Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

agreement

122 toradh in 34 doiciméad

 1. #1850455

  Tugadh an chaibidlíocht sin i gcrích an 18 Samhain 2014 le comhaontú sealadach.

  These negotiations were concluded on 18 November 2014 with a provisional agreement.

  Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: Seasamh (AE) Uimh. 6/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh ag féachaint le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE a ghlacadh

 2. #635791

  Ag an gcruinniú trípháirteach neamhfhoirmiúil deiridh a bhí ann an 17Nollaig 2013, tháinig na comhreachtóirí ar chomhaontú sealadach faoi phacáiste comhréitigh.

  At the final informal trilogue meeting on 17 December 2013, provisional agreement on a compromise package was reached between the co-legislators.

  Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (AE) Uimh. 5/2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras Arna ghlacadh ag an gComhairle an 3 Márta 2014

 3. #637815

  Thángthas ar chomhaontú sealadach faoin togra athbhreithnithe sin ag idirphlé trípháirteach neamhfhoirmiúil an 26 Samhain 2013.

  At an informal trilogue on 26 November 2013, a provisional agreement on this revised proposal was reached.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i dtaca le glacadh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar thaobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a chur i bhfeidhm /* COM/2014/058 final - 2011/0465 (COD) */

 4. #318598

  Riail 91 Nósanna Imeachta atá bunaithe ar Airteagal 218 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh i gcás comhaontuithe idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm go sealadach nó a chur ar fionraí nó i gcás seasamh an Aontais a bhunú i gcomhlacht arna chur ar bun le comhaontú idirnáisiúnta

  Rule 91 Procedures based on Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union in the case of the provisional application or suspension of international agreements or the establishment of the Union’s position in a body set up by an international agreement

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 5. #319787

  Nósanna Imeachta atá bunaithe ar Airteagal 218 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh i gcás comhaontuithe idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm go sealadach nó a chur ar fionraí nó i gcás seasamh an Aontais a bhunú i gcomhlacht arna chur ar bun le comhaontú idirnáisiúnta

  Procedures based on Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union in the case of the provisional application or suspension of international agreements or the establishment of the Union’s position in a body set up by an international agreement

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 6. #319788

  I gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún, i gcomhréir lena oibleagáidí faoin gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus faoin gCreat-Chomhaontú maidir le caidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach, an Pharlaimint agus an Chomhairle a chur ar an eolas go bhfuil sé beartaithe aige comhaontú idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm go sealadach nó a chur ar fionraí, déanfar ráiteas sa Pharlaimint agus beidh díospóireacht ann i ndiaidh an ráitis sin.

  Where the Commission, in accordance with its obligations under the Treaty on the Functioning of the European Union and the Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European Commission, informs Parliament and the Council of its intention to propose the provisional application or suspension of an international agreement, a statement shall be made in Parliament, followed by a debate.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 7. #701662

  In imthosca ar leith i gcás ina bhfuil riosca suntasach do shláinte ainmhithe nó do shláinte phoiblí ach go bhfuil éiginnteacht eolaíoch ann i gcónaí, le hAirteagal 5(7) de Chomhaontú SPS a ndearnadh forléiriú air sa teachtaireacht ón gCoimisiún an 2 Feabhra 2000 maidir leis an bprionsabal réamhchúramach, ceadaítear do chomhalta an Chomhaontaithe sin bearta sealadacha a ghlacadh ar bhonn na fáisnéise ábhartha atá ar fáil.

  In specific circumstances where a significant animal or public health risk exists but scientific uncertainty persists, Article 5(7) of the SPS Agreement, which has been interpreted for the Union in the Commission communication of 2 February 2000 on the precautionary principle, allows members of that Agreement to adopt provisional measures on the basis of available pertinent information.

  Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 8. #715232

  Sa Chomhaontú ar Chur Chun Feidhme Airteagal IV de Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil 1994 (“Comhaontú Frithdhumpála 1994”) tá rialacha mionsonraithe, a bhaineann go háirithe le dumpáil a ríomh, nósanna imeachta maidir le himscrúdú a thionscnamh agus a leanúint, lena n-áirítear na fíorais a shuíomh agus a láimhseáil, bearta sealadacha a fhorchur, dleachtanna frithdhumpála a fhorchur agus a bhailiú, ré agus athbhreithniú na mbeart frithdhumpála agus nochtadh poiblí d'fhaisnéis a bhaineann le himscrúduithe frithdhumpála.

  The Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (‘the 1994 Anti-Dumping Agreement’) contains detailed rules, relating in particular to the calculation of dumping, procedures for initiating and pursuing an investigation, including the establishment and treatment of the facts, the imposition of provisional measures, the imposition and collection of anti-dumping duties, the duration and review of anti-dumping measures and the public disclosure of information relating to anti-dumping investigations.

  Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 9. #1592972

  1) Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha maidir le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena leagtar amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Gabúine maidir le hiascaireacht amach ó chósta na Gabúine don tréimhse 3 Nollaig, 2005 go 2 Nollaig, 2011 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 453.

  1) PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL SETTING OUT THE FISHING OPPORTUNITIES AND FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GABONESE REPUBLIC ON FISHING OFF THE COAST OF GABON FOR THE PERIOD FROM 3 DECEMBER, 2005 TO 2 DECEMBER, 2011 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 453.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 10. #1626676

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Banglaidéise ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí. COM (2015) 423 [agus] Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Banglaidéise ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí. COM (2015) 424, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES. COM (2015) 423 [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES. COM (2015) 424, TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 11. #1626711

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha maidir le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena míneofar, don tréimhse 3 Nollaig 2003 go 2 Nollaig 2007, na deiseanna iascaireachta agus an cúiteamh airgeadais dá bhforáiltear leis an gComhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Rialtas Oileán Mhuirís maidir le hiascaireacht in uiscí Oileán Mhuirís mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL DEFINING, FOR THE PERIOD 3 DECEMBER 2003 TO 2 DECEMBER 2007, THE FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL COMPENSATION PROVIDED FOR BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF MAURITIUS ON FISHING IN THE WATERS OF MAURITIUS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 12. #1626713

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha maidir le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena leagtar amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Mhadagascar maidir le hiascaireacht amach ó chósta Mhadagascar don tréimhse 1 Eanáir, 2007 go 31 Nollaig, 2012 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. Com (2007) 16.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL SETTING OUT THE FISHING OPPORTUNITIES AND FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE FISHERIES PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MADAGASCAR ON FISHING OFF THE COAST OF MADAGASCAR FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY, 2007 TO 31 DECEMBER, 2012 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 16.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 13. #1626714

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha maidir le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena leagtar amach, don tréimhse ón 18 Eanáir, 2005 go 17 Eanáir, 2011, na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear leis an gComhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht na Séiséal maidir le hiascaireacht amach ó chósta na Séiséal mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 420.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL SETTING OUT, FOR THE PERIOD FROM 18 JANUARY, 2005 TO 17 JANUARY, 2011, THE FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SEYCHELLES ON FISHING OFF SEYCHELLES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 420.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 14. #1626715

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha maidir le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena leagtar amach, don tréimhse 16 Meán Fómhair, 2006 go 15 Meán Fómhair, 2012, na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt, agus Poblacht Chireabaití, den pháirt eile mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 181.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS RELATING TO THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL SETTING OUT, FOR THE PERIOD FROM 16 SEPTEMBER, 2006 TO 15 SEPTEMBER, 2012, THE FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED BY THE FISHERIES PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY, ON THE ONE HAND, AND THE REPUBLIC OF KIRIBATI, ON THE OTHER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 181.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 15. #1626850

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Bhosnia agus an Heirseagaivéin ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Bhosnia agus an Heirseagaivéin ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 351.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND BOSNIA AND HERZEGOVINA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND BOSNIA AND HERZEGOVINA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 351.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 16. #1626851

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an tSeoirsia ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an tSeoirsia ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND GEORGIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND GEORGIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 17. #1626852

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Nua-Shéalainn ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Nua-Shéalainn ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 267.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND NEW ZEALAND ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND NEW ZEALAND ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 267.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 18. #1626853

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an tSeirbia agus Montainéagró ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an tSeirbia agus Montainéagró ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 353.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND SERBIA AND MONTENEGRO ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND SERBIA AND MONTENEGRO ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 353.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 19. #1626854

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus iar_Phoblacht Iúgslavach na Macadóine ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus iar_Phoblacht Iúgslavach na Macadóine ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 355.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 355.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 20. #1626855

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas na hAstráile ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas na hAstráile ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 264.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 264.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 21. #1626856

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas na Malaeisia ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas na Malaeisia ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 22. #1626857

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht Singeapór ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht Singeapór ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 513.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 513.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 23. #1626858

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht Mharacó ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht Mharacó ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 393.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE KINGDOM OF MOROCCO ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE KINGDOM OF MOROCCO ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 393.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 24. #1626859

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Oirthearach Uragua ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Oirthearach Uragua ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 64.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 64.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 25. #1626860

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAlbáine ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAlbáine ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 349.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ALBANIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ALBANIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 349.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 26. #1626861

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAsarbaiseáine ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAsarbaiseáine ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 27. #1626862

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bulgáire ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bulgáire ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 158.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF BULGARIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF BULGARIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 158.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 28. #1626863

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Sile ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Sile ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 829.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CHILE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CHILE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 829.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 29. #1626864

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Cróite ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Cróite ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 159.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CROATIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CROATIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 159.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 30. #1626865

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Liobáine ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Liobáine ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF LEBANON ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF LEBANON ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 31. #1626866

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Oileáin Mhaildíve ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Oileáin Mhaildíve ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéis míniúcháin. COM (2006) 95.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MALDIVES ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MALDIVES ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 95.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 32. #1626867

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Moldóive ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Moldóive ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 371.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 371.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 33. #1626868

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Pharagua ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Pharagua ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 266.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF PARAGUAY ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF PARAGUAY ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 266.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 34. #1626869

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 368.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 368.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 35. #1626900

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach comhaontaithe lena leasaítear an Comhaontú idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Comhphobal Eorpach maidir le comhar i ndáil le sábháilteacht eitlíochta sibhialta a rialáil [AGUS]

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF AN AGREEMENT AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON COOPERATION IN THE REGULATION OF CIVIL AVIATION SAFETY [AND]

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 36. #1595631

  Togra leasaithe le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Aeriompair idir Stáit Aontaithe Mheiriceá, den chéad pháirt, an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, den dara páirt, an Íoslainn, den tríú páirt, agus Ríocht na hIorua, den cheathrú páirt; agus maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Choimhdigh idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, den chéad pháirt, an Íoslainn, den dara páirt, agus Ríocht na hIorua, den tríú páirt, maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Aeriompair idir Stáit Aontaithe Mheiriceá, den chéad pháirt, an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, den dara páirt, an Íoslainn, den tríú páirt, agus Ríocht na hIorua, den cheathrú páirt mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 552.

  AMENDED PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA, OF THE FIRST PART, THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE SECOND PART, ICELAND, OF THE THIRD PART, AND THE KINGDOM OF NORWAY, OF THE FOURTH PART; AND ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE ANCILLARY AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE FIRST PART, ICELAND, OF THE SECOND PART, AND THE KINGDOM OF NORWAY, OF THE THIRD PART, ON THE APPLICATION OF THE AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA, OF THE FIRST PART, THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE SECOND PART, ICELAND, OF THE THIRD PART, AND THE KINGDOM OF NORWAY, OF THE FOURTH PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 552.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 37. #282957

  [7] Cinneadh 2004/849/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis an mbaint atá ag Cónaidhm na hEilvéise le cur i ngníomh, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen (IO L 368, 15.12.2004, lch. 26).

  [7] Council Decision 2004/849/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Union, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 368, 15.12.2004, p. 26).

  Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 lena mbunaítear meicníocht chun Foirne Mear-Idirghabhála Teorann a chruthú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle maidir leis an meicníocht sin agus lena rialaítear cumhachtaí agus cúraimí na n-aoi-oifigeach

 38. #282958

  [8] Cinneadh 2004/860/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis an mbaint atá ag Cónaidhm na hEilvéise le cur i ngníomh, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen (IO L 370, 17.12.2004, lch. 78).

  [8] Council Decision 2004/860/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation, concerning the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 370, 17.12.2004, p. 78).

  Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 lena mbunaítear meicníocht chun Foirne Mear-Idirghabhála Teorann a chruthú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle maidir leis an meicníocht sin agus lena rialaítear cumhachtaí agus cúraimí na n-aoi-oifigeach

 39. #290984

  [17] Cinneadh 2004/860/CE an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, agus maidir le forálacha áirithe den Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise a chur i bhfeidhm go sealadach i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen (IO L 370, 17.12.2004, lch. 78).

  [17] Decision 2004/860/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation, concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 370, 17.12.2004, p. 78).

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

 40. #328267

  Cinneadh 2004/860/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen, agus maidir le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú sin (IO L 370, 17.12.2004, lch. 78).

  Council Decision 2004/860/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 370, 17.12.2004, p. 78).

  Rialachán (CE) Uimh. 296/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha a rialaíonn gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 41. #328268

  Cinneadh 2004/849/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen, agus maidir le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú sin (IO L 368, 15.12.2004, lch. 26).

  Council Decision 2004/849/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Union, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 368, 15.12.2004, p. 26).

  Rialachán (CE) Uimh. 296/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha a rialaíonn gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 42. #698656

  Cinneadh 2014/492/AE ón gComhairle an 16 Meitheamh 2014 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile (IO L 260, 30.8.2014, lch. 1).

  Council Decision 2014/492/EU of 16 June 2014 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part (OJ L 260, 30.8.2014, p. 1).

  Rialachán (AE) 2016/400 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an clásal cosanta agus an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile

 43. #698712

  Cinneadh 2014/494/AE ón gComhairle an 16 Meitheamh 2014 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Chomhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile (IO L 261, 30.8.2014, lch. 4).

  Council Decision 2014/494/EU of 16 June 2014 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part (OJ L 261, 30.8.2014, p. 4).

  Rialachán (AE) 2016/401 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a chur ar fionraí go sealadach

 44. #1669069

  Cinneadh 2014/668/AE ón gComhairle an 23 Meitheamh 2014 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le Teideal III (seachas na forálacha a bhaineann leis an gcóir a chuirtear náisiúnaigh tríú tír atá fostaithe go dleathach mar oibrithe i gcríoch an pháirtí eile) agus Teidil IV, V, VI agus VII, mar aon leis na Prótacail agus na hIarscríbhinní gaolmhara (IO L 278, 20.9.2014, lch. 1).

  Council Decision 2014/668/EU of 23 June 2014 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, as regards Title III (with the exception of the provisions relating to the treatment of third-country nationals legally employed as workers in the territory of the other Party) and Titles IV, V, VI and VII thereof, as well as the related Annexes and Protocols (OJ L 278, 20.9.2014, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/1566 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le bearta trádála sealadacha uathrialaitheacha a thabhairt isteach don Úcráin lena bhforlíontar na lamháltais trádála atá le fáil faoin gComhaontú Comhlachais

 45. #1739709

  Áireofar sa tuarascáil, inter alia, faisnéis maidir le cur i bhfeidhm beart coimirce sealadach agus cinntitheach, maidir le haon bearta réamhfhaireachais, maidir le haon bearta faireachais réigiúnacha agus bearta coimirce réigiúnacha, maidir le haon imscrúduithe nó imeachtaí gan bhearta a fhoirceannadh, agus faisnéis maidir le gníomhaíochtaí na gcomhlachtaí éagsúla atá freagrach as an gcomhaontú a chur chun feidhme agus gníomhaíochtaí na ngrúpaí comhairleacha baile.

  The report shall include, inter alia, information on the application of any provisional and definitive safeguard measures, any prior surveillance measures, any regional surveillance and safeguard measures, the termination of any investigations or proceedings without measures, and information on the activities of the various bodies responsible for the implementation of the Agreement and on the activities of the domestic advisory groups.

  Rialachán (AE) 2019/287 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena gcuirtear chun feidhme clásail choimirce dhéthaobhacha agus sásraí eile lenar féidir aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na fabhair tharaife a bhaineann le comhaontuithe trádála áirithe a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha

 46. #1758420

  Cinneadh 2004/849/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt agus maidir le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú sin ( IO L 368, 15.12.2004 lch. 26 ).

  Council Decision 2004/849/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Union, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis ( OJ L 368, 15.12.2004, p. 26 ).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 47. #1758421

  Cinneadh 2004/860/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe, ar son an Chomhphobail Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt agus maidir le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú sin ( IO L 370, 17.12.2004 lch. 78 ).

  Council Decision 2004/860/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation, concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis ( OJ L 370, 17.12.2004, p. 78 ).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 48. #1825066

  Cinneadh (AE) 2016/123 ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2015 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur i bhfeidhm sealadach an chomhaontaithe comhpháirtíochta agus comhair fheabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Casacstáine, den pháirt eile (IO L 29, 4.2.2016, lch. 1).

  Council Decision (EU) 2016/123 of 26 October 2015 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part (OJ L 29, 4.2.2016, p. 1).

  Cinneadh (AE) 2020/244 ón gComhairle an 20 Eanáir 2020 thar ceann an Aontais, maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta agus Comhair Feabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Casacstáine, den pháirt eile

 49. #1825099

  Cinneadh (AE) 2018/104 ón gComhairle an 20 Samhain 2017 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Chuimsithigh Fheabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hAirméine, den pháirt eile (IO L 23, 26.1.2018, lch. 1).

  Council Decision (EU) 2018/104 of 20 November 2017 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part (OJ L 23, 26.1.2018, p. 1).

  Cinneadh (AE) 2020/245 Ón Gcomhairle an 17 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh a ghlacfar thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhairle Comhpháirtíochta arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Cuimsitheach Feabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hAirméine, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le glacadh Rialacha Nós Imeachta na Comhairle Comhpháirtíochta agus Rialacha Nós Imeachta an Choiste Comhpháirtíochta, na bhfochoistí agus na gcomhlachtaí eile arna mbunú ag an gComhairle Comhpháirtíochta, agus bunú liosta na bhfochoistí, chun an Comhaontú sin a chur i bhfeidhm cé is moite de Theideal II de

 50. #1825131

  Cinneadh (AE) 2018/104 ón gComhairle an 20 Samhain 2017 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Chuimsithigh Fheabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hAirméine, den pháirt eile (IO L 23, 26.1.2018, lch. 1).

  Council Decision (EU) 2018/104 of 20 November 2017 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part (OJ L 23, 26.1.2018, p. 1).

  Cinneadh (AE) 2020/246 ón Gcomhairle an 17 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh a ghlacfar thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhairle Comhpháirtíochta arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Cuimsitheach Feabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hAirméine, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le glacadh Rialacha Nós Imeachta na Comhairle Comhpháirtíochta agus Rialacha Nós Imeachta an Choiste Comhpháirtíochta, na bhfochoistí agus na gcomhlachtaí eile arna mbunú ag an gComhairle Comhpháirtíochta, agus bunú liosta na bhfochoistí, chun an Comhaontú sin a chur i bhfeidhm cé is moite de Theideal II de

 51. #1825377

  i dtaca le siniú, thar cheann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus agus Poblacht na Séiséal agus a phrótacal cur chun feidhme (2020-2026)

  on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Seychelles and its implementing protocol (2020-2026)

  Cinneadh (AE) 2020/272 ón gComhairle an 20 Feabhra 2020 i dtaca le siniú, thar cheann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus agus Poblacht na Séiséal agus a phrótacal cur chun feidhme (2020-2026)

 52. #1829572

  Cinneadh (AE) 2020/272 ón gComhairle an 20 Feabhra 2020 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Unbhuanaithe idir an Chomhphobal Eorpach agus Poblacht na Séiséal agus an prótacal chur chun feidhme (2020-2026) (Féach leathanach 3 den Iris Oifigiúil seo).

  Council Decision (EU) 2020/272 of 20 February 2020 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Seychelles and its implementing protocol (2020‐2026) (See page 3 of this Official Journal).

  Rialachán (AE) 2020/271 ón gComhairle an 20 Feabhra 2020 maidir le leithdháileadh na ndeiseanna iascaireachta faoin bPrótacal ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Séiséal (2020-2026)

 53. #330546

  Glacfaidh an Chomhairle, ar thogra ón idirbheartaí, cinneadh lena n-údarófar an comhaontú a shíniú agus, más gá, é a chur i bhfeidhm go sealadach roimh a theacht i bhfeidhm.

  The Council, on a proposal by the negotiator, shall adopt a decision authorising the signing of the agreement and, if necessary, its provisional application before entry into force.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 54. #634230

  Tháinig comhreachtóirí ar chomhaontú sealadach ag cruinniú trípháirteach neamhfhoirmiúil an 26 Samhain 2013 d'fhonn teacht ar chomhaontú luath maidir leis an dara léamh.

  At an informal trilogue on 26 November 2013, a provisional agreement with a view to an early second-reading agreement was reached between the co-legislators.

  Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014

 55. #645787

  30 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2017 go dtí 2 Eanáir 2018

  The Agreement should be signed and applied on a provisional basis, pending the completion of the procedures for its conclusion,

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013, p. 1 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, Eagrán Speisialta Gaeilge, 27.6.2013 , lch. 1)

 56. #721830

  Glacfaidh an Chomhairle, ar thogra ón idirbheartaí, cinneadh lena n-údarófar an comhaontú a shíniú agus, más gá, é a chur i bhfeidhm go sealadach roimh a theacht i bhfeidhm.

  The Council, on a proposal by the negotiator, shall adopt a decision authorising the signing of the agreement and, if necessary, its provisional application before entry into force.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 57. #724934

  30 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2017 go dtí 2 Eanáir 2018

  The Agreement should be signed and applied on a provisional basis, pending the completion of the procedures for its conclusion,

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge)

 58. #998924

  (a) an Comheagras Sealadach um Eitlíocht Shíbhialta Eadarnáisiúnta a bunaíodh faoin gComhaontú Eatramhach um Eitlíocht Shíbhialta Eadarnáisiúnta a hosclaíodh chun a shínithe i Chicago an 7ú lá de Nollaig, 1944, nó

  ( a ) the Provisional International Civil Aviation Organisation set up under the Interim Agreement on International Civil Aviation opened for signature at Chicago or the 7th day of December, 1944, or

  Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946

 59. #1626498

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe le haghaidh Comhair Eolaíochta agus Teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Stát Iosrael [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe le haghaidh Comhair Eolaíochta agus Teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Stát Iosrael mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 276

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT ON SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE STATE OF ISRAEL [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT ON SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE STATE OF ISRAEL TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 276

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 60. #1626709

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe ar mhodh malartú Litreacha i dtaca le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena míneofar don tréimhse 1 Eanáir 2004 go 31 Nollaig 2006 na deiseanna iascaireachta tuinníní agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Dhaonlathach Mhadagascar maidir le hiascaireacht amach ó Mhadagascar mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 217.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS CONCERNING THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL DEFINING FOR THE PERIOD 1 JANUARY 2004 TO 31 DECEMBER 2006 THE TUNA FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF MADAGASCAR ON FISHING OFF MADAGASCAR TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 217.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 61. #1626710

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe ar mhodh malartú litreacha i dtaobh chur chun feidhme sealadach an Phrótacail inar leagadh amach, i leith na tréimhse ó 1 Iúil 2004 go 30 Meitheamh 2007, na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht an Chósta Eabhair maidir le hiascaireacht amach ó chósta an Chósta Eabhair mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS CONCERNING THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL SETTING OUT, FOR THE PERIOD FROM 1 JULY 2004 TO 30 JUNE 2007, THE FISHING OPPORTUNITIES AND FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF COTE D’IVOIRE ON FISHING OFF THE COAST OF COTE D’IVOIRE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 62. #1626712

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontaithe ar mhodh malartú litreacha maidir le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena leagtar amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Dhaonlathach São Tomé agus Príncipe don tréimhse ón 1 Meitheamh, 2006 go dtí an 31 Bealtaine, 2010 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 89.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL SETTING OUT THE FISHING OPPORTUNITIES AND FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE FISHERIES PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE FOR THE PERIOD FROM 1 JUNE, 2006 TO 31 MAY, 2010 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 89.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 63. #1626884

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach comhaontaithe dhéthaobhaigh ar mhodh malartú litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bealarúise lena leasaítear an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bealarúise maidir le trádáil i dtáirgí teicstíle mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 698.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING AND THE PROVISIONAL APPLICATION OF A BILATERAL AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF BELARUS AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF BELARUS ON TRADE IN TEXTILE PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 698.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 64. #1626885

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach comhaontaithe dhéthaobhaigh ar mhodh Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin i dtaca le leathnú agus leasú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin maidir le trádáil i dtáirgí teicstíle mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 730.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING AND THE PROVISIONAL APPLICATION OF A BILATERAL AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE CONCERNING THE EXTENSION AND AMENDMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE ON TRADE IN TEXTILE PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 730.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 65. #1825387

  Chun go mbeidh soithí an Aontais in ann leanúint de ghníomhaíochtaí iascaireachta, ba cheart an Comhaontú Comhpháirtíochta agus an Prótacal a chur i bhfeidhm ar bhonn sealadach ar iad a shíniú.

  In order to allow for the continuation of fishing activities by Union vessels, the Partnership Agreement and the Protocol should be applied on a provisional basis as from the signature thereof.

  Cinneadh (AE) 2020/272 ón gComhairle an 20 Feabhra 2020 i dtaca le siniú, thar cheann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus agus Poblacht na Séiséal agus a phrótacal cur chun feidhme (2020-2026)

 66. #1825388

  Dá bhrí sin, ba cheart an Comhaontú Comhpháirtíochta agus an Prótacal a shíniú agus ba cheart iad a chur i bhfeidhm ar bhonn sealadach, go dtí go gcomhlíonfar na nósanna imeachta is gá chun go dtiocfaidh siad i bhfeidhm,

  Therefore, the Partnership Agreement and the Protocol should be signed and applied on a provisional basis, pending the completion of the procedures necessary for their entry into force,

  Cinneadh (AE) 2020/272 ón gComhairle an 20 Feabhra 2020 i dtaca le siniú, thar cheann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus agus Poblacht na Séiséal agus a phrótacal cur chun feidhme (2020-2026)

 67. #1595120

  Comhaontú ar mhodh Malartú Litreacha maidir le Cánachas ar Ioncam ó Choigiltis agus Cur Chun Feidhme Sealadach an chéanna. [I leith na hÉireann agus Ríocht na hÍsiltíre thar cheann Aruba].

  AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE TAXATION OF SAVINGS INCOME AND THE PROVISIONAL APPLICATION THEREOF. [IN RESPECT OF IRELAND AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON BEHALF OF ARUBA].

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 68. #1595121

  Comhaontú ar mhodh Malartú Litreacha maidir le Cánachas ar Ioncam ó Choigiltis agus Cur Chun Feidhme Sealadach an chéanna. [I leith na hÉireann agus Ríocht na hÍsiltíre thar cheann Aintillí na hÍsiltíre].

  AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE TAXATION OF SAVINGS INCOME AND THE PROVISIONAL APPLICATION THEREOF. [IN RESPECT OF IRELAND AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON BEHALF OF NETHERLANDS ANTILLES].

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 69. #1595132

  An Comhaontú i dtaobh an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le húsáid theicneolaíocht an eolais chun críocha custaim a chur i bhfeidhm go sealadach idir Ballstáit áirithe den Aontas Eorpach.

  AGREEMENT ON PROVISIONAL APPLICATION BETWEEN CERTAIN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION OF THE CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 70. #1595133

  An Comhaontú i dtaobh an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le húsáid Theicneolaíocht an Eolais chun Críocha Custaim a chur i bhfeidhm go sealadach idir Bhallstáit áirithe den Aontas Eorpach, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 26 Iúil, 1995.

  AGREEMENT ON PROVISIONAL APPLICATION BETWEEN CERTAIN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION OF THE CONVENTION, DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION, ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES, DONE AT BRUSSELS ON 26 JULY, 1995.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 71. #1596580

  Iarscríbhinn a ghabhann leis an Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Comhlathas Dhoiminice maidir leis an tarscaoileadh ar víosaí gearrchónaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 95.

  ANNEX TO THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE COMMONWEALTH OF DOMINICA ON THE SHORT-STAY VISA WAIVER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 95.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 72. #1601104

  COM (2017) 165 - Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Dhéthaobhaigh idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá ar bhearta stuama maidir le hárachas agus athárachas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  COM (2017) 165 - PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE BILATERAL AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED STATES OF AMERICA ON PRUDENTIAL MEASURES REGARDING INSURANCE AND REINSURANCE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 73. #1618093

  Togra Comhpháirteach le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhair maidir le Comhpháirtíocht agus Forbairt idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht Ioslamach na hAfganastáine, den pháirt eile mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. JOIN (2016) 45.

  JOINT PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE COOPERATION AGREEMENT ON PARTNERSHIP AND DEVELOPMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. JOIN (2016) 45.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 74. #1618094

  Togra Comhpháirteach le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe maidir le hIdirphlé agus Comhar Polaitíochta idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht Chúba, den pháirt eile mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. JOIN (2016) 42.

  JOINT PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE POLITICAL DIALOGUE AND COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CUBA, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. JOIN (2016) 42.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 75. #1626437

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena leasaítear an Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Úcráin, den pháirt eile, maidir le Teideal III (seachas na forálacha a bhaineann leis an gcaoi a ndéileáiltear le náisiúnaigh tríú tíortha atá fostaithe go dleathach mar oibrithe i gcríoch an Pháirtí eile) agus maidir le Teidil IV, V, VI agus VII den chéanna, chomh maith leis na hIarscríbhinní gaolmhara agus na Prótacail ghaolmhara mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 609.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AMENDING THE COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND UKRAINE, OF THE OTHER PART, AS REGARDS TITLE III (WITH THE EXCEPTION OF THE PROVISIONS RELATING TO THE TREATMENT OF THIRD-COUNTRY NATIONALS LEGALLY EMPLOYED AS WORKERS IN THE TERRITORY OF THE OTHER PARTY) AND TITLES IV, V, VI AND VII THEREOF, AS WELL AS THE RELATED ANNEXES AND PROTOCOLS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 609.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 76. #1626883

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur i bhfeidhm sealadach comhaontaithe dhéthaobhaigh idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bealarúise maidir le trádáil i dtáirgí teicstíle mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 610.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING AND THE PROVISIONAL APPLICATION OF A BILATERAL AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF BELARUS ON TRADE IN TEXTILE PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 610.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 77. #1626887

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Trádála, Forbartha agus Comhair idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAfraice Theas, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 516.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE TRADE, DEVELOPMENT AND COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 516.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 78. #1626891

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach Prótacail lena leasaítear an Comhaontú maidir le Comh-Limistéar Eitlíochta idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Moldóive, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF A PROTOCOL AMENDING THE COMMON AVIATION AREA AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 79. #1626892

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Eitlíochta Eora-Mheánmhara, idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Rialtas Stát Iosrael, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF A PROTOCOL AMENDING THE EURO-MEDITERRANEAN AVIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 80. #1626893

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Eitlíochta Eora-Mheánmhara idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas. COM (2015) 2 [agus]

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF A PROTOCOL AMENDING THE EURO-MEDITERRANEAN AVIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION OF THE REPUBLIC OF CROATIA. COM (2015) 2 [AND]

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 81. #1626894

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 504.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND COLOMBIA AND PERU, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 504.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 82. #1626895

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach an Phrótacail a ghabhann leis an gComhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hIaráice, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 81.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL TO THE PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF IRAQ, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 81.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 83. #1626896

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach an Phrótacail a ghabhann leis an gComhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair lena mbunaítear comhpháirtíocht idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hÚisbéiceastáine, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 186.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL TO THE PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT ESTABLISHING A PARTNERSHIP BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 186.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 84. #1626897

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach an Phrótacail a ghabhann leis an gComhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 641.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL TO THE STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND BOSNIA AND HERZEGOVINA, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 641.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 85. #1626898

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach an Tríú Prótacal Breise a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear comhlachas idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Sile, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 89.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE THIRD ADDITIONAL PROTOCOL TO THE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CHILE, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 89.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 86. #1626899

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach Comhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inmharthana idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Libéire agus an Phrótacail Forfheidhmiúcháin a ghabhann leis sin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 466.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF A SUSTAINABLE FISHERIES PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF LIBERIA AND THE IMPLEMENTATION PROTOCOL THERETO TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 466.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 87. #1626901

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach Comhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le rialacha forlíontacha i ndáil leis an ionstraim maidir le tacaíocht airgeadais le haghaidh teorainneacha seachtracha agus víosa, mar chuid den Chiste um Shlándáil Inmheánach don tréimhse 2014 go 2020 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 503.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF AN AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN ON SUPPLEMENTARY RULES IN RELATION TO THE INSTRUMENT FOR FINANCIAL SUPPORT FOR EXTERNAL BORDERS AND VISA, AS PART OF THE INTERNAL SECURITY FUND FOR THE PERIOD 2014 TO 2020 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 503.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 88. #1626902

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus an Íoslainn maidir le rialacha forlíontacha i ndáil leis an ionstraim maidir le tacaíocht airgeadais le haghaidh teorainneacha seachtracha agus víosa, mar chuid den Chiste um Shlándáil Inmheánach, don tréimhse 2014 go 2020 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 207.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ICELAND ON SUPPLEMENTARY RULES IN RELATION TO THE INSTRUMENT FOR FINANCIAL SUPPORT FOR EXTERNAL BORDERS AND VISA, AS PART OF THE INTERNAL SECURITY FUND, FOR THE PERIOD 2014 TO 2020 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 207.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 89. #1626903

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Dhaonlathach Thíomór Thoir maidir leis an tarscaoileadh ar víosaí gearrchónaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 94.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE ON THE SHORT-STAY VISA WAIVER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 94.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 90. #1626904

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Stát Neamhspleách Shamó maidir leis an tarscaoileadh ar víosaí gearrchónaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 107.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE INDEPENDENT STATE OF SAMOA ON THE SHORT-STAY VISA WAIVER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 107.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 91. #1626905

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht na hIorua maidir le rialacha forlíontacha i ndáil leis an ionstraim maidir le tacaíocht airgeadais le haghaidh teorainneacha seachtracha agus víosa, mar chuid den Chiste um Shlándáil Inmheánach don tréimhse 2014 go 2020 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 659.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE KINGDOM OF NORWAY ON SUPPLEMENTARY RULES IN RELATION TO THE INSTRUMENT FOR FINANCIAL SUPPORT FOR EXTERNAL BORDERS AND VISA, AS PART OF THE INTERNAL SECURITY FUND FOR THE PERIOD 2014 TO 2020 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 659.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 92. #1626906

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Vanuatú maidir leis an tarscaoileadh ar víosaí gearrchónaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 92.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF VANUATU ON THE SHORT-STAY VISA WAIVER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 92.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 93. #1626907

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha maidir leis an tarscaoileadh ar víosaí gearrchónaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 91.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON THE SHORT-STAY VISA WAIVER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 91.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 94. #1626909

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Phrótacail Aontachais a ghabhann leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, d’fhonn Aontachas Eacuadóir a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 173.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL OF ACCESSION TO THE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND COLOMBIA AND PERU, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF ECUADOR TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 173.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 95. #1626910

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena leagtar amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Rinn Verde mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 696.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL SETTING OUT THE FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR BY THE FISHERIES PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF CAPE VERDE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 696.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 96. #1626911

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach, an Phrótacail Leasaithigh a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Prionsacht Mhonacó lena ndéanfar foráil maidir le bearta atá coibhéiseach leo sin atá leagtha síos i dTreoir 2003/48/CE ón gComhairle mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 200.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION, OF THE AMENDING PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE PRINCIPALITY OF MONACO PROVIDING FOR MEASURES EQUIVALENT TO THOSE LAID DOWN IN COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 200.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 97. #1626912

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Idirnáisiúnta maidir le hOla Olóige agus Ológa Boird, 2015 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 426.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE INTERNATIONAL AGREEMENT ON OLIVE OIL AND TABLE OLIVES, 2015 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 426.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 98. #1626926

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Greanáda maidir leis an tarscaoileadh ar víosaí gearrchónaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 93.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND GRENADA ON THE SHORT-STAY VISA WAIVER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 93.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 99. #1626927

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Saint Lucia maidir leis an tarscaoileadh ar víosaí gearrchónaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 96.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND SAINT LUCIA ON THE SHORT-STAY VISA WAIVER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 96.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 100. #1626928

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na nOileán Filipíneach ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí COM (2016) 302 [AGUS]

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES COM (2016)302[AND]

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 101. #1626929

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Tríonóide agus Tobága maidir leis an tarscaoileadh ar víosaí gearrchónaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 105.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO ON THE SHORT-STAY VISA WAIVER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 105.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 102. #1627939

  Tograí le haghaidh Cinntí ón gComhairle maidir le críochnú agus síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Palau, Ríocht Tonga, Poblacht na Colóime, Poblacht Pheiriú, agus Poblacht Chireabaití maidir leis an tarscaoileadh ar víosaí gearrchónaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 430 Críochnaitheach, 430 Iarscríbhinn Chríochnaitheach 1, 431 Críochnaitheach, 431 Iarscríbhinn Chríochnaitheach 1, 433 Críochnaitheach, 433 Iarscríbhinn Chríochnaitheach 1, 434 Críochnaitheach,434 Iarscríbhinn Chríochnaitheach 1,435 Críochnaitheach, 435 Iarscríbhinn Chríochnaitheach 1,436 Críochnaitheach, 436 Iarscríbhinn Chríochnaitheach 1, 437 Críochnaitheach, 437 Iarscríbhinn Chríochnaitheach 1, 438 Críochnaitheach, 438 Iarscríbhinn Chríochnaitheach 1, 439 Críochnaitheach, 439 Iarscríbhinn Chríochnaitheach 1, 440 Críochnaitheach, 440 Iarscríbhinn Chríochnaitheach 1.

  PROPOSALS FOR COUNCIL DECISIONS ON THE CONCLUSION AND SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF PALAU, THE KINGDOM OF TONGA, THE REPUBLIC OF COLOMBIA, THE REPUBLIC OF PERU, AND THE REPUBLIC OF KIRIBATI ON THE SHORT-STAY VISA WAIVER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 430 FINAL, 430 FINAL ANNEX 1, 431 FINAL, 431 FINAL ANNEX 1, 433 FINAL, 433 FINAL ANNEX 1, 434 FINAL, 434 FINAL ANNEX 1, 435 FINAL, 435 FINAL ANNEX 1, 436 FINAL, 436 FINAL ANNEX 1, 437 FINAL, 437 FINAL ANNEX 1, 438 FINAL, 438 FINAL ANNEX 1, 439 FINAL, 439 FINAL ANNEX 1, 440 FINAL, 440 FINAL ANNEX 1.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 103. #325777

  1. In imthosca criticiúla ina mbeadh moill ina cúis le damáiste a bheadh deacair a leigheas, déanfar bearta coimirce sealadacha a chur i bhfeidhm de bhun réamhchinnidh, ar bhonn na bhfachtóirí dá dtagraítear in Airteagal 5(5), go bhfuil fianaise leordhóthanach prima facie ann go bhfuil méadú tagtha ar allmhairí táirge de thionscnamh na Cóiré de thoradh dleachta custaim a laghdú nó a dhíchur faoin gComhaontú, agus go bhfuil allmhairí den sórt sin ina gcúis le mórdhíobháil, nó ina gcúis le bagairt mórdhíobhála, do thionscal an Aontais.

  1. Provisional safeguard measures shall be applied in critical circumstances where a delay would cause damage which would be difficult to repair, pursuant to a preliminary determination on the basis of the factors referred to in Article 5(5) that there is sufficient prima facie evidence that imports of a product originating in Korea have increased as the result of the reduction or elimination of a customs duty under the Agreement, and such imports cause serious injury, or threat thereof, to the Union industry.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré

 104. #533854

  An 14 Nollaig 2011, ghlac an Chomhairle Cinneadh 2012/105/AE [4] lenar údaraíodh an Comhaontú agus an Prótacal a shíniú agus iad a chur i bhfeidhm go sealadach ó dháta aontachais Chónaidhm na Rúise le EDT.

  On 14 December 2011, the Council adopted Decision 2012/105/EU [4] authorising the signing of the Agreement and the Protocol and their provisional application from the date of accession of the Russian Federation to the WTO.

  Rialachán (AE) Uimh. 1217/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le leithdháileadh cuótaí rátaí taraife a bhfuil feidhm acu i ndáil le honnmhairithe adhmaid ó Chónaidhm na Rúise chun an Aontais Eorpaigh

 105. #645815

  De mhaolú ar mhír 1, i gcás na n-ítimí dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 36(1) arbh ann dóibh roimh an 1 Eanáir 2014, tiocfaidh an céatadán is infheidhme chun críoch phointe (c) d’Airteagal 469(1) faoi na raonta seo a leanas:

  Pending its entry into force, the Agreement shall be applied on a provisional basis by the Union and by its Member States, in accordance with their internal procedures and/or domestic legislation as applicable, from the date of signature of the Agreement [1].Article 4 Joint Committee

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013, p. 1 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, Eagrán Speisialta Gaeilge, 27.6.2013 , lch. 1)

 106. #682377

  Síníodh an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile [3] (an Comhaontú Comhlachais), lena n-áirítear an Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), an 27 Meitheamh 2014 agus bhí éifeacht leis an gcur i bhfeidhm sealadach amhail ón 1 Meán Fómhair 2014.

  The Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part [3] (the Association Agreement), including the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), was signed on 27 June 2014 and the provisional application was effective from 1 September 2014.

  Rialachán (AE) Uimh. 1383/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 55/2008 ón gComhairle lena dtugtar isteach fabhair uathrialacha trádála do Phoblacht na Moldóive

 107. #698502

  D’fhonn coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le bearta cosanta sealadacha agus cinntitheacha a ghlacadh, le réamhbhearta faireachais a fhorchur, chun imscrúdú a fhoirceannadh gan bearta agus maidir le cur i bhfeidhm an tsásra fhrith-imchéimniúcháin, dá bhforáiltear sa Chomhaontú, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún.

  In order to ensure uniform conditions for the adoption of provisional and definitive safeguard measures, for the imposition of prior surveillance measures, for the termination of an investigation without measures and for the implementation of the anti-circumvention mechanism provided for in the Agreement, implementing powers should be conferred on the Commission.

  Rialachán (AE) 2016/400 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an clásal cosanta agus an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile

 108. #698580

  In imthosca géibheannacha ina mbeadh moill maidir le bearta cosanta a fhorchur ina cúis le damáiste a bheadh deacair a leigheas, glacfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, bearta cosanta sealadacha de bhun réamhchinnidh, ar bhonn na dtosca dá dtagraítear in Airteagal 5(5), go bhfuil fianaise leordhóthanach prima facie ann go bhfuil méadú tagtha ar allmhairí táirge de thionscnamh Phoblacht na Moldóive de thoradh dleacht chustaim a laghdú nó a dhíchur i gcomhréir leis na Sceidil a áirítear in Iarscríbhinn XV de bhun Airteagal 147 den Chomhaontú, agus go bhfuil allmhairí den sórt sin ina gcúis le mórdhíobháil, nó ina gcúis le bagairt mhórdhíobhála, don tionscal de chuid an Aontais.

  The Commission shall adopt, by means of implementing acts, provisional safeguard measures in critical circumstances where a delay in imposing safeguard measures would cause damage which would be difficult to repair, pursuant to a preliminary determination on the basis of the factors referred to in Article 5(5) that there is sufficient prima facie evidence that imports of a product originating in the Republic of Moldova have increased as a result of the reduction or elimination of a customs duty in accordance with the Schedules included in Annex XV pursuant to Article 147 of the Agreement and that such imports cause serious injury, or threat of serious injury, to the Union industry.

  Rialachán (AE) 2016/400 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an clásal cosanta agus an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile

 109. #716757

  Foráiltear leis na comhaontuithe sin lena mbunaítear CCEanna, nó as a dtagann bunú CCEanna, ina bhfuil an chaibidlíocht tugtha i gcrích go bhféadfaidh na páirtithe bearta a dhéanamh chun an comhaontú a chur i bhfeidhm sular cur i bhfeidhm sealadach ar bhonn frithpháirteach, a oiread is féidir.

  Those agreements establishing, or leading to the establishment of, EPAs for which negotiations have been concluded provide that the parties may take steps to apply the agreement, before provisional application on a mutual basis, to the extent feasible.

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 110. #724962

  De mhaolú ar mhír 1, i gcás na n-ítimí dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 36(1) arbh ann dóibh roimh an 1 Eanáir 2014, tiocfaidh an céatadán is infheidhme chun críoch phointe (c) d’Airteagal 469(1) faoi na raonta seo a leanas:

  Pending its entry into force, the Agreement shall be applied on a provisional basis by the Union and by its Member States, in accordance with their internal procedures and/or domestic legislation as applicable, from the date of signature of the Agreement [1].Article 4 Joint Committee

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge)

 111. #770470

  4. —San Acht so cialluíonn an focal “an Rialtas Sealadach” Rialtas Sealadach na hÉireann a bhí ann le déanaí agus a bunuíodh do réir na nAirtiogal Có-aontuithe do Chonnradh idir an Bhreatain Mhóir agus Éire a sighníodh ar an 6adh lá de Mhí na Nodlag, 1921, agus cialluíonn an focal “Aire den Ard-Chomhairle” Aire atá ina bhall d'Ard-Chomhairle Shaorstáit Éireann.

  4.— In this Act the expression "the Provisional Government" means the late Provisional Government of Ireland established pursuant to the Articles of Agreement for a Treaty between Great Britain and Ireland signed on the 6th day of December, 1921, and the expression "Executive Minister" means a Minister who is a member of the Executive Council of Saorstát Eireann.

  Uimhir 31 de 1923: ACHT SLÁNUÍOCHTA, 1923

 112. #773581

  (9) ciallóidh an focal “an Tríú Dáil Éireann “an tionól de bhaill Pháirliminte a toghadh le Toghachán a comóradh do réir Rúin a rith an Dara Dáil Éireann an 20adh lá de Bhealtaine, 1922, agus ar an gcuma a luaidhtear go speisialta in Acht de Pháirlimint na Ríochta Aontuithe dar teideal “an tAcht um Shaorstát Éireann (Socrú),1922,” Acht ina ngairmtear den Dáil Éireann san an Tigh den Pháirlimint dá mbeidh an Rialtas Sealadach freagarthach eadhon, an Dáil bhunaidh d'achtuigh an Bunreacht:

  (9) the expression "the Third Dáil Eireann" shall mean the assembly of members of Parliament elected by an Election held pursuant to a Resolution of the Second Dáil Eireann passed on the 20th day of May, 1922, and in manner particularly mentioned in an Act of the United Kingdom, Parliament entitled The Irish Free State (Agreement) Act, 1922, in which Act the said Dáil Eireann is referred to as the House of the Parliament to which the Provisional Government shall be responsible being the constituent assembly which enacted the Constitution:

  Uimhir 46 de 1923: ACHT LÉIRIÚCHÁIN, 1923

 113. #1825395

  Cuirfear an Comhaontú Comhpháirtíochta agus an Prótacal i bhfeidhm, i gcomhréir le hAirteagal 15 den Chomhaontú Comhpháirtíochta, ar bhonn sealadach ó dháta a shínithe go dtí go dtiocfaidh sé i bhfeidhm.

  The Partnership Agreement and the Protocol shall be applied on a provisional basis as from the date of the signature thereof, pending the completion of the procedures necessary for their entry into force.

  Cinneadh (AE) 2020/272 ón gComhairle an 20 Feabhra 2020 i dtaca le siniú, thar cheann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus agus Poblacht na Séiséal agus a phrótacal cur chun feidhme (2020-2026)

 114. #1857737

  Aon chomhaontú sealadach a chuireann an coiste freagrach síos faoi Riail 74(4), tabharfar tosaíocht vótála dó agus déanfar vótáil aonair air, mura gcinnfidh an Pharlaimint ina ionad, ar iarraidh ó ghrúpa polaitiúil nó ó Fheisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad, leanúint leis an vótáil ar leasuithe i gcomhréir le mír 4.

  Any provisional agreement tabled by the committee responsible under Rule 74(4) shall be given priority in voting and shall be put to a single vote, unless, at the request of a political group or Members reaching at least the low threshold, Parliament decides instead to proceed with the vote on amendments in accordance with paragraph 4.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 115. #1857801

  Aon chomhaontú sealadach a chuireann an coiste freagrach síos faoi Riail 74(4), tabharfar tosaíocht vótála dó agus déanfar vótáil aonair air, mura rud é, ar iarraidh ó ghrúpa polaitiúil nó ó Fheisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad, go gcinneann an Pharlaimint leanúint ar aghaidh láithreach leis an vótáil ar leasuithe i gcomhréir le mír 3.

  Any provisional agreement tabled under Rule 74(4) by the committee responsible shall be given priority in voting and put to a single vote, unless, at the request of a political group or Members reaching at least the low threshold, Parliament decides to proceed immediately with the vote on amendments in accordance with paragraph 3.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 116. #1595118

  Comhaontú ar mhodh Malartú Litreacha maidir le Cánachas ar Ioncam ó Choigiltis agus Cur Chun Feidhme Sealadach an chéanna. [I leith na hÉireann agus Gheansaí].

  AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE TAXATION OF SAVINGS INCOME AND THE PROVISIONAL APPLICATION THEREOF. [IN RESPECT OF IRELAND AND GUERNSEY].

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 117. #1595119

  Comhaontú ar mhodh Malartú Litreacha maidir le Cánachas ar Ioncam ó Choigiltis agus Cur Chun Feidhme Sealadach an chéanna. [I leith na hÉireann agus Gheirsí].

  AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE TAXATION OF SAVINGS INCOME AND THE PROVISIONAL APPLICATION THEREOF. [IN RESPECT OF IRELAND AND JERSEY].

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 118. #1623104

  Fógraíocht do Rúnaíocht na Comhairle go bhfuil nósanna imeachta inmheánacha curtha i gcrích de réir mar is gá do chur chun feidhme sealadach an Phrótacail a ghabhann leis an gComhaontú um Chomhar agus Aontas Custam idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Shan Mairíne de dhroim aontachas Phoblacht na hOstaire, Phoblacht na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne leis an Aontas Eorpach; agus maidir leis an nGníomh Deiridh.

  NOTIFICATION TO COUNCIL SECRETARIAT THAT INTERNAL PROCEDURES HAVE BEEN COMPLETED AS NECESSARY FOR THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL TO THE AGREEMENT ON COOPERATION AND CUSTOMS UNION BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SAN MARINO CONSEQUENT UPON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE REPUBLIC OF FINLAND AND THE KINGDOM OF SWEDEN TO THE EUROPEAN UNION; AND THE FINAL ACT.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 119. #1626880

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Eacnamaíochta (EPA) idir Stáit na hAfraice Thiar, Comhphobal Eacnamaíoch Stáit na hAfraice Thiar (ECOWAS) agus Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta na hAfraice Thiar (UEMOA) de pháirt, agus an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 576.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (EPA) BETWEEN THE WEST AFRICAN STATES, ECOWAS AND THE UEMOA, OF THE ONE PART, AND THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 576.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 120. #1626881

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Eacnamaíochta idir Stáit Comhpháirtíochta Chomhphobal Oirthear na hAfraice, de pháirt, agus an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 63.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EAST AFRICAN COMMUNITY PARTNER STATES, OF THE ONE PART, AND THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 63.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 121. #1626882

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Eacnamaíochta idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Stáit Chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíochta Chomhphobal Forbartha Dheisceart na hAfraice (SADC EPA), den pháirt eile, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 8.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE SADC EPA STATES, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 8.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 122. #841785

  Subject to the provisions of this Agreement and notwithstanding anything contained in the Irish Free State Constitution Act, 1922, or the Irish Free State (Consequential Provisions) Act, 1922, or the Constitution of the Irish Free State (Saorstát Éireann) Act, 1922, passed by the Provisional Parliament of Ireland, or the Adaptation of Enactments Act, 1922, passed by the Oireachtas of the Irish Free State, or any order made under any of those Acts, the constitution of the Royal College of Veterinary Surgeons under the Charters and the Veterinary Surgeons Acts and the powers and duties formerly vested in or imposed on that College of holding examinations for the purpose of testing the fitness of persons to practice as veterinary surgeons and of granting as a result of such examinations diplomas qualifying for registration in the general veterinary register and other diplomas in veterinary science or any branch thereof shall be deemed not to have been affected by the establishment of the Irish Free State and, for the purpose of the preparation and keeping of the general veterinary register, the Council of the Royal College of Veterinary Surgeons and their officers shall, subject to the provisions of this Agreement, have and may exercise in relation to persons, colleges and matters in the Irish Free State all such powers, jurisdictions, and authorities under the Charters and the Veterinary Surgeons Acts as the said Council and their officers formerly had and might exercise under the Charters and the said Acts for that purpose in relation to persons, colleges, and matters in Ireland.

  Subject to the provisions of this Agreement and notwithstanding anything contained in the Irish Free State Constitution Act, 1922, or the Irish Free State (Consequential Provisions) Act, 1922, or the Constitution of the Irish Free State (Saorstát Eireann) Act, 1922, passed by the Provisional Parliament of Ireland, or the Adaptation of Enactments Act, 1922 , passed by the Oireachtas of the Irish Free State, or any order made under any of those Acts, the constitution of the Royal College of Veterinary Surgeons under the Charters and the Veterinary Surgeons Acts and the powers and duties formerly vested in or imposed on that College of holding examinations for the purpose of testing the fitness of persons to practice as veterinary surgeons and of granting as a result of such examinations diplomas qualifying for registration in the general veterinary register and other diplomas in veterinary science or any branch thereof shall be deemed not to have been affected by the establishment of the Irish Free State and, for the purpose of the preparation and keeping of the general veterinary register, the Council of the Royal College of Veterinary Surgeons and their officers shall, subject to the provisions of this Agreement, have and may exercise in relation to persons, colleges and matters in the Irish Free State all such powers, jurisdictions, and authorities under the Charters and the Veterinary Surgeons Acts as the said Council and their officers formerly had and might exercise under the Charters and the said Acts for that purpose in relation to persons, colleges, and matters in Ireland.

  Uimhir 36 de 1931: ACHT NA MÁINLIAIGH BEITHÍOCH, 1931

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.