Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

32 results in 19 documents

 1. #347190

  An comhaontú Idirinstitiúideach maidir le reachtú níos fearr (IO C 321, 31.12.2003, lch. 1).

  Interinstitutional Agreement on better law-making (OJ C 321, 31.12.2003, p. 1).

  Regulation (EC) No 543 of 18 June 2009 concerning crop statistics and repealing Council Regulations (EEC) No 837/90 and (EEC) No 959/93

 2. #1859478

  Comhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, mír 25.

  Interinstitutional Agreement on Better-Law Making, paragraph 25.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 3. #322290

  Comhlánaíonn forálacha an Chreat-Chomhaontaithe seo an Comhaontú Idirinstitiúideach ar reachtóireacht níos fearr [4] gan difear a dhéanamh dó agus tá siad gan dochar d’aon athbhreithniú eile air.

  The provisions of this Framework Agreement complement the Interinstitutional Agreement on better law-making [4] without affecting it and do not prejudice any further revision thereof.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 4. #696799

  Ráiteas ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gCoimisiún ar thráth glactha an Chomhaontaithe idirinstitiúidigh maidir le reachtóireacht níos fearr an 13 Aibreán 2016

  Statement of the European Parliament and of the Commission on the occasion of the adoption of the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016

  Statement of the European Parliament and of the Commission on the occasion of the adoption of the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016

 5. #696961

  Tagann an Comhaontú Idirinstitiúideach seo in ionad Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le reachtóireacht níos fearr an 16 Nollaig 2003 [8] agus Chur Chuige Coiteann Idirinstitiúideach maidir le measúnuithe Tionchair Samhain 2005 [9].

  This Interinstitutional Agreement replaces the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 16 December 2003 [8] and the Interinstitutional Common Approach to impact Assessment of November 2005 [9].

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making

 6. #322291

  Gan dochar do chaibidlíochtaí a bheidh ann idir an Pharlaimint, an Coimisiún agus an Chomhairle, geallann an dá Institiúid athruithe tábhachtacha a chomhaontú sna hullmhúcháin ar chaibidlíochtaí sa todhchaí maidir leis an gComhaontú Idirinstitiúideach ar reachtaíocht níos fearr a oiriúnú do na forálacha nua arna dtabhairt isteach le Conradh Liospóin, agus cleachtais reatha agus an Creat-Chomhaontú seo á gcur san áireamh.

  Without prejudice to forthcoming negotiations between Parliament, the Commission and the Council, the two Institutions commit to agree on key changes in preparation of future negotiations on adaptation of the Interinstitutional Agreement on better law-making to the new provisions introduced by the Lisbon Treaty, taking into account current practices and this Framework Agreement.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 7. #697041

  Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016.

  It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016.

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making

 8. #697060

  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016.

  Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by each Member State in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016.

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making

 9. #712691

  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

  Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by each Member State in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016.

  Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 (Text with EEA relevance)

 10. #713145

  Agus gníomhartha tarmlighte á n-ullmhú agus á dtarraingt suas, tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal saineolaithe, agus go ndéanfaí na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016 [24].

  When preparing and drawing up delegated acts, it is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016 [24].

  Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)

 11. #713857

  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú Idirindtitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016.

  Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by each Member State in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016.

  Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)

 12. #1748153

  Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena náirítear ar leibhéal saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016.

  It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

 13. #1755822

  (51)Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena náirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016.

  (51)It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624

 14. #1758806

  Tá sé tábhachtach, go sonrach, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúchán iomchuí agus, go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016 25.

  It is of particular importance that the Commission carries out appropriate consultations and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016 25.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)

 15. #1760907

  Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena náirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016 37.

  It is of particular importance that the Commission carries out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016 37.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a single digital gateway to provide information, procedures, assistance and problem solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012

 16. #1762715

  Tá sé tábhachtach, go háirithe, go ndéanfaidh an Coimisiún comhairliúcháin iomchuí nuair a bheidh an obair ullmhúcháin ar siúl aige, lena n-áirítear comhairliúcháin ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016 62 .

  It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016 62 .

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226

 17. #1763176

  4.Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

  4.Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by each Member State in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226

 18. #1764623

  Tá sé tábhachtach, go háirithe, go ndéanfaidh an Coimisiún comhairliúcháin iomchuí nuair a bheidh an obair ullmhúcháin ar siúl aige, lena náirítear comhairliúcháin ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016 58.

  It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016 58.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration)

 19. #1765214

  4.Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna nainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

  4.Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by each Member State in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration)

 20. #1767714

  Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena náirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail atá leagtha síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016.

  It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

 21. #1767972

  4.Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna nainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

  4.Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by each Member State in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

 22. #1768911

  Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena náirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016.

  It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 23. #1769535

  4.Sula ndéanfaidh sé gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle le saineolaithe arna nainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

  4.Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by each Member State in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 24. #1856036

  Is i gcomhréir le hailt 22 agus 23 den Chomhaontú Idirinstitiúideach ar Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016 a dhéanfar an mheastóireacht, áit ar dhearbhaigh an trí institiúid gur dóigh go mbeidh an mheastóireacht ar an reachtaíocht agus ar an gcomhbheartas atá ann faoi láthair ina bunús don mheasúnú tionchair agus do roghanna le haghaidh bearta eile.

  Evaluations will be carried out in line with paragraphs 22 and 23 of the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016, where the three institutions confirmed that evaluations of existing legislation and policy should provide the basis for impact assessments of options for further action.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands

 25. #1857530

  Tar éis Clár Oibre an Choimisiúin a ghlacadh, déanfaidh an Pharlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún, de bhun mhír 7 de Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, tuairimí a mhalartú agus comhhdhearbhú a chomhaontú maidir le cláreagrú idirinstitiúideach bliantúil ina leagtar amach cuspóirí agus tosaíochtaí leathana.

  After the adoption of the Commission Work Programme, the Parliament, the Council and the Commission will, pursuant to paragraph 7 of the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making, exchange views and agree on a joint declaration on annual interinstitutional programming that sets out broad objectives and priorities.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 26. #1857612

  Déanfaidh Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí faireachán rialta an gcomhlíonann an Coimisiún mír 10 den Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, ar dá réir atá an Coimisiún le freagairt d’iarrataí ar thograí a chur isteach laistigh de 3 mhí trí chumarsáid ar leith a ghlacadh ina luafar na gníomhaíochtaí leantacha beartaithe atá le déanamh.

  The Conference of Committee Chairs shall regularly monitor whether the Commission is complying with paragraph 10 of the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making, according to which the Commission is to reply to requests for the submission of proposals within three months by adopting a specific communication stating the intended follow-up actions to be taken.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 27. #1857763

  Má tá sé beartaithe modhnú a dhéanamh ar bhunús dlí togra a mbeadh de thoradh air nach mbeadh feidhm ag an ngnáthnós imeachta reachtach a thuilleadh maidir leis an togra sin, malartóidh an Pharlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún, de bhun mhír 25 den Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, tuairimí ar an modhnú sin ag gníomhú dóibh trína nUachtaráin faoi seach nó trína n-ionadaithe.

  If a modification of the legal basis of a proposal is envisaged which would result in the ordinary legislative procedure no longer applying to that proposal, the Parliament, Council and Commission will, pursuant to paragraph 25 of the Interinstitutional Agreement on Better Law Making, acting through their respective Presidents or their representatives, exchange views thereon.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 28. #1858317

  Ar Choimisiún nua a cheapadh, déanfaidh an Pharlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún, de bhun mhír 5 den Chomhaontú Idirinstitiúideach ar Reachtaíocht Níos Fearr, tuairimí a mhalartú agus conclúidí comhpháirteacha maidir le cláreagrú ilbhliantúil a chomhaontú.

  Upon the appointment of a new Commission, the Parliament, the Council and the Commission will, pursuant to paragraph 5 of the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making, exchange views and agree on joint conclusions on multiannual programming.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 29. #1881599

  De bhun mhír 22 den Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an Treoir seo laistigh de thréimhse áirithe ón dáta a shocraítear chun í a thrasuí.

  Pursuant to paragraph 22 of the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making, the Commission should carry out an evaluation of this Directive within a certain period of time from the date set for its transposition.

  Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (recast) (Text with EEA relevance)

 30. #2637211

  A mhéid a bhaineann le réimsí eile atá lasmuigh d’fheidhmiú na gcoistí coisteolaíochta, meabhraítear i bpointe 27 den Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016 an gá atá le gníomhartha ina dtagraítear fós don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a ailíniú leis an gcreat dlíthiúil nua a tugadh isteach le Conradh Liospóin.

  As regards other areas beyond the functioning of comitology committees, the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016 recalls in its point 27 the need to align acts still refering to the regulatory procedure with scrutiny to the new legal framework introduced by the Treaty of Lisbon.

  REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the working of committees in 2021

 31. #3047129

  Á mheabhrú go bhfuil tábhacht ag baint le measúnú ex post, lena n-áirítear ar chláir airgeadais a chruthaítear chun freagairt do ghéarchéim; bheadh an mheastóireacht ar fheidhmíocht an chláir i ndáil le héifeachtacht, éifeachtúlacht, ábharthacht, comhleanúnachas agus breisluach an Aontais i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, leis an gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr agus leis na Treoirlínte maidir le Rialáil Níos Fearr;

  Recalls the importance of an ex post evaluation including for financial programmes created to respond to a crisis; the evaluation of the performance of the programme in relation to effectiveness, efficiency, relevance, coherence and Union added value would be in line with the Financial Regulation, the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making and the Better Regulation Guidelines;

  Resolution (EU) 2023/1825 of the European Parliament of 10 May 2023 with observations forming an integral part of the decisions on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2021, Section III – Commission and executive agencies

 32. #1881611

  Chun an Treoir seo a chur in oiriúint do dhul chun cinn eolaíoch agus teicniúil, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le tairseach a shocrú maidir le sceitheadh, an nós imeachta um measúnú comhréireachta a chinneadh do tháirgí a bhíonn i dteagmháil le huisce atá beartaithe lena thomhailt ag an duine, nós imeachta a leagan síos maidir le hiarratais a chuirtear chuig ECHA chun substaintí tosaithe, comhdhéanaimh nó comhábhair a chur leis na liostaí dearfacha Eorpacha nó chun iad a bhaint díobh, marcáil a bhunú do tháirgí a bhíonn i dteagmháil le huisce, modheolaíocht a ghlacadh chun micreaphlaistigh a thomhas, Iarscríbhinn III a leasú agus an luach paraiméadrach do Bhisfeanól A i gCuid B d’Iarscríbhinn I a leasú. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

  In order to adapt this Directive to scientific and technical progress, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of setting a threshold for leakages, determining the conformity assessment procedure for products in contact with water intended for human consumption, laying down a procedure for applications to ECHA to include in or remove from the European positive lists starting substances, compositions or constituents, establishing a marking for products in contact with water, adopting a methodology to measure microplastics, amending Annex III and amending the parametric value for Bisphenol A in Part B of Annex I. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making.

  Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (recast) (Text with EEA relevance)