Gaois

Foinsí

Liosta de gach téacs ailínithe atá le fáil sa chorpas comhthreomhar

4,547 foinse

 1. 1929-PRA-001

  1929-PRA-001

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 2. 1929-PRA-002

  1929-PRA-002

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 3. 1929-PRA-003

  1929-PRA-003

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 4. 1929-PRA-004

  1929-PRA-004

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 5. 1966-PRA-001

  1966-PRA-001

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 6. 1966-PRA-002

  1966-PRA-002

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 7. 1966-PRA-003

  1966-PRA-003

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 8. 1968-PUB-013

  1968-PUB-013

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 9. 1969-PUB-025

  1969-PUB-025

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 10. 1969-PUB-026

  1969-PUB-026

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 11. 1978-PUB-The

  1978-PUB-The

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 12. 1998-PUB-051

  1998-PUB-051

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 13. Council Regulation (EC) No 527/2003 of 17 March 2003 authorising the offer and delivery for direct human consumption of certain wines imported from Argentina which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EC) No 1493/1999

  Council Regulation (EC) No 527/2003 of 17 March 2003 authorising the offer and delivery for direct human consumption of certain wines imported from Argentina which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EC) No 1493/1999

  Reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (Rialacháin, Treoracha, agus Cinntí)

  Legislation of the European Union (Regulations, Directives, and Decisions)

 14. NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 15. NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

  Reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (Rialacháin, Treoracha, agus Cinntí)

  Legislation of the European Union (Regulations, Directives, and Decisions)

 16. NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 17. NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 18. NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 19. District Court (Fees) Order 2012

  District Court (Fees) Order 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 20. Circuit Court (Fees) Order 2012

  Circuit Court (Fees) Order 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 21. Supreme Court and High Court (Fees) Order 2012

  Supreme Court and High Court (Fees) Order 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 22. Circuit Court Rules (Enforcement of Certain Decisions of Rights Commissioners and Determinations of the Labour Court or Employment Appeals Tribunal) 2012

  Circuit Court Rules (Enforcement of Certain Decisions of Rights Commissioners and Determinations of the Labour Court or Employment Appeals Tribunal) 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 23. European Communities (Official Controls on the Import of Food of Non-Animal Origin) (Amendment) (No. 2) Regulations 2012

  European Communities (Official Controls on the Import of Food of Non-Animal Origin) (Amendment) (No. 2) Regulations 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 24. District Court (Discovery of Documents) Rules, 1998

  District Court (Discovery of Documents) Rules, 1998

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 25. District Court (Affidavits) Rules, 1998

  District Court (Affidavits) Rules, 1998

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 26. District Court (Criminal Justice Act 2006, Part 11) Rules 2007

  District Court (Criminal Justice Act 2006, Part 11) Rules 2007

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 27. District Court (Search Warrants) Rules 2008

  District Court (Search Warrants) Rules 2008

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 28. District Court (Criminal Justice (Amendment) Act 2009) Rules 2010

  District Court (Criminal Justice (Amendment) Act 2009) Rules 2010

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 29. Circuit Court Rules (Actions for Possession and Well-Charging Relief) 2012

  Circuit Court Rules (Actions for Possession and Well-Charging Relief) 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 30. Circuit Court (Fees) Order 2011

  Circuit Court (Fees) Order 2011

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 31. Circuit Court Rules (Appeals to Court of Criminal Appeal) 2012

  Circuit Court Rules (Appeals to Court of Criminal Appeal) 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 32. Circuit Court Rules (Judges' Robes) 2011

  Circuit Court Rules (Judges' Robes) 2011

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 33. European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 34. 2009/172/EC: Cinneadh ón gcomhairle an 21 Eanáir 2008 lena n-oiriúnaítear Iarscríbhinn VIII a ghabhann le hIonstraim Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine

  2009/172/EC: Council Decision of 21 January 2008 adapting Annex VIII to the Act of Accession of Bulgaria and Romania

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 35. 2013/106/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh

  2013/106/EU: European Council Decision of 11 May 2012 on the examination by a conference of representatives of the governments of the Member States of the amendment to the Treaties proposed by the Irish Government in the form of a Protocol on the concerns of the Irish people on the Treaty of Lisbon, to be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, and not to convene a Convention

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 36. 2013/312/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 28 Meitheamh 2013 lena socraítear comhdhéanamh Pharlaimint na hEorpa

  2013/312/EU: European Council Decision of 28 June 2013 establishing the composition of the European Parliament

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 37. ACHT AN CHOIMISIÚIN UM CHEARTA AN DUINE, 2000

  HUMAN RIGHTS COMMISSION ACT, 2000

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 38. ACHT NA gCOLÁISTÍ TEICNIÚLA RÉIGIÚNACHA (LEASÚ), 1999

  REGIONAL TECHNICAL COLLEGES (AMENDMENT) ACT, 1999

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 39. ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2009

  COMPANIES (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2009

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 40. ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ) (UIMH. 2), 1999

  COMPANIES (AMENDMENT) (NO. 2) ACT, 1999

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 41. ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

  COMPANIES ACT, 1990

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 42. ACHT NA gCÚIRTEANNA AGUS NA nOIFIGEACH CÚIRTE 2009

  COURTS AND COURT OFFICERS ACT 2009

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 43. ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ (LEASÚ), 2011

  MEDICAL PRACTITIONERS (AMENDMENT) ACT 2011

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 44. ACHT NA mBÓITHRE, 1993

  ROADS ACT, 1993

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 45. ACHT NA nALTRAÍ AGUS NA gCNÁIMHSEACH, 2011

  NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 46. ACHT NA nOLLSCOILEANNA, 1997

  UNIVERSITIES ACT, 1997

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 47. ACHT RIALAITHE NA STÁTSEIRBHÍSE (LEASÚ), 1996

  CIVIL SERVICE REGULATION (AMENDMENT) ACT, 1996

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 48. An coinbhinsiún um imréiteach láraithe custaim, maidir le leithdháileadh na gcostas bailiúcháin náisiúnta a choinnítear agus acmhainní dílse traidisiúnta á gcur ar fáil do bhuiséad an AE (2009)

  Convention on centralised customs clearance concerning the allocation of national collection costs retained when traditional own resources are made available to the EU budget (2009)

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 49. An Comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise i gcomhthéacs na caibidlíochta faoi Airteagal XXVIII de GATT 1994 a mhéid a bhaineann le lamháltais EDT na hEilvéise a mhodhnú i ndáil le feoil bhlaistithe

  Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland’s WTO concessions with regard to seasoned meat

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 50. AN tACHT AIRGEADAIS (Uimh. 2), 2011

  FINANCE (No. 2) ACT 2011

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.