Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

agreement

amend

166 toradh in 75 doiciméad

 1. #795087

  ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ LEASATHACH), 1925.

  TREATY (CONFIRMATION OF AMENDING AGREEMENT) ACT, 1925

  Uimhir 40 de 1925: ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ LEASATHACH), 1925

 2. #795102

  —Féadfar Acht an Chonnartha (Daingniú ar an gCó-aontú Leasathach), 1925 , do ghairm den Acht so.

  —This Act may be cited as the Treaty (Confirmation of Amending Agreement) Act, 1925

  Uimhir 40 de 1925: ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ LEASATHACH), 1925

 3. #795109

  Lch. Roimhe Seo (ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ LEASATHACH), 1925)

  TREATY (CONFIRMATION OF AMENDING AGREEMENT) ACT, 1925) Previous (No. 40/1925:

  Uimhir 40 de 1925: ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ LEASATHACH), 1925

 4. #795110

  ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ LEASATHACH), 1925

  TREATY (CONFIRMATION OF AMENDING AGREEMENT) ACT, 1925)

  Uimhir 40 de 1925: ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ LEASATHACH), 1925

 5. #795112

  [EN] SCEIDEAL.

  TREATY (CONFIRMATION OF AMENDING AGREEMENT) ACT, 1925

  Uimhir 40 de 1925: ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ LEASATHACH), 1925

 6. #1387512

  (e) An nós imeachta chun an Comhaontú seo a leasú;

  ( e ) The procedure for amending this Agreement;

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 7. #738223

  lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

  amending Regulation (EU) No 19/2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, and amending Regulation (EU) No 20/2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other

  Rialachán (AE) 2017/540 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 8. #1020905

  COMHAONTU idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag leasú Comhaontuithe 1926 (arna leasú le Comhaontú 1928) i dtaobh Cánach Ioncaim Dúbalta. [EN]

  AGREEMENT between the Irish Government and the United Kingdom Government amending the Agreement of 1926 (as amended by the Agreement of 1928) in respect of Double Income Tax.

  Uimhir 12 de 1948: AN tACHT AIRGEADAIS, 1948

 9. #1204343

  (2) Má dhéanann an Rialtas comhshocraíocht ag leasú comhaontú um eiseachadadh, féadfaidh an Rialtas, le hordú, é sin a dhearbhú agus air sin beidh éifeacht ag an gcomhaontú um eiseachadadh arna leasú amhlaidh.

  (2) Where the Government have made an arrangement amending an extradition agreement the Government may by order so declare and the extradition agreement shall thereupon have effect as so amended.

  Uimhir 17 de 1965: AN tACHT UM EISEACHADADH, 1965

 10. #1230575

  COMHAONTú IDIR RIALTAS NA héIREANN AGUS RIALTAS NA RíOCHTA AONTAITHE AG LEASú COMHAONTú 1926 (ARNA LEASú LE COMHAONTú 1928) I dTAOBH CáNACH IONCAIM DúBAILTE.

  AGREEMENT BETWEEN THE IRISH GOVERNMENT AND THE UNITED KINGDOM GOVERNMENT AMENDING THE AGREEMENT OF 1926 (AS AMENDED BY THE AGREEMENT OF 1928) IN RESPECT OF DOUBLE INCOME TAX.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 11. #1678983

  Agus comhaontuithe nua á síniú aige, nó comhaontuithe arb ann dóibh cheana á leasú aige, áiritheoidh BEI go mbeidh sé indéanta comhaontuithe den sórt sin a nochtadh;”;

  When signing new agreements or amending existing ones, the EIB shall ensure that it is possible for such agreements to be disclosed;’;

  Cinneadh (AE) 2018/412 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE lena dtugtar ráthaíocht ó AE don Bhanc Eorpach Infheistíochta in aghaidh caillteanas de thoradh oibríochtaí um maoiniú a thacaíonn le tionscadail infheistíochta lasmuigh den Aontas

 12. #1686304

  pointe 1.9.5 de Chuid I d’Iarscríbhinn II trí fhorálacha breise a chur leis a bhaineann le comhaontuithe idir ghabháltais talmhaíochta, nó trí leasú a dhéanamh ar na forálacha breise sin;

  point 1.9.5 of Part I of Annex II by adding further provisions concerning agreements between operators of agricultural holdings, or by amending those added provisions;

  Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 13. #470975

  (g) lena leasaítear na cúnaint i gcomhaontú (lena n-áirítear léas) idir an forbróir, an chuideachta bainistíochta úinéirí agus na húinéirí aonaid;

  (g) amending the covenants contained in an agreement (including a lease) between the developer, owners’ management company and the unit owners;

  AN tACHT UM FHORBAIRTÍ ILAONAD, 2011

 14. #693073

  lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

  amending Regulation (EU) No 1343/2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area

  Rialachán (AE) 2015/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 15. #1685477

  maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013

  on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 16. #1804567

  lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

  amending Regulation (EU) No 1343/2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area

  Rialachán (AE) 2019/982 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 17. #330564

  Glacfaidh an Chomhairle, ar thogra ón gCoimisiún nó ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, cinneadh lena bhfionrófar cur i bhfeidhm comhaontaithe agus lena mbunófar na seasaimh a ghlacfar thar ceann an Aontais i gcomhlacht arna chur ar bun le comhaontú nuair a iarrtar ar an gcomhlacht sin gníomhartha a ghlacadh a bhfuil éifeachtaí dlíthiúla leo, seachas gníomhartha lena bhforlíonfar nó lena leasófar creat institiúideach an chomhaontaithe.

  The Council, on a proposal from the Commission or the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall adopt a decision suspending application of an agreement and establishing the positions to be adopted on the Union's behalf in a body set up by an agreement, when that body is called upon to adopt acts having legal effects, with the exception of acts supplementing or amending the institutional framework of the agreement.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 18. #431803

  (3) Féadfaidh údarás bóithre, le toiliú an Aire, comhaontú a dhéanamh le páirtí lena ndearna sé comhaontú roimhe sin faoin alt seo lena leasófar téarmaí nó coinníollacha an chomhaontaithe sin, lena ndéanfar téarmaí nó coinníollacha a chur leis nó a bhaint as, nó lena gcúlghairfear an comhaontú a rinneadh roimhe sin.

  (3) A road authority may, with the consent of the Minister, enter into an agreement with a party with whom it has entered into a previous agreement under this section amending the terms or conditions thereof, adding thereto, or deleting therefrom, terms or conditions or revoking the previous agreement.

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 19. #480451

  (f) Ní bheidh feidhm ag treoirlínte Rialtais um sholáthar poiblí maidir le comhaontú a dhéanfar faoi mhír (a)(ii) nó (iii), ach amháin i gcás comhaontú atá faoi réir cheanglais Threoir Uimh. 93/37/CEE ón gComhairle (1) ar chomhordú nósanna imeachta i ndáil le dámhachtain Conarthaí Oibreacha Poiblí agus aon treorach lena leasaítear an treoir sin nó a chuirtear ina hionad.

  (f) Government guidelines on public procurement shall not apply to an agreement made under paragraph (a)(ii) or (iii), except in the case of an agreement which is subject to the requirements of Council Directive No. 93/37/EEC(1) on the co-ordination of procedures relating to the award of Public Works Contracts and any directive amending or replacing that directive.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 20. #591561

  Sula dtabharfar i gcrích nó sula leasófar aon chomhaontú déthaobhach le tríú tír comharsanachta i ndáil le pointí trasnaithe teorann roinnte, rachaidh an Ballstát lena mbaineann i gcomhairle leis an gCoimisiún maidir le comhoiriúnacht an chomhaontaithe le dlí an Aontais.

  Before concluding or amending any bilateral agreement on shared border crossing points with a neighbouring third country, the Member State concerned shall consult the Commission as to the compatibility of the agreement with Union law.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 21. #663359

  Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 517/94, chun feidhmiú iomchuí an chórais do bhainistiú allmhairí táirgí áirithe teicstíle, nach gcumhdaítear le comhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná le rialacha sonracha eile Aontais maidir le hallmhairí, a áirithiú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i leith na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán sin a leasú, na rialacha maidir le hallmhairí a athrú agus i leith bearta cosanta agus bearta faireachais a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis an Rialachán sin.

  As regards Regulation (EC) No 517/94, in order to ensure the appropriate functioning of the system for the management of imports of certain textile products not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of amending the Annexes to that Regulation, altering the import rules and applying safeguard measures and surveillance measures in accordance with that Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 38/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a dheonú chun bearta áirithe a ghlacadh

 22. #671866

  Chun comhaontuithe idirnáisiúnta arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas a chur chun feidhme agus chun soiléireacht agus comhsheasmhacht a áirithiú le leasuithe ar Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle(12), ba cheart an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE i leith eilimintí neamhriachtanacha áirithe den Rialachán seo agus d’Iarscríbhinní dá chuid a leasú agus a fhorlíonadh chun na críocha sin.

  In order to implement international agreements concluded by the Union and ensure clarity and coherence with amendments to Council Regulation (EEC) No 2658/87(12), the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of supplementing and amending certain non-essential elements of this Regulation and its Annexes for those purposes.

  Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle

 23. #686923

  D'fhonn feidhmiú iomchuí an chórais do bhainistiú ar allmhairiú táirgí áirithe teicstíle, nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais maidir le hallmhairiú, a áirithiú, ba cheart an chumhacht gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil leis na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú, na rialacha maidir le hallmhairiú a athrú agus bearta ráthaíochta agus bearta faireachais a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis an Rialachán seo.

  In order to ensure the appropriate functioning of the system for the management of imports of certain textile products not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty should be delegated to the Commission in respect of amending the Annexes to this Regulation, altering the import rules and applying safeguard measures and surveillance measures in accordance with this Regulation.

  Rialachán (AE) 2015/936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú

 24. #687171

  Rialachán (CE) Uimh. 1398/2007 ón gCoimisiún an 28 Samhain 2007 lena leasaítear Iarscríbhinní II, III B agus VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 517/94 ón gComhairle maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha Comhphobail eile i dtaca le hallmhairiú (IO L 311, 29.11.2007, lch. 5).

  Commission Regulation (EC) No 1398/2007 of 28 November 2007 amending Annexes II, III B and VI to Council Regulation (EC) No 517/94 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Community import rules (OJ L 311, 29.11.2007, p. 5).

  Rialachán (AE) 2015/936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú

 25. #698181

  Sula dtabharfar i gcrích nó sula leasófar aon chomhaontú déthaobhach le tríú tír comharsanachta i ndáil le pointí trasnaithe teorann roinnte, rachaidh an Ballstát lena mbaineann i gcomhairle leis an gCoimisiún maidir le comhoiriúnacht an chomhaontaithe le dlí an Aontais.

  Before concluding or amending any bilateral agreement on shared border crossing points with a neighbouring third country, the Member State concerned shall consult the Commission as to the compatibility of the agreement with Union law.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 26. #712787

  Treoir 2014/17/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le comhaontuithe creidmheasa do thomhaltóirí a bhaineann le maoin chónaithedhochorraithe agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2013/36/AE agusRialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (IO L 60, 28.2.2014, lch. 34).

  Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 (OJ L 60, 28.2.2014, p. 34).

  Rialachán (AE) 2016/1011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2014/17/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 27. #721849

  Glacfaidh an Chomhairle, ar thogra ón gCoimisiún nó ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, cinneadh lena bhfionrófar cur i bhfeidhm comhaontaithe agus lena mbunófar na seasaimh a ghlacfar thar ceann an Aontais i gcomhlacht arna chur ar bun le comhaontú nuair a iarrtar ar an gcomhlacht sin gníomhartha a ghlacadh a bhfuil éifeachtaí dlíthiúla leo, seachas gníomhartha lena bhforlíonfar nó lena leasófar creat institiúideach an chomhaontaithe.

  The Council, on a proposal from the Commission or the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall adopt a decision suspending application of an agreement and establishing the positions to be adopted on the Union's behalf in a body set up by an agreement, when that body is called upon to adopt acts having legal effects, with the exception of acts supplementing or amending the institutional framework of the agreement.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 28. #737525

  lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/936 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú

  amending Regulation (EU) 2015/936 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules

  Rialachán (AE) 2017/354 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/936 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú

 29. #795094

  —Daingnítear leis seo an Có-aontú atá sa Sceideal a ghabhann leis an Acht so, eadhon, có-aontú le n-a leasuítear agus le n-a bhfóirlíontar Connra 1921, agus beidh éifeacht dá réir sin ag an gConnra san 1921.

  —The Agreement set forth in the Schedule to this Act, being an agreement amending and supplementing the Treaty of 1921, is hereby confirmed and the said Treaty of 1921 shall have effect accordingly.

  Uimhir 40 de 1925: ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ LEASATHACH), 1925

 30. #795117

  (AGREEMENT AMENDING AND SUPPLEMENTING THE ARTICLES OF AGREEMENT FOR A TREATY BETWEEN GREAT BRITAIN AND IRELAND TO WHICH THE FORCE OF LAW WAS GIVEN BY THE IRISH FREE STATE (AGREEMENT) ACT, 1922, AND BY THE CONSTITUTION OF THE IRISH FREE STATE (SAORSTÁT ÉIREANN) ACT, 1922.)

  (AGREEMENT AMENDING AND SUPPLEMENT THE ARTICLES OF AGREEMENT FOR A TREATY BETWEEN GREAT BRITAIN AND IRELAND TO WHICH THE FORCE OF LAW WAS GIVEN BY THE IRISH FREE STATE(AGREEMENT) ACT, 1922, AND BY THE CONSTITUTION OF THE IRISH FREE STATE (SAORSTÁT EIREANN) ACT, 1922 .)

  Uimhir 40 de 1925: ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ LEASATHACH), 1925

 31. #797961

  —Ní bhreithneoidh ná ní bhacfidh aon Bhreitheamh forálacha Airtiogal 4 den Chó-aontú atá curtha síos sa Sceideal a ghabhann le hAcht an Chonnartha (Daingniú ar an gCo-aontú Leasathach), 1925 (Uimh. 40 de 1925) , ná forálacha an Achta so, nuair a bheidh sé ag déanamh amach méid an chúitimh a mholfa sé in aon iarratas ar chúiteamh fé sna hAchtanna Díobhála Coiriúla i ndíobháil le n-a mbaineann Cuid II. den Phríomh-Acht ná, i gcásanna a thiocfidh fé alt 15 den Phríomh-Acht, nuair a bheidh sé ag déanamh amach méid na suime a luadhfa sé, do réir mír (b) d'fho-alt (3) den alt san, ina thuairisc fén bhfo-alt san.

  —Neither in considering the amount of compensation to be awarded in any application for compensation under the Criminal Injuries Acts in respect of an injury to which Part II. of the Principal Act applies, nor in considering, in cases within section 15 of the Principal Act, the amount of the sum to be mentioned in pursuance of paragraph (b) of sub-section (3) of that section in his report under that sub-section, shall any Judge consider or have regard to the provisions of Article 4 of the Agreement set out in the Schedule to the Treaty (Confirmation of Amending Agreement) Act, 1925 (No. 40 of 1925), or the provisions of this Act.

  Uimhir 19 de 1926: ACHT UM DHÍOBHÁIL DO MHAOIN (CÚITEAMH) (LEASÚ), 1926

 32. #816239

  Có-aontú a dineadh an 25adh lá d'Abrán, 1928, idir an Rialtas Briotáineach agus Rialtas Shaorstáit Éireann, ag leasú an Chó-aontuithe a dineadh ar an gceathrú lá déag d'Abrán, 1926, idir na Rialtaisí sin i dtaobh Cánach Ioncuim Dúbalta.

  Agreement made the 25th day of April, 1928, between the British Government and the Government of the Irish Free State, amending the Agreement made on the fourteenth day of April, 1926, between the said Governments in respect of Double Income Tax.

  Uimhir 11 de 1928: ACHT AIRGID, 1928

 33. #932790

  THIS agreement is entered into on the express condition that by the 31st day of December, 1938, provision is made by the Legislature in the Amending Act for authorising and confirming or otherwise validating these presents and making provision (inter alia) for the following matters, otherwise this Agreement shall become null and void and have no effect, that is to say:—

  THIS agreement is entered into on the express condition that by the 31st day of December, 1938, provision is made by the Legislature in the Amending Act for authorising and confirming or otherwise validating these presents and making provision (inter alia) for the following matters, otherwise this Agreement shall become null and void and have no effect, that is to say:—

  Uimhir 31 de 1938: ACHT ÁRACHAIS (LEASÚ), 1938

 34. #1020626

  —Daingnítear leis seo an comhaontú atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhas léis an Acht seo agus a rinneadh an 21ú lá d'Iúil, 1947, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag leasú an chomhaontuithe atá leagtha amach i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht Airgeadais, 1926 (Uimh. 35 de 1926) (arna leasú leis an gcomhaontú atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht Airgeadais, 1928 (Uimh. 11 de 1928) ) agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin.

  —The agreement, set forth in the First Schedule to this Act, made on the 21st day of July, 1947, between the Government and the United Kingdom Government amending the agreement set out in Part I of the First Schedule to the Finance Act, 1926 (No. 35 of 1926), (as amended by the agreement set out in the First Schedule to the Finance Act, 1928 (No. 11 of 1928)) is hereby confirmed and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.

  Uimhir 12 de 1948: AN tACHT AIRGEADAIS, 1948

 35. #1139824

  ciallaíonn “an Prótocal” an Prótocal a rinneadh ag Lake Success, Nua-Eabhrac, an 11ú lá de Nollaig, 1946, ag leasú na gComhaontuithe, na gCoinbhinsiún agus na bPrótocal maidir le druganna támhshuanacha a críochnaíodh sa Hág an 23ú lá d'Eanáir, 1912, sa Ghinéiv an 11ú lá d'Fheabhra, 1925, an 19ú lá d'Fheabhra, 1925, agus an 13ú lá d'Iúil, 1931, i mBangkok an 27ú lá de Shamhain, 1931, agus sa Ghinéiv an 26ú lá de Mheitheamh, 1936.

  "the Protocol" means the Protocol, done at Lake Success, New York on the 11th day of December, 1946, amending the Agreements, Conventions and Protocols relating to narcotic drugs concluded at The Hague on the 23rd day of January, 1912, at Geneva on the 11th day of February, 1925, the 19th day of February, 1925, and the 13th day of July, 1931, at Bangkok on the 27th day of November, 1931, and at Geneva on the 26th day of June, 1936.

  Uimhir 12 de 1961: ACHT NA NIMHEANNA, 1961

 36. #1230519

  COMHAONTú A RINNEADH AN 25ú Lá d'AIBREáN, 1928, IDIR RIALTAS NA BREATAINE AGUS RIALTAS SHAORSTáT éIREANN, AG LEASú AN CHOMHAON-TAITHE A RINNEADH AN 14ú Lá d'AIBREáN, 1926, IDIR NA RIALTAIS SIN MAIDIR LE CáIN IONCAIM DúBAILTE.

  AGREEMENT MADE THE 25th DAY OF APRIL, 1928, BETWEEN THE BRITISH GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE IRISH FREE STATE, AMENDING THE AGREEMENT MADE ON THE 14th DAY OF APRIL, 1926, BETWEEN THE SAID GOVERNMENTS IN RESPECT OF DOUBLE INCOME TAX.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 37. #1277682

  —Daingnítear leis seo an comhaontú atá leagtha amach sa Dara Sceideal, a rinneadh an 2ú lá de Bhealtaine, 1973, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag leasú an chomhaontaithe a rinneadh an 14ú lá d'Aibreán, 1926, agus atá leagtha amach i gCuid I de Sceideal 6 a ghabhann leis an Acht Cánach Ioncaim, 1967 , arna leasú leis an gcomhaontú a rinneadh an 25ú lá d'Aibreán, 1928, agus atá leagtha amach sa Chuid sin, agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin.

  —The agreement, set forth in the Second Schedule, made on the 2nd day of May, 1973, between the Government and the United Kingdom Government amending the agreement made on the 14th day of April, 1926, and set forth in Part I of Schedule 6 to the Income Tax Act, 1967 , as amended by the agreement made on the 25th day of April, 1928, and set forth in that Part, is hereby confirmed and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 38. #1352670

  (3) Féadfaidh údarás bóithre, le toiliú an Aire, comhaontú a dhéanamh leis an bpáirtí nó leis na páirtithe lena ndearna sé comhaontú roimhe sin faoin alt seo do leasú téarmaí nó coinníollacha an chomhaontaithe sin, do chur téarmaí nó coinníollacha leis nó do bhaint téarmaí nó coinníollacha as nó do chúlghairm an chomhaontaithe a rinneadh roimhe sin.

  (3) A road authority may, with the consent of the Minister, enter into an agreement with the party or parties with whom it has entered into a previous agreement under this section amending the terms or conditions thereof, adding thereto, or deleting therefrom, terms or conditions or revoking the previous agreement.

  Uimhir 34 de 1979: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (DOLA-BHÓITHRE), 1979

 39. #1665508

  Níor cheart go mbeadh bac ar na Ballstáit ach an oiread, sa mhéid go bhféadfaidh ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit a chinneadh a bheith ina pháirtí i gcomhaontuithe agus i socruithe den sórt sin, cinneadh a dhéanamh maidir le glacadh le haontachas páirtithe conarthacha nua, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an gceart agóidí a dhéanamh agus fógra a thabhairt faoi agóidí i gcoinne aontachais nua dá dtagraítear sa dara mír d'Airteagal 12 de Choinbhinsiún Apastaile, ná níl bac orthu aontachais a chur i bhfeidhm, a leasú nó cinneadh á dhéanamh ina dtaobh, ar aontachais iad maidir le páirtithe conarthacha nua le Coinbhinsiún Eorpach 1968 maidir le Neamhní Dhleathú Doiciméad arna bhforghníomhú ag Gníomhairí Taidhleoireachta nó Oifigigh Chonsalacha.

  Member States should also not be precluded, to the extent that one or more Member States are or may decide to become party to such agreements and arrangements, from deciding on the acceptance of the accession of new contracting parties, in particular as regards the right to raise and notify objections to new accessions as referred to in the second paragraph of Article 12 of the Apostille Convention, or from applying, amending or deciding on accessions of new contracting parties to, the European Convention of 1968 on the Abolition of Legalisation of documents executed by Diplomatic Agents or Consular Officers.

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 40. #1665686

  Ní chuirfear bac ar na Ballstáit, leis an Rialachán seo, comhaontuithe agus socruithe idirnáisiúnta a chaibidliú, a thabhairt i gcrích, a aontú, a leasú nó a chur i bhfeidhm le tríú stáit maidir le dlisteanú nó foirmiúlacht chomhchosúil i ndáil le doiciméid phoiblí maidir le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo, agus a eisíonn údaráis na mBallstát nó tríú tíortha le hiad a úsáid i gcaidreamh idir na Ballstáit agus na tríú tíortha lena mbaineann.

  This Regulation shall not preclude Member States from negotiating, concluding, acceding to, amending or applying international agreements and arrangements with third countries concerning legalisation or similar formality in respect of public documents concerning matters covered by this Regulation, and issued by the authorities of Member States or third countries in order to be used in relations between the Member States and the third countries concerned.

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 41. #1676097

  Treoir 2014/17/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le comhaontuithe creidmheasa le haghaidh tomhaltóirí a bhaineann le maoin chónaithe dhochorraithe agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (IO L 60, 28.2.2014, lch. 34).

  Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 (OJ L 60, 28.2.2014, p. 34).

  Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 42. #1676125

  Treoir 2014/17/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le comhaontuithe creidmheasa le haghaidh tomhaltóirí a bhaineann le maoin chónaithe dhochorraithe agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (IO L 60, 28.2.2014, lch. 34): Airteagail 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, Caibidil 10 agus Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II.

  Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 (OJ L 60, 28.2.2014, p. 34): Articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, Chapter 10 and Annexes I and II.

  Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 43. #1678265

  Treoir 2014/17/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le comhaontuithe creidmheasa do thomhaltóirí a bhaineann le maoin chónaithe dhochorraithe agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (IO L 60, 28.2.2014, lch. 34).

  Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 (OJ L 60, 28.2.2014, p. 34).

  Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

 44. #1678438

  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 44, chun leasú a dhéanamh ar an Iarscríbhinn lena áirithiú go ndéanfar faireachán iomchuí ar ghníomhaíochtaí soithí iascaireachta faoin Rialachán seo, go háirithe trí cheanglais nua sonraí atá mar thoradh ar chomhaontuithe iascaigh nó ar fhorbairt teicneolaíochtaí faisnéise.

  The Commission is empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 44, for the purpose of amending the Annex to ensure appropriate monitoring of the activities of fishing vessels under this Regulation, in particular through new data requirements resulting from fisheries agreements or the development of information technologies.

  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle

 45. #1776675

  Treoir 2014/17/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le comhaontuithe creidmheasa do thomhaltóirí a bhaineann le maoin chónaithe dhochorraithe agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (IO L 60, 28.2.2014, lch. 34).

  Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 (OJ L 60, 28.2.2014, p. 34).

  Treoir (AE) 2019/882 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 i ndáil leis na ceanglais inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus seirbhísí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 46. #1784769

  Treoir 2014/17/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le comhaontuithe creidmheasa le haghaidh tomhaltóirí a bhaineann le maoin chónaithe dhochorraithe agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (IO L 60, 28.2.2014, lch. 34);

  Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 (OJ L 60, 28.2.2014, p. 34);

  Treoir (AE) 2019/1937 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le cosaint daoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais

 47. #1787686

  Treoir 2014/17/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le comhaontuithe creidmheasa le haghaidh tomhaltóirí a bhaineann le maoin chónaithe dhochorraithe agus lena leasaítear Treoracha 2008/48/CE agus 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (IO L 60, 28.2.2014, lch. 34).

  Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 (OJ L 60, 28.2.2014, p. 34).

  Rialachán (AE) 2019/630 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann le cumhdach caillteanais íosta le haghaidh risíochtaí neamhthuillmheacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 48. #1817552

  Tugtar de chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 8a lena leasaítear na luachanna dá dtagraítear i míreanna 1, 2 agus 3 den Airteagal seo i gcás inar gá de bharr leasuithe ar na comhaontuithe idirnáisiúnta is ábhartha.”;

  The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 8a amending the values referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article where amendments to the relevant international agreements make this necessary.’;

  Rialachán (AE) 2019/1243 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena ndéantar roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagail 290 agus 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 49. #1817554

  Tugtar de chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 8a lena leasaítear na luachanna dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo i gcás inar gá de bharr leasuithe ar na comhaontuithe idirnáisiúnta is ábhartha.”;

  The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 8a amending the values referred to in paragraph 1 of this Article where amendments to the relevant international agreements make this necessary.’;

  Rialachán (AE) 2019/1243 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena ndéantar roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagail 290 agus 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 50. #1823493

  Treoir 2014/17/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le comhaontuithe creidmheasa le haghaidh tomhaltóirí a bhaineann le maoin chónaithe dhochorraithe agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (IO L 60, 28.2.2014, lch. 34).

  Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 (OJ L 60, 28.2.2014, p. 34).

  RIALACHÁN (AE) 2019/2175 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach); Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde); Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí); Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais; Rialachán (AE) 2016/1011 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas; agus Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 51. #1823783

  Ina theannta sin, tháinig Comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine maidir le bearta léirscaoilte cómhalartacha agus lena leasaítear Comhaontú Comhlachais CE–an Iordáin mar aon le hIarscríbhinní I, II, III agus IV agus Prótacail 1 agus 2 a ghabhann leis an Comhaontú sin a athsholáthar i bhfeidhm in 2007.

  In addition, an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Hashemite Kingdom of Jordan concerning reciprocal liberalisation measures and amending the EC-Jordan Association Agreement as well as replacing Annexes I, II, III and IV and Protocols 1 and 2 to that Agreement entered into force in 2007.

  Cinneadh (AE) 2020/33 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le cúnamh macra-airgeadais breise a sholáthar do Ríocht Haisimíteach na hIordáine

 52. #1824457

  An 21 Deireadh Fómhair 2019, ghlac an Chomhairle Cinneadh (AE) 2019/1750 lena leasaítear Cinneadh (AE) 2019/274 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach an Chomhaontuithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (“an Comhaontú”).

  On 21 October 2019, the Council adopted Decision (EU) 2019/1750 , amending Decision (EU) 2019/274 regarding the signing, on behalf of the European Union and of the European Atomic Energy Community, of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (‘Agreement’).

  Cinneadh (AE) 2020/135 ón gComhairle an 30 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 53. #359997

  Rialachán (AE) Uimh. 265/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le gluaiseacht daoine ag a bhfuil víosa fadfhanachta

  Regulation (EU) No 265/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2010 amending the Convention Implementing the Schengen Agreement and Regulation (EC) No 562/2006 as regards movement of persons with a long-stay visa

  Rialachán (AE) Uimh. 265/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le gluaiseacht daoine ag a bhfuil víosa fadfhanachta

 54. #456719

  (3B) In ordú faoi fho-alt (2) déanfar téarmaí an leasaithe a aithris nó a chorprú agus beidh an t-ordú ina fhianaise go ndearnadh an chomhshocraíocht lena leasaítear an comhaontú um eiseachadadh lena mbaineann agus ar théarmaí an leasaithe.”,

  (3B) An order under subsection (2) shall recite or embody the terms of the amendment and shall be evidence of the making of the arrangement amending the extradition agreement concerned and of the terms of the amendment.”,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 55. #487597

  43.—(1) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar ordú aistrithe, ar ordú lena n-athraítear nó lena leasaítear ordú aistrithe, ar ordú lena gcuirtear ordú aistrithe ar ceal nó ar aon chomhaontú coimhdeach arna dhéanamh idir an foras iomchuí agus an t-aistrí.

  43.—(1) Stamp duty shall not be chargeable on a transfer order, an order varying or amending a transfer order, an order setting aside a transfer order or any ancillary agreement entered into between the relevant institution and transferee.

  AN tACHT UM FHORAIS CHREIDMHEASA (COBHSÚCHÁN), 2010

 56. #511800

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

  Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 57. #582801

  Sa chás sin, glacfaidh an Bord Bainistíochta, i gcomhaontú le seirbhísí an Choimisiúin, rialacha inmheánacha oibríochta a chuirfidh na prionsabail slándála i bhfeidhm a leagtar amach i gCinneadh 2001/844/CE, CEGC, Euratom ón gCoimisiún an 29 Samhain 2001 lena leasaítear a rialacha inmheánacha nós imeachta [19].

  In that case the Management Board shall, in agreement with the Commission services, adopt internal rules of operation applying the security principles set out in Commission Decision 2001/844/EC, ECSC, Euratom of 29 November 2001 amending its internal rules of procedure [19].

  Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 460/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 58. #591276

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

  Regulation (EU) No 610/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), the Convention implementing the Schengen Agreement, Council Regulations (EC) No 1683/95 and (EC) No 539/2001 and Regulations (EC) No 767/2008 and (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 59. #693281

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CIGM (An Coimisiún Iascaigh Ginearálta don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistithe do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir (IO L 347, 30.12.2011, lch. 44).

  Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea (OJ L 347, 30.12.2011, p. 44).

  Rialachán (AE) 2015/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 60. #696949

  Más rud é nach iomchuí athmhúnlú, déanfaidh an Coimisiún togra a thíolacadh i gcomhréir le Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994 — Modh oibre níos tapúla d’fhonn téacsanna reachtacha a chódú go hoifigiúil, agus déanfaidh sé an méid sin a luaithe agus is féidir i ndiaidh gníomh leasaitheach a bheith glactha.

  Where recasting is not appropriate, the Commission will submit a proposal in accordance with the Interinstitutional Agreement of 20 December 1994 –Accelerated working method for official codification of legislative texts as soon as possible after the adoption of an amending act.

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

 61. #752702

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CIGM (An Coimisiún Iascaigh Ginearálta don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistithe do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir (IO L 347, 30.12.2011, lch. 44).

  Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea (OJ L 347, 30.12.2011, p. 44).

  Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíochta a mhéid a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle

 62. #795088

  ACHT CHUN DAINGNIÚ DO DHÉANAMH AR CHÓ-AONTÚ ÁIRITHE LE N-A LEASUÍTEAR AGUS LE N-A bhFOIRLÍONTAR CONNRA 1921, AGUS CHUN LEASÚ DO DHÉANAMH DÁ RÉIR SIN AR NA TAGAIRTÍ DO CHONNRA 1921 ATÁ SAN ACHT UM BUNREACHT SHAORSTÁIT ÉIREANN, 1922, AGUS SA BHUNREACHT.

  AN ACT TO CONFIRM A CERTAIN AGREEMENT AMENDING AND SUPPLEMENTING THE TREATY OF 1921 AND TO AMEND ACCORDINGLY THE REFERENCES TO THE TREATY OF 1921 CONTAINED IN THE CONSTITUTION OF THE IRISH FREE STATE (SAORSTAT EIREANN) ACT, 1922 AND THE CONSTITUTION.

  Uimhir 40 de 1925: ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ LEASATHACH), 1925

 63. #797965

  —(1) Chun an fiachas do ghlana do thóg Saorstát Éireann air féin le hAirtiogal 3 den Chó-aontú a dineadh an 3adh lá de Mhí na Nodlag, 1925, idir an Rialtas Briotáineach agus Rialtas Shaorstáit Éireann agus le n-ar leasuíodh agus le n-a fóirlíonadh Connra 1921 agus fós chun go n-íocfí leis an Rialtas Briotáineach na haisíocanna do haontuíodh, tríd an Airtiogal san, a íocfadh Rialtas Shaorstáit Éireann, cuirfar mar mhuirear ar an bPrímh-Chiste agus ar a thora fáis agus íocfar amach as an gcéanna leis an Rialtas Briotáineach na suimeanna so a leanas sna tráthanna so a leanas, sé sin le rá:—

  —(1) For discharging the liability assumed by the Irish Free State by Article 3 of the Agreement made on the 3rd day of December, 1925, between the British Government and the Government of the Irish Free State amending and supplementing the Treaty of 1921 and also for making the repayments to the British Government agreed by the said Article to be made by the Government of the Irish Free State, there shall be charged on the Central Fund and the growing produce thereof and paid thereout to the British Government the following sums at the following times, that is to say:—

  Uimhir 19 de 1926: ACHT UM DHÍOBHÁIL DO MHAOIN (CÚITEAMH) (LEASÚ), 1926

 64. #868525

  (3) Na forálacha den Acht Talmhan, 1923 , agus de sna hAchtanna leasuíonn no leathnuíonn an tAcht san, a bhaineann le hualaighe agus le cearta d'aistriú ar ghabháltaisí do mhalairtiú tré chó-aontú, bainfid le haon mhalairtiú tailte déanfar fén bhfo-alt san roimhe seo den alt so.

  (3) The provisions of the Land Act, 1923 , and the Acts amending or extending that Act in relation to the transfer of burdens and rights on the exchange of holdings by agreement shall extend to any exchange of lands effected under the preceding sub-section of this section.

  Uimhir 38 de 1933: ACHT TALMHAN, 1933

 65. #932792

  (a) GIVE statutory effect to and validate this agreement which shall be scheduled in the Amending Act, and make such amendments (if any) necessary to the existing law as will enable the Participating Companies to give full effect to all the provisions hereof.

  ( a ) GIVE statutory effect to and validate this agreement which shall be scheduled in the Amending Act, and make such amendments (if any) necessary to the existing law as will enable the Participating Companies to give full effect to all the provisions hereof.

  Uimhir 31 de 1938: ACHT ÁRACHAIS (LEASÚ), 1938

 66. #1277773

  —Daingnítear leis seo an prótacal atá leagtha amach sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus a síníodh an 2ú lá de Bhealtaine, 1973, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag leasú an chomhaontaithe atá leagtha amach i gCuid I den Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1949 , agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin.

  —The protocol, set forth in the Fourth Schedule to this Act, signed on the 2nd day of May, 1973, between the Government and the United Kingdom Government amending the agreement set forth in Part I of the Fifth Schedule to the Finance Act, 1949 , is hereby confirmed, and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 67. #1278966

  Idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag Leasú an Chomhaontú i dtaobh Faoisimh Chomharaíochta ó Chánachas Dúbailte i leith Cánach Brabús Corparáide na hÉireann agus Cánach Brabús na Ríochta Aontaithe, a Síníodh an 18 Bealtaine 1949

  BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM AMENDING THE AGREEMENT FOR THE RECIPROCAL RELIEF OF DOUBLE TAXATION IN RESPECT OF IRISH CORPORATION PROFITS TAX AND UNITED KINGDOM PROFITS TAX, SIGNED ON 18TH MAY 1949

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 68. #1407722

  [20 Nollaig, 1983]

  AIR NAVIGATION (EUROCONTROL) ACT, 1983 AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO CERTAIN PROVISIONS OF THE PROTOCOL AMENDING THE EUROCONTROL INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO CO-OPERATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION SIGNED AT BRUSSELS ON THE 12th DAY OF FEBRUARY, 1981, AND TO CERTAIN PROVISIONS OF THE MULTILATERAL AGREEMENT RELATING TO ROUTE CHARGES SIGNED AT BRUSSELS ON THE 12th DAY OF FEBRUARY, 1981, AND FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE AIR NAVIGATION (EUROCONTROL) ACTS, 1963 AND 1971.

  Uimhir 38 de 1983: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1983

 69. #1562164

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOMHAONTÚ EORPACH MAIDIR LE hIOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ CONTÚIRTEACHA DE BHÓTHAR (ADR), AGUS DON PHRÓTACAL SÍNIÚCHÁIN A GHABHANN LEIS SIN A RINNEADH SA GHINÉIV AN 30 MEÁN FÓMHAIR 1957, AGUS DON PHRÓTACAL LEASAITHEACH A GHABHANN LEIS SIN A GLACADH SA GHINÉIV AN 28 DEIREADH FÓMHAIR 1993, AGUS DO THREOIR 94/55/CE AN 21 SAMHAIN 1994 ÓN gCOMHAIRLE AR CHOMHFHOGASÚ DHLÍTHE NA mBALLSTÁT MAIDIR LE hIOMPAR EARRAÍ CONTÚIRTEACHA DE BHÓTHAR, AGUS DO THREOIR 95/50/CE AN 6 DEIREADH FÓMHAIR 1995 ÓN gCOMHAIRLE AR NÓSANNA IMEACHTA COMHIONANNA LE hAGHAIDH SEICEÁLACHA AR IOMPAR EARRAÍ CONTÚIRTEACHA DE BHÓTHAR, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR), AND THE PROTOCOL OF SIGNATURE THERETO DONE AT GENEVA ON 30 SEPTEMBER 1957, AND THE AMENDING PROTOCOL THERETO ADOPTED AT GENEVA ON 28 OCTOBER 1993, AND COUNCIL DIRECTIVE 94/55/EC OF 21 NOVEMBER 1994 ON THE APPROXIMATION OF THE LAWS OF THE MEMBER STATES WITH REGARD TO THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY ROAD, AND COUNCIL DIRECTIVE 95/50/EC OF 6 OCTOBER 1995 ON UNIFORM PROCEDURES FOR CHECKS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY ROAD, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Uimhir 43 de 1998: AN tACHT UM IOMPAR EARRAÍ CONTÚIRTEACHA DE BHÓTHAR, 1998

 70. #1562172

  ciallaíonn “ADR” an Comhaontú Eorpach maidir le hiompar idirnáisiúnta earraí contúirteacha de bhóthar, agus an prótacal síniúcháin a ghabhann leis sin a rinneadh sa Ghinéiv an 30 Meán Fómhair 1957, agus an prótacal leasaitheach a ghabhann leis sin a glacadh sa Ghinéiv an 28 Deireadh Fómhair 1993;

  "ADR" means the European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road, and the protocol of signature thereto done at Geneva on 30 September 1957, and the amending protocol thereto adopted at Geneva on 28 October 1993;

  Uimhir 43 de 1998: AN tACHT UM IOMPAR EARRAÍ CONTÚIRTEACHA DE BHÓTHAR, 1998

 71. #1569082

  (b) The Minister may, with the prior agreement of the Council, by order amend the Table to this section by adding a reference to any other Irish language organisation to, deleting a reference to such an organisation from, or amending an entry in respect of such an organisation in, the said Table.

  (b) The Minister may, with the prior agreement of the Council, by order amend the Table to this section by adding a reference to any other Irish language organisation to, deleting a reference to such an organisation from, or amending an entry in respect of such an organisation in, the said Table.

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 72. #1672940

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear an Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBhallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh 1077/2011 (féach leathanach 20 den Iris Oifigiúil seo).

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (see page 20 of this Official Journal).

  Rialachán (AE) 2017/2225 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta

 73. #1672952

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 327, 9.12.2017, Ich. 20).”;

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).’;

  Rialachán (AE) 2017/2225 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta

 74. #1673008

  lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

  establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 75. #1674273

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 327, 9.12.2017, Ich. 20).”.

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).’.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 76. #1674275

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 327, 9.12.2017, Ich 20).”;

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).’;

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 77. #1674847

  Rialachán (AE) Uimh. 421/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE lena mbunaítear scéim um liúntais astaíochtaí gás ceaptha teasa a thrádáil laistigh den Chomhphobal, i bhfianaise chur chun feidhme faoi 2020 comhaontuithe idirnáisiúnta lena gcuirtear i bhfeidhm beart domhanda aonair bunaithe ar an margadh ar astaíochtaí eitlíochta idirnáisiúnta (IO L 129, 30.4.2014, lch. 1).

  Regulation (EU) No 421/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in view of the implementation by 2020 of an international agreement applying a single global market-based measure to international aviation emissions (OJ L 129, 30.4.2014, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/2392 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach

 78. #1682841

  De réir Chomhaontú Idirinstitiúideach an 28 Samhain 2001 maidir le húsáid níos struchtúrtha theicníocht an athmhúnlaithe do ghníomhartha reachtacha, modh iomchuí atá i dteicníocht an athmhúnlaithe chun inléiteacht reachtaíocht an Aontais a áirithiú ar bhonn buan agus uilechoiteann trí chosc a chur ar iomadú gníomhartha leasaitheacha scoite ar minic go bhfágann siad go bhfuil gníomhartha reachtacha deacair a thuiscint.

  According to the Interinstitutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts, the recasting technique is an appropriate means of ensuring the readability of Union legislation on a permanent and universal basis, by preventing the proliferation of isolated amending acts which often make legal acts difficult to understand.

  Treoir (AE) 2018/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 94/62/CE maidir le pacáistíocht agus le dramhaíl ó phacáistíocht (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 79. #1685328

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (féach leathanach 26 den Iris Oifigiúil seo).

  Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (see page 26 of this Official Journal).

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 80. #1685743

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide chun na gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (IO L 156 an 19.6.2018. lch. 26).”;

  Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (OJ L 156, 19.6.2018, p. 26).’;

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 81. #1714782

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (IO L 156, 19.6.2018, lch. 26).

  Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (OJ L 156, 19.6.2018, p. 26).

  Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 82. #1719357

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 327, 9.12.2017, lch. 20).

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 83. #1723423

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 327, 9.12.2017, lch. 20) a chur chun feidhme.

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 84. #1726763

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 (féach leathanach 14 den Iris Oifigiúil seo).

  Regulation (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement, and amending and repealing Regulation (EC) No 1987/2006 (see page 14 of this Official Journal).

  Rialachán (AE) 2018/1860 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le húsáid Córas Faisnéise Schengen chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh

 85. #1726785

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 327, 9.12.2017, lch. 20).

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).

  Rialachán (AE) 2018/1860 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le húsáid Córas Faisnéise Schengen chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh

 86. #1726788

  maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006

  on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement, and amending and repealing Regulation (EC) No 1987/2006

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006

 87. #1728971

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 (féach leathanach 14 den Iris Oifigiúil seo).

  Regulation (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement, and amending and repealing Regulation (EC) No 1987/2006 (see page 14 of this Official Journal).

  Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 88. #1730846

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide chun na gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (IO L 156, 19.6.2018. lch. 26).

  Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (OJ L 156, 19.6.2018, p. 26).

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 89. #1763982

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (Rialachán EES) (IO L 327, 9.12.2017, Igh 20-82).

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (EES Regulation) (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20–82).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 90. #1782283

  Treoir 2009/13/CE ón gComhairle an 16 Feabhra 2009 lena gcuirtear chun feidhme an Comhaontú arna thabhairt i gcrích ag Comhlachais Úinéirí Long an Chomhphobail Eorpaigh (ECSA) agus Cónaidhm Oibrithe Iompair na hEorpa (ETF) maidir le Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí 2006, agus lena leasaítear Treoir 1999/63/CE (IO L 124, 20.5.2009, lch. 30).

  Council Directive 2009/13/EC of 16 February 2009 implementing the Agreement concluded by the European Community Shipowners’ Associations (ECSA) and the European Transport Workers’ Federation (ETF) on the Maritime Labour Convention, 2006, and amending Directive 1999/63/EC (OJ L 124, 20.5.2009, p. 30).

  Treoir (AE) 2019/1152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le dálaí oibre trédhearcacha agus intuartha san Aontas Eorpach

 91. #1788047

  I gcás inarb iomchuí, beidh togra lena leasófar an Rialachán seo ag gabháil leis an tuarascáil dá dtagraítear i mír 2, ar leasú é a dhéanfar go háirithe tríd an athbhreithniú féideartha ar spriocanna le haghaidh fhlít uile an Aontais do 2030, i bhfianaise na ngnéithe a liostaítear i mír 2 agus trí spriocanna ceangailteacha laghdaithe astaíochtaí a thabhairt isteach don bhliain 2035 agus 2040 ar aghaidh i gcás gluaisteáin paisinéirí agus feithiclí saothair éadroim chun claochlú tráthúil na hearnála iompair a áirithiú i dtreo glan-astaíochtaí niallais a bhaint amach i gcomhréir le cuspóirí Chomhaontú Pháras.

  The report referred to in paragraph 2 shall, where appropriate, be accompanied by a proposal for amending this Regulation, in particular, the possible revision of the EU fleet-wide targets for 2030 in light of the elements listed in paragraph 2, and the introduction of binding emissions reduction targets for 2035 and 2040 onwards for passenger cars and light commercial vehicles to ensure the timely transformation of the transport sector towards achieving net-zero emissions in line with the objectives of the Paris Agreement.

  Rialachán (AE) 2019/631 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 do ghluaisteáin nua paisinéirí agus d'fheithiclí tráchtála éadroma nua agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 92. #1788094

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide chun na gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (IO L 156, 19.6.2018, lch. 26).

  Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (OJ L 156, 19.6.2018, p. 26).

  Rialachán (AE) 2019/631 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 do ghluaisteáin nua paisinéirí agus d'fheithiclí tráchtála éadroma nua agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 93. #1792896

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 (IO L 312, 7.12.2018, lch. 14).

  Regulation (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement, and amending and repealing Regulation (EC) No 1987/2006 (OJ L 312, 7.12.2018, p. 14).

  Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle

 94. #1792898

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (Rialachán EES) (IO L 327, 9.12.2017, lch. 20).

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (EES Regulation) (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).

  Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle

 95. #1792930

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 (IO L 312, 7.12.2018, lch. 14).

  Regulation (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement, and amending and repealing Regulation (EC) No 1987/2006 (OJ L 312, 7.12.2018, p. 14).

  Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle

 96. #1794030

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 (IO L 312, 7.12.2018, lch. 14).

  Regulation (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement, and amending and repealing Regulation (EC) No 1987/2006 (OJ L 312, 7.12.2018, p. 14).

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816

 97. #1794051

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (Rialachán EES) (IO L 327, 9.12.2017, lch. 20).

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (EES Regulation) (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816

 98. #1794061

  Rialachán (AE) Uimh. 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 (IO L 312, 7.12.2018, lch. 14).

  Regulation (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement, and amending and repealing Regulation (EC) No 1987/2006 (OJ L 312, 7.12.2018, p. 14).

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816

 99. #1804947

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir (IO L 347, 30.12.2011, lch. 44).

  Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea (OJ L 347, 30.12.2011, p. 44).

  Rialachán (AE) 2019/982 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 100. #1809384

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CIGM (an Coimisiún Iascaigh Ginearálta don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistithe do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir (IO L 347, 30.12.2011, lch. 44).

  Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea (OJ L 347, 30.12.2011, p. 44).

  Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014

 101. #1815271

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CIGM (An Coimisiún Iascaigh Ginearálta don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistithe do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir (IO L 347, 30.12.2011, lch. 44).

  Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea (OJ L 347, 30.12.2011, p. 44).

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 102. #1816780

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide chun na gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (IO L 156, 19.6.2018, lch. 26).

  Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (OJ L 156, 19.6.2018, p. 26).

  Rialachán (AE) 2019/1242 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 d’fheithiclí nua tromshaothair agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 595/2009 agus (AE) 2018/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 96/53/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 103. #1824552

  Cinneadh (AE) 2019/1750 ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2019 lena leasaítear Cinneadh (AE) 2019/274 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (IO L274I, 28.10.2019, lch.1).

  Council Decision (EU) 2019/1750 of 21 October 2019 amending Decision (EU) 2019/274 on the signing, on behalf of the European Union and of the European Atomic Energy Community, of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (OJ L 274I, 28.10.2019, p. 1).

  Cinneadh (AE) 2020/135 ón gComhairle an 30 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 104. #1851621

  An comhaontú ranníocaíochta le haghaidh méid dá dtagraítear i mír 1 a leithdháiltear san iarraidh ar Phlean Straitéiseach faoi CBT a leasú, déanfar é a thabhairt i gcrích an tráth céanna le glacadh an chinnidh lena leasaítear an Plean Straitéiseach faoi CBT.

  The contribution agreement for an amount referred to in paragraph 1 allocated in the request of the amendment of a CAP Strategic Plan shall be concluded simultaneously with the adoption of the decision amending the CAP plan.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 105. #1852598

  –[Rialachán XXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit idir 2021 agus 2030 ar mhaithe le hAontas Fuinnimh buanseasmhach agus chun gealltanais faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh agus lena leasaítear Rialachán Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú];

  –[Regulation XXX of the European Parliament and of the Council on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 for a resilient Energy Union and to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change];

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 106. #533885

  Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim

  Regulation (EU) No 1218/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 concerning the implementation of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Brazil pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Thailand pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and amending and supplementing Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

  Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim

 107. #932827

  (r) EXTEND the provisions of the Amending Act applicable to the Participating Companies to any other Assurance Company which shall prior to the appointed day have executed with the consent of the Minister for Industry and Commerce an Agreement to transfer to the Terminating Company on terms similar to those of this Agreement (with such modifications (if any) as may be sanctioned by the said Minister) the Life and/or Industrial Assurance business in Ireland of such other Assurance Company, and empower the Terminating Company with the approval of such Minister to grant in respect of any policy or policies of any such other Assurance Company such additional benefits and on such terms as in the opinion of the said Minister is expedient or desirable, without being prejudicial to the interests of policyholders and/or shareholders of the Participating Companies. [EN]

  ( r ) EXTEND the provisions of the Amending Act applicable to the Participating Companies to any other Assurance Company which shall prior to the appointed day have executed with the consent of the Minister for Industry and Commerce an Agreement to transfer to the Terminating Company on terms similar to those of this Agreement (with such modifications (if any) as may be sanctioned by the said Minister) the Life and/or Industrial Assurance business in Ireland of such other Assurance Company, and empower the Terminating Company with the approval of such Minister to grant in respect of any policy or policies of any such other Assurance Company such additional benefits and on such terms as in the opinion of the said Minister is expedient or desirable, without being prejudicial to the interests of policyholders and/or shareholders of the Participating Companies.

  Uimhir 31 de 1938: ACHT ÁRACHAIS (LEASÚ), 1938

 108. #1595048

  Comhaontú lena leasaítear Comhaontú 1926 idir Rialtas na Breataine agus Rialtas Shaorstát Éireann i leith cánach ioncaim dúbailte (arna leasú in 1928), 1947.

  AGREEMENT AMENDING THE 1926 AGREEMENT BETWEEN THE BRITISH GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE IRISH FREE STATE IN RESPECT OF DOUBLE INCOME TAX (AS AMENDED IN 1928), 1947.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 109. #1596579

  Iarscríbhinn a ghabhann leis an Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, comhaontaithe lena leasaítear an Comhaontú idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Comhphobal Eorpach maidir le comhar i ndáil le sábháilteacht eitlíochta sibhialta a rialáil mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 693. COM (2016) 694.

  ANNEX TO THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF AN AGREEMENT AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON COOPERATION IN THE REGULATION OF CIVIL AVIATION SAFETY TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 693. COM (2016) 694.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 110. #1618725

  Rún reachtach lena gcorpraítear tuairim na Parlaiminte maidir leis an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena gcuirtear i gcrích an Comhaontú ag leasú an Chomhaontaithe le haghaidh Comhair Eolaíochta agus Teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Ceanada.

  LEGISLATIVE RESOLUTION EMBODYING PARLIAMENT'S OPINION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCLUDING THE AGREEMENT AMENDING THE AGREEMENT FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND CANADA.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 111. #1620902

  Togra modhnaithe le haghaidh Treorach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhaontuithe creidmheasa do thomhaltóirí lena leasaítear Treoir 93/13/CE ón gComhairle mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 483.

  MODIFIED PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON CREDIT AGREEMENTS FOR CONSUMERS AMENDING COUNCIL DIRECTIVE 93/13/EC TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 483.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 112. #1626500

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise lena leasaítear an Comhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Cónaidhm na hEilvéise den 22 Iúil 1972 maidir leis na forálacha is infheidhme i leith táirgí talmhaíochta próiseáilte mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 601

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION OF 22 JULY 1972 AS REGARDS THE PROVISIONS APPLICABLE TO PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 601.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 113. #1626612

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar Sheasamh Comhphobail maidir le Cinneadh Uimh. [2/2006] ó Choiste Aeriompair an Chomhphobail/na hEilvéise arna bhunú faoin gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le hAeriompar, lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 218.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON A COMMUNITY POSITION REGARDING DECISION NO. [2/2006] OF THE COMMUNITY/SWITZERLAND AIR TRANSPORT COMMITTEE ESTABLISHED UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON AIR TRANSPORT, AMENDING THE ANNEX TO THE AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 218.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 114. #1626613

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar Sheasamh Comhphobail maidir le Cinneadh Uimh. [c/2005] ó Choiste Aeriompair an Chomhphobail/na hEilvéise arna bhunú faoin gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le hAeriompar, lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 221.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON A COMMUNITY POSITION REGARDING DECISION NO. [C/2005] OF THE COMMUNITY/SWITZERLAND AIR TRANSPORT COMMITTEE ESTABLISHED UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON AIR TRANSPORT, AMENDING THE ANNEX TO THE AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 221.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 115. #1626674

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontuithe ar mhodh Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bulgáire agus idir an Comhphobal Eorpach agus an Rómáin maidir le lámhaltais chómhalartacha fhabhracha trádála i leith fíonta áirithe, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 933/95 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 762.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AGREEMENTS IN THE FORM OF EXCHANGES OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF BULGARIA AND BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ROMANIA ON RECIPROCAL PREFERENTIAL TRADE CONCESSIONS FOR CERTAIN WINES, AND AMENDING REGULATION (EC) NO. 933/95 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 762.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 116. #1626680

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontaithe ar mhodh malartú litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine lena leasaítear Comhaontú Comhlachais CE–an Iordáin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 836.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN AMENDING THE EC–JORDAN ASSOCIATION AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 836.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 117. #1626708

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithear mhodh malartú litreachaidir an tAontas Eorpach agus Ríocht Mharacó maidir le léirithe geografacha agus ainmníochtaí tionscnaimh do tháirgí talmhaíochta, do tháirgí talmhaíochta próiseáilte, d’éisc agus do tháirgí iascaigh a chosaint agus lena leasaítear an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a gcuid Ballstát, de pháirt, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 466.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE KINGDOM OF MOROCCO CONCERNING PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND DESIGNATIONS OF ORIGIN FOR AGRICULTURAL PRODUCTS, PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS, FISH AND FISHERY PRODUCTS AND AMENDING THE EURO-MEDITERRANEAN AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE KINGDOM OF MOROCCO, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 446.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 118. #1626878

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe ar mhodh malartú litreachaidir an tAontas Eorpach agus Ríocht Mharacó maidir le léirithe geografacha agus ainmníochtaí tionscnaimh do tháirgí talmhaíochta, do tháirgí talmhaíochta próiseáilte, d’éisc agus do tháirgí iascaigh a chosaint agus lena leasaítear an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a gcuid Ballstát, de pháirt, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 448.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE KINGDOM OF MOROCCO CONCERNING PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND DESIGNATIONS OF ORIGIN FOR AGRICULTURAL PRODUCTS, PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS, FISH AND FISHERY PRODUCTS AND AMENDING THE EURO-MEDITERRANEAN AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE KINGDOM OF MOROCCO, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 448.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 119. #1626884

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach comhaontaithe dhéthaobhaigh ar mhodh malartú litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bealarúise lena leasaítear an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bealarúise maidir le trádáil i dtáirgí teicstíle mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 698.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING AND THE PROVISIONAL APPLICATION OF A BILATERAL AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF BELARUS AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF BELARUS ON TRADE IN TEXTILE PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 698.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 120. #1626900

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach comhaontaithe lena leasaítear an Comhaontú idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Comhphobal Eorpach maidir le comhar i ndáil le sábháilteacht eitlíochta sibhialta a rialáil [AGUS]

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF AN AGREEMENT AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON COOPERATION IN THE REGULATION OF CIVIL AVIATION SAFETY [AND]

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 121. #1627134

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle ag leasú Rialachán Uimh. 2248/2001 (CE) an 19 Samhain, 2001 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cróite, den pháirt eile, a fheidhmiú, agus chun an Comhaontú Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Cróite a fheidhmiú mar aon le nóta faisnéise mínitheach arna thiomsú ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION AMENDING COUNCIL REGULATION (EC) NO. 2248/2001 OF 19 NOVEMBER, 2001 ON CERTAIN PROCEDURES FOR APPLYING THE STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CROATIA, OF THE OTHER PART, AND FOR APPLYING THE INTERIM AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CROATIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE COMPILED BY THE DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 122. #1627764

  Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhrialacha le haghaidh allmhairí táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 44.

  PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING REGULATION (EU) 2015/936 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON COMMON RULES FOR IMPORTS OF TEXTILE PRODUCTS FROM CERTAIN THIRD COUNTRIES NOT COVERED BY BILATERAL AGREEMENTS, PROTOCOLS OR OTHER ARRANGEMENTS, OR BY OTHER SPECIFIC UNION IMPORT RULES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 44.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 123. #663223

  I gcomhthéacs Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh agus Rialachán (AE) Uimh. 38/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a dheonú chun bearta áirithe a ghlacadh, meabhraíonn an Coimisiún an gealltanas ar thug sé i mír 15 den Chomhaontú Réime maidir leis an gcaidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach faisnéis iomlán agus doiciméid a chur ar fáil don Pharlaimint i ndáil leis na cruinnithe a bhí aige le saineolaithe náisiúnta faoi chuimsiú a chuid oibre maidir le gníomhartha tarmligthe a ullmhú.

  In the context of Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures and Regulation (EU) No 38/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the granting of delegated and implementing powers for the adoption of certain measures, the Commission recalls the commitment it has made in paragraph 15 of the Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European Commission to provide to the Parliament full information and documentation on its meetings with national experts within the framework of its work on the preparation of delegated acts.

  Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh

 124. #663498

  I gcomhthéacs Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh agus Rialachán (AE) Uimh. 38/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a dheonú chun bearta áirithe a ghlacadh, meabhraíonn an Coimisiún dó an gealltanas a rinne sé i mír 15 den Chomhaontú Réime maidir leis an gcaidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach faisnéis iomlán agus an doiciméadúchán iomlán a bhaineann lena chuid cruinnithe le saineolaithe náisiúnta faoi chuimsiú a chuid oibre ar ghníomhartha tarmligthe a ullmhú a sholáthar don Pharlaimint.

  In the context of Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures and Regulation (EU) No 38/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the granting of delegated and implementing powers for the adoption of certain measures, the Commission recalls the commitment it has made in paragraph 15 of the Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European Commission to provide to the Parliament full information and documentation on its meetings with national experts within the framework of its work on the preparation of delegated acts.

  Rialachán (AE) Uimh. 38/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a dheonú chun bearta áirithe a ghlacadh

 125. #697036

  Na sonraíochtaí a bhaineann leis an nós imeachta maidir le caighdeáin theicniúla rialála (CTR) a ullmhú mar a bhfuil tuairisc orthu i Rialacháin ESA [Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 12), Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 48) agus Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún(OJ L 331, 15.12.2010, p. 84)], cuirfear san áireamh iad gan dochar do na comhshocruithe comhairliúcháin a leagtar síos sa chomhaontú seo.

  The specificities of the procedure for preparing regulatory technical standards (RTS) as described in the ESA Regulations [Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12), Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 48) and Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 84)] will be taken into account without prejudice to the consultation arrangements laid down in this Agreement.

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

 126. #1593525

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh 2001/131/CE ag críochnú an nóis imeachta comhairliúcháin le Háití faoi Airteagal 96 den Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-CE mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 454.

  98) PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AMENDING DECISION 2001/131/EC CONCLUDING THE CONSULTATION PROCEDURE WITH HAITI UNDER ARTICLE 96 OF THE ACP-EC PARTNERSHIP AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 454.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 127. #1595049

  Comhaontú lena leasaítear an Malartú nótaí idir Éire agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann maidir le hIonaid Rialúcháin an Limistéir Aigéin sa tSionainn agus in Prestwick, 1990.

  AGREEMENT AMENDING THE EXCHANGE OF NOTES BETWEEN IRELAND AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND RELATING TO THE OCEANIC AREA CONTROL CENTRES AT SHANNON AND PRESTWICK, 1990.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 128. #1595050

  An Comhaontú lena leasaítear Ceathrú Coinbhinsiún ACC-CEE Lomé a síníodh in Oileán Mhuirís an 4 Samhain 1995.

  AGREEMENT AMENDING THE FOURTH ACP-EC CONVENTION OF LOMÉ SIGNED IN MAURITIUS ON 4 NOVEMBER 1995.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 129. #1602768

  An Coinbhinsiún maidir le Slándáil Shóisialach idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe: Comhaontú leasaitheach a dhaingniú agus a chríochnú. [An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh].

  CONVENTION ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM: RATIFICATION AND CONCLUSION OF AN AMENDING AGREEMENT. [DEPARTMENT OF SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS].

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 130. #1608603

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh rialacháin ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 6/2002 agus (CE) Uimh. 40/94 chun éifeacht a thabhairt d’aontachas an Chomhphobail Eorpaigh le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú na Háige i dtaca le clárú idirnáisiúnta dearthaí tionscail (COM(2005)0689-C6-0058/2006-2005/0274(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION AMENDING REGULATIONS (EC) NO. 6/2002 AND (EC) NO. 40/94 TO GIVE EFFECT TO THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE GENEVA ACT OF THE HAGUE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS (COM(2005)0689-C6-0058/2006-2005/0274(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 131. #1626412

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena nglactar, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, leis an bPrótacal lena leasaítear an Comhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a Bhaineann le Trádáil (TRIPS) arna dhéanamh sa Ghinéiv an 6 Nollaig 2005 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 175.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ACCEPTING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS), DONE AT GENEVA ON 6 DECEMBER 2005 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.COM (2006) 175.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 132. #1626420

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh 2001/131/CE ón gComhairle ag críochnú an nóis imeachta comhairliúcháin le Háití faoi Airteagal 96 den Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-CE mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2003) 786.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AMENDING COUNCIL DECISION 2001/131/EC CONCLUDING THE CONSULTATION PROCEDURE WITH HAITI UNDER ARTICLE 96 OF THE ACP-EC PARTNERSHIP AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2003) 786.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 133. #1626429

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh 2003/631/CE lenar glacadh bearta a bhaineann leis an Libéir faoi Airteagal 96 den Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-CE i gcás práinne speisialta mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 267.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AMENDING DECISION 2003/631/EC ADOPTING MEASURES CONCERNING LIBERIA UNDER ARTICLE 96 OF THE ACP EC PARTNERSHIP AGREEMENT IN A CASE OF SPECIAL URGENCY TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 267.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 134. #1626437

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena leasaítear an Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Úcráin, den pháirt eile, maidir le Teideal III (seachas na forálacha a bhaineann leis an gcaoi a ndéileáiltear le náisiúnaigh tríú tíortha atá fostaithe go dleathach mar oibrithe i gcríoch an Pháirtí eile) agus maidir le Teidil IV, V, VI agus VII den chéanna, chomh maith leis na hIarscríbhinní gaolmhara agus na Prótacail ghaolmhara mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 609.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AMENDING THE COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND UKRAINE, OF THE OTHER PART, AS REGARDS TITLE III (WITH THE EXCEPTION OF THE PROVISIONS RELATING TO THE TREATMENT OF THIRD-COUNTRY NATIONALS LEGALLY EMPLOYED AS WORKERS IN THE TERRITORY OF THE OTHER PARTY) AND TITLES IV, V, VI AND VII THEREOF, AS WELL AS THE RELATED ANNEXES AND PROTOCOLS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 609.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 135. #1626620

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le seasamh Comhphobail laistigh de Chomhairle Chomhlachais AE-an tSile lena leasaítear Iarscríbhinn I de Chomhaontú Chomhlachais AE-an tSile d’fhonn comhdhlúthú na dTaraif-Roghanna arna ndeonú don tSile leis an scéim Chomhphobail de tharaif-roghanna ginearálaithe (GSP) a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON A COMMUNITY POSITION WITHIN THE EU-CHILE ASSOCIATION COUNCIL AMENDING ANNEX I OF THE EU-CHILE ASSOCIATION AGREEMENT TO TAKE INTO ACCOUNT THE CONSOLIDATION OF THE TARIFF PREFERENCES GRANTED TO CHILE BY THE COMMUNITY SCHEME OF GENERALISED TARIFF PREFERENCES (GSP) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 717.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 136. #1626671

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus iar_Phoblacht Iúgslavach na Macadóine, den pháirt eile, maidir le cuóta taraife i gcomhair allmhairí siúcra agus táirgí siúcra de bhunadh iar_Phoblacht Iúgslavach na Macadóine isteach sa Chomhphobal mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF A PROTOCOL AMENDING THE STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA, OF THE OTHER PART, ON A TARIFF QUOTA FOR THE IMPORTS OF SUGAR AND SUGAR PRODUCTS ORIGINATING IN THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA INTO THE COMMUNITY TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 137. #1626672

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cróite, den pháirt eile, maidir le cuóta taraife i gcomhair siúcra agus táirgí siúcra de bhunadh na Cróite nó an Chomhphobail mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 377.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF A PROTOCOL AMENDING THE STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CROATIA, OF THE OTHER PART, ON TARIFF QUOTAS FOR SUGAR AND SUGAR PRODUCTS ORIGINATING IN CROATIA OR IN THE COMMUNITY TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 377.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 138. #1626686

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontaithe ar mhodh malartú litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá i ndáil leis an modh ríofa dleachtanna feidhmeacha i gcomhair ríse scilte agus lena leasaítear Cinntí 2004/617/CE, 2004/618/CE agus 2004/619/CE mar aon nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 202

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE UNITED STATES OF AMERICA RELATING TO THE METHOD OF CALCULATION OF APPLIED DUTIES FOR HUSKED RICE AND AMENDING DECISIONS 2004/617/EC, 2004/618/EC AND 2004/619/EC TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 202

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 139. #1626725

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Phrótacail lena leasaítear an Comhaontú Comhair idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Ríocht na Téalainne ar mhainíoch a tháirgeadh, a mhargú agus a thrádáil mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. Com (2007) 482.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE PROTOCOL AMENDING THE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE KINGDOM OF THAILAND ON MANIOC PRODUCTION, MARKETING AND TRADE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 482.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 140. #1626739

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Eitlíochta Eora-Mheánmhara, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Rialtas Stát Iosrael, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas. COM (2014) 346 [AGUS]

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF A PROTOCOL AMENDING THE EURO-MEDITERRANEAN AVIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION OF THE REPUBLIC OF CROATIA. COM (2014) 346 [AND]

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 141. #1626740

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Eitlíochta Eora-Mheánmhara idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas. COM (2015) 3 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF A PROTOCOL AMENDING THE EURO-MEDITERRANEAN AVIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION OF THE REPUBLIC OF CROATIA. COM (2015) 3 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 142. #1626748

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail Leasaithigh a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Prionsacht Andóra lena ndéantar foráil maidir le bearta atá coibhéiseach leo sin atá leagtha síos i dTreoir 2003/48/CE ón gComhairle maidir le cánachas ar ioncam ó choigiltis i bhfoirm íocaíochtaí úis mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 631.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE AMENDING PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE PRINCIPALITY OF ANDORRA PROVIDING FOR MEASURES EQUIVALENT TO THOSE LAID DOWN IN COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC ON TAXATION OF SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 631.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 143. #1626749

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail Leasaithigh a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Prionsacht Mhonacó lena ndéanfar foráil maidir le bearta atá coibhéiseach leo sin atá leagtha síos i dTreoir 2003/48/CE ón gComhairle mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 201.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE AMENDING PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE PRINCIPALITY OF MONACO PROVIDING FOR MEASURES EQUIVALENT TO THOSE LAID DOWN IN COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 201.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 144. #1626750

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail Leasaithigh a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht San Mairíne lena ndéanfar foráil maidir le bearta atá coibhéiseach leo sin atá leagtha síos i dTreoir 2003/48/CE ón gComhairle maidir le cánachas ar ioncam ó choigiltis i bhfoirm íocaíochtaí úis mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 518.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE AMENDING PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SAN MARINO PROVIDING FOR MEASURES EQUIVALENT TO THOSE LAID DOWN IN COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC ON TAXATION OF SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 518.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 145. #1626751

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail Leasaithigh a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise lena ndéanfar foráil maidir le bearta atá coibhéiseach leo sin atá leagtha síos i dTreoir 2003/48/CE ón gComhairle maidir le cánachas ar ioncam ó choigiltis i bhfoirm íocaíochtaí úis mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 151.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE AMENDING PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION PROVIDING FOR MEASURES EQUIVALENT TO THOSE LAID DOWN IN COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC ON TAXATION OF SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 151.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 146. #1626753

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail (2015) lena leasaítear an Iarscríbhinn maidir le Cumhdach Táirgí a ghabhann leis an gComhaontú ar Thrádáil in Aerárthaí Sibhialta mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 440.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE PROTOCOL (2015) AMENDING THE PRODUCT COVERAGE ANNEX OF THE AGREEMENT ON TRADE IN CIVIL AIRCRAFT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 440.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 147. #1626767

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le comhar póilíneachta a fheabhsú idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh, go háirithe ag teorainneacha inmheánacha agus lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur i bhfeidhm mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 317.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE IMPROVEMENT OF POLICE COOPERATION BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, ESPECIALLY AT THE INTERNAL BORDERS AND AMENDING THE CONVENTION IMPLEMENTING THE SCHENGEN AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY NFORMATION NOTE. COM (2005) 317.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 148. #1626778

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal i ndáil le Cinneadh Uimh. 1/2005 ón gComhchoiste Tréidliachta arna bhunú faoin gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le trádáil i dtáirgí talmhaíochta lena leasaítear Foscríbhinn 6 d’Iarscríbhinn 11 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 452.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED BY THE COMMUNITY ON DECISION NO. 1/2005 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS AMENDING APPENDIX 6 TO ANNEX 11 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 452.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 149. #1626891

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach Prótacail lena leasaítear an Comhaontú maidir le Comh-Limistéar Eitlíochta idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Moldóive, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF A PROTOCOL AMENDING THE COMMON AVIATION AREA AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 150. #1626892

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Eitlíochta Eora-Mheánmhara, idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Rialtas Stát Iosrael, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF A PROTOCOL AMENDING THE EURO-MEDITERRANEAN AVIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 151. #1626893

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Eitlíochta Eora-Mheánmhara idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas. COM (2015) 2 [agus]

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF A PROTOCOL AMENDING THE EURO-MEDITERRANEAN AVIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION OF THE REPUBLIC OF CROATIA. COM (2015) 2 [AND]

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 152. #1626911

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach, an Phrótacail Leasaithigh a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Prionsacht Mhonacó lena ndéanfar foráil maidir le bearta atá coibhéiseach leo sin atá leagtha síos i dTreoir 2003/48/CE ón gComhairle mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 200.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION, OF THE AMENDING PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE PRINCIPALITY OF MONACO PROVIDING FOR MEASURES EQUIVALENT TO THOSE LAID DOWN IN COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 200.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 153. #1626918

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail Leasaithigh a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Prionsacht Andóra lena ndéantar foráil maidir le bearta atá coibhéiseach leo sin atá leagtha síos i dTreoir 2003/48/CE ón gComhairle maidir le cánachas ar ioncam ó choigiltis i bhfoirm íocaíochtaí úis mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 632.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE AMENDING PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE PRINCIPALITY OF ANDORRA PROVIDING FOR MEASURES EQUIVALENT TO THOSE LAID DOWN IN COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC ON TAXATION OF SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 632.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 154. #1626919

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail Leasaithigh a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht San Mairíne lena ndéanfar foráil maidir le bearta atá coibhéiseach leo sin atá leagtha síos i dTreoir 2003/48/CE ón gComhairle maidir le cánachas ar ioncam ó choigiltis i bhfoirm íocaíochtaí úis mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 519.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE AMENDING PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SAN MARINO PROVIDING FOR MEASURES EQUIVALENT TO THOSE LAID DOWN IN COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC ON TAXATION OF SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 519.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 155. #1626920

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail Leasaithigh a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise lena ndéanfar foráil maidir le bearta atá coibhéiseach leo sin atá leagtha síos i dTreoir 2003/48/CE ón gComhairle maidir le cánachas ar ioncam ó choigiltis i bhfoirm íocaíochtaí úis mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 150.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE AMENDING PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION PROVIDING FOR MEASURES EQUIVALENT TO THOSE LAID DOWN IN COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC ON TAXATION OF SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 150.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 156. #1627135

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle lena leasaítear Rialachán Uimh. 2651/2001 (CE) ón gComhairle a bhfuil sé mar aidhm aige athfheidhm a chur chun cinn i ndáil le soithí iascaireachta agus iascairí a bhí ag brath, go dtí 1999, ar an gcomhaontú iascaireachta le Maracó, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2003) 437.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION AMENDING COUNCIL REGULATION (EC) NO. 2651/2001 AIMING TO PROMOTE THE CONVERSION OF FISHING VESSELS AND OF FISHERMEN THAT WERE, UP TO 1999, DEPENDENT ON THE FISHING AGREEMENT WITH MOROCCO TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2003) 437.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 157. #1627161

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh 6/2002 agus (CE) Uimh 40/94 chun éifeacht a thabhairt d’aontachas an Chomhphobail Eorpaigh le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú na Háige i dtaca le clárú idirnáisiúnta dearthaí tionscail mar aon le nóta faisnéise míniúcháin

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION AMENDING REGULATION (EC) NO 6/2002 AND (EC) NO 40/94 TO GIVE EFFECT TO THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE GENEVA ACT OF THE HAGUE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 158. #1627233

  Togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 2015/2192 maidir le leithroinnt na ndeiseanna iascaireachta faoin bPrótacal lena leagtar amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Ioslamach na Máratáine mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 125.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION AMENDING REGULATION (EU) 2015/2192 ON THE ALLOCATION OF THE FISHING OPPORTUNITIES UNDER THE PROTOCOL SETTING OUT THE FISHING OPPORTUNITIES AND FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE FISHERIES PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 125.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 159. #1627296

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir leis an gComhaontú um Dhéileáil le Ciorcaid Chomhtháite Ilslise (CICanna) ar bhonn Saor ó Dhleacht a chur i ngníomh trí leasú a dhéanamh ar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 maidir le hainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an Taraif Chomhchustaim mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 61.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT ON DUTY-FREE TREATMENT OF MULTI-CHIP INTEGRATED CIRCUITS (MCPS) BY AMENDING ANNEX I TO REGULATION (EEC) NO 2658/87 ON THE TARIFF AND STATISTICAL NOMENCLATURE AND ON THE COMMON CUSTOMS TARIFF TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 61.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 160. #1627536

  Togra le haghaidh Cinnidh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an ionstraim sholúbthachta a eagrú i bhfábhar cúnaimh athshlánaithe agus athchóirithe do thíortha a ndearna an Tsunami dochar dóibh de réir phointe 24 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 6 Bealtaine, 1999 [agus] Réamh-Dhréachtbhuiséad leasaitheach Uimh. 3 a ghabhann leis an mBuiséad Ginearálta do 2005 – Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais de réir Ailt– Alt III – An Coimisiún mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON THE MOBILISATION OF THE FLEXIBILITY INSTRUMENT IN FAVOUR OF THE REHABILITATION AND RECONSTRUCTION ASSISTANCE TO TSUNAMI AFFECTED COUNTRIES ACCORDING TO POINT 24 OF THE INTERINSTITUTIONAL AGREEMENT OF 6 MAY, 1999 [AND] PRELIMINARY DRAFT AMENDING BUDGET NO. 3 TO THE GENERAL BUDGET FOR 2005 – STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE BY SECTION – SECTION III – COMMISSION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 161. #1627838

  Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag Ballstáit ó 2021 go 2030 ar mhaithe le hAontas Fuinnimh buanseasmhach agus chun gealltanais faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh agus lena leasaítear Rialachán Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus ar fhaisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 482

  PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON BINDING ANNUAL GREENHOUSE GAS EMISSION REDUCTIONS BY MEMBER STATES FROM 2021 TO 2030 FOR A RESILIENT ENERGY UNION AND TO MEET COMMITMENTS UNDER THE PARIS AGREEMENT AND AMENDING REGULATION NO. 525/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON A MECHANISM FOR MONITORING AND REPORTING GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND OTHER INFORMATION RELEVANT TO CLIMATE CHANGE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 482.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 162. #1627930

  Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag na comhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur i bhfeidhm maidir le rochtain ar Chóras Faisnéise Schengen ag na seirbhísí sna Ballstáit atá freagrach as deimhnithe clárúcháin le haghaidh feithiclí a eisiúint mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2003) 510.

  PROPOSAL FOR REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING THE CONVENTION IMPLEMENTING THE SCHENGEN AGREEMENT OF 14 JUNE, 1985 ON THE GRADUAL ABOLITION OF CHECKS AT COMMON BORDERS AS REGARDS ACCESS TO THE SCHENGEN INFORMATION SYSTEM BY THE SERVICES IN THE MEMBER STATES RESPONSIBLE FOR ISSUING REGISTRATION CERTIFICATES FOR VEHICLES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2003) 510.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 163. #1628072

  Prótacal lena leasaítear an Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Malaeisia chun Cánachas Dúbailte a Sheachaint agus Cosc a chur le hImghabháil Fhioscach maidir le Cánacha ar Ioncam.

  PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 164. #1628073

  Prótacal lena leasaítear Comhaontú an 30 Márta, 2011 idir Éire agus Poblacht Chónaidhme na Gearmáine d’fhonn Cánachas Dúbailte a Sheachaint agus Cosc a Chur le hImghabháil Fhioscach maidir le Cánacha ar Ioncam agus ar Chaipiteal.

  PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT OF 30 MARCH, 2011 BETWEEN IRELAND AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 165. #1630753

  Rún maidir leis an dréachtchinneadh ón gComhairle i dtaca le críochnú an Chomhaontaithe ag leasú ceathrú Coinbhinsiún ACC-CE Lomé a síníodh in Oileán Mhuirís an 4 Samhain, 1995.

  RESOLUTION ON THE DRAFT COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT AMENDING THE FOURTH ACP-EC CONVENTION OF LOMÉ SIGNED IN MAURITIUS ON 4 NOVEMBER 1995.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 166. #1645127

  Sraith Conarthaí Uimh. 33 de 2000. Malartú Litreacha a leasaíonn an Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn. Malartú Litreacha dar dháta an 27 Meán Fómhair, 2000 agus an 10 Deireadh Fómhair, 2000. Tháinig i bhfeidhm an 10 Deireadh Fómhair, 2000.

  TREATY SERIES NO. 33 OF 2000. EXCHANGE OF LETTERS AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM CONCERNING THE INTERNATIONAL FUND FOR IRELAND. EXCHANGE OF LETTERS DATED 27 SEPTEMBER, 2000 AND 10 OCTOBER, 2000. ENTERED INTO FORCE ON 10 OCTOBER, 2000.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.