALTH AND WELFARE (OFFSHORE INSTALLATIONS) ACT, 1987

 704. #1451017

  (4) Más rud é, ar aon suiteáil amach ón gcósta lena mbaineann an tAcht seo, go mbeidh aon daoine fostaithe ar shlí seachas de réir ceanglais den Acht seo nó d'aon rialachán arna dhéanamh faoin Acht seo, measfar sárú ar leith a bheith ann maidir le gach duine a bheidh fostaithe amhlaidh.

  (4) If any persons are employed on an offshore installation to which this Act applies otherwise than in accordance with a requirement of this Act or of any regulation made thereunder, there shall be deemed to be a separate contravention in respect of each person so employed.

  Number 18 of 1987: SAFETY, HEALTH AND WELFARE (OFFSHORE INSTALLATIONS) ACT, 1987

 705. #1451282

  —Ní dhéanfaidh duine, maidir le haon ní a bheidh le déanamh nó le soláthar aige de bhun an Achta seo nó de bhun rialachán faoin Acht seo, aon asbhaint as pá nó as aon suim a chonróidh sé a íoc le haon duine a bheidh fostaithe aige ar shuiteáil amach ón gcósta lena mbaineann an tAcht seo, sa tsuiteáil sin nó ina comharsanacht agus dá mbeidh, nó ar i ndáil leis a bheidh, an ní arna dhéanamh nó arna sholáthar amhlaidh ná ní cheadóidh sé d'aon duine a bheidh fostaithe amhlaidh aon íocaíocht i leith an ní a fháil ó aon duine dá mbeidh, nó ar i ndáil leis a bheidh, an ní arna dhéanamh nó arna sholáthar amhlaidh.

  —A person shall not, in respect of anything to be done or provided by him in pursuance of this Act or regulations thereunder, make any deduction from wages or any sum contracted to be paid by him to any person who is employed by him on, in or in the neighbourhood of an offshore installation to which this Act applies and for whom or in relation to whom the thing is so done or provided, or allow any person so employed to receive from any person for or in relation to whom the thing is so done or provided any payment in respect of the thing.

  Number 18 of 1987: SAFETY, HEALTH AND WELFARE (OFFSHORE INSTALLATIONS) ACT, 1987

 706. #1458999

  “(12) Faoi réir fho-alt (13), féadfar a fhoráil le rialacháin, faoi réir cheadú an Aire Airgeadais, go mbeidh teideal chun pinsin seanaoise (ranníocach) ag duine a mbeadh an teideal sin aige mura mbeadh nach bhfuil an coinníoll ranníoca atá leagtha amach i bhfo-alt (1) (c) comhlíonta i gcás gur tháinig an duine sin, tar éis dó scor roimhe sin de bheith ina ranníocóir fostaithe, chun bheith ina ranníocóir fostaithe de dhroim alt 12 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1973 , a theacht i ngníomh.

  "(12) Subject to subsection (13), regulations may, subject to the sanction of the Minister for Finance, provide for entitling to old age (contributory) pension a person who would be entitled thereto but for the fact that the contribution condition set out in subsection (1) ( c ) is not satisfied where that person, having earlier ceased to be an employed contributor became an employed contributor as a consequence of the coming into operation of section 12 of the Social Welfare Act, 1973 .

  Number 7 of 1988: SOCIAL WELFARE ACT, 1988

 707. #1459005

  “(10) Faoi réir fho-alt (11), féadfar a fhoráil le rialacháin, faoi réir cheadú an Aire Airgeadais, go mbeidh teideal chun pinsin baintrí (ranníocach) ag duine a mbeadh an teideal sin aige mura mbeadh nach bhfuil an coinníoll ranníoca atá leagtha amach i bhfo-alt (1) (b) comhlíonta faoi threoir taifid árachais duine i gcás gur tháinig an duine sin, tar éis dó scor roimhe sin de bheith ina ranníocóir fostaithe, chun bheith ina ranníocóir fostaithe de dhroim alt 12 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1973 , a theacht i ngníomh.

  "(10) Subject to subsection (11), regulations may, subject to the sanction of the Minister for Finance, provide for entitling to widow's (contributory) pension a person who would be entitled thereto but for the fact that the contribution condition set out in subsection (1) ( b ) is not satisfied by reference to the insurance record of a person where that person, having earlier ceased to be an employed contributor became an employed contributor as a consequence of the coming into operation of section 12 of the Social Welfare Act, 1973 .

  Number 7 of 1988: SOCIAL WELFARE ACT, 1988

 708. #1459011

  “(9) Faoi réir fho-alt (10), féadfar a fhoráil le rialacháin, faoi réir cheadú an Aire Airgeadais, go mbeidh teideal chun sochair banchéile thréigthe ag duine a mbeadh an teideal sin aige mura mbeadh nach bhfuil an coinníoll ranníoca atá leagtha amach i bhfo-alt (1) (b) comhlíonta faoi threoir taifid árachais duine i gcás gur tháinig an duine sin, tar éis dó scor roimhe sin de bheith ina ranníocóir fostaithe, chun bheith ina ranníocóir fostaithe de dhroim alt 12 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1973 , a theacht i ngníomh.

  "(9) Subject to subsection (10), regulations may, subject to the sanction of the Minister for Finance, provide for entitling to deserted wife's benefit a person who would be entitled thereto but for the fact that the contribution condition set out in subsection (1) ( b ) is not satisfied by reference to the insurance record of a person where that person, having earlier ceased to be an employed contributor became an employed contributor as a consequence of the coming into operation of section 12 of the Social Welfare Act, 1973 .

  Number 7 of 1988: SOCIAL WELFARE ACT, 1988

 709. #1479139

  (cc) I gcás ina raibh, i mbliain ranníoca áirithe, suim £16,700 de thuilleamh ináirithe ag ranníocóir fostaithe agus gur íocadh ranníocaí faoi mhír (b) (i) i leith an tuillimh ináirithe sin, ní bheidh aon ranníoc eile den sórt sin iníoctha i leith aon tuillimh ináirithe de chuid an ranníocóra fhostaithe sin ag an ranníocóir fostaithe an bhliain ranníoca sin.”,

  ( cc ) Where in a particular contribution year an employed contributor's reckonable earnings have amounted to the sum of £16,700 and contributions under paragraph ( b )(i) have been paid in respect of those reckonable earnings, no further such contribution shall be payable in respect of any reckonable earnings of that employed contributor by the employed contributor in that contribution year.",

  Number 4 of 1989: SOCIAL WELFARE ACT, 1989

 710. #1481358

  —(1) Beidh éifeacht leis an alt seo chun dualgais a fhorchur ar dhaoine i ndáil le daoine nach fostaithe dá gcuid ach ar fostaithe iad de chuid duine eile nó ar daoine iad atá féinfhostaithe agus, d'fhonn a gcuid oibre a dhéanamh, a bhaineann úsáid as áit oibre, ar leith óna láthair oibre baile, a chuirtear ar fáil dóibh nó ina bhféadfaidís, d'fhonn obair a dhéanamh, úsáid a bhaint as aon airteagal nó substaint a chuirtear ar fáil lena úsáid acu ansin, agus beidh feidhm aige maidir le háiteanna oibre a chuirtear ar fáil amhlaidh agus le háiteanna oibre eile, ar leith óna láthair oibre baile, a úsáidtear i ndáil leo.

  —(1) This section has effect for imposing on persons duties in relation to those who are not their employees but who are either the employees of another person or are self-employed and who for the purposes of carrying out work use a non-domestic place of work made available to them or in which they may for the purposes of carrying out work use any article or substance provided for their use there, and it applies to places of work so made available and other non domestic places of work used in connection with them.

  Number 7 of 1989: SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK ACT, 1989

 711. #1481476

  (a) dul i gcomhairle lena chuid fostaithe d'fhonn comhshocraíochtaí a dhéanamh agus a choimeád i bhfeidhm a chuirfidh ar a chumas agus ar chumas a chuid fostaithe, comhoibriú go héifeachtúil chun bearta a chur chun cinn agus a fhorbairt lena sábháilteacht, lena sláinte agus lena leas ag an obair a chinntiú agus chun éifeachtúlacht na mbeart sin a fhionnadh;

  ( a ) to consult his employees for the purpose of the making and maintenance of arrangements which will enable him and his employees to co-operate effectively in promoting and developing measures to ensure their safety, health and welfare at work and in ascertaining the effectiveness of such measures;

  Number 7 of 1989: SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK ACT, 1989

 712. #1498854

  “(9) (a) Más rud é, murach an fo-alt seo, go mbeadh ranníoc fostaíochta iníoctha ag ranníocóir fostaithe agus ina leith de réir na rátaí a shonraítear i bhfo-alt (1) (b) arna mhéadú den mhéid a shonraítear in alt 65 (2) (b), beidh an ranníocóir fostaithe díolmhaithe, faoi réir rialachán, ón ranníoc fostaíochta is iníoctha faoi fho-alt (1) (b) (i) i gcás go mbeidh a thuilleamh ináirithe seachtainiúil faoi bhun méid forordaithe.

  "(9) (a) Where but for this subsection, an employment contribution would be payable by and in respect of an employed contributor at the rates specified in subsection (1) (b) increased by the amount specified in section 65 (2) (b), the employed contributor shall, subject to regulations, be exempted from the employment contribution payable under subsection (1) ( b ) (i) where his weekly reckonable earnings are below a prescribed amount.

  Number 5 of 1990: SOCIAL WELFARE ACT, 1990

 713. #1498864

  (c) Fostóir a choigeartaíonn an modh ar a n-íoctar tuilleamh ináirithe le ranníocóir fostaithe a bhí ar fostú i seachtainí as a chéile chun a chinntiú go mbeidh an ranníocóir fostaithe díolmhaithe in aon seachtain ón ranníoc fostaíochta is iníoctha faoi fho-alt (1) (b) (i) de bhua mhír (a) agus rialachán arna ndéanamh fúithi beidh sé ciontach i gcion agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná£1,000 a chur air nó ar é a chiontú ar díotáil dlífear fíneáil nach mó ná£10,000 a chur air.”.

  (c) An employer who adjusts the method of payment of reckonable earnings to an employed contributor who was employed in consecutive weeks in order to ensure that the employed contributor is exempted in any week from the employment contribution payable under subsection (1) (b) (i) by virtue of paragraph (a) and regulations made thereunder shall be guilty of an offence and shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding £1,000 or on conviction on indictment to a fine not exceeding £10,000.".

  Number 5 of 1990: SOCIAL WELFARE ACT, 1990

 714. #1498868

  —Fostóir a d'fhostaigh, le linn na tréimhse dar tosach an 23ú lá de Dheireadh Fómhair, 1989, agus dar críoch an 28ú lá d'Fheabhra, 1990, fostaithe breise faoin scéim agus de bhua na scéime a riarann an Roinn Leasa Shóisialaigh agus ar a dtugtar an Scéim Díolúine Árachais Shóisialaigh Pá-Choibhneasa d'Fhostóirí, ní dhlífidh sé, le linn na tréimhse dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1990, agus dar críoch an 5ú lá d'Aibreán, 1991, gach ceann nó aon cheann díobh seo a leanas a íoc i leith fostaithe breise ar glanmhéadú iad ar fhórsa saothair an fhostóra faoin scéim, eadhon—

  —An employer who, during the period commencing on the 23rd day of October, 1989, and ending on the 28th day of February, 1990, employed additional employees under and by virtue of the scheme administered by the Department of Social Welfare and known as the Employers' Pay-Related Social Insurance Exemption Scheme, shall not, during the period commencing on the 6th day of April, 1990, and ending on the 5th day of April, 1991, be liable to pay in respect of additional employees who constitute a net increase in the employer's workforce under the scheme all or any of the following, namely—

  Number 5 of 1990: SOCIAL WELFARE ACT, 1990

 715. #1509056

  (a) aon daoine (seachas státseirbhísigh bhunaithe de réir bhrí Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956 ) atá fostaithe de bhua alt 30 (1) (g) den Acht Cosanta, 1954 , nó atá fostaithe ag an Stát nó faoi, a ainmniú chun críche fho-alt (1), agus

  ( a ) designate for the purpose of subsection (1) any persons (other than established civil servants within the meaning of the Civil Service Regulation Act, 1956 ) employed by virtue of section 30 (1) ( g ) of the Defence Act, 1954 , or employed by or under the State, and

  Number 19 of 1990: INDUSTRIAL RELATIONS ACT, 1990

 716. #1523365

  Aon duine a bheidh fostaithe, ar dháta an Achta seo a rith, mar Phríomhoide ar choláiste a shonraítear i gcolún (1) den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus a bheidh fostaithe amhlaidh fós ar thosach feidhme an Achta seo, beidh sé, má thoilíonn an duine sin amhlaidh, ina chéad Stiúrthóir ar an gcoláiste sin.

  A person who, at the passing of this Act, is employed as the Principal of a college specified in column (1) of the First Schedule to this Act and is still so employed at the commencement of this Act, shall, if such person so consents, be the first Director of that college.

  Number 16 of 1992: REGIONAL TECHNICAL COLLEGES ACT, 1992

 717. #1524723

  (a) maidir leis na téarmaí nó na coinníollacha ar a bhfuil fostaithe eile de chuid an fhostóra chéanna fostaithe a bhfuil poist acu atá cosúil leis an bpost as ar dífhostaíodh an fostaí, nó

  ( a ) the terms or conditions on which are employed other employees of the same employer who occupy positions similar to that from which the employee was dismissed, or

  Number 22 of 1993: UNFAIR DISMISSALS (AMENDMENT) ACT, 1993

 718. #1526579

  (9C) I bhfo-alt (9B) den alt seo forléireofar tagairtí do stiúrthóirí’, ‘oifigigh’ nó ‘fostaithe’ mar thagairtí do stiúrthóirí, oifigigh nó fostaithe, de réir mar a bheidh, de chuid comhlachta ainmnithe.”.

  (9C) In subsection (9B) of this section references to 'directors', 'officers' or 'employees' shall be construed as references to directors, officers or employees, as the case may be, of a designated body.".

  Number 4 of 1997: CRIMINAL JUSTICE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1997

 719. #1535502

  (11)(a) Gan dochar d'fheidhmiú a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin alt seo ag an gCeimiceoir Stáit tráth ar bith, féadfaidh an Ceimiceoir Stáit duine amháin nó níos mó a bheidh fostaithe sa tSaotharlann Stáit a údarú i scríbhinn chun na feidhmeanna sin a chomhall, agus leanfaidh aon údarú den sórt sin go dtí go ndéanfaidh an Ceimiceoir Stáit de thuras na huaire é a chúlghairm nó go scoirfidh an duine a bheidh údaraithe amhlaidh de bheith fostaithe sa tSaotharlann Stáit.

  (11) (a) Without prejudice to the exercise at any time by the State Chemist of his or her functions under this section, the State Chemist may authorise in writing one or more than one person employed in the State Laboratory to carry out those functions, and any such authorisation shall continue until revoked by the State Chemist for the time being or the person so authorised ceases to be employed in the State Laboratory.

  Number 3 of 1998: FINANCE ACT, 1998

 720. #1543864

  —(1) Faoi réir fho-alt (2), chun críocha an Achta seo, i ndáil leis an obair a bhfuil duine amháin fostaithe chun í a dhéanamh, measfar duine eile a bheith fostaithe chun an cineál céanna oibre a dhéanamh más rud é—

  —(1) Subject to subsection (2), for the purposes of this Act, in relation to the work which one person is employed to do, another person shall be regarded as employed to do like work if—

  Number 21 of 1998: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1998

 721. #1543905

  (a) ní bheidh aige nó aici rialacha ná treoracha, i ndáil le fostaithe nó le fostaíocht, a mbeadh de thoradh orthu idirdhealú in aghaidh fostaí nó aicme fostaithe i ndáil le haon ní de na nithe a shonraítear i míreanna (b) go (e) d'fho-alt (1), nó

  (a) have rules or instructions which would result in discrimination against an employee or class of employees in relation to any of the matters specified in paragraphs (b) to (e) of subsection (1), or

  Number 21 of 1998: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1998

 722. #1543925

  (7) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), measfar fostóir a bheith ag déanamh idirdhealú in aghaidh fostaí i ndáil le hoiliúint nó taithí le haghaidh nó i leith fostaíochta má dhiúltaíonn an fostóir, ar aon fhoras de na forais idirdhealaitheacha, na deiseanna nó na saoráidí céanna i ndáil le comhairle fostaíochta, oiliúint (ar an láthair oibre nó in áit eile) agus taithí oibre a thairiscint nó a thabhairt don fhostaí sin a thairgeann nó a thugann an fostóir d'fhostaithe eile, i gcás gan aon difríocht ábhartha a bheith idir na himthosca ina bhfuil an fostaí sin agus na fostaithe eile sin fostaithe.

  (7) Without prejudice to the generality of subsection (1), an employer shall be taken to discriminate against an employee in relation to training or experience for, or in relation to, employment if, on any of the discriminatory grounds, the employer refuses to offer or afford to that employee the same opportunities or facilities for employment counselling, training (whether on or off the job) and work experience as the employer offers or affords to other employees, where the circumstances in which that employee and those other employees are employed are not materially different.

  Number 21 of 1998: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1998

 723. #1544462

  (c) gur lú go mór an cion d'fhostaithe nó d'fhostaithe ionchasacha a bhfuil an tsainghné iomchuí chéanna le C acu agus ar féidir leo go praiticiúil an fhoráil a chomhlíonadh i gcomparáid leis na fostaithe nó leis na fostaithe ionchasacha a bhfuil an tsainghné chéanna le D acu, agus

  (c) in practice can be complied with by a substantially smaller proportion of the employees or prospective employees having the same relevant characteristic as C when compared with the employees or prospective employees having the same relevant characteristic as D, and

  Number 21 of 1998: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1998

 724. #1544581

  (4) Gan dochar d'fho-alt (3), ní idirdhealú ar an bhforas aoise é aoiseanna éagsúla a shocrú le haghaidh fostaithe nó aon aicme nó tuairisc fostaithe do scor (cibé acu go saorálach nó go héigeantach).

  (4) Without prejudice to subsection (3), it shall not constitute discrimination on the age ground to fix different ages for the retirement (whether voluntarily or compulsorily) of employees or any class or description of employees.

  Number 21 of 1998: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1998

 725. #1551599

  (c) faoin gconradh fostaíochta a raibh an fostaí fostaithe faoi díreach roimh thosach na tréimhse nó, i gcás ar tharla athrú úinéireachta den sórt dá dtagraítear i mír (a), faoi chonradh fostaíochta leis an gcomharba is ionann agus an conradh a raibh an fostaí fostaithe faoi díreach roimh an tosach sin, agus (i gceachtar cás) faoi théarmaí nó coinníollacha nach lú fabhar don fhostaí ná na téarmaí agus na coinníollacha a bheadh infheidhme ina chás nó ina cás murach go raibh sé nó sí as láthair amhlaidh ón obair.

  (c) under the contract of employment under which the employee was employed immediately before the commencement of the period or, where a change of ownership such as is referred to in paragraph (a) has occurred, under a contract of employment with the successor that is identical to the contract under which the employee was employed immediately before such commencement, and (in either case) under terms or conditions not less favourable to the employee than those that would have been applicable to him or her if he or she had not been so absent from work.

  Number 30 of 1998: PARENTAL LEAVE ACT, 1998

 726. #1561875

  folaíonn “cabhair”, i ndáil le fiontar nó tionscadal, infheistíocht ann trí scaireanna ina scairchaipiteal a cheannach, iasachtaí nó cúnamh eile airgeadais a sholáthar dó, seirbhísí comhairle nó sainchomhairle a sholáthar dó, oiliúint a sholáthar do dhaoine atá fostaithe nó a bheartaítear a bheith fostaithe san fhiontar nó sa tionscadal nó i ndáil leis agus aon tacaíocht eile dó (de réir bhrí an Achta um Fhorbairt Tionscail, 1993 ) agus folaíonn sé an Coimisiún a bheith páirteach, i gcomhpháirt le duine nó daoine eile, san fhiontar nó sa tionscadal ach ní fholaíonn sé deontais airgid dó;

  "assistance", in relation to an enterprise or project, includes investment in it by the purchase of shares in its share capital, the provision of loans or other financial aid to it, the provision of advisory or consultancy services to it, the provision of training for persons employed or proposed to be employed in or in relation to the enterprise or project and any other support (within the meaning of the Industrial Development Act, 1993 ) for it and includes participation by the Commission jointly with another or other persons in the enterprise or project but does not include grants of money to it;

  Number 42 of 1998: WESTERN DEVELOPMENT COMMISSION ACT, 1998

 727. #1562964

  (f) a cheangal ar aon duine den sórt sin a dúradh, i ndáil le haon fhaisnéis atá ina sheilbh nó faoina chumhacht nó ina seilbh nó faoina cumhacht a cheanglóidh an duine údaraithe le réasún a thabhairt maidir le haon ghnó atá á sheoladh ansin nó maidir leis na daoine atá fostaithe nó fruilithe ann nó i dtaca leis (lena n-áirítear aon stiúrthóir) nó a bhí fostaithe nó fruilithe amhlaidh roimhe sin, an fhaisnéis sin a thabhairt don duine údaraithe agus aon fhaisnéis eile den sórt sin a cheanglóidh an duine údaraithe le réasún a thabhairt maidir leis an ngnó sin a thabhairt dó nó di,

  (f) require any such person as aforesaid to give to the authorised person any information in his or her possession or power which the authorised person may reasonably require in regard to any business being carried on there or in regard to the persons employed or engaged in or in connection therewith (including any director) or formerly so employed or engaged and to give to the authorised person any other such information which he or she may reasonably require in regard to such business,

  Number 47 of 1998: COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL AND COMMITTEES OF THE HOUSES OF THE OIREACHTAS (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 1998

 728. #1562968

  (h) a cheangal, aon tráth réasúnach, ar aon duine eile atá fostaithe nó fruilithe sa ghnó nó i dtaca leis an ngnó (lena n-áirítear aon stiúrthóir) nó a bhí fostaithe nó fruilithe amhlaidh roimhe sin agus ar aon ghníomhaire nó iarghníomhaire de chuid forais den sórt sin a dúradh aon fhaisnéis atá i seilbh nó faoi chumhacht an duine agus a cheanglóidh an duine údaraithe le réasún a thabhairt maidir leis an ngnó sin a thabhairt don duine údaraithe ag cibé tráth agus cibé áit réasúnach a shonrófar sa cheanglas agus aon taifid atá i seilbh nó faoi chumhacht an duine sin nó an ghníomhaire sin a thabhairt ar aird dó nó di.

  (h) require, at any reasonable time, any other person employed or engaged in or in connection with the business (including any director) or formerly so employed or engaged and any agent or former agent of such an institution as aforesaid to give to the authorised person at such reasonable time and place as may be specified in the requirement any information in the possession or power of the person which the authorised person may reasonably require in regard to such business and to produce to him or her any records which are in that person's or agent's possession or power.

  Number 47 of 1998: COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL AND COMMITTEES OF THE HOUSES OF THE OIREACHTAS (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 1998

 729. #1585189

  (5) Déanfaidh an t-iarratasóir cóip den iarratas a sheirbheáil, le seirbheáil phearsanta nó leis an bpost, ar an gclub agus ar cibé comhaltaí, oifigigh agus fostaithe den chlub (más ann) agus ar cibé daoine eile (más ann) a ordóidh an Chúirt le hordú agus breithneoidh an Chúirt an t-iarratas, agus tabharfaidh sí deis réasúnach don iarratasóir, don chlub agus d'aon chomhaltaí, oifigigh, fostaithe agus daoine eile den sórt sin uiríll a dhéanamh.

  (5) A copy of the application shall be served by the applicant, by personal service or by post, on the club and on such members, officers and employees of the club (if any) and such other persons (if any) as the Court may by order direct and the application shall be considered by the Court, providing to the applicant, the club and to any such members, officers, employees and other persons a reasonable opportunity to make representations.

  Number 8 of 2000: EQUAL STATUS ACT, 2000

 730. #1588152

  (a) dul isteach gach tráth réasúnach, faoi réir fho-alt (5), in aon áitreabh nó áit a bhfuil forais réasúnacha aige nó aici chun a chreidiúint go bhfuil aon duine óg fostaithe le hobair ann nó a bhfuil forais réasúnacha aige nó aici chun a chreidiúint go bhfuil na gníomhaíochtaí a bhfuil duine óg fostaithe chun iad a sheoladh á dtreorú nó á rialú uaidh nó uaithi (cibé acu i gcoitinne nó i leith nithe áirithe),

  (a) at all reasonable times enter, subject to subsection (5), any premises or place where he or she has reasonable grounds for believing that any young person is employed in work or from which he or she has reasonable grounds for believing that the activities that a young person is employed to carry on are directed or controlled (whether generally or in respect of particular matters),

  Number 22 of 2000: EDUCATION (WELFARE) ACT, 2000

 731. #1588517

  ciallaíonn “iarfhostaí” duine a bhí fostaithe ag an gcuideachta ar feadh tréimhse ar thréimhse d'fhostaíocht leanúnach (de réir bhrí Sceideal 3 a ghabhann le hAcht 1967) méid nach lú ná 104 sheachtain di agus a lean de bheith fostaithe amhlaidh go dtí an 16 Márta, 1987, nó aon dáta is luaithe ná sin (ach nach luaithe ná an 1 Samhain, 1986);

  “former employee” means a person who was employed by the company for a period of which not less than 104 weeks was a period of continuous employment (within the meaning of Schedule 3 to the Act of 1967) and continued to be so employed until 16 March 1987 or any earlier date (but not earlier than 1 November 1986);

  Number 23 of 2000: HOSPITALS' TRUST (1940) LIMITED (PAYMENTS TO FORMER EMPLOYEES) ACT, 2000

 732. #1589046

  —(1) Más rud é, i mbliain ranníoca, go ndéanfar íocaíocht le haon ranníocóir fostaithe nó chun sochair d'aon ranníocóir fostaithe i leith thuilleamh ináirithe an ranníocóra fhostaithe sin, beidh tobhach iníoctha de réir ráta 0.7 faoin gcéad de mhéid an tuillimh ináirithe sin atá cuimsithe san íocaíocht sin.

  —(1) Where in a contribution year a payment is made to or for the benefit of an employed contributor in respect of reckonable earnings of that employed contributor, levy shall be payable at the rate of 0.7 per cent. of the amount of those reckonable earnings which that payment comprises.

  Number 41 of 2000: NATIONAL TRAINING FUND ACT, 2000

 733. #1760202

  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar fostaithe agus stiúrthóirí reatha agus iarfhostaithe agus iarstiúrthóirí de chuid iarratasóirí chuig údaráis iomaíochta ar dhíolúine ó fhíneálacha a chosaint ar aon smachtbhannaí coiriúla agus riaracháin agus ar smachtbhannaí a fhorchuirfear in imeachtaí breithiúnacha neamhchoiriúla mar gheall ar a rannpháirtíocht sa chairtéal rúnda a chumhdaítear leis an iarratas, ar choinníoll go gcomhoibreoidh na fostaithe agus na stiúrthóirí sin go gníomhach leis na húdaráis iomaíochta lena mbaineann agus gur cuireadh an tiarratas ar dhíolúine isteach roimh thús na nimeachtaí coiriúla.

  Member States shall ensure that current and former employees and directors of applicants for immunity from fines to competition authorities are protected from any criminal and administrative sanctions and from sanctions imposed in non-criminal judicial proceedings for their involvement in the secret cartel covered by the application, if these employees and directors actively cooperate with the competition authorities concerned and the immunity application predates the start of the criminal proceedings.

  Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market

 734. #1780801

  Treoir 2009/38/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le comhairle Fostaithe Eorpach a bhunú nó nós imeachta i ngnóthais ar scála an Chomhphobail agus i ngrúpaí de ghnóthais ar scála an Chomhphobail chun críche fostaithe a chur ar an eolas agus dul i gcomhairle leo, IO L 122, 16.5.2009, lch. 28.

  Directive 2009/38/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on the establishment of a European Works council or a procedure in Community-scale undertakings and community-scale groups of undertakings for the purpose of informing and consulting employees (OJ L 122, 16.5.2009, p. 28).

  Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of procedures concerning restructuring, insolvency and discharge of debt, and amending Directive (EU) 2017/1132 (Directive on restructuring and insolvency) (Text with EEA relevance.)

 735. #1861216

  Is minice anois a mheastar gurb é atá in CCInna foinsí fáis agus post atá cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach, ina bhfuil breis agus dhá mhilliún déag duine fostaithe cheana san Aontas, agus is ionann sin agus 7.5% de phobal uile an Aontais atá fostaithe.

  CCIs are increasingly seen as new sources of smart, sustainable and inclusive growth and jobs. employing already more than 12 million people in the EU, which amounts to 7.5% of all EU people in employment.

  Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe

 736. #175923

  (3) Is é a bheidh sa tobhach a mheasúnófar i leith bunachas fostóra nach údarás áitiúil suim a bheidh comhionann- (a) i gcás tuairisceán a bheith tugtha ag an bhfostóir roimh an 31ú lá de Dheireadh Fómhair, 1981, (i) maidir le suim na ndíolaíochtaí a fuair na daoine go léir a bhí fostaithe ag an bhfostóir sa bhunachas nó ón mbunachas sin sa deichiú bonntréimhse -le 1.25 faoin gcéad den tsuim sin, nó (ii) maidir le suim na ndíolaíochtaí a fuair na daoine go léir a bhí fostaithe ag an bhfostóir sa bhunachas nó ón mbunachas sin in aon tréimhse dhá mhí dhéag as a chéile dar chríoch an 1 Iúil, 1980, nó dá éis, ach nach déanaí ná an 31 Nollaig, 1980, agus go mbeidh an tsuim sin inghlactha ag an gCom-hairle chun críocha measúnachta -le 1.25 faoin gcéad den tsuim sin, agus (iii) maidir le suim na méideanna a d'íoc an fostóir sa bhonn tréimhse sin de bhun cion saothair gach conradh foirgníochta a bhaineann le haon oibríochtaí foirgníochta, mar a mhínítear in Alt 17 den Acht Airgeadais, 1970, arna leasú le hAlt 21 den Acht Airgeadais, 1971, agus le hAlt 20 den Acht Airgeadais, 1976, a rinneadh sa bhunachas nó ón mbunachas (ach gan íocaíochtaí le haon duine ag a bhfuil deimhnithe a eisíodh faoi Alt 17 (7) den Acht Airgeadais, 1970, agus Alt 20 den Acht Airgeadais, 1976, a áireamh)-le 1.25 faoin gcéad den tsuim sin, (b) in aon chás eile -le 1.25 faoin gcéad den tsuim a measfaidh an Chomhairle gurb í suim na ndíolaíochtaí í a fuair na daoine go léir a bhí fostaithe amhlaidh sa bhonntréimhse sin agus suim na méideanna a íocadh amhlaidh sa tréimhse sin.

  (3) The levy assessed in respect of an establishment of an employer, not being a local authority, shall be an amount equal to- (a) in case the employer has, before the 31st day of October, 1981, made a return of (i) the sum of the emoluments of all persons employed by the employer at or from that establishment in the tenth base period- 1.25 per cent of that sum, or (ii) the sum of the emoluments of all persons employed by the employer at or from that establishment in any continuous twelve month period ended on or after the 1st July, 1980, but not later than 31st December, 1980, and such sum is acceptable to An Chomhairle for the purposes of assessment- 1.25 per cent of that sum, and (iii) the sum of the amounts paid by the employer in the said base period on foot of the labour content of all construction contracts relating to any construction operations, as defined in Section 17 of the Finance Act, 1970 , amended by section 21 of the Finance Act, 1971 and Section 20 of the Finance Act, 1976 , carried out at or from the establishment (but excluding payments to any person holding certificates issued under Section 17 (7) of the Finance Act, 1970 and Section 20 of the Finance Act, 1976 )- 1.25 per cent of that sum, (b) in any other case- 1.25 per cent of the sum estimated by An Chomhairle to be the sum of the emoluments of all persons so employed in such base period and the sum of the amounts so paid in such period.

  Statutory Instruments: 1981

 737. #175925

  (5) Is é an tobhach a mheasúnófar i leith údaráis áitiúil méid a bheidh comhionann- (a) i gcás go mbeidh tuairisceán tugtha ag an údarás áitiúil roimh an 31ú lá de Dheireadh Fómhair, 1981, (i) maidir le suim na ndíolaíochtaí a fuair na daoine go léir a bhí fostaithe ag an údarás sa deichiú bonn tréimhse sa tionscal foirgníochta -le 1.25 faoin gcéad den tsuim sin, nó (ii) maidir le suim na ndíolaíochtaí a fuair na daoine go léir a bhí fostaithe ag an údarás sa tionscal foirgníochta in aon tréimhse dhá mhí dhéag as a chéile dar chríoch an 1 Iúil, 1980, nó dá éis, ach nach déanaí ná an 31 Nollaig, 1980, agus go mbeidh an tsuim sin inghlactha ag an gComhairle chun críocha measúnachta -le 1.25 faoin gcéad den tsuim sin, agus (iii) maidir le suim na méideanna a d'íoc an t-údarás sa bhonntréimhse sin de bhun cion saothair gach conradh foirgníochta a bhaineann le haon oibríochtaí foirgníochta, mar a mhínítear in Alt 17 den Acht Airgeadais, 1970 arna leasú le hAlt 21 den Acht Airgeadais, 1971 agus le hAlt 20 den Acht Airgeadais, 1976 (ach gan íocaíochtaí le haon duine ag a bhfuil deimhnithe a eisíodh faoi Alt 17 (7) den Acht Airgeadais, 1970 agus Ait 20 den Acht Airgeadais, 1976, a áireamh)-le 1.25 faoin gcéad den tsuim sin; (b) in aon chás eile -le 1.25 faoin gcéad den tsuim a measfaidh an Chomhairle gurb í suim na ndíolaíochtaí í a fuair na daoine go léir a bhí fostaithe amhlaidh sa bhonntréimhse sin agus suim na méideanna a íocadh amhlaidh sa tréimhse sin.

  (5) The levy assessed in respect of a local authority shall be an amount equal to- (a) in case the local authority has, before the 31st day of October, 1981, made a return of- (i) the sum of the emoluments of all persons employed in the tenth base period by the authority in the construction industry- 1.25 per cent of that sum, or (ii) the sum of the emoluments of all persons employed by the authority in the construction industry in any continuous twelve month period ended on or after the 1st July, 1980, but not later than 31st December, 1980, and such sum is acceptable to An Chomhairle for the purposes of assessment- 1.25 per cent of that sum, and (iii) the sum of the amounts paid by the authority in the said base period on foot of the labour content of all construction contracts relating to any construction operations, as defined in Section 17 of the Finance Act, 1970 amended by Section 21 of the Finance Act, 1971 and Section 20 of the Finance Act, 1976 , (but excluding payments to any person holding certificates issued under Section 17 (7) of the Finance Act, 1970 and Section 20 of the Finance Act, 1976 )- 1.25 per cent of that sum. (b) in any other case- 1.25 per cent of the sum estimated by An Chomhairle to be the sum of the emoluments of all persons so employed in such base period and the sum of the amounts so paid in such period.

  Statutory Instruments: 1981

 738. #144928

  (b) Déanfar íocaíocht i leith saoire bhliantúil a ríomh de réir Alt 6(3) (b) den Acht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.

  (b) Payment in respect of annual leave shall be calculated in accordance with Section 6 (3) (b) of the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1980

 739. #145023

  Fostaithe a bhfuil 10 mbliana agus os a chionn de sheirbhís leanúnach acu £l.00 sa tseachtain.

  Employees with 10 years continuous service and over £1.00 per week

  Statutory Instruments: 1980

 740. #145026

  Deonófar saoire bhliantúil de réir an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973, d'oibrithe a ngníomhaíonn an Coiste maidir leo.

  Workers in relation to whom the Committee operates shall be granted annual leave in accordance with the provisions of the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1980

 741. #145084

  (c) Déanfar íocaíocht i leith laethanta Saoire Poiblí de réir an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.

  (c) Payment in respect of Public Holidays shall be in accordance with Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1980

 742. #146635

  ROINN 2.-(i) Ní bhainfidh forálacha Ranna 5, 6, 7 agus 9 den Sceideal seo le hoibrithe atá fostaithe mar chúntóirí do thiománaithe feithiclí inneallghluaiste nó ainmhí-tharraingthe.

  SECTION 2.—(i) The provisions of Section 5, 6, 7 and 9 of this Schedule shall not apply to workers engaged as assistants to drivers of mechanically propelled or animal-drawn vehicles.

  Statutory Instruments: 1980

 743. #146649

  (1) Ciallaíonn oibrí lae oibrí atá fostaithe chun aon uimhir laethanta is lú ná cúig lá a oibriú in aon seachtain.

  (1) A daily worker means a worker engaged to work on any number of days less than five in any week.

  Statutory Instruments: 1980

 744. #148680

  (6) Chun críocha mhír (3) den Airteagal seo ní thabharfar aon aird ar dhíolaíochtaí aon duine a bheidh fostaithe mar 3 leanas:-

  (6) For the purposes of Paragraph (3) of this Article no regard shall be had to the emoluments of any person employed as follows:—

  Statutory Instruments: 1980

 745. #149240

  (6) Chun críocha mhír (3) den Airteagal seo ní thabharfar aon aird ar na díolaíochtaí a dhéanfar le haon duine a bheidh fostaithe mar a leanas:

  (6) For the purposes of paragraph (3) of this Article no regard shall be had to the emoluments of any person employed as follows:—

  Statutory Instruments: 1980

 746. #149816

  Oibrithe a bheidh fostaithe mar chúntóirí do thiománaithe feithiclí inneallghluaiste nó ainmhí-tharraingthe, agus a bheidh ag gabháil do sheachadadh aráin nó milseog plúir.

  Workers employed as assistants to drivers of mechanically propelled or animal-drawn vehicles, engaged in the delivery of bread or flour confectionery.

  Statutory Instruments: 1980

 747. #149845

  (1) Beidh sé de dhualgas ar an bhfostóir éadach cosanta, ar nós cábaí, forthreabhsair agus beannóga, a chur ar fáil d'oibrithe a bheidh fostaithe aige.

  (1) It shall be the duty of the employer to provide protective clothing such as capes, pull-ups and sou'westers for workers employed by him.

  Statutory Instruments: 1980

 748. #152098

  (6) Chun críocha mhír (3) den Airteagal seo ní thabharfar aon aird ar dhíolaíochtaí aon duine a bheidh fostaithe mar a leanas:

  (6) For the purposes of paragraph (3) of this Article no regard shall be made to the emoluments of any person employed as follows:—

  Statutory Instruments: 1980

 749. #152242

  Costas coimeádán agus ábhar pacála eile a díoladh leis na hearraí; costas na n-ábhar a ceannaíodh le deisiú a dhéanamh ar fhoirgnimh agus ar ghléasra ag fostaithe an bhunachais:

  Cost of containers and other packing materials sold with the goods; cost of purchased materials for repairs to buildings and plant by employees of the establishment:

  Statutory Instruments: 1980

 750. #154566

  (c) go dtiománfaidh fostaithe de chuid an ghnóthais mótarfheithiclí a úsáidtear le haghaidh iompair den sórt sin;

  (c) motor vehicles used for such carriage are driven by employees of the undertaking;

  Statutory Instruments: 1980

 751. #156847

  (1) Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cearta Fostaithe a Chosaint ar Ghnóthais a Aistriú), 1980, is teideal do na Rialacháin seo.

  (1) These Regulations may be cited as the European Communities (Safeguarding of Employees' Rights on Transfer of Undertakings) Regulations, 1980.

  Statutory Instruments: 1980

 752. #156862

  (i) tabharfaidh an t-aistreoir d'ionadaithe a chuid fostaithe é in am trátha sula ndéanfar an t-aistriú, agus

  (i) by the transferor to the representatives of his employees in good time before the transfer is carried out, and

  Statutory Instruments: 1980

 753. #157752

  Uimh. 8-Costais Saothair agus Daoine a bhí Fostaithe.

  No. 8—Labour Costs and Persons Engaged.

  Statutory Instruments: 1980

 754. #157900

  (g) costais taistil chuntóirí cléireachais nó chúntóirí eile a bheidh fostaithe ag an gceann comhairimh i ndáil le stiúradh an toghcháin.

  (g) travelling expenses of clerical or other assistance employed by the returning officer in connection with the conduct of the election.

  Statutory Instruments: 1980

 755. #158319

  3.4 Ciallaíonn "fostaí inphinsin" duine atá fostaithe go lánaimseartha i bpost inphinsin ag an mBord agus a shásaíonn coinníollacha comhaltais na Scéime.

  3.4 "Pensionable employee" means a person who is employed by the Board in a whole-time capacity in a pensionable post and who satisfies the requirements for membership of the Scheme.

  Statutory Instruments: 1980

 756. #158323

  4.1 Beidh cead comhaltais ag fostaithe inphinsin atá thar fiche bliain d'aois agus nach comhaltaí iad i scéim sochair scoir ag aon chomhlacht atá i gcomhlachas leis an mBord.

  4.1 Admission to membership will be open to pensionable employees who are over the age of twenty and who are not in membership of a retiring benefit scheme of any body associated with the Board.

  Statutory Instruments: 1980

 757. #159809

  Bunófar an teideal don lá breise seo nó do na laethanta breise seo ar an Acht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973, arna leasú leis na Rialacháin Laethanta Saoire (Oibrithe Talmhaíochta), 1977.

  The entitlement to these additional day(s) shall be based on the Holidays (Employees) Act, 1973 as amended by the Holidays (Agricultural Workers) Regulations, 1977.

  Statutory Instruments: 1980

 758. #159837

  Déantar, leis seo, an fo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 6, fo-alt (3), san Acht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.

  In the Holidays (Employees) Act, 1973 the following subsection is hereby inserted after section 6 subsection (3)—

  Statutory Instruments: 1980

 759. #159842

  Beidh gach oibrí a bheidh fostaithe sa tionscal um fhás muisiriún agus a bhfuil a bpá agus a gcoinníollacha fostaíochta á rialú le Comhaontú Fostaíochta cláraithe eisiata ó réim an ordaithe.

  All workers who are employed in the mushroom growing industry and whose wages and conditions of employment are governed by a registered Employment Agreement are excluded from the scope of the order.

  Statutory Instruments: 1980

 760. #159896

  Beidh an teideal chun an lae nó na laethanta breise seo bunaithe ar an Acht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.

  The entitlement to these additional day(s) shall be based on the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1980

 761. #164498

  {i) Ní bhainfidh forálacha Ranna 5, 6, 7 agus 9 den Sceideal seo le hoibrithe atá fostaithe mar chúntóirí do thiománaithe feithicli inneallghluaiste nó ainmhítharraingthe.

  (i) The provisions of Sections 5, 6, 7 and 9 of this Schedule shall not apply to workers engaged as assistants to drivers of mechanically propelled or animal-drawn vehicles.

  Statutory Instruments: 1978

 762. #164509

  (1) Ciallaíonn oibrí laethúil oibrí atá fostaithe chun oibre ar aon uimhir laethanta is lú ná cuig lá in aon seachtain.

  (1) A daily worker means a worker engaged to work on any number of days less than five in any week.

  Statutory Instruments: 1978

 763. #165501

  Uimh. 8-Costais Saothair agus Daoine a bhí Fostaithe.

  No. 8—Labour Costs and Persons Engaged

  Statutory Instruments: 1978

 764. #165915

  (6) Chun críocha mhír (3) den Airteagal seo ní thabharfar aon aird ar dhíolaíochtaí aon duine a bheidh fostaithe ag soláthar bia nó dí lena gcaitheamh láithreach.

  (6) For the purposes of paragraph (3) of this Article no regard shall be had to the emoluments of any person employed in the supply of food or drink for immediate consumption.

  Statutory Instruments: 1978

 765. #166345

  (iii) D'oibrithe aosaithe seachas iad sin a shonraítear i Roinn 1 de Sceideal 1 atá fostaithe ar na hoibríochtaí seo a leanas:

  (iii) For adult workers, other than those specified in Section 1 of Schedule 1, employed on the following operations:

  Statutory Instruments: 1978

 766. #166367

  (B) D'oibrithe seachas iad sin a shonraítear in (A) a bheidh fostaithe ar cheachtar de na hoibríochtaí "Tochardadh" nó greimiú".

  (B) For workers other than those specified in (A) employed on either of the operations of "Winding" or "Stitching".

  Statutory Instruments: 1978

 767. #166368

  Oibrithe a bheidh fostaithe ar Thuigí a Bhearradh, a Scríobadh, a Ghearradh agus a Cheangal, Arbhar a dhathú agus a thuaradh.

  Workers employed in the Trimming, Scraping, Cutting and Bunching of Twigs, the dyeing and bleaching of Corn.

  Statutory Instruments: 1978

 768. #166401

  Deonófar saoire d'oibrithe a ngníomhaíonn an Coiste maidir leo de réir forálacha an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.

  Workers in relation to whom the Committee operates shall be granted holidays in accordance with the provisions of the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1978

 769. #166405

  (2) Ní bheidh pá seirbhíse infheidhme ach amháin maidir le seirbhís chomhshuimithe leis an ngnólacht ina bhfuiltear fostaithe faoi láthair.

  (2) Service pay to be applicable only to aggregate service in the firm in which at present employed.

  Statutory Instruments: 1978

 770. #166442

  Glacfar le 2 Lúnasa mar dháta breithe bliantúil gach bliain chun na fostaithe sin a thiocfaidh chun bheith cáilithe i rith an dá mhí dhéag roimhe sin a thabhairt faoi réim sochair.

  The 2nd August each year to be taken as an anniversary birth date each year for the bringing into benefit those employees becoming eligible during the preceding twelve months.

  Statutory Instruments: 1978

 771. #166815

  (8) Chun críocha mhír (3) agus mhír (5) den Airteagal seo ní thabharfar aon aird ar dhíolaíochtaí aon duine a bheidh fostaithe mar a leanas:

  (8) For the purposes of paragraphs (3) and (5) of this Article no regard shall be had to the emoluments of any person employed as follows:

  Statutory Instruments: 1978

 772. #167175

  (a) Méid iomlán an tuarastail, an phá agus an tuillimh a íocadh i rith na bliana le gach aicme de na haicmí fostaithe seo a leanas:-

  ( a ) Total amount of salaries, wages and earnings paid during the year to each of the following categories of employees:

  Statutory Instruments: 1978

 773. #167359

  (8) Gheobhaidh fostaithe a bheidh 55 bliana d'aois nó os a chionn agus a scoirfidh mar gheall ar easláinte nó iomarcaíocht pinsean a áireofar mar seo a leanas:

  (8) Employees who are 55 years of age or more and who retire through ill-health or redundancy will receive a pension which will be calculated as follows:—

  Statutory Instruments: 1978

 774. #167366

  (l0) Ní bheidh de cheangal ann fostaithe a bheidh 55 bliana nó os a chionn an 1 Eanáir 1975 a chur faoi bhrí scéim pinsin árachaithe.

  (10) Employees who are aged 55 years or over at January 1, 1975 need not be included in an insured pension scheme.

  Statutory Instruments: 1978

 775. #170012

  (6) Chun críocha mhír (3) den Airteagal seo ní thabharfar aon aird ar dhíolaíochtaí aon duine atá fostaithe mar a leanas:-

  (6) For the purposes of paragraph (3) of this Article no regard shall be had to the emoluments of any person employed as follows:—

  Statutory Instruments: 1981

 776. #171459

  Bunófar an teideal chun an lá/na laethanta breise sin ar an Acht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.

  The entitlement to these additional day(s) shall be based on the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1981

 777. #171569

  Tabharfar saoire bhliantúil d'oibrithe a ngníomhaíonn an Coiste maidir leo de réir forálacha an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.

  Workers in relation to whom the Committee operates shall be granted annual leave in accordance with the provisions of the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1981

 778. #171894

  (b) Gruagairí atá fostaithe i ngnóthais gruagaireachta Fear. £65.95 + 10% coimisiún ar fháltais phearsanta os cionn £65.95.

  (b) Hairdressers employed in Gentlemens Hairdressing undertakings £65.95 + 10% commission on personal takings over £65.95

  Statutory Instruments: 1981

 779. #171895

  (c) Lámh-mhaisitheoirí atá fostaithe i ngach gnóthas gruagaireachta. £51.78 + 10% coimisiún ar fháltais phearsanta os cionn £51.78.

  (c) Manicurists employed in all hairdressing undertakings £51.78 + 10% commission on personal takings over £51.78

  Statutory Instruments: 1981

 780. #171912

  (b) Déanfar íocaíocht i leith Saoire Bhliantúil a ríomh de réir Alt 6 (3) (b) den Acht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.

  ( b ) Payment in respect of annual leave shall be calculated in accordance with Section 6(3) (b) of the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1981

 781. #172025

  Beidh an teideal chun an lae/na laethanta breise sin bunaithe ar fhorálacha an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.

  The entitlement to these additional day(s) shall be based on the provisions of the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1981

 782. #172951

  Faoin dara céim seo méadófar bunphá fostaithe 7% (nó cibé céatadán a chinnfidh an Chomhdháil Fostóirí-Saothraithe) ón 25 Bealtaine, 1981, agus beidh an bunphá méadaithe a shocrófar iníoctha ón dáta sin.

  Under this second phase the basic pay of employees shall be increased by 7% (or by such percentage as shall be decided by the Employer Labour Conference) from 25th May, 1981 from which date the increased basic wages as provided shall be payable.

  Statutory Instruments: 1981

 783. #172980

  Socraítear leis an Ionstraim seo rátaí íosta nua pá agus rialaítear léi coinníollacha fostaíochta, amhail ón 18 Bealtaine, 1981, d'oibrithe atá fostaithe sa Cheird Athchóirithe Dramh-Ábhar Ginearálta.

  This Instrument fixes new minimum rates of pay and regulates conditions of employment of workers employed in the General Waste Materials Reclamation Trade, as from 18th May, 1981.

  Statutory Instruments: 1981

 784. #172993

  (i)Ní bhainfidh forálacha Ranna 5, 6, 7 agus 9 den Sceideal seo le hoibrithe atá fostaithe mar chúntóirí do thiománaithe feithiclí inneallghluaiste nó ainmhí-tharraingthe.

  (i) The provisions of Sections 5, 6, 7 and 9 of this Schedule shall not apply to workers engaged as assistants to drivers of mechanically propelled or animal-drawn vehicles.

  Statutory Instruments: 1981

 785. #173007

  (1) Ciallaíonn oibrí laethúil oibrí atá fostaithe chun oibre ar aon uimhir laethanta is lú ná cúig lá in aon seachtain.

  (1) A daily worker means a worker engaged to work on any number of days less than five in any week.

  Statutory Instruments: 1981

 786. #173547

  (f) costais taistil chúntóirí cléireachais nó chúntóirí eile a bheidh fostaithe ag an gceann comhairimh i ndáil le stiúradh an toghcháin.

  ( f ) travelling expenses of clerical or other assistants employed by the returning officer in connection with the conduct of the election.

  Statutory Instruments: 1981

 787. #175711

  (6) Chun críocha mhír (3) den Airteagal seo ní thabharfar aon aird ar dhíolaíochtaí aon duine a bheidh fostaithe mar a leanas :-

  (6) For the purposes of paragraph (3) of this Article no regard shall be made to the emoluments of any person employed as follows:—

  Statutory Instruments: 1981

 788. #175928

  (8) Chun críocha mhír (3) agus mhír (5) den Airteagal seo ní thabharfar aon aird ar dhíolaíochtaí aon duine a bheidh fostaithe mar a leanas :-

  (8) For the purposes of paragraphs (3) and (5) of this Article no regard shall be had to the emoluments of any person employed as follows:-

  Statutory Instruments: 1981

 789. #176604

  Leis an Ionstraim seo socraítear rátaí íosta pá agus rialaítear coinníollacha reachtúla fostaíochta, amhail ón 24 Lúnasa, 1981 d'oibrithe atá fostaithe i gceird na nUiscí Aeraithe agus na Buidéalóireachta Mór-Reaca.

  This Instrument fixes minimum rates of pay and regulates statutory conditions of employment as from 24th August, 1981 for workers employed in the Aerated Waters and Wholesale Bottling Trade.

  Statutory Instruments: 1981

 790. #177526

  Leis an Ionstraim seo rialaítear coinníollacha reachtúla Fostaíochta, amhail ón 26 Eanáir, 1981 d'oibrithe atá fostaithe i gceird na nUiscí Aeraithe agus na Buidéalóireachta Mór-Reaca.

  This Instrument regulates statutory conditions of Employment as from 26th January, 1981 for workers employed in the Aerated Waters and Wholesale Bottling trade.

  Statutory Instruments: 1981

 791. #180480

  (6) Gheobhaidh fostaithe a bheidh 55 bliana d'aois nó os a chionn agus a scoirfidh mar gheall ar easláinte nó iomarcaíocht pinsean a ríomhfar mar seo a leanas:

  (6) Employees who are 55 years of age or more and who retire through ill-health or redundancy will receive a pension which will be calculated as follows:

  Statutory Instruments: 1981

 792. #180486

  (8) Ní bheidh de cheangal fostaithe a bheidh 55 bliana nó os a chionn an 1 Eanáir 1975, a chur faoi bhrí scéim pinsin árachaithe.

  (8) Employees who are aged 55 years or over at January 1st 1975 need not be included in an insured pension scheme.

  Statutory Instruments: 1981

 793. #181222

  (b) Déanfar íocaíocht i leith saoire bhliantúil a ríomh de réir Alt 6 (3) (b) den Acht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.

  (b) Payment in respect of annual leave shall be calculated in accordance with Section 6 (3) (b) of the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1981

 794. #181223

  (e) Déanfar íocaíocht i leith Laethanta Saoire Poiblí de réir an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.

  (c) Payment in respect of Public Holidays shall be in accordance with the Holidays (Employees) Act, 1973 .

  Statutory Instruments: 1981

 795. #182036

  (6) Chun críocha mhír (3) den Airteagal seo ní thabharfar aon aird ar dhíolaíochtaí aon duine a bheidh fostaithe mar a leanas:-

  (6) For the purposes of Paragraph (3) of this Article no regard shall be had to the emoluments of any person employed as follows:—

  Statutory Instruments: 1981

 796. #281347

  Mura mbeidh líon na ndaoine atá fostaithe ar fáil, tiomsófar líon na bhfostaithe (cód 16 13 0) ina ionad.

  If the number of persons employed is not available, the number of employees (code 16 13 0) will be compiled instead.

  Regulation (EC) No 716/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates

 797. #281349

  Maidir le roinn J de NACE, ní thiomsófar ach líon na bhfiontar, láimhdeachas [3] agus líon na ndaoine atá fostaithe (nó líon na bhfostaithe ina ionad).

  For NACE section J only the number of enterprises, turnover [3] and the number of persons employed (or the number of employees instead) will be compiled.

  Regulation (EC) No 716/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates

 798. #281391

  Mura mbeidh líon na ndaoine atá fostaithe ar fáil, tiomsófar líon na bhfostaithe (cód 16 13 0) ina ionad.

  If the number of persons employed is not available, the number of employees (code 16 13 0) will be compiled instead.

  Regulation (EC) No 716/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates

 799. #285280

  (h) Is é an bhrí a bheidh ag "luach saothair fostaithe" an bhrí a thugtar dó i Rialachán (CE) Uimh. 2223/96.

  (h) "Compensation of employees" shall have the meaning attributed to it in Regulation (EC) No 2223/96.

  Regulation (EC) No 1445/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 establishing common rules for the provision of basic information on Purchasing Power Parities and for their calculation and dissemination

 800. #289099

  Is éard a bheidh sa chuid eile den fhoireann fostaithe a n-earcóidh an Ghníomhaireacht de réir mar is gá chun a tascanna a chomhlíonadh.

  The remaining staff shall consist of other employees recruited by the Agency as necessary to carry out its tasks.

  Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC

 801. #300356

  (13) Leis an Rialachán seo, foráiltear do bhearta agus do nósanna imeachta chun soghluaisteacht fostaithe agus daoine dífhostaithe a chur chun cinn.

  (13) This Regulation provides for measures and procedures to promote the mobility of employees and unemployed persons.

  Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems

 802. #300357

  Oibrithe imeallchríche atá dífhostaithe go hiomlán, féadfaidh siad iad féin a chur ar fáil do sheirbhísí fostaíochta sa tír ina bhfuil cónaí orthu agus sa Bhallstát deiridh a raibh siad fostaithe ann.

  Frontier workers who have become wholly unemployed may make themselves available to the employment services in both their country of residence and the Member State where they were last employed.

  Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems

 803. #300443

  (b) reachtaíocht an Bhallstáit chónaithe i gcás ina ndéanfaidh an duine lena mbaineann cuid dá ghníomhaíocht nó dá ghníomhaíochtaí ann nó i gcás nach mbeidh an duine sin fostaithe nó féinfhostaithe;

  (b) the legislation of the Member State of residence where the person concerned performs part of his activity/activities or where the person is not employed or self-employed;

  Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems

 804. #301680

  ríomh na dtréimhsí árachais a chuir fostaithe Polannacha isteach faoi Choinbhinsiún 1988 a tugadh i gcrích idir Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine agus an Pholainn).

  reckoning of periods of insurance completed by Polish employees under the Convention of 1988 concluded between the former German Democratic Republic and Poland).

  Regulation (EC) No 988/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, and determining the content of its Annexes

 805. #302100

  (i) más rud é, sular tharla an t-éagumas chun oibre, gur chleacht an duine gníomhaíocht mar dhuine fostaithe den uair dheireanach de réir bhrí Airteagal 1(a) den Rialachán seo:

  (i) where, prior to the occurrence of incapacity for work, the person last exercised an activity as an employed person within the meaning of Article 1(a) of this Regulation:

  Regulation (EC) No 988/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, and determining the content of its Annexes

 806. #303042

  (31) Ba cheart do ghníomhaireacht rátála creidmheasa a gníomhaíochtaí rátála creidmheasa a leithdháileadh ar líon leordhóthanach fostaithe a bhfuil eolas agus saineolas oiriúnach acu.

  (31) A credit rating agency should allocate a sufficient number of employees with appropriate knowledge and experience to its credit rating activities.

  Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies

 807. #305991

  (iii) is iad pearsanra atá fostaithe ag an ngnóthas nó a chuirtear ar fáil don ghnóthas faoi oibleagáid chonarthach a thiomáinfidh na mótarfheithiclí a úsáidtear le haghaidh iompar den sórt sin;

  (iii) motor vehicles used for such carriage are driven by personnel employed by, or put at the disposal of, the undertaking under a contractual obligation;

  Regulation (EC) No 1072/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international road haulage market

 808. #306049

  Deimhneoidh fianú gach tiománaí go bhfuil an tiománaí atá ainmnithe ann fostaithe i gcomhréir leis na coinníollacha arna leagan sios i mír 1.

  Each driver attestation shall certify that the driver named therein is employed in accordance with the conditions laid down in paragraph 1.

  Regulation (EC) No 1072/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international road haulage market

 809. #326722

  Tá tuairim is 300000 oibrí fostaithe in earnáil an fhíona agus tá onnmhairí fíona ina bhfoinse thábhachtach tuillimh onnmhairíochta.

  The wine sector employs some 300000 workers, and exports of wine are an important source of export earnings.

  Regulation (EU) No 581/2011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 amending Council Regulation (EC) No 55/2008 introducing autonomous trade preferences for the Republic of Moldova

 810. #327421

  D’fhéadfadh sé go n-áireofaí inter alia leis na comhlachtaí lena mbaineann údaráis AE, náisiúnta agus áitiúla, institiúidí cultúrtha, comhlachais fostóirí agus comhlachais fostaithe, agus bunaíochtaí oiliúna;

  Bodies concerned may include inter alia EU, national and regional authorities, cultural institutions, employers’ and employees’ associations, and training establishments;

  Council conclusions on mobility information services for artists and for culture professionals (2011)

 811. #330749

  Beidh an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta comhdhéanta d'ionadaithe d'eagraíochtaí fostóirí, fostaithe agus páirtithe eile atá ionadaíoch don tsochaí shibhialta, go háirithe i réimsí socheacnamaíocha, sibhialta, gairmiúla agus cultúrtha.

  The Economic and Social Committee shall consist of representatives of organisations of employers, of the employed, and of other parties representative of civil society, notably in socio-economic, civic, professional and cultural areas.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 812. #331618

  sa chéad mhír, cuirtear ‘do na hoibrithe imirceacha fostaithe agus féinfhostaithe agus dá gcleithiúnaithe:’ in ionad ‘do na hoibrithe imirceacha agus dá gcleithiúnaithe:’;

  in the first paragraph, the words ‘migrant workers and their dependants:’ shall be replaced by ‘employed and self-employed migrant workers and their dependants:’;

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 813. #332332

  sa chéad abairt de mhír 7, cuirtear ‘foireann an Bhainc’ in ionad ‘oifigigh agus fostaithe eile an Bhainc’.

  in paragraph 7, first sentence, the words ‘officials and other employees’ shall be replaced by ‘staff’.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 814. #338226

  Ba cheart go ndéanfaí iarrachtaí ar leith na sonraí uile a bhaineann le haonaid a bhfuil níos lú ná deichniúr fostaithe iontu a chur ar fáil sa staidreamh a luaithe is féidir.

  Particular efforts should be made to include in the statistics as soon as possible all data concerning units with fewer than 10 employees.

  Regulation (EC) No 453/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on quarterly statistics on Community job vacancies

 815. #338566

  Ní mheasfar gur athraíodh an tír ina ndéantar an obair de ghnáth má tá sé fostaithe go sealadach i dtír eile.

  The country where the work is habitually carried out shall not be deemed to have changed if he is temporarily employed in another country.

  Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I)

 816. #339891

  Ba cheart go spreagfaí na Ballstáit agus an Coimisiún chun oibriú go dlúth le chéile d'fhonn oiliúint na foirne a bheidh fostaithe ag Pointí Teagmhála do Tháirgí a éascú.

  Member States and the Commission should be encouraged to work closely together to facilitate the training of staff employed in Product Contact Points.

  Regulation (EC) No 764/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 laying down procedures relating to the application of certain national technical rules to products lawfully marketed in another Member State and repealing Decision No 3052/95/EC

 817. #345033

  Beidh feidhm ag an bhforáil seo freisin maidir le suirbhéirí a bheidh fostaithe ag an eagraíocht aitheanta.

  This incompatibility shall also apply to surveyors employed by the recognised organisation.

  Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organisations

 818. #345050

  go bhfuil córas maoirseachta i bhfeidhm lena ndéantar faireachán ar na gníomhartha agus ar an obair a dhéanann na suirbhéirí agus an fhoireann theicniúil agus riaracháin atá fostaithe ag an eagraíocht aitheanta;

  a supervisory system is in place which monitors the actions and work carried out by surveyors and technical and administrative staff employed by the recognised organisation;

  Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organisations

 819. #353524

  más rud é, sular tharla an t-éagumas chun oibre, gur chleacht an duine gníomhaíocht mar dhuine fostaithe den uair dheireanach de réir bhrí Airteagal 1(a) den Rialachán seo:

  where, prior to the occurrence of incapacity for work, the person last exercised an activity as an employed person within the meaning of Article 1(a) of this Regulation:

  Regulation (EC) No 988/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, and determining the content of its Annexes

 820. #353873

  ríomh na dtréimhsí árachais a chuir fostaithe Polannacha isteach faoi Choinbhinsiún 1988 a tugadh i gcrích idir Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine agus an Pholainn).

  reckoning of periods of insurance completed by Polish employees under the Convention of 1988 concluded between the former German Democratic Republic and Poland).

  Regulation (EC) No 988/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, and determining the content of its Annexes

 821. #428163

  ciallaíonn “ceardchumann nó comhlachas foirne aitheanta” ceardchumann nó comhlachas foirne atá aitheanta ag IIÉ chun críocha caibidlí a bhaineann le téarmaí agus coinníollacha fostaíochta agus le coinníollacha oibre fostaithe;

  “recognised trade union or staff association” means a trade union or staff association recognised by IFI for the purposes of negotiations that are concerned with the terms and conditions of employment and the working conditions of employees;

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 822. #428451

  (a) téarmaí agus coinníollacha fostaíochta fostaithe a cheaptar faoin alt seo (lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le luach saothair agus liúntais), agus

  (a) the terms and conditions of employment (including terms and conditions relating to remuneration and allowances) of employees appointed under this section, and

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 823. #436297

  (b) go gcomhlíonann an t-oibritheoir líonra nó aon duine atá fostaithe ag an oibritheoir líonra aon choinníollacha atá sa toiliú.

  (b) the network operator or any person engaged by the network operator complies with any conditions contained in the consent.

  COMMUNICATIONS REGULATION (PREMIUM RATE SERVICES AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE) ACT 2010

 824. #436298

  (2) Aon oibritheoir líonra, nó aon duine atá fostaithe ag an oibritheoir líonra, a sháraíonn fo-alt (1), déanann sé nó sí cion agus dlífear—

  (2) A network operator or a person engaged by the network operator who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable—

  COMMUNICATIONS REGULATION (PREMIUM RATE SERVICES AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE) ACT 2010

 825. #436864

  Fostaithe a bheith ar iasacht de thoradh comhaltais de cheachtar Teach den Oireachtas, de Pharlaimint na hEorpa nó d’údarás áitiúil.

  Secondment of employees resulting from membership of either House of Oireachtas, European Parliament or local authority.

  ADOPTION ACT 2010

 826. #437445

  (3) Féadfaidh daoine nach fostaithe iad d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ach a bhfuil eolas agus taithí speisialta acu a bhaineann le cuspóirí an choiste a bheith ina gcomhaltaí de choiste uchtála.

  (3) The membership of an adoption committee may include persons who are not employees of the Health Service Executive but have special knowledge and experience related to the purposes of the committee.

  ADOPTION ACT 2010

 827. #438053

  (b) féadfaidh daoine nach comhaltaí den Údarás ná fostaithe dá chuid a bheith ina gcomhaltaí de, agus

  (b) may include as members persons who are not members or employees of the Authority, and

  ADOPTION ACT 2010

 828. #438261

  (2) Déanfar fostaithe a cheapfar faoin alt seo a earcú de réir an Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004.

  (2) Employees appointed under this section shall be recruited in accordance with the Public Service Management (Recruitment and Appointments) Act 2004.

  ADOPTION ACT 2010

 829. #438264

  (a) téarmaí agus coinníollacha fostaíochta (lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le luach saothair agus liúntais) fostaithe a cheapfar faoin alt seo, agus

  (a) the terms and conditions of employment (including terms and conditions relating to remuneration and allowances) of employees appointed under this section, and

  ADOPTION ACT 2010

 830. #438270

  (6) Tá luach saothair agus liúntais fhostaithe an Údaráis iníoctha ag an Údarás leis na fostaithe as cistí a bheidh faoina réir ag an Údarás.

  (6) The remuneration and allowances of the Authority’s employees are payable by the Authority to the employees out of funds at the Authority’s disposal.

  ADOPTION ACT 2010

 831. #438330

  (ii) atá fostaithe thar ceann an chomhlachta daoine i dtaca leis an ngníomhaíocht sin, nach duine cuí cóir é nó í chun gníomhú sa cháil sin.

  (ii) is engaged on behalf of the body of persons in connection with that activity,

  ADOPTION ACT 2010

 832. #438365

  (a) cibé faisnéis a éileoidh an tÚdarás le fógra i scríbhinn ó am go ham i dtaca le bunreacht, comhaltas, fostaithe, eagrú agus gníomhaíochtaí an chomhlachta chreidiúnaithe a thabhairt don Údarás, agus

  (a) furnish the Authority with such information as the Authority may from time to time by notice in writing require with regard to the accredited body’s constitution, membership, employees, organisation and activities, and

  ADOPTION ACT 2010

 833. #438835

  (3) Ní bhfaighidh stiúrthóirí, riarthóirí ná fostaithe comhlachtaí a bheidh bainteach le huchtáil luach saothair atá míréasúnta ard i ndáil le seirbhísí a thabharfaidh siad.

  (3) The directors, administrators and employees of bodies involved in an adoption shall not receive remuneration which is unreasonably high in relation to services rendered.

  ADOPTION ACT 2010

 834. #439041

  Fostaithe a bheith ar iasacht de thoradh comhaltais de cheachtar Teach den Oireachtas, de Pharlaimint na hEorpa nó d’údarás áitiúil.

  Secondment of employees resulting from membership of either House of Oireachtas, European Parliament or local authority.

  ADOPTION ACT 2010

 835. #440033

  ciallaíonn “fostaí”, i ndáil le hollscoil, duine atá fostaithe ag an ollscoil in aon cháil, agus folaíonn sé oifigeach don ollscoil;

  "employee", in relation to a university, means a person employed by the university in any capacity, and includes an officer of the university;

  UNIVERSITIES ACT, 1997

 836. #440200

  (b) an príomhoifigeach agus cibé fostaithe eile a mheasfaidh sé is gá chun críocha na hollscoile a cheapadh,

  (b) to appoint the chief officer and such other employees as it thinks necessary for the purposes of the university,

  UNIVERSITIES ACT, 1997

 837. #440271

  (3) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis an alt seo, fostófar fostaithe de chuid ollscoile ar cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an ollscoil ó am go ham.

  (3) Except as otherwise provided by this section, the employees of a university shall be employed on such terms and conditions as the university from time to time determines.

  UNIVERSITIES ACT, 1997

 838. #440317

  (d) cearta a cuid fostaithe agus mac léinn agus an fhreagracht atá orthu i leith na hollscoile agus an fhreagracht atá ar an ollscoil ina leith;

  (d) the rights of its employees and students and their responsibility towards the university and the responsibility of the university towards them;

  UNIVERSITIES ACT, 1997

 839. #440319

  (f) beartas na hollscoile maidir le comhionannas deiseanna a chur chun cinn i measc mac léinn agus fostaithe,

  (f) its policy in respect of the promotion of equality of opportunity among students and employees;

  UNIVERSITIES ACT, 1997

 840. #446456

  (b) i dtaobh aon duine eile, nó ag aon duine eile, atá fostaithe in oifig chláraitheoir na gcuideachtaí chun dualgais faoi aon achtachán dá dtagraítear san alt sin a chomhlíonadh go ginearálta,

  (b) any other person employed in the office of the registrar of companies to perform generally duties under any enactment referred to in that subsection,

  COMPANIES (AMENDMENT) (NO. 2) ACT, 1999

 841. #450083

  (iii) caiteachais siamsaíochta arna dtabhú ag an duine cuntasach, a ghníomhairí nó a gníomhairí nó a fhostaithe nó a fostaithe,

  (iii) entertainment expenses incurred by the accountable person, his or her agents or his or her employees,

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 842. #454787

  298A.—(1) Duine atá fostaithe ag duine eile chun obair a dhéanamh nó aon dualgas nó seirbhís a chomhlíonadh de bhun socrúcháin fúthu seo—

  298A.—(1) A person who is engaged by another person to carry out work or perform any duty or service pursuant to a placement under—

  SOCIAL WELFARE AND PENSIONS ACT 2010

 843. #454925

  ciallaíonn “ceardchumann nó comhlachas foirne aitheanta” ceardchumann nó comhlachas foirne atá aitheanta ag an Aire chun críocha caibidlí a bhaineann le luach saothair, coinníollacha fostaíochta nó dálaí oibre fostaithe;

  “recognised trade union or staff association” means a trade union or staff association recognised by the Minister for the purposes of negotiations which are concerned with the remuneration or conditions of employment, or the working conditions of employees;

  SOCIAL WELFARE AND PENSIONS ACT 2010

 844. #455260

  ciallaíonn “seirbhíseach poiblí” duine atá fostaithe ag comhlacht seirbhíse poiblí, nó a shealbhaíonn aon oifig nó aon phost eile i gcomhlacht seirbhíse poiblí, agus folaíonn sé sealbhóir oifige;

  “public servant” means a person who is employed by, or who holds any office or other position in, a public service body and includes an office holder;

  FINANCIAL EMERGENCY MEASURES IN THE PUBLIC INTEREST ACT 2010

 845. #457728

  (a) maidir le nósanna imeachta atá le leanúint ag stiúrthóirí nó ag oifigigh agus fostaithe eile de chuid comhlachta ainmnithe le linn a ghnó a sheoladh,

  (a) procedures to be followed by directors or other officers and employees of a designated body in the conduct of its business,

  CRIMINAL JUSTICE (THEFT AND FRAUD OFFENCES) ACT, 2001

 846. #457765

  (h) aon duine atá fostaithe ag duine dá dtagraítear in aon cheann de mhíreanna (d) go (g) i gcomhlíonadh fheidhmeanna oifigiúla an duine sin; agus

  (h) any person employed by a person referred to in any of paragraphs (d) to (g) in the performance of that person’s official functions; and

  CRIMINAL JUSTICE (THEFT AND FRAUD OFFENCES) ACT, 2001

 847. #459952

  (a) 11 mhúinteoir cláraithe a bheidh fostaithe, nó a bheidh cáilithe chun múineadh, i mbunscoileanna aitheanta, agus—

  (a) 11 registered teachers employed in, or qualified to teach in, recognised primary schools of whom—

  TEACHING COUNCIL ACT, 2001

 848. #459953

  (i) a mbeidh 9 acu tofa ag múinteoirí cláraithe a bheidh fostaithe, nó a bheidh cáilithe chun múineadh, i mbunscoileanna aitheanta, agus

  (i) 9 shall be elected by registered teachers employed in, or qualified to teach in, recognised primary schools, and

  TEACHING COUNCIL ACT, 2001

 849. #459955

  (b) 11 mhúinteoir cláraithe a bheidh fostaithe, nó a bheidh cáilithe chun múineadh, in iar-bhunscoileanna aitheanta, agus—

  (b) 11 registered teachers employed in, or qualified to teach in, recognised post-primary schools of whom—

  TEACHING COUNCIL ACT, 2001

 850. #459956

  (i) a mbeidh 7 acu tofa ag múinteoirí cláraithe a bheidh fostaithe, nó a bheidh cáilithe chun múineadh, in iarbhunscoileanna aitheanta, agus

  (i) 7 shall be elected by registered teachers employed in, or qualified to teach in, recognised post-primary schools, and

  TEACHING COUNCIL ACT, 2001

 851. #460016

  (2) Féadfaidh an Chomhairle, faoi réir cibé coinníollacha is cuí léi, aon cheann d’fheidhmeanna na Comhairle i ndáil le ceapadh fostaithe agus cinneadh nósanna imeachta roghnóireachta a tharmligean chuig an Stiúrthóir.

  (2) Subject to such conditions as it thinks fit, the Council may delegate to the Director any of the functions of the Council in relation to the appointment of employees and the determination of selection procedures.

  TEACHING COUNCIL ACT, 2001

 852. #460296

  (c) i gcás an múinteoir cláraithe a bheith fostaithe mar mhúinteoir, dá fhostóir nó dá fostóir, agus

  (c) where the registered teacher is employed as a teacher, his or her employer, and

  TEACHING COUNCIL ACT, 2001

 853. #465288

  (9) Maidir leis an tagairt i bhfo-alt (8) d’fhostaí, is tagairt í d’fhostaí lánaimseartha nó d’fhostaí páirtaimseartha de réir bhrí an Achta um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001.

  (9) The reference in subsection (8) to an employee is a reference to either a full-time employee or a part-time employee within the meaning of the Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001.

  CRIMINAL JUSTICE (PUBLIC ORDER) ACT 2003

 854. #465542

  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001 2001, Uimh. 45

  Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001 2001, No. 45

  HEALTH (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2010

 855. #465585

  (6) Aon duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1), beidh sé nó sí faoi réir na nAchtanna Sláinte 1947 go 2009 agus beidh sé nó sí fostaithe de réir na nAchtanna céanna.

  (6) A person referred to in subsection (1) shall be subject to and employed in accordance with the Health Acts 1947 to 2009.

  HEALTH (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2010

 856. #473645

  (4) Maidir le fostaithe a cheapfar faoi fho-alt (3), measfar, chun críocha an Achta seo, gur faoi fho-alt (1) a ceapadh iad.

  (4) Employees appointed under subsection (3) are taken, for the purposes of this Act, to have been appointed under subsection (1).

  CENTRAL BANK REFORM ACT 2010

 857. #473646

  (5) Beidh fostaithe an Bhainc le fostú ar cibé coinníollacha (lena n-áirítear coinníollacha maidir le luach saothair agus liúntais) a shocróidh an Coimisiún ó am go ham.

  (5) The employees of the Bank are to be employed on such conditions (including conditions as to remuneration and allowances) as the Commission fixes from time to time.

  CENTRAL BANK REFORM ACT 2010

 858. #474504

  “, nó cibé daoine eile a bheidh cáilithe go cuí,” a chur isteach i ndiaidh “fostaithe dá chuid”.

  After “employees” insert “, or other suitably qualified persons”.

  CENTRAL BANK REFORM ACT 2010

 859. #480196

  (b) i gcás fála éigeantaí, nach bhfuil an déanmhas á áitiú go dleathach mar theach cónaithe ag aon duine seachas duine atá fostaithe mar airíoch.

  (b) in the case of a compulsory acquisition, the structure is not lawfully occupied as a dwelling house by any person other than a person employed as a caretaker.

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 860. #481978

  (a) cibé faisnéis a éileamh ar áititheoir de chuid an áitribh nó ar aon duine atá fostaithe san áitreabh nó ar aon duine eile atá san áitreabh, nó

  (a) require from an occupier of the premises or any person employed on the premises or any other person on the premises, such information, or

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 861. #483367

  “Daoine (lena n-áirítear fostaithe) a thuairiscíonn cionta faoi na hAchtanna um Éilliú a Chosc 1889 go 2010 a chosaint.

  “Protection for persons (including employees) reporting offences under Prevention of Corruption Acts 1889 to 2010.

  PREVENTION OF CORRUPTION (AMENDMENT) ACT 2010

 862. #489817

  (3) San alt seo, tá le “fostaí téarma shocraithe” an bhrí a thugtar dó leis an Acht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe), 2003.

  (3) In this section “fixed-term employee” has the meaning given to it by the Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003.

  STUDENT SUPPORT ACT 2011

 863. #490233

  (a) duine atá fostaithe ag comhlacht seirbhíse poiblí, nó a shealbhaíonn aon oifig nó post eile i gcomhlacht seirbhíse poiblí,

  (a) a person who is employed by, or who holds any office or other position in, a public service body,

  FINANCIAL EMERGENCY MEASURES IN THE PUBLIC INTEREST (NO. 2) ACT 2009

 864. #491622

  Leasú ar alt 128D (mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le stiúrthóirí cuideachtaí agus le fostaithe a fhaigheann scaireanna srianta) den Phríomh-Acht.

  Amendment of section 128D (tax treatment of directors of companies and employees who acquire restricted shares) of Principal Act.

  FINANCE ACT 2010

 865. #496230

  (a) gur ghníomhaire, fostaí, comhpháirtí, stiúrthóir nó oifigeach eile do ghnóthas é nó í nó go raibh sé nó sí fostaithe faoi chonradh le haghaidh seirbhísí ag gnóthas, agus

  (a) he or she was an agent, employee, partner, director or other officer of, or was engaged under a contract for services by, an undertaking, and

  CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) ACT 2010

 866. #496274

  (7) Folaíonn tagairt san alt seo do dhaoine a mbeidh baint acu le gnó duine ainmnithe a sheoladh tagairt do stiúrthóirí agus oifigigh eile, agus fostaithe, de chuid an duine ainmnithe.

  (7) A reference in this section to persons involved in the conduct of a designated person’s business includes a reference to directors and other officers, and employees, of the designated person.

  CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) ACT 2010

 867. #498307

  ciallaíonn ‘líon iomchuí fostaíochta’ an líon iomlán fostaithe cáilitheacha a fhaigheann díolaíochtaí ón gcuideachta cháilitheach i mbliain mheasúnachta ina dtagann deireadh le tréimhse iomchuí i ndáil le suibscríobh le haghaidh scaireanna incháilithe;

  ‘employment relevant number’ means the total number of qualifying employees in receipt of emoluments from the qualifying company in the year of assessment in which, in relation to a subscription for eligible shares, a relevant period ends;

  FINANCE ACT 2011

 868. #498308

  ciallaíonn ‘líon tairsí fostaíochta’ an líon iomlán fostaithe cáilitheacha a fhaigheann díolaíochtaí ón gcuideachta cháilitheach sa bhliain mheasúnachta roimh an mbliain mheasúnachta ina ndearnadh an suibscríobh le haghaidh scaireanna incháilithe;

  ‘employment threshold number’ means the total number of qualifying employees in receipt of emoluments from the qualifying company in the year of assessment preceding the year of assessment in which the subscription for eligible shares was made;

  FINANCE ACT 2011

 869. #500910

  Is éard a bheidh ar fhoireann an EIT comhaltaí foirne a bheidh fostaithe go díreach ag an EIT faoi chonarthaí ar théarma seasta.

  The staff of the EIT shall consist of personnel employed directly by the EIT under fixed term contracts.

  Regulation (EC) No 294/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 establishing the European Institute of Innovation and Technology

 870. #505910

  Chun Airteagal 3b(3) a chur chun feidhme, ní fhéadfar ach saineolaithe náisiúnta atá fostaithe sa Ghníomhaireacht ar iasacht ón mBallstát a ainmniú le ceangailt leis na Foirne Eorpacha Gardaí Teorann.

  For the purpose of implementing Article 3b(3), only national experts seconded by a Member State to the Agency may be designated for attachment to the European Border Guard Teams.

  Regulation (EU) No 1168/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 amending Council Regulation (EC) No 2007/2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union

 871. #515204

  Beidh duine a shaothraíonn gníomhaíocht de ghnáth mar dhuine fostaithe in dhá Bhallstát nó níos mó ná sin faoi réir an méid seo a leanas:

  A person who normally pursues an activity as an employed person in two or more Member States shall be subject:

  Regulation (EU) No 465/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 Text of relevance to the EEA and to the EU/Switzerland Agreement

 872. #515208

  (i) reachtaíocht an Bhallstáit ina bhfuil oifig chláraithe nó áit ghnó an ghnóthais nó an fhostóra suite má tá sé/sí fostaithe ag gnóthas amháin nó ag fostóir amháin;

  (i) to the legislation of the Member State in which the registered office or place of business of the undertaking or employer is situated if he/she is employed by one undertaking or employer;

  Regulation (EU) No 465/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 Text of relevance to the EEA and to the EU/Switzerland Agreement

 873. #557170

  an fhoireann uile atá fostaithe ag an Aontas, lena n-áirítear a eintitis atá scartha go dlíthiúil, arna dtaispeáint de réir chineál an chonartha,

  all staff employed by the Union, including its legally separate entities, displayed by type of contract,

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 874. #560048

  an fhoireann uile atá fostaithe ag an Aontas, lena n-áirítear a eintitis atá scartha go dlíthiúil, arna dtaispeáint de réir chineál an chonartha,

  all staff employed by the Union, including its legally separate entities, displayed by type of contract,

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 875. #570974

  íocann na fostóirí ranníocaíochtaí sóisialta fostóirí lena bhfostaithe, agus íocann na fostaithe na ranníocaíochtaí céanna isteach i gcistí árachais shóisialta.

  employers pay employers' social contributions to their employees, and employees pay the same contributions to social insurance funds.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 876. #571677

  Murab ionann le corparáidí árachais saoil, tá na cistí pinsin srianta, de réir an dlí, do ghrúpaí sonracha fostaithe agus do dhaoine féinfhostaithe.

  In contrast to life insurance corporations, pension funds are restricted by law to specified groups of employees and self-employed.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 877. #571829

  Ar na seirbhísí chun críche úsáide críochnaithí dílse tá seirbhísí tithíochta arna dtáirgeadh ag úinéirí-áititheoirí, agus seirbhísí tí arna dtáirgeadh ag fostaithe ar íocaíocht;

  Services for own final use are housing services produced by owner-occupiers, and domestic services produced by employing paid staff;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 878. #571908

  Áirítear le táirgeadh seirbhísí tí agus seirbhísí pearsanta a tháirgeann fostaithe tí ar íocaíocht agus seirbhísí teaghaisí úinéirí-áititheoirí.

  Domestic and personal services produced by employing paid domestic staff and the services of owner-occupied dwellings are included in production.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 879. #572320

  Déantar an t-aschur ó sheirbhísí teaghlaigh a tháirgeann fostaithe ar íocaíocht a luacháil de réir an chúitimh d’fhostaithe arna íoc;

  The output of household services produced by employing paid staff is valued by the compensation of employees paid;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 880. #572380

  Is samplaí iad bia agus earraí eile talmhaíochta, seirbhísí tithíochta a sholáthraíonn úinéirí-áititheoirí agus seirbhísí tí a tháirgeann fostaithe ar íocaíocht (searbhóntaí, cócairí, garraíodóirí, tiománaithe, srl.);

  Examples are food and other agricultural goods, housing services by owner-occupiers and household services produced by employing paid staff (servants, cooks, gardeners, chauffeurs, etc.);

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 881. #572908

  bónais atá bunaithe ar tháirgiúlacht nó ar bhrabúis, bónais na Nollag agus na hAthbhliana gan sochair shóisialta fostaithe a áireamh (féach pointe (c) de mhír 4.07);

  bonuses based on productivity or profits, Christmas and New Year bonuses excluding employee social benefits (see point (c) of paragraph 4.07);

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 882. #572914

  íocaíochtaí eisceachtúla le fostaithe a fhágann an gnóthas, mura bhfuil na híocaíochtaí sin ceangailte le comhaontú comhchoiteann;

  exceptional payments to employees who leave the enterprise, where those payments are not linked to a collective agreement;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 883. #572921

  éidí nó cineálacha eile éadaí speisialta a roghnaíonn fostaithe a chaitheamh go minic lasmuigh den ionad oibre agus san ionad oibre araon;

  uniforms or other forms of special clothing which employees choose to wear frequently outside of the workplace as well as at work;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 884. #572934

  ioncaim a ghintear le gníomhaíochtaí neamhbhreathnaithe in earnálacha corparáideacha agus a aistrítear chuig na fostaithe a ghlacann páirt i ngníomhaíochtaí den sórt sin dá n-úsáid phríobháideach.

  incomes generated by non-observed activities in corporate sectors and transferred to the employees participating in such activities for their private use.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 885. #572990

  iad a bheith cothrom leis an difear idir sochair reatha is iníoctha agus ranníocaíochtaí iarbhír is iníoctha (ag fostaithe agus ag an rialtas mar fhostóir araon).

  as equal to the difference between current benefits payable and actual contributions payable (by both employees and government as employer).

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 886. #572999

  Bealach eile inghlactha is ea céatadán réasúnta den phá agus tuarastail a íoctar le fostaithe reatha a úsáid.

  Another acceptable method is to use a reasonable percentage of wages and salaries paid to current employees.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 887. #573353

  Is éard atá i scéimeanna ranníocaíochtaí sainithe scéim ina ndéantar idir ranníocaíochtaí arna ndéanamh ag fostóirí agus ranníocaíochtaí arna ndéanamh ag fostaithe a infheistiú thar ceann na bhfostaithe mar phinsinéirí todhchaí.

  A defined contribution scheme is one where contributions by both employers and employees are invested on behalf of the employees as future pensioners.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 888. #573476

  go bhfuil rannpháirteachas sa scéim éigeantach de réir an dlí nó faoi théarmaí agus coinníollacha fostaíochta fostaí nó grúpa fostaithe;

  participation in the scheme is obligatory either by law or under the terms and conditions of employment of an employee or group of employees;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 889. #573477

  gur scéim chomhchoiteann atá ann a oibrítear ar mhaithe le grúpa ainmnithe oibrithe, bíodh siad fostaithe, féinfhostaithe nó neamhfhostaithe, agus go bhfuil rannpháirtíocht srianta do bhaill an ghrúpa sin;

  the scheme is a collective one operated for the benefit of a designated group of workers, whether employees, self-employed or non-employed, participation being restricted to members of that group;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 890. #573481

  Eagraítear scéimeanna árachais shóisialta do ghrúpaí oibrithe nó bíonn siad ar fáil de réir an dlí do gach oibrí nó do chatagóirí ainmnithe oibrithe, lena n-áirítear daoine neamhfhostaithe agus fostaithe.

  Social insurance schemes are organised for groups of workers or are available by law to all workers or designated categories of workers, including non-employed persons as well as employees.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 891. #573482

  Idir scéimeanna príobháideacha a eagraítear do ghrúpaí ar leith oibrithe atá fostaithe ag fostóir aonair agus scéimeanna árachais shóisialta a chuimsíonn fórsa saothair iomlán tíre a bhíonn iontu.

  They range from private schemes arranged for selected groups of workers employed by a single employer to social security schemes covering the entire labour force of a country.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 892. #573505

  Ansin, taifeadtar iad mar ranníocaíochtaí sóisialta arna ndéanamh ag na fostaithe leis na scéimeanna árachais shóisialta agus le scéimeanna árachais shóisialta eile a bhaineann le fostaíocht.

  The social contributions are then recorded as being paid by the employees as current transfers to the social security schemes, and other employment related social insurance schemes.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 893. #573514

  ranníocaíochtaí le scéimeanna árachais choigiltis a bhfuil cead ag fostaithe nó oibrithe féinfhostaithe bheith ina mball daoibh.

  contributions to provident insurance schemes with membership open to employees or self-employed workers.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 894. #573541

  is éard atá i ranníocaíochtaí sóisialta iarbhír teaghlach ranníocaíochtaí sóisialta is iníoctha thar a gceann féin ag fostaithe, ag daoine féinfhostaithe nó ag daoine neamhfhostaithe le scéimeanna árachais shóisialta.

  Households' actual social contributions are social contributions payable on their own behalf by employees, self-employed or non-employed persons to social insurance schemes.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 895. #573546

  I gcás daoine fostaithe, déantar an taifead tráth a dhéantar an obair as a n-eascraíonn an dliteanas na ranníocaíochtaí a íoc.

  For those in work, this is at the time when the work that gives rise to the liability to pay the contributions is carried out.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 896. #573568

  freagraíonn sochair árachais shóisialta eile do shochair is iníoctha ag fostaithe i gcomhthéacs scéimeanna árachais shóisialta eile a bhaineann le fostaíocht.

  other social insurance benefits correspond to benefits payable by employers in the context of other employment related social insurance schemes.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 897. #573856

  Tá meastachán le déanamh ar dháta an dheontais ar an luach atá ar an rogha a bheith ag fostaithe stoic a cheannach.

  An estimate of the value of the ESO is to be made at grant date.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 898. #573860

  Cé go láimhseáiltear luach na scair-rogha mar ioncam, ní bhaineann aon ioncam ó infheistíocht le rogha a bheith ag fostaithe scaireanna a cheannach.

  Although the value of the stock option is treated as income, there is no investment income associated with ESOs.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 899. #573866

  Nuair a fheidhmítear an rogha a bheith ag fostaithe scaireanna a cheannach (ESO), imíonn an iontráil ar an gclár comhordaithe agus cuirtear ina háit luach na stoc (na scaireanna) arna bhfáil.

  When an ESO is exercised, the entry in the balance sheet disappears and is replaced by the value of the stocks (shares) acquired.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 900. #574330

  éilimh airgeadais fostaithe i ngeall ar an bpáirt a ghlac siad i mbrabús a ghnóthú don chorparáid;

  financial claims of employees because of participation in the corporation's profit;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 901. #574471

  cuimsíonn teidlíochtaí pinsean éilimh airgeadais atá ag fostaithe reatha agus ag iarfhostaithe ar cheann amháin díobh seo a leanas:

  pension entitlements comprise financial claims that current employees and former employees hold against either:

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 902. #574483

  Féadfaidh fostóir conradh a dhéanamh le tríú páirtí chun aire a thabhairt do na cistí pinsin le haghaidh a chuid fostaithe.

  An employer may contract with a third party to look after the pension funds for his employees.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 903. #574604

  Déantar idirbhearta maidir le scair-roghanna fostaithe a thaifeadadh sa chuntas airgeadais mar chontrapháirt ghné an chúitimh d’fhostaithe atá in ionannas le luach na scair-rogha.

  Transactions in employee stock options are recorded in the financial account as the counterpart to the element of compensation of employees represented by the value of the stock option.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 904. #574635

  I gcás aonaid institiúidigh, déantar babhtáil nó comhaontú ar réamhráta a thaifeadadh faoi "díorthaigh airgeadais agus scair-roghanna fostaithe" ar thaobh na sócmhainne áit a mbíonn glanluach sócmhainne aige.

  For an institutional unit, a swap or a forward rate agreement is recorded under the item financial derivatives and employee stock options on the assets side where it has a net asset value.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 905. #574944

  Measfar gur athruithe ar an bpraghas é gach athrú den chineál sin ar luach díorthach airgeadais agus scair-roghanna fostaithe agus déanfar iad a thaifeadadh mar athluacháil.

  All such changes in value to financial derivatives and employee stock options are to be regarded as price changes and recorded as a revaluation.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 906. #575150

  Déantar scair-roghanna fostaithe (AF.72) a luacháil trí thagairt a dhéanamh do luach cóir an chothromais arna dheonú.

  Employee stock options (AF.72) are valued by reference to the fair value of the equity granted.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 907. #575311

  I gcuntas giniúna ioncaim na dteaghlach, taispeánann an iontráil ar thaobh na n-úsáidí an méid a íoctar le foireann atá fostaithe i ngnó an teaghlaigh.

  In the household generation of income account, the use entry shows how much is paid to staff employed in the household business.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 908. #576031

  Chun críche cumhacht ceannaigh a thomhas, is féidir é a luacháil i dtéarmaí réadacha trí é a dhíbhoilsciú le hinnéacs a léiríonn praghsanna táirgí arna gceannach ag fostaithe.

  For the purpose of measuring purchasing power, it can be valued in real terms by deflating with an index reflecting the prices of products purchased by employees.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 909. #576367

  sainmhínítear fostaithe mar dhaoine a oibríonn, trí chomhaontú, d’aonad institiúideach cónaitheach agus a fhaigheann luach saothair a thaifeadtar mar chúiteamh d’fhostaithe.

  employees are defined as persons who, by agreement, work for a resident institutional unit and receive a remuneration recorded as compensation of employees.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 910. #576375

  státseirbhísigh agus fostaithe eile rialtais a bhfuil a gcoinníollacha oibre agus a dtéarmaí oibre leagtha síos faoin dlí náisiúnta;

  civil servants and other government employees whose terms and conditions of employment are laid down by public law;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 911. #576384

  Na daoine sin nach bhfuil ag obair, ar bhonn sealadach, meastar gur fostaithe iadsan freisin ar chuntar go bhfuil ceangal foirmiúil fós acu lena bpost.

  Persons temporarily not at work are also considered as employees provided they have a formal job attachment.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 912. #576414

  pearsanra insititiúidí an Aontais Eorpaigh agus eagraíochtaí sibhialtacha idirnáisiúnta atá suite ar chríoch gheografach na tíre (lena n-áirítear fostaithe áitiúla arna n-earcú go díreach);

  the personnel of the institutions of the European Union and international civilian organisations located within the geographic territory of the country (including local employees directly recruited);

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 913. #576498

  I gcás post fostaithe, is é líon na n-uaireanta an chloig arna chomhaontú sa chonradh an critéar iomchuí d’fhonn na figiúirí sin a ríomh.

  Hours contractually agreed upon constitute, for employee jobs, the appropriate criteria for determining those figures.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 914. #576503

  Is é an toradh ar chúiteamh d’fhostaithe ag praghsanna reatha roinnte ar ionchur saothair fostaithe ag cúiteamh tairiseach innéacs intuigthe praghsanna cúitimh atá inchomparáide le hinnéacs intuigthe praghsanna úsáidí críochnaitheacha.

  Compensation of employees at current prices divided by employee labour input at constant compensation yields an implicit compensation price index comparable with the implicit price index of final uses.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 915. #576590

  Tá díbhinní, ús, cánacha, fóirdheontais agus bónais fostaithe, amhail bónais dheireadh na bliana agus bónais saoire, ina samplaí d’íocaíochtaí dá leithéidí.

  Examples of such payments are dividends, interest, taxes, subsidies and employee bonuses, such as end-of-year bonuses and vacation bonuses.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 916. #577398

  Áirítear leis na costais inmheánacha caiteachas ar oibreacha a rinne fostaithe an árachóra féin, agus a dhéantar a thaifeadadh sna cuntais mar chostais saothair.

  The internal costs include expenditure for works performed by the insurers' own employees, thus recorded in the accounts as labour costs.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 917. #577686

  leagann fostóirí síos é mar choinníoll fostaíochta go nglacfaidh fostaithe páirt i scéim árachais a bheidh sonraithe ag an bhfostóir;

  employers make it a condition of employment that employees participate in an insurance scheme specified by the employer;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 918. #577687

  spreagann fostóir a chuid fostaithe páirt a ghlacadh i scéim trí ranníocaíochtaí a dhéanamh thar ceann na bhfostaithe;

  an employer encourages employees to join a scheme by making contributions on behalf of the employee;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 919. #577701

  tá rannpháirtíocht sa scéim éigeantach faoin dlí nó faoi théarmaí agus coinníollacha fostaíochta fostaí, nó grúpa fostaithe;

  participation in the scheme is obligatory either by law or under the terms and conditions of employment of an employee, or group of employees;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 920. #577702

  is scéim chomhchoiteann í agus oibrítear í ar mhaithe le grúpa ainmnithe oibrithe, bíodh siad fostaithe, féinfhostaithe nó neamhfhostaithe, agus tá rannpháirtíocht srianta do bhaill an ghrúpa sin;

  the scheme is collective and is operated for the benefit of a designated group of workers, whether employees, self-employed or non-employed, participation being restricted to members of that group;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 921. #577760

  Maidir le taifeadadh na sreafaí a bhaineann le scéimeanna slándála sóisialta seachas scéimeanna pinsin, tagraíonn sé sin do ranníocaíochtaí a rinne an fostóir agus na fostaithe agus do shochair slándála sóisialta.

  The recording of the flows for social security schemes other than pensions refers to contributions made by the employer and by the employees and to social security benefits.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 922. #577824

  Fiú mura bhfuil aon chúlchistí ar fáil, féadfaidh coinbhinsiúin na cuntasaíochta a cheangal orthu teidlíochtaí pinsean fostaithe reatha agus iarfhostaithe a aithint ina gcuid cuntas.

  Even if there are no reserves, accounting conventions may require them to recognise pension entitlements of present and past employees in their accounts.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 923. #577825

  Féachtar ar phinsin eile a bhaineann le fostaíocht mar chuid den phacáiste cúitimh agus féadfaidh caibidlíocht idir fostaithe agus fostóirí díriú ar choinníollacha reatha seirbhíse agus ar scálaí pá agus teidlíochtaí pinsean.

  Other employment-related pensions are seen as part of the compensation package, and negotiations between employees and employers may focus on current conditions of service and pay scales and pension entitlements.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 924. #577829

  Féadfaidh fostaithe reatha agus iarfhostaithe, atá ina dtairbhithe, ranníocaíochtaí a dhéanamh leis an scéim agus glactar leis gur ioncam ó mhaoin a bheidh á fháil acu as.

  Both current employees and former employees, who are the beneficiaries, may make contributions to the scheme and are assumed to receive property income from it.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 925. #577873

  Glactar leis, ar an dóigh sin, gur ar na fostaithe reatha agus ní ar na pinsinéirí a thiteann na costais ar fad.

  This assumes all the costs are borne by current employees and none by retirees.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 926. #577903

  Tagraíonn taifeadadh na sreafaí a bhaineann le scéimeanna slándála sóisialta pinsin do ranníocaíochtaí a dhéanann an fostóir agus na fostaithe araon agus do shochair slándála sóisialta.

  The recording of the flows for social security pension schemes refers to contributions made by the employer and by the employees and to social security benefits.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 927. #578047

  Déantar ranníocaíochtaí sóisialta iarbhír fostóirí agus fostaithe a thaifeadadh i rónna 2.1 agus 2.3, de réir mar a dhéantar sna bunchuntais náisiúnta.

  Employer and employee actual social contributions are recorded in rows 2.1 and 2.3, as in the core national accounts.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 928. #578155

  Mar shampla, cuimsíonn sé na teidlíochtaí pinsean a d’fhabhraigh fostaithe reatha, lena n-áirítear teidlíochtaí pinsean iarchurtha, agus teidlíochtaí pinsean eile na bpinsinéirí atá ann cheana.

  For example, it covers the pension entitlements accrued by current employees, including deferred pension entitlements, and the remaining pension entitlements of existing pensioners.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 929. #578207

  A mhéid a bhaineann sé le táblaí básmhaireachta a úsáid, is inmhianta é táblaí atá sonrach ó thaobh inscne agus grúpaí fostaithe a úsáid.

  In the use of longevity tables, also known as mortality tables, tables which are specified with regard to gender and groups of employees are preferred.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 930. #579781

  Is minic nach bhfuil fostaithe ná sócmhainní neamhairgeadais ag na haonaid seo agus is ar éigean atá siad ann go fisiciúil seachas "pláta práis" a dheimhníonn a n-áit chláraithe.

  Such units often have no employees or non-financial assets and little physical presence beyond a "brass plate" confirming their place of registration.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 931. #579893

  Nuair a fhaigheann fostaithe aiscí ó chustaiméirí an ghnóthais, ní mór glacadh leo sin mar chuid den láimhdeachas, agus mar sin mar chuid den aschur.

  When employees receive tips from customers of the enterprise, these must be considered as part of the turnover and thus of output.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 932. #579894

  I gcás aiscí nach dtaifeadtar mar aschur agus mar ioncam fostaithe sna cuntais ghnó, déantar meastachán orthu agus déantar coigeartú ar an aschur agus ar an ioncam sna cuntais náisiúnta.

  Tips not recorded as output and employee income in the business accounts are estimated and the output and income adjusted for the national accounts.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 933. #580404

  ní thaifeadtar mar sheirbhísí coimhdeacha cúram sláinte ceirde amhail scrúduithe sláinte i gcomhair fostaithe nó seirbhísí éigeandála cúraim sláinte san áitreabh gnó nó lasmuigh de;

  occupational health care such as medical check-ups of employees or emergency health care services on or off business premises is not recorded as ancillary services;

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 934. #580477

  Baintear leas as comhionannas cuntasaíochta idir cúiteamh d’fhostaithe, uaireanta an chloig oibrithe, líon na bpost, daoine atá fostaithe agus an fórsa oibre gníomhach agus an fórsa oibre féideartha.

  It exploits accounting identities between compensation of employees, hours worked, number of jobs, persons employed and the active and potential labour force.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 935. #580728

  Sa chuntas giniúna ioncaim agus sa chuntas leithdháilte ioncaim phríomha taispeántar ranníocaíochtaí fostóirí i bhfoirm iníoctha ag na fostóirí agus i bhfoirm infhála ag na fostaithe.

  Employers’ contributions appear in both the generation of income account and allocation of primary income account as payable by employers and receivable by employees.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 936. #580857

  A*10 maidir le fostaíocht iomlán, daoine féinfhostaithe agus fostaithe in aonaid táirgthe chónaitheacha, agus maidir leo sin amháin.

  A*10 only for total employment, self employed and employees in resident production units.

  Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance

 937. #582871

  Féadfaidh an Ghníomhaireacht úsáid a bhaint as saineolaithe náisiúnta ar iasacht agus as foireann eile nach bhfuil fostaithe ag an nGníomhaireacht.

  The Agency may make use of seconded national experts or other staff not employed by the Agency.

  Regulation (EU) No 526/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 concerning the European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) and repealing Regulation (EC) No 460/2004 Text with EEA relevance

 938. #586370

  ní úsáidfidh institiúidí earraí infhaighte ó chleamhnaithe iasachtaí, lena n-áirítear fochuideachtaí agus fostaithe, mar chosaint creidmheasa incháilithe;

  institutions shall not use receivables from affiliates of a borrower, including subsidiaries and employees, as eligible credit protection;

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 939. #600456

  Chuige sin, is gá trédhearcacht a bheith ann i ndáil leis na costais phearsanra a thabhóidh gach institiúid agus gníomhaireacht maidir leis an bhfoireann atá fostaithe acu.

  In this regard, there is a need for transparency in relation to the personnel costs incurred by each institution and agency with respect to all categories of staff employed by them.

  Regulation (EU, Euratom) No 1023/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending the Staff Regulations of Officials of the European Union and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union

 940. #600519

  Is iomchuí dálaí oibre maidir le comhaltaí foirne atá fostaithe i dtríú tíortha a nuachóiriú agus na dálaí sin a dhéanamh níos costéifeachtaí agus coigilteas costais á ghiniúint ag an am céanna.

  It is appropriate to modernise working conditions for staff employed in third countries and to render them more cost-effective whilst generating cost savings.

  Regulation (EU, Euratom) No 1023/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending the Staff Regulations of Officials of the European Union and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union

 941. #600812

  I gcás ina mbíonn an bheirt tuismitheoirí fostaithe i seirbhís an Aontais, ní bheidh ach duine amháin acu i dteideal laghdú den sórt sin a fháil.

  Where both parents are employed in the service of the Union, only one shall be entitled to such reduction,

  Regulation (EU, Euratom) No 1023/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending the Staff Regulations of Officials of the European Union and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union

 942. #601053

  ar thosú ina phost dó, ón áit ar earcaíodh é chuig an áit a mbeidh sé fostaithe;

  on taking up his appointment, from the place where he was recruited to the place where he is employed;

  Regulation (EU, Euratom) No 1023/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending the Staff Regulations of Officials of the European Union and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union

 943. #601298

  nach bhfuil aon oifigigh agus foireann shealadach de chuid an Aontais fostaithe san áit sin a thuilleadh.

  the fact that there are no longer any officials and temporary staff of the Union employed in that place.

  Regulation (EU, Euratom) No 1023/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending the Staff Regulations of Officials of the European Union and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union

 944. #601654

  Beidh feidhm ag Airteagal 30 agus ag Airteagal 31(1), (2), (3) agus (5) den Iarscríbhinn sin de réir analaí maidir le foireann shealadach atá fostaithe an 31 Nollaig 2013.

  Article 30 and Article 31(1), (2), (3) and (5) of that Annex shall apply by analogy to temporary staff employed on 31 December 2013.

  Regulation (EU, Euratom) No 1023/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending the Staff Regulations of Officials of the European Union and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union

 945. #604506

  Is é a bheidh i bhfoireann EIT comhaltaí foirne a bheidh fostaithe go díreach ag EIT faoi chonarthaí ar théarma seasta.

  The staff of the EIT shall consist of personnel employed directly by the EIT under fixed-term contracts.

  Regulation (EU) No 1292/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 amending Regulation (EC) No 294/2008 establishing the European Institute of Innovation and Technology Text with EEA relevance

 946. #613530

  (a) ina bhfuil duine fostaithe, nó le fostú, le cuideachta faoi chomhaontú nach féidir leis an gcuideachta a fhoirceannadh le fógra nó nach féidir a fhoirceannadh amhlaidh ach amháin in imthosca sonraithe;

  (a) a person is or is to be employed with a company under an agreement which cannot be terminated by the company by notice or can be so terminated only in specified circumstances;

  COMPANIES ACT, 1990

 947. #614832

  (a) más tuismitheoir, céile, deartháir, deirfiúr nó leanbh den leachtaitheoir molta é, nó (b) má tá sé fostaithe ag an leachtaitheoir molta nó más comhpháirtí de é.

  (a) a parent, spouse, brother, sister or child of, or (b) employed by, or a partner of, the proposed liquidator.

  COMPANIES ACT, 1990

 948. #614905

  (4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le scaireanna a leithroinnfear de bhun scair-scéime fostaithe de réir bhrí alt 2 d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 .

  (4) Subsection (1) does not apply to shares allotted in pursuance of an employees' share scheme within the meaning of section 2 of the Companies (Amendment) Act, 1983 .

  COMPANIES ACT, 1990

 949. #616843

  (c) go mbeidh ann meastacháin ar líon fostaithe an Bhoird don tréimhse agus don ghnó lena mbaineann an plean,agus

  (c) contains estimates of the number of employees of the Board for the period and the business to which the plan relates, and

  NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011

 950. #616874

  (iv) ar duine atá fostaithe san earnáil sláinte poiblí agus a bhíonn ag gabháil d’oideachas a chur ar altraí nó ar chnáimhseacha duine amháin acu, agus

  (iv) one shall be a person employed in the public health sector and engaged in the education of nurses or midwives, and

  NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011

 951. #616992

  (3) Íocfaidh an Bord le fostaithe an Bhoird, as na cistí a bheidh faoina réir, an luach saothair agus na liúntais a chinnfear faoi fho-alt (2).

  (3) The chief executive officer shall be paid by the Board, out of the funds at its disposal, the remuneration and allowances determined under subsection (2).

  NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011

 952. #617612

  ciallaíonn “ceardchumann nó comhlachas foirne aitheanta”ceardchumann nó comhlachas foirne atá aitheanta ag an mBord chuncríocha caibidlí a bhaineann le luach saothair nó coinníollachafostaíochta, nó coinníollacha oibre fostaithe.

  “recognised trade union or staff association” means a trade union orstaff association recognised by the Board for the purposes of negotiationsthat are concerned with the remuneration or conditions ofemployment, or the working conditions of employees.

  NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011

 953. #630224

  Ba cheart go bhféadfadh an líonra sin cinneadh a dhéanamh, trí chomhthoil, cuireadh a thabhairt do bhreathnóirí eile chuig a gcruinnithe, lena n-áirítear fostaithe nó ionadaithe tionscail.

  It should be possible for that network to decide, by consensus, to invite observers to their meetings, including industry employees or representatives.

  REGULATION (EU) No 376/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 on the reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation, amending Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 1321/2007 and (EC) No 1330/2007

 954. #630569

  Féadfaidh fostaithe agus an pearsanra atá ar conradh sáruithe líomhnaithe arnarialacha a bhunaítear leis an Airteagal seo a thuairisciú don chomhlacht sin.

  Employees and contracted personnel may report to that body alleged infringements of the rules established by this Article.

  REGULATION (EU) No 376/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 on the reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation, amending Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 1321/2007 and (EC) No 1330/2007

 955. #630571

  Féadfaidh fostaithe agus an pearsanra atá ar conradh an Coimisiún a chur ar an eolas faoi sháruithe líomhnaithe den sórt sin.

  Employees and contracted personnel may inform the Commission about such alleged infringements.

  REGULATION (EU) No 376/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 on the reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation, amending Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 1321/2007 and (EC) No 1330/2007

 956. #642539

  Má tá an t-iniúchóir reachtúil fostaithe ag gnólacht iniúchóireachta, luífidh na hoibleagáidí faoin Airteagal seo ar an ngnólacht iniúchóireachta.

  If the statutory auditor is employed by an audit firm, the obligations under this Article shall be incumbent on the audit firm.

  Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC Text with EEA relevance

 957. #650407

  rannpháirtithe os cionn 54 bliana d'aois atá fostaithe, lena n-áirítear féinfhostaíocht, sé mhí tar éis dóibh fágáil*,

  participants above 54 years of age in employment, including self-employment, six months after leaving*,

  Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006

 958. #653164

  feidhmiú an ghrinnscrúdú dá bhforáiltear sa Chaibidil seo a dhéanann oifigigh atá fostaithe go díreach ag an roinn speisialta sin;

  the performance of the scrutiny provided for in this Chapter by officials employed directly by that special department;

  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008

 959. #655153

  Féadfaidh na Ballstáit déine na hoibre tuarastail a chur san áireamh, agus an sásra á cur i bhfeidhm acu, chun tionchar díréireach ar fheirmeacha móra le líon ard fostaithe a sheachaint.

  To avoid disproportionate effects on large farms with high employment numbers, Member States may decide to take into account salaried labour intensity when applying the mechanism.

  Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009

 960. #678877

  Beidh nósanna imeachta iomchuí ag TLU le go bhféadfaidh a fostaithe sáruithe ar an Rialachán seo a thuairisciú go hinmheánach ar bhealach sonrach.

  A CSD shall have appropriate procedures for its employees to report internally potential infringements of this Regulation through a specific channel.

  Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 Text with EEA relevance

 961. #679358

  Éileoidh Ballstáit ar institiúidí nósanna imeachta a chur ar bun dá gcuid fostaithe chun sáruithe a dhéanfar nó a bhféadfaí a dhéanamh a thuairisciú go hinmheánach trí chainéal sonrach, neamhspleách agus féinrialaithe.

  Member States shall require institutions to have in place appropriate procedures for their employees to report actual or potential infringements internally through a specific, independent and autonomous channel.

  Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 Text with EEA relevance

 962. #685655

  Nuair a athbhreithneofar an Rialachán seo arís, beidh gá le bearta breise a shainaithint d'fhonn na cearta fabhracha atá ag fostaithe a fheabhsú ar an leibhéal Eorpach.

  At the next review of this Regulation, it will be necessary to identify further measures in order to improve the preferential rights of employees at European level.

  Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings

 963. #693692

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do chearta ná d'oibleagáidí daoine den fhoireann atá fostaithe faoi Chinneadh 2005/681/CGB.

  This Regulation shall not affect the rights and obligations of staff engaged under Decision 2005/681/JHA.

  Regulation (EU) 2015/2219 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) and replacing and repealing Council Decision 2005/681/JHA

 964. #696090

  má tá áit ghnó sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch ag an duine sin nó má tá an duine sin fostaithe sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch;

  having his place of business or employment in the European Economic Area;

  Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Text with EEA relevance)

 965. #696149

  Gan dochar do mhír 1, féadfaidh an Oifig úsáid a bhaint as saineolaithe náisiúnta iasachta nó baill foirne eile nach bhfuil fostaithe ag an Oifig.

  Without prejudice to paragraph 1, the Office may make use of seconded national experts or other staff not employed by the Office.

  Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Text with EEA relevance)

 966. #696289

  Beidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin fostaithe mar ghníomhaire sealadach de chuid na hOifige faoi Airteagal 2(a) de Choinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile.

  The Executive Director shall be engaged as a temporary agent of the Office under Article 2(a) of the Conditions of Employment of Other Servants.

  Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Text with EEA relevance)

 967. #706744

  Ba cheart d'oifigigh cosanta sonraí den sórt sin a bheith in ann a ndualgais agus a gcúraimí a chomhlíonadh ar bhealach neamhspleách, bíodh siad fostaithe ag an rialaitheoir nó ná bíodh.

  Such data protection officers, whether or not they are an employee of the controller, should be in a position to perform their duties and tasks in an independent manner.

  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)

 968. #711520

  Féadfaidh an Ghníomhaireacht leas a bhaint as saineolaithe náisiúnta ar iasacht nó as aon chomhalta foirne eile nach bhfuil fostaithe ag an nGníomhaireacht faoi na Rialacháin Foirne agus Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile.

  The Agency may make use of seconded national experts or other staff who are not employed by the Agency under the Staff Regulations and the Conditions of Employment of Other Servants.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 969. #711783

  Is féidir le fostaithe an riarthóra sáruithe féideartha ar an Rialachán seo nó leochaileachtaí féideartha a bhféadfaidh cúbláil nó iarracht ar chúbláil a bheith mar thoradh orthu a shainaithint.

  Employees of the administrator can identify possible infringements of this Regulation or potential vulnerabilities that could lead to manipulation or attempted manipulation.

  Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 (Text with EEA relevance)

 970. #712090

  céannachtaí na n-aighnitheoirí agus na ndaoine nádúrtha atá fostaithe ag an riarthóir chun tagarmharc a chinneadh;

  the identities of the submitters and of the natural persons employed by the administrator for the determination of a benchmark;

  Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 (Text with EEA relevance)

 971. #712092

  comhráite teileafóin nó cumarsáid leictreonach maidir le tagarmharc idir aon duine atá fostaithe ag an riarthóir agus rannchuiditheoirí nó aighnitheoirí.

  telephone conversations or electronic communications between any person employed by the administrator and contributors or submitters in respect of a benchmark.

  Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 (Text with EEA relevance)

 972. #720057

  Díolúine ó shrianta ar dhul isteach agus ar chónaí a dhéanamh do náisiúnaigh Bhallstát atá fostaithe ag Gnóthais Chomhpháirteacha agus dá gcéilí agus do bhaill chleithiúnacha dá dteaghlaigh.

  Exemption from restrictions on entry and residence for nationals of Member States employed by Joint Undertakings and for their spouses and dependent members of their families.

  Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Consolidated version 2016)

 973. #720892

  chuige sin, déanfaidh sí socruithe chun a áirithiú do na hoibrithe imirceacha fostaithe agus féinfhostaithe agus dá gcleithiúnaithe:

  to this end, they shall make arrangements to secure for employed and self-employed migrant workers and their dependants:

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 974. #721213

  Ní bheidh mír 1 infheidhme i leith forálacha fioscacha, forálacha maidir le saorghluaiseacht daoine ná forálacha maidir le cearta agus leas fostaithe.

  Paragraph 1 shall not apply to fiscal provisions, to those relating to the free movement of persons nor to those relating to the rights and interests of employed persons.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 975. #722259

  Beidh an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta comhdhéanta d'ionadaithe d'eagraíochtaí fostóirí, fostaithe agus páirtithe eile atá ionadaíoch don tsochaí shibhialta, go háirithe i réimsí socheacnamaíocha, sibhialta, gairmiúla agus cultúrtha.

  The Economic and Social Committee shall consist of representatives of organisations of employers, of the employed, and of other parties representative of civil society, notably in socio-economic, civic, professional and cultural areas.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 976. #734045

  I measc na ngeallsealbhóirí sin, d'fhéadfaí oibreoirí iompair, bainisteoirí bonneagair, eagraíochtaí fostaithe agus ionadaithe úsáideoirí na seirbhísí poiblí iompair a áireamh.

  Those stakeholders might include transport operators, infrastructure managers, employee organisations and representatives of users of public transport services.

  Regulation (EU) 2016/2338 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail (Text with EEA relevance )

 977. #736173

  Déanfar cosaint chearta fostaithe gach ceann de na cuideachtaí atá ag cumasc a rialáil i gcomhréir le Treoir 2001/23/CE.

  Protection of the rights of the employees of each of the merging companies shall be regulated in accordance with Directive 2001/23/EC.

  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (Text with EEA relevance. )

 978. #736494

  Déanfar cosaint ceart fostaithe gach cinn de na cuideachtaí atá páirteach i ndeighilt a rialú i gcomhréir le Treoir 2001/23/CE.

  Protection of the rights of the employees of each of the companies involved in a division shall be regulated in accordance with Directive 2001/23/EC.

  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (Text with EEA relevance. )

 979. #737185

  Ba cheart do na Ballstáit, dá bhrí sin, a áirithiú go gcuirfidh soláthraithe seirbhísí calafoirt oiliúint leordhóthanach ar fáil dá gcuid fostaithe.

  Member States should therefore ensure that providers of port services provide adequate training to their employees.

  Regulation (EU) 2017/352 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2017 establishing a framework for the provision of port services and common rules on the financial transparency of ports (Text with EEA relevance)

 980. #739560

  costas oiliúint n a foirne dá dtagraítear i bpointe (a), cé is moite den oiliúint sin is gá chun an cháilíocht is gá a fháil le bheith fostaithe ag na húdaráis inniúla;

  the cost of training of the staff referred to in point (a), with the exclusion of the training necessary to obtain the qualification necessary to be employed by the competent authorities;

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 981. #751263

  má tá áit ghnó sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch ag an duine sin nó má tá an duine sin fostaithe sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch;

  having his place of business or employment in the European Economic Area;

  Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (Text with EEA relevance. )

 982. #751444

  Gan dochar do mhír 1, féadfaidh an Oifig úsáid a bhaint as saineolaithe náisiúnta iasachta nó baill foirne eile nach bhfuil fostaithe ag an Oifig.

  Without prejudice to paragraph 1, the Office may make use of seconded national experts or other staff not employed by the Office.

  Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (Text with EEA relevance. )

 983. #751606

  Beidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin fostaithe mar ghníomhaire sealadach de chuid na hOifige faoi Airteagal 2(a) de na Coinníollacha Fostaíochta.

  The Executive Director shall be engaged as a temporary agent of the Office under Article 2(a) of the Conditions of Employment.

  Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (Text with EEA relevance. )

 984. #754788

  Tá sé tábhachtach cead a bheith ag fostaithe infheistiú in CMAnna, a meastar iad a bheith ar cheann de na hinfheistíochtaí gearrthéarmacha is sábháilte.

  It is important for employees to be allowed to invest in MMFs, which are considered to be one of the safest short-term investments.

  Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds (Text with EEA relevance. )

 985. #754791

  Dá bhrí sin, ní bheidh fostaithe in ann an infheistíocht atá déanta acu in CMAnna a fhuascailt, fiú i gcásanna ina bhfuil an margadh faoi strus.

  Therefore, even in stressed market situations, employees will not be able to redeem their investment in MMFs.

  Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds (Text with EEA relevance. )

 986. #780031

  (2) Forálfar sa scéim a ullamhóidh an chuideachta chó-nasctha amhlaidh go mbeidh ionadaithe do sna fostaithe páirteach i mbainistí an chiste aois-liúntais.

  (2) The scheme so to be prepared by the amalgamated company shall provide for representatives of the employees being associated in the management of the superannuation fund.

  Number 29 of 1924: RAILWAYS ACT, 1924

 987. #859456

  —(1) Ní bhainfidh alt 55 den Phríomh-Acht le fostaithe aon chuideachtan bóthair iarainn in iompar de bhóthar.

  —(1) Section 55 of the Principal Act shall not apply to the road transport employees of any railway company.

  Number 9 of 1933: RAILWAYS ACT, 1933

 988. #940824

  (3) Ní bheidh feidhm ag Acht na nUdarás nAitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 (Uimh. 39 de 1926) , maidir le ceapacháin fén alt so.

  (3) The Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926 (No. 39 of 1926), shall not apply in respect of appointments under this section.

  Number 21 of 1939: AIR-RAID PRECAUTIONS ACT, 1939

 989. #951265

  ACHT NA nÚDARÁS nÁITIÚIL (OIFIGIGH AGUS FOSTAITHE) (LEASÚ), 1940. [An tiontódh oifigeamhail.]

  LOCAL AUTHORITIES (OFFICERS AND EMPLOYEES) (AMENDMENT) ACT, 1940

  Number 15 of 1940: LOCAL AUTHORITIES (OFFICERS AND EMPLOYEES) (AMENDMENT) ACT, 1940

 990. #951272

  —(1) San Acht so cialluíonn an abairt “an Príomh-Acht” Acht na nUdarás nAitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 (Uimh. 39 de 1926) .

  —(1) In this Act the expression "the Principal Act" means the Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926 (No. 39 of 1926).

  Number 15 of 1940: LOCAL AUTHORITIES (OFFICERS AND EMPLOYEES) (AMENDMENT) ACT, 1940

 991. #951304

  (2) Féadfar Achtanna na nUdarás nAitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 agus 1940, do ghairm den Phríomh-Acht agus den Acht so le chéile.

  (2) The Principal Act and this Act may be cited together as the Local Authorities (Officers and Employees) Acts, 1926 and 1940.

  Number 15 of 1940: LOCAL AUTHORITIES (OFFICERS AND EMPLOYEES) (AMENDMENT) ACT, 1940

 992. #959848

  cialluíonn an abairt “Acht 1926” Acht na nUdarás nAitiúil (Oifigigh agus Fostaithe) 1926 ( Uimh. 39 de 1926 );

  the expression "the Act of 1926" means the Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926 , (No. 39 of 1926);

  Number 23 of 1941: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1941

 993. #965821

  (b) fógra do thabhairt do na fostaithe sin i dtaobh an chóip sin do bheith ar fáil amhlaidh chun a hiniúchta, agus

  ( b ) give notice to the said employees of such availability for inspection, and

  Number 17 of 1942: ELECTRICITY SUPPLY BOARD (SUPERANNUATION) ACT, 1942

 994. #965823

  (c) gach plé cúise déanfar leis an mBord i rith na tréimhse sin ag éinne no thar ceann éinne de na fostaithe sin do ghlacadh agus do bhreithniú, agus

  ( c ) receive and consider all representations made to the Board during the said period by or on behalf of any of the said employees, and

  Number 17 of 1942: ELECTRICITY SUPPLY BOARD (SUPERANNUATION) ACT, 1942

 995. #985796

  Acht na nUdarás Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 (Uimh. 39 de 1926) .

  Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926 ( No. 39 of 1926 ).

  Number 19 of 1945: MENTAL TREATMENT ACT, 1945

 996. #991280

  (6) Aon uair a chomhlíonfas na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla aon fheidhm maidir le húdarás cuain faoi Achta na nUdarás Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 agus 1940, arna dtanasc tríd an Acht seo, íocfaidh an t-údarás cuain leis na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla pé suim, i leith na gcostas faoina ndeachaigh na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla i gcomhlíonadh na feidhme sin, is cuí leis na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla, agus gach suim den tsórt sin a híocfar leis na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla is tuigthe, chun críche míre (b) d'fho-alt (2) d'alt 12 d'Acht na nUdarás Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 (Uimh. 39 de 1926) , gur táille a híocadh leis na Coimisinéirí sin faoin Acht sin í.

  (6) Whenever the Local Appointments Commissioners perform any function in respect of a harbour authority under the Local Authorities (Officers and Employees) Acts, 1926 and 1940, as applied by this Act, the harbour authority shall pay to the Local Appointments Commissioners such amount in respect of the expenses incurred by the Local Appointments Commissioners in performing such function as the Local Appointments Commissioners think proper, and every such amount paid to the Local Appointments Commissioners shall, for the purpose of paragraph (b) of subsection (2) of section 12 of the Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926 (No. 39 of 1926), be deemed to be a fee paid to the said Commissioners under that Act.

  Number 9 of 1946: HARBOURS ACT, 1946

 997. #991290

  (2) Beidh oifig Bhainisteora Ghinearálta chuain ina hoifig lena mbainfidh Achta na nUdarás Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 agus 1940, arna dtanasc tríd an Acht seo.

  (2) The office of General Manager of a harbour shall be an office to which the Local Authorities (Officers and Employees) Acts, 1926 and 1940, as applied by this Act, apply.

  Number 9 of 1946: HARBOURS ACT, 1946

 998. #1004413

  folaíonn an abairt “oifigeach custam agus máil” comhalta den Gharda Síochána agus aon duine sa tseirbhís phoiblí atá fostaithe de thuras na huaire ag cosc smuglaerachta.

  the expression "officer of customs and excise" includes a member of the Gárda Síochána and any person in the public service who is for the time being employed in the prevention of smuggling. [GA]

  Number 5 of 1947: CUSTOMS-FREE AIRPORT ACT, 1947

 999. #1010814

  —Sa Chuid seo den Acht seo—ciallaíonn an abairt “Acht, 1926,” Acht na nUdarás Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe), 1926;

  —In this Part of this Act-the expression "the Act of 1926" means the Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926 ;

  Number 28 of 1947: HEALTH ACT, 1947

 1000. #1012523

  Udarais Chuain a nDeantar srianadh ar fheidhm Acht na nUdaras Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 agus 1940, maidir leo.) [EN]

  Next (FIRST SCHEDULE) [GA]

  Number 34 of 1947: HARBOURS ACT, 1947

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.