Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

1 result in 1 document

  1. #1857995

    Féadfaidh an coiste freagrach cinneadh a dhéanamh aon tuarascáil a tharraingt suas a mheastar bheith iomchuí maidir leis an mbuiséad, ag féachaint don Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le smacht buiséadach, maidir le comhar i gcúrsaí buiséid agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais.

    The committee responsible may decide to draw up any report that is deemed to be appropriate concerning the budget, having regard to the Annex to the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management.

    Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019