Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

940 toradh in 451 doiciméad

 1. #321451

  TAR ÉIS AN COMHAONTÚ IDIRINSTITIÚIDEACH SEO A DHÉANAMH:

  HAVE CONCLUDED THIS INTERINSTITUTIONAL AGREEMENT:

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 2. #321454

  Déileálann an Comhaontú Idirinstitiúideach seo le rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis íogair, i.e.

  This Interinstitutional Agreement deals with access by the European Parliament to sensitive information, i.e.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 3. #322473

  comhaontú idirinstitiúideach an 3 Meitheamh 2008 idir an Pharlaimint agus an Coimisiún ar nósanna imeachta coisteolaíochta;

  the interinstitutional agreement of 3 June 2008 between Parliament and the Commission on comitology procedures;

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 4. #347190

  An comhaontú Idirinstitiúideach maidir le reachtú níos fearr (IO C 321, 31.12.2003, lch. 1).

  Interinstitutional Agreement on better law-making (OJ C 321, 31.12.2003, p. 1).

  Rialachán (CE) Uimh. 543/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le staidreamh i ndáil le barra agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 959/93 ón gComhairle

 5. #502396

  Féach pointí 19 agus 24 den Chomhaontú Idirinstitiúideach.

  See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

  Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rannpháirtíocht dheonach ag eagraíochtaí i scéim an Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 6. #513067

  Féach pointí 19 agus 24 den Chomhaontú Idirinstitiúideach.

  See points 19 and 24 of the Interinstitutional Agreement.

  Togra leasaithe le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (EURATOM) Uimh. 1074/1999

 7. #618160

  Cloífear sna socruithe do CED le pointe 13 den Chomhaontú Idirinstitiúideach.

  The arrangements for the EGF shall comply with point 13 of the Interinstitutional Agreement.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1309/2013 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006

 8. #638323

  Féach pointí 19 agus 24 den Chomhaontú Idirinstitiúideach (don tréimhse 2007-2013).

  See points 19 and 24 of the Interinstitutional Agreement (for the period 2007-2013).

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear córas Aontais féindeimhniúcháin díchill chuí sa slabhra soláthair dallmhaireoirí freagracha stáin, tantalaim agus tungstain, a mianta, agus óir de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca. /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */

 9. #645754

  Féach pointí 19 agus 24 den Chomhaontú Idirinstitiúideach.

  See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rannpháirtíocht dheonach ag eagraíochtaí i scéim an Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS)

 10. #696803

  Comhaontú Idirinstitiúideach

  Interinstitutional Agreement

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

 11. #696819

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994 — Modh oibre níos tapúla d’fhonn téacsanna reachtacha a chódú go hoifigiúil [1];Comhaontú Idirinstitiúideach an 22 Nollaig 1998 maidir le treoirlínte coiteanna i dtaca le cáilíocht dréachtaithe reachtaíocht an Chomhphobail [2];Comhaontú Idirinstitiúideach an 28 Samhain 2001 maidir le húsáid níos struchtúrtha den teicníc um athmhúnlú maidir le gníomhartha dlí [3];Comhdhearbhú an 13 Meitheamh 2007 maidir le socruithe praiticiúla um an nós imeachta comhchinnteoireachta [4];Comhdhearbhú Polaitiúil an 27 Deireadh Fómhair 2011 ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún maidir le doiciméid mhíniúcháin [5],TAR ÉIS AN COMHAONTÚ SEO A GHLACADH:

  Interinstitutional Agreement of 20 December 1994 –Accelerated working method for official codification of legislative texts [1];Interinstitutional Agreement of 22 December 1998 on common guidelines for the quality of drafting of Community legislation [2];Interinstitutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts [3];Joint Declaration of 13 June 2007 on practical arrangements for the codecision procedure [4];Joint Political Declaration of 27 October 2011 of the European Parliament, the Council and the Commission on explanatory documents [5],HAVE AGREED AS FOLLOWS:

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

 12. #696961

  Tagann an Comhaontú Idirinstitiúideach seo in ionad Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le reachtóireacht níos fearr an 16 Nollaig 2003 [8] agus Chur Chuige Coiteann Idirinstitiúideach maidir le measúnuithe Tionchair Samhain 2005 [9].

  This Interinstitutional Agreement replaces the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 16 December 2003 [8] and the Interinstitutional Common Approach to impact Assessment of November 2005 [9].

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

 13. #1630755

  Rún maidir leis an dréacht-chomhaontú idirinstitiúideach maidir le himscrúduithe inmheánacha ag an Oifig um Chosc Calaoise.

  RESOLUTION ON THE DRAFT INTERINSTITUTIONAL AGREEMENT CONCERNING INTERNAL INVESTIGATIONS BY THE FRAUD PREVENTION OFFICE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 14. #1846511

  Féach pointí 19 agus 24 den Chomhaontú Idirinstitiúideach.

  See points 19 and 24 of the Interinstitutional Agreement.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009 ón gComhairle maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Chomhphobal Eorpach iad agus Rialachán (CE) Uimh. 597/2009 ón gComhairle maidir le cosaint i gcoinne allmhairí fóirdheontais ó thíortha nach baill den Chomhphobal Eorpach iad

 15. #1847137

  Féach pointí 19 agus 24 den Chomhaontú Idirinstitiúideach (don tréimhse 2007-2013).

  See points 19 and 24 of the Interinstitutional Agreement (for the period 2007-2013).

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le substaintí sícighníomhacha nua

 16. #1859478

  Comhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, mír 25.

  Interinstitutional Agreement on Better-Law Making, paragraph 25.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 17. #1974947

  Chun na críche sin, thug Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach Comhaontú Idirinstitiúideach maidir le clár trédhearcachta sainordaitheach (“an Comhaontú Idirinstitiúideach”) i gcrích.

  To this effect, the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission concluded an Interinstitutional Agreement on a mandatory transparency register (‘the Interinstitutional Agreement’).

  Cinneadh (AE) 2021/929 ón gComhairle an 6 Bealtaine 2021 maidir le rialáil teagmhálacha idir Ardrúnaíocht na Comhairle agus ionadaithe leasa

 18. #2004436

  Comhaontú idirinstitiúideach

  Interinstitutional Agreement

  Comhaontú idirinstitiúideach an 20 Bealtaine 2021 idir parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le clár trédhearcachta sainordaitheach

 19. #310393

  (30) Leagtar síos leis an Rialachán seo, do ré uile oibríochtaí tosaigh GMES, clúdach airgeadais EUR 107 milliún arb é sin an phríomhthagairt, de réir bhrí phointe 37 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus bainistíocht fhónta airgeadais [10] ("an Comhaontú Idirinstitiúideach") don údarás buiséadach i rith an nós imeachta buiséadach bliantúil.

  (30) This Regulation lays down, for the entire duration of GMES initial operations, a financial envelope of EUR 107 million constituting the prime reference, within the meaning of point 37 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management [10] (Interinstitutional Agreement), for the budgetary authority during the annual budgetary procedure.

  Rialachán (AE) Uimh. 911/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 maidir leis an gclár Eorpach um fhaire na Cruinne (GMES) agus lena oibríochtaí tosaigh (2011-2013)

 20. #321462

  Beidh feidhm ag forálacha an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh seo i gcomhréir leis an dlí is infheidhme agus gan dochar do Chinneadh 95/167/CE, Euratom, CEGC ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún an 19 Aibreán 1995 maidir leis na forálacha mionsonraithe lena rialaítear feidhmiú cheart fiosrúcháin Pharlaimint na hEorpa [4] agus gan dochar do na comhaontuithe atá ann cheana féin, go háirithe Comhaontú Idirinstitiúideach an 6 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus feabhsú ar an nós imeachta buiséadach [5].

  The provisions of this Interinstitutional Agreement shall apply in accordance with applicable law and without prejudice to Decision 95/167/EC, Euratom, ECSC of the European Parliament, the Council and the Commission of 19 April 1995 on the detailed provisions governing the exercise of the European Parliament’s right of inquiry [4] and without prejudice to existing arrangements, especially the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [5].

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 21. #522766

  [4] Foráiltear leis an dréachtchomhaontú idirinstitiúideach a mhol an Coimisiún i Meitheamh 2011 go gcomhaontóidh Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún le laghdú forchéimnitheach 5 % ar an bhfoireann, ar laghdú é is infheidhme i leith gach aon institiúide, comhlachta agus gníomhaireachta, idir 2013 agus 2018 (féach mír 23 de COM(2011) 403 deiridh an 29 Meitheamh 2011"Dréacht-Chomhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le comhar i nithe buiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais").

  [4] The draft interinstitutional agreement proposed by the Commission in June 2011 provides that the European Parliament, the Council and the Commission agree to a progressive reduction of staff by 5 %, applicable to all institutions, bodies and agencies, between 2013 and 2018 (see paragraph 23 of COM(2011) 403 final of 29 June 2011"Draft Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on cooperation in budgetary matters and on sound financial management").

  Tuairim Uimh. 5/2012 (de bhun Airteagal 336 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE)) maidir leis an togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigeach agus Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile de chuid an Aontais Eorpaigh

 22. #618261

  Is é Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún an 2 Nollaig 2013 maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais(5)(‘an Comhaontú Idirinstitiúideach’) a chinneann creat buiséadach CED.

  The Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission of 2 December 2013 on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management(5)("the Interinstitutional Agreement") determines the budgetary framework of the EGF.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1309/2013 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006

 23. #1627530

  Togra le haghaidh Cinnidh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le heagrú Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh de réir phointe 3 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 7 Samhain, 2002 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le maoiniú Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh, ag forlíonadh Chomhaontú Idirinstitiúideach an 6 Bealtaine, 1999 ar araíonacht bhuiséadach agus ar fheabhsú an nóis imeachta bhuiséadaigh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin

  PROPOSAL FOR A DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON THE MOBILISATION OF THE EUROPEAN UNION SOLIDARITY FUND ACCORDING TO POINT 3 OF THE INTERINSTITUTIONAL AGREEMENT OF 7 NOVEMBER, 2002 BETWEEN THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COMMISSION ON THE FINANCING OF THE EUROPEAN UNION SOLIDARITY FUND SUPPLEMENTING THE INTERINSTITUTIONAL AGREEMENT OF 6 MAY, 1999 ON BUDGETARY DISCIPLINE AND IMPROVEMENT OF THE BUDGETARY PROCEDURE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 24. #1660841

  Chun comhrac in aghaidh na calaoise, an éillithe agus aon ghníomhaíochta neamhdhleathaí eile faoi Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [21], laistigh de shé mhí ón lá a thiocfaidh an Bord chun bheith oibríochtúil, aontóidh sé do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag OLAF agus glacfaidh sé forálacha iomchuí is infheidhme láithreach maidir le fostaithe uile an Bhoird, agus úsáid á baint as an teimpléad a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú Idirinstitiúideach sin.

  For the purposes of combating fraud, corruption and any other unlawful activity under Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council [21], within six months from the day the Board becomes operational, it shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 concerning internal investigations by OLAF and shall immediately adopt appropriate provisions applicable to all staff of the Board using the template set out in the Annex to that Interinstitutional Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 25. #1859464

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Samhain 2002 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis íogair de chuid na Comhairle i réimse an bheartais slándála agus cosanta (IO C 298, 30.11.2002, lch. 1).Comhaontú Idirinstitiúideach an 12 Márta 2014 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le faisnéis rúnaicmithe atá i seilbh na Comhairle a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus a láimhseáil acu i ndáil le hábhair seachas na hábhair sin i réimse an chomhbheartais eachtraigh agus slándála (IO C 95, 1.4.2014, lch. 1).An Comhaontú Idirinstitiúideach an 12 Márta 2014 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le faisnéis rúnaicmithe atá i seilbh na Comhairle a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus a láimhseáil acu i ndáil le hábhair seachas na hábhair sin i réimse an chomhbheartais eachtraigh agus slándála (IO C 95, 1.4.2014, lch. 1).

  Interinstitutional Agreement of 20 November 2002 between the European Parliament and the Council concerning access by the European Parliament to sensitive information of the Council in the field of security and defence policy (OJ C 298, 30.11.2002, p. 1).Framework Agreement of 20 October 2010 on relations between the European Parliament and the European Commission (OJ L 304, 20.11.2010, p. 47).Interinstitutional Agreement of 12 March 2014 between the European Parliament and the Council concerning the forwarding to and handling by the European Parliament of classified information held by the Council on matters other than those in the area of the common foreign and security policy (OJ C 95, 1.4.2014, p. 1).

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 26. #2034713

  Le meastóireacht eatramhach ar an gClár agus le meastóireacht deiridh ar an gClár, ba cheart measúnú a dhéanamh ar thionchair inscne chun measúnú a dhéanamh ar a mhéid a rannchuidítear, a bhuí leis an gClár, le comhionannas inscne, agus chun a mheas nach bhfuil tionchair dhiúltacha neamhbheartaithe ag an gClár ar chomhionannas inscne, i gcomhréir le pointe 16 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 16 Nollaig 2020 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais, chomh maith le tionchair ar acmhainní dílse nua, lena n-áirítear treochlár i dtreo acmhainní dílse nua a thabhairt isteach (“Comhaontú Idirinstitiúideach an 16 Nollaig 2020”).

  An interim and a final evaluation of the Programme should evaluate gender impacts to assess the extent to which it contributes to gender equality and to assess whether it is having unintended negative impacts on gender equality, in accordance with point 16 of the Interinstitutional Agreement of 16 December 2020 between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management, as well as on new own resources, including a roadmap towards the introduction of new own resources (the ‘Interinstitutional Agreement of 16 December 2020’).

  Rialachán (AE) 2021/693 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Aibreán 2021 lena mbunaítear an Clár um Cheartas agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1382/2013

 27. #3053915

  Is Comhaontú é seo atá gan dochar do Chomhaontú Idirinstitiúideach 2021 maidir le Clár Trédhearcachta sainordaitheach arna thabhairt i gcrích idir an Pharlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún chomh maith le Comhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise.

  This Agreement is without prejudice to the 2021 Interinstitutional Agreement on a mandatory Transparency Register concluded between Parliament, Council and Commission as well as the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA, CHUIG AN gCOMHAIRLE EORPACH, CHUIG AN gCOMHAIRLE, CHUIG CÚIRT BHREITHIÚNAIS AN AONTAIS EORPAIGH, CHUIG AN mBANC CEANNAIS EORPACH, CHUIG CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA hEORPA, CHUIG COISTE EACNAMAÍOCH AGUS SÓISIALTA NA hEORPA AGUS CHUIG COISTE NA RÉIGIÚN Togra le haghaidh comhlacht eitice idirinstitiúideach

 28. #310397

  Ba cheart a thabhairt chun suntais go gcinnfear an méid bhliantúil le linn an nós imeachta bliantúla buiséid, i gcomhréir le pointe 37 den Chomhaontú Idirinstitiúideach.

  It should be emphasised that the annual amount will be determined during the annual budgetary procedure, in accordance with point 37 of the Interinstitutional Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 911/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 maidir leis an gclár Eorpach um fhaire na Cruinne (GMES) agus lena oibríochtaí tosaigh (2011-2013)

 29. #319036

  Déanfaidh an Biúró rialacha a leagan síos maidir leis an tslí ina ndéileálfaidh an Pharlaimint agus a comhlachtaí, sealbhóirí oifige agus Feisirí eile le faisnéis rúnda, agus aon chomhaontú idirinstitiúideach arna thabhairt i gcrích i ndáil le nithe den sórt sin á chur san áireamh.

  The Bureau shall lay down rules concerning the treatment of confidential information by Parliament and its bodies, office-holders and other Members, taking into account any interinstitutional agreement concluded on such matters.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 30. #321012

  [10] Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994, Modh oibre luathaithe maidir le códú oifigiúil téacsanna reachtacha, pointe 4 (IO C 102, 4.4.1996, lch.

  [10] Interinstitutional Agreement of 20 December 1994, Accelerated working method for official codification of legislative texts, point 4 (OJ C 102, 4.4.1996, p.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 31. #321014

  [11] Comhaontú Idirinstitiúideach an 28 Samhain 2001 maidir le húsáid níos struchtúrtha theicníocht an athmhúnlaithe do ghníomhartha reachtacha, pointe 9 (IO C 77, 28.3.2002, lch.

  [11] Interinstitutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts, point 9 (OJ C 77, 28.3.2002, p.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 32. #321450

  Ba cheart go ndéanfadh an Comhaontú Idirinstitiúideach seo socrú atá bunaithe ar an dea-chleachtais sna Ballstáit a sholáthar do Pharlaimint na hEorpa,

  This Interinstitutional Agreement should provide the European Parliament with treatment inspired by best practices in Member States,

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 33. #321491

  Déanfar an Comhaontú Idirinstitiúideach seo a athbhreithniú tar éis dhá bhliain má iarrann ceachtar den dá institiúid sin amhlaidh i bhfianaise na taithí a fhaightear le linn é a chur chun feidhme.

  This Interinstitutional Agreement shall be reviewed after 2 years at the request of either of the two institutions in the light of experience gained in implementing it.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 34. #321497

  Cur chun feidhme an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh lena rialaítear rochtain ag an bParlaimint ar fhaisnéis íogair i réimse an bheartais slándála agus cosanta

  Implementation of the Interinstitutional Agreement governing Parliament access to sensitive information in the sphere of security and defence policy

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 35. #321498

  Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa an 23 Deireadh Fómhair 2002 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh lena rialaítear rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis íogair de chuid na Comhairle i réimse an bheartais slándála agus cosanta [6]

  European Parliament decision of 23 October 2002 on the implementation of the Interinstitutional Agreement governing European Parliament access to sensitive Council information in the sphere of security and defence policy [6]

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 36. #321503

  ag féachaint don Chomhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis íogair de chuid na Comhairle i réimse an bheartais slándála agus cosanta,

  having regard to the Interinstitutional Agreement between the European Parliament and the Council on European Parliament access to sensitive Council information in the sphere of security and defence policy,

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 37. #321511

  Leis an gCinneadh seo, glactar bearta breise atá ag teastáil chun an Comhaontú Idirinstitiúideach lena rialaítear rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis íogair de chuid na Comhairle i réimse an bheartais slándála agus cosanta a chur chun feidhme.

  This Decision adopts the additional measures required to implement the Interinstitutional Agreement governing European Parliament access to sensitive Council information in the sphere of security and defence policy.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 38. #321516

  Beidh Uachtarán na Parlaiminte freagrach as cur chun feidhme an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh laistigh den Institiúid.

  The President of Parliament shall be responsible for the implementation of the Interinstitutional Agreement within the institution.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 39. #322290

  Comhlánaíonn forálacha an Chreat-Chomhaontaithe seo an Comhaontú Idirinstitiúideach ar reachtóireacht níos fearr [4] gan difear a dhéanamh dó agus tá siad gan dochar d’aon athbhreithniú eile air.

  The provisions of this Framework Agreement complement the Interinstitutional Agreement on better law-making [4] without affecting it and do not prejudice any further revision thereof.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 40. #322496

  Chun Parlaimint na hEorpa a chur ar an eolas faoin ábhar atá i ndoiciméid den sórt sin, ba cheart socruithe a dhéanamh trí chomhaontú idirinstitiúideach.

  Arrangements for informing the European Parliament of the content of such documents should be made through interinstitutional agreement.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 41. #322845

  Comhlánaíonn sé an Comhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr [2] agus, go sonrach, na forálacha de chuid an Chomhaontaithe sin a bhaineann leis an nós imeachta comhchinnteoireachta.

  It complements the Interinstitutional Agreement on Better Lawmaking [2] and notably its provisions relating to the co-decision procedure.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 42. #338943

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir an Pharlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséid agus bainistíocht fhónta airgeadais (IO C 139, 14.6.2006, lch. 1).

  Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management (OJ C 139, 14.6.2006, p. 1).

  Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte (EGNOS agus Galileo) a chur chun feidhme tuilleadh

 43. #502280

  (Féadfaidh an togra a cheangal go mbeidh gá forálacha an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh[33] a chur chun feidhme (i.e. ionstraim solúbthachta nó athbhreithniú ar an bpeirspictíocht airgeadais).

  (Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement[33] (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective).

  Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rannpháirtíocht dheonach ag eagraíochtaí i scéim an Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 44. #521901

  Faoi phointe 49 den Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le smacht buiséadach agus bainistíocht fhónta airgeadais, tugann an Coimisiún tuairisc don údarás buiséadach uair sa bhliain ar na hionstraimí airgeadais.

  Under point 49 of the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and sound financial management, the Commission reports to the budgetary authority once a year on the financial instruments.

  Rialachán (AE) Uimh. 670/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2012 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE lena mbunaítear Clár Réime Iomaíochais agus Nuálaíochta (2007-2013) agus Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

 45. #522705

  Tá tagairt shonrach in Airteagal 6 de na Rialacháin Foirne atá beartaithe do na hoibleagáidí atá leagtha amach san MFF agus sa chomhaontú idirinstitiúideach maidir lena chur i bhfeidhm [4].

  Article 6 of the proposed Staff Regulations makes an explicit reference to the obligations set out in the MFF and the interinstitutional agreement on its implementation [4].

  Tuairim Uimh. 5/2012 (de bhun Airteagal 336 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE)) maidir leis an togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigeach agus Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile de chuid an Aontais Eorpaigh

 46. #645638

  (Féadfaidh an togra a cheangal go mbeidh gá forálacha an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh[33] a chur chun feidhme (i.e. ionstraim solúbthachta nó athbhreithniú ar an bpeirspictíocht airgeadais).

  (Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement[33] (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective).

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rannpháirtíocht dheonach ag eagraíochtaí i scéim an Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS)

 47. #696799

  Ráiteas ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gCoimisiún ar thráth glactha an Chomhaontaithe idirinstitiúidigh maidir le reachtóireacht níos fearr an 13 Aibreán 2016

  Statement of the European Parliament and of the Commission on the occasion of the adoption of the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016

  Ráiteas ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gCoimisiún ar thráth glactha an Chomhaontaithe idirinstitiúidigh maidir le reachtóireacht níos fearr an 13 Aibreán 2016

 48. #696802

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

 49. #1670919

  Tá dearbhaithe ag Parlaimint na hEorpa, ag an gComhairle agus ag an gCoimisiún araon i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr [3] go bhfuil siad tiomanta don reachtaíocht a nuashonrú agus a shimpliú.

  The European Parliament, the Council and the Commission have confirmed their joint commitment to update and simplify legislation in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making [3].

  Rialachán (AE) 2017/1952 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena n-aisghairtear, Rialachán (CE) Uimh. 2888/2000 agus Rialachán (CE) Uimh. 685/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 1101/89 ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 50. #1694566

  Cuirfear sonraí achoimre ar fáil do na catagóirí caiteachais nach gcumhdaítear le pointe 30 den Chomhaontú Idirinstitiúideach sin.

  Summary data shall be provided for the categories of expenditure not covered by point 30 of that Interinstitutional Agreement.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012