Gaois

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

ae

1,816 toradh in 820 doiciméad

 1. #415755

  “Caithfimid fanacht taobh istigh den AE chun sábháilteacht agus rath ár dteangacha agus a bpobal a chinntiú agus cur le forbairt an AE amach anseo i meon an AE mar thionscadal chearta an duine agus an t-AE ina choimirce, síocháin, comhair agus comhdheiseanna do phobail na hEorpa atá aontaithe ina héagsúlacht,” a deirtear ag deireadh na litreach.

 2. #1355987

  Thig leis an ae é féin a athnuachan nuair a dhéantar damáiste dó. Níl an bua sin ag cuid mhór dár mbaill choirp. Sin an fáth go dtagann biseach ar dhaoine a éiríonn as an ól in amanna má bhíonn trioblóidí sláinte acu leis an ae. De réir tuairisc a foilsíodh an tseachtain seo thart san iris Nature, tá cealla faoi leith – gaschealla – ar fud an ae a tháirgeann cealla úra don ae le linn an phróisis athnuachana.

 3. #1355997

  Rinneadh turgnamh chun fáil amach an mbíonn na cealla seo ag cur leis an líon ceall atá san ae. Faigheann cealla san ae bás nuair a ghlactar barraíocht drugaí. Nuair a rinneadh damáiste don ae le barraíocht drugaí, bhí na cealla seo a raibh leibhéal ard teiliméaráise iontu ag scoilteadh agus ag scaipeadh ar fud an ae.

 4. #261374

  Ceannairí bhallstáit an AE fós ag iarraidh theacht ar réiteach faoi Bhuiséad seacht mbliana an Aontais.

 5. #399548

  Bhí turas an Uachtaráin eagraithe roimh an reifreann faoi bhallraíocht na Ríochta Aontaithe san AE.

 6. #898700

  San AE iar-Bhreatimeacht, ní labhróidh ach 10% de shaoránaigh an AE an Béarla mar mháthairtheanga nó go han-mhaith mar theanga iasachta, agus dá dheasca sin ghéaródh a húsáid eisiach san AE míchothromaíochtaí sóisialta, agus bhraithfí mar éilíteachas é.

 7. #974788

  (ii) Fágtar an tÉireannach faoi mhíbhuntáiste mar nach n-áirítear Gaeilge do phostanna AE.

  Fath is fiche – Eilis Ni Anluain

 8. #974804

  (xvi) Dúradh i gClár an Rialtais seo go n-éileofaí ardú stádais don Ghaeilge san AE.

  Fath is fiche – Eilis Ni Anluain

 9. #984962

  (ii) Fágtar an tÉireannach faoi mhíbhuntáiste mar nach n-áirítear Gaeilge do phostanna AE.

  Fath is fiche – Eilis Ni Anluain

 10. #984978

  (xvi) Dúradh i gClár an Rialtais seo go n-éileofaí ardú stádais don Ghaeilge san AE.

  Fath is fiche – Eilis Ni Anluain

 11. #1014813

  Is amhlaidh go bhfuil Polannaigh breá sásta bheith ina saoránaigh den AE.

  Beoir na Polainne agus na hEireann – Alan Desmond

 12. #1672268

  Ní miste a lua gur do dhaoine ó thíortha lasmuigh den AE amháin atáimid ag tagairt agus ceist na hinimirce neamhdhleathaí san AE á plé.

 13. #1672269

  Ós rud é go bhfuil cearta saorghluaiseachta ag saoránaigh ó bhallstáit an AE laistigh den Aontas, ní áirítear iad mar chuid de cheist na hinimirce neamhdhleathaí san AE.

 14. #1682398

  Le blianta beaga anuas tá teannas idir an AE agus an Rúis.

 15. #1682413

  Nuair a bhain idirghabhálaithe an AE an Chív amach, áfach, fuair siad drochscéal ó Yanukovich.

 16. #1722171

  Chuir teacht na foirne ón CAI (IMF) agus ón AE (Banc an AE) go hÉirinn an mhí seo caite gruaim ar an tír.

 17. #1780317

  Nuair a chruthaigh Conradh Liospóin an AE úrmhéadaithe, chruthaigh an AE úrmhéadaithe post don Baroness a íocann £328,000 léi achan bhliain.

 18. #1800106

  Tá an tAontas Eorpach (AE) ag iarraidh comhbheartas inimirce a fhorbairt ó 1999 nuair a bhronn Conradh Amsterdam cumhacht reachtach ar an Aontas sa ghort seo, is é sin, teacht isteach san AE daoine nach saoránaigh de chuid an AE iad, nó náisiúnaigh tríú tíortha mar a thugtar orthu go hoifigiúil.

 19. #1136814

  Best [q.v.] agus Risteárd de Hae [q.v.] ar na bibleagrafaithe Gaeilge ba mhó dá raibh in Éirinn lena linn.

 20. #275180

  Tá maoiniú suas le €3b, deis ar thaisteal idir an Tuirc agus an tAontas Eorpach (AE) agus dlús an athuair le cainteanna faoi bhallraíocht na Tuirce san AE luaite mar chuid de phlean an Aontais déileáil le sruth na dteifeach as an tSiria chun na hEorpa.  D'aontaigh ceannairí na mballstát san AE an plean gnímh le hUachtarán na Tuirce, Tayyip Erdogan, plean comhoibre a fheabhsódh cúinsí na 2 mhilliún teifeach as an tSiria atá sa Tuirc agus a mholfadh go bhfanfaidís ann.  Aontaíodh freisin go ndéanfaí iarracht na teorainneacha a smachtú d'fhonn an sruth na dteifeach as an Áis a mhaolú agus a bhainistiú agus iad ag trasnú na Tuirce i dtreo an Aontais.

 21. #872289

  Sonraíonn Plean Forfheidhmithe na Roinne an ghníomhaíocht seo a leanas: ‘Leanfar leis an obair leis na hinstitiúidí ábhartha san AE chun tacú go gníomhach le stádas na Gaeilge san AE, lena n-áirítear an cheist a chur chun cinn maidir le deireadh a chur leis an maolú, i gcomhairle leis an Rannán Gnóthaí AE i Roinn an Taoisigh.’ Glacaim leis go gcuirfidh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, a bhfuil freagracht fhoriomlán uirthi as cur i bhfeidhm na Straitéise, tuairimí ábhartha faoi bhráid an Rialtais, bunaithe ar a sainleasanna agus ar a réimsí freagrachta féin.

 22. #1561957

  Emily O'Reilly,Ombudsman an AE Níos túisce inniu dúirt Ombudsman an AE, Emily O'Reilly nach bhfeiceann sí fáth ar bith nach bhfoilseofaí cáipéis de chuid an AE, ina leagtar amach na bealaí a mbeadh an comhoibriú Thuaidh-Theas i gcontúirt a bhuíochas don Bhreatimeacht.

 23. #261662

  Dhá dhalta déag in aghaidh an mhúinteora atá acusan.  Ag leibhéal bunscoile tá sé dhalta déag in aghaidh chuile mhuinteoir, ceithre dhalta déag an meán san AE.  Léirítear freisin gur mó ama a chaitear ag múineadh in Éirinn, 915 uair a chloig anseo sa bhunscoil i gcomparáid le 761 i mballstáit an AE.

 24. #399440

  "Caithfear na dianbheartais seo a bhuaileann an AE  ar ghnáthdhaoine atá ag obair a leagan de leataobh agus ní mór don AE a pholasaí fioscach a athrú go suntasach" a dúirt Jack O'Connor.

 25. #399486

  "Chreid Rialtas na hÉireann i gcónaí gurbh fhearrde an tAontas Eorpach (AE) a bhuíochas do bhallraíocht na Breataine agus go raibh comhoibriú rathúil agus cothrom idir Éire agus an Ríocht Aontaithe san AE" a dúirt an Taoiseach.

 26. #415368

  Agus tá an scéal sin ceangailte le fás an fhrith-Eorpachais.  Tá an grúpa Visehrad (An Ungáir, an Pholainn, Poblacht na Seice agus an tSlóvaic) ag gearán fúthu siúd atá i gceannas ar an AE, tá círéibeacha sa bhFrainc agus uachtarán na tíre sin, Francois Hollande, ag iarraidh cosaint dhlíthiúil atá ag oibrithe a chur ar ceal mar chuid de rialacha an AE, is tá páirtithe frith-imirce ag dul i méid sa Danmhairg, san tSualainn, sa bhFionlainn agus san Ostair.

 27. #753501

  Dúirt Coimisinéir Talmhaíochta an Aontais Eorpaigh, Phil Hogan, go dtiocfadh brú ar an Bhreatain leanacht le deontais do fheirmeoirí i dTuaisceart Éireann nuair a fhágann An Bhreatain an t-Aontas Eorpach (AE) amach anseo.  Ní bheidh fóirdheontais ón mBruiséal ar fáil do fheirmeoirí an réigiúin sin nuair a thiocfaidh feidhm le Brexit nó imeacht na Breataine ón AE.

 28. #793272

  D’fhág sé seo go raibh easnamh mór sa Mháltais i leith téarmaí teicniúla, rud a d’fhág dúshlán ollmhór ag na haistritheoirí in aonad aistriúcháin na Máltaise sa Choimisiún Eorpach nuair a fuair Málta ballraíocht san AE in 2004 agus nuair a bhain an Mháltais stádas mar cheann de theangacha oifigiúla an AE, mar a mhínigh Mark Vella le linn 3ú Comhdháil Mhullaigh an Chumainn Eorpach Téarmeolaíochta sa Bhruiséil, 2006.

 29. #793279

  D’fhág sé seo go raibh easnamh mór sa Mháltais i leith téarmaí teicniúla, rud a d’fhág dúshlán ollmhór ag na haistritheoirí in aonad aistriúcháin na Máltaise sa Choimisiún Eorpach nuair a fuair Málta ballraíocht san AE in 2004 agus nuair a bhain an Mháltais stádas mar cheann de theangacha oifigiúla an AE, mar a mhínigh Mark Vella le linn 3ú Comhdháil Mhullaigh an Chumainn Eorpach Téarmeolaíochta sa Bhruiséil, 2006.

 30. #794532

  Dearadh an bunachar agus bailíodh na cnuasaigh éagsúla isteach ann idir 1999 agus 2004 nuair a seoladh go hinmheánach é. Déanann na hinstitiúidí agus na comhlachtaí seo a leanas de chuid an AE é a bhainistiú agus a mhaoiniú: An Coimisiún, an Pharlaimint, an Chomhairle, an Chúirt Bhreithiúnais, an Chúirt Iniúchóirí, an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta, Coiste na Réigiún, An Banc Ceannais Eorpach, An Banc Eorpach Infheistíochta, agus Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an AE.

 31. #825285

  ‘An féidir,’ a fhiafraíonn sé, ‘gur fearr leis an AE oll-airgead a chaitheamh ar chóras nach dtugann a ceart don Ghaeilge ná do thromlach na dteangacha, ná 25 uaire an chloig oibre a thabhairt do gach duine a bhíonn ag plé le gnóthaí an Aontais?’ Leanann sé air: ‘Athrú ó bhonn ab ea ateangaireacht a bheith ar siúl go Esperanto amháin ag cruinnithe an AE, ach thabharfadh sé cothrom na Féinne isteach i gcumarsáid an Aontais, ag ceadú do gach duine labhairt ina dteanga dhúchais féin, ionas go bhféadfaí Gaeilge, Breatnais, Catalóinis, srl.

 32. #840938

  In agallamh atá le foilsiú an tseachtain seo chugainn ar laithrean na seirbhíse idirlín nuaíochta EUROLANG, deir Uachtarán Pharlaimint na hEorpa Pat Cox i dtaobh an dá scór teanga mionlaigh san AE, ‘Má tá tú ag iarrraidh orm ar cheart go mbeadh an AE bheith faoi oibleagáid i leith gach ceann acu, tá tú ag cur brú ar an solúbthacht atá sa chóras dul i ngleic le scála an aistrithe agus an dúshláin.

 33. #850901

  Ar chúl phlaic Whitman scríobh sé: ‘To AE – as a token/of our mutual regard/for the Leaves of Grass/from Jerome Connor/April 1926.’ N’fheadar an é gur thug AE cóip de leabhar Whitman dó, nó an admháil ar chomhurraim atá sa ghiota dé-bhríoch a scríobh sé: bhí meas nach beag aige ar Whitman, agus bhí dealbh mór ina onóir pleanáilte aige agus múnlaithe i ndóib thart ar 1905.

 34. #855746

  6 Páirtí an Lucht Oibre a thionscain an rún, mar a leanas, agus leagadh os comhair na Dála é i gcomhpháirt le Fine Gael agus an Comhaontas Glas: ‘Go n-iarrann Dáil Éireann ar an Rialtas an deis a thapú, i rith Uachtaránacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach, agus mar go dtabharfar aitheantas do theangacha breise san Aontas nuair a thiocfaidh baill nua isteach san AE, le haitheantas a bhaint amach don Ghaeilge mar theanga oibre oifigiúil de chuid an AE agus a institiúidí.’ 7 Leasuithe ó Shinn Féin agus ó na Teachtaí Neamhspleácha ar fad a bhí i gceist, agus ghlac moltóirí an rúin leo mar leasuithe.

 35. #867856

  D’fháiltigh an tAire Gnóthaí Eachtracha, Dermot Ahern, T.D., roimh chinneadh Airí Gnóthaí Eachtracha an AE ar an 13 Meitheamh tacú d’aonghuth le moladh Rialtas na hÉireann go dtabharfaí aitheantas oifigiúil agus oibre san AE don teanga Ghaeilge, ag rá gur dheimhnigh sé seo dínit agus stádas ár gcéad teanga oifigiúil ag leibhéal na hEorpa.

 36. #896706

  Faoin leagan amach seo chuirfí srian inimirce i bhfeidhm ach bheadh teacht ar mhargaí an AE ar feadh sé nó seacht mbliana ina dhiaidh sin agus bheadh nasc ag Albain agus Tuaisceart Éireann leis an AE.

 37. #910238

  Abair nach mbeidh an dá thaobh ábalta rialacha nua inimirce a aontú mar chomhréiteach idir an smacht iomlán ar inimirce ón AE a theastaíonn ón mBreatain agus an saorchead gluaiseachta do shaoránaigh an AE atá deimhnithe i ndlí an Aontais.

 38. #910242

  Tá na príomhpháirtithe go léir meáite ar an tír a choinneáil mar bhallstát den AE agus laistigh de limistéar an Euro.  Ach dá n-athródh an léargas mar atá faoi chaibidil thuas, ní féidir a chur as an áireamh go dtiocfaí ar mhalairt aigne faoinár mballraíocht san AE, nó san euro, ná sa dá chóras.

 39. #911412

  Tháinig an-laghdú ar líon na ndaoine a bhí ag trasnú i rith an tsamhraidh de bharr an comhaontú idir an tAontas Eorpach (AE) agus an Tuirc,” arsa Derek, “Ach rinne an AE praiseach de na téarmaí agus ar deireadh dhiúltaigh siad víosaí a thabhairt do na saoránaigh Thurcacha agus mar sin níl Erdogan (uachtarán na Tuirce) ag déanamh aon iarracht stop a chur leo.” Tá na Grahams sa bhaile faoi láthair ach beidh siad ag filleadh ar an nGréig go luath, chuig an teorainn leis an Albáin, áit a bhfuil roinnt campaí nua bunaithe.

 40. #1014805

  Tá súil againn go n-éireoidh leis an bPolainn mar a d'éirigh le hÉirinn mar bhall den AE, is é a bhí mar mhana ag lear mór daoine roimh mhéadú an AE mí na Bealtaine seo caite.

  Beoir na Polainne agus na hEireann – Alan Desmond

 41. #1155468

  “An tseachtain seo caite, bhí mé i mo chomhordaitheoir ag Coiste Buiséid an AE, áit a raibh cur i bhfeidhm na mbeartas a theastaíonn le stádas iomlán, oifigiúil a thabhairt don Ghaeilge mar theanga de chuid an AE.

 42. #1162920

  Tuairiscíodh ar an Financial Times go lorgófar ag cruinniú mullaigh an AE amárach tacaíocht na gceannairí i 27 ballstát den AE don mholadh go gceadófaí do Thuaisceart Éireann filleadh go héasca ar an Aontas Eorpach i ndiaidh an Bhreatimeachta ach ‘Éire Aontaithe’ a bheith ann.

 43. #1276959

  An dea-scéala: Níl daoine i dtíortha eile an AE baileach chomh dóchasach faoin léargas eacnamaíochta agus atáthar in Éirinn, de réir an tsuirbhé inar ceistíodh vótóirí i ngach ballstát san AE idir 20 agus 29 Bealtaine.

 44. #1294595

  Caithfear plé a dhéanamh ar thrí mhórcheist sula rachaidh an tAontas Eorpach i mbun cainteanna maidir le margadh trádála leis an mBreatain: cearta shaoránaigh na Breataine atá anois ina gcónaí thar lear in áiteanna eile san AE, an teorainn le hÉirinn agus an socrú airgeadais atá le híoc ag an mBreatain as an AE a fhágáil.

 45. #1307826

  Glactar i gcoitinne leis go bhfuil macalla ar pholasaí rialtas na tíre seo le cloisteáil sa mhéid atá i gcáipéisí an AE agus gur léir go bhfuil idirghabhálaí an AE, Michel Barnier ag glacadh comhairle ón rialtas anseo ar cheist na Breat-Imeachta.

 46. #1355998

  Chun a fháil amach cad a tharlódh sa chás nach mbeadh cealla a raibh neart teiliméaráise iontu san ae, mharaigh siad grúpaí de na cealla seo. I ndiaidh dóibh na cealla le leibhéal ard teiliméaráise a mharú d’fhág siad na lucha beo ar feadh tamaill sula ndearna siad anailís ar an ae.

 47. #1502974

  Níor ghlac ceannairí eile an AE lena plean inné idtaca leis an Bhreatimeacht ag Cruinniú Mullaigh i Salzburg san Ostair, mar a dúradh gurb é margadh aonair an AE agus teorainn Thuaisceart Éireann a bheadh thíos leis.

 48. #1544093

  Dúirt Príomh-Aire na Breatine i ndiaidh vóta na hoíche anocht go raibh trí rogha ann anois: an AE a fhágáil faoina margadh féin; an margadh sin a chur faoi bhráid an phobail i reifreann eile; nó margadh nua a lorg, rud atá curtha as an áireamh ag an AE.

 49. #1590635

  Dúirt gach uile iarrthóir sna ceithre thoghlach go dtacóidís le deireadh a chur leis an maolú atá ar stádas na Gaeilge san AE agus go mbainfidís leas as scéimeanna an AE chun pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta a neartú.

 50. #1608128

  Tá ráite ag Michel Barnier, príomh-idirbheartaí an AE, gur theip ar 27 ballstát eile an AE teacht ar shocrú faoi fhad an tsíneadh ama is déanaí ar an mBreatimeacht atáthar le tairiscint don Bhreatain.

 51. #1618906

  Dúirt Uachtarán Chomhairle na hEorpa, Donald Tusk, gur sheas an AE go dainean le hÉirinn agus gurb é a theachtaireacht chuig Boris Johnson é go raibh an AE fós ar oscailt, ach nach bhfuil glacadh fós acu le moltaí na Breataine

 52. #1618922

  Deir an aicean gur féidir leis na cúirteanna píonóis a ghearradh ar Bhoris Johnson mura gcloífidh sé leis an Acht, 'fíneáil agus príosún san áireamh'.  In aighneachtaí chun na cúirte in Albain, deir Rialtas na Breataine gur ghlac Boris Johnson leis an gcuing atá air litir a chur chuig an AE ag lorg síneadh ama, agus dá gceadódh an AE é sin go nglacfadh an Bhreatain leis.

 53. #1663834

  Tháinig borradh mór i réimsí an aistriúcháin, na téarmaíochta agus na foclóireachta thart ar an am céanna ar chúiseanna gaolmhara ach neamhspleách ar a chéile – Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, tionscadal téarmaíochta focal.ie, tionscadal nua foclóireachta, stádas nua na Gaeilge san AE, tionscadal téarmaíochta IATE (bunachar téarmaíochta institiúidí an AE), córas creidiúnaithe d’aistritheoirí, agus cúrsaí nua ollscoile san aistriúchán agus sa téarmeolaíocht.

 54. #1672270

  Is í an Pholainn, a bhfuil daonra 38 milliún aici, an stát is mó de na deich stát a ligeadh isteach san AE i 2004 agus is tír thábhachtach í ó thaobh na hinimirce de mar gurb ionann teorainn oirthear na Polainne agus teorainn seachtrach an AE.

 55. #1672290

  In ainneoin an chúlaithe dhomhanda, tá geilleagar na Polainne níos fearr as ná mar atá formhór na mballstát AE eile agus ó chuaigh an Pholainn isteach sa AE i 2004 tá na céadta míle Polannach tar éis slán a fhágáil ag a dtír dhúchais.

 56. #1731248

  D’aontaigh an bheirt acu go láidir, i ndiaidh dóibh pilleadh ar Éirinn, go bhfuil muintir na Polainne níos míshásta ná na hÉireannaigh faoin drochdhóigh ina bhfuil geilleagar a dtíre, faoi chur chuige an AE, nó faoi aimhréidhe an AE le bheith cruinn.

 57. #1762514

  Tá na Fíor-Fhionlannaigh glan i gcoinne an AE agus tá siad ag cur in aghaidh na bpacáistí cúnaimh atá á gcur ar fáil ag an AE do na tíortha a bhfuil géarchéim fiachais ar siúl iontu – Éire ina measc.

 58. #1805411

  Beidh an daonlathas a bhronnann Bunreacht na hÉireann ar mhuintir na tíre seo ina chonstaic ar bheartais an AE nuair a fhéachfar le tíortha an AE ar fad a mhúnlú ina leac umhal gan mhothú.

 59. #1806464

  Níl an tAontas Eorpach (AE) sona sásta leis an mbealach ar caitheadh léi, ná baol air, agus bhíothas ag bagairt go ndéanfadh 27 coimisinéir an AE baghcat ar an gcomórtas dá dheasca.’ Fritheadh ciontach Tymoshenko, 51, i mí Dheireadh Fómhair seo caite i mí-úsáid a cuid cumhachta san am a raibh sí ina Príomh-Aire de bharr beartas gáis a d’aontaigh sí leis an Rúis i 2009.

 60. #1364468

  Tá cleachtadh acu ar na babhtaí cáilithe ó fheachtas na bliana seo caite agus cé nach raibh siad i mbarr a maitheasa agus iad ag dul tríd an gcúldoras anuraidh, rinne siad a ndóthain i gcónaí leis na haenna a thabhairt leo.

 61. #418175

  Tá sé ‘ríthábhachtach’ go gcuirfí deireadh le maolú na Gaeilge san AE , a deir Aire na Gaeiltachta agus é ag moladh do dhaoine iarratais a dhéanamh ar phoist sa Bhruiséil agus i Lucsamburg Seán Kyne Dúirt Aire Stáit na Gaeltachta Seán Kyne inniu go bhfuil sé “ríthábhachtach” go gcuirfí deireadh leis an maolú ar stádas na Gaeilge san AE as seo go ceann cúig bliana “lena chinntiú go mairfidh an Ghaeilge san AE agus chun deiseanna luachmhara fostaíochta a chinntiú d’aistritheoirí le Gaeilge sna hinstitiúidí Eorpacha”.

 62. #596736

  “Mac Aindriú, deich gcinn de ghriscíní girseola – céad euro; de hÍde, sé cinn de stéigeanna miceola – ocht gcéad seasca euro; Mac Mathúna, seacht gcileagram de theifeoil mhionaithe – tríocha cúig euro; Mac Pháidín, colpa páisteola iníne – nócha euro; Ó Neachtain, aenna linbheola – céad fiche euro; Ó Néill, easnacha miceola – dhá chéad caoga euro; Ó Treasaigh, deich gcinn de stéigeanna T-Cnámh miceola – míle cúig céad euro; Mac Unfairt, scór borgaire teifeola – fiche euro .

 63. #1004362

  Níorbh é go díreach gur chuala daoine “Scots wha’ hae wi’ Wallace bled”, nó “A parcel of rogues in a nation” agus gur thuirling an spiorad orthu go ndúirt siad: “Am baiste agus am baic” (nó pé leagan Albainise atá air sin) “b’fhéidir go bhfuil smut éigin den fhírinne sna hamhráin sin ag Burns a bhíonn á gcanadh againn!” Ní mar sin a fheidhmíonn an ealaín.

  Ranna Rabbie – Alan Titley

 64. #1071618

  I gCúige Uladh, bhunaigh an tEaspag Pádraig Ó Domhnaill (1856-1927), Easpag Rath-bhoth, An Crann sa bhliain 1916 ‘Chum Glóire Dé agus Onóra na hÉireann’, agus foilsíodh an chéad eagrán di um Nollaig sa bhliain sin; tá luaite ag de Hae agus Ní Dhonnchadha in Clár Litridheacht na Nua-Ghaeilge 1850-1936 (1938) gur mhair an iris seo go dtí 1924, ach níor tháinig mé ar aon eagráin den iris don tréimhse i ndiaidh 1921.

 65. #261751

  Rinne an tAire Airgeadais Michael Noonan cur síos dá chomhghleacaithe san AE inniu, ar phlean na hÉireann filleadh ar na margaí airgeadais idirnáisiúnta le fiachas na tíre a ghlanadh go luath.

 66. #270789

  Tá sé deimhnithe ag rialtas na Gréige go bhfuil liosta nua moltaí seolta acu chuig creidiúnaithe na tíre - an IMF, an ECB agus an AE in iarracht teip iomlán airgeadais a sheachaint.

 67. #281004

  Dúirt an Príomh-Aire Cameron i dTeach na dTeachtaí nach mbeadh an dara vóta ann sa gcás is gur thoiligh an móramh de phobal na Ríochta Aontaithe an AE a fhágáil.

 68. #281010

  Méara Londain Boris Johnson ag moladh go bhfágfadh an Bhreatain an AE Dúirt an Taoiseach Enda Kenny gurb é leas na hÉireann é ar chuid mhaith bealaí go bhfanfadh an Bhreatain san AE.

 69. #281011

  Tá páirtí an DUP i dTuaisceart Éireann ag moladh don phobal vótáil in aghaidh fanacht san Aontas Eorpach (AE) sa reifreann a bheidh ar siúl sa Ríocht Aontaithe ar an 23ú Meitheamh.

 70. #283952

  B’fhéidir nach slán mar chomparáid é sin, ach, cinnte, tá siad i gcoinne an euro, na hinimirce agus “cumhacht an AE,” mar a fheictear dóibh féin é.

 71. #283956

  Tá reachtaíocht i bhfeidhm cheana trína bhfuiltear ag iarraidh deireadh a chur leis an teidlíocht atá ag saoránaigh an AE ar leas sláinte agus sóisialach.

 72. #283961

  Tharlódh sé gurb í an tír a bhí níos lárnaí i gcruthú an AE ná aon tír eile is mó a bhainfidh creathadh as bunchloch an aontais.

 73. #285448

  Tá cleasanna dá leithéid – gabh mo leithscéal – tá seifteanna dá leithéid curtha i bhfeidhm romhainn ag naoi gcinn de bhallstáit an AE, agus an Coimisiún á bhfiosrú.

 74. #287325

  Más gá, d’fhéadfaí córas conartha an AE a úsáid chomh maith leis an ngnáthchóras earcaíochta sa chás go gcuirfí deireadh leis an maolú.

 75. #287335

  Má tá na Ranna agus an Rialtas meáite ar an maolú a athnuachan, cén fáth gur mian leo smacht a choinneáil ar dhul chun cinn na Gaeilge san AE?

 76. #307636

  Tá ár bpríorachtaí bun os cionn uilig más comhionannas don Ghaeilge le teangacha oifigiúla eile an AE an gníomh suntasach atá muid ag cuartú mar chomóradh ar 1916,’ a dúirt sé.

 77. #323528

  De réir lucht eacnamaíochta, cailltear 3% den olltáirgeacht intíre (GDP), nó €450 billiún, bliain i ndiaidh bliana san AE de bharr laghdú ar bhithéagsúlacht.

 78. #348107

  Tuilleadh eolas ae fáil faoi scéimeanna maoinithe a bheidh á reáchtáil ag Foras na Gaeilge ar fáil ar www.gaeilge.ie/sceimeanna Tuilleadh eolas ae fáil faoi scéimeanna maoinithe a bheidh á reáchtáil ag Foras na Gaeilge ar fáil ar www.gaeilge.ie/sceimeanna

 79. #399346

  Má fhágann an Bhreatain an tAontas Eorpach (AE), deir an Teachta McConalogue go gcuirfear  isteach ar chúrsaí trádála, ar earnáil na feirmeoireachta, taisteal agus fuinnimh.

 80. #399407

  Daoine a vótáil ar mhaithe le fanacht san AE is léir Tá chuile chosúlacht freisin air go mbainfidh polaiteoirí agus eagraíochtaí eile san Eoraip atá i gcoinne an AE fómhar as an toradh seo.

 81. #399419

  Is é Tuaisceart Éireann anois an t-aon chuid den Ríocht Aontaithe a bhfuil teorainn de 300 míle aige le ballstát de chuid an AE.

 82. #399422

  Ba é David Cameron féin ar ndóigh a thug an deis do phobal na Ríochta Aontaithe i 2013 a dtuairim a thabhairt faoin AE ag na bothanna vótála.

 83. #399443

  Léirigh an toradh ar an reifreann seo sa Ríocht Aontaithe cé chomh scoiltithe is atá an réigiún agus na tíortha éagsúla maidir le ballraíocht san Aontas Eorpach (AE).

 84. #399445

  70% den phobal vótála i Londain agus an ceantar mórthimpeall air a vótáil ar son fanacht san AE.

 85. #399446

  Ach bhí idir 50-60% ar an meán ag iarraidh an AE a fhágáil i gceantair i dtuaisceart agus in oirthear Shasana.

 86. #399449

  In Albain vótáil 62% i bhfábhar fanacht san AE, i dTuaisceart Éireann bhí 56% ar son fanachta.

 87. #399451

  Go ginearálta vótáil an dream óg meánaicmeach ar son fanacht san AE, vótáil an lucht oibre, go háirithe na daoine níos sine ar son na Breatimeachta.

 88. #399454

  Creideann Príomhfheidhmeannach IBEC Danny McCoy, gur ar Éire is mó a ghoillfidh an Bhreatimeacht le hais thíortha eile an AE.

 89. #399461

  Dúirt sé go gcaithfí a chinntiú nach mbeadh buiséad an AE i dtaca le feirmeoireacht ná an caidreamh trádála idir Éire agus an Ríocht Aontaithe thíos le toradh an lae inniu.

 90. #399492

  "San AE is fearr d'Éire a bheith" a dúirt an Taoiseach Dúirt Enda Kenny freisin gur san AE a bhí todhchaí na tíre seo agus go leanfaí i gcónaí leis an gcaidreamh láidir atá idir Éire agus an Ríocht Aontaithe.

 91. #399520

  Bhí ceannairí aontachtacha agus náisiúnacha ar fad ar aon fhocal maidir le fanacht san Aontas Eorpach (AE) seachas Céad Aire an Tuaiscirt agus ceannaire an DUP, Arlene Foster.

 92. #399527

  Sin í an ionstraim dlí o Chonradh Liospóin, a chaithfidh an Ríocht Aontaithe (RA) a shíniú sula gcuireann sí tús le cainteanna foirmeálta leis an Aontas Eorpach (AE) i dtaca lena fágáil.

 93. #399547

  Dúirt sí arís nach dtacódh Parlaimint na hAlban le haon reachtaíocht a thabharfadh feidhm dlí don Bhreatimeacht ag fágáil Albain lasmuigh den Aontas Eorpach (AE).

 94. #525914

  Cinnte, bhí ceisteanna áirithe eile ann: easpa daonlathais san AE, cúrsaí déine, míshástacht leis an Ghearmáin, neamhspleáchas na hAlban, Éire Aontaithe, tógáil na Sar-stáite agus go leor eile.

 95. #525915

  Ceisteanna iad siúd a d’imir tionchar éigin ar conas a vótáil go leor daoine sa reifreann ar bhallraíocht na Ríochta Aontaithe (RA) san AE.

 96. #525961

  Mar sin féin, tá sé ríthábhachtach a thuiscint nár athraigh rud ar bith ó thaobh dlí de sa RA nó san AE, go fóill.

 97. #717394

  An mhórchuid acu sin as oirthear na hEorpa, agus na deich dtír a tháinig isteach chun an AE faoi uachtaránacht na hÉireann tamall ó shin.

 98. #722019

  Tá an tSín, an cara is mó le Burma, ag cur brú ar an tír, agus ag iarraidh réiteach síochánta, i ndiaidh don AE iarraidh orthu é sin a dhéanamh.

 99. #751687

  Tá ardú tagtha ar an airgead a chaithfidh an tír seo a chur ar fáil do bhuiséad an Aontais Eorpaigh (AE).

 100. #751867

  Tá sé i gceist ag grúpa polaiteoirí agus gníomhairí cearta daonna sa Tuaisceart dúshlán dlí a thabhairt in aghaidh chinneadh na Ríochta Aontaithe (RA) an tAontas Eorpach (AE) a fhágáil.

 101. #753144

  Ina measc sin tá cinneadh na Ríochta Aontaithe an AE a fhágáil chomh maith le géarchéim na dteifeach agus cúrsaí eacnamaíochta.

 102. #753469

  D'fhág seo a dúradh nach raibh de ráta cánach le n-íoc ag Apple ar an mbrabach a rinne sé san AE ach 1% i 2003.

 103. #755543

  i ndiaidh dó cuairt a thabhairt ar Varsá na Pólainne, Páras na Fraince agus Berlín na Gearmáine, seo an chéad uair go mbuailfear leis ag leibhéal Taoisigh nó Príomh-Aireachta.  Tuigtear go bhfuil an t-iar Aire Gnóthaí Eachtracha agus iar-Choimisinéir Aontais Eorpaigh le héisteacht le hábhair buartha na tíre seo bíodh is go bhfuil sé ráite faoi, go nglacfaidh sé seasamh láidir sna cainteanna agus sna hidirbhearta idir an Bhreatain agus AE tráth a cuirtear tús leis an bpróiseas imeachta le hAlt 50 a fheidhmiú in Earrach 2017.  Cuirfidh an Taoiseach roimhe ábhair imní na tíre seo faoin bpróiseas síochána, cúrsaí trádála idir an Bhreatain agus Éire, saor-chead taistil idir an dá limistéir agus todhchaí na hÉireann leis an AE.

 104. #755914

  Conall O Móráin, láithreoir an Sunday Business Show, Today FM Bhí casadh eile i scéal leanúnach Apple inné nuair a chuala muid go raibh an tAontas Eorpach (AE) tar éis iarraidh ar Rialtas na hÉireann gan na mionsonraí ón mbreith a thug Coimisinéir an AE, Margarethe Vestager, ar Apple agus cáin, a scaipeadh leis an bpobal.

 105. #829585

  Ní Béarlóirí ó dhúchas 84% de shaoránaigh an AE, agus tá fianaise le déanaí go bhfuil an Fhrainc is an Ghearmáin ag dúiseacht faoi dheireadh.

 106. #857593

  Is minic a cloistear gearáin ag polaiteoirí áirithe faoin ‘easnamh daonlaithis’ san A.E., an ‘democratic deficit’ mar a tugtar ar sa Bhéarla.

 107. #875031

  Bhí dhá uair an chloig acu le leathanach amháin de théacs a aistriú ó theanga dá rogha féin de theangacha oifigiúla an AE isteach i dteanga eile.

 108. #882408

  Cé a shílfeadh go mbeadh ar Chúirt Iniúchóirí na hEorpa liosta fada téarmaí Béarla a eisiúint ar baineadh leas míchruinn astu go rialta i gcáipéisi de chuid an AE.

 109. #896693

  Mhaígh Martin McGuinness, an LeasChéad-Aire ó Shinn Féin gurbh eisean a labhair thar ceann an mhóraimh i dTuaisceart Éireann, aontachtach, náisiúnach agus poblachtach, a vótáil chun fanacht san AE.

 110. #896704

  Ina measc tá socruithe feidearálacha sa Ríocht Aontaithe a cheadódh d’Albain agus do Thuaisceart Éireann a bheith lánpháirteach san AE fad is a bheadh Sasana agus an Bhreatain Bheag leathscoite.

 111. #905291

  Ní fiú a bheith ag caint ar shocrú a shásódh gach ballstát san AE (mar atá riachtanach de réir Chonradh na hEorpa) mura mbeadh saorchead taistil agus cónaithe mar chuid de.

 112. #907879

  Smacht iomlán ar inimirce, gan aon chosúlacht leis na socruithe atá ag an Iorua agus an Eilvéis leis an AE agus droim láimhe á tabhairt le dlínse na Cúirte Eorpaí.

 113. #914660

  Tá níos mó deiseanna fostaíochta anois ann ná riamh i gcomhair dlíodóirí a bhfuil máistreacht acu ar an nGaeilge, toisc stádas dlíthiúil  na Gaeilge in Éirinn agus san AE.

 114. #974782

  Beocheist: Sula dtagann deireadh le huachtarántacht na hÉireann beidh 25 tír ina mball den Aontas Eorpach (AE).

  Fath is fiche – Eilis Ni Anluain

 115. #974785

  Cuirtear síos anseo, mar impí, fáth is fiche go ndéantar den Ghaeilge, an t-aonú teanga oifigiúil is fiche san AE.

  Fath is fiche – Eilis Ni Anluain

 116. #974789

  (iii) Dá mbeadh Gaeilge san áireamh, bheadh deiseanna fostaíochta ann d'aistreoirí agus teangairí Éireannacha agus íocaimid as ciste aistriúcháin an AE ar chaoi ar bith.

  Fath is fiche – Eilis Ni Anluain

 117. #974798

  (x) Maidir le héagsúlacht teanga san AE, gan Gaeilge, ní bheidh teanga Cheilteach ar bith i measc na dteangacha oifigiúla.

  Fath is fiche – Eilis Ni Anluain

 118. #975731

  Chuir an tAontas Eorpach (AE), agus Comhaontú Aoine an Chéasta ina dhiaidh sin, bonn níos leithne faoin bplé.

  Ní mór R+D na teanga a fhorbairt láithreach – Caoilfhionn Nic Pháidín

 119. #984956

  Beocheist: Sula dtagann deireadh le huachtarántacht na hÉireann beidh 25 tír ina mball den Aontas Eorpach (AE).

  Fath is fiche – Eilis Ni Anluain

 120. #984959

  Cuirtear síos anseo, mar impí, fáth is fiche go ndéantar den Ghaeilge, an t-aonú teanga oifigiúil is fiche san AE.

  Fath is fiche – Eilis Ni Anluain

 121. #984963

  (iii) Dá mbeadh Gaeilge san áireamh, bheadh deiseanna fostaíochta ann d'aistreoirí agus teangairí Éireannacha agus íocaimid as ciste aistriúcháin an AE ar chaoi ar bith.

  Fath is fiche – Eilis Ni Anluain

 122. #984972

  (x) Maidir le héagsúlacht teanga san AE, gan Gaeilge, ní bheidh teanga Cheilteach ar bith i measc na dteangacha oifigiúla.

  Fath is fiche – Eilis Ni Anluain

 123. #1000356

  Is féidir aoibhneas aeistéitiúil na hiomána a bhlaiseadh go fiú is nuair a bhriseann sé do chliabh is d’ae istigh.

  Jimmy Doyle – laoch na hiomána – Alan Titley

 124. #1000548

  Ar a bharr sin, chonacthas rialtais bhallstát a bhí báúil le pobal na Gréige ag taobhú lena gcomhleacaithe móra san AE seachas lena bpobail féin – ár rialtas féin ina measc.

  Nimh sa euro – Seán Ó Héalaí

 125. #1013815

  B'é AE féin a mhaíodh go raibh na déithe ceilteacha ag filleadh go hÉirinn, agus nach deas mar a oireann a ainm don Aontas Eorpach againn féin.

  Mamon agus Mars – Alan Titley

 126. #1014804

  Dealraíonn sé go ndearnadh é seo a athrá arís is arís eile sula raibh reifreann sa Pholainn mar gheall ar bhallraíocht den AE.

  Beoir na Polainne agus na hEireann – Alan Desmond

 127. #1014815

  D'fhéadfaí a rá gur mar sin a fhéachtar ar bhallraíocht den AE i gcoitinne: bua maith fiú muna mbaintear earraíocht as.

  Beoir na Polainne agus na hEireann – Alan Desmond

 128. #1015909

  Is go hiomlán a thaobhaíonn na daoine seo le Yushchenko ach leagann siad béim air gur in ionad láidir margála atá an Úcráin maidir le ballraíocht den Aontas Eorpach (AE).

  Turas chun na hUcraine – Alan Desmond

 129. #1015916

  Bhí cruinniú eagraithe le toscaireacht de chuid Choimisiún an AE san Úcráin ach bhíothas roinnt nóiméad roimh am agus leanadh ar aghaidh suas an bóthar leis an aimsir a mheilt.

  Turas chun na hUcraine – Alan Desmond

 130. #1015931

  Ach ní raibh aon fhreagra acu ar cheist atá á cur ag mórán Úcránach: cathain is féidir leis an Úcráin bheith ina ball den AE?

  Turas chun na hUcraine – Alan Desmond

 131. #1015932

  Cé go bhfuil obair thar cionn ar siúl ag Yushchenko, tá fadbhanna móra dáiríre le réiteach sula ligfear isteach san AE an Úcráin.

  Turas chun na hUcraine – Alan Desmond

 132. #1015976

  Anuas air sin, is iad an Pholainn agus an Liotuáin atá mar chomharsana bhéal dorais ag Kaliningrad, rud a fhágann go bhfuil an réigiún Rúiseach seo crioslaithe ag an AE.

  Cathair faoi leigear Eorpach – Gan údar

 133. #1016514

  Sin teangacha oibre an Aontais Eorpaigh (AE) anois, cé nach bhfuil stádas oifigiúil bainte amach acu mar a leithéid.

  Fear na gcaoga teanga – Torlach Mac Con Midhe

 134. #1016718

  Sin teangacha oibre an Aontais Eorpaigh (AE) anois, cé nach bhfuil stádas oifigiúil bainte amach acu mar a leithéid.

  Hagege caoga teanga – Torlach Mac Con Midhe

 135. #1020969

  D’admhóinn – le holc im chroí – gur fearr iad (faoi láthair, agus go sealadach), agus dhéanfainn iarracht ligean orm nach raibh spící nimhe im ae istigh dóibh.

  Seicteachas – Alan Titley

 136. #1032163

  Mar shampla, Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, stádas oifigiúil agus oibre a bhaint amach don Ghaeilge san AE agus Ráiteas an Rialtais i leith na Gaeilge 2006.

  Tá todhchaí na teanga ag brath go príomha ar na daoine – Éamon Ó Cuív

 137. #1088295

  Ar a laghad is fearr linn chugainn iad ná na cuairteoirí sin ón AE, ón mBanc Ceannais Eorpach agus ón gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta, a rabhamar dulta ina dtaithí le tamall anuas.

 138. #1104883

  Féach an nóta chuig an Eagarthóir ar lch 25: an amhlaidh go bhfuil leithscéal nua á thástáil ag státseirbhíseach éigin chun bac a chur le hiomlánú sheasamh na Gaeilge san AE?

 139. #1145403

  Ní féidir “idirbheartaíocht” faoi Bhreatimeacht a thosú san AE, dar leis an Taoiseach, go dtí go dtosaíonn “idirbheartaíocht” faoi Bhreatimeacht leis an mBreatain.

 140. #1170524

  David Davis ag labhairt i bParlaimint na Breataine Dúirt sé freisin nach bhfuil aon bhagairt á dhéanamh ag an Bhreatain ar an AE trí nasc a dhéanamh idir an comhoibriú slándála agus margaí trádála.  Ba inné a chuir an Bhreatain tús leis an bpróiseas chun an AE a fhágáil, nuair a thug sé feidhm do Airteagal a 50 de Chonradh Liospóin.

 141. #1172035

  Dúirt sé nár cheart go mbeadh toradh na hidirbheartaíochta seo ina bhagairt don phróiséas síochána i dTuaisceart Éireann.  Michel Barnier i mbun a óráide Dúirt an tUasal Barnier freisin go ndéanfadh an tAontas Eorpach (AE) chuile iarracht le teorainn chrua idir Éire agus an Ríocht Aontaithe a sheachaint, nuair a bheadh an Bhreatain tar éis an AE a fhágáil.

 142. #1195069

  Deirtear a chara na n-ae istigh (‘an cara is ansa liom’) le dlúthchara, agus is ionann ciall beagnach don leagan eile – a dhuine na n-árann (‘a chara dhil’).

 143. #1263657

  Tá feachtas láidir sa cheantar ag iarraidh gníomh a chosnódh daoine ar fhadhbanna de bharr imeacht na Breataine as an AE.

 144. #1293070

  Bunaíodh an grúpa seo tar éis an reifrinn ar imeacht na Breataine ón AE le cosaint a thabhairt g’fheirmeoirí, lucht gnó agus earnálacha eile cois teorann.

 145. #1298312

  Bhí Enda Kenny ina chomhchathaoirleach ar na Cainteanna Trádála Domhanda i Singeapór in 1996 agus bhí sé ina chathaoirleach ar Chomhairle Airí Trádála an AE le linn Uachtaránacht na hÉireann.

 146. #1309046

  Fágfaidh an Ríocht Aontaithe ina hiomláine – Tuaisceart Éireann san áireamh – aontas custaim an Aontais Eorpaigh agus margadh aonair an AE.

 147. #1311317

  Tháinig an t-ealaíontóir agus file, George Russell (AE) ar an tsaol 150 bliain ó shin, inniu.

  Ealaín an Earraigh in Ard Mhacha ársa – Pól Ó Muirí

 148. #1502979

  Inniu dúirt Rúnaí an Bhreatimeachta sa Ríocht Aontaithe, Dominic Raab go ndéanfaidh an Bhreatain chuile iarracht le theacht ar réiteach leis an 27 tír eile san AE, sula bhfágfaidh sí an tAontas.

 149. #1503261

  Márta 2019 atá sé i gceist ag an Bhreatain an AE a fhágáil faoi Airteagal a 50 Tá ceannaire na gCaomhach, Theresa May ag rá go bhfuil bunús fós lena plean 'Chequers' féin a leagann amach an caidreamh idir an Ríocht Aontaithe agus an AE, i ndiaidh an 29ú Márta 2019.

 150. #1507473

  Thug Theresa May geallúint nach gcuirfí aon bhac ar an teorainn idir an stát ó dheas agus an tuaisceart sa gcás go dteipfeadh uirthi aon socrú eile a dhéanamh leis an AE.

 151. #1536492

  Is ábhar sásaimh don Rialtas é gur sheas ballstáit an AE gualainn ar ghualainn leo (má fhágtar rith aonair aire gnóthaí na Polainne as an áireamh) san idirbheartaíocht leis an Ríocht Aontaithe.

 152. #1546088

  In ainneoin gur maíodh ag an am go raibh an ráiteas á fhoilsiú i dteangacha oifigiúla an AE go léir, dheimhnigh Ambasáid na Fraince in Éirinn gur fágadh an Ghaeilge ar lár.

 153. #1563922

  'Tá an cúlstop san áireamh ansin' a dúirt Michel Barnier in agallamh eisiach do chomhfhreagraí RTÉ Tony Connelly Dúirt an tUasal Barnier gur foireann amháin idirbheartaíochta iad Éire agus an 26 ballstát eile san Aontas Eorpach (AE), agus go raibh an socrú atá ann faoi láthair déanta idir an AE agus an Bhreatain.

 154. #1589723

  Bhíothas ag súil go laghdófaí astú ceaptha teasa an AE 40% faoin mbliain sin, ach thug an Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil le fios anuraidh nach mbainfí an sprioc sin amach.

 155. #1590368

  Moltar sa tuarascáil, a choimisiúnaigh Coimisiún na hEorpa agus a sceitheadh an tseachtain seo, cáin €0.33 a chur i bhfeidhm ar lítear ceirisín, luach a d’aontaigh ballstáit an Aontais Eorpaigh thiar sa bhliain 2003 ach nach bhfuil á chur i bhfeidhm ar eitiltí idirnáisiúnta (agus eitiltí idirnáisiúnta is ea iad formhór na n-eitiltí san AE.) Dá gcuirfí an cháin sin i bhfeidhm, bheadh ardú 10 faoin gcéad ar luach chuile thicéad eitleáin san AE.

 156. #1602041

  Tá ráite go minic cheana ag an AE nach mbeifear ag déanamh aon idirbheartaíocht eile faoin gcomhaontú aistarraingthe a socraíodh le Theresa May, Dúirt Johnson tráthnóna nach lorgódh sé féin síneadh ama leis an mBreatimeacht ar aon chúis agus go mbeidh an Ríocht Aontaithe ag fágáil an AE faoi Shamhain is cuma cad a tharlóidh.

 157. #1607845

  Léiriú tacaíochta i bprionsabal a bhí sa chéad vóta anocht don mhargadh a d’aontaigh Johnson leis an AE, ach  buille mór dó gur diúltaíodh dá chlár ama Breatimeachta.

 158. #1608149

  De réir na reachtaíochta céanna bheadh iachall ar Johnson glacadh le haon tairiscint ar shíneadh ama ón AE, sin mura ndiúltódh feisirí parlaiminte don tairiscint sin laistigh de dhá lá.

 159. #1619527

  Bhí sé ráite go neamhbhalbh Déardaoin ag Donald Tusk agus Jean-Claude Juncker araon nach bhféadfaí glacadh leis go dtoileodh na 27 mballstat eile san AE d'iarratas ar shíneadh ama.

 160. #1621194

  Ceapadh ina Aire Stáit do Gnóthaí na hEorpa, Cosaint Sonraí agus Margadh Aonair Digiteach an AE é, ach chaill sé an ról sin tar éis do Leo Varadkar bheith ceaptha ina Thaoiseach.

 161. #1626964

  Molann sé sainmhínithe den íosmhéid sonraí chun idirdhealú idir an leibhéal áitiúil (séimiseolaíoch) agus an leibhéal domhanda (onamaiseolaíoch) mar chur chuige praiticiúil le freastal ar shaoránaigh an AE (96).

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.