Gaois

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

128 toradh in 112 doiciméad

 1. #667848

  Nach féidir gur aiséirí, buanú, caomhnú de chineál an transubstaintiú a tharlaíonn sa Dinnseanchas.

 2. #1033897

  Bhí easpa cur chuige ón Stát ann maidir le buanú agus forbairt na Gaeilge.

  Díospóireacht de dhíth faoi stádas na Gaeltachta - Ó hAoláin – Pól Ó Muirí Eagarthóir Gaeilge

 3. #283802

  D’infheistigh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta €1.3 milliún sa togra seo mar chuid d’iarracht tacú le buanú na Gaelainne mar theanga phobail in Iarthar Dhuibhneach.

 4. #287914

  1.15i.n SEOLADH LEABHAIR: Seolfar an saothar ‘Lámhleabhar Pleanáil agus Buanú Teanga’ tar éis sheimineár Chonradh na Gaeilge.

 5. #879154

  Tá baol ann gur mó ag ár bpáirtithe polaitíochta a mbuntáiste polaitiúil féin seachas an leas coiteann a bhaineann le buanú na síochána ar an oileán ar fad.

 6. #1000651

  Nuair a shocraigh an fear geal ón Bheilg nó ón Fhrainc tosaíocht a thabhairt don Tutsi thar an Hutu, rinne sé buanú ar chiníochas agus tréibheachas.

  Saighdiúir thar sáile – Cathal Póirtéir

 7. #1010321

  Ach bhí sé dílis do theagasc na hathbheochana - Beatha teanga í a labhairt; buanú teanga í a scríobh.

  Ni gan toradh a bhi a dhilseacht don fhocal – Gan údar

 8. #1019576

  Ní fiú, ach an oiread, gan iarracht a dhéanamh rialacha a dhréachtú agus a chur i gcrích ar mhaithe le buanú teanga.

  Ni fiu riail gan chiall - na histeire leis – Eagarthoir Gaeilge: Pol O Muiri

 9. #1413531

  Tá dualgais thraidisiúnta an fhile pobail Ghaelaigh á gcomhlíonadh anseo: ríomhadh an ghinealaigh, caomhnú an bhéaloidis, aithris eachtraí ón stair áitiúil, buanú na cuimhne.

 10. #1685121

  Tá an éabhlóid nádúrtha seo tarlaithe de bharr gur ag plé le cumasú pobail agus buanú teanga atá muid.

 11. #1722289

  Leis an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge foilsithe faoi dheireadh, tá oiliúint múinteóirí agus múineadh na Gaeilge sa bhunscoil chomh maith le teorannacha agus buanú na Gaeilge sa Ghaeltacht á bplé.

 12. #283812

  An dúshlán mór atá ann anois, áfach, ná a chinntiú go mbainfear an oiread úsáide agus is féidir as na háiseanna nua seo ar mhaithe le forbairt agus buanú na Gaelainne sa dúthaigh.

 13. #291871

  Dúirt Seán Ó Foghlú go n-aithníonn an Roinn Oideachais agus Scileanna, “go bhfuil go leor tairbhe ag baint leis an oideachas lán-Ghaeilge, tairbhe a chuimsíonn an leas oideachais do na foghlaimeoirí agus buanú na Gaeilge sa chóras oideachais”.

 14. #293953

  “Tríd an Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga atá á thairiscint acu i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta cuirtear oiliúint ar mhuintir na Gaeltachta ionas gur féidir leo ceannas a ghlacadh ar thodhchaí na pleanála teanga sa Ghaeltacht.

 15. #355533

  Deir Cathal Goan le Tuairisc.ie gur chúis imní dó nach bhfuil maoiniú ceart ar fáil agus go bhfuil sé “ag súil go gcuirfear leis na hacmhainní a chuirtear ar fáil don chnuasach amach anseo agus go dtuigfear a thábhachtaí is atá buanú agus beathú an chnuasaigh”.

 16. #731738

  Nuair a fhoilsítear drámaí i gcnuasach déantar buanú éigin orthu don phobal drámaíochta agus dá fheabhas aiste de Paor, bheifí ag súil, b’fhéidir, le tráchtaireacht áirithe ar phlotaí agus ar bhrí línte ar leith mar áis don phobal sin.

 17. #757215

  Dá bhrí sin, cé gur go hindíreach den chuid is mó a d’imríodh an Ghaeilge tionchar ar fhorbairt na Gaeltachta, d’fhéadfadh ról na teanga éirí i bhfad níos tábhachtaí agus níos dírí as seo amach, i dtaca le cruthú fostaíochta agus le buanú acmhainne nó sócmhainne a d’fhéadfadh leas síceolaíoch agus cultúrtha an phobail a dhéanamh.

 18. #831843

  Ach i gcás chomh tábhachtach le buanú na síochána sa Tuaisceart tá sé thar a bheith riachtanach go ndéanfaí iarracht ar chuntas barántúil a thabhairt ar eachtra, in áit a bheith ag brath ar dhreamanna a bhfuil a gcamchláir féin acu.

 19. #835068

  Cé nach ndéarfadh éinne inniu, tá súil agam, nach raibh Protastúnaigh in Eaglais na hÉireann arbh é leasú iompar na hEaglaise Rómhánaí ba mhó ab ábhar buartha dóibh, is léir freisin gur bhain gábh­áil talún, buanú cumhachta agus cosaint phribhléidí aicme amháin leis an scéal.

 20. #853641

  Is cúis an-áthais dom a bheith anseo anocht chun an Chomhdháil Bhliantúil seo a oscailt agus i bhfianaise téama na Comhdhála, bunú agus buanú na scoileanna — tá sé tráthúil chomh maith breathnú ar a bhfuil bainte amach, agus féachaint cá bhfuilimid agus cá bhfuil ár dtriall.

 21. #856203

  De bharr baint ó thús a bheith ag an Ollscoil seo le bunú agus buanú na ceardlannaíochta sa Ghaeilge, mar a chonacamar thuas, sé tuairim an fhir eagair seo gur mhaith ab fhiú Scoil Liteartha, nó Ionad Liteartha a bheith lonnaithe ar an gcampas cois Coiribe.

 22. #875208

  Ó 1988 i leith, tá tréimhsí fada caite aige ag plé le bunú agus buanú gaelscoileanna, ina measc Gaelscoil Naomh Pádraig, Gaelscoil Eiscir Riada agus Gaelcholáiste Chois Life, iad ar fad i Leamhcán, Co.

 23. #877988

  Is meanma é ar a mbraitheann gach a bhaineann le saothrú agus le buanú na córa, na saoirse, agus na síochána inár measc uile, saoránaigh na cruinne, in ainneoin í a bheith ligthe i ndearmad de bharr aineolais nó easpa suime.

 24. #967296

  I have no plans to raise the issue in this context." Ach ní hé sin an méid a scríobh Fianna Fáil ina bhforógra i 1997: "Tacaíonn Fianna Fáil go hiomlán leis an bhfeachtas chun go mbeadh an Ghaeilge ina teanga oifigiúil san Aontas Eorpach." Agus i gClár an Rialtais, scríobhadh: "Tacaíonn an Rialtas nua leis an bhfeachtas chun an Ghaeilge bheith mar theanga oifigiúil san Aontas Eorpach agus go mbeadh buanú na teanga ina chritéir le haghaidh pleanáil sna Gaeltachtaí." Baineadh an dara cuspóir amach.

  Leanann Fianna Fail lena bpolasai hara-kiri teanga – Gan údar

 25. #974384

  And more than a few blame not being known by the world on the fact that they write in the language of a small nation." Creideann Jancar i luach an fhocail scríofa agus déarfainn go dtuigfeadh sé gáir chatha as aois eile: "Beatha teanga í a labhairt; buanú teanga í a scríobh." Ar seisean: "There is an odd secret to writing - it can, with the mere 25 letters of the Slovene alphabet or whatever number of letters are in the alphabet of any other language, express the multifariousness of human life, and poems and stories can reach amazing fantasy landscapes ...

  Dalta an tSeoighigh a thainig on tSloivein – Gan údar

 26. #980982

  An immense edifice of human knowledge, painstakingly assembled over millennia by countless minds, is eroding, vanishing into oblivion." Beatha teanga í a labhairt; buanú teanga í a scríobh.

  Bás teanga – Pól Ó Muirí Eagarthóir Gaeilge

 27. #984556

  "Tá ceannródaíocht áirithe tugtha ag Éirinn i gcothú dea-chleachtas éagsúlacht teanga sa reachtaíocht agus sna hinstitiúidí Eorpacha, agus is léir dúinne anois gur gné logánta de shaothar domhanda is ea buanú agus caomhnú na teanga againn féin." Díríonn na húdair ar na deacrachtaí praiticiúla atá roimh ollscolaíocht Ghaeilge agus ar an riachtanas atá léi.

  Dushlan eile - forbairt na hollscolaiochta – Eagarthoir Gaeilge: Pol O Muiri

 28. #985061

  Gaisce ab ea buanú na nuaphóilíneachta i dtús an chéid seo ach cúis bhuartha is ea an gábh ina bhfuil an PSNI tar éis trí mhí de léirsithe faoi bhratach na Ríochta Aontaithe.

  'Póilíneacht pholaitiúil' an Tuaiscirt – Poilin Ni Chiarain

 29. #1009163

  Tá sé chomh maith againn an abairt a athrú: "Beatha teanga í a labhairt; buanú teanga í a chraoladh." Leis an fhocal labhartha - bíodh sé ar raidió nó ar theilifís - an lá, is cosúil.

  Lionn dubh Louis – Gan údar

 30. #1052481

  Ní mór do pholasaí comhaontaithe idir na páirtithe leasmhara guth comhaontaithe a léiriú, ón scoil aníos, agus ní mór don pholasaí treoir phraiticiúil a leagan amach faoi na míreanna éagsúla den mhórphictiúr, ó chóiríocht scoile go buanú scoile, agus ó thaobh sholáthar cuí áiseanna agus acmhainní, teagascóirí agus treoirlínte do chleachtas an tumoideachais i ngaelscoileanna ar bhonn uile oileánda.

 31. #1053293

  Is maith linn a bheith ag clamhsán faoin nós seo atá seanbhunaithe anois i measc ár bpolaiteoirí, agus iad ag iarraidh a chur ina luí orainn gur obair thaidhleoireachta ata ar bun acu; iad ag cothú dea-mhéine i dtíortha thar lear, agus ag buanú caidrimh lenár gcine i bhfad i gcéin.

 32. #1067411

  Gnó é a bhaineann le cothú agus le buanú, le labhairt, le léamh agus le scríobh ár dteanga shinseartha, an teanga liteartha is ársa san Eoraip, seachas an Laidin agus an Ghréigis féin.

 33. #1072237

  Ba bheag aistí próis a d’fhoilsigh an Conaireach ar Inis Fáil, i ndáiríre, ach tá ceann suntasach amháin: ‘Ceisteanna a Bhaineas le Buanú na Gaeilge sa nGaeltacht’, a foilsíodh ar an iris idir Mí na Nollag 1909 agus Mí Eanáir 1910.

 34. #1081762

  Is ábhar éadóchais dom ar uairibh go bhfuilimid ag déanamh faillí ar ár dteangain, go bhfuilimid ag tabhairt cúl le cine, go bhfuilimid ag tréigint ár n-oidhreachta, ach is ábhar dóchais agus misnigh dom go bhfuil an teanga á slánú, á caomhnú agus á buanú ag leithéidí Eibhlín, atá ag caitheamh dua agus saothair chun a cuid machnaimh a chur ar phár.

 35. #1082187

  Bíodh gur imigh ar a shiúlta i mórán cúinní d’Éirinn, ba gheal leis de shíor filleadh chun tamallacha cuideachtan orthu siúd ar mhór aige a n-oidhreacht chultúir, saíochta is teanga agus ar dhein oiread lena buanú.

 36. #1095232

  Ag bun an leathanaigh faightear léaráid shimplí de Phróiseas Malartú Teanga mar atá sé mínithe anseo, agus múnla don Phleanáil Teanga agus a phríomhréimsí dá réir:1 Stádas Comhdhaonnach; Sealbhú na Teanga / Cumas; Úsáid na Teanga; Cothú agus Buanú Pobail Teanga; Aistriú Teanga ó ghlúin go glúin trí mheán an Teaghlaigh.

 37. #1122716

  Go deimhin bhí grá aici don teanga agus spreag sí mé len í a fhoghlaim agus a labhairt.’​ Deir Ó Héalaí: ‘Thug an t-iarmhar beag Gaeilgeoirí dúchais—a mháthair féin ar dhuine acu—a bhí thart ar Choillte Mach agus é ag fás suas, léargas faoi leith dó ar a oidhreacht shinseartha, agus chinn sé go luath ina shaol a dhícheall a chaitheamh le sealbhú agus buanú na hoidhreachta seo.’​ Bhí sé ar scoil ag Siúracha Naomh Lughaidh sa bhaile agus spreag duine díobh é chun spéis a chur sa Ghaeilge, ar dá thoradh a bhuaigh sé ceann de dhuaiseanna Dhubhglas de hÍde[B4].

 38. #1159033

  “Is cinnte go bhfuil an tionscal seo ar cheann de na tionscail is fearr agus is tábhachtaí sa Ghaeltacht agus tá tábhacht eacnamaíochta chomh maith le tábhacht maidir le buanú agus sealbhú na Gaeilge ag baint léi, agus gan na mná/fir tí ní bheadh aon scéim ann,” a dúirt sé.

 39. #1204455

  Rith sé liom agus mé i Músaem na Leabhar (lámhscríbhinní go láidir san áireamh, gan amhras, ann) in Eireaván na hAirméine le gairid, go mb’fhéidir go bhfuil an t-athrú ag dul róghasta, go bhfuil a mbíonn muid spleách ar leabhair fá dtaobh de á chur as an reicneáil, go mbeidh deacracht i dtaobh staire amach anseo mura mbíonn buanú an taifid agus tuiscint ar na léamha éagsúla is mithid a dhéanamh ar an taifead sin, más mian linn a bhfuil ar taifead a thuiscint, go mór san áireamh agus slán á fhágáil againn leis na meáin chlóite.

 40. #1207258

  Tá an file ag críochnú a dháin gan aige ach dímheas ar gach duine againn, ar na daoine atá ag bunú agus ag buanú an tsaoil nua, an dream gan fréamhacha i dtalamh, lucht na cathrach agus daoine cosúil leis féin a thréig an seansaol, saol na tuaithe.

 41. #1220881

  Thug an tAire Talmhaíochta, Simon Coveney, le fios anuraidh, go dtuigeann an Roinn an tábhacht a bhaineann le caomhnú agus buanú na bhfoinsí géiniteacha atá dúchasach ag an tír seo agus, mar sin, tá roinnt gúm curtha i gcrích le cuidiú le daoine a thógann pórtha annamha agus dúchasacha ar a gcuid feirmeacha ag dúil lena líon a choinneáil seasta nó fiú a mhéadú.

 42. #1256200

  Ba chuid shuntasach den aidhm náisiúnta athnuachan agus buanú na Gaeilge sa bpobal Gaeltachta agus go mbeadh sí ina teanga bhisiúil lasmuigh di, ach is é fírinne an scéil anois go bhfuil an chuid seo den fhís náisiúnta ar tí titim as a chéile de bharr easpa feidhme sa bpolasaí agus mísheasmhacht na Gaeilge sa nGaeltacht.

 43. #1256237

  Mar chomhartha ómóis d’iarrachtaí na nglún a tháinig romhainn agus mar fhógra faoi dhualgais na nglún atá le teacht, tá dualgas orainne ár ndícheall a dhéanamh agus iarrachtaí macánta a chur i dtreis le buanú agus athbheochan a dhéanamh ar phobail fhírinneacha Ghaeltachta.

 44. #1291237

  Níos gaire don bhaile, bhí cás na Gaeilge agus na Gaeltachta ag déanamh imní óir roinn sé teachtaireacht ó Áine Ní Bhreisleáin inar mhaígh sí gur ‘bánú na Gaeltachta seachas buanú na Gaeltachta atá ag tarlú gan fostaíocht cheart sa Ghaeltacht’.

 45. #1315459

  Ní hé go bhfuil amhras dá laghad orainn faoin tábhacht eisceachtúil a bhaineann leis an nGaeltacht ó thaobh tarrthála agus buanú na teanga, ná aon argóint bhunúsach againn faoin éileamh atá ar shiollabas ar leith, ach go mbíonn leisce orainn baint ar aon bhealach ón tábhacht a bhaineann leis an teanga don tír uile.

 46. #1318417

  Gan amhras leis, ní mór don dá rialtas a aithint nach ceist trádála nó cumarsáide nó taistil amháin é Brexit, ach ceist a bhaineann go dlúth le Comhaontú Aoine an Chéasta agus le buanú na síochána ar an oileán.

 47. #1389121

  Dar le Máire Ní Annracháin agus í ag déanamh tagairt do Chailtín agus beirt bhanfhilí eile, Aine Ní Ghlinn agus Deirdre Brennan: "seachnaíonn sí níos minice ná an bheirt eile [...] eachtraí pearsanta a saoil féin [...] is doimhne an buanú agus an ceiliúradh atá déanta aici ar an bheatha ná mar atá déanta ag an mbeirt eile [.

 48. #1397902

  Bhí an deireadh seachtaine sa Ghaeltacht a reáchtáladh go luath sa chúrsa an-chabhrach le dinimic ranga a buanú, agus thaitin sé leis na mic léinn freisin go bhféadfadh na teagascóirí foghlaim uathusan de bharr nach dochtúirí leighis iad na teagascóirí.

 49. #1435588

  Tá gluaiseacht ar leith faoin teideal Catholic Unity Pilgrims bunaithe i bParóiste na Mainistreach trína bhfuil baill den pharóiste ag tabhairt turais ar an nDomhnach ar eaglaisí de thraidisiúin eile le linn a seirbhíse Domhnaigh siúd agus ag cur eolais ar a gceiliúradh agus ag buanú comhair agus tuisceana.

 50. #1467641

  Tá comaoin nach beag curtha ag Celia de Fréine agus ag Fidelma Ní Ghallchobhair ar chultúr liteartha na Gaeilge san aois seo agus buanú breise déanta ar an éacht fileata a dhein Brian Merriman dhá chéad is daichead bliain nach mór ó shin.

 51. #1467643

  Tá comaoin nach beag curtha ag Celia de Fréine agus ag Fidelma Ní Ghallchobhair ar chultúr liteartha na Gaeilge san aois seo agus buanú breise déanta ar an éacht fileata a dhein Brian Merriman dhá chéad is daichead bliain nach mór ó shin.

 52. #1507783

  “Ba é an An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae an príomhfhóram díospóireachta do chúrsaí Gaeilge le linn na tréimhse sin ar fad, an tréimhse inar tharla an athbheochan, plé ar chúrsaí litríochta, buanú na nua-litríochta Gaeilge agus an fhorbairt phobail a stiúir rudaí i dtreo na réabhlóide,” a dúirt sé.

 53. #1525313

  “Ciallaíonn an gealltanas seo go mbeidh sé ar chumas Ghlór na nGael cur go mór leis an líon clubanna atá ag fáil tacaíocht ón Fhondúireacht le stádas, úsáid agus buanú na Gaeilge sna clubanna a bhrú chun cinn,” a dúirt Frainc Mac Cionnaith, Bainisteoir Forbartha le Glór na nGael.

 54. #1560844

  Tá an tAire Oideachais Joe McHugh le Plean Teanga Chloich Chionnaola a sheoladh i nGort an Choirce i nGaeltacht Dhún na nGall anocht.  Deirtear gurb í príomhsprioc Phlean Teanga Chloich Chionnaola go dtiocfadh buanú agus méadú ar an nGaeilge mar theanga phobail sa cheantar.

 55. #1602560

  I ráiteas a chuir Gaeloideachas amach faoin scéal tráthnóna dúradh go bhfuil 12 aonad lán-Ghaeilge eile ag feidhmiú faoi láthair in iarbhunscoileanna Béarla timpeall na tíre, agus go bhfuil siad ar fad chomh “leochaileach” céanna, toisc nach bhfuil polasaí ag an Roinn Oideachais agus Scileanna “maidir le bunú agus buanú aonaid Ghaeilge”.

 56. #1608713

  “Is mian linn labhairt le pobal na Gaeilge ina dteanga féin agus an fód a sheasamh leo ina gcathanna chun cearta teanga agus buanú pobail a bhaint amach.” Deir de Hál go n-aithníonn gluaiseachtaí na heite clé ar an mhór-roinn agus in áiteanna eile an dualgas atá ar an eite chlé tacú le mionteangacha agus go gcaithfear “fáil réidh leis an mbéalghrá” a thugtar don Ghaeilge.

 57. #1668055

  Léiríonn figiúirí oifigiúla go bhfuil an dífhostaíocht giota maith níos airde i measc na gCaitliceach ná mar atá sé i measc na bProtastúnach agus is ceantracha Caitliceacha iad 16 as an 20 bardas is mó atá faoi míbhuntáiste ó thuaidh ach tá aontachtaithe ag craobhscaoileadh na bréige go bhfuil gach "lamháltas" á thabhairt do Chaitlicigh, agus buanú na deighilte "iad" agus "muid".

 58. #1685095

  Beartaíodh i 1985 é a oscailt go lánaimseartha mar Ionad Sealbhaithe agus Buanaithe Gaeilge lena chinntiú go mairfidh an Ghaeilge beo, trí daoine a spreagadh le hiompar agus buanú Gaeilge a neartú in abhantrach an Árais agus i measc na ndaoine a bhíonn ag soláthar seirbhísí do phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge.

 59. #1706401

  Díríonn Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ar dhá phríomh-mhodh chun ár n-aidhm a bhaint amach, mar atá 'Bunú agus Buanú Pobal Gaeilge agus Gaeltachta' agus 'Stádas na Gaeilge agus Cearta Cainteoirí Gaeilge'.

 60. #1740680

  Ach déanann sé cúr síos ar a n-iarrachtaí i dtaca le buanú teanga mar rud *“Python-esque”.* Ní thuigeann sé cén fáth a bhfuil na comhairlí contae ag tabhairt cead pleanála do na céadta teach nach labhrófar Gaeilge go deo iontu le linn do Roinn na Gaeltachta agus Údarás na Gaeltachta a bheith ag doirteadh airgid isteach sna ceantair Ghaeltachta leis an teanga a bhuanú.

 61. #844061

  Tar éis na dtoghchán, gheall Fianna Fáil agus an Páirtí Daonlathach mar a leanas: “Tacaíonn an Rialtas nua leis an bhfeachtas chun an Ghaeilge a bheith mar theanga oifigiúil san Aontas Eorpach, agus go mbeadh buanú na teanga ina chritéir le haghaidh pleanáil sna Gaeltachtaí”.

 62. #1009162

  (Deirim "glúin" ach is é fírinne an scéil é gur duine nó beirt as measc na mílte mac léinn a leanann den scríbhneoireacht ghníomhach.) "Beatha teanga í a labhairt; buanú teanga í a scríobh," a deireadh lucht na hAthbheochana.

  Lionn dubh Louis – Gan údar

 63. #1030796

  Thacaigh sí le hiliomad tionscadal nuálaíoch thar na blianta, ó fhéilte leabhar, go Inis(irisleabhar a phléann litríocht na n-óg), go bunú agus buanú “Laureate na nÓg,” ról ómóis ar ghlac an scríbhneoir aitheanta Siobhán Parkinson leis ar na mallaibh.

  Gradaim Bisto 2010 agus staid litríocht na n-óg – Ríona Nic Congáil

 64. #1156389

  Meaning is the source of passion, and passion is what will sustain you in the journey towards your mission.’ Agus é seo: ‘If you mean it, write it down.’ (Beatha teanga í a labhairt, buanú teanga…) Scríobhann McNulty faoi eachtraí beaga le pearsana móra spóirt, an tionchar a d’imir sé orthu agus an tionchar a d’imir siadsan airsean.

 65. #1582297

  Ba ag na hócáidí sóisialta seo a rinneadh buanú ar a n-oidhreacht, ach ní ó thaobh na siamsaíochta amháin a bhain tábhacht leis na hamhráin dar le Ó Madagáin: Is léir go raibh cion ag an mBreathnach ar gach uile chloch de Ghleann Mhac Muirinn agus rinne sé gaisce as a fhód dúchais i dtrí cinn ar fad dá chuid amhrán, péire acu i nGaeilge ‘Amhrán Fada Ghleann Mhac Muirinn’ agus ‘Amhrán Gearr Ghleann Mhac Muirinn’ agus ceann amháin i mBéarla, ‘Glenicmurrin Townland’.

 66. #1699959

  Buanú na Meancóige ======= Níos measa fós, tá roinnt daoine ag caitheamh ceamaraí cinn anois, agus mar sin níl éalú ar bith ón tsúil santach má dhéanann éinne meancóg.

 67. #1736810

  An Chéad Teanga Oifigiúil Tá airgead na Gaeltachta á chaitheamh de bharr an polasaí rialtais atá ann ó bhunú an stáit gurb í an Ghaeilge an chéad teanga oifigiúil agus go bhfuil gá lena forbairt agus lena buanú.

 68. #979363

  An taobh theas den domhan, an taobh thall den domhan agus aon cheacht simplí amháin le foghlaim as an dá thír - beatha teanga í a labhairt; buanú teanga í a scríobh.

  Nótaí fánacha as cuibhreann an – Gan údar

 69. #1036931

  Beidh siompóisiam ar siúl Dé Sathairn 2ú Feabhra ag 10.30am ar "Beatha teanga a labhairt: buanú teanga a scríobh".

  Bliain eile ach an cheist chéanna le – Pól Ó Muirí Eagarthóir Gaeilge

 70. #1396988

  Déanann Race buanú air seo freisin nuair a deir sé go dtugann scileanna piarmheasúnaithe dearcadh níos leithne do mhic léinn ar an gcultúr measúnaithe a bhfuil siad mar rannpháirtithe ann: Léirítear an próiseas cumasaithe a eascraíonn as na scileanna piarmheasúnaithe seo i ráiteas a dhéanann mac léinn a thug faoin gcineál seo meastóireachta in ollscoil i Hong Cong: Cé gur pléadh cúrsaí aiseolais go pointe áirithe cheana féin san alt seo agus an ghné mhachnamhach den mheasúnú faoi chaibidil, is fiú córas aiseolais a scagadh ann féin mar dhlúthchuid de churaclam teanga.

 71. #1034721

  Agus coiste le bunú chun athbhreithniú a dhéanamh ar an Chaighdeán bhí an lámhleabhar sin faoi chaibidil ag an Ollamh Nicholas Williams sa chaint oscailte agus ag beirt de na cainteoirí ag an siompóisiam "Beatha Teanga a labhairt; buanú teanga a scríobh" maidin Dé Sathairn.

  Gramadach, litriú agus forbairt – Gan údar

 72. #1039900

  Is é "an teaghlach a chruthaíonn an cainteoir dúchais, ach is é an comhthionól pobail a chothaíonn an comhthéacs ina dtagann forbairt agus buanú teanga ar an gcéad ghlúin eile.

  Tobar le trá i gceann scór bliain – Pól Ó Muirí, Eagarthóir

 73. #1760381

  'All you need is love', mar a dúirt na Beatles." *Cathal Ó Searcaigh, Aibreán 2001* Mórtas na Mná Palaistíní ======= (i gcead do Tawfiq Zayyad) Anseo i Lidda, i Ramla, i nGaililí, fanóidh muid ag buanú ár gcineáil is ár ndlí.

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.