Gaois

A collection of legal and legislative terms in Irish extracted from the European Union's multilingual terminology database. More information »

6 results

 1. international instrument · EU relations · ENVIRONMENT
  UNFCCC Reference Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais CELEX:32013R0525/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context "chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo gealltanas i ndáil leis na hastaíochtaí sin a bhaint amach agus riachtanais faireacháin agus thuairiscithe a chur chun feidhme faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCC) (5) agus Prótacal Kyoto (6) san Aontas." Reference Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais CELEX:32013R0525/GA
  Coinbhinsiún ar an Athrú Aeráide Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Reference Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú), CELEX:32008R0295/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Miondealú sonrach ar chomhlíonadh Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide' Reference Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú), CELEX:32008R0295/GA
  Definition Leis an gCoinbhinsiún ar an Athrú Aeráide, leagtar amach creatlach fhoriomlán d'iarrachtaí idir-rialtasacha chun aghaidh a thabhairt ar dhúshlán an athraithe aeráide. Aithnítear an córas aeráide mar acmhainn ar linn ar fad í agus ar féidir le hastaíochtaí tionsclaíocha agus astaíochtaí eile dé-oscaíd charbóine gás eile ceaptha teasa tionchar a imirt ar a chobhsaíocht. Tá ballraíocht an Choinbhinsiúin uilíoch beagnach agus é daingnithe ag 191 tír. Tháinig sé i bhfeidhm an 21 Márta 1994. Reference UN website http://unfccc.int/2860.php[28.7.2016]
  Klimakonvention | Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | FCCC | VN-Klimaübereinkommen | VN-Klimarahmenkonvention | Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen | UNFCCC | UN-Klimarahmenkonvention
  de
  Definition VN-Übereinkommen, mit dem auf internationaler Ebene ein kontinuierlicher Verhandlungsprozess zum Schutz des Klimas ins Leben gerufen wurde Reference vgl. BMU (DE) http://www.bmu.de/klimaschutz/internationale_klimapolitik/doc/37650.php (22.3.10)
  Comment New York, 9.5.1992 XREF: UNCED IATE:854133 (Rio de Janeiro, 3.-14.6.1992); Kyoto-Protokoll IATE:906420
  Rio convention | United Nations Framework Convention on Climate Change | convention on climatic change | UNFCC | UN Framework Convention on Climate Change | FCCC | Convention on Climate Change | UNFCCC
  en
  Definition United Nations convention that sets an overall framework for intergovernmental efforts to tackle the challenge posed by climate change Reference UNFCCC > Process and meetings > The Convention > History of the Convention > Convention documents (4.12.2019)
  Comment Signed: New York, 9.5.1992 Entry into force: 21.3.1994
  convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | CCNUCC | CCCC
  fr
  Definition adoptée lors du Sommet de la Terre à Rio, cette convention met en place un cadre global de l'effort intergouvernemental pour faire face au défi posé par les changements climatiques en fixant l'objectif ultime de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique Reference Conseil FR, d'après: - Ministère de la transition écologique et solidaire, "Les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne", http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/199/0/emissions-gaz-effet-serre-lunion-europeenne.html [15.11.2018] - Site des Nations unies, Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf [15.11.2018]
  Comment Signature: New York, 9.5.1992 Entrée en vigueur: 21.3.1994 189 États Parties Voir aussi:- gaz à effet de serre [IATE:835577 ]- Sommet de la Terre [IATE:854133 ]
 2. social affairs · international agreement
  an Creat-Choinbhinsiún maidir le Mionlaigh Náisiúnta a Chosaint Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten
  de
  Comment Strassburg, 01.02.1995
  Framework Convention for the Protection of National Minorities
  en
  Definition The Convention aims to protect the existence of national minorities within the respective territories of the Parties. Reference Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/157.htm (30.4.2012)
  Comment Signed: Strasbourg, 1.2.1995Entry into force: 1.2.1998European Treaty Series (ETS) No. 157Authentic versions: EN-FR
  Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
  fr
  Definition convention dont l'objet est de protéger l'existence des minorités nationales sur le territoire respectif des Parties Reference site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/157.htm (2.4.2012)
  Comment Signature: 1.2.1995 à StrasbourgEntrée en vigueur: 1.2.1998Conseil de l'Europe; STCE n° 157Versions authentiques: EN-FR
 3. international agreement · climate change policy
  Comhaontú Pháras Reference Conclúidí ón gComhairle (15 Feabhra 2016) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/ga/pdf [26.9.2016]Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context "Comhaontú uaillmhianach, cothrom, cothromasach atá ceangailteach ó thaobh dlí de is ea Comhaontú Pháras." Reference Conclúidí ón gComhairle (15 Feabhra 2016) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/ga/pdf [26.9.2016]
  Comhaontú Pháras faoi Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Reference Comhairle-GA, bunaithe ar "Ag dul i ngleic leis an athrú aeráide ..." http://www.consilium.europa.eu/ga/policies/climate-change [26.9.2016]
  ga
  Context "Bhí sé ar cheann de na príomhpháirtithe i bhforbairt Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC) agus Phrótacal Kyoto agus le gairid Comhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide." Reference Suíomh gréasáin na Comhairle : http://www.consilium.europa.eu/ga/policies/climate-change [26.9.2016]
  Comhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide Reference Conclúidí ón gComhairle (15 Feabhra 2016) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/ga/pdf [26.9.2016]Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context "Is díol sásaimh don Chomhairle Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú Aeráide, ar suntasach an t-éacht é don chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide agus don iltaobhachas." Reference Conclúidí ón gComhairle (15 Feabhra 2016) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/ga/pdf [26.9.2016]
  Definition comhaontú idirnáisiúnta a glacadh ag COP21, lena mbunaítear bearta chun astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin a laghdú, a mbeidh feidhm aige ó 2020 ar aghaidh agus arb é is cuspóir leis meánmhéadú domhanda na teochta a choinneáil go láidir faoi bhun 2 °C níos airde ná na leibhéil réamhthionsclaíocha Reference Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
  Comment COP21, féach IATE:3568046
  Pariser Übereinkommen | Pariser Klimaschutzübereinkommen | Pariser Klimaschutz-Abkommen | Übereinkommen von Paris | Pariser Klimaschutzvertrag
  de
  Definition Übereinkommen, in dem sich alle Staaten verbindliche Minderungsziele setzen und das neben der Minderung von Treibhausgasemissionen auch Anpassung an den Klimawandel, finanzielle Unterstützung von Entwicklungsländern, Technologie, Kapazitätsaufbau sowie Transparenz über Klimaschutzmaßnahmen und Unterstützungsleistungen umfasst Reference vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit http://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/pariser-abkommen/#c33180 (28.9.17)
  Comment Geschlossen: 12.12.2015 (21. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, COP 21 IATE:3568046 ), Inkrafttreten: 4. November 2016 Wortlaut des Übereinkommens: CELEX:22016A1019(01)/DE
  Paris climate agreement | Paris Agreement on climate change | COP 21 agreement | COP21 agreement | Paris Agreement | Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change
  en
  Definition international agreement adopted at COP21 1 establishing carbon dioxide reduction measures applicable from 2020, in order to hold the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels Reference Council-EN, based on: UNFCCC > Newsroom > Paris Agreement adopted > Adoption of the Paris Agreement, 12 December 2015 (20.3.2019)
  Comment 1 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change
  accord de Paris sur le changement climatique | accord de Paris sur le climat | accord de Paris
  fr
  Definition accord international adopté lors de la COP21 dans le cadre de la CCNUCC et visant à renforcer la lutte contre le changement climatique pour contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre leur action pour limiter la hausse à 1,5°C Reference Conseil-FR d'après le dossier d'actualité "COP 21: l'essentiel de l'accord de Paris (10.10.2019 ) et JO L 282, CELEX:22016A1019(01)/fr
  Comment L'accord de Paris doit succéder au protocole de Kyoto à partir de 2020. Texte de l'accord (10.10.2019)
 4. culture · international agreement
  Creat-Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Luach na hOidhreachta Cultúrtha don tSochaí Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rahmenkonvention des Europarates über den Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft
  de
  Comment Faro, 27.10.2005
  Faro Convention | Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society
  en
  Definition text presenting heritage both as a resource for human development, the enhancement of cultural diversity and the promotion of intercultural dialogue, and as part of an economic development model based on the principles of sustainable resource use Reference Council-EN, based on Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Summaries/Html/199.htm [16.11.2018]
  Comment Signed: Faro, 27.10.2005Entry into force: 1.6.2011European Treaty Series (CETS) No. 199Authentic versions: EN-FR
  Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société
  fr
  Definition convention-cadre présentant le patrimoine culturel comme une ressource servant aussi bien au développement humain, à la valorisation des diversités culturelles et à la promotion du dialogue interculturel qu’à un modèle de développement économique suivant les principes d’usage durable des ressources Reference site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Summaries/Html/199.htm (3.4.2012)
  Comment Signature: 27.10.2005 à FaroEntrée en vigueur: 1.6.2011Conseil de l'Europe; STCE n° 199Versions authentiques: EN-FR
 5. health · international agreement
  Creat-Choinbhinsiún maidir le Rialú Tobac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs | FCTC | Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakkonsums | Tabakkontrolle
  de
  Definition internationales Übereinkommen, dessen Unterzeichner (über 160 Staaten) sich verpflichten, Maßnahmen zu ergreifen, um durch Tabakerzeugnisse verursachte Krankheiten und Todesfälle zu verringern Reference Vgl. Europ. Kommission, GD Gesundheit und Verbraucher http://ec.europa.eu/health/ph_information/documents/tobacco_control_de.pdf (13.04.11)
  Comment Genf, 21. Mai 2003; 2005 in Kraft getreten; DIV: cba, 27.02.07, UPD: aka 13.04.11
  FCTC | Framework Convention on Tobacco Control
  en
  Definition international treaty negotiated under WHO auspices, which requires countries to impose restrictions on tobacco advertising, sponsorship and promotion, establish new labelling and clean indoor air controls and strengthen legislation to clamp down on tobacco smuggling Reference Council-EN based on World Health Assembly adopts historic Tobacco Control Pact, http://www.who.int/mediacentre/releases/2003/prwha1/en/index.html (12.3.2010)
  Comment Adopted on 21 May 2003
  CCLAT | Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac | Convention-cadre pour la lutte anti-tabac | Convention-cadre pour la lutte antitabac
  fr
  Definition Premier traité international négocié sous l’égide de l’OMS, qui demande aux pays d’imposer des restrictions sur la publicité, le parrainage et la promotion en faveur du tabac, de mettre en place un nouvel étiquetage, d'adopter des mesures pour assurer la propreté de l’air à l’intérieur des locaux et de renforcer la législation afin de supprimer la contrebande du tabac. Reference Conseil-FR sur la base du communiqué de presse de l'OMS intitulé "L’Assemblée mondiale de la santé adopte un traité de lutte antitabac qui fera date", http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/prwha1/fr/index.html (17.03.2010)
  Comment Elle a été adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé le 21 mai 2003 et est entrée en vigueur le 27 février 2005.
 6. environmental policy · international agreement · climate
  Prótacal Kyoto Reference http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,ga&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=503269:cs&page=1&hwords=Kyoto%7E ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Is gáis cheaptha teasa iad cuid mhór ODSanna ach ní rialaítear iad faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide ná faoi Phrótacal Kyoto a ghabhann leis ar an mbonn go gcuirfear deireadh le ODSanna de réir a chéile faoin bPrótacal.' Reference Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin athmhúnlú, CELEX:32009R1005/GA
  Prótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide Reference Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin athmhúnlú, CELEX:32009R1005/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Language usage "An t-athrú aeráide" an Ghaeilge ar "climate change" (féach "tearma.ie")
  Context "Is gáis cheaptha teasa iad cuid mhór ODSanna ach ní rialaítear iad faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide ná faoi Phrótacal Kyoto a ghabhann leis ar an mbonn go gcuirfear deireadh le ODSanna de réir a chéile faoin bPrótacal" Reference http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,ga&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=503269:cs&page=1&hwords=Kyoto%7E
  Definition Comhaontú idirnáisiúnta i ndáil le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide [IATE:843910 ]. Reference UN unfccc.int/kyoto_prot... (19.11.2008)
  Comment Is príomhthréith Phrótacal Kyoto é go leagtar amach leis cuspóirí ceangailteacha le haghaidh 37 tír thionsclaithe agus le haghaidh an Chomhphobail Eorpaigh i ndáil le hastúchán gáis cheaptha teasa (GCT) a laghdú. Ar an meán, laghdú 5% ar leibhéil 1990 atá i gceist don tréimhse cúig bliana 2008-2012. Glacadh Prótocal Kyoto i Kyoto na Seapáine, an 11 Nollaig 1997 agus tháinig sé i bhfeidhm an 16 Feabhra 2005.
  Kyoto-Protokoll | Kioto | Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen
  de
  Definition 1997 beschlossenes Zusatzprotokoll zur Ausgestaltung des VN-Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen (UNFCCC) IATE:843910 , das verbindliche Ziele für die Verringerung des Ausstoßes von Treibhausgasen festschreibt Reference Council-DE
  Comment das Protokoll trat 2005 in Kraft und sieht vor, den jährl. Treibhausgas-Ausstoß der Industrieländer innerhalb der sog. ersten Verpflichtungsperiode (2008–2012) um durchschnittlich 5,2 % gg. dem Stand von 1990 zu reduzieren; DIV: RSZ 26/07/2002; UPD: aih, 12.1.2012
  Kyoto Protocol | Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
  en
  Definition An international agreement, linked to the United Nations Framework Convention on Climate Change [ IATE:843910 ], which commits industrialised countries to reducing greenhouse gas emissions. Reference UN http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php [22.11.2011]
  Comment Signed: Kyoto, 11.12.1997 Entry into force: 16.2.2005 The major feature of the Kyoto Protocol is that it sets binding targets for 38 industrialised countries and the European community for reducing greenhouse gas (GHG) emissions. These amount to an average of five per cent against 1990 levels over the five-year period 2008-2012. The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan, on 11 December 1997 and entered into force on 16 February 2005.
  Protocole de Kyoto | Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
  fr
  Definition traité international issu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques [ IATE:843910 ], entré en vigueur en février 2005 et ratifié par 172 pays (les Etats-Unis ayant refusé de le ratifier) Reference Conseil-FR
  Comment Signature: Kyoto, 11.12.1997 Entrée en vigueur: 16.2.2005 Ce protocole propose un calendrier de réduction des émissions des 6 gaz à effet de serre [ IATE:835577 ] considérés comme la cause principale du réchauffement climatique. Il comporte des engagements de réduction des émissions pour 38 pays industrialisés, avec une réduction globale de 5,2 % des émissions de CO2 d'ici 2012 par rapport aux émissions de 1990. Pour faciliter la réalisation de ces objectifs, le protocole prévoit, pour les pays concernés, la possibilité de recourir à des mécanismes "de flexibilité" [ IATE:886796 ] en complément des politiques et mesures au niveau national.
Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.