Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

agreement

amend

349 toradh in 190 doiciméad

 1. #1105451

  (b) Má tharlaíonn, maidir le measúnacht lena mbaineann an fo-alt seo go ndéanfaidh an cigire cánach nó an t-oifigeach eile sin adúradh agus an t-achomharcóir comhaontú, i scríbhinn nó ar shlí eile, go seasfaidh an mheasúnacht, go leasófar ar mhodh áirithe í nó go n-urscaoilfear nó go gcealófar í, tabharfaidh an cigire nó an t-oifigeach eile éifeacht don chomhaontú agus, ansin, más é a bheidh sa chomhaontú go seasfaidh an mheasúnacht nó go leasófar í, beidh an fheidhm agus an éifeacht chéanna ag an measúnacht nó ag an measúnacht leasaithe, de réir mar bheidh, a bheadh aici dá mba mheasúnacht í nár tugadh aon fhógra achomhairc ina taobh.

  ( b ) Where, in relation to an assessment to which this subsection applies, the Inspector of taxes or such other officer as aforesaid and the appellant come to an agreement, whether in writing or otherwise, that the assessment is to stand good, is to be amended in a particular manner or is to be discharged or cancelled, the inspector or other officer shall give effect to the agreement and thereupon, if the agreement is that the assessment is to stand good or is to be amended, the assessment or the amended assessment, as the case may be, shall have the same force and effect as if it were an assessment in respect of which no notice of appeal had been given.

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 2. #1227917

  (b) Má tharlaíonn, maidir le measúnacht lena mbaineann an fo-alt seo, go ndéanfaidh an cigire nó an t-oifigeach eile sin a dúradh agus an t-achomharcóir comhaontú, i scríbhinn nó ar shlí eile, go seasfaidh an mheasúnacht, go leasófar ar mhodh áirithe í nó go n-urscaoilfear nó go gcealófar í, tabharfaidh an cigire nó an t-oifigeach eile éifeacht don chomhaontú agus, ansin, más é a bheidh sa chomhaontú go seasfaidh an mheasúnacht nó go leasófar í, beidh an fheidhm agus an éifeacht chéanna ag an measúnacht nó ag an measúnacht leasaithe, de réir mar a bheidh, a bheadh aici dá mba mheasúnacht í nár tugadh aon fhógra achomhairc ina taobh.

  ( b ) Where, in relation to an assessment to which this subsection applies, the inspector or other officer and the appellant come to an agreement, whether in writing or otherwise, that the assessment is to stand good, is to be amended in a particular manner or is to be discharged or cancelled, the inspector or other officer shall give effect to the agreement and thereupon, if the agreement is that the assessment is to stand good or is to be amended, the assessment or the amended assessment, as the case may be, shall have the same force and effect as if it were an assessment in respect of which no notice of appeal had been given.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 3. #795098

  —Déanfar gach tagairt in alt 2 den Acht um Bunreacht Shaorstáit Éireann, 1922 (Uimh. 1 de 1922) , do Chonnra 1921 (dá ngairmtear an Connra Sceidealta san alt san) do léiriú agus beidh éifeacht aici mar thagairt don Chonnra san 1921 mar a leasuítear é leis an gCó-aontú atá sa Sceideal a ghabhann leis an Acht so, agus dá réir sin déanfar gach tagairt sa Bhunreacht don Chonnra Sceidealta do léiriú mar thagairt don Chonnra san 1921 mar a leasuítear leis an gCó-aontú san é.

  —All reference in section 2 of the Constitution of the Irish Free State (Saorstat Eireann) Act, 1922 (No. 1 of 1922) to the Treaty of 1921 (in that section referred to as the Scheduled Treaty) shall be construed and have effect as references to the said Treaty of 1921 as amended by the Agreement set forth in the Schedule to this Act and accordingly all references in the Constitution to the Scheduled Treaty shall be construed as references to the said Treaty of 1921 as amended by the said Agreement.

  Uimhir 40 de 1925: ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ LEASATHACH), 1925

 4. #298857

  Maidir le Treoir 2003/87/CE, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún na forálacha is gá a ghlacadh chun Airteagal 11b(5) a chur chun feidhme, treoirlínte a ghlacadh maidir le faireachán agus tuairisciú ar astaíochtaí, Rialachán a ghlacadh maidir le córas caighdeánaithe agus daingnithe clárlann atá lena n-áirítear forálacha maidir le húsáid agus sainaithint CERanna agus ERUanna i scéim an Chomhphobail agus maidir le faireachán ar leibhéal na húsáide sin, Iarscríbhinn III a leasú mar atá leagtha síos in Airteagal 22, áireamh gníomhaíochtaí agus gás ceaptha teasa nach liostaítear in Iarscríbhinn I a fhormheas, aon fhorálacha is gá i ndáil le haitheantas frithpháirteach do lamháltais faoi chomhaontuithe le tríú tíortha a dhréachtú, agus modhanna caighdeánaithe nó inghlactha le haghaidh faireacháin ar astaíochtaí gás ceaptha teasa eile a ghlacadh.

  As regards Directive 2003/87/EC, the Commission should be empowered to adopt provisions necessary for the implementation of Article 11b(5), to adopt guidelines for the monitoring and reporting of emissions, to adopt a Regulation for a standardised and secured system of registries including provisions concerning the use and identification of CERs and ERUs in the Community scheme and the monitoring of the level of such use, to amend Annex III as laid down in Article 22, to approve inclusion of activities and greenhouse gases not listed in Annex I, to draw up any necessary provisions relating to the mutual recognition of allowances under agreements with third countries, and to adopt standardised or accepted methods for monitoring of emissions of other greenhouse gases.

  Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú

 5. #349752

  Maidir le comhaontuithe le tríú tíortha ar shaincheisteanna a bhaineann le ceartas sibhialta a thagann faoi inniúlacht eisiach an Chomhphobail, ba cheart nós imeachta comhtháite agus trédhearcach a bhunú chun údarú a thabhairt do Bhallstát comhaontú atá ann cheana féin a leasú nó comhaontú nua a chaibidil agus a thabhairt i gcrích, go háirithe i gcás nár thug an Comhphobal féin le fios go bhfuil sé beartaithe aige a inniúlacht sheachtrach a fheidhmiú ar mhaithe le comhaontú a thabhairt i gcrích trí shainordú caibidilíochta atá ann cheana féin nó trí shainordú caibidilíochta a bhfuil sé i gceist é a úsáid.

  With regard to agreements with third countries on specific civil justice issues falling within the exclusive competence of the Community, a coherent and transparent procedure should be established to authorise a Member State to amend an existing agreement or to negotiate and conclude a new agreement, in particular where the Community itself has not indicated its intention to exercise its external competence to conclude an agreement by way of an already existing mandate of negotiation or an envisaged mandate of negotiation.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 6. #663284

  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16a chun na hiarscríbhinní a leasú trí na teorainneacha cainníochtúla laistigh díobh a choigeartú chun an scéal dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a leigheas, agus urraim chuí á tabhairt do na téarmaí agus na coinníollacha atá sna comhaontuithe déthaobhacha ábhartha.

  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 16a to amend the annexes by adjusting the quantitative limits therein so as to remedy the situation referred to in paragraph 1 of this Article, due respect being given to the terms and conditions contained in the relevant bilateral agreements.

  Rialachán (AE) Uimh. 38/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a dheonú chun bearta áirithe a ghlacadh

 7. #663340

  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16a chun na hIarscríbhinní ábhartha a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú nuair is gá chun conclúid, leasú nó dul in éag comhaontuithe, prótacal nó comhshocraíochtaí eile a dhéanfar le tríú tíortha nó leasuithe ar rialacha Aontais maidir le staidreamh, comhshocraíochtaí custaim nó comhrialacha maidir le hallmhairí a chur san áireamh.".

  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 16a to amend the relevant Annexes to this Regulation where necessary to take into account the conclusion, amendment or expiry of agreements, protocols or arrangements with third countries or amendments made to Union rules on statistics, customs arrangements or common rules for imports.".

  Rialachán (AE) Uimh. 38/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a dheonú chun bearta áirithe a ghlacadh

 8. #797961

  —Ní bhreithneoidh ná ní bhacfidh aon Bhreitheamh forálacha Airtiogal 4 den Chó-aontú atá curtha síos sa Sceideal a ghabhann le hAcht an Chonnartha (Daingniú ar an gCo-aontú Leasathach), 1925 (Uimh. 40 de 1925) , ná forálacha an Achta so, nuair a bheidh sé ag déanamh amach méid an chúitimh a mholfa sé in aon iarratas ar chúiteamh fé sna hAchtanna Díobhála Coiriúla i ndíobháil le n-a mbaineann Cuid II. den Phríomh-Acht ná, i gcásanna a thiocfidh fé alt 15 den Phríomh-Acht, nuair a bheidh sé ag déanamh amach méid na suime a luadhfa sé, do réir mír (b) d'fho-alt (3) den alt san, ina thuairisc fén bhfo-alt san.

  —Neither in considering the amount of compensation to be awarded in any application for compensation under the Criminal Injuries Acts in respect of an injury to which Part II. of the Principal Act applies, nor in considering, in cases within section 15 of the Principal Act, the amount of the sum to be mentioned in pursuance of paragraph (b) of sub-section (3) of that section in his report under that sub-section, shall any Judge consider or have regard to the provisions of Article 4 of the Agreement set out in the Schedule to the Treaty (Confirmation of Amending Agreement) Act, 1925 (No. 40 of 1925), or the provisions of this Act.

  Uimhir 19 de 1926: ACHT UM DHÍOBHÁIL DO MHAOIN (CÚITEAMH) (LEASÚ), 1926

 9. #931961

  ACHT CHUN DAINGNITHE DO DHÉANAMH AR CHÓ-AONTÚ AGUS CHUN ÉIFEACHTA REACHTÚLA DO THABHAIRT DO CHÓ-AONTÚ DO RINNEADH IDIR CUIDEACHTANA ÁIRITHE ÁRACHAIS CHUN A nGNÓTHA ÁRACHAIS SAOIL AGUS A nGNÓTHA ÁRACHAIS TIONNSCAIL D'AISTRIÚ CHUN AON CHUIDEACHTAN AMHÁIN, CHUN SOCRUITHE DO DHÉANAMH I dTAOBH NITHE IOMDHA THAGANN NO LEANANN AS AN gCÓ-AONTÚ SAN, AGUS AR A nÁIRMHÍTEAR CUIDEACHTANA EILE ÁRACHAIS DO DHÉANAMH A LEITHÉIDE SIN DE CHÓ-AONTUITHE, AGUS CHUN AN DLÍ BHAINEAS LE GNÓ ÁRACHAIS DO LEASÚ.

  AN ACT TO CONFIRM AND GIVE STATUTORY EFFECT TO AN AGREEMENT MADE BETWEEN CERTAIN ASSURANCE COMPANIES FOR THE TRANSFER OF THEIR LIFE ASSURANCE BUSINESS AND THEIR INDUSTRIAL ASSURANCE BUSINESS TO A SINGLE COMPANY, TO MAKE PROVISION FOR DIVERS MATTERS ARISING OUT OF OR CONSEQUENTIAL ON THE SAID AGREEMENT, INCLUDING THE MAKING OF SIMILAR AGREEMENTS BY OTHER ASSURANCE COMPANIES, AND TO AMEND THE LAW RELATING TO ASSURANCE BUSINESS.

  Uimhir 31 de 1938: ACHT ÁRACHAIS (LEASÚ), 1938

 10. #1016042

  ACHT D'ATHACHTÚ FORÁL ÁIRITHE MAIDIR LE LONGA A RINNEADH LE hORDUITHE FAOI NA hACHTA CUMHACHTA PRÁINNE, 1939 GO 1945, DO DHÉANAMH SOCRUITHE CHUN ÉIFEACHT A THABHAIRT DO CHOMHAONTUITHE NÓ CONBHINSIÚIN EADARNÁISIÚNTA ÁIRITHE MAIDIR LE LONGA AGUS DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1894 GO 1939.

  AN ACT TO RE-ENACT CERTAIN PROVISIONS RELATING TO SHIPS MADE BY ORDERS UNDER THE EMERGENCY POWERS ACTS, 1939 TO 1945, TO PROVIDE FOR GIVING EFFECT TO CERTAIN INTERNATIONAL AGREEMENTS OR CONVENTIONS RELATING TO SHIPS AND TO AMEND AND EXTEND THE MERCHANT SHIPPING ACTS, 1894 TO 1939.

  Uimhir 46 de 1947: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1947

 11. #1248217

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN RIALTAS DO GHLACADH LEIS AN LEASÚ ATÁ BEARTAITHE AR AN gCOMHAONTÚ I LEITH AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA LENAR GHLAC BORD RIALTÓIRÍ AN CHISTE SIN, D'AISTRIÚ CHUN BANC CEANNAIS NA hÉIREANN FEIDHMEANNA ÁIRITHE DE CHUID AN AIRE AIRGEADAIS (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ A DHÉANAMH AGUS A GHLACADH) I LEITH AN CHOMHAONTAITHE SIN, DO DHÍLSIÚ DON BHANC SIN SÓCMHAINN ÁIRITHE ATÁ AR MARTHAIN MAIDIR LEIS AN gCISTE SIN, DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE ÁIRITHE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO MAKE PROVISION WITH RESPECT TO ACCEPTANCE BY THE GOVERNMENT OF THE PROPOSED AMENDMENT OF THE AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND ADOPTED BY THE BOARD OF GOVERNORS OF THE SAID FUND, TO TRANSFER TO THE CENTRAL BANK OF IRELAND CERTAIN FUNCTIONS OF THE MINISTER FOR FINANCE (INCLUDING THE MAKING AND RECEIPT OF PAYMENTS) RELATING TO THE SAID AGREEMENT, TO VEST IN THE SAID BANK A CERTAIN ASSET EXISTING IN RELATION TO THE SAID FUND, TO AMEND THE BRETTON WOODS AGREEMENTS ACT, 1957 , AND TO PROVIDE FOR CERTAIN MATTERS RELATED TO THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 10 de 1969: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969

 12. #1328078

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN RIALTAS DO GHLACADH LEIS AN DARA LEASÚ ATÁ BEARTAITHE AR AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA LENAR GHLAC BORD RIALTÓIRÍ AN CHISTE SIN AN 30ú LÁ D'AIBREÁN, 1976, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hÍOCAÍOCHTAÍ ÁIRITHE Ó BHANC CEANNAIS NA hÉIREANN FAOI AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ) A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE AGUS DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957, AGUS AN ACHTA UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969.

  AN ACT TO MAKE PROVISION WITH RESPECT TO ACCEPTANCE BY THE GOVERNMENT OF THE PROPOSED SECOND AMENDMENT TO THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND APPROVED BY THE BOARD OF GOVERNORS OF THAT FUND ON THE 30th DAY OF APRIL, 1976, TO PROVIDE FOR CERTAIN PAYMENTS BY THE CENTRAL BANK OF IRELAND UNDER THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND, TO PROVIDE FOR MATTERS (INCLUDING PAYMENTS) RELATED TO THE AFORESAID MATTERS AND TO AMEND THE BRETTON WOODS AGREEMENTS ACT, 1957 , AND THE BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT, 1969 .

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 13. #1364520

  [An tiontú oifigiúil] ACHT DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE DÍOL EARRAÍ, LE COMHAONTUITHE FRUILCHEANNAIGH AGUS LE CONARTHAÍ CHUN SEIRBHÍSÍ A SHOLÁTHAR AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOL-MHARA.

  AN ACT TO AMEND THE LAW RELATING TO THE SALE OF GOODS, HIRE-PURCHASE AGREEMENTS AND CONTRACTS FOR THE SUPPLY OF SERVICES AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Uimhir 16 de 1980: AN tACHT UM DHÍOL EARRAÍ AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ, 1980

 14. #1387502

  (b) Cuirfidh an Stiúrthóir Bainistí aon togra ón mBord Feidhmiúcháin chun leasú a dhéanamh ar an gComhaontú seo i bhfios do gach Comhalta agus tarchuirfear é chuig an gComhairle Rialaithe.

  ( b ) Any proposal to amend this Agreement emanating from the Executive Board shall be notified to all Members by the Managing Director and referred to the Governing Council.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 15. #1577005

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LEIS AN gCOMHAONTÚ IDIR RIALTAS NA hÉIREANN AGUS RIALTAS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN ARNA DHÉANAMH LE MALARTÚ LITREACHA DAR DÁTA AN 18ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1999, AGUS AN 18ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1999, AGUS, CHUN NA CRÍCHE SIN, DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE I nDÁIL LEIS AN gCOMHAONTÚ IDIR RIALTAS NA hÉIREANN AGUS RIALTAS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN AG BUNÚ COMHLACHTAÍ FORFHEIDHMITHE ARNA DHÉANAMH I mBAILE ÁTHA CLIATH AN 8ú LÁ DE MHÁRTA, 1999, AGUS DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999 .

  AN ACT TO MAKE PROVISION IN RELATION TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CONSTITUTED BY AN EXCHANGE OF LETTERS DATED THE 18th DAY OF JUNE, 1999, AND THE 18th DAY OF JUNE, 1999, AND, FOR THAT PURPOSE, TO MAKE FURTHER PROVISION IN RELATION TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING IMPLEMENTATION BODIES DONE AT DUBLIN ON THE 8th DAY OF MARCH, 1999, AND TO AMEND THE BRITISH-IRISH AGREEMENT ACT, 1999.

  Uimhir 16 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN (LEASÚ), 1999

 16. #1665508

  Níor cheart go mbeadh bac ar na Ballstáit ach an oiread, sa mhéid go bhféadfaidh ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit a chinneadh a bheith ina pháirtí i gcomhaontuithe agus i socruithe den sórt sin, cinneadh a dhéanamh maidir le glacadh le haontachas páirtithe conarthacha nua, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an gceart agóidí a dhéanamh agus fógra a thabhairt faoi agóidí i gcoinne aontachais nua dá dtagraítear sa dara mír d'Airteagal 12 de Choinbhinsiún Apastaile, ná níl bac orthu aontachais a chur i bhfeidhm, a leasú nó cinneadh á dhéanamh ina dtaobh, ar aontachais iad maidir le páirtithe conarthacha nua le Coinbhinsiún Eorpach 1968 maidir le Neamhní Dhleathú Doiciméad arna bhforghníomhú ag Gníomhairí Taidhleoireachta nó Oifigigh Chonsalacha.

  Member States should also not be precluded, to the extent that one or more Member States are or may decide to become party to such agreements and arrangements, from deciding on the acceptance of the accession of new contracting parties, in particular as regards the right to raise and notify objections to new accessions as referred to in the second paragraph of Article 12 of the Apostille Convention, or from applying, amending or deciding on accessions of new contracting parties to, the European Convention of 1968 on the Abolition of Legalisation of documents executed by Diplomatic Agents or Consular Officers.

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 17. #1685477

  maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013

  on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 18. #1739564

  D'fhonn an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le hiontrálacha a bhaineann le comhaontú a chur leis nó a scriosadh, aon fhorálacha sonracha atá i gcomhaontú trádála agus a bhaineann le bearta coimirce nó sásraí eile le haghaidh fabhair tharaife nó cóireáil fhabhrach eile nach bhfuil i gcomhréir leis an Rialachán seo a aistarraingt go sealadach, aon táirgí arna sainaithint mar tháirgí íogaire ag comhaontú trádála nó aon fhorálacha lena leagtar síos rialacha sonracha maidir le sásraí eile.

  In order to amend the Annex to this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the TFEU should be delegated to the Commission in respect of adding or deleting entries relating to: a trade agreement; any specific provisions contained in a trade agreement and related to safeguard measures or other mechanisms for the temporary withdrawal of tariff preferences or of other preferential treatment that are not in accordance with this Regulation; any products identified as sensitive by a trade agreement; or any provisions laying down specific rules for other mechanisms.

  Rialachán (AE) 2019/287 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena gcuirtear chun feidhme clásail choimirce dhéthaobhacha agus sásraí eile lenar féidir aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na fabhair tharaife a bhaineann le comhaontuithe trádála áirithe a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha

 19. #1817549

  Chun Rialachán (CE) Uimh. 785/2004 a oiriúnú d’fhorbairt an dlí idirnáisiúnta, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAEa tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le luachanna áirithe sa Rialachán sin a leasú i bhfianaise leasuithe arna ndéanamh ar chomhaontuithe idirnáisiúnta.

  In order to adapt Regulation (EC) No 785/2004 to the evolution of international law, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission to amend certain values in that Regulation in the light of amendments to international agreements.

  Rialachán (AE) 2019/1243 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena ndéantar roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagail 290 agus 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 20. #349786

  Leis an Rialachán seo bunaítear nós imeachta chun aon Bhallstát a údarú chun comhaontú atá ann cheana a leasú, nó comhaontú nua le tríú tír a chaibidil agus a thabhairt i gcrích faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos sa Rialachán seo.

  This Regulation establishes a procedure to authorise a Member State to amend an existing agreement or to negotiate and conclude a new agreement with a third country, subject to the conditions laid down in this Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 21. #582981

  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 2b chun Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú trí na réigiúin nó na stáit sin ó Ghrúpa na Stát ACC a baineadh den Iarscríbhinn sin de bhun Rialachán (AE) Uimh. 527/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [***], agus a bhfuil, ó baineadh den Iarscríbhinn iad, na bearta is gá chun a gcomhaontuithe faoi seach a dhaingniú déanta acu a athshuíomh.

  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 2b to amend Annex I to this Regulation by reinstating those regions or states from the ACP Group of States which were removed from that Annex pursuant to Regulation (EU) No 527/2013 of the European Parliament and of the Council [***], and which have, since such removal, taken the necessary steps towards ratification of their respective agreements.

  Rialachán (AE) Uimh. 527/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1528/2007 ón gComhairle maidir le roinnt tíortha a eisiamh ó liosta na réigiún nó na stát a bhfuil caibidlíocht tugtha i gcrích acu

 22. #647051

  Ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, maidir le Cistí SIE uile, cinntí a ghlacadh lena bhformheastar eilimintí na gComhaontuithe Comhpháirtíochta agus na leasuithe orthu, cinntí a ghlacadh maidir leis na cláir agus na tosaíochtaí a d'fhéadfadh tairbhe a bhaint as leithdháileadh an chúlchiste feidhmíochta, cinntí lena ndéantar cláir a leasú mar thoradh ar ghníomhartha ceartaitheacha a bhaineann le leithdháiltí airgeadais a aistriú chuig cláir eile, cinntí maidir le pleananna bliantúla gníomhaíochta atá le maoiniú ón gcúnamh teicniúil a ghlacadh ar thionscnamh an Choimisiúin, agus, i gcás saortha, cinntí a ghlacadh chun cinntí lena nglactar cláir a leasú;

  The Commission should be empowered to adopt, by means of implementing acts, as regards all the ESI Funds, decisions approving the elements of Partnership Agreements and their amendments, decisions approving elements of the revised Partnership Agreement, decisions on the programmes and priorities which have achieved their milestones and can benefit from the allocation of the performance reserve, decisions on the amendment of programmes as consequence of corrective actions concerning the transfer of financial allocations to other programmes, decisions on annual plans of actions to be financed from technical assistance at the initiative of the Commission, and, in the case of decommitment, decisions to amend decisions adopting programmes;

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 23. #663359

  Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 517/94, chun feidhmiú iomchuí an chórais do bhainistiú allmhairí táirgí áirithe teicstíle, nach gcumhdaítear le comhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná le rialacha sonracha eile Aontais maidir le hallmhairí, a áirithiú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i leith na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán sin a leasú, na rialacha maidir le hallmhairí a athrú agus i leith bearta cosanta agus bearta faireachais a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis an Rialachán sin.

  As regards Regulation (EC) No 517/94, in order to ensure the appropriate functioning of the system for the management of imports of certain textile products not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of amending the Annexes to that Regulation, altering the import rules and applying safeguard measures and surveillance measures in accordance with that Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 38/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a dheonú chun bearta áirithe a ghlacadh

 24. #663407

  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 25a chun na hIarscríbhinní ábhartha a leasú nuair is gá chun conclúid, leasú nó dul in éag comhaontuithe, prótacal nó comhshocraíochtaí eile a dhéanfar le tríú tíortha nó leasuithe ar do rialacha Aontais maidir le staidreamh, comhshocraíochtaí custaim nó comhrialacha maidir le hallmhairí a chur san áireamh.".

  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 25a to amend the relevant Annexes where necessary to take into account the conclusion, amendment or expiry of agreements or arrangements with third countries or amendments made to Union rules on statistics, customs arrangements or common rules for imports.".

  Rialachán (AE) Uimh. 38/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a dheonú chun bearta áirithe a ghlacadh

 25. #669299

  Ar mhaithe le heilimintí neamhriachtanacha áirithe de Rialachán (CE) Uimh. 2008/97 a fhorlíonadh nó a leasú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i leith leasuithe is gá ar an Rialachán sin i gcás ina leasaítear coinníollacha reatha na socruithe speisialta dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais, go háirithe maidir le méideanna, nó i gcás ina dtugtar comhaontú nua i gcrích.

  In order to supplement or amend certain non-essential elements of Regulation (EC) No 2008/97, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of amendments to that Regulation which are necessary where the present conditions of the special arrangements provided for in the Association Agreement are amended, in particular as regards the amounts, or where a new agreement is concluded.

  Rialachán (AE) Uimh. 255/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2008/97 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 779/98 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1506/98 ón gComhairle i réimse allmhairí ola olóige agus táirgí talmhaíochta eile ón Tuirc, maidir leis na cumhachtaí tarmligthe agus na cumhachtaí cur chun feidhme atá le tabhairt don Choimisiún

 26. #671866

  Chun comhaontuithe idirnáisiúnta arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas a chur chun feidhme agus chun soiléireacht agus comhsheasmhacht a áirithiú le leasuithe ar Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle(12), ba cheart an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE i leith eilimintí neamhriachtanacha áirithe den Rialachán seo agus d’Iarscríbhinní dá chuid a leasú agus a fhorlíonadh chun na críocha sin.

  In order to implement international agreements concluded by the Union and ensure clarity and coherence with amendments to Council Regulation (EEC) No 2658/87(12), the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of supplementing and amending certain non-essential elements of this Regulation and its Annexes for those purposes.

  Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle

 27. #686923

  D'fhonn feidhmiú iomchuí an chórais do bhainistiú ar allmhairiú táirgí áirithe teicstíle, nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais maidir le hallmhairiú, a áirithiú, ba cheart an chumhacht gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil leis na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú, na rialacha maidir le hallmhairiú a athrú agus bearta ráthaíochta agus bearta faireachais a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis an Rialachán seo.

  In order to ensure the appropriate functioning of the system for the management of imports of certain textile products not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty should be delegated to the Commission in respect of amending the Annexes to this Regulation, altering the import rules and applying safeguard measures and surveillance measures in accordance with this Regulation.

  Rialachán (AE) 2015/936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú

 28. #687154

  Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 31 chun na hIarscríbhinní ábhartha a leasú nuair is gá chun conclúid, leasú nó dul in éag comhaontuithe, prótacal nó comhshocraíochtaí eile a dhéanfar le tríú tíortha nó leasuithe ar rialacha an Aontais maidir le staidreamh, comhshocraíochtaí custaim nó rialacha comhchoiteanna maidir le hallmhairiú a chur san áireamh.

  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 31 to amend the relevant Annexes where necessary to take into account the conclusion, amendment or expiry of agreements or arrangements with third countries or amendments made to Union rules on statistics, customs arrangements or common rules for imports.

  Rialachán (AE) 2015/936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú

 29. #716801

  Tugtar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 22 chun Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú trí na réigiúin nó na stáit sin ó Ghrúpa Stát ACC a baineadh d'Iarscríbhinn I faoi Rialachán (AE) Uimh. 527/2013 le Rialachán (CE) Uimh. 1528/2007, agus a bhfuil, ó baineadh di iad, na bearta is gá chun a gcomhaontuithe faoi seach a dhaingniú déanta acu a athshuíomh.

  The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 22 to amend Annex I to this Regulation by reinstating those regions or states from the ACP Group of States which were removed from Annex I to Regulation (EC) No 1528/2007 by Regulation (EU) No 527/2013 and which have, since such removal, taken the necessary steps towards ratification of their respective agreements.

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 30. #1020626

  —Daingnítear leis seo an comhaontú atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhas léis an Acht seo agus a rinneadh an 21ú lá d'Iúil, 1947, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag leasú an chomhaontuithe atá leagtha amach i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht Airgeadais, 1926 (Uimh. 35 de 1926) (arna leasú leis an gcomhaontú atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht Airgeadais, 1928 (Uimh. 11 de 1928) ) agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin.

  —The agreement, set forth in the First Schedule to this Act, made on the 21st day of July, 1947, between the Government and the United Kingdom Government amending the agreement set out in Part I of the First Schedule to the Finance Act, 1926 (No. 35 of 1926), (as amended by the agreement set out in the First Schedule to the Finance Act, 1928 (No. 11 of 1928)) is hereby confirmed and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.

  Uimhir 12 de 1948: AN tACHT AIRGEADAIS, 1948

 31. #1287367

  “(6) Más rud é, tar éis iarratas go ndéanfadh breitheamh den Chúirt Chuarda achomharc a athéisteacht de réir fho-alt (1), go ndéanfar comhaontú de réir brí fhomhíreanna (b), (c) agus (e) d'alt 416 (3) idir an cigire agus an t-achomharcóir maidir leis an measúnacht, tabharfaidh an cigire éifeacht don chomhaontú agus, air sin, más é a bheidh sa chomhaontú go seasfaidh an mheasúnacht nó go leasófar í, beidh an fheidhm agus an éifeacht chéanna ag an measúnacht nó ag an measúnacht leasaithe, de réir mar a bheidh, a bheadh aici dá mba mheasúnacht í nár tugadh aon fhógra achomhairc ina taobh.”

  "(6) Where, following an application for the rehearing of an appeal by a judge of the Circuit Court in accordance with subsection (1), there is an agreement within the meaning of subparagraphs (b), (c) and ( e ) of section 416 (3), between the inspector and the appellant in relation to the assessment, the inspector shall give effect to the agreement and thereupon, if the agreement is that the assessment is to stand good or is to be amended, the assessment or the amended assessment, as the case may be, shall have the same force and effect as if it were an assessment in repel of which no notice of appeal had been given."

  Uimhir 27 de 1974: AN tACHT AIRGEADAIS, 1974

 32. #1337220

  —(1) I gcás a gceanglaíonn comhaontú idirnáisiúnta i ndáil le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar ar páirtí ann an Stát, nó comhaontú, comhshocraíocht nó rún i ndáil le hiompar den sórt sin ar páirtí ann an tAire, é, féadfaidh an tAire le hordú aon aicme shonraithe feithicle nó aon aicme iompair den sórt sin a dhíolmhú ó fhorálacha alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1932 , ailt 9 agus 34 den Phríomh-Acht (arna leasú nó arna leathnú) agus ailt 6 agus 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú) nó ó aon cheann de na forálacha sin.

  —(1) Where an international agreement relating to international transport by road to which the State is a party, or an agreement, arrangement or resolution relating to such transport to which the Minister is a party so requires, the Minister may by order exempt from the provisions of section 7 of the Road Transport Act, 1932 , sections 9 and 34 of The Principal Act (as amended or extended) and sections 6 of the Road Transport Act 1935 (as amended or extended) or from any of those provisions any specified class of vehicle or any specified class of such transport.

  Uimhir 8 de 1978: AN tACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1978

 33. #1435242

  “(1) I gcás go gceanglaítear amhlaidh le comhaontú idirnáisiúnta i ndáil le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar ar páirtí ann an Rialtas nó an Stát, nó le comhaontú, comhshocraíocht nó rún i ndáil le hiompar den sórt sin ar páirtí ann an tAire, féadfaidh an tAire le hordú aon aicme shonraithe feithicle nó aon aicme shonraithe iompair den sórt sin a dhíolmhú ó fhorálacha alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1932 , ailt 9 agus 34 den Phríomh-Acht (arna leasú nó arna leathnú), ailt 6 agus 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú) agus alt 29 den Acht um Iompras Bhaile Átha Cliath, 1986 , nó ó aon cheann de na forálacha sin.”.

  "(1) Where an international agreement relating to international transport by road to which the Government or the State is a party, or an agreement, arrangement or resolution relating to such transport to which the Minister is a party so requires, the Minister may by order exempt from the provisions of section 7 of the Road Transport Act, 1932 , sections 9 and 34 of the Principal Act (as amended or extended), sections 6 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended) and section 29 of the Dublin Transport Authority Act, 1986, or from any of those provisions any specified class of vehicle or any specified class of such transport.".

  Uimhir 15 de 1986: AN tACHT UM IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1986

 34. #144408

  DE BHRÍ go n-achtaítear le halt 42A den Acht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta, 1967 (Uimh. 8 de 1967), arna leasú leis an Acht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta (Leasú), 1976 (Uimh. 2 de 1976), go bhféadfaidh an Rialtas, trí ordú, foráil a dhéanamh chun a chur ar chumas eagraíochtaí, comhphobail nó comhlachtaí idirnáisiúnta, a n-institiúidí nó a n-orgáin, agus a maoin agus a bpearsana aon do-sháraitheacht, saoirseachtaí, saoráidí, díolúintí, pribhléidí nó cearta dá bhforáiltear ina leith trí chomhaontú idirnáisiúnta dar páirtí an Stát nó a mbeartaíonn an Stát a theacht chun bheith ina pháirtí de a bheith acu agus a theachtadh sa Stát:

  WHEREAS it is enacted by section 42A of the Diplomatic Relations and Immunities Act, 1967 (No. 8 of 1967), as amended by the Diplomatic Regulations and Immunities (Amendment) Act, 1976 (No. 2 of 1976), that the Government may by order make provision to enable international organisations, communities or bodies, their institutions or organs and their property, and persons to have and enjoy in the State any inviolability, exemptions, facilities, immunities, privileges or rights provided for in relation to them by an international agreement to which the State is or intends to become a party:

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 35. #349713

  agus Iarscríbhinn IV a leasú chun go n-áireofar Rialacháin Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (Rialacháin UNECE) inti, ar rialacháin iad atá éigeantach faoi Chinneadh 97/836/CE ón gComhairle an 27 Samhain 1997 d’fhonn go n-aontódh an Comhphobal Eorpach do Chomhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha agus trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantais fhrithpháirtigh i gcás ceaduithe a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin [5].

  and to amend Annex IV to include the Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE Regulations) which are mandatory under Council Decision 97/836/EC of 27 November 1997 with a view to accession by the European Community to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions [5].

  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

 36. #458743

  Is é Tiomantas gach Páirtí agus, ina theannta sin, i gcás na Gearmáine, Tiomantas an Iasachtóra KfW faoi seach faoin gComhaontú Saoráide Iasachta méid comhiomlán na hiasachta déthaobhaí, mar is féidir í a roinnt ina thráinsí bliantúla, a bhfuil tiomantas tugtha ag an bPáirtí sin (an Ghearmáin thar ceann KfW) nó ag an Iasachtóir faoi seach é a chur ar fáil, .i. an méid EUR arna chinneadh tríd an gcéatadán a leagtar amach láimh le hainm gach Páirtí sa tríú colún (an “Treoir Ranníoca”) in Iarscríbhinn 2, a chur chun feidhme ar an bpríomhshuim iomlán EUR 80 billiún, arna leasú ó am go ham de réir Airteagail 2(5)(b) agus 2(7).

  The Commitment of each Party and, in addition, in the case of Germany, of the respective Lender KfW under the Loan Facility Agreement will be the aggregate amount of the bilateral loan, as may be divided in annual tranches, which such Party (Germany on behalf of KfW) or the respective Lender has committed to make available, i.e. the EUR amount determined by applying the percentage set out next to each Party’s name in the third column (the “Contribution Key”) in Annex 2, to the total principal amount of EUR 80 billion, as may be amended from time to time in accordance with Articles 2(5)(b) and 2(7).

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 37. #461090

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LEIS AN gCOIMISIÚN NEAMHSPLEÁCH UM SHUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH A BUNAÍODH FAOIN gCOMHAONTÚ IDIR AN RIALTAS AGUS RIALTAS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN ARNA DHÉANAMH I mBAILE ÁTHA CLIATH AN 27ú LÁ D’AIBREÁN, 1999, DO LEASÚ ALT 24 DEN ACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [19 Bealtaine, 1999]

  AN ACT TO MAKE PROVISION IN RELATION TO THE INDEPENDENT COMMISSION FOR THE LOCATION OF VICTIMS’ REMAINS ESTABLISHED UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND DONE AT DUBLIN ON THE 27TH DAY OF APRIL, 1999, TO AMEND SECTION 24 OF THE FREEDOM OF INFORMATION ACT, 1997, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS. [19th May, 1999]

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH), 1999

 38. #462902

  3.—(1) Sna hAchtanna um Chomhaontuithe Bretton Woods, 1957 go 2011, forléireofar tagairtí don Chomhaontú Ciste (faoi réir fhoalt (2)) mar thagairtí d’Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta arna leasú agus i bhfeidhm an 10 Lúnasa 2009, a leagtar amach (sa Bhéarla) mar áis tagartha i Sceideal 3.

  3.—(1) In the Bretton Woods Agreements Acts 1957 to 2011, references to the Fund Agreement shall (subject to subsection (2)) be construed as references to the Articles of Agreement of the International Monetary Fund as amended and in force on 10 August 2009, set out (in the English language) for convenience of reference in Schedule 3.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 39. #462903

  (2) Ar theacht i bhfeidhm agus tar éis teacht i bhfeidhm do cheachtar de na leasuithe, nó dóibh araon, dá dtagraítear in alt 2 (nó do leasú nó leasuithe a bhfuil an éifeacht chéanna leis nó leo go substaintiúil), forléireofar tagairtí don Chomhaontú Ciste mar thagairtí do na hAirteagail sin arna leasú amhlaidh.

  (2) On and after the entry into force of either or both of the amendments referred to in section 2 (or an amendment or amendments to substantially the same effect), references to the Fund Agreement shall be construed as references to those Articles as so amended.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 40. #471653

  (1E) I bhfo-ailt (1A) go (1D)— ciallaíonn ‘conraitheoir cógaisíochta pobail’ cógaiseoir cláraithe, cuideachta chláraithe nó comhlacht corpraithe cláraithe eile a sholáthraíonn seirbhísí d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte faoi chomhaontú arna dhéanamh de réir coinníollacha arna sonrú ag an Aire i 1971 nó i 1996, arna leasú ó am go ham, chun seirbhísí cógaisíochta pobail a sholáthar do dhaoine láncháilithe faoi fho-alt (1); folaíonn ‘cleithiúnaí’, i ndáil le duine ag a bhfuil láncháilíocht, duine fásta ag a bhfuil láncháilíocht, fad a bheidh an duine fásta sin faoi bhun aois 21 bhliain agus ag fáil oideachas lánaimseartha agus fad a bheidh sé nó sí á chothabháil nó á cothabháil go hiomlán nó go príomha ag an duine céadluaite.”

  (1E) In subsections (1A) to (1D)— ‘community pharmacy contractor’ means a registered pharmacist, company or other body corporate that provides services to the Health Service Executive under an agreement made in accordance with conditions specified by the Minister in 1971 or 1996, as amended from time to time, for the provision of community pharmacy services to eligible persons under subsection (1);

  AN tACHT SLÁINTE (LEASÚ) (UIMH.2) 2010

 41. #533998

  Faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha síos in Airteagal 8 go hAirteagal 11, údarófar do Bhallstát dul i gcaibidlíocht le tríú tír chun comhaontú déthaobhach infheistíochta atá ann cheana a leasú nó chun comhaontú déthaobhach nua infheistíochta a thabhairt i gcrích.

  Subject to the conditions laid down in Articles 8 to 11, a Member State shall be authorised to enter into negotiations with a third country to amend an existing or to conclude a new bilateral investment agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha

 42. #633350

  De bhrí, tar éis an chomhaontaithe pholaitiúil ar an gcreat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020 agus ar bhunú na Saoráide um Chónascadh na hEorpa, go molann an Coimisiún gur cheart Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 a leasú ionas gur féidir aon leithreasuithe de chuid an Chúlchiste um Chúnamh Éigeandála a gcuirtear sa chúlchiste agus nach n-úsáidtear i mbliain n, a tharraingt anonn go bliain n+1, agus leithreasuithe gealltanais nach n-úsáidtear ag deireadh bliana airgeadais i gcomhair tionscadail arna maoiniú faoin Saoráid um Chónascadh na hEorpa, a tharraingt anonn chuig an mbliain dar gcionn,

  Whereas, following the political agreement on the multiannual financial framework for the years 2014-20 and on the establishment of the Connecting Europe Facility, the Commission proposes that Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 should be amended in order to make it possible to carry over, to year n+1, any appropriations of the Emergency Aid Reserve placed in the reserve and not used in year n, and to carry over, to the following financial year, commitment appropriations not used at the end of a financial year for projects financed under the Connecting Europe Facility,

  Tuairim Uimh. 4/2013 (de bhun Airteagal 322, CFAE) maidir le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ar na rialacha airgeadais infheidhme i ndáil le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle

 43. #668800

  D’fhonn eilimintí neamhriachtanacha áirithe de Rialachán (CE) Uimh. 774/94 a fhorlíonadh nó a leasú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i leith leasuithe ar an Rialachán sin a ghlacadh, más rud é go ndéantar méideanna agus coinníollacha eile na socruithe cuóta a choigeartú, go háirithe trí chinneadh ón gComhairle comhaontú a thabhairt i gcrích le tríú tír amháin nó níos mó.

  In order to supplement or amend certain non-essential elements of Regulation (EC) No 774/94, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of the adoption of amendments to that Regulation, should the volumes and other conditions of quota arrangements be adjusted, in particular by a Council decision to conclude an agreement with one or more third countries.

  Rialachán (AE) Uimh. 252/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 774/94 ón gComhairle, a mhéid a bhaineann leis na cumhachtaí cur chun feidhme agus na cumhachtaí tarmligthe atá le tabhairt don Choimisiún

 44. #749369

  “Iarrfaidh Ballstát an t-aistriú dá dtagraítear i mír 1 do bhliain féilire faoin 31 Eanáir den bhliain ina ndéanfar an t-aistriú. Beidh togra maidir le leasú a dhéanamh ar an gclár nó ar na cláir óna ndéanfar an t-aistriú ag gabháil leis an iarraidh. Déanfar leasuithe comhfhreagracha ar an gComhaontú Comhpháirtíochta i gcomhréir le hAirteagal 30(2) lena leagfar amach an méid iomlán a aistreofar gach bliain chuig an gCoimisiún.”;

  ‘A Member State shall request the transfer referred to in paragraph 1 for a calendar year by 31 January of the year in which a transfer is to be made. The request shall be accompanied by a proposal to amend the programme or programmes from which the transfer will be made. Corresponding amendments shall be made to the Partnership Agreement in accordance with Article 30(2) which shall set out the total amount transferred each year to the Commission.’;

  Rialachán (AE) 2017/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le bunú an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach don tréimhse 2017 go 2020 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

 45. #797965

  —(1) Chun an fiachas do ghlana do thóg Saorstát Éireann air féin le hAirtiogal 3 den Chó-aontú a dineadh an 3adh lá de Mhí na Nodlag, 1925, idir an Rialtas Briotáineach agus Rialtas Shaorstáit Éireann agus le n-ar leasuíodh agus le n-a fóirlíonadh Connra 1921 agus fós chun go n-íocfí leis an Rialtas Briotáineach na haisíocanna do haontuíodh, tríd an Airtiogal san, a íocfadh Rialtas Shaorstáit Éireann, cuirfar mar mhuirear ar an bPrímh-Chiste agus ar a thora fáis agus íocfar amach as an gcéanna leis an Rialtas Briotáineach na suimeanna so a leanas sna tráthanna so a leanas, sé sin le rá:—

  —(1) For discharging the liability assumed by the Irish Free State by Article 3 of the Agreement made on the 3rd day of December, 1925, between the British Government and the Government of the Irish Free State amending and supplementing the Treaty of 1921 and also for making the repayments to the British Government agreed by the said Article to be made by the Government of the Irish Free State, there shall be charged on the Central Fund and the growing produce thereof and paid thereout to the British Government the following sums at the following times, that is to say:—

  Uimhir 19 de 1926: ACHT UM DHÍOBHÁIL DO MHAOIN (CÚITEAMH) (LEASÚ), 1926

 46. #824376

  —Sa mhéid go mbaineann na hAchtanna Cánach Ioncuim (ar a n-áirítear Cuid II. den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1926 ) le daoine ina gcomhnaí i Saorstát Éireann, pe'ca ina gcomhnaí sa Bhreatain Mhóir no i dTuaisceart Éireann ina theanta san dóibh no nách ea, agus le héilithe o dhaoine ina gcomhnaí sa Bhreatain Mhóir no i dTuaisceart Éireann, beidh éifeacht acu, fé réir na n-atharuithe atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so, in aghaidh aon bhliana dá mbeidh feidhm ag an gCó-aontú atá leagtha amach i gCuid I. den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1926 (Uimh. 35 de 1926) , mar a leasuítear é le halt 8 den Acht Airgid, 1928 ( Uimh. 11 de 1928 ).

  —The Income Tax Acts (including Part II of the First Schedule to the Finance Act, 1926 ) in relation to persons resident in Saorstát Eireann whether they are or are not also resident in Great Britain or Northern Ireland and in relation to claims by persons resident in Great Britain or Northern Ireland shall for any year for which the Agreement set forth in Part I of the First Schedule to the Finance Act, 1926 (No. 35 of 1926), as amended by section 8 of the Finance Act, 1928 (No. 11 of 1928), is in force have effect subject to the modifications set forth in the Second Schedule to this Act.

  Uimhir 32 de 1929: ACHT AIRGID, 1929

 47. #925471

  ACHT CHUN NA LEITREACHA PAITINNE AGUS AN REACHTA BHAINEAS LEIS NA SCOILEANNA DO BHUNUIGH ERASMUS SMITH, ESQUIRE, DO LEASÚ AGUS CHUN COMHACHTA DO THABHAIRT DO GHOBHARNÓIRÍ NA SCOILEANNA SAN CHUN CÓ-AONTUITHE ÁIRITHE DO RINNEADAR LE PRÍOMH-ATURNAE SHAORSTÁIT ÉIREANN DO CHUR IN ÉIFEACHT, AGUS CHUN SOCRUITHE DO DHÉANAMH I dTAOBH MAOINEACHTAÍ NA SCOILEANNA SAN DO CHUR CHUN CRÍCHE, AGUS CHUN CRÍCHEANNA EILE BHAINEAS LEIS NA NITHE SIN.

  AN ACT TO AMEND THE LETTERS PATENT AND STATUTE RELATING TO THE SCHOOLS FOUNDED BY ERASMUS SMITH, ESQUIRE, AND TO EMPOWER THE GOVERNORS OF THE SAID SCHOOLS TO CARRY INTO EFFECT A CERTAIN AGREEMENT WITH THE ATTORNEY-GENERAL OF SAORSTÁT EIREANN, AND TO PROVIDE FOR THE APPLICATION OF ENDOWMENTS OF THE SAID SCHOOLS, AND FOR OTHER PURPOSES INCIDENTAL THERETO.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1938: ACHT SCOILEANNA ERASMUS SMITH, 1938

 48. #932792

  (a) GIVE statutory effect to and validate this agreement which shall be scheduled in the Amending Act, and make such amendments (if any) necessary to the existing law as will enable the Participating Companies to give full effect to all the provisions hereof.

  ( a ) GIVE statutory effect to and validate this agreement which shall be scheduled in the Amending Act, and make such amendments (if any) necessary to the existing law as will enable the Participating Companies to give full effect to all the provisions hereof.

  Uimhir 31 de 1938: ACHT ÁRACHAIS (LEASÚ), 1938

 49. #970047

  (5) Beidh feidhm ag ailt 69 go 83 den Lands Clauses Consolidation Act, 1845, arna leasú no arna oiriúnú le hachtacháin iaraimseardha no fútha, maidir le Comhairle an Chláir do thógaint go héigeanta oiread de na tailte tuairiscítear sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so ná tógfar tré chó-aontú agus, chun críche na feidhme sin, is tuigthe gurb iad Comhairle an Chláir bunathóir an ghnóthais.

  (5) Sections 69 to 83 of the Lands Clauses Consolidation Act, 1845, as amended or adapted by or under subsequent enactments shall apply to the compulsory acquisition by the Clare Council of so much of the lands described in the Second Schedule to this Act as is not acquired by agreement and for the purpose of such application the Clare Council shall be deemed to be the promoter of the undertaking.

  Uimhir 13 de 1943: ACHT SILTIN CHEANNTAR NA FORGHASA, 1943

 50. #1067153

  —(1) Chun críocha an Achta seo agus chun críche reacht na dtréimhsí amhail mar bhainid le headrána agus chun críche ailt 496 den Merchant Shipping Act, 1894, arna leasú le halt 46 den Acht seo, measfar eadráin a thionscnamh nuair a dhéanfas páirtí amháin sa chomhaontú eadrána fógra i scríbhinn a sheirbheáil ar an bpáirtí nó ar na páirtithe eile á cheangal air nó orthu eadránaí a cheapadh nó comhthoiliú le headránaí a cheapadh nó, i gcás an comhaontú eadrána dá fhoráil gur faoi eadráin duine a hainmnítear nó a sonraítear sa comhaontú a cuirfear an díospóid, á cheangal air nó orthu an díospóid a chur faoi bhráid an duine a bheas ainmnithe nó sonraithe amhlaidh.

  —(1) For the purposes of this Act and for the purpose of the statutes of limitation as applying to arbitrations and of section 496 of the Merchant Shipping Act, 1894, as amended by section 46 of this Act, an arbitration shall be deemed to be commenced when one party to the arbitration agreement serves on the other party or parties a written notice requiring him or them to appoint or concur in appointing an arbitrator or, where the arbitration agreement provides that the reference shall be to a person named or designated in the agreement, requiring him or them to submit the dispute to the person so named or designated.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 51. #1117931

  —Daingnítear leis seo an comhaontú, atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus a rinneadh an 4ú lá d'Aibreán, 1959, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir leis an gcomhaontú atá leagtha amach i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1926 (arna leasú leis na comhaontuithe atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1928 , agus leis an gCéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1948 ), agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin.

  —The agreement, set forth in the Second Schedule to this Act, made on the 4th day of April, 1959, between the Government and the United Kingdom Government relating to the agreement set out in Part I of the First Schedule to the Finance Act, 1926 (as amended by the agreements set out in the First Schedule to the Finance Act 1928 , and the First Schedule to the Finance Act, 1948 ), is hereby confirmed and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 52. #1120231

  —(1) I gcás inar deimhin leis an Rialtas, ag féachaint d'aon chomhaontú idirnáisiúnta inar páirtí an Stát, gur gá sin a dhéanamh chun torthúlacht beo-mhaoine na farraige a chothabháil, féadfaidh siad, le hordú, cibé beartanna caomhnaithe is oiriúnach leo a fhorordú agus a ghlacadh chucu is iomchuí maidir le haon stoc éisc nó aon mhaoin mhuirí eile in aon limistéar (dá ngairtear “limistéar caomhnaithe iascaigh” san Acht seo) den mhórmhuir ar tadhall leis na teorainneacha iascaigh eisiatacha, agus féadfaidh siad, le hordú, aon ordú den sórt sin a chúlghairm nó a leasú.

  —(1) Where the Government, having regard to any international agreement to which the State is a party, are satisfied that it is necessary so to do in order to maintain the productivity of the living resources of the sea, they may by order prescribe and adopt such measures of conservation as they think proper, appropriate to any stock of fish or other marine resources in any area (in this Act called "a fishery conservation area") of the high seas adjacent to the exclusive fishery limits, and may by order revoke or amend any such order.

  Uimhir 22 de 1959: AN tACHT UM DLÍNSE MHUIRÍ, 1959

 53. #1129923

  —(1) Daingnítear leis seo an Comhaontú atá leagtha amach sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus a rinneadh an 23ú lá de Mheitheamh, 1960, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir leis an gComhaontú atá leagtha amach i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1926 (arna leasú leis na Comhaontuithe atá leagtha amach i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgid, 1928 , sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1948 , agus sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1959 ) agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin

  —(1) The Agreement, set forth in the Third Schedule to this Act, made on the 23rd day of June, 1960, between the Government and the United Kingdom Government relating to the Agreement set forth in Part I of the First Schedule to the Finance Act, 1926 (as amended by the agreements set forth in the First Schedule to the Finance Act, 1928 , the First Schedule to the Finance Act, 1948 , and the Second Schedule to the Finance Act, 1959 ), is hereby confirmed and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.

  Uimhir 19 de 1960: AN tACHT AIRGEADAIS, 1960

 54. #1169877

  (2) An cúiteamh a íocfaidh na Coimisinéirí as tailte, éasúintí, iascaigh, cearta uisce, cearta loingseoireachta agus cearta eile a ghlacfar go héigeantach de bhun fo-alt (1) den alt seo leis na daoine uile agus faoi seach a mbeidh teideal acu chucu nó a mbeidh eastáit nó leasanna acu iontu nó a mbeidh teideal acu chun na dtailte, nó a mbeidh eastáit nó leasanna acu sna tailte, a mbeidh na cearta a bheifear chun a ghlacadh amhlaidh infheidhmithe orthu nó ina leith, déanfar, cheal comhaontú, é a shocrú faoi réim agus de réir an Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, arna leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin.

  (2) The compensation to be paid by the Commissioners for lands, easements, fisheries, water-rights, navigation-rights and other rights compulsorily acquired in pursuance of subsection (1) of this section to the several persons entitled thereto or having estates or interests therein or entitled to or having estates or interests in the lands over or in respect of which the rights so to be acquired are exercisable shall, in default of agreement, be fixed under and in accordance with the Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, as amended by subsequent enactments.

  Uimhir 12 de 1963: AN tACHT UM CHAOMHNÚ AN CHÓSTA, 1963

 55. #1314114

  (3) Déanfar éileamh faoin alt seo ar chúiteamh a íoc a chinneadh, cheal comhaontú, trí eadráin faoin Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, arna leasú le haon achtachán ina dhiaidh sin, díreach ar gach slí ionann is dá mba i ndáil le talamh a fháil go héigeantach a d'éirigh an t-éileamh sin, agus measfar chun na críche sin gur údarás poiblí de réir brí an Achta sin an Bord nó an Chuideachta, de réir mar is iomchuí, agus déanfar an tagairt in alt 69 (1) den Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 , d'údarás pleanála a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt don Bhord nó don Chuideachta, de réir mar is iomchuí.

  (3) A claim under this section for payment of compensation shall, in default of agreement, be determined by arbitration under the Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, as amended by any subsequent enactment, in like manner in all respects as if such claim arose in relation to compulsory acquisition of land, and for this purpose the Board or the Company, as may be appropriate, shall be deemed to be a public authority within the meaning of the said Act, and the reference in section 69 (1) of the Local Government (Planning and Development) Act, 1963 , to a planning authority shall be construed as including a reference to the Board or to the Company, as may be appropriate.

  Uimhir 30 de 1976: AN tACHT GÁIS, 1976

 56. #1317750

  (10) Faoi réir fho-alt (12) den alt seo, beidh duine a bhfuil leas aige i dtalamh, nó ar thalamh, a bheidh sonraithe i bhfógra arna fhoilsiú de bhun an ailt seo, i dteideal cúiteamh a fháil ón Aire i leith aon laghdú ar luach a leasa sa talamh nó ar an talamh de dhroim an ordaithe lena mbaineann an fógra a dhéanamh, agus cinnfear aon éileamh ar chúiteamh a íoc, cheal comhaontaithe, trí eadráin faoi Acht 1919, arna leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin, go huile agus go hiomlán amhail is dá mba i ndáil le talamh a fháil go héigeantach a tharla an t-éileamh.

  (10) Subject to subsection (12) of this section, a person who has an interest in or over land specified in a notice published pursuant to this section shall be entitled to be paid compensation by the Minister in respect of any diminution in the value of his interest in or over the land consequent upon the making of the order to which the notice relates and any claim for payment of compensation shall, in default of agreement, be determined by arbitration under the Act of 1919, as amended by subsequent enactments, in all respects as if the claim arose in relation to compulsory acquisition of land.

  Uimhir 39 de 1976: AN tACHT UM FHIADHÚLRA, 1976

 57. #1328098

  —(1) Sna hAchtanna um Chomhaontuithe Bretton Woods, 1957 go 1977, déanfar tagairtí don Chomhaontú Ciste a fhorléiriú mar thagairtí don Chomhaontú Ciste (arna leasú leis an leasú a bhfuil a théacs leagtha amach sa Sceideal a ghabhann le hAcht 1969 agus leis an leasú beartaithe), a bhfuil a théacs leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

  —(1) In the Bretton Woods Agreements Acts, 1957 to 1977, references to the Fund Agreement shall be construed as references to the Fund Agreement (as amended by the amendment the text of which is set out in the Schedule to the Act of 1969 and by the proposed amendment), the text of which is set out in the Schedule to this Act.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 58. #1354625

  (3) Déanfar éileamh faoin alt seo ar chúiteamh a íoc a chinneadh, cheal comhaontú, trí eadráin faoin Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, arna leasú le haon achtachán dá éis sin, sa tslí chéanna ar gach uile bhealach amhail is dá mba i ndáil le fáil talún go héigeantach a tharla an t-éileamh, agus measfar chun na críche sin gur údarás poiblí de réir bhrí an Achta sin an Príomh-Bhord nó an bord réigiúnach lena mbaineann, de réir mar is iomchuí, agus déanfar an tagairt in alt 69 (1) de Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 , d'údarás pleanála a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt don Phríomh-Bhord nó don bhord réigiúnach sin, de réir mar is iomchuí.

  (3) A claim under this section for payment of compensation shall, in default of agreement, be determined by arbitration under the Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, as amended by any subsequent enactment, in like manner in all respects as if such claim arose in relation to compulsory acquisition of land, and for this purpose the Central Board or the regional board concerned, as may be appropriate, shall be deemed to be a public authority within the meaning of the said Act, and the reference in section 69 (1) of the Local Government (Planning and Development) Act, 1963 , to a planning authority shall be construed as including a reference to the Central Board or to such regional board, as may be appropriate.

  Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980

 59. #1354928

  (f) Féadfaidh an tAire aon cheadúnas dobharshaothraithe a leasú chun éifeacht a thabhairt d'aon chomhaontú nó gealltanas arna thabhairt nó arna dhéanamh, tar éis dáta an cheadúnais, ag aon duine nó thar ceann aon duine a bhfuil teideal aige chun sochar an cheadúnais le haon duine eile.

  ( f ) The Minister may amend any aquaculture licence so as to give effect to any agreement or undertaking which, subsequent to the date of the licence, may have been given or entered into by or on behalf of any person entitled to the benefit of the licence with any other person.

  Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980

 60. #1387501

  (a) Cuirfidh an Stiúrthóir Bainistí aon togra ó Chomhalta chun leasú a dhéanamh ar an gComhaontú seo i bhfios do gach Comhalta agus tarchuirfear é chuig an mBord Feidhmiúcháin, agus cuirfidh an Bord Feidhmiúcháin a mholtaí ina thaobh faoi bhráid na Comhairle Rialaithe.

  ( a ) Any proposal to amend this Agreement emanating from a Member shall be notified to all Members by the Managing Director and referred to the Executive Board, which shall submit its recommendations thereon to the Governing Council.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 61. #1407722

  [20 Nollaig, 1983]

  AIR NAVIGATION (EUROCONTROL) ACT, 1983 AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO CERTAIN PROVISIONS OF THE PROTOCOL AMENDING THE EUROCONTROL INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO CO-OPERATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION SIGNED AT BRUSSELS ON THE 12th DAY OF FEBRUARY, 1981, AND TO CERTAIN PROVISIONS OF THE MULTILATERAL AGREEMENT RELATING TO ROUTE CHARGES SIGNED AT BRUSSELS ON THE 12th DAY OF FEBRUARY, 1981, AND FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE AIR NAVIGATION (EUROCONTROL) ACTS, 1963 AND 1971.

  Uimhir 38 de 1983: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1983

 62. #1423623

  —Is de réir nó faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha a bheidh sonraithe sa réamheolaire iomchuí de bhun cheanglais alt 4 (1) den Acht seo agus is dá réir sin agus faoina réir sin amháin a ghlacfar le suibscríobhanna le ciste infheistíochta ainmnithe agus beidh aon chomhaontú ar neamhní a airbheartaíonn leasú nó eisiamh nó páirteisiamh a dhéanamh ar fheidhmiú aon téarma nó coinníll a bhfuil feidhm leis de bhua an ailt seo i ndáil le haon ghlacadh den sórt sin.

  —Subscriptions to a designated investment fund shall, and shall only, be accepted on or subject to the terms and conditions specified in the relevant prospectus pursuant to the requirements of section 4 (1) of this Act, and any agreement purporting to amend or to exclude or partly exclude the application of any term or condition which by virtue of this section applies in relation to any such acceptance shall be void.

  Uimhir 16 de 1985: AN tACHT UM CHISTÍ INFHEISTÍOCHTA AINMNITHE, 1985

 63. #1451720

  —(1) Féadfaidh an tAire le hordú aon fhoráil den Acht seo a mhodhnú nó a leasú ar shlí eile ar cibé modh is dóigh leis is gá chun a chumasú éifeacht a thabhairt d'aon leasú ar Iarscríbhinn 1, 2, nó 3 le ATP, lena n-áirítear aon Fhoscríbhinn leis an Iarscríbhinn sin 1, arna dhéanamh de réir Airteagal 18 den Chomhaontú sin.

  —(1) The Minister may by order modify or otherwise amend any provision of this Act in such manner as appears to him to be necessary to enable effect to be given to any amendment of Annex 1, 2 or 3 to ATP, including any Appendix to the said Annex 1, made in accordance with Article 18 of that Agreement.

  Uimhir 20 de 1987: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ BIA MEATACHA, 1987

 64. #1466633

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair, 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú le Prótacal Breise Uimh. 1 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include) reference to the Warsaw Convention as amended by Additional Protocol No. 1 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 65. #1466752

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Breise Uimh. 2 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Additional Protocol No. 2 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 66. #1466899

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article I, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 67. #1467239

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Uimh. 4 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Protocol No. 4 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 68. #1505180

  (3) Leasaítear leis seo alt 25 (8) den Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1976, trí na focail “agus go mbeidh an t-ábhar le cinneadh trí eadráin de bhua alt 68 den Phríomh-Acht, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:” a scriosadh, agus na focail seo a leanas a chur ina n-ionad, eadhon, “, déanfar, cheal comhaontaithe, an t-éileamh a chinneadh trí eadráin faoin Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, ar an gcaoi céanna, ar gach cuma, amhail is dá n-éireodh an t-éileamh sin i ndáil le fáil éigeantach talún, ach faoi réir an choinníll go mbeidh dlínse ag an eadránaí dámhachtain nialais a dhéanamh agus faoi réir na bhforálacha seo a leanas:”.

  (3) Section 25 (8) of the Local Government (Planning and Development) Act, 1976 , is hereby amended by the deletion of the words "and the matter falls to be determined by arbitration in pursuance of section 68 of the Principal Act, the following provisions shall apply:" and the substitution of ", the claim shall, in default of agreement, be determined by arbitration under the Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, in the like manner in all respects as if such claim arose in relation to the compulsory acquisition of land, but subject to the proviso that the arbitrator shall have jurisdiction to make. a nil award and to the following provisions:".

  Uimhir 11 de 1990: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1990

 69. #1529952

  3° If the Government declare that the State has become obliged, pursuant to the Agreement, to give effect to the amendment of this Constitution referred to therein, then, notwithstanding Article 46 hereof, this Constitution shall be amended as follows:

  3° If the Government declare that the State has become obliged, pursuant to the Agreement, to give effect to the amendment of this Constitution referred to therein, then, notwithstanding Article 46 hereof, this Constitution shall be amended as follows:

  Leasú Bunreachta 19, 1998: AN tACHT UM AN NAOÚ LEASÚ DÉAG AR AN mBUNREACHT, 1998

 70. #1545782

  a aithint cé na forálacha (más ann) den chomhaontú atá ar neamhní de bhua alt 9 agus, más cuí leis an oifigeach idirghabhála comhionannais nó, de réir mar a bheidh, leis an Stiúrthóir, treoir a chur ar fáil do na páirtithe sa chomhaontú maidir leis an gcaoi a bhféadfaí malairt forálacha nó forálacha leasaithe a cheapadh, a mbeadh sé dleathach iad a bheith sa chomhaontú.

  to identify which (if any) provisions of the agreement are null and void by virtue of section 9 and, if the equality mediation officer or, as the case may be, the Director thinks it appropriate, to provide guidance to the parties to the agreement as to how alternative or amended provisions might be devised which it would be lawful to include in the agreement.

  Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998

 71. #1562164

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOMHAONTÚ EORPACH MAIDIR LE hIOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ CONTÚIRTEACHA DE BHÓTHAR (ADR), AGUS DON PHRÓTACAL SÍNIÚCHÁIN A GHABHANN LEIS SIN A RINNEADH SA GHINÉIV AN 30 MEÁN FÓMHAIR 1957, AGUS DON PHRÓTACAL LEASAITHEACH A GHABHANN LEIS SIN A GLACADH SA GHINÉIV AN 28 DEIREADH FÓMHAIR 1993, AGUS DO THREOIR 94/55/CE AN 21 SAMHAIN 1994 ÓN gCOMHAIRLE AR CHOMHFHOGASÚ DHLÍTHE NA mBALLSTÁT MAIDIR LE hIOMPAR EARRAÍ CONTÚIRTEACHA DE BHÓTHAR, AGUS DO THREOIR 95/50/CE AN 6 DEIREADH FÓMHAIR 1995 ÓN gCOMHAIRLE AR NÓSANNA IMEACHTA COMHIONANNA LE hAGHAIDH SEICEÁLACHA AR IOMPAR EARRAÍ CONTÚIRTEACHA DE BHÓTHAR, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR), AND THE PROTOCOL OF SIGNATURE THERETO DONE AT GENEVA ON 30 SEPTEMBER 1957, AND THE AMENDING PROTOCOL THERETO ADOPTED AT GENEVA ON 28 OCTOBER 1993, AND COUNCIL DIRECTIVE 94/55/EC OF 21 NOVEMBER 1994 ON THE APPROXIMATION OF THE LAWS OF THE MEMBER STATES WITH REGARD TO THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY ROAD, AND COUNCIL DIRECTIVE 95/50/EC OF 6 OCTOBER 1995 ON UNIFORM PROCEDURES FOR CHECKS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY ROAD, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Uimhir 43 de 1998: AN tACHT UM IOMPAR EARRAÍ CONTÚIRTEACHA DE BHÓTHAR, 1998

 72. #1569082

  (b) The Minister may, with the prior agreement of the Council, by order amend the Table to this section by adding a reference to any other Irish language organisation to, deleting a reference to such an organisation from, or amending an entry in respect of such an organisation in, the said Table.

  (b) The Minister may, with the prior agreement of the Council, by order amend the Table to this section by adding a reference to any other Irish language organisation to, deleting a reference to such an organisation from, or amending an entry in respect of such an organisation in, the said Table.

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 73. #1571885

  —(1) Sna hAchtanna um Chomhaontuithe Bretton Woods, 1957 go 1999, forléireofar tagairtí don Chomhaontú Ciste mar thagairtí don Chomhaontú Ciste arna leasú leis an leasú beartaithe, a bhfuil a théacs leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

  —(1) In the Bretton Woods Agreements Acts, 1957 to 1999, references to the Fund Agreement shall be construed as references to the Fund Agreement as amended by the proposed amendment, the text of which is set out in the Schedule to this Act.

  Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999

 74. #1662011

  Chun eilimintí neamhriachtanacha áirithe den Rialachán seo a fhorlíonadh nó a leasú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh a tharmligean chuig an gCoimisiún i leith leasuithe ar an Rialachán seo a ghlacadh, más rud é go ndéantar méideanna agus coinníollacha eile na socruithe cuóta a choigeartú, go háirithe mar thoradh ar chinneadh ón gComhairle lena ndéantar comhaontú a thabhairt i gcrích le tríú tír amháin nó níos mó.

  In order to supplement or amend certain non-essential elements of this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty should be delegated to the Commission in respect of the adoption of amendments to this Regulation, should the volumes and other conditions of quota arrangements be adjusted, in particular as a result of a Council decision concluding an agreement with one or more third countries.

  Rialachán (AE) 2015/754 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 lena n-osclófar taraif-chuótaí áirithe de chuid an Aontais do mhairteoil ardcháilíochta, agus do mhuiceoil, feoil éanlaithe clóis, cruithneacht agus maislín, agus brain, géaráin agus iarmhair eile agus lena ndéanfar foráil maidir lena riar

 75. #1680191

  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 23 chun Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir seo a leasú chun foráil a dhéanamh chun na heitiltí a thagann ón tríú tír lena mbaineann a eisiamh ó na gníomhaíochtaí eitlíochta a liostaítear in Iarscríbhinn I nó chun foráil a dhéanamh maidir le haon leasuithe eile ar na gníomhaíochtaí eitlíochta a liostaítear in Iarscríbhinn I a cheanglaítear le comhaontú arna thabhairt i gcrích de bhun Airteagal 218 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ach amháin iad siúd a bhaineann le raon feidhme.”.

  The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 23 to amend Annex I to this Directive to provide for flights arriving from the third country concerned to be excluded from the aviation activities listed in Annex I or to provide for any other amendments to the aviation activities listed in Annex I, except in relation to scope, which are required by an agreement concluded pursuant to Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union.’.

  Treoir (AE) 2018/410 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun laghduithe costéifeachtacha astaíochtaí agus infheistíochtaí ísealcharbóin a fheabhsú, agus Cinneadh (AE) 2015/1814 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 76. #1685172

  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16, chun na sainmhínithe atá i mír 1 den Airteagal seo a leasú nó a scriosadh, nó sainmhínithe nua a chur léi, chun an mhír sin a chur in oiriúint d’fhorbairtí eolaíochta nó do dhul chun cinn teicniúil agus chun a áirithiú go mbeidh comhsheasmhacht idir na sainmhínithe sin agus aon athruithe ar na sainmhínithe ábhartha i dTreoirlínte IPCC faoi mar a glacadh iad ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC nó ag Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras.

  The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 16, to amend or delete the definitions contained in paragraph 1 of this Article, or add new definitions thereto, in order to adapt that paragraph to scientific developments or technical progress and to ensure consistency between those definitions and any changes to relevant definitions in the IPCC Guidelines as adopted by the Conference of the Parties to the UNFCCC or the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement.

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 77. #1685186

  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16 chun Iarscríbhinn I a leasú chun na hathruithe i dTreoirlínte IPCC arna nglacadh ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC nó ag Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras a léiriú.

  The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 16 to amend Annex I in order to reflect changes in the IPCC Guidelines as adopted by the Conference of the Parties to the UNFCCC or the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement.

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 78. #1685232

  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16 chun Iarscríbhinn VI a leasú chun athbhreithniú a dhéanamh ar an modheolaíocht agus ar na ceanglais faisnéise atá san Iarscríbhinn sin, chun na hathruithe i dTreoirlínte IPCC arna nglacadh ag Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide nó ag Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras a léiriú.

  The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 16 to amend Annex VI in order to revise the methodology and information requirements in that Annex to reflect changes in the IPCC Guidelines as adopted by the Conference of the Parties to the UNFCCC or the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement.

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 79. #1730067

  Ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an creat ginearálta maidir le pleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide (teimpléad) a leasú, chun an teimpléid a oiriúnú do leasuithe ar chreat beartais Fuinnimh agus Aeráide an Aontais a bhaineann go díreach agus go sonrach le ranníocaíochtaí an Aontais faoi UNFCCC agus faoi Chomhaontú Pháras, chun na hathruithe ar phoitéinsil téimh dhomhanda (GWPanna) agus ar na treoirlínte fardal a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta a chur san áireamh, agus chun ceanglais shubstainteacha a leagan síos maidir le córas fardail an Aontais agus na clárlanna a chur ar bun.

  The power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in order to amend the general framework for the integrated national energy and climate plans template for the purpose of adapting the template to amendments to the Union Energy and Climate policy framework that are directly and specifically related to the Union's contributions under the UNFCCC and the Paris Agreement, take account of changes in the GWPs and internationally agreed inventory guidelines, and set substantive requirements for the Union inventory system and set up the registries.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 80. #1730203

  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 43 chun pointí 2.1.1 agus 3.1.1 de Roinn A agus 4.1 agus 4.2.1 de Roinn B de Chuid 1, agus pointe 3 de Chuid 2 d'Iarscríbhinn I a leasú, chun críocha iad a oiriúnú do leasuithe ar chreat beartais Fuinnimh agus Aeráide an Aontais atá bainteach go díreach agus go sonrach le rannchuidithe an Aontais faoi UNFCCC agus faoi Chomhaontú Pháras.

  The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 43 in order to amend points 2.1.1 and 3.1.1 of Section A and points 4.1 and 4.2.1 of Section B of Part 1, and point 3 of Part 2 of Annex I, for the purpose of adapting them to amendments to the Union Energy and Climate policy framework that are directly and specifically related to the Union's contributions under the UNFCCC and the Paris Agreement.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 81. #1730354

  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 43 chun Iarscríbhinn IV a leasú chun críocha a oiriúnaithe d'fhorbairtí i straitéis fhadtéarmach an Aontais nó i gcreat beartais Fuinnimh agus Aeráide an Aontais atá bainteach go díreach agus go sonrach leis na cinntí ábhartha arna nglacadh faoi UNFCCC agus, go háirithe, faoi Chomhaontú Pháras.

  The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 43 in order to amend Annex IV for the purpose of adapting it to the developments in the Union long-term strategy or in the Union Energy and Climate policy framework that are directly and specifically related to the relevant decisions adopted under the UNFCCC and, in particular, under the Paris Agreement.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 82. #1773871

  Laistigh de 90 lá ón tráth a bhfaighfear an fógra iarrata dá dtagraítear i mír 2, glacfaidh an Coimisiún cinneadh lena dtabharfar údarú nó lena ndiúltófar údarú do Bhallstát dul i mbun caibidlíochta d'fhonn comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú, nó a athnuachan nó a thabhairt i gcrích le tríú tír.

  Within 90 days of receipt of the notification referred to in paragraph 2, the Commission shall adopt a decision authorising or refusing to authorise a Member State to enter into negotiations in order to amend, extend, adapt, renew or conclude an agreement with a third country.

  Treoir (AE) 2019/692 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Treoir 2009/73/CE maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 83. #1773874

  Glacfar cinntí lena dtabharfar údarú nó lena ndiúltófar údarú do Bhallstát dul i mbun caibidlíochta d'fhonn comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú, nó a athnuachan nó a thabhairt i gcrích le tríú tír, trí bhíthin cinntí cur chun feidhme, i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 51(2).

  Decisions authorising or refusing to authorise a Member State to enter into negotiations in order to amend, extend, adapt, renew or conclude an agreement with a third country shall be adopted, by means of implementing acts, in accordance with the procedure referred to in Article 51(2).

  Treoir (AE) 2019/692 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Treoir 2009/73/CE maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 84. #1822098

  “Más rud é, laistigh den chéim idir-réitigh dá dtagraítear i mír 2, nár tháinig na húdaráis inniúla lena mbaineann ar chomhaontú, féadfaidh an tÚdarás cinneadh a dhéanamh lena gcuirfear de cheangal ar na húdaráis sin gníomhaíocht shonrach a dhéanamh nó staonadh ó ghníomhaíocht chun an t-ábhar a réiteach, agus chun a áirithiú go gcomhlíonfar dlí an Aontais. Beidh cinneadh ón Údarás ceangailteach ar na húdaráis inniúla lena mbaineann. Féadfaidh ceanglas a bheith sa chinneadh ón Údarás gur gá do na húdaráis inniúla cinneadh a ghlac siad a chúlghairm nó a leasú nó úsáid a bhaint as na cumhachtaí atá acu faoi dhlí ábhartha an Aontais.”;

  ‘Where the competent authorities concerned fail to reach an agreement within the conciliation phase referred to in paragraph 2, the Authority may take a decision requiring those authorities to take specific action, or to refrain from certain action, in order to settle the matter, and to ensure compliance with Union law. The decision of the Authority shall be binding on the competent authorities concerned. The Authority’s decision may require competent authorities to revoke or amend a decision that they have adopted or to make use of the powers which they have under the relevant Union law.’;

  RIALACHÁN (AE) 2019/2175 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach); Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde); Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí); Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais; Rialachán (AE) 2016/1011 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas; agus Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 85. #1850947

  Comhaontaíonn an Chomhairle, ar bhonn eisceachtúil, go dtarmligfidh sí don Choimisiún an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh maidir le tairseacha Iarscríbhinn I mar a leagtar amach iad in Airteagal 1(4) agus (5) a leasú, chun a áirithiú go nglacfar na tairseacha go tráthúil agus go ndéanfar cuspóirí an Rialacháin seo a chomhlíonadh Tá an comhaontú sin gan dochar do thograí reachtacha a bheidh ann amach anseo i réimse na trádála, agus i réimse an chaidrimh sheachtraigh ina iomláine.

  The Council agrees, on an exceptional basis, to delegate to the Commission the power to adopt delegated acts to amend the thresholds of Annex I as set out in Article 1(4) and (5), so as to ensure a timely adoption of the thresholds and to meet the objectives of this Regulation. Such agreement is without prejudice to future legislative proposals in the area of trade, as well as in the area of external relations as a whole.

  Ráitis ón gComhairle agus ón gCoimisiún maidir le Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d’allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d’ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca

 86. #533885

  Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim

  Regulation (EU) No 1218/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 concerning the implementation of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Brazil pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Thailand pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and amending and supplementing Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

  Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim

 87. #932827

  (r) EXTEND the provisions of the Amending Act applicable to the Participating Companies to any other Assurance Company which shall prior to the appointed day have executed with the consent of the Minister for Industry and Commerce an Agreement to transfer to the Terminating Company on terms similar to those of this Agreement (with such modifications (if any) as may be sanctioned by the said Minister) the Life and/or Industrial Assurance business in Ireland of such other Assurance Company, and empower the Terminating Company with the approval of such Minister to grant in respect of any policy or policies of any such other Assurance Company such additional benefits and on such terms as in the opinion of the said Minister is expedient or desirable, without being prejudicial to the interests of policyholders and/or shareholders of the Participating Companies. [EN]

  ( r ) EXTEND the provisions of the Amending Act applicable to the Participating Companies to any other Assurance Company which shall prior to the appointed day have executed with the consent of the Minister for Industry and Commerce an Agreement to transfer to the Terminating Company on terms similar to those of this Agreement (with such modifications (if any) as may be sanctioned by the said Minister) the Life and/or Industrial Assurance business in Ireland of such other Assurance Company, and empower the Terminating Company with the approval of such Minister to grant in respect of any policy or policies of any such other Assurance Company such additional benefits and on such terms as in the opinion of the said Minister is expedient or desirable, without being prejudicial to the interests of policyholders and/or shareholders of the Participating Companies.

  Uimhir 31 de 1938: ACHT ÁRACHAIS (LEASÚ), 1938

 88. #1571805

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN RIALTAS DO GHLACADH LEIS AN gCEATHRÚ LEASÚ ATÁ BEARTAITHE AR AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA A CHEADAIGH BORD RIALTÓIRÍ AN CHISTE SIN AN 23ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1997, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hÍOCAÍOCHTAÍ ÁIRITHE AG AN AIRE AIRGEADAIS FAOI AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN BHAINC DHOMHANDA AGUS AG AN AIRE AIRGEADAIS AGUS BANC CEANNAIS NA hÉIREANN FAOI AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN AIRE AIRGEADAIS DO RÁTHÚ PHÁIRTEACHAS AN BHAINC CEANNAIS I SAORÁID CHREIDMHEASA AN BHAINC UM SHOCRAÍOCHTAÍ IDIRNÁISIÚNTA I bhFABHAR BANCO CENTRAL DO BRAZIL, DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE AGUS DO LEASÚ NA nACHTANNA UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957 GO 1977.

  AN ACT TO MAKE PROVISION WITH RESPECT TO ACCEPTANCE BY THE GOVERNMENT OF THE PROPOSED FOURTH AMENDMENT TO THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND APPROVED BY THE BOARD OF GOVERNORS OF THAT FUND ON THE 23rd DAY OF SEPTEMBER, 1997, TO PROVIDE FOR CERTAIN PAYMENTS BY THE MINISTER FOR FINANCE UNDER THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE WORLD BANK AND BY THE MINISTER FOR FINANCE AND THE CENTRAL BANK OF IRELAND UNDER THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND, TO PROVIDE FOR THE GUARANTEEING BY THE MINISTER FOR FINANCE OF PARTICIPATION BY THE CENTRAL BANK IN THE CREDIT FACILITY OF THE BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS IN FAVOUR OF BANCO CENTRAL DO BRAZIL, TO PROVIDE FOR MATTERS RELATED TO THE AFORESAID MATTERS AND TO AMEND THE BRETTON WOODS AGREEMENTS ACTS, 1957 TO 1977.

  Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999

 89. #1595764

  Acht do leasú agus do leathnú an Achta um Ráthaíocht Chreidmheasa, 2012; dá chumasú don Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, de bhun scéim frithráthaíochta arna déanamh ag an Aire sin den Rialtas, frithráthaíochtaí a thabhairt d’fhorais airgeadais spreagthachta le haghaidh ráthaíochtaí arna dtabhairt ag na forais do sholáthraithe airgeadais i leith comhaontuithe airgeadais arna ndéanamh ag na soláthraithe airgeadais le fiontair cháilitheacha;

  AN ACT TO AMEND AND EXTEND THE CREDIT GUARANTEE ACT 2012; TO ENABLE THE MINISTER FOR JOBS, ENTERPRISE AND INNOVATION, PURSUANT TO A COUNTER GUARANTEE SCHEME MADE BY THAT MINISTER OF THE GOVERNMENT, TO GIVE COUNTER GUARANTEES TO PROMOTIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS FOR GUARANTEES GIVEN BY THE INSTITUTIONS TO FINANCE PROVIDERS IN RESPECT OF FINANCE AGREEMENTS ENTERED INTO BY THE FINANCE PROVIDERS WITH QUALIFYING ENTERPRISES;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 90. #1624781

  Bille na bPaitinní (Leasú), 1999 do thabhairt éifeacht d'fhorálacha áirithe den chomhaontú ar ghnéithe trádáil-choibhneasa de chearta maoine intleachtúla atá i gceangal leis an gcomhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Trádála Domhanda agus do thabhairt tuilleadh éifeachta don Choinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach agus chun na gcríoch sin do leasú agus do leathnú Acht na bPaitinní, 1992, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara..

  PATENTS (AMENDMENT) BILL, 1999 TO GIVE EFFECT TO CERTAIN PROVISIONS OF THE AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ANNEXED TO THE AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANISATION AND TO GIVE FURTHER EFFECT TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION AND FOR THOSE PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE PATENTS ACT, 1992, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 91. #1638054

  Dearbhaíonn an t-aon Ardpháirtí Conarthach déag gurb é a bheidh sa chéad riail mhionsonraithe chun na comhaontuithe idir na comhpháirtithe sóisialta a chur chun feidhme ar fud an Chomhphobail . . . inneachar na gcomhaontuithe sin a fhorbairt, trí chómhargáil de réir rialacha gach Ballstáit agus, dá dheasca sin, ní bhéarfaidh an riail mhionsonraithe sin go bhfuil iallach ar na Ballstáit na comhaontuithe sin a chur chun feidhme go díreach ná rialacha a oibriú amach chun iad a thrasuí ná go bhfuil iallach orthu reachtaíocht náisiúnta atá i bhfeidhm a leasú chun a gcur chun feidhme a éascú.

  The 11 High Contracting Parties declare that the first of the arrangements for application of the agreements between management and labour at Community level . . . will consist in developing, by collective bargaining according to the rules of each Member State, the content of the agreements, and that consequently this arrangement implies no obligation on the Member States to apply the agreements directly or to work out rules for their transposition, nor any obligation to amend national legislation in force to facilitate their implementation.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 92. #1739253

  Chun a chur san áireamh go raibh caibidlíocht le Baill EDT dá ndéanfar difear ar siúl i gcomhthráth leis an ngnáthnós imeachta reachtach chun an Rialachán seo a ghlacadh, ba cheart an chumhacht gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún chun leasú a dhéanamh ar Chodanna A agus C den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo i dtaca le cainníochtaí na gcuótaí rátaí taraife cionroinnte a liostaítear iontu, chun go gcuirfear san áireamh aon chomhaontuithe a thabharfar i gcrích nó aon fhaisnéis ábhartha a d’fhéadfadh sé a fháil i gcomhthéacs na caibidlíochta sin a léireodh go mbeadh coigeartú ar chionroinnt na dtaraif-chuótaí idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe ag teastáil mar gheall ar fhachtóirí sonracha nach raibh eolas aige orthu roimhe sin, agus comhsheasmhacht leis an modheolaíocht chomhchoiteann a comhaontaíodh go comhpháirteach leis an Ríocht Aontaithe á háirithiú san am céanna.

  In order to take into account the fact that negotiations with affected WTO Members have been taking place in parallel with the ordinary legislative procedure for the adoption of this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission to amend Parts A and C of the Annex to this Regulation with respect to the quantities of the apportioned tariff rate quotas listed therein, in order to take account of any agreements concluded or of pertinent information that it might receive in the context of those negotiations which would indicate that specific factors that were not previously known require an adjustment to the apportionment of the tariff quotas between the Union and the United Kingdom, while ensuring consistency with the common methodology agreed jointly with the United Kingdom.

  Rialachán (AE) 2019/216 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Eanáir 2019 maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle

 93. #149870

  Déantar leis seo na haicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i míreanna (1) (d) go (1) (j) d'Airteagal 5 den chomhaontú a rinneadh an 9ú lá d'Aibreán, 1980, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar), agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú ó fhorálacha ailt 9 agus 34 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1934 (arna leasú nó arna leathnú) agus alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú).

  The classes of international transport by road which are specified in paragraphs (1) (d) to (1) (j) of Article 5 of the agreement made on the 9th day of April, 1980, between the Government and the Government of the United Kingdom on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which are set out in the Schedule to this Order, are hereby exempted from the provisions of sections 9 and 34 of the Road Transport Act, 1933 (as amended or extended) and section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 94. #160715

  Déantar leis seo na haicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar atá sonraithe i míreanna (a) go (p) d'Airteagal 4 den chomhaontú a rinneadh an 19ú lá de Bhealtaine, 1981, idir an Rialtas agus Rialtas na Sualainne ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar) agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú leis seo ó fhorálacha alt 7 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1935 (ama leasú nó arna leathnú).

  The classes of international transport by road which are specified in paragraphs (a) to (p) of Article 4 of the agreement made on the 19th day of May, 1981, between the Government and the Government of Sweden on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which are set out in the Schedule to this Order, are hereby exempted from the provisions of section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 95. #160739

  Déantar leis seo na haicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i míreanna (a) go (p) d'Airteagal 4 den chomhaontú a rinneadh an 19ú lá de Bhealtaine, 1981, idir an Rialtas agus Rialtas Phoblacht na Fionlainne ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar), agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú ó fhorálacha alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú).

  The classes of international transport by road which are specified in paragraphs (a) to (p) of Article 4 of the agreement made on the 19th day of May, 1981, between the Government and the Government of the Republic of Finland on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which are set out in the Schedule to this Order, are hereby exempted from the provisions of section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 96. #278978

  (1) Cumasaíonn Airteagal 20 den Phrótacal ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, mar atá arna leasú ag Cinneadh 2002/653/EC ón gComhairle an 12 Iúil 2002 (1), do thríú Stáit a bheith rannpháirteach in imeachtaí chun réamhrialú os comhair na Cúirte Breithiúnais nuair atá an rannpháirteachas sin leagtha síos i gcomhaontú a bhaineann le réimse sonrach, arna thabhairt i gcrích ag an gComhairle le tríú Stát amháin nó níos mó, nuair a tharchuireann cúirt nó binse de chuid Ballstáit ceist chun réamhrialú a thagann faoi raon feidhme an chomhaontaithe chuig an gCúirt.

  Article 20 of the Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Communities, as amended by Council Decision 2002/653/EC (1), permits non-member States to participate in preliminary-ruling proceedings before the Court of Justice where an agreement, relating to a specific subject matter, concluded by the Council with one or more non-member States, provides for such participation where a court or tribunal of a Member State refers to the Court of Justice for a preliminary ruling, a question falling within the scope of the agreement.

  Council Regulation (EC) No 527/2003 of 17 March 2003 authorising the offer and delivery for direct human consumption of certain wines imported from Argentina which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EC) No 1493/1999

 97. #298979

  (f) leasófar Iarscríbhinn VIII chun coinbhinsiúin agus comhaontuithe idirnáisiúnta ábhartha a léiriú.

  (f) Annex VIII shall be amended to reflect relevant international conventions and agreements.

  Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú

 98. #332454

  Ní bheidh aon fhoráil de Theideal IV de Chuid a Trí den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, aon bheart arna ghlacadh de bhun an Teidil sin, aon fhoráil d'aon chomhaontú idirnáisiúnta arna thabhairt i gcrích ag an Aontas de bhun an Teidil sin, ná aon chinneadh ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ag léiriú aon fhoráil nó aon bheart den sórt sin nó aon bheart a leasaíodh nó atá inleasaithe de bhun an Teidil sin ina cheangal nó ina ceangal ar an Danmhairg ná infheidhme inti;

  None of the provisions of Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, no measure adopted pursuant to that Title, no provision of any international agreement concluded by the Union pursuant to that Title, and no decision of the Court of Justice of the European Union interpreting any such provision or measure or any measure amended or amendable pursuant to that Title shall be binding upon or applicable in Denmark;

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 99. #349798

  I gcás ina mbeidh sé beartaithe ag Ballstát tús a chur le caibidlíocht d’fhonn comhaontú atá ann cheana a leasú, nó comhaontú nua a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo a thabhairt i gcrích, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún i scríbhinn faoina bhfuil i gceist aige a luaithe is féidir roimh thús na caibidilíochta foirmiúla atá beartaithe.

  Where a Member State intends to enter into negotiations in order to amend an existing agreement or to conclude a new agreement falling within the scope of this Regulation, it shall notify the Commission in writing of its intention at the earliest possible moment before the envisaged opening of formal negotiations.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 100. #437775

  (3) Má leasaítear comhaontú dá dtagraítear i bhfo-alt (2), cuirfidh an tAire faoi deara an comhaontú leasaithe a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

  (3) If an agreement referred to in subsection (2) is amended, the Minister shall cause the amended agreement to be laid before each House of the Oireachtas.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 101. #437786

  (3) Má leasaítear comhaontú déthaobhach dá dtagraítear i bhfo-alt (2), cuirfidh an tAire faoi deara an comhaontú leasaithe a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

  (3) If a bilateral agreement referred to in subsection (2) is amended, the Minister shall cause the amended agreement to be laid before each House of the Oireachtas.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 102. #463768

  (b) The Council shall consider proposals pursuant to Article XXVIII(a) to amend the Articles of Agreement.

  (b) The Council shall consider proposals pursuant to Article XXVIII(a) to amend the Articles of Agreement.

  AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011

 103. #480451

  (f) Ní bheidh feidhm ag treoirlínte Rialtais um sholáthar poiblí maidir le comhaontú a dhéanfar faoi mhír (a)(ii) nó (iii), ach amháin i gcás comhaontú atá faoi réir cheanglais Threoir Uimh. 93/37/CEE ón gComhairle (1) ar chomhordú nósanna imeachta i ndáil le dámhachtain Conarthaí Oibreacha Poiblí agus aon treorach lena leasaítear an treoir sin nó a chuirtear ina hionad.

  (f) Government guidelines on public procurement shall not apply to an agreement made under paragraph (a)(ii) or (iii), except in the case of an agreement which is subject to the requirements of Council Directive No. 93/37/EEC(1) on the co-ordination of procedures relating to the award of Public Works Contracts and any directive amending or replacing that directive.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 104. #533995

  ÚDARÚ CHUN COMHAONTUITHE DÉTHAOBHACHA INFHEISTÍOCHTA A LEASÚ NÓ A THABHAIRT I GCRÍCH

  AUTHORISATION TO AMEND OR CONCLUDE BILATERAL INVESTMENT AGREEMENTS

  Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha

 105. #533997

  Údarú chun comhaontú déthaobhach infheistíochta a leasú nó a thabhairt i gcrích

  Authorisation to amend or conclude a bilateral investment agreement

  Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha

 106. #534020

  Coinneofar an Coimisiún ar an eolas faoi dhul chun cinn na gcaibidlíocht chun comhaontú déthaobhach infheistíochta a leasú nó a thabhairt i gcrích le linn na gcéimeanna éagsúla, agus féadfaidh sé iarraidh páirt a ghlacadh sna caibidlíocht a bhaineann le hinfheistíocht idir an Ballstát agus an tríú tír.

  The Commission shall be kept informed of the progress and results of the negotiations to amend or to conclude a bilateral investment agreement throughout the different stages and may request to participate in the negotiations concerning investment between the Member State and the third country.

  Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha

 107. #582035

  Nuair a áirítear an rún ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Meán Fómhair 2011 maidir le cur chuige cuimsitheach i ndáil le hastaíochtaí antrapaigineacha neamh-CO2 a bhaineann leis an aeráid agus chomh luath agus a bhíonn comhaontú ann faoin UNFCCC chun treoracha IPCC atá foilsithe cheana a úsáid maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí de charbón dubh, ba cheart don Choimisiún anailís a dhéanamh ar na himpleachtaí a d’fhéadfadh bheith ann do bheartais agus do bhearta agus, más ábhartha, Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú.

  Taking into consideration the European Parliament resolution of 14 September 2011 on a comprehensive approach to non-CO2 climate-relevant anthropogenic emissions and once there is agreement under the UNFCCC to use agreed and published IPCC guidelines on monitoring and reporting of black carbon emissions, the Commission should analyse the implications for policies and measures and, if appropriate, amend Annex I to this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 108. #582180

  chun substaintí a chur le nó a bhaint de liosta na ngás ceaptha teasa in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, nó táscairí a chur le nó a bhaint d’Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo i gcomhréir le cinntí ábhartha arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh;

  add or delete substances to or from the list of greenhouse gases in Annex I to this Regulation or add, delete or amend indicators in Annex III to this Regulation in accordance with relevant decisions adopted by the bodies of the UNFCCC or the Kyoto Protocol or of agreements deriving from them or succeeding them;

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 109. #647377

  Déanfaidh an Ballstát togra chun leasú a dhéanamh ar an gComhaontú Comhpháirtíochta agus ar na cláir ábhartha a thíolacadh laistigh de dhá mhí ón dáta a dtíolacfar an fhreagairt dá dtagraítear i mír 3.

  The Member State shall submit a proposal to amend the Partnership Agreement and the relevant programmes within two months of the date of submission of the response referred to in paragraph 3.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 110. #647545

  I gcásanna cuí-réasúnaithe agus ar bhonn togra ó Bhallstát, áfach, féadfaidh an Coimisiún na teorainneacha daonra sin a ghlacadh nó a leasú ina chinneadh faoi Airteagal 15(2) nó (3) chun an Comhaontú Comhpháirtíochta a fhormheas nó a leasú faoi seach i gcás an Bhallstáit sin, d'fhonn limistéir a bhfuil daonra beag nó daonra mór iontu a chur san áireamh nó d'fhonn comhleanúnachas críochach na limistéar atá cuimsithe ag na straitéisí um fhorbairt áitiúil a áirithiú.

  However, in duly justified cases and on the basis of a proposal by a Member State the Commission may adopt or amend those population limits in its decision under Article 15(2) or (3) to approve or amend respectively the Partnership Agreement in the case of that Member State, in order to take account of sparsely or densely populated areas or in order to ensure the territorial coherence of areas covered by the community-led local development strategies.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 111. #669295

  Tugtar cumhachtaí don Choimisiún leis freisin coigeartuithe ar an Rialachán sin a ghlacadh, má leasaítear na rialacha mionsonraithe dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais.

  It also confers powers on the Commission to adopt adjustments to that Regulation, should the special arrangements provided for in the relevant Association Agreement be amended.

  Rialachán (AE) Uimh. 255/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2008/97 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 779/98 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1506/98 ón gComhairle i réimse allmhairí ola olóige agus táirgí talmhaíochta eile ón Tuirc, maidir leis na cumhachtaí tarmligthe agus na cumhachtaí cur chun feidhme atá le tabhairt don Choimisiún

 112. #698184

  Glacfaidh an Ballstát na céimeanna uile is iomchuí chun an comhaontú a leasú laistigh de thréimhse réasúnta ionas go bhfaighfear réidh leis na neamh-chomhoiriúnachtaí sin.

  The Member State shall take all appropriate steps to amend the agreement within a reasonable period in such a way as to eliminate the incompatibilities established.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 113. #708119

  Na comhaontuithe idirnáisiúnta faoinar aistríodh sonraí pearsanta chuig tríú tíortha nó chuig eagraíochtaí idirnáisiúnta agus a thug na Ballstáit i gcrích roimh an 24 Bealtaine 2016 agus a chomhlíonann dlí an Aontais mar is infheidhme roimh an dáta sin, leanfaidh siad de bheith i bhfeidhm go dtí go leasófar iad, go gcuirfear comhaontuithe eile ina n-ionad nó go gcúlghairfear iad.

  International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 114. #709461

  I bhfianaise Airteagal 9 de Phrótacal Uimh. 36. ar fhorálacha idirthréimhseacha atá i gceangal le CAE agus le CFAE, tá éifeachtaí dlí comhaontuithe den sórt sin le caomhnú go dtí go ndéantar na comhaontuithe sin a aisghairm, a neamhní nó a leasú agus na Conarthaí á gcur chun feidhme.

  In light of Article 9 of Protocol No 36 on transitional provisions, annexed to the TEU and to the TFEU, the legal effects of such agreements are to be preserved until those agreements are repealed, annulled or amended in the implementation of the Treaties.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 115. #716759

  Tá na socruithe atá san áireamh sa Rialachán seo le leasú, de réir mar is gá, i gcomhréir leis na comhaontuithe lena mbunaítear CCEanna, nó as a dtagann bunú CCEanna, de réir mar agus nuair a shínítear agus a thugtar i gcrích na comhaontuithe sin de bhun Airteagal 218 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) agus de réir mar agus nuair atá siad curtha i bhfeidhm go sealadach nó i bhfeidhm.

  The arrangements included in this Regulation are to be amended, as necessary, in accordance with the agreements establishing, or leading to the establishment of, EPAs, as and when such agreements are signed and concluded pursuant to Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) and are either provisionally applied or in force.

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 116. #716794

  Tugtar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 22 chun Iarscríbhinn I a leasú chun réigiúin nó stáit ó Ghrúpa Stát ACC a chur leis an Iarscríbhinn, ar réigiúin nó stáit iad a bhfuil caibidlíochtaí tugtha i gcrích acu maidir le comhaontú leis an Aontas a chomhlíonann ar a laghad ceanglais Airteagal XXIV de Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil 1994 (GATT 1994).

  The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 22 to amend Annex I in order to add regions or states from the ACP Group of States which have concluded negotiations on an agreement with the Union which at least meets the requirements of Article XXIV of the General Agreement of Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994).

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 117. #723677

  Ní bheidh aon fhoráil de Theideal V de Chuid a Trí den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, aon bheart arna ghlacadh de bhun an Teidil sin, aon fhoráil d'aon chomhaontú idirnáisiúnta arna thabhairt i gcrích ag an Aontas de bhun an Teidil sin, ná aon chinneadh ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ag léiriú aon fhoráil nó aon bheart den sórt sin nó aon bheart a leasaíodh nó atá inleasaithe de bhun an Teidil sin ina cheangal nó ina ceangal ar an Danmhairg ná infheidhme inti;

  None of the provisions of Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, no measure adopted pursuant to that Title, no provision of any international agreement concluded by the Union pursuant to that Title, and no decision of the Court of Justice of the European Union interpreting any such provision or measure or any measure amended or amendable pursuant to that Title shall be binding upon or applicable in Denmark;

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 118. #765460

  Beidh de chomhacht ag an gComhairle Cheanntair comhachtanna na nAcht um Chlásanna Talmhan, fé mar a leasuíodh iad le hAlt 8 den Acht um Shláinte Phuiblí (Éirinn), 1896, maidir le ceannach agus gabháil tailte ar aon tslí eile seachas le réiteach, no aon chomhacht díobh, do chur i bhfeidhm chun na críche roimh-ráite, i dtaobh na dtailte, an uisce agus na gceart a tuairiscítear sa Sceideal a ghabhann leis seo.

  The District Council shall be empowered to put in force with reference to the lands, water and rights described in the Schedule hereto and for the purpose aforesaid the powers of the Lands Clauses Acts as amended by Section 8 of the Public Health (Ireland) Act, 1896, with respect to the purchase and taking of lands otherwise than by agreement or any of them.

  Uimhir 22 de 1923: ACHT AN ORDUITHE SHEALADAIGH UM OIBREACHA UISCE RATH DUIN Uimh. 1 (DAINGNIÚ), 1923

 119. #786272

  Beidh comhacht ag an gComhairle Cheanntair chun feidhmiú do dhéanamh maidir leis na tailte atá tuairiscithe sa Sceideal a ghabhann leis seo ar chomhachta Achtanna na gClásanna Talmhan fé mar a leasuíodh iad le hAlt 8 den Public Health (Ireland) Act, 1896, i dtaobh tailte do cheannach agus do ghabháil ar shlí éigin eile seachas le connra no ar aon cheann acu.

  The District Council shall be empowered to put in force with reference to the lands described in the Schedule hereto and for the purpose aforesaid the powers of the Lands Clauses Acts as amended by Section 8 of the Public Health (Ireland) Act, 1896, with respect to the purchase and taking of lands otherwise than by agreement or any of them.

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1925: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH AN ROINN RIALTAIS ÁITIÚLA AGUS SLÁINTE PUIBLÍ UIMH. 1, 1925

 120. #795088

  ACHT CHUN DAINGNIÚ DO DHÉANAMH AR CHÓ-AONTÚ ÁIRITHE LE N-A LEASUÍTEAR AGUS LE N-A bhFOIRLÍONTAR CONNRA 1921, AGUS CHUN LEASÚ DO DHÉANAMH DÁ RÉIR SIN AR NA TAGAIRTÍ DO CHONNRA 1921 ATÁ SAN ACHT UM BUNREACHT SHAORSTÁIT ÉIREANN, 1922, AGUS SA BHUNREACHT.

  AN ACT TO CONFIRM A CERTAIN AGREEMENT AMENDING AND SUPPLEMENTING THE TREATY OF 1921 AND TO AMEND ACCORDINGLY THE REFERENCES TO THE TREATY OF 1921 CONTAINED IN THE CONSTITUTION OF THE IRISH FREE STATE (SAORSTAT EIREANN) ACT, 1922 AND THE CONSTITUTION.

  Uimhir 40 de 1925: ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ LEASATHACH), 1925

 121. #798421

  —Ní bheidh aon diúité stampa iníoctha ar scór aon chó-aontú a dineadh roimhe seo fén Tríú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht no a déanfar ina dhiaidh seo fén Tríú Sceideal san mar a leasuítear leis an Acht so é no fén Acht so idir an chuideachta chó-nasctha agus aon tsean-oifigeach no seanasheirbhíseach no aon oifigeach no seirbhíseach eile don chuideachtain chó-nasctha ná ar scór aon mhola do dhin an buan-mholtóir roimhe seo fén Tríú Sceideal san no a dhéanfidh an buanmholtóir no na moltóirí ina dhiaidh seo fén Tríú Sceideal san mar a leasuítear leis an Acht so é no fén Acht so.

  —No stamp duty shall be payable in respect of any agreement heretofore made under the Third Schedule to the Principal Act or hereafter to be made under the said Third Schedule as amended by this Act or under this Act between the amalgamated company and any existing officer or servant or any other officer or servant of the amalgamated company nor in respect of any award heretofore made by the standing arbitrator under the said Third Schedule or hereafter to be made by the standing arbitrator or arbitrators under the said Third Schedule as amended by this Act or under this Act.

  Uimhir 25 de 1926: ACHT BÓTHAIR IARAINN (SEAN-OIFIGIGH AGUS SEANA-SHEIRBHÍSIGH), 1926

 122. #817308

  —(1) Aon chomhairle chontae no có-choiste ar a mbeidh sé de chúram scéim dhréineála do chur i ngníomh fén Acht so, féadfid aon uair tar éis daingniú na scéime sin, tré chó-aontú no go héigeanta agus chun crícheanna na scéime sin, aon tailte, cirt no maoin eile do thógaint adéarfar sa scéim sin a bheith ceaptha le tógaint, agus chun críche na tógainte sin tuigfar go bhfuil ionchorparuithe i ngach scéim dhréineála na hAchtanna Clásanna Talmhan mar atáid leasuithe leis an Dara Sceideal a ghabhann leis an Housing of the Working Classes Act, 1890, le halt 11 den Housing of the Working Classes (Ireland) Act, 1908, le hailt 7 agus 12 den Housing (Ireland) Act, 1919, agus leis an Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, agus bainfidh na hAchtanna san leis an gcás dá réir sin.

  —(1) A county council or joint committee charged with the carrying out of a drainage scheme under this Act may at any time after the confirmation of such scheme acquire, either by agreement or compulsorily, for the purposes of such scheme any lands, rights or other property stated in such scheme as intended to be acquired, and for the purpose of such acquisition every drainage scheme shall be deemed to incorporate the Lands Clauses Acts as amended by the Second Schedule to the Housing of the Working Classes Act, 1890, section 11 of the Housing of the Working Classes (Ireland) Act, 1908, sections 7 and 12 of the Housing (Ireland) Act, 1919, and the Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, and those Acts shall apply accordingly.

  Uimhir 23 de 1928: ACHT DRÉINEÁLA AIRTÉIRIGHE (MION-SCÉIMEANNA), 1928

 123. #846443

  (2) I ngach léas tionóntacháin (pe'ca roimh an Acht so do rith do rinneadh é no dá éis sin) ina mbeidh, no as ar tuigthe de bhuadh an Achta do ritheadh an 5adh lá de Bhealtaine 1826 ag Páirlimint na Ríochta Aontuithe do bhí ann le déanaí agus dar teideal “an Act to amend the Law of Ireland respecting the assignment and sub-letting of Lands and Tenements” no de bhuadh an fho-ailt sin roimhe seo den alt so, cumhnant, coinníoll, no có-aontú chuireann cosc no chuireann srian leis an tionóntachán san d'aistriú, go generálta no ar aon tslí áirithe, gan ceadúnas no toiliú an léasóra tuigfear, d'ainneoin aon fhorála adeir a mhalairt go follus, go bhfuil an cumhnant, an coinníoll, no an có-aontú san—

  (2) In every lease (whether made before or after the passing of this Act) of a tenement in which there is contained or in which there is implied by virtue of the Act of the late United Kingdom Parliament passed on the 5th day of May 1826 and entitled "an Act to amend the Law of Ireland respecting the Assignment and Sub-letting of Lands and Tenements", or by virtue of the foregoing sub-section of this section a covenant, condition, or agreement prohibiting or restricting the alienation, either generally or in any particular manner, of such tenement without the licence or consent of the lessor, such covenant, condition, or agreement shall, notwithstanding any express provision to the contrary, be deemed to be subject—

  Uimhir 55 de 1931: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE, 1931

 124. #850893

  —(1) Féadfaidh bord sláinte, agus iad ag feidhmiú Achtanna na Sclábhaithe, 1883 go 1931, talamh d'fháil, tré chó-aontú le toiliú an Aire no go héigeanta fé sna comhachta bronntar leis na hAchtanna san mar a leasuítear iad leis an Acht so, chun an talaimh sin no aon choda dhe do dhíol no do chur ar léas le daoine agus le cumainn mhaitheasa phuiblí d'fhonn na daoine no na cumainn sin do thógaint iostán ar an talamh san a bheidh oiriúnach mar áruis chomhnaithe do sclábhaithe talmhaíochta.

  —(1) A board of health acting in the execution of the Labourers Acts, 1883 to 1931, may acquire land, either by agreement with the consent of the Minister or compulsorily under the powers conferred by those Acts as amended by this Act, for the purpose of selling or leasing such land or any part thereof to persons and public utility societies with a view to the erection thereon by such persons or societies of cottages suitable for occupation by agricultural labourers.

  Uimhir 19 de 1932: ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA AIRGID AGUS FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1932

 125. #925519

  —Tuigfear forálacha na nIonstruimí Fundúireachta do bheith leasuithe agus leasuítear leis seo iad sa mhéid gur gá san chun lánéifeacht do thabhairt d'fhorálacha an Achta so agus an Chó-aontuithe, agus i gcás aon bhuiniscionntachta is ag forálacha an Achta so agus an Chó-aontuithe bheidh forlámhas.

  —The provisions of the Instruments of Foundation shall be deemed to be and the same are hereby amended so far as is necessary to give full effect to the provisions of this Act and of the Agreement, and in any case of inconsistency the provisions of this Act and of the Agreement shall prevail.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1938: ACHT SCOILEANNA ERASMUS SMITH, 1938

 126. #996862

  —Ní bhainfidh alt 25 den Acht Airgid, 1924 ( Uimh. 27 de 1924 ), arna leasú le halt 8 den Acht Airgid, 1937 ( Uimh. 18 de 1937 ), agus alt 9 den Acht Airgeadais (Comhaontú leis an Ríocht Aontaithe), 1938 (Uimh. 12 de 1938) , le hearraí is dóigh leis na Coimisinéirí Ioncaim is biadh, má cruthaítear chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim gur mar bhronntanas do dhuine sa Stát atá na hearraí á n-allmhuiriú.

  — Section 25 of the Finance Act, 1924 (No. 27 of 1924), as amended by section 8 of the Finance Act, 1937 (No. 18 of 1937), and section 9 of the Finance (Agreement with the United Kingdom) Act, 1938 (No. 12 of 1938), shall not apply to articles which, in the opinion of the Revenue Commissioners, are food, where it is shown to the satisfaction of the Revenue Commissioners that the articles are being imported as a gift to a person in the State.

  Uimhir 15 de 1946: An tACHT AIRGEADAIS, 1946

 127. #1128166

  (6) Leasaítear leis seo an Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht, maidir le comhaontuithe fruilcheannaigh a bhainfidh le mótar-fheithiclí agus a dhéanfar tar éis tosach feidhme an Achta seo, tríd an mír atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a chur isteach ag a dheireadh. [EN]

  (6) The Schedule to the Principal Act is, as respects hire-purchase agreements relating to motor vehicles and made after the commencement of this Act, hereby amended by the insertion at the end thereof of the paragraph set out in the Schedule to this Act.

  Uimhir 15 de 1960: AN tACHT FRUILCHEANNAIGH (LEASÚ), 1960

 128. #1137944

  (2) Déanfar an cúiteamh a bheidh le n-íoc ag údarás áitiúil faoin alt seo i leith aon eastáit nó leasa i dtalamh nó cirt i leith talún a chinneadh, cheal comhaontaithe, le headráin faoi réim agus de réir an Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, arna leasú, ach déanfar, faoi réir fho-alt (3) den alt seo, méid an chúitimh ón eadráin sin a chinneadh de réir na Rialacha atá gCuid I den Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1931 .

  (2) The compensation to be paid by a local authority under this section in respect of any estate or interest in or right in respect of land shall, in default of agreement, be determined by arbitration under and in accordance with the Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, as amended, but the amount of the compensation shall, subject to subsection (3) of this section, on such arbitration, be determined in accordance with the Rules contained in Part I of the Third Schedule to the Housing (Miscellaneous Provisions) Act, 1931 .

  Uimhir 3 de 1961: AN tACHT UM LÁITHREÁIN TRÉIGTHE, 1961

 129. #1196911

  (2) Déanfar an cúiteamh a bheidh le híoc ag údarás sláintíochta faoin alt seo i leith aon eastáit nó leasa i dtalamh, nó aon chirt i leith talún, a chinneadh, cheal comhaontaithe, le headráin faoi réim agus de réir an Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, arna leasú, ach, faoi réir fho-ailt (3) agus (4) den alt seo, déanfar, san eadráin sin, méid an chúitimh a chinneadh de réir na Rialacha atá i gCuid I den Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1931 .

  (2) The compensation to be paid by a sanitary authority under this section in respect of any estate or interest in or right in respect of land shall, in default of agreement, be determined by arbitration under and in accordance with the Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, as amended, but the amount of the compensation shall, subject to subsections (3) and (4) of this section, on such arbitration, be determined in accordance with the Rules contained in Part I of the Third Schedule to the Housing (Miscellaneous Provisions) Act, 1931 .

  Uimhir 29 de 1964: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (SEIRBHÍSÍ SLÁINTÍOCHTA), 1964

 130. #1200873

  (a) Ciallaíonn “Coinbhinsiún Warsaw” an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a síníodh i Warsaw an 12 Deireadh Fómhair, 1929, nó Coinbhinsiún Warsaw mar a leasaíodh é sa Hág, 1955, de réir mar a bheidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear i mír (b) faoi rialú ag ceann acu nó ag an gceann eile;

  ( a ) "Warsaw Convention" means the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12 October 1929, or the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, according to whether the carriage under the agreement referred to in paragraph (b) is governed by the one or by the other;

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 131. #1226905

  Ar choinníoll, in Airteagal 2 (1) den chéad chomhaontú acu sin, arna leasú le hAirteagal 2 den dara ceann de comhaontuithe sin, go measfar chun na críche sin gurb é atá sna tagairtí d'alt 27 den Finance Act, 1920, tagairtí do Sceideal 6, Cuid II, a athachtaíonn forálacha an ailt sin 27 maille leis na leasuithe a rinneadh ann le hachtacháin ina dhiaidh sin agus forálacha agus abairtí atá míoiriúnach nó nach gá feasta ligthe ar lár nó modhnaithe.

  Provided that, in Article 2 (1) of the first of the said agreements, as amended by Article 2 of the second of the said agreements, the references to section 27 of the Finance Act, 1920, shall be taken for the said purpose to be references to Schedule 6, Part II, which re-enacts the provisions of the said section 27 with the amendments made therein by subsequent enactments and with certain omissions and adaptations of Provisions and phrases which have become inapt or unnecessary.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 132. #1277773

  —Daingnítear leis seo an prótacal atá leagtha amach sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus a síníodh an 2ú lá de Bhealtaine, 1973, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag leasú an chomhaontaithe atá leagtha amach i gCuid I den Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1949 , agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin.

  —The protocol, set forth in the Fourth Schedule to this Act, signed on the 2nd day of May, 1973, between the Government and the United Kingdom Government amending the agreement set forth in Part I of the Fifth Schedule to the Finance Act, 1949 , is hereby confirmed, and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 133. #1278881

  In Airteagal 2 den Chomhaontú sin, arna leasú le hAirteagal 2 de Chomhaontú an 25 Aibreán, 1928, forléireofar aon tagairt do ráta caighdeánach na cánach ioncaim Breatainí mar thagairt a chiallaíonn bunráta na cánach ioncaim Breatainí agus forléireofar aon tagairt d'fhorcháin Bhreataineach mar thagairt a chiallaíonn breis an dliteanais i leith cánach ioncaim Breatainí ar an dliteanas a bheadh ann dá mba de réir an bhunráta amháin a mhuirearófaí an cháin ioncaim Bhreataineach go léir.

  In Article 2 of the said Agreement, as amended by Article 2 of the Agreement of 25th April 1928, any reference to the standard rate of British income tax shall be construed as meaning the basic rate of British income tax and any reference to British surtax shall be construed as meaning the excess of liability to British income tax over what it would be if all British income tax were charged at the basic rate only. [GA]

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 134. #1278970

  Ós mian leo Prótacal a chur i gcrích do leasú an Chomhaontaithe idir na Páirtithe Conarthacha i dtaobh faoisimh chomharaíochta ó chánachas dúbailte maidir le Cáin Bhrabús Corparáide na hÉireann agus Cáin Bhrabús na Ríochta Aontaithe, a síníodh an 18 Bealtaine 1949 (dá ngairtear “an Comhaontú” anseo feasta);

  Desiring to conclude a Protocol to amend the Agreement between the Contracting Parties for the reciprocal relief of double taxation in respect of Irish Corporation Profits Tax and United Kingdom Profits Tax, signed on 18th May 1949 (hereinafter referred to as "the Agreement");

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 135. #1329598

  (b) Breithneoidh an Chomhairle tograí de bhun Airteagal XXVIII (a) chun na hAirteagail Chomhaontaithe a leasú.

  ( b ) The Council shall consider proposals pursuant to Article XXVIII (a) to amend the Articles of Agreement.

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 136. #1423547

  (b) go léiríonn an doiciméad go leordhóthanach go mbeidh aon chomhaontú ar neamhní a airbheartaíonn leasú nó eisiamh nó páirt-eisiamh a dhéanamh ar fheidhmiú aon téarma nó coinníoll a bhfuil, de bhua alt 8 den Acht seo, feidhm leis i ndáil le haon ghlacadh den sórt sin.

  ( b ) makes it sufficiently clear that any agreement purporting to amend or to exclude or partly exclude the application of any term or condition which by virtue of section 8 of this Act applies in relation to any such acceptance shall be void.

  Uimhir 16 de 1985: AN tACHT UM CHISTÍ INFHEISTÍOCHTA AINMNITHE, 1985

 137. #1551294

  ACHT D'FHEIDHMIÚ THREOIR 96/34/CE AN 3 MEITHEAMH 1996 ÓN gCOMHAIRLE MAIDIR LEIS AN gCREAT-CHOMHAONTÚ UM SHAOIRE DO THUISMITHEOIRÍ ARNA THABHAIRT I gCRÍCH AG UNICE, CEEP AGUS AN ETUC, CHUN NA CRÍCHE SIN DO LEASÚ ACHTACHÁN ÁIRITHE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO IMPLEMENT COUNCIL DIRECTIVE 96/34/EC OF 3 JUNE 1996 ON THE FRAMEWORK AGREEMENT ON PARENTAL LEAVE CONCLUDED BY UNICE, CEEP AND THE ETUC, FOR THAT PURPOSE TO AMEND CERTAIN ENACTMENTS AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Uimhir 30 de 1998: AN tACHT UM SHAOIRE DO THUISMITHEOIRÍ, 1998

 138. #1685223

  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 16 chun mír 1 den Airteagal seo agus chun Iarscríbhinn V a leasú trí chatagóirí nua de tháirgí adhmaid lománaithe a chur isteach a bhfuil éifeacht ceaptha carbóin acu, bunaithe ar Threoirlínte IPCC arna nglacadh ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC nó ag Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras, agus tríd an tsláine chomhshaoil a ráthú.

  The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 16 in order to amend paragraph 1 of this Article and Annex V by adding new categories of harvested wood products that have a carbon sequestration effect, based on IPCC Guidelines as adopted by the Conference of the Parties to the UNFCCC or the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement, and ensuring environmental integrity.

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 139. #1685328

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (féach leathanach 26 den Iris Oifigiúil seo).

  Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (see page 26 of this Official Journal).

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 140. #1685743

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide chun na gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (IO L 156 an 19.6.2018. lch. 26).”;

  Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (OJ L 156, 19.6.2018, p. 26).’;

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 141. #1714782

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (IO L 156, 19.6.2018, lch. 26).

  Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (OJ L 156, 19.6.2018, p. 26).

  Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 142. #1730846

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide chun na gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (IO L 156, 19.6.2018. lch. 26).

  Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (OJ L 156, 19.6.2018, p. 26).

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 143. #1732537

  Ní mór Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 a leasú, dá bhrí sin, ionas go mbeifí in ann na srianta ama atá ar léasú fliuch a mhaolú, rud a bheidh le socrú i gcomhaontuithe idirnáisiúnta arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas le tríú tíortha.

  Regulation (EC) No 1008/2008 therefore needs to be amended to allow for the relaxation of time limits on wet-leasing to be agreed in international agreements concluded by the Union with third countries.

  Rialachán (AE) 2019/2 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal

 144. #1773799

  Maidir le comhaontuithe nó codanna de na comhaontuithe sin le tríú tíortha a d'fhéadfadh tionchar a bheith acu ar rialacha comhchoiteanna an Aontais, ba cheart nós imeachta comhtháite agus trédhearcach a bhunú chun údarú a thabhairt do Bhallstát, arna iarraidh sin dó, comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú, a athnuachan nó a thabhairt i gcrích le tríú tír maidir le hoibriú líne tarchuir nó hoibriú ghréasán na píblíne réamhtheachtaí idir an Ballstát agus tríú tír.

  With regard to agreements or parts of agreements with third countries which may affect common rules of the Union, a coherent and transparent procedure should be established by which to authorise a Member State, upon its request, to amend, extend, adapt, renew or conclude an agreement with a third country on the operation of a transmission line or an upstream pipeline network between the Member State and a third country.

  Treoir (AE) 2019/692 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Treoir 2009/73/CE maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 145. #1773803

  D'fhonn cinntí a ghlacadh lena gceadaítear nó lena ndiúltaítear do Bhallstáit comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú nó a athnuachan, nó a thabhairt i gcrích le tríú tír, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún.

  In order to adopt decisions authorising or refusing to authorise a Member State to amend, extend, adapt, renew or conclude an agreement with a third country, implementing powers should be conferred on the Commission.

  Treoir (AE) 2019/692 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Treoir 2009/73/CE maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 146. #1773863

  Gan dochar do leithdháileadh na n-inniúlachtaí idir an tAontas agus na Ballstáit, i gcás ina mbeidh sé ar intinn ag Ballstát dul i mbun caibidlíochta le tríú tír d'fhonn comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú, a athnuachan nó a thabhairt i gcrích, maidir le líne tharchuir a oibriú le tríú tír i dtaca le nithe a thagann, go hiomlán nó i bpáirt, laistigh de raon feidhme na Treorach seo, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún faoina intinn i scríbhinn.

  Without prejudice to the allocation of competence between the Union and the Member States, where a Member State intends to enter into negotiations with a third country in order to amend, extend, adapt, renew or conclude an agreement on the operation of a transmission line with a third country concerning matters falling, entirely or partly, within the scope of this Directive, it shall notify the Commission of its intention in writing.

  Treoir (AE) 2019/692 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Treoir 2009/73/CE maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 147. #1773873

  I gcás go nglacfaidh an Coimisiún cinneadh lena ndiúltófar údarú a thabhairt do Bhallstát dul i mbun caibidlíochta d'fhonn comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú, nó a athnuachan nó a thabhairt i gcrích le tríú tír de bhun mhír 5, cuirfidh sé an méid sin in iúl don Bhallstát lena mbaineann agus tabharfaidh sé na cúiseanna a bhí leis sin.

  In the event that the Commission adopts a decision refusing to authorise a Member State to enter into negotiations in order to amend, extend, adapt, renew or conclude an agreement with a third country, it shall inform the Member State concerned accordingly and shall give the reasons therefor.

  Treoir (AE) 2019/692 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Treoir 2009/73/CE maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 148. #1773876

  Coinneofar an Coimisiún ar an eolas faoi dhul chun cinn agus torthaí na caibidlíochta maidir le comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú, a athnuachan nó a thabhairt i gcrích ó chéim go céim, agus féadfaidh sé rannchuidiú sa chaibidlíocht idir an Ballstát agus an tríú tír a iarraidh i gcomhréir le Cinneadh (AE) 2017/684.

  The Commission shall be kept informed of the progress and results of the negotiations to amend, extend, adapt, renew or to conclude an agreement throughout the different stages of such negotiations and may request to participate in such negotiations between the Member State and the third country in accordance with Decision (EU) 2017/684.

  Treoir (AE) 2019/692 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Treoir 2009/73/CE maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 149. #1781487

  D'fhonn an liosta d chatagóirí téamacha de thacair sonraí ardluacha a leasú, trína thuilleadh catagóirí téamacha a chur isteach ann, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún.Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016.

  In order to amend the list of thematic categories of high-value datasets by adding further thematic categories, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making.

  Treoir (AE) 2019/1024 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le sonraí oscailte, agus maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid

 150. #1788094

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide chun na gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (IO L 156, 19.6.2018, lch. 26).

  Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (OJ L 156, 19.6.2018, p. 26).

  Rialachán (AE) 2019/631 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 do ghluaisteáin nua paisinéirí agus d'fheithiclí tráchtála éadroma nua agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 151. #1816780

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide chun na gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (IO L 156, 19.6.2018, lch. 26).

  Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (OJ L 156, 19.6.2018, p. 26).

  Rialachán (AE) 2019/1242 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 d’fheithiclí nua tromshaothair agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 595/2009 agus (AE) 2018/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 96/53/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 152. #1817552

  Tugtar de chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 8a lena leasaítear na luachanna dá dtagraítear i míreanna 1, 2 agus 3 den Airteagal seo i gcás inar gá de bharr leasuithe ar na comhaontuithe idirnáisiúnta is ábhartha.”;

  The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 8a amending the values referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article where amendments to the relevant international agreements make this necessary.’;

  Rialachán (AE) 2019/1243 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena ndéantar roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagail 290 agus 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 153. #1817554

  Tugtar de chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 8a lena leasaítear na luachanna dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo i gcás inar gá de bharr leasuithe ar na comhaontuithe idirnáisiúnta is ábhartha.”;

  The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 8a amending the values referred to in paragraph 1 of this Article where amendments to the relevant international agreements make this necessary.’;

  Rialachán (AE) 2019/1243 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena ndéantar roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagail 290 agus 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 154. #1818684

  I bhfianaise inniúlacht eisiach an Aontais i dtaca leis an gcomhbheartas tráchtála, níor cheart do Bhallstáit nach páirtithe iad cheana i gComhaontú Liospóin maidir le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus a gClárú Idirnáisiúnta a Chosaint 1958 arna athbhreithniú i Stócólm ar an 14 Iúil 1967 agus arna leasú ar an 28 Meán Fómhair 1979 (“Comhaontú Liospóin”) an Comhaontú sin a dhaingniú ná aontú dó.

  Given the exclusive competence of the Union in relation to the common commercial policy, Member States which are not already party to the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of 1958 as revised at Stockholm on July 14, 1967 and amended on September 28, 1979 (‘the Lisbon Agreement’), should not ratify or accede to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 155. #1852598

  –[Rialachán XXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit idir 2021 agus 2030 ar mhaithe le hAontas Fuinnimh buanseasmhach agus chun gealltanais faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh agus lena leasaítear Rialachán Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú];

  –[Regulation XXX of the European Parliament and of the Council on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 for a resilient Energy Union and to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change];

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 156. #1854447

  (74)Chun eilimintí áirithe neamhriachtanacha den Rialachán seo a fhorlíonadh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh a tharmligean chuig an gCoimisiún.

  (74)In order to supplement or amend certain non-essential elements of this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty should be delegated to the Commission It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 1306/2013

 157. #663223

  I gcomhthéacs Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh agus Rialachán (AE) Uimh. 38/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a dheonú chun bearta áirithe a ghlacadh, meabhraíonn an Coimisiún an gealltanas ar thug sé i mír 15 den Chomhaontú Réime maidir leis an gcaidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach faisnéis iomlán agus doiciméid a chur ar fáil don Pharlaimint i ndáil leis na cruinnithe a bhí aige le saineolaithe náisiúnta faoi chuimsiú a chuid oibre maidir le gníomhartha tarmligthe a ullmhú.

  In the context of Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures and Regulation (EU) No 38/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the granting of delegated and implementing powers for the adoption of certain measures, the Commission recalls the commitment it has made in paragraph 15 of the Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European Commission to provide to the Parliament full information and documentation on its meetings with national experts within the framework of its work on the preparation of delegated acts.

  Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh

 158. #663498

  I gcomhthéacs Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh agus Rialachán (AE) Uimh. 38/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a dheonú chun bearta áirithe a ghlacadh, meabhraíonn an Coimisiún dó an gealltanas a rinne sé i mír 15 den Chomhaontú Réime maidir leis an gcaidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach faisnéis iomlán agus an doiciméadúchán iomlán a bhaineann lena chuid cruinnithe le saineolaithe náisiúnta faoi chuimsiú a chuid oibre ar ghníomhartha tarmligthe a ullmhú a sholáthar don Pharlaimint.

  In the context of Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures and Regulation (EU) No 38/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the granting of delegated and implementing powers for the adoption of certain measures, the Commission recalls the commitment it has made in paragraph 15 of the Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European Commission to provide to the Parliament full information and documentation on its meetings with national experts within the framework of its work on the preparation of delegated acts.

  Rialachán (AE) Uimh. 38/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a dheonú chun bearta áirithe a ghlacadh

 159. #796480

  —(1) Nuair a theipfidh ar údarás áitiúil, tar éis gach iarracht réasúnta do dhéanamh, aon talamh no a ndóthin tailimh (le n-a n-áirítear talamh is gá chun slí do thabhairt chun dul isteach air), de shaghas atá oiriúnach i gcóir plásán, do thógaint tré chó-aontú fén Acht so, féadfidh an t-údarás áitiúil sin a bheartú le rún go dtógfid talamh den tsórt san go héigeanta agus leis sin féadfid, fé réir forálacha an ailt seo, talamh do thógaint laistigh no lasmuich dá líomatáiste féin chun crícheanna an Achta so fé is dá mba chrícheanna de chrícheanna an Public Health (Ireland) Act, 1878, na crícheanna san, agus sa mhéid go mbainid leis an scéal agus forálacha soiléire an Achta so mar atáid, bainfidh ailt 202 agus 203 den Acht san, mar a leasuítear iad le hAchtanna ina dhiaidh sin agus a hatharuítear iad leis an Dara Sceideal a ghabhann leis an Housing of the Working Classes Act, 1890, agus le hAirtiogal 32 den Sceideal a ghabhann leis an Local Government (Application of Enactments) Order, 1898, agus le halt 68 den Acht Rialtais Áitiúla, 1925 ( Uimh. 5 de 1925 ), bainfid dá réir sin le húdarás áitiúil do thógaint tailimh go héigeanta chun crícheanna an Achta so.

  —(1) When a local authority after making all reasonable efforts has failed to acquire by agreement under this Act any or a sufficient quantity of land (including land required to provide means of access) suitable for allotments such local authority may resolve to acquire such land compulsorily and may thereupon, subject to the provisions of this section, acquire land either within or outside their area for the purposes of this Act in like manner as if those purposes were purposes of the Public Health (Ireland) Act, 1878, and, so far as the same are applicable having regard to the express provisions of this Act, sections 202 and 203 of that Act as amended by subsequent Acts and modified by the Second Schedule to the Housing of the Working Classes Act, 1890, and Article 32 of the Schedule to the Local Government (Application of Enactments) Order, 1898, and section 68 of the Local Government Act, 1925 (No. 5 of 1925), shall apply accordingly to the compulsory acquisition of land by a local authority for the purposes of this Act.

  Uimhir 8 de 1926: ACHT CHUN TALAMH DO THÓGAINT (PLÁSÁIN), 1926

 160. #844285

  (2) Má chó-aontuíonn údarás áitiúil talamh do cheannach chun crícheanna Coda II den Acht so no Coda III d'Acht 1890, mar a leasuítear é le haon achtachán ina dhiaidh sin ar a n-áirmhítear an tAcht so, no má chinnid talamh do leithreasú chun ceachtar den dá chrích sin, fé réir leasa an té bheidh i seilbh air, agus nách mó an leas san ná leas tionónta ar feadh bliana no o bhliain go bliain, ansan, aon am tar éis an chó-aontuithe sin do dhéanamh no tar éis don Aire aontú leis an leithreasú san, féadfaidh an t-údarás áitiúil, tar éis dóibh fógra lae is fiche do thabhairt i scríbhinn don té bheidh i seilbh amhlaidh, dul isteach agus seilbh do thógaint ar an talamh no ar an gcuid sin de bheidh luaidhte sa bhfógra gan cead d'fháil roimh ré, ach beidh san fé réir íoca do dhéanamh, leis an té bheidh i seilbh amhlaidh, sa chúiteamh céanna maraon le hús den tsórt san roimhráite air do híocfaí dá n-údaruítí don údarás áitiúil an talamh do cheannach go héigeanta agus go gceanglófaí ar an duine sin do réir na comhachta san imeacht as seilbh sara mbeadh a théarma no a leas sa talamh caithte, ach ní gá forálacha Achtanna na gClásanna Talmhan, mar a leasuítear iad leis an gcuid sin d'Achtanna Tithe an Lucht Oibre bhaineann le dul isteach ar thailte, do chólíonadh.

  (2) Where a local authority have agreed to purchase land for the purposes of Part II of this Act or Part III of the Act of 1890, as amended by any subsequent enactment, including this Act, or have determined to appropriate land for either of those purposes, subject to the interest of the person in possession thereof, and that interest is not greater than that of a tenant for a year or from year to year then, at any time after such agreement has been made or such appropriation has been approved by the Minister, the local authority may, after giving to the person so in possession twenty-one days' notice in writing, enter on and take possession of the land or such part thereof as is specified in the notice without previous consent, but subject to the payment to the person so in possession of the like compensation, with such interest thereon is aforesaid, as if the local authority had been authorised to purchase the land compulsorily and such person had in pursuance of such power been required to quit possession before the expiration of his term or interest in the land, but without the necessity of compliance with the provisions of the Lands Clauses Acts as amended by the Housing of the Working Classes Acts relating to entry on lands.

  Uimhir 50 de 1931: ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1931

 161. #844369

  —Bainfidh míreanna (1) go (8) agus mír (12) d'alt 11 den Labourers (Ireland) Act, 1906, a leasuíonn Achtanna na gClásanna Talmhan maidir le hairgead ceannaigh d'íoc, talamh do leithliú agus nithe eile, bainfid le húdarás áitiúil do thógaint tailimh ar shlí seachas tré chó-aontú fé Achtanna na gClásanna Talmhan, mar a leasuítear iad le hAchtanna Tithe an Lucht Oibre, chun crícheanna na nAchtanna san sa tslí chéanna ina mbaineann na míreanna san le comhairle cheanntair do thógaint tailimh amhlaidh chun crícheanna Achtanna na Sclábhaithe (Éirinn), 1883 go 1930, ach go gcuirfear na focail “Lands Clauses Acts” in ionad na bhfocal “Land Purchase Acts” i mír (1) den alt san 11 den Labourers (Ireland) Act, 1906.

  —Paragraphs (1) to (8) and paragraph (12) of section 11 of the Labourers (Ireland) Act, 1906, which amend the Lands Clauses Acts with respect to the payment of purchase money, the conveyance of land and other matters shall apply to the taking of land otherwise than by agreement under the Lands Clauses Acts as amended by the Housing of the Working Classes Acts by a local authority for the purposes of those Acts, in like manner as the said paragraphs apply to a district council so taking land for the purposes of the Labourers (Ireland) Acts, 1883 to 1930, with the modification that in paragraph (1) of the said section 11 of the Labourers (Ireland) Act, 1906, the words "Lands Clauses Acts" shall be substituted for the words "Land Purchase Acts."

  Uimhir 50 de 1931: ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1931

 162. #956257

  (3) Pé uair a bheidh comhairle chontae tar éis síolta agus abhair leasuithe, no síolta, no abhair leasuithe do chur ar fáil agus do dhíol, sa bhliain 1941, fén bPríomh-Acht ar n-a leathnú agus ar n-a leasú leis an Acht so, féadfaidh an chomhairle sin a fháil amach cadé méid iomlán na gcostas agus na gcaiteachas (gan an praghas do thug an chomhairle sin ar na síolta agus na habhair leasuithe sin, no ar na síolta san, no ar na habhair leasuithe sin, do réir mar a bhí, d'áireamh) fé n-a ndeachaidh an chomhairle sin alos na hearraí sin do chur ar fáil agus do dhíol, agus is dleathach dóibh an méid sin do chionroinnt ar na daoine uile agus fé seach le n-ar díoladh na hearraí sin amhlaidh agus, ar an gcionroinnt sin do dhéanamh, déanfar an cion áirithe den mhéid sin a bheidh curtha i leith aon duine aca san do chur leis an suim a bheidh ag dul don chomhairle sin ón duine sin alos ar díoladh leis amhlaidh, agus beidh an cion san agus is tuigthe é bheith riamh ina chuid den tsuim sin, agus beidh sé ionbhainte amach fén bPríomh-Acht, ar n-a leathnú agus ar n-a leasú leis an Acht so, d'ainneoin gan aon chó-aontú do dhéanamh, le linn an díola san, chun an cion san d'íoc.

  (3) Whenever the council of a county has, in the year 1941, provided and sold under the Principal Act as extended, applied, and amended by this Act seeds and fertilisers or either of them, such council may ascertain the total amount of the costs and expenses (other than the price paid by such council for such seeds and fertilisers or seeds or fertilisers, as the case may be) incurred by such council in respect of the provision and all sales of such goods and may apportion such amount amongst the several persons to whom such goods were so sold, and thereupon the sum so apportioned to any such person shall be added to and form and be deemed always to have formed part of the sum owing to such council by such person in respect of the sale so made to such person and shall be recoverable under the Principal Act as extended, applied, and amended by this Act, notwithstanding that no agreement for the payment of such sum was made at the time of such sale.

  Uimhir 7 de 1941: ACHT SOLÁTHAIR SHÍOLTA AGUS ABHAR LEASUITHE, 1941

 163. #969816

  (2) Más rud é, i gcás léasa (dá ngairmtear léas leath-tógála san Acht so) a thuitfidh tar éis dáta an Achta so do rith, go mbeadh sé, ar thuitim dó, ina léas tógála mar a mínítear san i bhfo-alt (1) (arna leasú leis an bhfo-alt san roimhe seo den alt so) d'alt 46 den Phríomh-Acht mara mbeadh ní no an dá ní aca so leanas, sé sin le rá, d'ainneoin buan-fhoirgintí do bheith (i gceachtar cás), le linn na tuitime sin, ar an talamh do haistríodh leis an léas san, ná beidh an chuid den talamh ná beidh fé na foirgintí sin ag dul ar fad leis na foirgintí sin no go mbeidh cuid de na foirgintí sin (ach ná beid uile) ina bhfoirgintí nár thóg an léasaidhe fén léas leath-tógála ná nár tógadh de bhun có-aontuithe um an léas san do dheonadh ar iad de thógáil, beidh feidhm agus éifeacht ag na forálacha so leanas mar leasú ar an alt san 46, sé sin le rá:—

  (2) Where a lease (in this Act referred to as a partly-built lease) which expires after the passing of this Act would, at its expiration, be a building lease as defined in sub-section (1) (as amended by the foregoing sub-section of this section) of section 46 of the Principal Act but for either or both of the following facts, that is to say, that, though there are (in either case), at such expiration, permanent buildings on the land demised by such lease, the portion of that land which is not covered by such buildings is not wholly subsidiary and ancillary to such buildings or some (but not all) of such buildings were neither erected by the lessee under the partly-built lease nor erected in pursuance of an agreement for the grant of that lease on their erection, the following provisions shall apply and have effect by way of amendment of the said section 46, that is to say:—

  Uimhir 10 de 1943: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE (LEASÚ), 1943

 164. #1017490

  (2) I gcás comhairle chontae a bheith tar éis a chomhaontú talamh a cheannach chun críocha Acht na Sclábhaithe faoi réir leasa shealbhóra na talún sin, agus nach mó an leas sin ná leas tionónta ar feadh bliana nó ó bhliain go bliain, ansin, tráth ar bith tar éis an comhaontú sin a dhéanamh, féadfaidh an chomhairle, tar éis fógra lae agus fiche i scríbhinn a thabhairt do shealbhóir na talún sin, dul isteach agus seilbh a ghlacadh ar an talamh nó ar pé cuid de a sonrófar sa bhfógra gan toiliú roimh ré d'fháil ach iad d'íoc an chúitimh chéanna le sealbhóir na talún sin, maraon le hús air mar adúradh, a bheadh iníoctha acu dá n-údaraítí don chomhairle an talamh a cheannach go héigeantach agus go gceanglófaí ar an duine sin, de bhun na cumhachta sin, seilbh d'fhágáil roimh dheireadh a théarma nó a leasa sa talamh, ach gan é bheith riachtanach comhlíonadh a dhéanamh ar na forála d'Achta na gClásal Talún, arna leasú le hAchta na Sclábhaithe, a bhaineas le dul isteach ar thalamh.

  (2) Where a council of a county have agreed to purchase land for the purposes of the Labourers Acts subject to the interest of the person in possession thereof, and that interest is not greater than that of a tenant for a year or from year to year then, at any time after such agreement has been made the council may, after giving to the person so in possession twenty-one days' notice in writing, enter on and take possession of the land or such part thereof as is specified in the notice without previous consent but subject to the payment to the person so in possession of the like compensation, with interest thereon as aforesaid, as if the council had been authorised to purchase the land compulsorily and such person had in pursuance of such power been required to quit possession before the expiration of his term or interest in the land, but without the necessity of compliance with the provisions, relating to entry on lands, of the Lands Clauses Acts as amended by the Labourers Acts.

  Uimhir 1 de 1948: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1948

 165. #1020724

  —Aon uair is dóigh leis an Aire Airgeadais, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Tionscail agus Tráchtála, gur ceart sin a dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, faoi réir comhlíonadh pé coinníoll is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is inmhuirir leis an dleacht a forchuireadh le halt 12 den Acht Airgeadais (Dleachta Custam) (Uimh. 2), 1932 (Uimh. 11 de 1932) , arna leasú le hachtacháin iardain (is é sin dleacht ar mhilseoga siúcra) d'allmhuiriú gan an dleacht sin d'íoc orthú nó, i gcás aon earraí den tsórt sin a bheas arna n-allmhuiriú cheana, a seachadadh a ghlacadh gan an dleacht sin d'íoc orthu, agus sin gan teora ama nó cainníochta ná ceachtar acu, nó laistigh d'am shonraithe nó i gcainníocht shonraithe, amhail mar is cuí leis na Coimisinéirí Ioncaim, ach sin i slí nach mbeidh aon cheadúnas den tsórt sin saor ó fhorála ailt 15 den Acht Airgeadais (Comhaontú leis an Ríocht Aontaithe), 1938 (Uimh. 12 de 1938) .

  —Whenever the Minister for Finance, after consultation with the Minister for Industry and Commerce, so thinks proper the Revenue Commissioners may by licence authorise any particular person, subject to compliance with such conditions as the may think fit to impose, to import without payment of the duty imposed by section 12 of the Finance (Customs Duties) (No. 2) Act, 1932 (No. 11 of 1932), as amended by subsequent enactments (being a duty on sugar confectionery) any articles chargeable therewith or, in the case of any such articles already imported, to take delivery thereof without payment of the said duty either, as the Revenue Commissioners shall think proper, without limit as to time or quantity or either of them or within a specified time or in a specified quantity, but so that no such licence shall be exempt from the provisions of section 15 of the Finance (Agreement with United Kingdom) Act, 1938 (No. 12 of 1938).

  Uimhir 12 de 1948: AN tACHT AIRGEADAIS, 1948

 166. #1170310

  —(1) Aon uair a iarrfaidh an Eagraíocht ar an Aire talamh a fháil nó ceart a fháil chun uisce a locadh, a chasadh nó a tharraingt, agus a chuirfidh sí in iúl don Aire go bhfuil an talamh nó an ceart, de réir mar a bheidh, ag teastáil ón Eagraíochta, aon chríche a bhaineann le gníomhaíochtaí na hEagraíochta, déanfaidh an tAire, más deimhin leis go bhfuil an talamh nó an ceart ag teastáil ón Eagraíocht chun na críche sin, an talamh nó an ceart sin a fháil faoi na cumhachtaí a thugtar dó le Cuid V den Phríomh-Acht, arna leasú leis an Acht seo, agus ar fháil na talún nó an chirt sin a bheith críochnaithe, aistreoidh sé an talamh nó an ceart chun na hEagraíochta ar cibé téarmaí agus faoi réir cibé coinníollacha ar a gcomhaontófar idir an tAire agus an Eagraíocht le toiliú an Aire Airgeadais, nó, cheal comhaontaithe, de réir mar a chinnfidh an tAire le toiliú an Aire Airgeadais.

  —(1) Whenever the Organisation requests the Minister to acquire land or a right of impounding, diverting or abstracting water and informs the Minister that the land or right, as the case may be, is required for any purpose related to the activities of the Organisation, the Minister, if he is satisfied that the land or right is required by the Organisation for such purpose, shall acquire such land or right under the powers conferred on him by Part V of The Principal Act, as amended by this Act, and upon completion of the acquisition, shall transfer the land or right to the Organisation upon such terms and subject to such conditions as may be agreed upon by the Minister and the Organisation with the consent of the Minister for Finance, or in default of agreement, as may be determined by the Minister with the consent of the Minister for Finance.

  Uimhir 15 de 1963: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1963

 167. #1317770

  (4) Féadfaidh comhaontú faoin alt seo a fhoráil go mbeidh an comhaontú inchurtha i bhfeidhm i gcoinne daoine a dhíorthaíonn teideal chun na talún faoin duine a bhfuil an leas aige sa talamh nó ar an talamh agus, i gcás an fhoráil sin a bheith curtha sa chomhaontú, faoi réir an choinníll, más iomchuí, go gcláraítear an comhaontú faoi alt 69 den Acht um Chlárú Teidil, 1964 , arna leasú le halt 66 den Acht seo, agus go gcomhlíontar aon rialacha, arna ndéanamh faoi alt 126 den Acht sin, is iomchuí, beidh sé inchurtha i bhfeidhm amhlaidh maidir le seanleas an duine amhail is dá mbeadh seilbh ag an Aire, nó ag an duine a rinne an comhaontú le ceadú an Aire, ar thalamh tadhlach agus amhail is dá mbeadh sé sainráite sa chomhaontú gur chun tairbhe na talún sin a rinneadh an comhaontú.

  (4) An agreement under this section may provide that the agreement shall be enforceable against persons deriving title to the land under the person having the interest in or over the land, and, in case such provision is included in the agreement, subject, where appropriate, to the agreement's being registered under section 69 of the Registration of Title Act, 1964 , as amended by section 66 of this Act, and to compliance with any rules made under section 126 of that Act which are relevant, it shall be so enforceable in respect of the person's former interest as if the Minister, or the person who with the Minister's approval entered into the agreement, was possessed of adjacent land and as if the agreement had been expressed to be made for the benefit of that land.

  Uimhir 39 de 1976: AN tACHT UM FHIADHÚLRA, 1976

 168. #1387997

  (2) Féadfar na hAchtanna um an British & Irish Steam Packet Company Limited (Fáil), 1965 go 1982, a ghairm de na hAchtanna um an British & Irish Steam Packet Company Limited (Fáil), 1965 go 1979, agus den Acht seo le chéile.

  AN ACT TO AMEND AND EXTEND THE BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (ACQUISITION) ACTS, 1965 to 1979. [15th June, 1982] BE IT ENACTED BY THE OIREACHTAS AS FOLLOWS: [GA] Purchase of additional shares of British & Irish Steam Packet Company Limited by Minister for Finance. 1. — Section 2 of the British & Irish Steam Packet Company Limited (Acquisition) (Amendment) Act, 1971 , is hereby amended by the substitution of "fifty-eight million ordinary shares" for "thirty-three million ordinary shares" (inserted by the British & Irish Steam Packet Company Limited (Acquisition) (Amendment) Act, 1979 ), and the said section 2, as so amended, is set out in the Table to this section. TABLE The minister for Finance may purchase, in addition to the ordinary shares of the Company purchased by him under the agreement approved of by section 2 of the Principal Act, not more than fifty-eight million ordinary shares of the Company of £1 each. [GA]

  Uimhir 9 de 1982: AN tACHT UM AN BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (FÁIL) (LEASÚ), 1982

 169. #1601436

  An Coiste ar aon intinn leis an gCoimisinéir Teanga maidir le leasuithe is gá agus maidir lena thuairimí ar chiorruithe Chomhaontaigh an Coiste preasráiteas a eisiúint á chur in iúl go n-aontaíonn sé le tuairimí an Choimisinéara Teanga maidir leis na ciorruithe atá curtha i bhfeidhm agus maidir leis an ngá atá ann Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 a leasú tríd an méid seo a leanas a dhéanamh: (1) Foráil a chur isteach a chinnteodh go gcaithfeadh Gaeilge a bheith ar a dtoil ag oifigigh stáit a oibríonn nó atá lonnaithe sa Ghaeltacht.

  COMMITTEE SUPPORTS COIMISINÉIR TEANGA ON NECESSARY AMENDMENTS AND HIS VIEWS ON CUTBACKSTHE COMMITTEE HAS AGREED TO ISSUE A PRESS RELEASE STATING THAT IT IS IN AGREEMENT WITH THE VIEWS OF THE LANGUAGE COMMISSIONER AS TO THE CUTS THAT HAVE BEEN IMPLEMENTED AND THE NEED TO AMEND THE OFFICIAL LANGUAGES ACT 2003 THROUGH THE FOLLOWING: (1) A PROVISION TO ENSURE THAT ALL STATE OFFICERS WORKING OR BASED IN THE GAELTACHT MUST BE PROFICIENT IN IRISH.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 170. #1603681

  An Bille um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil Aindleathach ar Muir), 2000 do thabhairt éifeacht do Chomhaontú Chomhairle na hEorpa ar Gháinneáil Aindleathach ar Muir lena ndéantar Airteagal 17 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha a chur chun feidhme, do leasú an Achta um Cheartas Coiriúil, 1994, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  CRIMINAL JUSTICE (ILLICIT TRAFFIC BY SEA) BILL, 2000 TO GIVE EFFECT TO THE COUNCIL OF EUROPE AGREEMENT ON ILLICIT TRAFFIC BY SEA IMPLEMENTING ARTICLE 17 OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, TO AMEND THE CRIMINAL JUSTICE ACT, 1994, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 171. #1603700

  An Bille um Cheartas Coiriúil (Suíomh Taisí Íospartach), 1999 do dhéanamh socrú i ndáil leis an gCoimisiún Neamhspleách um shuíomh taisí íospartach a bunaíodh faoin gComhaontú idir an Rialtas agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 27ú lá d'Aibreán, 1999, do leasú alt 24 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  CRIMINAL JUSTICE (LOCATION OF VICTIMS' REMAINS) BILL, 1999 TO MAKE PROVISION IN RELATION TO THE INDEPENDENT COMMISSION FOR THE LOCATION OF VICTIMS' REMAINS ESTABLISHED UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND DONE AT DUBLIN ON THE 27TH DAY OF APRIL, 1999, TO AMEND SECTION 24 OF THE FREEDOM OF INFORMATION ACT, 1997, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 172. #1637589

  Go ndéanfar alt 912A den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 (Uimh. 39 de 1997), lena gcumasaítear do na Coimisinéirí Ioncaim a gcumhachtaí a úsáid chun faisnéis a fháil i gcás ina bhfuil gá léi chun críocha dliteanais cánach i gcríoch a bhfuil Conradh Cánach Dúbailte nó Comhaontú Malartaithe Faisnéise Cánach ag Éirinn léi, a leasú ar an modh agus a mhéid a shonrófar san Acht lena dtabharfar éifeacht don Rún seo.

  THAT SECTION 912A OF THE TAXES CONSOLIDATION ACT 1997 (NO. 39 OF 1997), WHICH ENABLES REVENUE TO USE ITS POWERS TO OBTAIN INFORMATION WHERE IT IS REQUIRED FOR THE PURPOSES OF A TAX LIABILITY IN A TERRITORY WITH WHICH IRELAND HAS A DOUBLE TAX TREATY OR A TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENT, BE AMENDED IN THE MANNER AND TO THE EXTENT SPECIFIED IN THE ACT GIVING EFFECT TO THIS RESOLUTION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 173. #1799722

  Faoin 28 Meitheamh 2023 nó bliain amháin tar éis comhaontú ar chaighdeáin idirnáisiúnta a cheapfaidh CBMB, cibé acu is luaithe, déanfaidh an Coimisiún, i gcás inarb iomchuí, agus an tuarascáil dá dtagraítear i mír 9, aon chaighdeáin idirnáisiúnta a cheapfaidh CBMB, éagsúlacht earnáil baincéireachta an Aontais agus aidhmeanna an aontais margaí caipitil á gcur san áireamh aige, togra reachtach a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle maidir le conas leasú a dhéanamh ar na forálacha maidir le láimhseáil shealúchais urrús a bhíonn ag institiúidí chun conarthaí díorthach a fhálú d'fhonn an cóimheas glanchistiúcháin chobhsaí a ríomh mar a leagtar amach i dTeideal IV de Chuid a Sé i gcás ina measfaidh sé féin gurb iomchuí maidir le tionchar na láimhseála atá ann cheana ar chóimheas glanchistiúcháin chobhsaí institiúidí agus d'fhonn aird níos fearr a thabhairt ar an bpriacal cistiúcháin a bhaineann leis na hidirbhearta sin.

  By 28 June 2023 or a year after an agreement on international standards that is developed by the BCBS, whichever is the earliest, the Commission shall, where appropriate and taking into account the report referred to in paragraph 9, any international standards developed by the BCBS, the diversity of the banking sector in the Union and the aims of the capital markets union, submit a legislative proposal to the European Parliament and to the Council on how to amend the provisions regarding the treatment of institutions' holdings of securities to hedge derivative contracts for the calculation of the net stable funding ratio as set out in Title IV of Part Six where it considers it appropriate regarding the impact of the existing treatment on institutions' net stable funding ratio and to take better account of the funding risk linked to those transactions.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 174. #918101

  —Pé uair a dhéanfaidh oifigeach custum, fé alt 65 den Customs Consolidation Act, 1876, mar a leasuítear san le halt 4 den Acht Airgid (Forálacha Ilghnéitheacha), 1935 ( Uimh. 7 de 1935 ), no fé alt 1 den Revenue Act, 1909, mar a leasuítear san amhlaidh, a chur mar cheangal ar iomportálaí aon earraí no ar a ghníomhaire deimhniú do thabhairt i láthair á thaisbeáint cár tionnscnadh na hearraí sin, féadfaidh an t-oifigeach san a chur mar cheangal ar an iomportálaí sin no ar a ghníomhaire an deimhniú san do thabhairt i láthair i ndúbláid agus, más i dtír 'na mbeidh có-aontú trádála idir í féin agus Saorstát Éireann i bhfeidhm do tionnscnadh na hearraí sin mar a luaidhtear sa deimhniú san, féadfaidh an t-oifigeach san dúbláid amháin den deimhniú san do chur ar an slí oiriúnach go dtí ionadaí diplomáideach no oifigeach consulta no eile do rialtas na tíre sin.

  —Whenever an officer of customs requires, under section 65 of the Customs Consolidation Act, 1876, as amended by section 4 of the Finance (Miscellaneous Provisions) Act, 1935 (No. 7 of 1935), or under section 1 of the Revenue Act, 1909, as similarly amended, the importer of any goods or his agent to produce a certificate indicating the true origin of such goods, such officer may require such importer or his agent to produce such certificate in duplicate and, where the origin of such goods as stated in such certificate is a country between which and Saorstát Eireann a trade agreement is in force, such officer may transmit one duplicate of such certificate through the appropriate channels to a diplomatic representative or a consular or other officer of the government of such country.

  Uimhir 18 de 1937: ACHT AIRGID, 1937

 175. #1608603

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh rialacháin ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 6/2002 agus (CE) Uimh. 40/94 chun éifeacht a thabhairt d’aontachas an Chomhphobail Eorpaigh le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú na Háige i dtaca le clárú idirnáisiúnta dearthaí tionscail (COM(2005)0689-C6-0058/2006-2005/0274(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION AMENDING REGULATIONS (EC) NO. 6/2002 AND (EC) NO. 40/94 TO GIVE EFFECT TO THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE GENEVA ACT OF THE HAGUE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS (COM(2005)0689-C6-0058/2006-2005/0274(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 176. #1624625

  An Bille um Shaoire do Thuismitheoirí, 1998 d'fheidhmiú Threoir 96/34/CE an 3 Meitheamh 1996 ón gComhairle maidir leis an gcreat-chomhaontú um shaoire do thuismitheoirí arna thabhairt i gcrích ag UNICE, CEEP agus an ETUC, chun na críche sin do leasú achtachán áirithe agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  PARENTAL LEAVE BILL, 1998 TO IMPLEMENT COUNCIL DIRECTIVE 96/34/EC OF 3 JUNE 1996 ON THE FRAMEWORK AGREEMENT ON PARENTAL LEAVE CONCLUDED BY UNICE, CEEP AND THE ETUC, FOR THAT PURPOSE TO AMEND CERTAIN ENACTMENTS AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 177. #1627161

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh 6/2002 agus (CE) Uimh 40/94 chun éifeacht a thabhairt d’aontachas an Chomhphobail Eorpaigh le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú na Háige i dtaca le clárú idirnáisiúnta dearthaí tionscail mar aon le nóta faisnéise míniúcháin

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION AMENDING REGULATION (EC) NO 6/2002 AND (EC) NO 40/94 TO GIVE EFFECT TO THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE GENEVA ACT OF THE HAGUE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 178. #1627536

  Togra le haghaidh Cinnidh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an ionstraim sholúbthachta a eagrú i bhfábhar cúnaimh athshlánaithe agus athchóirithe do thíortha a ndearna an Tsunami dochar dóibh de réir phointe 24 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 6 Bealtaine, 1999 [agus] Réamh-Dhréachtbhuiséad leasaitheach Uimh. 3 a ghabhann leis an mBuiséad Ginearálta do 2005 – Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais de réir Ailt– Alt III – An Coimisiún mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON THE MOBILISATION OF THE FLEXIBILITY INSTRUMENT IN FAVOUR OF THE REHABILITATION AND RECONSTRUCTION ASSISTANCE TO TSUNAMI AFFECTED COUNTRIES ACCORDING TO POINT 24 OF THE INTERINSTITUTIONAL AGREEMENT OF 6 MAY, 1999 [AND] PRELIMINARY DRAFT AMENDING BUDGET NO. 3 TO THE GENERAL BUDGET FOR 2005 – STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE BY SECTION – SECTION III – COMMISSION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 179. #1627838

  Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag Ballstáit ó 2021 go 2030 ar mhaithe le hAontas Fuinnimh buanseasmhach agus chun gealltanais faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh agus lena leasaítear Rialachán Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus ar fhaisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 482

  PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON BINDING ANNUAL GREENHOUSE GAS EMISSION REDUCTIONS BY MEMBER STATES FROM 2021 TO 2030 FOR A RESILIENT ENERGY UNION AND TO MEET COMMITMENTS UNDER THE PARIS AGREEMENT AND AMENDING REGULATION NO. 525/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON A MECHANISM FOR MONITORING AND REPORTING GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND OTHER INFORMATION RELEVANT TO CLIMATE CHANGE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 482.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 180. #1700178

  I gcaingne chun fiach nó éileamh leachtaithe a bheidh ag teacht de chomhaontú fruilcheannaigh nó de chomhaontú díola creidmheasa, nó aon chonradh ráthaíochta a bhainfidh le comhaontú den sórt sin, a ghnóthú, is sa tslí chéanna a fhorordaítear i míreanna (1) agus (2) de riail 14 a dhéanfar iarratas ar chead chun breithiúnas a thaifeadadh de mhainneachtain láithriú, agus ní thaifeadfar breithiúnas go dtí go mbeidh mionnscríbhinn comhdaithe ina luafar na ceanglais a shonraítear in alt 3 nó in alt 4 (de réir mar a bheidh) den Acht Fost-Cheannaigh, 1946, arna leasú le hailt 21 agus 22 den Acht Fruilcheannaigh (Leasú), 1960, a bheith comhlíonta.

  In actions to recover a debt or liquidated demand arising under a hire-purchase agreement or credit-sale agreement or any contract of guarantee relating to such an agreement, an application for leave to enter judgment in default of appearance shall be made in the same manner as is prescribed in paragraphs (1) and (2) of rule 14, and judgment shall not be entered until an affidavit shall have been filed stating that the requirements specified in section 3 or section 4 (as the case may be) of the Hire Purchase Act, 1946 , as amended by sections 21 and 22 of the Hire Purchase Act, 1960, have been complied with.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 181. #565383

  (2) Féadfaidh an tAire, tar éis dó nó di comhaontú a fháil ón gCoimisiún, ainmniú a dhéanfar faoin Rialachán seo a leasú nó a chúlghairm— (a) tar éis dó nó di fógra a thabhairt dóibh seo a leanas— (i) an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, (ii) an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia (iii) an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, (iv) an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, (v) Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn, (vi) An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, (vii)gach údarás pleanála ar ina limistéar feidhme atá an talamh a shonrófar i láithreán dá dtagraítear i mír (1) nó aon chuid den talamh sin, suite nó atá le hais na talún sin, (viii) An Bord Pleanála, (ix) An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, (x) Iascach Intíre Éireann, (xi) aon údarás poiblí atá freagrach as bonneagar náisiúnta nó réigiúnach fuinnimh, uisce, iarnróid nó teileachumarsáide a sholáthar, agus (xii) aon duine nó eagraíocht eile a mheasfaidh an tAire gur chóir fógra a thabhairt dó nó di, agus féadfaidh an tAire, de réir mar is cuí, dul i gcomhairle leo go léir nó le haon duine nó aon cheann díobh, (b) tar éis fógra a thabhairt do gach úinéir agus do gach áititheoir d’aon talamh agus d’aon sealbhóir ceadúnais cuardaigh nó ceadúnais taiscéalaíochta bhailí arna eisiúint go cuí faoi aon achtachán a bhaineann le haon talamh, tar éis ainmniú arna dhéanamh faoin Rialachán seo a leasú nó a chúlghairm go hiomlán nó go páirteach, is talamh a dhéanfar é a chur ar áireamh as an nua i limistéar caomhantais speisialta ainmnithe nó a eisiamh as an nua ó limistéar caomhantais speisialta ainmnithe, agus áireofar san fhógra sin arna eisiúint ag an Aire faoin mír seo, i ndáil le gach láithreán— (i) ráiteas ar na forais chun an leasú nó an chúlghairm a dhéanamh agus go sonrach na forais ar a bhfuil sé beartaithe an talamh a ndéanfar difear dó a chur ar áireamh sna láithreáin nó a eisiamh ó na láithreáin, (ii) aon Fhógra den Ordachán ón Aire a bhaineann le gníomhaíochtaí ar gá toiliú ina leith faoi Rialacháin 28(1) nó 29(1) a bhainfidh leis na tailte a bheidh le cur ar áireamh as an nua sa láithreán sin, agus (iii) mionsonraí i dtaobh na nósanna imeachta trína bhféadfaidh duine agóid a dhéanamh i ndáil leis an leasú nó leis an gcúlghairm, agus (c) tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis an bpobal i gcás go mbeartaítear ainmniú Láithreáin Eorpaigh a chúlghairm.

  (2) The Minister, having obtained the agreement of the Commission, may amend or revoke a designation made under this Regulation— (a) having notified— (i) the Minister for the Environment, Community and Local Government, (ii) the Minister for Agriculture, Fisheries and Food, (iii) the Minister for Communications, Energy and Natural Resources, (iv) the Minister for Transport, Tourism and Sport, (v) the Commissioners of Public Works in Ireland, (vi) Environmental Protection Agency, (vii) every planning authority within whose functional area the land specified in a site referred to in paragraph (1) or any part of that land is situated or which adjoins that land, (viii) An Bord Pleanála, (ix) National Roads Authority, (x) Inland Fisheries Ireland,(xi) any public authority with responsibility for the provision of national or regional infrastructure for energy, water, rail or telecommunications, and (xii) any other person or organisation that the Minister considers should be notified, and the Minister may, where appropriate, consult with all or any of them, (b) having notified every owner and occupier of any land and any holder of a valid prospecting licence or exploration licence duly issued under any enactment which relates to any land that, following the amendment or revocation in whole or in part of a designation made under this Regulation, would be newly either included in or excluded from a designated special area of conservation, and the said notification issued by the Minister under this paragraph shall include, in respect of each site— (i) a statement of the grounds for the amendment or revocation and specifically the grounds for the proposed inclusion or exclusion of the affected land from the sites, (ii) any Notice of the Ministerial Direction relating to activities requiring consent under Regulations 28(1) or 29(1) that will apply to the lands to be newly included in that site, and (iii) details of the procedures by which a person may object in respect of the amendment or revocation, and (c) having consulted with the public if it is proposed to revoke the designation of a European Site.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 182. #798277

  —(1) I gcás ina gcuirtar ar cosnamh, fé chó-aontú do thionóntacht nua, cíos nách mó ná an riail-chíos agus na méaduithe a ceaduítear le hAcht 1920 más roimh an 24adh lá de Mheitheamh, 1923, a dineadh an có-aontú san, no leis an bPríomh-Acht, más ar an 24adh lá de Mheitheamh, 1923, no dá éis sin, agus roimh an 24adh lá de Mheitheamh, 1926, a dineadh an có-aontú san (pe'ca roimh am rithte an Achta so no dá éis sin a dineadh é), no leis an bPríomh-Acht, mar a leasuítear leis an Acht so é, más ar an 24adh lá de Mheitheamh, 1926, no dá éis sin, a dineadh an có-aontú san, ansan, fé réir forálacha an ailt seo, bíodh nár dineadh fógra reachtúil a bhí dleathach agus éifeachtúil do sheirbhéail ar an tionónta do réir fo-alt (2) d'alt 3 d'Acht 1920 no do réir fo-alt (1) d'alt 7 den Phríomh-Acht, pe'ca aca é, tuigfar gur méadú cíosa dleathach ceaduithe an bhreis a bheidh ag an gcíos a cuirtar ar cosnamh amhlaidh ar an riail-chíos agus gurbh ea riamh agus nách suim í agus nár shuim riamh í nárbh fhéidir a bhaint den tionónta do réir bhrí alt 1 d'Acht 1920 ná do réir bhrí alt 12 den Phríomh-Acht, pe'ca aca é, no dob fhéidir don tionónta a bhaint amach do réir bhrí fo-alt (1) d'alt 14 d'Acht 1920 no do réir bhrí fo-alt (1) d'alt 15 den Phríomh-Acht, pe'ca aca é.

  —(1) Subject to the provisions of this section where under an agreement for a new tenancy a rent is reserved which does not exceed the standard rent and the increases permitted, in case such agreement was made prior to the 24th day of June, 1923, by the Act of 1920, or, in case such agreement (whether made before or after the passing of this Act) was made on or after the 24th day of June, 1923, and prior to the 24th day of June, 1926, by the Principal Act, or, in case such agreement was made on or after the 24th day of June, 1926, by the Principal Act as amended by this Act the amount by which the rent so reserved shall exceed the standard rent shall, notwithstanding the fact that no valid and effective statutory notice has been served on the tenant in conformity with sub-section (2) of section 3 of the Act of 1920; or sub-section (1) of section 7 of the Principal Act as the ease may be, be deemed to be and always to have been a valid and permitted increase of rent and not to be or ever to have been a sum irrecoverable from the tenant within the meaning of section 1 of the Act of 1920, or section 12 of the Principal Act, as the case may be, or recoverable by the tenant within the meaning of sub-section (1) of section 14 of the Act of 1920, or sub-section (1) of section 15 of the Principal Act, as the case may be.

  Uimhir 24 de 1926: ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1926

 183. #171847

  Déantar leis seo an aicme iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i mír (d) d'Airteagal 5 den chomhaontú a rinneadh an 26ú lá d'Fheabhra, 1981 idir an Rialtas agus Rialtas Ríocht na Danmhairge ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar), agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú ó fhorálacha alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú).

  The class of international transport by road which is specified in paragraph (d) of Article 5 of the agreement made on the 26th day of February, 1981, between the Government and the Government of the Kingdom of Denmark on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which is set out in the Schedule to this Order, is hereby exempted from the provisions of section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 184. #282000

  (12) Ba chóir, dá bhrí sin, creat rialúcháin 2002 don chumarsáid leictreonach, go háirithe Treoir an Chreata, a leasú ionas go bhféadfar imeacht ó na rialacha a bheadh infheidhme murach sin, eadhon gur chóir praghsanna i gcomhair tairiscintí seirbhíse a chinneadh le comhaontú tráchtála nuair nach ann do chumhacht shuntasach sa mhargadh, agus leis sin go bhfreastalófar ar thabhairt isteach oibleagáidí rialaitheacha comhlántacha a léiríonn tréithe sonracha na seirbhísí fánaíochta ar fud an Chomhphobail.

  (12) The 2002 regulatory framework for electronic communications, in particular the Framework Directive, should therefore be amended to allow for a departure from the rules otherwise applicable, namely that prices for service offerings should be determined by commercial agreement in the absence of significant market power, and to thereby accommodate the introduction of complementary regulatory obligations which reflect the specific characteristics of Community-wide roaming services.

  Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2007 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí teileafón soghluaiste laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 2002/21/CE

 185. #312594

  2. Le comhaontú an Ardionadaí agus na seirbhíse taidhleoireachta náisiúnta lena mbaineann, agus gan nós imeachta roghnúcháin nua a úsáid, déanfar conarthaí na foirne sealadaí ó sheirbhísí taidhleoireachta náisiúnta na mBallstát a fostaíodh tar éis an 30 Samhain 2009, nó ar leasaíodh a gconradh tar éis an dáta sin, agus a bhfuil post acu in eintiteas eagraíochtúil a aistrítear ó Ardrúnaíocht na Comhairle nó ón gCoimisiún chuig an SEGS de bhun Chinneadh 2010/427/AE, a athrú ina gconarthaí faoi phointe (e) d’Airteagal 2 de Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhíseach Eile.Thairis sin, ní athrófar coinníollacha an chonartha.

  2. With the agreement of the High Representative and of the national diplomatic service concerned, the contracts of temporary staff from national diplomatic services of the Member States who were engaged, or whose contract was amended, after 30 November 2009 and who occupy a post in an organisational entity which is transferred from the General Secretariat of the Council or the Commission to the EEAS pursuant to Decision 2010/427/EU shall be transformed, without a new selection procedure, into contracts under point(e) of Article 2 of the Conditions of Employment of Other Servants. For the rest, the conditions of the contract shall remain unchanged.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1080/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh na gComhphobal Eorpach agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile na gComhphobal sin

 186. #330564

  Glacfaidh an Chomhairle, ar thogra ón gCoimisiún nó ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, cinneadh lena bhfionrófar cur i bhfeidhm comhaontaithe agus lena mbunófar na seasaimh a ghlacfar thar ceann an Aontais i gcomhlacht arna chur ar bun le comhaontú nuair a iarrtar ar an gcomhlacht sin gníomhartha a ghlacadh a bhfuil éifeachtaí dlíthiúla leo, seachas gníomhartha lena bhforlíonfar nó lena leasófar creat institiúideach an chomhaontaithe.

  The Council, on a proposal from the Commission or the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall adopt a decision suspending application of an agreement and establishing the positions to be adopted on the Union's behalf in a body set up by an agreement, when that body is called upon to adopt acts having legal effects, with the exception of acts supplementing or amending the institutional framework of the agreement.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 187. #349800

  Déanfaidh an Ballstát cur síos ar ábhar na caibidilíochta agus sonróidh sé na saincheisteanna a dtabharfar aghaidh orthu sa chomhaontú atá beartaithe, nó forálacha an chomhaontaithe atá ann cheana, atá le leasú.

  The Member State shall describe the subject matter of the negotiations and specify the issues which are to be addressed in the envisaged agreement, or the provisions of the existing agreement which are to be amended.

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 188. #451404

  (b) ar an tréimhse sin a bheith caite, mura bhfaightear aon fhógra achomhairc nó, má fhaightear fógra achomhairc, ar an achomharc a chinneadh trí chomhaontú nó ar shlí eile, tiocfaidh an méid atá dlite nó an méid leasaithe atá dlite arna chinneadh i ndáil leis an achomharc, chun bheith dlite agus iníoctha ionann is dá mba cháin í an cháin a raibh an duine faoi dhliteanas í a íoc don tréimhse inchánach ar lena linn a chuaigh an tréimhse 14 lá ó dháta seirbheála an fhógra faoi fho-alt (1) in éag nó ón dáta a cinneadh an t-achomharc trí chomhaontú nó ar shlí eile, cibé tréimhse inchánach díobh is déanaí.

  (b) on the expiration of the said period, if no notice of appeal is received or, if notice of appeal is received, on determination of the appeal by agreement or otherwise, the amount due or the amended amount due as determined in relation to the appeal, shall become due and payable as if the tax were tax which the person was liable to pay for the taxable period during which the period of 14 days from the date of the service of the notice under subsection (1) expired or the appeal was determined by agreement or otherwise, whichever taxable period is the later.

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 189. #533952

  Go háirithe, ba cheart go ndéanfadh an t-údarú chun comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta a leasú nó a thabhairt i gcrích dá bhforáiltear sa Rialachán seo ligean do Bhallstáit aghaidh a thabhairt ar aon neamhluí idir a gcomhaontuithe déthaobhacha infheistíochta agus dlí an Aontais, seachas na neamhluithe a éiríonn as leithdháileadh na n-inniúlachtaí idir an tAontas agus a Bhallstáit, ar nithe iad a dtugtar aghaidh orthu sa Rialachán seo.

  The authorisation to amend or conclude bilateral investment agreements provided for by this Regulation should notably allow Member States to address any incompatibilities between their bilateral investment agreements and Union law, other than incompatibilities arising from the allocation of competences between the Union and its Member States, which are addressed in this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha

 190. #533968

  Gan dochar do roinnt na n-inniúlachtaí arna mbunú ag CFAE, tugtar aghaidh sa Rialachán seo ar an stádas atá ag comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta na mBallstát faoi dhlí an Aontais, agus bunaítear na téarmaí, na coinníollacha agus na nósanna imeachta leis, faoina n-údaraítear do na Ballstáit comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta a leasú nó a thabhairt i gcrích.

  Without prejudice to the division of competences established by the TFEU, this Regulation addresses the status of the bilateral investment agreements of the Member States under Union law, and establishes the terms, conditions and procedures under which the Member States are authorised to amend or conclude bilateral investment agreements.

  Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha

 191. #534000

  I gcás inar mian le Ballstát dul i gcaibidlíocht le tríú tír chun comhaontú déthaobhach infheistíochta a leasú nó a thabhairt i gcrích, tabharfaidh sé fógra i scríbhinn don Choimisiún maidir lena bhfuil ar intinn aige.

  Where a Member State intends to enter into negotiations with a third country in order to amend or conclude a bilateral investment agreement, it shall notify the Commission of its intentions in writing.

  Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha

 192. #534007

  Údaróidh an Coimisiún do na Ballstáit caibidlíocht foirmiúla a thosú le triú tíortha chun comhaontú déthaobhach infheistíochta a leasú nó a thabhairt i gcrích mura gcinneann sé gurb amhlaidh, maidir le caibidlíocht den sórt sin a thosú:

  The Commission shall authorise the Member States to open formal negotiations with a third country to amend or conclude a bilateral investment agreement unless it concludes that the opening of such negotiations would:

  Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha

 193. #591564

  Glacfaidh an Ballstát na céimeanna uile is iomchuí chun an comhaontú a leasú laistigh de thréimhse réasúnta ionas go bhfaighfear réidh leis na neamh-chomhoiriúnachtaí sin.";

  The Member State shall take all appropriate steps to amend the agreement within a reasonable period in such a way as to eliminate the incompatibilities established.";

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 194. #597325

  má thángthas ar chomhaontú, cláróidh sé an t-ainm trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh gan an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 57(2) a chur i bhfeidhm, agus, más gá, leasóidh sé an fhaisnéis a foilsíodh de bhun Airteagal 50(2) ar choinníoll nach leasuithe suntasacha iad;

  if an agreement has been reached, register the name by means of implementing acts adopted without applying the procedure referred to in Article 57(2), and, if necessary, amend the information published pursuant to Article 50(2) provided such amendments are not substantial;

  Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí

 195. #634241

  Léiríonn na leasuithe ón gComhairle den chuid is mó an gá atá le comhsheasmhacht a áirithiú le rialacháin choibhéiseacha na mBalcán Thiar mar a leasaíodh iad leis an bpacáiste Omnibus um Thrádáil I. Thairis sin, baineadh amach tagairtí don gComhaontú Eatramhach i gcás inarb iomchuí.

  The amendments of the Council mainly reflect the need to ensure consistency with the equivalent Western Balkan regulations as amended by the Trade Omnibus I-package. Moreover, references to the Interim Agreement were removed where appropriate.

  Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014

 196. #646783

  Ba cheart idirdhealú a dhéanamh idir eilimintí bunriachtanacha an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta atá faoi réir cinnidh ón gCoimisiún agus eilimintí eile nach bhfuil faoi réir cinnidh ón gCoimisiún agus a bhféadfaidh an Ballstát iad a leasú.

  A distinction should be made between the essential elements of the Partnership Agreement which are subject to a Commission decision and other elements which are not subject to the Commission decision and can be amended by the Member State.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 197. #647292

  I gcás ina ndéanfaidh Ballstát leasú ar ghnéithe den Chomhaontú Comhpháirtíochta, ar gnéithe iad nach gcumhdaítear leis an gcinneadh ón gCoimisiún amhail dá dtagraítear i mír 2, tabharfaidh sé fógra ina leith don Choimisiún laistigh de mhí amháin ó dháta an chinnidh chun leasú a dhéanamh.

  Where a Member State amends elements of the Partnership Agreement not covered by the Commission decision as referred to in paragraph 2, it shall notify the Commission thereof within one month of the date of the decision to make the amendment.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 198. #716763

  I bhfianaise chineál chás na hAfraice Theas, ba cheart leanúint den sochar maidir le táirgí de thionscnamh na hAfraice Theas atá sna forálacha ábhartha den Chomhaontú maidir le Trádáil, Forbairt agus Comhar idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hAfraice Theas, de pháirt eile [6], arna leasú (“CTFC”), go dtí an tráth a dtiocfaidh comhaontú lena mbunaítear CCEanna, nó as dtagann bunú CCE, i bhfeidhm idir an tAontas agus an Afraic Theas.

  Given the specific nature of the case of South Africa, products originating in South Africa should continue to benefit from the relevant provisions of the Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part [6], as amended (‘the TDCA’), until such time as an agreement establishing, or leading to the establishment of, an EPA enters into force between the Union and South Africa.

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 199. #721849

  Glacfaidh an Chomhairle, ar thogra ón gCoimisiún nó ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, cinneadh lena bhfionrófar cur i bhfeidhm comhaontaithe agus lena mbunófar na seasaimh a ghlacfar thar ceann an Aontais i gcomhlacht arna chur ar bun le comhaontú nuair a iarrtar ar an gcomhlacht sin gníomhartha a ghlacadh a bhfuil éifeachtaí dlíthiúla leo, seachas gníomhartha lena bhforlíonfar nó lena leasófar creat institiúideach an chomhaontaithe.

  The Council, on a proposal from the Commission or the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall adopt a decision suspending application of an agreement and establishing the positions to be adopted on the Union's behalf in a body set up by an agreement, when that body is called upon to adopt acts having legal effects, with the exception of acts supplementing or amending the institutional framework of the agreement.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 200. #810175

  (b) sa mhéid go bhfuil a théarmaí buiniscionn leis na hAchtanna Dochtúireachta, go dtuigfar go ndineann an Có-aontú san leasú no atharú so mhéid sin ar na hAchtanna san, agus go ndintar leis seo na hAchtanna san do leasú agus d'atharú dá réir sin,

  ( b ) that the said Agreement, in so far as the terms thereof are inconsistent with the Medical Acts, shall be deemed to amend or modify to that extent those Acts, and those Acts are hereby amended and modified accordingly,

  Uimhir 25 de 1927: ACHT NA nDOCHTÚIRÍ LEIGHIS, 1927

 201. #810177

  (c) go mbeidh agus go leanfidh na hAchtanna Dochtúireachta, agus iad leasuithe no atharuithe amhlaidh, i bhfeidhm i Saorstát Éireann sa mhéid go bhforáltar amhlaidh leis an gCó-aontú san no gur gá san chun go mbeadh lán-fheidhm agus lán-éifeacht ag an gCó-aontú san i Saorstát Éireann,

  ( c ) that the Medical Acts as so amended or modified shall be and continue in force in Saorstát Eireann so far as is so provided by the said Agreement or is necessary to enable the said Agreement to have full force and effect in Saorstát Eireann,

  Uimhir 25 de 1927: ACHT NA nDOCHTÚIRÍ LEIGHIS, 1927

 202. #817683

  (a) sa mhéid go bhfuil a théarmaí buiniscionn leis na Dentists Acts, go dtuigfar go ndineann an Có-aontú san leasú no atharú sa mhéid sin ar na hAchtanna san agus go ndintar leis seo na hAchtanna san do leasú agus d'atharú dá réir sin;

  ( a ) the said Agreement, in so far as the terms thereof are inconsistent with the Dentists Acts, shall be deemed to amend or modify to that extent those Acts and those Acts are hereby amended and modified accordingly.

  Uimhir 25 de 1928: ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1928

 203. #817685

  (b) go mbeidh agus go leanfidh na Dentists Acts, agus iad leasuithe no atharuithe amhlaidh, i bhfeidhm i Saorstát Éireann sa mhéid go bhforáltar amhlaidh leis an gCó-aontú san no gur gá san chun go mbeadh lánfheidhm agus lán-éifeacht ag an gCó-aontú san i Saorstát Éireann;

  ( b ) the Dentists Acts as so amended or modified shall be and continue in force in Saorstát Eireann so far as is so provided by the said Agreement or is necessary to enable the said Agreement to have full force and effect in Saorstát Eireann;

  Uimhir 25 de 1928: ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1928

 204. #837640

  (4) Pé uair a leasóidh an Coimisinéir Breithiúntais ordú dílsiúcháin fén alt so féadfa sé leasú do dhéanamh ar earráid ar bith in aon liost, có-aontú, cuntas, no scríbhinn eile (pe'ca d'ullamhuigh no do rinne Coimisiún na Talmhan é no do rinne duine eile é do lóisteail le Coimisiún na Talmhan no do thabhairt dóibh) gur dóich leis gurb aisti do tháinig an earráid san ordú dílsiúcháin sin no gur chabhruigh sí chun na hearráide sin.

  (4) Whenever the Judicial Commissioner amends a vesting order under this section he may amend any error in any list, agreement, return, or other document (whether prepared or made by the Land Commission or lodged or furnished by another person with or to the Land Commission) which in his opinion caused or contributed to the error in the said vesting order.

  Uimhir 11 de 1931: ACHT TALMHAN, 1931

 205. #841269

  (a) sa mhéid go bhfuil a théarmaí buiniscionn le hAchtanna na Máinliaigh Beithíoch go dtuigfear go ndeineann an Có-aontú san leasú no atharú sa mhéid sin ar na hAchtanna san agus go ndeintear leis seo na hAchtanna san do leasú agus d'atharú dá réir sin;

  ( a ) the said Agreement, in so far as the terms thereof are inconsistent with the Veterinary Surgeons Acts, shall be deemed to amend or modify to that extent those Acts, and those Acts are hereby amended and modified accordingly;

  Uimhir 36 de 1931: ACHT NA MÁINLIAIGH BEITHÍOCH, 1931

 206. #841271

  (b) go mbeidh agus go leanfaidh Achtanna na Máinliaigh Beithíoch, agus iad leasuithe no atharuithe amhlaidh, i bhfeidhm i Saorstát Éireann sa mhéid go bhforáltar amhlaidh leis an gCó-aontú san no gur gá san chun go mbeadh lán-fheidhm agus lán-éifeacht ag an gCó-aontú san i Saorstát Éireann;

  ( b ) the Veterinary Surgeons Acts as so amended or modified shall be and continue in force in Saorstát Eireann so far as is so provided by the said Agreement or is necessary to enable the said Agreement to have full force and effect in Saorstát Eireann;

  Uimhir 36 de 1931: ACHT NA MÁINLIAIGH BEITHÍOCH, 1931

 207. #868525

  (3) Na forálacha den Acht Talmhan, 1923 , agus de sna hAchtanna leasuíonn no leathnuíonn an tAcht san, a bhaineann le hualaighe agus le cearta d'aistriú ar ghabháltaisí do mhalairtiú tré chó-aontú, bainfid le haon mhalairtiú tailte déanfar fén bhfo-alt san roimhe seo den alt so.

  (3) The provisions of the Land Act, 1923 , and the Acts amending or extending that Act in relation to the transfer of burdens and rights on the exchange of holdings by agreement shall extend to any exchange of lands effected under the preceding sub-section of this section.

  Uimhir 38 de 1933: ACHT TALMHAN, 1933

 208. #876404

  —(1) Gach iarratas a dhéanfaidh éinne á iarraidh go n-íocfadh an t-údarás cúiteamh fén gCuid seo den Acht so agus gach iarratas a dhéanfaidh an t-údarás freagarthach á iarraidh go n-íocfadh éinne íocaíocht as feabhsú déanfar, cheal có-aontuithe, breith do thabhairt air tré eadrascán fén Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, agus do réir an Achta san, fé mar tá san leasuithe leis an Acht chun Talamh do Thógaint (Coiste Réitigh), 1925 (Uimh. 22 de 1925) , ar gach slí díreach fé is dá mba maidir le talamh do thógaint go héigeanta déanfaí an t-iarratas san agus fé is dá mba phraghas tailimh do tógfaí go héigeanta an cúiteamh san no an íocaíocht san as feabhsú agus beidh feidhm ag na hAchtanna san dá réir sin ach san fé réir na bhforálacha ina dhiaidh seo den alt so.

  —(1) Every application by any person for payment of compensation under this Part of this Act by the responsible authority and every application by the responsible authority for payment for betterment by any person shall, in default of agreement, be determined by arbitration under and in accordance with the Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, as amended by the Acquisition of Land (Reference Committee) Act, 1925 (No. 22 of 1925), in like manner in all respects as if such application arose in relation to the compulsory acquisition of land and such compensation or payment for betterment were the price of land compulsorily acquired, and the said Acts shall apply accordingly but subject to the subsequent provisions of this section.

  Uimhir 22 de 1934: ACHT UM BAILTE AGUS LÍOMATÁISTÍ DO SHÍNEADH AMACH, 1934

 209. #951098

  An diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so, is diúité é in ionad an diúité forchuirtear le halt 4 den Acht Airgid, 1933 ( Uimh. 15 de 1933 ), agus a luaidhtear ag uimhir thagartha 13 sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht san ar n-a leasú ag uimhir thagartha 21 sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais (Có-aontú leis an Ríocht Aontuithe), 1938 (Uimh. 12 de 1938) , agus leis an Ordú chun Diúitéthe do Ghearradh go Práinneach (Uimh. 191), 1939, do rinneadh fén Acht chun Diúitéthe do Ghearradh go Práinneach, 1932 (Uimh. 16 de 1932) .

  The duty mentioned at this reference number is in lieu of the duty imposed by section 4 of the Finance Act, 1933 (No. 15 of 1933), and mentioned at reference number 13 in the First Schedule to that Act as amended at reference number 21 in the First Schedule to the Finance (Agreement with United Kingdom) Act, 1938 (No. 12 of 1938), and by the Emergency Imposition of Duties (No. 191) Order, 1939, made under the Emergency Imposition of Duties Act, 1932 (No. 16 of 1932)

  Uimhir 14 de 1940: ACHT AIRGEADAIS, 1940

 210. #951240

  An tAcht Airgid, 1933 (Uimh. 15 de 1933) , alt 4 agus uimhir thagartha 13 i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht san ar n-a leasú ag uimhir thagartha 21 sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais (Có-aontú leis an Ríocht Aontuithe), 1938 (Uimh. 12 de 1938) , agus leis an Ordú chun Diúitéthe do Ghearradh go Práinneach (Uimh. 191), 1939, do rinneadh fén Acht chun Diúitéthe do Ghearradh go Práinneach, 1932 (Uimh. 16 de 1932) .

  The Finance Act, 1933 (No. 15 of 1933), section 4 and reference number 13 in Part I of the First Schedule to that Act as amended at reference number 21 in the First Schedule to the Finance (Agreement with United Kingdom) Act, 1938 (No. 12 of 1938), and by the Emergency Imposition of Duties (No. 191) Order, 1939, made under the Emergency Imposition of Duties Act, 1932 (No. 16 of 1932).

  Uimhir 14 de 1940: ACHT AIRGEADAIS, 1940

 211. #953316

  (2) An cúiteamh a bheidh le n'íoc ag údarás sláintíochta fén alt so, alos aon estáit no leasa i dtalamh no alos aon chirt alos tailimh, déanfar, cheal có-aontuithe, é shocrú tré eadrascán fé réim agus do réir an Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, ar n-a leasú leis an Acht chun Talamh do Thógaint (Coiste Réitigh), 1925 (Uimh. 22 de 1925) , ach socrófar méid an chúitimh sin, tríd an eadrascán san, do réir na Rialacha atá i gCuid I den Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1931 (Uimh. 50 de 1931) .

  (2) The compensation to be paid by a sanitary authority under this section in respect of any estate or interest in or right in respect of land shall, in default of agreement, be determined by arbitration under and in accordence with the Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919 as amended by the Acquisition of Land (Reference Committee) Act, 1925 (No. 22 of 1925), but the amount of such compensation shall, on such arbitration, be determined in accordance with the Rules contained in Part I of the Third Schedule to the Housing (Miscellaneous Provisions) Act, 1931 (No. 50 of 1931).

  Uimhir 29 de 1940: ACHT UM LÁITHREÁIN TRÉIGTHE DO THÓGAINT, 1940

 212. #962134

  —(1) Gach iarratas a déanfar fén Acht so chun údaráis sláintíochta ag lorg cúitimh bhéarfar breith air, cheal có-aontuithe, tré eadrascán fé réim agus do réir an Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, ar n-a leasú leis an Acht chun Talamh do Thógaint (Coiste Réitigh), 1925 (Uimh. 22 de 1925) , ar gach slí díreach fé is dá mba maidir le talamh do thógaint go héigeanta déanfaí an t-iarratas san agus gur phraghas tailimh do tógfaí go héigeanta an cúiteamh san, ach san fé réir na bhforálacha ina dhiaidh seo den alt so.

  —(1) Every application under this Act to a sanitary authority for compensation shall, in default of agreement, be determined by arbitration under and in accordance with the Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, as amended by the Acquisition of Land (Reference Committee) Act, 1925 (No. 22 of 1925), in like manner in all respects as if such application were made in respect of the compulsory acquisition of land and such compensation were the price of land compulsorily acquired, but subject to the subsequent provisions of this section.

  Uimhir 1 de 1942: ACHT SOLÁTHAIRTÍ UISCE, 1942

 213. #969826

  (3) Má líomhantar in aon Chúirt léas áirithe do bheith ina léas tógála mar a mínítear san i bhfo-alt (1) (arna leasú leis an alt so) d'alt 46 den Phríomh-Acht toisc gurb amhlaidh do tógadh na buanfhoirgintí luaidhtear sa bhfo-alt san de bhun có-aontuithe um an léas san do dheonadh ar thógáil na bhfoirgintí sin, ach ná beidh fianaise ráite ar an gcó-aontú san ar fáil, beidh feidhm agus éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

  (3) Where a lease is alleged in any Court to be a building lease as defined in sub-section (1) (as amended by this section) of section 46 of the Principal Act by reason of the permanent buildings mentioned in the said sub-section having been erected in pursuance of an agreement for the grant of such lease upon the erection of those buildings but express evidence of such agreement is not available, the following provisions shall apply and have effect, that is to say:—

  Uimhir 10 de 1943: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE (LEASÚ), 1943

 214. #1040355

  —Déanfar na tagairtí i mír (a) d'fho-alt (1) d'alt 25 den Phríomh-Acht, agus in Airteagal 4 den Chomhaontú atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhas leis an bPríomh-Acht, do dhuine a bheas cláraithe sa Chlár Ginearálta d'fhorléiriú mar thagairtí nach bhfolaíonn duine a mbeidh a ainm agus a sheoladh iontráilte i liosta ar leith a bheas sa Chlár Ginearálta de bhun ailt 14 den Medical Act, 1886, arna leasú le hAcht Breataineach 1950.

  —The references, in paragraph (a) of subsection (1) of section 25 of the Principal Act and in Article 4 of the Agreement set out in the First Schedule to The Principal Act, to a person who is registered in the General Register shall be construed as not including a person whose name and address are entered in a separate list which is contained in the General Register in pursuance of section 14 of the Medical Act, 1886, as amended by the British Act of 1950.

  Uimhir 29 de 1951: ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ, 1951

 215. #1104845

  (c) Aon togra chun an Comhaontú seo a mhodhnú, cibé acu ó chomhalta, ó Rialtóir nó ón mBord Stiúrthóirí é, cuirfear faoi bhráid Chathaoirligh an Bhoird Rialtóirí é agus cuirfidh seisean an togra os comhair an Bhoird Rialtóirí.

  ( c ) Any proposal to amend this Agreement, whether emanating from a member, a Governor or the Board of Directors, shall be communicated to the Chairman of the Board of Governors who shall bring the proposal before the Board of Governors.

  Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958

 216. #1188573

  ACHT DO LEASÚ AN WATERFORD AND LIMERICK RAILWAY ACT, 1878, AGUS ALT 35 DEN WATERFORD HARBOUR ACT, 1919, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN COMHAONTÚ A DHÉANAMH BAILÍ AGUS I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO AMEND THE WATERFORD AND LIMERICK RAILWAY ACT, 1878, AND SECTION 35 OF THE WATERFORD HARBOUR ACT, 1919, TO PROVIDE FOR THE VALIDATION OF AN AGREEMENT AND MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1964: ACHT CHOIMISINÉIRÍ CHUAN PHORT LÁIRGE (MAOIN A FHÁIL), 1964

 217. #1248275

  —San Acht seo agus sa Phríomh-Acht, déanfar aon tagairt don Chomhaontú Ciste a fhorléiriú mar thagairt don chomhaontú sin arna leasú faoi réim agus de réir an Chomhaontú Ciste.

  —In this Act and in The Principal Act any reference to the Fund Agreement shall be construed as a reference to that agreement as amended under and in accordance with the Fund Agreement.

  Uimhir 10 de 1969: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969

 218. #1248312

  “(i) Tá an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiunta arna bhunú agus oibreoidh sé de réir forálacha an Chomhaontaithe seo mar a glacadh leis ar dtús, agus mar a leasaíodh é dá éis sin chun éascaíocht ar bhonn ceartanna speisialta tarraingthe a bhunú agus athruithe áirithe eile a dhéanamh.

  "(i) The International Monetary Fund is established and shall operate in accordance with the provisions of this Agreement as originally adopted, and as subsequently amended in order to institute a facility based on special drawing rights and to effect certain other changes.

  Uimhir 10 de 1969: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969

 219. #1273287

  (b) ar bheith caite don tréimhse sin, mura mbeidh aon fhógra achomhairc faighte nó, má fhaightear fógra achomhairc, ar an achomharc a chinneadh trí chomhaontú nó eile, tiocfaidh an t-iarmhéid cánach a bheidh gan íoc mar a shonrófar san fhógra nó tiocfaidh an t-iarmhéid leasaithe cánach arna chinneadh i ndáil leis an achomharc chun bheith dlite agus iníoctha ionann agus dá mba é a bhí sa cháin cáin a raibh sé dlite ar an duine í a íoc i leith na tréimhse inchánach ar lena linn a chuaigh an tréimhse cheithre lá dhéag ó dháta seirbheála an fhógra faoi fho-alt (1) in éag nó a cinneadh an t-achomharc trí chomhaontú nó eile, cibé tréimhse inchánach acu is déanaí.

  ( b ) on the expiration of the said period, if no notice of appeal is received or, if notice of appeal is received, on determination of the appeal by agreement or otherwise, the balance of tax remaining unpaid as specified in the notice or the amended balance of tax as determined in relation to the appeal shall become due and payable as if the tax were tax which the person was liable to pay for the taxable period during which the period of fourteen days from the date of the service of the notice under subsection (1) expired or the appeal was determined by agreement or otherwise, whichever taxable period is the later.

  Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972

 220. #1277682

  —Daingnítear leis seo an comhaontú atá leagtha amach sa Dara Sceideal, a rinneadh an 2ú lá de Bhealtaine, 1973, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag leasú an chomhaontaithe a rinneadh an 14ú lá d'Aibreán, 1926, agus atá leagtha amach i gCuid I de Sceideal 6 a ghabhann leis an Acht Cánach Ioncaim, 1967 , arna leasú leis an gcomhaontú a rinneadh an 25ú lá d'Aibreán, 1928, agus atá leagtha amach sa Chuid sin, agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin.

  —The agreement, set forth in the Second Schedule, made on the 2nd day of May, 1973, between the Government and the United Kingdom Government amending the agreement made on the 14th day of April, 1926, and set forth in Part I of Schedule 6 to the Income Tax Act, 1967 , as amended by the agreement made on the 25th day of April, 1928, and set forth in that Part, is hereby confirmed and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 221. #1310182

  (b) An tagairt atá i bhfo-alt (1) (b) den alt seo do théarmaí nó coinníollacha eile fostaíochta fostaithe na mbanc comhlachaithe, is tagairt í do na téarmaí nó na coinníollacha sin arna leasú nó arna n-athrú leis an gComhaontú.

  ( b ) The reference in subsection (1) (b) of this section to the other terms or conditions of employment of the employees of the associated banks is a reference to those terms or conditions as amended or varied by the Agreement. [GA]

  Uimhir 18 de 1976: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1976

 222. #1343955

  (b) ar an tréimhse sin a bheith caite, mura mbeidh aon fhógra achomhairc faighte nó, má bhíonn fógra achomhairc faighte, ar an achomharc a chinneadh trí chomhaontú nó eile, tiocfaidh an méid a bheidh dlite, nó an méid leasaithe a bheidh dlite arna chinneadh i ndáil leis an achomharc, chun bheith dlite agus iníoctha ionann is dá mba cháin í an cháin a dhligh an duine a íoc don tréimhse inchánach ar lena linn a chuaigh an tréimhse cheithre lá dhéag ó dháta seirbhéala an fhógra faoi fho-alt (1) in éag nó a cinneadh an t-achomharc trí chomhaontú nó eile, cibé tréimhse inchánach acu is déanaí.”.

  ( b ) on the expiration of the said period, if no notice of appeal is received or, if notice of appeal is received, on determination of the appeal by agreement or otherwise, the amount due or the amended amount due as determined in relation to the appeal, shall become due and payable as if the tax were tax which the person was liable to pay for the taxable period during which the period of fourteen days from the date of the service of the notice under subsection (1) expired or the appeal was determined by agreement or otherwise, whichever taxable period is the later.".

  Uimhir 34 de 1978: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA (LEASÚ), 1978

 223. #1541274

  “(3) Ní choiscfidh aon ní san alt seo aon pháirtí i gcomhaontú eadrána ó fheidhm a bhaint as an modh ionadach, a sholáthraítear leis na Rialacha Cúirte (arna leasú ó am go ham), chun imeacht sibhialta i leith éilimh bhig a thionscnamh agus chun déileáil le himeacht den sórt sin.”.

  "(3) Nothing in this section shall prevent any party to an arbitration agreement from invoking the alternative method, provided by the Rules of Court (as amended from time to time), of commencing and dealing with a civil proceeding in respect of a small claim.". Section 3.

  Uimhir 14 de 1998: AN tACHT EADRÁNA (TRÁCHTÁIL IDIRNÁISIÚNTA), 1998

 224. #1665686

  Ní chuirfear bac ar na Ballstáit, leis an Rialachán seo, comhaontuithe agus socruithe idirnáisiúnta a chaibidliú, a thabhairt i gcrích, a aontú, a leasú nó a chur i bhfeidhm le tríú stáit maidir le dlisteanú nó foirmiúlacht chomhchosúil i ndáil le doiciméid phoiblí maidir le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo, agus a eisíonn údaráis na mBallstát nó tríú tíortha le hiad a úsáid i gcaidreamh idir na Ballstáit agus na tríú tíortha lena mbaineann.

  This Regulation shall not preclude Member States from negotiating, concluding, acceding to, amending or applying international agreements and arrangements with third countries concerning legalisation or similar formality in respect of public documents concerning matters covered by this Regulation, and issued by the authorities of Member States or third countries in order to be used in relations between the Member States and the third countries concerned.

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 225. #1672940

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear an Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBhallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh 1077/2011 (féach leathanach 20 den Iris Oifigiúil seo).

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (see page 20 of this Official Journal).

  Rialachán (AE) 2017/2225 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta

 226. #1672952

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 327, 9.12.2017, Ich. 20).”;

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).’;

  Rialachán (AE) 2017/2225 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta

 227. #1673008

  lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

  establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 228. #1674273

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 327, 9.12.2017, Ich. 20).”.

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).’.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 229. #1674275

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 327, 9.12.2017, Ich 20).”;

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).’;

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 230. #1678438

  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 44, chun leasú a dhéanamh ar an Iarscríbhinn lena áirithiú go ndéanfar faireachán iomchuí ar ghníomhaíochtaí soithí iascaireachta faoin Rialachán seo, go háirithe trí cheanglais nua sonraí atá mar thoradh ar chomhaontuithe iascaigh nó ar fhorbairt teicneolaíochtaí faisnéise.

  The Commission is empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 44, for the purpose of amending the Annex to ensure appropriate monitoring of the activities of fishing vessels under this Regulation, in particular through new data requirements resulting from fisheries agreements or the development of information technologies.

  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle

 231. #1682841

  De réir Chomhaontú Idirinstitiúideach an 28 Samhain 2001 maidir le húsáid níos struchtúrtha theicníocht an athmhúnlaithe do ghníomhartha reachtacha, modh iomchuí atá i dteicníocht an athmhúnlaithe chun inléiteacht reachtaíocht an Aontais a áirithiú ar bhonn buan agus uilechoiteann trí chosc a chur ar iomadú gníomhartha leasaitheacha scoite ar minic go bhfágann siad go bhfuil gníomhartha reachtacha deacair a thuiscint.

  According to the Interinstitutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts, the recasting technique is an appropriate means of ensuring the readability of Union legislation on a permanent and universal basis, by preventing the proliferation of isolated amending acts which often make legal acts difficult to understand.

  Treoir (AE) 2018/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 94/62/CE maidir le pacáistíocht agus le dramhaíl ó phacáistíocht (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 232. #1688524

  I gcás ina mbaineann an díolúine faoi Airteagal 39 le Rialachán de chuid NA, molfaidh an Coimisiún leasú ar an Rialachán ábhartha de chuid NA i gcomhréir leis an nós imeachta is infheidhme faoi Chomhaontú Leasaithe 1958.

  Where the exemption under Article 39 relates to a UN Regulation, the Commission shall make proposals to amend the relevant UN Regulation in accordance with the procedure applicable under the Revised 1958 Agreement.

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 233. #1719357

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 327, 9.12.2017, lch. 20).

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 234. #1723423

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 327, 9.12.2017, lch. 20) a chur chun feidhme.

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 235. #1726785

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 327, 9.12.2017, lch. 20).

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).

  Rialachán (AE) 2018/1860 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le húsáid Córas Faisnéise Schengen chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh

 236. #1763982

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (Rialachán EES) (IO L 327, 9.12.2017, Igh 20-82).

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (EES Regulation) (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20–82).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 237. #1788047

  I gcás inarb iomchuí, beidh togra lena leasófar an Rialachán seo ag gabháil leis an tuarascáil dá dtagraítear i mír 2, ar leasú é a dhéanfar go háirithe tríd an athbhreithniú féideartha ar spriocanna le haghaidh fhlít uile an Aontais do 2030, i bhfianaise na ngnéithe a liostaítear i mír 2 agus trí spriocanna ceangailteacha laghdaithe astaíochtaí a thabhairt isteach don bhliain 2035 agus 2040 ar aghaidh i gcás gluaisteáin paisinéirí agus feithiclí saothair éadroim chun claochlú tráthúil na hearnála iompair a áirithiú i dtreo glan-astaíochtaí niallais a bhaint amach i gcomhréir le cuspóirí Chomhaontú Pháras.

  The report referred to in paragraph 2 shall, where appropriate, be accompanied by a proposal for amending this Regulation, in particular, the possible revision of the EU fleet-wide targets for 2030 in light of the elements listed in paragraph 2, and the introduction of binding emissions reduction targets for 2035 and 2040 onwards for passenger cars and light commercial vehicles to ensure the timely transformation of the transport sector towards achieving net-zero emissions in line with the objectives of the Paris Agreement.

  Rialachán (AE) 2019/631 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 do ghluaisteáin nua paisinéirí agus d'fheithiclí tráchtála éadroma nua agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 238. #1789603

  má thángthas ar chomhaontú, cláróidh sé an t-ainm trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh gan an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 47(2) a chur i bhfeidhm, agus, más gá, leasóidh sé an fhaisnéis a foilsíodh de bhun Airteagal 26(2) ar choinníoll nach leasuithe substaintiúla iad; nó

  if an agreement has been reached, register the name by means of implementing acts adopted without applying the procedure referred to in Article 47(2), and, if necessary, amend the information published pursuant to Article 26(2) provided such amendments are not substantial; or

  Rialachán (AE) 2019/787 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair agus lipéadú deochanna biotáilleacha, úsáid ainmneacha deochanna biotáilleacha i gcur i láthair agus lipéadú earraí bia eile, agus cosaint tásc geografach le haghaidh deochanna biotáilleacha, úsáid alcól eitile agus driogáití de thionscnamh talmhaíochta i ndeochanna alcólacha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 110/2008

 239. #1792898

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (Rialachán EES) (IO L 327, 9.12.2017, lch. 20).

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (EES Regulation) (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).

  Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle

 240. #1794051

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (Rialachán EES) (IO L 327, 9.12.2017, lch. 20).

  Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (EES Regulation) (OJ L 327, 9.12.2017, p. 20).

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816

 241. #332953

  Ní rachaidh an Coinbhinsiún seo chun dochair do Bhallstáit an Chomhphobail Eorpaigh Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, chomh maith le haon leasuithe air sin, an Coinbhinsiún ar Dhlínse agus ar Fhorghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála, a síníodh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1968, ná an Prótacal ar léiriú an Choinbhinsiúin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, a síníodh i Lucsamburg an 3 Meitheamh 1971, arna leasú ag na Coinbhinsiúin Aontachais leis an gCoinbhinsiún sin agus leis an bPrótacal ag na Stáit a aontaíonn do na Comhphobail Eorpacha, agus thairis sin, an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, a síníodh sa Bhruiséil an 19 Deireadh Fómhair 2005, a chur chun feidhme.

  This Convention shall not prejudice the application by the Member States of the European Community of the Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, as well as any amendments thereof, of the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, signed at Brussels on 27 September 1968, and of the Protocol on interpretation of that Convention by the Court of Justice of the European Communities, signed at Luxembourg on 3 June 1971, as amended by the Conventions of Accession to the said Convention and the said Protocol by the States acceding to the European Communities, as well as of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Brussels on 19 October 2005.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 242. #345000

  I gcás ina leasóidh an Coimisiún an t-aitheantas, déanfaidh na Ballstáit a gcomhaontuithe leis an eagraíocht aitheanta a oiriúnú chun an leasú a chur san áireamh.

  Where the Commission amends the recognition, the Member States shall adapt their agreements with the recognised organisation to take account of the amendment.

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 243. #533948

  Thairis sin, ba cheart go leagfaí amach leis an Rialachán seo na coinníollacha faoina dtugtar cumhachtaí do na Ballstáit comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta a leasú nó a thabhairt i gcrích le tríú tíortha tar éis an 9 Eanáir 2013.

  Moreover, this Regulation should lay down the conditions under which Member States are empowered to amend or conclude bilateral investment agreements with third countries after 9 January 2013.

  Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha

 244. #635698

  Go deimhin tá an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh i gcomhréir le téacs anchomhaontaithe sin thuasluaite, mar a leasaíodh é chun an t-athbhreithniú dlí agus teanga arinneadh ina dhiaidh sin a léiriú.

  The Council's position at first reading is indeed in line with the above-mentioned agreement text, as amended to reflect the subsequent legal and linguistic revision.

  Seasamh (AE) Uimh. 4/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 812/2004 ón gComhairle lena leagtar síos bearta a bhaineann le gabhálacha teagmhasacha orc in iascaigh Arna ghlacadh ag an gComhairle an 3 Márta 2014

 245. #738290

  Comhaontaíonn Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir lena thábhachtaí atá dlúthchomhar i bhfaireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile [1], arna leasú leis an bPrótacal Aontachais leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, chun aontachas Eacuadór a chur san áireamh [2], Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile [3], agus Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile [4].

  The European Parliament, the Council and the Commission agree on the importance of close cooperation in monitoring the implementation of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part [1] as amended by Protocol of Accession to the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, to take account of the accession of Ecuador [2], Regulation (EU) No 19/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part [3] and Regulation (EU) No 20/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other [4].

  Rialachán (AE) 2017/540 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile

 246. #792277

  —(1) Má tugtar aon tsuim amach as an gCiste Có-dhlúite Briotáineach no as a thora fáis chun aon urraíocht do chó-líona a thug an Cisteán Briotáineach ar íoc cholann agus ús aon Bhannaí Talmhan a bunuíodh chun crícheanna an Phríomh-Achta, cuirfar mar mhuirear ar an bPrímh-Chiste no ar a thora fáis agus íocfar amach as, láithreach i ndiaidh an mhuirir a bunuíodh le fo-alt (4) d'alt 1 den Phríomh-Acht, mar a leasuítear é leis an Acht so, suim is leor chun aon tsuim a tugadh amach mar adubhradh d'aisíoc leis an gCisteán Briotáineach maraon le hús uirthi o dháta na tabhartha amach san do réir pé ráta a có-aontófar idir an Aire Airgid agus an Cisteán Briotáineach no mara gcó-aontuítear amhlaidh, do réir ráta cúig per cent. per annum.

  —(1) In the event of any sum being issued out of the British Consolidated Fund or the growing produce thereof for fulfilling any guarantee given by the British Treasury for the payment of the principal and interest on any Land Bonds created for the purposes of the Principal Act, there shall be charged on and payable out of the Central Fund or the growing produce thereof immediately after the charge created by sub-section (4) or section 1 of the Principal Act as amended by this Act, an amount sufficient to repay to the British Treasury any sum so issued as aforesaid together with interest thereon from the date of such issue at such rate as may be agreed between the Minister for Finance and the British Treasury or in default of such agreement at the rate of five per cent. per annum.

  Uimhir 25 de 1925: ACHT NA mBANNAÍ TALMHAN, 1925

 247. #1160409

  (c) alt 9 den Acht Airgeadais (Comhaontú leis an Ríocht Aontaithe), 1938.

  ( c ) section 9 of the Finance (Agreement with United Kingdom) Act, 1938 . [GA] Amendment of Finance (Excise Duties) (Vehicles) Act, 1952 . 9. —(1) Subparagraph (c) of paragraph 4 of Part I of the Schedule to the Finance (Excise Duties) (Vehicles) Act, 1952 , is hereby amended by the substitution of " £2 10s. "for " £8".* 3 [GA] (2) If this Act is passed before or on the 1st day of July, 1962, subsection (1) of this section shall come into operation on that day and, if it is passed after that day, the said subsection shall be deemed to have come into operation on that day. [GA]

  Uimhir 15 de 1962: AN tACHT AIRGEADAIS, 1962

 248. #1599119

  An Bille um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann (Leasú) 2005 do leasú an Achta um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann 1999 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

  BRITISH-IRISH AGREEMENT (AMENDMENT) BILL 2005 TO AMEND THE BRITISH-IRISH AGREEMENT ACT 1999 AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTER

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 249. #1626620

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le seasamh Comhphobail laistigh de Chomhairle Chomhlachais AE-an tSile lena leasaítear Iarscríbhinn I de Chomhaontú Chomhlachais AE-an tSile d’fhonn comhdhlúthú na dTaraif-Roghanna arna ndeonú don tSile leis an scéim Chomhphobail de tharaif-roghanna ginearálaithe (GSP) a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON A COMMUNITY POSITION WITHIN THE EU-CHILE ASSOCIATION COUNCIL AMENDING ANNEX I OF THE EU-CHILE ASSOCIATION AGREEMENT TO TAKE INTO ACCOUNT THE CONSOLIDATION OF THE TARIFF PREFERENCES GRANTED TO CHILE BY THE COMMUNITY SCHEME OF GENERALISED TARIFF PREFERENCES (GSP) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 717.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 250. #1626739

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Eitlíochta Eora-Mheánmhara, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Rialtas Stát Iosrael, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas. COM (2014) 346 [AGUS]

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF A PROTOCOL AMENDING THE EURO-MEDITERRANEAN AVIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION OF THE REPUBLIC OF CROATIA. COM (2014) 346 [AND]

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 251. #1626740

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Eitlíochta Eora-Mheánmhara idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas. COM (2015) 3 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF A PROTOCOL AMENDING THE EURO-MEDITERRANEAN AVIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION OF THE REPUBLIC OF CROATIA. COM (2015) 3 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 252. #1626748

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail Leasaithigh a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Prionsacht Andóra lena ndéantar foráil maidir le bearta atá coibhéiseach leo sin atá leagtha síos i dTreoir 2003/48/CE ón gComhairle maidir le cánachas ar ioncam ó choigiltis i bhfoirm íocaíochtaí úis mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 631.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE AMENDING PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE PRINCIPALITY OF ANDORRA PROVIDING FOR MEASURES EQUIVALENT TO THOSE LAID DOWN IN COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC ON TAXATION OF SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 631.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 253. #1626749

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail Leasaithigh a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Prionsacht Mhonacó lena ndéanfar foráil maidir le bearta atá coibhéiseach leo sin atá leagtha síos i dTreoir 2003/48/CE ón gComhairle mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 201.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE AMENDING PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE PRINCIPALITY OF MONACO PROVIDING FOR MEASURES EQUIVALENT TO THOSE LAID DOWN IN COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 201.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 254. #1626750

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail Leasaithigh a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht San Mairíne lena ndéanfar foráil maidir le bearta atá coibhéiseach leo sin atá leagtha síos i dTreoir 2003/48/CE ón gComhairle maidir le cánachas ar ioncam ó choigiltis i bhfoirm íocaíochtaí úis mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 518.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE AMENDING PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SAN MARINO PROVIDING FOR MEASURES EQUIVALENT TO THOSE LAID DOWN IN COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC ON TAXATION OF SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 518.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 255. #1626751

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail Leasaithigh a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise lena ndéanfar foráil maidir le bearta atá coibhéiseach leo sin atá leagtha síos i dTreoir 2003/48/CE ón gComhairle maidir le cánachas ar ioncam ó choigiltis i bhfoirm íocaíochtaí úis mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 151.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE AMENDING PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION PROVIDING FOR MEASURES EQUIVALENT TO THOSE LAID DOWN IN COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC ON TAXATION OF SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 151.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 256. #1626778

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal i ndáil le Cinneadh Uimh. 1/2005 ón gComhchoiste Tréidliachta arna bhunú faoin gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le trádáil i dtáirgí talmhaíochta lena leasaítear Foscríbhinn 6 d’Iarscríbhinn 11 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 452.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED BY THE COMMUNITY ON DECISION NO. 1/2005 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS AMENDING APPENDIX 6 TO ANNEX 11 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 452.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 257. #1626891

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach Prótacail lena leasaítear an Comhaontú maidir le Comh-Limistéar Eitlíochta idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Moldóive, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF A PROTOCOL AMENDING THE COMMON AVIATION AREA AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 258. #1626892

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Eitlíochta Eora-Mheánmhara, idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Rialtas Stát Iosrael, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF A PROTOCOL AMENDING THE EURO-MEDITERRANEAN AVIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 259. #1626893

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Eitlíochta Eora-Mheánmhara idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas. COM (2015) 2 [agus]

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF A PROTOCOL AMENDING THE EURO-MEDITERRANEAN AVIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION OF THE REPUBLIC OF CROATIA. COM (2015) 2 [AND]

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 260. #1626911

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach, an Phrótacail Leasaithigh a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Prionsacht Mhonacó lena ndéanfar foráil maidir le bearta atá coibhéiseach leo sin atá leagtha síos i dTreoir 2003/48/CE ón gComhairle mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 200.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION, OF THE AMENDING PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE PRINCIPALITY OF MONACO PROVIDING FOR MEASURES EQUIVALENT TO THOSE LAID DOWN IN COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 200.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 261. #1626918

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail Leasaithigh a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Prionsacht Andóra lena ndéantar foráil maidir le bearta atá coibhéiseach leo sin atá leagtha síos i dTreoir 2003/48/CE ón gComhairle maidir le cánachas ar ioncam ó choigiltis i bhfoirm íocaíochtaí úis mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 632.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE AMENDING PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE PRINCIPALITY OF ANDORRA PROVIDING FOR MEASURES EQUIVALENT TO THOSE LAID DOWN IN COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC ON TAXATION OF SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 632.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 262. #1626919

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail Leasaithigh a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht San Mairíne lena ndéanfar foráil maidir le bearta atá coibhéiseach leo sin atá leagtha síos i dTreoir 2003/48/CE ón gComhairle maidir le cánachas ar ioncam ó choigiltis i bhfoirm íocaíochtaí úis mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 519.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE AMENDING PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SAN MARINO PROVIDING FOR MEASURES EQUIVALENT TO THOSE LAID DOWN IN COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC ON TAXATION OF SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 519.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 263. #1626920

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail Leasaithigh a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise lena ndéanfar foráil maidir le bearta atá coibhéiseach leo sin atá leagtha síos i dTreoir 2003/48/CE ón gComhairle maidir le cánachas ar ioncam ó choigiltis i bhfoirm íocaíochtaí úis mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 150.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE AMENDING PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION PROVIDING FOR MEASURES EQUIVALENT TO THOSE LAID DOWN IN COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC ON TAXATION OF SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 150.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 264. #1627135

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle lena leasaítear Rialachán Uimh. 2651/2001 (CE) ón gComhairle a bhfuil sé mar aidhm aige athfheidhm a chur chun cinn i ndáil le soithí iascaireachta agus iascairí a bhí ag brath, go dtí 1999, ar an gcomhaontú iascaireachta le Maracó, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2003) 437.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION AMENDING COUNCIL REGULATION (EC) NO. 2651/2001 AIMING TO PROMOTE THE CONVERSION OF FISHING VESSELS AND OF FISHERMEN THAT WERE, UP TO 1999, DEPENDENT ON THE FISHING AGREEMENT WITH MOROCCO TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2003) 437.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 265. #1642343

  Chríochnaigh an Roghchoiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach a bhreithniú ar an mBille Airgeadais (Oibleagáidí Áirithe de chuid an Aontais Eorpaigh agus Oibleagáidí Idir-Rialtasacha Áirithe), 2016 a athraíodh ó Bille an Bhoird Réitigh Aonair (Comhaontú Saoráide Iasachta), 2016, agus tá leasuithe déanta aige air agus leasaigh sé an Teideal chun go léifidh sé mar a leanas: Acht—(a)

  THE SELECT COMMITTEE ON FINANCE, PUBLIC EXPENDITURE AND REFORM, AND TAOISEACH HAS COMPLETED ITS CONSIDERATION OF THE FINANCE (CERTAIN EUROPEAN UNION AND INTERGOVERNMENTAL OBLIGATIONS) BILL 2016 CHANGED FROM SINGLE RESOLUTION BOARD (LOAN FACILITY AGREEMENT) BILL 2016, AND HAS MADE AMENDMENTS THERETO AND HAS AMENDED THE TITLE TO READ AS FOLLOWS: AN ACT TO—(A)

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 266. #1678983

  Agus comhaontuithe nua á síniú aige, nó comhaontuithe arb ann dóibh cheana á leasú aige, áiritheoidh BEI go mbeidh sé indéanta comhaontuithe den sórt sin a nochtadh;”;

  When signing new agreements or amending existing ones, the EIB shall ensure that it is possible for such agreements to be disclosed;’;

  Cinneadh (AE) 2018/412 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE lena dtugtar ráthaíocht ó AE don Bhanc Eorpach Infheistíochta in aghaidh caillteanas de thoradh oibríochtaí um maoiniú a thacaíonn le tionscadail infheistíochta lasmuigh den Aontas

 267. #1769735

  Ní fhéadfaidh an tAontas agus an Ríocht Aontaithe a chinneadh gnéithe áirithe den Chomhaontú a leasú ach amháin sna cásanna sin ina bhfuil foráil shonrach déanta ina leith sin.

  The Union and the United Kingdom may, through the Joint Committee, decide to amend certain aspects of the Agreement, only in those cases where this is specifically provided therein.

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 268. #1858200

  Má dhiúltaíonn an Pharlaimint a toiliú a thabhairt, cuirfidh an tUachtarán in iúl don Chomhairle nach féidir an comhaontú i dtrácht a thabhairt chun críche, a athnuachan, nó a leasú.

  If Parliament declines to give its consent, the President shall inform the Council that the agreement in question cannot be concluded, renewed or amended.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 269. #148742

  I bhfeidhmiú na cumhachta a thugtar dom le halt 12 den Acht Aerloingseoireachta (Eurocontrol), 1963 (Uimh. 15 de 1963), arna leasú le halt 1 den Acht Aerloingseoireachta (Eurocontrol), 1971 (Uimh. 19 de 1971) agus leis an Ordú Turasóireachta agus Iompair (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 1980 (I.R. Uimh. 11 de 1980) déanaimse, AILBHE MAC RAGHNAILL, Aire Iompair, leis seo na rialacháin seo a leanas (tar éis dom na táillí faoi na rialacháin sin a chinneadh de bhun taraifí a ceadaíodh faoi chomhaontú idirnáisiúnta ar páirtí ann an Stát):

  I, ALBERT REYNOLDS, Minister for Transport, in exercise of the power conferred on me by section 12 of the Air Navigation (Eurocontrol) Act, 1963 (No. 15 of 1963), as amended by section 1 of the Air Navigation (Eurocontrol) Act, 1971 (No. 19 of 1971) and the Tourism and Transport (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 1980 ( S.I. No. 11 of 1980 ), hereby make the following regulations (the charges thereunder having been determined by me in pursuance of tariffs approved of under an international agreement to which the State is a party):

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 270. #168767

  I bhfeidhmiú na cumhachta a thugtar dom le halt 12 den Acht Aerloingseoireachta (Eurocontrol), 1963 (Uimh. 15 de 1963) arna leasú le halt 1 den Acht Aerloingseoireachta (Eurocontrol), 1971 (Uimh. 19 de 1971) agus leis an Ordú Turasóireachta agus Iompair (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 1980 (I.R. Uimh. 11 de 1980) déanaimse, AILBHE MAC RAGHNAILL, Aire Iompair, leis seo na rialacháin seo a leanas (tar éis dom na táillí sna rialacháin a chinneadh de bhun taraifí a ceadaíodh faoi chomhaontú idirnáisiúnta ar páirtí ann an Stát):

  I, ALBERT REYNOLDS, Minister for Transport, in exercise of the power conferred on me by section 12 of the Air Navigation (Eurocontrol) Act, 1963 (No. 15 of 1963), as amended by section 1 of the Tourism and Transport (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 1980 ( S.I. No. 11 of 1980 ), hereby make the following regulations (the charges thereunder having been determined by me in pursuance of tariffs approved of under an international agreement to which the State is a party):

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 271. #279575

  (2) Tar éis Chinneadh ón gComhairle an 10 Iúil 2001 ag údarú d'Uachtaránacht na Comhairle Comhaontuithe a chaibidil leis an Iorua agus leis an Íoslainn maidir leis an gcomhar breithiúnach in ábhair choiriúla ar bhonn Airteagail 24 agus 38 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a leasaíodh le Cinneadh ón gComhairle an 19 Nollaig 2002, rinne an Uachtaránacht, a raibh cúnamh aici ón gCoimisiún, comhaontú a chaibidil maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua,

  (2) Following the Council Decision of 10 July 2001 authorising the Presidency of the Council to negotiate Agreements with Norway and Iceland on judicial cooperation in criminal matters on the basis of Articles 24 and 38 of the Treaty on European Union, which was amended by the Council Decision of 19 December 2002, the Presidency, assisted by the Commission, negotiated an agreement on the surrender procedure between the Member States of the European Union and Iceland and Norway,

  Cinneadh ón gComhairle an 27 Meitheamh 2006 maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua

 272. #301207

  (c) an Comhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch [8], an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Cónaidhm na hEilvéise den pháirt eile, maidir le saorghluaiseacht daoine [9], agus comhaontuithe eile ina bhfuil tagairt do Rialachán (CE) Uimh. 574/72, go dtí go ndéanfar na comhaontuithe sin a leasú ar bhonn an Rialacháin cur chun feidhme.

  (c) the Agreement on the European Economic Area [8], the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons [9] and other agreements containing a reference to Regulation (EEC) No 574/72, until such time as those agreements are amended on the basis of the implementing Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 273. #312462

  (17) Ba cheart a chur faoi dheara, le comhaontú an Ardionadaí agus na seirbhíse taidhleoireachta náisiúnta lena mbaineann, go mbeidh na rialacha sonracha sin infheidhme freisin maidir le gníomhairí sealadacha ó sheirbhísí taidhleoireachta náisiúnta na mBallstát a bhí fostaithe ag na ranna ábhartha d’Ardrúnaíocht na Comhairle nó den Choimisiún, nó ar leasaíodh a gconradh, sular bunaíodh an SEGS ach tar éis theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin.

  (17) Those specific rules should also be made applicable, with the agreement of the High Representative and of the national diplomatic service concerned, to temporary agents from national diplomatic services of the Member States who were engaged by the relevant departments of the General Secretariat of the Council or of the Commission, or whose contract was amended, before the establishment of the EEAS but after the entry into force of the Lisbon Treaty.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1080/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh na gComhphobal Eorpach agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile na gComhphobal sin

 274. #472044

  (5) D’fhonn seirbhís poist uilechoiteann a sholáthar, is iad na toisí íosta agus uasta le haghaidh postphaicéad na toisí a leagtar síos sa Choinbhinsiún agus sa Chomhaontú maidir le Beartáin Phoist ar ghlac an tAontas Poist Uilechoiteann leo faoin gCoinbhinsiún Poist Uilechoiteann, arna leasú ó am go ham.

  (5) For the purpose of the provision of a universal postal service, the minimum and maximum dimensions for postal packets shall be those laid down in the Convention and the Agreement concerning Postal Parcels adopted by the Universal Postal Union under the Universal Postal Convention, as amended from time to time.

  AN tACHT UM RIALÁIL CUMARSÁIDE (SEIRBHÍSÍ POIST), 2011

 275. #586167

  Féadfaidh institiúidí méideanna risíochta atá ualaithe ó thaobh priacal a leasú agus, nuair is iomchuí, méideanna an chaillteanais ionchasaigh a mhodhnú le haghaidh iasachtaí agus taiscí a fuair siad féin agus atá faoi réir comhaontú glanluachála laistigh den chlár comhardaithe, agus chun na críche sin amháin.

  Institutions may amend risk-weighted exposure amounts and, as relevant, expected loss amounts only for loans and deposits that they have received themselves and that are subject to an on-balance sheet netting agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 276. #591292

  Mar an gcéanna, ba cheart forálacha áirithe den Choinbhinsiúin chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile [6] ("an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme") a leasú chun na hathruithe ar Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 agus an staid dhlíthiúil reatha a léiriú.

  Equally, certain provisions of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders [6] ("the Convention implementing the Schengen Agreement") should be amended in order to reflect the changes in Regulation (EC) No 562/2006 and the current legal situation.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 277. #591561

  Sula dtabharfar i gcrích nó sula leasófar aon chomhaontú déthaobhach le tríú tír comharsanachta i ndáil le pointí trasnaithe teorann roinnte, rachaidh an Ballstát lena mbaineann i gcomhairle leis an gCoimisiún maidir le comhoiriúnacht an chomhaontaithe le dlí an Aontais.

  Before concluding or amending any bilateral agreement on shared border crossing points with a neighbouring third country, the Member State concerned shall consult the Commission as to the compatibility of the agreement with Union law.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 278. #646819

  Ba cheart, go háirithe, idirdhealú a dhéanamh idir croíghnéithe an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta agus na gclár cláir ba cheart a bheith faoi réir cinnidh ón gCoimisiún agus gnéithe eile nach gcuimsítear sa chinneadhleis an gcinneadh ón gCoimisiún agus is féidir a leasú faoi fhreagracht an Bhallstáit.

  In particular, a distinction should be made between the core elements of the Partnership Agreement and programmes which should be subject to a Commission decision and other elements which are not covered by the Commission decision and can be amended under the responsibility of the Member State.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 279. #663447

  Leasóidh an Coimisiún Iarscríbhinn I trí bhíthin gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 24a chun réigiúin nó stáit ó Ghrúpa na Stát in ACC a chur leis an Iarscríbhinn, ar réigiúin nó stáit iad a bhfuil caibidlíocht curtha i gcríoch acu maidir le comhaontú idir an tAontas agus an réigiún nó an stát sin a chomhlíonann ar a laghad ceanglais Airteagal XXIV GATT 1994.";

  The Commission shall amend Annex I by means of delegated acts in accordance with Article 24a to add regions or states from the ACP Group of States which have concluded negotiations on an agreement between the Union and that region or state which at least meets the requirements of Article XXIV GATT 1994.";

  Rialachán (AE) Uimh. 38/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a dheonú chun bearta áirithe a ghlacadh

 280. #687171

  Rialachán (CE) Uimh. 1398/2007 ón gCoimisiún an 28 Samhain 2007 lena leasaítear Iarscríbhinní II, III B agus VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 517/94 ón gComhairle maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha Comhphobail eile i dtaca le hallmhairiú (IO L 311, 29.11.2007, lch. 5).

  Commission Regulation (EC) No 1398/2007 of 28 November 2007 amending Annexes II, III B and VI to Council Regulation (EC) No 517/94 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Community import rules (OJ L 311, 29.11.2007, p. 5).

  Rialachán (AE) 2015/936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú

 281. #690610

  Ag féachaint d’Airteagal 9 de Phrótacal 36 ar fhorálachaidirthréimhseacha a ghabhann leis an gConradh, ba cheart éifeachtaí dlícomhaontuithe den sórt sin a chaomhnú go ndéantar na comhaontuithe sin aaisghairm, a neamhní nó a leasú agus an Conradh á chur chun feidhme.

  In view of Article 9 of Protocol 36 on transitionalprovisions attached to the Treaty, legal effects of such agreements should bepreserved until those agreements are repealed, annulled or amended in theimplementation of the Treaty.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 282. #698181

  Sula dtabharfar i gcrích nó sula leasófar aon chomhaontú déthaobhach le tríú tír comharsanachta i ndáil le pointí trasnaithe teorann roinnte, rachaidh an Ballstát lena mbaineann i gcomhairle leis an gCoimisiún maidir le comhoiriúnacht an chomhaontaithe le dlí an Aontais.

  Before concluding or amending any bilateral agreement on shared border crossing points with a neighbouring third country, the Member State concerned shall consult the Commission as to the compatibility of the agreement with Union law.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 283. #712787

  Treoir 2014/17/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le comhaontuithe creidmheasa do thomhaltóirí a bhaineann le maoin chónaithedhochorraithe agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2013/36/AE agusRialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (IO L 60, 28.2.2014, lch. 34).

  Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 (OJ L 60, 28.2.2014, p. 34).

  Rialachán (AE) 2016/1011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2014/17/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 284. #716753

  I gcomhréir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta idir baill Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC), de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstát, den pháirt eile, [5] arna leasú, bhí comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch (CCEanna) le teacht i bhfeidhm an 1 Eanáir 2008 ar a dhéanaí.

  In accordance with the Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part [5], as amended, economic partnership agreements (EPAs) were to enter into force no later than 1 January 2008.

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 285. #752781

  Is cuid dhílis de dhlíchóras an Aontais iad forálacha na gcomhaontuithe idirnáisiúnta i réimse an chóipchirt agus na gceart gaolmhar, ar comhaontuithe iad arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas, go háirithe an Comhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil atá i gceangal mar Iarscríbhinn 1C a ghabhann le Comhaontú an 15 Aibreán 1994 lena mbunaítear an Eagraíocht Dhomhanda Trádála, Conradh WIPO um Chóipcheart an 20 Nollaig 1996, agus Conradh WIPO um Thaibhithe agus Fónagraim an 20 Nollaig 1996, arna leasú.

  The provisions of international agreements in the area of copyright and related rights concluded by the Union in particular the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights annexed as Annex 1C to the Agreement establishing the World Trade Organization of 15 April 1994, the WIPO Copyright Treaty of 20 December 1996, and the WIPO Performances and Phonograms Treaty of 20 December 1996, as amended, form an integral part of the Union legal order.

  Rialachán (AE) 2017/1128 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le hinaistritheacht trasteorann seirbhísí ábhair ar líne sa mhargadh inmheánachTéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 286. #795094

  —Daingnítear leis seo an Có-aontú atá sa Sceideal a ghabhann leis an Acht so, eadhon, có-aontú le n-a leasuítear agus le n-a bhfóirlíontar Connra 1921, agus beidh éifeacht dá réir sin ag an gConnra san 1921.

  —The Agreement set forth in the Schedule to this Act, being an agreement amending and supplementing the Treaty of 1921, is hereby confirmed and the said Treaty of 1921 shall have effect accordingly.

  Uimhir 40 de 1925: ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ LEASATHACH), 1925

 287. #795117

  (AGREEMENT AMENDING AND SUPPLEMENTING THE ARTICLES OF AGREEMENT FOR A TREATY BETWEEN GREAT BRITAIN AND IRELAND TO WHICH THE FORCE OF LAW WAS GIVEN BY THE IRISH FREE STATE (AGREEMENT) ACT, 1922, AND BY THE CONSTITUTION OF THE IRISH FREE STATE (SAORSTÁT ÉIREANN) ACT, 1922.)

  (AGREEMENT AMENDING AND SUPPLEMENT THE ARTICLES OF AGREEMENT FOR A TREATY BETWEEN GREAT BRITAIN AND IRELAND TO WHICH THE FORCE OF LAW WAS GIVEN BY THE IRISH FREE STATE(AGREEMENT) ACT, 1922, AND BY THE CONSTITUTION OF THE IRISH FREE STATE (SAORSTÁT EIREANN) ACT, 1922 .)

  Uimhir 40 de 1925: ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ LEASATHACH), 1925

 288. #795123

  AND WHEREAS the progress of events and the improved relations now subsisting between the British Government, the Government of the Irish Free State and the Government of Northern Ireland and their respective peoples make it desirable to amend and supplement the said Articles of Agreement, so as to avoid any causes of friction which might mar or retard the further growth of friendly relations between the said Governments and peoples:

  AND WHEREAS the progress of events and the improved relations now subsisting between the British, Government of the Irish Free State and the Government of Northern Ireland and their respective peoples make it desirable to amend and supplement the said Articles of Agreement, so as further growth of friendly relations between the said Governments and peoples:

  Uimhir 40 de 1925: ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ LEASATHACH), 1925

 289. #798425

  —Rialóidh an Tríú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht mar a leasuítear leis an Acht so é gach éileamh ar chúiteamh fén Tríú Sceideal san nár socruíodh méid an chúitimh ina thaobh le có-aontú a dineadh no le breith a thug an buan-mholtóir roimh an 26adh lá de Mhárta, 1926.

  —The Third Schedule to the Principal Act as amended by this Act shall govern every claim for compensation under the said Third Schedule in respect of which the amount of the compensation was not fixed by agreement made or decision of the standing arbitrator pronounced before the 26th day of March, 1926.

  Uimhir 25 de 1926: ACHT BÓTHAIR IARAINN (SEAN-OIFIGIGH AGUS SEANA-SHEIRBHÍSIGH), 1926

 290. #816241

  With a view to making such alterations in the Agreement made the 14th April, 1926, between the British Government and the Government of the Irish Free State in respect of Double Income Tax as may be necessary in consequence of the alterations in the British Income Tax Acts effected by the British Finance Act, 1927, and of the alterations contemplated in the Irish Free State Income Tax Acts, it is hereby agreed between the said Governments that the said Agreement shall be amended as follows:—

  With a view to making such alterations in the Agreement made the 14th April, 1926, between the British Government and the Government of the Irish Free State in respect of Double Income Tax as may be necessary in consequence of the alterations in the British Income Tax Acts effected by the British Finance Act, 1927 , and of the alterations contemplated in the Irish Free State Income Tax Acts, it is hereby agreed between the said Governments that the said Agreement shall be amended as follows:—

  Uimhir 11 de 1928: ACHT AIRGID, 1928

 291. #824203

  (3) Más rud é, roimh an am a ceapadh chun athchomharc d'éisteacht, go ndéanfar có-aontú idir an cigire cánach no an t-oifigeach eile sin mar adubhradh agus an duine a cáinmheasadh no a ghníomhaire cuibhe-údaruithe i dtaobh an cháinmheasa is abhar don athchomharc, féadfidh an cigire cánach no an t-oifigeach eile sin mar adubhradh an cáinmheas do leasú dá réir sin agus deighleálfar ansan leis an bhfógra athchomhairc mar fhógra a tarraigeadh siar agus beidh feidhm agus éifeacht ag an gcáinmheas leasuithe sin díreach fé is dá mba cháinmheas é ná tabharfí aon fhógra athchomhairc ina thaobh.

  (3) If before the time fixed for the hearing of an appeal, an agreement shall have been made between the inspector of taxes or such other officer as aforesaid and the person assessed or his duly authorised agent in relation to the assessment the subject matter of the appeal, the assessment may be amended accordingly by the inspector of taxes or such other officer as aforesaid, and the notice of appeal shall then be treated as having been withdrawn and such amended assessment shall have the same force and effect as if it were an assessment in respect of which no notice of appeal had been given.

  Uimhir 32 de 1929: ACHT AIRGID, 1929

 292. #844255

  —Le cead ón Aire agus fé réir aon choinníollacha fhorchuirfidh an tAire féadfaidh údarás áitiúil talamh do thógaint tré chó-aontú (ach ní ar aon tslí eile) chun crícheanna Coda III d'Acht 1890, mar a leasuítear é le haon achtachán ina dhiaidh sin, ar a n-áirmhítear an tAcht so, d'ainneoin ná beidh an talamh ag teastáil láithreach chun na gcrícheanna san.

  —A local authority may, with the consent of and subject to any conditions imposed by the Minister, acquire land by agreement (but not otherwise) for the purposes of Part III of the Act of 1890 as amended by any subsequent enactment, including this Act, notwithstanding that the land is not immediately required for those purposes.

  Uimhir 50 de 1931: ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1931

 293. #913876

  (3) Beidh gnó na Life do dhéanamh, an Bord do chólíonadh na n-oblagáidí chuireann an Có-aontú Sceidealta ortha, an Bord do gheiniúint agus do tharchur leictreachais fén Acht so, agus an Bord do dhéanamh oibreacha fén Acht so, beid san ina gcrícheanna bhainfidh le feidhmiú feidhmeanna an Bhúird fé sna hAchtanna Leictreachais (Soláthar), 1927 go 1930, do réir bhrí fo-ailt (1) d'alt 3 den Acht Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 1931 ( Uimh. 32 de 1931 ), agus déanfar an t-alt san, mar a leasuítear é le hachtacháin ina dhiaidh sin, do léiriú agus beidh éifeacht aige dá réir sin.

  (3) The execution of the Liffey undertaking, the performance by the Board of the obligations imposed on it by the Scheduled Agreement, the generation and transmission of electricity by the Board under this Act, and the construction of works by the Board under this Act shall be purposes arising in the performance of the functions of the Board under the Electricity (Supply) Acts, 1927 to 1930, within the meaning of sub-section (1) of section 3 of the Electricity (Supply) (Amendment) Act, 1931 (No. 32 of 1931), and that section, as amended by subsequent enactments, shall be construed and have effect accordingly.

  Uimhir 54 de 1936: ACHT TAISC-IOMAR NA LIFE, 1936

 294. #932790

  THIS agreement is entered into on the express condition that by the 31st day of December, 1938, provision is made by the Legislature in the Amending Act for authorising and confirming or otherwise validating these presents and making provision (inter alia) for the following matters, otherwise this Agreement shall become null and void and have no effect, that is to say:—

  THIS agreement is entered into on the express condition that by the 31st day of December, 1938, provision is made by the Legislature in the Amending Act for authorising and confirming or otherwise validating these presents and making provision (inter alia) for the following matters, otherwise this Agreement shall become null and void and have no effect, that is to say:—

  Uimhir 31 de 1938: ACHT ÁRACHAIS (LEASÚ), 1938

 295. #940158

  An tAcht Airgid (Diúitéthe Custum agus Máil), 1933 (Uimh. 52 de 1933) , Alt 2, ar n-a leasú leis an Ordú chun Diúitéthe do Ghearradh go Práinneach (Uimh. 75), 1935, do rinneadh fén Acht chun Diúitéthe do Ghearradh go Práinneach, 1932 (Uimh. 16 de 1932) , agus le hAlt 14 den Acht Airgeadais (Có-aontú leis an Ríocht Aontuithe), 1938 ( Uimh. 12 de 1938 ), agus uimhir thagartha 8 sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht san.

  The Finance (Customs and Excise Duties) Act, 1933 (No. 52 of 1933), Section 2 as amended by the Emergency Imposition of Duties (No. 75) Order, 1935, made under the Emergency Imposition of Duties Act, 1932 (No. 16 of 1932), and by Section 14 of the Finance (Agreement with United Kingdom) Act, 1938 (No. 12 of 1938), and reference number 8 in the Third Schedule to that Act.

  Uimhir 18 de 1939: ACHT AIRGEADAIS, 1939

 296. #948082

  —(1) Chun críche a gcomhachta agus a bhfeidhmeanna agus a ndualgaisí fén Acht so beidh ag údarás sláintíochta na comhachta céanna, chun talamh do thógaint chucha tré chó-aontú no go héigeanta, atá aca fé sna hAchtanna Sláinte Puiblí, 1878 go 1931, agus beidh feidhm agus éifeacht dá réir sin ag na hAchtanna san ar n-a leasú le halt 68 den Acht Rialtais Áitiúla, 1925 ( Uimh. 5 de 1925 ), agus le halt 8 d'Acht na nUdarás nAitiúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 1936 ( Uimh. 55 de 1936 ).

  —(1) A sanitary authority shall, for the purpose of their powers, functions and duties under this Act, have the same powers of acquiring land, either by agreement or compulsorily, as they have under the Public Health Acts, 1878 to 1931, and those Acts as amended by section 68 of the Local Government Act, 1925 (No. 5 of 1925), and by section 8 of the Local Authorities (Miscellaneous Provisions) Act, 1936 (No. 55 of 1936), shall apply and have effect accordingly.

  Uimhir 7 de 1940: ACHT BRIOGÁIDEACHA TÓITEÁIN, 1940

 297. #951174

  An tAcht Airgid, 1932 (Uimh. 20 de 1932) , alt 11 agus uimhir thagartha 6 sa Chéad Sceideal, ar n-a leasú ag uimhir thagartha 15 sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais (Có-aontú leis an Ríocht Aontuithe), 1938 (Uimh. 12 de 1938) .

  The Finance Act, 1932 (No. 20 of 1932), section 11 and reference number 6 in the First Schedule, as amended at reference number 15 in the First Schedule to the Finance (Agreement with United Kingdom) Act, 1938 (No. 12 of 1938).

  Uimhir 14 de 1940: ACHT AIRGEADAIS, 1940

 298. #955462

  (3) Íocfaidh an Bord cúiteamh le gach duine bheidh caillte leis an mBord do thógaint agus d'úsáid aon riar uisce fén alt so agus, cheal có-aontuithe, déanfar gach iarratas alos cúitimh den tsórt san do chur fé eadrascán fén Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, are n-a leasú leis an Acht chun Talamh do Thógaint (Coiste Réitigh), 1925 (Uimh. 22 de 1925) , fé is dá mba iarratas alos cúitimh i dtaobh talamh do cheannach go héigeanta é.

  (3) The Board shall pay compensation to every person who suffers loss through the taking and use by the Board under this section of any supply of water and every application for such compensation shall, in default of agreement, be determined by arbitration under the Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, as amended by the Acquisition of Land (Reference Committee) Act, 1925 (No. 22 of 1925), in like manner as an application for compensation in respect of the compulsory purchase of land.

  Uimhir 1 de 1941: ACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1941

 299. #1015940

  ACHT DO LEASÚ NA nACHT MAOINE TIONSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927 AGUS 1929, CHUN ÉIFEACHT A THABHAIRT DO CHOMHAONTÚ EADARNÁISIÚNTA A SINÍODH I NEUCHATEL AN 8ú LÁ D'FHEABHRA, 1947, DO CHAOMHAINT NÓ D'AISIRIÚ CEARTA MAOINE TIONSCAIL A nDEARNA AN DARA COGADH DOMHANDA DIFIR DÓIBH.

  AN ACT TO AMEND THE INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY (PROTECTION) ACTS, 1927 AND 1929, FOR THE PURPOSE OF IMPLEMENTING AN INTERNATIONAL AGREEMENT, SIGNED AT NEUCHATEL ON THE 8TH DAY OF FEBRUARY, 1947, FOR THE PRESERVATION OR RESTORATION OF RIGHTS OF INDUSTRIAL PROPERTY AFFECTED BY THE SECOND WORLD WAR.

  Uimhir 45 de 1947: AN tACHT MAOINE TIONSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT) (COMHAONTÚ NEUCHATEL), 1947

 300. #1020907

  With a view to making such alterations in the Agreement dated the 14th April, 1926 (as amended by the Agreement dated the 25th April, 1928), made between the Government of the Irish Free State and the British Government in respect of Double Income Tax as may be necessary in consequence of the alterations in the British Income Tax Acts effected by section 52 of the British Finance (No. 2) Act, 1945, it is hereby agreed between the Irish Government and the United Kingdom Government that the said Agreement (as amended as aforesaid) shall be further amended as follows:—

  With a view to making such alterations in the Agreement dated the 14th April, 1926 (as amended by the Agreement dated the 25th April, 1928), made between the Government of the Irish Free State and the British Government in respect of Double Income Tax as may be necessary in consequence of the alterations in the British Income Tax Acts effected by section 52 of the British Finance (No. 2) Act, 1945, it is hereby agreed between the Irish Government and the United Kingdom Government that the said Agreement (as amended as aforesaid) shall be further amended as follows:—

  Uimhir 12 de 1948: AN tACHT AIRGEADAIS, 1948

 301. #1025053

  (3) D'éagmais comhaontuithe ar mhéid aon chúitimh is iníoctha ag údarás áitiúil faoin alt seo, cinnfidh an Chúirt Dúiche a mhéid mura mó ná fiche punt an tsuim a héileofar, nó, in aon chás eile, cinnfear é trí eadráin faoin Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919 (arna leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin) amhail is dá mba é a bhí sa chúiteamh an praghas ar thalamh a tógadh go héigeantach, agus beidh dlínse ag an gcúirt nó ag an eadránaí, pé acu é, chun a chinneadh an bhfuil aon chúiteamh iníoctha i gcúrsaí an cháis.

  (3) In default of agreement, the amount of any compensation payable by a local authority under this section shall, if the amount claimed in respect thereof does not exceed twenty pounds, be determined by the District Court or, in any other case, be determined by arbitration under the Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919 (as amended by subsequent enactments) as if the compensation were the price of land compulsorily acquired and the court or the arbitrator, as the case may be, shall have jurisdiction to determine whether compensation is, in the circumstances, payable at all.

  Uimhir 17 de 1949: ACHT NA nÚDARÁS ÁITIÚLA (OIBREACHA), 1949

 302. #1026292

  (3) D'éagmais comhaontuithe ar mhéid aon chúitimh is iníoctha ag an Aire faoin alt seo, cinnfidh an Chúirt Dúiche a mhéid, mura mó ná fiche punt an tsuim a héileofar, nó, in aon chás eile, cinnfear é trí eadráin faoin Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919 (arna leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin) amhail is dá mba é a bhí sa chúiteamh an praghas ar thalamh a tógadh go héigeantach, agus beidh dlínse ag an gCúirt nó ag an eadránaí, pé acu é, chun a chinneadh an bhfuil aon chúiteamh iníoctha i gcúrsaí an cháis.

  (3) In default of agreement, the amount of any compensation payable by the Minister under this section shall, if the amount claimed in respect thereof does not exceed twenty pounds, be determined by the District Court or, in any other case, be determined by arbitration under the Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919 (as amended by subsequent enactments) as if the compensation were the price of land compulsorily acquired and the court or the arbitrator, as the case may be, shall have jurisdiction to determine whether compensation is, in the circumstances, payable at all.

  Uimhir 25 de 1949: AN tACHT UM MÍNTÍRIÚ TALÚN, 1949

 303. #1057405

  (2) Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 20 den Acht Fost-Cheannaigh, 1946 ( Uimh. 16 de 1946 ) (a bhaineas le dlínse na Cúirte Dúiche i gcaingin chun earraí d'aisghabháil a ligeadh faoi chomhaontú fruilcheannaigh) trí “caoga punt” a chur in ionad “cúig puint fhichead”.

  (2) Subsection (1) of section 20 of the Hire-Purchase Act, 1946 (No. 16 of 1946) (which relates to the jurisdiction of the District Court in actions for the recovery of goods let under a hire-purchase agreement) is hereby amended by the substitution of "fifty pounds" for "twenty-five pounds".

  Uimhir 32 de 1953: AN tACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1953

 304. #1072247

  (6) Cheal comhaontuithe, déanfar méid aon cúitimh is iníoctha ag údarás bóthar faoin alt seo a chinneadh trí eadráin faoin Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919 (arna leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin) amhail is dá mb'é a bhí sa chúiteamh an praghas ar thalamh a tógadh go héigeantach agus beidh dlínse ag an eadránaí chun a chinneadh an bhfuil cúiteamh ar bith iníoctha sna himthosca.”

  (6) In default of agreement, the amount of any compensation payable by a road authority under this section shall be determined by arbitration under the Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919 (as amended by subsequent enactments) as if the compensation were the price of land compulsorily acquired and the arbitrator shall have jurisdiction to determine whether compensation is, in the circumstances, payable at all."

  Uimhir 9 de 1955: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1955

 305. #1128243

  —Déantar leis seo alt 16 den Phríomh-Acht a leasú, maidir le ceart chun seilbh a aisghabháil ar earraí a ligeadh faoi chomhaontú fruilcheannaigh a chur i bhfeidhm tar éis tosach feidhme an Achta seo, trí—

  —Section 16 of the Principal Act is, as respects the enforcement after the commencement of this Act of a right to recover possession of goods let under a hire-purchase agreement, hereby amended by—

  Uimhir 15 de 1960: AN tACHT FRUILCHEANNAIGH (LEASÚ), 1960

 306. #1130195

  Reachtaíocht a achtófar i gceachtar tír tráth ar bith tar éis dáta an Chomhaontaithe seo agus a dhéanfaidh difir ar aon slí do dhíolúintí ó cháin ioncaim sa tír sin maidir le daoine a chónaíonn sa tír sin, déanfaidh sí, ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis an reachtaíocht agus faoi réir an chéad Airteagail ina dhiaidh seo den Chomhaontú seo, an difir chéanna do dhíolúintí ón gcáin sin a theachtann daoine mar dhaoine nach gcónaíonn sa tír sin ach a chónaíonn sa tír eile den dá thír, agus ní dhéanfaidh achtú na reachtaíochta sin difir do Chomhaontú sin 1926, arna leasú le Comhaontuithe 25 Aibreán, 1928, 21 Iúil, 1947, agus 4 Aibreán, 1959, agus leis an gComhaontú seo, do leanúint i bhfeidhm.

  Legislation enacted in either country at any time after the date of this Agreement and affecting in any way exemptions from income tax of that country of persons resident in that country shall, except as otherwise provided by the legislation and subject to the next following Article of this Agreement, have the like effect on exemptions from that tax which persons enjoy as not resident in that country but resident in the other of the two countries, and the enactment of such legislation shall not affect the continuance in force of the said Agreement of 1926, as amended by Agreements of the 25th April, 1928, the 21st July, 1947, and the 4th April, 1959, and this Agreement. [GA]

  Uimhir 19 de 1960: AN tACHT AIRGEADAIS, 1960

 307. #1139824

  ciallaíonn “an Prótocal” an Prótocal a rinneadh ag Lake Success, Nua-Eabhrac, an 11ú lá de Nollaig, 1946, ag leasú na gComhaontuithe, na gCoinbhinsiún agus na bPrótocal maidir le druganna támhshuanacha a críochnaíodh sa Hág an 23ú lá d'Eanáir, 1912, sa Ghinéiv an 11ú lá d'Fheabhra, 1925, an 19ú lá d'Fheabhra, 1925, agus an 13ú lá d'Iúil, 1931, i mBangkok an 27ú lá de Shamhain, 1931, agus sa Ghinéiv an 26ú lá de Mheitheamh, 1936.

  "the Protocol" means the Protocol, done at Lake Success, New York on the 11th day of December, 1946, amending the Agreements, Conventions and Protocols relating to narcotic drugs concluded at The Hague on the 23rd day of January, 1912, at Geneva on the 11th day of February, 1925, the 19th day of February, 1925, and the 13th day of July, 1931, at Bangkok on the 27th day of November, 1931, and at Geneva on the 26th day of June, 1936.

  Uimhir 12 de 1961: ACHT NA NIMHEANNA, 1961

 308. #1165586

  (2) Mura ndéanfar comhaontú, déanfar méid aon chúitimh is iníoctha ag na Coimisinéirí faoin alt seo a chinneadh faoi eadráin faoin Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919 (arna leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin) ionann agus dá mba éard é an cúiteamh luach talún a glacadh go héigeanta agus beidh dlínse ag an eadránaí chun a chinneadh cibé acu atá nó nach bhfuil cúiteamh iníoctha ar chor ar bith sna himthosca.

  (2) In default of agreement, the amount of any compensation payable by the Commissioners under this section shall be determined by arbitration under the Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919 (as amended by subsequent enactment's) as if the compensation were the price of land compulsorily acquired and the arbitrator shall have jurisdiction to determine whether compensation is, in the circumstances, payable at all.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1963: ACHT CHUAN LUIMNIGH (DROICHEAD), 1963

 309. #1169881

  (4) An méid cúitimh is iníoctha le haon duine mar gheall ar chur isteach substainteach a dhéanamh go héigeantach ar aon talamh nó srianadh nó foirceannadh, nó cur isteach eile, a dhéanamh go héigeantach ar aon éasúint, iascach, ceart uisce, ceart loingseoireachta nó ceart eile nó aon bhóthar nó droichead príobháideach a choradh, a dhíchur, nó cur isteach eile a dhéanamh air, faoi réim nó de bhun scéim chaomhnaithe cósta, socrófar é, cheal comhaontú, faoi réim agus de réir an Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, arna leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin, ionann is dá mba phraghas talún a glacadh go héigeantach an cúiteamh sin.

  (4) The amount of compensation payable to any person on account of the compulsory substantial interference with any land or the compulsory restriction, termination, or other interference of or with any easement, fishery, water-right, navigation-right, or other right or the diversion, removal, or other interference of or with any private road or bridge under or in pursuance of a coast protection scheme, shall, in default of agreement, be fixed under and in accordance with the Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, as amended by subsequent enactments, in like manner as if such compensation were the price of land compulsorily acquired.

  Uimhir 12 de 1963: AN tACHT UM CHAOMHNÚ AN CHÓSTA, 1963

 310. #1213719

  (b) ar an tréimhse sin a bheith caite, mura mbeidh aon fhógra achomhairc faighte, nó, má bhíonn fógra achomhairc faighte, ar an achomharc a chinneadh trí chomhaontú nó ar shlí eile, tiocfaidh an cháin a bheidh sonraithe san fhógra, nó an cháin leasaithe arna cinneadh maidir leis an achomharc, chun bheith dlite agus inghnóthaithe sa tslí chéanna agus trí na himeachtaí comhchosúla ionann agus dá mbeadh an duine tar éis sonraí a chur, de réir na rialachán iomchuí, ag taispeáint na cánach sin a bheidh dlite de ar dháta an tréimhse sin d'éag nó an t-achomharc a chinneadh, de réir mar a bheidh.

  ( b ) on the expiration of the said period, if no notice of appeal is received, or, if notice of appeal is received, on determination of the appeal by agreement or otherwise, the tax specified in the notice or the amended tax as determined in relation to the appeal shall become due and be recoverable in the same manner and by the like proceedings as if the person had sent, in accordance with the relevant regulations, particulars showing such tax as due by him on the date of the expiration of the said period or of the determination of the appeal, as the case may be.

  Uimhir 17 de 1966: AN tACHT AIRGEADAIS, 1966

 311. #1230521

  D'fhonn cibé athruithe a dhéanamh sa Chomhaontú a rinneadh an 14 Aibreán, 1926, idir Rialtas na Breataine agus Rialtas Shaorstát Éireann maidir le cáin ioncaim dúbailte is gá de dhroim na n-athruithe sna hAchtanna Cánach Ioncaim Bhreataineacha a rinneadh leis an Acht Cánach Ioncaim Bhreataineach, 1927, agus na n-athruithe a bheartaítear in Achtanna Cánach Ioncaim Shaorstát Éireann, comhaontaítear leis seo idir na Rialtais sin, go leasófar an Comhaontú sin mar a leanas:—

  With a view to making such alterations in the Agreement made the 14th April, 1926, between the British Government and the Government of the Irish Free State in respect of Double Income Tax as may be necessary in consequence of the alterations in the British Income Tax Acts effected by the British Finance Act, 1927 , and of the alterations contemplated in the Irish Free State income Tax Acts, it is hereby agreed between the said Governments that the said Agreement shall be amended as follows:—

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 312. #1230577

  D'fhonn cibé athruithe a dhéanamh sa Chomhaontú dar dáta an 14 Aibreán, 1926 (arna leasú leis an gComhaontú dar dáta an 25 Aibreán, 1928), a rinneadh idir Rialtas Shaorstát Éireann agus Rialtas na Breataine i dtaobh Cánach Ioncaim Dúbailte is gá de dhroim na n-athruithe sna hAchtanna Cánach Ioncaim Breataineacha a rinneadh le halt 52 d'Acht Airgeadais na Breataine (Uimh. 2), 1945, comhaontaítear leis seo idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe go ndéanfar an Comhaontú sin (arna leasú mar a dúradh) a leasú tuilleadh mar a leanas:—

  With a view to making such alterations in the Agreement dated the 14th April, 1926 (as amended by the Agreement dated the 25th April, 1928), made between the Government of the Irish Free State and the British Government in respect of Double Income Tax as may be necessary in consequence of the alterations in the British Income Tax Acts effected by section 52 of the British Finance (No. 2) Act, 1945, it is hereby agreed between the Irish Government and the United Kingdom Government that the said Agreement (as amended as aforesaid) shall be further amended as follows:—

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 313. #1230655

  Aon reachtaíocht a achtófar i gceachtar tír tráth ar bith tar éis dáta an Chomhaontaithe seo agus a dhéanfaidh difear ar aon slí do dhíolúintí ó cháin ioncaim sa tír sin maidir le daoine a chónaíonn sa tír sin, déanfaidh sí, ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis an reachtaíocht agus faoi réir an chéad Airteagail ina dhiaidh seo den Chomhaontú seo, an difear céanna do dhíolúintí ón gcáin sin a theachtann daoine mar dhaoine nach gcónaíonn sa tír sin ach a chónaíonn sa tír eile den dá thír, agus ní dhéanfaidh achtú na reachtaíochta sin difear do Chomhaontú sin 1926, arna leasú le Comhaontuithe 25 Aibreán, 1928, 21 Iúil, 1947, agus 4 Aibreán, 1959, agus leis an gComhaontú seo, do leanúint i bhfeidhm.

  Legislation enacted in either country at any time after the date of this Agreement and affecting in any way exemptions from income tax of that country of persons resident in that country shall, except as otherwise provided by the legislation and subject to the next following Article of this Agreement, have the like effect on exemptions from that tax which persons enjoy as not resident in that country but resident in the other of the two countries, and the enactment of such legislation shall not affect the continuance in force of the said Agreement of 1926, as amended by Agreements of the 25th April, 1928, the 21st July, 1947, and the 4th April, 1959, and this Agreement. [GA]

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 314. #1245645

  (b) ar an tréimhse sin a bheith caite, mura bhfaighfear fógra achomhairc nó, má fhaightear fógra achomhairc ar an achomhairc a chinneadh trí comhaontú nó ar shlí eile, tiocfaidh an iarmhéid cánach a bheidh gan íoc mar a shonrófar san fhógra nó an cháin leasaithe mar a chinnfear i ndáil leis an achomharc chun bheith dlite agus beidh sé inghnóthaithe sa tslí chéanna agus leis na himeachtaí céanna agus dá mbeadh an iarmhéid cánach sin nó an cháin leasaithe sin muirearaithe ar an bhfostóir faoi Sceideal E.

  ( b ) on the expiration of the said period, if no notice of appeal is received or, if notice of appeal is received, on determination of the appeal by agreement or otherwise, the balance of tax remaining unpaid as specified in the notice or the amended tax as determined in relation to the appeal shall become due and be recoverable in the same manner and by the like proceedings as if the said balance of tax or amended tax had been charged on the employer under Schedule E.

  Uimhir 33 de 1968: AN tACHT AIRGEADAIS, 1968

 315. #1337251

  “(1) Ní dleathach, an lá ceaptha ná dá éis, d'aon duine comhaontú a dhéanamh chun duine ar bith eile d'iompar marsantais ar luaíocht i bhfeithicil inneallghluaiste mura ceadúnaí faoi cheadúnas marsantais an duine eile sin nó go mbeidh an t-iompar sin díolmhaithe ó fhorálacha alt 9 den Acht seo (arna leasú nó arna leathnú).”.

  "(1) On and after the appointed day it shall not be lawful for any person to enter into an agreement for the carriage for reward of merchandise in a mechanically propelled vehicle by any other person unless such other person is a licensee under a merchandise licence or such carriage is exempted from the provisions of section 9 of this Act (as amended or extended).".

  Uimhir 8 de 1978: AN tACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1978

 316. #1451498

  ciallaíonn “ATP” an Comhaontú maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí Bia Meatacha agus maidir leis an Trealamh Speisialta atá le hÚsáid i ndáil leis an Iompar sin (ATP) a síníodh sa Ghinéiv an 1ú lá de Mheán Fómhair, 1970, arna leasú de réir Airteagal 18 den Chomhaontú sin;

  "ATP" means the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP) signed at Geneva on the 1st day of September, 1970, as amended in accordance with Article 18 thereof;

  Uimhir 20 de 1987: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ BIA MEATACHA, 1987

 317. #1464975

  [EN]

  (4) An agreement may be amended or replaced by a further agreement between representatives of the specified body concerned and representatives of employees of such body: Provided that the terms any such further agreement shall be contained in a document signed by the parties to the further agreement and provided also that the further agreement makes provision for the matters specified in subsections (2) and (3) of this section. [GA]

  Uimhir 13 de 1988: AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988

 318. #1673147

  Tar éis thús oibríochtaí EES, ba cheart an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile [17] (“an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme”) chun feidhme a leasú maidir le comhaontuithe déthaobhacha arna dtabhairt i gcrích ag na Ballstáit agus maidir le fad fanachta údaraithe is faide ná 90 lá in aon tréimhse 180 lá do náisiúnaigh tríú tír atá díolmhaithe ó cheanglas víosa.

  Following the start of operations of the EES, the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders [17] (‘the Convention implementing the Schengen Agreement’) should be amended with regard to bilateral agreements concluded by Member States and the authorised length of stay beyond 90 days in any 180-day period of visa-exempt third–country nationals.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 319. #1674847

  Rialachán (AE) Uimh. 421/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE lena mbunaítear scéim um liúntais astaíochtaí gás ceaptha teasa a thrádáil laistigh den Chomhphobal, i bhfianaise chur chun feidhme faoi 2020 comhaontuithe idirnáisiúnta lena gcuirtear i bhfeidhm beart domhanda aonair bunaithe ar an margadh ar astaíochtaí eitlíochta idirnáisiúnta (IO L 129, 30.4.2014, lch. 1).

  Regulation (EU) No 421/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in view of the implementation by 2020 of an international agreement applying a single global market-based measure to international aviation emissions (OJ L 129, 30.4.2014, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/2392 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach

 320. #1676097

  Treoir 2014/17/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le comhaontuithe creidmheasa le haghaidh tomhaltóirí a bhaineann le maoin chónaithe dhochorraithe agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (IO L 60, 28.2.2014, lch. 34).

  Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 (OJ L 60, 28.2.2014, p. 34).

  Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 321. #1676125

  Treoir 2014/17/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le comhaontuithe creidmheasa le haghaidh tomhaltóirí a bhaineann le maoin chónaithe dhochorraithe agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (IO L 60, 28.2.2014, lch. 34): Airteagail 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, Caibidil 10 agus Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II.

  Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 (OJ L 60, 28.2.2014, p. 34): Articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, Chapter 10 and Annexes I and II.

  Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 322. #1678265

  Treoir 2014/17/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le comhaontuithe creidmheasa do thomhaltóirí a bhaineann le maoin chónaithe dhochorraithe agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (IO L 60, 28.2.2014, lch. 34).

  Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 (OJ L 60, 28.2.2014, p. 34).

  Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

 323. #1697424

  I gcás inarb infheidhme, cuirfidh an Ballstát Comhaontú Comhpháirtíochta leasaithe isteach roimh an 31 Eanáir tar éis don Choimisiún leasuithe ar chlár amháin nó níos mó a fhormheas an bhliain féilire roimhe sin.

  Where applicable, the Member State shall submit each year by 31 January an amended Partnership Agreement following the approval of amendments to one or more programmes by the Commission in the preceding calendar year.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 324. #1734481

  Tar éis comhaontú i gcomhréir le mír 7, déanfaidh na húdaráis inniúla i ngach Ballstát ábhartha an t-údarú margaíochta a leasú i gcomhréir leis an gcomhaontú laistigh de 30 lá tar éis na haistriúcháin dá dtagraítear i mír 8 a fháil.

  Following an agreement in accordance with paragraph 7, the competent authorities in each relevant Member State shall amend the marketing authorisation in conformity with the agreement within 30 days of receipt of the translations referred to in paragraph 8.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 325. #1776675

  Treoir 2014/17/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le comhaontuithe creidmheasa do thomhaltóirí a bhaineann le maoin chónaithe dhochorraithe agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (IO L 60, 28.2.2014, lch. 34).

  Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 (OJ L 60, 28.2.2014, p. 34).

  Treoir (AE) 2019/882 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 i ndáil leis na ceanglais inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus seirbhísí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 326. #1784769

  Treoir 2014/17/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le comhaontuithe creidmheasa le haghaidh tomhaltóirí a bhaineann le maoin chónaithe dhochorraithe agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (IO L 60, 28.2.2014, lch. 34);

  Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 (OJ L 60, 28.2.2014, p. 34);

  Treoir (AE) 2019/1937 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le cosaint daoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais

 327. #1787686

  Treoir 2014/17/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le comhaontuithe creidmheasa le haghaidh tomhaltóirí a bhaineann le maoin chónaithe dhochorraithe agus lena leasaítear Treoracha 2008/48/CE agus 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (IO L 60, 28.2.2014, lch. 34).

  Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 (OJ L 60, 28.2.2014, p. 34).

  Rialachán (AE) 2019/630 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann le cumhdach caillteanais íosta le haghaidh risíochtaí neamhthuillmheacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 328. #1823493

  Treoir 2014/17/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le comhaontuithe creidmheasa le haghaidh tomhaltóirí a bhaineann le maoin chónaithe dhochorraithe agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (IO L 60, 28.2.2014, lch. 34).

  Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 (OJ L 60, 28.2.2014, p. 34).

  RIALACHÁN (AE) 2019/2175 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach); Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde); Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí); Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais; Rialachán (AE) 2016/1011 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas; agus Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 329. #1823783

  Ina theannta sin, tháinig Comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine maidir le bearta léirscaoilte cómhalartacha agus lena leasaítear Comhaontú Comhlachais CE–an Iordáin mar aon le hIarscríbhinní I, II, III agus IV agus Prótacail 1 agus 2 a ghabhann leis an Comhaontú sin a athsholáthar i bhfeidhm in 2007.

  In addition, an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Hashemite Kingdom of Jordan concerning reciprocal liberalisation measures and amending the EC-Jordan Association Agreement as well as replacing Annexes I, II, III and IV and Protocols 1 and 2 to that Agreement entered into force in 2007.

  Cinneadh (AE) 2020/33 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le cúnamh macra-airgeadais breise a sholáthar do Ríocht Haisimíteach na hIordáine

 330. #1830834

  an Comhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch ( 4 ), an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Cónaidhm na hEilvéise den pháirt eile, maidir le saorghluaiseacht daoine ( 5 ), agus comhaontuithe eile ina bhfuil tagairt do Rialachán (CE) Uimh. 574/72, go dtí go ndéanfar na comhaontuithe sin a leasú ar bhonn an Rialacháin cur chun feidhme.

  the Agreement on the European Economic Area ( 9 ), the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons ( 10 ) and other agreements containing a reference to Regulation (EEC) No 574/72, until such time as those agreements are amended on the basis of the implementing Regulation.

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 331. #1851621

  An comhaontú ranníocaíochta le haghaidh méid dá dtagraítear i mír 1 a leithdháiltear san iarraidh ar Phlean Straitéiseach faoi CBT a leasú, déanfar é a thabhairt i gcrích an tráth céanna le glacadh an chinnidh lena leasaítear an Plean Straitéiseach faoi CBT.

  The contribution agreement for an amount referred to in paragraph 1 allocated in the request of the amendment of a CAP Strategic Plan shall be concluded simultaneously with the adoption of the decision amending the CAP plan.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 332. #697036

  Na sonraíochtaí a bhaineann leis an nós imeachta maidir le caighdeáin theicniúla rialála (CTR) a ullmhú mar a bhfuil tuairisc orthu i Rialacháin ESA [Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 12), Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 48) agus Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún(OJ L 331, 15.12.2010, p. 84)], cuirfear san áireamh iad gan dochar do na comhshocruithe comhairliúcháin a leagtar síos sa chomhaontú seo.

  The specificities of the procedure for preparing regulatory technical standards (RTS) as described in the ESA Regulations [Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12), Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 48) and Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 84)] will be taken into account without prejudice to the consultation arrangements laid down in this Agreement.

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

 333. #1595049

  Comhaontú lena leasaítear an Malartú nótaí idir Éire agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann maidir le hIonaid Rialúcháin an Limistéir Aigéin sa tSionainn agus in Prestwick, 1990.

  AGREEMENT AMENDING THE EXCHANGE OF NOTES BETWEEN IRELAND AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND RELATING TO THE OCEANIC AREA CONTROL CENTRES AT SHANNON AND PRESTWICK, 1990.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 334. #1596579

  Iarscríbhinn a ghabhann leis an Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, comhaontaithe lena leasaítear an Comhaontú idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Comhphobal Eorpach maidir le comhar i ndáil le sábháilteacht eitlíochta sibhialta a rialáil mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 693. COM (2016) 694.

  ANNEX TO THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF AN AGREEMENT AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON COOPERATION IN THE REGULATION OF CIVIL AVIATION SAFETY TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 693. COM (2016) 694.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 335. #1608535

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe maidir le hAontachas an Chomhphobail Eorpaigh leis an gCoinbhinsiún um Iompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (COTIF) an 9 Bealtaine 1980, arna leasú le Prótacal Vilnius an 3 Meitheamh 1999 (COM(2003) 696-C5-0041/2004-2003/0269(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION BY THE EUROPEAN COMMUNITY OF THE AGREEMENT ON THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE CONVENTION CONCERNING INTERNATIONAL CARRIAGE BY RAIL (COTIF) OF 9 MAY 1980, AS AMENDED BY THE VILNIUS PROTOCOL OF 3 JUNE 1999 (COM(2003) 696 - C5-0041/2004 - 2003/0269(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 336. #1626437

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena leasaítear an Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Úcráin, den pháirt eile, maidir le Teideal III (seachas na forálacha a bhaineann leis an gcaoi a ndéileáiltear le náisiúnaigh tríú tíortha atá fostaithe go dleathach mar oibrithe i gcríoch an Pháirtí eile) agus maidir le Teidil IV, V, VI agus VII den chéanna, chomh maith leis na hIarscríbhinní gaolmhara agus na Prótacail ghaolmhara mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 609.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AMENDING THE COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND UKRAINE, OF THE OTHER PART, AS REGARDS TITLE III (WITH THE EXCEPTION OF THE PROVISIONS RELATING TO THE TREATMENT OF THIRD-COUNTRY NATIONALS LEGALLY EMPLOYED AS WORKERS IN THE TERRITORY OF THE OTHER PARTY) AND TITLES IV, V, VI AND VII THEREOF, AS WELL AS THE RELATED ANNEXES AND PROTOCOLS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 609.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 337. #1626500

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise lena leasaítear an Comhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Cónaidhm na hEilvéise den 22 Iúil 1972 maidir leis na forálacha is infheidhme i leith táirgí talmhaíochta próiseáilte mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 601

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION OF 22 JULY 1972 AS REGARDS THE PROVISIONS APPLICABLE TO PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 601.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 338. #1626612

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar Sheasamh Comhphobail maidir le Cinneadh Uimh. [2/2006] ó Choiste Aeriompair an Chomhphobail/na hEilvéise arna bhunú faoin gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le hAeriompar, lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 218.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON A COMMUNITY POSITION REGARDING DECISION NO. [2/2006] OF THE COMMUNITY/SWITZERLAND AIR TRANSPORT COMMITTEE ESTABLISHED UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON AIR TRANSPORT, AMENDING THE ANNEX TO THE AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 218.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 339. #1626613

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar Sheasamh Comhphobail maidir le Cinneadh Uimh. [c/2005] ó Choiste Aeriompair an Chomhphobail/na hEilvéise arna bhunú faoin gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le hAeriompar, lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 221.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON A COMMUNITY POSITION REGARDING DECISION NO. [C/2005] OF THE COMMUNITY/SWITZERLAND AIR TRANSPORT COMMITTEE ESTABLISHED UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON AIR TRANSPORT, AMENDING THE ANNEX TO THE AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 221.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 340. #1626686

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontaithe ar mhodh malartú litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá i ndáil leis an modh ríofa dleachtanna feidhmeacha i gcomhair ríse scilte agus lena leasaítear Cinntí 2004/617/CE, 2004/618/CE agus 2004/619/CE mar aon nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 202

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE UNITED STATES OF AMERICA RELATING TO THE METHOD OF CALCULATION OF APPLIED DUTIES FOR HUSKED RICE AND AMENDING DECISIONS 2004/617/EC, 2004/618/EC AND 2004/619/EC TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 202

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 341. #1626717

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú an chomhaontaithe chun leasú a dhéanamh ar Phrótacal Montréal ar shubstaintí a ídíonn an ciseal ózóin arna ghlacadh in Kigali mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 51.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT TO AMEND THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER ADOPTED IN KIGALI TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 51.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 342. #1627296

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir leis an gComhaontú um Dhéileáil le Ciorcaid Chomhtháite Ilslise (CICanna) ar bhonn Saor ó Dhleacht a chur i ngníomh trí leasú a dhéanamh ar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 maidir le hainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an Taraif Chomhchustaim mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 61.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT ON DUTY-FREE TREATMENT OF MULTI-CHIP INTEGRATED CIRCUITS (MCPS) BY AMENDING ANNEX I TO REGULATION (EEC) NO 2658/87 ON THE TARIFF AND STATISTICAL NOMENCLATURE AND ON THE COMMON CUSTOMS TARIFF TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 61.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 343. #1627930

  Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag na comhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur i bhfeidhm maidir le rochtain ar Chóras Faisnéise Schengen ag na seirbhísí sna Ballstáit atá freagrach as deimhnithe clárúcháin le haghaidh feithiclí a eisiúint mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2003) 510.

  PROPOSAL FOR REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING THE CONVENTION IMPLEMENTING THE SCHENGEN AGREEMENT OF 14 JUNE, 1985 ON THE GRADUAL ABOLITION OF CHECKS AT COMMON BORDERS AS REGARDS ACCESS TO THE SCHENGEN INFORMATION SYSTEM BY THE SERVICES IN THE MEMBER STATES RESPONSIBLE FOR ISSUING REGISTRATION CERTIFICATES FOR VEHICLES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2003) 510.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 344. #1628072

  Prótacal lena leasaítear an Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Malaeisia chun Cánachas Dúbailte a Sheachaint agus Cosc a chur le hImghabháil Fhioscach maidir le Cánacha ar Ioncam.

  PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 345. #1628073

  Prótacal lena leasaítear Comhaontú an 30 Márta, 2011 idir Éire agus Poblacht Chónaidhme na Gearmáine d’fhonn Cánachas Dúbailte a Sheachaint agus Cosc a Chur le hImghabháil Fhioscach maidir le Cánacha ar Ioncam agus ar Chaipiteal.

  PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT OF 30 MARCH, 2011 BETWEEN IRELAND AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 346. #1628129

  Prótacal ag leasú an Chomhaontaithe um Staísiún an Aigeán Atlantaigh Thuaidh

  Protocol to amend the agreement on North Atlantic Ocean Stations

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 347. #1628130

  Prótacal ag leasú an CHomhaontaithe um Staísiún an Aigéin Atlantaigh THuaidh

  Protocol to amend the Agreement on North Atlantic Ocean Stations

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 348. #1639848

  Déanfaidh IEA: - an mheicníocht um maoiniú fíor-ghearrthéarmach dá bhforáiltear le Comhaontú an 13 Márta 1979 idir bainc cheannais Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa a leagann síos na nósanna imeachta oibríochtúla le haghaidh an Chórais Eorpaigh Airgeadaíochta (Comhaontú CEA) agus an mheicníocht um thacaíocht ghearr- théarmach airgeadaíochta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Bainc Cheannais an Chomhphobail an 9 Feabhra 1970, arna leasú, a riaradh;

  The EMI shall: - administer the very short-term financing mechanism provided for by the Agreement of 13 March 1979 between the central banks of the Member States of the European Economic Community laying down the operating procedures for the European Monetary System (hereinafter referred to as the 'EMS Agreement') and the short-term monetary support mechanism provided for in the Agreement between the central banks of the Member States of the European Economic Community of 9 February 1970, as amended;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 349. #1645212

  Sraith Conarthaí, 8/1973. Prótacal ag leasú an Chomhaontaithe um Stáisiúin an Aigéin Atlantaigh Thuaidh. Síníodh í bPáras an 25 Feabhra, 1954 arna leasú leis an bPrótacal a síníodh i Londain an 13 Bealtaine, 1970. Síníodh i Montreal an 1 Nollaig, 1972. Tháinig i bhFeidhm maidir le hÉirinn an 1 Meitheamh, 1973.

  treaty series, 8/1973. protocol to amend the agreement on north atlantic ocean stations. signed at paris on 25 february, 1954 as amended by the protocol signed at montreal, 1 december, 1972. entered into force for ireland on 1 june, 1973.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.