Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

46 results in 5 documents

 1. #631894

  Leagtar amach creat coiteann le haghaidh reachtaíocht AE ar chomhchuibhiú táirgí sa Chinneadh faoin gcreat reachtaíochta nua.

  The NLF Decision sets out a common framework for EU product harmonisation legislation.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 2. #631900

  D’fhonn comhchuibheas a áirithiú i reachtaíocht an AE um chomhchuibhiú maidir le táirgí tionsclaíocha, i gcomhréir leis an tiomantas polaitiúil a d'eascair ó ghlacadh an Chinnidh faoin gcreat reachtaíochta nua agus leis an oibleagáid dhlíthiúil a ndéantar foráil di in Airteagal 2 den Chinneadh faoi gcreat reachtaíochta nua, ní mór don togra seo a bheith i gcomhréir le forálacha an Chinnidh faoin gcreat reachtaíochta nua.

  In view of ensuring consistency across Union harmonisation legislation for industrial products, in accordance with the political commitment resulting from the adoption of the NLF Decision and the legal obligation provided for in Article 2 of the NLF Decision, it is necessary that this proposal is in line with the provisions of the NLF Decision.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 3. #631938

  An gá atá le Treoir 2000/9/CE a ailíniú leis an gcinneadh faoi gcreat reachtaíochta nua.

  The need to align Directive 2000/9/EC to the NLF Decision.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 4. #631963

  · Ailíniú leis an gCinneadh faoin gcreat reachtaíochta nua.

  · The alignment to the NLF Decision.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 5. #631973

  Cuireadh isteach na sainmhínithe ginearálta a d'eascair ón ailíniú leis an gCinneadh faoin gcreat reachtaíochta nua.

  The general definitions resulting from the alignment to the NLF Decision have been inserted.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 6. #631983

  Mar sin féin, déantar na modúil chomhfhreagracha a thabhairt chun dáta i gcomhréir leis an gCinneadh faoin gcreat reachtaíochta nua.

  It however updates the corresponding modules in line with the NLF Decision.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 7. #638515

  Tá sé beartaithe sa togra freisin an Treoir maidir le TCP a ailíniú le Cinneadh an Chreata Nua Reachtaigh.

  The proposal also intends to align the PPE Directive to the NLF Decision.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 8. #638518

  Is freagra é ailíniú na Treoracha maidir le TCP leis an gCreat Nua Reachtach ar an tiomantas polaitíochta atá leagtha síos in Airteagal 2 de Chinneadh an Chreata Nua Reachtaigh.

  The alignment of the PPE Directive with the NLF responds to the political commitment laid down in Article 2 of the NLF Decision.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 9. #638519

  Leagtar amach i gCinneadh an Chreata Nua Reachtaigh comhchreat do reachtaíocht an AE maidir le comhchuibhiú táirgí.

  The NLF Decision sets out a common framework for EU product harmonisation legislation.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 10. #638523

  Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún cheana naoi dTreoir de Chinneadh an Chreata Nua Reachtaigh a ailíniú le pacáiste cur chun feidhme an Chreata Nua Reachtaigh a glacadh an 21 Samhain 2011.

  The Commission has already proposed the alignment of nine Directives to the NLF Decision within an NLF implementation package adopted on 21 November 2011.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 11. #638524

  Chun comhsheasmhacht maidir le reachtaíocht chomhchuibhithe a bhaint amach do tháirgí tionscail ar fud an Aontais, de réir an tiomantais pholaitiúil mar thoradh ar ghlacadh Chinneadh an Chreata Nua Reachtaigh agus de réir na hoibleagáide dhlíthiúla dá bhforáiltear in Airteagal 2 de Chinneadh an Chreata Nua Reachtaigh, is gá an togra seo a bheith i gcomhréir le forálacha Chinneadh an Chreata Nua Reachtaigh.

  In view of ensuring consistency across Union harmonisation legislation for industrial products, in accordance with the political commitment resulting from the adoption of the NLF Decision and the legal obligation provided for in Article 2 of the NLF Decision, it is necessary that this proposal is in line with the provisions of the NLF Decision.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 12. #638596

  Ina theannta sin, cuireadh na sainmhínithe ginearálta ar Chinneadh an Chreata Nua Reachtaigh isteach.

  Additionally, the general definitions of the NLF Decision have been inserted.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 13. #638612

  Déantar na modúil chomhfhreagracha a thabhairt cothrom le dáta, áfach, i gcomhréir le Cinneadh an Chreata Nua Reachtaigh.

  It however updates the corresponding modules in line with the NLF Decision.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 14. #639821

  Titeann an ailíniú ar an Treoir um Chábla-bhealaí leis an gCreat Reachtach Nua amach i gcomhthéacs an tiomantais pholaitiúil atá leagtha síos in Airteagal 2 den Chinneadh ar an gCreat Reachtach Nua.

  The alignment of the Cableways Directive with the NLF takes place in the light of the political commitment laid down in Article 2 of the NLF Decision.

  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL relating to cableway installations designed to carry persons and repealing Directive 2000/9/EC relating to cableway installations designed to carry persons /* SWD/2014/0117 final */

 15. #639929

  Treoir maidir le TCP a ailíniú leis an gCreat Nua Reachtach;

  The alignment of the PPE Directive with the New Legislative Framework (NLF);

  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* SWD/2014/0119 final */

 16. #639935

  An Treoir maidir le TCP a ailíniú leis an gCreat Nua Reachtach

  Alignment of the PPE Directive with the NLF

  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* SWD/2014/0119 final */

 17. #639938

  Is é atá i gceist leis an Treoir maidir le TCP a ailíniú leis an gCreat Nua Reachtach, gealltanas polaitiiúl atá leagtha síos in Airteagal 2 de Chinneadh Uimh. 768/2008 an Chreata Nua Reachtaigh.

  The alignment of the PPE Directive with the NLF responds to the political commitment laid down in Article 2 of the NLF Decision No. 768/2008.

  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* SWD/2014/0119 final */

 18. #638563

  Maidir le gnéithe ailínithe an Chreata Nua Reachtaigh, déantar tagairt sa tuarascáil measúnaithe tionchair ar athbhreithniú na Treorach maidir le TCP don mheasúnú tionchair ginearálta a rinneadh faoi chuimsiú phacáiste cur chun feidhme an Chreata Nua Reachtaigh an 21 Samhain 2011[10].

  With regard to the NLF alignment aspects, the impact assessment report for the revision of the PPE Directive refers to the general impact assessment conducted in the framework of the NLF Implementation package of 21 November 2011[10].

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 19. #631893

  Tá sé beartaithe sa togra Treoir 2000/9/CE a ailíniú leis an “bpacáiste um earraí” a glacadh in 2008 agus go háirithe le Cinneadh CE Uimh. 768/2008 faoin gcreat reachtaíochta nua.

  The proposal intends to align Directive 2000/9/EC to the “goods package” adopted in 2008 and in particular to the NLF Decision EC No 768/2008.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 20. #631898

  Tá ailíniú naoi dTreoir eile leis an gCinneadh faoin gcreat reachtaíochta nua laistigh de “phacáiste ailínithe” a glacadh an 21 Samhain 2011 beartaithe cheana féin ag an gCoimisiún.

  The Commission has already proposed the alignment of nine other Directives to the NLF Decision within an “alignment package” adopted on 21 November 2011.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 21. #631899

  Tá ailíniú Threoir 97/23/CE maidir le brú-threalamh[2] leis an gCinneadh faoin gcreat reachtaíochta nua beartaithe ag an gCoimisiún freisin.

  It has also proposed the alignment to the NLF Decision of Directive 97/23/EC on pressure equipment[2].

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 22. #631962

  · Raon nósanna imeachta um measúnú comhréireachta le haghaidh fochóras a thabhairt isteach bunaithe ar na modúil um measúnú comhréireachta reatha le haghaidh comhpháirteanna sábháilteachta, arna ailíniú leis an gCinneadh faoin gcreat reachtaíochta nua.

  · The introduction of a range of conformity assessment procedures for subsystems based on the existing conformity assessment modules for safety components as aligned to the NLF Decision;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 23. #631985

  Tugtar isteach leis an togra raon nósanna imeachta um measúnú comhréireachta le haghaidh fochóras bunaithe ar na modúil um measúnú comhréireachta den Chinneadh faoin gcreat reachtaíochta nua.

  The proposal introduces a range of conformity assessment procedures for subsystems based on the conformity assessment modules of the NLF Decision.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 24. #631989

  Dá bhrí sin, i gcomhréir leis an gCinneadh faoin gcreat reachtaíochta nua, déantar na critéir maidir le fógra a thabhairt le haghaidh comhlachtaí dá dtugtar fógra a atreisiú sa togra seo agus tugtar isteach ceanglais shonracha le haghaidh na n‑údarás a thugann fógra.

  Therefore, in line with the NLF Decision, the proposal reinforces the notification criteria for notified bodies and introduces specific requirements for notifying authorities.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 25. #632022

  Tá feidhm leis sin freisin maidir leis na forálacha atá tugtha isteach mar thoradh ar an ailíniú leis an gCinneadh faoin gcreat reachtaíochta nua.

  The same applies with regard to the provisions that have been introduced as a result from the alignment to the NLF Decision.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 26. #638551

  Táthar d’aon toil freisin gur gá an Treoir maidir le TCP a ailíniú leis an gCreat Nua Reachtach agus, dá bhrí sin, an creat rialála ginearálta atá ann cheana a fheabhsú.

  There is also unanimity on the need to align the PPE Directive to the NLF and thus to improve the existing general regulatory framework.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 27. #638566

  Laistigh den tuarascáil freisin tá anailís déanta ar na tionchair a tháinig amach as an ailíniú reachtach ar fhorálacha Chinneadh an Chreata Nua Reachtaigh.

  The Report contained also an analysis of the impacts resulting from the legislative alignment to the provisions of the NLF Decision.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 28. #638602

  Dá bhrí sin, de réir Chinneadh an Chreata Nua Reachtaigh, leagtar amach sa togra ceanglais d’údaráis náisiúnta atá freagrach as comhlachtaí um measúnú comhréireachta (comhlachtaí dá dtugtar fógra).

  Therefore, in line with the NLF Decision, the proposal sets out requirements for national authorities responsible for conformity assessment bodies (notified bodies).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 29. #638654

  An scéal céanna atá i gceist leis na forálacha nua a chomhtháthófar sa téacs tar éis Cinneadh Uimh. 768/2008/CE a ailíniú leis an gCreat Nua Reachtach.

  The same applies to the new provisions that will be integrated into the text following the alignment to the NLF Decision No 768/2008/EC.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 30. #639822

  Chonacthas go leor de na fadhbanna cothrománacha ginearálta atá sainaitheanta ag an gCreat Reachtach Nua i gcur chun feidhme na Treorach um Chábla-bhealaí 2000/9/CE chomh maith.

  Many of the general horizontal problems identified by the NLF have also been observed in the context of implementing the Cableways Directive 2000/9/EC

  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL relating to cableway installations designed to carry persons and repealing Directive 2000/9/EC relating to cableway installations designed to carry persons /* SWD/2014/0117 final */

 31. #639827

  An príomhbhonn cirt atá leis an ngníomhaíocht, deimhneacht dhlíthiúil agus ailíniú na Treorach um Chábla-bhealaí leis an gCreat Reachtach Nua a áirithiú do na geallsealbhóirí earnálacha.

  The main justification for the action is to ensure legal certainty and the NLF alignment for the Cableways Directive and the sectoral stakeholders.

  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL relating to cableway installations designed to carry persons and repealing Directive 2000/9/EC relating to cableway installations designed to carry persons /* SWD/2014/0117 final */

 32. #639858

  Glactar leis go gcuidíonn sé le leibhéal sábháilteachta feabhsaithe agus le cáilíocht na suiteálacha cábla-bhealaigh má sholáthraítear deimhneacht dhlíthiúil agus nuair a shonraítear oibleagáidí na n-oibreoirí eacnamaíocha ar bhealach níos fearr, tríd an ailíniú leis an gCreat Reachtach Nua.

  Providing legal certainty and better specifying the obligations of economic operators, through the alignment to the NLF, is assumed to contribute to an improved level of safety and quality of cableway installations.

  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL relating to cableway installations designed to carry persons and repealing Directive 2000/9/EC relating to cableway installations designed to carry persons /* SWD/2014/0117 final */

 33. #639907

  Gheofar aiseolas sa bhreis ó na sásraí nua nó fairsingithe maidir le comhar agus malartú faisnéise dá bhforáiltear leis an Rialúchán maidir leis an gCreat Reachtach Nua 765/2008.

  Additional feedback will be obtained from the new or expanded cooperation and information exchange mechanisms provided for by NLF Regulation 765/2008.

  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL relating to cableway installations designed to carry persons and repealing Directive 2000/9/EC relating to cableway installations designed to carry persons /* SWD/2014/0117 final */

 34. #639914

  bunachar sonraí ginearálta arna mbunú faoi Airteagal 23 den Rialúchán maidir leis an gCreat Reachtach Nua 765/2008 le haghaidh malartaithe faisnéise i measc na mBallstát ar ghníomhaíochtaí faireachais margaidh agus ar tháirgí neamhchomhlíontacha (ICSMS);

  a general database established under Article 23 of the NLF Regulation 765/2008 for the exchange of information among the Member States on market surveillance activities and non-compliant products (ICSMS);

  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL relating to cableway installations designed to carry persons and repealing Directive 2000/9/EC relating to cableway installations designed to carry persons /* SWD/2014/0117 final */

 35. #639939

  Tá scrúdú déanta cheana sa Tuarascáil Measúnaithe Tionchair ar an bPacáiste Ailínithe maidir leis na roghanna éagsúla a thugann éifeacht do Chinneadh an Chreata Nua Reachtaigh.

  The Impact Assessment Report on the Alignment Package has already examined the different options to give effect to the NLF Decision.

  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* SWD/2014/0119 final */

 36. #640062

  Gheofar aischothú breise ón gcomhoibriú nua nó leathnaithe agus ó shásraí malartaithe eolais a sholáthraíonn an Rialachán maidir leis an gCreat Nua Reachtach 765/2008 dóibh.

  Additional feedback will be obtained from the new or expanded cooperation and information exchange mechanisms provided for by NLF Regulation 765/2008.

  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* SWD/2014/0119 final */

 37. #1742212

  Meastar go mbeidh sineirgíochtaí ann i réimse an fhaireachais margaidh mar thoradh le forbairt prionsabail agus forálacha tagartha caighdeánacha Chreat Nua Reachtach 765/2008 agus Cinneadh 768/2008.

  Synergies are expected in the field of market surveillance by building on the principles and standard reference provisions of the NLF regulation 765/2008 and Decision 768/2008.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 38. #631911

  Ar an gcaoi sin, déantar na nósanna imeachta um measúnú comhréireachta atá ar fáil le haghaidh fochóras a ailíniú leo siúd atá in úsáid cheana féin le haghaidh comhpháirteanna sábháilteachta sa Rialachán atá beartaithe, bunaithe ar na modúil um measúnú comhréireachta atá leagtha amach i gCinneadh Uimh. 768/2008/CE lena mbunaítear creat coiteann maidir le táirgí a mhargú (Cinneadh faoin gcreat reachtaíochta nua).

  The proposed Regulation aligns thus the conformity assessment procedures available for subsystems with those already used for safety components, based on the conformity assessment modules set out in Decision No 768/2008/EC establishing a common framework for the marketing of products (NLF Decision).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 39. #631920

  I gcomhréir leis an gcreat a bhfuil sé i gceist é a bhunú leis an Rialachán beartaithe maidir le faireachas margaidh ar tháirgí, ní áirítear leis an togra seo na forálacha maidir le faireachas margaidh agus le nósanna imeachta um chlásal coimirce le haghaidh fochóras agus comhpháirteanna sábháilteachta dá bhforáiltear sa Chinneadh faoin gcreat reachtaíochta nua.

  In line with the framework intended to be established by the proposed Regulation on the market surveillance of products, this proposal does not include the provisions on market surveillance and safeguard clause procedures for subsystems and safety components provided for in the NLF Decision.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 40. #631975

  Áirítear leis an togra, maidir le fochórais agus le comhpháirteanna sábháilteachta, na gnáthfhorálacha le haghaidh reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú maidir le táirgí agus leagtar amach ann oibleagáidí na n‑oibreoirí eacnamaíocha iomchuí (monaróirí, ionadaithe údaraithe, allmhaireoirí agus dáileoirí), i gcomhréir leis an gCinneadh faoin gcreat reachtaíochta nua.

  The proposal contains, with regard to subsystems and safety components, the typical provisions for product-related Union harmonisation legislation and sets out the obligations of the relevant economic operators (manufacturers, authorised representatives, importers and distributors), in accordance with the NLF Decision.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 41. #638508

  Modhnaíonn agus soiléiríonn an togra roinnt de na forálacha atá sa Treoir cheana féin agus ailínítear leis na forálacha i gCinneadh Uimh. 768/2008/CE[2] é, rud a bhunaíonn comhchreat le haghaidh táirgí a mhargú (Cinneadh an Chreata Nua Reachtaigh).

  The proposal modifies and clarifies a number of the provisions of the existing Directive and aligns it with the provisions of Decision No 768/2008/EC[2] establishing a common framework for the marketing of products (NLF Decision).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 42. #638533

  De réir creata atá le bunú ag an Rialachán atá beartaithe maidir le faireachas margaidh ar tháirgí, ní chuirtear san áireamh sa togra seo le haghaidh Rialacháin maidir le TCP na forálacha i dtaca le faireachas margaidh agus na nósanna imeachta um chlásal cosanta do TCP dá bhforáiltear i gCinneadh an Chreata Nua Reachtaigh.

  In line with the framework intended to be established by the proposed Regulation on market surveillance of products, this proposal for a Regulation on PPE does not include the provisions on market surveillance and safeguard clause procedures for PPE provided for in the NLF Decision.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 43. #638564

  Go háirithe, táthar ag súil gur mar a chéile a bheidh na modhnuithe atá le déanamh ar an ailíniú le Cinneadh an Chreata Nua Reachtaigh agus an toradh a bheidh orthu i gcás na naoi dTreoir maidir le comhchuibhiú táirgí atá san áireamh sa Phacáiste Ailínithe.

  In particular, the modifications due to the alignment to the NLF Decision and their impacts are expected to be the same as for the nine product harmonisation Directives included in the Alignment Package.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 44. #638598

  Tá na gnáthfhorálacha a bhaineann le reachtaíocht chomhchuibhithe an Aontais maidir le táirgí istigh sa togra agus leagtar amach ann oibleagáidí na n‑oibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann (monaróirí, ionadaithe údaraithe, allmhaireoirí agus dáileoirí), i gcomhréir le Cinneadh an Chreata Nua Reachtaigh.

  The proposal contains the typical provisions for product-related Union harmonisation legislation and sets out the obligations of the relevant economic operators (manufacturers, authorised representatives, importers and distributors), in accordance with the NLF Decision.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 45. #639099

  Pacáiste Ailínithe an Chreata Nua Reachtaigh (Cur Chun Feidhme an Phacáiste maidir le hEarraí), Doiciméad Inmheánach Oibre an Choimisiúin – Measúnú tionchair, doiciméad a ghabhann leis na 10 dTogra chun Treoracha maidir le Comhchuibhiú Táirgí a ailíniú le Cinneadh Uimh. 768/2008/CE (SEC(2011) 1376 final).

  New Legislative Framework (NLF) Alignment Package (Implementation Goods Package), Commission Staff Working Paper – Impact Assessment accompanying document to the 10 Proposals to Align Product Harmonisation Directives to Decision No 768/2008/EC (SEC(2011) 1376 final).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 46. #639936

  Feictear cuid mhór de na fadhbanna ginearálta arna sainaithint ag an gCreat Nua Reachtach i gcomhthéacs cur chun feidhme na Treorach maidir le TCP (TCP atá curtha ar an margadh nach bhfuil go leor leibhéal cosanta aige, fadhbanna a bhaineann le caighdeán na seirbhísí arna soláthar ag roinnt comhlachtaí dá dtugtar fógra, taithí éagsúil sna Ballstáit maidir le measúnú agus le faireachán ar chomhlachtaí dá dtugtar fógra).

  Many of the general problems identified by the NLF have also been observed in the context of implementing the PPE Directive (PPE placed on the market that does not ensure an adequate level of protection, problems with the quality of the services delivered by some notified bodies, different practices in the Member States as regards the evaluation and monitoring of notified bodies).

  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* SWD/2014/0119 final */

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.