Gaois

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

26 results

 1. INTERNATIONAL RELATIONS|international balance · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · SOCIAL QUESTIONS|migration · EUROPEAN UNION|European construction|European Union|area of freedom, security and justice
  Rialachán Eurodac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  "Rialachán (CE) Uimh. 2725/2000 ón gComhairle an 11 Nollaig 2000 maidir le ""Eurodac"" a bhunú chun méarloirg a chur i gcomparáid chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath a chur i bhfeidhm go héifeachtach" Reference "Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais, CELEX:32013R0603/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí Reference "Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais, CELEX:32013R0603/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  "Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 des Rates vom 11. Dezember 2000 über die Einrichtung von ""Eurodac"" für den Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der effektiven Anwendung des Dubliner Übereinkommens" | Eurodac-Verordnung
  de
  Comment "XREF: EURODAC IATE:870701 ;DIV: cf 24/04/2002, UPD: hm, 7.8.2009"
  Eurodac Regulation | Regulation (EU) No 603/2013 on the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes | Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention
  en
  règlement Eurodac | Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives | "Règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système ""Eurodac"" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin"
  fr
 2. SOCIAL QUESTIONS|migration · INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy|cooperation policy|European cooperation · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  Rialachán (AE) 2019/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le líonra Eorpach oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú Reference "Togra le haghaidh Rialachán maidir le líonra Eorpach oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú (athmhúnlú)"
  ga
  an Rialachán maidir le hoifigigh idirchaidrimh inimirce Reference Comhairle-GA
  ga
  ILO Regulation | Regulation (EU) 2019/1240 of the European Parliament and of the Council on the creation of a European network of immigration liaison officers | Council Regulation (EC) No 377/2004 of 19 February 2004 on the creation of an immigration liaison officers network
  en
  "règlement relatif aux officiers de liaison ""Immigration""" | "règlement (UE) 2019/1240 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison ""Immigration"" (refonte)" | "règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison ""Immigration"""
  fr
 3. EUROPEAN UNION|European Union law · ECONOMICS|economic policy|economic support
  an Rialachán <i>de minimis</i> Reference "'An Coimisiún Eorpach,' https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6622705_ga [2.11.2020] ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Context 'Go luath in 2019, sheol ArdStiúrthóireacht na hIomaíochta comhairliúchán saindírithe ar shraith rialachán agus treoirlínte státchabhrach lena n-áirítear an Rialachán De Minimis agus Rialachán Ginearálta na Blocdhíolúine, chomh maith le roinnt treoirlínte tábhachtacha faoi státchabhair.' Reference "'Tuarascáil Bhliantúil 2019,' an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, https://dbei.gov.ie/en/Publications/Publication-files/RGFN-Tuarascail-Bhliantuil-2019.pdf [2.11.2020]"
  De-minimis-Verordnung
  de
  de minimis Regulation
  en
  Definition "Commission Regulation (EU) No 1407/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid, which establishes which State aid is of minor importance and therefore exempt from the notification requirement of Article 108 (3) of the Treaty" Reference "COM-EN, based on:COMMUNICATION - Coordinated economic response to the COVID-19 Outbreak"
  règlement (CE) no 1998/2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis | règlement de minimis
  fr
  Comment "Voir aussi: règle «de minimis»"
 4. ENVIRONMENT|deterioration of the environment|nuisance|pollutant|pesticide residue · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Feabhra 2005 maidir le huasleibhéil iarmhar lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha de bhunadh plandaí nó ainmhíoch nó ar bhia agus ar bheatha den sórt sin Reference Téarmeolaithe COM-GA
  ga
  Rialachán UI Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context '... thairis sin, le hathbhreithniú an Rialacháin UI dhéanfaí breis trédhearcachta a thionscnamh i gcomhair na n-úsáideoirí deiridh go léir. Le tiomsú na substaintí go léir agus a bhforálacha a bhaineann le UI i rialachán Coimisiúin amháin le cur in ionad na gceithre iarscríbhinn atá ann d'fheabhsófaí inléiteacht agus tuiscint, go háirithe má shórtáiltear iad de réir na haibítre.' Reference "Togra le haghaidh Rialachán lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail ag bunú teorainneacha iarmhar do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh cógaseolaíochta de in earraí bia de bhunadh ainmhíoch, lena n aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90, CELEX:52007PC0194/GA"
  Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Feabhra 2005 maidir le huasleibhéil d’iarmhair lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha de bhunadh plandaí nó ainmhíoch nó ar bhia agus ar bheatha den sórt sin Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Gan dochar d’fhorálacha sonracha atá leagtha amach sa Rialachán seo ná do ghníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo, ba cheart go mbeadh feidhm ag na huasleibhéil d’iarmhair lotnaidicídí atá leagtha amach i ndlí ábhartha an Aontais, go háirithe i Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Feabhra 2005 maidir le huasleibhéil d’iarmhair lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha de bhunadh plandaí nó ainmhíoch nó ar bhia agus ar bheatha den sórt sin (15).' Reference "Rialachán (AE) Uimh. 609/2013 maidir le bia a cheaptar lena úsáid mar bhia do naíonáin agus do leanaí óga, maidir le bia chun críocha speisialta míochaine, agus maidir le hionadach ar an aiste bia iomlán chun meáchan a rialú agus lena n-aisghairtear Treoir 92/52/CEE ón gComhairle, Treoir 96/8/CE ón gCoimisiún, Treoir 1999/21/CE ón gCoimisiún, Treoir 2006/125/CE ón gCoimisiún, Treoir 2006/141/CE ón gCoimisiún, Treoir 2009/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 41/2009 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 953/2009 ón gCoimisiún, CELEX:32013R0609/GA"
  Verordnung über Rückstandshöchstgehalte | Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Februar 2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs
  de
  MRL Regulation | Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council of 23 February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin
  en
  Definition regulation stipulating the maximum amount of pesticide residue that is expected to remain on food products when a pesticide is used according to label directions, that will not be a concern to human health Reference "COM-EN, based on: Wikipedia. 'Maximum residue limit' (6.5.2020)"
  règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale | règlement LMR
  fr
  Definition "règlement établissant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale, en vue d'assurer un degré élevé de protection des consommateurs et en se basant sur le principe des bonnes pratiques agricoles" Reference "COM-FR, d'après:Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil"
 5. LAW|civil law
  Rialachán (CE) Uimh. 4/2009 ón gComhairle an 18 Nollaig 2008 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus comhar in ábhair a bhaineann le hoibleagáidí cothabhála Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán maidir le Cothabháil Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen | Verordnung zu Unterhaltspflichten
  de
  Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations | Maintenance Regulation
  en
  Definition "European Union Regulation on conflict of law issues regarding maintenance obligations arising from a family relationship, parentage, marriage or affinity" Reference "COM-EN and COM-Terminology Coordination, based on:- Wikipedia. Maintenance regulation (26.10.2021)- Council Regulation (EC) No 4/2009 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations"
  règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires | règlement sur les obligations alimentaires
  fr
  Definition instrument en vigueur dans l’Union européenne, qui établit, en matière d’obligations alimentaires, une série de règles sur la compétence et la loi applicable et de dispositions simplifiant et accélérant la reconnaissance et l’exécution des décisions et qui instaure un système de coopération entre les autorités centrales ainsi qu'un ensemble de mesures d’assistance juridique Reference "COM-FR, d’après:- Règlement (CE) n o 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires- Site de l’Académie de droit européen (ERA) - EU Civil Justice Training Modules > Training module on cross-border divorce and maintenance > bas de page: e-learning course on cross-border divorce and maintenance –French > Les affaires transfrontalières de divorce et d'obligations alimentaires: Compétence et loi applicable > Recouvrement transfrontalier des obligations alimentaires en Europe"
 6. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries
  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2008 ón gComhairle lena mbunaítear córas Comhphobail chun iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a chosc, a dhíspreagadh agus a dhíothú, lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 2847/93, (CE) Uimh. 1936/2001 agus (CE) Uimh. 601/2004 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 1093/94 agus (CE) Uimh. 1447/1999 Reference "Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle, CELEX:32013R1380/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  an Rialachán maidir le hIascaireacht NNN Reference "Comhairle-GA, bunaithe ar:Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle, CELEX:32013R1380/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 über ein Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei | IUU-Fischerei-Verordnung | IUU-Fischereiverordnung
  de
  Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealing Regulations (EC) No 1093/94 and (EC) No 1447/1999 | IUU Regulation
  en
  règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 | règlement INN
  fr
 7. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries
  an Rialachán um Rialú Reference "Rialachán (AE) 2017/2403 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle CELEX:32017R2403"
  ga
  Context 'Glacadh Rialachán (CE) Uimh. 1005/2008 (8) ón gComhairle (“Rialachán NNN”) maidir le hiascaireacht ag an am céanna le FAR agus glacadh Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 (9) ón gComhairle (“an Rialachán um Rialú”) bliain ina dhiaidh sin. Is iad na trí Rialachán sin trí cholún cur chun feidhme fhorálacha an CBI maidir le rialú agus forfheidhmiú.' Reference "Rialachán (AE) 2017/2403 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle CELEX:32017R2403"
  an Rialachán maidir le Rialú ar Iascach Reference "Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle, agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 768/2005, (CE) Uimh. 1967/2006, (CE) Uimh. 1005/2008, agus Rialachán (AE) Uimh. 2016/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialú ar iascach"
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 lena mbunaítear córas rialaithe de chuid an Aontais chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú Reference "Comhairle-GA, bunaithe ar ""Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle an 20 Samhain 2009, lena mbunaítear córas rialaithe Comhphobail chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú"" in Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000"
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 lena mbunaítear córas rialaithe Comhphobail chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú Reference " Rialachán (AE) 1379/2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe (21.10.2019)"
  ga
  Context 'Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle an 20 Samhain 2009, lena mbunaítear córas rialaithe Comhphobail chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú, lena leasaítear Rialacháin (CE)847/96, (CE) Uimh. 2371/2002, (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 768/2005, (CE) Uimh. 2115/2005, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006. (CE) Uimh. 509/2007, (CE) Uimh. 676/2007, (CE) Uimh. 1098/2007, (CE) Uimh. 1300/2008, (CE) Uimh. 1342/2008, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 2847/93, (CE) Uimh. 1627/94 agus (CE) Uimh. 1966/2006, (IO L 343, 22.12.2009, p. 1).' Reference " Rialachán (AE) 1379/2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe (21.10.2019)"
  Kontrollverordnung | Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 zur Einführung einer Kontrollregelung der Union zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik | Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik
  de
  Definition "Verordnung, mit der eine gemeinschaftliche Kontroll-, Inspektions- und Durchsetzungsregelung (""gemeinschaftliche Kontrollregelung"") erlassen wird, mit der die Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik sichergestellt werden soll" Reference "Council-DE, vgl. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 404/2011 der Kommission vom 8. April 2011 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates zur Einführung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik, Art.1 (ABl. L_112/2011, S. 1)"
  Control Regulation | fisheries control regulation | Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Union control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy | Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy
  en
  Definition Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Union control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy Reference "Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Union control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy"
  Comment Amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006
  règlement de contrôle | Règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche | Règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
  fr
  Definition Règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche Reference "CELEX:32009R1224/FR"
  Comment Modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006.
 8. LAW|criminal law · FINANCE|financial institutions and credit
  Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le rialuithe ar airgead tirim a thagann isteach sa Chomhphobal nó a imíonn as Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Rialachán maidir le rialuithe ar airgead tirim Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Überwachung von Barmitteln, die in die Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft verbracht werden | Verordnung über die Überwachung von Barmitteln
  de
  Cash-Control Regulation | Cash Controls Regulation | Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community
  en
  règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté | règlement sur le contrôle des mouvements d'argent liquide
  fr
  Definition règlement qui complète les dispositions de la directive 91/308/CEE concernant les transactions effectuées à travers les institutions financières, les établissements de crédit et certaines professions, en établissant des règles harmonisées concernant le contrôle, par les autorités compétentes, des mouvements d'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté Reference "règlement (CE) n° 1889/2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté CELEX:32005R1889/FR"
 9. SCIENCE|natural and applied sciences|physical sciences|chemistry · POLITICS|executive power and public service|administrative law · ENVIRONMENT · EUROPEAN UNION · SOCIAL QUESTIONS|health
  Rialachán maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán Reference Comhairle-GA, bunaithe ar EN
  ga
  REACH Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán Reference Comhairle-GA, bunaithe ar EN
  ga
  Clárú, Meastóireacht, Údarú, agus Srianadh Ceimiceán Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe | REACH-Verordnung | REACH | Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) und zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur | Chemikalien
  de
  Definition Verordnung der Europäischen Union, die erlassen wurde, um den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den Risiken, die durch Chemikalien entstehen können, zu verbessern und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie der EU zu erhöhen Reference "ECHA > Gesetzgebung > REACH > REACH verstehen (4.11.2021)"
  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation | REACH Regulation | REACH | Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals and establishing a European Chemicals Agency | Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals | reach regulation | chemicals regulation
  en
  Definition EU regulation adopted in 2006 establishing procedures for collecting and assessing information on the properties and hazards of chemicals manufactured and marketed in the EU Reference "Council-EN, based on: European Chemicals Agency > Legislation > REACH > Understanding REACH (19.7.2021)"
  règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques et les restrictions applicables à ces substances | règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques | règlement REACH | REACH | Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques | enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques et restrictions applicables à ces substances | Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques | Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques
  fr
  Definition règlement européen adopté en 2006 qui permet de recenser, d’évaluer et de contrôler les substances chimiques fabriquées, importées, mises sur le marché européen, en imposant à tout professionnel utilisant des substances chimiques de les évaluer et de gérer systématiquement les risques qu'elles peuvent représenter pour la santé et l'environnement Reference "Conseil-FR, d'après: - site de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), Accueil > Législation > REACH > Comprendre REACH (5.6.2021)- Ministère de la transition écologique (FR), Accueil > Politiques publiques / de A à Z > Santé environnement > Produits chimiques > La réglementation REACH (5.6.2021)- site environnement.brussels > Thèmes > Santé - Sécurité > Les produits dangereux > Le règlement REACH (5.6.2021)"
  Comment Entré en vigueur le 1.6.2007.
  Comment "Conseil-FR, d'après: - site de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), Accueil > Législation > REACH > Comprendre REACH (5.6.2021)- Ministère de la transition écologique (FR), Accueil > Politiques publiques / de A à Z > Santé environnement > Produits chimiques > La réglementation REACH (5.6.2021)- site environnement.brussels > Thèmes > Santé - Sécurité > Les produits dangereux > Le règlement REACH (5.6.2021)"
 10. EUROPEAN UNION · TRADE|consumption|consumer
  an Rialachán maidir le comhar ar mhaithe le cosaint tomhaltóirí Reference "Rialachán (AE) Uimh. 954/2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú, CELEX:32011R0954/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2004 maidir le comhar idir údaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe um chosaint tomhaltóirí a fhorfheidhmiú Reference "Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004, CELEX:32010R1177/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  CPC-Verordnung | Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden | Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz
  de
  CPC Regulation | Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws | Consumer Protection Cooperation Regulation | Regulation on consumer protection cooperation
  en
  Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs | règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs | règlement CPC
  fr
 11. ENVIRONMENT|environmental policy|environmental protection
  rialachán CITES Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle an 9 Nollaig 1996 maidir le speicis fauna agus flora fiáine a chosaint trí thrádáil iontu a rialáil Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung (EG) Nr. 338 des vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels | EU-Artenschutzverordnung | EG-Artenschutzverordnung
  de
  Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein | CITES regulation
  en
  Definition "regulation that aims to protect species of wild fauna and flora and to guarantee their conservation by regulating trade therein in compliance with the objectives, principles and provisions of the CITES Convention [ IATE:777811 ]" Reference "Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein CELEX:31997R0338/EN"
  Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce | règlement CITES
  fr
  Definition "Règlement visant à protéger les espèces menacées de faune et de flore par le contrôle du commerce international des spécimens de ces espèces, conformément à la Convention CITES [ IATE:777811 ]" Reference "Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce CELEX:31997R0338/FR"
 12. SOCIAL QUESTIONS|migration · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · LAW|international law|private international law
  Rialachán Bhaile Átha Cliath Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Iarrann an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún smaoineamh ar Airteagal 8(4) den Athmhúnlú ar Rialachán Bhaile Átha Cliath a athbhreithniú, gan dochar dá cheart tionscnaimh, nuair a rialóidh an Chúirt Bhreithiúnais ar Chás C-648/11 MA agus Grúpaí Eile vs. An Rúnaí Stáit don Roinn Baile agus ar a dhéanaí faoi na teorainneacha ama a leagtar amach in Airteagal 46 de Rialachán Bhaile Átha Cliath.' Reference "Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát, CELEX:32013R0604/GA"
  Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát Reference "Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát, CELEX:32013R0604/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Dublin-Verordnung | Dublin I | II-Verordnung | III-Verordnung | Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist | Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist
  de
  Comment "Ersetzt das Dubliner Übereinkommen IATE:802999 . Seit Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 im Juli 2013 (in allen EU-Mitgliedstaaten sowie in Norwegen, Island und der Schweiz) gelten Bezugnahmen auf die aufgehobene VO 343/2003 als Bezugnahmen auf VO 604/2013 und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in deren Anhang II zu lesen. Ref.: VO 604/2013, Art. 48 CELEX:32013R0604/DE UPD: aih, 1.10.13, aka 9.10.13"
  Dublin Regulation | Dublin II regulation | Dublin III regulation | Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person | Regulation (EC) No 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national | Regulation (EU) No 343/2003
  en
  Comment "NB: Replaces the Dublin Convention ( IATE:802999 ). As of the entry into force of Regulation (EU) No 604/2013 in July 2013, references to the repealed Regulation (EC) No 343/2003 (Dublin II Regulation) are to be construed as references to the 2013 Regulation and read in accordance with the correlation table in Annex II to the 2013 Regulation. For information on the applicability of the 2013 Regulation as from 1 January 2014, see Article 49. REF:Council-EN, based on Article 48 of Regulation (EU) No 604/2013, CELEX:32013R0604/EN ."
  règlement de Dublin | Dublin II | Dublin III | Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers | Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
  fr
  Comment "Remplace la convention de Dublin IATE:802999 Depuis l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 604/2013 (""règlement Dublin III""), en juillet 2013, les références faites au règlement (CE) n° 343/2003 (""règlement Dublin II"") s’entendent comme faites au règlement 604/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II dudit règlement. Pour plus d'informations sur l'applicabilité dudit règlement à partir du 1/1/2014, voir l'article 49. Réf.: Conseil-FR, sur la base de l'article 48 du règlement (UE) n° 604/2013, CELEX:32013R0604/FR"
 13. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · SOCIAL QUESTIONS|health|pharmaceutical industry · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|means of agricultural production|means of agricultural production · PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH|research and intellectual property|intellectual property
  an Rialachán maidir le deimhnithe forlíontacha cosanta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 maidir leis an deimhniú forlíontach cosanta le haghaidh táirgí íocshláinte Reference "Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 maidir leis an deimhniú forlíontach cosanta le haghaidh táirgí íocshláinte, CELEX:32009R0469/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Verordnung (EG) Nr. 469/2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel | ESZ-Verordnung
  de
  SPC Regulation | EU SPC Regulation | Regulation on Supplementary Protection Certificates | Regulation (EC) No 469/2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products
  en
  Comment Entry into force: 6.7.2009
  règlement CCP | règlement relatif au certificat complémentaire de protection | règlement (CE) n° 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments
  fr
 14. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|regulation (EU) · LAW|international law|private international law|rights of aliens|admission of aliens|visa policy
  Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle an 15 Márta 2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin Reference "Rialachán (AE) Uimh. 1289/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin"
  ga
  Rialachán (CE) 539/2001 ón gComhairle an 15 Márta 2001 lena liostaítear na tríú tíortha a gcaithfidh a náisiúnaithe víosaí a bheith acu agus iad ag dul thar theorainneacha agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaithe díolmhaithe ón gceanglas sin Reference "Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)"
  ga
  Language usage tá an focal 'seachtracha' in easnamh sa teideal anseo
  Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle an 15 Márta 2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin Reference "Rialachán (AE) 2018/1806 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (códú)"
  ga
  Language usage Níl aon rud mícheart leis an teideal seo ach moltar leagan eile a úsáid as seo amach
  an Rialachán Víosaí Reference Comhairle-GA
  ga
  Language usage Leagan inghlactha féideartha eile de réir an chomhthéacs: 'Rialachán na Víosaí'
  Comment Na téarmaí san iontráil seo a ngabhann an nod *CINNEADH leo, baineann siad le bailiúchán sonrach de theidil gníomhartha nár aistríodh go Gaeilge ach a bhfuil leaganacha iomadúla díobh luaite i reachtaíocht eile agus ar gá leagan comhsheasmhach amháin a shocrú. Meastar nach gá aon reachtaíocht a cheartú i gcás théarmaí an bhailiúcháin seo.
  Visum-Verordnung | Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind | Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind | Visumverordnung
  de
  Visa Regulation | Regulation (EU) 2018/1806 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement | Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement
  en
  règlement sur les visas | Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation | règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation | "règlement ""visas""" | règlement relatif aux visas
  fr
 15. EUROPEAN UNION · SOCIAL QUESTIONS|social protection|social security
  Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta Reference "Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme, CELEX:32009R0987/GA"
  ga
  Context """Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme""" Reference "Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme, CELEX:32009R0987/GA"
  an Rialachán maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta Reference Comhairle-GA
  ga
  Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit
  de
  Social Security Coordination Regulation | Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems
  en
  règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
  fr
  Definition règlement établissant des règles communes pour protéger les droits en matière de sécurité sociale des personnes se déplaçant dans l’UE (ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse) Reference "Conseil-FR d'après EurLex > Synthèse de la législation de l'UE, Coordination des systèmes de sécurité sociale, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:c10521 [24.8.2017]"
 16. EUROPEAN UNION · SOCIAL QUESTIONS|social protection|social security
  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme Reference "Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme, CELEX:32009R0987/GA"
  ga
  Context """Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme""" Reference "Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme, CELEX:32009R0987/GA"
  an tslándáil shóisialta - rialachán cur chun feidhme Reference Comhairle-GA
  ga
  Verordnung (EG) Nr. 987/2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit
  de
  Comment "Siehe auch Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit IATE:3521770"
  Regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems | social security – implementing regulation | Social Security Coordination Regulation
  en
  Definition Regulation implementing the Social Security Coordination Regulation Reference Council-EN
  Comment "See also IATE:3521770 for the Social Security Coordination Regulation (Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems), CELEX:32004R0883R(01)/EN"
  règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
  fr
  Definition règlement mettant en oeuvre le règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale Reference Conseil-FR
  Comment "Voir aussi: IATE:3521770 pour le règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( CELEX:32004R0883R(01)/fr"
 17. LAW|civil law · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|regulation (EU)
  an Rialachán maidir le Fianaise a Ghlacadh Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001 maidir le comhar idir cúirteanna na mBallstát le linn fianaise a ghlacadh in ábhair shibhialta nó thráchtála Reference "Rialachán (AE) 2020/1783 maidir le comhar idir cúirteanna na mBallstát le linn fianaise a ghlacadh in ábhair shibhialta nó thráchtála (fianaise a ghlacadh) (athmhúnlú), CELEX:32020R1783/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Beweisaufnahmeverordnung | Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 über die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Bereich der Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen
  de
  Definition Verordnung mit dem Ziel, die Zusammenarbeit der Justizbehörden zwischen den EU-Staaten zu verbessern und zu vereinfachen und die Beweisaufnahme bei Gerichtsverfahren in Zivil- und Handelssachen zu beschleunigen Reference "Council-DE gestützt auf EUR-Lex, Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen - Zusammenfassung (7.8.2020)"
  Comment "XREF: Beweisaufnahme (EN ""taking of evidence"")"
  Taking of Evidence Regulation | Regulation (EC) No 1206/2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters
  en
  Definition regulation which aims to improve, simplify and accelerate cooperation when a court of an EU country dealing with a civil or commercial case either requests a court of another EU country to take evidence, or requests permission to gather evidence directly itself in another EU country Reference "Council-EN based on:- Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters- European e-Justice Portal > Court procedures > Civil cases > Taking of evidence (11.2.2021)"
  Comment "Text as originally adopted on 28 May 2001 / Consolidated version of 4 December 2008. The 2001 regulation is due to be replaced by Regulation (EU) 2020/1783 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters (taking of evidence) (recast) on 1 July 2022, apart from a few provisions (see Article 35 of the 2020 Regulation).NB: The taking of evidence includes the examination of a person (e.g. hearing of a witness) and the inspection of documents or objects (e.g. visiting the scene of an occurrence). The procedure can only be used for judicial proceedings in civil or commercial matters which have either commenced or are being contemplated."
  règlement sur l'obtention des preuves | règlement (CE) nº 1206/2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
  fr
  Definition règlement européen visant à améliorer et à simplifier la coopération judiciaire entre les pays de l’UE et à accélérer l’obtention de preuves dans les procédures judiciaires en matière civile et commerciale Reference "Conseil-FR, d'après le site EUR-Lex du droit de l'Union européenne, ""Obtention des preuves en matière civile et commerciale"" (12.8.2020)"
 18. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|regulation (EU) · ENVIRONMENT|environmental policy|pollution control measures
  Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Eanáir 2006 maidir le bunú Clár Eorpach ar Scaoileadh agus Aistriú Truailleán Reference "Togra le haghaidh Rialachán maidir leis an tuairisciú ar shonraí comhshaoil ó shuiteálacha tionsclaíocha agus lena mbunaítear an Tairseach um Astaíochtaí Tionsclaíocha,CELEX:52022PC0157/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Rialachán maidir le PRTR Eorpach Reference "Togra le haghaidh Rialachán maidir leis an tuairisciú ar shonraí comhshaoil ó shuiteálacha tionsclaíocha agus lena mbunaítear an Tairseach um Astaíochtaí Tionsclaíocha,CELEX:52022PC0157/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  E-PRTR Regulation | Regulation (EC) No 166/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register
  en
  Definition regulation which aims to enhance public access to environmental information through the establishment of a coherent and integrated E-PRTR, thereby contributing to the prevention and reduction of pollution, delivering data for policy makers and facilitating public participation in environmental decision making Reference "European Commission Directorate-General for Environment > Guidance Document for the implementation of the European PRTR (2.6.2022)"
  règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants | règlement E-PRTR
  fr
 19. AGRI-FOODSTUFFS
  Rialachán (CE) Uimh. 258/97 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bianna núíosacha agus comhábhair bia núíosaigh Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  rialachán maidir le bianna núíosacha Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über neuartige Lebensmittel, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 1852/2001 der Kommission | Verordnung über neuartige Lebensmittel
  de
  Comment "XREF: neuartiges Lebensmittel IATE:47891"
  Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on novel foods, amending Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 1852/2001 | novel foods regulation
  en
  Definition "Regulation laying out detailed rules for the authorisation of novel foods [ IATE:47891 ], ingredients [ IATE:873131 ] and processes" Reference "Council-EN, based on European Commission - Fact sheet, Questions and Answers: New Regulation on Novel Food http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5875_en.pdf [26.7.2018]"
  Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission | règlement relatif aux nouveaux aliments
  fr
  Definition règlement visant à permettre aux entreprises de commercialiser plus facilement des aliments nouveaux et innovants sur le marché de l'UE, tout en conservant un niveau de sécurité alimentaire élevé pour les consommateurs européens Reference "Conseil-FR, d'après le site de la Commission européenne - Fiche d'information, Questions et réponses: nouveau règlement sur les nouveaux aliments; http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5875_fr.pdf [26.7.2018]"
 20. LAW · PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH|research and intellectual property|intellectual property
  Unionsmarkenverordnung | Gemeinschaftsmarkenverordnung | GMV | Verordnung über die Gemeinschaftsmarke
  de
  Definition Verordnung von 2015 zur Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung von 2009 Reference Council-DE
  Comment "Mit der VO (EU) 2015/2424 CELEX:312015R2424/DE (am 23. März 2016 in Kraft) werdenVO (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und VO (EG) 2868/95 der Kommission zur Durchführung der VO (EG) 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke geändertund VO (EG) 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren aufgehoben."
  European Union trade mark Regulation | EU trade mark Regulation | Regulation (EU) 2015/2424 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) | Community trade mark regulation | CTMR | Regulation on the Community trade mark | Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark
  en
  Definition 2015 Regulation amending the 2009 Regulation on the Community trade mark Reference CENTERM
  Comment "See European Union trade mark IATE:773104"
  règlement sur la marque de l'Union européenne | règlement sur la marque de l'UE | Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) nº 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) | RMUE | règlement sur la marque communautaire | RMC
  fr
  Definition règlement de 2015, modifiant le règlement sur la marque communautaire, notamment pour adapter la terminologie à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne Reference Conseil-FR
  Comment "Voir aussi: marque de l'Union européenne IATE:773104"