Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

agreement

14 toradh in 2 dhoiciméad

 1. #1626871

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Rómáin ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Rómáin ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 369.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ROMANIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ROMANIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.COM (2005) 369.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 2. #1670943

  Rialachán (CE) Uimh. 685/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Aibreán 2001 maidir le húdaruithe arna bhfáil sna Ballstáit de bhun na gComhaontuithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bulgáire agus idir an Comhphobal Eorpach agus an Rómáin — lenar bunaíodh coinníollacha áirithe i dtaca le hearraí a iompar de bhóthar agus an t-iompar comhcheangailte a chur chun cinn — a dháileadh (IO L 108, 18.4.2001, lch. 1).

  Regulation (EC) No 685/2001 of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 concerning the distribution of authorisations among Member States received through the Agreements establishing certain conditions for the carriage of goods by road and the promotion of combined transport between the European Community and the Republic of Bulgaria and between the European Community and Romania (OJ L 108, 18.4.2001, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/1952 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena n-aisghairtear, Rialachán (CE) Uimh. 2888/2000 agus Rialachán (CE) Uimh. 685/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 1101/89 ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 3. #1626674

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontuithe ar mhodh Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bulgáire agus idir an Comhphobal Eorpach agus an Rómáin maidir le lámhaltais chómhalartacha fhabhracha trádála i leith fíonta áirithe, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 933/95 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 762.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AGREEMENTS IN THE FORM OF EXCHANGES OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF BULGARIA AND BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ROMANIA ON RECIPROCAL PREFERENTIAL TRADE CONCESSIONS FOR CERTAIN WINES, AND AMENDING REGULATION (EC) NO. 933/95 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 762.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 4. #1593112

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i ndáil le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Rómáin lena mbunaítear coinníollacha áirithe le haghaidh iompar earraí de bhóthar agus Iompar Comhcheangailte a chur chun cinn.

  15) EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ROMANIA ESTABLISHING CERTAIN CONDITIONS FOR THE CARRIAGE OF GOODS BY ROAD AND THE PROMOTION OF COMBINED TRANSPORT.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 5. #1595069

  Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Rómáine maidir le hathghlacadh isteach a saoránach féin agus saoránach tríú tíortha a bhfuil cónaí orthu go neamhdhlíthiúil i gcríocha a stát faoi seach.

  AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA REGARDING THE READMISSION OF THEIR OWN CITIZENS AND THIRD COUNTRY CITIZENS ILLEGALLY RESIDING IN THE TERRITORIES OF THEIR RESPECTIVE STATES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 6. #1595630

  Togra leasaithe le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe Iltaobhaigh idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, Poblacht na hAlbáine, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, Poblacht na Bulgáire, Poblacht na Cróite, Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine, Poblacht na hÍoslainne, Poblacht Mhontainéagró, Ríocht na hIorua, an Rómáin, Poblacht na Seirbia agus Misean Eatramhach Riaracháin na Náisiún Aontaithe sa Chosaiv maidir le Comh-Limistéar Eitlíochta Eorpach (ECAA) a bhunú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.COM (2015) 575.

  AMENDED PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE MULTILATERAL AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY ANDITS MEMBER STATES, THE REPUBLIC OF ALBANIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, THE REPUBLIC OF BULGARIA, THE REPUBLIC OF CROATIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA, THE REPUBLIC OF ICELAND, THE REPUBLIC OF MONTENEGRO, THE KINGDOM OF NORWAY, ROMANIA, THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE UNITED NATIONS INTERIM ADMINISTRATION MISSION IN KOSOVO ON THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN COMMON AVIATION AREA (ECAA) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 575.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 7. #1607270

  Comhaontú Eorpa lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Rómáin, den pháirt eile.

  EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND ROMANIA, OF THE OTHER PART.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 8. #1608543

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i dtaca le críochnú Prótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Eorpa lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Rómáin, den pháirt eile, maidir le fadú ar an tréimhse a leagadh síos in Airteagal 9(4) de Phrótacal 2 a ghabhann leis an gComhaontú Eorpa (12686/2002 - C5-0398/2002 - 2002/0215(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART AND ROMANIA, OF THE OTHER PART, WITH REGARD TO AN EXTENSION OF THE PERIOD LAID DOWN IN ARTICLE 9(4) OF PROTOCOL 2 TO THE EUROPE AGREEMENT (12686/2002 - C5-0398/2002 - 2002/0215(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 9. #1608551

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Rómáin i dtaca le rannpháirtíocht na Rómáine sa Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach agus sa Ghréasán Comhshaoil Eorpach Faisnéise agus Faire.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ROMANIA CONCERNING ROMANIA’S PARTICIPATION IN THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY AND THE EUROPEAN ENVIRONMENT INFORMATION AND OBSERVATION NETWORK.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 10. #1626663

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le seasamh an Chomhphobail i ndáil le Comhchoiste Comhchomhairleach a bhunú a mbeidh cinneadh le déanamh air ag an gComhairle Chomhlachais arna bunú leis an gComhaontú Eorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus an Rómáin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 677.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE COMMUNITY POSITION IN RELATION TO THE ESTABLISHMENT OF A JOINT CONSULTATIVE COMMITTEE TO BE DECIDED ON BY THE ASSOCIATION COUNCIL ESTABLISHED BY THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND ROMANIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 677.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 11. #1626688

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le Comhaontuithe déthaobhacha a chríochnú ina leagtar síos nós imeachta chun faisnéis sa réimse rialachán teicniúil agus rialacha teicniúla maidir le seirbhísí sochaí faisnéise a sholáthar, idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bulgáire agus idir an Comhphobal Eorpach agus an Rómáin, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 573.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF BILATERAL AGREEMENTS LAYING DOWN A PROCEDURE FOR THE PROVISION OF INFORMATION IN THE FIELD OF TECHNICAL REGULATIONS AND OF RULES ON INFORMATION SOCIETY SERVICES BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF BULGARIA, THE EUROPEAN COMMUNITY AND ROMANIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 573.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 12. #1626692

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Rómáin maidir le rannpháirtíocht na Rómáine in obair an Lárionaid Faireacháin Eorpaigh um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 256.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ROMANIA ON THE PARTICIPATION OF ROMANIA IN THE WORK OF THE EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 256.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 13. #1626766

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le comhlíonadh na gcoinníollacha a leagadh síos in Airteagal 3 den Phrótacal Breise a ghabhann leis an gComhaontú Eorpa lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Rómáin, den pháirt eile, maidir le fadú ar an tréimhse a rabhthas ag súil léi in Airteagal 9(4) de Phrótacal 2 den Chomhaontú Eorpa mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM(2005) 140.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE FULFILMENT OF THE CONDITIONS LAID DOWN IN ARTICLE 3 OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND ROMANIA, OF THE OTHER PART, WITH REGARD TO AN EXTENSION OF THE PERIOD FORESEEN IN ARTICLE 9(4) OF PROTOCOL 2 TO THE EUROPE AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 140.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 14. #1628107

  Prótacal i dtaobh oiriúnú a dhéanamh ar na gnéithe institiúideacha den Chomhaontú Eorpa ag bunú comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus An Rómáin, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na hOstaire, Phoblacht na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas.

  PROTOCOL ON THE ADAPTATION OF THE INSTITUTIONAL ASPECTS OF THE EUROPE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND ROMANIA, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE REPUBLIC OF FINLAND AND THE KINGDOM OF SWEDEN TO THE EUROPEAN UNION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.