Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

17 toradh in 3 dhoiciméad

 1. #533137

  Tháinig feidhm le Coinbhinsiún Lugano 1988 i gcás na Polainne an 1 Feabhra 2000.

  The 1988 Lugano Convention became applicable to Poland on 1 February 2000.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 2. #333104

  Go dtí go mbeidh an córas bunaithe ag na Comhphobail Eorpacha de bhun mhír 1, déanfaidh Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach an córas a chothabháil le haghaidh malartú faisnéise a bunaíodh le Prótacal 2 de Choinbhinsiún Lugano 1988 le haghaidh breithiúnas a tugadh faoin gCoinbhinsiún seo agus faoi Choinbhinsiún Lugano 1988.

  Until the European Communities have set up the system pursuant to paragraph 1, the Court of Justice of the European Communities shall maintain the system for the exchange of information established by Protocol 2 of the 1988 Lugano Convention for judgments delivered under this Convention and the 1988 Lugano Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 3. #1864326

  Go dtí go mbeidh an córas bunaithe ag na Comhphobail Eorpacha de bhun mhír 1, déanfaidh Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach an córas a chothabháil le haghaidh malartú faisnéise a bunaíodh le Prótacal 2 de Choinbhinsiún Lugano 1988 le haghaidh breithiúnas a tugadh faoin gCoinbhinsiún seo agus faoi Choinbhinsiún Lugano 1988.

  Until the European Communities have set up the system pursuant to paragraph 1, the Court of Justice of the European Communities shall maintain the system for the exchange of information established by Protocol 2 of the 1988 Lugano Convention for judgments delivered under this Convention and the 1988 Lugano Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 4. #332989

  Aon tagairt do Choinbhinsiún Lugano 1988 in ionstraimí eile tuigfear í mar thagairt don Choinbhinsiún seo.

  Any reference to the 1988 Lugano Convention in other instruments shall be understood as a reference to this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 5. #333088

  DE BHRÍ go bhfuil ceangal substaintiúil idir an Coinbhinsiún seo, Coinbhinsiún Lugano 1988 agus na hionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo,

  CONSIDERING the substantial link between this Convention, the 1988 Lugano Convention, and the instruments referred to in Article 64(1) of this Convention,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 6. #1864210

  Aon tagairt do Choinbhinsiún Lugano 1988 in ionstraimí eile tuigfear í mar thagairt don Choinbhinsiún seo.

  Any reference to the 1988 Lugano Convention in other instruments shall be understood as a reference to this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 7. #1864310

  DE BHRÍ go bhfuil ceangal substaintiúil idir an Coinbhinsiún seo, Coinbhinsiún Lugano 1988 agus na hionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo,

  CONSIDERING the substantial link between this Convention, the 1988 Lugano Convention, and the instruments referred to in Article 64(1) of this Convention,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 8. #333091

  ÓS FEASACH DÓIBH na rialuithe a thug Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar léiriú na n-ionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo anall go dtí tráth shíniú an Choinbhinsiúin seo, agus na rialuithe a thug cúirteanna na bPáirtithe Conarthacha i gCoinbhinsiún Lugano 1988 ar an gCoinbhinsiún sin anall go dtí tráth shíniú an Choinbhinsiúin seo,

  BEING AWARE of the rulings delivered by the Court of Justice of the European Communities on the interpretation of the instruments referred to in Article 64(1) of this Convention up to the time of signature of this Convention, and of the rulings delivered by the courts of the Contracting Parties to the 1988 Lugano Convention on the latter Convention up to the time of signature of this Convention,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 9. #333096

  Aon chúirt a chuireann an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm agus a léiríonn é tabharfaidh sí aird iomchuí ar na prionsabail atá leagtha síos le haon bhreithiúnas ábhartha a bhaineann leis an bhforáil nó leis na forálacha lena mbaineann nó le haon fhoráil nó le haon fhorálacha den sórt sin de chuid Choinbhinsiún Lugano 1988 agus leis na hionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo a bheidh tugtha ag cúirteanna na Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo agus ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach.

  Any court applying and interpreting this Convention shall pay due account to the principles laid down by any relevant decision concerning the provision(s) concerned or any similar provision(s) of the 1988 Lugano Convention and the instruments referred to in Article 64(1) of the Convention rendered by the courts of the States bound by this Convention and by the Court of Justice of the European Communities.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 10. #333099

  Cuirfidh Coimisiún na gComhphobal Eorpach córas malairte faisnéise ar bun maidir le breithiúnais iomchuí a tugadh de bhun an Choinbhinsiúin seo agus maidir le breithiúnais ábhartha a tugadh faoi Choinbhinsiún Lugano 1988 agus na hionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo.

  The Commission of the European Communities shall set up a system of exchange of information concerning relevant judgments delivered pursuant to this Convention as well as relevant judgments under the 1988 Lugano Convention and the instruments referred to in Article 64(1) of this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 11. #333100

  Beidh an córas inrochtana ag an bpobal agus beidh ann breithiúnais a thug na cúirteanna céime deiridh agus breithiúnais Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chomh maith le breithiúnais a bhfuil tábhacht ar leith leo atá tagtha chun bheith ina mbreithiúnais deiridh agus a bheidh tugtha de bhun an Choinbhinsiúin seo, Choinbhinsiún Lugano 1988, agus na n-ionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo.

  This system shall be accessible to the public and contain judgments delivered by the courts of last instance and of the Court of Justice of the European Communities as well as judgments of particular importance which have become final and have been delivered pursuant to this Convention, the 1988 Lugano Convention, and the instruments referred to in Article 64(1) of this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 12. #533136

  An 16 Meán Fómhair 1988, rinne Ballstáit na gComhphobal Eorpach a bhí ann ag an am agus Stáit áirithe CSTE Coinbhinsiún Lugano ar Dhlínse agus Forghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála [6] ("Coinbhinsiún Lugano 1988") a thabhairt i gcrích, ar coinbhinsiún é atá comhthreomhar le Coinbhinsiún na Bruiséile 1968.

  On 16 September 1988, the then Member States of the European Communities and certain EFTA States concluded the Lugano Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters [6] ("the 1988 Lugano Convention"), which is a parallel convention to the 1968 Brussels Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 13. #533140

  Rinneadh Coinbhinsiún Lugano 1988 a athbhreithniú leis an gCoinbhinsiún ar Dhlínse agus ar Aithint agus Forghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála [8], arna shíniú in Lugano an 30 Deireadh Fómhair 2007 ag an gComhphobal, an Danmhairg, an Íoslainn, an Iorua agus an Eilvéis ("Coinbhinsiún Lugano 2007").

  The 1988 Lugano Convention was revised by the Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters [8], signed at Lugano on 30 October 2007 by the Community, Denmark, Iceland, Norway and Switzerland ("the 2007 Lugano Convention").

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 14. #1864313

  ÓS FEASACH DÓIBH na rialuithe a thug Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar léiriú na n-ionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo anall go dtí tráth shíniú an Choinbhinsiúin seo, agus na rialuithe a thug cúirteanna na bPáirtithe Conarthacha i gCoinbhinsiún Lugano 1988 ar an gCoinbhinsiún sin anall go dtí tráth shíniú an Choinbhinsiúin seo,

  BEING AWARE of the rulings delivered by the Court of Justice of the European Communities on the interpretation of the instruments referred to in Article 64(1) of this Convention up to the time of signature of this Convention, and of the rulings delivered by the courts of the Contracting Parties to the 1988 Lugano Convention on the latter Convention up to the time of signature of this Convention,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 15. #1864318

  Aon chúirt a chuireann an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm agus a léiríonn é tabharfaidh sí aird iomchuí ar na prionsabail atá leagtha síos le haon bhreithiúnas ábhartha a bhaineann leis an bhforáil nó leis na forálacha lena mbaineann nó le haon fhoráil nó le haon fhorálacha den sórt sin de chuid Choinbhinsiún Lugano 1988 agus leis na hionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo a bheidh tugtha ag cúirteanna na Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo agus ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach.

  Any court applying and interpreting this Convention shall pay due account to the principles laid down by any relevant decision concerning the provision(s) concerned or any similar provision(s) of the 1988 Lugano Convention and the instruments referred to in Article 64(1) of the Convention rendered by the courts of the States bound by this Convention and by the Court of Justice of the European Communities.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 16. #1864321

  Cuirfidh Coimisiún na gComhphobal Eorpach córas malairte faisnéise ar bun maidir le breithiúnais iomchuí a tugadh de bhun an Choinbhinsiúin seo agus maidir le breithiúnais ábhartha a tugadh faoi Choinbhinsiún Lugano 1988 agus na hionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo.

  The Commission of the European Communities shall set up a system of exchange of information concerning relevant judgments delivered pursuant to this Convention as well as relevant judgments under the 1988 Lugano Convention and the instruments referred to in Article 64(1) of this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 17. #1864322

  Beidh an córas inrochtana ag an bpobal agus beidh ann breithiúnais a thug na cúirteanna céime deiridh agus breithiúnais Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chomh maith le breithiúnais a bhfuil tábhacht ar leith leo atá tagtha chun bheith ina mbreithiúnais deiridh agus a bheidh tugtha de bhun an Choinbhinsiúin seo, Choinbhinsiún Lugano 1988, agus na n-ionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo.

  This system shall be accessible to the public and contain judgments delivered by the courts of last instance and of the Court of Justice of the European Communities as well as judgments of particular importance which have become final and have been delivered pursuant to this Convention, the 1988 Lugano Convention, and the instruments referred to in Article 64(1) of this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála