Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

agreement

51 toradh in 30 doiciméad

 1. #1852311

  Mír d’Iarscríbhinn 2 a ghabhann le Comhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht (“Bosca Glas”)

  Paragraph of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture ("Green Box")

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 2. #716020

  In Iarscríbhinn 1A a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (“Comhaontú an EDT”) tá, inter alia, an Comhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 (“CGTT 1994”), Comhaontú ar Thalmhaíocht (“an Comhaontú ar Thalmhaíocht”), Comhaontú maidir le Cur Chun Feidhme Airteagal VI den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 (“Comhaontú Frithdhumpála 1994”) agus Comhaontú maidir le Fóirdheontais agus Bearta Frithchúitimh (“an Comhaontú maidir le Fóirdheontais”).

  Annex 1A to the Agreement establishing the World Trade Organisation (‘the WTO Agreement’) contains, inter alia, the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (‘the GATT 1994’), an Agreement on Agriculture (‘the Agreement on Agriculture’), an Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 and an Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (‘the Subsidies Agreement’).

  Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 3. #464071

  agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh dháta rite an Achta seo, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a dhéanfar idir an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia le linn feidhm a aistrítear amhlaidh a chomhlíonadh agus duine eile agus a bheidh i bhfeidhm ach nach mbeidh forghníomhaithe agus tugtha chun críche go hiomlán díreach roimh an dáta rite sin, leanfaidh sé nó sí de bheith i bhfeidhm ar an dáta rite sin agus dá éis agus forléireofar é nó í agus beidh éifeacht leis nó léi amhail is, sa mhéid a aistrítear na feidhmeanna amhlaidh, dá gcuirfí ainm an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil sa chéanna in ionad ainm an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, agus beidh an t-urrús sin, an conradh sin nó an comhaontú sin infhorfheidhmithe sa mhéid sin ag an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil nó ina choinne nó ina coinne.

  and in force immediately before the passing of this Act, and every contract or agreement in writing made between the Minister for Agriculture, Fisheries and Food in the performance of a function so transferred and another person and in force but not fully executed and completed immediately before such passing, shall continue in force on and after such passing and shall be construed and have effect as if, to the extent that the functions are so transferred, the name of the Minister for the Environment, Community and Local Government were substituted therein for that of the Minister for Agriculture, Fisheries and Food and such security, contract or agreement shall be enforceable to that extent by or against the Minister for the Environment, Community and Local Government.

  AN tACHT UM IMEALL TRÁ (LEASÚ), 2011

 4. #489211

  agus atá i bhfeidhm díreach roimh an dáta thosach feidhme, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia i gcomhlíonadh feidhme a aistrítear amhlaidh agus duine eile agus atá i bhfeidhm ach nach bhfuil forghníomhaithe agus críochnaithe go hiomlán díreach roimh an dáta thosach feidhme, leanfaidh sé nó sí de bheith i bhfeidhm ar an dáta thosach feidhme agus dá éis agus forléireofar é nó í agus beidh éifeacht leis nó léi amhail is dá ndéanfaí, a mhéid a aistrítear na feidhmeanna amhlaidh, ainm an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a chur in ionad ainm an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia ann nó inti agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin infhorfheidhmithe sa mhéid sin ag an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil nó ina choinne nó ina coinne.

  and in force immediately before the commencement date, and every contract or agreement in writing made between the Minister for Agriculture, Fisheries and Food in the performance of a function so transferred and another person and in force but not fully executed and completed immediately before the commencement date, shall continue in force on and after the commencement date and shall be construed and have effect as if, to the extent that the functions are so transferred, the name of the Minister for the Environment, Heritage and Local Government were substituted therein for that of the Minister for Agriculture, Fisheries and Food and such security, contract or agreement shall be enforceable to that extent by or against the Minister for the Environment, Heritage and Local Government.

  AN tACHT UM IMEALL TRÁ AGUS UM DHUMPÁIL AR FARRAIGE (LEASÚ) 2009

 5. #1853581

  agus maidir le gach idirghabháil a bhunaítear ar na cineálacha idirghabhála arna liostú in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo, an chaoi a ndéantar forálacha ábhartha Iarscríbhinn 2 de Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht a urramú, arna shonrú in Airteagal 10 den Rialachan seo agus in Iarscríbhinn II den Rialachán seo, agus maidir le gach idirghabháil nach mbunaítear ar na cineálacha idirghabhála a liostaítear in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo cé acu an ndéantar forálacha ábhartha Airteagal 6.5 nó Iarscríbhinn 2 de Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht a urramú nó nach ndéantar, agus má dhéantar, an chaoi chuige sin;

  for each intervention which is based on the types of interventions listed in Annex II to this Regulation, how it respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation, and for each intervention which is not based on the types of interventions listed in Annex II to this Regulation, whether and, if so, how it respects relevant provisions of Article 6.5 or Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 6. #657506

  Beidh feidhm ag an Airteagal seo gan dochar do rialacha níos srianta arna nglacadh ag na Ballstáit i gcomhréir le CFAE agus leis na hoibleagáidí faoi Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht.

  This Article shall apply without prejudice to more restrictive rules adopted by Member States in compliance with the TFEU and the obligations under the WTO Agreement on Agriculture.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 7. #657584

  Maidir le hoibleagáidí faoi Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht a chomhlíonadh, ní dhéanfar deireadh a chur le tréimhse thagartha difear do bhailíocht ceadúnas onnmhairiúcháin.

  With regard to compliance with the obligations under the WTO Agreement on Agriculture, the ending of a reference period shall not affect the validity of export licences.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 8. #716865

  suaitheadh i margaí na dtáirgí talmhaíochta atá clúdaithe ag Iarscríbhinn I de Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Talmhaíocht nó sásraí lena rialáiltear na margaí sin.

  disturbances in the markets of agricultural products covered by Annex I to the WTO Agreement on Agriculture or mechanisms regulating those markets.

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 9. #987296

  —(1) Féadfaidh an Chuideachta, le toiliú an Aire Thalmhaíochta, ach ní ar aon tslí eile, talamh ar bith do thógaint trí chomhaontú nó ar léas nó ar cíos.

  —(1) The Company, with the consent of the Minister for Agriculture, but not otherwise, may acquire by agreement or take on lease or a letting any land.

  Uimhir 31 de 1945: AN tACHT GROIGHE NÁISIÚNTA, 1945

 10. #1325091

  i leith maoin agus feidhmeanna a aistríodh chun an Údaráis faoin Acht seo chun duine eile, nó a rinne nó a thug aon duine don Fhoras nó do choiste talmhaíochta nó don Aire i leith na maoine agus na bhfeidhmeanna sin, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme alt 53 agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn idir an Foras, coiste talmhaíochta nó an tAire i leith na maoine nó na bhfeidhmeanna sin agus duine eile agus nach raibh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán roimh an tosach feidhme sin, leanfaidh sé, d'ainneoin an aistrithe maoine a dhéantar leis an Acht seo, de bheith i bhfeidhm tar éis an tosach feidhme sin, agus forléireofar é agus beidh éifeacht leis ionann is dá gcuirfí ainm an Údaráis ann in ionad ainm an Fhorais nó an choiste talmhaíochta nó an Aire, cibé acu é, agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an Údarás nó ina aghaidh.

  in respect of properties and functions transferred to the Authority under this Act to another person, or by any person to the Institute or to a committee of agriculture or the Minister in respect of such properties and functions, and in force immediately before the commencement of section 53 and every contract or agreement in writing between the Institute, a committee of agriculture or the Minister in respect of such properties or functions and another person and not fully executed and completed before such commencement shall, notwithstanding the transfer of property effected by this Act, continue in force after such commencement and shall be construed and have effect as if the name of the Authority were substituted therein for, as the case may be, the name of the Institute or a committee of agriculture or the Minister, and such security, contract or agreement shall be enforceable accordingly by or against the Authority.

  Uimhir 13 de 1977: ACHT AN ÚDARÁIS NÁISIÚNTA UM CHOMHAIRLE, OIDEACHAS AGUS TAIGHDE TALMHAÍOCHTA, 1977

 11. #1833943

  Beidh feidhm ag an Airteagal seo gan dochar d’fhorálacha níos sriantaí arna nglacadh ag Ballstáit i gcomhréir leis an gConradh agus na hoibleagáidí faoi Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht.

  This Article shall apply without prejudice to more restrictive provisions adopted by Member States in compliance with the Treaty and the obligations arising under the WTO Agreement on Agriculture.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 12. #1834026

  Maidir le comhlíonadh na n-oibleagáidí faoi Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht, ní dhéanfar difear do bhailíocht ceadúnas onnmhairiúcháin trí dheireadh a chur le tréimhse thagartha.

  With regard to compliance with the obligations arising under the WTO Agreement on Agriculture, the ending of a reference period shall not affect the validity of export licences.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 13. #1840982

  Beidh feidhm ag an Airteagal seo gan dochar do rialacha níos srianta arna nglacadh ag na Ballstáit i gcomhréir le CFAE agus leis na hoibleagáidí faoi Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht.

  This Article shall apply without prejudice to more restrictive rules adopted by Member States in compliance with the TFEU and the obligations under the WTO Agreement on Agriculture.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 14. #1841059

  Maidir le hoibleagáidí faoi Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht a chomhlíonadh, ní dhéanfar deireadh a chur le tréimhse thagartha difear do bhailíocht ceadúnas onnmhairiúcháin.

  With regard to compliance with the obligations under the WTO Agreement on Agriculture, the ending of a reference period shall not affect the validity of export licences.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 15. #1851457

  Urramóidh na hidirghabhálacha sin, freisin, forálacha na míre breise atá in Iarscríbhinn 2 a ghabhann le Comhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht mar a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo.

  Those interventions shall also respect the provisions of the additional paragraph of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture as set out in Annex II to this Regulation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 16. #618530

  Is páirtí conarthach é an tAontas in UNCLOS [6] de bhun Chinneadh 98/414/CE ón gComhairle [7], Chomhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach a chur chun feidhme an 4 Nollaig 1995 [8] (Comhaontú NA maidir le Stoic Éisc) agus de bhun Chinneadh 96/428/CE ón gComhairle [9], an Comhaontaithe chun comhlíonadh beart caomhnaithe idirnáisiúnta agus beart bainistíochta idirnáisiúnta ag soithí iascaireachta ar an mórmhuir a chur chun cinn an 24 Samhain 1993, ar comhaontú de chuid Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe é [10].

  The Union is a contracting party to UNCLOS [6] and, pursuant to Council Decision 98/414/EC [7], to the United Nations Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks of 4 December 1995 [8] (UN Fish Stocks Agreement) and, pursuant to Council Decision 96/428/EC [9], to the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas of 24 November 1993 of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations [10].

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 17. #716623

  (Macasamhail is ea an Iarscríbhinn seo d'Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an gComhaontú ar Thalmhaíocht. Aon téarmaí nó nathanna nach mínítear anseo nó nach bhfuil féinmhínitheach, tá siad le léiriú i gcomhthéacs an Chomhaontaithe sin.)

  (This Annex reproduces Annex 2 to the Agreement on Agriculture. Any terms or expressions which are not explained herein or which are not self-explanatory are to be interpreted in the context of that Agreement.)

  Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 18. #834351

  (d) déanfar gach ceist no aighneas eireoidh as forálacha an fho-ailt seo do chur i mbaint le cás aon oifigigh áirithe do shocrú tré chó-aontú idir an t-oifigeach san, an t-údarás áitiuil no an coiste o n-a n-aistrítear é, agus an coiste oideachais ghairme beatha chun a n-aistrítear é, agus mara ndeintear an có-aontú san isiad an tAire agus an tAire Talmhaíochta le chéile shocróidh an cheist no an t-aighneas san agus ní bheidh dul thar breith na nAirí sin.

  ( d ) every question or dispute arising in the application of the provisions of this sub-section to the case of any particular officer shall be settled by agreement between such officer, the local authority or committee from which he is transferred, and the vocational education committee to which he is transferred, and in default of such agreement shall be decided by the Minister and the Minister for Agriculture jointly, and the decision of those Ministers shall be final.

  Uimhir 29 de 1930: ACHT OIDEACHAIS GHAIRME BEATHA, 1930

 19. #980405

  —Aon uair a déanfar iarratas go cuibhe chun an Bhuird ag lorg cúitimh de bhíthin an Bord do dhéanamh foirceannta, srianta nó cur isteach eile (buan nó sealadach) fán Acht so ar iascach nó ar cheart iascaireachta nó ag lorg cúitimh i ndíobháil d'iascach agus a chinnfeas an Bord, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Talmhaíochta, go mb'oiriúnú, ar chúiseanna eacnamaíochta nó eile, an t-iascach nó an ceart iascaireachta lena mbainfidh an t-iarratas san do thógaint, tógfaidh an Bord trí chomhaontú nó, cheal comhaontuithe, go héigeanta an t-iascach nó an ceart iascaireachta san agus pé talamh, ceada slí, agus cearta eile is dóigh leis an mBord do bheith ag gabháil leis an iascach nó an ceart iascaireachta san nó do bheith riachtanach chun a úsáite.

  —Whenever application is duly made to the Board either for compensation on account of the termination, restriction, or other interference (whether permanent or temporary) by the Board under this Act of or with a fishery or fishing right or for compensation for injury to a fishery and the Board, after consultation with the Minister for Agriculture, determines that for economic or other reasons it would be more expedient to acquire the fishery or fishing right to which such application relates, the Board shall acquire by agreement or, in default of agreement, compulsorily such fishery or fishing right and such land, way-leaves, and other rights as are, in the opinion of the Board, ancillary to or necessary for the enjoyment of such fishery or fishing right.

  Uimhir 12 de 1945: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1945

 20. #987119

  (3) Má bheartaíonn an tAire Talmhaíochta léas ar feadh aon téarma is sia ná cúig bliana do thabhairt faoi fho-alt (1) den alt so, leagfaidh sé faoi bhráid gach Tighe den Oireachtas ráiteas ina mbeidh sonnraí i dtaobh an tailimh a beartaítear a áireamh sa léas, ainm an té atá le bheith ina léasaí, an fhíneáil nó an réamhíocaíocht eile (más ann) agus an cíos (más ann) a beartaítear a éileamh agus na cumhnanta, na coinníollacha agus na comhaontuithe a beartaítear a chur sa léas.

  (3) Where the Minister for Agriculture proposes to make under subsection (1) of this section a lease for any term exceeding five years, he shall lay before each House of the Oireachtas a statement showing particulars of the land proposed to be included in the lease, the name of the proposed lessee, the fine or other preliminary payment (if any) and the rent (if any) proposed to be charged and the covenants, conditions and agreements proposed to be inserted in the lease.

  Uimhir 31 de 1945: AN tACHT GROIGHE NÁISIÚNTA, 1945

 21. #836704

  (a) pé uair a bheidh liúntas no aisce iníoctha, do réir fo-alt (2) den alt so, ag comhairle chontae (dá ngairmtear an cólucht íocach sa bhfo-alt so) le duine ar bith, fé Chuid IV. d'Acht 1925 mar a cuirtear i mbaint í tríd an alt so, mar gheall ar é do scur de bheith i seilbh oifige fé choiste talmhaíochta agus, le linn na seirbhíse bhí tugtha ag an oifigeach san ar dháta an scuir sin do dhéanamh amach, go ndéanfar aon tseirbhís fé údarás áitiuil eile (dá ngairmtear an cólucht rann-íocach san alt so) do chur le chéile agus d'áireamh, aisíocfaidh an cólucht rann-íocach leis an gcólucht íocach cuid den liúntas no den aisce sin, cuid a háireofar do réir sheirbhíse agus phágha an oifigigh sin fén gcólucht rann-íocach agus do réir chúise a scurtha de bheith i seilbh oifige fén gcólucht íocach, agus socrófar an chuid sin tré chó-aontú idir an dá chólucht no mara gcó-aontuíd socróidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí í, agus

  ( a ) whenever an allowance or a gratuity is payable in pursuance of sub-section (2) of this section by a council of a county (in this sub-section called the paying body) to any person under Part IV. of the Act of 1925 as applied by this section in respect of his ceasing to hold office under a committee of agriculture and in ascertaining the service of such officer at the date of such cesser any service under another local authority (in this section called the contributing body) has been aggregated and reckoned, the contributing body shall refund to the paying body a part of such allowance or gratuity reckoned according to the service and pay of such officer under the contributing body and to the circumstances under which he ceased to hold office under the paying body, and such part shall be settled by agreement between the two bodies, or in default of agreement by the Minister for Local Government and Public Health, and

  Uimhir 8 de 1931: ACHT TALMHAÍOCHTA, 1931

 22. #360095

  Tá na laghduithe eile le cur i bhfeidhm i seacht dtráthchuid bhliantúla agus féadfar moill dhá bhliain ar a mhéid a chur orthu má chuirtear moill ar chomhaontú i dtaca le modhanna talmhaíochta le linn Bhabhta Doha na hEagraíochta Trádala Domhanda (WTO).

  The subsequent cuts are to apply in seven annual instalments with a possible delay of a maximum of two years if agreement on agriculture modalities in the Doha Round of the World Trade Organisation (WTO) is delayed.

  Rialachán (AE) Uimh. 306/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1964/2005 ón gComhairle maidir le rátaí taraife le haghaidh bananaí

 23. #428764

  (9) Ní údarófar le haon ní san alt seo d’IIÉ aon talamh atá faoi réir blianachta talamhcheannaigh ná aon cheart thar thalamh den sórt sin nó ann nó faoi nó ina leith a fháil (go héigeantach nó trí chomhaontú) gan toiliú an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia.

  (9) Nothing in this section shall authorise IFI to acquire (either compulsorily or by agreement) save with the consent of the Minister for Agriculture, Fisheries and Food, any land which is subject to a land purchase annuity or any right over, in, under or in respect of such land.

  AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010

 24. #428794

  (a) faoi réir chomhaontú an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, ar iascach nó ceart iascaireachta é a fuair an tAire sin nó a dílsíodh dó nó di faoi na hAchtanna Foraoiseachta 1919 agus 1928, nó faoi na hAchtanna Foraoiseachta 1946 go 1988, nó a dílsíodh amhlaidh de bhua an Ordaithe Foraoiseachta (Seirbhísí Poiblí d’Athroinnt) 1933 (R. & O.R.

  (a) subject to the agreement of the Minister for Agriculture, Fisheries and Food, acquired by or vested in that Minister under the Forestry Acts 1919 and 1928, or the Forestry Acts 1946 to 1988, or so vested by virtue of the Forestry (Re-distribution of Public Services) Order 1933 (S.R. & O.,

  AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010

 25. #640299

  Agus a gcearta ceannasachta á bhfeidhmiú acu, chinn an-chuid Páirtithe i bPrótacal Nagoya, i ndáil le hAcmhainní Géiniteacha Plandaí do Bhia agus don Talmhaíocht (PGRFA) atá faoina mbainistíocht agus faoina rialú agus atá san fhearann poiblí, agus nach bhfuil liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le ITPGRFA, go bhfuil siad le bheith faoi réir théarmaí agus choinníollacha an chomhaontaithe chaighdeánaigh um aistriú ábhar (sMTA) freisin chun na gcríoch a leagtar amach faoi ITPGRFA.

  Many Parties to the Nagoya Protocol, in the exercise of their sovereign rights, have decided that Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (PGRFA) under their management and control and in the public domain, not listed in Annex I to the ITPGRFA, are also to be subject to the terms and conditions of the standard material transfer agreement (sMTA) for the purposes set out under the ITPGRFA.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 26. #640401

  I gcás úsáideoirí a fhaigheann Acmhainní Géiniteacha Plandaí do Bhia agus don Talmhaíocht (PGRFA) i dtír atá ina Páirtí i bPrótacal Nagoya, ar tír í a chinn i dtaca le PGRFA atá faoina bainistíocht agus faoina rialú féin agus atá san fhearann poiblí, agus nach ann dó in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gConradh Idirnáisiúnta maidir le hAcmhainní Géiniteacha Plandaí do Bhia agus don Talmhaíocht (ITPGRFA), go mbeidh sé faoi réir théarmaí agus choinníollacha an chomhaontaithe chaighdeánaigh um aistriú ábhar, freisin, chun na gcríoch atá leagtha amach faoi ITPGRFA, measfar go ndearna na húsáideoirí sin oibleagáidí an díchill chuí a fheidhmiú i gcomhréir le mír 3 den Airteagal seo.

  Users acquiring Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (PGRFA) in a country that is a Party to the Nagoya Protocol which has determined that PGRFA under its management and control and in the public domain, not contained in Annex I to the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA), will also be subject to the terms and conditions of the standard material transfer agreement for the purposes set out under the ITPGRFA, shall be considered to have exercised due diligence in accordance with paragraph 3 of this Article.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 27. #655208

  Agus sin á dhéanamh, tá tábhacht ar leith ag baint lena shoiléiriú nach gcomhfhreagraíonn ach praghsanna idirghabhála i gcomhair idirghabhála poiblí do na riarphraghsanna feidhmithe dá dtagraítear sa chéad abairt de mhír 8 d'Iarscríbhinn 3 a ghabhann le Comhaontú maidir le Talmhaíocht na hEagraíochta Trádála Domhanda (i.e. tacaíocht do phraghsanna margaidh).

  In doing so, it is particularly important to clarify that only intervention prices for public intervention correspond to the applied administered prices referred to in the first sentence of paragraph 8 of Annex 3 to the WTO Agreement on Agriculture (i.e. market price support).

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 28. #792558

  (2) Mara gcó-aontuítear ina thaobh, déanfidh moltóir, a cheapfidh an Coiste Réitigh fé alt 6 den Acht so tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Tailte agus Talmhaíochta, a shocrú an fíor gur dineadh an tairbhe sin agus cadé méid an mhéaduithe (más ann do) a dineadh ar luach caipitiúil na dtailte no an áitreibh sin de bharr na tairbhe sin.

  (2) The fact of such benefit and the amount (if any) by which, the capital value of the said lands or premises has been increased thereby shall, in default of agreement, be determined by an arbitrator appointed after consultation with the Minister for Lands and agriculture by the Reference Committee under section 6 of this Act.

  Uimhir 26 de 1925: ACHT LEICTREACHAIS NA SIONAINNE, 1925

 29. #808036

  —(1) D'ainneoin forálacha fo-alt (1) agus fo-alt (3) d'alt 24 den Acht Talmhan, 1923 , ní dílseofar aon talamh nea-thionóntuithe i gCoimisiún na Talmhan de bhua an Achta san ar aon tslí eile seachas do réir chó-aontuithe thoilteanaigh faid a bheidh Coimisiún na Talmhan sásta go bhfuiltar ag úsáid na talmhan san i slí bona fide mar fheirm chun stoc fíor-chineálach do shíolrú atá, in oipineon an Aire Tailte agus Talmhaíochta, de shaghas agus de charachtar atá oiriúnach do riachtanaisí na tíre.

  —(1) Notwithstanding the provisions of sub-sections (1) and (3) of section 24 of the Land Act, 1923 , there shall not be vested in the Land Commission by virtue of the said Act otherwise than in pursuance of a voluntary agreement any untenanted land so long as the Land Commission are satisfied that such land is being used in a bona fide manner as a farm for the purpose of breeding thoroughbred stock which in the opinion of the Minister for Lands and Agriculture is of a nature and character suitable to the requirements of the country.

  Uimhir 19 de 1927: ACHT TALMHAN, 1927

 30. #818767

  [EN] (dá ngairmtear an Cumann anso ina dhiaidh seo, focal a fholóidh a chomharbaí agus a shannaithe leis i ngach áit ina gceaduíonn no ina n-éilíonn an có-théacs é) don chéad leith agus ROINN TALMHAíOCHTA AGUS CHEÁRD-OIDEACHAIS NA hÉIREANN (dá ngairmtear an Roinn anso ina dhiaidh seo, focal a fholóidh na comharbaí agus na sannaithe leis i ngach áit ina gceaduíonn no ina n-éilíonn an có-théacs é) don leith eile:

  THIS AGREEMENT made the ............day of............... 19 ..............BETWEEN The .................Co-operative .............. Limited, having its registered office at .................. in the County of .................. (hereinafter called the Society which expression where the context so admits or requires shall also include its successors and assigns) of the one part and THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND TECHNICAL INSTRUCTION FOR IRELAND (hereinafter called the Department which expression where the context so admits or requires shall also include the successors and assigns) of the other part:

  Uimhir 26 de 1928: ACHT NA nUACHTARLANN, 1928

 31. #822340

  (b) má bhíonn an t-únaer sin mí-shásta leis an méid cúitimh a mheasfidh an Roinn amhlaidh féadfa sé, le fógra i scríbhinn don Roinn, a iarraidh go gcuirfí an scéal fé eadrascán agus leis sin cuirfar meas méid an chúitimh sin fé bhráid eadrascánaí amháin ar a gcó-aontóidh an t-únaer sin agus an Roinn no, mara gcó-aontuítear amhlaidh, a cheapfidh an tAire Talmhaíochta agus tabharfidh an t-eadrascánaí sin breith air agus ní bheidh dul thar a bhreith.

  ( b ) if such owner is dissatisfied with the amount of compensation so assessed by the Department he may by notice in writing to the Department request that the matter be referred to arbitration, and thereupon the assessment of the amount of such compensation shall be referred to and determined by a single arbitrator agreed upon by such owner and the Department or, in default of such agreement, appointed by the Minister for Agriculture, and the determination by such arbitrator shall be final.

  Uimhir 7 de 1929: ACHT NA bhFEATHAID AGUS NA bPIAST LOITBHEARTACHA, 1929

 32. #858088

  (2) Féadfaidh an tAire Talmhaíochta, le toiliú an Aire Airgid, talamh ar bith ina bhfuil muileann cruithneachtan Indiathaighe díomhaoin, agus fós gach ceart slí, ceart uisce no éasáid eile a húsáidtear agus a ghabhann leis sin, do thógaint chuige go héigeanta no tré chó-aontú.

  (2) The Minister for Agriculture may, with the consent of the Minister for Finance acquire, compulsorily or by agreement, any land on which there is situate an unworked maize mill together with every right of way, water right or other easement used and enjoyed in connection therewith.

  Uimhir 7 de 1933: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (ARBHAR), 1933

 33. #990062

  —Údaraítear leis seo don Aire an ceart a ligean de, a fuair sé faoi chomhaontú a rinneadh, faoi alt 2 d'Acht 1936, an 3ú lá de Mheitheamh, 1938, idir an tAire ar an gcéad taobh, an tAire Talmhaíochta ar an dara taobh, an tAire Airgeadais ar an tríú taobh, agus an Galway Bay Steamboat Company, Limited, ar an gceathrú taobh, chun an galtán “Dun Aengus” a aistriú chun an Aire.

  —The Minister is hereby authorised to waive the right, acquired by him under an agreement made, under section 2 of the Act of 1936, on the 3rd day of June, 1938, between the Minister of the first part, the Minister for Agriculture of the second part, the Minister for Finance of the third part, and the Galway Bay Steamboat Company, Limited, of the fourth part, to have the steamship "Dun Aengus " transferred to the Minister.

  Uimhir 5 de 1946: ACHT IOMPAIR OILEÁN ÁRANN, 1946

 34. #1025067

  (2) D'ainneoin na díolúine a bheirtear le fo-alt (1) den alt seo, nuair a bheas údarás áitiúil ag déanamh oibreacha de bhun an Achta seo, nó de bhun orduithe nó comhaontuithe arna dhéanamh faoi, glacfaid pé forchúraim agus déanfaid pé socruithe chun iascach a chaomhaint a chomhairleos an tAire Talmhaíochta dóibh go ginearálta nó i gcásanna áirithe.

  (2) Notwithstanding the exemption conferred by subsection (1) of this section, a local authority shall, when executing works pursuant to this Act or an order or agreement made thereunder, take such precautions and make such provisions for the protection of fisheries as the Minister for Agriculture either generally or in particular cases may advise.

  Uimhir 17 de 1949: ACHT NA nÚDARÁS ÁITIÚLA (OIBREACHA), 1949

 35. #1317766

  (2) Ní dhéanfar comhaontú faoin alt seo gan dul i gcomhairle leis an Aire Talmhaíochta agus Iascaigh, leis na Coimisinéirí agus le haon údarás pleanála ar ina limistéar atá an talamh iomchuí nó aon chuid de.

  (2) An agreement under this section shall be entered into only after consultation with the Minister for Agriculture and Fisheries, the Commissioners and any planning authority in whose area the relevant land or any part thereof is situate.

  Uimhir 39 de 1976: AN tACHT UM FHIADHÚLRA, 1976

 36. #1325178

  (2) Íocfaidh gach coiste talmhaíochta, gach bliain airgeadais, leis an Údarás i leith na seirbhísí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) cibé suim ar a gcomhaontófar idir an coiste agus an tUdarás nó, cheal comhaontaithe, a chinnfidh an tAire.

  (2) Every committee of agriculture shall, in each financial year, pay to the Authority in respect of the services referred to in subsection (1) such sum as may be agreed between the committee and the Authority or, in default of agreement, as may be determined by the Minister.

  Uimhir 13 de 1977: ACHT AN ÚDARÁIS NÁISIÚNTA UM CHOMHAIRLE, OIDEACHAS AGUS TAIGHDE TALMHAÍOCHTA, 1977

 37. #1678316

  Ghlac an tAontas le Comhaontú chun comhlíonadh beart caomhnaithe agus bainistíochta idirnáisiúnta ag soithí iascaireachta ar an mórmhuir a chur chun cinn an 24 Samhain 1993 ó Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe [6].

  The Union has accepted the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas of 24 November 1993 of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations [6].

  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle

 38. #1838904

  Agus sin á dhéanamh, tá tábhacht ar leith ag baint lena shoiléiriú nach gcomhfhreagraíonn ach praghsanna idirghabhála i gcomhair idirghabhála poiblí do na riarphraghsanna feidhmithe dá dtagraítear sa chéad abairt de mhír 8 d'Iarscríbhinn 3 a ghabhann le Comhaontú maidir le Talmhaíocht na hEagraíochta Trádála Domhanda (i.e. tacaíocht do phraghsanna margaidh).

  In doing so, it is particularly important to clarify that only intervention prices for public intervention correspond to the applied administered prices referred to in the first sentence of paragraph 8 of Annex 3 to the WTO Agreement on Agriculture (i.e. market price support).

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 39. #1851276

  Cé go bhfuil na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán seo maidir leis na cineálacha idirghabhála sin i gcomhréir cheana leis na ceanglais 'Bosca Ghlais' a leagtar amach in Iarscríbhinn 2 a ghabhann le Comhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht nó na ceanglais "Bosca Ghoirm"a leagtar amach in Airteagal 6.5 ann, ba cheart a áirithiú go leanfaidh na hidirghabhálacha atá beartaithe ag na Ballstáit ina bPleananna Straitéiseacha faoi CBT de na ceanglais sin a urramú.

  While the provisions set out in this Regulation for such types of interventions are already in compliance with the ‘Green Box’ requirements as set out in Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture or the ‘Blue Box’ requirements set out in its Article 6.5, it should be ensured that the interventions planned by Member States in their CAP Strategic Plans for these types of interventions continue to respect those requirements.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 40. #1851458

  I gcás idirghabhálacha ar cineálacha idirghabhála iad seachas an tacaíocht bhunúsach ioncaim i dtaobh na hinbhuanaitheachta, an tacaíocht ioncaim athdháilte i dtaobh na hinbhuanaitheachta, an tacaíocht ioncaim fhorlíontach d’fheirmeoirí óga agus na scéimeanna maidir leis an aeráid agus an comhshaol, féadfaidh sé go nurramóidh siad mír eile d’Iarscríbhinn 2 a ghabhann le Comhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht, in ionad mhír 1, má tá údar cuí tugtha leis sin sa Phlean Straitéiseach faoi CBT.

  Interventions belonging to types of interventions other than the basic income support for sustainability, the complementary redistributive income support for sustainability, the complementary income support for young farmers and the schemes for the climate and the environment may instead respect a different paragraph of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture if that is justified in the CAP Strategic Plan.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 41. #1852651

  Lena áirithiú go mbeidh an tAontas in ann a oibleagáidí idirnáisiúnta a urramú maidir le tacaíocht intíre a leagtar amach i gComhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht agus go háirithe go leanfar d'fhógra a thabhairt maidir leis an an tacaíocht bhunúsach ioncaim i dtaobh na hinbhuanaitheachta agus cineálacha idirghabhála gaolmhara a bheith ina dtacaíocht "Bosca Ghlais", nach bhfuil aon éifeacht a shaobhann trádáil aici, nó éifeacht aníseal ar a laghad, ba cheart foráil a dhéanamh le sainmhíniú creata ar "ghníomhaíocht talmhaíochta" maidir le táirgí talmhaíochta a tháirgeadh nó an limistéar talmhaíochta a chothabháil.

  In order to ensure that the Union can respect its international obligations on domestic support as set out in the WTO Agreement on Agriculture, and in particular that the basic income support for sustainability and related types of interventions continue to be notified as ‘Green Box’ support which has no, or at most minimal, trade-distorting effects or effects on production, the framework definition for ‘agricultural activity’ should provide for both the production of agricultural products or the maintenance of the agricultural area.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 42. #1852667

  Lena áirithiú go mbeidh an tAontas in ann a oibleagáidí idirnáisiúnta a urramú maidir le tacaíocht intíre a leagtar amach i gComhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht, ba cheart go leanfaí d'fhógra a thabhairt faoi chineálacha áirithe idirghabhála dá bhforáiltear faoin Rialachán seo mar thacaíocht "Bosca Ghlais" nach bhfuil aon éifeacht ar thrádáil aici, nó éifeacht aníseal ar a laghad, nó mar thacaíocht 'Bosca Ghoirm' faoi chlár lena dteorannaítear an táirgeacht agus atá díolmhaithe dá bhrí sin ó ghealltanais maidir le laghdú.

  In order to ensure that the Union can respect its international obligations on domestic support as set out in the WTO Agreement on Agriculture, certain types of interventions provided for in this Regulation should continue to be notified as ‘Green Box’ support which has no, or at most minimal, trade-distorting effects or effects on production, or to be notified as ‘Blue Box’ support under production-limiting programs and is so exempted from reduction commitments.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 43. #1852827

  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil na hidirghabhálacha atá bunaithe ar na cineálacha idirghabhála a liostaítear in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo, lena náirítear na sainmhínithe a leagtar amach in Airteagal 3 agus na sainmhínithe atá le leagan amach sna Pleananna Straitéiseacha faoi CBT a leagtar amach in Airteagal 4, go bhfuil siad ag urramú fhorálacha mhír 1 d’Iarscríbhinn 2 a ghabhann le Comhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht.

  Member States shall ensure that the interventions based on the types of interventions which are listed in Annex II to this Regulation, including the definitions set out in Article 3 and the definitions to be formulated in the CAP Strategic Plans set out in Article 4, respect the provisions of paragraph 1 of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 44. #1852828

  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na hidirghabhálacha atá bunaithe ar an íocaíocht i leith barr sonrach le haghaidh cadáis dá bhforáiltear i bhForoinn 2 de Roinn 3 de Chaibidil II den Teideal seo ag urramú fhorálacha Airteagal 6(5) de Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht.

  Member States shall ensure that the interventions based on the crop-specific payment for cotton provided for in Subsection 2 of Section 3 of Chapter II of this Title respect the provisions of Article 6(5) of the WTO Agreement on Agriculture.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 45. #1468948

  —(1) Gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de chineál leanúnach a rinne nó a thug an Foras, Comhairle an Fhorais, an Chomhairle, an Bord nó coiste talmhaíochta nó a rinneadh nó a tugadh thar a gceann d'aon duine, nó a thug aon duine don Fhoras, do Chomhairle an Fhorais, don Chomhairle, don Bhord nó do choiste talmhaíochta agus ar ghlac siad sin leo nó ar glacadh leo thar a gceann agus gach conradh nó comhaontú a rinneadh idir an Foras, Comhairle an Fhorais, an Chomhairle, an Bord nó coiste talmhaíochta agus aon duine eile agus a bheidh i bhfeidhm ach nach mbeidh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán díreach roimh an lá bunaithe, leanfaidh siad i bhfeidhm an lá sin nó dá éis agus forléireofar iad agus beidh éifeacht leo ionann is dá gcuirfí ainm Theagaisc iontu in ionad ainm an Fhorais, Chomhairle an Fhorais, na Comhairle, nó an Bhoird, de réir mar a bheidh, agus ionann is dá gcuirfí ainm an Aire iontu in ionad ainm an choiste talmhaíochta.

  —(1) Every bond, guarantee or other security of a continuing nature made or given by or on behalf of the Institute, the Council, An Chomhairle, the Board or a committee of agriculture to any person or given by any person to and accepted by or on behalf of the Institute, the Council, An Choinhairle, the Board or a committee of agriculture and every contract or agreement made between the Institute, the Council, An Choinhairle, the Board or a committee of agriculture and any other person and in force but not fully executed and completed immediately before the establishment day shall continue in force on or after that day and shall be construed and have effect as if the name of Teagasc was substituted therein for that of the Institute, the Council, An Chomhairle or the Board, as the case may be, and the name of the Minister was substituted therein for that of the committee of agriculture.

  Uimhir 18 de 1988: AN tACHT TALMHAÍOCHTA (TAIGHDE, OILIÚINT AGUS COMHAIRLE), 1988

 46. #1626791

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, laistigh de Choiste Trádála agus Forbartha CARIFORUM-AE den Chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíochta idir Stáit CARIFORUM, de pháirt, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, maidir le bunú Coiste Speisialta um Thalmhaíocht agus Iascach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 286.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION WITHIN THE CARIFORUM-EU TRADE AND DEVELOPMENT COMMITTEE OF THE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE CARIFORUM STATES, OF THE ONE PART, AND THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE OTHER PART, WITH REGARD TO THE ESTABLISHMENT OF A SPECIAL COMMITTEE ON AGRICULTURE AND FISHERIES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 286.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 47. #1632293

  An Dara Comhaontú Athbhreithnithe idir Aire Talmhaíochta agus Iascaigh...agus Aire Talmhaíochta, Iascaigh... agus Aire Talmhaíochta, iascaigh agus Bia na Ríochta Aontaithe chun SIúcra a Cheannach agus a Dhíol, 30/5/67

  Second Revisional Agreement between the Minister for Agriculture and Fisheries...and the Minister of Agriculture, Fisheries and Food for the United Kingdom for the purchase and sale of Sugar, 30 June, 67

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 48. #1634810

  Ráitis maidir leis an gComhaontú ag Comhairle na nAirí Talmhaíochta faoin gCor i dtaobh BSE.

  STATEMENTS ON THE AGREEMENT AT THE COUNCIL OF AGRICULTURE MINISTERS ON THE BSE SITUATION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 49. #1635932

  Dul Chun Cinn a Chothú. Comhaontú Comhpháirtíochta Sóisialaí 2003-2005. An Cúigiú Tuarascáil faoi Dhul Chun Cinn-Téacs Talmhaíochta Athbhreithnithe.

  SUSTAINING PROGRESS. SOCIAL PARTNERSHIP AGREEMENT 2003-2005. FIFTH PROGRESS REPORT-REVISED AGRICULTURE TEXT.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 50. #987503

  MEMORANDUM OF AGREEMENT Made the 28th day of December One Thousand Nine Hundred and Forty-four BETWEEN DOROTHY VIOLET JEFFERIES of Carrigbyrne, Adamstown County Wexford Married Woman (hereinafter called “The Settlor”) and MAURICE VICTOR LAKIN of Horetown Foulksmills County Wexford Esquire of the One Part and THE MINISTER FOR AGRICULTURE (hereinafter for brevity referred to as “The Minister”) of the Other Part WHEREAS the lands tenements hereditaments and premises described in Parts I and II of the Schedule hereto formerly formed part of the Family Estates settled by the late Right Honourable Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald by an Indenture of Settlement dated the tenth day of April One Thousand Eight Hundred and eighty and made between The Right Honorable Maurice FitzGerald (commonly called Lord Maurice FitzGerald) first part The said Right Honorable Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald (then Forbes) of the second part George Arthur Hastings Earl of Granard of the third part The Honorable William Francis Forbes and Francis Rawdon Moira Crozier of the 4th part George Errington and Charles Robert Hamilton fifth part (being the Settlement executed on the marriage then intended and shortly afterwards solemnized between the said Lord Maurice FitzGerald and the said Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald) AND WHEREAS there was issue of the said marriage one son only namely Gerald Hugh FitzGerald who attained twenty-one years and died on the thirteenth day of September One thousand nine hundred and fourteen AND WHEREAS in the events which have happened The Settlor became on the death of the said Right Honorable Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald on the 18th day of November One thousand nine hundred and forty two and is now seised for an estate of inheritance in fee simple in possession of portions of All that and Those the lands tenements and hereditaments described in Part I of the Schedule hereto and of the Leasehold interest in All That and Those the lands tenements and hereditaments described in Part II of the Schedule hereto subject to the yearly rent of One pound twelve shillings and ten pence per annum and the said Maurice Victor Lakin is seised in fee simple in possession of the residue of the said lands tenements and hereditaments described in the said First Schedule hereto all being part of the lands tenements and hereditaments heretofore together known as Johnstown Castle and Demesne (hereinafter called “The Estate”) AND WHEREAS the said Maurice Victor Lakin is the surviving son of the late Kathleen Lakin daughter of the said Right Honorable Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald and has become entitled to the said Family estates or the proceeds of sale of the same (other than part of Johnstown Castle and Demesne) under the last Resettlement thereof dated the nineteenth day of December One thousand nine hundred and seven and made between the said Gerald FitzGerald first part The Right Honorable Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald of the second part and The Right Honorable Lord Frederick FitzGerald and Thomas Francis Crozier of the third part AND WHEREAS in the belief that it was intended that Johnstown Castle and Demesne should devolve with and as part of the said Family Estates The Settlor has offered to assure the same unto the said Maurice Victor Lakin AND WHEREAS the said Maurice Victor Lakin is desirous that The Estate together with all growing Crops thereon should be presented to The Nation as a Free Gift for the purposes hereinafter mentioned and has requested The Settlor to enter into the Agreement hereinafter contained AND WHEREAS The Settlor and the said Maurice Victor Lakin having informed The Government of Éire of the said desire to make the aforesaid gift requested it to accept the same on behalf of The Nation and the Government having duly intimated its willingness to accept the Gift It was agreed that The Estate should be conveyed and assigned by The Settlor and the said Maurice Victor Lakin to the

  MEMORANDUM OF AGREEMENT Made the 28th day of December One Thousand Nine Hundred and Forty-four BETWEEN DOROTHY VIOLET JEFFERIES of Carrigbyrne, Adamstown County Wexford Married Woman (hereinafter called "The Settlor") and MAURICE VICTOR LAKIN of Horetown Foulksmills County Wexford Esquire of the One Part and THE MINISTER FOR AGRICULTURE (hereinafter for brevity referred to as "The Minister") of the Other Part WHEREAS the lands tenements hereditaments and premises described in Parts I and II of the Schedule hereto formerly formed part of the Family Estates settled by the late Right Honourable Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald by an Indenture of Settlement dated the tenth day of April One Thousand Eight Hundred and eighty and made between The Right Honorable Maurice FitzGerald (commonly called Lord Maurice FitzGerald) first part The said Right Honorable Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald (then Forbes) of the second part George Arthur Hastings Earl of Granard of the third part The Honorable William Francis Forbes, and Francis Rawdon Moira Crozier of the 4th part George Errington and Charles Robert Hamilton fifth part (being the Settlement executed on the marriage then intended and shortly afterwards solemnized between the said Lord Maurice FitzGerald and the said Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald) AND WHEREAS there was issue of the said marriage one son only namely Gerald Hugh FitzGerald who attained twenty-one years and died on the thirteenth day of September One thousand nine hundred and fourteen AND WHEREAS in the events which have happened The Settlor became on the death of the said Right Honorable Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald, on the 18th day of November One thousand nine hundred and forty two and is now seised for an estate of inheritance in fee simple in possession of portions of All that and Those the lands tenements and hereditaments described in Part I of the Schedule hereto and of the Leasehold interest in All That and Those the lands tenements and hereditaments described in Part II of the Schedule hereto subject to the yearly rent of One pound twelve shillings and ten pence per annum and the said Maurice Victor Lakin is seised in fee simple in possession of the residue of the said lands tenements and hereditaments described in the said First Schedule hereto all being part of the lands tenements and hereditaments heretofore together known as Johnstown Castle and Demesne (hereinafter called "The Estate") AND WHEREAS the said Maurice Victor Lakin is the surviving son of the late Kathleen Lakin daughter of the said Right Honorable Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald and has become entitled to the said Family estates or the proceeds of sale of the same (other than part of Johnstown Castle and Demesne) under the last Resettlement thereof dated the nineteenth day of December One thousand nine hundred and seven and made between the said Gerald FitzGerald first part The Right Honorable Lady Adelaide Jane Frances FitzGerald of the second part and The Right Honorable Lord Frederick FitzGerald and Thomas Francis Crozier of the third part AND WHEREAS in the belief that it was intended that Johnstown Castle and Demesne should devolve with and as part of the said Family Estates The Settlor has offered to assure the same unto the said Maurice Victor Lakin AND WHEREAS the said Maurice Victor Lakin is desirous that The Estate together with all growing Crops thereon should be presented to The Nation as a Free Gift for the purposes hereinafter mentioned and has requested The Settlor to enter into the Agreement hereinafter contained AND WHEREAS The Settlor and the said Maurice Victor Lakin having informed The Government of Éire of the said desire to make the aforesaid gift requested it to accept the same on behalf of The Nation and the Government having duly intimated its willingness to accept the Gift It was agreed that The Estate should be conveyed and assigned by The Settlor and the said Maurice Victor Lakin to th

  Uimhir 33 de 1945: ACHT CHOLÁISTE TALMHAÍOCHTA CHAISLEÁN BHAILE SHEONACH, 1945

 51. #565383

  (2) Féadfaidh an tAire, tar éis dó nó di comhaontú a fháil ón gCoimisiún, ainmniú a dhéanfar faoin Rialachán seo a leasú nó a chúlghairm— (a) tar éis dó nó di fógra a thabhairt dóibh seo a leanas— (i) an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, (ii) an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia (iii) an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, (iv) an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, (v) Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn, (vi) An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, (vii)gach údarás pleanála ar ina limistéar feidhme atá an talamh a shonrófar i láithreán dá dtagraítear i mír (1) nó aon chuid den talamh sin, suite nó atá le hais na talún sin, (viii) An Bord Pleanála, (ix) An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, (x) Iascach Intíre Éireann, (xi) aon údarás poiblí atá freagrach as bonneagar náisiúnta nó réigiúnach fuinnimh, uisce, iarnróid nó teileachumarsáide a sholáthar, agus (xii) aon duine nó eagraíocht eile a mheasfaidh an tAire gur chóir fógra a thabhairt dó nó di, agus féadfaidh an tAire, de réir mar is cuí, dul i gcomhairle leo go léir nó le haon duine nó aon cheann díobh, (b) tar éis fógra a thabhairt do gach úinéir agus do gach áititheoir d’aon talamh agus d’aon sealbhóir ceadúnais cuardaigh nó ceadúnais taiscéalaíochta bhailí arna eisiúint go cuí faoi aon achtachán a bhaineann le haon talamh, tar éis ainmniú arna dhéanamh faoin Rialachán seo a leasú nó a chúlghairm go hiomlán nó go páirteach, is talamh a dhéanfar é a chur ar áireamh as an nua i limistéar caomhantais speisialta ainmnithe nó a eisiamh as an nua ó limistéar caomhantais speisialta ainmnithe, agus áireofar san fhógra sin arna eisiúint ag an Aire faoin mír seo, i ndáil le gach láithreán— (i) ráiteas ar na forais chun an leasú nó an chúlghairm a dhéanamh agus go sonrach na forais ar a bhfuil sé beartaithe an talamh a ndéanfar difear dó a chur ar áireamh sna láithreáin nó a eisiamh ó na láithreáin, (ii) aon Fhógra den Ordachán ón Aire a bhaineann le gníomhaíochtaí ar gá toiliú ina leith faoi Rialacháin 28(1) nó 29(1) a bhainfidh leis na tailte a bheidh le cur ar áireamh as an nua sa láithreán sin, agus (iii) mionsonraí i dtaobh na nósanna imeachta trína bhféadfaidh duine agóid a dhéanamh i ndáil leis an leasú nó leis an gcúlghairm, agus (c) tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis an bpobal i gcás go mbeartaítear ainmniú Láithreáin Eorpaigh a chúlghairm.

  (2) The Minister, having obtained the agreement of the Commission, may amend or revoke a designation made under this Regulation— (a) having notified— (i) the Minister for the Environment, Community and Local Government, (ii) the Minister for Agriculture, Fisheries and Food, (iii) the Minister for Communications, Energy and Natural Resources, (iv) the Minister for Transport, Tourism and Sport, (v) the Commissioners of Public Works in Ireland, (vi) Environmental Protection Agency, (vii) every planning authority within whose functional area the land specified in a site referred to in paragraph (1) or any part of that land is situated or which adjoins that land, (viii) An Bord Pleanála, (ix) National Roads Authority, (x) Inland Fisheries Ireland,(xi) any public authority with responsibility for the provision of national or regional infrastructure for energy, water, rail or telecommunications, and (xii) any other person or organisation that the Minister considers should be notified, and the Minister may, where appropriate, consult with all or any of them, (b) having notified every owner and occupier of any land and any holder of a valid prospecting licence or exploration licence duly issued under any enactment which relates to any land that, following the amendment or revocation in whole or in part of a designation made under this Regulation, would be newly either included in or excluded from a designated special area of conservation, and the said notification issued by the Minister under this paragraph shall include, in respect of each site— (i) a statement of the grounds for the amendment or revocation and specifically the grounds for the proposed inclusion or exclusion of the affected land from the sites, (ii) any Notice of the Ministerial Direction relating to activities requiring consent under Regulations 28(1) or 29(1) that will apply to the lands to be newly included in that site, and (iii) details of the procedures by which a person may object in respect of the amendment or revocation, and (c) having consulted with the public if it is proposed to revoke the designation of a European Site.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.