Gaois

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

easpa

dídean

99 toradh in 75 doiciméad

 1. #966354

  Míníonn Hartigan: "Mórchliseadh sa chlann an chúis is coitianta le heaspa dídine.

  Síomón ag dul faoin tuath – Seán Ó Riain

 2. #1028432

  Baol ann leis nach mbeifear ábalta straitéisí maidir le heaspa dídine a chur i bhfeidhm.

  Síomón sna laethanta a bhí – Seán Ó Riain

 3. #264139

  Dúirt an tAire Kelly go bhfuil sé dóchasach go gcuirfidh An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (NAMA) roinnt foirgneamh ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar ghéarchéim na heaspa dídine.

 4. #273786

  Táthar ag impí ar an Rialtas an liúntas cíosa a ardú i bhfianaise na géarchéime éigeandála maidir le heaspa dídine sa tír.

 5. #898195

  Féadfaidh siad an plean seo a bhrú orainn, a deir siad, nuair a bheidh a ndualgas déanta ag Rialtas na Breataine chun deireadh a chur le heaspa dídine agus le déine.

 6. #898234

  Féadfaidh siad an plean seo a bhrú orainn, a deir siad, nuair a bheidh a ndualgas déanta ag Rialtas na Breataine chun deireadh a chur le heaspa dídine agus le déine.

 7. #898273

  Féadfaidh siad an plean seo a bhrú orainn, a deir siad, nuair a bheidh a ndualgas déanta ag Rialtas na Breataine chun deireadh a chur le heaspa dídine agus le déine.

 8. #966357

  Dá mba rud é gurb é an t-alcólachas an phríomhchúis le heaspa dídine, bhuel ansin, bheadh i bhfad níos mó daoine ar na sráideanna.

  Síomón ag dul faoin tuath – Seán Ó Riain

 9. #1733770

  Tá gach cuma ar an scéal go ngníomhóidh an Príomh-Aire, Kevin Rudd, ar bhonn náisiúnta agus go háitiúil le deireadh a chur le heaspa dídine san Astráil.

 10. #264026

  Díríodh áird ar an fócas ar an easpa dídine tar éis bhás Jonathan Corrie ar thairseach tí gar do Theach Laighean níos luaithe sa tseachtain.

 11. #280818

  Cúrsaí tithíochta agus easpa dídine a bhí faoi chaibidil ag Sinn Féin , agus bhí sé á sheoladh sin ag ceannceathrú an pháirtí i mBaile Átha Cliath.

 12. #877440

  Feiceann Ó Súilleabháin gaol idir an t-imeallú sóisialta, an bochtanas agus easpa dídine, agus an córas baincéireachta domhanda, an margadh airgid a fheidhmíonn beag beann ar shaoltaithí an ghnáthphobail.

 13. #886987

  Conas, mar shampla, nuair atá stop curtha go huile le tógáil tithe ag údaráis áitiúla, agus easpa tithíochta agus dídine chomh práinneach, nár dhein polaiteoirí ná na meáin chumarsáide puinn tagairt dó.

 14. #966382

  Ceapann Hartigan gur sárú tromchúiseach é an easpa dídine ar chearta daonna an duine in eacnamaíocht an iarthair ach go háirithe.

  Síomón ag dul faoin tuath – Seán Ó Riain

 15. #1617538

  De bharr tithíocht bheith aimsithe acu, nó socrú chun daoine a choinneáil i gcóiríocht phríobháideach, bhí 2,825 duine ann nach raibh easpa dídine orthu sna chéad 6 mhí den bhliain.

 16. #1733807

  Feictear dom go bhfuil an Astráil breá ábalta caitheamh go fial lenár gcomhthírigh mhí-ádhúla atá ag fulaingt de bharr easpa dídine.

 17. #398890

  Dúirt na leanaí gur bhraith siad go raibh siad mar chuid do phobal agus iad ina gconaí sa tír seo.  Ach léirigh na leanaí imní faoi chiníochas, bulaíocht agus caitheamh tobac agus d'iarr siad ar an Rialtas dul i ngleic le heaspa dídine agus le bochtanas.

 18. #753972

  Tuigtear go léireoidh an dá thuarascáil easpa cumarsáide taobh istigh den pháirtí.  Críochnóidh an cruinniú amárach i ndiaidh cainteanna ar mheabhairshláinte agus ar easpa dídine.

 19. #994491

  Tá ábhar an dráma seo tráthúil mar gheall ar an ngéarchéim a bhaineann le heaspa dídine na laethanta seo agus ba mhaith linn cabhrú chun aird a tharraingt ar an bhfulaingt a bhaineann leis”.

  Daoine ar an imeall; dráma ar an imeall – Pól Ó Muirí

 20. #1349603

  Bhí sí ag múineadh i gClochar San Dominic i mBaile Formaid i dtosach agus tháinig sí ar thuiscint, óna cuid daltaí, ar na fadhbanna ollmhóra a bhí ag daoine óga sa cheantar, na buachaillí go háirithe.  Bhain na fadhbanna seo le cúrsaí sóisialta, le hólachán nó drugaí, le heaspa dídine, le dífhostaíocht nó le cúrsaí pearsanta.

 21. #1383104

  Fógraíonn Simon mar aon le heagraíochtaí carthanacha eile ar nós Focus Ireland, Threshold agus Naomh Uinseann de Pól gur ceart deireadh a chur le heaspa dídine agus is beag duine a rachadh ag díospóireacht leo faoi.

 22. #1418640

  Ní focal ‘éigeandáil’ is cóir a úsáid go neafaiseach, ach conas eile is féidir tagairt don easpa tithíochta, nó go deimhin an easpa dídine; ach is é an dara héigeandáil a chaithfear a lua ná cúrsaí sláinte, go háirithe an easpa spáis in ospidéil, agus ina theannta sin nach mbíonn teacht ar chomhairle dochtúra, comhairle speisialtóra go háirithe, ag daoine a bhíonn ina ghátar, laistigh de thréimhse fiú leathréasúnta ama.

 23. #1419602

  Is cinnte nach dtagann sé aon phioc leis an dtráchtaireacht choitianta ar éigeandáil tithíochta agus daoine ag fáil bháis ar na sráideanna de bharr easpa dídine, nó an easpa leapacha sna hospidéil agus tralaithe i bpasáistí na n-ospidéal céanna.

 24. #1836619

  Ba mhór é suim na meán cumarsáide sa bhabhta bréige seo, ach níor de bharr an easpa dídineeaspa áitreamh cónaithe é, ach cé acu den bheirt ghaiscíoch, nó an Fine Gael nó Fianna Fáil, a thabharfadh an lá leo.

 25. #264142

  Costas €20 milliún Euro atá luaite leis an bpacáiste.  Deir an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Brendan Howlin go bhféadfadh ról a bheith ag NAMA chun tithíocht shóisialta a chur ar fáil do dhaoine gan dídean.  Dúirt sé go bhfuil soláthar dóthanach talún agus acmhainní ar fáil don ghníomhaireacht chun cuidiú leo aghaidh a thabhairt ar easpa dídine.

 26. #278164

  Sin beagnach dhá oiread an mhéid a bhí i gceist ag an tráth céanna anuraidh.  Dúirt urlabhraí na heagraíochta Niamh Randall gur tugadh neart geallúintí i mbliana faoi thíthíocht agus easpa dídine, ach nach ndearnadh beart de réir briathair.

 27. #278391

  Deir Mike Allen ó Focus Ireland gur údar uafáis iad na figiúirí seo agus go léiríonn siad gur mó a fhulaingíonn teaghlaigh le páístí óga ón easpa dídine ná teaghlaigh le páistí níos sine.

 28. #293785

  Laistigh de 24 uair an chloig, bhí fóram práinneach chun easpa dídine a phlé á mholadh ag an Ard-Easpag Diarmuid Martin ar Morning Ireland, tacaíocht tugtha dá smaoineamh ag an Ard-Mhéara, agus ráiteas eisithe ag an Aire Comhshaoil Alan Kelly go reáchtálfaí a leithéid Déardaoin.

 29. #294910

  Is cinnte go bhfuil go leor fadhbanna a chaithfear a réiteach i leith an ngéarchéim dídine ón taobh eacnamaíoch de – an easpa tithíochta, an t-ardú mór ar chíosanna dá bharr, agus an líon mór daoine atá fós dífhostaithe in ainneoin an “fheabhais” atá tagtha ar gheilleagar na hÉireann le scaitheamh.

 30. #395272

  Seo í an tríú comhdháil ar chúrsaí tithíochta agus easpa dídine atá reáchtáilte ag an Aire Comhshaoil Alan Kelly féachaint le theacht ar bhealaí le dul i ngleic leis an ngéarchéim tithíochta sa tír.

 31. #399014

  D'fhoilsigh Coiste Oireachtais a chuid moltaí i leith na géarchéime tithíochta ar maidin, a bhfuil moratóir ar athsbhealbhú tithe ina measc.  Bunaíodh an coiste éigeandála mí Aibreáin féachaint le réiteach a fháil ar an nganntanas tithíochta agus ar an méadú mór san easpa dídine.

 32. #399017

  Dúirt Cathaoirleach an Choiste, John Curran go gcaithfidh an Rialtas glacadh láithreach le moltaí áirithe i leith riaráistí morgáiste agus an ardú sa liúntas cíosa, má tá méadú eile san easpa dídine le seachaint.

 33. #399021

  Cháin an ISPCC an tuarascáil as gan bunchaighdeáin do chóiriocht pháistí a leagan síos, agus cháin an eagraíocht  Alone an tuarascáil as gan aon phlé bheith déanta ann ar an easpa dídine i measc na n-aostach.

 34. #754564

  I mí Iúil d'fhógair an tAire Tithíochta plean gnímh 6 bliana le dhul i ngleic leis an easpa dídine agus gheall sé deireadh a chur le hóstáin agus tithe leaba agus bricfeasta mar lóistín éigeandála faoi lár na bliana seo chugainn.  Léiríonn na figiúirí is déanaí go bhfuil níos mó ná 2,000 páiste ina gcónaí anois i lóistín éigeandála.

 35. #894742

  Deir lucht eagraithe fheachtas Theach Apalló i lár na cathrach i mBaile Átha Cliath go bhfuil sé i gceist acu leanacht dá bhfeachtas in aghaidh easpa dídine agus é a laethnú ar fud na tíre.

 36. #966346

  Beocheist: "Táimid ag iarraidh deireadh a chur leis an easpa dídine, deireadh le homelessness." Noeleen Hartigan, urlabhraí thar ceann an Federation of Simon Communities of Ireland, ag caint.

  Síomón ag dul faoin tuath – Seán Ó Riain

 37. #1003640

  I rith na bliana, bhí trí fhadhb mhóra sna sála ag an gcomhrialtas agus ní léir go bhfuil siad ag fáil an cheann is fearr orthu – na seirbhísí sláinte, easpa tithíochta nó dídine agus cúrsaí uisce.

  Scaradh na gcompánach – Seán Ó Héalaí

 38. #1031767

  Níl ann ach bréag.” Tá tús curtha ag an Fondation Abbé Pierre le feachtas “cárta dearg” chun an pobal sa Fhrainc a chur ar an eolas faoin ghéarchéim tithíochta agus easpa dídine atá sa tír.

  Cárta dearg Cantona don easpa dídine – P.J. Mac Gabhann

 39. #1283191

  Easpa tithíochta agus dídine: tá dlús á chur le tógáil tithe sóisialta, dar leis, ach tá sé dian ar an rialtas an lámh in uachtar a fháil ar an bhfadhb toisc go bhfuil dídean á cailliúint ag daoine gach seachtain.

 40. #1338860

  Seo fear a fuair tuarastal breá le comhairle a thabhairt don rialtas faoi cén chaoi deireadh a chur leis an bhfadhb easpa dídine is deir sé go bhfuil daoine gan dídean ag bualadh bob orainn.  Is cuma faoi na mílte a bheith curtha amach as tithe nó árasáin ar cíos, is cuma faoi na daoine a chaill a gcuid tithe toisc nach raibh siad in ann morgáiste a íoc nuair a chaill siad jab, agus is cuma faoi na daoine atá faoi strus ag an oiread sin deacrachtaí – deacrachtaí pearsanta is airgeadais.

 41. #1406866

  An ghuais sin, a deir an Direánach, ná nach bhfuil aon réiteach aici ar an easpa dídine atá uirthi, ní féidir léi tearmann ná foscadh ar bith a chinntiú don Leanbh Naofa a shaolófar anois gan mhoill.

 42. #1509182

  Dúirt an Fheidhmeannacht um Dhaoine ar Easpa Dídine i Réigiún Bhaile Átha Cliath (DRHE) go raibh líon na ndaoine a bhí ag cuardach cóiríocht éigeandála aréir níos airde ná mar a bhí riamh agus gur phléigh siad aréir le deich dteaghlach nach raibh in ann teacht ar lóistín.

 43. #1569609

  Léiríonn tuarascáil nua faoi easpa dídine atá foilsithe ag Focus Ireland inniu gur mar gheall gur cuireadh amach as a gcuid áras cónaithe atá an chuid is mó de na daoine seo i lóistín éigeandála.

 44. #1569630

  Ag trácht dó ar thuarascáil nua Focus Ireland faoi easpa dídine, deir Finbar O'Donnell ón gcomhlacht bainistíochta réadmhaoine, RF Property Managment, go bhfuil 2,000 tiarna talún imithe as an earnáil cíosa in Éirinn le trí bliana.

 45. #1859800

  Nach iontach mar a d’éirigh leis an Stát an easpa dídine a réiteach agus fadhb na leapacha ospidéil a leigheas, nó a leasú go sealadach, nuair ba ghá leis: nuair ba bhagairt iad don phobal ar fad, seachas do mhionlach neamhchumhachtach sa phobal.

 46. #264057

  I ndiaidh fhóram faoi easpa dídine a thionóil an tAire Comhshaoil Alan Kelly tráthnóna inné, beartaíodh go gcinnteofaí go mbeadh leaba ar fáil do gach éinne atá gan dídean faoi láthair Gheall an tAire Kelly go mbeadh sé seo amhlaidh fá Nollaig.

 47. #1560439

  Dúirt urlabhraí airgeadais Fhianna Fáil Michael McGrath gur a pháirtí féin atá freagrach as an €300 milliún a ceadaíodh sa Bhuiséad le tithe ar phraghas réasúnach a chur ar fáil as seo go ceann trí bliana.  Ach níor bhain an Rialtas amach na spriocanna a bhí acu le dul i ngleic leis an easpa dídine, a dúirt Michael McGrath.  Tá an Rialtas agus Fianna Fáil cáinte ag urlabhraí airgeadais Shinn Féin Pearse Doherty faoi go raibh siad ag maíomh gur buiséad tithíochta a bheadh ann.  Ag labhairt dó sa Dáil, dúirt Pearse Doherty go raibh an €80 milliún a d'fhógair an tAire Donohoe don Roinn Tithíochta suarach.

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.