Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

22 results in 15 documents

 1. #487819

  (d) an t-iasachtóir faoi aon chomhaontú iasachta déthaobhach le Ballstát.

  (d) the lender under any bilateral loan agreement with a Member State.

  CREDIT INSTITUTIONS (STABILISATION) ACT 2010

 2. #1311680

  Comhaontú iasachta

  [GA] Loan agreement

  Number 21 of 1976: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (FINANCIAL SUPPORT FUND) (AGREEMENT) ACT, 1976

 3. #1679180

  An comhaontú iasachta agus an comhaontú deontais dá dtagraítear in Airteagal 3(3), beidh iontu forálacha:

  The loan agreement and the grant agreement referred to in Article 3(3) shall contain provisions:

  Decision (EU) 2018/598 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 providing further macro-financial assistance to Georgia

 4. #1679694

  Beidh sa chomhaontú iasachta dá dtagraítear in Airteagal 3(3):

  The loan agreement referred to in Article 3(3) shall contain provisions:

  Decision (EU) 2018/947 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 providing further macro-financial assistance to Ukraine

 5. #1823850

  I gcomhaontú iasachta atá le tabhairt i gcrích idir an Coimisiún agus údaráis na hIordáine, leagfar síos na téarmaí mionsonraithe airgeadais a ghabhann le cúnamh macra-airgeadais an Aontais (an “Comhaontú Iasachta”).

  The detailed financial terms of the Union’s macro-financial assistance shall be laid down in a loan agreement to be concluded between the Commission and the Jordanian authorities (the ‘Loan Agreement’).

  Decision (EU) 2020/33 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2020 providing further macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan

 6. #1823877

  Beidh sa Chomhaontú Iasachta:

  The Loan Agreement shall contain provisions:

  Decision (EU) 2020/33 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2020 providing further macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan

 7. #1400333

  Ar choinníoll go measfar, chun críocha mhír (b), go ndeachthas faoi oibleagáid roimh dháta áirithe más rud é, agus ar an gcoinníoll amháin, go raibh ar marthain, roimh an dáta sin, conradh ceangailteach i scríbhinn as ar eascair an oibleagáid sin agus, i gcás ina raibh an conradh sin faoi réir comhaontú iasachta a chur í gcrích, go raibh an comhaontú iasachta curtha i gcrích go cuí roimh an 9ú lá de Mheitheamh, 1983.

  Provided that an obligation shall be treated for the purposes of paragraph (b) as having been entered into before a particular date if, but only if, before that date, there was in existence a binding contract in writing under which that obligation arose and, where that contract was subject to the execution of a loan agreement, that the loan agreement was duly executed before the 9th day of June, 1983.

  Number 15 of 1983: FINANCE ACT, 1983

 8. #586380

  áireofar ar an gcomhaontú iasachta tuairiscí mionsonraithe ar an gcomhthaobhacht mar aon le sonraíochtaí mionsonraithe ar mhodh agus ar mhinicíocht an athluachála;

  the loan agreement shall include detailed descriptions of the collateral as well as detailed specifications of the manner and frequency of revaluation;

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 9. #1679668

  I gcomhaontú iasachta atá le tabhairt i gcrích idir an Coimisiún agus údaráis na hÚcráine, leagfar síos na téarmaí mionsonraithe airgeadais a ghabhann le cúnamh macra-airgeadais an Aontais.

  The detailed financial terms of the Union's macro-financial assistance shall be laid down in a loan agreement to be concluded between the Commission and the Ukrainian authorities.

  Decision (EU) 2018/947 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 providing further macro-financial assistance to Ukraine

 10. #1696790

  méideanna a gnóthaíodh ó fhéichiúnaithe mainneachtana i gcomhréir leis an nós imeachta aisghabhála a leagtar síos sa ráthaíocht nó sa chomhaontú iasachta;

  amounts recovered from defaulting debtors in accordance with the recovery procedure laid down in the guarantee or the loan agreement;

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 11. #1696791

  ioncam agus aon íocaíochtaí eile a fuair an tAontas i gcomhréir leis an ráthaíocht nó leis an gcomhaontú iasachta;

  revenue and any other payments received by the Union in accordance with the guarantee or the loan agreement;

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 12. #434402

  Cuirfidh SaorCAE an bhreith i bhfeidhm dá éis sin agus, tar éis treoracha a fháil ó na Ráthóirí, déanfaidh sí leasú comhfhreagrach, athstruchtúrú nó tarscaoileadh nó comhaontú iasachta nua leis an Iasachtaí iomchuí, nó aon imshocraíocht eile is gá, a chaibidil agus a shíniú.

  EFSF will thereafter implement the decision and, following instructions of the Guarantors, negotiate and sign a corresponding amendment, a restructuring or waiver or a new loan agreement with the relevant Borrower or any other arrangement needed.

  EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY ACT 2010

 13. #458847

  Déanfaidh an Coimisiún agus na hIasachtóirí an cinneadh a chur i ngníomh dá éis sin agus, ag leanúint treoracha na bPáirtithe dóibh, déanfaidh siad leasú nó tarscaoileadh comhréireach nó comhaontú iasachta nua leis an Iasachtaí nó aon chomhshocraíocht eile is gá a chaibidil agus a shíniú.

  The Commission and the Lenders will thereafter implement the decision and, following instructions of the Parties, negotiate and sign a corresponding amendment or waiver or a new loan agreement with the Borrower or any other arrangement needed.

  EURO AREA LOAN FACILITY ACT 2010

 14. #510405

  tar éis mainneachtana as a leanfadh íocaíocht éilimh in airgeadra áitiúil, déantar luach an éilimh a aistriú go méid coibhéiseach in airgeadra crua, amhail a leagtar amach go sainráite i gcomhaontú na hiasachta.

  Subsequent to an event of default leading to a claims payment in local currency, the value of that claim is translated, as explicitly set out in the loan agreement, into an equivalent hard currency amount.

  Regulation (EU) No 1233/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the application of certain guidelines in the field of officially supported export credits and repealing Council Decisions 2001/76/EC and 2001/77/EC

 15. #1248963

  (c) Is é staid chúltaca rannpháirtí sa Chiste suim na gceannach tranche óir a d'fhéadfadh sé a dhéanamh agus méid aon fhéichiúnais de chuid an Chiste is inaisíoctha go réidh leis an rannpháirtí faoi chomhaontú iasachta.”

  ( c ) A participant's reserve position in the Fund means the sum of the gold tranche purchases it could make and the amount of any indebtedness of the Fund which is readily repayable to the participant under a loan agreement."

  Number 10 of 1969: BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT, 1969

 16. #1302272

  Ar choinníoll nach measfar gur buan-iasacht chun críocha an ailt seo iasacht más rud é go bhféadfaí, faoi théarmaí an chomhaontaithe iasachta, ráta úis nó coinniollacha eile na hiasachta a athrú le linn ré na hiasachta.

  Provided that a loan shall not be regarded as a permanent loan for the purposes of this section if under the terms of the loan agreement the rate of interest or other conditions of the loan could be altered during the currency of the loan.

  Number 7 of 1976: ORPORATION TAX ACT, 1976

 17. #1311629

  (a) Má bhíonn foráil sa chéill sin sa chomhaontú iasachta idir an t-iasachtaí agus an Ciste, agus a mhéid a bheidh glacadh le réamhíocaíocht ag iasachtóirí an Chiste a rinne maoiniú ar an iasacht:

  ( a ) If there is provision to this effect in the loan agreement between the borrower and the Fund, and to the extent that lenders to the Fund which have provided the financing of the loan accept prepayment:

  Number 21 of 1976: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (FINANCIAL SUPPORT FUND) (AGREEMENT) ACT, 1976

 18. #1311682

  (a) Cinnfidh an Coiste Rialaithe téacs críochnaitheach an chomhaontaithe iasachta, agus sonróidh sé na téarmaí airgeadais go beacht agus an dáta nó na dátaí a thabharfar éifeacht do gach uile aistriú a bheidh socraithe faoin Airteagal seo.

  ( a ) The Governing Committee shall determine the final text of the loan agreement specifying the precise financial terms and the date or dates on which all transfers arranged under this Article shall be made effective.

  Number 21 of 1976: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (FINANCIAL SUPPORT FUND) (AGREEMENT) ACT, 1976

 19. #1490703

  (3) Ní bheidh feidhm ag Riail I den Chéad Sceideal a ghabhann leis na Rialacháin a dúradh (iasachtaí a fhuascailt) maidir le hiasacht tithíochta, arna tabhairt ar thosach feidhme alt 22, nó dá éis, a bhforálann an comhaontú morgáiste nó iasachta ina leith nach féidir an ráta úis a athrú nó nach féidir é a athrú ach amháin ag eatraimh nach lú ná bliain.

  (3) Rule I of the First Schedule to the said Regulations (redemption of loans) shall not apply to a housing loan, made on or after the commencement of section 22, in respect of which the mortgage or loan agreement provides that the rate of interest may not be changed or may only be changed at intervals of not less than one year.

  Number 17 of 1989: BUILDING SOCIETIES ACT, 1989

 20. #1679154

  Déanfar téarmaí airgeadais mionsonraithe chúnamh macra-airgeadais an Aontais a leagan síos i gcomhaontú iasachta agus i gcomhaontú deontais a bheidh le tabhairt i gcrích idir an Coimisiún agus údaráis na Seoirsia.

  The detailed financial terms of the Union's macro-financial assistance shall be laid down in a loan agreement and a grant agreement to be concluded between the Commission and the Georgian authorities.

  Decision (EU) 2018/598 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 providing further macro-financial assistance to Georgia

 21. #1798871

  féadfaidh an institiúid leas a bhaint, go neamhchoinníollach agus go neamh-inchúlghairthe, as iarmhéid an chuntais coigiltis chun éileamh ar bith a chuimsítear faoin gcomhaontú iasachta a shocrú i gcásanna a rialaítear faoin dlí earnálach dá dtagraítear i bpointe (a), lena n-áirítear i gcás nach n-íocann an féichiúnaí nó i gcás dhócmhainneacht an fhéichiúnaí.

  the institution can unconditionally and irrevocably use the balance on the savings account to settle any claim originating under the loan agreement in cases regulated by the sectoral law referred to in point (a), including the case of non-payment by or the insolvency of the debtor.

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 22. #1823816

  Ina theannta sin, ba cheart a áireamh i gcomhaontú iasachta atá le cur i gcríoch idir an Coimisiún agus údaráis na hIordáine forálacha lena n‐údaraítear don Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe a dhéanamh, lena n‐áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, i gcomhréir leis na forálacha agus na nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle agus lena n‐údaraítear don Choimisiún agus don Chúirt Iniúchóirí iniúchtaí a dhéanamh le linn agus i ndiaidh na tréimhse ina mbeidh cúnamh macra-airgeadais an Aontais ar fáil.

  In addition, a loan agreement to be concluded between the Commission and the Jordanian authorities should contain provisions authorising European Anti-Fraud Office (OLAF) to carry out investigations, including on-the-spot checks and inspections, in accordance with the provisions and procedures laid down in Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 and the Commission and the Court of Auditors to carry out audits during and after the availability period of the Union’s macro-financial assistance.

  Decision (EU) 2020/33 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2020 providing further macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.