Gaois

A collection of legal and legislative terms in Irish extracted from the European Union's multilingual terminology database. More information »

7 results

 1. climate change policy · United Nations
  an Mheitheal ad hoc um Chomhaontú Pháras Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement
  en
  Definition United Nations working group established in the framework of the Paris Agreement [ IATE:3567281 ], responsible for preparing for the entry into force of the Agreement Reference Council-EN, based on: Paris Agreement, FCCC/CP/2015/L.9, points 7 and 8, http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf [4.1.2016]
  Comment See Paris Agreement [ IATE:3567281 ]
  Groupe de travail spécial de l'Accord de Paris
  fr
  Definition groupe de travail des Nations unies créé dans le cadre de l'accord de Paris [ IATE:3567281 ] et chargé de préparer l'entrée en vigueur de l'accord Reference Conseil-FR d'après le texte de l'accord de Paris, points 7 et 8, http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09f.pdf
 2. international agreement
  an Comhaontú arna dhréachtú chun Airteagal V de Phrótacal Uimh. II de Chonradh na Bruiséile arna leasú ag na Prótacail a síníodh i bPáras ar an 23 Deireadh Fómhair 1954 a chur chun feidhme Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Abkommen in Durchführung des Artikels 5 des Protokolls Nr. II des Brüsseler Vertrages in der durch die in Paris am 23. Oktober 1954 unterzeichneten Protokolle geänderten Fassung
  de
  Definition Brüsseler Vertrag: Vertrag über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zusammenarbeit und über kollektive Selbstverteidigung (17.03.1948). Protokoll Nr.II: Protokoll über die Streitkräfte der Westeuropäischen Union (23.10.1954). Reference ---
  Comment CONTEXT: Kontext: WEU.;MISC: Paris, 14.12.1957
  Agreement drawn up in implementation of Article V of Protocol Nº II of the Brussels Treaty as modified by the Protocols signed at Paris on 23rd October 1954
  en
  Comment MISC: Paris, 14.12.1957.
  Accord conclu en exécution de l'article V du Protocole nº II du Traité de Bruxelles, modifié par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954
  fr
 3. international affairs · climate change policy · United Nations
  CMA Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16, chun na sainmhínithe atá i mír 1 den Airteagal seo a leasú nó a scriosadh, nó sainmhínithe nua a chur léi, chun an mhír sin a chur in oiriúint d’fhorbairtí eolaíochta nó do dhul chun cinn teicniúil agus chun a áirithiú go mbeidh comhsheasmhacht idir na sainmhínithe sin agus aon athruithe ar na sainmhínithe ábhartha i dTreoirlínte IPCC faoi mar a glacadh iad ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC nó ag Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras.' Reference Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE, CELEX:32018R0841/GA
  als Tagung der Vertragsparteien des Übereinkommens von Paris dienende Konferenz der Vertragsparteien
  de
  Comment XREF: Übereinkommen von Paris IATE:3567281
  Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement | CMA
  en
  Definition negotiating body that oversees the implementation of the Paris Agreement and takes decisions to promote its effective implementation Reference Council-EN, based on: United Nations Framework Convention on Climate Change, (Home > Bodies > Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA)), http://unfccc.int/bodies/body/9968.php [4.1.2017]
  Comment See also: - Conference of the Parties [ IATE:884905 ]- Paris Agreement [ IATE:3567281 ]
  CMA | Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris
  fr
  Definition organe qui supervise la mise en œuvre de l'accord de Paris et prend des décisions en vue de promouvoir cette mise en œuvre Reference Conseil-FR, d'après le site de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, http://unfccc.int/bodies/body/9968.php [20.1.2017] et http://newsroom.unfccc.int/fr/actualités/l-accord-historique-sur-le-climat-sur-le-point-d-entrer-en-vigueur/ [13.9.2017]
 4. international agreement · peace
  Comhaontú Síochána Dayton Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Dayton-Vertrag | Dayton-Abkommen | Allgemeines Rahmenabkommen für den Frieden in Bosnien und Herzegowina | Friedensübereinkommen | Allgemeines Rahmenübereinkommen für den Frieden in Bosnien und Herzegowina | Abkommen von Paris | Abkommen von Dayton | Dayton-Friedensübereinkommen | Dayton-Friedensabkommen
  de
  Definition Übereinkommen zwischen Bosnien und Herzegowina, Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien über eine Friedensregelung für Bosnien und Herzegowina Reference Wortlaut des Übereinkommens (EN) http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380 <12.10.11>
  Comment Paris, 14. 12. 1995; UPD: st 12.10.11
  General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina | Dayton Agreement | Dayton Peace Agreement | GFAP | Dayton/Paris Agreement | DPA | Dayton/Paris Peace Agreement
  en
  Comment Signed on 14 December 1995 at the Paris Peace Conference.
  Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine | accord de paix de Dayton
  fr
  Definition accord conclu entre la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la République fédérative de Yougoslavie concernant un règlement de paix pour la Bosnie-Herzégovine Reference Conseil-FR, d'après le texte de l'accord, http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1031(1995) [2.10.2017]
  Comment Signé le 14 décembre 1995 à la Conférence de paix de Paris.Texte de l'accord: http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1031(1995) [2.10.2017]
 5. international agreement · animal health
  an Comhaontú Idirnáisiúnta maidir le Cruthú Oifig Idirnáisiúnta um Shláinte Ainmhithe i bPáras Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Internationales Übereinkommen zur Errichtung eines Internationalen Tierseuchenamts in Paris
  de
  Comment MISC: Paris, 25.01.1924.
  International Agreement for the Creation of an International Office for Epizootics in Paris
  en
  Comment MISC: Paris, 1924;UPDATED: 26.6.00
  Arrangement international pour la création, à Paris, d'un Office international des épizooties
  fr
  Comment MISC: Signature: 1924.01.25 Paris
 6. international agreement · climate change policy · United Nations
  leabhar rialacha Chomhaontú Pháras Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Paris Agreement rules | Paris Agreement rule book | Paris Agreement rulebook
  en
  Definition document establishing the rules and processes needed to provide the operational guidance for fulfilling the ambition of the Paris Agreement and providing clarity on countries’ efforts to reach the global goal Reference COUNCIL-EN based on 'INSIDER: Crafting the Paris Agreement’s Rule Book – Tasks at COP22' on World Resources Institute website, http://www.wri.org/blog/2016/11/insider-crafting-paris-agreements-rule-book-tasks-cop-22 [31.3.2017]
  Comment It will provide details on the communication of countries' efforts regarding adaptation, climate finance, transfer of technology and capacity building, as well as by what means they will be held accountable for their commitments; how their collective efforts can be reviewed and supported, and on how a process can be established for facilitating implementation and promoting compliance. The aim is to have the rulebook completed by 2018.
 7. international agreement · climate change policy
  Comhaontú Pháras Reference Conclúidí ón gComhairle (15 Feabhra 2016) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/ga/pdf [26.9.2016]Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context "Comhaontú uaillmhianach, cothrom, cothromasach atá ceangailteach ó thaobh dlí de is ea Comhaontú Pháras." Reference Conclúidí ón gComhairle (15 Feabhra 2016) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/ga/pdf [26.9.2016]
  Comhaontú Pháras faoi Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Reference Comhairle-GA, bunaithe ar "Ag dul i ngleic leis an athrú aeráide ..." http://www.consilium.europa.eu/ga/policies/climate-change [26.9.2016]
  ga
  Context "Bhí sé ar cheann de na príomhpháirtithe i bhforbairt Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC) agus Phrótacal Kyoto agus le gairid Comhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide." Reference Suíomh gréasáin na Comhairle : http://www.consilium.europa.eu/ga/policies/climate-change [26.9.2016]
  Comhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide Reference Conclúidí ón gComhairle (15 Feabhra 2016) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/ga/pdf [26.9.2016]Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context "Is díol sásaimh don Chomhairle Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú Aeráide, ar suntasach an t-éacht é don chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide agus don iltaobhachas." Reference Conclúidí ón gComhairle (15 Feabhra 2016) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/ga/pdf [26.9.2016]
  Definition comhaontú idirnáisiúnta a glacadh ag COP21, lena mbunaítear bearta chun astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin a laghdú, a mbeidh feidhm aige ó 2020 ar aghaidh agus arb é is cuspóir leis meánmhéadú domhanda na teochta a choinneáil go láidir faoi bhun 2 °C níos airde ná na leibhéil réamhthionsclaíocha Reference Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
  Comment COP21, féach IATE:3568046
  Pariser Übereinkommen | Pariser Klimaschutzübereinkommen | Pariser Klimaschutz-Abkommen | Übereinkommen von Paris | Pariser Klimaschutzvertrag
  de
  Definition Übereinkommen, in dem sich alle Staaten verbindliche Minderungsziele setzen und das neben der Minderung von Treibhausgasemissionen auch Anpassung an den Klimawandel, finanzielle Unterstützung von Entwicklungsländern, Technologie, Kapazitätsaufbau sowie Transparenz über Klimaschutzmaßnahmen und Unterstützungsleistungen umfasst Reference vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit http://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/pariser-abkommen/#c33180 (28.9.17)
  Comment Geschlossen: 12.12.2015 (21. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, COP 21 IATE:3568046 ), Inkrafttreten: 4. November 2016 Wortlaut des Übereinkommens: CELEX:22016A1019(01)/DE
  Paris climate agreement | Paris Agreement on climate change | COP 21 agreement | COP21 agreement | Paris Agreement | Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change
  en
  Definition international agreement adopted at COP21 1 establishing carbon dioxide reduction measures applicable from 2020, in order to hold the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels Reference Council-EN, based on: UNFCCC > Newsroom > Paris Agreement adopted > Adoption of the Paris Agreement, 12 December 2015 (20.3.2019)
  Comment 1 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change
  accord de Paris sur le changement climatique | accord de Paris sur le climat | accord de Paris
  fr
  Definition accord international adopté lors de la COP21 dans le cadre de la CCNUCC et visant à renforcer la lutte contre le changement climatique pour contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre leur action pour limiter la hausse à 1,5°C Reference Conseil-FR d'après le dossier d'actualité "COP 21: l'essentiel de l'accord de Paris (10.10.2019 ) et JO L 282, CELEX:22016A1019(01)/fr
  Comment L'accord de Paris doit succéder au protocole de Kyoto à partir de 2020. Texte de l'accord (10.10.2019)
Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.