Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

agreement

5,598 toradh in 1,074 doiciméad

 1. #349775

  D’fhonn a áirithiú nach gcuirfeadh an comhaontú caibidlithe bac ar chur chun feidhme bheartas seachtrach an Chomhphobail maidir leis an gcomhar breithiúnach in ábhair shibhialta agus tráchtála, ba cheart go bhforálfaí leis an gcomhaontú go ndéanfaí é a shéanadh go hiomlán nó go páirteach i gcás ina ndéanfaí comhaontú a thabhairt i gcrích ina dhiaidh sin idir an Comhphobal nó an Comhphobal agus a Bhallstát ar an taobh amháin, agus an tríú tír chéanna ar an taobh eile, ar an ábhar céanna nó go gcuirfí forálacha an chomhaontuithe a dhéanfaí ina dhiaidh sin go díreach in ionad forálacha ábhartha an chomhaontaithe le forálacha chomhaontaithe iardain den sórt sin.

  In order to ensure that the negotiated agreement does not constitute an obstacle to the implementation of the Community’s external policy on judicial cooperation in civil and commercial matters, the agreement should provide either for its full or partial denunciation in the event of the conclusion of a subsequent agreement between the Community or the Community and its Member States, on the one hand, and the same third country, on the other hand, on the same subject matter, or for a direct replacement of the relevant provisions of the agreement by the provisions of such subsequent agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 2. #434167

  ciallaíonn “Creat-Chomhaontú SaorCAE” an Comhaontú idir Ballstáit áirithe den Aontas Eorpach (lena n-áirítear an Stát) de pháirt agus an Chuideachta den pháirt eile a shínigh an tAire thar cheann an Stáit an 10 Meitheamh 2010 agus a bhfuil an téacs de (lena n-áirítear na hIarscríbhinní) leagtha amach sa Sceideal, agus folaíonn sé aon léasú arna dhéanamh go cuí ar an gComhaontú sin;

  “EFSF Framework Agreement” means the Agreement between certain Member States of the European Union (including the State) on the one part and the Company on the other part that was signed by the Minister on behalf of the State on 10 June 2010, the text of which (including the Annexes) is set out in the Schedule, and includes any amendment duly made to that Agreement;

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 3. #463086

  (i) for each member that became a member before the second amendment of this Agreement, a percentage of quota corresponding to seventy-five percent of its quota on the date of the second amendment of this Agreement, and for each member that became a member after the date of the second amendment of this Agreement, a percentage of quota calculated by dividing the total of the amounts corresponding to the percentages of quota that apply to the other members on the date on which the member became a member by the total of the quotas of the other members on the same date; plus

  (i) for each member that became a member before the second amendment of this Agreement, a percentage of quota corresponding to seventy-five percent of its quota on the date of the second amendment of this Agreement, and for each member that became a member after the date of the second amendment of this Agreement, a percentage of quota calculated by dividing the total of the amounts corresponding to the percentages of quota that apply to the other members on the date on which the member became a member by the total of the quotas of the other members on the same date; plus

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 4. #714821

  I gcreat an Chomhaontaithe Longthógála, aithníodh nach raibh sé praiticiúil, i ngeall ar thréithe speisialta a bhaineann le hidirbhearta um cheannach loinge, dleachtanna frithchúitimh agus frithdhumpála a chur i bhfeidhm orthu, dleachtanna dá bhforáiltear faoi Airteagal VI den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil, faoin gComhaontú maidir le Fóirdheontais agus Bearta Frithchúitimh, agus faoin gComhaontú maidir le hAirteagal VI den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil 1994 a Chur Chun Feidhme (“Comhaontú Frithdhumpála 1994”) atá i gceangal leis an gComhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Dhomhanda Trádála.

  It has been recognised in the framework of the Shipbuilding Agreement that the special characteristics of ship-purchase transactions have made it impractical to apply countervailing and anti-dumping duties, as provided for under Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade, the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, and the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (‘the 1994 Anti-Dumping Agreement’) annexed to the Agreement establishing the World Trade Organisation.

  Rialachán (AE) 2016/1035 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne praghsála díobhálaí soithí

 5. #716020

  In Iarscríbhinn 1A a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (“Comhaontú an EDT”) tá, inter alia, an Comhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 (“CGTT 1994”), Comhaontú ar Thalmhaíocht (“an Comhaontú ar Thalmhaíocht”), Comhaontú maidir le Cur Chun Feidhme Airteagal VI den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 (“Comhaontú Frithdhumpála 1994”) agus Comhaontú maidir le Fóirdheontais agus Bearta Frithchúitimh (“an Comhaontú maidir le Fóirdheontais”).

  Annex 1A to the Agreement establishing the World Trade Organisation (‘the WTO Agreement’) contains, inter alia, the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (‘the GATT 1994’), an Agreement on Agriculture (‘the Agreement on Agriculture’), an Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 and an Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (‘the Subsidies Agreement’).

  Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 6. #723586

  AG TABHAIRT DÁ nAIRE DÓIBH gurb é is aidhm do na Comhaontuithe maidir le seiceálacha ag na comhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a shínigh roinnt Ballstát den Aontas Eorpach in Schengen ar an 14 Meitheamh 1985 agus an 19 Meitheamh 1990, maille leis na comhaontuithe a bhaineann leo agus na rialacha arna nglacadh ar bhonn na gcomhaontuithe sin, a rinneadh a lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh le Conradh Amstardam an 2 Deireadh Fómhair 1997,

  NOTING that the Agreements on the gradual abolition of checks at common borders signed by some Member States of the European Union in Schengen on 14 June 1985 and on 19 June 1990, as well as related agreements and the rules adopted on the basis of these agreements, have been integrated into the framework of the European Union by the Treaty of Amsterdam of 2 October 1997,

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 7. #1328426

  (i) i gcás gach comhalta a tháinig chun bheith ina chomhalta roimh an dara leasú ar an gComhaontú seo, céatadán cuóta ar comhréir le seachtó a cúig faoin gcéad dá chuóta ar dháta an dara leasú ar an gComhaontú seo, agus i gcás gach comhalta a tháinig chun bheith ina chomhalta tar éis dáta an dara leasú ar an gComhaontú seo, céatadán cuóta arna ríomh trí iomlán na méideanna a fhreagraíonn do na céatadáin chuóta a bhain leis na comhaltaí eile an dáta a tháinig an comhalta chun bheith ina chomhalta a roinnt ar iomlán cuótaí na gcomhaltaí eile ar an dáta céanna sin;

  (i) for each member that became a member before the second amendment of this Agreement, a percentage of quota corresponding to seventy-five percent of its quota on the date of the second amendment of this Agreement, and for each member that became a member after the date of the second amendment of this Agreement, a percentage of quota calculated by dividing the total of the amounts corresponding to the percentages of quota that apply to the other members on the date on which the member became a member by the total of the quotas of the other members on the same date;

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 8. #1448060

  (c) i gcaitheamh na tréimhse, tar éis an deimhniú a thabhairt, ar lena linn a sheolfar an oibríocht trádála lasmuigh den Limistéar, go seolfar í in áitreabh a mbeidh an chuideachta a sheolann an oibríocht trádála i dteideal é a áitiú faoi léas nó comhaontú dá shamhail, a bheidh déanta ar bhonn neamhthuilleamaíoch le duine nach n-áireofaí chun críocha na nAchtanna Cánach Corparáide mar dhuine a bhfuil baint aige leis an gcuideachta, agus nach faide tréimhse áitíochta an áitribh a bhfuil an chuideachta ina teideal faoin léas nó faoin gcomhaontú dá shamhail, nó an tréimhse áitíochta a mbeadh sí ina teideal dá bhfeidhmeodh sí aon chearta a thugtar leis an léas sin nó leis an gcomhaontú sin dá shamhail, ná an tréimhse is dóigh leis an Aire is leor chun ligean don chuideachta an oibríocht trádála a sheoladh sula dtosóidh sí á seoladh sa Limistéar.

  ( c ) throughout the period, following the giving of the certificate, during which the trading operation will be carried on outside the Area, it will be carried on in premises which the company carrying on the trading operation is entitled to occupy under a lease or similar agreement, entered into on an arm's length basis with a person who would not be treated as connected with the company for the purposes of the Corporation Tax Acts, and the period of occupancy of the premises to which the company is entitled under the lease or similar agreement, or to which it would be entitled if it exercised any rights conferred by that lease or similar agreement, is not greater than the period which the Minister considers sufficient to permit the company to carry on the trading operation prior to it commencing to carry it on in the Area.

  Uimhir 10 de 1987: AN tACHT AIRGEADAIS, 1987

 9. #1093248

  —(1) Tiocfaidh na fo-ailt ina dhiaidh seo den alt seo i ngníomh an lá a síneofar an Comhaontú Ciste agus an Comhaontú Bainc thar ceann an Rialtais.

  —(1) The subsequent subsections of this section shall come into operation on the day on which the Fund Agreement and the Bank Agreement are signed on behalf of the Government.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 10. #566885

  Ar an 23 Aibreán 2007, thug an Chomhairle údarás don Choimisiún tús a chur le caibidlí le tíortha áirithe Mheiriceá Láir ("Meiriceá Láir") le haghaidh Comhaontú lena mbunófaí Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile ("an Comhaontú") thar ceann an Aontais agus a Bhallstát.

  On 23 April 2007 the Council authorised the Commission to open negotiations with certain countries of Central America ("Central America") for an Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other ("the Agreement") on behalf of the Union and its Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 11. #637808

  Is é cuspóir an togra rialachán a ghlacadh maidir leis na rialacha agus na nósanna imeachta i ndáil le cur chun feidhme forálacha áirithe a bhaineann le trádáil agus atá sa Chomhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar thaobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile (CCC), agus i ndáil le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Eatramhaigh ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, ar thaobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile (IA), amhail iad siúd a bhaineann le lamháltais trádála, oiriúnuithe teicniúla, bearta cosanta, iomaíocht agus calaois.

  The objective of the proposal is to adopt a regulation on rules and procedures for the implementation of certain trade related provisions of the Stabilisation and Accession Agreement between the European Communities and their Member States of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part (SAA), and of the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, on the one part, and the Republic of Serbia, on the other part (IA), such as those regarding trade concessions, technical adaptations, safeguard measures, competition and fraud.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i dtaca le glacadh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar thaobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a chur i bhfeidhm /* COM/2014/058 final - 2011/0465 (COD) */

 12. #1343699

  (b) Ar earraí do-chorraithe a sholáthar agus ar sheirbhísí a sholáthar arb éard iad earraí do-chorraithe a fhorbairt, nó ar na hearraí sin a chothabháil agus a dheisiú, lena n-áirítear daingneáin a shuiteáil, mura mó luach earraí so-chorraithe (más ann) a cuireadh ar fáil de bhun an chomhaontaithe chun aon soláthar den sórt sin a dhéanamh ná dhá thrian den méid iomlán ar ar inmhuirearaithe cáin i leith an chomhaontaithe, beidh cáin inmhuirearaithe de réir an ráta a shonraítear i bhfo-alt (1) (a) ar 30 faoin gcéad den méid iomlán ar ar inmhuirearaithe cáin agus de réir ráta nialas faoin gcéad ar iarmhéid an mhéid iomláin sin.

  ( b ) On the supply of immovable goods and on the supply of services consisting of the development of immovable goods, or the maintenance and repair of those goods including the installation of fixtures, if the value of movable goods (if any) provided in pursuance of the agreement for making any such supply does not exceed two-thirds of the total amount on which tax is chargeable in respect of the agreement, tax shall be chargeable at the rate specified in subsection (1) (a) on 30 per cent. of the total amount on which tax is chargeable and at the rate of zero per cent. on the balance of the said total amount.

  Uimhir 34 de 1978: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA (LEASÚ), 1978

 13. #1818850

  I gcomhréir le prionsabail na Rialála Níos Fearr agus leis na gealltanais a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, scrúdóidh an Coimisiún an staidéar chomh maith leis an tuarascáil ar rannpháirtíocht an Aontais in Acht na Ginéive dá dtagraítear san Airteagal maidir le faireachán agus athbhreithniú an Rialacháin i ndáil le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha agus déanfaidh sé aon chéim eile is féidir a thabhairt a mheas.

  In accordance with the principles of Better Regulation and to the commitments laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making, the Commission will examine the study as well as the report on the participation of the Union in the Geneva Act as referred to in the Article on monitoring and review of the Regulation on the action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications and consider any possible next steps.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 14. #278624

  2. Gabhann na Páirtithe Conarthacha ar láimh, i gcomhréir le forálacha an Chomhaontaithe seo, a chinntiú go mbeidh an córas eiseachadta idir na Ballstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht na hIorua agus Poblacht na hÍoslainne, den pháirt eile, bunaithe ar mheicníocht tabhartha suas de bhun barántais ghabhála, i gcomhréir le téarmaí an Chomhaontaithe seo.

  2. The Contracting Parties undertake, in accordance with the provisions of this Agreement, to ensure that the extradition system between, on the one hand, the Member States and, on the other hand, the Kingdom of Norway and the Republic of Iceland shall be based on a mechanism of surrender pursuant to an arrest warrant in accordance with the terms of this Agreement.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 15. #300033

  (6) Ba cheart go mbeadh dlúthbhaint leis an gcomhar agus leis an gcomhordú treisithe ag údaráis staidrimh Bhallstáit Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa is páirtithe sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch [6] agus ag údaráis staidrimh na hEilvéise, dá bhforáiltear faoi seach sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, go háirithe in Airteagal 76 de agus i bPrótacal 30 a ghabhann leis an gComhaontú sin, agus sa Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhar agus le comhordú treisithe i réimse an staidrimh [7], go háirithe in Airteagal 2 de.

  (6) The statistical authorities of the Member States of the European Free Trade Association party to the Agreement on the European Economic Area [6] and of Switzerland should, as provided respectively for in the Agreement on the European Economic Area, in particular Article 76 thereof and Protocol 30 to that Agreement, and in the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on cooperation in the field of statistics [7], in particular Article 2 thereof, be closely associated with the reinforced cooperation and coordination.

  Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Staidreamh Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle maidir le Staidreamh Comhphobail, agus Cinneadh 89/382/CEE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Coiste um Chláir Staidrimh na gComhphobal Eorpach

 16. #301207

  (c) an Comhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch [8], an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Cónaidhm na hEilvéise den pháirt eile, maidir le saorghluaiseacht daoine [9], agus comhaontuithe eile ina bhfuil tagairt do Rialachán (CE) Uimh. 574/72, go dtí go ndéanfar na comhaontuithe sin a leasú ar bhonn an Rialacháin cur chun feidhme.

  (c) the Agreement on the European Economic Area [8], the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons [9] and other agreements containing a reference to Regulation (EEC) No 574/72, until such time as those agreements are amended on the basis of the implementing Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 17. #301229

  Comhaontú an 29 Eanáir 1969 maidir le ranníocaíochtaí slándála sóisialta a bhailiú agus a ghnóthú.

  The Agreement of 29 January 1969 on the collection and recovery of social security contributions

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 18. #301247

  (a) Comhaontú an 28 Eanáir 1961 maidir le ranníocaíochtaí slándála sóisialta a ghnóthú.

  (a) The Agreement of 28 January 1961 on the recovery of social security contributions

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 19. #301289

  Comhaontú an 3 Aibreán 2000 maidir le ranníocaíochtaí slándála sóisialta a bhailiú agus a ghnóthú.

  The Agreement of 3 April 2000 on the collection and recovery of social security contributions

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 20. #301292

  (b) Comhaontú an 14 Deireadh Fómhair 1975 maidir le ranníocaíochtaí slándála sóisialta a bhailiú agus a ghnóthú.

  (b) The Agreement of 14 October 1975 on the collection and recovery of social security contributions

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 21. #301296

  (b) Comhaontú an 21 Eanáir 1969 maidir le ranníocaíochtaí árachais shóisialta a ghnóthú.

  (b) The Agreement of 21 January 1969 on the recovery of social insurance contributions

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 22. #309495

  (1) Is Páirtí Conarthach é an tAontas i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige, ar Coinbhinsiún é a formheasadh le Cinneadh 98/392/CE [3] ón gComhairle, is Páirtí Conarthach é sa Chomhaontú i ndáil le cur chun feidhme na bhforálacha den Choinbhinsiún sin a bhaineann le caomhnú agus bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mhórimircigh, ar Comhaontú é a daingníodh le Cinneadh 98/414/CE [4] ón gComhairle agus is Páirtí Conarthach é sa Chomhaontú chun comhlíonadh beart caomhnaithe idirnáisiúnta agus beart bainistíochta idirnáisiúnta ag soithí iascaireachta ar an Mórmhuir a chur chun cinn, ar Comhaontú é ar glacadh leis le Cinneadh 96/428/CE [5] ón gComhairle.

  (1) The Union is a Contracting Party to the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea approved by Council Decision 98/392/EC [3], to the Agreement on the implementation of the provisions of that Convention relating to the conservation and management of straddling stocks and highly migratory fish stocks ratified by Council Decision 98/414/EC [4] and to the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas accepted by Council Decision 96/428/EC [5].

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 23. #313751

  Féadfaidh an tÚdarás tuairim faoin gcomhaontú beartaithe a thabhairt laistigh de mhí amháin ón tráth a gcuirtear ar an eolas é.

  The Authority may give an opinion on the intended agreement within 1 month of being informed.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 24. #314877

  Féadfaidh an tÚdarás tuairim faoin gcomhaontú beartaithe a thabhairt laistigh de mhí amháin ón tráth a gcuirtear ar an eolas é.

  The Authority may give an opinion on the intended agreement within 1 month of being informed.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 25. #315976

  Féadfaidh an tÚdarás tuairim faoin gcomhaontú beartaithe a thabhairt laistigh de mhí amháin ón tráth a gcuirtear ar an eolas é.

  The Authority may give an opinion on the intended agreement within 1 month of being informed.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 26. #318780

  IARSCRÍBHINN XIV Creat-Chomhaontú maidir leis an gcaidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach

  ANNEX XIV Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European Commission

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 27. #322088

  CREAT-CHOMHAONTÚ MAIDIR LEIS AN gCAIDREAMH IDIR PARLAIMINT NA hEORPA AGUS AN COIMISIÚN EORPACH

  FRAMEWORK AGREEMENT ON RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN COMMISSION

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 28. #322291

  Gan dochar do chaibidlíochtaí a bheidh ann idir an Pharlaimint, an Coimisiún agus an Chomhairle, geallann an dá Institiúid athruithe tábhachtacha a chomhaontú sna hullmhúcháin ar chaibidlíochtaí sa todhchaí maidir leis an gComhaontú Idirinstitiúideach ar reachtaíocht níos fearr a oiriúnú do na forálacha nua arna dtabhairt isteach le Conradh Liospóin, agus cleachtais reatha agus an Creat-Chomhaontú seo á gcur san áireamh.

  Without prejudice to forthcoming negotiations between Parliament, the Commission and the Council, the two Institutions commit to agree on key changes in preparation of future negotiations on adaptation of the Interinstitutional Agreement on better law-making to the new provisions introduced by the Lisbon Treaty, taking into account current practices and this Framework Agreement.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 29. #322473

  comhaontú idirinstitiúideach an 3 Meitheamh 2008 idir an Pharlaimint agus an Coimisiún ar nósanna imeachta coisteolaíochta;

  the interinstitutional agreement of 3 June 2008 between Parliament and the Commission on comitology procedures;

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 30. #327929

  Beidh an caidreamh idir an EIT agus gach PEN bunaithe ar chomhaontú conarthach.

  The relationship between the EIT and each KIC shall be based on a contractual agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 31. #330547

  Glacfaidh an Chomhairle, ar thogra ón idirbheartaí, cinneadh lena dtabharfar an comhaontú i gcrích.

  The Council, on a proposal by the negotiator, shall adopt a decision concluding the agreement.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 32. #337192

  an comhaontú maidir le cur chun feidhme Airteagal VII den Chomhaontú Ginearálta ar Tharaifí agus Thrádáil;

  the agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade;

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 33. #349816

  d’fhorálacha comhaontaithe arna thabhairt i gcrích ina dhiaidh sin idir an Comhphobal nó an Comhphobal agus a Bhallstáit ar an taobh amháin agus an tríú tír céanna, ar an taobh eile, ar an ábhar céanna a chur in áit na bhforálacha lena mbaineann sa chomhaontú.

  direct replacement of the relevant provisions of the agreement by the provisions of a subsequent agreement concluded between the Community or the Community and its Member States, on the one hand, and the same third country, on the other hand, on the same subject matter.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 34. #349820

  "Ní bheidh feidhm ag an gComhaontú seo ná ag forálacha áirithe an Chomhaontaithe seo an lá a dtiocfaidh comhaontú idir an Comhphobal Eorpach nó an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, ar an taobh amháin, agus (ainm na tríú tíre nó ainmneacha na dtríú tíortha), ar an taobh eile, i bhfeidhm maidir leis na hábhair arna rialú ag an gComhaontú sin".

  "This Agreement or certain provisions of this Agreement shall cease to be applicable on the day when an Agreement between the European Community or the European Community and its Member States, on the one hand, and (name(s) of the third country(ies)), on the other hand, has entered into force, in respect of the matters governed by the latter Agreement".

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 35. #349880

  do shéanadh iomlán nó páirteach i leith an chomhaontaithe i gcás ina dtabharfar comhaontú i gcrích ina dhiaidh sin idir an Comhphobal nó an Comhphobal agus a Bhallstáit ar an taobh amháin agus an tríú tír céanna, ar an taobh eile, ar an ábhar céanna;

  full or partial denunciation of the agreement in the event of the conclusion of a subsequent agreement between the Community or the Community and its Member States, on the one hand, and the same third country, on the other hand, on the same subject matter;

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 36. #360104

  Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an dáta a dtiocfaidh an Comhaontú i bhfeidhm.

  This Regulation shall enter into force on the date of entry into force of the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 306/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1964/2005 ón gComhairle maidir le rátaí taraife le haghaidh bananaí

 37. #434157

  (A) DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE A BHAINEANN LE PÁIRTEACHAS AN STÁIT SA tSAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH, CUIDEACHTA PHOIBLÍ THEORANTA ATÁ CORPRAITHE FAOI DHLÍTHE ARD-DIÚCACHT LUCSAMBURG DE BHUN COMHAONTAITHE IDIR-RIALTASAIGH IDIR BALLSTÁIT ÁIRITHE DEN AONTAS EORPACH DE BHUN THÁTAIL CHOMHAIRLE AIRÍ EACNAMAÍOCHTA AGUS AIRGEADAIS AN AONTAIS EORPAIGH AN 9 BEALTAINE 2010 MAIDIR LE CAOMHNÚ COBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS SAN EORAIP AGUS FAOI RÉIR THÉARMAÍ CHREAT-CHOMHAONTÚ SaorCAE A RINNE BALLSTÁIT ÁIRITHE DE PHÁIRT AGUS AN tSAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH DEN PHÁIRT EILE,

  (A) TO PROVIDE FOR MATTERS RELATING TO THE PARTICIPATION BY THE STATE IN THE EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY, A PUBLIC LIMITED COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG PURSUANT TO AN INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT AMONG CERTAIN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION CONSEQUENT ON THE CONCLUSIONS OF 9 MAY 2010 OF THE COUNCIL OF ECONOMIC AND FINANCE MINISTERS OF THE EUROPEAN UNION REGARDING THE PRESERVATION OF FINANCIAL STABILITY IN EUROPE AND SUBJECT TO THE TERMS OF THE EFSF FRAMEWORK AGREEMENT ENTERED INTO BY CERTAIN MEMBER STATES ON THE ONE PART AND THE EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY ON THE OTHER PART,

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 38. #458809

  (ii) an dáta a bheidh Teagmhas Mainneachtana ann faoin gComhaontú Saoráide Iasachta, nó

  (ii) the date on which an Event of Default under the Loan Facility Agreement occurs, or

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 39. #459266

  (4) aon eirí eile a bheidh ar marthain ar dháta sínithe an Chomhaontaithe seo, ar choinníoll nach mbaineann na heirí sin ach leis na maoine a ndéanann siad difear dóibh faoi láthair agus maoine a ndéanfaidh na heirí sin difear dóibh faoi chonarthaí a bheidh in éifeacht ar dháta sínithe an Chomhaontaithe seo agus ar choinníoll thairis sin nach n-áiritheofar ná nach ndéanfar socrú leis na heirí sin ach chun na hoibleagáidí sin a íoc a áirithíodh nó a ndearnadh socrú ina leith amhlaidh ar a dháta seo nó chun athchistiú a dhéanamh ar na hoibleagáidí sin; agus

  (4) any other encumbrances in existence on the date of the signing of this Agreement, provided that such encumbrances remain confined to the properties presently affected thereby and properties which become affected by such encumbrances under contracts in effect on the date of the signing of this Agreement and provided further that such encumbrances secure or provide for the payment of only those obligations so secured or provided for on the date hereof or any refinancing of such obligations; and

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 40. #477480

  (b) teacht ar chomhaontú maidir le cuid de théarmaí an scaoilte bheartaithe, nó maidir leo go léir.

  (b) to reach agreement on some or all of the terms of the proposed dissolution.

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 41. #487756

  (u) aon choinníoll a fhorchur ar an gcomhaontú iomchuí;

  (u) the imposition of any condition on the relevant agreement;

  AN tACHT UM FHORAIS CHREIDMHEASA (COBHSÚCHÁN), 2010

 42. #487757

  (v) aon choinníoll a fhorchur ar aon cheart nó oibleagáid faoin gcomhaontú iomchuí;

  (v) the imposition of any condition on any right or obligation under the relevant agreement;

  AN tACHT UM FHORAIS CHREIDMHEASA (COBHSÚCHÁN), 2010

 43. #488214

  ciallaíonn “seirbhís idirnáisiúnta” seirbhís atá údaraithe faoi Rialachán (CEE) Uimh. 684/92 an 16 Márta 1992 ón gComhairle ar chomhrialacha maidir le hiompar idirnáisiúnta paisinéirí ar chóiste agus ar bhus nó an Comhaontú maidir le hIompar Idirnáisiúnta Paisinéirí de Bhóthar trí Sheirbhísí Ócáideacha Cóiste agus Bus (ASOR), nó an Comhaontú maidir le hiompar ócáideach idirnáisiúnta paisinéirí ar chóiste agus ar bhus (Comhaontú Interbus) nó aon Chomhaontú Idirnáisiúnta eile a bhaineann le seirbhísí bus do phaisinéirí idir an Stát agus tíortha eile;

  “international service” means a service authorised under Council Regulation (EEC) No. 684/92 of 16 March 1992 on common rules for the international carriage of passengers by coach and bus or the Agreement on the International Carriage of Passengers by Road by means of Occasional Coach and Bus Services (ASOR), or the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) or any other International Agreement relating to bus passenger services between the State and other countries;

  AN tACHT UM RIALÁIL IOMPAIR PHOIBLÍ 2009

 44. #494341

  “(c) sealbhóir ar údarú oifigiúil chun árachas a ghabháil de láimh san Íoslainn, i Lichtinstéin nó san Iorua, de bhun Chomhaontú LEE, de réir bhrí an Chomhaontaithe ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, arna shíniú in Oporto an 2 Bealtaine 1992, arna choigeartú le gach comhaontú dá éis sin a ghabhann leis an gComhaontú sin, atá ag seoladh gnó árachais saoil sa Stát;”,

  “(c) the holder of an official authorisation to undertake insurance in Iceland, Liechtenstein or Norway, pursuant to the EEA Agreement, within the meaning of the Agreement on the European Economic Area signed at Oporto on 2 May 1992, as adjusted by all subsequent agreements to that Agreement, who is carrying on business of life assurance in the State;”,

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 45. #500165

  (ii) go raibh an fheithicil ina hábhar comhaontaithe fruiltiomána ar an ócáid sin.

  (ii) the vehicle was on that occasion the subject of a hire-drive agreement.

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1994

 46. #500658

  Beidh an caidreamh idir an EIT agus gach PEN bunaithe ar chomhaontú conarthach.

  The relationship between the EIT and each KIC shall be based on a contractual agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 47. #508664

  Tá éifeachtaí Rialachán (CE) Uimh. 2398/96 ón gComhairle an 12 Nollaig 1996 lena n-osclaítear cuóta taraife le haghaidh feola turcaí de thionscnamh Iosrael agus a thagann ó Iosrael agus dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais agus sa Chomhaontú Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach agus Stát Iosrael [6] ídithe ós rud é go raibh sé bunaithe ar an gComhaontú Comhlachais a síníodh sa bhliain 1995 agus ar glacadh a ionad ina dhiaidh sin leis an gComhaontú Comhlachais le hIosrael a síníodh an 4 Samhain 2009 agus a tháinig i bhfeidhm an 1 Eanáir 2010 agus lena ndearnadh foráil maidir le cuótaí nua ráta taraife.

  Council Regulation (EC) No 2398/96 of 12 December 1996 opening a tariff quota for turkey meat originating in and coming from Israel as provided for in the Association Agreement and the Interim Agreement between the European Community and the State of Israel [6] has exhausted its effects since it was based on the Association Agreement signed in 1995 which was subsequently replaced by the Association Agreement signed with Israel on 4 November 2009 which entered into force on the 1 January 2010 and which provided for new tariff rate quotas.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 48. #508665

  Tá éifeachtaí Rialachán (CE) Uimh. 1722/1999 ón gComhairle an 29 Iúil 1999 maidir le bran, meánaigh agus iarmharaigh eile ó rilleadh, ó mhuilleoireacht nó ó oibriú eile ar ghránaigh áirithe de thionscnamh na hAilgéire, Mharacó agus na hÉigipte a allmhairiú agus cruithneacht chrua de thionscnamh Mharacó a allmhairiú [7] ídithe ós rud é go raibh sé i gceist gur ionstraim eatramhach a bheadh ann don tréimhse roimh theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe Comhlachais leis an Ailgéir, a síníodh an 22 Aibreán 2002 agus a tháinig i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2005, an Chomhaontaithe Comhlachais le Maracó, a síníodh an 26 Feabhra 1996 agus a tháinig i bhfeidhm an 1 Márta 2000 agus a ndearnadh na hiarscríbhinní talmhaíochta a ghabhann leis a mhodhnú le comhaontuithe a tháinig i bhfeidhm sa bhliain 2003 agus sa bhliain 2005, agus an Chomhaontaithe Comhlachais leis an Éigipt, a síníodh an 28 Deireadh Fómhair 2009 agus a tháinig i bhfeidhm an 1 Meitheamh 2010.

  Council Regulation (EC) No 1722/1999 of 29 July 1999 on the import of bran, sharps and other residues of the sifting, milling or other working of certain cereals originating in Algeria, Morocco and Egypt and the import of durum wheat originating in Morocco [7] has exhausted its effects since it was meant as an interim instrument for the period prior to the entry into force of the Association Agreement signed with Algeria on 22 April 2002 which entered into force on 1 September 2005, the Association Agreement signed with Morocco on 26 February 1996 which entered into force on 1 March 2000 and whose agricultural annexes were modified by agreements which entered into force in 2003 and 2005, and the Association Agreement signed with Egypt on 28 October 2009 which entered into force on 1 June 2010.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 49. #517911

  (3) An 26 Deireadh Fómhair 2007, thug an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Chónaidhm na Rúise Comhaontú den sórt sin maidir le trádáil i dtáirgí áirithe cruach [3] ("an Comhaontú") i gcrích.

  (3) On 26 October 2007, the European Community and the Government of the Russian Federation concluded such an Agreement on trade in certain steel products [3] ("the Agreement").

  Rialachán (AE) Uimh. 529/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1342/2007 ón gComhairle maidir le srianta áirithe ar allmhairí táirgí áirithe cruach ó Chónaidhm na Rúise a riar

 50. #520901

  Bheadh gá an sásra a chinneadh ar bhonn gach cáis faoi leith, ag brath go háirithe ar an tsaincheist a chumhdaítear tríd an gcomhaontú maidir le rogha cúirte, i dtaobh an mbeadh gá an comhaontú a thabhairt i gcrích idir na páirtithe ar fad a bhfuil baint acu leis an gcomharbas nó i dtaobh an bhféadfadh cuid acu comhaontú saincheist ar leith a thabhairt os comhair na cúirte a roghnaíodh i gcás nach ndéanfadh cinneadh ón gcúirt sin difear do na páirtithe eile sa chomharbas.

  It would have to be determined on a case-by-case basis, depending in particular on the issue covered by the choice-of-court agreement, whether the agreement would have to be concluded between all parties concerned by the succession or whether some of them could agree to bring a specific issue before the chosen court in a situation where the decision by that court on that issue would not affect the rights of the other parties to the succession.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 51. #533855

  Síníodh an Comhaontú agus an Prótacal an 16 Nollaig 2011.

  The Agreement and the Protocol were signed on 16 December 2011.

  Rialachán (AE) Uimh. 1217/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le leithdháileadh cuótaí rátaí taraife a bhfuil feidhm acu i ndáil le honnmhairithe adhmaid ó Chónaidhm na Rúise chun an Aontais Eorpaigh

 52. #533885

  Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim

  Regulation (EU) No 1218/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 concerning the implementation of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Brazil pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Thailand pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and amending and supplementing Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

  Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim

 53. #533892

  Trína Cinneadh 2012/792/AE an 6 Nollaig 2012 maidir leis an gComhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994 [3] ("na Comhaontuithe") a thabhairt i gcrích, rinne an Chomhairle na Comhaontuithe a fhormheas thar ceann an Aontais d’fhonn caibidlíocht a chur i gcrích, ar caibidlíocht í a tionscnaíodh de bhun Airteagal XXVIII de CGTT 1994.

  By its Decision 2012/792/EU of 6 December 2012 on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Brazil pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Thailand pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994 [3] ("the Agreements"), the Council approved the Agreements on behalf of the Union with a view to closing negotiations initiated pursuant to Article XXVIII of GATT 1994.

  Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim

 54. #534109

  Is éard atá sa Rialachán seo comhaontú speisialta de réir bhrí Airteagal 142 CPE, conradh um paitinní réigiúnacha de réir bhrí Airteagal 45(1) den Chonradh Comhoibriúcháin i dtaobh Paitinní an 19 Meitheamh 1970 mar a modhnaíodh go deireanach an 3 Feabhra 2001 agus comhaontú speisialta de réir bhrí Airteagal 19 den Choinbhinsiún chun Maoin Tionscail a Chosaint, a síníodh i bPáras an 20 Márta 1883 agus a leasaíodh go deireanach an 28 Meán Fómhair 1979.

  This Regulation constitutes a special agreement within the meaning of Article 142 of the EPC, a regional patent treaty within the meaning of Article 45(1) of the Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970 as last modified on 3 February 2001 and a special agreement within the meaning of Article 19 of the Convention for the Protection of Industrial Property, signed in Paris on 20 March 1883 and last amended on 28 September 1979.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 55. #566814

  Beidh ar áireamh sa tuarascáil sin faisnéis faoi ghníomhaíochtaí na gcomhlachtaí éagsúla atá freagrach as faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe, lena n-áirítear faisnéis faoi chomhlíonadh na n-oibleagáidí faoi Theideal IX den Chomhaontú agus faisnéis faoi na gníomhaíochtaí le grúpaí comhairliúcháin ón tsochaí shibhialta.

  The report shall include information on the activities of the various bodies responsible for monitoring the implementation of the Agreement, including on fulfilment of obligations under Title IX of the Agreement and on activities with civil society advisory groups.

  Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile

 56. #567056

  Beidh ar áireamh sa tuarascáil sin faisnéis faoi ghníomhaíochtaí na gcomhlachtaí éagsúla atá freagrach as faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe, lena n-áirítear faisnéis faoi chomhlíonadh na n-oibleagáidí faoi Theideal VIII de Chuid IV den Chomhaontú agus faisnéis faoi na gníomhaíochtaí le grúpaí comhairliúcháin ón tsochaí shibhialta.

  The report shall include information on the activities of the various bodies responsible for monitoring the implementation of the Agreement, including on fulfilment of obligations under Title VIII of Part IV of the Agreement and on activities with civil society advisory groups.

  Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 57. #567107

  Fáiltíonn an Coimisiún roimh an gcomhaontú ar an gcéad léamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile [1].

  The Commission welcomes the first reading agreement between the European Parliament and the Council on Regulation (EU) No 20/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other [1].

  Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 58. #567115

  Comhaontaíonn Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún maidir lena thábhachtaí atá dlúthchomhar agus monatóireach á déanamh ar chur chun feidhme Chuid IV den Chomhaontú agus Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile [1].

  The European Parliament and the Commission agree on the importance of close cooperation in monitoring the implementation of Part IV of the Agreement and Regulation (EU) No 20/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other [1].

  Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 59. #582960

  Rinneadh caibidlíocht ar na Comhaontuithe um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch ("na Comhaontuithe") a thabhairt i gcrích idir:

  Negotiations on the Economic Partnership Agreements ("the Agreements") between:

  Rialachán (AE) Uimh. 527/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1528/2007 ón gComhairle maidir le roinnt tíortha a eisiamh ó liosta na réigiún nó na stát a bhfuil caibidlíocht tugtha i gcrích acu

 60. #598686

  an comhaontú maidir le cur chun feidhme Airteagal VII den Chomhaontú Ginearálta ar Tharaifí agus Thrádáil;

  the agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade;

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 61. #604951

  Cónaidhm na hEilvéise, ar bhonn comhaontaithe dhéthaobhaigh leis an tír sin;

  the Swiss Confederation, on the basis of a bilateral agreement with that country;

  Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 62. #608378

  Cónaidhm na hEilvéise, ar bhonn comhaontaithe dhéthaobhaigh a bheidh le cur i gcrích leis an tír sin;

  the Swiss Confederation, on the basis of a bilateral agreement to be concluded with that country;

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 63. #618261

  Is é Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún an 2 Nollaig 2013 maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais(5)(‘an Comhaontú Idirinstitiúideach’) a chinneann creat buiséadach CED.

  The Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission of 2 December 2013 on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management(5)("the Interinstitutional Agreement") determines the budgetary framework of the EGF.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1309/2013 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006

 64. #618530

  Is páirtí conarthach é an tAontas in UNCLOS [6] de bhun Chinneadh 98/414/CE ón gComhairle [7], Chomhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach a chur chun feidhme an 4 Nollaig 1995 [8] (Comhaontú NA maidir le Stoic Éisc) agus de bhun Chinneadh 96/428/CE ón gComhairle [9], an Comhaontaithe chun comhlíonadh beart caomhnaithe idirnáisiúnta agus beart bainistíochta idirnáisiúnta ag soithí iascaireachta ar an mórmhuir a chur chun cinn an 24 Samhain 1993, ar comhaontú de chuid Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe é [10].

  The Union is a contracting party to UNCLOS [6] and, pursuant to Council Decision 98/414/EC [7], to the United Nations Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks of 4 December 1995 [8] (UN Fish Stocks Agreement) and, pursuant to Council Decision 96/428/EC [9], to the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas of 24 November 1993 of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations [10].

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 65. #631216

  Féadfaidh na tíortha nó na heagraíochtaí idirnáisiúnta seo a leanas páirt a ghlacadh in Copernicus, ar bhonn comhaontuithe iomchuí:

  The following countries or international organisations may participate in Copernicus, on the basis of appropriate agreements:

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 377/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear Clár Copernicus agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 911/2010

 66. #634233

  An 20 Eanáir 2014, tháinig an Chomhairle ar chomhaontú polaitiúil maidir leis an téacs athbhreithnithe.

  On 20 January 2014 the Council reached a political agreement on the revised text.

  Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014

 67. #638386

  Agus na caibidlíochtaí á gcríochnú thángthas ar chomhaontú maidir le cumhachtú an Choimisiúin.

  During finalisation of negotations an agreement was reached on the empowerment of the Commission.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an an seasamh ón gComhairle i ndáil le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 812/2004. /* COM/2014/0159 final - 2012/0216 (COD) */

 68. #676142

  Maidir le rialacha Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 i dtaobh lis pendens agus caingne gaolmhara, ba cheart go mbeadh feidhm acu sa tsli chéanna, i gcás, le linn na hidirthréimhse dá bhforáiltear i gcomhaontú CAP, go dtugtar imeachtaí a bhaineann le cineálacha áirithe díospóidí i gCúirt Aontaithe na bPaitinní, ar thaobh amháin, agus i gcúirt náisiúnta Bhallstáit ar páirtí é i gComhaontú CAP, ar an taobh eile.

  The rules of Regulation (EU) No 1215/2012 on lis pendens and related actions should likewise apply where, during the transitional period provided for in the UPC Agreement, proceedings concerning certain types of disputes are brought in, on the one hand, the Unified Patent Court and, on the other hand, a national court of a Member State party to the UPC Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 542/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 a mhéid a bhaineann leis na rialacha atá le cur i bhfeidhm i dtaca le Cúirt Aontaithe na bPaitinní agus le Cúirt Bhreithiúnais Benelux

 69. #681521

  Ba cheart a áireamh sna critéir measúnú riosca de bhun na bhforálacha is infheidhme faoi Chomhaontuithe ábhartha na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) maidir le srianta a chur le trádáil ar speicis.

  The criteria should include a risk assessment pursuant to the applicable provisions under the relevant Agreements of the World Trade Organisation (WTO) on placing trade restrictions on species.

  Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú

 70. #696819

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994 — Modh oibre níos tapúla d’fhonn téacsanna reachtacha a chódú go hoifigiúil [1];Comhaontú Idirinstitiúideach an 22 Nollaig 1998 maidir le treoirlínte coiteanna i dtaca le cáilíocht dréachtaithe reachtaíocht an Chomhphobail [2];Comhaontú Idirinstitiúideach an 28 Samhain 2001 maidir le húsáid níos struchtúrtha den teicníc um athmhúnlú maidir le gníomhartha dlí [3];Comhdhearbhú an 13 Meitheamh 2007 maidir le socruithe praiticiúla um an nós imeachta comhchinnteoireachta [4];Comhdhearbhú Polaitiúil an 27 Deireadh Fómhair 2011 ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún maidir le doiciméid mhíniúcháin [5],TAR ÉIS AN COMHAONTÚ SEO A GHLACADH:

  Interinstitutional Agreement of 20 December 1994 –Accelerated working method for official codification of legislative texts [1];Interinstitutional Agreement of 22 December 1998 on common guidelines for the quality of drafting of Community legislation [2];Interinstitutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts [3];Joint Declaration of 13 June 2007 on practical arrangements for the codecision procedure [4];Joint Political Declaration of 27 October 2011 of the European Parliament, the Council and the Commission on explanatory documents [5],HAVE AGREED AS FOLLOWS:

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

 71. #696962

  Tagann an Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú seo in ionad Chomhthuiscint 2011 maidir le Gníomhartha Tarmligthe.

  The Annex to this Agreement replaces the 2011 Common Understanding on Delegated Acts.

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

 72. #706944

  Le dlí Ballstáit nó le comhaontuithe comhchoiteanna, lena n-áirítear “comhaontuithe oibre”, féadfar foráil a dhéanamh do rialacha sonracha maidir le sonraí pearsanta na bhfostaithe a phróiseáil i gcomhthéacs na fostaíochta, go háirithe do na coinníollacha faoina bhféadfar sonraí pearsanta a phróiseáil i gcomhthéacs na fostaíochta bunaithe ar thoiliú an fhostaí, chun críocha na hearcaíochta, feidhmiú an chonartha fostaíochta, lena n-áirítear urscaoileadh na n-oibleagáidí arna leagan síos de réir dlí nó comhaontuithe comhchoiteanna, bainistiú, pleanáil agus eagrú na hoibre, comhionannas agus éagsúlacht san ionad oibre, sláinte agus slándáil ar obair, agus chun cearta agus sochair a bhaineann le fostaíocht a fheidhmiú agus tairbhiú díobh, ar bhonn aonair nó comhchoiteann, agus chun deireadh a chur leis an gcaidreamh fostaíochta.

  Member State law or collective agreements, including ‘works agreements’, may provide for specific rules on the processing of employees' personal data in the employment context, in particular for the conditions under which personal data in the employment context may be processed on the basis of the consent of the employee, the purposes of the recruitment, the performance of the contract of employment, including discharge of obligations laid down by law or by collective agreements, management, planning and organisation of work, equality and diversity in the workplace, health and safety at work, and for the purposes of the exercise and enjoyment, on an individual or collective basis, of rights and benefits related to employment, and for the purpose of the termination of the employment relationship.

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 73. #716758

  Is iomchuí beart a dhéanamh chun na comhaontuithe a chur i bhfeidhm ar bhonn na bhforálacha sin.

  It is appropriate to take action to apply the agreements on the basis of those provisions.

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 74. #719801

  Ar iarratas ón gCoimisiún, tabharfaidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh rialú ar luí na gcomhaontuithe nó na gconarthaí sin le forálacha an Chonartha seo.

  On application by the Commission, the Court of Justice of the European Union shall give a ruling on the compatibility of such agreements or contracts with the provisions of this Treaty.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 75. #721831

  Glacfaidh an Chomhairle, ar thogra ón idirbheartaí, cinneadh lena dtabharfar an comhaontú i gcrích.

  The Council, on a proposal by the negotiator, shall adopt a decision concluding the agreement.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 76. #723718

  Beidh na forálacha ar na bearta maidir le teorainneacha seachtracha a thrasnú atá in Airteagal 77(2)(b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh gan dochar d'inniúlacht na mBallstát comhaontuithe a chaibidil nó a thabhairt i gcrích le tríú tíortha fad a dhéanfaidh siad dlí an Aontais agus comhaontuithe idirnáisiúnta ábhartha eile a urramú.

  The provisions on the measures on the crossing of external borders included in Article 77(2)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union shall be without prejudice to the competence of Member States to negotiate or conclude agreements with third countries as long as they respect Union law and other relevant international agreements.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 77. #737908

  den pháirt eile [3], (an “Comhaontú”).

  of the other part [3], (the ‘Agreement’) was signed on 27 October 2015.

  Rialachán (AE) 2017/355 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus an Chosaiv * den pháirt eile, a chur i bhfeidhm

 78. #899812

  (c) gach có-aontú, idir fostóirí no cólucht is ionadathach d'fhostóirí ar thaobh agus oibrithe no cólucht is ionadathach d'oibrithe ar an taobh eile, a bheidh i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an Achta so agus le n-a rialálfar no le n-a srianfar an ráta tuarastail, páigh, no luach saothair eile is iníoctha le haon duine den tsórt san, leanfa sé i bhfeidhm tar éis tosach feidhme an Achta so d'ainneoin an laigheaduithe no an atharuithe sin ar uaireanna oibre ach san gus an atharú go bhfanfaidh gach ráta tuarastail, páigh, no luach saothair eile bheidh socair no go mbeidh modh a áirmhithe socair leis an gcó-aontú san, agus gach srian le haon ráta tuarastail, páigh, no luach saothair eile bheidh sa chó-aontú san, gan atharú maidir le méid;

  ( c ) every agreement between employers or a body representative of employers on the one hand and workers or a body representative of workers on the other hand which is in force immediately before the commencement of this Act and regulates or restricts the rate of salary, wages, or other reward payable to any such person shall continue in force after the commencement of this Act notwithstanding the said reduction or alteration of hours of work but with the modification that every rate of salary, wages, or other reward which is fixed or the method of calculating which is fixed by such agreement and every restriction on any rate of salary, wages, or other reward contained in such agreement shall remain unchanged in amount;

  Uimhir 2 de 1936: ACHT UM CHOINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA, 1936

 79. #1029772

  ciallaíonn an abairt “cúnamh deontais” an cúnamh faoi ghné deontais dá dtagartar sa Chomhaontú;

  the expression "grant assistance" means the assistance on a grant basis referred to in the Agreement;

  Uimhir 8 de 1950: AN tACHT PRÍOMH-CHISTE, 1950

 80. #1067497

  féadfaidh an Chúirt, ar aon pháirtí sa chomhaontú eadrána dá iarraidh sin,—

  the Court may, on the application of any party to the arbitration agreement, either—

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 81. #1093318

  Na Rialtais a bhfuil an Comhaontú seo sínithe thar a gceann comhaontaíd mar leanas:

  The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 82. #1094361

  Na Rialtais a bhfuil an Comhaontú seo sínithe thar a gceann comhaontaíd mar leanas:

  The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:—

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 83. #1147073

  (ii) go raibh an fheithicil faoi bhrí comhaontú fruiltiomána ar an ócáid sin.

  (ii) the vehicle was on that occasion the subject of a hire-drive agreement.

  Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961

 84. #1147346

  (ii) go raibh an fheithicil faoi bhrí comhaontú fruiltiomána ar an ócáid sin.

  (ii) the vehicle was on that occasion the subject of a hire-drive agreement.

  Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961

 85. #1234904

  AN CHEAD PHROTOCAL A GHABHANN LEIS AN gCOMH-AONTU GINEARALTA I dTAOBH PRIBHLEIDI AGUS DIOLUINTI CHOMHAIRLE NA hEORPA.

  [GA] FIRST PROTOCOL TO THE GENERAL AGREEMENT ON PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE COUNCIL OF EUROPE.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 86. #1234906

  Na Rialtais is sínitheoirí leis an gComhaontú Ginearálta i dtaobh Pribhléidí agus Díolúintí Chomhairle na hEorpa, a síníodh i bPáras an 2 Meán Fómhair, 1949 (dá ngairtear “an Comhaontú” anseo feasta),

  The Governments signatory to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe, signed at Paris on the 2nd September, 1949 (hereinafter referred to as "the Agreement"),

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 87. #1234953

  AN DARA PROTOCAL A GHABHANN LEIS AN gCOMH-AONTU GINEARALTA AR PHRIBHLEIDI AGUS DIOLUINTI CHOMHAIRLE NA hEORPA.

  [GA] SECOND PROTOCOL TO THE GENERAL AGREEMENT ON PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE COUNCIL OF EUROPE.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 88. #1235014

  AN CEATHRU PROTOCAL A GHABHANN LEIS AN gCOMH-AONTU GINEARALTA AR PHRIBHLEIDI AGUS DIOLUINTI CHOMHAIRLE NA hEORPA.

  [GA] FOURTH PROTOCOL TO THE GENERAL AGREEMENT ON PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE COUNCIL OF EUROPE.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 89. #1268091

  —(1) Déanfaidh gach déileálaí cláraithe, laistigh de cibé tréimhse (nach lú ná 90 lá) díreach tar éis a chláraithe a shocróidh an tAire le hordú, fógra a thabhairt don Aire más amhlaidh, de bhua chomhaontú díola creidmheasa, conartha fruilithe nó comhaontaithe fruilcheannaigh a bhaineann le gléas teilifíse a dhíol nó a ligean agus a rinneadh lá éagtha nó roimh lá éagtha na tréimhse ar laistigh di a cheanglaítear air faoi alt 2 den Acht seo fógra a thabhairt, a bhi nó a bheidh, de réir mar is iomchuí, aon tráthchuid den phraghas nó aon íocaíocht cíosa le híoc an lá réamhluaite nó i ndiaidh an lae sin.

  —(1) Every registered dealer shall, within such period (not being less than 90 days) immediately following his registration as the Minister shall fix by order, notify the Minister whether, by virtue of a credit-sale agreement, hire contract or hire-purchase agreement relating to the sale or letting of a television set and made on or before the day on which the period within which he is required under section 2 of this Act to give notice expires, any instalment of the price or payment of rent fell or will fall, as may be appropriate, to be paid on or after the aforementioned day.

  Uimhir 5 de 1972: AN tACHT RAIDIO-THEILEAGRAFAÍOCHTA, 1972

 90. #1277682

  —Daingnítear leis seo an comhaontú atá leagtha amach sa Dara Sceideal, a rinneadh an 2ú lá de Bhealtaine, 1973, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag leasú an chomhaontaithe a rinneadh an 14ú lá d'Aibreán, 1926, agus atá leagtha amach i gCuid I de Sceideal 6 a ghabhann leis an Acht Cánach Ioncaim, 1967 , arna leasú leis an gcomhaontú a rinneadh an 25ú lá d'Aibreán, 1928, agus atá leagtha amach sa Chuid sin, agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin.

  —The agreement, set forth in the Second Schedule, made on the 2nd day of May, 1973, between the Government and the United Kingdom Government amending the agreement made on the 14th day of April, 1926, and set forth in Part I of Schedule 6 to the Income Tax Act, 1967 , as amended by the agreement made on the 25th day of April, 1928, and set forth in that Part, is hereby confirmed and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 91. #1295258

  ciallaíonn “na Comhaontuithe Náisiúnta” an Comhaontú Náisiúnta Fostóirí-Ceardchumainn a rinne an Chomhdháil Fostóirí-Lucht Saothair, agus a daingníodh an 7ú lá de Mhárta, 1974, agus an Comhaontú Náisiúnta Fostóirí-Ceardchumainn a rinne an Chomhdháil Fostóirí-Lucht Saothair, agus a daingníodh an 22ú lá d'Aibreán, 1975, agus a athbhreithníodh an 24ú lá de Mheán Fómhair, 1975;

  "the National Agreements" means the Employer-Trade Union National Agreement of the Employer-Labour Conference ratified on the 7th day of March, 1974, and the Employer-Trade Union National Agreement of the Employer-Labour Conference ratified on the 22nd day of April, 1975, and revised on the 24th day of September, 1975;

  Uimhir 27 de 1975: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1975

 92. #1296122

  ciallaíonn “an Comhaontú” an Comhaontú Inmheánach ar Mhaoiniú agus Riaradh Cabhrach ón gComhphobal a rinneadh sa Bhruiséil an 11ú lá d'Iúil, 1975, thar ceann rialtais Bhallstáit Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa;

  "the Agreement" means the Internal Agreement on the Financing and Administration of Community Aid done at Brussels on the 11th day of July, 1975, on behalf of the governments of the Member States of the European Economic Community;

  Uimhir 1 de 1976: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOME (CONARTHAÍ RÁTHAÍOCHTA IDIR AN STÁT AGUS AN BANC EORPACH INFHEISTÍOCHTA), 1976

 93. #1296130

  —Beidh cumhacht ag an Aire na hoibleagáidí a chomhlíonadh a ghlac an Stát faoi Airteagal 9 den Chomhaontú gníomhú mar ráthóir don Bhanc, ar comhréir le ranníocaí an Stáit isteach i gcaipiteal an Bhainc, i leith freagrachtaí airgeadais uile iasachtaithe an Bhainc de bharr na gconarthaí iasachta a bheidh déanta ag an mBanc i leith a acmhainne féin agus é ag feidhmiú Choinbhinsiún ACC-CEE Lomé a rinneadh i Lomé an 28ú lá d'Fheabhra, 1975, agus an Chinneadh dá dtagraítear i mír 1 d'Airteagal 9 den Chomhaontú agus, dá réir sin, féadfaidh an tAire conarthaí ráthaíochta a dhéanamh, thar ceann an Stáit, leis an mBanc.

  —The Minister shall have power to fulfil on behalf of the State the obligations undertaken by the State under Article 9 of the Agreement to act as guarantor for the Bank, in proportion to the State's contributions to the capital of the Bank, in respect of all financial commitments arising for borrowers of the Bank out of the loan contracts concluded by the Bank in respect of its own resources in implementation of the ACP-EEC Convention of Lomé done at Lomé on the 28th day of February, 1975, and the Decision referred to in paragraph 1 of Article 9 of the Agreement and, accordingly, the Minister may make, on behalf of the State, contracts of guarantee with the Bank.

  Uimhir 1 de 1976: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOME (CONARTHAÍ RÁTHAÍOCHTA IDIR AN STÁT AGUS AN BANC EORPACH INFHEISTÍOCHTA), 1976

 94. #1310160

  (7) (a) San alt seo ciallaíonn “an Comhaontú” an comhaontú dar teideal COMHAONTú IDIR COISTE CAIDRIMH FOIRNE NA mBANC, THAR CEANN A BHALL-BHANC AGUS COMHLACHAS BANC-OIFIGEACH éIREANN, THAR CEANN A CHOMHALTAí ATá AR FOSTú AG NA BAINC I bPOBLACHT NA héIREANN MAIDIR LE hATHBHREITHNIú TUARASTAL OIFIGEACH BAINC—

  (7) ( a ) In this section "the Agreement" means the agreement entitled AN AGREEMENT BETWEEN THE BANKS' STAFF RELATIONS COMMITTEE, ON BEHALF OF ITS MEMBER BANKS AND THE IRISH BANK OFFICIALS' ASSOCIATION, ON BEHALF OF ITS MEMBERS EMPLOYED BY THE BANKS IN THE REPUBLIC OF IRELAND ON THE REVISION OF SALARIES OF BANK OFFICIALS which was—

  Uimhir 18 de 1976: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1976

 95. #1311440

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN STÁT DO GHLACADH LEIS AN gCOMHAONTÚ, A SINÍODH I bPÁRAS THAR CEANN AN STÁIT AN 9ú LÁ D'AIBREÁN, 1975, AG BUNÚ CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS DE CHUID NA hEAGRAÍOCHTA UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN AN STÁT D'AINMNIÚ BANC CEANNAIS NA hÉIREANN CHUN CRÍCHE AN CHOMHAONAITHE SIN AGUS CHUN AN BANC SIN D'FHEIDHMIÚ FEIDHMEANNA ÁIRITHE THAR CEANN AN STÁIT I nDÁIL LEIS AN gCOMHAONTÚ SIN, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ) A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO MAKE PROVISION WITH RESPECT TO ACCEPTANCE BY THE STATE OF THE AGREEMENT, SIGNED IN PARIS ON BEHALF OF THE STATE ON THE 9th DAY OF APRIL, 1975, ESTABLISHING A FINANCIAL SUPPORT FUND OF THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, TO PROVIDE FOR THE DESIGNATION BY THE STATE OF THE CENTRAL BANK OF IRELAND FOR THE PURPOSE OF THAT AGREEMENT AND FOR THE EXERCISE BY THAT BANK ON BEHALF OF THE STATE OF CERTAIN FUNCTIONS IN RELATION TO THAT AGREEMENT, AND TO PROVIDE FOR MATTERS (INCLUDING PAYMENTS) RELATED TO THE AFORESAID MATTERS.

  Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976

 96. #1328173

  “Comhaontaíonn na Rialtais a bhfuil an Comhaontú seo sínithe thar a gceann mar a leanas:

  "The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 97. #1339339

  ACHT D'FHORMHEAS TÉARMAÍ AN CHOMHAONTAITHE IDIR COMHPHOBAL EACNAMAÍOCHTA NA hEORPA AGUS AN BHEILG, AN DANMHAIRG, POBLACHT CHÓNAIDHME NA GEARMÁINE, AN FHRAINC, ÉIRE, AN IODÁIL, LUCSAMBURG, AN ÍSILTÍR, AN RÍOCHT AONTAITHE, BALLSTÁIT AN CHOMHPHOBAIL SIN, AR THAOBH AMHÁIN, AGUS AN COMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, AR AN TAOBH EILE, A RINNEADH SA BHRUISÉIL AN 2ú LÁ DE BHEALTAINE, 1978, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ) A BHAINEANN LEIS AN gCOMHAONTÚ SIN.

  AN ACT TO APPROVE OF THE TERMS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND BELGIUM, DENMARK, THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, FRANCE, IRELAND, ITALY, LUXEMBOURG, THE NETHERLANDS, THE UNITED KINGDOM, MEMBER STATES OF THAT COMMUNITY, ON THE ONE HAND, AND THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION, ON THE OTHER HAND, DONE AT BRUSSELS ON THE 2nd DAY OF MAY, 1978, AND TO PROVIDE FOR MATTERS (INCLUDING PAYMENTS) RELATED TO THAT AGREEMENT.

  Uimhir 20 de 1978: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA (CUNTAS GNÍOMHAÍOCHTA SPEISIALTA), 1978

 98. #1339347

  ciallaíonn “an Comhaontú” an Comhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus an Bheilg, an Danmhairg, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, an Fhrainc, Éire, an Iodáil, Lucsamburg, an Ísiltír, an Ríocht Aontaithe, Ballstáit an Chomhphobail sin, ar thaobh amháin, agus an Comhlachas Forbartha Idirnáisiúnta, ar an taobh eile, a rinneadh sa Bhruiséil an 2ú lá de Bhealtaine, 1978, agus a bhfuil a théacs leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the Agreement" means the Agreement between the European Economic Community and Belgium, Denmark, the Federal Republic of Germany, France, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom, Member States of that Community, on the one hand, and the International Development Association, on the other hand, done at Brussels on the 2nd day of May, 1978 of which the text is set out in the Schedule to this Act;

  Uimhir 20 de 1978: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA (CUNTAS GNÍOMHAÍOCHTA SPEISIALTA), 1978

 99. #1348554

  —(1) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, más cuí leo é dá rogha féin, comhaontú a dhéanamh leis an Stocmhargadh—Éireannach nó le daoine ag gníomhú thar ceann an Stocmhargaidh—Éireannach (dá ngairtear “na páirtithe eile sa chomhaontú” anseo feasta san alt seo) chun an dleacht stampa is inmhuirearaithe faoin gceannteideal “CON-VEYANCE or TRANSFER on sale of any stocks or marketable securities” sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1970 , ar cibé ionstraimí a bheidh sonraithe sa chomhaontú a imshocrú de réir forálacha an ailt seo.

  —(1) The Revenue Commissioners may, if they in their discretion so think proper, enter into an agreement with, or with persons acting on behalf of, the Stock Exchange—Irish (hereinafter in this section referred to as "the other parties to the agreement") for the composition, in accordance with the provisions of this section, of the stamp duty chargeable under the heading "CONVEYANCE or TRANSFER on sale of any stocks or marketable securities" in the First Schedule to the Finance Act, 1970 , on such instruments as may be specified in the agreement.

  Uimhir 11 de 1979: AN tACHT AIRGEADAIS, 1979

 100. #1386714

  ciallaíonn “an Comhaontú” an comhaontú idirnáisiúnta a rinneadh sa Ghinéiv an 27ú lá de Mheitheamh, 1980, chun ciste a bhunú ar a dtabharfar an Comhchiste do Thráchtearraí agus a síníodh thar ceann an Stáit an 24ú lá d'Fheabhra, 1981, agus a bhfuil an téacs de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the Agreement" means the international agreement done at Geneva on the 27th day of June, 1980, for the establishment of a fund to be known as the Common Fund for Commodities and signed on behalf of the State on the 24th day of February, 1981, of which the text is set out in the Schedule to this Act;

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 101. #1423523

  (vii) ráiteas a mheasann an tAire a bheith leordhóthanach maidir le haon chomhaontú nó comhshocraíocht a bheidh déanta nó a bheartaítear a dhéanamh ag iontaobhaí, nó thar ceann iontaobhaí, na scéime nó ag an duine a bhainistíonn an scéim, nó thar a cheann, chun scaireanna ar íocadh astu le hairgead ón gciste a aistriú go hainmneacha rannpháirtithe ag deireadh na tréimhse cúig bliana dar tús dáta a n-eisiúna nó chun leanúint de bhainistí na scaireanna sin faoin scéim tar éis an tréimhse cúig bliana sin a bheith caite, nó, in éagmais comhaontú nó comhshocraíochta den sórt sin, ráiteas ina thaobh sin a mheasann an tAire a bheith leordhóthanach agus a thagraíonn d'fhorálacha alt 6 den Acht seo,

  (vii) a statement which the Minister considers to be adequate regarding any agreement or arrangement made or proposed to be made by or on behalf of the trustee of or the person managing the scheme for the transfer of shares paid for with moneys from the fund into the names of participants on the expiration of the period of five years beginning on the date of their issue or for the continued management under the scheme of such shares after such period of five years has expired, or, in case there is no such agreement or arrangement, a statement in that regard which the Minister considers to be adequate and referring to the provisions of section 6 of this Act,

  Uimhir 16 de 1985: AN tACHT UM CHISTÍ INFHEISTÍOCHTA AINMNITHE, 1985

 102. #1512642

  (c) beidh sé sínithe ag an bhfostóir, nó thar ceann an fhostóra, mar chomhartha go gcomhaontaíonn sé leis an togra, agus

  ( c ) be signed by or on behalf of the employer signifying agreement to the proposal, and

  Uimhir 25 de 1990: ACHT NA bPINSEAN, 1990

 103. #1571965

  Comhaontaíonn na Rialtais a bhfuil an Comhaontú seo sínithe thar a gceann mar a leanas:

  The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

  Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999

 104. #1579450

  (c) comhairle a thabhairt don Aire maidir le héifeacht ghiniúint an leictreachais i ndáil le hinmharthanacht, agus maidir le comhaontuithe idirnáisiúnta ar an gcomhshaol ar páirtí iontu an Stát nó a dtagann an Stát chun bheith ina pháirtí iontu,

  (c) to advise the Minister on the impact of electricity generation in relation to sustainability, and international agreements on the environment to which the State is or becomes a party,

  Uimhir 23 de 1999: AN tACHT UM RIALÁIL LEICTREACHAIS, 1999

 105. #1658067

  i gcás ina ndéantar lamháltais nó oibleagáidí eile a athchothromú faoi fhorálacha maidir le bearta cosanta i gcomhaontuithe trádála idirnáisiúnta, beidh beart an Aontais coibhéiseach tríd is tríd le leibhéal na lamháltas nó na n-oibleagáidí eile a ndéanann an beart cosanta difear dóibh, i gcomhréir le coinníollacha Chomhaontú EDT maidir le Bearta Cosanta nó coinníollacha na bhforálacha maidir le bearta cosanta i gcomhaontuithe trádála idirnáisúnta eile, lena n-áirítear comhaontuithe réigiúnacha nó déthaobhacha, faoina gcuirtear an beart cosanta i bhfeidhm.

  in the case of rebalancing of concessions or other obligations under provisions on safeguards in international trade agreements, the Union's action shall be substantially equivalent to the level of concessions or other obligations affected by the safeguard measure, in accordance with the conditions of the WTO Agreement on Safeguards or of the provisions on safeguards in other international trade agreements, including regional or bilateral agreements, under which the safeguard measure is applied;

  Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorghníomhú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 3286/94 ón gComhairle lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail i réimse an chomhbheartais tráchtála d'fhonn feidhmiú chearta an Chomhphobail faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála

 106. #1659402

  ciallaíonn “Comhaontú” an comhaontú maidir le haistriú agus le frithpháirtiú ranníocaíochtaí chuig an gCiste;

  Agreement’ means the agreement on the transfer and mutualisation of contributions to the Fund;

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 107. #1664549

  I gcás ina ngairfidh BEI ar ráthaíocht AE i gcomhréir le Comhaontú CEIS, íocfaidh an tAontas ar éileamh i gcomhréir le téarmaí an Chomhaontaithe sin.

  Where the EIB calls on the EU guarantee in accordance with the EFSI Agreement, the Union shall pay on demand in accordance with the terms of that Agreement.

  Rialachán (AE) 2015/1017 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2015 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha

 108. #1669500

  Comhaontú Inmheánach idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, maidir le cúnamh ón Aontas Eorpach a mhaoiniú faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil don tréimhse 2014 go 2020, i gcomhréir le Comhaontú Compháirtíochta ACC-AE, agus maidir le cúnamh airgeadais a leithdháileadh do na Tíortha agus Críocha Thar Lear a bhfuil feidhm ag Cuid a Ceathair den Chomhaontú ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leo (IO L 210, 6.8.2013, lch. 1).

  Internal Agreement between the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council, on the financing of European Union aid under the multiannual financial framework for the period 2014 to 2020, in accordance with the ACP-EU Partnership Agreement and on the allocation of financial assistance for the Overseas Countries and Territories to which Part Four of the Treaty on the Functioning of the European Union applies (OJ L 210, 6.8.2013, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meán Fómhair 2017 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI

 109. #1676343

  Is iomchuí soiléirithe teicniúla áirithe a dhéanamh i ndáil lena bhfuil sa chomhaontú faoi bhainistiú CEIS, agus maidir le deonú ráthaíocht AE agus maidir leis na hionstraimí atá cumhdaithe ag an gcomhaontú, lena n-áirítear cumhdach do riosca ó ráta malartaithe airgeadraí i gcásanna áirithe.

  It is appropriate to make certain technical clarifications in relation to the content of the agreement on the management of the EFSI, on the granting of the EU guarantee and on the instruments covered by the agreement, including coverage for currency exchange rate risk in certain situations.

  Rialachán (AE) 2017/2396 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach

 110. #1688126

  ar fheithiclí cláraithe le comhaontú ó shealbhóir dheimhniú clárúcháin na feithicle.

  on registered vehicles with the agreement of the holder of the vehicle registration certificate.

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 111. #1719704

  Cónaidhm na hEilvéise, ar bhonn comhaontú déthaobhach a bheidh le cur i gcrích leis an tír sin;

  the Swiss Confederation, on the basis of a bilateral agreement to be concluded with that country;

  Rialachán (AE) 2018/1475 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 lena leagtar síos creat dlíthiúil an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 agus Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE

 112. #1727272

  Foláireamh faoi náisiúnach tríú tír, ar tairbhí é i dtaca leis an gceart saorghluaiseachta laistigh den Aontas, i gcomhréir le Treoir 2004/38/CE nó le comhaontú arna dhéanamh idir an tAontas nó idir an tAontas gona Bhallstáit ar thaobh amháin, agus tríú tír ar an taobh eile, beidh sé i gcomhréir leis na rialacha a glacadh agus an treoir sin nó an comhaontú á gcur chun feidhme.

  An alert on a third-country national who is a beneficiary of the right of free movement within the Union in accordance with Directive 2004/38/EC or with an agreement between the Union or the Union and its Members States on the one hand, and a third country on the other hand, shall be in conformity with the rules adopted in implementation of that Directive or agreement.

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006

 113. #1729200

  Ba cheart maoiniú Oifig BEREC a bheith faoi réir comhaontú ón údarás buiséadach mar atá leagtha amach i bpointe 31 den Chomhaontú Idir-Institiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar i gcúrsaí buiséid agus bainistíocht fhónta airgeadais.

  The financing of the BEREC Office should be subject to an agreement by the budgetary authority as set out in point 31 of the Inter-institutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management.

  Rialachán (AE) 2018/1971 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) agus Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC) lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/2120 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1211/2009Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 114. #1757220

  Tiocfar ar an gcomhaontú ar bhonn malartú faisnéise forlíontaí.

  The agreement shall be reached on the basis of the exchange of supplementary information.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 115. #1767613

  (1)Leagtar síos leis an Rialachán seo imchlúdach airgeadais don chlár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027 arb éard a bheidh ann an príomh-mhéid tagartha, de réir bhrí [tagairt le nuashonrú de réir mar is iomchuí de réir an chomhaontaithe idirinstitiúidigh nua: pointe 17 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir leis an smacht buiséadach, le comhar in ábhair bhuiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais 47 ], do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle le linn an nós imeachta bhuiséadaigh bhliantúil.

  (1)This Regulation lays down a financial envelope for the Digital Europe programme for the period 2021-2027 which is to constitute the prime reference amount, within the meaning of [reference to be updated as appropriate according to the new inter-institutional agreement: point 17 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management 47 ], for the European Parliament and the Council during the annual budgetary procedure.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027

 116. #1768900

  Is é an méid atá luaite don chlár sonrach dá dtagraítear in Airteagal 1(3)(a) an príomh-mhéid tagartha, de réir bhrí [tagairt le nuashonrú de réir mar is iomchuí de réir an chomhaontaithe nua idirinstitiúideach: pointe 17 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir leis an smacht buiséadach, le comhar in ábhair bhuiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais 17 ], do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle le linn an nós imeachta bhuiséadaigh bhliantúil.

  The amount indicated for the specific programme referred to in Article 1(3)(a) is to constitute the prime reference amount, within the meaning of [reference to be updated as appropriate according to the new inter-institutional agreement: point 17 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management 17 ], for the European Parliament and the Council during the annual budgetary procedure.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 117. #1769877

  I gcás ina dtiocfaidh an Comhaontú cumhacht don Chomhchoiste gníomhartha a ghlacadh a bhfuil éifeachtaí dlíthiúla leo, lena náirítear chun críocha an Comhaontú a mhodhnú maidir le heilimintí neamhriachtanacha, déanfar na seasaimh a ghlacfar thar ceann an Aontais sa Chomhchoiste a leagan síos i gcomhréir leis an nós imeachta arna leagan amach in Airteagal 218(9) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

  Where the Joint Committee is empowered by the Agreement to adopt acts having legal effects, including for the purposes of modifying the Agreement on non-essential elements, the positions to be taken on the Union's behalf in the Joint Committee are to be established in accordance with the procedure set out in Article 218(9) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 118. #1770001

  Tá an comhaontú bunaithe ar Airteagal 50(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  The agreement is based on the Article 50(2) of the TEU.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 119. #1770035

  Eiseoidh an Comhchoiste tuarascáil bhliantúil ar fheidhmiú an Chomhaontaithe.

  The Joint Committee will issue an annual report on the functioning of the Agreement.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 120. #1770123

  Tuarascáil bhliantúil ar fheidhmiú an Chomhaontaithe a ullmhú agus a ghlacadh.

  Preparation and adoption of an annual report on the functioning of the Agreement.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 121. #1772561

  An 25 Samhain 2018, d'fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach an Comhaontú um Tharraingt Siar agus d'fhormheas siad an Dearbhú Polaitiúil.

  On 25 November 2018, the European Council endorsed the Withdrawal Agreement and approved the Political Declaration.

  Cinneadh (AE) 2019/476 ón gComhairle Eorpach, arna dhéanamh i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe, an 22 Márta 2019 lena gcuirtear síneadh leis an tréimhse faoi Airteagal 50(3)CAE

 122. #1773638

  i gcás ina ndéanann comhaontú soláthair foráil chun táirgí a sheachadadh ar bhonn rialta:

  where the supply agreement provides for the delivery of products on a regular basis:

  Treoir (AE) 2019/633 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cleachtais éagóracha trádála sa chaidreamh gnólacht le gnólacht i slabhra an tsoláthair talmhaíochta agus bia

 123. #1773642

  i gcás nach ndéantar foráil sa chomhaontú soláthair do tháirgí a sheachadadh ar bhonn rialta:

  where the supply agreement does not provide for the delivery of products on a regular basis:

  Treoir (AE) 2019/633 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cleachtais éagóracha trádála sa chaidreamh gnólacht le gnólacht i slabhra an tsoláthair talmhaíochta agus bia

 124. #1820271

  In imthosca ina bhfuil gá le foirne bainistithe teorainneacha ón mbuanchór a imscaradh i dtríú tír ina bhfeidhmeoidh na baill de na foirne cumhachtaí feidhmiúcháin, tabharfaidh an tAontas comhaontú stádais, a tharraingeofar suas ar bhonn an tsamhail-chomhaontaithe stádais dá dtagraítear in Airteagal 76(1), i gcrích leis an tríú tír lena mbaineann ar bhonn Airteagal 218 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE).

  In circumstances requiring the deployment of border management teams from the standing corps to a third country where the members of the teams will exercise executive powers, a status agreement drawn up on the basis of the model status agreement referred to in Article 76(1) shall be concluded by the Union with the third country concerned on the basis of Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 125. #1824457

  An 21 Deireadh Fómhair 2019, ghlac an Chomhairle Cinneadh (AE) 2019/1750 lena leasaítear Cinneadh (AE) 2019/274 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach an Chomhaontuithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (“an Comhaontú”).

  On 21 October 2019, the Council adopted Decision (EU) 2019/1750 , amending Decision (EU) 2019/274 regarding the signing, on behalf of the European Union and of the European Atomic Energy Community, of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (‘Agreement’).

  Cinneadh (AE) 2020/135 ón gComhairle an 30 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 126. #1825143

  Ba cheart an Comhaontú a fhormheas thar ceann an Aontais,

  The Agreement should be approved on behalf of the Union,

  Cinneadh (AE) 2020/255 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí

 127. #1825146

  Leis seo, déantar an Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí (an “Comhaontú”) a fhormheas thar ceann an Aontais.

  The Agreement between the European Union and the Government of the People’s Republic of China on certain aspects of air services (the ‘Agreement’) is hereby approved on behalf of the Union.

  Cinneadh (AE) 2020/255 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí

 128. #1827509

  I gcomhréir leis an nós imeachta dá bhforáiltear sna comhaontuithe nó sna prótacail ar an gcaidreamh iascaigh leis an Iorua agus le hOileáin Fharó, bhí comhairliúcháin maidir le cearta iascaireachta ag an Aontas leis na comhpháirtithe sin.

  In accordance with the procedure provided for in the agreements or protocols on fisheries relations with Norway and the Faroe Islands, the Union has held consultations on fishing rights with those partners.

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 129. #1830510

  Comhaontú an 29 Eanáir 1969 maidir le ranníocaíochtaí slándála sóisialta a bhailiú agus a ghnóthú.

  The Agreement of 29 January 1969 on the collection and recovery of social security contributions

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 130. #1830528

  Comhaontú an 28 Eanáir 1961 maidir le ranníocaíochtaí slándála sóisialta a ghnóthú.

  The Agreement of 28 January 1961 on the recovery of social security contributions

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 131. #1830559

  Comhaontú an 3 Aibreán 2000 maidir le ranníocaíochtaí slándála sóisialta a bhailiú agus a ghnóthú.

  The Agreement of 3 April 2000 on the collection and recovery of social security contributions

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 132. #1830562

  Comhaontú an 14 Deireadh Fómhair 1975 maidir le ranníocaíochtaí slándála sóisialta a bhailiú agus a ghnóthú.

  The Agreement of 14 October 1975 on the collection and recovery of social security contributions

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 133. #1830834

  an Comhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch ( 4 ), an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Cónaidhm na hEilvéise den pháirt eile, maidir le saorghluaiseacht daoine ( 5 ), agus comhaontuithe eile ina bhfuil tagairt do Rialachán (CE) Uimh. 574/72, go dtí go ndéanfar na comhaontuithe sin a leasú ar bhonn an Rialacháin cur chun feidhme.

  the Agreement on the European Economic Area ( 9 ), the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons ( 10 ) and other agreements containing a reference to Regulation (EEC) No 574/72, until such time as those agreements are amended on the basis of the implementing Regulation.

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 134. #1836798

  an comhaontú maidir le cur chun feidhme Airteagal VII den Chomhaontú Ginearálta ar Tharaifí agus Thrádáil;

  the agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade;

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 135. #1847307

  I gcás ina dtiocfaidh na reachtóirí ar chomhaontú maidir leis an togra seo gan aon dealraitheacht go fóill go mbeidh comhaontú ann go luath maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin lena mbunaítear an víosa chamchuairte, níor cheart na forálacha sa togra seo a bhaineann leis an víosa chamchuairte atá beartaithe (Airteagail 3(7), 12(3) agus 18(6)) a ghlacadh láithreach ach ba cheart iad a chur isteach níos moille trí leasú ar an gCód Víosa nuair a bheadh comhaontú ann maidir leis an togra le haghaidh víosa camchuairte.

  In case the legislators reach agreement on the present proposal before there is prospect of imminent agreement on the proposal for a Regulation establishing the touring visa, the provisions in this proposal relating to the envisaged touring visa (Articles 3(7), 12(3), 18(6)) should not be maintained for adoption but be inserted later by an amendment to the Visa Code when agreement on the touring visa proposal has eventually been reached.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 136. #1850372

  Ag an tríú cruinniú trípháirteach tháinig na comhreachtóirí ar chomhaontú maidir le téacs comhréitigh.

  At the third trilogue the co-legislators reached agreement on a compromise text.

  Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: An seasamh (AE) Uimh. 4/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh ag féachaint leis an Rialacháon ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais chineálcheadaithe chun an córas eCall, bunaithe ar an tseirbhís 112, a chur in úsáid agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE

 137. #1850553

  An 10 Feabhra 2015, tháinig an Chomhairle ar chomhaontú polaitiúil maidir leis na téacsanna athbhreithnithe.

  On 10 February 2015 the Council reached a political agreement on the revised texts.

  Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: Seasamh (AE) Uimh. 8/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfar Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1781/2006

 138. #1858205

  Déanfaidh Cathaoirligh agus rapóirtéirí an choiste fhreagraigh agus aon choistí comhlachaithe a sheiceáil i gcomhpháirt le chéile, i gcomhréir le hAirteagal 218(10) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, go ndéanann an Chomhairle, an Coimisiún, agus Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála faisnéis iomlán a sholáthar láithreach agus go rialta don Pharlaimint, ar bhonn rúnda más gá sin, ag gach céim de na hullmhúcháin don chaibidlíocht, den chaibidlíocht féin agus de thabhairt i gcrích comhaontuithe idirnáisiúnta, lena n-áirítear an dréacht-téacs de threoracha caibidlíochta agus an téacs críochnaitheach de na treoracha sin de réir mar a ghlactar iad, chomh maith leis an bhfaisnéis a bhaineann le cur i bhfeidhm na gcomhaontuithe sin.

  The Chairs and rapporteurs of the committee responsible, and of any associated committees, shall jointly check that, in accordance with Article 218(10) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy immediately and regularly provide Parliament with full information, if necessary on a confidential basis, at all stages of the preparations for the negotiation, the negotiation and the conclusion of international agreements, including information on the draft and the finally adopted text of negotiating directives, as well as information relating to the implementation of those agreements.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 139. #329483

  Dearbhú a bhaineann le cinneadh polaitiúil na Comhairle Eorpaí maidir leis an dréacht-Chinneadh i ndáil le comhdhéanamh Pharlaimint na hEorpa

  Declaration on the political agreement by the European Council concerning the draft Decision on the composition of the European Parliament

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 140. #332425

  sa chéad abairt den chéad mhír d'Airteagal 6, scriostar ‘ar bhonn an Chomhaontaithe arna shíniú i Lucsamburg ar an 19 Nollaig 1996’;

  at the end of the first sentence of the first paragraph of Article 6, the words ‘on the basis of the Agreement signed in Luxembourg on 19 December 1996’ shall be deleted;

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 141. #332639

  an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, arna shíniú sa Bhruiséil an 19 Deireadh Fómhair 2005,

  the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Brussels on 19 October 2005,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 142. #458889

  Is ar bhonn ráithiúil a thuairisceoidh an Coimisiún do na hIasachtóirí maidir leis na héilimh agus na dliteanais a bheidh gan íoc faoin gComhaontú Saoráide Iasachta.

  The Commission shall report to the Lenders on the outstanding claims and liabilities under the Loan Facility Agreement on a quarterly basis.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 143. #521901

  Faoi phointe 49 den Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le smacht buiséadach agus bainistíocht fhónta airgeadais, tugann an Coimisiún tuairisc don údarás buiséadach uair sa bhliain ar na hionstraimí airgeadais.

  Under point 49 of the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and sound financial management, the Commission reports to the budgetary authority once a year on the financial instruments.

  Rialachán (AE) Uimh. 670/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2012 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE lena mbunaítear Clár Réime Iomaíochais agus Nuálaíochta (2007-2013) agus Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

 144. #566953

  an ráta dleachta custaim NBF a chuirtear i bhfeidhm maidir leis an táirge atá in éifeacht an lá díreach roimh dháta theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe.

  the MFN applied rate of customs duty on the product in effect on the day immediately preceding the date of entry into force of the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 145. #631826

  Dheimhnigh Coiste Pharlaimint na hEorpa um Iompar agus um Thurasóireacht (TRAN) an comhaontú freisin an 11 Feabhra 2014, agus chuige sin, sheol sí litir chuig Cathaoirleach Choiste na mBuanionadaithe.

  The European Parliament Committee on Transport and Tourism (TRAN) also confirmed the agreement on 11 February 2014, and to this effect addressed a letter to the Chairman of the Permanent Representatives Committee.

  Seasamh (AE) Uimh. 8/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE Arna ghlacadh ag an gComhairle an 24 Márta 2014

 146. #637836

  Tá fáilte ag an gCoimisiún roimh an gcomhaontú polaitiúil maidir le téacs comhréitigh ar tháinig an Chomhairle agus coiste ENVI na Parlaiminte air an 9 Nollaig 2013.

  The Commission welcomes the political agreement on a compromise text reached on 9 December 2013 by the Council and the ENVI committee of the Parliament.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle maidir le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leibhéal fuaime mótarfheithiclí a ghlacadh /* COM/2014/0107 final - 2011/0409 (COD) */

 147. #686475

  an Comhaontú idir Poblacht na Laitvia, Poblacht na hEastóine agus Poblacht na Liotuáine maidir le Cúnamh Dlíthiúil agus Comhbhaintí Dlíthiúla, a síníodh i dTaillinn an 11 Samhain 1992;

  the Agreement between the Republic of Latvia, the Republic of Estonia and the Republic of Lithuania on Legal Assistance and Legal Relationships, signed at Tallinn on 11 November 1992;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 148. #695324

  D'fhonn cosaint trádmharcanna a neartú agus góchumadh a chomhrac ar bhealach níos éifeachtaí agus ar bhealach atá i gcomhréir le hoibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais faoi chreat na hEagraíochta Trádála Domhanda (EDT), go háirithe Airteagal V den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) a bhaineann le saoirse idirthurais agus, i ndáil le cógais chineálacha, faoin “Dearbhú maidir le Comhaontú TRIPS agus sláinte phoiblí” a ghlac Comhdháil Airí EDT in Doha an 14 Samhain 2001, ba cheart go mbeadh dílseánach trádmhairc de chuid AE i dteideal cosc a chur ar thríú páirtithe earraí a thabhairt isteach san Aontas, i gcúrsa trádála, nach scaoiltear le haghaidh saorchúrsaíochta ansin, i gcás ina dtagann earraí den sórt sin ó thríú tíortha agus ina mbíonn trádmharc orthu, gan údarú, atá comhionann nó atá comhionann go bunúsach leis an trádmharc de chuid AE a cláraíodh i leith earraí den sórt sin.

  In order to strengthen trade mark protection and combat counterfeiting more effectively, and in line with international obligations of the Union under the framework of the World Trade Organisation (WTO), in particular Article V of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) on freedom of transit and, as regards generic medicines, the ‘Declaration on the TRIPS Agreement and public health’ adopted by the Doha WTO Ministerial Conference on 14 November 2001, the proprietor of an EU trade mark should be entitled to prevent third parties from bringing goods, in the course of trade, into the Union without being released for free circulation there, where such goods come from third countries and bear without authorisation a trade mark which is identical or essentially identical with the EU trade mark registered in respect of such goods.

  Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 149. #696799

  Ráiteas ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gCoimisiún ar thráth glactha an Chomhaontaithe idirinstitiúidigh maidir le reachtóireacht níos fearr an 13 Aibreán 2016

  Statement of the European Parliament and of the Commission on the occasion of the adoption of the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016

  Ráiteas ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gCoimisiún ar thráth glactha an Chomhaontaithe idirinstitiúidigh maidir le reachtóireacht níos fearr an 13 Aibreán 2016

 150. #709619

  Leis an gcomhaontú lena mbunaítear foireann chomhpháirteach um imscrúdú, cinnfear na coinníollacha a bhaineann le rannpháirtíocht bhaill foirne Europol sa bhfoireann, agus áiritheofar ann faisnéis maidir leis na rialacha i ndáil le dliteanas.

  The agreement setting up a joint investigation team shall determine the conditions relating to the participation of the Europol staff in the team, and shall include information on the rules on liability.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 151. #723987

  Dearbhú a bhaineann le cinneadh polaitiúil na Comhairle Eorpaí maidir leis an dréacht-Chinneadh i ndáil le comhdhéanamh Pharlaimint na hEorpa

  Declaration on the political agreement by the European Council concerning the draft Decision on the composition of the European Parliament

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 152. #750161

  D'fhonn cosaint trádmharcanna a áirithiú agus gó chumadh a chomhrac ar bhealach éifeachtach agus ar bhealach atá i gcomhréir le hoibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais faoi chreat na hEagraíochta Trádála Domhanda (EDT), go háirithe Airteagal V den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) a bhaineann le saoirse idirthurais agus, i ndáil le cógais chineálacha, faoin “Dearbhú maidir le Comhaontú TRIPS agus sláinte phoiblí” a ghlac Comhdháil Airí EDT in Doha an 14 Samhain 2001, ba cheart go mbeadh dílseánach trádmhairc de chuid AE i dteideal cosc a chur ar thríú páirtithe earraí a thabhairt isteach san Aontas, i gcúrsa trádála, nach scaoiltear le haghaidh saorchúrsaíochta ansin, i gcás ina dtagann earraí den sórt sin ó thríú tíortha agus ina mbíonn trádmharc orthu, gan údarú, atá comhionann nó atá comhionann go bunúsach leis an trádmharc de chuid AE a cláraíodh i leith earraí den sórt sin.

  In order to ensure trade mark protection and combat counterfeiting effectively, and in line with international obligations of the Union under the framework of the World Trade Organisation (WTO), in particular Article V of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) on freedom of transit and, as regards generic medicines, the ‘Declaration on the TRIPS Agreement and public health’ adopted by the Doha WTO Ministerial Conference on 14 November 2001, the proprietor of an EU trade mark should be entitled to prevent third parties from bringing goods, in the course of trade, into the Union without being released for free circulation there, where such goods come from third countries and bear without authorisation a trade mark which is identical or essentially identical with the EU trade mark registered in respect of such goods.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 153. #811645

  (8) I gcás nách údarás áitiúil an seana-ghnóthaire íocfidh an gnóthaire nua leis an mBord laistigh de ráithe tar éis dáta an orduithe dhílsiúcháin no, má sé an Bord féin an gnóthaire nua, cuirfe sé isteach i gcuntas fé leith suim is có-ionann leis an méid is luach cothrom ar dháta an orduithe dhílsiúcháin don ghnó (maraon leis an méid de mhaoin, de shócmhainní, agus d'fhiachaisí uile an ghnótha a haistreofar chun an ghnóthaire nua no a cuirfar air leis an ordú dílsiúcháin) mar ghnó-ar-siúl agus le hús ar an luach cothrom san o dháta an orduithe dhílsiúcháin do réir ráta chúig per cent. per annum agus, mara gcó-aontuítear ar an luach cothrom san, socrófar é ag eadarscánaí ar a gcó-aontóidh an seana-ghnóthaire agus an gnóthaire nua no, mara gcó-aontuítear amhlaidh, a cheapfidh an Ard-Chúirt, agus chó luath agus is féidir é tar éis an tsuim sin do bheith íoctha no curtha isteach i gcuntas fé leith amhlaidh déanfidh an Bord, as an airgead a híocfar leis no a chuirfe sé isteach i gcuntas fé leith amhlaidh, gach morgáiste agus muirear a dhineann deifir don ghnó no d'aon chuid de mhaoin no de shócmhainní an ghnótha ar dháta an orduithe dhílsiúcháin do ghlana chó fada agus is leor chuige sin an t-airgead san agus déanfa sé a mbeidh fágtha (más ann do) den airgead san d'íoc leis an seana-ghnóthaire.

  (8) Whenever the former undertaker is not a local authority the new undertaker shall within three months after the date of the vesting order pay to the Board or, if the Board is itself the new undertaker, shall put to a separate account a sum equal to the fair value on the date of the vesting order of the undertaking (with all the property, assets, and liabilities thereof transferred to or imposed on the new undertaker by the vesting order) as a going concern and interest on such fair value from the date of the vesting order at the rate of five per cent. per annum, such fair value to be fixed, in default of agreement, by an arbitrator agreed upon by the former undertaker and the new undertaker or failing such agreement appointed by the High Court, and as soon as may be after such payment or putting to a separate account the Board shall out of the moneys so paid to it or put to a separate account by it discharge so far as such moneys are sufficient for that purpose all mortgages and charges affecting the undertaking or any of the property or assets thereof on the date of the vesting order and shall pay the residue (if any) of such moneys to the former undertaker.

  Uimhir 27 de 1927: ACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR), 1927

 154. #1066618

  (ii) coinníoll i leith athiontrála má sháraíonn an léasaí, nó má fhágann an léasaí gan comhlíonadh, aon chúnant ar thaobh an léasaí nó aon choinníoll nó aon chomhaontú dá mbeidh sa léas.

  (ii) a proviso for re-entry on the breach, non-performance or non-observance by the lessee of any covenant on the lessee's part, condition or agreement contained in the lease.

  Uimhir 25 de 1954: AN tACHT MAOINE STÁIT, 1954

 155. #1104401

  —(1) Tiocfaidh na fo-ailt ina dhiaidh seo den alt seo i ngníomh an lá a shíneofar an Comhaontú thar ceann an Rialtais.

  —(1) The subsequent subsections of this section shall come into operation on the day on which the Agreement is signed on behalf of the Government.

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 156. #1132182

  —(1) Tiocfaidh na fo-ailt ina dhiaidh seo den alt seo i ngníomh an lá a shíneofar an Comhaontú thar ceann an Rialtais.

  —(1) The subsequent subsections of this section shall come into operation on the day on which the Agreement is signed on behalf of the Government.

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 157. #1186345

  Aon uair a rithfear rún mar a dúradh déanfaidh na stiúrthóirí gach uile leithreasú agus cur chun feidhme ar na brabúis neamhroinnte ar beartaíodh leis an rún sin iad a chaipitliú, agus gach uile leithroinnt agus eisiúint ar scaireanna nó bintiúir láníoctha, más ann, agus i gcoitinne déanfaidh siad gach uile ghníomh agus rud is gá chun éifeacht a thabhairt dóibh sin, agus beidh lánchumhacht ag na stiúrthóirí cibé socrú is cuí leo a dhéanamh i gcás scaireanna nó bintiúir a dtarlóidh dóibh bheith indáilte ina gcodáin (agus, go háirithe, gan dochar do ghinearáltacht a bhfuil anseo roimhe seo, chun na scaireanna nó na bintiúir atá in ionannas leis na codáin sin a dhíol, agus fáltas glan an díola sin a dháileadh ar na comhaltaí a mbeadh teideal acu, murach sin, chun na gcodán sin i gcionúireachtaí cuí) agus fairis sin chun a údarú do dhuine ar bith comhaontú a dhéanamh leis an gcuideachta thar ceann na gcomhaltaí uile a bheidh i gceist chun go leithroinnfear ar na comhaltaí sin faoi seach, agus iad i gcreidiúint dóibh mar scaireanna nó bintiúir láníoctha, aon scaireanna nó bintiúir sa bhreis a dtiocfaidh siad ina dteideal ar an gcaipitliú sin a dhéanamh nó, de réir mar is gá sa chás, chun go n-íocfar, trína gcionúireachtaí faoi seach de na brabúis ar beartaíodh le rún iad a chaipitliú a chur chun feidhme ina leith, na suimeanna a bheidh fágtha gan íoc ar a scaireanna láithreacha, agus beidh aon chomhaontú a dhéanfar faoin údarás sin ina chomhaontú éifeachtach agus ina cheangal ar gach comhalta den sórt sin.

  Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the directors shall make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby and all allotments and issues of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effect thereto with full power to the directors to make such provision as they shall think fit for the case of shares or debentures becoming distributable in fractions (and, in particular, without prejudice to the generality of the foregoing, to sell the shares or debentures represented by such fractions and distribute the net proceeds of such sale amongst the members otherwise entitled to such fractions in due proportions) and also to authorise any person to enter on behalf of all the members concerned into an agreement with the company providing for the allotment to them respectively credited as fully paid up of any further shares or debentures to which they may become entitled on such capitalisation or, as the case may require, for the payment up by the application thereto of their respective proportions of the profits resolved to be capitalised of the amounts remaining unpaid on their existing shares and any agreement made under such authority shall be effective and binding on all such members.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 158. #1477161

  Sa vótáil do na Stiúrthóirí, déanfaidh gach Rialtóir na vótaí uile a bhfuil an ball ar ionadaí dó é i dteideal a chaitheamh faoi Alt (a) d'Airteagal 40, a chaitheamh d'aon iarrthóir amháin.

  ( b ) The agreement for recourse to conciliation shall specify the matter in dispute, the claims of the parties in respect thereof and, if available, the name of the conciliator agreed upon by the parties. In the absence of agreement on the conciliator, the parties may jointly request either the Secretary-General of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (hereinafter called ICSID) or the President of the International Court of Justice to appoint a conciliator. The conciliation procedure shall terminate if the conciliator has not been appointed within ninety days after the agreement for recourse to conciliation. [GA] ( c ) Unless otherwise provided in this Annex or agreed upon by the parties, the conciliator shall determine the rules governing the conciliation procedure and shall be guided in this regard by the conciliation rules adopted pursuant to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States. [GA] ( d ) The parties shall co-operate in good faith with the conciliator and shall, in particular, provide him with all information and documentation which would assist him in the discharge of his functions; they shall give their most serious consideration to his recommendations. [GA] ( e ) Unless otherwise agreed upon by the parties, the conciliator shall, within a period not exceeding one hundred and eighty days from the date of his appointment, submit to the parties a report recording the results of his efforts and setting out the issues controversial between the parties and his proposals for their settlement. ( f ) Each party shall, within sixty days from the date of the receipt of the report, express in writing its views on the report to the other party. ( g ) Neither party to a conciliation proceeding shall be entitled to have recourse to arbitration unless: (i) the conciliator shall have failed to submit his report within the period established in Section (e) above; or (ii) the parties shall have failed to accept all of the proposals contained in the report within sixty days after its receipt; or (iii) the parties, after an exchange of views on the report, shall have failed to agree on a settlement of all controversial issues within sixty days after receipt of the conciliator's report; or (iv) a party shall have failed to express its views on the report as prescribed in Section (f) above. ( h ) Unless the parties agree otherwise, the fees of the conciliator shall be determined on the basis of the rates applicable to ICSID conciliation. These fees and the other costs of the conciliation proceedings shall be borne equally by the parties. Each party shall defray its own expenses. Article 4. Arbitration

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 159. #1541140

  —(1) Tá saorchead ag na páirtithe i gcomhaontú eadrána comhaontú a dhéanamh ar an tslí ina mbeidh costais na headrána tráchtála idirnáisiúnta le leithroinnt agus ar na costais a bheidh inghnóthaithe.

  —(1) The parties to an arbitration agreement are free to agree on how the costs of the international commercial arbitration are to be allocated and on the costs that are recoverable.

  Uimhir 14 de 1998: AN tACHT EADRÁNA (TRÁCHTÁIL IDIRNÁISIÚNTA), 1998

 160. #1592974

  1) Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Moldóive ar eisiúint víosaí gearrchónaí a éascú [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Moldóive ar eisiúint víosaí gearrchónaí a éascú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 488.

  1) PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON THE FACILITATION OF ISSUANCE OF SHORT-STAY VISAS [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON THE FACILITATION OF ISSUANCE OF SHORT-STAY VISAS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 488.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 161. #1593020

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin ar eisiúint víosaí gearrchónaí a éascú [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin ar eisiúint víosaí gearrchónaí a éascú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 190.

  104) PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE ON THE FACILITATION OF ISSUANCE OF SHORT-STAY VISAS [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE ON THE FACILITATION OF ISSUANCE OF SHORT-STAY VISAS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 190.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 162. #1608617

  Rún Reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle agus, i dtaca leis an gComhaontú um chomhar eolaíochta agus teicniúil, le haghaidh cinnidh ón gCoimisiún maidir leis na Comhaontuithe idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Cónaidhm na hEilvéise, den pháirt eile, a chur i gcrích. Comhaontú um shaorghluaiseacht daoine.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A DECISION OF THE COUNCIL AND, CONCERNING THE AGREEMENT ON SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION, OF THE COMMISSION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENTS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE SWISS CONFEDERATION, ON THE OTHER PART. AGREEMENT ON THE FREE MOVEMENT OF PERSONS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 163. #1626676

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Banglaidéise ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí. COM (2015) 423 [agus] Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Banglaidéise ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí. COM (2015) 424, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES. COM (2015) 423 [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES. COM (2015) 424, TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 164. #1626776

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh i ndáil le Cinneadh Uimh. 1/2015 a bheidh le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an gComhchoiste Tréidliachta, arna bhunú leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le trádáil i dtáirgí talmhaíochta, i ndáil le Foscríbhinní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 agus 11 d’Iarscríbhinn 11 a ghabhann leis an gComhaontú a leasú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 217.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION ON DECISION NO. 1/2015 TO BE TAKEN ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION BY THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS REGARDING THE AMENDMENT OF APPENDICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 AND 11 OF ANNEX 11 TO THE AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 217.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 165. #1626854

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus iar_Phoblacht Iúgslavach na Macadóine ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus iar_Phoblacht Iúgslavach na Macadóine ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 355.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 355.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 166. #1626855

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas na hAstráile ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas na hAstráile ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 264.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 264.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 167. #1626856

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas na Malaeisia ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas na Malaeisia ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 168. #1626857

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht Singeapór ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht Singeapór ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 513.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 513.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 169. #1626858

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht Mharacó ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht Mharacó ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 393.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE KINGDOM OF MOROCCO ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE KINGDOM OF MOROCCO ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 393.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 170. #1626859

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Oirthearach Uragua ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Oirthearach Uragua ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 64.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 64.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 171. #1626860

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAlbáine ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAlbáine ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 349.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ALBANIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ALBANIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 349.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 172. #1626861

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAsarbaiseáine ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAsarbaiseáine ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 173. #1626862

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bulgáire ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bulgáire ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 158.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF BULGARIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF BULGARIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 158.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 174. #1626863

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Sile ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Sile ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 829.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CHILE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CHILE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 829.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 175. #1626864

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Cróite ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Cróite ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 159.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CROATIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CROATIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 159.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 176. #1626865

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Liobáine ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Liobáine ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF LEBANON ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF LEBANON ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 177. #1626866

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Oileáin Mhaildíve ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Oileáin Mhaildíve ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéis míniúcháin. COM (2006) 95.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MALDIVES ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MALDIVES ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 95.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 178. #1626867

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Moldóive ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Moldóive ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 371.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 371.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 179. #1626868

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Pharagua ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Pharagua ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 266.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF PARAGUAY ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF PARAGUAY ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 266.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 180. #1626870

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Bhosnia agus an Heirseagaivéin ar eisiúint víosaí gearrchónaí a éascú [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Bhosnia agus an Heirseagaivéin ar eisiúint víosaí gearrchónaí a éascú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 423

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND BOSNIA AND HERZEGOVINA ON THE FACILITATION OF ISSUANCE OF SHORT-STAY VISAS [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND BOSNIA AND HERZEGOVINA ON THE FACILITATION OF ISSUANCE OF SHORT-STAY VISAS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 423.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 181. #1626872

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine ar eisiúint víosaí gearrchónaí a éascú [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine ar eisiúint víosaí gearrchónaí a éascú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 421.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA ON THE FACILITATION OF ISSUANCE OF SHORT-STAY VISAS [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA ON THE FACILITATION OF ISSUANCE OF SHORT-STAY VISAS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 421.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 182. #1626873

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAlbáine ar eisiúint víosaí gearrchónaí a éascú [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAlbáine ar eisiúint víosaí gearrchónaí a éascú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 413.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ALBANIA ON THE FACILITATION OF ISSUANCE OF SHORT-STAY VISAS [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ALBANIA ON THE FACILITATION OF ISSUANCE OF SHORT-STAY VISAS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 413.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 183. #1626874

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Mhontainéagró ar eisiúint víosaí gearrchónaí a éascú [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Mhontainéagró ar eisiúint víosaí gearrchónaí a éascú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 426.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MONTENEGRO ON THE FACILITATION OF ISSUANCE OF SHORT-STAY VISAS [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MONTENEGRO ON THE FACILITATION OF ISSUANCE OF SHORT-STAY VISAS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 426.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 184. #1626875

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Seirbia ar eisiúint víosaí gearrchónaí a éascú [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Seirbia ar eisiúint víosaí gearrchónaí a éascú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 422.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SERBIA ON THE FACILITATION OF ISSUANCE OF SHORT-STAY VISAS [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SERBIA ON THE FACILITATION OF ISSUANCE OF SHORT-STAY VISAS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 422.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 185. #1626876

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na Rúise ar eisiúint víosaí gearrchónaí a éascú [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na Rúise ar eisiúint víosaí gearrchónaí a éascú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 188.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE RUSSIAN FEDERATION ON THE FACILITATION OF ISSUANCE OF SHORT STAY VISAS [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE RUSSIAN FEDERATION ON THE FACILITATION OF ISSUANCE OF SHORT STAY VISAS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 188.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 186. #1664359

  Tabharfaidh an Coimisiún comhaontú i gcrích le BEI maidir le bainistiú CEIS agus maidir le ráthaíocht AE a dheonú, i gcomhréir le ceanglais an Rialacháin seo.

  The Commission shall conclude an agreement with the EIB on the management of the EFSI and on the granting of the EU guarantee, in accordance with the requirements of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2015/1017 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2015 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha

 187. #1676344

  Ba cheart an comhaontú le BEI maidir le bainistiú CEIS agus maidir le deonú ráthaíocht AE a oiriúnú i gcomhréir leis an Rialachán seo.

  The agreement with the EIB on the management of the EFSI and on the granting of the EU guarantee should be adapted in line with this Regulation.

  Rialachán (AE) 2017/2396 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach

 188. #1769698

  maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

  on the conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 189. #1769811

  Gníomhóidh an Coimisiún thar ceann an Aontais freisin maidir le gach céim den nós imeachta i ndáil le réiteach díospóidí faoi Theideal III de Chuid VI den Chomhaontú.

  The Commission will also act on behalf of the Union on all steps of the procedure regarding dispute settlement under Title III of Part VI of the Agreement.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 190. #1818662

  maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

  on the action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 191. #1824449

  maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

  on the conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

  Cinneadh (AE) 2020/135 ón gComhairle an 30 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 192. #1825135

  maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí

  on the conclusion on behalf of the Union of the Agreement between the European Union and the Government of the People’s Republic of China on certain aspects of air services

  Cinneadh (AE) 2020/255 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí

 193. #1829540

  maidir le leithdháileadh na ndeiseanna iascaireachta faoin bPrótacal ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Séiséal (2020-2026)

  on the allocation of the fishing opportunities under the Protocol on the implementation of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Seychelles (2020-2026)

  Rialachán (AE) 2020/271 ón gComhairle an 20 Feabhra 2020 maidir le leithdháileadh na ndeiseanna iascaireachta faoin bPrótacal ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Séiséal (2020-2026)

 194. #459205

  Ciallaíonn “Tréimhse Fála” an tréimhse dar tosach dáta theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe seo agus dar críoch an dáta arb é cothrom trí bliana ó dháta an Chomhaontaithe seo (agus an dáta sin san áireamh) é.

  “Availability Period” means the period commencing on the date of entry into force of this Agreement and ending on (and including) the date falling on the third anniversary of the date of this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 195. #1305399

  (6) (a) I gcás ina ndearnadh conradh nó comhaontú, roimh an 28ú lá d'Fheabhra, 1974, a bhfuair duine, faoi nó dá dhroim, de cheart, ar shlí seachas ar chomaoin iomlán in airgead nó i luach airgid, go n-aistreofaí sochar chuige, nó chuig duine eile lena cheart nó thar a cheann, agus i gcás gníomh nó gníomhartha a dhéanamh, ar an dáta sin nó dá éis, de bhun, do chomhlíonadh nó do shásamh an chonartha nó an chomhaontaithe sin, go hiomlán nó go páirteach, ansin, measfar nach é an tráth a fuarthas an ceart mar a dúradh a ghlac an duine sin, nó a glacadh lena cheart nó thar a cheann, an bronntanas nó an oidhreacht, cibé acu é, ach

  (6) ( a ) Where, before the 28th day of February, 1974, a contract or agreement was entered into, under or as a consequence of which a person acquired the right, otherwise than for full consideration in money or money's worth, to have a benefit transferred to him, or to another in his right or on his behalf, and an act or acts is or are done, on or after that date, in pursuance of, or in performance or satisfaction, whether in whole or in part, of such contract or agreement, then the gift or inheritance, as the case may be, taken by or in right or on behalf of that person, shall be deemed to have been taken, not when the right was acquired as aforesaid, but either—

  Uimhir 8 de 1976: AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976

 196. #1677585

  Níor shínigh an tríú tír comhaontú le Ballstát le háirithiú go gcomhlíonann an tríú tír sin na caighdeáin dá bhforáiltear in Airteagal 26 de Shamhailchoinbhinsiún Cánach na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) maidir le hIoncam agus le Caipiteal nó i Samhail-chomhaontú ECFE um Malartú Faisnéise maidir le Cúrsaí Cánach, agus go n-áirithíonn sí malartú éifeachtach faisnéise maidir le cúrsaí cánach, lena n-áirítear aon chomhaontuithe cánach iltaobhacha.

  the third country has not signed an agreement with a Member State to ensure that that third country fully complies with the standards provided for in Article 26 of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Model Tax Convention on Income and on Capital or in the OECD Model Agreement on the Exchange of Information on Tax Matters, and ensures an effective exchange of information on tax matters, including any multilateral tax agreements.

  Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

 197. #1769830

  Sa Chuid seo cuirtear oibleagáid díchill ar na Páirtithe iarracht a dhéanamh teacht ar chomhaontú maidir lena gcaidreamh sa todhchaí roimh dheireadh na hidirthréimhse, chomh maith leis na forálacha maidir le teacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe.

  This Part contains also a best endeavours obligation on Parties to try to reach agreement on their future relationship before the end of the transition period, as well as the provisions on the entry into force of the Agreement

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 198. #1853581

  agus maidir le gach idirghabháil a bhunaítear ar na cineálacha idirghabhála arna liostú in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo, an chaoi a ndéantar forálacha ábhartha Iarscríbhinn 2 de Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht a urramú, arna shonrú in Airteagal 10 den Rialachan seo agus in Iarscríbhinn II den Rialachán seo, agus maidir le gach idirghabháil nach mbunaítear ar na cineálacha idirghabhála a liostaítear in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo cé acu an ndéantar forálacha ábhartha Airteagal 6.5 nó Iarscríbhinn 2 de Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht a urramú nó nach ndéantar, agus má dhéantar, an chaoi chuige sin;

  for each intervention which is based on the types of interventions listed in Annex II to this Regulation, how it respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation, and for each intervention which is not based on the types of interventions listed in Annex II to this Regulation, whether and, if so, how it respects relevant provisions of Article 6.5 or Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 199. #434253

  (1) I gcás iarraidh ó Bhallstát de chuid an limistéir euro ar Bhallstáit eile an limistéir euro iasacht tacaíochta cobhsaíochta a thabhairt, aontaíonn Ballstáit an limistéir euro (i) go n-údarófar leis seo don Choimisiún (i gcuibhreann le BCE agus CAI) an MT a chaibidil leis an Iasachtaí iomchuí ar MT é a bheidh i gcomhréir le cinneadh a fhéadfaidh an Chomhairle a ghlacadh faoi Airteagal 136 den Chonradh ar fheidhmiú an Aontais Eorpaigh tar éis togra ón gCoimisiún agus go n-údarófar leis seo don Choimisiún téarmaí an MT sin a thabhairt chun críche agus an MT sin a shíniú leis an Iasachtaí thar ceann Bhallstáit an limistéir euro nuair a bheidh an MT sin ceadaithe ag Gasra Oibre an Ghrúpa Euro (mura ndearna an tIasachtaí agus an Coimisiún MT cheana féin faoi SásCAE ar MT é a cheadaigh gach Ballstát de chuid an limistéir euro agus sa chás sin beidh feidhm ag an dara MT sin a luaitear, ar choinníoll go gcumhdaíonn sé tacaíocht chobhsaíochta ó SásCAE agus ó SaorCAE); (ii) go ndéanfaidh an Coimisiún, i gcuibhreann le BCE, tar éis an MT iomchuí a cheadú amhlaidh, togra a chur faoi bhráid Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro maidir le príomhthéarmaí an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta a bheidh le moladh don Iasachtaí bunaithe ar a mheasúnacht ar dhálaí an mhargaidh agus ar choinníoll go mbeidh ar áireamh ar théarmaí an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta sin téarmaí airgeadais atá ar comhréir leis an MT agus comhréireacht aibíochtaí le hinmharthanacht fiachais; (iii) tar éis do Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro breith a thabhairt, go ndéanfaidh SaorCAE (i gcomhar le Gasra Oibre an Ghrúpa Euro) téarmaí mionsonraithe teicniúla na gComhaontuithe Saoráide Iasachta a chaibidil arb iad na Comhaontuithe iad faoina ndéanfar, faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha a leagfar amach iontu, Iasachtaí a chur ar fáil don Iasachtaí iomchuí, ar choinníoll go mbeidh na Comhaontuithe Saoráide Iasachta sin go substaintiúil i bhfoirm teimpléid le haghaidh Comhaontú Saoráide Iasachta a cheadóidh Ballstáit an limistéir euro chun críche an Chomhaontaithe seo agus go mbeidh paraiméadair airgeadais na gComhaontuithe Saoráide Iasachta sin bunaithe ar na téarmaí airgeadais a mholfaidh an Coimisiún, i gcuibhreann le BCE, agus a cheadóidh Gasra Oibre an Ghrúpa Euro agus (iv) go ndéanfaidh SaorCAE na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh roimh na Comhaontuithe Saoráide Iasachta sin agus na leaganacha forghníomhaithe de gach doiciméad gaolmhar a bhailiú, a fhíorú agus a choinneáil i slánchoimeád.

  (1) The euro-area Member States agree that in the event of a request made by a euro-area Member State to the other euro-area Member States for a stability support loan (i) the Commission (in liaison with the ECB and the IMF) shall be hereby authorised to negotiate the MoU with the relevant Borrower which shall be consistent with a decision the Council may adopt under Article 136 of the Treaty on the functioning of the European Union following a proposal of the Commission and the Commission shall be hereby authorised to finalise the terms of such MoU and to sign such MoU with the Borrower on behalf of the euro-area Member States once such MoU has been approved by the Eurogroup Working Group (unless an MoU has been already entered into between the Borrower and the Commission under the EFSM which MoU has been approved by all euro-area Member States in which case this latter MoU shall apply, provided that it covers both EFSM and EFSF stability support); (ii) following such approval of the relevant MoU, the Commission, in liaison with the ECB, shall make a proposal to the Eurogroup Working Group of the main terms of the Loan Facility Agreement to be proposed to the Borrower based on its assessment of market conditions and provided that the terms of such Loan Facility Agreement contain financial terms compatible with the MoU and the compatibility of maturities with debt sustainability; (iii) following a decision of the Eurogroup Working Group, EFSF (in conjunction with the Eurogroup Working Group) shall negotiate the detailed, technical terms of the Loan Facility Agreements under which Loans will, subject to the terms and conditions set out therein, be made available to the relevant Borrower, provided that such Loan Facility Agreements shall be substantially in the form of a template Loan Facility Agreement which shall be approved by the euro-area Member States for the purpose of this Agreement and the financial parameters of such Loan Facility Agreements shall be based on the financial terms proposed by the Commission, in liaison with the ECB, and approved by the Eurogroup Working Group and (iv) EFSF shall collect, verify and hold in safe custody the conditions precedent to such Loan Facility Agreements and the executed versions of all related documents.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 200. #279575

  (2) Tar éis Chinneadh ón gComhairle an 10 Iúil 2001 ag údarú d'Uachtaránacht na Comhairle Comhaontuithe a chaibidil leis an Iorua agus leis an Íoslainn maidir leis an gcomhar breithiúnach in ábhair choiriúla ar bhonn Airteagail 24 agus 38 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a leasaíodh le Cinneadh ón gComhairle an 19 Nollaig 2002, rinne an Uachtaránacht, a raibh cúnamh aici ón gCoimisiún, comhaontú a chaibidil maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua,

  (2) Following the Council Decision of 10 July 2001 authorising the Presidency of the Council to negotiate Agreements with Norway and Iceland on judicial cooperation in criminal matters on the basis of Articles 24 and 38 of the Treaty on European Union, which was amended by the Council Decision of 19 December 2002, the Presidency, assisted by the Commission, negotiated an agreement on the surrender procedure between the Member States of the European Union and Iceland and Norway,

  Cinneadh ón gComhairle an 27 Meitheamh 2006 maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua

 201. #301259

  Airteagail 8 go 9 den Chomhaontú Riaracháin maidir le Coinbhinsiún an 17 Nollaig 1997 a chur chun feidhme maidir le slándáil shóisialta i réimse an phinsin.

  Articles 8 to 9 of the Administrative Agreement on implementing the Convention on social security of 17 December 1997 in the pension field

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 202. #301300

  Comhaontú an 11 Eanáir 1977 maidir le cur chun feidhme Choinbhinsiún an 9 Deireadh Fómhair 1975 maidir le pinsin seanaoise agus sochair le haghaidh timpistí ag an obair.

  The Agreement of 11 January 1977 on the implementation of the Convention of 9 October 1975 on old-age pensions and benefits for accidents at work

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 203. #314175

  3. Maidir leis na cinntí cistiúcháin agus na comhaontuithe agus na hionstraimí cur chun feidhme a eascraíonn astu, sonrófar go sainráite iontu go bhféadfaidh an Chúirt Iniúchóirí agus OLAF, más gá, seiceálacha ar an láthair a dhéanamh ar thairbhithe an airgid arna eisíoc ag an Údarás agus, chomh maith leis sin, ar dhaoine den fhoireann atá freagrach as an airgead sin a leithdháileadh.

  3. The funding decisions and the agreements and the implementing instruments resulting from them shall explicitly stipulate that the Court of Auditors and OLAF may, if need be, carry out on-the-spot checks on the beneficiaries of monies disbursed by the Authority as well as on the staff responsible for allocating these monies.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 204. #315303

  3. Maidir leis na cinntí cistiúcháin agus na comhaontuithe agus na hionstraimí cur chun feidhme a eascraíonn astu, sonrófar go sainráite iontu go bhféadfaidh an Chúirt Iniúchóirí agus OLAF, más gá, seiceálacha ar an láthair a dhéanamh ar thairbhithe an airgid arna eisíoc ag an Údarás agus, chomh maith leis sin, ar dhaoine den fhoireann atá freagrach as an airgead sin a leithdháileadh.

  3. The funding decisions and the agreements and the implementing instruments resulting from them shall explicitly stipulate that the Court of Auditors and OLAF may, if need be, carry out on-the-spot checks on the beneficiaries of monies disbursed by the Authority as well as on the staff responsible for allocating these monies.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 205. #316398

  3. Maidir leis na cinntí cistiúcháin agus na comhaontuithe agus na hionstraimí cur chun feidhme a eascraíonn astu, sonrófar go sainráite iontu go bhféadfaidh an Chúirt Iniúchóirí agus OLAF, más gá, seiceálacha ar an láthair a dhéanamh ar thairbhithe an airgid arna eisíoc ag an Údarás agus, chomh maith leis sin, ar dhaoine den fhoireann atá freagrach as an airgead sin a leithdháileadh.

  3. The funding decisions and the agreements and the implementing instruments resulting from them shall explicitly stipulate that the Court of Auditors and OLAF may, if need be, carry out on-the-spot checks on the beneficiaries of monies disbursed by the Authority as well as on the staff responsible for allocating these monies.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 206. #330568

  De mhaolú ar Airteagal 188n, féadfaidh an Chomhairle, ar mholadh ón mBanc Ceannais Eorpach, nó ar mholadh ón gCoimisiún agus tar éis dul i gcomhairle leis an mBanc Ceannais Eorpach d'fhonn teacht ar chomhthoil is comhchuí leis an gcuspóir cobhsaíochta praghsanna, comhaontuithe foirmiúla a thabhairt i gcrích ar chóras rátaí malairte don Euro i ndáil le hairgeadraí tríú Stáit.

  By way of derogation from Article 188 N(1), the Council, either on a recommendation from the European Central Bank or on a recommendation from the Commission and after consulting the European Central Bank, in an endeavour to reach a consensus consistent with the objective of price stability, may conclude formal agreements on an exchange-rate system for the euro in relation to the currencies of third States.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 207. #331075

  Is mar an gcéanna a bheidh maidir le comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích idir Bhallstáit ar bhonn an Chonartha ar an Aontas Eorpach.

  The same shall apply to agreements concluded between Member States on the basis of the Treaty on European Union.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 208. #350266

  Maidir leis na cinntí ar mhaoiniú agus leis na comhaontuithe agus na hionstraimí cur chun feidhme a eascraíonn as na cinntí sin, sonrófar go sainráite iontu go bhféadfaidh an Chúirt Iniúchóirí agus OLAF seiceálacha ar an láthair a chur i gcrích, más gá, ar thairbhithe airgid atá eisíoctha ag an nGníomhaireacht agus ar dhaoine den fhoireann atá freagrach as an airgead sin a leithdháileadh.

  The funding decisions and the agreements and the implementing instruments resulting from them shall explicitly stipulate that the Court of Auditors and OLAF may, if need be, carry out on-the-spot checks on the beneficiaries of monies disbursed by the Agency as well as on the staff responsible for allocating those monies.

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 209. #459252

  Faisnéiseann agus barántaíonn an tIasachtaí do na hIasachtóirí ar dháta an Chomhaontaithe seo agus ar gach Dáta Íoca Úis:

  The Borrower represents and warrants to the Lenders on the date of this Agreement and on each Interest Payment Date that:

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 210. #474485

  (a) an dáta a bheidh an iasacht le dul in éag, arna chur in iúl ar an gcomhaontú creidmheasa iomchuí de réir alt 37C(1)(j), nó

  (a) the date on which the loan is due to expire, as indicated on the relevant credit agreement in accordance with section 37C(1)(j), or

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 211. #489671

  ciallaíonn “Comhaontú LEE” an Comhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a síníodh in Oporto an 2 Bealtaine 1992 arna leasú de thuras na huaire;

  “EEA Agreement” means the Agreement on the European Economic Area signed at Oporto on 2 May 1992 as amended for the time being;

  AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011

 212. #492554

  ciallaíonn ‘Comhaontú LEE’ an Comhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a síníodh in Oporto an 2 Bealtaine 1992, arna choigeartú leis an bPrótacal a síníodh sa Bhruiséil an 17 Márta 1993;

  ‘EEA Agreement’ means the Agreement on the European Economic Area signed at Oporto on 2 May 1992, as adjusted by the Protocol signed at Brussels on 17 March 1993;

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 213. #512692

  Feidhmeoidh an Oifig na cumhachtaí a thugtar don Choimisiún le Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 chun cigireachtaí agus seiceálacha ar an láthair a dhéanamh sna Ballstáit agus, i gcomhréir leis na comhaontuithe comhair atá i bhfeidhm, i dtríú tíortha agus in áitreabh eagraíochtaí idirnáisiúnta.

  The Office shall exercise the power conferred on the Commission by Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 to carry out on-the-spot inspections and checks in the Member States and, in accordance with the cooperation agreements in force, in third countries and on the premises of international organisations.

  Togra leasaithe le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (EURATOM) Uimh. 1074/1999

 214. #558093

  Feidhmeoidh OLAF na cumhachtaí a thugtar don Choimisiún le Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile [18] chun cigireachtaí agus seiceálacha ar an láthair a dhéanamh sna Ballstáit agus, i gcomhréir leis na comhaontuithe comhair agus na comhaontuithe um chúnamh frithpháirteach atá i bhfeidhm, i dtríú tíortha agus in áitribh eagraíochtaí idirnáisiúnta.

  OLAF shall exercise the power conferred on the Commission by Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities' financial interests against fraud and other irregularities [18] to carry out on-the-spot inspections and checks in the Member States and, in accordance with the cooperation and mutual assistance agreements in force, in third countries and on the premises of international organisations.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 215. #560977

  Feidhmeoidh OLAF na cumhachtaí a thugtar don Choimisiún le Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile [18] chun cigireachtaí agus seiceálacha ar an láthair a dhéanamh sna Ballstáit agus, i gcomhréir leis na comhaontuithe comhair agus na comhaontuithe um chúnamh frithpháirteach atá i bhfeidhm, i dtríú tíortha agus in áitribh eagraíochtaí idirnáisiúnta.

  OLAF shall exercise the power conferred on the Commission by Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities' financial interests against fraud and other irregularities [18] to carry out on-the-spot inspections and checks in the Member States and, in accordance with the cooperation and mutual assistance agreements in force, in third countries and on the premises of international organisations.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 216. #562778

  Ba cheart freisin do na comhlachtaí náisiúnta um chaighdeánú agus do na heagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú déanamh de réir na bhforálacha maidir le malartú faisnéise atá in Iarscríbhinn 3 a ghabhann leis an gComhaontú maidir le Baic Theicniúla ar Thrádáil [9].

  The national standardisation bodies and European standardisation organisations should also observe the provisions on exchange of information in Annex 3 to the Agreement on Technical Barriers to Trade [9].

  Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 217. #597480

  Feidhmeoidh an Oifig na cumhachtaí a thugtar don Choimisiún le Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 chun seiceálacha ar an láthair agus cigireachtaí a dhéanamh sna Ballstáit agus, i gcomhréir leis na comhaontuithe comhair agus cúnaimh fhrithpháirtigh agus aon ionstraim dlí eile atá i bhfeidhm, i dtríú tíortha agus in áitribh eagraíochtaí idirnáisiúnta.

  The Office shall exercise the power conferred on the Commission by Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 to carry out on-the-spot checks and inspections in the Member States and, in accordance with the cooperation and mutual assistance agreements and any other legal instrument in force, in third countries and on the premises of international organisations.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle

 218. #635601

  An 9 Nollaig 2013, dhearbhaigh an Chomhairle a comhaontú polaitiúil maidir le téacs an Rialacháin seo, faoi mar a chomhaontaigh an dá Institiúid.

  On 9 December 2013 the Council confirmed its political agreement on the text of this Regulation, as it had been agreed by the two Institutions.

  Seasamh (AE) Uimh. 3/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfar le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leibhéal fuaime mhótarfheithiclí agus córais tostaigh athchurtha, ag leasú na Treorach 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE Glactha ag an gComhairle an 20 Feabhra 2014

 219. #635935

  I Meitheamh 2013 tháinig Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar chomhaontú maidir le tograí seo an Choimisiúin amach anseo;

  In June 2013 the European Parliament and the Council reached an agreement on the way forward on these Commission proposals;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 220. #638338

  Beidh "Ráiteas ón gCoimisiún maidir le gníomhartha tarmligthe" ag gabháil leis an Rialachán, ráiteas a dhéanfaidh meabhrú ar ghealltanas an Choimisiúin faoin gcreat-chomhaontú faisnéis faoi shainghrúpaí a chur ar fáil don Pharlaimint.

  A "Commission statement on delegated acts", recalling the Commission’s commitment under the framework agreement to provide information to Parliament on expert groups, will be attached to the Regulation.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i ndáil le glacadh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras /* COM/2014/0151 final - 2011/0310 (COD) */

 221. #647051

  Ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, maidir le Cistí SIE uile, cinntí a ghlacadh lena bhformheastar eilimintí na gComhaontuithe Comhpháirtíochta agus na leasuithe orthu, cinntí a ghlacadh maidir leis na cláir agus na tosaíochtaí a d'fhéadfadh tairbhe a bhaint as leithdháileadh an chúlchiste feidhmíochta, cinntí lena ndéantar cláir a leasú mar thoradh ar ghníomhartha ceartaitheacha a bhaineann le leithdháiltí airgeadais a aistriú chuig cláir eile, cinntí maidir le pleananna bliantúla gníomhaíochta atá le maoiniú ón gcúnamh teicniúil a ghlacadh ar thionscnamh an Choimisiúin, agus, i gcás saortha, cinntí a ghlacadh chun cinntí lena nglactar cláir a leasú;

  The Commission should be empowered to adopt, by means of implementing acts, as regards all the ESI Funds, decisions approving the elements of Partnership Agreements and their amendments, decisions approving elements of the revised Partnership Agreement, decisions on the programmes and priorities which have achieved their milestones and can benefit from the allocation of the performance reserve, decisions on the amendment of programmes as consequence of corrective actions concerning the transfer of financial allocations to other programmes, decisions on annual plans of actions to be financed from technical assistance at the initiative of the Commission, and, in the case of decommitment, decisions to amend decisions adopting programmes;

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 222. #656789

  Is trí chomhaontuithe scríofa a dhéanfar laistigh den earnáil idir, ar láimh amháin, saothraithe Aontais biatais siúcra agus siúcra cána, nó na heagraíochtaí a bhfuil ballraíocht acu iontu a ndéanfar thar a son iad, agus, ar an láimh eile, gnóthais siúcra Aontais nó na heagraíochtaí a bhfuil ballraíocht acu iontu a ndéanfar thar a son iad, a rialófar na téarmaí maidir le ceannach biatiais siúcra agus siúcra cána, lena n-áirítear conarthaí réamhchurtha seachadta.

  The terms for buying sugar beet and sugar cane, including pre-sowing delivery contracts, shall be governed by written agreements within the trade concluded between, on the one hand, Union growers of sugar beet and sugar cane or, on their behalf, the organisations of which they are members, and, on the other hand, Union sugar undertakings or, on their behalf, the organisations of which they are members.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 223. #657481

  D'fhonn a áirithiú go bhféadfadh táirgí allmhairithe tairbhiú de chóir speisialta ar a n-allmhairiú isteach i dtríú tír in imthosca áirithe, de bhun comhaontuithe idirnáisiúnta arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas i gcomhréir le CFAE, tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 227 den Rialachán seo, maidir le rialacha lena ndéanfar ceangal a chur ar údaráis inniúla na mBallstát doiciméad a eisiúint, arna iarraidh sin dóibh agus tar éis do na seiceálacha cuí a bheith déanta, ar doiciméad é lena ndeimhneofar go gcomhlíonfar na coinníollacha do tháirgí a fhéadfaidh tairbhiú de chóir speisialta, nuair a dhéanfar iad a allmhairiú isteach i dtríú tír agus má dhéantar imthosca áirithe a urramú.

  In order to ensure that exported products may benefit from a special treatment on importation into a third country under certain conditions, pursuant to international agreements concluded by the Union in accordance with the TFEU, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 227 of this Regulation concerning rules requiring the competent authorities of Member States to issue, on request and after appropriate checks, a document certifying that the conditions are met for products that, if exported, may benefit from a special treatment on importation into a third country if certain conditions are respected.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 224. #657794

  faoin 30 Meitheamh 2014 agus faoin 31 Nollaig 2018 maidir le forbairt staid an mhargaidh in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne agus go háirithe maidir le feidhmiú Airteagail 148 go 151, Airteagal 152(3), Airteagal 157(3) lena measúnaítear go háirithe, na héifeachtaí ar tháirgeoirí bainne agus ar tháirgeadh bainne sna réigiúin faoi mhíbhuntáiste maidir leis an gcuspóir ginearálta táirgeadh a choinneáil ar bun sna réigiúin sin agus lena gcumhdaítear dreasachtaí féideartha chun feirmeoirí a spreagadh le comhaontuithe comhpháirteacha a dhéanamh maidir le comhtháirgeadh in éineacht le haon tograí iomchuí.

  by 30 June 2014 and also by 31 December 2018, on the development of the market situation in the milk and milk products sector, and in particular on the operation of Articles 148 to 151, Article 152(3) and Article 157(3), assessing in particular the effects on milk producers and milk production in disadvantaged regions in connection with the general objective of maintaining production in such regions, and covering potential incentives to encourage farmers to enter into joint production agreements, together with any appropriate proposals;

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 225. #671838

  Chun a áirithiú gur féidir táirgí a onnmhairíodh leas as cóireáil speisialta maidir le hallmhairiú isteach i dtríú tír faoi choinníollacha áirithe, de bhun comhaontuithe idirnáisiúnta arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas i gcomhréir le CFAE, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i leith rialacha lena gceanglaítear ar údaráis inniúla na mBallstát doiciméad a eisiúint, arna iarraidh sin agus tar éis seiceálacha iomchuí, lena ndeimhnítear go bhfuil na coinníollacha comhlíonta maidir le táirgí, má onnmhairítear iad, a bhainfidh leas as cóireáil speisialta maidir le hallmhairiú isteach i dtríú tír má chomhlíontar coinníollacha áirithe.

  In order to ensure that it is possible for exported products to benefit from special treatment on importation into a third country under certain conditions, pursuant to international agreements concluded by the Union in accordance with the TFEU, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of rules requiring the competent authorities of Member States to issue, on request and after appropriate checks, a document certifying that the conditions are met for products which, if exported, may benefit from a special treatment on importation into a third country if certain conditions are complied with.

  Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle

 226. #672834

  Cuireadh an Comhaontú maidir le hÓstú idir Poblacht na Seice agus an Ghníomhaireacht i gcrích an 16 Nollaig 2011 agus tháinig sé i bhfeidhm an 9 Lúnasa 2012.

  The Host Agreement between the Czech Republic and the Agency was concluded on 16 December 2011 and entered into force on 9 August 2012.

  Rialachán (AE) Uimh. 512/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS

 227. #676156

  Cúirt Aontaithe na bPaitinní a bhunaítear leis an gComhaontú maidir le Cúirt Aontaithe na bPaitinní a síníodh an 19 Feabhra 2013 (“Comhaontú CAP”); agus

  the Unified Patent Court established by the Agreement on a Unified Patent Court signed on 19 February 2013 (the ‘UPC Agreement’); and

  Rialachán (AE) Uimh. 542/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 a mhéid a bhaineann leis na rialacha atá le cur i bhfeidhm i dtaca le Cúirt Aontaithe na bPaitinní agus le Cúirt Bhreithiúnais Benelux

 228. #678012

  Údarófar don Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanamh ar oibreoirí eacnamaíocha a bhaineann go díreach nó go hindíreach leis an gcistiú sin i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (Euratom, CE) Uimh.   2185/96 ón gComhairle [24] d’fhonn a shuí cibé ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais i ndáil le comhaontú nó cinneadh maidir le deontas a thabhairt nó i dtaca le conradh a bhaineann le cistiú ón Aontas.Gan dochar don chéad fhomhír ná don dara fomhír, trí chomhaontuithe comhair le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta, trí chomhaontuithe agus cinntí maidir le deontas a thabhairt agus trí chonarthaí a thagann ó chur chun feidhme an Rialacháin seo, cumhachtófar go sainráite don Choimisiún, don Chúirt Iniúchóirí agus do OLAF iniúchtaí, seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair den sórt sin a dhéanamh.

  The European Anti-Fraud Office (OLAF) shall be authorised to carry out on-the-spot checks and inspections on economic operators concerned directly or indirectly by such funding in accordance with the procedures laid down in Council Regulation (Euratom, EC) No   2185/96 [24] with a view to establishing whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement or decision or a contract concerning Union funding.Without prejudice to the first and the second subparagraphs, cooperation agreements with third countries and international organisations, grant agreements, grant decisions and contracts resulting from the implementation of this Regulation shall expressly entitle the Commission, the Court of Auditors and OLAF to conduct such audits, on-the-spot checks and inspections.

  Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí, lena leasaítear Treoir 98/56/CE, Treoir 2000/29/CE agus Treoir 2008/90/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/128/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 66/399/CEE, Cinneadh 76/894/CEE agus Cinneadh 2009/470/CE ón gComhairle

 229. #686469

  an Comhaontú idir Poblacht Shóisialach Chónaidhmitheach na hIúgslaive agus Ríocht na Beilge ar Chomhar Breithiúnach Cómhalartach in Ábhair Sibhialta agus Riaracháin, a síníodh i mBéalgrád an 24 Meán Fómhair 1971;

  the Agreement between the Socialist Federative Republic of Yugoslavia and the Kingdom of Belgium on Judicial Cooperation in Civil and Commercial Matters, signed at Belgrade on 24 September 1971;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 230. #686477

  an Comhaontú idir Poblacht na Polainne agus Poblacht na Liotuáine maidir le Cúnamh Dlíthiúil agus Comhbhaintí Dlíthiúla in Ábhair Shibhialta, Teaghlaigh, Saothair agus Choiriúla, a síníodh i Vársá an 26 Eanáir 1993;

  the Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Poland on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family, Labour and Criminal Matters, signed at Warsaw on 26 January 1993;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 231. #686480

  an Comhaontú idir Daon-Phoblacht na Bulgáire agus an Phoblacht Heilléanach maidir le Cúnamh Dlíthiúil in Ábhair Shibhialta agus Choiriúla, a síníodh san Aithin an 10 Aibreán 1976;

  the Agreement between the People's Republic of Bulgaria and the Hellenic Republic on Legal Assistance in Civil and Criminal Matters, signed at Athens on 10 April 1976;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 232. #686481

  an Comhaontú idir Daon-Phoblacht na Bulgáire agus Poblacht na Cipire maidir le Cúnamh Dlíthiúil in Ábhair Shibhialta agus Choiriúla, a síníodh sa Niocóis an 29 Aibreán 1983;

  the Agreement between the People's Republic of Bulgaria and the Republic of Cyprus on Legal Assistance in Civil and Criminal Matters, signed at Nicosia on 29 April 1983;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 233. #692966

  Feidhmeoidh OLAF na cumhachtaí a thugtar don Choimisiún le Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle chun cigireachtaí agus seiceálacha ar an láthair a dhéanamh sna Ballstáit agus, i gcomhréir leis na comhaontuithe comhair agus leis na comhaontuithe um chúnamh frithpháirteach atá i bhfeidhm, i dtríú tíortha agus in áitreabh eagraíochtaí idirnáisiúnta.

  OLAF shall exercise the power conferred on the Commission by Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 to carry out on-the-spot inspections and checks in the Member States and, in accordance with the cooperation and mutual assistance agreements in force, in third countries and on the premises of international organisations.

  Rialachán (AE, Euratom) 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais

 234. #697474

  Ní chaitheann comhrialacha maidir le gluaiseacht daoine thar theorainneacha amhras ar na cearta chun saorghluaiseachta atá ag saoránaigh an Aontais agus baill dá dteaghlach agus ag náisiúnaigh tríú tír agus baill dá dteaghlach a bhfuil cearta chun saorghluaiseachta acu atá coibhéiseach leis na cearta atá ag saoránaigh an Aontais faoi chomhaontuithe idir an tAontas agus a Bhallstáit, ar lámh amháin, agus na tríú tíortha sin, ar lámh eile, ná ní dhéanann na comhrialacha sin difear do na cearta sin.

  Common rules on the movement of persons across borders neither call into question nor affect the rights of free movement enjoyed by Union citizens and members of their families and by third-country nationals and members of their families who, under agreements between the Union and its Member States, on the one hand, and those third countries, on the other hand, enjoy rights of free movement equivalent to those of Union citizens.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 235. #717102

  ciallaíonn “luach custaim” an luach ar cinneadh i gcomhréir leis an gComhaontú a rinneadh i 1994 maidir le hAirteagal VII de GATT1994 (Comhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le luacháil chustaim);

  ‘customs value’ means the value as determined in accordance with the Agreement on implementation of Article VII of the GATT 1994 (WTO Agreement on customs valuation);

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 236. #720620

  Is mar an gcéanna a bheidh maidir le comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích idir Bhallstáit ar bhonn an Chonartha ar an Aontas Eorpach.

  The same shall apply to agreements concluded between Member States on the basis of the Treaty on European Union.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 237. #721854

  De mhaolú ar Airteagal 218, féadfaidh an Chomhairle, ar mholadh ón mBanc Ceannais Eorpach, nó ar mholadh ón gCoimisiún agus tar éis dul i gcomhairle leis an mBanc Ceannais Eorpach d'fhonn teacht ar chomhthoil is comhchuí leis an gcuspóir cobhsaíochta praghsanna, comhaontuithe foirmiúla a thabhairt i gcrích ar chóras rátaí malairte don euro i ndáil le hairgeadraí tríú Stáit.

  By way of derogation from Article 218, the Council, either on a recommendation from the European Central Bank or on a recommendation from the Commission and after consulting the European Central Bank, in an endeavour to reach a consensus consistent with the objective of price stability, may conclude formal agreements on an exchange-rate system for the euro in relation to the currencies of third States.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 238. #723865

  Is mar an gcéanna a bheidh maidir le comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích idir Bhallstáit ar bhonn an Chonartha ar an Aontas Eorpach.

  The same shall apply to agreements concluded between Member States on the basis of the Treaty on European Union.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 239. #730093

  Go dtí seo, bailíodh na sonraí i dtaobh praghsanna gáis nádúrtha agus leictreachais a ghearrtar ar chustaiméirí deiridh san earnáil teaghlaigh ar bhonn comhaontú deonach.

  The collection of data on natural gas and electricity prices charged to final customers in the household sector has so far been carried out on the basis of a voluntary agreement.

  Rialachán (AE) 2016/1952 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le staidreamh Eorpach i ndáil le praghsanna gáis nádúrtha agus leictreachais agus lena n-aisghairtear Treoir 2008/92/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 240. #738290

  Comhaontaíonn Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir lena thábhachtaí atá dlúthchomhar i bhfaireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile [1], arna leasú leis an bPrótacal Aontachais leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, chun aontachas Eacuadór a chur san áireamh [2], Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile [3], agus Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile [4].

  The European Parliament, the Council and the Commission agree on the importance of close cooperation in monitoring the implementation of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part [1] as amended by Protocol of Accession to the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, to take account of the accession of Ecuador [2], Regulation (EU) No 19/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part [3] and Regulation (EU) No 20/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other [4].

  Rialachán (AE) 2017/540 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 241. #749332

  Féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) seiceálacha ar an láthair agus cigireachtaí a dhéanamh ar oibreoirí eacnamaíocha a mbaineann cistiú den sórt sin go díreach nó go hindíreach leo i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle [16] d'fhonn a shuíomh ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanfadh difear do leasanna airgeadais an Aontais i dtaca le comhaontú deontais nó Cinneadh deontais nó le conradh a bhaineann le cistiú de chuid an Aontais.Gan dochar don chéad fhomhír agus don dara fomhír, trí chomhaontuithe comhair le heagraíochtaí idirnáisiúnta, trí chomhaontuithe deontais, trí chinntí deontais agus trí chonarthaí de thoradh an Rialachán seo a chur chun feidhme, cumhachtófar go sainráite don Choimisiún, don Chúirt Iniúchóirí agus do OLAF iniúchtaí agus seiceálacha ar an láthair agus cigireachtaí den sórt sin a dhéanamh.

  The European Anti-fraud Office (OLAF) may carry out on-the-spot checks and inspections on economic operators concerned directly or indirectly by such funding in accordance with the procedures laid down in Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 [16] with a view to establishing whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement or grant decision or a contract concerning Union funding.Without prejudice to the first and second subparagraphs, cooperation agreements with international organisations and grant agreements and grant decisions and contracts resulting from the implementation of this Regulation shall expressly empower the Commission, the Court of Auditors and OLAF to conduct such audits and on-the-spot checks and inspections.

  Rialachán (AE) 2017/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le bunú an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach don tréimhse 2017 go 2020 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

 242. #752393

  Nuair a bheidh comhaontú ginearálta ann maidir leis na modhanna ar an leibhéal réigiúnach, ba cheart do na grúpaí um chomhordú réigiúnach, ar bhonn an chomhaontaithe sin, dréachtphlean oibre réigiúnach a chur faoi bhráid an Choimisiúin lena fhormheas.

  When there is general agreement on the methods at regional level, regional coordination groups should, on the basis of that agreement, submit a draft regional work plan for approval by the Commission.

  Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíochta a mhéid a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle

 243. #802588

  (e) All that and those the strips or pieces or plots of ground being part of the lands of St. Lawrence situate on the south side of Lucan Road in Chapelizod County of Dublin held under Indenture of Lease dated 15th February, 1908 made between Robert Clayton Brown Clayton of the one part and the Dublin and Lucan Electric Railway Company of the other part for the term of 500 years from 1st November, 1907, at the yearly rent of £20 and with the agreements and subject to the covenants by the Lessees and conditions contained in said Lease and are delineated on the map endorsed on said Lease and thereon coloured blue and upon which said premises a railway siding and private path have been made.

  ( e ) All that and those the strips or pieces or plots of ground being part of the lands of St. Lawrence situate on the south side of Lucan Road in Chapelizod County of Dublin held under Indenture of Lease dated 15th February, 1908 made between Robert Clayton Brown Clayton of the one part and the Dublin and Lucan Electric Railway Company of the other part for the term of 500 years from 1st November, 1907, at the yearly rent of £20 and with the agreements and subject to the covenants by the Lessees and conditions contained in said Lease and are delineated on the map endorsed on said Lease and thereon coloured blue and upon which said premises a railway siding and private path have been made.

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1927: ACHT TRAMBHEALACH AONTUITHE BHAILE ÁTHA CLIATH (BÓITHRE IARAINN LEICTRICIÚLA LEAMHCAIN), 1927

 244. #807050

  Ach má sé an té is údar d'obair is céad-únaer ar an gcóipcheart inti, ansan, aon tsanna ar an gcóipcheart no aon deona ar aon leas ann a dhéanfa sé ar aon tslí (seachas le huacht) tar éis rithte an Achta so, ní oibreoidh sé chun aon chirt do dhílsiú sa tsannaí no sa deonaí maidir leis an gcóipcheart san obair níos sia amach ná cúig bliana fichead o bhás an údair agus, d'ainneoin aon chó-aontú ar a mhalairt, tuitfidh an frith-leas feitheamhach, a bheidh sa chóipcheart i gcionn na tréimhse sin, chun ionadaithe pearsanta dlíthiúla an údair mar chuid dá estát ar fháil bháis don údar, agus aon chó-aontú do dhin sé i dtaobh conus deighleáil leis an bhfrith-leas san beidh sé gan brí gan éifeacht, ach ní léireofar éinní sa phrovísó so mar ní a bhaineann leis an gcóipcheart i gcnuas-obair do shanna no le ceadúnas chun obair no cuid d'obair d'fhoillsiú mar chuid de chnuas-obair.

  Provided that, where the author of a work is the first owner of the copyright therein, no assignment of the copyright, and no grant of any interest therein, made by him (otherwise than by will) after the passing of this Act, shall be operative to vest in the assignee or grantee any rights with respect to the copyright in the work beyond the expiration of twenty-five years from the death of the author, and the reversionary interest in the copyright expectant on the termination of that period shall, on the death of the author, notwithstanding any agreement to the contrary, devolve on his legal personal representatives as part of his estate, and any agreement entered into by him as to the disposition of such reversionary interest shall be null and void, but nothing in this proviso shall be construed as applying to the assignment of the copyright in a collective work or a licence to publish a work or part of a work as part of a collective work.

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 245. #808348

  —(1) Más rud é go ndineann tionónta aon ghabháltais ar estát a cheannaigh Bórd na gCeanntar gCumhang diúltú do dhul fé chonnra chun an gabháltas, no gabháltas nua a tairgeadh do mar mhalairt ar an ngabháltas, do cheannach ar na téarmaí a thairg Coimisiún na Talmhan agus ar an bpraghas atáid toilteannach a roimh-íoc, ansan, d'ainneoin nár dhin na tionóntuithe ar an estát, oiread le trí cheathrú dá líon agus den luach ionrátuithe, a aontú a ngabháltaisí fé seach do cheannach, féadfidh Coimisiún na Talmhan (lasmuich den Choimisinéir Bhreithiúntais) tar éis dóibh fógra do sheirbheáil ar an tionónta agus aon agóidí a dhin sé do bhreithniú, ordú do dhéanamh á fhaisnéis gurb eisean ceannathóir an ghabháltais no an ghabháltais nua, do réir mar bheidh, ar pé praghas agus ar pé téarmaí agus coiníollacha a bheidh luaidhte san ordú, agus leis sin tuigfar gur chuaidh an tionónta fé Chonnra Cheannaigh ar an dáta a bheidh luaidhte san ordú chun an gabháltas do cheannach, no chun an gabháltas do thabhairt suas agus an gabháltas nua a tairgeadh do mar mhalairt do cheannach, do réir mar bheidh, ar an bpraghas, agus ar na téarmaí agus ar na coiníollacha a bheidh luaidhte amhlaidh, agus déanfar an ceannach do chríochnú dá réir sin agus bainfidh forálacha fo-alt (2), fo-alt (3), agus fo-alt (5) d'alt 23 den Irish Land Act, 1909, le malairtiú gabháltas a déanfar le hordú fén alt so.

  —(1) If the tenant of any holding on an estate purchased by the Congested Districts Board refuses to enter into an agreement for the purchase of the holding, or of a new holding offered to him in exchange for the holding, upon the terms offered by the Land Commission and at the price which they are prepared to advance, then, notwithstanding that the tenants on the estate to the extent of three-fourths in number and rateable value may not have agreed to purchase their respective holdings, the Land Commission (other than the Judicial Commissioner) may, after serving notice upon the tenant and considering any objections made by him, make an order declaring him to be the purchaser of the holding or of the new holding, as the case may be, for such price and upon such terms and conditions as may be specified in the order, and the tenant shall thereupon be deemed to have entered into a Purchase Agreement on the date named in the order for the purchase of the holding, or for the surrender of the holding and for the purchase of the new holding offered to him in exchange, as the case may be, for the price, and upon the terms and conditions so specified, and the purchase shall be completed accordingly and the provisions of sub-sections (2), (3) and (5) of section 23 of the Irish Land Act, 1909, shall apply to an exchange of holdings effected by an order under this section.

  Uimhir 19 de 1927: ACHT TALMHAN, 1927

 246. #835740

  —Féadfaidh an Bárdas ar thaobh agus na Coimisinéirí ar an taobh eile, o am go ham, connartha, có-aontuithe no socruithe do dhéanamh agus do chur in éifeacht agus, o am go ham, iad d'atharú no d'athnuachaint i dtaobh iomlán aon tsráide no aon chuid d'aon tsráid, ar a mbeidh sé údaruithe do sna Coimisinéirí Trambhealach ar bith do chur síos, do dhéanamh, do phábháil, do mhiotalú agus do choinneail deisithe no i dtaobh leibhéil na sráide sin no an choda san den tsráid sin d'atharú agus i dtaobh an cheana íocfaidh aon taobh acu den chostas a bhainfidh leis an gcéanna do dhéanamh, do phábháil, do mhiotalú, no do choinneail deisithe, no le n-a leibhéil d'atharú.

  —The Corporation on the one hand, and the Commissioners on the other hand, may from time to time enter into and carry into effect, and from time to time alter, renew or vary contracts, agreements, or arrangements with respect to the forming, paving, metalling and keeping in repair, or in respect to altering the levels of the whole or any portion of any street on which the Commissioners are authorised to lay any Tramway and the proportion to be paid by either of them of the expense of such forming, paving, metalling, keeping in repair, or alteration of levels.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1931: ACHT TRAMBHEALACH CHUAN LUIMNIGHE, 1931

 247. #885363

  —Féadfaidh an Bárdas ar thaobh agus an Chuideachta ar an taobh eile, o am go ham, connartha, có-aontuithe, no socruithe do dhéanamh agus do chur in éifeacht maidir le haon tsráid agus an bóthar iarainn uirthi do chur síos, do dhéanamh, do phábháil, do mhiotalú no do choimeád i dtreo no maidir le leibhéil iomláine aon tsráide no aon choda d'aon tsráid d'atharú go n-údaruítear don Chuideachtain an bóthar iarainn do chur síos uirthi agus maidir leis an gcion a bheidh le n-íoc acu no ag ceachtar acu de chostas an bhóthair iarainn no na sráide sin no a leibhéalanna do chur síos, do dhéanamh, do phábháil, do mhiotalú, do choimeád i dtreo no d'atharú agus féadfaid o am go ham na connartha, na có-aontuithe, no na socruithe sin d'atharú no d'athnuachaint.

  —The Corporation on the one hand and the Company on the other hand, may from time to time enter into and carry into effect, and from time to time alter, renew or vary contracts, agreements, or arrangements with respect to laying down, making, paving, metalling or keeping in repair any street and the railway thereon, or in respect of altering the levels of the whole or any portion of any street on which the Company are authorised to lay down the railway and the proportion to be paid by them or either of them of the expense of laying down, making, paving, metalling, keeping in repair or altering such railway, or street, or the levels thereof.

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1935: ACHT BÓTHAIR IARAINN CHUIDEACHTA MHUILNEOIREACHTA CHORCAIGHE, 1935

 248. #914632

  —(1) Dearbhuítear agus achtuítear leis seo, faid a bheidh Saorstát Éireann i gcomhlachas leis na náisiúin seo leanas, sé sin le rá, an Astráil, Canada, an Bhreatain Mhór, Zéalann Nua, agus an Aifric Theas, agus faid a leanfaidh an rí go n-admhuíonn na náisiúin sin gurb é comhartha a gcó-oibrithe é de ghníomhú thar ceann gach náisiúin fé leith de sna náisiúin sin (ar chomhairle a Rialtaisí fé seach) chun ionadaithe dioplomáideacha agus consalta do cheapadh agus chun có-aontuithe eadarnáisiúnta do chríochnú, go bhféadfaidh an rí a hadmhuítear amhlaidh, agus go n-údaruítear dó leis seo, gníomhú thar ceann Shaorstáit Éireann chun na gcrícheanna céanna fé mar a chomhairleoidh agus nuair a chomhairleoidh an Ard-Chomhairle dhó san do dhéanamh.

  —(1) It is hereby declared and enacted that, so long as Saorstát Eireann is associated with the following nations, that is to say, Australia, Canada, Great Britain, New Zealand, and South Africa, and so long as the king recognised by those nations as the symbol of their co-operation continues to act on behalf of each of those nations (on the advice of the several Governments thereof) for the purposes of the appointment of diplomatic and consular representatives and the conclusion of international agreements, the king so recognised may, and is hereby authorised to, act on behalf of Saorstát Eireann for the like purposes as and when advised by the Executive Council so to do.

  Uimhir 58 de 1936: ACHT ÚDARÁIS FHEIDHMIÚCHÁIN (CAIDREAMH COIGRÍCHE), 1936

 249. #926970

  (c) gach có-aontú, idir dílseánaigh shiopaí no cólucht is ionadathach do dhílseánaigh shiopaí ar thaobh agus baill d'fhóirne siopaí no cólucht is ionadathach do bhaill d'fhóirne siopaí ar an taobh eile, a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an tosach feidhme sin agus le n-a rialálfar no srianfar ráta an tuarastail, an pháigh, no an luach saothair eile is iníoctha leis an mball san, leanfa sé i bhfeidhm (fé réir téarmaí aon chó-aontuithe den tsórt san ina dhiaidh sin) tar éis an tosach feidhme sin d'ainneoin an laigheaduithe no an atharuithe sin ar uaireanna oibre ach san gus an atharú go bhfanfaidh gach ráta tuarastail, páigh, no luach saothair eile bheidh ceaptha no go mbeidh modh a áirmhithe ceaptha leis an gcó-aontú san, agus gach srian le haon ráta tuarastail, páigh, no luach saothair eile bheidh sa chó-aontú san, gan atharú ina mhéid ná maidir le n-a mhéid;

  ( c ) every agreement between proprietors of shops or a body representative of proprietors of shops on the one hand and members of the staffs of shops or a body representative of members of staffs of shops on the other hand which is in force immediately before such commencement and regulates or restricts the rate of salary, wages, or other reward payable to such member shall (subject to the terms of any subsequent such agreement) continue in force after such commencement notwithstanding the said reduction or alteration of hours of work but with the modification that every rate of salary, wages, or other reward which is fixed or the method of calculating which is fixed by such agreement and every restriction on any rate of salary, wages, or other reward contained in such agreement shall remain unchanged in or as to amount;

  Uimhir 4 de 1938: ACHT NA SIOPAÍ (COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA), 1938

 250. #1139824

  ciallaíonn “an Prótocal” an Prótocal a rinneadh ag Lake Success, Nua-Eabhrac, an 11ú lá de Nollaig, 1946, ag leasú na gComhaontuithe, na gCoinbhinsiún agus na bPrótocal maidir le druganna támhshuanacha a críochnaíodh sa Hág an 23ú lá d'Eanáir, 1912, sa Ghinéiv an 11ú lá d'Fheabhra, 1925, an 19ú lá d'Fheabhra, 1925, agus an 13ú lá d'Iúil, 1931, i mBangkok an 27ú lá de Shamhain, 1931, agus sa Ghinéiv an 26ú lá de Mheitheamh, 1936.

  "the Protocol" means the Protocol, done at Lake Success, New York on the 11th day of December, 1946, amending the Agreements, Conventions and Protocols relating to narcotic drugs concluded at The Hague on the 23rd day of January, 1912, at Geneva on the 11th day of February, 1925, the 19th day of February, 1925, and the 13th day of July, 1931, at Bangkok on the 27th day of November, 1931, and at Geneva on the 26th day of June, 1936.

  Uimhir 12 de 1961: ACHT NA NIMHEANNA, 1961

 251. #1234415

  Má éiríonn conspóid idir ceann de na sainghníomhaireachtaí ar thaobh amháin agus comhalta ar an taobh eile, iarrfar tuairim chomhairlitheach ar aon cheist dlí a bheidh an de réir Airteagal 96 den Chairt agus Airteagal 65 de Reacht na Cúirte agus de réir forálacha iomchuí na gcomhaontuithe a rinneadh idir na Náisiúin Aontaithe agus an tsainghníomhaireacht lena mbainfidh.

  If a difference arises between one of the specialised agencies on the one hand, and a member on the other hand, a request shall be made for an advisory opinion on any legal question involved in accordance with Article 96 of the Charter and Article 65 of the Statute of the Court and the relevant provisions of the agreements concluded between the United Nations and the specialised agency concerned.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 252. #1339361

  —(1) Tiocfaidh na fo-ailt ina dhiaidh seo den alt seo i ngníomh an lá a thiocfaidh an Comhaontú in éifeacht de bhun Alt 3 d'Airteagal V den Chomhaontú sin.

  —(1) The subsequent subsections of this section shall come into operation on the day on which the Agreement becomes effective pursuant top Section 3 of Article V thereof.

  Uimhir 20 de 1978: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA (CUNTAS GNÍOMHAÍOCHTA SPEISIALTA), 1978

 253. #1386726

  —(1) Tiocfaidh na fo-ailt ina dhiaidh seo den alt seo i ngníomh an lá a thiocfaidh an Comhaontú i bhfeidhm, de bhun Airteagal 57 den Chomhaontú sin.

  —(1) The subsequent subsections of this section shall come into operation on the day on which the Agreement, pursuant to Article 57 hereof, enters into force.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 254. #1500065

  —Gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de ghné leanúnach a rinne nó a thug na Coimisinéirí, nó a rinneadh nó a tugadh thar a gceann, d'aon duine i gcomhlíonadh feidhme a aistrítear le halt 3 den Acht seo, nó a rinne nó a thug aon duine do na Coimisinéirí agus ar ghlac na Coimisinéirí leis, nó ar glacadh leis thar a gceann, i gcomhlíonadh feidhme den sórt sin, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir na Coimisinéirí, i gcomhlíonadh feidhme den sórt sin, agus duine eile, agus a bhí i bhfeidhm ach nach raibh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán díreach roimh an lá ceaptha, leanfaidh sé de bheith i bhfeidhm ar an lá ceaptha agus dá éis, agus forléireofar é agus beidh éifeacht leis ionann is dá gcuirfí ainm an Aire ann in ionad ainm na gCoimisinéirí agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm ag an Aire nó ina choinne.

  —Every bond, guarantee or other security of a continuing nature made or given by or on behalf of the Commissioners to any person in the performance of a function transferred by section 3 of this Act, or by any person to the Commissioners and accepted by or on behalf of the Commissioners in the performance of such a function, and in force immediately before the appointed day, and every contract or agreement in writing made between the Commissioners in the performance of such a function and another person and in force but not fully executed and completed immediately before the appointed day, shall continue in force on and after the appointed day and shall be construed and have effect as if the name of the Minister were substituted therein for that of the Commissioners and such security, contract or agreement shall be enforceable by or against the Minister.

  Uimhir 7 de 1990: AN tACHT UM CHUAN DHÚN LAOGHAIRE, 1990

 255. #1592972

  1) Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha maidir le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena leagtar amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Gabúine maidir le hiascaireacht amach ó chósta na Gabúine don tréimhse 3 Nollaig, 2005 go 2 Nollaig, 2011 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 453.

  1) PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL SETTING OUT THE FISHING OPPORTUNITIES AND FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GABONESE REPUBLIC ON FISHING OFF THE COAST OF GABON FOR THE PERIOD FROM 3 DECEMBER, 2005 TO 2 DECEMBER, 2011 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 453.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 256. #1596579

  Iarscríbhinn a ghabhann leis an Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, comhaontaithe lena leasaítear an Comhaontú idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Comhphobal Eorpach maidir le comhar i ndáil le sábháilteacht eitlíochta sibhialta a rialáil mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 693. COM (2016) 694.

  ANNEX TO THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF AN AGREEMENT AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON COOPERATION IN THE REGULATION OF CIVIL AVIATION SAFETY TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 693. COM (2016) 694.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 257. #1608606

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa i ndáil leis an Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha i dtaobh leathnú an Phrótacail inar leagadh amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgid dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Rialtas Oileán Mhuirís maidir le hiascaireacht in uiscí Oileán Mhuirís i leith na tréimhse 3 Nollaig, 2002 go 2 Nollaig, 2003 .

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS CONCERNING THE EXTENSION OF THE PROTOCOL SETTING OUT THE FISHING OPPORTUNITIES AND FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF MAURITIUS ON FISHING IN MAURITIAN WATERS FOR THE PERIOD 3 DECEMBER, 2002 TO 2 DECEMBER, 2003.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 258. #1608607

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh rialacháin ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha i dtaobh leathnú an Phrótacail inar leagadh amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgid dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Rinn Verde maidir le hiascaireacht amach ó chósta Rinn Verde don tréimhse 1 Iúil 2004 go 30 Meitheamh 2005.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS CONCERNING THE EXTENSION OF THE PROTOCOL SETTING OUT THE FISHING OPPORTUNITIES AND FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CAPE VERDE ON FISHING OFF THE COAST OF CAPE VERDE FOR THE PERIOD 1 JULY 2004 TO 30 JUNE 2005 (COM(2004)0183 - C5-0189/2004 - 2004/0058(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 259. #1626664

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le seasamh an Chomhphobail i ndáil le Cinneadh Uimh. 2/2004 ón gComhchoiste Tréidliachta arna bhunú leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le trádáil i dtáirgí talmhaíochta maidir le leasú ar Fhoscríbhinní 1, 2, 3, 4, 5, 6, agus 11 d’Iarscríbhinn 11 a ghabhann leis an gComhaontú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 714.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE COMMUNITY POSITION ON DECISION NO. 2/2004 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS REGARDING THE AMENDMENT OF APPENDICES 1, 2, 3, 4, 5, 6 AND 11 OF ANNEX 11 TO THE AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 714.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 260. #1626679

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Seice lena modhnófar an Comhaontú a críochnaíodh an 13 Aibreán 2000 agus a bhaineann leis an gcomhlíonra cumarsáide/an gcomhéadán comhchóras (CCN/CSI) a leathnú laistigh de chreat an Choinbhinsiúin maidir le comhnós imeachta idirthurais mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE CZECH REPUBLIC MODIFYING THE AGREEMENT CONCLUDED ON 13 APRIL 2000 CONCERNING THE EXTENSION OF THE COMMON COMMUNICATION NETWORK/COMMON SYSTEMS INTERFACE (CCN/CSI) WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CONVENTION ON A COMMON TRANSIT PROCEDURE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 261. #1626689

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle ar chríochnú Athmheas 3 ar Chomhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip i dtaca le glacadh saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha le haghaidh feithiclí rothaí, trealamh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú d’fheithiclí rothaí agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothaí agus i dtaca leis na coinníollacha maidir le haitheantas cómhalartach ar cheaduithe a bronnadh ar bhonn na saintreoracha sin (‘Comhaontú 1958 Athmheasta’) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 535.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF REVISION 3 OF THE AGREEMENT OF THE UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE CONCERNING THE ADOPTION OF UNIFORM TECHNICAL PRESCRIPTIONS FOR WHEELED VEHICLES, EQUIPMENT AND PARTS WHICH CAN BE FITTED AND/OR USED ON WHEELED VEHICLES AND THE CONDITIONS FOR THE RECIPROCAL RECOGNITION OF APPROVALS GRANTED ON THE BASIS OF THESE PRESCRIPTIONS ('REVISED 1958 AGREEMENT') TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 535.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 262. #1626691

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Iorua maidir leis an athbhreithniú ar mhéid na ranníocaíochta airgeadais ón Iorua dá bhforáiltear sa chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na hIorua maidir le rannpháirtíocht na hIorua in obair an Lárionaid Faireacháin Eorpaigh um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí (EMCDDA) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. 18) COM (2006) 115.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND NORWAY ON THE REVISION OF THE AMOUNT OF THE FINANCIAL CONTRIBUTION FROM NORWAY PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE KINGDOM OF NORWAY ON THE PARTICIPATION OF NORWAY IN THE WORK OF THE EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION (EMCDDA) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 115.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 263. #1626706

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an chomhaontaithe ar mhodh malartú litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na hIorua maidir le coigeartuithe ar roghanna trádála i gcáis faoina ndeachthas ar bhonn Airteagal 19 den Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 553.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE KINGDOM OF NORWAY CONCERNING ADJUSTMENTS OF TRADE PREFERENCES IN CHEESE UNDERTAKEN ON THE BASIS OF ARTICLE 19 OF THE AGREEMENT ON THE EUROPEAN ECONOMIC AREA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 553.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 264. #1626711

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha maidir le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena míneofar, don tréimhse 3 Nollaig 2003 go 2 Nollaig 2007, na deiseanna iascaireachta agus an cúiteamh airgeadais dá bhforáiltear leis an gComhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Rialtas Oileán Mhuirís maidir le hiascaireacht in uiscí Oileán Mhuirís mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL DEFINING, FOR THE PERIOD 3 DECEMBER 2003 TO 2 DECEMBER 2007, THE FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL COMPENSATION PROVIDED FOR BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF MAURITIUS ON FISHING IN THE WATERS OF MAURITIUS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 265. #1626713

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha maidir le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena leagtar amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Mhadagascar maidir le hiascaireacht amach ó chósta Mhadagascar don tréimhse 1 Eanáir, 2007 go 31 Nollaig, 2012 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. Com (2007) 16.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL SETTING OUT THE FISHING OPPORTUNITIES AND FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE FISHERIES PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MADAGASCAR ON FISHING OFF THE COAST OF MADAGASCAR FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY, 2007 TO 31 DECEMBER, 2012 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 16.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 266. #1626714

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha maidir le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena leagtar amach, don tréimhse ón 18 Eanáir, 2005 go 17 Eanáir, 2011, na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear leis an gComhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht na Séiséal maidir le hiascaireacht amach ó chósta na Séiséal mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 420.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL SETTING OUT, FOR THE PERIOD FROM 18 JANUARY, 2005 TO 17 JANUARY, 2011, THE FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SEYCHELLES ON FISHING OFF SEYCHELLES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 420.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 267. #1626715

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha maidir le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena leagtar amach, don tréimhse 16 Meán Fómhair, 2006 go 15 Meán Fómhair, 2012, na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt, agus Poblacht Chireabaití, den pháirt eile mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 181.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS RELATING TO THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL SETTING OUT, FOR THE PERIOD FROM 16 SEPTEMBER, 2006 TO 15 SEPTEMBER, 2012, THE FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED BY THE FISHERIES PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY, ON THE ONE HAND, AND THE REPUBLIC OF KIRIBATI, ON THE OTHER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 181.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 268. #1626850

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Bhosnia agus an Heirseagaivéin ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Bhosnia agus an Heirseagaivéin ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 351.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND BOSNIA AND HERZEGOVINA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND BOSNIA AND HERZEGOVINA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 351.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 269. #1626851

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an tSeoirsia ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an tSeoirsia ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND GEORGIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND GEORGIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 270. #1626852

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Nua-Shéalainn ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Nua-Shéalainn ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 267.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND NEW ZEALAND ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND NEW ZEALAND ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 267.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 271. #1626853

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an tSeirbia agus Montainéagró ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an tSeirbia agus Montainéagró ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 353.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND SERBIA AND MONTENEGRO ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND SERBIA AND MONTENEGRO ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 353.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 272. #1626869

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 368.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 368.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 273. #1626871

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Rómáin ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Rómáin ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 369.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ROMANIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ROMANIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.COM (2005) 369.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 274. #1626900

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach comhaontaithe lena leasaítear an Comhaontú idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Comhphobal Eorpach maidir le comhar i ndáil le sábháilteacht eitlíochta sibhialta a rialáil [AGUS]

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF AN AGREEMENT AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON COOPERATION IN THE REGULATION OF CIVIL AVIATION SAFETY [AND]

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 275. #1626917

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithear mhodh Malartú Litreacha, idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle de bhun Airteagal XXIV:6 agus Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT), 1994 a bhaineann le lamháltais i sceideal Phoblacht na Cróite i gcúrsa a haontachais leis an Aontas Eorpach a mhodhnú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 629.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL PURSUANT TO ARTICLE XXIV:6 AND ARTICLE XXVIII OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) 1994 RELATING TO THE MODIFICATION OF CONCESSIONS IN THE SCHEDULE OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE COURSE OF ITS ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 629.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 276. #1627530

  Togra le haghaidh Cinnidh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le heagrú Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh de réir phointe 3 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 7 Samhain, 2002 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le maoiniú Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh, ag forlíonadh Chomhaontú Idirinstitiúideach an 6 Bealtaine, 1999 ar araíonacht bhuiséadach agus ar fheabhsú an nóis imeachta bhuiséadaigh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin

  PROPOSAL FOR A DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON THE MOBILISATION OF THE EUROPEAN UNION SOLIDARITY FUND ACCORDING TO POINT 3 OF THE INTERINSTITUTIONAL AGREEMENT OF 7 NOVEMBER, 2002 BETWEEN THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COMMISSION ON THE FINANCING OF THE EUROPEAN UNION SOLIDARITY FUND SUPPLEMENTING THE INTERINSTITUTIONAL AGREEMENT OF 6 MAY, 1999 ON BUDGETARY DISCIPLINE AND IMPROVEMENT OF THE BUDGETARY PROCEDURE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 277. #1637065

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe Inmheánaigh idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Chomhphobail Eorpaigh, ag cruinniú dóibh laistigh den Chomhairle, ar Mhaoiniú agus Riaradh Cúnaimh Comhphobail faoin bPrótacal Airgeadais a ghabhann le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-CE Cotonou, a rinneadh sa Bhruiséil an 18 Meán Fómhair, 2000, agus ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 21 Márta, 2002.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE INTERNAL AGREEMENT BETWEEN REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITY, MEETING WITHIN THE COUNCIL, ON THE FINANCING AND ADMINISTRATION OF COMMUNITY AID UNDER THE FINANCIAL PROTOCOL TO THE ACP-EC PARTNERSHIP AGREEMENT OF COTONOU, DONE AT BRUSSELS ON 18TH SEPTEMBER, 2000, COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 21ST MARCH, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 278. #1637066

  Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Chomhaontaithe Inmheánaigh idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Chomhphobail Eorpaigh, ag cruinniú dóibh laistigh den Chomhairle, ar Mhaoiniú agus Riaradh Cúnaimh Comhphobail faoin bPrótacal Airgeadais a ghabhann le Comhaontú Comhpháirtíochta ACP-CE Cotonou, a rinneadh sa Bhruiséil an 18 Meán Fómhair, 2000, agus ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 21 Márta, 2002.

  THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE INTERNAL AGREEMENT BETWEEN REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITY, MEETING WITHIN THE COUNCIL, ON THE FINANCING AND ADMINISTRATION OF COMMUNITY AID UNDER THE FINANCIAL PROTOCOL TO THE ACP-EC PARTNERSHIP AGREEMENT OF COTONOU, DONE AT BRUSSELS ON 18TH SEPTEMBER, 2000, COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 21ST MARCH, 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 279. #1658032

  Tá sé tábhachtach go mbeadh cumarsáid éifeachtach idir an Coimisiún ar thaobh amháin, agus Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an taobh eile, agus go léireodh siad a dtuairimí dá chéile, go háirithe maidir le díospóidí faoi chomhaontuithe idirnáisiúnta trádála a bhféadfaí bearta a ghlacadh faoin Rialachán seo mar thoradh orthu.

  It is important to ensure an effective communication and exchange of views between the Commission on the one hand and the European Parliament and the Council on the other, in particular on disputes under international trade agreements that may lead to the adoption of measures under this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorghníomhú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 3286/94 ón gComhairle lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail i réimse an chomhbheartais tráchtála d'fhonn feidhmiú chearta an Chomhphobail faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála

 280. #1658038

  Is gan dochar a bheidh an Rialachán seo do bhearta beartais tráchtála a d’fhéadfaí a ghlacadh ar bhonn gníomhartha ábhartha eile de chuid an Aontais nó ar bhonn fhorálacha an Chonartha ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus ar bhonn fhorálacha infheidhme na gcomhaontuithe trádála idirnáisiúnta i ndáil le fionraí nó aistarraingt lamháltas nó oibleagáidí eile á n-urramú,

  This Regulation is without prejudice to the possible adoption of commercial policy measures on the basis of other relevant Union acts or of the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union, while respecting the applicable provisions in international trade agreements on the suspension or withdrawal of concessions or other obligations,

  Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorghníomhú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 3286/94 ón gComhairle lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail i réimse an chomhbheartais tráchtála d'fhonn feidhmiú chearta an Chomhphobail faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála

 281. #1665508

  Níor cheart go mbeadh bac ar na Ballstáit ach an oiread, sa mhéid go bhféadfaidh ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit a chinneadh a bheith ina pháirtí i gcomhaontuithe agus i socruithe den sórt sin, cinneadh a dhéanamh maidir le glacadh le haontachas páirtithe conarthacha nua, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an gceart agóidí a dhéanamh agus fógra a thabhairt faoi agóidí i gcoinne aontachais nua dá dtagraítear sa dara mír d'Airteagal 12 de Choinbhinsiún Apastaile, ná níl bac orthu aontachais a chur i bhfeidhm, a leasú nó cinneadh á dhéanamh ina dtaobh, ar aontachais iad maidir le páirtithe conarthacha nua le Coinbhinsiún Eorpach 1968 maidir le Neamhní Dhleathú Doiciméad arna bhforghníomhú ag Gníomhairí Taidhleoireachta nó Oifigigh Chonsalacha.

  Member States should also not be precluded, to the extent that one or more Member States are or may decide to become party to such agreements and arrangements, from deciding on the acceptance of the accession of new contracting parties, in particular as regards the right to raise and notify objections to new accessions as referred to in the second paragraph of Article 12 of the Apostille Convention, or from applying, amending or deciding on accessions of new contracting parties to, the European Convention of 1968 on the Abolition of Legalisation of documents executed by Diplomatic Agents or Consular Officers.

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 282. #1680290

  Tháinig Comhaontú Pháras, arna ghlacadh an 12 Nollaig 2015 faoi UNFCCC, (“Comhaontú Pháras”) i bhfeidhm an 4 Samhain 2016.

  The Paris Agreement, adopted on 12 December 2015 under the UNFCCC (‘the Paris Agreement’) entered into force on 4 November 2016.

  Treoir (AE) 2018/410 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun laghduithe costéifeachtacha astaíochtaí agus infheistíochtaí ísealcharbóin a fheabhsú, agus Cinneadh (AE) 2015/1814 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 283. #1696117

  Áireofar sna comhaontuithe sin freisin rialacha maidir le tuairisciú don Choimisiún i dtaobh conas a dhéantar na cúraimí, i dtaobh na dtorthaí a bhfuiltear ag súil leo, lena n-áirítear táscairí feidhmíochta, agus an oibleagáid ar dhaoine nó ar eintitis a bheidh i mbun cistí ón Aontas a chur chun feidhme a bhaineann le fógra a thabhairt don Choimisiún gan mhoill faoi chásanna inar braitheadh calaois agus neamhrialtachtaí agus faoi ghníomhaíochtaí leantacha ina leith.

  Those agreements shall also include rules on reporting to the Commission on how the tasks are performed, the results expected, including indicators on measuring performance, and the obligation for persons or entities implementing Union funds to notify the Commission without delay of cases of detected fraud and irregularities and their follow-up.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 284. #1714455

  I gcomhréir le hAirteagal 194(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE, tá cur chun cinn an fhuinnimh inathnuaite ar cheann de na spriocanna sin de bheartas fuinnimh an Aontais. Saothraítear an sprioc sin leis an Treoir seo. I dtaca leis an bpacáiste beart is gá chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus is gá chun a bheith i gcomhréir le gealltanais an Aontais faoi Chomhaontú Pháras 2015 maidir leis an athrú aeráide, a d'eascair as an 21ú Chomhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“Comhaontú Pháras”), agus le creat fuinnimh agus aeráide 2030 an Aontais, lena n-áirítear an sprioc cheangailteach astaíochtaí san Aontas a ghearradh 40 %, ar a laghad, faoi bhun leibhéil 1990 faoin mbliain 2030, is cuid thábhachtach de phacáiste sin úsáid níos mó a bhaint as fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite nó fuinneamh inathnuaite.

  In accordance with Article 194(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), promoting renewable forms of energy is one of the goals of the Union energy policy. That goal is pursued by this Directive. The increased use of energy from renewable sources or ‘renewable energy’ constitutes an important part of the package of measures needed to reduce greenhouse gas emissions and comply with the Union's commitment under the 2015 Paris Agreement on Climate Change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (the ‘Paris Agreement’), and with the Union 2030 energy and climate framework, including the Union's binding target to cut emissions by at least 40 % below 1990 levels by 2030.

  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))

 285. #1725762

  Maidir le dídeanaithe aitheanta agus le daoine gan stát, gan dochar do na hoibleagáidí faoi chonarthaí idirnáisiúnta a shínigh na Ballstáit agus go háirithe Comhaontú Eorpach Chomhairle na hEorpa maidir le Deireadh a chur le Víosaí do Dhídeanaithe, a síníodh in Strasbourg an 20 Aibreán 1959, ba cheart an cinneadh i leith an cheanglais víosa nó an díolúine a bhunú ar an tríú tír ina bhfuil cónaí ar na daoine sin agus a d'eisigh a gcuid doiciméad taistil.

  As regards recognised refugees and stateless persons, without prejudice to obligations under international agreements signed by the Member States and in particular the European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees of the Council of Europe, signed at Strasbourg on 20 April 1959, the decision as to the visa requirement or exemption should be based on the third country in which those persons reside and which issued their travel documents.

  Rialachán (AE) 2018/1806 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 286. #1728312

  Déanfar sonraí faoi dhaoine a bhfuiltear sa tóir orthu lena ngabháil chun críoch tabhairt suas a iontráil freisin ar bhonn barántais ghabhála arna n-eisiúint i gcomhréir le Comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích idir an tAontas agus tríú tíortha ar bhonn na gConarthaí chun daoine a thabhairt suas ar bhonn barántas gabhála, ar comhaontuithe iad lena ndéantar foráil maidir le tarchur barántais gabhála den sórt sin trí SIS.

  Alerts for arrest for surrender purposes shall also be entered on the basis of arrest warrants issued, in accordance with agreements concluded between the Union and third countries on the basis of the Treaties, for the purpose of surrender of persons on the basis of an arrest warrant, which provide for the transmission of such an arrest warrant through SIS.

  Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 287. #1739231

  I bhfianaise na dteorainneacha ama a fhorchuirtear ar an bpróiseas sin leis an gcaibidlíocht faoi tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, áfach, d’fhéadfadh sé nach dtabharfaí i gcrích comhaontuithe leis na Baill EDT go léir lena mbaineann maidir leis na cuótaí rátaí taraife go léir ar an dáta a scoirfidh sceideal EDT lamháltas agus ceangaltas an Aontais maidir le trádáil in earraí d’fheidhm a bheith aige maidir leis an Ríocht Aontaithe.

  However, given the time limits imposed on this process by the negotiations on the United Kingdom’s withdrawal from the Union, it is possible that agreements might not be concluded with all WTO Members concerned in relation to all of the tariff rate quotas on the date the Union’s WTO schedule of concessions and commitments on trade in goods ceases to apply to the United Kingdom.

  Rialachán (AE) 2019/216 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Eanáir 2019 maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle

 288. #1757923

  2.Déanfar sonraí faoi dhaoine a bhfuiltear sa tóir orthu lena ngabháil chun críoch tabhairt suas a iontráil freisin ar bhonn barántais ghabhála arna neisiúint i gcomhréir le Comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích idir an tAontas agus tríú tíortha ar bhonn Airteagal 37 den Chonradh ar an Aontas Eorpach chun daoine a thabhairt suas ar bhonn barántas gabhála, ar comhaontuithe iad lena ndéantar foráil maidir le tarchur barántais gabhála den sórt sin trí SIS.

  2.Data on persons wanted for arrest for surrender purposes shall also be entered on the basis of arrest warrants issued in accordance with Agreements concluded between the Union and third countries on the basis of Article 37 of the Treaty on the European Union for the purpose of surrender of persons on the basis of an arrest warrant, which provide for the transmission of such an arrest warrant via the SIS.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 289. #1757924

  3.Déanfar aon tagairt sa Rialachán seo d'fhorálacha Chinneadh Réime 2002/584/JHA a fhorléiriú mar ní a fholaíonn forálacha comhfhreagracha de chuid Comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha ar bhonn Airteagal 37 den Chonradh ar an Aontas Eorpach chun daoine a thabhairt suas ar bhonn barántas gabhála, ar comhaontuithe iad lena ndéantar foráil maidir le tarchur barántais gabhála den sórt sin trí SIS.

  3.Any reference in this Regulation to provisions of the Framework Decision 2002/584/JHA shall be construed as including the corresponding provisions of Agreements concluded between the European Union and third countries on the basis of Article 37 the Treaty on the European Union for the purpose of surrender of persons on the basis of an arrest warrant which provide for the transmission of such an arrest warrant via SIS.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 290. #1772595

  An 11 Eanáir 2019, ghlac an Chomhairle Cinneadh (AE) 2019/274 maidir le síniú an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar.

  On 11 January 2019, the Council adopted Decision (EU) 2019/274 on the signing of the Withdrawal Agreement.

  Cinneadh (AE) 2019/584 ón gComhairle Eorpach arna dhéanamh i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe an 11 Aibreán 2019 lena gcuirtear síneadh leis an tréimhse faoi Airteagal 50(3)CAE

 291. #1808456

  Is ag an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (“an Ghníomhaireacht”), a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, atá an inniúlacht agus an taithí reachtaíocht an Aontais maidir le ceimiceáin agus comhaontuithe idirnáisiúnta maidir le ceimiceáin a chur chun feidhme.

  The European Chemicals Agency (‘the Agency’), established by Regulation (EC) No 1907/2006, has the competence and experience in implementing Union legislation on chemicals and international agreements on chemicals.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 292. #1830539

  Airteagail 8 go 9 den Chomhaontú Riaracháin maidir le Coinbhinsiún an 17 Nollaig 1997 a chur chun feidhme maidir le slándáil shóisialta i réimse an phinsin.

  Articles 8 to 9 of the Administrative Agreement on implementing the Convention on social security of 17 December 1997 in the pension field

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 293. #1830567

  Comhaontú an 11 Eanáir 1977 maidir le cur chun feidhme Choinbhinsiún an 9 Deireadh Fómhair 1975 maidir le pinsin seanaoise agus sochair le haghaidh timpistí ag an obair.

  The Agreement of 11 January 1977 on the implementation of the Convention of 9 October 1975 on old-age pensions and benefits for accidents at work

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 294. #1835435

  Le hAirteagal III:8 den Comhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil 1994 agus le hAirteagal XIII den Chomhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí eisiatar soláthar poiblí arna dhéanamh ag comhlachtaí rialtais ó raon feidhme phríomhsmachta iltaobhacha na hEagraíochta Domhanda Trádála.

  Article III:8 of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 and Article XIII of the General Agreement on Trade in Services exclude government procurement from the main multilateral WTO disciplines.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 295. #1840328

  Is trí chomhaontuithe scríofa a dhéanfar laistigh den earnáil idir, ar láimh amháin, saothraithe Aontais biatais siúcra agus siúcra cána, nó na heagraíochtaí a bhfuil ballraíocht acu iontu a ndéanfar thar a son iad, agus, ar an láimh eile, gnóthais siúcra Aontais nó na heagraíochtaí a bhfuil ballraíocht acu iontu a ndéanfar thar a son iad, a rialófar na téarmaí maidir le ceannach biatiais siúcra agus siúcra cána, lena n-áirítear conarthaí réamhchurtha seachadta.

  The terms for buying sugar beet and sugar cane, including pre-sowing delivery contracts, shall be governed by written agreements within the trade concluded between, on the one hand, Union growers of sugar beet and sugar cane or, on their behalf, the organisations of which they are members, and, on the other hand, Union sugar undertakings or, on their behalf, the organisations of which they are members.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 296. #1840959

  D'fhonn a áirithiú go bhféadfadh táirgí allmhairithe tairbhiú de chóir speisialta ar a n-allmhairiú isteach i dtríú tír in imthosca áirithe, de bhun comhaontuithe idirnáisiúnta arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas i gcomhréir le CFAE, tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 227 den Rialachán seo, maidir le rialacha lena ndéanfar ceangal a chur ar údaráis inniúla na mBallstát doiciméad a eisiúint, arna iarraidh sin dóibh agus tar éis do na seiceálacha cuí a bheith déanta, ar doiciméad é lena ndeimhneofar go gcomhlíonfar na coinníollacha do tháirgí a fhéadfaidh tairbhiú de chóir speisialta, nuair a dhéanfar iad a allmhairiú isteach i dtríú tír agus má dhéantar imthosca áirithe a urramú.

  In order to ensure that exported products may benefit from a special treatment on importation into a third country under certain conditions, pursuant to international agreements concluded by the Union in accordance with the TFEU, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 227 of this Regulation concerning rules requiring the competent authorities of Member States to issue, on request and after appropriate checks, a document certifying that the conditions are met for products that, if exported, may benefit from a special treatment on importation into a third country if certain conditions are respected.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 297. #1841259

  faoin 30 Meitheamh 2014 agus faoin 31 Nollaig 2018 maidir le forbairt staid an mhargaidh in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne agus go háirithe maidir le feidhmiú Airteagail 148 go 151, Airteagal 152(3), Airteagal 157(3) lena measúnaítear go háirithe, na héifeachtaí ar tháirgeoirí bainne agus ar tháirgeadh bainne sna réigiúin faoi mhíbhuntáiste maidir leis an gcuspóir ginearálta táirgeadh a choinneáil ar bun sna réigiúin sin agus lena gcumhdaítear dreasachtaí féideartha chun feirmeoirí a spreagadh le comhaontuithe comhpháirteacha a dhéanamh maidir le comhtháirgeadh in éineacht le haon tograí iomchuí.

  by 30 June 2014 and also by 31 December 2018, on the development of the market situation in the milk and milk products sector, and in particular on the operation of Articles 148 to 151, Article 152(3) and Article 157(3), assessing in particular the effects on milk producers and milk production in disadvantaged regions in connection with the general objective of maintaining production in such regions, and covering potential incentives to encourage farmers to enter into joint production agreements, together with any appropriate proposals;

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 298. #1850458

  Ar an mbonn sin, dhearbhaigh an Chomhairle an 17 Nollaig 2014 a comhaontú polaitiúil maidir le téacs an Rialacháin seo [4] faoi mar a chomhaontaigh an dá Institiúid é.

  On that basis, the Council on 17 December 2014 confirmed its political agreement regarding the text of this Regulation [4] as it had been agreed by the two institutions.

  Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: Seasamh (AE) Uimh. 6/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh ag féachaint le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE a ghlacadh

 299. #1850491

  An 9 agus an 10 Deireadh Fómhair 2014, chuir an Chomhairle bailchríoch ar an gcur chuige ginearálta, ag teacht ar chomhaontú i ndáil leis na haithrisí agus na hiarscríbhinní [4].

  On 9 and 10 October 2014, the Council finalised the general approach, reaching agreement on the recitals and annexes [4].

  Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: Seasamh (AE) Uimh. 7/2015 na Comhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le himeachtaí dócmhainneachta (athmhúnlú)

 300. #1859596

  Féach Cinneadh ón mBiúró an 12 Meán Fómhair 2016 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh maidir leis an gClár Trédhearcachta

  See Bureau Decision of 12 September 2016 on the implementation of the Inter-Institutional Agreement on the Transparency Register.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 301. #1477164

  Déanfar an ceathrú cuid d'uimhir na Stiúrthóirí a thoghadh ar leithligh, agus Stiúrthóir amháin á thoghadh ag gach Rialtóir de chuid na mball a bhfuil an líon is mó scaireanna acu.

  ( e ) Unless otherwise provided in this Annex or agreed upon by the parties, the Tribunal shall determine its procedure and shall be guided in this regard by the arbitration rules adopted pursuant to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States. ( f ) The Tribunal shall be the judge of its own competence except that, if an objection is raised before the Tribunal to the effect that the dispute falls within the jurisdiction of the Board or the Council under Article 56 or within the jurisdiction of a judicial or arbitral body designated in an agreement under Article 1 of this Annex and the Tribunal is satisfied that the objection is genuine, the objection shall be referred by the Tribunal to the Board or the Council or the designated body, as the case may be, and the arbitration proceedings shall be stayed until a decision has been reached on the matter, which shall be binding upon the Tribunal. ( g ) The Tribunal shall, in any dispute within the scope of this Annex, apply the provisions of this Convention, any relevant agreement between the parties to the dispute, the Agency's by-laws and regulations, the applicable rules of international law, the domestic law of the member concerned as well as the applicable provisions of the investment contract, if any. Without prejudice to the provisions of this Convention the Tribunal may decide a dispute ex aequo et bono if the Agency and the member concerned so agree. The Tribunal may not bring a finding of non liquet on the ground of silence or obscurity of the law. ( h ) The Tribunal shall afford a fair hearing to all the parties. All decisions of the Tribunal shall be taken by a majority vote and shall state the reasons on which they are based. The award of the Tribunal shall be in writing, and shall be signed by at least two arbitrators and a copy thereof shall be transmitted to each party. The award shall be final and binding upon the parties and shall not be subject to appeal, annulment or revision. ( i ) If any dispute shall arise between the parties as to the meaning or scope of an award, either party may, within sixty days after the award was rendered, request interpretation of the award by an application in writing to the President of the Tribunal which rendered the award.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 302. #149864

  Measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta ceadúnas a eiseoidh Roinn Iompair na Ríochta Aontaithe nó an Roinn Comhshaoil (Tuaisceart Éireann) faoin gcomhaontú a rinneadh an 9ú lá d'Aibreán, 1980, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar).

  A permit issued by the Department of Transport of the United Kingdom or by the Department of the Environment (Northern Ireland) under the agreement made on the 9th day of April, 1980, between the Government and the Government of the United Kingdom on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road) shall be deemed to be a restricted road freight licence.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 303. #149870

  Déantar leis seo na haicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i míreanna (1) (d) go (1) (j) d'Airteagal 5 den chomhaontú a rinneadh an 9ú lá d'Aibreán, 1980, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar), agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú ó fhorálacha ailt 9 agus 34 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1934 (arna leasú nó arna leathnú) agus alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú).

  The classes of international transport by road which are specified in paragraphs (1) (d) to (1) (j) of Article 5 of the agreement made on the 9th day of April, 1980, between the Government and the Government of the United Kingdom on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which are set out in the Schedule to this Order, are hereby exempted from the provisions of sections 9 and 34 of the Road Transport Act, 1933 (as amended or extended) and section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 304. #151029

  (4) Más rud é, tar éis don Aire glacadh le comhaontú, go ndeachaigh an tAire faoi chostas i soláthar líne mhalartáin nó ciorcad teileafóin príobháideach agus go gcuirfidh iarratasóir in iúl gur mian leis tarraingt siar ón gcomhaontú roimh seirbhís a bheith tugtha ar an líne mhalartáin nó ar an gciorcad sin nó go ndiúltódh nó go bhfailleoidh sé na saoráidí a thabhairt a bheidh riachtanach agus réasúnach le haghaidh críocha na hoibre, íocfaidh an rannpháirtí leis an Aire, ar é á iarraidh sin:-

  (4) If, after acceptance of an agreement by the Minister, expense is incurred by the Minister in providing an exchange line or private telephone circuit and an applicant should notify his desire to withdraw from the agreement before service on the said exchange line or circuit has been given or shall refuse or neglect to afford the facilities necessary and reasonable for the completion of the work, the subscriber shall pay to the Minister on demand:—

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 305. #151478

  (3) Más rud é, tar éis dó glacadh le comhaontú, go ndeachaigh an tAire faoi chostas i soláthar feistiúcháin agus go gcuirfidh iarratasóir in iúl gur mian leis tarraingt siar ón gcomhaontú roimh sheirbhís a bheith tugtha ar an bhfeistiú-chán sin nó go ndiúltóidh nó go bhfailleoidh sé na saoráidí a thabhairt a bheidh réasúnach agus riachtanach leis an obair a chríochnú, íocfaidh an rannpháirtí leis an Aire, ar é á iarraidh sin-

  (3) If, after acceptance of an agreement by the Minister, expense is incurred by the Minister in providing an installation and an applicant notifies his desire to withdraw from the agreement before service on the said installation has been given or refuses or neglects to afford the facilities necessary an reasonable for the completion of the work, the subscriber shall pay to the Minister on demand—

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 306. #160715

  Déantar leis seo na haicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar atá sonraithe i míreanna (a) go (p) d'Airteagal 4 den chomhaontú a rinneadh an 19ú lá de Bhealtaine, 1981, idir an Rialtas agus Rialtas na Sualainne ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar) agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú leis seo ó fhorálacha alt 7 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1935 (ama leasú nó arna leathnú).

  The classes of international transport by road which are specified in paragraphs (a) to (p) of Article 4 of the agreement made on the 19th day of May, 1981, between the Government and the Government of Sweden on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which are set out in the Schedule to this Order, are hereby exempted from the provisions of section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 307. #160739

  Déantar leis seo na haicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i míreanna (a) go (p) d'Airteagal 4 den chomhaontú a rinneadh an 19ú lá de Bhealtaine, 1981, idir an Rialtas agus Rialtas Phoblacht na Fionlainne ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar), agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú ó fhorálacha alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú).

  The classes of international transport by road which are specified in paragraphs (a) to (p) of Article 4 of the agreement made on the 19th day of May, 1981, between the Government and the Government of the Republic of Finland on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which are set out in the Schedule to this Order, are hereby exempted from the provisions of section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 308. #160856

  Measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta cead a dheonóidh an tAire Iompair agus a eiseoidh an Aireacht Cumarsáide, Roinn Tráchta Bóthair Phoblacht na Fionlainne faoin gcomhaontú a rinneadh an 19ú lá de Bhealtaine, 1981, idir an Rialtas agus Rialtas Phoblacht na Fionlainne ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é ,a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar).

  A permit granted by the Minister for Transport and issued by the Ministry of Communications, Road Traffic Department of the Republic of Finland under the agreement made on the 19th day of May, 1981, between the Government and the Government of the Republic of Finland on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road) shall be deemed to be a restricted road freight licence.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 309. #160859

  Measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta cead a dheonóidh an tAire Iompair agus a eiseoidh Bord Iompair na Sualainne faoin gcomhaontú a rinneadh an 19ú lá de Bhealtaine, 1981, idir an Rialtas agus Rialtas na Sualainne ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar).

  A permit granted by the Minister for Transport and issued by the Swedish Board of Transport under the agreement made on the 19th day of May, 1981, between the Government and the Government of Sweden on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road) shall be deemed to be a restricted road freight licence.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 310. #171847

  Déantar leis seo an aicme iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i mír (d) d'Airteagal 5 den chomhaontú a rinneadh an 26ú lá d'Fheabhra, 1981 idir an Rialtas agus Rialtas Ríocht na Danmhairge ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar), agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú ó fhorálacha alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú).

  The class of international transport by road which is specified in paragraph (d) of Article 5 of the agreement made on the 26th day of February, 1981, between the Government and the Government of the Kingdom of Denmark on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which is set out in the Schedule to this Order, is hereby exempted from the provisions of section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 311. #171857

  Measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta ceadúnas a dheonóidh an tAire Iompair agus a eiseoidh an Direktoratet for Vejtransport Ríocht na Danmhairge faoin chomhaontú a rinneadh an 26ú lá d'Fheabhra. idir an Rialtas agus Rialtas Ríocht na Danmhairge ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar).

  A permit granted by the Minister for Transport and issued by the Direktoratet for Vejtransport of the Kingdom of Denmark under the agreement made on the 26th day of February, 1981, between the Government and the Government of the Kingdom of Denmark on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road) shall be deemed to be a restricted road freight licence.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 312. #174991

  Measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta cead a thabharfaidh an tAire Iompair agus a eiseoidh údarás inniúil Phoblacht na hIodáile faoin gcomhaontú a rinneadh an 22ú lá d'Aibreán, 1981. idir an Rialtas agus Rialtas Phoblacht na hIodáile faoi iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar.

  A permit granted by the Minister for Transport and issued by the competent authority of the Italian Republic under the agreement made on the 22nd day of April, 1981, between the Government and the Government of the Italian Republic on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road) shall be deemed to be a restricted road freight licence.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 313. #278626

  4. Níor cheart aon ní sa Chomhaontú seo a léiriú mar ní a chuireann toirmeasc ar dhiúltú duine a thabhairt suas a bhfuil barántas gabhála mar atá sainmhínithe sa Chomhaontú seo eisithe ina leith má tá cúiseanna ann lena chreidiúint go bhfuil an barántas gabhála sin eisithe d'fhonn duine a ionchúiseamh nó a phionósú de bhíthin a ghnéis nó a gnéis, a chine nó a cine, a reiligiúin, a bhunaidh eitnigh nó a bunaidh eitnigh, a náisiúntachta, a theanga nó a teanga, a thuairimí polaitiúla nó a tuairimí polaitiúla nó a threoshuímh ghnéasaigh nó a treoshuímh ghnéasaigh, nó go bhféadfar seasamh an duine sin a dhochrú ar aon cheann de na cúiseanna sin.

  4. Nothing in this Agreement should be interpreted as prohibiting refusal to surrender a person in respect of whom an arrest warrant as defined by this Agreement has been issued when there are reasons to believe, on the basis of objective elements, that the said arrest warrant has been issued for the purpose of prosecuting or punishing a person on the grounds of his or her sex, race, religion, ethnic origin, nationality, language, political opinions or sexual orientation, or that that person's position may be prejudiced for any of these reasons.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 314. #278947

  4. Tiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm ar an gcéad lá den tríú mí tar éis an lae a suíonn Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh go bhfuil na ceanglais fhoirmiúla uile comhallta maidir leis na Páirtithe sa Chomhaontú seo a dtoiliú a chur in iúl.

  4. This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the day on which the Secretary-General of the Council of the European Union has established that all formal requirements concerning the expression of the consent by the Contracting Parties to this Agreement have been fulfilled.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 315. #281213

  (2) Éilíonn cur chun feidhme agus athbhreithniú an Chomhaontaithe Ghinearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) agus an Chomhaontaithe um Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPs) agus éilíonn an chaibidlíocht atá á déanamh faoi láthair agus a dhéanfar amach anseo maidir le comhaontuithe breise go ndéanfaí an fhaisnéis ábhartha staidrimh a chur ar fáil chun cabhrú leis an gcaibidlíocht.

  (2) The implementation and review of the General Agreement on Trade in Services (GATS) and of the Trade-Related Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs) as well as the current and future negotiations on further agreements call for the relevant statistical information to be made available in order to assist the negotiations.

  Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche

 316. #283014

  (23) Chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart go gcumhdódh coincheap an tsriain ar iomaíocht toirmisc ar chomhaontuithe idir ghnóthais, ar chinntí comhlachas gnóthas agus ar chleachtais chomhbheartaithe arb é a gcuspóir nó a n-éifeacht iomaíocht a chosc, a shrianadh nó a shaobhadh laistigh de Bhallstát nó laistigh den mhargadh inmheánach, agus toirmisc ar mhí-úsáid ceannasachta laistigh de Bhallstát nó laistigh den mhargadh inmheánach má tá toirmeasc ar chomhaontuithe, ar chinntí, ar chleachtais chomhbheartaithe nó ar mhí-úsáid den sórt sin faoi Airteagail 81 agus 82 den Chonradh nó faoi dhlí Ballstáit.

  (23) For the purposes of this Regulation, the concept of restriction of competition should cover prohibitions on agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within a Member State or within the internal market, as well as prohibitions on the abuse of a dominant position within a Member State or within the internal market, where such agreements, decisions, concerted practices or abuses are prohibited by Articles 81 and 82 of the Treaty or by the law of a Member State.

  Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha ("An Róimh II")

 317. #283043

  (37) Déanfaidh an Coimisiún togra chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir leis na nósanna imeachta agus na coinníollacha ar dá réir a bheadh na Ballstáit i dteideal comhaontuithe a chaibidil agus a thabhairt i gcrích thar a gceann féin le tríú tíortha i gcásanna aonair eisceachtúla, maidir le hábhair earnálacha, ina mbeadh forálacha maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha.

  (37) The Commission will make a proposal to the European Parliament and the Council concerning the procedures and conditions according to which Member States would be entitled to negotiate and conclude on their own behalf agreements with third countries in individual and exceptional cases, concerning sectoral matters, containing provisions on the law applicable to non-contractual obligations.

  Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha ("An Róimh II")

 318. #286708

  (13) Tá sé tábhachtach aird chuí a thabhairt ar fhorálacha an Chomhaontaithe maidir leis na Gnéithe sin de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (dá ngairtear "Comhaontú TRIPs" anseo feasta), agus go háirithe Airteagal 22 agus Airteagal 23 de, agus ar fhorálacha an Chomhaontaithe Ghinearálta um Tharaifí agus Trádáil, ar cuid dhílis iad den Chomhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Trádála Domhanda a formheasadh le Cinneadh 94/800/CE ón gComhairle [7].

  (13) It is important to have due regard to the provisions of the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter TRIPs Agreement), and in particular Articles 22 and 23 thereof, and of the General Agreement on Tariffs and Trade, which form an integral part of the Agreement establishing the World Trade Organisation approved by Council Decision 94/800/EC [7].

  Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 ó Pharlamint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha deochanna biotáilleacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 ón gComhairle

 319. #306251

  Deimhníonn sé go bhfuil an tiománaí arna ainmniú ann fostaithe, i gcomhréir leis na dlíthe, leis na rialacháin nó leis na borálacha riaracháin agus, de réir mar is iomchuí, i gcomhréir leis na comhaontuithe tiomsaitheacha, de réir na rialacha atá infheidhme sa Bhallstát atá luaite san fhianú, faoi na coinníollacha fostaíochta agus oiliúna gairmiúla tiománaithe atá infheidhme sa Bhallstát sin chun oibríochtaí iompair de bhóthar a chur i gcrích sa Stát sin.

  It certifies that the driver named therein is employed, in accordance with the laws, regulations or administrative provisions and, as appropriate, the collective agreements, in accordance with the rules applicable in the Member State mentioned on the attestation, on the conditions of employment and of vocational training of drivers applicable in that Member State to carry out road operations in that State.

  Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta tarlaithe de bhóthar (athmhúnlú)

 320. #310831

  3. Sna cinntí maidir le maoiniú, agus sna comhaontuithe agus sna hionstraimí cur chun feidhme a eascraíonn as na cinntí sin, sonrófar go sainráite go bhféadfaidh an Chúirt Iniúchóirí agus OLAF, más gá, seiceálacha ar an láthair a dhéanamh ar dhaoine a fhaigheann maoiniú ón nGníomhaireacht agus ar na gníomhairí atá freagrach as an maoiniú sin a leithdháileadh.

  3. The decisions concerning funding, and the implementing agreements and instruments resulting there from, shall explicitly stipulate that the Court of Auditors and OLAF may, if necessary, carry out on-the-spot checks on the recipients of funding of the Agency and the agents responsible for allocating it.

  Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004 ón gComhairle maidir le struchtúir bhainistíochta a bhunú do na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 321. #314152

  7. Don chéad bhliain d’oibríocht an Aontais, dar críoch an 31 Nollaig 2011, beidh maoiniú an Údaráis ag an Aontas faoi réir a chomhaontaithe ag an údarás buiséadach de réir mar a fhoráiltear i bPointe 47 de Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir leis an smacht buiséadach agus maidir le bainistiú fónta airgeadais.

  7. For the first year of operation of the Authority, ending on 31 December 2011, the financing of the Authority by the Union is subject to an agreement by the budgetary authority as provided for in Point 47 of the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and sound financial management.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 322. #315280

  7. Don chéad bhliain d’oibríocht an Aontais, dar críoch an 31 Nollaig 2011, beidh maoiniú an Údaráis ag an Aontas faoi réir a chomhaontaithe ag an údarás buiséadach de réir mar a fhoráiltear i bPointe 47 de Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir leis an smacht buiséadach agus maidir le bainistiú fónta airgeadais.

  7. For the first year of operation of the Authority, ending on 31 December 2011, the financing of the Authority by the Union is subject to an agreement by the budgetary authority as provided for in Point 47 of the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and sound financial management.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 323. #316375

  7. Don chéad bhliain d’oibríocht an Aontais, dar críoch an 31 Nollaig 2011, beidh maoiniú an Údaráis ag an Aontas faoi réir a chomhaontaithe ag an údarás buiséadach de réir mar a fhoráiltear i bPointe 47 de Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir leis an smacht buiséadach agus maidir le bainistiú fónta airgeadais.

  7. For the first year of operation of the Authority, ending on 31 December 2011, the financing of the Authority by the Union is subject to an agreement by the budgetary authority as provided for in Point 47 of the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and sound financial management.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 324. #318598

  Riail 91 Nósanna Imeachta atá bunaithe ar Airteagal 218 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh i gcás comhaontuithe idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm go sealadach nó a chur ar fionraí nó i gcás seasamh an Aontais a bhunú i gcomhlacht arna chur ar bun le comhaontú idirnáisiúnta

  Rule 91 Procedures based on Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union in the case of the provisional application or suspension of international agreements or the establishment of the Union’s position in a body set up by an international agreement

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 325. #319622

  I gcás ina dtagtar ar chomhaontú maidir le téacs comhpháirteach laistigh den Choiste Idir-réitigh, cuirfear an t-ábhar ar chlár oibre suí den Pharlaimint a thionólfar laistigh de 14 lá ó dháta an chomhaontaithe sin.

  Where agreement on a joint text is reached within the Conciliation Committee, the matter shall be placed on the agenda of a sitting of Parliament to be held within 14 days from the date of that agreement.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 326. #319709

  I gcás ina bhfuil na comhpháirtithe sóisialta tar éis teacht ar chomhaontú agus go n-iarrann siad i gcomhpháirt lena chéile go gcuirfear an comhaontú chun feidhme le cinneadh ón gComhairle ar thogra ón gCoimisiún faoi Airteagal 155(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, déanfaidh an coiste freagrach tairiscint i gcomhair rúin a chur síos á mholadh go bhformheasfar an iarraidh nó go ndiúltófar di.

  Where management and labour have reached an agreement and have requested jointly that the agreement be implemented by a Council decision on a proposal from the Commission pursuant to Article 155(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the committee responsible shall table a motion for a resolution recommending the adoption or rejection of the request.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 327. #319787

  Nósanna Imeachta atá bunaithe ar Airteagal 218 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh i gcás comhaontuithe idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm go sealadach nó a chur ar fionraí nó i gcás seasamh an Aontais a bhunú i gcomhlacht arna chur ar bun le comhaontú idirnáisiúnta

  Procedures based on Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union in the case of the provisional application or suspension of international agreements or the establishment of the Union’s position in a body set up by an international agreement

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 328. #319788

  I gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún, i gcomhréir lena oibleagáidí faoin gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus faoin gCreat-Chomhaontú maidir le caidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach, an Pharlaimint agus an Chomhairle a chur ar an eolas go bhfuil sé beartaithe aige comhaontú idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm go sealadach nó a chur ar fionraí, déanfar ráiteas sa Pharlaimint agus beidh díospóireacht ann i ndiaidh an ráitis sin.

  Where the Commission, in accordance with its obligations under the Treaty on the Functioning of the European Union and the Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European Commission, informs Parliament and the Council of its intention to propose the provisional application or suspension of an international agreement, a statement shall be made in Parliament, followed by a debate.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 329. #321462

  Beidh feidhm ag forálacha an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh seo i gcomhréir leis an dlí is infheidhme agus gan dochar do Chinneadh 95/167/CE, Euratom, CEGC ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún an 19 Aibreán 1995 maidir leis na forálacha mionsonraithe lena rialaítear feidhmiú cheart fiosrúcháin Pharlaimint na hEorpa [4] agus gan dochar do na comhaontuithe atá ann cheana féin, go háirithe Comhaontú Idirinstitiúideach an 6 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus feabhsú ar an nós imeachta buiséadach [5].

  The provisions of this Interinstitutional Agreement shall apply in accordance with applicable law and without prejudice to Decision 95/167/EC, Euratom, ECSC of the European Parliament, the Council and the Commission of 19 April 1995 on the detailed provisions governing the exercise of the European Parliament’s right of inquiry [4] and without prejudice to existing arrangements, especially the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [5].

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 330. #325662

  (2) Tá na caibidlíochtaí sin tugtha i gcrích agus síníodh an Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile ("an Comhaontú"), an 6 Deireadh Fómhair 2010 [2], fuair sé toiliú ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Feabhra 2011 [3] agus beidh feidhm aige de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 15.10 den Chomhaontú.

  (2) Those negotiations have been concluded and the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, ("the Agreement") was signed on 6 October 2010 [2], received the consent of the European Parliament on 17 February 2011 [3] and is to apply as provided for in Article 15.10 of the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré

 331. #330564

  Glacfaidh an Chomhairle, ar thogra ón gCoimisiún nó ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, cinneadh lena bhfionrófar cur i bhfeidhm comhaontaithe agus lena mbunófar na seasaimh a ghlacfar thar ceann an Aontais i gcomhlacht arna chur ar bun le comhaontú nuair a iarrtar ar an gcomhlacht sin gníomhartha a ghlacadh a bhfuil éifeachtaí dlíthiúla leo, seachas gníomhartha lena bhforlíonfar nó lena leasófar creat institiúideach an chomhaontaithe.

  The Council, on a proposal from the Commission or the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall adopt a decision suspending application of an agreement and establishing the positions to be adopted on the Union's behalf in a body set up by an agreement, when that body is called upon to adopt acts having legal effects, with the exception of acts supplementing or amending the institutional framework of the agreement.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 332. #332544

  Dearbhú maidir le hAirteagal 188n den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis na Ballstáit comhaontuithe idirnáisiúnta a chaibidil agus a thabhairt i gcrích a bhaineann leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais

  Declaration on Article 188 N of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the negotiation and conclusion of international agreements by Member States relating to the area of freedom, security and justice

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 333. #332802

  Ballstáit an Chomhphobail Eorpaigh atá faoi cheangal ag Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 an 29 Bealtaine 2000 ón gComhairle nó ag an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta agus in ábhair tráchtála a sheirbheáil, a síníodh sa Bhruiséil an 19 Deireadh Fómhair 2005, déanfaidh siad, ina gcaidreamh frithpháirteach, an fhoráil in Airteagal 19 den Rialachán sin a chur i bhfeidhm má ba ghá doiciméad tionscanta na n-imeachtaí nó doiciméad comhionann a sheoladh amach de bhun an Rialacháin sin nó an Chomhaontaithe sin.

  Member States of the European Community bound by Council Regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 or by the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the service of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, signed at Brussels on 19 October 2005, shall apply in their mutual relations the provision in Article 19 of that Regulation if the document instituting the proceedings or an equivalent document had to be transmitted pursuant to that Regulation or that Agreement.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 334. #333062

  Déanfaidh Ballstáit an Chomhphobail Eorpaigh atá faoi cheangal ag Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 an 29 Bealtaine 2000 ón gComhairle nó ag an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil, a síníodh sa Bhruiséil an 19 Deireadh Fómhair 2005, an Rialachán sin agus an Comhaontú sin a chur i bhfeidhm ina gcaidreamh frithpháirteach.

  Member States of the European Community bound by Council Regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 or by the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the service of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, signed at Brussels on 19 October 2005, shall apply in their mutual relations that Regulation and that Agreement.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 335. #338460

  Cuirfidh an Coimisiún togra faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle maidir leis na nósanna imeachta agus na coinníollacha ar dá réir a bheadh na Ballstáit i dteideal comhaontuithe a chaibidil agus a thabhairt i gcrích thar a gceann féin le tríú tíortha i gcásanna leithleacha eisceachtúla, maidir le hábhair earnálacha, agus ar comhaontuithe iad ina mbeadh forálacha a bhaineann leis an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha.

  The Commission will make a proposal to the European Parliament and to the Council concerning the procedures and conditions according to which Member States would be entitled to negotiate and conclude, on their own behalf, agreements with third countries in individual and exceptional cases, concerning sectoral matters and containing provisions on the law applicable to contractual obligations.

  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)

 336. #349788

  Beidh feidhm ag an Rialachán seo i gcás comhaontuithe a bhaineann le hábhair áirithe agus atá, go hiomlán nó i bpáirt, laistigh de raon feidhme Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I) [4] agus Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha (An Róimh II) [5].

  This Regulation shall apply to agreements concerning particular matters falling, entirely or partly, within the scope of Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I) [4] and Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II) [5].

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 337. #349813

  Má chomhlíontar leis an gcomhaontú atá beartaithe na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 4(2), tabharfaidh an Coimisiún, laistigh de 90 lá tar éis dó an fógra dá dtagraítear in Airteagal 3 a fháil, cinneadh réasúnaithe uaidh ar iarratas an Bhallstáit, údarú don Bhallstát sin tús a chur le caibidilíocht foirmiúil a chur ar bun maidir leis an gcomhaontú sin.

  If the envisaged agreement meets the conditions set out in Article 4(2), the Commission shall, within 90 days of receipt of the notification referred to in Article 3, give a reasoned decision on the application of the Member State authorising it to open formal negotiations on that agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 338. #351761

  Maidir leis an Eilvéis, is ionann an Rialachán agus seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen [12] a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i dteannta Airteagal 3 de Chinneadh 2008/146/CE ón gComhairle [13] ar thabhairt i gcrích an Chomhaontaithe sin.

  As regards Switzerland, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [12], which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/146/EC [13] on the conclusion of that Agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 339. #351774

  na cearta coibhéiseacha a theachtann náisiúnaigh tríú tíortha agus daoine dá dteaghlaigh, a bhfuil cearta saorghluaiseachta acu atá coibhéiseach le cearta shaoránaigh an Aontais agus daoine dá dteaghlaigh faoi chomhaontuithe idir an Comhphobal agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus idir an Comhphobal agus na tríú tíortha sin, ar an taobh eile.

  the equivalent rights enjoyed by third-country nationals and their family members, who, under agreements between the Community and its Member States, on the one hand, and these third countries, on the other, enjoy rights of free movement equivalent to those of Union citizens and members of their families.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 340. #360092

  An 31 Bealtaine 2010, síníodh Comhaontú na Ginéive ar Thrádáil i mBananaí [3] idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl, an Cholóim, Cósta Ríce, Eacuadór, Guatamala, Hondúras, Meicsiceo, Nicearagua, Panama, Peiriú agus Veiniséala ("an Comhaontú") maidir le struchtúr agus le hoibriú chóras trádála an Aontais le haghaidh bananaí chód CN 08030019.

  On 31 May 2010, the Geneva Agreement on Trade in Bananas [3] between the European Union and Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru and Venezuela ("the Agreement") regarding the structure and operation of the Union’s trading regime for bananas of CN code 08030019 was signed.

  Rialachán (AE) Uimh. 306/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1964/2005 ón gComhairle maidir le rátaí taraife le haghaidh bananaí

 341. #434276

  (b) go n-eiseofar an Ráthaíocht chun an maoiniú faoi Chomhaontuithe Saoráide Iasachta arna ndéanamh an 30 Meitheamh 2013 nó roimhe a éascú (lena n-áirítear maoiniú Iasachtaí arna dtabhairt de bhun Comhaontaithe Saoráide Iasachta láithrigh tar éis an dáta sin agus aon eisiúint ghaolmhar ar bhannaí nó fiach-urrúis atá gaolmhar leis an gcéanna) agus go n-eiseofar an Ráthaíocht in aon chás an 30 Meitheamh 2013 nó roimhe;

  (b) the Guarantee is issued to facilitate the financing under Loan Facility Agreements entered into on or prior to 30 June 2013 (including the financing of Loans made pursuant to an existing Loan Facility Agreement after such date and any related issue of bonds or debt securities related thereto) and the Guarantee is in any event issued on or before 30 June 2013;

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 342. #434482

  (3) Tabharfaidh SaorCAE tuarascáil ar bhonn ráithiúil do Bhallstáit an limistéir euro agus don Choimisiún maidir leis na héilimh agus na dliteanais a bheidh gan íoc faoi na Comhaontuithe Saoráide Iasachta, faoi eisiúintí Ionstraimí Maoinithe de chuid SaorCAE agus faoi na Ráthaíochtaí.

  (3) EFSF shall report to the euro-area Member States and the Commission on the outstanding claims and liabilities under the Loan Facility Agreements, EFSF Funding Instrument issues and the Guarantees on a quarterly basis.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 343. #434516

  Is cuid dhílis den Chomhaontú bunaidh gach contrapháirt agus beidh an éifeacht chéanna leis na contrapháirteanna a shíniú amhail is dá mbeadh na sínithe ar na contrapháirteanna ar aon chóip amháin den Chomhaontú.

  The counterparts each form an integral part of the original Agreement and the signature of the counterparts shall have the same effect as if the signatures on the counterparts were on a single copy of the Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 344. #449593

  (b) earraí sochorraithe a dhíol de bhun conartha faoina bhfuil coimisiún iníoctha ar cheannach nó ar dhíol ag gníomhaire nó ceantálaí a chríochnaíonn comhaontuithe in ainm an ghníomhaire nó an cheantálaí féin ach sin de réir treoracha ó dhuine eile agus chun cuntais duine eile,

  (b) the sale of movable goods pursuant to a contract under which commission is payable on purchase or sale by an agent or auctioneer who concludes agreements in the agent’s or auctioneer’s own name but on the instructions of, and for the account of, another person,

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 345. #449666

  28.—(1) Measfar, chun críocha an Achta seo, gurb ionann seirbhísí a sholáthar trí dhuine (dá ngairtear an “gníomhaire” san fho-alt seo) a dhéanann, cé go n-airbheartaíonn sé nó sí gníomhú thar a cheann féin nó thar a ceann féin, comhaontuithe ina ainm féin nó ina hainm féin ach sin de réir treoracha ó dhuine eile agus chun cuntais duine eile, agus soláthar na seirbhísí don ghníomhaire agus go comhuaineach ag an ngníomhaire.

  28.—(1) The supply of services through a person (in this subsection referred to as the “agent”) who, while purporting to act on his or her own behalf, concludes agreements in his or her own name but on the instructions of, and for the account of, another person, shall be deemed, for the purposes of this Act, to constitute a supply of the services to and simultaneously by the agent.

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 346. #449859

  45.—(1) Más rud é, tar éis comhaontú a dhéanamh chun earraí nó seirbhísí a sholáthar agus roimh an dáta a dtagann aon cháin i leith an idirbhirt chun bheith dlite faoi alt 74 (1) nó (2), de réir mar is cuí, go bhfuil athrú ar an méid cánach is inmhuirearaithe ar an soláthar atá i gceist, ansin, cheal comhaontú dá mhalairt, déanfar méid is comhionann le méid an athraithe ar an gcáin is inmhuirearaithe a chur le, nó a bhaint as, méid iomlán na comaoine agus aon cháin a luaitear ar leithligh faoin gcomhaontú.

  45.—(1) Where, after the making of an agreement for the supply of goods or services and before the date on which under section 74(1) or (2), as may be appropriate, any tax in respect of the transaction falls due, there is a change in the amount of tax chargeable on the supply in question, then, in the absence of agreement to the contrary, there shall be added to or deducted from the total amount of the consideration and any tax stated separately under the agreement an amount equal to the amount of the change in the tax chargeable.

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 347. #451404

  (b) ar an tréimhse sin a bheith caite, mura bhfaightear aon fhógra achomhairc nó, má fhaightear fógra achomhairc, ar an achomharc a chinneadh trí chomhaontú nó ar shlí eile, tiocfaidh an méid atá dlite nó an méid leasaithe atá dlite arna chinneadh i ndáil leis an achomharc, chun bheith dlite agus iníoctha ionann is dá mba cháin í an cháin a raibh an duine faoi dhliteanas í a íoc don tréimhse inchánach ar lena linn a chuaigh an tréimhse 14 lá ó dháta seirbheála an fhógra faoi fho-alt (1) in éag nó ón dáta a cinneadh an t-achomharc trí chomhaontú nó ar shlí eile, cibé tréimhse inchánach díobh is déanaí.

  (b) on the expiration of the said period, if no notice of appeal is received or, if notice of appeal is received, on determination of the appeal by agreement or otherwise, the amount due or the amended amount due as determined in relation to the appeal, shall become due and payable as if the tax were tax which the person was liable to pay for the taxable period during which the period of 14 days from the date of the service of the notice under subsection (1) expired or the appeal was determined by agreement or otherwise, whichever taxable period is the later.

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 348. #452103

  (1) Seirbhísí arb é atá iontu earraí dochorraithe a fhorbairt, ar teaghaisí príobháideacha iad, agus obair ar na hearraí dochorraithe sin lena n-áirítear daingneáin a fheistiú, i gcás nach mó luach earraí sochorraithe (más ann) a sholáthraítear de bhun comhaontú i ndáil leis na seirbhísí sin ná dhá thrian den mhéid iomlán ar arb inmhuirearaithe cáin maidir leis an gcomhaontú.

  (1) Services consisting of the development of immovable goods, being private dwellings, and work on such immovable goods including the installation of fixtures, where the value of movable goods (if any) provided in pursuance of an agreement in relation to such services does not exceed two-thirds of the total amount on which tax is chargeable in respect of the agreement.

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 349. #452146

  (2) Seirbhísí arb é atá iontu earraí dochorraithe a fhorbairt (nach earraí dá dtagraítear i mír 9(1)) agus obair ar na hearraí sin (lena n-áirítear daingneáin a fheistiú), i gcás nach mó luach aon earraí sochorraithe a sholáthraítear faoi chomhaontú a bhaineann leis na seirbhísí ná dhá thrian den mhéid iomlán ar arb inmhuirearaithe cáin maidir leis an gcomhaontú.

  (2) Services consisting of the development of immovable goods (not being goods referred to in paragraph 9(1)) and work on those goods (including the installation of fixtures), where the value of any movable goods supplied under an agreement relating to the services does not exceed two-thirds of the total amount on which tax is chargeable in respect of the agreement.

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 350. #456905

  Ní dhéanfaidh mír 1 difear do chur i bhfeidhm forálacha is fabhraí de chomhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha idir Bhallstáit ná, mar a fhoráiltear in Airteagal 28 (3) den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh, do shocruithe um eiseachadadh arna mbunú ar dhlíthe comhionanna nó cómhalartacha maidir le barántais ghabhála arna n-eisiúint ar chríoch Bhallstáit a fhorghníomhú ar chríoch Bhallstáit eile.

  Paragraph 1 shall not affect the application of more favourable provisions in bilateral or multilateral agreements between Member States, nor, as provided for in Article 28 (3) of the European Convention on Extradition, shall it affect extradition arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal laws providing for the execution in the territory of a Member State of warrants of arrest issued in the territory of another Member State.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 351. #458668

  ciallaíonn “Comhaontú Idirchreidiúnaíoch” an Comhaontú Idirchreidiúnaíoch maidir leis na hiasachtaí déthaobhacha comhthiomsaithe chun sochair don Phoblacht Heilléanach a shínigh an tAire thar ceann an Stáit an 7 Bealtaine 2010, a bhfuil an téacs de leagtha amach i Sceideal 1;

  “Intercreditor Agreement” means the Intercreditor Agreement regarding the pooled bilateral loans for the benefit of the Hellenic Republic which was signed by the Minister on behalf of the State on 7 May 2010, the text of which is set out in Schedule 1;

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 352. #458930

  Is cuid dhílis den Chomhaontú bunaidh gach ceann de na contrapháirteanna agus beidh an éifeacht chéanna le síniú na gcontrapháirteanna amhail is dá mbeadh na sínithe ar na contrapháirteanna ar aon chóip amháin den Chomhaontú.

  The counterparts each form an integral part of the original Agreement and the signature of the counterparts shall have the same effect as if the signatures on the counterparts were on a single copy of the Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 353. #459171

  (4) Gur chinn ionadaithe Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, an 5 Bealtaine 2010, go gcuirfí ar iontaoibh an Choimisiúin na tascanna i ndáil le comhordú agus bainistiú na n-iasachtaí déthaobhacha comhthiomsaithe mar a leagtar amach i gComhaontú Idirchreidiúnaíoch a tugadh chun críche an 8 Bealtaine 2010 (an “Comhaontú Idirchreidiúnaíoch”).

  (4) Representatives of the Member States of the European Union have decided on 5 May 2010 to entrust the Commission with the tasks in relation to the coordination and management of the pooled bilateral loans as set out in an Intercreditor Agreement concluded on 8 May 2010 (the “Intercreditor Agreement”).

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 354. #459271

  (c) gan na hIasachtaí a dhéantar a airleacan faoin gComhaontú seo a aisíoc ach amháin de réir théarmaí an Chomhaontaithe seo ar bhonn pro rata agus pari passu le gach Iasachtóir Tiomanta trí íocaíochtaí le Cuntas na nIasachtóirí arna chothabháil ag BCE agus gan plé ar bhonn déthaobhach nó fabhrach le hIasachtóirí ar leith i leith na nIasachtaí a thugtar faoin gComhaontú seo;

  (c) to only repay the Loans advanced under this Agreement in accordance with the terms of this Agreement on a pro rata and pari passu basis to each Committed Lender via payments to the Lenders’ Account maintained at the ECB and not to deal on a bilateral or preferential basis with individual Lenders in respect of the Loans made under this Agreement;

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 355. #459310

  (7) Má dhéantar cistiú arna dheonú don Iasachtaí faoi Chomhshocraíocht ar Feitheamh CAI a aisíoc roimh ré go hiomlán nó go páirteach ar bhonn deonach nó éigeantach, tiocfaidh méid comhréireach de na hIasachtaí arna dtabhairt faoin gComhaontú seo, mura n-aontóidh na hIasachtóirí a mhalairt agus iad ag gníomhú d’aon ghuth, chun bheith dlite agus inaisíoctha láithreach i méid a bheidh bunaithe ar an gcoibhneas tosaigh idir na hIasachtaí arna ndéanamh faoin gComhaontú seo agus cistiú arna dhéanamh faoi Chomhshocraíocht ar Feitheamh CAI. [2010.] An tAcht um Shaoráid Iasachta an [Uimh. 7.] Limistéir Euro 2010.

  (7) If financing granted to the Borrower under the IMF Stand-by Arrangement is repaid in advance in whole or in part on a voluntary or mandatory basis a proportional amount of the Loans made under this Agreement shall, unless the Lenders acting unanimously agree otherwise, become immediately due and repayable in an amount based on the initial ratio between the Loans made under this Agreement to financing made under the IMF Stand-by Arrangement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 356. #459403

  Is cuid dhílis den Chomhaontú bunaidh gach contrapháirt agus beidh an éifeacht chéanna le síniú na gcontrapháirteanna amhail is dá mbeadh na sínithe ar na contrapháirteanna ar aon chóip amháin den Chomhaontú.

  The counterparts each form an integral part of the original Agreement and the signature of the counterparts shall have the same effect as if the signatures on the counterparts were on a single copy of the Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 357. #459539

  Tagraímid: (i) don Chomhaontú Saoráide Iasachta idir Ballstáit an Limistéir Euro (seachas Poblacht Chónaidhme na Gearmáine agus an Phoblacht Heilléanach) agus KfW mar Iasachtóirí agus an Phoblacht Heilléanach mar Iasachtaí arna shíniú an [dáta] (an “Comhaontú”); agus (ii) don Iarraidh ar Chistí a chuir an Phoblacht Heilléanach in iúl don Choimisiún an [dáta].

  We refer to: (i)the Loan Facility Agreement between the Euro Area Member States (other than the Federal Republic of Germany and the Hellenic Republic) and KfW as Lenders and the Hellenic Republic as Borrower signed on [date] (the “Agreement”); and (ii) the Request for Funds notified to the Commission by the Hellenic Republic on [date].

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 358. #461148

  Ag meabhrú dóibh an Chomhaontaithe idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann arna dhéanamh i mBéal Feirste an 10 Aibreán 1998 agus an Chomhaontaithe Ilpháirtí ar thángthas air i mBéal Feirste an 10 Aibreán 1998;

  Recalling the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland done at Belfast on 10th April 1998 and the Multi-Party Agreement reached at Belfast on 10th April 1998;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH), 1999

 359. #468536

  (a) ciallaíonn sé trádáil arb éard í nó ar cuid di oibríochtaí trádála a shonraítear i gcomhaontú deontais (dá ngairtear ‘an comhaontú deontais iomchuí’ sa mhíniú seo) a dhéantar idir an chuideachta agus gníomhaireacht forbartha tionscail ar scór ceadú cúnaimh deontais don chuideachta arna dhéanamh ag an ngníomhaireacht forbartha tionscail an 31ú lá d’Iúil, 1998, nó roimhe, ach

  (a) means a trade which consists of or includes trading operations specified in a grant agreement (in this definition referred to as ‘the relevant grant agreement’) entered into between the company and an industrial development agency on foot of an approval of grant assistance for the company made by the industrial development agency on or before the 31st day of July, 1998, but

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 360. #480451

  (f) Ní bheidh feidhm ag treoirlínte Rialtais um sholáthar poiblí maidir le comhaontú a dhéanfar faoi mhír (a)(ii) nó (iii), ach amháin i gcás comhaontú atá faoi réir cheanglais Threoir Uimh. 93/37/CEE ón gComhairle (1) ar chomhordú nósanna imeachta i ndáil le dámhachtain Conarthaí Oibreacha Poiblí agus aon treorach lena leasaítear an treoir sin nó a chuirtear ina hionad.

  (f) Government guidelines on public procurement shall not apply to an agreement made under paragraph (a)(ii) or (iii), except in the case of an agreement which is subject to the requirements of Council Directive No. 93/37/EEC(1) on the co-ordination of procedures relating to the award of Public Works Contracts and any directive amending or replacing that directive.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 361. #487544

  (e) gach conradh, comhaontú, tíolacas, morgáiste, gníomhas, léas, ceadúnas, geallúint, fógra agus ionstraim eile (cibé acu i scríbhinn nó nach ea) a bheidh déanta ag an aistreoir nó leis nó léi, nó tugtha dó nó di nó aige nó aici, nó a bheidh dírithe chuig an aistreoir (ina aonar nó ina haonar nó i dteannta duine eile) agus a bhainfidh le maoin dá dtagraítear i mír (d), tá siad, a mhéid a bhí siad roimhe sin, ina gceangal ar an aistreoir agus infhorfheidhmithe ag an aistreoir nó i gcoinne nó i bhfabhar an aistreora, ina gceangal ar an aistrí agus infhorfheidhmithe ag an aistrí nó i gcoinne nó i bhfabhar an aistrí chomh hiomlán agus chomh héifeachtach céanna ar gach slí amhail is dá mba é nó í an t-aistrí an duine a rinne iad, lena ndearnadh iad, nó dár tugadh nó a thug iad nó ar ar díríodh nó a dhírigh iad (de réir mar a bheidh),

  (e) all contracts, agreements, conveyances, mortgages, deeds, leases, licences, undertakings, notices and other instruments (whether or not in writing) entered into by, made with, given to or by, or addressed to the transferor (whether alone or with another person) relating to property referred to in paragraph (d) are, to the extent that they were previously binding on and enforceable by, against or in favour of the transferor, binding on and enforceable by, against, or in favour of the transferee as fully and effectually in every respect as if the transferee had been the person by whom they were entered into, with whom they were made, or to or by whom they were given or addressed (as the case may be),

  AN tACHT UM FHORAIS CHREIDMHEASA (COBHSÚCHÁN), 2010

 362. #494175

  (1) Seirbhísí arb é atá iontu earraí dochorraithe a fhorbairt, ar teaghaisí príobháideacha iad, agus obair ar na hearraí dochorraithe sin lena n-áirítear daingneáin a fheistiú, i gcás nach mó luach na n-earraí sochorraithe (más ann) a sholáthraítear de bhun comhaontú i ndáil leis na seirbhísí sin ná dhá thrian den mhéid iomlán ar arb inmhuirearaithe cáin maidir leis an gcomhaontú.

  (1) Services consisting of the development of immovable goods, being private dwellings, and work on such immovable goods including the installation of fixtures, where the value of movable goods (if any) provided in pursuance of an agreement in relation to such services does not exceed two-thirds of the total amount on which tax is chargeable in respect of the agreement.

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 363. #494208

  (2) Seirbhísí arb é atá iontu earraí dochorraithe a fhorbairt (nach earraí dá dtagraítear i mír 9(1)) agus obair ar na hearraí sin (lena n-áirítear daingneáin a fheistiú), i gcás nach mó luach aon earraí sochorraithe a sholáthrófar faoi chomhaontú a bhaineann leis na seirbhísí ná dhá thrian den mhéid iomlán ar arb inmhuirearaithe cáin maidir leis an gcomhaontú.

  (2) Services consisting of the development of immovable goods (not being goods referred to in paragraph 9(1)) and work on those goods (including the installation of fixtures), where the value of any movable goods supplied under an agreement relating to the services does not exceed two-thirds of the total amount on which tax is chargeable in respect of the agreement.

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 364. #505557

  Le leibhéil íosta trealaimh theicniúil riachtanaigh arna soláthar ag an nGníomhaireacht agus/nó ar bhonn éigeantach ag na Ballstáit ar bhonn caibidlíochtaí déthaobhacha bliantúla agus comhaontuithe déthaobhacha bliantúla, rannchuideofar go mór leis na hoibríochtaí atá beartaithe is oibríochtaí a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht a phleanáil ar shlí níos fearr agus a chur chun feidhme ar shlí níos fearr.

  Minimum levels of necessary technical equipment provided by the Agency and/or, on a compulsory basis, by the Member States on the basis of annual bilateral negotiations and agreements will largely contribute to a better planning and implementation of the envisaged operations coordinated by the Agency.

  Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 365. #508672

  Tá Cinneadh 98/658/CE ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 1998 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Eatramhach maidir le trádáil agus nithe a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus Poblacht na Slóivéine, den pháirt eile, agus a ghabhann le Comhaontú na hEorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Slóivéine, den pháirt eile [13], imithe i seandacht tar éis aontachas na Slóivéine leis an Aontas.

  Council Decision 98/658/EC of 24 September 1998 on the conclusion of the Additional Protocol to the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the Republic of Slovenia, of the other part, and to the Europe Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Slovenia, of the other part [13] has become obsolete following the accession of Slovenia to the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 366. #511461

  Aon chomhaontuithe a thagann as an Rialachán seo, beidh forálacha iontu lena n-áiritheofar go ndéanfar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint, go háirithe maidir le neamhrialtachtaí, calaois, éilliú agus aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile, i gcomhréir le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle an 18 Nollaig 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint [], i gcomhréir le Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile [] agus i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [].

  Any agreements resulting from this Regulation shall contain provisions ensuring the protection of the Union’s financial interests, in particular with respect to irregularities, fraud, corruption and any other illegal activity, in accordance with Council Regulations (EC, Euratom) No 2988/95 of 18 December 1995 on the protection of the European Communities financial interests [] and (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on the spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities’ financial interests against fraud and other irregularities [] and Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [].

  Rialachán (AE) Uimh. 1338/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1934/2006 ón gComhairle lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair le tíortha tionsclaithe agus le críocha tionsclaithe agus le tíortha eile ardioncaim agus le críocha eile ardioncaim

 367. #514762

  "(9) chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle faoin 30 Meitheamh 2014 agus faoin 31 Nollaig 2018 maidir le forbairt staid an mhargaidh in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne agus go háirithe maidir le feidhmiú phointe (iiia) de phointe (a) den chéad mhír d’Airteagal 122, Airteagal 123(4), Airteagail 126c, 126d, 177a, 185e agus 185f, lena measúnaítear, go háirithe, na héifeachtaí ar tháirgeoirí bainne agus ar tháirgeadh bainne sna réigiúin faoi mhíbhuntáiste maidir leis an gcuspóir ginearálta táirgeadh a choinneáil ar bun sna réigiúin sin agus lena gcumhdaítear dreasachtaí féideartha chun feirmeoirí a spreagadh le comhaontuithe comhpháirteacha a dhéanamh maidir le comhtháirgeadh in éineacht le haon tograí iomchuí.";

  "9. by 30 June 2014 and by 31 December 2018 to the European Parliament and the Council regarding the development of the market situation in the milk and milk products sector and in particular on the operation of point (iiia) of point (a) of the first paragraph of Article 122, of Article 123(4) and of Articles 126c, 126d, 177a, 185e and 185f, assessing, in particular, the effects on milk producers and milk production in disadvantaged regions in connection with the general objective of maintaining production in such regions, and covering potential incentives to encourage farmers to enter into joint production agreements together with any appropriate proposals.",

  Rialachán (AE) Uimh. 261/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caidreamh conarthach in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne

 368. #518732

  Samplaí eile a d'fhéadfaí a lua is ea gnóthaí um chóir ar scor de chuid gnóthais árachais a chumhdaítear le Treoir 2002/83/CE, ar choinníoll go n-áireofaí na sócmhainní uile a fhreagraíonn do na gnóthaí i gclár speisialta i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann le Treoir 2001/17/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2001 maidir le gnóthais árachais a atheagrú agus a fhoirceannadh [15] mar aon le socruithe um chóir ar scor ceirde de chuid gnóthais árachais atá bunaithe ar chomhaontuithe cómhargála.

  Further examples might be retirement provision businesses of insurance undertakings covered by Directive 2002/83/EC, provided that all assets corresponding to the businesses are included in a special register in accordance with the Annex to Directive 2001/17/EC of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 on the reorganisation and winding-up of insurance undertakings [15] as well as occupational retirement provision arrangements of insurance undertakings based on collective bargaining agreements.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 369. #520293

  Tá an inniúlacht agus an taithí ag na Ballstáit agus ag an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 (an "Ghníomhaireacht") reachtaíocht an Aontais maidir le ceimiceáin agus comhaontuithe idirnáisiúnta maidir le ceimiceáin a chur chun feidhme.

  The Member States and the European Chemicals Agency established by Regulation (EC) No 1907/2006 (the "Agency") have the competence and experience in implementing Union legislation on chemicals and international agreements on chemicals.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 370. #521206

  1. Rialófar comhaontú maidir le comharbas i ndáil le comharbas duine amháin, maidir lena inghlacthacht, lena bhailíocht shubstainteach agus lena chuid éifeachtaí ceangailteacha idir na páirtithe, lena n-áirítear na coinníollacha lena dhíscaoileadh, leis an dlí a bheadh infheidhme maidir le comharbas an duine sin, faoin Rialachán seo, dá bhfaigheadh sé bás an lá a tugadh an comhaontú i gcrích.

  1. An agreement as to succession regarding the succession of one person shall be governed, as regards its admissibility, its substantive validity and its binding effects between the parties, including the conditions for its dissolution, by the law which, under this Regulation, would have been applicable to the succession of that person if he had died on the day on which the agreement was concluded.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 371. #521207

  2. Ní bheidh comhaontú maidir le comharbas i ndáil le comharbas níos mó ná duine amháin inghlactha ach amháin má tá sé inghlactha faoi na dlíthe go léir lena rialófaí, faoin Rialachán seo, comharbas na ndaoine go léir lena mbainfeadh dá bhfaighidís bás an lá ar tugadh an comhaontú i gcrích.

  2. An agreement as to succession regarding the succession of several persons shall be admissible only if it is admissible under all the laws which, under this Regulation, would have governed the succession of all the persons involved if they had died on the day on which the agreement was concluded.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 372. #522766

  [4] Foráiltear leis an dréachtchomhaontú idirinstitiúideach a mhol an Coimisiún i Meitheamh 2011 go gcomhaontóidh Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún le laghdú forchéimnitheach 5 % ar an bhfoireann, ar laghdú é is infheidhme i leith gach aon institiúide, comhlachta agus gníomhaireachta, idir 2013 agus 2018 (féach mír 23 de COM(2011) 403 deiridh an 29 Meitheamh 2011"Dréacht-Chomhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le comhar i nithe buiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais").

  [4] The draft interinstitutional agreement proposed by the Commission in June 2011 provides that the European Parliament, the Council and the Commission agree to a progressive reduction of staff by 5 %, applicable to all institutions, bodies and agencies, between 2013 and 2018 (see paragraph 23 of COM(2011) 403 final of 29 June 2011"Draft Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on cooperation in budgetary matters and on sound financial management").

  Tuairim Uimh. 5/2012 (de bhun Airteagal 336 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE)) maidir leis an togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigeach agus Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile de chuid an Aontais Eorpaigh

 373. #533172

  Is ann dó seo chun a áirithiú, i gcás den sórt sin, go mbeidh tosaíocht ag an gcúirt ainmnithe chun breith a thabhairt ar bhailíocht an chomhaontaithe agus ar a mhéid atá an comhaontú infheidhme sa díospóid ar feitheamh atá os a comhair.

  This is to ensure that, in such a situation, the designated court has priority to decide on the validity of the agreement and on the extent to which the agreement applies to the dispute pending before it.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 374. #533405

  Gan dochar d’Airteagal 26, i gcás ina dtabharfar imeachtaí os comhair cúirte de chuid Ballstáit, ar cúirt í a mbronntar dlínse eisiach uirthi le comhaontú dá dtagraítear in Airteagal 25, cuirfidh aon chúirt de chuid Ballstáit eile bac ar na himeachtaí go dtí go bhfógróidh an chúirt ar tugadh na himeachtaí os a comhair ar bhonn an chomhaontaithe nach bhfuil aon dlínse aici faoin gcomhaontú.

  Without prejudice to Article 26, where a court of a Member State on which an agreement as referred to in Article 25 confers exclusive jurisdiction is seised, any court of another Member State shall stay the proceedings until such time as the court seised on the basis of the agreement declares that it has no jurisdiction under the agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 375. #533867

  D’fhonn an Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na Rúise maidir le riaradh cuótaí rátaí taraife a bhfuil feidhm acu maidir le honnmhairithe adhmaid ó Chónaidhm na Rúise chun an Aontais agus maidir leis an bPrótacal i ndáil le rialacha mionsonraithe teicniúla de bhun an Chomhaontaithe sin a chur chun feidhme, glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagfar síos rialacha mionsonraithe maidir leis an modh ina leithdháiltear údaruithe cuóta de bhun mhír 2 d’Airteagal 5 den Phrótacal agus lena leagfar síos aon fhorálacha eile is gá ionas gur féidir leis an Aontas chainníochtaí na gcuótaí rátaí taraife arna leithdháileadh ar onnmhairithe chun an Aontais a bhainistiú.

  In order to implement the Agreement between the European Union and the Russian Federation relating to the administration of tariff-rate quotas applying to exports of wood from the Russian Federation to the Union and the Protocol on technical modalities pursuant to that Agreement, the Commission shall adopt implementing acts laying down detailed rules on the method of allocating quota authorisations pursuant to paragraph 2 of Article 5 of the Protocol and laying down any other provisions necessary for the management, by the Union, of the quantities of the tariff-rate quotas allocated to exports to the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1217/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le leithdháileadh cuótaí rátaí taraife a bhfuil feidhm acu i ndáil le honnmhairithe adhmaid ó Chónaidhm na Rúise chun an Aontais Eorpaigh

 376. #558796

  Ní mór a fhoráil go sainráite i ngach comhaontú idir an Coimisiún agus eintiteas dá dtagraítear in Airteagal 185, nó i ngach comhaontú deontais nó cinneadh deontais, go mbeidh cumhacht iniúchóireachta ag an gCoimisiún agus ag an gCúirt Iniúchóirí, ar bhonn doiciméad agus ar an láthair, ar gach conraitheoir agus ar gach fochonraitheoir a fuair cistí de chuid an Aontais.

  Each agreement between the Commission and an entity referred to in Article 185, or grant agreement or grant decision shall expressly provide for the Commission and the Court of Auditors to have the power of audit, on the basis of documents and on the spot, over all contractors and subcontractors who have received Union funds.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 377. #561681

  Ní mór a fhoráil go sainráite i ngach comhaontú idir an Coimisiún agus eintiteas dá dtagraítear in Airteagal 185, nó i ngach comhaontú deontais nó cinneadh deontais, go mbeidh cumhacht iniúchóireachta ag an gCoimisiún agus ag an gCúirt Iniúchóirí, ar bhonn doiciméad agus ar an láthair, ar gach conraitheoir agus ar gach fochonraitheoir a fuair cistí de chuid an Aontais.

  Each agreement between the Commission and an entity referred to in Article 185, or grant agreement or grant decision shall expressly provide for the Commission and the Court of Auditors to have the power of audit, on the basis of documents and on the spot, over all contractors and subcontractors who have received Union funds.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 378. #563848

  Tugadh an chaibidlíocht maidir leis an gcomhaontú nua idir Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an tAontas Eorpach maidir leis an gcomhordú ar chláir um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige [5] ("an Comhaontú") chun críche an 29 Samhain 2011.

  Negotiations regarding the new agreement between the Government of the United States of America and the European Union on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment [5] ("the Agreement") were concluded on 29 November 2011.

  Rialachán (AE) Uimh. 174/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 379. #563865

  Bunaítear leis an Rialachán seo na rialacha do chlár an Aontais um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige (dá ngairtear an clár Energy Star anseo feasta) mar a shainmhínítear sa Chomhaontú idir Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an tAontas Eorpach maidir leis an gcomhordú ar chláir um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige [] sínithe an 10 Nollaig 2012 sa Bhruiséil agus an 18 Eanáir 2013 in Washington (dá ngairtear "an Comhaontú" anseo feasta).

  This Regulation establishes the rules for the Union energy-efficiency labelling programme for office equipment (hereinafter referred to as the Energy Star programme) as defined in the Agreement between the Government of the United States of America and the European Union on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment signed on 10 December 2012 in Brussels and 18 January 2013 in Washington [] (hereinafter referred to as "the Agreement").

  Rialachán (AE) Uimh. 174/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 380. #563895

  D’fhonn ullmhú don athbhreithniú ar na Sonraíochtaí Coiteanna agus ar na grúpaí de tháirgí trealaimh oifige a chumhdaítear le hIarscríbhinn C a ghabhann leis an gComhaontú, agus sula gcuirfear dréacht-togra faoi bhráid USEPA nó sula gcuirfear freagra chuig USEPA i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos sa Chomhaontú agus i gCinneadh 2013/107/AE ón gComhairle an 13 Samhain 2012 maidir le síniú agus tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an tAontas Eorpach maidir leis an gcomhordú ar chláir um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige [], glacfar na céimeanna a leagtar amach i mír 2 go mír 5.

  With a view to preparing for the revision of the Common Specifications and of the office equipment product groups covered by Annex C to the Agreement, and before submitting a draft proposal or replying to USEPA in accordance with the procedures laid down in the Agreement and in Council Decision 2013/107/EU of 13 November 2012 on the signing and conclusion of the Agreement between the Government of the United States of America and the European Union on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment [], the steps set out in paragraphs 2 to 5 shall be taken.

  Rialachán (AE) Uimh. 174/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 381. #565645

  (3) Cuirfear comhaontú riaracháin a thabharfar chun críche faoin Rialachán seo ar fáil don phobal ar shuíomh gréasáin Roinn an Aire, agus más rud é go ndéanfar an comhaontú le húdarás poiblí a thabhairt chun críche nó gur páirtí sa chomhaontú an t-údarás poiblí, ar shuíomh gréasáin an údaráis phoiblí sin chomh maith.

  (3) An administrative agreement concluded under this Regulation shall be made available to the public on the website of the Minister’s Department, and if the agreement has been concluded with a public authority or a public authority is a party to the agreement, on the website of that public authority also.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 382. #566645

  An 19 Eanáir 2009 thug an Chomhairle údarás don Choimisiún comhaontú trádála ilpháirtí a chaibidliú thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát le Balltíortha Chomhphobal na nAindéas a raibh sé d'aidhm choiteann acu comhaontú trádála uaillmhianach, cuimsitheach agus cothromaithe a bhaint amach.

  On 19 January 2009 the Council authorised the Commission to negotiate a multiparty trade agreement on behalf of the European Union and its Member States with the Member Countries of the Andean Community which shared the aim to reach an ambitious, comprehensive, and balanced trade agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile

 383. #566646

  Tá na caibidlí sin tugtha i gcrích agus rinneadh an Comhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile ("an Comhaontú") a shíniú an 26 Meitheamh 2012, fuair sé toiliú ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Nollaig 2012 agus tá sé le feidhm a bheith aige de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 330 den Chomhaontú.

  Those negotiations have been concluded and the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part ("the Agreement") was signed on 26 June 2012, received the consent of the European Parliament on 11 December 2012 and is to apply as provided for in Article 330 of the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile

 384. #566886

  Tá na caibidlí sin tugtha i gcrích agus rinneadh an Comhaontú a shíniú an 29 Meitheamh 2012, fuair sé toiliú ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Nollaig 2012 agus tá sé le feidhm a bheith aige de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 353 den Chomhaontú.

  Those negotiations have been concluded and the Agreement was signed on 29 June 2012, received the consent of the European Parliament on 11 December 2012 and is to apply as provided for in Article 353 of the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 385. #567941

  don Chomhaontú um Chomhar maidir le cóstaí agus uiscí an Atlantaigh Thoir-Thuaidh a chosaint ar thruailliú, arna shíniú an 17 Deireadh Fómhair 1990 (Comhaontú Liospóin) [15], agus don Phrótacal Forlíontach a ghabhann leis, arna shíniú an 20 Bealtaine 2008, ar comhaontú é agus ar prótacal é nach bhfuil tagtha i bhfeidhm go fóill [16].

  the Cooperation Agreement for the protection of the coasts and waters of the north-east Atlantic against pollution, signed on 17 October 1990 (Lisbon Agreement) [15], with the Additional Protocol thereto, signed on 20 May 2008, which have not yet entered into force [16].

  Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 386. #568348

  go bhfuil comhaontú sínithe aici le Ballstát baile an bhainisteora um chiste caipitil fiontair cáilitheach agus le gach ceann de na Ballstáit eile ina bhfuil sé ar intinn aonaid nó scaireanna an chiste caipitil fiontair cháilithigh a mhargú, ionas go ndéantar a áirithiú go bhfuil na caighdeáin a leagtar síos in Airteagal 26 de Shamhail-Choinbhinsiún Cánach an ECFE maidir le hIoncam agus le Caipiteal á gcomhlíonadh ag an tríú tír agus go n-áirithítear malartú éifeachtach faisnéise i gcúrsaí cánach, lena n-áirítear aon chomhaontuithe cánach iltaobhacha;

  has signed an agreement with the home Member State of the manager of a qualifying venture capital fund and with each other Member State in which the units or shares of the qualifying venture capital fund are intended to be marketed to ensure that the third country fully complies with the standards laid down in Article 26 of the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital and ensures an effective exchange of information in tax matters, including any multilateral tax agreements;

  Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí caipitil fiontair Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 387. #568756

  go bhfuil comhaontú sínithe aici le Ballstát baile an bhainisteora um chiste fiontraíochta sóisialta cáilitheach agus le gach Ballstát ina mbeartaítear aonaid agus scaireanna an chiste fiontraíochta sóisialta cháilithigh a mhargú, chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh an tríú tír na caighdeáin a leagtar síos in Airteagal 26 de Shamhailchoinbhinsiún Cánach EFCE ar Ioncam agus ar Chaipiteal agus lena áirithítear malartú éifeachtach faisnéis maidir le cúrsaí cánach, lena n-áirítear aon chomhaontuithe cánach iltaobhacha;

  has signed an agreement with the home Member State of the manager of a qualifying social entrepreneurship fund and with each other Member State in which the units or shares of the qualifying social entrepreneurship fund are intended to be marketed to ensure that the third country fully complies with the standards laid down in Article 26 of the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital and ensures an effective exchange of information in tax matters, including any multilateral tax agreements;

  Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí fiontraíochta sóisialta Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 388. #582136

  Glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme chun rialacha a leagan amach maidir le struchtúr, formáid agus nós imeachta faoina dtíolacfar faisnéis a bhaineann le córais fardail náisiúnta agus le ceanglais maidir le córais fardail náisiúnta a bhunú, a oibriú agus a fheidhmiú i gcomhréir le cinntí ábhartha arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh.

  The Commission shall adopt implementing acts to set out rules on the structure, format and submission process of the information relating to national inventory systems and to requirements on the establishment, operation and functioning of national inventory systems in accordance with relevant decisions adopted by the bodies of the UNFCCC or the Kyoto Protocol or of agreements deriving from them or succeeding them.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 389. #582221

  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme chun struchtúr, formáid agus nós imeachta a leagan amach faoina dtíolacfaidh Ballstáit faisnéis maidir le córais, bearta agus réamh-mheastacháin náisiúnta agus an Aontais de bhun mhír 1 agus mhír 2 den Airteagal seo, d’Airteagal 13 agus d’Airteagal 14(1) agus i gcomhréir le cinntí ábhartha arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh.

  The Commission shall adopt implementing acts on the structure, format and submission process of information on national and Union systems for policies and measures and projections pursuant to paragraphs 1 and 2 of this Article, Article 13 and Article 14(1), and in accordance with relevant decisions adopted by the bodies of the UNFCCC or the Kyoto Protocol or of agreements deriving from them or succeeding them.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 390. #590787

  Faoin "Dearbhú maidir le Comhaontú TRIPS agus Sláinte Phoiblí" a ghlac Comhdháil Airí na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) in Doha an 14 Samhain 2001, is féidir agus is cóir an Comhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (Comhaontú TRIPS) a thuiscint agus a chur chun feidhme ar bhealach a thacóidh le ceart Bhaill EDT an tsláinte phoiblí a chosaint, go háirithe chun rochtain ar chógais don uile duine a chur chun cinn.

  Under the "Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health" adopted by the Doha WTO Ministerial Conference on 14 November 2001, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) can and should be interpreted and implemented in a manner supportive of WTO Members’ right to protect public health and, in particular, to promote access to medicines for all.

  Rialachán (AE) Uimh. 608/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir leis an bhforghníomhú a dhéanann údaráis chustaim ar chearta maoine intleachtúla agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1383/2003 ón gComhairle

 391. #591707

  Is páirtí conarthach é an tAontas i gComhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantais fhrithpháirtigh i gcás ceaduithe a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin ("Comhaontú Leasaithe 1958") [7].

  The Union is a contracting party of the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions ("Revised 1958 Agreement") [7].

  Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 392. #592762

  Is páirtí conarthach é an tAontas i gComhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantais fhrithpháirtigh i gcás ceaduithe a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin ("Comhaontú Leasaithe 1958") [6].

  The Union is a contracting party of the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions ("Revised 1958 Agreement") [6].

  Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 393. #602148

  Chun críocha an Rialacháin seo, féadfar an malartú faisnéise agus an comhar le hÉirinn agus leis an Ríocht Aontaithe a dhéanamh ar bhonn comhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha idir Éire nó an Ríocht Aontaithe faoi seach agus Ballstát comharsanach amháin nó roinnt Ballstát comharsanach nó trí líonraí réigiúnacha a bhunófar ar na comhaontuithe sin.

  For the purposes of this Regulation, the exchange of information and the cooperation with Ireland and the United Kingdom may take place on the basis of bilateral or multilateral agreements between Ireland or the United Kingdom respectively and one or several neighbouring Member States or through regional networks based on those agreements.

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 394. #602165

  Comhlíonfaidh na comhaontuithe sin dá dtagraítear i mír 1 dlí ábhartha an Aontais agus an dlí ábhartha idirnáisiúnta maidir le cearta bunúsacha agus cosaint idirnáisiúnta, lena n-áirítear Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus an Coinbhinsiún i dTaobh Stádas Dídeanaithe, go háirithe prionsabal an non-refoulement.

  The agreements referred to in paragraph 1 shall comply with the relevant Union and international law on fundamental rights and on international protection, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Convention Relating to the Status of Refugees, in particular the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 395. #606211

  Na rialacha iomaíochta a bhaineann le comhaontuithe, cinntí agus cleachtais dá dtagraítear in Airteagal 101 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), ba cheart feidhm a bheith acu maidir le táirgeadh nó margaíocht táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, a mhéid nach gcuireann a gcur i bhfeidhm bac ar fheidhmiú CEM nó nach gcuireann a gcur i bhfeidhm baint amach na gcuspóirí atá leagtha síos in Airteagal 39 CFAE i mbaol.

  The rules on competition relating to agreements, decisions and practices referred to in Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) should apply to the production or marketing of fishery and aquaculture products, in so far as their application does not impede the functioning of the CMO or jeopardise the achievement of the objectives laid down in Article 39 TFEU.

  Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 ón gComhairle

 396. #607487

  Ina theannta sin, ba cheart di na cúraimí a thabharfaidh an Coimisiún di a chur i gcrích trí chomhaontú tarmligin amháin nó níos mó lena gcumhdaítear cúraimí éagsúla sonracha eile a bhaineann leis na cláir, go háirithe cúraimí a bhaineann le céimeanna saothraithe na gcóras, lena n-áirítear bainistíocht oibríochtúil na gclár, cur chun cinn na bhfeidhmchlár agus seirbhísí ar mhargadh na loingseoireachta satailíte agus cur chun cinn fhorbairt na n-eilimintí bunúsacha a bhaineann leis na cláir.

  Furthermore, it should perform tasks which the Commission confers on it by means of one or more delegation agreements covering other various specific tasks associated with the programmes, in particular tasks associated with the exploitation phases of the systems, including the operational management of the programmes, the promotion of the applications and services on the satellite navigation market and the promotion of the development of fundamental elements relating to the programmes.

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 397. #620306

  I bhfianaise na ndúshlán slándála, polaitiúil agus eacnamaíoch nach bhfuil fasach ann dóibh atá roimh an Úcráin, agus chun tacaíocht a thabhairt do gheilleagar na tíre sin, is iomchuí gan fanacht go dtiocfadh forálacha an Chomhaontaithe Comhlachais maidir le LDCST i bhfeidhm, ach gníomhú sula gcuirfear chun feidhme é trí bhíthin fabhar trádála uathrialach agus tús a chur go haontaobhach le laghdú nó le díchur dleachtanna custaim an Aontais ar earraí de thionscnamh na hÚcráine, i gcomhréir leis an Sceideal lamháltas atá leagtha amach in Iarscríbhinn I-A a ghabhann leis an gComhaontú Comhlachais.

  In view of the unprecedented security, political and economic challenges faced by Ukraine, and in order to support its economy, it is appropriate not to await the entry into force of the Association Agreement's provisions on DCFTA, but to anticipate its implementation by means of autonomous trade preferences and to start unilaterally the reduction or elimination of Union customs duties on goods originating in Ukraine, in accordance with the Schedule of concessions set out in Annex IA to the Association Agreement.

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 398. #633434

  Ar theacht i bhfeidhm CCC, tháinig CCC in ionad an Chomhaontaithe Eatramhaigh ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil a thabhairt i gcrích idir an Comhphobal Eorpach, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile(8)(“Comhaontú Eatramhach”), a tháinig i bhfeidhm an 1 Feabhra 2010 lena ndearnadh foráil maidir le teacht i bhfeidhm go luath forálacha trádála agus forálacha a bhaineann le trádáil de chuid CCC.

  Upon the entry into force of the SAA, the SAA replaced the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part(8)(‘Interim Agreement’), which had entered into force on 1 February 2010 and provided for the early entry into force of the trade and trade-related provisions of the SAA.

  Rialachán (AE) Uimh. 332/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú

 399. #634130

  Ar theacht i bhfeidhm CCC, tháinig CCC in ionad an Chomhaontaithe Eatramhaigh ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil a thabhairt i gcrích idir an Comhphobal Eorpach, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile(8)("Comhaontú Eatramhach"), lena bhforáiltear go dtiocfaidh forálacha trádála agus forálacha a bhaineann le trádáil de chuid CCC i bhfeidhm go luath.

  Upon the entry into force of the SAA, the SAA replaced the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part(8)(‘Interim Agreement’), which had entered into force on 1 February 2010 and provided for the early entry into force of the trade and trade-related provisions of the SAA.

  Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014

 400. #634237

  Tháinig Comhaontú Eatramhach i bhfeidhm an 1 Feabhra 2010 ina gcuimsítear na forálacha trádála de SCC agus na forálacha sin de CCC a bhaineann le trádáil agus tháinig CCC í féin i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2013 agus ar an gcuma sin rinneadh an Comhaontú Eatramhach a ionadú.

  An Interim Agreement comprising the trade and trade-related provisions of the SAA entered into force on 1 February 2010 and the SAA itself entered into force on 1 September 2013, thereby replacing the Interim Agreement.

  Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014

 401. #634484

  Treoir 97/836/CE ón gComhairle an 27 Samhain 1997 d'fhonn go n-aontódh an Comhphobal Eorpach do Chomhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantais fhrithpháirtigh i gcás formheasanna a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin ("Comhaontú Leasaithe 1958") (IO L 346, 17.12.1997, lch. 78).

  Council Decision 97/836/EC of 27 November 1997 with a view to accession by the European Community to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions ('Revised 1958 Agreement') (OJ L 346, 17.12.1997, p. 78).

  Seasamh (AE) Uimh. 3/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfar le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leibhéal fuaime mhótarfheithiclí agus córais tostaigh athchurtha, ag leasú na Treorach 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE Glactha ag an gComhairle an 20 Feabhra 2014

 402. #640189

  Ba cheart don Choimisiún tuilleadh measúnaithe a dhéanamh ar staid na Colóime agus Pheiriú maidir leis na critéir a leagtar amach sa Rialachán seo roimh oscailt na caibidlíochta ar chomhaontuithe déthaobhacha um tharscaoileadh víosaí idir an tAontas agus na tíortha sin.

  The Commission should further assess the situation of Colombia and Peru with regard to the criteria set out in this Regulation before the opening of negotiations on bilateral agreements on visa waiver between the Union and those countries.

  Rialachán (AE) Uimh. 509/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 403. #643559

  Treoir 97/836/CE ón gComhairle an 27 Samhain 1997 d'fhonn go n-aontódh an Comhphobal Eorpach do Chomhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantais fhrithpháirtigh i gcás formheasanna a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin (“Comhaontú Leasaithe 1958”) (IO L 346, 17.12.1997, lch. 78).

  Council Decision 97/836/EC of 27 November 1997 with a view to accession by the European Community to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions (‘Revised 1958 Agreement’) (OJ L346, 17.12.1997, p.78).

  Rialachán (AE) Uimh. 540/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le leibhéal na fuaime ó mhótarfheithiclí agus ó chórais tosta athsholáthair, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 404. #645786

  “Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin maidir leis na hítimí sin a shonraítear i bpointe (a) faoi bhráid an Choimisiúin faoi 28 Iúil 2013, agus maidir leis na hítimí a shonraítear i bpointe (b) faoin 1 Eanáir 2014.”; leathanach 254, an dara fomhír d’Airteagal 430(2): in ionad: “Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla chur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 1 Feabhra 2015”, léitear: “Cuirfidh an ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla chur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 28 Iúil 2013.”; leathanach 256, an dara fomhír d’Airteagal 437(2): in ionad: “Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla chur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 1 Feabhra 2015.”, léitear: “Cuirfidh an ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla chur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 28 Iúil 2013.”; leathanach 268, Airteagal 462(2): in ionad: “2. Tabharfar an chumhacht chun gníomhartha a tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagail 456 go 460 go ceann tréimhse neamhchinntithe ama ón 31 Nollaig 2014.”, léitear: “2. Tabharfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagail 456 go 460 go ceann tréimhse neamhchinntithe ama ón 28 Meitheamh 2013.”; leathanach 274, Airteagal 478(2): in ionad: “2. De mhaolú ar mhír 1, i gcás na n-ítimí dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 36 (1) arbh ann dóibh roimh an, tiocfaidh an céatadán is infheidhme chun críoch phointe (c) d’Airteagal 469 (1) faoi na raonta seo a leanas: (a) 0 % go dtí 100 % don tréimhse ón 1 Eanáir 2014 go dtí 2 Eanáir 2015 (b) 10 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2015 go dtí 2 Eanáir 2016

  The Commission has negotiated on behalf of the Union and of the Member States a Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States of the one part and the Government of the State of Israel of the other part (hereinafter, the "Agreement") in accordance with the Decision of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council on 8 April 2008 authorising the Commission to open negotiations.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013, p. 1 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, Eagrán Speisialta Gaeilge, 27.6.2013 , lch. 1)

 405. #647126

  ciallaíonn 'cuntas eascró' cuntas bainc a chumhdaítear le comhaontú i scríbhinn idir an t-údarás bainistíochta nó comhlacht idirmheánach agus an comhlacht a chuireann an ionstraim airgeadais chun feidhme, nó, i gcás oibríocht CPP, comhaontú i scríbhinn idir an tairbhí ar comhlacht poiblí é agus an comhpháirtí príobháideach a bheidh formheasta ag an údarás bainistíochta nó ag comhlacht idirmheánach, a chuirtear ar bun go sonrach chun cistí a shealbhú a bheidh le híoc amach tar éis na tréimhse incháilitheachta, chun na gcríoch dá bhforáiltear i bpointe (c) d'Airteagal 42(1), in Airteagal 42(2), in Airteagal 42(3) agus in Airteagal 64 agus chun na gcríoch sin amháin, nó ciallaíonn sé cuntas bainc a chuirtear ar bun ar théarmaí lena soláthraítear ráthaíochtaí coibhéiseacha maidir leis na híocaíochtaí asna cistí;

  'escrow account' means a bank account covered by a written agreement between a managing authority or an intermediate body and the body implementing a financial instrument, or, in the case of a PPP operation, a written agreement between a public body beneficiary and the private partner approved by the managing authority or an intermediate body, set up specifically to hold funds to be paid out after the eligibility period, exclusively for the purposes provided for in point (c) of Article 42(1), Article 42(2), Article 42(3) and Article 64, or a bank account set up on terms providing equivalent guarantees on the payments out of the funds;

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 406. #647320

  Ní bheidh feidhm ag mír 5 i gcás ina mbeidh an Coimisiún agus an Ballstát ar comhaontú maidir le neamh-infheidhmeacht coinníollachta ex ante nó go gcomhaontóidh siad gur comhlíonadh coinníollacht ex ante is infheidhme, mar a léireofar tríd an gclár agus tríd an gComhaontú Comhpháirtíochta a fhormheasadh, nó mura mbeidh barúlacha ón gCoimisiún ann laistigh de 60 lá ón am ar cuireadh isteach an tuarascáil ábhartha dá dtagraítear i mír 2.

  Paragraph 5 shall not apply in the event of agreement between the Commission and the Member State on the non-applicability of an ex ante conditionality or on the fact that an applicable ex ante conditionality has been fulfilled, as indicated by the approval of the programme and the Partnership Agreement, or in the absence of Commission observations within 60 days of the submission of the relevant report referred to in paragraph 2.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 407. #649917

  ní bheidh éifeacht chúlghabhálach ar chor ar bith, go díreach nó go hindíreach ag an ngníomh tarmligthe lena leagtar síos cód iompair Eorpach, a ghlacfar i gcomhréir le hAirteagal 5(3), go háirithe maidir leis an nós imeachta i ndáil leis an gComhaontú Comhpháirtíochta agus na cláir a fhormheas, ós rud é nach bhfuil sé ceaptha le reachtas AE cumhachtaí ar bith a thabhairt don Choimisiún lena bhféadfadh sé diúltú d'fhormheas an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta agus na gclár bunaithe amháin ar aon chineál neamh chomhlíonadh an chóid iompair Eorpaigh, a ghlactar i gcomhréir le hAirteagal 5(3);

  the delegated act laying down a European code of conduct, adopted in accordance with Article 5(3), will under no circumstances and neither directly nor indirectly have any retroactive effect, especially concerning the approval procedure of the Partnership Agreement and the programmes, since it is not the intention of the EU legislature to confer any powers on the Commission to the effect that it could reject the approval of the Partnership Agreement and programmes solely and exclusively based on any kind of non-compliance with the European code of conduct, adopted in accordance with Article 5(3);

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 408. #655469

  Chun a áirithiú go bhféadfadh táirgí onnmhairithe tairbhe a bhaint as cóir speisialta ar a n-allmhairiú isteach i dtríú tír má urramaítear coinníollacha áirithe, de bhun comhaontuithe idirnáisiúnta arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas i gcomhréir le CFAE, ba cheart an chumhacht a tharmligean don Choimisiún gníomhartha áirithe a ghlacadh i ndáil leis na rialacha lena gceanglaítear ar údaráis inniúla Ballstát, arna iarraidh sin agus tar éis seiceálacha iomchuí, doiciméad a eisiúint lena ndeimhnítear go bhfuil na coinníollacha comhlíonta.

  In order to ensure that products that are exported may benefit from a special treatment on import into a third country if certain conditions are respected, pursuant to international agreements concluded by the Union in accordance with the TFEU, the power to adopt certain acts should be delegated to the Commission in respect of requiring the competent authorities of Member States, on request and after appropriate checks, to issue a document certifying that the conditions are met.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 409. #657554

  A mhéid is gá chun onnmhairí a dhéanamh ar bhonn luachanna nó phraghsanna an mhargaidh dhomhanda nuair a thagann dálaí ar an margadh inmheánach faoi raon feidhme Airteagal 219(1) agus in Airteagal 221 agus laistigh de na teorainneacha arb iad comhaontuithe idirnáisiúnta a tugadh i gcrích i gcomhréir leis an gConradh is bunús leo, féadfar an difríocht idir na luachanna sin agus praghsanna san Aontas a chumhdach le haisíocaíochtaí onnmhairiúcháin don méid seo a leanas:

  To the extent necessary to enable exports on the basis of world market quotations or prices when conditions on the internal market are such as those described in Article 219(1) or Article 221 and within the limits resulting from international agreements concluded in accordance with the TFEU, the difference between those quotations or prices and prices in the Union may be covered by export refunds for:

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 410. #657723

  D'fhonn aghaidh a thabhairt go héifeachtúil agus go héifeachtach ar bhagairtí go suaithfí an margadh, bagairtí arb é ardú suntasach nó titim shuntasach i bpraghsanna ar an margadh inmheánach nó seachtrach is cúis leo nó imeachtaí nó tosca eile lena ndéanfar na margaí a shuaitheadh go suntasach nó go mbaineann bagairt leo go suaithfí na margaí, ar dócha go leanfaidh an staid sin nó a cuid éifeachtaí ar an margadh ar aghaidh nó go rachaidh siad chun donais, tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 227 i ndáil leis na beartais gá chun aghaidh a thabhairt ar staid an mhargaidh, agus aon oibleagáid atá mar thoradh ar na comhaontuithe idirnáisiúnta a tugadh i gcrích i gcomhréir le CFAE á n-urramú ar choinníoll go bhfuil an chuma air nach dealraíonn aon bhearta eile atá ar fáil faoin Rialachán seo leordhóthanach.

  In order to react efficiently and effectively against threats of market disturbance caused by significant price rises or falls on internal or external markets or other events and circumstances significantly disturbing or threatening to disturb the market, where that situation, or its effects on the market, is likely to continue or deteriorate, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 227 to take the measures necessary to address that market situation, while respecting any obligations resulting from international agreements concluded in accordance with the TFEU and provided that any other measures available under this Regulation appear to be insufficient.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 411. #660996

  Faoi réir Airteagal 172(2) CFAE, tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 53 den Rialachán seo maidir le hIarscríbhinn III a oiriúnú chun léarscáileanna táscacha tíortha comharsanacha a áireamh nó a oiriúnú, bunaithe ar chomhaontuithe ardleibhéil faoi ghréasáin bhonneagair iompair idir an tAontas agus na tíortha comharsanacha lena mbaineann.

  Subject to Article 172(2) TFEU, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 53 of this Regulation concerning the adaptation of Annex III in order to include or adapt indicative maps of neighbouring countries, based on high-level agreements on transport infrastructure networks between the Union and the neighbouring countries concerned.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 412. #662529

  Rialachán (CE) Uimh. 594/2008 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2008 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin den pháirt eile, a fheidhmiú, agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin den pháirt eile (IO L 169, 30.6.2008, lch. 1).

  Council Regulation (EC) No 594/2008 of 16 June 2008 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, and for applying the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part (OJ L 169, 30.6.2008, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh

 413. #666563

  Maidir leis sin, beidh na bearta a mhaoineofar faoin Rialachán seo, lena n-áirítear iad siúd a bhainisteoidh an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI), bunaithe ar na beartais maidir le comhar um fhorbairt a leagtar amach in ionstraimí amhail comhaontuithe, dearbhuithe agus pleananna gníomhaíochta idir an tAontas agus na tíortha comhpháirtíochta agus réigiúin chomhpháirtíochta lena mbaineann, agus ar chinntí, leasanna sonracha, tosaíochtaí beartais agus straitéisí ábhartha an Aontais chomh maith.

  In this regard, measures financed under this Regulation, including those managed by the European Investment Bank (EIB), shall be based on the development cooperation policies set out in instruments such as agreements, declarations and action plans between the Union and the partner countries and regions concerned, and on the relevant Union decisions, specific interests, policy priorities and strategies.

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 414. #667761

  Beidh an chumhacht ag an gCoimisiún, nó ag a ionadaithe, agus ag an gCúirt Iniúchóirí, iniúchadh a dhéanamh, nó i gcás eagraíochtaí idirnáisiúnta an chumhacht fíorú a dhéanamh i gcomhréir le comhaontuithe ar thángthas orthu leo, ar bhonn doiciméad agus ar an láthair, ar gach tairbhí deontais, ar gach conraitheoir agus ar gach fochonraitheoir a gheobhaidh cistí de chuid an Aontais faoin Rialachán seo.

  The Commission or its representatives, and the Court of Auditors, shall have the power of audit or, in the case of international organisations, the power of verification in accordance with agreements reached with them, on the basis of documents and on the spot, over all grant beneficiaries, contractors and subcontractors who have received Union funds under this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta coiteanna le haghaidh chur chun feidhme ionstraimí an Aontais chun an ghníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú

 415. #671881

  na rialacha nós imeachta, agus na critéir theicniúla a bhfuil gá leo chun bearta eile a chur i bhfeidhm maidir le honnmhairiú, bearta maidir leis an dleacht is infheidhme a shocrú i gcás fritháireamh díreach i dtrádáil tosaíochta agus na méideanna gaolmhara is iníoctha ar onnmhairí go dtí an tír nó an réigiún lena mbaineann, bearta lena n-áirithítear i gcás táirgí talmhaíochta próiseáilte atá dearbhaithe le haghaidh a n-onnmhairithe faoi chomhaontú trádála tosaíochta gurb amhlaidh nach n-onnmhairítear faoi chomhaontú tosaíochta trádála nó vice versa, bearta maidir leis na modhanna chun anailís cháilíochtúil agus chainníochtúil a dhéanamh ar tháirgí talmhaíochta próiseáilte agus earraí nach bhfuil in Iarscríbhinn I, na forálacha teicniúla is gá chun a n-aitheantais agus na nósanna imeachta chun críche na n-aicmithe san Ainmníocht Chomhcheangailte.

  necessary procedural rules and technical criteria for the application of other measures with regard of exports, measures on fixing the applicable duty in case of direct offsetting in preferential trade and the related amounts payable on exports to the country or region concerned, measures ensuring that processed agricultural products declared for export under a preferential trade agreement are not in fact exported under a non-preferential agreement or vice versa, measures concerning the methods of qualitative and quantitative analysis of processed agricultural products and non-Annex I goods, the technical provisions necessary for their identification and the procedures for the purpose of their classification in the Combined Nomenclature.

  Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle

 416. #674218

  Ós rud é go leagtar síos sa Rialachán seo na rialacha ginearálta is gá chun Rialacháin Shonracha a chur chun feidhme, ar rialacha iad ina bhforálfar dá infheidhmitheacht maidir leis na Rialacháin Shonracha seo agus ar gníomhartha iad a chuireann leis an méid atá in acquis Schengen i dtaca leis na tíortha ina bhfuil feidhm leis na Rialacháin Shonracha seo ar bhonn na bPrótacal ábhartha a ghabhann le CAE agus le CFAE nó ar bhonn na gComhaontuithe ábhartha, ba cheart an Rialachán seo a chur i bhfeidhm in éineacht leis na Rialacháin Shonracha seo.

  Insofar as this Regulation lays down general rules necessary for enabling the implementation of Specific Regulations which provide for its applicability to these Specific Regulations and which constitute acts building upon the Schengen acquis in relation to countries to which these Specific Regulations are applicable on the basis of relevant Protocols annexed to the TEU and to the TFEU or on the basis of the relevant Agreements, this Regulation should be applied together with these Specific Regulations.

  Rialachán (AE) Uimh. 514/2014 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na forálacha ginearálta maidir leis an gCiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht agus maidir leis an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, don choireacht a chosc agus a chomhrac, agus do bhainistíocht géarchéime

 417. #676127

  An 19 Feabhra 2013, shínigh na tíortha seo a leanas an Comhaontú maidir le Cúirt Aontaithe na bPaitinní [3] (‘Comhaontú CAP’): Ríocht na Beilge, Poblacht na Bulgáire, Poblacht na Seice, Ríocht na Danmhairge, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, Poblacht na hEastóine, Éire, an Phoblacht Heilléanach, Poblacht na Fraince, Poblacht na hIodáile, Poblacht na Cipire, Poblacht na Laitvia, Poblacht na Liotuáine, ArdDiúcacht Lucsamburg, an Ungáir, Poblacht Mhálta, Ríocht na hÍsiltíre, Poblacht na hOstaire, Poblacht na Portaingéile, an Rómáin, Poblacht na Slóivéine, Poblacht na Slóvaice, Poblacht na Fionlainne, Ríocht na Sualainne agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann.

  On 19 February 2013, the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand-Duchy of Luxembourg, Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland signed the Agreement on a Unified Patent Court [3] (the ‘UPC Agreement’).

  Rialachán (AE) Uimh. 542/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 a mhéid a bhaineann leis na rialacha atá le cur i bhfeidhm i dtaca le Cúirt Aontaithe na bPaitinní agus le Cúirt Bhreithiúnais Benelux

 418. #680427

  I gcomhréir le pointe (e) d’Airteagal 3(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), tá inniúlacht eisiach ag an Aontas i dtaca leis an gcomhbheartas tráchtála agus féadfaidh sé a bheith ina pháirtí i gcomhaontuithe idirnáisiúnta a chumhdaíonn forálacha maidir le hinfheistíocht dhíreach eachtrach.

  In accordance with point (e) of Article 3(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), the Union has exclusive competence with respect to the common commercial policy and may be a party to international agreements covering provisions on foreign direct investment.

  Rialachán (AE) Uimh. 912/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 lúil 2014 lena mbunaítear creat chun freagracht airgeadais a bhainistiú atá nasctha le binsí socraithe díospóidí idir infheisteoir agus stát arna mbunú le comhaontuithe idirnáisiúnta ar páirtí iontu an tAontas Eorpach

 419. #687842

  maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú

  on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, and for applying the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part

  Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 420. #687852

  An 16 Meitheamh 2008 thug an Chomhairle chun críche Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile (4) (“Comhaontú Eatramhach”) ina ndearnadh foráil maidir le teacht i bhfeidhm luath fhorálacha an CCC maidir le trádáil agus le hábhair a bhaineann le trádáil.

  On 16 June 2008 the Council concluded an Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part (4) (‘Interim Agreement’) which provided for the early entry into force of the trade and trade-related provisions of the SAA.

  Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 421. #687911

  I gcás cleachtais a d'fhéadfadh údar cuí a thabhairt do chur i bhfeidhm na mbeart dá bhforáiltear in Airteagal 36 den Chomhaontú Eatramhach, agus in Airteagal 71 den CCC ina dhiaidh sin, ag an Aontas, déanfaidh an Coimisiún cinneadh, tar éis dó an cás a scrúdú, ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin ag Ballstát, an bhfuil an cleachtas ag luí leis na Comhaontuithe sin.

  In the event of a practice that may justify application by the Union of the measures provided for in Article 36 of the Interim Agreement, and thereafter Article 71 of the SAA, the Commission shall, after examining the case, on its own initiative or on the request of a Member State, decide whether such practice is compatible with those Agreements.

  Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 422. #687941

  Rialachán (CE) Uimh. 594/2008 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2008 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú. (IO L 169, 30.6.2008, lch. 1).

  Council Regulation (EC) No 594/2008 of 16 June 2008 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, and for applying the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part (OJ L 169, 30.6.2008, p. 1).

  Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 423. #690660

  Beidh comhaontuithe idirnáisiúnta a tugadh chun críche ag Europolmar a bunaíodh ar bhonn Chinneadh 2009/371/CGB ón gComhairle agus CEPOL mar abunaíodh ar bhonn Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle fós i bhfeidhm, achamháin an Comhaontú Ceanncheathrún a tugadh chun críche ag CEPOL.

  International agreements concluded byEuropol as established on the basis of Decision 2009/371/JHA and CEPOL asestablished on the basis of Decision 2005/681/JHA should remainin force, with the exception of the headquarters agreement concluded by CEPOL.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 424. #697989

  Ní dhéanfaidh forálacha an Rialacháin seo difear do na rialacha speisialta is infheidhme maidir le cathracha Ceuta agus Melilla, mar atá sainithe i nDearbhú Ríocht na Spáinne maidir le cathracha Ceuta agus Melille in Ionstraim Chríochnaitheach an Chomhaontaithe maidir le hAontachas Ríocht na Spáinne leis an gComhaontú lena gcuirtear chun feidhme Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 [31].Airteagal 42

  The provisions of this Regulation shall not affect the special rules applying to the cities of Ceuta and Melilla, as defined in the Declaration by the Kingdom of Spain on the cities of Ceuta and Melilla in the Final Act to the Agreement on the Accession of the Kingdom of Spain to the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 [31].Article 42

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 425. #701662

  In imthosca ar leith i gcás ina bhfuil riosca suntasach do shláinte ainmhithe nó do shláinte phoiblí ach go bhfuil éiginnteacht eolaíoch ann i gcónaí, le hAirteagal 5(7) de Chomhaontú SPS a ndearnadh forléiriú air sa teachtaireacht ón gCoimisiún an 2 Feabhra 2000 maidir leis an bprionsabal réamhchúramach, ceadaítear do chomhalta an Chomhaontaithe sin bearta sealadacha a ghlacadh ar bhonn na fáisnéise ábhartha atá ar fáil.

  In specific circumstances where a significant animal or public health risk exists but scientific uncertainty persists, Article 5(7) of the SPS Agreement, which has been interpreted for the Union in the Commission communication of 2 February 2000 on the precautionary principle, allows members of that Agreement to adopt provisional measures on the basis of available pertinent information.

  Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 426. #715232

  Sa Chomhaontú ar Chur Chun Feidhme Airteagal IV de Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil 1994 (“Comhaontú Frithdhumpála 1994”) tá rialacha mionsonraithe, a bhaineann go háirithe le dumpáil a ríomh, nósanna imeachta maidir le himscrúdú a thionscnamh agus a leanúint, lena n-áirítear na fíorais a shuíomh agus a láimhseáil, bearta sealadacha a fhorchur, dleachtanna frithdhumpála a fhorchur agus a bhailiú, ré agus athbhreithniú na mbeart frithdhumpála agus nochtadh poiblí d'fhaisnéis a bhaineann le himscrúduithe frithdhumpála.

  The Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (‘the 1994 Anti-Dumping Agreement’) contains detailed rules, relating in particular to the calculation of dumping, procedures for initiating and pursuing an investigation, including the establishment and treatment of the facts, the imposition of provisional measures, the imposition and collection of anti-dumping duties, the duration and review of anti-dumping measures and the public disclosure of information relating to anti-dumping investigations.

  Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 427. #719697

  I gcás ina ndéanfaidh comhaontú nó conradh idir Ballstát, duine nó gnóthas ar thaobh amháin, agus tríú Stát, eagraíocht idirnáisiúnta nó náisiúnach de thriú stát ar an taobh eile, foráil inter alia chun táirgí a sheachadadh a thig faoi inniúlacht na Gníomhaireachta, is gá comhthoiliú roimh ré ón gCoimisiún chun an comhaontú nó an conradh a dhéanamh nó a athnuachan chomh fada is a bhaineann le seachadadh na dtáirgí sin.

  Where an agreement or contract between a Member State, a person or an undertaking on the one hand, and a third State, an international organisation or a national of a third State on the other, provides inter alia for delivery of products which come within the province of the Agency, the prior consent of the Commission shall be required for the conclusion or renewal of that agreement or contract, as far as delivery of the products is concerned.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 428. #719803

  Ach comhaontuithe nó conarthaí a thabharfaidh duine nó gnóthas i gcrích le triú Stát, le heagraíocht idirnáisiúnta nó le náisiúnach de thríú Stát, idir an 25 Márta 1957 agus an 1 Eanáir 1958 nó, i gcás Stáit aontacha, idir dáta na hionstraime aontachais a shíniú agus dáta a n-aontachais, ní bhainfear leas astu chun gan an Conradh seo a chur i ngníomh más rud é, i dtuairim Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, ag rialú di ar iarratas ón gCoimisiún, gur chun éalú a bheith aige ó fhorálacha an Chonartha seo cúis amháin de na cúiseanna cinntitheacha a bhí ag ceachtar páirtí leis an gcomhaontú nó an conradh a thabhairt i gcrích.

  Agreements or contracts concluded between 25 March 1957 and 1 January 1958 or, for acceding States, between the signature of the instrument of accession and the date of their accession, by a person or an undertaking with a third State, an international organisation or a national of a third State shall not, however, be invoked as grounds for failure to implement this Treaty if, in the opinion of the Court of Justice of the European Union, ruling on an application from the Commission, one of the decisive reasons on the part of either of the parties in concluding the agreement or contract was an intention to evade the provisions of this Treaty.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 429. #720299

  Sna cásanna atá faoi rialú ag Airteagal 267 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ina theannta sin, cuirfidh Cláraitheoir na Cúirte an cinneadh ón gcúirt nó ón mbinse náisiúnta in iúl do na Stáit, amach ó na Ballstáit, is páirtithe sa Chomhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch agus d'Údarás Faireacháin CSTE dá dtagraítear sa Chomhaontú a dúradh agus féadfaidh siad, laistigh de dhá mhí ó cuireadh sin in iúl agus nuair atá ceann de réimsí chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe i gceist, ráitis cháis nó barúlacha i scríbhinn a chur faoi bhráid na Cúirte.

  In the cases governed by Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the decision of the national court or tribunal shall, moreover, be notified by the Registrar of the Court to the States, other than the Member States, which are parties to the Agreement on the European Economic Area and also to the EFTA Surveillance Authority referred to in that Agreement which may, within two months of notification, where one of the fields of application of that Agreement is concerned, submit statements of case or written observations to the Court.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 430. #721167

  Go dtí go dtiocfaidh na forálacha a glacadh de bhun Airteagal 103 i bhfeidhm, bhéarfaidh údaráis na mBallstát rialú, de réir dlí a dtíre agus fhorálacha Airteagal 101, go háirithe mír 3, agus fhorálacha Airteagal 102, ar inghlacthacht chomhaontuithe, cinntí agus cleachtas comhbheartaithe agus ar mhí-úsáid cheannasachta sa mhargadh inmheánach.

  Until the entry into force of the provisions adopted in pursuance of Article 103, the authorities in Member States shall rule on the admissibility of agreements, decisions and concerted practices and on abuse of a dominant position in the internal market in accordance with the law of their country and with the provisions of Article 101, in particular paragraph 3, and of Article 102.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 431. #721849

  Glacfaidh an Chomhairle, ar thogra ón gCoimisiún nó ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, cinneadh lena bhfionrófar cur i bhfeidhm comhaontaithe agus lena mbunófar na seasaimh a ghlacfar thar ceann an Aontais i gcomhlacht arna chur ar bun le comhaontú nuair a iarrtar ar an gcomhlacht sin gníomhartha a ghlacadh a bhfuil éifeachtaí dlíthiúla leo, seachas gníomhartha lena bhforlíonfar nó lena leasófar creat institiúideach an chomhaontaithe.

  The Council, on a proposal from the Commission or the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall adopt a decision suspending application of an agreement and establishing the positions to be adopted on the Union's behalf in a body set up by an agreement, when that body is called upon to adopt acts having legal effects, with the exception of acts supplementing or amending the institutional framework of the agreement.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 432. #722486

  Ní dhéanfaidh forálacha na gConarthaí difear do na cearta agus na hoibleagáidí a éiríonn as comhaontuithe a tugadh i gcrích roimh an 1 Eanáir 1958, nó i gcás Stáit aontacha, roimh dháta a n-aontachais, idir Ballstát nó Ballstáit ar thaobh amháin agus tríú tír nó tríú tíortha ar an taobh eile.

  The rights and obligations arising from agreements concluded before 1 January 1958 or, for acceding States, before the date of their accession, between one or more Member States on the one hand, and one or more third countries on the other, shall not be affected by the provisions of the Treaties.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 433. #722695

  Sna cásanna atá faoi rialú ag Airteagal 267 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ina theannta sin, cuirfidh Cláraitheoir na Cúirte an cinneadh ón gcúirt nó ón mbinse náisiúnta in iúl do na Stáit, amach ó na Ballstáit, is páirtithe sa Chomhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch agus d'Údarás Faireacháin CSTE dá dtagraítear sa Chomhaontú a dúradh agus féadfaidh siad, laistigh de dhá mhí ó cuireadh sin in iúl agus nuair atá ceann de réimsí chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe i gceist, ráitis cháis nó barúlacha i scríbhinn a chur faoi bhráid na Cúirte.

  In the cases governed by Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the decision of the national court or tribunal shall, moreover, be notified by the Registrar of the Court to the States, other than the Member States, which are parties to the Agreement on the European Economic Area and also to the EFTA Surveillance Authority referred to in that Agreement which may, within two months of notification, where one of the fields of application of that Agreement is concerned, submit statements of case or written observations to the Court.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 434. #724088

  Dearbhú maidir le hAirteagal 218 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis na Ballstáit comhaontuithe idirnáisiúnta a chaibidil agus a thabhairt i gcrích a bhaineann leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais

  Declaration on Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the negotiation and conclusion of international agreements by Member States relating to the area of freedom, security and justice

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 435. #724933

  “Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin maidir leis na hítimí sin a shonraítear i bpointe (a) faoi bhráid an Choimisiúin faoi 28 Iúil 2013, agus maidir leis na hítimí a shonraítear i bpointe (b) faoin 1 Eanáir 2014.”; leathanach 254, an dara fomhír d’Airteagal 430(2): in ionad: “Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla chur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 1 Feabhra 2015”, léitear: “Cuirfidh an ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla chur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 28 Iúil 2013.”; leathanach 256, an dara fomhír d’Airteagal 437(2): in ionad: “Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla chur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 1 Feabhra 2015.”, léitear: “Cuirfidh an ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla chur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 28 Iúil 2013.”; leathanach 268, Airteagal 462(2): in ionad: “2. Tabharfar an chumhacht chun gníomhartha a tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagail 456 go 460 go ceann tréimhse neamhchinntithe ama ón 31 Nollaig 2014.”, léitear: “2. Tabharfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagail 456 go 460 go ceann tréimhse neamhchinntithe ama ón 28 Meitheamh 2013.”; leathanach 274, Airteagal 478(2): in ionad: “2. De mhaolú ar mhír 1, i gcás na n-ítimí dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 36 (1) arbh ann dóibh roimh an, tiocfaidh an céatadán is infheidhme chun críoch phointe (c) d’Airteagal 469 (1) faoi na raonta seo a leanas: (a) 0 % go dtí 100 % don tréimhse ón 1 Eanáir 2014 go dtí 2 Eanáir 2015 (b) 10 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2015 go dtí 2 Eanáir 2016

  The Commission has negotiated on behalf of the Union and of the Member States a Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States of the one part and the Government of the State of Israel of the other part (hereinafter, the "Agreement") in accordance with the Decision of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council on 8 April 2008 authorising the Commission to open negotiations.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge)

 436. #728231

  Is páirtí conarthach é an tAontas i gComhaontú UNECE maidir le Saintreoracha Aonfhoirmeacha Teicniúla a ghlacadh d'Fheithiclí Rothaithe, Trealamh agus Páirteanna is féidir a shuiteáil agus/nó a úsáid ar Fheithiclí Rothaithe agus na Coinníollacha i dtaca le hAitheantas Cómhalartach Ceaduithe a thugtar ar bhonn na Saintreoracha sin (“Comhaontú Leasaithe 1958”).

  The Union is a contracting party to the UNECE Agreement concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be fitted to and/or used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of these Prescriptions (‘Revised 1958 Agreement’).

  Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 437. #729095

  Cinneadh 97/836/CE ón gComhairle an 27 Samhain 1997 d'fhonn go n-aontódh an Comhphobal Eorpach do Chomhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantais fhrithpháirtigh i gcás formheasanna a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin (“Comhaontú Leasaithe 1958”) ( IO L 346, 17.12.1997, lch. 78).

  Council Decision 97/836/EC of 27 November 1997 with a view to accession by the European Community to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions (‘Revised 1958 Agreement’) ( OJ L 346, 17.12.1997, p. 78).

  Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 438. #734875

  Ba cheart go mbeadh na forálacha maidir le luach saothair gan dochar d’fheidhmiú iomlán na gcearta atá ráthaithe leis na Conarthaí, go háirithe in Airteagal 153(5) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, do phrionsabail ghinearálta dhlí naisiúnta na gconarthaí agus dhlí naisiúnta an tsaothair, do dhlí an Aontais agus don dlí naisiúnta maidir le rannpháirtíocht agus freagrachtaí ginearálta chomhlachtaí riaracháin, bainistíochta agus maoirseachta na cuideachta lena mbaineann, agus do chearta na gcomhpháirtithe sóisialta, i gcás inarb infheidhme, chun comhaontaithe a thabhairt i gcrích agus a fhorfheidhmiú i gcomhréir leis an dlí agus le na nósanna náisiúnta.

  The provisions on remuneration should be without prejudice to the full exercise of fundamental rights guaranteed by the Treaties, in particular Article 153(5) of the Treaty on the Functioning of the European Union, general principles of national contract and labour law, Union and national law regarding involvement and the general responsibilities of the administrative, management and supervisory bodies of the company concerned, and the rights, where applicable, of the social partners to conclude and enforce collective agreements, in accordance with national law and customs.

  Treoir (AE) 2017/828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 439. #738223

  lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

  amending Regulation (EU) No 19/2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, and amending Regulation (EU) No 20/2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other

  Rialachán (AE) 2017/540 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 440. #766131

  (2) Na tairfí a bronntar agus na hoblágáidí a cuirtar ar na Coimisinéirí Estáit roimhráite no ar Bhord na gCeanntar gCumhang, pe'ca aca é, le haon dintiúir, connra no réiteach den tsórt a luaidhtear sa bhfo-alt roimhe seo, sa mhéid go mbeidh an céanna gan có-líona agus o am rithte an Achta so beid dilsithe i gCoimisiún Talmhan na hÉireann no curtha air fé seach, chó hiomlán is da mbeadh Coimisiún Talmhan na hÉireann ainmnithe sa dintiúir, sa chonnra no sa réiteach san.

  (2) The benefits conferred and the obligations imposed on the Estates Commissioners aforesaid or the Congested Districts Board, as the case may be, by any such deed, contract or agreement as is mentioned in the preceding sub-section shall, so far as the same remains to be performed, be as from the passing of this Act respectively vested in or imposed on the Irish Land Commission as fully as if the Irish Land Commission were actually named in such deed, contract or agreement.

  Uimhir 27 de 1923: ACHT DLÍ THALMHAN (COIMISIÚN), 1923

 441. #773088

  —Dílseoidh gach talamh a cheannuigh Cumann no cólucht d'iontaobhaithe, le roimh-íoc a dhin an Banc, má bhionn aon chuid den roimh-íoc gan íoc, dílseoidh sé i gCoimisiún na Talmhan an lá ceaptha ar an bpraghas a socrófar fé sna forálacha atá sa Chuid so den Acht so fé mar a dhílseodh, maidir le modh an dílsithe agus na nithe thiocfidh as, dá ndéanfí orduithe dílsiúcháin ina thaobh fé sna hAchtanna Talamh-Cheannaigh, ar an lá ceaptha, do réir connartha ceannaigh déanacha a dhéanfadh Coimisiún na Talmhan leis an gCumann no leis an gcólucht d'iontaobhaithe.

  —All land purchased by a Society or body of trustees, by means of advance made by the Bank, shall, if any part of the advance is unpaid, vest in the Land Commission on the appointed day, in like manner, and with the like consequences, as if vesting orders under the Land Purchase Acts had been made on the appointed day in respect thereof, in pursuance of subsequent purchase agreements entered into by the Land Commission with the Society or body of trustees, at the price fixed under the provisions contained in this Part of this Act.

  Uimhir 42 de 1923: ACHT TALMHAN, 1923

 442. #836563

  (2) Na tairbhí bronntar agus na hoblagáidí cuirtear ar an Roinn le haon dintiuir, connra no có-aontú den tsórt a luaidhtear sa bhfo-alt san roimhe seo, beid fé seach, sa mhéid go mbeid fós gan cólíona, dílsithe san Aire no curtha air, o thosach feidhme an Achta so, chó hiomlán is dá n-ainmnítí an tAire féin sa dintiuir, sa chonnra, no sa chó-aontú san.

  (2) The benefits conferred and the obligations imposed on the Department by any such deed, contract or agreement as is mentioned in the preceding sub-section shall, so far as the same remain to be performed, be as from the commencement of this Act respectively vested in or imposed on the Minister as fully as if the Minister were actually named in such deed, contract or agreement.

  Uimhir 8 de 1931: ACHT TALMHAÍOCHTA, 1931

 443. #854494

  AND WHEREAS the Settlor having informed the Executive Council of Saorstát Éireann of his desire to make the aforesaid gift requested it to accept same on behalf of the Nation, and the Executive Council having duly intimated its willingness to accept the gift IT WAS AGREED that the said Estate should be conveyed by the Settlor to the Minister, to be held by him on behalf of the State, and that the preliminary arrangements in relation thereto should be specified in writing in the form of an Agreement between the Settlor and the Minister (being this Agreement).

  AND WHEREAS the Settlor having informed the Executive Council of Saorstát Eireann of his desire to make the aforesaid gift requested it to accept same on behalf of the Nation, and the Executive Council having duly intimated its willingness to accept the gift IT WAS AGREED that the said Estate should be conveyed by the Settlor to the Minister, to be held by him on behalf of the State, and that the preliminary arrangements in relation thereto should be specified in writing in the form of an Agreement between the Settlor and the Minister (being this Agreement).

  Uimhir 31 de 1932: ACHT PÁIRCE CUIMHNEACHÁIN BOURN VINCENT, 1932

 444. #873497

  (3) Ar aon chó-aontú agus iarratas den tsórt san d'fháil do, déanfaidh an clárathóir contae fógra go bhfuair sé iad do sheirbheáil ar gach duine go leas aige ionta agus fós, más duine fé árachas an t-oibrí, ar an gcumann ceaduithe le n-a mbaineann an scéal agus ní clárófar aon chó-aontú den tsórt san fén Acht so go ceann seacht lá tar éis dáta seirbheála an fhógra san.

  (3) Upon receipt of any such agreement and application, the county registrar shall serve notice of the reception thereof by him on all parties interested therein and, if the workman is an insured person, also on the approved society concerned, and no such agreement shall be registered under this Act until the expiration of seven days after the date of the service of such notice.

  Uimhir 9 de 1934: ACHT UM CHUIT EAMH DO LUCHT OIBRE, 1934

 445. #873520

  (b) más có-aontú i dtaobh íocaíochta seachtainiúla an co-aontú san agus go n-iarrfaidh an t-oibrí go gclárófaí é féadfaidh an fostóir cur i gcoinnibh an chó-aontuithe sin do chlárú ar an scór go bhfuil an t-oibrí tar éis dul thar n-ais ag obair agus go bhfuil sé ag tuilleamh an pháigh chéanna do bhí á thuilleamh aige roimh an tionóisc.

  ( b ) where such agreement is a weekly payment agreement, and the same is sought to be registered on the application of the workman, the employer may object to such agreement being registered on the ground that the workman has returned to work and is earning the same wages as he did before the accident.

  Uimhir 9 de 1934: ACHT UM CHUIT EAMH DO LUCHT OIBRE, 1934

 446. #873540

  —(1) Má gheibheann an clárathóir contae, laistigh den aimsir a ceaptar leis an Acht so, fógra agóide, bheidh bunuithe ar scór agóide reachtúil, i gcoinnibh có-aontú do chlárú is abhar d'iarratas ar chlárú fén Acht so diúltóidh an clárathóir contae don chó-aontú san do chlárú agus cuirfidh an diúltadh san in úil do gach fógra-pháirtí agus seirbheálfaidh cóip den fhógra san ar gach fógra-pháirtí seachas an páirtí do thug an fógra san.

  —(1) If a notice of objection based on a statutory ground of objection to the registration of an agreement the subject of an application for registration under this Act is received by the County registrar within the time limited by this Act, the county registrar shall refuse to register such agreement and shall notify all notice parties of such refusal and serve a copy of such notice on all notice parties other than the party who gave such notice.

  Uimhir 9 de 1934: ACHT UM CHUIT EAMH DO LUCHT OIBRE, 1934

 447. #873546

  —(1) Más fostóir a chuirfidh i gcoinnibh có-aontú i dtaobh íocaíochta seachtainiúla do chlárú agus san ar an scór go bhfuil an t-oibrí imithe thar n-ais chun oibre agus gur féidir do oiread páigh do thuilleamh agus do bhí á thuilleamh aige roimh an tionóisc agus más deimhin leis an gCúirt gur fíor an scór san féadfaidh an Chúirt, má orduíonn an có-aontú do chlárú, a ordú go gclárófar an có-aontú ar pé téarmaí is dóich léi is cóir sa chás.

  —(1) Where the objection to registration of a weekly payment agreement is made by an employer on the ground that the workman has returned to work and that he is able to earn the same wages as he did before the accident and the Court is satisfied of the truth of such ground, the Court may if it directs the agreement to be registered, direct that the agreement be registered on such terms as under the circumstances it may think just.

  Uimhir 9 de 1934: ACHT UM CHUIT EAMH DO LUCHT OIBRE, 1934

 448. #899766

  (4) Pé uair a clárófar có-aontú sa chlár beidh éifeacht ag na forálacha so leanas an dáta clárófar an có-aontú san amhlaidh agus dá éis sin agus an fhaid ina dhiaidh sin a leanfa sé de bheith ina cheangal ar pháirtithe an chéanna, beidh éifeacht acu maidir leis an gcó-aontú san, se sin le rá:—

  (4) Whenever an agreement is registered in the register, the following provisions shall, on and after the date on which such agreement is so registered and for so long thereafter as it continues to be binding on the parties thereto, have effect in relation to such agreement, that is to say:—

  Uimhir 2 de 1936: ACHT UM CHOINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA, 1936

 449. #899768

  (a) beidh an có-aontú san ina cheangal ar gach fostóir go mbeidh baint aige leis an saghas oibre tionnscail sa líomatáiste le n-a mbainfidh an có-aontú san agus ar gach oibrí no, i gcás gan an có-aontú san do bhaint ach le haicme oibrithe, ar gach oibrí den aicme sin a bheidh ar fostú sa tsaghas san oibre tionnscail sa líomatáiste sin;

  ( a ) such agreement shall be binding on every employer concerned in the form of industrial work in the area to which such agreement relates and on every worker or, where such agreement relates only to a class of workers, every worker in such class employed in the said form of industrial work in the said area;

  Uimhir 2 de 1936: ACHT UM CHOINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA, 1936

 450. #899788

  (7) Deimhniú bheidh cúlscríobhtha agus sighnithe ar chó-aontú do réir an fho-ailt deiridh sin roimhe seo den alt so glacfar é i ngach cúirt mar fhianaise dhochlaoite go bhfuil an có-aontú san cláruithe go cuibhe sa chlár agus gur cláruíodh é amhlaidh an dáta bheidh luaidhte chuige sin sa deimhniú san, agus glacfar an deimhniú san gan cruthú ar shighniú an oifigigh a bheireann le tuisgint gur shighnigh sé an deimhniú san do réir an fho-ailt sin ná gurbh oifigeach don Aire é ná go raibh údarás aige ón Aire an deimhniú san do shighniú.

  (7) A certificate endorsed and signed on an agreement in pursuance of the next preceding sub-section of this section shall be accepted in every court as conclusive evidence that such agreement is duly registered in the register and was so registered on the date stated in that behalf in such certificate and such certificate shall be so accepted without proof of the signature of the officer purporting to sign such certificate in pursuance of the said sub-section or that he was an officer of the Minister or was authorised by the Minister to sign such certificate.

  Uimhir 2 de 1936: ACHT UM CHOINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA, 1936

 451. #913841

  —(1) Daingnítear leis seo an Có-aontú (dá ngairmtear an Có-aontú Sceidealta san Acht so) do rinneadh an 18adh lá de Mheitheamh, 1936, idir an Bárdas ar thaobh agus an Bord ar an taobh eile (go bhfuil cóip de sa Sceideal a ghabhann leis an Acht so) agus dá réir sin beidh sé dleathach don Bhárdas agus don Bhord fé seach an Có-aontú san do chur in éifeacht agus na hoblagáidí chuireann sé ortha fé seach do chólíonadh.

  —(1) The Agreement (in this Act referred to as the Scheduled Agreement) made on the 18th day of June. 1936. between the Corporation of the one part and the Board of the other part (a copy whereof is set out in the Schedule to this Act) is hereby confirmed, and accordingly it shall be lawful for the Corporation and the Board respectively to carry out the said Agreement and to perform and fulfil the obligations thereby imposed on them respectively.

  Uimhir 54 de 1936: ACHT TAISC-IOMAR NA LIFE, 1936

 452. #920266

  —Má thógann duine aon earra ar cíos fé chó-aontú tré n-a bhforáltar gurb eisean únaer na hearra san ar é d'íoc méid áirithe tráth-choda, tuigfear, chun crícheanna an Achta so, an duine ó n-ar tógadh an earra san ar cíos dá díol leis agus tuigfear, chun na críche sin, an díol san do thárlachtaint ar an dáta ar a ndearnadh an có-aontú san.

  —Where any article is hired by a person under an agreement whereby it is provided that, upon payment by him of a specified number of instalments, the ownership of such article shall pass to him, such article shall, for the purposes of this Act, be deemed to have been sold to him by the person from whom such article was hired, and such sale shall, for the said purpose, be deemed to have taken place on the date on which such agreement is entered into.

  Uimhir 26 de 1937: ACHT CHUN PRAGHSANNA DO RIALÚ, 1937

 453. #932203

  —(1) Má dheineann cuideachta árachais (dá ngairmtear Cuideachta Ghlacathach san alt so), nach Cuideachta Rannpháirteach agus nach iad an Chuideachta Fhoirceanntach ná an Bhuan-Chuideachta iad ach is cuideachta go mbíonn gnó árachais saoil no gnó árachais tionnscail no an dá ghnó san ar siúl acu in Éirinn, có-aontú (dá ngairmtear có-aontú foirlíontach san alt so) roimh dháta an aistrithe leis an gCuideachta Fhoirceanntach chun gnó árachais saoil no gnó árachais tionnscail na Cuideachtan Glacathaighe sin no an dá ghnó san d'aistriú chun na Cuideachtan Foirceanntaighe sa mhéid go mbíonn an gnó no na gnóthaí sin ar siúl in Éirinn, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

  —(1) If an assurance company (in this section referred to as an Adopting Company) which is not a participating Company, the Terminating Company, or the Permanent Company, but which carries on in Ireland the business of life assurance or the business of industrial assurance or both those businesses, enters before the transfer date into an agreement (in this section referred to as a supplemental agreement) with the Terminating Company for the transfer to the Terminating Company of the life assurance business or the industrial assurance business or both those businesses of such Adopting Company so far as such business or businesses is or are carried on in Ireland, the following provisions shall have effect, that is to say:—

  Uimhir 31 de 1938: ACHT ÁRACHAIS (LEASÚ), 1938

 454. #932207

  (b) más deimhin leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála gur mar a chéile (lasmuich de sna hatharuithe sin (más aon cheann é) a cheadóidh an tAire sin) na téarmaí ar a mbeidh gnó no gnóthaí sin na Cuideachtan Glacathaighe sin á aistriú no á n-aistriú chun na Cuideachtan Foirceanntaighe leis an gcó-aontú foirlíontach san agus na téarmaí ar a n-aistrítear gnóthaí árachais saoil agus gnóthaí árachais tionnscail na gCuideachtana Rannpháirteacha chun na Cuideachtan Foirceanntaighe leis an gCó-aontú Sceidealta, féadfaidh an tAire sin le hordú (dá ngairmtear ordú toiliúcháin san alt so), más dóich leis san do bheith ceart, toiliú leis an gcó-aontú foirlíontach san;

  ( b ) if the Minister for Industry and Commerce is satisfied that the terms on which the said business or businesses of such Adopting Company is or are transferred to the Terminating Company by such supplemental agreement are similar (save for such (if any) modifications as are approved of by the said Minister) to the terms on which the life assurance and the industrial assurance businesses of the Participating Companies are transferred to the Terminating Company by the Scheduled Agreement, the said Minister may by order (in this section referred to as a consenting order), if he so thinks proper, consent to such supplemental agreement;

  Uimhir 31 de 1938: ACHT ÁRACHAIS (LEASÚ), 1938

 455. #976899

  (a) fá cheann ceithre lá déag ón dáta ar a ndéanfaidh an chuideachta iarnróid sin aon chomhaontú nó socrú le haon ghnóthaire iompair eile (pé acu fá chumhachta reachtúla nó ar shlí eile déanfar é) trína ndéanfar réiteach chun trácht d'iarnród chun aon áite sa Stát nó uaidh do dháiliú nó do chúrsáil nó chun fáltais ón trácht san do chomhroinnt nó le haghaidh rátaí idirdhealaitheacha ar thrácht de mhuir chun an Stáit nó uaidh, sonnraí scríofa ar an gcomhaontú no ar an socrú san do thabhairt don Aire,

  ( a ) within fourteen days after the date on which any agreement or any other transport undertaker (whether made under statutory powers or otherwise) is entered into by that railway company whereby provision is made for the allocation or routing of traffic to or from any place in the State or for the pooling of receipts from such traffic or for differential rates on traffic passing by sea to or from the State, furnish to the Minister written particulars of such agreement or arrangement,

  Uimhir 21 de 1944: AN tACHT IOMPAIR, 1944

 456. #994690

  —(1) Má dhéanann nó más tuigthe go ndearna duine comhaontú nó gealltanas chun bithdhílse míre de thalamh neamhthionóntaithe a cheannach ó Choimisiún na Talún agus ná raibh an mhír, ar an dáta gur air a rinneadh nó gur air is tuigthe a rinneadh an comhaontú nó an gealltanas sin, faoi réir forál Coda IV den Registration of Title Act, 1891, ansin, d'ainneoin aon rialach dlí, is tuigthe, chun críocha comharbachta iar mbás, gur áirnéis réalta an leas sa mhír a bheas cruthnaithe tríd an gcomhaontú nó an gealltanas.

  —(1) Where a person enters or is deemed to enter into an agreement or an undertaking to purchase from the Land Commission the fee simple of a parcel of untenanted land, and the parcel was not, at the date on which the said agreement or undertaking was entered into or deemed to have been entered into, subject to the provisions of Part IV of the Registration of Title Act, 1891, then, notwithstanding any rule of law, the interest in the parcel created by the agreement or undertaking shall, for the purposes of devolution on death, be deemed to be a chattel real.

  Uimhir 12 de 1946: AN tACHT TALÚN, 1946

 457. #997346

  (b) trína ndéanfar eisiadh nó srianadh ar an gceart a bheirtear d'fhostóir leis an Acht seo chun deireadh a chur leis an gcomhaontú fost-cheannaigh, nó trína ndéanfar aon dliteanas i dteannta an dliteanais a forchuirtear leis an Acht seo a fhorchur ar fhostóir de bhíthin é d'fhorceannadh an chomhaontuithe fhost-cheannaigh faoin Acht seo, nó

  ( b ) whereby the right conferred on a hirer by this Act to determine the hire-purchase agreement is excluded or restricted, or whereby any liability in addition to the liability imposed by this Act is imposed on a hirer by reason of the termination of the hire-purchase agreement by him under this Act, or

  Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

 458. #1024779

  The present Agreement shall come into force on the date on which the last of all such things shall have been done in the United Kingdom and the Republic of Ireland as are necessary to give the Agreement the force of law in the United Kingdom and the Republic of Ireland respectively, and shall thereupon have effect in respect of—

  The present Agreement shall come into force on the date on which the last of all such things shall have been done in the United Kingdom and the Republic of Ireland as are necessary to give the Agreement the force of law in the United Kingdom and the Republic of Ireland respectively, and shall thereupon have effect in respect of—

  Uimhir 13 de 1949: AN tACHT AIRGEADAIS, 1949

 459. #1030183

  (c) chun comhaontuithe nó comhshocraíochta a dhéanamh agus a chur i gcrích le pearsa ar bith a bheas ag seoladh gnótha mar iompróir paisnéirí nó marsantas, ag déanamh socruithe chun paisnéirí nó marsantas d'iompar ag an mBord agus ag an bpearsa eile sin nó thar a gceann faoin aon-chonradh nó ar tháille lánturais nó sna feithiclí nó sna gabhadáin chéanna, pé acu is leis an mBord iad nó nach ea,

  ( c ) to enter into and carry out agreements or arrangements with any person carrying on business as a carrier of passengers or merchandise, providing for the carriage of passengers or merchandise by or on behalf of the Board and that other person under one contract or at a through charge or in the same vehicles or containers, whether belonging to the Board or not,

  Uimhir 12 de 1950: AN tACHT IOMPAIR, 1950

 460. #1039008

  (6) Déanfar an lá sa tseachtain (seachas an Domhnach) ar a lamhálfar an leath-lá saoire faoi fho-alt (1) den alt seo a shocrú trí chomhaontú idir an fostóir talmhaíochta agus an t-oibrí in aghaidh gach tréimhse trí mhí, ach, cheal comhaontuithe den tsórt sin, féadfaidh an fostóir an lá den tseachtain a mbeidh an leath-lá saoire le tógaint air a shocrú roimh ré i leith tréimhse trí mhí.

  (6) The day in the week (other than Sunday) on which the half-holiday is allowed under subsection (1) of this section shall be fixed by agreement between the agricultural employer and the worker for each period of three months, but in the absence of any such agreement it shall be open to the employer to fix in advance in respect of a period of three months the week day on which the half-holiday is to be taken.

  Uimhir 13 de 1951: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LEATH-LAETHANTA SAOIRE SEACHTAINIÚLA), 1951

 461. #1049529

  —Déanfar an dálach ar a dtabharfar an leath-lá saoire faoin Acht seo a cheapadh trí chomhaontú idir an fostóir agus an t-oibrí i leith gach tréimhse trí mhí, nó i leith na tréimhse fostaíochta (más giorra ná trí mhí an tréimhse sin) ach, cheal comhaontuithe den tsórt sin, féadfaidh an fostóir féin, i leith tréimhse trí mhí nó i leith na tréimhse fostaíochta (más giorra ná trí mhí an tréimhse sin), an dálach ar a dtógfar an leath-lá saoire a cheapadh, agus mura gceapfaidh sé é, measfar gurb é an Chéadaoin é.

  —The week-day on which the half-holiday is allowed under this Act shall be fixed by agreement between the employer and the worker in respect of each period of three months, or in respect of the period of employment (where that period is less than three months), but in the absence of such agreement, the employer may himself fix in respect of a period of three months, or in respect of the period of employment (where that period is less than three months), the week-day on which the half-holiday is to be taken and, if he does not fix it, it shall be deemed to be Wednesday.

  Uimhir 26 de 1952: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LEATH-LAETHANTA SAOIRE SEACHTAINIÚLA), 1952

 462. #1076303

  Más rud é, laistigh de shé mhí ar a laghad roimh dheireadh na tréimhse trí mblian sin, nach mbeidh ceachtar de na Rialtais Chonarthacha tar éis fógra i scríbhinn a thabhairt don Rialtas Conarthach eile go bhfuil ar intinn aige an Comhaontú seo d'fhorceannadh, fanfaidh an Comhaontú i bhfeidhm tar éis na tréimhse trí mblian sin go dtí go mbeidh ceann de na Rialtais Chonarthacha tar éis fógra i scríbhinn a thabhairt go bhfuil sin ar intinn aige, agus sa chás sin ní bheidh éifeacht ag an gComhaontú seo maidir le heastáit daoine a gheobhas bás ar an dáta nó i ndiaidh an dáta (nach luaithe ná an seascadú lá tar éis dáta an fhógra sin) a sonrófar sa bhfógra sin, nó, mura sonraítear aon dáta, ar an seascadú lá nó i ndiaidh an seascadú lae tar éis dáta an fhógra sin.

  If not less than six months before the expiration of such period of three years neither of the Contracting Governments shall have given to the other Contracting Government written notice of its intention to terminate the present Agreement, the Agreement shall remain in force after such period of three years until either of the Contracting Governments shall have given written notice of such intention, in which event the present Agreement shall not be effective as to the estates of persons dying on or after the date (not being earlier than the sixtieth day after the date of such notice) specified in such notice, or, if no date is specified, on or after the sixtieth day after the date of such notice.

  Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

 463. #1099347

  —Chun críocha an Achta seo, measfar gur comhaontú díola comhaontú fruilcheannaigh do réir bhrí ailt 1 den Acht Fost-Cheannaigh, 1946 (Uimh. 16 de 1946) , agus measfar go ndearnadh an díol an dáta a rinneadh an comhaontú.

  —For the purposes of this Act, a hire-purchase agreement, within the meaning of section 1 of the Hire-Purchase Act, 1946 (No. 16 of 1946), shall be deemed to be an agreement to sell and the sale shall be deemed to take place on the date on which the agreement is entered into.

  Uimhir 4 de 1958: AN tACHT PRAGHSANNA, 1958

 464. #1104246

  Beidh deireadh an lú lá de Dheireadh Fómhair, 1958 (dá ngairmtear “an dáta aistrithe” anseo feasta) leis an gComhaontú (dá ngairmtear “Comhaontú 1953” anseo feasta) a rinneadh idir na páirtithe sa Chomhaontú seo an 10ú lá de Lúnasa, 1953, gan dochar dá fheidhmiú i gcás tréimhsí roimh an dáta sin.

  The Agreement (hereinafter referred to as "the 1953 Agreement") between the parties hereto made on the 10th day of August, 1953, shall terminate on the 1st day of October, 1958 (hereinafter referred to as "the transfer date"), without prejudice, to its application to periods before that date.

  Uimhir 20 de 1958: ACHT MHÓR-IARNRÓD AN TUAISCIRT, 1958

 465. #1132716

  (c) Fanfaidh an Comhaontú seo ar oscailt, chun a shínithe, go dtí deireadh gnó an 31 Nollaig, 1960, i bpríomh-oifig an Bhainc thar ceann rialtas na stát a bhfuil a n-ainmneacha leagtha amach i Sceideal A, ar choinníoll go bhféadfaidh na Stiúrthóirí Feidhmiúcháin, mura mbeidh an Comhaontú seo tagtha i bhfeidhm um an dáta sin, an tréimhse a bheidh an Comhaontú seo ar oscailt chun a shínithe a shíneadh sé mhí ar a fhad.

  ( c ) This Agreement shall remain open for signature until the close of business on December 31, 1960, at the principal office of the Bank, on behalf of the governments of the states whose names are set forth in Schedule A, provided that, if this Agreement shall not have entered into force by that date, the Executive Directors of the Bank may extend the period during which this Agreement shall remain open for signature by not more than six months.

  Uimhir 35 de 1960: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA, 1960

 466. #1143074

  (4) Más de ghné creidimh áirithe ospidéal boird ospidéil a dhíscaoilfear an lá aistrithe, déanfaidh an Chomhairle, roimh an lá aistrithe, comhaontú de shórt leis an mbord a chaomhnóidh na cearta a thugtar i gcás an ospidéil le fo-alt (3) d'alt 14 den Acht seo, agus beidh an comhaontú ina cheangal ar an gComhairle tar éis an lá aistrithe.

  (4) Where the hospital of a hospital board which will be dissolved on the transfer day is of a particular denominational character, the Council shall, before the transfer day, enter into such agreement with the board as will preserve the rights conferred in the case of the hospital by subsection (3) of Section 14 of this Act, and the agreement shall, be binding on the Council after the transfer day.

  Uimhir 21 de 1961: AN tACHT UM CHÓNAIDHMEADH AGUS CÓNASCADH OSPIDÉAL, 1961

 467. #1174360

  (3) Fad a bheidh aon chomhaontú den sórt sin i bhfeidhm, ní bheidh dleacht stampa iníoctha ar aon ionstraim lena mbainfidh sé agus a mbeidh uirthi cibé taispeánadh i dtaobh íoc dleacht stampa a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim, ach, ina ionad sin agus mar imshocraíocht, déanfaidh an t-údarás áitiúil a rinne an comhaontú, ar aon chuntas a sheachadadh faoin gcomhaontú, cibé suimeanna a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim ab inmhuirir, mura mbeadh forálacha an ailt seo, mar dhleacht stampa ar ionstraimí lena mbainfidh an comhaontú agus a tarraingíodh i rith na tréimhse lena mbainfidh an cuntas.

  (3) While any such agreement remains in force, any instrument to which it relates and which bears such indication of the payment of stamp duty as the Revenue Commissioners may require shall not be chargeable with stamp duty, but, in lieu thereof and by way of composition, the local authority who have entered into the agreement shall pay to the Revenue Commissioners, on the delivery of any account under the agreement, such sums as would, but for the provisions of this section, have been chargeable by way of stamp duty on instruments to which the agreement relates drawn during the period to which the account relates.

  Uimhir 23 de 1963: AN tACHT AIRGEADAIS, 1963

 468. #1193045

  (3) Fad a bheidh aon chomhaontú den sórt sin i bhfeidhm, ní bheidh dleacht stampa iníoctha ar aon ionstraim lena mbainfidh sé agus a mbeidh uirthi cibé taispeánadh i dtaobh íoc dleacht stampa a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim, ach, ina ionad sin agus mar imshocraíocht, déanfaidh an comhlacht corpraithe a rinne an comhaontú, ar aon chuntas a sheachadadh faoin gcomhaontú, cibé suimeanna a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim ab inmhuirir, mura mbeadh forálacha an ailt seo, mar dhleacht stampa ar ionstraimí lena mbainfidh an comhaontú agus a tarraingíodh i rith na tréimhse lena mbainfidh an cuntas.

  (3) While any such agreement remains in force, any instrument to which it relates and which bears such indication of the payment of stamp duty as the Revenue Commissioners may require shall not be chargeable with stamp duty, but, in lieu thereof and by way of composition, the body corporate who have entered into the agreement shall pay to the Revenue Commissioners, on the delivery of any account under the agreement, such sums as would, but for the provisions of this section, have been chargeable by way of stamp duty on instruments to which the agreement relates drawn during the period to which the account relates.

  Uimhir 15 de 1964: AN tACHT AIRGEADAIS, 1964

 469. #1200372

  [An tiontú oifigiúil] ACHT DO THABHAIRT FORMHEASA AR CHOMHAONTÚ IDIR AN tAIRE AIRGEADAIS, AN tAIRE IOMPAIR AGUS CUMHACHTA AGUS COAST LINES LIMITED CHUN GO gCEANNÓIDH AN tAIRE AIRGEADAIS THAR CEANN AN RIALTAIS SCAIREANNA EISITHE UILE AN BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN GO gCUIRFIDH AN tAIRE AIRGEADAIS AGUS AN tAIRE IOMPAIR AGUS CUMHACHTA I gCRÍCH NA FORÁLACHA DEN CHOMHAONTÚ SIN A BHEIDH LE COMHLÍONADH ACU AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE A ÉIREOIDH NÓ A LEANFAIDH AS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO APPROVE OF AN AGREEMENT BETWEEN THE MINISTER FOR FINANCE, THE MINISTER FOR TRANSPORT AND POWER AND COAST LINES LIMITED FOR THE PURCHASE BY THE MINISTER FOR FINANCE ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF ALL THE ISSUED SHARES OF THE BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED, TO PROVIDE FOR THE CARRYING OUT BY THE MINISTER FOR FINANCE AND THE MINISTER FOR TRANSPORT AND POWER OF THE PROVISIONS TO BE PERFORMED BY THEM OF THE SAID AGREEMENT AND TO PROVIDE FOR MATTERS ARISING OUT OF OR CONSEQUENTIAL ON THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 5 de 1965: AN tACHT UM AN BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (FÁIL), 1965

 470. #1213593

  (3) An fad a leanfaidh aon chomhaontú den sórt sin i bhfeidhm, ní beidh dleacht stampa inmhuirir ar aon ionstraim lena mbainfidh sé agus a mbeidh cibé taispeánadh uirthi gur íocadh dleacht stampa de réir cheanglas na gCoimisinéirí Ioncaim, ach ina ionad sin agus ar mhodh imshocraíochta an duine a bheidh tar éis an comhaontú a dhéanamh íocfaidh sé leis na Coimisinéirí Ioncaim, ar aon chuntas a sheachadadh faoin gcomhaontú, cibé suimeanna a bheadh, murach forálacha an ailt seo, inmhuirir ar mhodh dleacht stampa ar ionstraimí lena mbaineann an comhaontú in aghaidh na tréimhse lena mbainfidh an cuntas.

  (3) While any such agreement remains in force, any instrument to which it relates and which bears such indication of the payment of stamp duty as the Revenue Commissioners may require shall not be chargeable with stamp duty, but in lieu thereof and by way of composition, the person who has entered into the agreement shall pay to the Revenue Commissioners, on the delivery of any account under the agreement, such sums as would, but for the provisions of this section, have been chargeable by way of stamp duty on instruments to which the agreement relates for the period to which the account relates.

  Uimhir 17 de 1966: AN tACHT AIRGEADAIS, 1966

 471. #1230677

  (1) Má dhéanann duine ar bith a bheidh tar éis cáin ioncaim Éireannach (lena n-áirítear forcháin) a íoc, nó a mbeidh de dhliteanas air sin a íoc, trí asbhaint nó eile, in aghaidh aon bhliana measúnachta ar aon chuid dá ioncam, a chruthú chun sástacht na gCoimisinéirí Speisialta gur íoc sé cáin ioncaim Bhreataineach in aghaidh na bliana sin i leith na coda céanna dá ioncam, beidh sé i dteideal faoisimh ó cháin ioncam Éireannach (lena n-áirítear forcháin) a d'íoc sé nó is iníoctha aige ar an gcuid sin dá ioncam de réir ráta ar an gcéanna a chinnfear de réir na bhforálacha chuige sin atá in Airteagal 2 den Chomhaontú dar dáta an 25ú lá d'Aibreán, 1928, Comhaontú atá leagtha amach i gCuid I den Sceideal seo.

  (1) If any person who has paid, by deduction or otherwise, or is liable to pay, Irish income tax (including sur-tax) for any year of assessment on any part of his income proves to the satisfaction of the Special Commissioners that he has paid British income tax for that year in respect of the same part of his income, he shall be entitled to relief from Irish income tax (including sur-tax) paid or payable by him on that part of his income at a rate thereon to be determined in accordance with the provisions in that behalf of Article 2 of the Agreement dated the 25th day of April, 1928, which Agreement is set out in Part I of this Schedule—

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 472. #1232436

  ciallaíonn “an Comhaontú” an Comhaontú Ginearálta ar Pribhléidí agus ar Dhíolúintí Chomhairle na hEorpa a rinneadh i bPáras an 2ú lá de Mheán Fómhair, 1949, mar atá leagtha amach sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the Agreement" means the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe done at Paris on the 2nd day of September, 1949, as set out in the Fifth Schedule to this Act;

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 473. #1234938

  (b) Tiocfaidh an Prótocal seo i bhfeidhm an lá nuair a bheidh sé daingnithe ag na sínitheoirí uile a mbeidh an Comhaontú sínithe acu ar an dáta sin, ar choinníoll nach lú ná seacht sínitheoir a mbeidh an Comhaontú agus an Prótocal sínithe acu.

  ( b ) This Protocol shall enter into force on the day when it shall have been ratified by all the signatories who at that date have ratified the Agreement, on condition that the number of signatories who have ratified the Agreement and the Protocol shall not be fewer than seven.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 474. #1249319

  (3) Má fhaillíonn nó má mhainníonn duine lena mbaineann comhaontú fostaíochta cláraithe an comhaontú a chomhlíonadh beidh an duine ciontach i gcion agus ar a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná céad punt a chur air, agus, i gcás ciona leanúnaigh, dlífear ar é a chiontú ar díotáil fíneáil céad punt agus fíneáil bhreise nach mó ná deich bpunt in aghaidh gach lae a leanfar den chion a chur air.

  (3) If a person affected by a registered employment agreement fails or neglects to comply with the agreement, the person shall be guilty of an offence and shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding one hundred pounds, and, in the case of a continuing offence, shall be liable on conviction on indictment to a fine of one hundred pounds and a further fine not exceeding ten pounds for every day during which the offence is continued.

  Uimhir 14 de 1969: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1969

 475. #1264096

  “(1A) Má tharlaíonn, i gcás ina mbeidh fógra achomhairc tugtha i gcoinne measúnachta i leith cánach ioncaim nó forchánach agus nach mbeidh aon chomhaontú ann den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (1), go n-íocfaidh an t-achomharcóir suim chánach ar chuntas na cánach a bheidh muirearaithe leis an measúnacht a bheidh faoi achomharc is suim níos mó ná an cháin a chinnfear a bheith inmhuirir leis an measúnacht ar an achomharc a chinneadh, beidh feidhm ag forálacha fho-alt (1) ionann is dá mba de dhroim íocaíochta a rinneadh de réir comhaontú den chineál sin a dúradh a tharla an ró-íoc cánach.”.

  "(1A) Where, in a case in which notice of appeal has been given against an assessment to income tax or sur-tax and in which there is no agreement of the kind referred to in subsection (1), the appellant pays an amount of tax on account of the tax charged by the assessment under appeal which is in excess of the tax found to be chargeable by the assessment on the determination of the appeal, the provisions of subsection (1) shall apply as if the overpayment of tax had arisen by reason of a payment made in accordance with an agreement of the kind aforesaid.".

  Uimhir 23 de 1971: AN tACHT AIRGEADAIS, 1971

 476. #1264604

  “(1A) Má tharlaíonn, i gcás ina mbeidh fógra achomhairc tugtha i gcoinne measúnachta i leith cánach brabús corparáide agus nach mbeidh aon chomhaontú ann den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (1), go n-íocfaidh an t-achomharcóir suim chánach ar chuntas na cánach a bheidh muirearaithe leis an measúnacht a bheidh faoi achomharc is suim níos mó ná an cháin a chinnfear a bheith inmhuirir leis an measúnacht ar an achomharc a chinneadh, beidh feidhm ag forálacha fho-alt (1) ionann is dá mba de dhroim íocaíochta a rinneadh de réir comhaontú den chineál sin a dúradh a tharla an ró-íoc cánach.”.

  "(1A) Where, in a case in which notice of appeal has been given against an assessment to corporation profits tax and in which there is no agreement of the kind referred to in subsection (1), the appellant pays an amount of tax on account of the tax charged by the assessment under appeal which is in excess of the tax found to be chargeable by the assessment on the determination of the appeal, the provisions of subsection (1) shall apply as if the overpayment of tax had arisen by reason of a payment made in accordance with an agreement of the kind aforesaid.".

  Uimhir 23 de 1971: AN tACHT AIRGEADAIS, 1971

 477. #1265342

  (II) sa dara ásc, d'íoc úis de réir cibé ráta a mheasfaidh an Chúirt a bheith réasúnach (ach gan é a bheith níos mó ná an meán-ráta úis is iníoctha ag an sealbhóir) ar shuimeanna atá taiscthe leis an sealbhóir sin agus nach bhfuil aon chomhaontú ann ina leith do dhéanamh socrú le haghaidh an sealbhóir d'íoc úis,

  (II) secondly, towards paying interest at such rate as the Court may consider reasonable (but not exceeding the average rate of interest payable by agreement by the holder on amounts deposited with the holder) on amounts deposited with such holder in respect of which there is no agreement providing for the payment of interest by the holder,

  Uimhir 24 de 1971: ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1971

 478. #1272654

  ciallaíonn “buan-fhoras” aon bhuan-áit ghnó, ach ní fholaíonn sé áit ghnó gníomhaire duine mura bhfuil ag an ngníomhaire, agus mura bhfeidhmíonn an gníomhaire de ghnáth údarás ginearálta chun téarmaí an duine a iomairliú agus comhaontuithe a dhéanamh thar ceann an duine nó mura bhfuil aige stoc earraí as a gcomhlíonann sé go rialta thar ceann an duine comhaontuithe chun earraí a sholáthar;

  "permanent establishment" means any fixed place of business, but does not include a place of business of an agent of a person unless the agent has and habitually exercises general authority to negotiate the terms of and make agreements on behalf of the person or has a stock of goods with which he regularly fulfils on behalf of the person agreements for the supply of goods;

  Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972

 479. #1272730

  (4) Measfar chun críocha an Achta seo gurb ionann earraí a dhíol trí dhuine (dá ngairtear an gníomhaire san fho-alt seo) a dhéanann, agus é á airbheartú gur dó féin a ghníomhaíonn sé, comhaontuithe ina ainm féin ach ar orduithe, agus do chuntas duine eile, agus na hearraí a sheachadadh don ghníomhaire agus go comhuaineach ag an ngníomhaire.

  (4) The sale of goods through a person (in this subsection referred to as the agent) who, while purporting to act on his own behalf, concludes agreements in his own name but on the instructions of and for the account of another person shall be deemed, for the purposes of this Act, to constitute a delivery of the goods to and simultaneously by the agent.

  Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972

 480. #1273287

  (b) ar bheith caite don tréimhse sin, mura mbeidh aon fhógra achomhairc faighte nó, má fhaightear fógra achomhairc, ar an achomharc a chinneadh trí chomhaontú nó eile, tiocfaidh an t-iarmhéid cánach a bheidh gan íoc mar a shonrófar san fhógra nó tiocfaidh an t-iarmhéid leasaithe cánach arna chinneadh i ndáil leis an achomharc chun bheith dlite agus iníoctha ionann agus dá mba é a bhí sa cháin cáin a raibh sé dlite ar an duine í a íoc i leith na tréimhse inchánach ar lena linn a chuaigh an tréimhse cheithre lá dhéag ó dháta seirbheála an fhógra faoi fho-alt (1) in éag nó a cinneadh an t-achomharc trí chomhaontú nó eile, cibé tréimhse inchánach acu is déanaí.

  ( b ) on the expiration of the said period, if no notice of appeal is received or, if notice of appeal is received, on determination of the appeal by agreement or otherwise, the balance of tax remaining unpaid as specified in the notice or the amended balance of tax as determined in relation to the appeal shall become due and payable as if the tax were tax which the person was liable to pay for the taxable period during which the period of fourteen days from the date of the service of the notice under subsection (1) expired or the appeal was determined by agreement or otherwise, whichever taxable period is the later.

  Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972

 481. #1273588

  (b) (i) Faoi réir fhomhír (ii), má tharlaíonn, faoi chomhaontú a bheidh déanta roimh an lá sonraithe, go seachadfaidh duine cuntasach earraí nó go ndéanfaidh sé seirbhísí an lá sin nó dá éis in imthosca a thabharfaidh gurb inmhuirir cáin, déanfar, cheal aon chomhaontú dá mhalairt, an chomaoin dá bhforáiltear faoin gcomhaontú a choigeartú tríd an méid, más ann, a áiríodh ann mar gheall ar cháin láimhdeachais nó cáin mhórdhíola nó an dá cháin sin, de réir mar a bheidh, a fhágáil as agus méid is comhionann le méid na cánach is inmhuirir amhlaidh a áireamh ann, agus measfar gurb í an chomaoin arna coigeartú amhlaidh an chomaoin dá bhforáiltear faoin gcomhaontú.

  ( b ) (i) Subject to subparagraph (ii), where, under an agreement made before the specified day, an accountable person delivers goods or renders services on or after that day in such circumstances that tax is chargeable, the consideration provided for under the agreement shall, in the absence of any agreement to the contrary, be adjusted by excluding therefrom the amount, if any, included on account of turnover tax or wholesale tax or both of those taxes, as the case may be, and including therein an amount equal to the amount of the tax so chargeable, and the consideration as so adjusted shall be deemed to be the consideration provided for under the agreement.

  Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972

 482. #1276489

  ciallaíonn “na Comhaontuithe Náisiúnta” Comhaontú Náisiúnta na Comhdhála Fostóirí-Saothraithe a rinneadh an 21ú lá de Nollaig, 1970, agus Comhaontú Náisiúnta na Comhdhála Fostóirí-Saothraithe a rinneadh an 31ú lá d'Iúil, 1972;

  "the National Agreements" means the Employer-Labour Conference National Agreement made on the 21st day of December, 1970, and the Employer-Labour Conference National Agreement made on the 31st day of July, 1972;

  Uimhir 12 de 1973: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1973

 483. #1278431

  “(1A) (a) Má tharlaíonn, tar éis comhaontú a dhéanamh earraí a sheachadadh nó seirbhísí a dhéanamh agus roimh an dáta a thiocfadh aon cháin chun bheith dlite faoi fho-alt (1) nó (2), de réir mar is iomchuí, d'alt 19, i leith an idirbhirt dá ndéanfaí neamhshuim den choinníoll a ghabhann leis an bhfo-alt sin (1), go mbeidh athrú ar an méid cánach is inmhuirir ar sheachadadh na n-earraí nó déanamh na seirbhísí sin, ansin, cheal comhaontú dá mhalairt, déanfar méid is comhionann le méid an athraithe ar an gcáin is inmhuirir a chur le, nó a bhaint as, méid iomlán na comaoine agus aon cháin a sonraíodh ar leithligh faoin gcomhaontú.

  "(1A) ( a ) Where, after the making of an agreement for the delivery of goods or the rendering of services and before the date on which under subsection (1) or (2), as may be appropriate, of section 19 any tax in respect of the transaction would, if the proviso to the said subsection (1) were disregarded, fall due, there is a change in the amount of tax chargeable on the delivery or rendering in question, then, in the absence of agreement to the contrary, there shall be added to or deducted from the total amount of the consideration and any tax stated separately under he agreement an amount equal to the amount of the change in the tax chargeable.

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 484. #1302413

  (4) Ní bhainfidh fo-ailt (2) agus (3) le cuideachta a bhí, de bhua comhaontuithe idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir le cáin ioncaim dhúbailte, i dteideal díolúine ó cháin ioncaim don bhliain 1975-76 i leith ioncaim a d'eascair sa Stát ach i gcás den sórt sin déanfar an t-easnamh iomchuí a fhritháireamh in aghaidh ioncam a thiocfaidh laistigh de réim cánach corparáide don tréimhse chuntasaíochta dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1976, agus a mhéid nach féidir an t-easnamh iomchuí a fhritháireamh amhlaidh déanfar é a fhritháireamh in aghaidh ioncam a thiocfaidh laistigh de réim cánach corparáide don chéad tréimhse chuntasaíochta chomhleanúnach eile agus mar sin de:

  (4) Subsections (2) and (3) shall not apply to a company which by virtue of agreements between the Government and the United Kingdom Government in respect of double income tax was entitled to exemption from income tax for the year 1975-76 in respect of income arising in the State but in such case the relevant deficiency shall be set off against income coming within the charge to corporation tax for the accounting period commencing on the 6th day of April, 1976, and in so far as the relevant deficiency cannot be so set off it shall be set off against income coming within the charge to corporation tax for the next succeeding accounting period and so on :

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 485. #1309819

  (vii) fruiliú chun duine faoi chomhaontú i scríbhinn, seachas comhaontú den chineál a luaitear in alt 3 (1) (b), a rinneadh roimh an 24ú lá de Dheireadh Fómhair, 1972, ar earraí so-chorraithe a bhí i seilbh an duine an lú lá de Shamhain, 1972, is é sin, earraí de chineál a mbeadh cáin inmhuirearaithe ar a seachadadh de réir an ráta a shonraítear in alt 11 (1) (e) dá mba nach dtabharfaí aird ar mhír (xxviii) de Chuid I den Sceideal seo;

  (vii) the hiring to a person under an agreement in writing, other than an agreement of the kind referred to in section 3 (1) (b), entered into before the 24th day of October, 1972, of movable goods in the possession of the person on the 1st day of November, 1972, of a kind on the delivery of which, if paragraph (xxviii) of Part I of this Schedule were disregarded, tax would be chargeable at the rate specified in section 11 (1) (e);

  Uimhir 16 de 1976: AN tACHT AIRGEADAIS, 1976

 486. #1310168

  agus ar sonraíodh gurbh é ba ré feidhme dó tréimhse dhá mhí dhéag ón 1ú lá de Mheitheamh, 1975, arna mhodhnú leis an gcomhaontú dar teideal COMHAONTú IDIR COISTE CAIDRIMH FOIRNE NA mBANC AGUS COMHLACHAS BANC-OIFIGEACH é IR-EANN MAIDIR LE TUARASTAIL BHANC-OIFIGEACH ATá AR FOSTÚ AG NA BAINC CHOMHLACHAITHE I bPOBLACHT NA hé IR-EANN a shínigh an Cathaoirleach sin agus a síníodh thar ceann an Chomhlachais sin agus an Choiste sin an 9ú lá de Mheitheamh, 1976;

  and whose duration was expressed to be a period of twelve months from the 1st day of June, 1975, as modified by the agreement entitled AN AGREEMENT BETWEEN THE BANKS' STAFF RELATIONS COMMITTEE AND THE IRISH BANK OFFICIALS' ASSOCIATION REGARDING SALARIES OF BANK OFFICIALS EMPLOYED BY THE ASSOCIATED BANKS IN THE REPUBLIC OF IRELAND which was signed by the said Chairman and on behalf of the said Association and Committee on the 9th day of June, 1976;

  Uimhir 18 de 1976: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1976

 487. #1322172

  ciallaíonn “comhaontú comhchoiteann” comhaontú ag fostóir nó, thar ceann fostóra, de thaobh amháin, agus ag ceardchumann teidil nó ag ceardchumainn teidil atá ionadaitheach do na fostaithe lena mbaineann an comhaontú nó thar ceann ceardchumainn nó ceardchumann den sórt sin, den taobh eile;

  "collective agreement" means an agreement by or on behalf of an employer, on the one hand, and by or on behalf of an entitled trade union or entitled trade unions representative of the employees to whom the agreement relates, on the other hand;

  Uimhir 9 de 1977: AN tACHT UM CHOSAINT DAOINE ÓGA (FOSTAÍOCHT), 1977

 488. #1327580

  (c) (i) Faoi réir cibé méid, agus gan dochar do cibé méid, den Choinbhinsiún (de réir brí alt 39 den Acht seo) a choimeádann aon cheann de na sean-Chomhaontaithe (de réir na brí sin) i bhfeidhm do bhlianta measúnachta dar chríoch an 5ú lá d'Aibreán, 1977, nó roimhe sin, measfar gur tháinig mír (a) den fho-alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1976.

  ( c ) (i) Subject and without prejudice to so much of the Convention (within the meaning of section 39 of this Act) as retains any of the former Agreements (within the said meaning) in force for years of assessment ending on or before the 5th day of April, 1977, paragraph (a) of this subsection shall be deemed to have come into operation on the 6th day of April, 1976.

  Uimhir 18 de 1977: AN tACHT AIRGEADAIS, 1977

 489. #1337772

  (3) Má éilítear go gcomhlíonann léas an Chuid seo ar an bhforas gur tógadh na buanfhoirgnimh de bhun comhaontú chun an léas a dheonú ar iad a bheith tógtha ach nach mbeidh sainfhianaise ar an gcomhaontú ar fáil, beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas:

  (3) Where it is claimed that a lease complies with this Part on the ground that the permanent buildings were erected in pursuance of an agreement for the grant of the lease on their erection but express evidence of the agreement is not available, the following provisions shall have effect:

  Uimhir 16 de 1978: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (BUNCHÍOSANNA) (UIMH. 2), 1978

 490. #1343535

  (4) Measfar, chun críocha an Achta seo, gurb ionann seirbhísí a sholáthar trí dhuine (dá ngairtear an gníomhaire san fho-alt seo) a dhéanann, cé go n-airbheartaíonn sé gníomhú thar a cheann féin, comhaontuithe ina ainm féin ach sin ar theagasc ó dhuine eile agus chun cuntais an duine eile, agus soláthar na seirbhísí don ghníomhaire agus go comhuaineach ag an ngníomhaire.

  (4) The supply of services through a person (in this subsection referred to as the agent) who, while purporting to act on his own behalf, concludes agreements in his own name but on the instructions of and for the account of another person, shall be deemed, for the purposes of this Act, to constitute a supply of the services to and simultaneously by the agent.

  Uimhir 34 de 1978: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA (LEASÚ), 1978

 491. #1343955

  (b) ar an tréimhse sin a bheith caite, mura mbeidh aon fhógra achomhairc faighte nó, má bhíonn fógra achomhairc faighte, ar an achomharc a chinneadh trí chomhaontú nó eile, tiocfaidh an méid a bheidh dlite, nó an méid leasaithe a bheidh dlite arna chinneadh i ndáil leis an achomharc, chun bheith dlite agus iníoctha ionann is dá mba cháin í an cháin a dhligh an duine a íoc don tréimhse inchánach ar lena linn a chuaigh an tréimhse cheithre lá dhéag ó dháta seirbhéala an fhógra faoi fho-alt (1) in éag nó a cinneadh an t-achomharc trí chomhaontú nó eile, cibé tréimhse inchánach acu is déanaí.”.

  ( b ) on the expiration of the said period, if no notice of appeal is received or, if notice of appeal is received, on determination of the appeal by agreement or otherwise, the amount due or the amended amount due as determined in relation to the appeal, shall become due and payable as if the tax were tax which the person was liable to pay for the taxable period during which the period of fourteen days from the date of the service of the notice under subsection (1) expired or the appeal was determined by agreement or otherwise, whichever taxable period is the later.".

  Uimhir 34 de 1978: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA (LEASÚ), 1978

 492. #1348558

  (3) Fad a bheidh aon chomhaontú den sórt sin i bhfeidhm, ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon ionstraim lena mbaineann sé agus a mbeidh curtha in iúl uirthi ar cibé slí a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim gur íocadh dleacht stampa, ach in ionad dleachta stampa agus ar mhodh imshocraíochta, íocfaidh na páirtithe eile sa chomhaontú leis na Coimisinéirí Ioncaim ar aon chuntas faoin gcomhaontú a sheachadadh, cibé suimeanna a bheadh, mura mbeadh forálacha an ailt seo, inmhuirearaithe ar mhodh dleachta stampa ar ionstraimí lena mbaineann an comhaontú, i gcaitheamh na tréimhse lena mbaineann an cuntas.

  (3) While any such agreement remains in force, any instrument to which it relates and which bears such indication of the payment of stamp duty as the Revenue Commissioners may require shall not be chargeable with stamp duty, but in lieu thereof and by way of composition, the other parties to the agreement shall pay to the Revenue Commissioners on the delivery of any account under the agreement, such sums as would, but for the provisions of this section, have been chargeable by way of stamp duty on instruments to which the agreement relates, during the period to which the account relates.

  Uimhir 11 de 1979: AN tACHT AIRGEADAIS, 1979

 493. #1351348

  (e) go bhféadfaidh an tionónta, tráth nach luaithe ná tosach feidhme an chomhaontaithe agus nach déanaí ná deireadh na tréimhse 21 lá dar tosach an lá a thabharfaidh an t-údarás íocaíocht don tionónta faoin alt seo, agus faoi réir fho-alt (8) den alt seo, a iarraidh ar an Aire cinneadh a dhéanamh i ndáil le haon amhras, díospóid nó ceist i dtaobh téarmaí an chomhaontaithe a bheith comhlíonta ag an údarás, agus déanfaidh an tAire an t-amhras, an díospóid nó an cheist a chinneadh, agus

  ( e ) the tenant may, not earlier than the commencement of the agreement and not later than the expiration of 21 days beginning on the day on which the authority make a payment to the tenant under this section, and subject to subsection (8) of this section, apply to the Minister for a determination in relation to any doubt, dispute or question as to compliance by the authority with the terms of the agreement, and the Minister shall determine the doubt, dispute or question, and

  Uimhir 27 de 1979: ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1979

 494. #1360584

  —Má éilítear go gcomhlíonann léas an Chuid seo ar an bhforas gur tógadh na buanfhoirgnimh de bhun comhaontú chun an léas a dheonú ar iad a thógáil ach nach mbeidh fianaise shainráite i dtaobh an chomhaontaithe ar fáil, beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas:

  —Where it is claimed that a lease complies with this Part on the ground that the permanent buildings were erected in pursuance of an agreement for the grant of the lease on their erection but express evidence of the agreement is not available, the following provisions shall have effect:

  Uimhir 10 de 1980: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1980

 495. #1365224

  —(1) Féadfaidh an tAire a cheangal le hordú, i ndáil le haon duine a bheidh ag gníomhú i gcúrsa gnó a sheolann sé agus a bhainfidh úsáid as foirm chaighdeánach conartha (arb éard é conradh chun earraí a dhíol, comhaontú fruilcheannaigh, comhaontú chun earraí a ligean nó conradh chun seirbhís a sholáthar), go dtabharfaidh sé cibé fógra don phobal a shonróidh an t-ordú á rá go bhfuil úsáid á bhaint aige as an bhfoirm chaighdeánach sin agus cibé acu atá nó nach bhfuil sé toilteanach conradh a dhéanamh ar aon téarmaí eile.

  —(1) The Minister may by order require, in relation to any person acting in the course of a business carried on by him who makes use of a standard form of contract (being a contract for the sale of goods, a hire-purchase agreement, an agreement for the letting of goods or a contract for the supply of a service), that he shall give such notice to the public as the order may specify as to his use of such standard form and as to whether he is or is not willing to contract on any other terms.

  Uimhir 16 de 1980: AN tACHT UM DHÍOL EARRAÍ AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ, 1980

 496. #1386707

  ACHT DO CHEADÚ TÉARMAÍ CHOMHAONTÚ IDIRNÁISIÚNTA CHUN CISTE A BHUNÚ AR A dTABHARFAR AN COMHCHISTE DO THRÁCHTEARRAÍ AGUS A SÍNÍODH THAR CEANN AN STÁIT AN 24ú LÁ D'FHEABHRA, 1981, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ) A BHAINEANN LEIS AN gCOMHAONTÚ SIN [22 Bealtaine, 1982]

  AN ACT TO APPROVE OF THE TERMS OF AN INTER-NATIONAL AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF A FUND TO BE KNOWN AS THE COMMON FUND FOR COMMODITIES AND SIGNED ON BEHALF OF THE STATE ON THE 24th DAY OF FEBRUARY, 1981, AND TO PROVIDE FOR MATTERS (INCLUDING PAYMENTS) RELATED TO THAT AGREEMENT. [22nd May, 1982]

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 497. #1402713

  [EN]

  [GA] and the terms of the tenancy shall be determined by the Tribunal or the rent officer, as the case may be, and shall, subject to this Act, be binding on the landlord and the tenant unless new terms are fixed under this Act. [GA] (2) An application under subsection (1) may be made notwithstanding any agreement between the landlord and the tenant fixing the terms of the tenancy, whether such agreement was entered into before or after the commencement of this section. [GA] ( 3 ) ( a ) Where the terms of a tenancy of a dwelling have been or are, before or after the commencement of this section, fixed by the Court under the Act of 1982 or are fixed under this Act, an application under subsection (1) may not be made until the expiration of four years and nine months from the date on which the terms were so fixed except where the landlord has carried out improvements to the dwelling. [GA] ( b ) In this subsection "improvements" means any addition to or alteration of a dwelling which adds to the letting value of the dwelling and includes any addition or alteration connected with the provision of any services to the dwelling, but does not include work of repairing, decorating or normal maintenance. [GA] (4) If any dispute or question arises in the interpretation of a determination by the Tribunal or a rent officer under this Act, the Tribunal or the rent officer, as the case may be, shall, on the application of the landlord or the tenant, resolve the matter. [GA] (5) The landlord or tenant making an application under subsection (1) shall give one month's notice in writing to the other party of his intention to make the application. [GA] (6) No application may be made under section 12 (1) of the Act of 1982 after the commencement of this section. [GA] Rent officers. 6. —(1) The Minister may by order direct that all applications for the purpose of fixing the terms of tenancies of dwellings to which section 8 (1) of the Act of 1982 relates shall be made to housing authorities for determination by rent officers appointed for that purpose by housing authorities. [GA] (2) A housing authority, on the making of an order under subsection (1) shall, and may from time to time thereafter, appoint from among the officers of the housing authority or of another housing authority so many persons as they consider necessary to be rent officers for the purposes of this Act. [GA] (3) A housing authority may at any time terminate an appointment made under subsection (2). [GA] (4) Housing authorities may make arrangements for the joint discharge of their functions under this Act. [GA] (5) Where it appears to the Minister that an agreement under section 59 of the Local Government Act, 1955 , ought to be made between housing authorities for the purposes of their functions under this Act, he may, after affording an opportunity to the authorities concerned to make representations to him, require them to enter into such agreement. [GA] (6) The Minister may direct that any such agreement shall contain such terms as he may specify and the authority concerned shall comply with any directions given by the Minister. [GA]

  Uimhir 22 de 1983: ACHT NA dTITHE (TEAGHAISÍ PRÍOBHÁIDEACHA AR CÍOS) (LEASÚ), 1983

 498. #1407158

  (7) (a) Má bhíonn, ar dháta an Achta seo a rith nó dá éis, ardú ginearálta ar luach saothair sa Státseirbhís le héifeacht ó lá áirithe, de bhun comhaontuithe nó socruithe a mbeidh éifeacht leo ar bhonn ginearálta sa Státseirbhís (cibé acu a bheidh nó nach mbeidh feidhm acu freisin i ndáil le daoine atá fostaithe seachas sa Státseirbhís), déanfar—

  ( 7 ) ( a ) Whenever, on or after the passing of this Act, there is a general increase of remuneration in the Civil Service with effect from a particular day, pursuant to agreements or arrangements having effect on a general basis in the Civil Service (whether or not they also apply in relation to persons employed other than in the Civil Service)—

  Uimhir 32 de 1983: AN tACHT UM AN OIREACHTAS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ) AGUS OIFIGÍ AIREACHTA, PARLAIMINTE AGUS BREITHIÚ-NACHA (LEASÚ), 1983

 499. #1537608

  —(1) Aon uair, ar dháta rite an Achta seo nó dá éis, a dhéanfar méadú ginearálta ar luach saothair sa Státseirbhís le héifeacht ó lá áirithe, de bhun comhaontuithe nó comhshocraíochtaí a bhfuil éifeacht leo ar bhonn ginearálta ar fud na Státseirbhíse, déanfar na liúntais is iníoctha faoi ailt 3 agus 4 den Acht seo agus na leithroinntí a dhéanfar faoi alt 5 den Acht seo a mhéadú go comhréireach le héifeacht ón lá sin gan ordú a dhéanamh faoin Acht seo i leith aon mhéaduithe den sórt sin.

  —(1) Whenever, on or after the passing of this Act, there is a general increase of remuneration in the Civil Service with effect from a particular day, pursuant to agreements or arrangements having effect on a general basis throughout the Civil Service, the allowances payable under sections 3 and 4 of this Act and the allocations made under section 5 of this Act shall be increased correspondingly with effect from that day without an order being made under this Act in respect of any such increases.

  Uimhir 5 de 1998: AN tACHT UM AN OIREACHTAS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ) AGUS OIFIGÍ AIREACHTA, PARLAIMINTE, BREITHIÚNACHA AGUS CÚIRTE (LEASÚ), 1998

 500. #1569466

  Ag féachaint d'Airteagal 2 den Chomhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann arna dhéanamh i mBéal Feirste an 10 Aibreán 1998 (“Comhaontú na Breataine-na hÉireann”), agus don Chomhaontú Ilpháirtí ar thángthas air i mBéal Feirste an 10 Aibreán 1998 (“an Comhaontú Ilpháirtí”), atá i gceangal le Comhaontú na Breataine-na hÉireann;

  Having regard to Article 2 of the Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland done at Belfast on 10th April 1998 (“the British-Irish Agreement”), and to the Multi-Party Agreement reached at Belfast on 10th April 1998 (“the Multi-Party Agreement”), annexed to the British-Irish Agreement;

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 501. #1577063

  If this is also the understanding of your Government, I have the honour to propose that this letter and your reply to that effect shall constitute an Agreement between our two Governments concerning the interpretation of these terms which shall enter into force on the date on which the Implementation Bodies Agreement enters into force.

  If this is also the understanding of your Government, I have the honour to propose that this letter and your reply to that effect shall constitute an Agreement between our two Governments concerning the interpretation of these terms which shall enter into force on the date on which the Implementation Bodies Agreement enters into force.

  Uimhir 16 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN (LEASÚ), 1999

 502. #1577078

  I have the honour to confirm that this letter and your letter shall constitute an Agreement between our two Governments concerning the interpretation of these terms which shall enter into force on the date on which the Implementation Bodies Agreement enters into force.

  I have the honour to confirm that this letter and your letter shall constitute an Agreement between our two Governments concerning the interpretation of these terms which shall enter into force on the date on which the Implementation Bodies Agreement enters into force.

  Uimhir 16 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN (LEASÚ), 1999

 503. #1582528

  (8) Aon duine a bhí, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, ina fhostaí nó ina fostaí den Fhoras, de CERT nó de Theagasc, féadfaidh sé nó sí, faoi réir chomhaontú an duine sin agus chomhaontú an Aire, ar an tosach feidhme sin nó ar cibé dáta is déanaí ná sin a chomhaontófar leis an Aire, teacht chun bheith, agus a bheith, ina fhostaí nó ina fostaí de chomhlacht iomchuí, agus na cearta agus na teidil maidir le seilbh, luach saothair, táillí, liúntais, caiteachais agus aoisliúntas a bheidh á dteachtadh ag an duine sin ar thosach feidhme na Coda seo, ní lú tairbhe iad, de bhua oibriú an Achta seo, ná na cearta agus na teidil sin a bhí á dteachtadh ag an duine sin díreach roimh an tosach feidhme sin.

  (8) A person who, immediately before the commencement of this Part, was an employee of An Foras, CERT or Teagasc may, subject to his or her agreement and the agreement of the Minister, on such commencement or such later date as may be agreed with the Minister, become and be an employee of a relevant body and the rights and entitlements in respect of tenure, remuneration, fees, allowances, expenses and superannuation enjoyed on the commencement of this Part by that person shall not, by virtue of the operation of this Act, be any less beneficial than those rights and entitlements enjoyed by that person immediately before such commencement.

  Uimhir 26 de 1999: ACHT NA gCÁILÍOCHTAÍ (OIDEACHAS AGUS OILIÚINT), 1999

 504. #1658058

  maidir le lamháltais nó oibleagáidí eile a athchothromú, a bhféadfadh beart cosanta arna chur i bhfeidhm ag tríú tír ceart a thabhairt ina leith de bhun Airteagal 8 de Chomhaontú EDT maidir le Bearta Cosanta, nó de bhun na bhforálacha maidir le bearta cosanta a áirítear i gcomhaontuithe trádála idirnáisiúnta eile, lena n-áirítear comhaontuithe réigiúnacha nó déthaobhacha;

  for the rebalancing of concessions or other obligations, to which the application of a safeguard measure by a third country may give right pursuant to Article 8 of the WTO Agreement on Safeguards, or to the provisions on safeguards included in other international trade agreements, including regional or bilateral agreements;

  Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorghníomhú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 3286/94 ón gComhairle lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail i réimse an chomhbheartais tráchtála d'fhonn feidhmiú chearta an Chomhphobail faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála

 505. #1659358

  Beidh úsáid an Chiste ag brath ar chomhaontú a theacht i bhfeidhm i measc na mBallstát rannpháirteach (“an Comhaontú”) maidir le haistriú na gcistí a chruinnítear ar an leibhéal náisiúnta i leith an Chiste chomh maith le cumasc leanúnach na gcistí éagsúla a chruinnítear ar an leibhéal náisiúnta, ar cistí iad a bheidh le leithdháileadh ar urranna náisiúnta an Chiste.

  The use of the Fund shall be contingent upon the entry into force of an agreement among the participating Member States (‘the Agreement’) on transferring the funds raised at national level towards the Fund as well as on a progressive merger of the different funds raised at national level to be allocated to national compartments of the Fund.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 506. #1662072

  Cinneadh 94/87/CE ón gComhairle an 20 Nollaig 1993 maidir le Comhaontuithe a tugadh i gcrích i bhfoirm Miontuairiscí Comhaontaithe i ndáil le síolta ola áirithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Airgintín, an Bhrasaíl, Ceanada, an Pholainn agus Uragua, faoi seach, de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) (IO L 47,18.2.1994 lch. 1).

  Council Decision 94/87/EC of 20 December 1993 concerning the conclusion of Agreements in the form of Agreed Minutes on certain oil seeds between the European Community and Argentina, Brazil, Canada, Poland, Sweden and Uruguay, respectively, pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) (OJ L 47, 18.2.1994, p. 1).

  Rialachán (AE) 2015/754 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 lena n-osclófar taraif-chuótaí áirithe de chuid an Aontais do mhairteoil ardcháilíochta, agus do mhuiceoil, feoil éanlaithe clóis, cruithneacht agus maislín, agus brain, géaráin agus iarmhair eile agus lena ndéanfar foráil maidir lena riar

 507. #1663453

  go bhfuil comhaontú sínithe aici le Ballstát baile bhainisteoir an ELTIF agus le gach Ballstát eile ina mbeartaítear aonaid agus scaireanna an ELTIF a mhargú, ionas go ndéantar a áirithiú go bhfuil na caighdeáin a leagtar síos in Airteagal 26 de Shamhailchoinbhinsiún Cánach ECFE maidir le hIoncam agus le Caipiteal á gcomhlíonadh go hiomlán ag an tríú tír agus go n-áirithítear malartú éifeachtach faisnéise in ábhair chánach, lena n-áirítear aon chomhaontuithe cánach iltaobhacha.

  has signed an agreement with the home Member State of the manager of the ELTIF and with every other Member State in which the units or shares of the ELTIF are intended to be marketed to ensure that the third country fully complies with the standards laid down in Article 26 of the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital and ensures an effective exchange of information in tax matters, including any multilateral tax agreements.

  Rialachán (AE) 2015/760 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le Cistí Infheistíochta Fadtéarmaí Eorpacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 508. #1664338

  Chun críocha mhír 1, déantar foráil sa Rialachán seo don Choimisiún comhaontú a thabhairt i gcrích leis an mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI) maidir le CEIS agus comhaontú a thabhairt i gcrích le BEI maidir le cur chun feidhme MCEI.

  For the purposes of paragraph 1, this Regulation provides for the Commission to conclude an agreement with the European Investment Bank (EIB) on the EFSI and an agreement with the EIB on the implementation of the EIAH.

  Rialachán (AE) 2015/1017 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2015 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha

 509. #1668856

  Baileoidh sé sonraí freisin maidir le comhaontuithe fánaíochta mórdhíola nach bhfuil faoi réir na muirear fánaíochta mórdhíola dá bhforáiltear in Airteagal 7, Airteagal 9 nó Airteagal 12 agus maidir le cur chun feidhme na mbeart conarthach ar an leibhéal mórdhíola atá dírithe ar chosc a chur ar bhuanfhánaíocht nó ar leas a bhaint as an rochtain ar fhánaíocht mhórdhíola, ar úsáid aimhrialta nó mí-úsáid í, chun críoch seachas chun seirbhísí fánaíochta rialáilte a sholáthar do chustaiméirí na soláthraithe seirbhísí fánaíochta fad atá na custaiméirí sin ag taisteal laistigh den Aontas ar bhonn tréimhsiúil.

  It shall also collect data on the wholesale roaming agreements not subject to the maximum wholesale roaming charges provided for in Articles 7, 9 or 12 and on the implementation of contractual measures at wholesale level aiming to prevent permanent roaming or anomalous or abusive use of wholesale roaming access for purposes other than the provision of regulated roaming services to roaming providers’ customers while the latter are periodically travelling within the Union.

  Rialachán (AE) 2017/920 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 a mhéid a bhaineann leis na rialacha maidir le margaí fánaíochta mórdhíolaTéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 510. #1669370

  Ag gníomhú dó thar ceann an Aontais, déanfaidh an Coimisiún comhaontuithe ráthaíochta CEFI a thabhairt i gcrích leis na contrapháirtithe incháilithe arna roghnú de bhun Airteagal 11 agus mhír 4 den Airteagal seo, i ndáil le deonú Ráthaíocht CEFI, agus beidh na comhaontuithe sin neamhchoinníollach, neamh-inchúlghairthe, ar an gcéad éileamh, agus i bhfabhar an chontrapháirtí incháilithe roghnaithe.

  The Commission, on behalf of the Union, shall conclude EFSD guarantee agreements with the eligible counterparts selected pursuant to Article 11 and paragraph 4 of this Article on the granting of the EFSD Guarantee, which shall be unconditional, irrevocable, at first demand, and in favour of the selected eligible counterpart.

  Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meán Fómhair 2017 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI

 511. #1669461

  Foilseoidh an Coimisiún ar a thairseach gréasáin faisnéis faoi oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta agus gnéithe bunriachtanacha chomhaontuithe ráthaíochta uile CEFI, lena n-áirítear faisnéis faoi shainiúlacht dhlítheanach na gcontrapháirtithe, tairbhí forbartha ionchasacha agus nósanna imeachta gearáin i gcomhréir le pointe (g) d’Airteagal 13(3), agus cosaint faisnéise rúnda agus íogair ó thaobh na tráchtála de á cur i gcuntas.

  The Commission shall publish on its web-portal information on financing and investment operations and the essential elements of all EFSD guarantee agreements, including information on the legal identity of eligible counterparts, expected development benefits and complaints procedures in accordance with point (g) of Article 13(3), taking into account the protection of confidential and commercially sensitive information.

  Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meán Fómhair 2017 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI

 512. #1673213

  ciallaíonn “náisiúnach tríú tír” aon duine nach saoránach den Aontas é nó í de réir bhrí Airteagal 20(1) CFAE, cé is moite de dhaoine ag a bhfuil an ceart chun saorghluaiseachta atá coibhéiseach le ceart saoránach de chuid an Aontais faoi chomhaontuithe idir an tAontas agus a Bhallstáit, ar an taobh amháin, agus tríú tíortha, ar an taobh eile;

  ‘third-country national’ means any person who is not a citizen of the Union within the meaning of Article 20(1) TFEU, with the exception of persons who enjoy the right of free movement equivalent to that of Union citizens under agreements between the Union and its Member States, on the one hand, and third countries, on the other;

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 513. #1674169

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do na rialacha speisialta a bhfuil feidhm acu maidir le cathracha Ceuta agus Melilla, mar atá sainithe i nDearbhú Ríocht na Spáinne maidir le cathracha Ceuta agus Melille in Ionstraim Chríochnaitheach an Chomhaontaithe maidir le hAontachas Ríocht na Spáinne leis an gComhaontú lena gcuirtear chun feidhme Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985.

  This Regulation shall not affect the special rules applying to the cities of Ceuta and Melilla, as defined in the Declaration of the Kingdom of Spain on the cities of Ceuta and Melilla in the Final Act to the Agreement on the Accession of the Kingdom of Spain to the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 514. #1683937

  Rialachán (AE) Uimh. 330/2010 ón gCoimisiún an 20 Aibreán 2010 maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 101(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir le haicmí comhaontuithe ingearacha agus cleachtas comhbheartaithe (IO L 102, 23.4.2010, lch. 1).

  Commission Regulation (EU) No 330/2010 of 20 April 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices (OJ L 102, 23.4.2010, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/302 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Feabhra 2018 maidir le haghaidh a thabhairt ar gheobhlocáil nach bhfuil údar léi agus ar chineálacha eile idirdhealaithe bunaithe ar náisiúntacht, áit chónaithe nó áit bhunaithe custaiméirí laistigh den mhargadh inmheánach agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2006/2004 agus (AE) 2017/2394 agus Treoir 2009/22/CE ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE) )

 515. #1685285

  Tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle laistigh de 6 mhí tar éis gach stocáireamh domhanda a comhaontaíodh faoi Airteagal 14 de Chomhaontú Pháras maidir le feidhmiú an Rialacháin seo, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, measúnú ar thionchair na solúbthachtaí dá dtagraítear in Airteagal 11, chomh maith le rannchuidiú an Rialacháin seo le gnóthú sprioc fhoriomlán an Aontais maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú faoi 2030 agus maidir leis an méid atá sé a chur le gnóthú spriocanna Chomhaontú Pháras, go háirithe maidir leis an ngá atá le beartais bhreise agus bearta breise ón Aontas, lena n-áirítear creat iar-2030, ag féachaint don mhéadú is gá a dhéanamh ar laghduithe agus aistrithe na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa san Aontas, agus déanfaidh sé tograí más iomchuí.

  The Commission shall submit a report to the European Parliament and to the Council, within six months of each global stocktake agreed under Article 14 of the Paris Agreement, on the operation of this Regulation, including, where relevant, an assessment of the impacts of the flexibilities referred to in Article 11, as well as on the contribution of this Regulation to the Union’s overall 2030 greenhouse gas emission reduction target and its contribution to the goals of the Paris Agreement, in particular with regard to the need for additional Union policies and measures, including a post-2030 framework, in view of the necessary increase in greenhouse gas emissions reductions and removals in the Union, and shall make proposals if appropriate.

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 516. #1685703

  Tabharfaidh an Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle, laistigh de shé mhí tar éis gach stocáireamh domhanda a comhaontaíodh faoi Airteagal 14 de Chomhaontú Pháras, maidir le feidhmiú an Rialacháin seo, lena n-áirítear an chothromaíocht idir an soláthar agus an t-éileamh do leithdháiltí bliantúla astaíochtaí, mar aon leis an méid a rannchuidíonn an Rialachán seo le sprioc fhoriomlán an Aontais chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú faoi 2030, agus maidir leis an méid a rannchuidíonn sé le spriocanna Chomhaontú Pháras a bhaint amach, go háirithe i ndáil leis an ngá atá le beartais agus bearta breise ón Aontas i bhfianaise na laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa nach mór don Aontas agus a Bhallstáit a dhéanamh, lena n-áirítear creat iar-2030, agus féadfaidh sé moltaí a dhéanamh más iomchuí.

  The Commission shall submit a report to the European Parliament and to the Council, within six months of each global stocktake agreed under Article 14 of the Paris Agreement, on the operation of this Regulation, including the balance between supply and demand for annual emission allocations, as well as on the contribution of this Regulation to the Union’s overall 2030 greenhouse gas emission reduction target and its contribution to the goals of the Paris Agreement, in particular with regard to the need for additional Union policies and measures in view of the necessary greenhouse gas emission reductions by the Union and its Member States, including a post-2030 framework, and may make proposals if appropriate.

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 517. #1687911

  Is Páirtí Conarthach é an tAontas Eorpach i gComhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip an 20 Márta 1958 maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna is féidir a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantas frithpháirteach i gcás ceaduithe a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin (“Comhaontú Leasaithe 1958”).

  The Union is a Contracting Party to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe of 20 March 1958 concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions (‘Revised 1958 Agreement’).

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 518. #1689049

  Treoir 97/836/CE ón gComhairle an 27 Samhain 1997 d'fhonn go n-aontódh an Comhphobal Eorpach do Chomhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna is féidir a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantas frithpháirteach i gcás ceaduithe a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin (“Comhaontú Leasaithe 1958”) ( IO L 346, 17.12.1997, lch. 78).

  Council Decision 97/836/EC of 27 November 1997 with a view to accession by the European Community to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions (‘Revised 1958 Agreement’) ( OJ L 346, 17.12.1997, p. 78).

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 519. #1695536

  réamh-mhaoiniú lena dtugtar cúlchnap, ar féidir é a roinnt ina líon íocaíochtaí i gcomhréir le prionsabal bainistíochta airgeadais fónta; íocfar an méid réamh-mhaoiniúcháin sin ar bhonn an chonartha, an chomhaontaithe nó an bhunghnímh, nó ar bhonn doiciméid tacaíochta lenar féidir a sheiceáil an bhfuil téarmaí an chonartha nó an chomhaontaithe lena mbaineann á gcomhlíonadh;

  pre-financing providing a float, which may be divided into a number of payments in accordance with the principle of sound financial management; such pre-financing amount shall be paid either on the basis of the contract, the agreement or the basic act, or on the basis of supporting documents which make it possible to check that the terms of the contract or agreement in question are complied with;

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 520. #1695687

  Ina theannta sin, tabharfaidh na comhaontuithe sin le fios, ar bhonn torthaí measúnuithe ex ante, an féidir leis an gCoimisiún brath ar chórais agus ar nósanna imeachta na ndaoine nó na n-eintiteas a bhfuil cistí de chuid an Aontais á gcur chun feidhme acu de bhun phointe (c) den chéad fhomhír d’Airteagal 62(1) nó ar thairbhithe, lena n-áirítear nósanna imeachta iniúchóireachta.

  Those agreements shall also, on the basis of the results of an ex ante assessment, indicate whether the Commission may rely on the systems and the procedures of the persons or entities implementing Union funds pursuant to point (c) of the first subparagraph of Article 62(1) or of beneficiaries, including audit procedures.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 521. #1696138

  Déanfar méid agus modúlachtaí na trasiontaoibhe i gcórais, i rialacha agus i nósanna imeachta eagraíochtaí de chuid na mBallstát a shonrú tuilleadh sna comhaontuithe comhpháirtíochta creataí airgeadais a chuirfear i gcrích le heagraíochtaí de chuid na mBallstát i gcomhréir le hAirteagal 130, agus d’fhéadfaí a áireamh sna comhaontuithe sin forálacha sonracha maidir le brath ar fhoinsí eile le haghaidh measúnú agus iniúchtaí amhail dá dtagraítear in Airteagal 126 agus Airteagal 127.

  Financial framework partnership agreements concluded with Member State organisations in accordance with Article 130 shall further specify the extent and the modalities of the cross-reliance on systems, rules and procedures of Member State organisations and may include specific provisions on the cross-reliance on assessments and audits as referred to in Articles 126 and 127.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 522. #1699853

  Beidh an chumhacht ag an gCoimisiún nó ag a ionadaithe agus ag an gCúirt Iniúchóirí, iniúchadh a dhéanamh, nó i gcás eagraíochtaí idirnáisiúnta, an chumhacht fíorú a dhéanamh i gcomhréir le comhaontuithe ar thángthas orthu leo, ar bhonn doiciméad agus ar an láthair, ar gach tairbhí deontais, conraitheoir agus fochonraitheoir a gheobhaidh cistí de chuid an Aontais faoin gClár.

  The Commission or its representatives and the Court of Auditors shall have the power of audit or, in the case of international organisations, the power of verification in accordance with agreements reached with them, on the basis of documents and on the spot, over all grant beneficiaries, contractors and subcontractors who have received Union funds under the Programme.

  Rialachán (AE) 2018/1092 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 lena mbunaítear an Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta lena ndírítear ar thacú le hiomaíochas agus cumas nuálaíochta thionscal cosanta an Aontais

 523. #1709627

  Ba cheart go lamhálfadh na hathbhreithnithe ar oibleagáidí arna bhforchur ar ghnóthais a ainmníodh ina n-oibreoirí a bhfuil cumhacht shuntasach sa mhargadh acu d'údaráis rialála náisiúnta an tionchar a bheadh ag forbairtí nua ar choinníollacha iomaíochais a chur san áireamh, mar shampla comhaontuithe deonacha a tugadh i gcrích as an nua idir gnóthais, dála comhaontuithe rochtana agus comhinfheistíochta, agus ar an gcaoi sin solúbthacht a sholáthar, a mbeadh gá léi go háirithe i gcomhthéacs timthrialla rialála níos faide.

  Reviews of obligations imposed on undertakings designated as having significant market power during the timeframe of a market analysis should allow national regulatory authorities to take into account the impact on competitive conditions of new developments, for instance of newly concluded voluntary agreements between undertakings, such as access and co-investment agreements, thus providing the flexibility which is particularly necessary in the context of longer regulatory cycles.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 524. #1710994

  Gan dochar do mhíreanna 1 agus 2, maidir le gnóthais a sholáthraíonn nó atá údaraithe chun líonraí cumarsáide leictreonaí a sholáthar, déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go mbeidh sé de chumhacht ag na húdaráis inniúla oibleagáidí a fhorchur ar na gnóthais sin i ndáil le comhroinnt bonneagair éighníomhaigh nó oibleagáidí chun comhaontuithe rochtana fánaíochta logánta a thabhairt i gcrích, sa dá chás, más gá go díreach chun na seirbhísí a bhraitheann ar úsáid speictrim raidió a sholáthar ar bhonn áitiúil, i gcomhréir le dlí an Aontais agus ar an gcoinníoll nach mbeidh aon bhealach inmharthana comhchosúil eile rochtana ar úsáideoirí deiridh ar fáil d'aon ghnóthas ar théarmaí agus ar choinníollacha cothroma agus réasúnacha.

  Without prejudice to paragraphs 1 and 2, Member States shall ensure that competent authorities have the power to impose on undertakings providing or authorised to provide electronic communications networks obligations in relation to the sharing of passive infrastructure or obligations to conclude localised roaming access agreements, in both cases if directly necessary for the local provision of services which rely on the use of radio spectrum, in accordance with Union law and provided that no viable and similar alternative means of access to end-users is made available to any undertaking on fair and reasonable terms and conditions.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 525. #1714475

  Tá an méid sin i gcomhréir le gealltanais an Aontais a rinneadh faoi chuimsiú an Aontais Fuinnimh agus chlár oibre domhanda na haeráide a bunaíodh le Comhaontú Pháras 2015 maidir leis an athrú aeráide a tháinig i ndiaidh 21ú Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“Comhaontú Pháras”), agus é á ghealladh go gcoinneofar an méadú ar an meánteocht domhanda go mór faoi bhun 2 °C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch agus go ndéanfar iarrachtaí teorainn 1,5 C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch a chur leis an méadú teochta.

  This is in line with the Union commitments made in the framework of the Energy Union and global climate agenda established by the 2015 Paris Agreement on climate change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (the ‘Paris Agreement’), committing to keep the increase of the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and to pursuing efforts to limit the temperature increase to 1,5 °C above pre-industrial levels.

  Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 526. #1719313

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do na rialacha speisialta is infheidhme maidir le cathracha Ceuta agus Melilla, mar atá sainithe i nDearbhú Ríocht na Spáinne maidir le cathracha Ceuta agus Melilla in Ionstraim Chríochnaitheach an Chomhaontaithe maidir le hAontachas Ríocht na Spáinne leis an gComhaontú lena ndéantar Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme.

  This Regulation shall not affect the special rules applying to the cities of Ceuta and Melilla, as defined in the Declaration of the Kingdom of Spain on the cities of Ceuta and Melilla in the Final Act to the Agreement on the Accession of the Kingdom of Spain to the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985.

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 527. #1722770

  Ba cheart maoiniú na Gníomhaireachta a bheith faoi réir comhaontú idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle mar a leagtar amach i bpointe 31 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais.

  The financing of the Agency should be subject to an agreement between the European Parliament and the Council as set out in point 31 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and sound financial management.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 528. #1726362

  I gcásanna den sórt sin, ba cheart do na húdaráis inniúla úsáid a bhaint as ionstraimí comhair sonracha i ndlí an Aontais nó faoi comhaontuithe idirnáisiúnta, ag brath ar an ábhar i gcás ar leith, amhail, i réimse an chomhair póilíneachta, an bhreithiúnais choiriúil nó shibhialta nó in ábhair riaracháin faoi seach, Cinneadh Réime 2006/960/CGB ón gComhairle, Treoir 2014/41/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Cibearchoireacht, Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001 ón gComhairle, Treoir 2006/112/CE ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 ón gComhairle.

  In such cases, competent authorities should use specific cooperation instruments in Union law or under international agreements, depending on the subject matter in a given case, such as, in the area of police cooperation, criminal or civil justice or in administrative matters respectively, Council Framework Decision 2006/960/JHA, Directive 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council, the Convention on Cybercrime of the Council of Europe, Council Regulation (EC) No 1206/2001, Council Directive 2006/112/EC and Council Regulation (EU) No 904/2010.

  Rialachán (AE) 2018/1807 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le creat le haghaidh saorshreabhadh sonraí neamhphearsanta san Aontas Eorpach ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 529. #1726978

  ciallaíonn “náisiúnach tríú tír” aon duine nach saoránach den Aontas de réir bhrí Airteagal 20(1) CFAE é, seachas daoine a bhfuil cearta saorghluaiseachta acu atá coibhéiseach le cearta shaoránaigh an Aontais faoi chomhaontuithe idir an tAontas, nó idir an tAontas gona Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus tríú tíortha, ar an taobh eile;

  ‘third-country national’ means any person who is not a citizen of the Union within the meaning of Article 20(1) TFEU, with the exception of persons who are beneficiaries of rights of free movement equivalent to those of citizens of the Union under agreements between the Union, or the Union and its Member States on the one hand, and third countries on the other hand;

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006

 530. #1728313

  Déanfar aon tagairt sa Rialachán seo d'fhorálacha Chinneadh Réime 2002/584/CGB a fhorléiriú mar ní a fholaíonn forálacha comhfhreagracha de chuid Comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích idir an tAontas agus tríú tíortha ar bhonn na gConarthaí chun daoine a thabhairt suas ar bhonn barántas gabhála, ar comhaontuithe iad lena ndéantar foráil maidir le tarchur barántais gabhála den sórt sin trí SIS.

  Any reference in this Regulation to provisions of Framework Decision 2002/584/JHA shall be construed as including the corresponding provisions of agreements concluded between the Union and third countries on the basis of the Treaties, for the purpose of surrender of persons on the basis of an arrest warrant which provide for the transmission of such an arrest warrant through SIS.

  Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 531. #1729906

  Leis an Rialachán seo, leagtar amach an bonn reachtach is gá maidir le rialachas iontaofa, cuimsitheach, costéifeachtach, trédhearcach agus intuartha an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide (sásra rialachais), lena n-áirithítear go ndéanfar cuspóirí agus spriocanna 2030 agus cuspóirí agus spriocanna fadteármacha an Aontais Fuinnimh a bhaint amach i gcomhréir le Comhaontú Pháras 2015 maidir le hathrú aeráide i ndiaidh an 21ú Comhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“Comhaontú Pháras”), trí iarrachtaí comhlántacha, comhleanúnach agus uaillmhianacha ag an Aontas agus ag na Ballstáit, agus teorainn fós á cur le castacht riaracháin.

  This Regulation sets out the necessary legislative foundation for reliable, inclusive, cost-efficient, transparent and predictable governance of the Energy Union and Climate Action (governance mechanism), which ensures the achievement of the 2030 and long-term objectives and targets of the Energy Union in line with the 2015 Paris Agreement on climate change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (the ‘Paris Agreement’), through complementary, coherent and ambitious efforts by the Union and its Member States, while limiting administrative complexity.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 532. #1739317

  Cinneadh 2006/324/CE ón gComhairle an 27 Feabhra 2006 maidir le Comhaontú a thabhairt i gcrích i bhfoirm Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Téalainne de bhun Airteagal XXIV:6 agus Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 maidir leis na lamháltais i sceidil Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice a mhodhnú le linn a n-aontachais leis an Aontas Eorpach (IO L 120, 5.5.2006, lch. 17).

  Council Decision 2006/324/EC of 27 February 2006 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Kingdom of Thailand pursuant to Articles XXIV:6 and XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedules of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic in the course of their accession to the European Union (OJ L 120, 5.5.2006, p. 17).

  Rialachán (AE) 2019/216 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Eanáir 2019 maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle

 533. #1739574

  Ba cheart don Choimisiún tuarascáil bhliantúil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le cur chun feidhme na gcomhaontuithe trádála atá san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo agus maidir le cur i bhfeidhm na mbeart coimirce.

  The Commission should submit an annual report to the European Parliament and the Council on the implementation of the trade agreements contained in the Annex to this Regulation and on the application of the safeguard measures,

  Rialachán (AE) 2019/287 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena gcuirtear chun feidhme clásail choimirce dhéthaobhacha agus sásraí eile lenar féidir aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na fabhair tharaife a bhaineann le comhaontuithe trádála áirithe a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha

 534. #1746397

  Treoir 97/836/CE ón gComhairle an 27 Samhain 1997 d'fhonn go naontódh an Comhphobal Eorpach do Chomhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantais fhrithpháirtigh i gcás ceaduithe a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin ("Comhaontú Leasaithe 1958") (IO L 346, 17.12.1997, lch. 78).

  Council Decision 97/836/EC of 27 November 1997 with a view to accession by the European Community to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions ('Revised 1958 Agreement') (OJ L 346, 17.12.1997, p. 78).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 535. #1746772

  (34)Is páirtí conarthach é an tAontas Eorpach i gComhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (CENAE) maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna is féidir a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantas frithpháirteach i gcás ceaduithe a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin ('Comhaontú Leasaithe 1958’) 13.

  (34)The Union is a contracting party to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions (‘Revised 1958 Agreement’) 13.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 536. #1751215

  (22)An 22 Meán Fómhair 1998 shínigh ionadaithe ó na Ballstáit agus an Coimisiún Eorpach Prótacail de bhreis ar na comhaontuithe cosanta lena mbaineann idir na Ballstáit, an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta d'Fhuinneamh Adamhach faoina gceanglaítear ar na Ballstáit, i measc beart eile, faisnéis a sholáthar maidir le haistrithe ar threalamh agus ábhar neamhnúicléach sonraithe. ð Ba cheart go bhfágfadh rialuithe ar aistrithe laistigh den Aontas go mbeidh na Ballstáit agus an tAontas in ann a gcuid oibleagáidí faoi na comhaontuithe sin a chomhlíonadh. ï

  (22)On 22 September 1998 representatives of the Member States and the European Commission signed Protocols additional to the respective safeguards agreements between the Member States, the European Atomic Energy Community and the International Atomic Energy Agency, which, among other measures, oblige the Member States to provide information on transfers of specified equipment and non-nuclear material. ð Intra-Union transfer controls should allow the Member States and the Union to fulfil their obligations under these agreements. ï

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 537. #1769522

  1.Tabharfar de chumhacht don Choimisiún, nó dá ionadaithe, agus don Chúirt Iniúchóirí, iniúchadh a dhéanamh, nó i gcás eagraíochtaí idirnáisiúnta an chumhacht fíorú a dhéanamh i gcomhréir le comhaontuithe eatarthu, ar bhonn doiciméad agus ar an láthair, ar gach tairbhí deontais, ar gach conraitheoir agus ar gach fochonraitheoir a gheobhaidh cistí de chuid an Aontais faoin Rialachán seo.

  1.The Commission or its representatives, and the Court of Auditors, shall have the power of audit or, in the case of international organisations, the power of verification in accordance with agreements reached with them, on the basis of documents and on-the-spot, over all grant beneficiaries, contractors and subcontractors who have received Union funds under this Regulation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 538. #1769872

  (1)I gcomhréir leis an gCinneadh ón gComhairle Uimh. (AE, Euratom)..., rinneadh an Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (‘an Comhaontú’ anseo feasta) a shíniú an…

  (1)In accordance with Council Decision No (EU, Euratom) …, the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (hereinafter 'the Agreement') was signed on ….

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 539. #1769905

  Leis seo, déantar an Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (“an Comhaontú”) a fhormheas thar ceann an Aontais agus thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach.

  The Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community ("Agreement") is hereby approved on behalf of the Union and of the European Atomic Energy Community.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 540. #1769931

  (a)más rud é gur thug an Ballstát lena mbaineann faisnéis ina léirítear gur gá an comhaontú i dtrácht le haghaidh fheidhmiú ceart na socruithe a leagtar amach, faoi seach, sa Phrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann, sa Phrótacal maidir le Limistéir Bhunáite Fhlaitheasacha Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann sa Chipir agus sa Phrótacal maidir le Giobráltar, agus a chomhlíonann prionsabail agus cuspóirí an Chomhaontaithe;

  (a)the Member State concerned provided information showing that the agreement in question is necessary for the proper functioning of the arrangements set out, respectively, in the Protocol on Ireland/Northern Ireland, the Protocol relating to the Sovereign Base Areas of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Cyprus and the Protocol on Gibraltar and complies with the principles and objectives of the Agreement;

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 541. #1770730

  Samplaí eile a d'fhéadfaí a lua is ea gnóthaí um chóir ar scor de chuid gnóthais árachais a chumhdaítear le Treoir 2002/83/CE, ar choinníoll go n-áireofaí na sócmhainní uile a fhreagraíonn do na gnóthaí i gclár speisialta i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann le Treoir 2001/17/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2001 maidir le gnóthais árachais a atheagrú agus a fhoirceannadh(15) mar aon le socruithe um chóir ar scor ceirde de chuid gnóthais árachais atá bunaithe ar chomhaontuithe cómhargála.

  Further examples might be retirement provision businesses of insurance undertakings covered by Directive 2002/83/EC, provided that all assets corresponding to the businesses are included in a special register in accordance with the Annex to Directive 2001/17/EC of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 on the reorganisation and winding-up of insurance undertakings(15) as well as occupational retirement provision arrangements of insurance undertakings based on collective bargaining agreements.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 542. #1772559

  An 14 Samhain 2018, chuir Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh chuig Uachtarán na Comhairle Eorpaí an dréacht-Chomhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (“An Comhaontú um Tharraingt Siar”), agus chuir rialtas na Ríochta Aontaithe in iúl gur dheonaigh siad formheas ina leith.

  On 14 November 2018, the President of the European Commission sent to the President of the European Council the draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (‘Withdrawal Agreement’), for which the government of the United Kingdom had signalled its approval.

  Cinneadh (AE) 2019/476 ón gComhairle Eorpach, arna dhéanamh i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe, an 22 Márta 2019 lena gcuirtear síneadh leis an tréimhse faoi Airteagal 50(3)CAE

 543. #1772594

  An 25 Samhain 2018, d'fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach an dréacht-Chomhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach ('an Comhaontú um Tharraingt Siar'), agus d'fhormheas sí an Dearbhú Polaitiúil lena leagtar amach an creat don chaidreamh a bheidh ann sa todhchaí idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann.

  On 25 November 2018, the European Council endorsed the draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (‘Withdrawal Agreement’) and approved the Political Declaration setting out the framework for the future relationship between the European Union and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

  Cinneadh (AE) 2019/584 ón gComhairle Eorpach arna dhéanamh i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe an 11 Aibreán 2019 lena gcuirtear síneadh leis an tréimhse faoi Airteagal 50(3)CAE

 544. #1774973

  Forálfaidh na Ballstáit go soláthróidh soláthraithe seirbhíse atá ag comhroinnt inneachar ar líne do na sealbhóirí cirt, arna iarraidh sin dóibh, faisnéis leormhaith maidir le feidhmiú a gcleachtas i ndáil leis an gcomhar dá dtagraítear i mír 4 agus, i gcás comhaontuithe ceadúnaithe a bheith tugtha chun críche idir soláthraithe seirbhíse agus sealbhóirí cirt, faisnéis maidir le húsáid an inneachair atá clúdaithe ag na comhaontuithe.

  Member States shall provide that online content-sharing service providers provide rightholders, at their request, with adequate information on the functioning of their practices with regard to the cooperation referred to in paragraph 4 and, where licensing agreements are concluded between service providers and rightholders, information on the use of content covered by the agreements.

  Treoir (AE) 2019/790 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach agus lena leasaítear Treoracha 96/9/CE agus 2001/29/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 545. #1781047

  Níor cheart feidhm a bheith ag na hoibleagáidí a fhorchuirtear i gcomhréir leis an Treoir seo ach sa mhéid go bhfuil siad ag teacht le comhaontuithe idirnáisiúnta maidir le cearta maoine intleachtúla a chosaint, go háirithe Coinbhinsiún Bheirn chun Saothair Litríochta agus Ealaíon a Chosaint (“Coinbhinsiún Bheirn”), an Comhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (“Comhaontú TRIPS”) agus Conradh EDMI um Chóipcheart (“WCT”).

  The obligations imposed in accordance with this Directive should apply only insofar as they are compatible with international agreements on the protection of intellectual property rights, in particular the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) and the WIPO Copyright Treaty (WCT).

  Treoir (AE) 2019/1024 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le sonraí oscailte, agus maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid

 546. #1782387

  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Treoir seo a chur chun feidhme i ndáil le húdarú Ballstát chun comhaontuithe a chur i bhfeidhm go sealadach nó a thabhairt i gcrích le tríú tíortha atá ina bpáirtithe conarthacha den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, maidir le hábhair a thagann faoi raon feidhme Chaibidil II den Treoir seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Directive regarding the authorisation of Member States to provisionally apply or to conclude agreements with third countries that are contracting parties of the European Economic Area, on matters falling within the scope of Chapter II of this Directive, implementing powers should be conferred on the Commission.

  Treoir (AE) 2019/1153ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leagtar síos rialacha lena n-éascaítear úsáid faisnéise airgeadais agus faisnéise eile le haghaidh cionta coiriúla áirithe a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2000/642/CGB ón gComhairle

 547. #1782548

  Gan dochar do roinnt na n-inniúlachtaí idir an tAontas agus na Ballstáit, i gcomhréir le dlí an Aontais, tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún go bhfuil rún acu dul i mbun caibidlíochta faoi chomhaontuithe idir na Ballstáit agus tríú tíortha, ar páirtithe conarthacha sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch iad maidir le hábhair a thagann faoi raon feidhme Chaibidil II na Treorach seo, agus iad a thabhairt i gcrích,

  Without prejudice to the division of competences between the Union and the Member States, in accordance with Union law, Member States shall notify the Commission of their intention to enter into negotiations on, and to conclude, agreements between Member States and third countries that are contracting parties of the European Economic Area on matters falling within the scope of Chapter II of this Directive.

  Treoir (AE) 2019/1153ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leagtar síos rialacha lena n-éascaítear úsáid faisnéise airgeadais agus faisnéise eile le haghaidh cionta coiriúla áirithe a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2000/642/CGB ón gComhairle

 548. #1786255

  Ó thaobh iompar paisinéirí ar bhus agus ar chóiste de, is ann don teorainn ama chun ligean don Phrótacal a ghabhann le Comhaontú Interbus maidir le seirbhísí rialta teacht i bhfeidhm agus don Ríocht Aontaithe aontú don Phrótacal sin, agus tá sé gan dochar d'aon chomhaontú a d'fheadfadh a bheith ann amach anseo maidir leis an ábhar idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe.

  As far as passenger transport by bus and coach is concerned, the limitation in time is made to allow the Protocol to the Interbus Agreement on regular services to enter into force and the United Kingdom to accede to that protocol, and without prejudice to a possible future agreement on the matter between the Union and the United Kingdom.

  Rialachán (AE) 2019/501 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2019 maidir le rialacha comhchoiteanna lena n-áirithítear nascacht bhunúsach an iompair lasta de bhóthar agus an iompair paisinéirí de bhóthar i dtaca le tarraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann as an Aontas ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 549. #1788775

  In ainneoin iarrachtaí leanúnacha an Aontais agus roinnt tríú tíortha agus an Aontais, áfach, ní dhearnadh prionsabail na hiomaíochta córa a shainiú fós le rialacha iltaobhacha sonracha, go háirithe, faoi chuimsiú chomhaontuithe an ICAO nó na hEagraíochta Domhanda Trádála (WTO), amhail an Comhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS), agus an Iarscríbhinn maidir le Seirbhísí Aeriompair, comhaontuithe nach gcumhdaíonn a raon feidhme na seirbhísí aeriompair den chuid is mó.

  However, in spite of continued efforts by the Union and some third countries, principles of fair competition have not yet been defined through specific multilateral rules, in particular, in the context of the ICAO or of World Trade Organization (WTO) agreements, such as the General Agreement on Trade in Services (GATS), and the Annex on Air Transport Services thereto, from the scope of which air transport services have been largely excluded.

  Rialachán (AE) 2019/712 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le hiomaíocht in earnáil an aeriompair a chosaint, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 868/2004

 550. #1797330

  Déanfaidh institiúidí ceann amháin de na fachtóirí iolraithe iomchuí arna liostú i dTábla 1 a chur i bhfeidhm ar ghlaníogaireachtaí na suíomhanna frithgheallta i ngach eisitheoir aonair, seachas na suíomhanna frithgheallta a ndéantar a shuibscríobh nó a fho-fhrithghealladh ag tríú páirtithe ar bhonn comhaontuithe foirmiúla, agus déanfaidh siad na ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal margaidh a ríomh i gcomhréir leis an gcur chuige a leagtar amach sa Chaibidil seo ar bhonn na nglaníogaireachtaí coigeartaithe.

  Institutions shall apply one of the appropriate multiplying factors listed in Table 1 to the net sensitivities of all the underwriting positions in each individual issuer, excluding the underwriting positions which are subscribed or sub-underwritten by third parties on the basis of formal agreements, and calculate the own funds requirements for market risk in accordance with the approach set out in this Chapter on the basis of the adjusted net sensitivities.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 551. #1811675

  Trí chumhachtaí cur chun feidhme den sórt sin a thabhairt don Chomhairle, cuirfear san áireamh mar is iomchuí, agus na bearta á gcur chun feidhme chun feabhas a chur ar chomhar tríú tír maidir le hathligean isteach, gur bearta de chineál íogair a d'fhéadfadh a bheith i gceist, agus na comhaontuithe um eisiúint víosaí a éascú atá i bhfeidhm ag na Ballstáit le tríú tíortha á gcur san áireamh chomh maith.

  Conferring such implementing powers on the Council adequately takes into account the potential politically sensitive nature of the implementation of the measures to enhance the cooperation of a third country on readmission, given also the facilitation agreements that Member States have in place with third countries.

  Rialachán (AE) 2019/1155 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 552. #1813014

  Ba cheart coigilteas TPPU a infheistiú agus tosca ESG á gcur san áireamh amhail iad siúd a leagtar amach i gcuspóirí aeráide agus inbhuanaitheachta an Aontais amhail mar a leagtar amach i gComhaontú Pháras maidir leis an Athrú Aeráide (Comhaontú Pháras), i Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, agus i bPrionsabail Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir le Gnó agus Cearta an Duine.

  PEPP savings should be invested taking into account ESG factors such as those set out in the Union’s climate and sustainability objectives as set out in the Paris Agreement on Climate Change (Paris Agreement), the United Nations Sustainable Development Goals, and the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 553. #1818670

  Chun gur féidir leis an Aontas a inniúlacht eisiach a fheidhmiú go hiomlán i ndáil lena chomhbheartas tráchtála, agus i gcomhlíonadh iomlán a ghealltanas faoin gComhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPS) de chuid na hEagraíochta Domhanda Trádála, tiocfaidh sé chun bheith ina Pháirtí Conarthach in Ionstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha (“Ionstraim na Ginéive”) de bhun Chinneadh (AE) 2019/1754 ón gComhairle, ar ní é lena n-údaraítear na Ballstáit freisin Ionstraim na Ginéive a dhaingniú nó aontú di chun leas an Aontais.

  In order for the Union to be fully able to exercise its exclusive competence in relation to its common commercial policy, and in full compliance with its commitments under the Agreement on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) of the World Trade Organization, it will become a Contracting Party to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications (‘the Geneva Act’) pursuant to Council Decision (EU) 2019/1754 which also authorises Member States to ratify the Geneva Act or accede to it in the interest of the Union.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 554. #1818684

  I bhfianaise inniúlacht eisiach an Aontais i dtaca leis an gcomhbheartas tráchtála, níor cheart do Bhallstáit nach páirtithe iad cheana i gComhaontú Liospóin maidir le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus a gClárú Idirnáisiúnta a Chosaint 1958 arna athbhreithniú i Stócólm ar an 14 Iúil 1967 agus arna leasú ar an 28 Meán Fómhair 1979 (“Comhaontú Liospóin”) an Comhaontú sin a dhaingniú ná aontú dó.

  Given the exclusive competence of the Union in relation to the common commercial policy, Member States which are not already party to the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of 1958 as revised at Stockholm on July 14, 1967 and amended on September 28, 1979 (‘the Lisbon Agreement’), should not ratify or accede to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 555. #1820241

  Chun críocha EUROSUR, féadfar an malartú faisnéise agus an comhar le hÉirinn agus leis an Ríocht Aontaithe a dhéanamh ar bhonn comhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha idir Éire nó an Ríocht Aontaithe faoi seach agus Ballstát comharsanachta amháin nó roinnt Ballstáit chomharsanachta nó trí líonraí réigiúnacha a bheidh bunaithe ar na comhaontuithe sin.

  For the purposes of EUROSUR, the exchange of information and cooperation with Ireland and the United Kingdom may take place on the basis of bilateral or multilateral agreements between Ireland or the United Kingdom respectively and one or several neighbouring Member States or through regional networks based on those agreements.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 556. #1820264

  Comhlíonfaidh na comhaontuithe déthaobhacha agus iltaobhacha agus cineálacha eile socruithe dá dtagraítear i mír 1 dlí an Aontais agus an dlí idirnáisiúnta maidir le cearta bunúsacha agus cosaint idirnáisiúnta, lena n-áirítear an Chairt, an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus Coinbhinsiún 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe, Prótacal 1967 a ghabhann leis, agus go háirithe prionsabal an non-refoulement.

  The bilateral and multilateral agreements and other forms of arrangements referred to in paragraph 1 shall comply with Union and international law on fundamental rights and on international protection, including the Charter, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, the 1967 Protocol thereto, and in particular the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 557. #1823915

  An 24 Samhain 1997, shínigh an Iordáin an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine den pháirt eile (an “Comhaontú Comhlachais”), comhaontú a tháinig i bhfeidhm an 1 Bealtaine 2002.

  On 24 November 1997, Jordan signed the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, (the ‘Association Agreement’), which came into force on 1 May 2002.

  Cinneadh (AE) 2020/33 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le cúnamh macra-airgeadais breise a sholáthar do Ríocht Haisimíteach na hIordáine

 558. #1824468

  Dearbhú léiritheach maidir le hAirteagal 184 den Chomhaontú um Tharraingt Siar, agus dearbhú maidir le raon feidhme comhaontuithe na socruithe a bheidh ann sa todhchaí.

  Two other declarations of the European Council and of the Commission were included in the above minutes of the European Council: an interpretative declaration on Article 184 of the Withdrawal Agreement and a declaration on the territorial scope of the future agreements.

  Cinneadh (AE) 2020/135 ón gComhairle an 30 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 559. #1824523

  más rud é gur thug an Ballstát lena mbaineann faisnéis ina léirítear gur gá an comhaontú i dtrácht le haghaidh fheidhmiú ceart na socruithe a leagtar amach, faoi seach, sa Phrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann, sa Phrótacal maidir le Limistéir Bhunáite Fhlaitheasacha Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann sa Chipir agus sa Phrótacal maidir le Giobráltar, agus go gcomhlíonann an comhaontú i dtrácht prionsabail agus cuspóirí an Chomhaontaithe;

  the Member State concerned has provided information showing that the agreement in question is necessary for the proper functioning of the arrangements set out, respectively, in the Protocol on Ireland/Northern Ireland, the Protocol relating to the Sovereign Base Areas of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Cyprus and the Protocol on Gibraltar, and that the agreement in question complies with the principles and objectives of the Agreement;

  Cinneadh (AE) 2020/135 ón gComhairle an 30 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 560. #1825071

  maidir leis an seasamh a ghlacfar thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhairle Comhpháirtíochta arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Cuimsitheach Feabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hAirméine, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le glacadh Rialacha Nós Imeachta na Comhairle Comhpháirtíochta agus Rialacha Nós Imeachta an Choiste Comhpháirtíochta, na bhfochoistí agus na gcomhlachtaí eile arna mbunú ag an gComhairle Comhpháirtíochta, agus bunú liosta na bhfochoistí, chun an Comhaontú sin a chur i bhfeidhm cé is moite de Theideal II de

  on the position to be taken on behalf of the European Union within the Partnership Council established by the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Partnership Council and those of the Partnership Committee, subcommittees and other bodies set up by the Partnership Council, and the establishment of the list of Sub‐Committees, for the application of that Agreement with the exception of Title II thereof

  Cinneadh (AE) 2020/245 Ón Gcomhairle an 17 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh a ghlacfar thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhairle Comhpháirtíochta arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Cuimsitheach Feabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hAirméine, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le glacadh Rialacha Nós Imeachta na Comhairle Comhpháirtíochta agus Rialacha Nós Imeachta an Choiste Comhpháirtíochta, na bhfochoistí agus na gcomhlachtaí eile arna mbunú ag an gComhairle Comhpháirtíochta, agus bunú liosta na bhfochoistí, chun an Comhaontú sin a chur i bhfeidhm cé is moite de Theideal II de

 561. #1825091

  Is ar an dréacht-Chinneadh ón gComhairle Comhpháirtíochta a bhunófar an seasamh a ghlacfar thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhairle Comhpháirtíochta arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Cuimsitheach Feabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hAirméine, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le glacadh Rialacha Nós Imeachta na Comhairle Comhpháirtíochta agus Rialacha Nós Imeachta an Choiste Comhpháirtíochta, na bhfochoistí agus na gcomhlachtaí eile arna mbunú ag an gComhairle Comhpháirtíochta, agus bunú liosta na bhfochoistí, chun an Comhaontú sin a chur i bhfeidhm cé is moite de Theideal II de.

  The position to be taken on the Union’s behalf within the Partnership Council established by the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Partnership Council and those of the Partnership Committee, subcommittees and other bodies set up by the Partnership Council, and the establishment of the list of Sub‐Committees, for the application of that Agreement with the exception of Title II thereof, shall be based on the draft Decision of the Partnership Council.

  Cinneadh (AE) 2020/245 Ón Gcomhairle an 17 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh a ghlacfar thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhairle Comhpháirtíochta arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Cuimsitheach Feabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hAirméine, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le glacadh Rialacha Nós Imeachta na Comhairle Comhpháirtíochta agus Rialacha Nós Imeachta an Choiste Comhpháirtíochta, na bhfochoistí agus na gcomhlachtaí eile arna mbunú ag an gComhairle Comhpháirtíochta, agus bunú liosta na bhfochoistí, chun an Comhaontú sin a chur i bhfeidhm cé is moite de Theideal II de

 562. #1825103

  maidir leis an seasamh a ghlacfar thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhairle Comhpháirtíochta arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Cuimsitheach Feabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hAirméine, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le glacadh Rialacha Nós Imeachta na Comhairle Comhpháirtíochta agus Rialacha Nós Imeachta an Choiste Comhpháirtíochta, na bhfochoistí agus na gcomhlachtaí eile arna mbunú ag an gComhairle Comhpháirtíochta, agus bunú liosta na bhfochoistí, chun an Comhaontú sin a chur i bhfeidhm cé is moite de Theideal II de

  on the position to be taken on behalf of the European Union within the Partnership Council established by the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Partnership Council and those of the Partnership Committee, subcommittees and other bodies set up by the Partnership Council, and the establishment of the list of Sub‐Committees, for the application of Title II of that Agreement

  Cinneadh (AE) 2020/246 ón Gcomhairle an 17 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh a ghlacfar thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhairle Comhpháirtíochta arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Cuimsitheach Feabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hAirméine, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le glacadh Rialacha Nós Imeachta na Comhairle Comhpháirtíochta agus Rialacha Nós Imeachta an Choiste Comhpháirtíochta, na bhfochoistí agus na gcomhlachtaí eile arna mbunú ag an gComhairle Comhpháirtíochta, agus bunú liosta na bhfochoistí, chun an Comhaontú sin a chur i bhfeidhm cé is moite de Theideal II de

 563. #1825123

  Is ar an dréacht-Chinneadh ón gComhairle Comhpháirtíochta a bhunófar an seasamh a ghlacfar thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhairle Comhpháirtíochta arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Cuimsitheach Feabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hAirméine, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le glacadh Rialacha Nós Imeachta na Comhairle Comhpháirtíochta agus Rialacha Nós Imeachta an Choiste Comhpháirtíochta, na bhfochoistí agus na gcomhlachtaí eile arna mbunú ag an gComhairle Comhpháirtíochta, agus bunú liosta na bhfochoistí, chun an Comhaontú sin a chur I bhfeidhm cé is moite de Theideal II de.

  The position to be taken on the Union’s behalf within the Partnership Council established by the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Partnership Council and those of the Partnership Committee, subcommittees and other bodies set up by the Partnership Council, and the establishment of the list of Sub‐Committees, for the application of Title II of that Agreement, shall be based on the draft Decision of the Partnership Council.

  Cinneadh (AE) 2020/246 ón Gcomhairle an 17 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh a ghlacfar thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhairle Comhpháirtíochta arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Cuimsitheach Feabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hAirméine, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le glacadh Rialacha Nós Imeachta na Comhairle Comhpháirtíochta agus Rialacha Nós Imeachta an Choiste Comhpháirtíochta, na bhfochoistí agus na gcomhlachtaí eile arna mbunú ag an gComhairle Comhpháirtíochta, agus bunú liosta na bhfochoistí, chun an Comhaontú sin a chur i bhfeidhm cé is moite de Theideal II de

 564. #1825345

  Leagtar amach na socruithe don tarraingt siar sa Chomhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (“an Comhaontú um Tharraingt Siar”) a ndearnadh é a chaibidil agus a thabhairt i gcrích i gcomhréir le hAirteagal 50 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  The arrangements for the withdrawal are set out in the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (‘the Withdrawal Agreement’) negotiated and concluded in accordance with Article 50 of the Treaty on European Union.

  Cinneadh (AE, Euratom) 2020/266 ón gComhairle an 25 Feabhra 2020 lena n-údaraítear tús a chur le caibidlíocht le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann maidir le comhaontú nua comhpháirtíochta

 565. #1825391

  Údaraítear leis seo, thar ceann an Aontais, síniú an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Séiséal ("an Comhaontú Comhpháirtíochta") agus an Prótacal i dtaca leis an gComhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe a Chur Chun Feidhme idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Séiséal (2020-2026) ("an Prótacal"), faoi réir thabhairt i gcrích na n‐ionstraimí sin.

  The signing on behalf of the Union of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Seychelles (‘the Partnership Agreement’) and the Protocol on the Implementation of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Seychelles (2020‐2026) (‘the Protocol’) is hereby authorised, subject to the conclusion of the said acts.

  Cinneadh (AE) 2020/272 ón gComhairle an 20 Feabhra 2020 i dtaca le siniú, thar cheann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus agus Poblacht na Séiséal agus a phrótacal cur chun feidhme (2020-2026)

 566. #1825470

  Le Cinneadh 97/836/CE ón gComhairle, d’aontaigh an tAontas Eorpach do Chomhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (CENAE) maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantas frithpháirteach i gcás ceaduithe a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin (‘Comhaontú Leasaithe 1958’).

  By Council Decision 97/836/EC, the Union acceded to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of those prescriptions (the ‘Revised 1958 Agreement’).

  Cinneadh (AE) 2020/287 ón gComhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sna Coistí ábhartha de chuid Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin de chuid na Náisiún Aontaithe Uimh. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 agus 152 de chuid na Náisiún Aontaithe, maidir leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Theicniúla Dhomhanda Uimh. 3, 6, agus 16, i dtaca leis na tograí le haghaidh údaruithe chun leasuithe a dhéanamh ar Rialachán Comhdhlúithe R. E.5 a dhéanamh agus maidir leis na tograí le haghaidh údaruithe chun leasú a fhorbairt ar RTD Uimh. 6 agus RTD nua a fhorbairt maidir le Cumhacht Feithiclí Leictrithe a chinneadh

 567. #1825496

  Cinneadh 97/836/CE ón gComhairle an 27 Samhain 1997 d’fhonn go n-aontóidh an Comhphobal Eorpach do Chomhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantas frithpháirteach i gcás ceaduithe a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin (‘Comhaontú Leasaithe 1958’) ( IO L 346, 17.12.1997, lch. 78).

  Council Decision 97/836/EC of 27 November 1997 with a view to accession by the European Community to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions (‘Revised 1958 Agreement’) ( OJ L 346, 17.12.1997, p. 78).

  Cinneadh (AE) 2020/287 ón gComhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sna Coistí ábhartha de chuid Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin de chuid na Náisiún Aontaithe Uimh. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 agus 152 de chuid na Náisiún Aontaithe, maidir leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Theicniúla Dhomhanda Uimh. 3, 6, agus 16, i dtaca leis na tograí le haghaidh údaruithe chun leasuithe a dhéanamh ar Rialachán Comhdhlúithe R. E.5 a dhéanamh agus maidir leis na tograí le haghaidh údaruithe chun leasú a fhorbairt ar RTD Uimh. 6 agus RTD nua a fhorbairt maidir le Cumhacht Feithiclí Leictrithe a chinneadh

 568. #1828015

  An Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Comhphobal Eorpach de pháirt amháin, agus Rialtas na Danmhairge agus Rialtas Baile na Graonlainne, den pháirt eile (IO L 172, 30.6.2007, lch. 4) agus an prótacal lena leagtar amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú sin (IO L 293, 23.10.2012, lch. 5).

  Fisheries Partnership Agreement between the European Community on the one hand, and the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland, on the other hand (OJ L 172, 30.6.2007, p. 4) and Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in that Agreement (OJ L 293, 23.10.2012, p. 5).

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 569. #1833668

  I gcásanna ina meastar go bhfuil eagraíocht idirchraoibhe atá ag oibriú i réigiún sonrach nó i réigiúin shonracha de Bhallstát ionadaíoch do tháirgeadh, do thrádáil nó do phróiseáil táirge áirithe, féadfaidh an Ballstát lena mbaineann, arna iarraidh sin don eagraíocht idirchraoibhe sin, Cuid de na comhaontuithe, cinntí nó cleachtais chomhbheartaithe a aontaíodh laistigh den eagraíocht sin a chur de cheangal ar feadh tréimhse teoranta ama ar oibreoirí eile, idir dhaoine aonair agus ghrúpaí, a oibríonn sa réigiún nó sna réigiúin atá i gceist ach nach bhfuil ina gcomhaltaí den eagraíocht.

  In cases where an interbranch organisation operating in a specific region or regions of a Member State is considered to be representative of the production of or trade in or processing of a given product, the Member State concerned may, at the request of that interbranch organisation, make binding some of the agreements, decisions or concerted practices agreed on within that organisation for a limited period on other operators operating in the region or regions in question, whether individuals or groups, who do not belong to the organisation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 570. #1834061

  Nuair a onnmhairítear táirgí, ar táirgí iad a bhféadfadh cóir speisialta bheith ag dul leo, i gcomhréir le comhaontuithe a tugadh i gcrích ag an Aontas i gcomhréir le h Airteagal 218 den Chonradh, nuair a allmhairítear iad isteach i dtríú tír má urramaítear coinníollacha áirithe, déanfaidh údaráis inniúla na mBallstát, arna iarraidh sin agus tar éis seiceálacha iomchuí, doiciméad a eisiúint lena ndeimhneofar gur comhlíonadh na coinníollacha.

  When products are exported which may, in accordance with agreements concluded by the Union in accordance with Article 218 of the Treaty, benefit from a special treatment on importation into a third country if certain conditions are respected, the competent authorities of the Member States shall, on request and after appropriate checks, issue a document certifying that the conditions are met.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 571. #1835169

  [(8) faoin 30 Meitheamh 2014 agus faoin 31 Nollaig 2018 maidir le forbairt staid an mhargaidh in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne agus go háirithe maidir le hoibriú phointe (iv) den chéad mhír d'Airteagal 209 agus d'Airteagail 210(4), 229, 287, 310 agus 311, go háirithe maidir le dreasachtaí féideartha d'fheirmeoirí le hiad a spreagadh chun comhaontuithe comhtháirgthe a dhéanamh, in éineacht le haon tograí iomchuí.]

  [(8) by 30 June 2014 and by 31 December 2018 on the development of the market situation in the milk and milk products sector and in particular on the operation of point (iv) of the first paragraph of Article 209 and of Articles 210(4), 229, 287, 310 and 311, covering in particular potential incentives to encourage farmers to enter into joint production agreements together with any appropriate proposals.]

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 572. #1835591

  Más páirtí i gComhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Soláthar Rialtais í an tír lena mbaineann nó má tá comhaontú trádála tugtha i gcrích aici leis an AE ina bhfuil forálacha maidir le soláthar poiblí, cloífidh an Coimisiún leis na sásraí comhairliúcháin agus/nó na nósanna imeachta um réiteach díospóide atá leagtha amach sa chomhaontú sin nuair a bhaineann na cleachtais shriantacha le soláthar atá cumhdaithe ag gealltanais maidir le rochtain ar an margadh a thug an tír lena mbaineann don AE.

  If the country concerned is a Party to the WTO Agreement on Government Procurement or has concluded a trade agreement with the EU that includes provisions on public procurement, the Commission shall follow the consultation mechanisms and/or dispute settlement procedures set out in that agreement when the restrictive practices relate to procurement covered by market access commitments undertaken by the country concerned towards the Union.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 573. #1839155

  Chun a áirithiú go bhféadfadh táirgí onnmhairithe tairbhe a bhaint as cóir speisialta ar a n-allmhairiú isteach i dtríú tír má urramaítear coinníollacha áirithe, de bhun comhaontuithe idirnáisiúnta arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas i gcomhréir le CFAE, ba cheart an chumhacht a tharmligean don Choimisiún gníomhartha áirithe a ghlacadh i ndáil leis na rialacha lena gceanglaítear ar údaráis inniúla Ballstát, arna iarraidh sin agus tar éis seiceálacha iomchuí, doiciméad a eisiúint lena ndeimhnítear go bhfuil na coinníollacha comhlíonta.

  In order to ensure that products that are exported may benefit from a special treatment on import into a third country if certain conditions are respected, pursuant to international agreements concluded by the Union in accordance with the TFEU, the power to adopt certain acts should be delegated to the Commission in respect of requiring the competent authorities of Member States, on request and after appropriate checks, to issue a document certifying that the conditions are met.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 574. #1841030

  A mhéid is gá chun onnmhairí a dhéanamh ar bhonn luachanna nó phraghsanna an mhargaidh dhomhanda nuair a thagann dálaí ar an margadh inmheánach faoi raon feidhme Airteagal 219(1) agus in Airteagal 221 agus laistigh de na teorainneacha arb iad comhaontuithe idirnáisiúnta a tugadh i gcrích i gcomhréir leis an gConradh is bunús leo, féadfar an difríocht idir na luachanna sin agus praghsanna san Aontas a chumhdach le haisíocaíochtaí onnmhairiúcháin don méid seo a leanas:

  To the extent necessary to enable exports on the basis of world market quotations or prices when conditions on the internal market are such as those described in Article 219(1) or Article 221 and within the limits resulting from international agreements concluded in accordance with the TFEU, the difference between those quotations or prices and prices in the Union may be covered by export refunds for:

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 575. #1841195

  D'fhonn aghaidh a thabhairt go héifeachtúil agus go héifeachtach ar bhagairtí go suaithfí an margadh, bagairtí arb é ardú suntasach nó titim shuntasach i bpraghsanna ar an margadh inmheánach nó seachtrach is cúis leo nó imeachtaí nó tosca eile lena ndéanfar na margaí a shuaitheadh go suntasach nó go mbaineann bagairt leo go suaithfí na margaí, ar dócha go leanfaidh an staid sin nó a cuid éifeachtaí ar an margadh ar aghaidh nó go rachaidh siad chun donais, tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 227 i ndáil leis na beartais gá chun aghaidh a thabhairt ar staid an mhargaidh, agus aon oibleagáid atá mar thoradh ar na comhaontuithe idirnáisiúnta a tugadh i gcrích i gcomhréir le CFAE á n-urramú ar choinníoll go bhfuil an chuma air nach dealraíonn aon bhearta eile atá ar fáil faoin Rialachán seo leordhóthanach.

  In order to react efficiently and effectively against threats of market disturbance caused by significant price rises or falls on internal or external markets or other events and circumstances significantly disturbing or threatening to disturb the market, where that situation, or its effects on the market, is likely to continue or deteriorate, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 227 to take the measures necessary to address that market situation, while respecting any obligations resulting from international agreements concluded in accordance with the TFEU and provided that any other measures available under this Regulation appear to be insufficient.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 576. #1847576

  na cearta coibhéiseacha a theachtann náisiúnaigh tríú tíortha agus daoine dá dteaghlaigh, a bhfuil cearta saorghluaiseachta acu atá coibhéiseach le cearta shaoránaigh an Aontais agus daoine dá dteaghlaigh faoi chomhaontuithe idir an Aontas agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus idir an Comhphobal agus na tríú tíortha sin, ar an taobh eile.

  the equivalent rights enjoyed by third-country nationals and their family members, who, under agreements between the Union and its Member States, on the one hand, and these third countries, on the other, enjoy rights of free movement equivalent to those of Union citizens and members of their families.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 577. #1848352

      Maidir leis an Eilvéis, is ionann an Rialachán agus seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen[22] a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i dteannta Airteagal 3 de Chinneadh 2008/146/CE ón gComhairle[23] ar thabhairt i gcrích an Chomhaontaithe sin.

      As regards Switzerland, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis[23], which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/146/EC[24] on the conclusion of that Agreement.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 578. #1856791

  (18)Ag féachaint go hiomchuí do Chomhaontú TRIPS, do Airteagail 22 and 23 de go háirithe, agus don Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thradáil (‘Comhaontú CGTT’) agus go háirithe d’Airteagal V de a bhaineann le saoirse idirthurais, dhá chomhaontú a formheasadh le Cinneadh 94/800/CE ón gComhairle agus a bhfuil sé d’aidhm leo treisiú le cosaint na sonrúchán tionscnaimh agus na dtásca geografacha agus comhrac níos éifeachtaí a chur ar an ngóchumadh, ba chóir an chosaint a bhronntar le hAirteagal 103(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 a leathnú ionas go gcumhdódh sí earraí a bheadh á niompar trasna chríocha custaim an Aontais agus earraí a bheifí a dhíol ar an idirlíon nó trí mhodhanna eile trádála leictreonaí.

  (18)Having due regard to the TRIPS Agreement, in particular to Articles 22 and 23 thereof, and to the General Agreement on Tariffs and Trade (‘GATT Agreement’) in particular Article V thereof on freedom of transit, both of which were approved by Council Decision 94/800/EC and aim at strengthening the protection of designations of origin and geographical indications, and to combat counterfeiting more effectively, the protection conferred by Article 103(2) of Regulation (EU) No 1308/2013 should be extended to cover goods which are in transit across the Union customs territory and to goods which are sold over the internet or by other means of electronic commerce.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach

 579. #1858022

  I gcás ina dtagtar ar chomhaontú maidir le téacs comhpháirteach laistigh den Choiste Idir-réitigh, cuirfear an t-ábhar ar chlár oibre suí den Pharlaimint a thionólfar laistigh de 14 lá ó dháta an chomhaontaithe sin.

  Where agreement on a joint text is reached within the Conciliation Committee, the matter shall be placed on the agenda of a sitting of Parliament to be held within 14 days from the date of that agreement.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 580. #1858112

  I gcás ina bhfuil na comhpháirtithe sóisialta tar éis teacht ar chomhaontú agus go n-iarrann siad i gcomhpháirt lena chéile go gcuirfear an comhaontú chun feidhme le cinneadh ón gComhairle ar thogra ón gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 155(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, déanfaidh an coiste freagrach tairiscint i gcomhair rún a chur síos á mholadh go bhformheasfar an iarraidh nó go ndiúltófar di.

  Where management and labour have reached an agreement and have requested jointly that their agreement be implemented by a Council decision on a proposal from the Commission in accordance with Article 155(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the committee responsible shall table a motion for a resolution recommending the adoption or rejection of the request.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 581. #1858194

  Ag aon tráth den chaibidlíocht agus ó dheireadh na caibidlíochta chun an comhaontú idirnáisiúnta a thabhairt chun críche, féadfaidh an Pharlaimint, ar bhonn tuarascáil ón gcoiste freagrach, arna tarraingt suas ag an gcoiste sin ar a tionscnamh féin, nó tar éis aon togra iomchuí arna chur síos ag grúpa polaitiúil nó ag Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad a bhreithniú, moltaí don Chomhairle, don Choimisiún nó do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála a ghlacadh agus féadfaidh sí a éileamh go gcuirfear na moltaí sin san áireamh sula ndéantar an comhaontú sin a thabhairt chun críche.

  At any stage of the negotiations and from the end of the negotiations to the conclusion of the international agreement, Parliament may, on the basis of a report from the committee responsible, drawn up by that committee on its own initiative or after considering any relevant proposal tabled by a political group or Members reaching at least the low threshold, adopt recommendations to the Council, the Commission or the Vice President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and require them to be taken into account before the conclusion of that agreement.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 582. #1626466

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le Creat-Chomhaontú ar Chlár Comhshaoil Núicléach Iltaobhach i gCónaidhm na Rúise agus maidir leis an bPrótacal ar Éilimh, Imeachtaí Dlí agus Slánú a ghabhann leis an gCreat-Chomhaontú ar Chlár Comhshaoil Núicléach Iltaobhach i gCónaidhm na Rúise a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING CONCLUSION ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY OF A FRAMEWORK AGREEMENT ON A MULTILATERAL NUCLEAR ENVIRONMENTAL PROGRAMME IN THE RUSSIAN FEDERATION AND OF THE PROTOCOL ON CLAIMS, LEGAL PROCEEDINGS AND INDEMNIFICATION TO THE FRAMEWORK AGREEMENT ON A MULTILATERAL NUCLEAR ENVIRONMENTAL PROGRAMME IN THE RUSSIAN FEDERATION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 583. #1626849

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle a bhaineann le síniú agus críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le dianú agus leathnú Chomhaontú an 28 Bealtaine 1997 maidir le comhar custam agus cúnamh frithpháirteach i gcúrsaí custam lena n-áireofar comhar maidir le Slándáil Coimeádán agus nithe gaolmhara mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 36.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE UNITED STATES OF AMERICA ON INTENSIFYING AND BROADENING THE AGREEMENT OF 28 MAY 1997 ON CUSTOMS CO-OPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS TO INCLUDE CO-OPERATION ON CONTAINER SECURITY AND RELATED MATTERS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 36.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 584. #1645148

  Sraith Conarthaí Uimh. 1 de 2004. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann lena mbunaítear an Coimisiún Neamhspleách Faireacháin. Rinneadh i mBaile Átha Cliath an 25 Samhain, 2003. Fógraí i dtaobh Glacadh leis an gComhaontú arna malartú an 7 Eanáir, 2004. Tháinig i bhfeidhm an 7 Eanáir, 2004.

  TREATY SERIES NO.1 OF 2004. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING THE INDEPENDENT MONITORING COMMISSION. DONE AT DUBLIN ON 25 NOVEMBER, 2003. NOTIFICATIONS OF ACCEPTANCE OF THE AGREEMENT EXCHANGED ON 7 JANUARY, 2004. ENTERED INTO FORCE ON 7 JANUARY, 2004.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 585. #1645155

  Sraith Conarthaí, 10/1996. Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Chónaidhm na Rúise maidir le hIompar Idirnáisiúnta de Bhóthar agus Prótacal maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe. Síníodh i mBaile Átha Cliath an 9 Nollaig, 1994. Malartú litreacha faoi theacht i bhfeidhm dar dáta an 20 Meitheamh, 1995, an 4 Iúil, 1995, agus an 31 Deireadh Fómhair, 1996 faoi seach. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 3 Lúnasa, 1995.

  TREATY SERIES, 10/1996. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION CONCERNING INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT AND PROTOCOL ON THE APPLICATION OF THE AGREEMENT. SIGNED AT DUBLIN ON 9 DECEMBER, 1994. EXCHANGE OF LETTERS RE ENTRY INTO FORCE DATED 20 JUNE, 1995, 4 JULY, 1995 AND 31 OCTOBER, 1996 RESPECTIVELY. ENTERED INTO FORCE FOR IRELAND ON 3 AUGUST, 1995.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 586. #798277

  —(1) I gcás ina gcuirtar ar cosnamh, fé chó-aontú do thionóntacht nua, cíos nách mó ná an riail-chíos agus na méaduithe a ceaduítear le hAcht 1920 más roimh an 24adh lá de Mheitheamh, 1923, a dineadh an có-aontú san, no leis an bPríomh-Acht, más ar an 24adh lá de Mheitheamh, 1923, no dá éis sin, agus roimh an 24adh lá de Mheitheamh, 1926, a dineadh an có-aontú san (pe'ca roimh am rithte an Achta so no dá éis sin a dineadh é), no leis an bPríomh-Acht, mar a leasuítear leis an Acht so é, más ar an 24adh lá de Mheitheamh, 1926, no dá éis sin, a dineadh an có-aontú san, ansan, fé réir forálacha an ailt seo, bíodh nár dineadh fógra reachtúil a bhí dleathach agus éifeachtúil do sheirbhéail ar an tionónta do réir fo-alt (2) d'alt 3 d'Acht 1920 no do réir fo-alt (1) d'alt 7 den Phríomh-Acht, pe'ca aca é, tuigfar gur méadú cíosa dleathach ceaduithe an bhreis a bheidh ag an gcíos a cuirtar ar cosnamh amhlaidh ar an riail-chíos agus gurbh ea riamh agus nách suim í agus nár shuim riamh í nárbh fhéidir a bhaint den tionónta do réir bhrí alt 1 d'Acht 1920 ná do réir bhrí alt 12 den Phríomh-Acht, pe'ca aca é, no dob fhéidir don tionónta a bhaint amach do réir bhrí fo-alt (1) d'alt 14 d'Acht 1920 no do réir bhrí fo-alt (1) d'alt 15 den Phríomh-Acht, pe'ca aca é.

  —(1) Subject to the provisions of this section where under an agreement for a new tenancy a rent is reserved which does not exceed the standard rent and the increases permitted, in case such agreement was made prior to the 24th day of June, 1923, by the Act of 1920, or, in case such agreement (whether made before or after the passing of this Act) was made on or after the 24th day of June, 1923, and prior to the 24th day of June, 1926, by the Principal Act, or, in case such agreement was made on or after the 24th day of June, 1926, by the Principal Act as amended by this Act the amount by which the rent so reserved shall exceed the standard rent shall, notwithstanding the fact that no valid and effective statutory notice has been served on the tenant in conformity with sub-section (2) of section 3 of the Act of 1920; or sub-section (1) of section 7 of the Principal Act as the ease may be, be deemed to be and always to have been a valid and permitted increase of rent and not to be or ever to have been a sum irrecoverable from the tenant within the meaning of section 1 of the Act of 1920, or section 12 of the Principal Act, as the case may be, or recoverable by the tenant within the meaning of sub-section (1) of section 14 of the Act of 1920, or sub-section (1) of section 15 of the Principal Act, as the case may be.

  Uimhir 24 de 1926: ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1926

 587. #1595631

  Togra leasaithe le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Aeriompair idir Stáit Aontaithe Mheiriceá, den chéad pháirt, an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, den dara páirt, an Íoslainn, den tríú páirt, agus Ríocht na hIorua, den cheathrú páirt; agus maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Choimhdigh idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, den chéad pháirt, an Íoslainn, den dara páirt, agus Ríocht na hIorua, den tríú páirt, maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Aeriompair idir Stáit Aontaithe Mheiriceá, den chéad pháirt, an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, den dara páirt, an Íoslainn, den tríú páirt, agus Ríocht na hIorua, den cheathrú páirt mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 552.

  AMENDED PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA, OF THE FIRST PART, THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE SECOND PART, ICELAND, OF THE THIRD PART, AND THE KINGDOM OF NORWAY, OF THE FOURTH PART; AND ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE ANCILLARY AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE FIRST PART, ICELAND, OF THE SECOND PART, AND THE KINGDOM OF NORWAY, OF THE THIRD PART, ON THE APPLICATION OF THE AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA, OF THE FIRST PART, THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE SECOND PART, ICELAND, OF THE THIRD PART, AND THE KINGDOM OF NORWAY, OF THE FOURTH PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 552.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 588. #148745

  ciallaíonn "ballstát" stát is ballstát den Eagraíocht agus is páirtí sa chomhaontú iltaobhach maidir le táillí as saoráid i agus seirbhísí aerloingseoireachta ar cúrsa a síníodh thar ceann an Rialtais sa Bhruiséil an Sú lá de Mheán Fómhair, 1970;

  "member state" means a state which is a member state of the Organisation and which is a party to the multilateral agreement relating to charges for route air navigation facilities and services which was signed on behalf of the Government at Brussels on the 8th day of September, 1970;

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 589. #159240

  Is iad cuspóirí ginearálta an Ordaithe seo an dara céim de na méadaithe a mholadh i dTuarascáil Uimh. 20 ón nGasra Athbhreithnithe um Luach Saothair Níos Airde sa Earnáil Phoiblí a chur i bhfeidhm maidir le liúntais agus tuarastail comhaltaí de Thithe an Oireachtais, lena n-áirítear sealbhóirí oifige le héifeacht ón 26 Meitheamh, 1980, an cheád chéim de Chomhaontú Chomhthuiscint Náisiúnta 1980 i dtaobh Beartais Phá a chur i bhfeidhm maidir leis na liúntais agus na tuarastail sin ón 1 Deireadh Fómhair, 1980, agus na suimeanna is iníoctha le treoraithe páirtithe cáilithe i nDáil Éireann a mhéadú.

  The general purposes of this Order are to apply the second phase of the increases recommended in Report No. 20 of the Review Body on Higher Remuneration in the Public Sector to the allowances and salaries of members of the Houses of the Oireachtas, including officeholders, with effect from 26 June, 1980, to apply the first phase of the 1980 National Understanding Agreement on Pay Policy to those allowances and salaries from 1 October, 1980, and to increase the sums payable to leaders of qualified parties in Dáil Éireann.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 590. #171849

  Iompar earraí féin-sochair, ar choinníoll go n-iomprófar doiciméad féin-sochair iomchuí ar an bhfeithicil, agus a mbeidh comhaontú déanta i dtaobh foirm an doiciméid ag údaráis inniúla na bPáirtithe Conarthacha sa chomhaontú dá dtagraítear i mír 2.

  Carriage of goods on own account, provided that an appropriate own account document, in a form agreed by the competent authorities of the Countracting Parties to the agreement referred to in paragraph 2, is carried on the vehicle.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 591. #171852

  Is é is éifeacht don Ordú seo nach mbeidh ceadúnas faoi Alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935, riachtanach i leith na haicme iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i mír (d) d'Airteagal 5 den Chomhaontú um Iompar ar Bhóithre idir an Rialtas agus Rialtas Ríocht na Danmhairge, dar dáta an 26 Feabhra, 1981, is é sin, iompar earraí féin--sochair ar choinníoll go n-iomprófar doiciméad féin-sochair iomchuí ar an bhfeithicil.

  The effect of this Order is that a licence under Section 7 of the Road Transport Act, 1935 is not required in respect of the class of international transport by road specified in paragraph (d) of Article 5 of the Road Transport Agreement between the Government and the Government of the Kingdom of Denmark dated 26th February, 1981, viz. carriage of goods on own account provided an appropriate own account document is carried on the vehicle.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 592. #183409

  Ní bheidh feidhm ag Ordú Marcanna Earraí Ceannaíochta (Iompórtáil Troscán Nua Adhmaid do Shrianadh), 1935 (R. & O.R. Uimh. 401 de 1935) maidir le troscán nua adhmaid a bheidh á allmhairiú isteach sa Stát agus a thionscain i mBallstát de chuid na gComhphobal Eorpach nó i stát a bhfuil comhaontú ag na Comhphobail Eorpacha leis ina bhfuil forálacha a cheanglaíonn go ndíothófar bearta atá ar chomhéifeacht le srianta cainníochtúla ar throscán nua adhmaid a allmhairiú isteach sa Stát.

  The Merchandise Marks (Restriction on Importation of New Wooden Furniture) Order, 1935 (S.R. & O., No. 401 of 1935), shall not apply to new wooden furniture which is imported into the State and which originates either in a Member State of the European Communities or in a state with which the European Communities has an agreement in which there are provisions which require the abolition of measures of equivalent effect to quantitative restrictions on the importation into the State of new wooden furniture.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 593. #230947

  go bhfuil an t-éileamh sin dlite ón gCosantóir *(céadainmnithe) de bhun comhaontaithe fruilcheannaigh i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir *(céadainmnithe) den pháirt eile *(agus dlite ón gCosantóir dara-ainmnithe de bhun conartha ráthaíochta agus/nó slánaíochta i scríbhinn dar dáta an lá de 19 , a rinneadh idir an Gearánaí de pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile):

  that the said claim is due by the *(first named) Defendant on toot of a hire-purchase agreement in writing dated the day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the *(first named) Defendant of the other part *(and due by the second named Defendant on foot of a contract of guarantee and/or indemnity in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the second named Defendant of the other part):

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 594. #230960

  go bhfuil an t-éileamh sin dlite ón gCosantóir *(céadainmnithe) de bhun comhaontaithe díola creidmheasa i scríbhinn dar dáta an láde 19 , a rinneadh idir an Gearánaíde pháirt agus an Cosantóir *(céadainmnithe) den pháirt eile *(agus dlite ón gCosantóir dara-ainmnithe de bhun conartha ráthaíochta agus/nóslánaíochta i scríbhinn dar dáta an láde 19 , a rinneadh idir an Gearánaíde pháirt agus an Cosantóir dara-ainmnithe den pháirt eile);

  that the said claim is due by the *(first named) Defendant on foot of a credit-sale agreement in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the *(first named) Defendant of the other part *(and due by the second named Defendant on foot of a contract of guarantee and/or indemnity in writing dated day of 19 and made between the Plaintiff of the one part and the second named Defendant of the other part);

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 595. #234997

  DE BHRÍ gurb é/í an t-iarratasóir, asis tionónta/ationónta ar an teaghais sa cheantar cúirte agus sa dúiche réamhráite, lena mbaineann alt 8 (1) den Acht,,, agus gur sheirbheáil an t-iarratasóir éileamh i scríbhinn ar an bhfreagróir, tiarna talún na teaghaise, ag iarraidh cúitimh i leith feabhsúchán, agus nach bhfuil aon chomhaontú idir na páirtithe maidir le méid an chúitimh,

  WHEREAS the applicant, of , is the tenant/former tenant of the dwelling , in the court area and district aforesaid, to which section 8 (1) of the Act relates, and the applicant has served a claim in writing on the respondent, landlord of the dwelling, seeking compensation for improvements, and there is no agreement between the parties on the amount of the compensation,

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 596. #278612

  DE BHRÍ nach mór breitheanna maidir le forghníomhú an bharántais ghabhála a bheith faoi réir rialuithe leordhóthanacha, rud a chiallaíonn gur cheart go gcaithfeadh údarás breithiúnach de chuid an Stáit inar gabhadh an duine iarrtha an bhreith a ghlacadh maidir lena thabhairt suas nó lena tabhairt suas,

  CONSIDERING that decisions on the execution of the arrest warrant as defined by this Agreement must be subject to sufficient controls, which means that a judicial authority of the State where the requested person has been arrested should have to take the decision on his or her surrender,

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 597. #278623

  1. Gabhann na Páirtithe Conarthacha ar láimh feabhas a chur, i gcomhréir le forálacha an Chomhaontaithe seo, ar thabhairt suas chun críche ionchúisimh nó forghníomhú pianbhreithe, idir na Ballstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht na hIorua agus Poblacht na hÍoslainne, den pháirt eile, trí théarmaí Choinbhinsiúin an 27 Meán Fómhair 1996 a bhaineann leis an eiseachadadh idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh a chur san áireamh mar chaighdeáin íosta.

  1. The Contracting Parties undertake to improve, in accordance with the provisions of this Agreement, the surrender for the purpose of prosecution or execution of sentence between, on the one hand, the Member States and, on the other hand, the Kingdom of Norway and the Republic of Iceland, by taking account of, as minimum standards, the terms of the Convention of 27 September 1996 relating to extradition between the Member States of the European Union.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 598. #278625

  3. Ní mhodhnóidh an Comhaontú seo an oibleagáid maidir le cearta bunúsacha agus prionsabail bhunúsacha dlí a urramú, atá cumhdaithe sa Choinbhinsiún Eorpach um Chearta Daonna, ná i gcás forghníomhú ag údarás breithiúnach de chuid Ballstáit, na prionsabail dá dtagraítear in Airteagal 6 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  3. This Agreement shall not have the effect of modifying the obligation to respect fundamental rights and fundamental legal principles as enshrined in the European Convention on Human Rights, or, in case of execution by the judicial authority of a Member State, of the principles referred to in Article 6 of the Treaty on European Union.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 599. #278916

  1. Gan dochar dá gcur i bhfeidhm sa chaidreamh idir Stáit agus tríú Stáit, ón dáta a dtiocfaidh sé i bhfeidhm, gabhfaidh an Comhaontú seo ionad fhorálacha comhfhreagracha na gcoinbhinsiún seo a leanas is infheidhme i réimse an eiseachadta sa chaidreamh idir an Iorua agus an Íoslainn, de pháirt amháin, agus na Ballstáit, den pháirt eile:

  1. Without prejudice to their application in relations between States and third States, this Agreement shall, from its entry into force, replace the corresponding provisions of the following conventions applicable in the field of extradition in relations between Norway and Iceland, on the one hand, and Member States, on the other hand:

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 600. #278930

  2. Féadfaidh an Iorua agus an Íoslainn, de pháirt amháin, agus an tAontas Eorpach, thar ceann aon Bhallstáit dá Bhallstáit, den pháirt eile, tráth an fhógra dá bhforáiltear in Airteagal 38(1), dearbhú a dhéanamh á rá go leanfaidh an Stát, mar Stát forghníomhaitheach, den chóras eiseachadta a chur i bhfeidhm is infheidhme roimh theacht i bhfeidhm don Chomhaontú seo i ndáil le gníomhartha a rinneadh roimh dháta a shonraítear ann.

  2. Norway and Iceland, on the one hand, and the European Union, on behalf of any of its Member States, on the other hand, may, at the time of the notification provided for in Article 38(1), make a statement indicating that, as executing State, the State will continue to apply the extradition system applicable before the entry into force of this Agreement in relation to acts committed before a date which it specifies.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 601. #279471

  (4) Agus iad ag teacht ar chomhaontú polaitiúil maidir le Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005, d'aontaigh an Chomhairle agus an Coimisiún, i ndearbhú comhpháirteach maidir leis an mBulgáir agus leis an Rómáin, an beart maidir le seirbhísí comhairleacha dá bhforáiltear in Iarscríbhinn VIII a ghabhann le hIonstraim Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine a fhadú go dtí 2013 i dtaca le seirbhísí comhairleacha a sholáthar d'fheirmeoirí a bhfuil tacaíocht leathchothaitheach á fáil acu.

  (4) When reaching political agreement on Regulation (EC) No 1698/2005, the Council and the Commission agreed in a joint declaration regarding Bulgaria and Romania to extend the measure on advisory services provided for in Annex VIII to the Act of Accession of Bulgaria and Romania until 2013 as regards the provision of advisory services to farmers receiving semi-subsistence support.

  Cinneadh ón gComhairle an 19 Meitheamh 2006 lena n-oiriúnaítear Ionstraim Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine, a mhéad a bhaineann le forbairt na tuaithe

 602. #279518

  (8) Chomh maith leis sin, agus iad ag teacht ar chomhaontú polaitiúil maidir le Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005, d'aontaigh an Chomhairle agus an Coimisiún, i ndearbhú comhpháirteach maidir leis an mBulgáir agus leis an Rómáin, an beart maidir le seirbhísí comhairleacha dá bhforáiltear in Iarscríbhinn VIII a ghabhann le hIonstraim Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine a fhadú go dtí 2013 i dtaca le seirbhísí comhairleacha a sholáthar d'fheirmeoirí a bhfuil tacaíocht leathchothaitheach á fáil acu.

  (8) Furthermore, when reaching political agreement on Regulation (EC) No 1698/2005, the Council and the Commission agreed in a joint declaration regarding Bulgaria and Romania to extend the measure on advisory services provided for in Annex VIII to the Act of Accession of Bulgaria and Romania until 2013 as regards the provision of advisory services to farmers receiving semi-subsistence support.

  Cinneadh ón gComhairle an 19 Meitheamh 2006 lena n-oiriúnaítear Iarscríbhinn VIII a ghabhann le hIonstraim Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine

 603. #279565

  Cinneadh ón gComhairle an 27 Meitheamh 2006 maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua

  Council Decision of 27 June 2006 on the signing of the Agreement between the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the surrender procedure between the Member States of the European Union and Iceland and Norway

  Cinneadh ón gComhairle an 27 Meitheamh 2006 maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua

 604. #279566

  Cinneadh ón gComhairle an 27 Meitheamh 2006 maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua

  Council Decision of 27 June 2006 on the signing of the Agreement between the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the surrender procedure between the Member States of the European Union and Iceland and Norway

  Cinneadh ón gComhairle an 27 Meitheamh 2006 maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua

 605. #279569

  maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua

  on the signing of the Agreement between the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the surrender procedure between the Member States of the European Union and Iceland and Norway

  Cinneadh ón gComhairle an 27 Meitheamh 2006 maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua

 606. #279578

  Leis seo déantar síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua a fhormheas thar ceann an Aontais Eorpaigh, faoi réir a thabhairt i gcrích.

  The signing of the Agreement between the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the surrender procedure between the Member States of the European Union and Iceland and Norway is hereby approved on behalf of the European Union, subject to its conclusion.

  Cinneadh ón gComhairle an 27 Meitheamh 2006 maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua

 607. #282957

  [7] Cinneadh 2004/849/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis an mbaint atá ag Cónaidhm na hEilvéise le cur i ngníomh, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen (IO L 368, 15.12.2004, lch. 26).

  [7] Council Decision 2004/849/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Union, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 368, 15.12.2004, p. 26).

  Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 lena mbunaítear meicníocht chun Foirne Mear-Idirghabhála Teorann a chruthú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle maidir leis an meicníocht sin agus lena rialaítear cumhachtaí agus cúraimí na n-aoi-oifigeach

 608. #282958

  [8] Cinneadh 2004/860/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis an mbaint atá ag Cónaidhm na hEilvéise le cur i ngníomh, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen (IO L 370, 17.12.2004, lch. 78).

  [8] Council Decision 2004/860/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation, concerning the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 370, 17.12.2004, p. 78).

  Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 lena mbunaítear meicníocht chun Foirne Mear-Idirghabhála Teorann a chruthú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle maidir leis an meicníocht sin agus lena rialaítear cumhachtaí agus cúraimí na n-aoi-oifigeach

 609. #286336

  5. Gan dochar d'aon rialacha Comhphobail maidir le measúnacht chomhréireachta agus maidir le marcáil chomhréireachta agus/nó d'aon chomhaontú idirnáisiúnta idir an Comhphobal agus tríú tíortha i ndáil le rochtain ar mhargadh an Chomhphobail, féadfaidh an Coimisiún nó na Ballstáit tástáil a dhéanamh ar tháirgí a chumhdaítear leis an Rialachán seo a chuirfear ar mhargadh an Chomhphobail chun a dheimhniú go mbeidh ceanglais an Rialacháin seo á gcomhlíonadh acu.

  5. Without prejudice to any Community rules on conformity assessment and conformity marking and/or to any international agreement concluded between the Community and third countries as regards access to the Community market, products covered by this Regulation which are placed on the Community market may be tested by the Commission or Member States in order to verify their compliance with the requirements of this Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige

 610. #290984

  [17] Cinneadh 2004/860/CE an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, agus maidir le forálacha áirithe den Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise a chur i bhfeidhm go sealadach i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen (IO L 370, 17.12.2004, lch. 78).

  [17] Decision 2004/860/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation, concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 370, 17.12.2004, p. 78).

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

 611. #296974

  (14) Maidir le Lichtinstéin, is ionann an Rialachán seo agus forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin sa Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i gcur chun feidhme, i gcur i bhfeidhm agus i bhforbairt acquis Schengen [8], a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [9].

  (14) As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [8], which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [9].

  Rialachán (CE) Uimh. 81/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le húsáid an Chórais Faisnéise Víosaí (VIS) de réir Chód Teorainneacha Schengen

 612. #303121

  (59) Tá sé inmhianta a áirithiú go bhfuil an chinnteoireacht dá dtagraítear sa Rialachán seo bunaithe ar dhlúthchomhar idir údaráis inniúla na mBallstát agus ba cheart, dá bhrí sin, gur ar bhonn comhaontaithe a ghlacfaí na cinntí clárúcháin.

  (59) It is desirable to ensure that decision-making referred to in this Regulation be based on close cooperation between the Member States’ competent authorities, and the adoption of the registration decisions should therefore take place on the basis of an agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 613. #303355

  (b) gach rud réasúnach is féidir leo a dhéanamh de bhíthin a gcumhachta, chun teacht ar chomhaontú faoi cibé an bhfuil clárúchán le deonú nó le diúltú an ghníomhaireacht rátála creidmheasa bunaithe ar an tslí a gcomhlíonann an ghníomhaireacht rátála creidmheasa na coinníollacha atá leagtha amach sa Rialachán seo.

  (b) do everything reasonable within their power to reach an agreement on whether to grant or refuse registration of the credit rating agency based on the compliance of the credit rating agency with the conditions set out in this Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 614. #303377

  (b) gach rud réasúnach is féidir leo a dhéanamh de bhíthin a gcumachta, chun teacht ar chomhaontú faoi cibé an bhfuil clárúchán le deonú nó le diúltú do comhaltaí an ghrúpa de ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa bunaithe ar an tslí a gcomhlíonann na gníomhaireachtaí rátála creidmheasa sin na coinníollacha atá leagtha amach sa Rialachán seo.

  (b) do everything reasonable within their power to reach an agreement on whether to grant or refuse registration of the members of the group of credit rating agencies based on the compliance of those credit rating agencies with the conditions set out in this Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 615. #305842

  9. a bheith in ann na nósanna imeachta a chur chun feidhme chun na rialacha a bhaineann le hiompar earraí meatacha a chomhlíonadh, go háirithe na rialacha a eascraíonn as an gComhaontú maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí Bia Meatacha agus maidir leis an Trealamh Speisialta atá le húsáid i ndáil leis an Iompar sin (ATP);

  9. be able to implement procedures to comply with the rules on the carriage of perishable foodstuffs, notably those arising from the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be used for such Carriage (ATP);

  Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna maidir leis na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh agus lena n-aisghairtear Treoir 96/26/CE ón gComhairle

 616. #310639

  Ar bhonn na faisnéise agus gan dochar don nós imeachta reachtach ábhartha, is gá don dá bhrainse den údarás buiséadach, faoi chuimsiú an chomhair bhuiséadaigh, teacht ar chomhaontú tráthúil faoi mhaoiniú na Gníomhaireachta.

  On the basis of the information and without prejudice to the relevant legislative procedure, the two arms of the budgetary authority need to achieve, in the framework of budgetary cooperation, a timely agreement on the financing of the Agency.

  Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004 ón gComhairle maidir le struchtúir bhainistíochta a bhunú do na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 617. #312852

  (6) Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B) agus pointe (C), de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [7].

  (6) As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, points (B) and (C) of Decision 1999/437/EC, read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [7].

  Rialachán (AE) Uimh. 1091/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosa a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 618. #313673

  Sna cásanna a shonraítear sa reachtaíocht dá dtagraítear in Airteagal 1(2), agus más rud é, ar bhonn critéar oibiachtúil, gur féidir a dhéanamh amach go bhfuil easaontas ann idir údaráis inniúla ó Bhallstáit éagsúla, féadfaidh an tÚdarás, ar a thionscnamh féin, cúnamh a thabhairt do na húdaráis chun teacht ar chomhaontú i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i mír 2 go mír 4.

  In cases specified in the legislation referred to in Article 1(2), and where on the basis of objective criteria, disagreement between competent authorities from different Member States can be determined, the Authority may, on its own initiative, assist the authorities in reaching an agreement in accordance with the procedure set out in paragraphs 2 to 4.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 619. #314170

  Ní fhéadfaidh na rialacha sin imeacht ó Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2343/2002 ón gCoimisiún an 19 Samhain 2002 maidir leis an gcreat-Rialachán Airgeadais do na comhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 185 de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle maidir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach [41] mura rud é go n-éilítear amhlaidh mar gheall ar riachtanais shonracha oibríochtúla an Údaráis, agus ní dhéanfar amhlaidh ach amháin le toiliú ina leith sin ón gCoimisiún roimh ré.

  Those rules may not depart from Commission Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 of 19 November 2002 on the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities [41] unless the specific operational needs for the functioning of the Authority so require and only with the prior agreement of the Commission.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 620. #314791

  Sna cásanna a shonraítear sa reachtaíocht dá dtagraítear in Airteagal 1(2), agus más rud é, ar bhonn critéar oibiachtúil, gur féidir a dhéanamh amach go bhfuil easaontas ann idir údaráis inniúla ó Bhallstáit éagsúla, féadfaidh an tÚdarás, ar a thionscnamh féin, cúnamh a thabhairt do na húdaráis chun teacht ar chomhaontú i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i mír 2 go mír 4.

  In cases specified in the legislation referred to in Article 1(2), and where on the basis of objective criteria, disagreement between competent authorities from different Member States can be determined, the Authority may, on its own initiative, assist the authorities in reaching an agreement in accordance with the procedure set out in paragraphs 2 to 4.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 621. #315298

  Ní fhéadfaidh na rialacha sin imeacht ó Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2343/2002 ón gCoimisiún an 19 Samhain 2002 maidir leis an gcreat-Rialachán Airgeadais do na comhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 185 de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle maidir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach [51] mura rud é go n-éilítear amhlaidh mar gheall ar riachtanais shonracha oibríochtúla an Údaráis, agus ní dhéanfar amhlaidh ach amháin le toiliú ina leith sin ón gCoimisiún roimh ré.

  Those rules may not depart from Commission Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 of 19 November 2002 on the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities [51] unless the specific operational needs for the functioning of the Authority so require and only with the prior agreement of the Commission.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 622. #315901

  Sna cásanna a shonraítear sa reachtaíocht dá dtagraítear in Airteagal 1(2), agus más rud é, ar bhonn critéar oibiachtúil, gur féidir a dhéanamh amach go bhfuil easaontas ann idir údaráis inniúla ó Bhallstáit éagsúla, féadfaidh an tÚdarás, ar a thionscnamh féin, cúnamh a thabhairt do na húdaráis chun teacht ar chomhaontú i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i mír 2 go mír 4.

  In cases specified in the legislation referred to in Article 1(2), and where on the basis of objective criteria, disagreement between competent authorities from different Member States can be determined, the Authority may, on its own initiative, assist the authorities in reaching an agreement in accordance with the procedure set out in paragraphs 2 to 4.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 623. #316393

  Ní fhéadfaidh na rialacha sin imeacht ó Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2343/2002ón gCoimisiún an 19 Samhain 2002 maidir leis an gcreat-Rialachán Airgeadais do na comhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 185 de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle maidir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach [48] mura rud é go n-éilítear amhlaidh mar gheall ar riachtanais shonracha oibríochtúla an Údaráis, agus ní dhéanfar amhlaidh ach amháin le toiliú ina leith sin ón gCoimisiún roimh ré.

  Those rules may not depart from Commission Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 of 19 November 2002 on the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities [48] unless the specific operational needs for the functioning of the Authority so require and only with the prior agreement of the Commission.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 624. #317071

  (6) Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B) agus pointe (C) de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [7].

  (6) As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, points (B) and (C), of Decision 1999/437/EC, read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [7].

  Rialachán (AE) Uimh. 1211/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 625. #318779

  IARSCRÍBHINN XIII Comhaontú idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún maidir le nósanna imeachta chun Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún, arna leasú le Cinneadh 2006/512/CE, a chur chun feidhme

  ANNEX XIII Agreement between the European Parliament and the Commission on procedures for implementing Council Decision 1999/468/EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission, as amended by Decision 2006/512/EC

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 626. #319480

  I gcás ina dtagtar ar chomhaontú maidir le téacs comhpháirteach laistigh den Choiste Idir-réitigh, cuirfear an t-ábhar ar chlár oibre suí den Pharlaimint a thionólfar laistigh de shé seachtaine nó, má fhadaítear an tréimhse, laistigh d’ocht seachtaine ón dáta a bhformheasann an Coiste Idir-réitigh an téacs comhpháirteach.

  Where agreement on a joint text is reached within the Conciliation Committee, the matter shall be placed on the agenda of a sitting of Parliament to be held within 6 or, if extended, 8 weeks of the date of approval of the joint text by the Conciliation Committee.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 627. #319771

  - déanfaidh an Coimisiún amhlaidh i gcomhréir lena oibleagáidí faoin gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus lena ngealltanais faoin gCreat-Chomhaontú maidir leis an gcaidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach, agus

  - by the Commission in accordance with its obligations under the Treaty on the Functioning of the European Union and its commitments under the Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European Commission, and

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 628. #319780

  Sula ndéantar vótáil ar an toiliú, féadfaidh an coiste freagrach, grúpa polaitiúil nó an deichiú cuid ar a laghad de na Feisirí a mholadh go lorgóidh an Pharlaimint tuairim ón gCúirt Bhreithiúnais maidir le comhréireacht comhaontaithe idirnáisiúnta leis na Conarthaí.

  Before the vote on the consent is taken, the committee responsible, a political group or at least one tenth of the Members may propose that Parliament seek an opinion from the Court of Justice on the compatibility of an international agreement with the Treaties.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 629. #320125

  Le Riail 90(6) de na Rialacha Nós Imeachta, leagtar síos nós imeachta sonrach ar tríd is féidir leis an bParlaimint cinneadh a dhéanamh i dtaobh an bhfeidhmeofar a sainchumas, de bhun Airteagal 218(11) CFAE, chun tuairim a lorg ón gCúirt Bhreithiúnais maidir le comhoiriúnacht comhaontaithe idirnáisiúnta leis na Conarthaí;

  Rule 90(6) of the Rules of Procedure lays down a specific procedure by means of which Parliament can take a decision on whether to exercise its prerogative, pursuant to Article 218(11) TFEU, to seek an opinion from the Court of Justice on the compatibility of an international agreement with the Treaties;

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 630. #320730

  Ní choisceann an Riail seo ar Chathaoirleach an phríomhchoiste ról a thabhairt do Chathaoirligh na bhfochoistí in obair an bhiúró ná cead a thabhairt dóibh feidhmiú mar Chathaoirleach le linn díospóireachtaí ar shaincheisteanna a bpléann na fochoistí atá i dtrácht leo go sonrach — a mhalairt atá ann, ceadaítear an méid sin — ar choinníoll go ndéantar an modh oibre sin a chur faoi bhráid an bhiúró le go mbreithneoidh sé é agus le go bhfaighfear comhaontú ón mbiúró ina leith.

  This Rule does not preclude the Chair of the main committee from involving the Chairs of the subcommittees in the work of the bureau or from permitting them to chair debates on issues specifically dealt with by the subcommittees in question – on the contrary, it allows this – provided that this way of proceeding is submitted to the bureau in its entirety for its consideration and that it receives the bureau’s agreement.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 631. #321123

  Chun úsáid níos fearr a bhaint as an am a bheidh ar fáil, déanfaidh an tUachtarán, tar éis dul i gcomhairle le Cathaoirligh na ngrúpaí polaitiúla, comhaontú a chur i gcrích leis an gComhairle agus leis an gCoimisiún maidir le teorannú an ama labhartha dá gcuid ráiteas faoi seach, más ann, sa díospóireacht ar chásanna a bhaineann le sáruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta.

  In order to make better use of the time available, the President, after consulting the political group Chairs, shall reach agreement with the Council and the Commission on the limitation of the speaking time for their respective statements, if any, in the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 632. #321468

  Ar iarraidh a fháil ó dhuine de na daoine dá dtagraítear i bpointe 3.1, déanfaidh Uachtaránacht na Comhairle nó an tArdrúnaí/an tArdionadaí, le gach dithneas cuí, inneachar aon fhaisnéise íogaire is gá le haghaidh fheidhmiú na gcumhachtaí a thugtar do Pharlaimint na hEorpa leis an gConradh ar an Aontas Eorpach sa réimse atá clúdaithe sa Chomhaontú Idirinstitiúideach seo a chur in iúl dóibh, agus aird á tabhairt ar leas an phobail in ábhair a bhaineann le slándáil agus cosaint an Aontais Eorpaigh nó ceann amháin nó níos mó dá chuid Ballstát nó le bainistiú géarchéime míleata nó neamh-mhíleata, i gcomhréir leis na socruithe atá leagtha síos i roinn 3.

  At the request of one of the persons referred to in point 3.1, the Presidency of the Council or the Secretary-General/High Representative shall inform them with all due despatch of the content of any sensitive information required for the exercise of the powers conferred on the European Parliament by the Treaty on European Union in the field covered by this Interinstitutional Agreement, taking into account the public interest in matters relating to the security and defence of the European Union or of one or more of its Member States or military and non-military crisis management, in accordance with the arrangements laid down in section 3.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 633. #321471

  I gcomhthéacs an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh seo, féadfaidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa nó Cathaoirleach Choistí Pharlaimint na hEorpa um Ghnóthaí Eachtracha, um Chearta an Duine agus um an gComhbheartas Slándála agus Cosanta a iarraidh go ndéanfaidh Uachtaránacht na Comhairle nó an tArdrúnaí/an tArdionadaí faisnéis a thabhairt don choiste lena mbaineann ar fhorbairtí i mbeartas slándála agus cosanta na hEorpa, lena n-áirítear faisnéis íogair a bhfuil feidhm ag pointe 3.3 maidir léi.

  In the context of this Interinstitutional Agreement, the President of the European Parliament or the Chairman of the European Parliament’s Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy may request that the Presidency of the Council or the Secretary-General/High Representative convey information to this committee on developments in European security and defence policy, including sensitive information to which point 3.3 applies.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 634. #321475

  Faoina chuimsiú sin, cuirfidh Uachtaránacht na Comhairle nó an tArdrúnaí/an tArdionadaí inneachar na faisnéise íogaire in iúl d’Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus do choiste speisialta a bheidh faoi cheannas Chathaoirleach an Choiste um Ghnóthaí Eachtracha, um Chearta an Duine agus um an gComhbheartas Slándála agus Cosanta agus a bheidh comhdhéanta de cheithre chomhalta arna n-ainmniú ag Comhdháil na nUachtarán nuair atá gá leis an bhfaisnéis sin ar mhaithe le feidhmiú na gcumhachtaí a thugtar do Pharlaimint na hEorpa leis an gConradh ar an Aontas Eorpach sa réimse atá clúdaithe sa Chomhaontú Idirinstitiúideach seo.

  In this framework, the President of the European Parliament and a special committee chaired by the Chairman of the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy and composed of four members designated by the Conference of Presidents shall be informed by the Presidency of the Council or the Secretary-General/High Representative of the content of the sensitive information where it is required for the exercise of the powers conferred on the European Parliament by the Treaty on European Union in the field covered by this Interinstitutional Agreement.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 635. #322026

  COMHAONTÚ IDIR PARLAIMINT NA hEORPA AGUS AN COIMISIÚN MAIDIR LE NÓSANNA IMEACHTA CHUN CINNEADH 1999/468/CE ÓN gCOMHAIRLE AG LEAGAN SÍOS NA NÓSANNA IMEACHTA MAIDIR LE FEIDHMIÚ NA gCUMHACHTAÍ CUR CHUN FEIDHME ARNA dTABHAIRT DON CHOIMISIÚN, ARNA LEASÚ LE CINNEADH 2006/512/CE, A CHUR CHUN FEIDHME

  AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COMMISSION ON PROCEDURES FOR IMPLEMENTING COUNCIL DECISION 1999/468/EC LAYING DOWN THE PROCEDURES FOR THE EXERCISE OF IMPLEMENTING POWERS CONFERRED ON THE COMMISSION, AS AMENDED BY DECISION 2006/512/EC

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 636. #322045

  Scrúdóidh an Coimisiún gach iarraidh, ar bhonn gach cáis ar leith, faoi na rialacha rúndachta atá leagtha amach in Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an gCreat-Chomhaontú maidir leis an gcaidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún [6].

  The Commission will examine each request, on a case by case basis, under the confidentiality rules set out in Annex 1 to the Framework Agreement on relations between the European Parliament and the Commission [6].

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 637. #322767

  Más rud é nach dtagann na coistí lena mbaineann ar chomhaontú maidir leis an iarraidh ar chur i bhfeidhm Riail 50, glacfaidh Comhdháil na nUachtarán cinneadh laistigh de shé seachtaine gnó pharlaimintigh ar bhonn molta ó Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí nó, mura bhfuil aon mholadh den sórt sin ann, ar bhonn molta óna Cathaoirleach.

  If the committees concerned fail to reach agreement on the request for application of Rule 50, the Conference of Presidents shall take a decision within 6 parliamentary business weeks on the basis of a recommendation from the Conference of Committee Chairs or, if no such recommendation is forthcoming, its chair.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 638. #325250

  (16) Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A agus pointe E, de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [12],

  (16) As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, points A and E, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [12],

  Rialachán (AE) Uimh. 493/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 377/2004 ón gComhairle maidir le líonra oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú

 639. #325661

  (1) An 23 Aibreán 2007, thug an Chomhairle údarás don Choimisiún tús a chur le caibidlíochtaí ar chomhaontú saorthrádála le Poblacht na Cóiré ("an Chóiré") thar ceann an Aontais agus a Bhallstát.

  (1) On 23 April 2007 the Council authorised the Commission to open negotiations for a free trade agreement with the Republic of Korea ("Korea") on behalf of the Union and its Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré

 640. #327892

  Ar bhonn na dtreoirlínte sin, déanfaidh na heagraíochtaí comhpháirtíochta i ngach PEN comhaontú eatarthu féin i leith bhainistiú agus úsáid na maoine intleachtúla, lena shaineofar, go háirithe, an bealach a gcuirfear rannchuidiú na n-eagraíochtaí comhpháirtíochta éagsúla san áireamh.

  On the basis of these guidelines, the partner organisations of each KIC shall conclude among themselves an agreement on the management and use of intellectual property which shall define, in particular, how the contributions of the various partner organisations, including SMEs, will be taken into account.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 641. #328267

  Cinneadh 2004/860/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen, agus maidir le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú sin (IO L 370, 17.12.2004, lch. 78).

  Council Decision 2004/860/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 370, 17.12.2004, p. 78).

  Rialachán (CE) Uimh. 296/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha a rialaíonn gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 642. #328268

  Cinneadh 2004/849/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen, agus maidir le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú sin (IO L 368, 15.12.2004, lch. 26).

  Council Decision 2004/849/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Union, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 368, 15.12.2004, p. 26).

  Rialachán (CE) Uimh. 296/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha a rialaíonn gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 643. #329514

  Tiocfaidh an Chomhairle Eorpach ar chomhaontú polaitiúil maidir leis an dréacht-Chinneadh athbhreithnithe i ndáil le comhdhéanamh Pharlaimint na hEorpa don téarma parlaiminte 2009-2014, ar bhonn togra ó Pharlaimint na hEorpa.

  The European Council will give its political agreement on the revised draft Decision on the composition of the European Parliament for the legislative period 2009-2014, based on the proposal from the European Parliament.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 644. #330719

  Beidh de chúram ar an gCoiste Idir-réitigh, a chomhdhéanfar de chomhaltaí na Comhairle nó dá n-ionadaithe agus a chomhlíon de chomhaltaí a ionadóidh Parlaimint na hEorpa, teacht ar chomhaontú maidir le téacs comhpháirteach, trí thromlach cáilithe de chomhaltaí na Comhairle nó dá n-ionadaithe agus trí thromlach de na comhaltaí a ionadóidh Parlaimint na hEorpa, laistigh de shé seachtaine óna chomóradh ar bhonn sheasaimh Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle sa dara léamh.

  The Conciliation Committee, which shall be composed of the members of the Council or their representatives and an equal number of members representing the European Parliament, shall have the task of reaching agreement on a joint text, by a qualified majority of the members of the Council or their representatives and by a majority of the members representing the European Parliament within six weeks of its being convened, on the basis of the positions of the European Parliament and the Council at second reading.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 645. #330802

  Beidh de chúram ar an gCoiste Idir-réitigh, a chomhdhéanfar de chomhaltaí na Comhairle nó dá n-ionadaithe agus a chomhlíon de chomhaltaí a ionadóidh do Pharlaimint na hEorpa, teacht ar chomhaontú, ar bhonn na seasamh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, maidir le téacs comhpháirteach trí thromlach cáilithe de chomhaltaí na Comhairle nó d'ionadaithe dóibh agus trí thromlach ionadaithe Pharlaimint na hEorpa laistigh d'aon lá fichead óna comóradh.

  The Conciliation Committee, which shall be composed of the members of the Council or their representatives and an equal number of members representing the European Parliament, shall have the task of reaching agreement on a joint text, by a qualified majority of the members of the Council or their representatives and by a majority of the representatives of the European Parliament within twenty-one days of its being convened, on the basis of the positions of the European Parliament and the Council.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 646. #332184

  Forálfar sa chomhaontú a bhaineann leis an Aontas aontú don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (dá ngairtear ‘an Coinbhinsiún Eorpach’ anseo feasta) dá bhforáiltear in Airteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, go ndéanfar sainairíonna an Aontais agus dhlí an Aontais a chaomhnú, go háirithe maidir leis:

  The agreement relating to the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the ‘European Convention’) provided for in Article 6(2) of the Treaty on European Union shall make provision for preserving the specific characteristics of the Union and Union law, in particular with regard to:

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 647. #332409

  sa seachtú haithris, a bheidh ina séú haithris, cuirtear ‘ar Stáit iad sin araon atá faoi cheangal ag forálacha aontas Nordach na bpasanna, mar aon leis na Stáit Nordacha is Ballstáit den Aontas Eorpach’ in ionad ‘ar Stáit iad sin araon atá tar éis a n-intinn a dhaingniú bheith faoi cheangal ag na forálacha atá luaite anseo thuas, ar bhonn an Chomhaontaithe arna shíniú i Lucsamburg ar an 19 Nollaig 1996’;

  at the end of the seventh recital, which shall become the sixth recital, the words ‘both States having confirmed their intention to become bound by the provisions mentioned above, on the basis of the Agreement signed in Luxembourg on 19 December 1996’ shall be replaced by ‘both States being bound by the provisions of the Nordic passport union, together with the Nordic States which are members of the European Union’;

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 648. #333097

  I gcás chúirteanna Bhallstáit an Chomhphobail Eorpaigh, beidh feidhm ag an oibleagáid atá leagtha síos i mír 1 gan dochar do na hoibleagáidí atá orthu i ndáil le Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach de dhroim an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh nó de dhroim an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, arna shíniú sa Bhruiséil an 19 Deireadh Fómhair 2005.

  For the courts of Member States of the European Community, the obligation laid down in paragraph 1 shall apply without prejudice to their obligations in relation to the Court of Justice of the European Communities resulting from the Treaty establishing the European Community or from the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Brussels on 19 October 2005.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 649. #338897

  Ar bhonn na bprionsabal a leagtar amach in Airteagal 17, déanfaidh an Comhphobal, a mbeidh an Coimisiún ina ionadaí dó, comhaontú ilbhliantúil tarmligin leis an GES, ar bhonn cinnidh tarmligin a ghlacfaidh an Coimisiún i gcomhréir le hAirteagal 54(2) den Rialachán Airgeadais agus lena gcumhdófar na cúraimí a tharmligtear agus cur chun feidhme an bhuiséid a bhaineann le cur chun feidhme chlár Galileo, go háirithe céim an imlonnaithe.

  On the basis of the principles set out in Article 17, the Community, represented by the Commission, shall conclude a multi-annual delegation agreement with ESA, on the basis of a delegation decision adopted by the Commission in accordance with Article 54(2) of the Financial Regulation which shall cover the delegated tasks and budget implementation relating to the implementation of the Galileo programme, in particular the deployment phase.

  Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte (EGNOS agus Galileo) a chur chun feidhme tuilleadh

 650. #344617

  Maidir le Lichtinstéin, is éard atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin don Chomhaontú arna thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i dtaca le cur chun feidhme, le cur i bhfeidhm agus le forbairt acquis Schengen, a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE [13].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement concluded between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [13].

  Rialachán (CE) Uimh. 390/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha maidir le víosaí do mhisin taidhleoireachta agus do phoist chonsalacha i ndáil leis an mbithmhéadracht a thabhairt isteach, lena n-áirítear forálacha faoi eagrúchán ghlacadh agus phróiseáil iarratas ar víosaí

 651. #346364

  Maidir le Lichtinstéin, cuireann an Rialachán seo le forálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin sa Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i gcur chun feidhme, i gcur i bhfeidhm agus i bhforbairt acquis Schengen a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [10].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [10].

  Rialachàn (CE) Uimh. 444/2009 an 28 Bealtaine 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2252/2004 ón gComhairle maidir le caighdeáin do ghnéithe slándála agus do bhithmhéadracht i bpasanna agus i ndoiciméid taistil arna n-eisiúint ag Ballstáit

 652. #349713

  agus Iarscríbhinn IV a leasú chun go n-áireofar Rialacháin Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (Rialacháin UNECE) inti, ar rialacháin iad atá éigeantach faoi Chinneadh 97/836/CE ón gComhairle an 27 Samhain 1997 d’fhonn go n-aontódh an Comhphobal Eorpach do Chomhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha agus trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantais fhrithpháirtigh i gcás ceaduithe a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin [5].

  and to amend Annex IV to include the Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE Regulations) which are mandatory under Council Decision 97/836/EC of 27 November 1997 with a view to accession by the European Community to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions [5].

  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

 653. #349748

  Ina Tuairim 1/03 an 7 Feabhra 2006 maidir le Coinbhinsiún nua Lugano a thabhairt i gcrích, dheimhnigh Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach go bhfuil inniúlacht eisiach faighte ag an gComhphobal chun comhaontuithe idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún Lugano a chur i gcrích le tríú tíortha ar ábhair a dhéanfaidh difear do na rialacha a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 ón gComhairle an 22 Nollaig 2000 maidir le dlínse agus le haithint agus forfheidhmiú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála [2] (An Bhruiséil I).

  In its Opinion 1/03 of 7 February 2006 relating to the conclusion of the new Lugano Convention, the Court of Justice of the European Communities confirmed that the Community has acquired exclusive competence to conclude an international agreement like the Lugano Convention with third countries on matters affecting the rules laid down in Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [2] (Brussels I).

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 654. #349823

  Má tá sé i gceist ag an gCoimisiún, ar bhonn a mheasúnaithe faoi Airteagal 4, gan tús na caibidilíochta foirmiúil ar an gcomhaontú beartaithe a údarú, tabharfaidh sé a thuairim don Bhallstát lena mbaineann laistigh de 90 lá tar éis dó an fógra dá dtagraítear in Airteagal 3 a fháil.

  If, on the basis of its assessment under Article 4, the Commission intends not to authorise the opening of formal negotiations on the envisaged agreement, it shall give an opinion to the Member State concerned within 90 days of receipt of the notification referred to in Article 3.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 655. #351762

  Maidir le Lichtinstéin, is ionann an Rialachán seo agus forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin don Chomhaontú a tugadh i gcrích idir an tAontas Eorpach, An Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [14] maidir le síniú an Phrótacail sin.

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement concluded between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [14] on the signing of that Protocol.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 656. #360002

  Leis an gCoinbhinsiún chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme [2] (Coinbhinsiún Schengen) leagtar síos rialacha maidir le víosaí fadfhanachta trína gcumasaítear dá sealbhóirí idirthuras a dhéanamh trí chríocha na mBallstát.

  The Convention Implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders [2] (the Schengen Convention) lays down rules on long-stay visas that enable their holders to transit through the territories of the Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 265/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le gluaiseacht daoine ag a bhfuil víosa fadfhanachta

 657. #360023

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B) agus pointe (C), de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh in éineacht le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/261/CE ón gComhairle [15].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol signed between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall in the area referred to in Article 1, points (B) and (C) of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/261/EC [15].

  Rialachán (AE) Uimh. 265/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le gluaiseacht daoine ag a bhfuil víosa fadfhanachta

 658. #430152

  ciallaíonn ‘Ballstát’ stát is ball den Aontas Eorpach agus folaíonn sé stáit is páirtithe sa chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a síníodh in Oporto an 2 Bealtaine 1992, arna choigeartú leis an bprótacal a rinneadh sa Bhruiséil an 17 Márta 1993;

  ‘Member State’ means a state which is a member of the European Union and includes states that are parties to the agreement on the European Economic Area signed at Oporto on 2 May 1992, as adjusted by the protocol done at Brussels on 17 March 1993;

  AN tACHT FUINNIMH (OIBLEAGÁID BHITHBHREOSLA AGUS FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2010

 659. #434257

  (2) Maidir le gach Comhaontú Saoráide Iasachta agus maidir leis na hIasachtaí a bheidh le tabhairt fúthu, comhaontaíonn Ballstáit an limistéir euro go n-údarófar do SaorCAE (i gcomhairle le Gasra Oibre an Ghrúpa Euro) na téarmaí a struchtúrú agus a chaibidil ar a bhféadfaidh SaorCAE Ionstraimí Maoinithe a eisiúint nó a dhéanamh ar bhonn neamhspleách nó de bhun cláir nó clár nó saoráide eisiúna fiachais (ar “Clár nó Cláir de chuid SaorCAE” gach ceann díobh) d’fhonn cistiú a thabhairt i dtaca le hIasachtaí a thabhairt d’Iasachtaithe.

  (2) In respect of each Loan Facility Agreement and the Loans to be made thereunder, the euro-area Member States agree that EFSF (in consultation with the Eurogroup Working Group) shall be authorised to structure and negotiate the terms on which EFSF may issue or enter into Funding Instruments on a stand-alone basis or pursuant to a debt issuance programme or programmes or facility (each an “EFSF Programme(s)”) to finance the making of Loans to Borrowers.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 660. #436528

  7.—Gach conradh nó comhaontú a bheidh déanta idir an Chuideachta, nó aon iontaobhaí nó gníomhaire de chuid na Cuideachta ag gníomhú dó nó di thar a ceann, agus aon duine eile, agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe, leanfaidh sé i bhfeidhm ar an lá sin agus dá éis agus forléireofar é agus beidh éifeacht leis amhail is dá gcuirfí an Coláiste ann in ionad na Cuideachta nó, de réir mar a bheidh, in ionad a hiontaobhaí nó a gníomhaire ag gníomhú dó nó di thar a ceann agus beidh sé infhorfheidhmithe i gcoinne an Choláiste.

  7.—Every contract or agreement made between the Company or any trustee or agent thereof acting on its behalf, and any other person, which is in force immediately before the establishment day shall continue in force on and after that day and shall be construed and have effect as if the College were substituted therein for the Company or, as the case may be, its trustee or agent acting on its behalf, and shall be enforceable against the College.

  ACHT NA gCOLÁISTÍ TEICNIÚLA RÉIGIÚNACHA (LEASÚ), 1999

 661. #440380

  (2) Gach duine a bhí, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, fostaithe ag Coláiste Phádraig, Má Nuad agus a íocadh, i leith na fostaíochta sin, go páirteach ag Coláiste Phádraig agus go páirteach as airgead arna sholáthar ag an Oireachtas, fanfaidh sé nó sí, ar thosach feidhme na Coda seo, ina fhostaí nó ina fostaí ag Coláiste Phádraig ar dháta thosach feidhme na Coda seo ach féadfaidh sé nó sí ina dhiaidh sin, le comhaontú Choláiste Phádraig agus údarás ceannais na hollscoile, teacht chun bheith agus a bheith ina fhostaí nó ina fostaí d’Ollscoil na hÉireann, Má Nuad.

  (2) Every person who, immediately before the commencement of this Part, was employed by St. Patrick’s College, Maynooth and who was paid, in respect of that employment, partly by St. Patrick’s College and partly from moneys provided by the Oireachtas shall, on the commencement of this Part, remain as an employee of St. Patrick’s College on the date of commencement of this Part but may thereafter, with the agreement of St. Patrick’s College and the governing authority of the university, become and be an employee of the National University of Ireland, Maynooth.

  ACHT NA nOLLSCOILEANNA, 1997

 662. #446064

  (5B) Ní bheidh aon fhoráil dá dtagraítear i bhfo-alt (5C) ina ceangal ar an gcuideachta aon tráth tar éis an fógra a sheirbheáil faoin bhfo-alt seo agus roimh dheireadh na tréimhse ar lena linn a bheidh an chuideachta lena mbaineann faoi chosaint na cúirte más rud é, gurb é tuairim an scrúdaitheora maidir leis an bhforáil, dá gcuirfí i bhfeidhm í, gur dhócha go ndéanfadh sí dochar do mharthanas na cuideachta nó d’iomlán nó d’aon chuid dá gnóthas mar ghnóthas leantach agus go ndéanann sé fógra a sheirbheáil ar an bpáirtí nó ar na páirtithe eile sa chomhaontú ina bhfuil an fhoráil ar fógra é ina gcuirtear an tuairim sin in iúl don pháirtí nó do na páirtithe sin.

  (5B) A provision referred to in subsection (5C) shall not be binding on the company at any time after the service of the notice under this subsection and before the expiration of the period during which the company concerned is under the protection of the court if the examiner is of the opinion that the provision, were it to be enforced, would be likely to prejudice the survival of the company or the whole or any part of its undertaking as a going concern and he serves a notice on the other party or parties to the agreement in which the provision is contained informing him or them of that opinion.

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ) (UIMH. 2), 1999

 663. #450961

  (5) Faoi réir fho-alt (9), i gcás ina soláthraíonn duine inchánach a sheolann gnó sa Stát earraí dochorraithe do dhuine inchánach eile a sheolann gnó sa Stát in imthosca ina ndéanfaí an soláthar sin a dhíolmhú thairis sin mar gheall ar fho-alt (2), nó mar gheall ar alt 95(3) nó (7)(b), ansin, d’ainneoin na bhforálacha sin, tá cáin inmhuirearaithe ar an soláthar sin, ach sin sa chás amháin go ndearna an soláthraí agus an duine inchánach dá ndéantar an soláthar comhaontú i scríbhinn, tráth nach déanaí ná an 15ú lá den mhí tar éis na míosa ar lena linn a rinneadh an soláthar, chun a roghnú go mbeidh cáin inmhuirearaithe ar an soláthar sin (dá ngairtear “comhrogha cánachais” san Acht seo).

  (5) Subject to subsection (9), where a taxable person who carries on a business in the State supplies immovable goods to another taxable person who carries on a business in the State in circumstances where that supply would otherwise be exempted because of subsection (2), or section 95(3) or (7)(b), then, notwithstanding those provisions, tax is chargeable on that supply, but only if the supplier and the taxable person to whom the supply is made have, no later than the 15th day of the month after the month during which the supply occurred, entered into an agreement in writing to opt to have tax chargeable on that supply (in this Act referred to as a “joint option for taxation”).

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 664. #458788

  Le linn ullmhú a dhéanamh chun Iasacht a eisíoc, iarrfaidh an Coimisiún, seacht Lá Gnó (T-7) ar a laghad roimh an Dáta Eisíoca (“T”) (dhá Lá Gnó (T-2) i gcás na chéad eisíocaíochta), ar na hIasachtóirí Tiomanta a rannpháirtíocht a chur ar fáil ar an gcuntas dá dtagraítear in Airteagal 3 ar T faoi 11:00 a.m. (am na Bruiséile) i bhfoirm an Fhógra Theimpléadaigh Íostarraingthe in Iarscríbhinn 5 a ghabhann leis an gComhaontú seo.

  In preparation for the disbursement of a Loan, the Commission will call at least seven Business Days (T-7) before the Disbursement Date (“T”) (two Business Days (T-2) in the case of the first disbursement) on the Committed Lenders to make their participation available on the account referred to in Article 3 on T by 11:00 a.m. (Brussels time) in the form of the Template Drawdown Notice in Annex 5 to this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 665. #461795

  31.—Gach conradh nó comhaontú a rinneadh idir an t-iarBhord nó aon iontaobhaí nó gníomhaire dá chuid ag gníomhú thar a cheann, agus aon duine eile, agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe, leanfaidh sé de bheith i bhfeidhm ar an lá sin agus dá éis agus forléireofar é agus beidh éifeacht leis amhail is dá gcuirfí an Bord ann in ionad an iarBhoird nó, de réir mar a bheidh, a iontaobhaí nó a ghníomhaire ag gníomhú thar a cheann, agus beidh sé infhorfheidhmithe i gcoinne an Bhoird.

  31.—Every contract or agreement made between the former Board or any trustee or agent thereof acting on its behalf, and any other person, which is in force immediately before the establishment day shall continue in force on and after that day and shall be construed and have effect as if the Board were substituted therein for the former Board or, as the case may be, its trustee or agent acting on its behalf, and shall be enforceable against the Board.

  AN tACHT UM CHOMHAIRLE, 2000

 666. #462794

  I gcríocha aon Ard-Pháirtí Chonarthaigh lena mbaineann an Coinbhinsiún seo, déanfar dámhachtain eadrána a rinneadh de bhun comhaontaithe, pé acu le heasaontais atá ann nó a bheidh ann a bhaineann sé (dá ngairtear “comhaontú i leith eadrána” anseo feasta) atá faoi réim an Phrótacail um Chlásail Eadrána a osclaíodh sa Ghinéiv an 24ú Meán Fómhair, 1923, a aithint mar dhámhachtain cheangailteach agus í a chur i bhfeidhm de réir rialacha nós imeachta na críche ina dtéitear i muinín na dámhachtana, ar choinníoll gur i gcríoch ceann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha lena mbaineann an Coinbhinsiún seo a rinneadh an dámhachtain sin agus gur idir daoine atá faoi dhlínse ceann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha a rinneadh í.

  In the territories of any High Contracting Party to which the present Convention applies, an arbitral award made in pursuance of an agreement, whether relating to existing or future differences (hereinafter called “a submission to arbitration”) covered by the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923, shall be recognised as binding and shall be enforced in accordance with the rules of the procedure of the territory where the award is relied upon, provided that the said award has been made in a territory of one of the High Contracting Parties to which the present Convention applies and between persons who are subject to the jurisdiction of one of the High Contracting Parties.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 667. #462837

  Ar dhíospóid a theacht faoina mbráid i dtaobh conartha a rinneadh idir daoine lena mbaineann Airteagal 1 agus ina bhfuil comhaontú eadrána, pé acu le heasaontais atá nó a bheidh ann a bhaineann sé, ar comhaontú bailí é de bhua an airteagail sin agus ar féidir é a chur in éifeacht, déanfaidh binsí na bPáirtithe Conarthacha díospóid na bpáirtithe, ar cheachtar acu dá iarraidh sin, a chur faoi bhreith na n-eadránaithe.

  The tribunals of the Contracting Parties, on being seized of a dispute regarding a contract made between persons to whom Article 1 applies and including an arbitration agreement whether referring to present or future differences which is valid in virtue of the said article and capable of being carried into effect, shall refer the parties on the application of either of them to the decision of the arbitrators.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 668. #463013

  (a) Except as otherwise provided in this Agreement, transactions on the account of the Fund shall be limited to transactions for the purpose of supplying a member, on the initiative of such member, with special drawing rights or the currencies of other members from the general resources of the Fund, which shall be held in the General Resources Account, in exchange for the currency of the member desiring to make the purchase.

  (a) Except as otherwise provided in this Agreement, transactions on the account of the Fund shall be limited to transactions for the purpose of supplying a member, on the initiative of such member, with special drawing rights or the currencies of other members from the general resources of the Fund, which shall be held in the General Resources Account, in exchange for the currency of the member desiring to make the purchase.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 669. #463018

  (a) The Fund shall adopt policies on the use of its general resources, including policies on stand-by or similar arrangements, and may adopt special policies for special balance of payments problems, that will assist members to solve their balance of payments problems in a manner consistent with the provisions of this Agreement and that will establish adequate safeguards for the temporary use of the general resources of the Fund.

  (a) The Fund shall adopt policies on the use of its general resources, including policies on stand-by or similar arrangements, and may adopt special policies for special balance of payments problems, that will assist members to solve their balance of payments problems in a manner consistent with the provisions of this Agreement and that will establish adequate safeguards for the temporary use of the general resources of the Fund.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 670. #463367

  A member that has notified the Fund that it intends to avail itself of transitional arrangements under this provision may, notwithstanding the provisions of any other articles of this Agreement, maintain and adapt to changing circumstances the restrictions on payments and transfers for current international transactions that were in effect on the date on which it became a member.

  A member that has notified the Fund that it intends to avail itself of transitional arrangements under this provision may, notwithstanding the provisions of any other articles of this Agreement, maintain and adapt to changing circumstances the restrictions on payments and transfers for current international transactions that were in effect on the date on which it became a member.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 671. #463513

  (c) A question of interpretation of the provisions of this Agreement on matters pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department shall be submitted to the Executive Board pursuant to Article XXIX(a) only on the request of a participant.

  (c) A question of interpretation of the provisions of this Agreement on matters pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department shall be submitted to the Executive Board pursuant to Article XXIX(a) only on the request of a participant.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 672. #463914

  Subject to 4 below, each member that, as of September 19, 1997, is a participant in the Special Drawing Rights Department shall, on the 30th day following the effective date of the fourth amendment of this Agreement, receive an allocation of special drawing rights in an amount that will result in its net cumulative allocation of special drawing rights being equal to 29.315788813 percent of its quota as of September 19, 1997, provided that, for participants whose quotas have not been adjusted as proposed in Resolution No. 45-2 of the Board of Governors, calculations shall be made on the basis of the quotas proposed in that resolution.

  Subject to 4 below, each member that, as of September 19, 1997, is a participant in the Special Drawing Rights Department shall, on the 30th day following the effective date of the fourth amendment of this Agreement, receive an allocation of special drawing rights in an amount that will result in its net cumulative allocation of special drawing rights being equal to 29.315788813 percent of its quota as of September 19, 1997, provided that, for participants whose quotas have not been adjusted as proposed in Resolution No. 45-2 of the Board of Governors, calculations shall be made on the basis of the quotas proposed in that resolution.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 673. #463915

  2. (a) Subject to 4 below, each country that becomes a participant in the Special Drawing Rights Department after September 19, 1997 but within three months of the date of its membership in the Fund shall receive an allocation of special drawing rights in an amount calculated in accordance with (b) and (c) below on the 30th day following the later of: (i) the date on which the new member becomes a participant in the Special Drawing Rights Department, or (ii) the effective date of the fourth amendment of this Agreement.

  2. (a) Subject to 4 below, each country that becomes a participant in the Special Drawing Rights Department after September 19, 1997 but within three months of the date of its membership in the Fund shall receive an allocation of special drawing rights in an amount calculated in accordance with (b) and (c) below on the 30th day following the later of: (i) the date on which the new member becomes a participant in the Special Drawing Rights Department, or (ii) the effective date of the fourth amendment of this Agreement.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 674. #464484

  (a) na táillí (más ann) a bheidh le muirearú ag an duine a bheidh ag comhlíonadh feidhme de bhun an chomhaontaithe orthu siúd a gcomhlíonfar an fheidhm i ndáil leo nó ar an duine dar tugadh an fheidhm i dtosach,

  (a) the fees (if any) to be charged by the person performing a function in pursuance of the agreement on those in relation to whom the function is performed or on the person on whom the function was originally conferred,

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 675. #464488

  (4) Beidh aon fheidhm a thabharfar do dhuine le comhaontú faoin alt seo inchomhlíonta ag an duine ina ainm nó ina hainm féin ach sin faoi réir mhaoirseacht ghinearálta agus rialú ginearálta an duine dar tugadh an fheidhm i dtosach.

  (4) A function conferred on a person by an agreement under this section shall be performable by the person in his or her own name but subject to the general superintendence and control of the person on whom the function was originally conferred.

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 676. #467197

  (a) go ndearna an duine, faoi aon chomhaontú, comhshocraíocht nó comhthuiscint, cibé acu a rinneadh é nó í nó a gabhadh ann nó inti ar nó roimh an 6ú lá d’Aibreán, 1999, nó dá éis, ceart a fheidhmiú, cibé acu go díreach nó trí ainmnitheach nó trí dhuine eile a bheidh ag gníomhú thar ceann an duine, chun dáiltí a fháil ón gcuideachta neamhchónaitheach in ionad dáiltí iomchuí a fháil ó chuideachta a chónaíonn sa Stát (dá ngairtear ‘an chuideachta chónaitheach’ san alt seo), agus

  (a) the person has, under any agreement, arrangement or understanding, whether made or entered into on, before or after the 6th day of April, 1999, exercised a right, whether directly or through a nominee or other person acting on behalf of the person, to receive distributions from the non-resident company instead of receiving relevant distributions from a company resident in the State (in this section referred to as ‘the resident company’), and

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 677. #468537

  (b) ní fholaíonn sé an chuid sin den trádáil arb éard í oibríochtaí leathnúcháin ar tosaíodh ar iad a sheoladh an 23ú lá d’Iúil, 1998, nó dá éis, seachas cibé cuid de na hoibríochtaí sin a thiocfadh faoi réim théarmaí an chomhaontaithe deontais iomchuí;",

  (b) does not include such part of the trade as consists of expansion operations which commenced to be carried on on or after the 23rd day of July, 1998, other than such of those operations as would fall within the terms of the relevant grant agreement;",

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 678. #480437

  (ii) in ionad an aistrithe talún dá dtagraítear i bhfomhír (i), go ndéanfar tithe de cibé líon agus de cibé tuairisc a shonrófar sa chomhaontú a thógáil agus iad a aistriú, ar iad a chríochnú, chuig an údarás pleanála nó chuig daoine a ainmneoidh an t-údarás de réir na Coda seo, ar phraghas a chinnfear ar bhonn na nithe seo a leanas—

  (ii) instead of the transfer of land referred to in subparagraph (i), the building and transfer, on completion, to the planning authority, or to persons nominated by the authority in accordance with this Part, of houses of such number and description as may be specified in the agreement at a price determined on the basis of—

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 679. #480490

  (12) (a) I gcás ina measfaidh an t-údarás pleanála, nó ina measfaidh an Bord ar achomharc, mar gheall ar mhéid, ar chruth nó ar ghné eile an láithreáin, nach bhfuil comhaontú faoi fho-alt (3) praiticiúil, féadfaidh an t-údarás pleanála, nó féadfaidh an Bord ar achomharc, a cheangal, mar choinníoll le deonú ceada de réir alt 34, go n-íocfar leis an údarás pleanála méid ar comhluach le haistriú talún chuig an údarás faoi mhír (a) d’fho-alt (3).

  (12) (a) Where for reasons of the size, shape or other attribute of the site, the planning authority, or the Board on appeal, considers that an agreement under subsection (3) is not practical, the planning authority, or the Board on appeal, may as a condition of a grant of permission in accordance with section 34 require the payment to the planning authority of an amount equivalent in value to a transfer of land to the authority under paragraph (a) of subsection (3).

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 680. #482912

  (i) go ndéanfar tithe de cibé líon agus de cibé tuairisc a shonrófar sa chomhaontú a thógáil ar an talamh atá faoi réir an iarratais ar chead agus, ar iad a chríochnú, go ndéanfar iad a aistriú chuig úinéireacht an údaráis pleanála nó chuig úinéireacht daoine a ainmneoidh an t-údarás de réir na Coda seo,

  (i) the building and transfer, on completion, to the ownership of the planning authority, or to the ownership of persons nominated by the authority in accordance with this Part, of houses on the land which is subject to the application for permission of such number and description as may be specified in the agreement,

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ), 2002

 681. #494930

  (2) Féadfaidh an tAire ráthaíocht a thabhairt, i cibé foirm agus ar cibé modh agus ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis nó léi, go ndéanfar príomhshuim aon airgid, arna airleacan ag an mBanc Ceannais, mar ghníomhaire don Aire, faoi théarmaí an Chomhaontaithe, agus aon ús ar an gcéanna, nó iad araon, a íoc leis an mBanc Ceannais.

  (2) The Minister may guarantee, in such form and manner and on such terms and conditions as he or she thinks fit, either or both the payment to the Central Bank of the principal of and any interest on, any money advanced by the Central Bank, as agent of the Minister, under the terms of the Agreement.

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 682. #498977

  (4B) Maidir le haon mhéid, arna íoc as sócmhainní cuideachta cáilithí faoi chomhaontúbrabaigh, a bhraitheann ar thorthaí ghnó na cuideachta sin nó aon chuid den ghnó sin, dá mba rud é nach ndéanfaí é a asbhaint le linn brabúis nó gnóchain na cuideachta sin a ríomh dá ndéileálfaí leis an méid sin, chun críocha uile na nAchtanna Cánach, seachas fo-alt (2) d’alt 246, mar íocaíocht úis, i leith urrús de chuid na cuideachta seachas ionstraimí sonraithe, a bhí ag brath ar thorthaí ghnó na cuideachta, ansin ní dhéanfar an méid sin a asbhaint amhlaidh.”.

  (4B) Where any amount, paid out of the assets of a qualifying company under a return agreement, that is dependent on the results of that company’s business or any part of that business, would not be deducted in computing profits or gains of that company if that amount were to be treated, for all the purposes of the Tax Acts, other than subsection (2) of section 246, as a payment of interest, in respect of securities of the company other than specified instruments, that was dependent on the results of the company’s business, then that amount shall not be so deducted.’’.

  AN tACHT AIRGEADAIS, 2011

 683. #500695

  Ar bhonn na dtreoirlínte sin, déanfaidh na heagraíochtaí comhpháirtíochta i ngach PEN comhaontú eatarthu féin i leith bhainistiú agus úsáid na maoine intleachtúla, lena shaineofar, go háirithe, an bealach a gcuirfear rannchuidiú na n-eagraíochtaí comhpháirtíochta éagsúla san áireamh.

  On the basis of these guidelines, the partner organisations of each KIC shall conclude among themselves an agreement on the management and use of intellectual property which shall define, in particular, how the contributions of the various partner organisations, including SMEs, will be taken into account.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 684. #503411

  Aon díospóid idir an comhlacht inniúil agus an sealbhóir nó aon éileamh ó pháirtí amháin i gcoinne an pháirtí eile, ar díospóid í nó ar éileamh é atá bunaithe ar an gconradh seo agus nach mbeidh réitithe trí chomhshocrú cairdiúil idir na páirtithe, beidh an díospóid nó an t-éileamh sin faoi réir an dlí infheidhme arna chinneadh i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha (an Róimh I) [2] agus le Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí neamhchonarthacha (an Róimh II) [3].

  Any dispute between the competent body and the holder or any claim by one party against the other based on this contract which has not been settled by amicable agreement between the contracting parties, shall be subject to the applicable law determined in accordance with Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I) [2] and Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II [3]).

  Rialachán (CE) Uimh. 66/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le hÉicilipéad an AE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 685. #505154

  Maidir le Lichtinstéin, is ionann an Rialachán seo, a mhéid a bhaineann sé le SIS II agus le VIS, agus forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin don Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le cur chun feidhme, le cur i bhfeidhm agus le forbairt acquis Schengen [27] a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, pointe B agus pointe G de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [28].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes, insofar as it relates to SIS II and VIS, a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [27] which fall within the area referred to in Article 1, points A, B and G of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [28].

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 686. #505600

  Maidir le Lichtinstéin, is ionann an Rialachán seo agus forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis an gcomhlachas atá ag Cónaidhm na hEilvéise le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen [13], a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, pointe B agus pointe G de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhcheangal le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [14].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [13] which fall within the area referred to in Article 1, points A, B and G of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [14].

  Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 687. #505763

  Ar bhonn comhaontaithe shamplaigh arna tharraingt suas ag an nGníomhaireacht, comhaontóidh Ballstát an chláraithe agus an Ghníomhaireacht maidir leis na modúlachtaí lena n-áirítear na tréimhsí a mbeidh lánfháil ag an nGníomhaireacht ar na sócmhainní atá faoi chomhúinéireacht, chomh maith le téarmaí úsáide an trealaimh.

  On the basis of a model agreement drawn up by the Agency, the Member State of registration and the Agency shall agree on modalities ensuring the periods of full availability of the co-owned assets for the Agency, as well as on the terms of use of the equipment.

  Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 688. #509078

  De bhua Chinneadh 2001/76/CE ón gComhairle an 22 Nollaig 2000 lena n-ionadaítear Cinneadh an 4 Aibreán 1978 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil [2] agus de bhua Chinneadh 2001/77/CE ón gComhairle an 22 Nollaig 2000 maidir le prionsabail creat-chomhaontaithe um maoiniú tionscadal a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil [3], tá feidhm san Aontas ag na treoirlínte atá sa Socrú agus ag na rialacha sonracha um maoiniú tionscadal.

  By virtue of Council Decision 2001/76/EC of 22 December 2000 replacing the Decision of 4 April 1978 on the application of certain guidelines in the field of officially supported export credits [2] and Council Decision 2001/77/EC of 22 December 2000 on the application of principles of a framework agreement on project finance in the field of officially supported export credits [3], the guidelines contained in the Arrangement and the specific rules for project finance apply in the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle

 689. #510988

  Go dtí go mbeidh na nósanna imeachta a bhfuil gá leo chun go dtiocfadh sé i bhfeidhm curtha i gcrích, rinneadh Comhaontú Eatramhach maidir le trádáil agus ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile [4], a shíniú agus a thabhairt i gcrích [5], agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Iúil 2008.

  Pending the completion of the procedures necessary for its entry into force, an Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part [4], was signed and concluded [5] and entered into force on 1 July 2008.

  Rialachán (AE) Uimh. 1336/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle lena dtugtar isteach bearta eisceachtúla trádála do thíortha agus do chríocha atá rannpháirteach i bpróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh nó atá nasctha leis an bpróiseas sin

 690. #510990

  Go dtí go mbeidh na nósanna imeachta a bhfuil gá leo chun go dtiocfadh sé i bhfeidhm curtha i gcrích, rinneadh Comhaontú Eatramhach maidir le trádáil agus ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt, agus Poblacht na Seirbia, den pháirt eile [6], a shíniú agus a thabhairt i gcrích [7], agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Feabhra 2010.

  Pending the completion of the procedures necessary for its entry into force, an Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part [6], was signed and concluded [7] and entered into force on 1 February 2010.

  Rialachán (AE) Uimh. 1336/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle lena dtugtar isteach bearta eisceachtúla trádála do thíortha agus do chríocha atá rannpháirteach i bpróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh nó atá nasctha leis an bpróiseas sin

 691. #511771

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le cur chun feidhme, le cur i bhfeidhm agus le forbairt acquis Schengen [7], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [8].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [7] which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [8].

  Rialachán (AE) Uimh. 1342/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1931/2006 maidir le oblast Kaliningrad agus ceantair riaracháin Pholannacha áirithe a áireamh sa limistéar teorann incháilithe

 692. #511834

  Chun a áirithiú go leanfaidh an tAontas de bheith ag comhlíonadh a oibleagáidí faoi Chomhaontú CGIM, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean don Choimisiún i ndáil le leasuithe a chur chun feidhme i ndlí Aontais, ar leasuithe iad atá tar éis teacht chun bheith ina gceangal ar an Aontas is leasuithe ar bhearta reatha CGIM ar bearta iad atá curtha chun feidhme cheana féin i ndlí Aontais agus a bhaineann le faisnéis ar toise íosta mogalra sa Mhuir Dhubh a sholáthar do Rúnaí Feidhmiúcháin CGIM;

  In order to ensure that the Union continues to fulfil its obligations under the GFCM Agreement, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of the implementation in Union law of amendments, which have become binding on the Union, to existing GFCM measures which have already been implemented in Union law, as regards the provision to the Executive Secretary of the GFCM of information on minimum mesh size in the Black Sea;

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 693. #513643

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [7], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe B d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [8].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [7] which fall within the area referred to in Article 1, point B of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [8].

  Rialachán (AE) Uimh. 154/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 694. #515867

  D’éagmais comhaontaithe maidir le staidéir ar veirteabraigh a chomhroinnt idir úinéir na sonraí agus an t-iarratasóir ionchasach, ba cheart don Ghníomhaireacht a cheadú don iarratasóir ionchasach úsáid a bhaint as na staidéir sin gan dochar d’aon chinneadh maidir le cúiteamh arna dhéanamh ag na cúirteanna náisiúnta.

  In the absence of an agreement on sharing of studies on vertebrates between the data owner and the prospective applicant, the Agency should allow the use of the studies by the prospective applicant without prejudice to any decision on compensation made by national courts.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 695. #517909

  (1) Maidir leis an gComhaontú um chomhpháirtíocht agus comhar lena mbunaítear comhpháirtíocht idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Cónaidhm na Rúise, den pháirt eile [2] ("CCC"), tháinig sé i bhfeidhm an 1 Nollaig 1997.

  (1) The Agreement on partnership and cooperation establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Russian Federation, of the other part [2] ("the PCA"), entered into force on 1 December 1997.

  Rialachán (AE) Uimh. 529/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1342/2007 ón gComhairle maidir le srianta áirithe ar allmhairí táirgí áirithe cruach ó Chónaidhm na Rúise a riar

 696. #518155

  Le foilsiú na tairisceana tagartha, níor cheart go gcuirfí cosc ar chaibidlíocht tráchtála idir an cuardaitheoir rochtana agus an soláthraí rochtana i ndáil le leibhéal praghais an chomhaontaithe deiridh ar fhánaíocht mhórdhíola nó i ndáil le seirbhísí breise rochtana ar fhánaíocht mhórdhíola a théann thar na seirbhísí is gá le haghaidh rochtana dírí ar fhánaíocht mhórdhíola agus rochtana ar fhánaíocht mhórdhíola lena hathdhíol.

  The publication of the reference offer should not prevent commercial negotiations between access seeker and access provider on the price level of the final wholesale agreement or on additional wholesale access services that go beyond those necessary for direct wholesale roaming access and wholesale roaming resale access.

  Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 697. #521200

  1. Déanfar diúscairt maoine tráth báis seachas comhaontú maidir le comharbas a rialú, i ndáil le hinghlacthacht agus le bailíocht shubstainteach na diúscartha, leis an dlí a bhféadfadh, faoin Rialachán seo, feidhm a bheith aige maidir le comharbas an duine, agus an diúscairt déanta aige, dá bhfaigheadh sé bás ar an lá a ndearnadh an diúscairt.

  1. A disposition of property upon death other than an agreement as to succession shall be governed, as regards its admissibility and substantive validity, by the law which, under this Regulation, would have been applicable to the succession of the person who made the disposition if he had died on the day on which the disposition was made.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 698. #521746

  2e. I dteannta na gceanglas um thuairisciú a leagtar amach i bpointe 49 den Chomhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 maidir le smacht buiséadach agus le bainistíocht fhónta airgeadais, agus gan dochar d’aon cheanglais rialála eile um thuairisciú, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle gach sé mhí le linn na treoirthréimhse maidir le feidhmíocht na hionstraime um chomhroinnt riosca i gcomhair bannaí tionscadail, lena n-áirítear téarmaí airgeadais agus láithriú aon bhannaí tionscadail a bheidh eisithe.";

  2e. In addition to the reporting requirements set out in point 49 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management, and without prejudice to any other regulatory reporting requirements, the Commission shall report to the European Parliament and the Council every six months during the pilot phase on the performance of the risk-sharing instrument for project bonds, including the financial terms and placement of any project bonds issued.";

  Rialachán (AE) Uimh. 670/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2012 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE lena mbunaítear Clár Réime Iomaíochais agus Nuálaíochta (2007-2013) agus Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

 699. #521818

  I dteannta na gceanglas um thuairisciú a leagtar amach i bpointe 49 den Chomhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 maidir le smacht buiséadach agus le bainistíocht fhónta airgeadais, agus gan dochar d’aon cheanglais rialála eile um thuairisciú, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle gach sé mhí le linn na treoirthréimhse maidir le feidhmíocht na hionstraime um chomhroinnt riosca, lena n-áirítear téarmaí airgeadais agus láithriú aon bhannaí tionscadail a bheidh eisithe.

  In addition to the reporting requirements set out in point 49 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management, and without prejudice to any other regulatory reporting requirements, the Commission shall report to the European Parliament and the Council every six months during the pilot phase on the performance of the risk-sharing instrument, including the financial terms and placement of any project bonds issued.

  Rialachán (AE) Uimh. 670/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2012 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE lena mbunaítear Clár Réime Iomaíochais agus Nuálaíochta (2007-2013) agus Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

 700. #533084

  Mar shampla, chinn painéal Chomhlacht um Réiteach Díospóide na hEagraíochta Domhanda Trádála i ndíospóid DS405 "an tAontas Eorpach — Bearta Frithdhumpála maidir le Coisbhearta Áirithe ón tSín" [4] (tuarascáil a glacadh an 22 Feabhra 2012) nár shuigh an tSín gur ghníomhaigh an tAontas ar bhealach nach raibh comhsheasmhach le hAirteagal 2.4 ná le hAirteagal 6.10.2 den Chomhaontas Frithdhumpála, Mír 15(a)(ii) de Phrótacal Aontachas na Síne, agus Mír 151(e) agus (f) de Thuarascáil Meithle faoi Aontachas na Síne, tríd an gcaoi ar mhainnigh sé na hiarratais ar chóir gheilleagair mhargaidh a rinne táirgeoirí onnmhairiúcháin comhoibríocha Síneacha nár áiríodh sa sampla le haghaidh an imscrúdaithe bhunaidh, a chur isteach.

  For example, the panel of the Dispute Settlement Body of the World Trade Organisation in the dispute DS405 "European Union — Anti-Dumping Measures on Certain Footwear from China" [4] (report adopted on 22 February 2012) found that China did not establish that the Union acted inconsistently with Articles 2.4 and 6.10.2 of the Anti-dumping Agreement, paragraph 15(a)(ii) of China’s Accession Protocol, and paragraph 151(e) and (f) of China’s Accession Working Party Report, by failing to examine the market economy treatment applications of the cooperating Chinese exporting producers that were not part of the sample for the original investigation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1168/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009 ón gComhairle maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach comhaltaí den Chomhphobal Eorpach iad

 701. #533148

  Ar an lámh eile, i gcás ina mbeidh sé cinntithe ag cúirt de chuid Ballstáit, agus í ag feidhmiú dlínse faoin Rialachán seo nó faoin dlí náisiúnta, go bhfuil comhaontú eadrána ar neamhní, neamhoibríoch nó nach féidir é a fheidhmiú, níor cheart go gcuirfeadh sé sin bac ar bhreithiúnas na cúirte sin maidir le substaint an ábhair ó bheith aitheanta nó, de réir mar a bheidh, ó bheith forghníomhaithe i gcomhréir leis an Rialachán seo.

  On the other hand, where a court of a Member State, exercising jurisdiction under this Regulation or under national law, has determined that an arbitration agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed, this should not preclude that court’s judgment on the substance of the matter from being recognised or, as the case may be, enforced in accordance with this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 702. #533214

  I gcomhréir le hAirteagal 1 agus le hAirteagal 2 de Phrótacal Uimh. 22 maidir le seasamh na Danmhairge, atá i gceangal le CAE agus le CFAE, níl an Danmhairg rannpháirteach i nglacadh an Rialacháin seo agus níl an Rialachán seo ina cheangal ar an Danmhairg ná níl sí faoi réir a chur i bhfeidhm, gan dochar don fhéidearthacht atá ag an Danmhairg leasuithe ar Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 a chur i bhfeidhm de bhun Airteagal 3 de Chomhaontú an 19 Deireadh Fómhair 2005 idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála [13].

  In accordance with Articles 1 and 2 of Protocol No 22 on the position of Denmark annexed to the TEU and to the TFEU, Denmark is not taking part in the adoption of this Regulation and is not bound by it or subject to its application, without prejudice to the possibility for Denmark of applying the amendments to Regulation (EC) No 44/2001 pursuant to Article 3 of the Agreement of 19 October 2005 between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [13],

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 703. #534275

  Áireofar leis an gcomhar sin malartuithe rialta barúlacha maidir le feidhmiú an chomhaontaithe oibre agus go háirithe maidir le saincheist na dtáillí athnuachana agus an tionchar atá acu ar bhuiséad Eagraíocht Eorpach na bPaitinní.

  This cooperation shall include regular exchanges of views on the functioning of the working agreement and, in particular, on the issue of renewal fees and their impact on the budget of the European Patent Organisation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 704. #563212

  De réir mar a fhoráiltear i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 ("Unclos") agus i gComhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mórimirceach an 4 Lúnasa 1995 ("UNFSA") a chur chun feidhme, chun stoic éisc áirithe chomhroinnte, stoic éisc traslimistéir áirithe agus stoic éisc mhórimirceacha áirithe a bhainistiú teastaíonn comhar gach tíre a bhfuil an stoc ina huiscí (na Stáit chósta) agus na tíortha a saothraíonn a gcabhlaigh an stoc sin (na Stáit iascaireachta).

  As provided in the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 ("UNCLOS") and in the United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks of 4 August 1995 ("UNFSA"), the management of certain shared, straddling and highly migratory fish stocks requires the cooperation of all the countries in whose waters the stock occurs (the coastal States) and the countries whose fleets exploit that stock (the fishing States).

  Rialachán (AE) Uimh. 1026/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le bearta áirithe d’fhonn stoic éisc a chaomhnú i ndáil le tíortha a cheadaíonn iascaireacht neamh-inbhuanaithe

 705. #563421

  Leis an gcaidreamh idir an tAontas Eorpach (dá ngairtear "an tAontas" anseo feasta) agus Poblacht Ioslamach na Pacastáine (dá ngairtear "an Phacastáin" anseo feasta) cuirtear leis an gComhaontú um Chomhar a tháinig i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2004 [2].

  The relationship between the European Union (hereinafter referred to as "the Union") and the Islamic Republic of Pakistan (hereinafter referred to as "Pakistan") builds on the Cooperation Agreement which entered into force on 1 September 2004 [2].

  Rialachán (AE) Uimh. 1029/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena dtugtar isteach fabhair thrádála uathrialacha phráinneacha don Phacastáin

 706. #563846

  Le Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [3], cuirtear an clár Energy Star chun feidhme san Aontas ar bhonn an Chomhaontaithe idir Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Comhphobal Eorpach maidir leis an gcomhordú ar chláir um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige [4].

  Regulation (EC) No 106/2008 of the European Parliament and of the Council [3] implements the Energy Star programme in the Union on the basis of the Agreement between the Government of the United States of America and the European Community on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment [4].

  Rialachán (AE) Uimh. 174/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 707. #563873

  Gan dochar d’aon rialacha de chuid an Aontais maidir le measúnú ar chomhréireacht agus maidir le marcáil ar chomhréireacht agus/nó d’aon chomhaontú idirnáisiúnta idir an tAontas agus tríú tíortha i ndáil le rochtain ar mhargadh an Aontais, féadfaidh an Coimisiún nó na Ballstáit tástáil a dhéanamh ar tháirgí a chumhdaítear leis an Rialachán seo a chuirfear ar mhargadh an Aontais lena dheimhniú go mbeidh ceanglais an Rialacháin seo á gcomhlíonadh acu.";

  Without prejudice to any Union rules on conformity assessment and conformity marking and/or to any international agreement concluded between the Union and third countries as regards access to the Union market, products covered by this Regulation which are placed on the Union market may be tested by the Commission or Member States in order to verify their compliance with the requirements of this Regulation.";

  Rialachán (AE) Uimh. 174/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 708. #566879

  Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

  Regulation (EU) No 20/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other

  Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 709. #567534

  Déanfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF), i gcás inarb iomchuí, seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair ar oibreoirí eacnamaíocha a mbaineann an cistiú seo leo, go díreach nó go hindíreach, i gcomhréir leis na nósanna imeachta atá leagtha síos i Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanann an Coimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne calaoise agus míréireachtaí eile [10], d’fhonn a aimsiú an raibh calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach i gceist a dhéanfadh difear do leasanna airgeadais an Aontais i ndáil le comhaontú deontais nó cinneadh faoi dheontas nó conradh atá maoinithe de bhun an Rialacháin seo.

  The European Anti-Fraud Office (OLAF) shall, where appropriate, carry out on-the-spot checks and inspections of economic operators concerned directly or indirectly by such funding in accordance with the procedures laid down in Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities’ financial interests against fraud and other irregularities [10], with a view to establishing whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement, grant decision or contract funded pursuant to this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir leis an gclár staidrimh Eorpach 2013-17 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis

 710. #582035

  Nuair a áirítear an rún ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Meán Fómhair 2011 maidir le cur chuige cuimsitheach i ndáil le hastaíochtaí antrapaigineacha neamh-CO2 a bhaineann leis an aeráid agus chomh luath agus a bhíonn comhaontú ann faoin UNFCCC chun treoracha IPCC atá foilsithe cheana a úsáid maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí de charbón dubh, ba cheart don Choimisiún anailís a dhéanamh ar na himpleachtaí a d’fhéadfadh bheith ann do bheartais agus do bhearta agus, más ábhartha, Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú.

  Taking into consideration the European Parliament resolution of 14 September 2011 on a comprehensive approach to non-CO2 climate-relevant anthropogenic emissions and once there is agreement under the UNFCCC to use agreed and published IPCC guidelines on monitoring and reporting of black carbon emissions, the Commission should analyse the implications for policies and measures and, if appropriate, amend Annex I to this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 711. #591250

  Déanfar tagairt sa tuarascáil sin d’aon teagmhais iomchuí a bhaineann le cógas atá faoi bhealach trasna críche custaim an Aontais a d’fhéadfadh tarlú faoin Rialachán seo, lena n-áirítear measúnú ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith aige ar ghealltanais an Aontais maidir le rochtain ar chógas faoin "Dearbhú maidir le Comhaontú TRIPS agus Sláinte Phoiblí" a ghlac Comhdháil Airí na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) in Doha an 14 Samhain 2001, agus na bearta a thógfar chun aghaidh a thabhairt ar aon chás ina gcruthófar éifeachtaí diúltacha i dtaca leis sin.

  That report shall refer to any relevant incidents concerning medicines in transit across the customs territory of the Union that might occur under this Regulation, including an assessment of its potential impact on the Union commitments on access to medicines under the "Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health" adopted by the Doha WTO Ministerial Conference on 14 November 2001, and the measures taken to address any situation creating adverse effects in that regard.

  Rialachán (AE) Uimh. 608/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir leis an bhforghníomhú a dhéanann údaráis chustaim ar chearta maoine intleachtúla agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1383/2003 ón gComhairle

 712. #591304

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen laistigh de bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme [16], a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle [17].

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [16] which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU [17].

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 713. #591572

  Ina theannta sin, d'fhonn sreafaí tráchta iarnróid na dtraenacha paisinéirí ardluais a éascú, féadfaidh na Ballstáit a bheidh ar chúrsa taistil na dtraenacha sin ó thríú tíortha a chinneadh freisin, i gcomhaontú leis na tríú tíortha lena mbaineann agus na prionsabail a leagtar amach i bpointe 1.1.4. á n-urramú acu, seiceálacha ar dhul isteach a dhéanamh ar dhaoine i dtraenacha ó thríú tíortha ar cheann ar bith de na bealaí seo a leanas:

  In addition, in order to facilitate rail traffic flows of high-speed passenger trains, the Member States on the itinerary of these trains from third countries may also decide, by common agreement with third countries concerned respecting the principles set out in point 1.1.4., to carry out entry checks on persons on trains from third countries in either one of the following ways:

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 714. #594359

  I gcás nach dtagann na húdaráis rialála náisiúnta lena mbaineann ar chomhaontú maidir leis an iarraidh ar infheistíocht laistigh de shé mhí ón dáta ar a bhfaigheann an t-údarás rialála náisiúnta deiridh lena mbaineann an iarraidh dheiridh, cuirfidh siad sin in iúl don Ghníomhaireacht gan mhoill.

  Where the national regulatory authorities concerned have not reached an agreement on the investment request within six months of the date on which the request was received by the last of the national regulatory authorities concerned, they shall inform the Agency without delay.

  Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 715. #596586

  Sna rúin bhliantúla ar iascach inbhuanaithe arna n-eisiúint ag Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe ó 2007 i leith, i mBeartas Domhanda 2008 an IUCN i gcoinne teascadh eití siorca agus i gcruinniú 2010 na Comhdhála Athbhreithnithe ar an gComhaontú maidir le Stoic Éisc uile, iarradh ar náisiúin bearta a ghlacadh lena gceanglófar go gcuirfear gach siorc i dtír agus na heití orthu ó nádúr.

  The annual resolutions on sustainable fisheries issued by the United Nations General Assembly since 2007, the 2008 IUCN Global Policy against shark finning and the 2010 Meeting of the Fish Stocks Agreement Review Conference have all called on nations to take measures requiring that all sharks are landed with their fins naturally attached to their bodies.

  Rialachán (AE) Uimh. 605/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1185/2003 maidir le heití a bhaint de shiorcanna ar bord soithí

 716. #597482

  D’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile lena ndéantar dochar do leasanna airgeadais an Aontais i dtaca le comhaontú deontais nó le cinneadh nó conradh a bhaineann le maoiniú ón Aontas, féadfaidh an Oifig, i gcomhréir leis na forálacha agus na nósanna imeachta atá leagtha síos i Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96, seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanamh ar oibreoirí eacnamaíocha.

  With a view to establishing whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement or decision or a contract concerning Union funding, the Office may, in accordance with the provisions and procedures laid down by Regulation (Euratom, EC) No 2185/96, conduct on-the-spot checks and inspections on economic operators.