Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

regard

4,783 results in 961 documents

 1. #701744

  Ba cheart go mbeadh feidhm ag rialacha den sórt sin maidir le galair liostaithe nach bhfaightear go hiondúil san Aontas agus ar cheart bearta díothaithe a dhéanamh láithreach ina gcoinne gan teip a luaithe agus a aimsítear iad, faoi mar a rinneadh le fiabhras clasaiceach muc mar shampla, ba cheart go mbeadh feidhm acu maidir le galair liostaithe ar cheart a rialú san Ballstáit uile leis an aidhm go ndéanfaí iad a dhíothú ar fud an Aontais, lena bhféadfadh go n-áireofaí cineálacha galar amhail brúsallóis, ba cheart go mbeadh feidhm acu maidir le galair liostaithe atá ábhartha do roinnt Ballstát agus a bhfuil gá le bearta chun iad a chosc ó scaipeadh go dtí áiteanna san Aontas atá saor ón ngalar liostaithe sin go hoifigiúil nó ina bhfuil cláir dhíothaithe don ghalar liostaithe sin, lena bhféadfadh go n-áireofaí cineálacha galar amhail rineatraicéíteas tógálach buaibheach, ba cheart go mbeadh feidhm acu maidir le galair liostaithe a bhfuil gá le bearta chun iad a chosc ó scaipeadh de bharr gur thángadar isteach san Aontas nó de bharr gluaiseachtaí idir na Ballstáit lena bhféadfadh go n-áireofaí cineálacha galar amhail ainéime thógálach eachaí, agus ba cheart go mbeadh feidhm acu maidir le galair liostaithe ar gá faireadh orthu laistigh den Aontas, lena bhféadfadh go n-áireofaí cineálacha galar amhail antrasc.

  Such rules should apply as regards listed diseases that do normally not occur in the Union and for which immediate eradication measures need imperatively to be taken as soon as they are detected, such as classical swine fever, as regards listed diseases that need to be controlled in all Member States with the goal of eradicating them throughout the Union, which could include diseases such as brucellosis, as regards listed diseases which are of relevance to some Member States and for which measures are needed to prevent them from spreading to parts of the Union that are officially free of, or that have eradication programmes for that, listed disease, which could include diseases such as infectious bovine rhinotracheitis, as regards listed diseases for which measures are needed to prevent them from spreading on account of their entry into the Union or movements between Member States, which could include diseases such as equine infectious anaemia, and as regards listed diseases for which there is a need for surveillance within the Union, which could include diseases such as anthrax.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 2. #1686060

  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú le haghaidh chur chun feidhme an Rialacháin seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún maidir leis na nithe seo a leanas: an céatadán íosta de na rialuithe oifigiúla is gá a dhéanamh gan fógra a thabhairt roimh ré agus an céatadán íosta de rialuithe breise chomh maith leis an líon íosta de shamplaí is gá a ghlacadh agus d’oibreoirí a bheidh le rialú laistigh de ghrúpa oibreoirí; na taifid chun comhlíonadh a thaispeáint, na dearbhuithe is gá a dhéanamh agus na teachtaireachtaí eile is gá le haghaidh rialuithe oifigiúla, chomh maith leis na bearta praiticiúla ábhartha chun comhlíonadh a chinntiú; socruithe aonfhoirmeacha le haghaidh na gcásanna ina mbeidh bearta le glacadh ag na húdaráis inniúla maidir le hamhras faoi neamhchomhlíonadh nó maidir le neamhchomhlíonadh a shuitear; an fhaisnéis a bheidh le cur ar fáil i gcás ina bhfuil amhras faoi neamhchomhlíonadh nó i gcás ina suitear neamhchomhlíonadh, -faighteoirí na faisnéise sin agus na nósanna imeachta lena gcuirfear an fhaisnéis sin ar fáil, lena n-áirítear feidhmiúlachtaí an chórais ríomhaireachta.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission as regards the minimum percentage of all official controls to be carried out without prior notice and the minimum percentage of additional controls, as well as the minimum number of samples to be taken and of operators to be controlled within a group of operators, as regards the records for demonstrating compliance, as regards the declarations and other communications that are necessary for official controls, as regards the relevant practical measures for ensuring compliance, as regards uniform arrangements for the cases where competent authorities are to take measures in relation to suspected or established non-compliance, as regards the information to be provided in the case of suspected or established non-compliance, as regards the recipients of such information, and as regards the procedures for the provision of such information, including the functionalities of the computer system used.

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 3. #1686061

  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú le haghaidh chur chun feidhme an Rialacháin seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún maidir leis na nithe seo a leanas: an méid a bheidh sna deimhnithe cigireachta a eisíonn tríú tíortha, an nós imeachta atá le leanúint chun iad a eisiúint agus a fhíorú agus na modhanna teicniúla trína n-eiseofar deimhnithe den sórt sin; na húdaráis rialaithe agus na comhlachtaí rialaithe atá inniúil chun rialuithe a dhéanamh agus deimhniú orgánach a eisiúint i dtríú tíortha a aithint, nó an t-aitheantas sin a aistarraingt, agus liosta de na húdaráis rialaithe agus comhlachtaí rialaithe sin a bhunú; rialacha chun feidhmiú na mbeart a bhaineann le cásanna ina bhfuil amhras faoi neamhchomhlíonadh nó le cásanna neamhchomhlíonta, go háirithe iad siúd a dhéanfadh difear do shláine na dtáirgí allmhairithe ar táirgí orgánacha iad nó ar táirgí iad atá á dtiontú; liosta a bhunú de thríú tíortha a aithnítear faoi Airteagal 33(2) de Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 agus an liosta sin a leasú; rialacha chun a áirithiú go gcuirfear bearta i bhfeidhm i gcásanna ina bhfuil amhras faoi neamhchomhlíonadh, nó i gcásanna neamhchomhlíonta, go háirithe na cásanna sin a dhéanfadh difear do shláine na dtáirgí a allmhairítear óna tíortha sin, ar táirgí orgánacha iad nó ar táirgí iad atá á dtiontú.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission as regards the content of certificates of inspection issued by third countries, as regards the procedure to be followed for the issuance and verification of such certificates, as regards the technical means by which such certificates are issued, as regards the recognition of control authorities and control bodies competent to carry out controls and to issue organic certificate in third countries, as well as the withdrawal of such recognition, as regards the establishment of the list of those control authorities and control bodies, as regards rules to ensure the application of measures in relation to cases of suspected or established non-compliance, in particular those cases that affect the integrity of imported organic or in-conversion products, as regards the establishment of a list of third countries recognised under Article 33(2) of Regulation (EC) No 834/2007 and the amendment of that list, and as regards rules to ensure the application of measures in relation to cases of suspected or established non-compliance, in particular those cases that affect the integrity of organic or in-conversion products imported from those countries.

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 4. #1686055

  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú le haghaidh chur chun feidhme an Rialacháin seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún maidir leis na nithe seo a leanas: na doiciméid a bheidh le soláthar d’fhonn tréimhse roimhe sin a shainaithint mar pháirt den tréimhse tiontaithe; an íostréimhse le haghaidh ainmhithe diúil a bheathú le bainne máthartha agus rialacha teicniúla áirithe maidir le tithíocht beostoic agus cleachtais feirmeoireachta; rialacha mionsonraithe de réir speicis nó grúpa speiceas algaí agus ainmhithe dobharshaothraithe, i ndáil leis an dlús stocála agus leis na saintréithe sonracha do chórais táirgthe agus do chórais choimeádta; na teicnící atá údaraithe i bpróiseáil na dtáirgí bia nó beatha; táirgí agus substaintí a údarú ar féidir iad a úsáid i dtáirgeadh orgánach go ginearálta agus i dtáirgeadh bia phróiseáilte orgánaigh go háirithe, nó aistarraingt an údaraithe sin; na nósanna imeachta atá le leanúint maidir le húdarú agus liostaí na dtáirgí agus na substaintí den sórt sin agus, más iomchuí, tuairisc orthu, ceanglais maidir lena gcomhdhéanamh agus coinníollacha a n-úsáide.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission as regards the documents that are to be supplied for the purpose of recognising a previous period as being part of the conversion period, as regards the minimum period for feeding of suckling animals with maternal milk and certain technical rules for livestock housing and husbandry practices, as regards detailed rules per species or per group of species of alga and aquaculture animal on the stocking density and on the specific characteristics for production systems and containment systems, as regards techniques authorised in the processing of food and feed products, as regards the authorisation of the products and substances that may be used in organic production in general, and in the production of processed organic food in particular, as well as the withdrawal of such authorisations, and as regards the procedures for the authorisation and the lists of such products and substances and, where appropriate, the description, compositional requirement and conditions for the use of such products.

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 5. #1800036

  pointe (18 (b); pointe (31), a mhéid a bhaineann le hAirteagal 72b(7) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;pointe (38) a mhéid a bhaineann le hAirteagal 78a(3) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013; pointe (57(b); pointe (60), a mhéid a bhaineann le hAirteagal 124(4) agus (5) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013; pointe (63), a mhéid a bhaineann le hAirteagal 132a(4) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013; pointe (67), a mhéid a bhaineann le hAirteagal 164(8) agus (9) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013); pointe (74), a mhéid a bhaineann le Airteagal 277(5) agus 279a(3) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013; pointe (89), a mhéid a bhaineann le hAirteagal 325(9) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013; pointe (90), a mhéid a bhaineann le hAirteagail 325u(5), 325w(8), 325ap(3), 325az(8) agus (9), 325bd(7), 325be(3), 325bf(9), 325bg(4), 325bh(3), 325bk(3), 325bp(12) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;pointe (93), a mhéid a bhaineann le hAirteagal 390(9) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

  point (18)(b); point (31), as regards Article 72b(7) of Regulation (EU) No 575/2013; point (38), as regards Article 78a(3) of Regulation (EU) No 575/2013; point (57)(b); point (60), as regards Article 124(4) and (5) of Regulation (EU) No 575/2013; point (63), as regards Article 132a(4) of Regulation (EU) No 575/2013; point (67), as regards Article 164(8) and (9) of Regulation (EU) No 575/2013); point (74), as regards Article 277(5) and 279a(3) of Regulation (EU) No 575/2013; point (89), as regards Article 325(9) of Regulation (EU) No 575/2013; point (90), as regards Articles 325u(5), 325w(8), 325ap(3), 325az(8) and (9), 325bd(7), 325be(3), 325bf(9), 325bg(4), 325bh(3), 325bk(3), 325bp(12) of Regulation (EU) No 575/2013; point (93), as regards Article 390(9) of Regulation (EU) No 575/2013;

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 6. #151397

  (2) Ní fhorléireofar mír (1) den Rialachán seo mar mhír a bhfuil feidhm aici maidir le-

  (2) Paragraph (1) of this Regulation shall not be construed as applying as regards

  Statutory Instruments: 1980

 7. #455779

  (a) maidir le haon bhonneagar peitriliam, a chinntiú, amhéid is indéanta le réasún—

  (a) as regards any petroleum infrastructure, ensuring, in so far as is reasonably practicable—

  PETROLEUM (EXPLORATION AND EXTRACTION) SAFETY ACT 2010

 8. #739707

  gníomhóidh siad go neamhchlaonta maidir le feidhmiú a gcúraimí mar lárionaid tagartha de chuid an Aontais Eorpaigh;

  act impartially as regards the exercise of their tasks as European Union reference centres;

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 9. #1686017

  Mura bhforáiltear dá mhalairt sa Rialachán seo, áfach, ba cheart feidhm a bheith ag rialacha, de bhreis orthu siúd a leagtar síos sa Rialachán sin, maidir le táirgeadh orgánach i ndáil le rialuithe agus gníomhaíochtaí oifigiúla a dhéanann údaráis inniúla agus, i gcás inarb iomchuí, gníomhaíochtaí a dhéanann údaráis rialaithe agus comhlachtaí rialaithe, gníomhaíochtaí a dhéanann oibreoirí agus grúpaí oibreoirí, tarmligean cúraimí áirithe a bhaineann le rialú oifigiúla nó cúraimí áirithe a bhaineann le gníomhaíochtaí oifigiúla eile, agus an mhaoirseacht a dhéantar orthu chomh maith agus i ndáil le gníomhaíochtaí i gcás amhrais faoi neamhchomhlíonadh nó i gcás ina mbunaítear neamhchomhlíonadh, lena n-áirítear toirmeasc táirgí orgánacha, nó táirgí atá á dtiontú, a chur ar an margadh, nuair a dhéanann an neamhchomhlíonadh a bhunaítear difear do shláine na dtáirgí sin.

  However, except as otherwise provided for in this Regulation, rules should apply to organic production in addition to those which are laid down in that Regulation as regards official controls and actions by competent authorities, and, where appropriate, by control authorities and control bodies, as regards actions to be taken by operators and groups of operators, as regards the delegation of certain official control tasks or certain tasks related to other official activities and their supervision, and as regards actions in cases of suspected or established non-compliance, including the prohibition against marketing products as organic or in-conversion products where the established non-compliance affects the integrity of those products.

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 10. #1686059

  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú le haghaidh chur chun feidhme an Rialacháin seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún maidir leis na nithe seo a leanas: na mionsonraí agus na sonraíochtaí maidir le formáid agus modhanna teicniúla faoina dtabharfaidh oibreoirí agus grúpaí oibreoirí fógra ar a ngníomhaíocht do na húdaráis inniúla, na socruithe maidir le foilsiú liostaí na n-oibreoirí sin agus na ngrúpaí oibreoirí sin agus nósanna imeachta agus na socruithe maidir le foilsiú na dtáillí a fhéadfar a bhailiú maidir leis na rialuithe; na mionsonraí agus sonraíochtaí maidir le foirm an deimhnithe le haghaidh oibreoirí agus le haghaidh grúpaí oibreoirí agus an modh teicniúil trína eiseofar é; comhdhéanamh agus méid grúpa oibreoirí, na doiciméid ábhartha agus na córais ábhartha le haghaidh taifid a choinneáil, an córas le haghaidh inrianaitheacht inmheánach agus liosta na n-oibreoirí, chomh maith leis an malartú faisnéise idir grúpaí oibreoirí agus údaráis inniúla, údaráis rialaithe nó comhlachtaí rialaithe agus an malartú faisinéise idir na Ballstáit agus an Coimisiún.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission as regards the details and specifications regarding the format and technical means by which operators and groups of operators are to notify their activities to the competent authorities, as regards the arrangements for the publication of the lists of such operators and groups of operators, as regards the procedures and the arrangements for the publication of the fees that may be collected in relation to the controls, as regards details and specifications regarding the form of the certificate for operators and groups of operators and the technical means by which it is issued, as regards the composition and dimensions of groups of operators, as regards the relevant documents and record-keeping systems, as regards the system for internal traceability and the list of operators, and as regards the exchange of information between groups of operators and competent authorities, control authorities or control bodies and the exchange of information between the Member States and the Commission.

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 11. #1767325

  tá amhras réasúnach ann i dtaobh a iontaofa atá na ráitis arna ndéanamh maidir le….

  there are reasonable doubts as to the reliability of the statements made as regards….

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code)

 12. #1780515

  i gcás inarb infheidhme, iarmhairtí foriomlána maidir leis an bhfostaíocht, amhail an dífhostú, socruithe i dtaobh obair ghearr-ama, nó a mhacasamhail;

  where applicable, overall consequences as regards employment such as dismissals, short-time working arrangements or similar;

  Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of procedures concerning restructuring, insolvency and discharge of debt, and amending Directive (EU) 2017/1132 (Directive on restructuring and insolvency) (Text with EEA relevance.)

 13. #1709320

  Ba cheart a chur san áireamh sna bearta slándála na gnéithe ábhartha ar fad, ar a laghad, den mhéid seo a leanas: maidir le slándáil líonraí agus saoráidí: slándáil fhisiceach agus chomhshaoil, slándáil soláthairtí, rialú rochtana ar líonraí agus sláine líonraí; maidir le láimhseáil teagmhas slándála: nósanna imeachta maidir le láimhseáil, cumas braite teagmhas slándála, tuairisciú agus cumarsáid teagmhas slándála; maidir le bainistiú leanúnachais gnó: straitéis leanúnachais seirbhíse agus pleananna teagmhais, cumais athshlánaithe ó thubaiste; maidir le faireachán, iniúchóireacht agus tástáil: beartais faireacháin agus logála, pleananna teagmhais a fheidhmiú, tástáil líonra agus seirbhíse, measúnuithe slándála agus faireachán ar chomhlíonadh; agus comhlíonadh caighdeán idirnáisiúnta.

  Security measures should take into account, as a minimum, all the relevant aspects of the following elements: as regards security of networks and facilities: physical and environmental security, security of supply, access control to networks and integrity of networks; as regards handling of security incidents: handling procedures, security incident detection capability, security incident reporting and communication; as regards business continuity management: service continuity strategy and contingency plans, disaster recovery capabilities; as regards monitoring, auditing and testing: monitoring and logging policies, exercise contingency plans, network and service testing, security assessments and compliance monitoring; and compliance with international standards.

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 14. #173774

  ar choinníoll, má bhíonn cúiseanna atruacha ann chun déanamh amhlaidh, go bhféadfaidh an tAire, le comhaontú Aire na Seirbhíse Poiblí, maidir le duine ar leanbh den sórt sin a bheadh ann murach an fhomhír seo, a ordú, d'ainneoin na fomhíre seo, go measfar an duine, le héifeacht ó cibé dáta a shonrófar san ordachán, a bheith ina leanbh den sórt sin, agus i gcás a dtabharfaidh an tAire ordachán faoin bhfomhír seo, ansin forléireofar an tOrdú seo agus beidh éifeacht leis maidir leis an duine lena mbaineann an t-ordachán de réir an ordacháin fad a bheidh an t-ordachán i bhfeidhm.

  provided that if there are compassionate grounds for so doing, the Minister, with the agreement of the Minister for the Public Service, may as regards a person who apart from this subparagraph would be such a child direct that notwithstanding this subparagraph the person shall, with effect from such date as is specified in the direction, be regarded as being such a child, and in case the Minister gives a direction under this subparagraph, then for so long as the direction is in force this Order shall, as regards the person to whom the direction relates, be construed and have effect in accordance with the direction.

  Statutory Instruments: 1981

 15. #511169

  ciallaíonn "dáileacht faoi bharr" dáileacht talmhaíochta, mar atá sainmhínithe i bpointe (1) den dara mír d’Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 1122/2009 ón gCoimisiún an 30 Samhain 2009 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle maidir le tras-chomhlíonadh, le modhnú agus leis an gcóras comhtháite riaracháin agus rialaithe, faoi na scéimeanna tacaíochta dírí d’fheirmeoirí dá bhforáiltear sa Rialachán sin, mar aon le Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a chur chun feidhme maidir leis an tras-chomhlíonadh faoin scéim tacaíochta a fhoráiltear d’earnáil an fhíona [7], a bhfuil ceann de na barra buana dá dtagraítear in Airteagal 1(1) den Rialachán seo curtha inti;

  "parcel planted" means an agricultural parcel, as defined in point (1) of the second paragraph of Article 2 of Commission Regulation (EC) No 1122/2009 of 30 November 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system, under the direct support schemes for farmers provided for that Regulation, as well as for the implementation of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards cross-compliance under the support scheme provided for the wine sector [7], planted with one of the permanent crops referred to in Article 1(1) of this Regulation;

  Regulation (EU) No 1337/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 concerning European statistics on permanent crops and repealing Council Regulation (EEC) No 357/79 and Directive 2001/109/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

 16. #779542

  (a) painéal (dá ngairmfar an “painéal generálta” ina dhiaidh seo anso) a bheidh có-dhéanta de dháréag a ainmneoidh an Seanascal ar chomhairle na hArd-Chomhairle, comhairle a tabharfar, maidir le triúr díobh, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire agus i dtreo gur triúr iad san a bheidh ionadathach do leasanna tráchtála agus tionnscail agus, maidir le beirt eile dhíobh, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire agus i dtreo gur beirt iad san a bheidh ionadathach do leasanna lucht oibre agus, maidir le beirt eile dhíobh, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire agus i dtreo gur beirt iad san a bheidh ionadathach do leasanna paisnéirí ar bhóithre iarainn agus, maidir le ceathrar eile dhíobh, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Tailte agus Talmhaíochta agus i dtreo gur ceathrar iad san a bheidh ionadathach do leasanna talmhaíochta agus, maidir le héinne amháin eile dhíobh, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Iascaigh agus i dtreo gur duine é sin a bheidh ionadathach do leasanna iascaigh;

  ( a ) a panel (hereinafter referred to as the "general panel") consisting of twelve persons nominated by the Governor-General on the advice of the Executive Council, such advice being given as regards three such persons after consultation with the Minister and with a view to such three persons being representative of commercial and industrial interests, and as regards two other such persons after consultation with the Minister and with a view to such two persons being representatives of the interests of labour, and as regards two other such persons after consultation with the Minister and with a view to such two persons being representative of the interests of passengers upon railways, and as regards four other such persons after consultation with the Minister for Lands and Agriculture and with a view to such four persons being representative of agricultural interests, and as regards one other such person after consultation with the Minister for Fisheries and with a view to such person being representative of fishery interests;

  Number 29 of 1924: RAILWAYS ACT, 1924

 17. #1150426

  —(1) An dlínse a dhílsítear don Chúirt Chuarda, do Chúirt Aimiréalachta Áitiúil Chorcaí agus do Chúirt Féimheachta Áitiúil Chorcaí faoi seach nó is inoibrithe ag na Cúirteanna sin faoi seach de bhua an Achta seo déanfar, chomh fada agus a bhaineann le pléadáil, cleachtas agus nós imeachta i gcoitinne, lena n-áirítear dliteanas i leith costas, í a oibriú ar an modh a fhoráiltear le rialacha cúirte, agus más rud é, maidir le dlínse Chúirt Aimiréalachta Áitiúil Chorcaí agus Cúirt Féimheachta Áitiúil Chorcaí, nach mbeidh aon fhoráil sna rialacha sin agus fad nach mbeidh aon riail ann ina taobh, oibreofar í chomh dlúth agus is féidir é leis an modh ina bhféadfadh Reacordaire Chorcaí tráth í a oibriú.

  —(1) The jurisdiction which is by virtue of this Act vested in exercisable by the Circuit Court, the Cork Local Admiralty Court and the Cork Local Bankruptcy Court respectively shall be exercised far as regards pleading, practice and procedure generally, including liability to costs, in the manner provided by rules of court, and where, as regards the jurisdiction of the Cork Local Admiralty court and the Cork Local Bankruptcy Court, there is no provision such rules and so long as there is no rule in reference thereto, shall be exercised as nearly as possible in the same manner as it might have been exercised by the former Recorder of Cork.

  Number 39 of 1961: COURTS (SUPPLEMENTAL PROVISIONS) ACT, 1961

 18. #1209206

  —(1) I gcás gach duine de bheirt nó níos mó a bheith i dteideal aon scaire i dtalamh a áirítear in eastát duine éagtha, cibé acu is scaireanna comhionanna nó neamhionanna na scaireanna sin, agus go rachaidh aon duine nó gach duine díobh i seilbh na talún, ansin, d'ainneoin aon rialach dlí contrártha dó sin, measfar, chun críocha Reacht na dTréimhsí, 1957 , na daoine a rachaidh i seilbh (amhail eatarthu féin agus idir iad féin agus na daoine (más ann) nach rachaidh i seilbh) a dhul i seilbh agus d'fháil teidil ó sheilbh mar nascthionóntaí (agus ní mar thionóntaí i gcoiteannas dóibh) maidir lena scaireanna féin faoi seach agus freisin maidir le scaireanna faoi seach na ndaoine (más ann) nach rachaidh i seilbh.

  —(1) Where each of two or more persons is entitled to any share in land comprised in the estate of a deceased person, whether such shares are equal or unequal, and any or all of them enter into possession of the land, then, notwithstanding any rule of law to the contrary, those who enter shall (as between themselves and as between themselves and those (if any) who do not enter) be deemed, for the purposes of the Statute of Limitations, 1957 , to have entered and to acquire title by possession as joint tenants (and not as tenants in common) as regards their own respective shares and also as regards the respective shares of those (if any) who do not enter.

  Number 27 of 1965: SUCCESSION ACT, 1965

 19. #1310800

  (9) Más oiriúnach le húdarás pleanála é féadfaidh siad, maidir le cead áirithe, le hordú, an tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo a shíneadh, nó a shíneadh tuilleadh, ó am go ham, cibé tréimhse bhreise a mheasfaidh an t-údarás is iomchuí agus i gcás a ndéanfaidh údarás pleanála ordú den sórt sin, déanfar an tagairt san fho-alt sin (1) don tréimhse chúig bliana a fhorléiriú, maidir leis an gcead lena mbaineann an t-ordú, mar thagairt don tréimhse sin arna síneadh amhlaidh nó arna síneadh agus arna síneadh tuilleadh amhlaidh, de réir mar is iomchuí.

  (9) A planning authority, if they think fit, may as regards a particular permission by order extend or, from time to time, further extend the period referred to in subsection (1) of this section by such additional period as the authority consider appropriate and in case a planning authority make such an order, the reference in the said subsection (1) to the period of five years shall, as regards the permission to which the order relates, be construed as a reference to that period as so extended or as so extended and further extended, as may be appropriate.

  Number 20 of 1976: LOCAL GOVERNMENT (PLANNING AND DEVELOPMENT) ACT, 1976

 20. #1317854

  (c) nach mbeidh éifeacht, i cibé áiteanna nó limistéir a shonrófar sna rialacháin agus in aghaidh cibé tréimhse nó tréimhsí a shonrófar amhlaidh, ag fo-alt (4) den alt seo, agus, de réir mar a shonrófar amhlaidh, go mbeidh sé gan éifeacht go ginearálta nó i gcás cibé speiceas éin fhiáin a shonrófar amhlaidh,

  ( c ) in such places or areas as are specified in the regulations and as regards such period or periods as are so specified, subsection (4) of this section shall not have effect, either, as may be so specified, generally or as regards such species of wild bird as are so specified,

  Number 39 of 1976: WILDLIFE ACT, 1976

 21. #1317938

  (c) nach mbeidh éifeacht, i cibé áiteanna nó limistéir a shonrófar sna rialacháin agus in aghaidh cibé tréimhse nó tréimhsí a shonrófar amhlaidh, ag fho-alt (5) den alt seo, de réir mar a shonrófar amhlaidh, go ginearálta nó i gcás cibé speiceas ainmhí a shonrófar amhlaidh,

  ( c ) in such places or areas as are specified in the regulations and as regards such period or periods as are so specified, subsection (5) of this section shall not have effect either, as may be so specified, generally or as regards such species of animal as are so specified.

  Number 39 of 1976: WILDLIFE ACT, 1976

 22. #1413916

  —(1) Maidir le tréimhse marthana an Bhoird tar éis an 31ú lá de Mhárta, 1984, forléireofar alt 14 (1) den Phríomh-Acht mar ní a cheanglaíonn ar an mBord cuntas críochnaitheach a ullmhú, a luaithe is féidir tar éis an tAcht seo a rith, ina dtaispeánfar, maidir leis an tréimhse sin, gach íocaíocht, eisíocaíocht, infheistíocht, díolachán agus déileáil eile dá dtagraítear san alt sin 14 (1).

  —(1) As regards the period of the Board's existence subsequent to the 31st day of March, 1984, section 14 (1) of the Principal Act shall be construed as requiring the Board to prepare, as soon as may be after the passing of this Act, a final account showing, as regards such period, all payments, disbursements, investments, sales and other dealings referred to in the said section 14 (1).

  Number 12 of 1984: EXPORTED LIVE STOCK (INSURANCE) ACT, 1984

 23. #1456747

  (3) I gcás go ndéanfaidh cúirt i Stát Conarthach seachas an Stát ordú cothabhála infhorghníomhaithe a athrú agus go mbeidh ordú forghníomhaithe déanta maidir leis an ordú cothabhála infhorghníomhaithe ina iomláine, nó maidir le cuid de, arna athrú amhlaidh nó, maidir leis an ordú ina iomláine, nó maidir le cuid de, lena ndéantar an t-athrú, de réir mar a bheidh, ní bheidh an t-ordú cothabhála infhorghníomhaithe, ón dáta a mbeidh éifeacht leis an athrú, infhorghníomhaithe sa Stát ach amháin de réir mar a bheidh sé arna athrú amhlaidh.

  (3) Where an enforceable maintenance order is varied by a court in a Contracting State other than the State and an enforcement order has been made as regards the whole or part of the enforceable maintenance order as so varied or as regards the whole or part of the order effecting the variation, as the case may be, the enforceable maintenance order shall, from the date on which the variation takes effect, be enforceable in the State only as so varied.

  Number 3 of 1988: JURISDICTION OF COURTS AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS (EUROPEAN COMMUNITIES) ACT, 1988

 24. #1686056

  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú le haghaidh chur chun feidhme an Rialacháin seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún maidir leis na nithe seo a leanas: mionsonraí teicniúla a bhaineann le bunú agus le coinneáil na mbunachar sonraí chun an t-ábhar atá ar fáil a liostú, bíodh sé gur ábhar orgánach é nó gur ábhar atáirgthe plandaí atá á dtiontú é, a fuarthas trí mhodh an táirgthe orgánaigh, i dtaca leis na sonraí teicniúla d’fhonn na córais chun an dáta a chur ar fáil i dtaca le beatha ábhar orgánach atáirgthe plandaí nó ábhar atáirgthe plandaí atá á dtiontú nó ainmhithe orgánacha nó éisc óga dobharshaothraithe orgánacha, mar aon le sonraíochtaí do bhailiú na sonraí chun na críche sin a bhunú agus a choinneáil; na socruithe le haghaidh rannpháirtíocht na n-oibreoirí sna córais sin; na mionsonraí a bhaineann leis an bhfaisnéis a bheidh le cur ar fáil ag an mBallstát i dtaca le maoluithe ar úsáid ábhair orgánacha atáirgthe plandaí, na n-ainmhithe orgánacha agus an bheatha orgánaigh agus i dtaca le hinfhaighteacht táirgí orgánacha áirithe ar an margadh.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission as regards the technical details for establishing and maintaining the databases that list the available organic or in-conversion plant reproductive material obtained by the organic production method, as regards the technical details for establishing and maintaining the systems for making available data on organic or in-conversion plant reproductive material or organic animals or organic aquaculture juveniles and the specifications for the collection of data for that purpose, as regards the arrangements for operators’ participation in those systems, and as regards details concerning the information to be provided by Member State as regards derogations from the use of organic plant reproductive material, organic animals and organic feed and as regards the availability on the market of certain organic products.

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 25. #1829285

  lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 a mhéid a bhaineann leis an smacht airgeadais amhail ón mbliain airgeadais 2021 agus Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 a mhéid a bhaineann leis an tsolúbthacht idir colúin i ndáil leis an mbliain féilire 2020

  amending Regulation (EU) No 1306/2013 as regards financial discipline as from financial year 2021 and Regulation (EU) No 1307/2013 as regards flexibility between pillars in respect of calendar year 2020

  Regulation (EU) 2020/127 of the European Parliament and of the Council of 29 January 2020 amending Regulation (EU) No 1306/2013 as regards financial discipline as from financial year 2021 and Regulation (EU) No 1307/2013 as regards flexibility between pillars in respect of calendar year 2020

 26. #1848836

  aithint údarás rialaithe agus comhlachtaí rialaithe atá inniúil chun rialuithe a dhéanamh i dtríú tíortha nó aistarraingt an aitheantais sin agus an liosta de na húdaráis rialaithe agus na comhlachtaí rialaithe sin a bhunú chomh maith le rialacha a bhunú chun a áirithiú go gcuirtear bearta i bhfeidhm i gcás neamhchomhlíonadh, nó i gcás amhras a bheith ann i dtaobh neamhchomhlíonadh, ar neamhchomhlíonadh é a dhéanann difear do shláine táirgí orgánacha allmhairithe; bunú liosta de thríú tíortha atá aitheanta faoi Airteagal 33(2) de Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 agus aon leasuithe ar an liosta sin mar aon le rialacha chun a áirithiú go gcuirtear bearta i bhfeidhm maidir le cásanna neamhchomhlíonadh, nó i gcás amhras a bheith ann i dtaobh neamhchomhlíonadh, ar neamhchomhlíonadh é a dhéanann difear do shláine táirgí orgánacha a allmhairítear ó na tíortha sin; an córas atá le húsáid chun an fhaisnéis is gá a tharchur chun an Rialachán seo a chur chun feidhme agus faireachán a dhéanamh air; agus bunú an liosta d'údaráis rialaithe agus comhlachtaí rialaithe atá aitheanta faoi Airteagal 33(3) de Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 agus aon leasuithe ar an liosta sin.

  as regards the recognition or withdrawal of the recognition of control authorities and control bodies which are competent to carry out controls in third countries and the establishment of the list of those control authorities and control bodies and rules to ensure the application of measures in relation to cases of non-compliance, or suspicion thereof, affecting the integrity of imported organic products, as regards the establishment of a list of third countries recognised under Article 33(2) of Regulation (EC) No 834/2007 and the amendment of that list as well as rules to ensure the application of measures in relation to cases of non-compliance, or suspicion thereof, affecting the integrity of organic products imported from those countries, as regards the system to be used to transmit the information necessary for the implementation and monitoring of this Regulation, and as regards the establishment of the list of control authorities and control bodies recognised under Article 33(3) of Regulation (EC) No 834/2007 and the amendment of that list.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on organic production and labelling of organic products, amending Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official controls Regulation] and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 27. #284999

  3. I gcás ina mbeidh cealla daonna nó fíocháin dhaonna i dtáirge íocshláinte ardteiripe, áiritheoidh sealbhóir an údaraithe margaíochta, mar aon leis an ospidéal, leis an institiúid nó leis an gcleachtas príobháideach ina mbeidh an táirge á úsáid, go mbeidh na córais inrianaitheachta arna mbunú i gcomhréir le mír 1 agus le mír 2 den Airteagal seo comhlántach agus ag luí leis na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 8 agus in Airteagal 14 de Threoir 2004/23/CE a mhéid a bhaineann le cealla daonna agus fíocháin dhaonna seachas fuilchealla daonna, agus le hAirteagal 14 agus le hAirteagal 24 de Threoir 2002/98/CE a mhéid a bhaineann le fuilchealla daonna.

  3. Where an advanced therapy medicinal product contains human cells or tissues, the marketing authorisation holder, as well as the hospital, institution or private practice where the product is used, shall ensure that the traceability systems established in accordance with paragraphs 1 and 2 of this Article are complementary to, and compatible with, the requirements laid down in Articles 8 and 14 of Directive 2004/23/EC as regards human cells and tissues other than blood cells, and Articles 14 and 24 of Directive 2002/98/EC as regards human blood cells.

  Regulation (EC) No 1394/2007 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on advanced therapy medicinal products and amending Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004

 28. #652965

  na mionrialacha chun neamhchomhlíonadh a shainiú mar mhion-neamhchomhlíonadh, lena n-áirítear tairseach chainníochtúil a shocú a léirítear mar luach ainmniúil nó mar chéatadán den mhéid incháilithe de chúnamh nó de thacaíocht, nach mbeidh, áfach, níos lú ná 1 %; maidir le tacaíocht don fhorbairt tuaithe, ní bheidh an tairseach sin níos lú ná 3 %;

  the detailed rules for identifying a non-compliance as minor, including the setting of a quantitative threshold expressed as a nominal value or a percentage of the eligible amount of aid or support, which as regards rural development support shall not be less than 3 % and which as regards all other aid or support shall not be less than 1 %;

  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008

 29. #654793

  Rialachán (CE) Uimh. 1122/2009 ón gCoimisiún an 30 Samhain 2009 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle maidir le tras-chomlíonadh, le modhnú agus leis an gcóras comhtháite riaracháin agus rialaithe, faoi na scéimeanna tacaíochta dírí d'fheirmeoirí dá bhforáiltear sa Rialachán sin, mar aon le Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a chur chun feidhme maidir leis an tras-chomhlíonadh faoin scéim tacaíochta a fhoráiltear d'earnáil an fhíona (IO L 316, 2. 12.2009, lch. 65).

  Commission Regulation (EC) No 1122/2009 of 30 November 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system, under the direct support schemes for farmers provided for that Regulation, as well as for the implementation of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards cross-compliance under the support scheme provided for the wine sector (OJ L 316, 2.12.2009, p. 65).

  Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009

 30. #806274

  (2) Má dintar ag lucht aon trádála no ceárdais no thar a gceann a chur os cóir an Aire go bhfuil sé oiriúnach chun leasa na trádála no an cheárdais éinní dá n-éilítear leis an alt so i dtaobh marcála do leigint ar lár no d'atharú maidir le haon tsaghas no sórt áirithe earraí, féadfidh an tAire más oiriúnach leis é, tré rialacha generálta do dhéanamh fén Acht so, na nithe sin do leigint ar lár no d'atharú, maidir le haon tsaghas no sórt earraí mar sin, chó mór agus fé réir pé coiníollacha is oiriúnach leis.

  (2) Where a representation is made to the Minister by or on behalf of any trade or Industry that in the interests of the trade or industry it is expedient to dispense with or modify as regards any class or description of articles any of the requirements of this section as to marking, the Minister may if he thinks fit, by general rules made under this Act dispense with or modify such requirements as regards any such class or description of articles to such extent and subject to such conditions as he thinks fit.

  Number 16 of 1927: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY (PROTECTION) ACT, 1927

 31. #1183785

  (9) I gcás nach dtiocfaidh an scéim, an conradh nó an tairiscint chun bheith ina cheangal ar dhuine nó nach n-aontóidh sé nó nach nglacfaidh sé leis an gcéanna ach amháin i leith cuid de na scaireanna a shealbhaíonn sé, áireofar é mar scairshealbhóir aontach maidir leis an gcuid sin dá shealúchas agus mar scairshealbhóir easaontach maidir leis an gcuid eile dá shealúchas.

  (9) Where the scheme, contract or offer becomes binding on or is approved or accepted by a person in respect of a part only of the shares held by him, he shall be treated as an assenting shareholder as regards that part of his holding and as a dissenting shareholder as regards the remainder of his holding.

  Number 33 of 1963: COMPANIES ACT, 1963

 32. #1236815

  (ii) beidh ina theannta cibé ráitis i scríbhinn maidir le haon chineál costais ar faoina threoir a éilítear an asbhaint, lena n-áirítear ráitis ó dhaoine ar tugadh íocaíochtaí dóibh, a ndéarfaidh an fhoirm fhorordaithe gur gá iad maidir le costais den chineál sin.

  (ii) shall be accompanied by such statements in writing as regards any class of expenses by reference to which the deduction is claimed, including statements by persons to whom payments were made, as may be indicated by the prescribed form as being required as regards expenses of that class.

  Number 17 of 1967: FINANCE ACT, 1967

 33. #1392106

  (b) beidh feidhm ag fo-alt (4) den alt sin 47 maidir le réamheolaire gnóthaire a eisiúint amhail mar atá feidhm aige maidir le réamheolaire cuideachta a eisiúint agus chun críocha na míre seo déanfar an tagairt san fho-alt sin (4) don chuideachta a fhorléiriú mar thagairt don ghnóthaire.

  ( b ) subsection (4) of he said section 47 shall apply as regards the issue of a prospectus of an undertaker as it applies as regards the issue of a prospectus of a company and for the purposes of this paragraph the reference in the said subsection (4) to the company shall be construed as a reference to the undertaker.

  Number 16 of 1982: GAS REGULATION ACT, 1982

 34. #1409947

  (d) déanfar na hiarrthóirí ionaid a ainmneofar amhlaidh maidir le toghlach faoi leith a ainmniú trí ainm gach duine díobh a thaifeadadh ar liosta (dá ngairtear an “liosta iarrthóirí ionaid” in áiteanna eile san Acht seo) agus le linn iarrthóirí ionaid a ainmniú maidir le toghlach faoi leith déanfaidh an páirtí polaitíochta cláraithe nó, de réir mar is iomchuí, an t-iarrthóir neamh-pháirtí lena mbaineann, liosta amháin den sórt sin a úsáid, faoi réir alt 5 (4) (a) den Acht seo.

  ( d ) the replacement candidates so nominated as regards a particular constituency shall be nominated by each of their name's being entered on a list (elsewhere in this Act referred to as the "replacement candidates' list") and in nominating replacement candidates as regards a particular constituency, the registered political party or, as may be appropriate, the non-party candidate concerned, shall, subject to section 5 (4) (a) of this Act, use a single such list.

  Number 6 of 1984: EUROPEAN ASSEMBLY ELECTIONS ACT, 1984

 35. #1409977

  á rá gur léigh sé na nótaí agus, maidir leis na hiarrthóirí ionaid a bheidh ainmnithe trí thaifead ar an liosta sin, go gcreideann sé go bhfuil gach duine díobh inainmnithe faoin Acht seo mar iarrthóir ionaid agus nach bhfuil aon duine díobh ainmnithe go bailí mar iarrthóir ionaid maidir le haon toghlach eile.

  that he has read the notes and, as regards the replacement candidates nominated by entry on such list, he believes each of them to be eligible for nomination under this Act as a replacement candidate and none of them to stand validly nominated as a replacement candidate as regards any other constituency.

  Number 6 of 1984: EUROPEAN ASSEMBLY ELECTIONS ACT, 1984

 36. #1415349

  (b) Aon mhéid is iníoctha faoin alt seo i leith féich a luaitear i bhfo-alt (2) (a) (ii) den alt seo maidir le tréimhse ar leith, ní bheidh sé níos mó ná an difríocht idir méid aon sochair mhíchumais nó sochair dhíobhála is iníoctha faoi Acht 1981 leis an bhfostaí lena mbaineann maidir leis an tréimhse (mar aon, i gceachtar cás, le méid aon sochair phá-choibhneasa is iníoctha leis an bhfostaí sin faoi Acht 1981 maidir leis an tréimhse) agus méid a ghnáth-luach saothair seachtainiúil maidir leis an tréimhse.

  ( b ) An amount payable under this section in respect of a debt mentioned in subsection (2) (a) (ii) of this section as regards a particular period, shall not exceed the difference between the amount of any disability benefit or injury benefit payable under the Act of 1981 to the employee concerned as regards the period (together with, in either case, the amount of any pay-related benefit payable to such employee under the Act of 1981 as regards the period) and the amount of his normal weekly remuneration as regards the period.

  Number 21 of 1984: PROTECTION OF EMPLOYEES (EMPLOYERS' INSOLVENCY) ACT, 1984

 37. #1418871

  (1) I gcás an phlean forbartha don Chathair amhail mar a bhí sé díreach roimh thosach feidhme alt 10 den Acht seo, leanfaidh sé, sa mhéid go raibh, díreach roimh an tosach feidhme sin, éifeacht leis maidir leis na limistéir eisiata, den éifeacht sin a bheith leis, ar an tosach feidhme sin agus dá éis, go dtí go ndéanfaidh an Chomhairle Contae plean forbartha nua nó go ndéanfaidh an Chomhairle Contae, maidir leis na limistéir sin, athrú ar an bplean forbartha don Chontae.

  (1) The development plan for the City as it existed immediately before the commencement of section 10 of this Act, in so far as, immediately before such commencement, it had effect as regards the excluded areas shall, on and after such commencement, continue to have such effect pending the making of a new development plan by the County Council or the making by the County Council, as regards those areas, of a variation of the development plan for the County.

  Number 7 of 1985: LOCAL GOVERNMENT (REORGANISATION) ACT, 1985

 38. #1418873

  (2) I gcás an phlean forbartha don Chontae amhail mar a bhí sé díreach roimh thosach feidhme alt 10 den Acht seo, leanfaidh sé, sa mhéid go raibh, díreach roimh an tosach feidhme sin, éifeacht leis maidir leis na limistéir bhreise, den éifeacht sin a bheith leis, ar an tosach feidhme sin agus dá éis, go dtí go ndéanfaidh an Bardas plean forbartha nua nó go ndéanfaidh an Bardas, maidir leis na limistéir sin, athrú ar an bplean forbartha don Chathair.

  (2) The development plan for the County as it existed immediately before the commencement of section 10 of this Act, in so far as, immediately before such commencement, it had effect as regards the added areas shall, on and after such commencement, continue to have such effect pending the making of a new development plan by the Corporation or the making by the Corporation, as regards those areas, of a variation of the development plan for the City.

  Number 7 of 1985: LOCAL GOVERNMENT (REORGANISATION) ACT, 1985

 39. #1426969

  “(i) má bhíonn ordú faoi alt 9 (arna leasú le halt 10 den Acht Aeriompair, 1986 ), den Acht seo i bhfeidhm ag socrú na dtáillí, na rátaí nó na muirear eile, na dtéarmaí nó na gcoinníollacha a mhuirearófar, a dhéanfar, a fheidhmeofar nó a fhorchuirfear maidir le paisinéirí, lasta agus post a iompar ar an tseirbhís, go ndéanfar na táillí, na rátaí nó na muirir eile, na téarmaí nó na coinníollacha a socraíodh amhlaidh a mhuirearú, a dhéanamh, a fheidhmiú nó a fhorchur, de réir mar is iomchuí, maidir leis an tseirbhís, nó

  "(i) if an order under section 9 (as amended by section 10 of the Air Transport Act, 1986) of this Act fixing the fares, rates or other charges, terms or conditions to be charged, made, applied or imposed as regards the carriage of passengers, cargo and mail on the service is in force, the fares, rates or other charges, terms or conditions so fixed are charged, made, applied or imposed, as may be appropriate, as regards the service, or

  Number 4 of 1986: AIR TRANSPORT ACT, 1986

 40. #1656253

  Beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 80 de Rialachán (CE) Uimh. 1122/2009 ón gCoimisiún an 30 Samhain 2009 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle maidir le tras-chomhlíonadh, modhnú agus leis an gcóras comhtháite riaracháin agus rialaithe, faoi na scéimeanna tacaíochta dírí le haghaidh feirmeoirí dá bhforáiltear sa Rialachán sin, chomh maith le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle maidir le tras-chomhlíonadh faoin scéim tacaíochta a fhoráiltear d’earnáil an fhíona [11].

  Article 80 of Commission Regulation (EC) No 1122/2009 of 30 November 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system, under the direct support schemes for farmers provided for that Regulation, as well as for the implementation of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards cross-compliance under the support scheme provided for the wine sector [11] shall apply mutatis mutandis.

  Regulation (EU) No 228/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and repealing Council Regulation (EC) No 247/2006

 41. #1668191

  De mhaolú ar mhír 1 den Airteagal seo, ní bheidh sé d’oibleagáid ar Bhallstát, i gcás ina ndéanfar gach duine a dhíolmhú de bhun Airteagal 2(3), bearta a thabhairt i bhfeidhm, ach amháin na bearta sin a bheidh riachtanach chun a áirithiú go gcomhlíonfar Airteagal 10 maidir le haitheantas do theastais cháilíochta agus don leabhar taifid seirbhíse, le hAirteagal 38 maidir le haitheantas do theastais bhailí, chomh maith le hAirteagal 15.

  By way of derogation from paragraph 1 of this Article, a Member State in which all persons are exempted pursuant to Article 2(3) shall only be obliged to bring into force those measures which are necessary to ensure compliance with Article 10 as regards recognition of certificates of qualification and the service record book, with Article 38 as regards recognition of valid certificates, as well as with Article 15.

  Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directives 91/672/EEC and 96/50/EC (Text with EEA relevance)

 42. #1683214

  faoi réir na n-oibleagáidí céanna leis na gnóthais dá dtagraítear in Airteagal 1(1) i dtaca le hábhair a liostaítear sa chéad fhomhír de mhír 1 den Airteagal seo agus, más infheidhme, i ndáil leis na téarmaí agus coinníollacha fostaíochta a bheidh le ráthú d’oibrithe ar postú i gcomhréir le mír 1a den Airteagal seo, agus

  are subject, in the place in question or in the sector concerned, to the same obligations as undertakings as referred to in Article 1(1) as regards the matters listed in the first subparagraph of paragraph 1 of this Article and, where applicable, as regards the terms and conditions of employment to be guaranteed posted workers in accordance with paragraph 1a of this Article, and

  Directive (EU) 2018/957 of the European Parliament and of the Council of 28 June 2018 amending Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services (Text with EEA relevance)

 43. #1686057

  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú le haghaidh chur chun feidhme an Rialacháin seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún maidir leis na nithe seo a leanas: na bearta a bheidh le glacadh agus le hathbhreithniú ag oibreoirí chun an riosca a shainaithint agus a sheachaint i dtaca le héilliú táirgthe orgánaigh agus táirgí orgánacha le táirgí agus le substaintí neamhúdaraithe; na céimeanna nós imeachta a bheidh le glacadh i gcás amhrais faoi neamhchomhlíonadh agus na doiciméid ábhartha; an mhodheolaíocht chun a bhrath agus a mheas an bhfuil táirgí agus substaintí neamhúdaraithe i láthair; mionsonraí agus formáid na faisnéise atá le tarchur ag na Ballstáit chuig an gCoimisiún agus chuig na Ballstáit eile maidir le torthaí na n-imscrúduithe a dhéanfar maidir le táirgí nó substaintí neamhúdaraithe a bheith ann.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission as regards the measures to be adopted and reviewed by operators to identify and avoid risk of contamination of organic production and products with non-authorised products and substances, as regards the procedural steps to be taken in the case of a suspicion of non-compliance and the relevant documents, as regards the methodology on detection and evaluation of the presence of non-authorised products and substances, and as regards the details and format of the information to be transmitted by Member States to the Commission and other Member States concerning results of investigations on the presence of non-authorised products or substances.

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 44. #1686058

  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú le haghaidh chur chun feidhme an Rialacháin seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún maidir leis na ceanglais mhionsonraithe i dtaca le lipéadú agus fógraíocht táirgí áirithe atá á dtiontú, agus maidir leis na socruithe praiticiúla i ndáil le húsáid, cur i láthair, comhdhéanamh agus méid na dtásc a thagraíonn do chóduimhreacha údarás rialaithe agus comhlachtaí rialaithe agus i ndáil leis an tásc a thagraíonn don áit inar saothraíodh na hamhábhair thalmhaíochta, i ndáil le sannadh na gcóduimhreacha d’údaráis rialaithe agus comhlachtaí rialaithe agus i ndáil leis an tásc maidir leis an áit inar saothraíodh na hamhábhair thalmhaíochta.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission as regards detailed requirements for the labelling and advertising of certain in-conversion products, as regards the practical arrangements for the use, presentation, composition and size of the indications referring to the code numbers of control authorities and control bodies and the use, presentation, composition and size of the indication of the place where the agricultural raw materials have been farmed, as regards the assignment of code numbers to control authorities and control bodies and as regards the indication of the place where the agricultural raw materials have been farmed.

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 45. #1772433

  Beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 80 de Rialachán (CE) Uimh. 1122/2009 ón gCoimisiún an 30 Samhain 2009 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le tras-chomhlíonadh, le modhnú agus leis an gcóras comhtháite riaracháin agus rialaithe, faoi na scéimeanna tacaíochta dírí d’fheirmeoirí dá bhforáiltear sa Rialachán sin, mar aon le Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a chur chun feidhme a mhéid a bhaineann le tras-chomhlíonadh faoin scéim tacaíochta a fhoráiltear d’earnáil an fhíona.

  Article 80 of Commission Regulation (EC) No 1122/2009 of 30 November 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system, under the direct support schemes for farmers provided for that Regulation, as well as for the implementation of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards cross-compliance under the support scheme provided for the wine sector shall apply mutatis mutandis.

  Regulation (EU) No 229/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands and repealing Council Regulation (EC) No 1405/2006

 46. #1807496

  Trí sholáthraithe seirbhíse comhlíonta a chur san áireamh laistigh de raon feidhme an Rialacháin seo, is fearr a bheidh na húdaráis faireachais margaidh in ann déileáil le cineálacha nua gníomhaíochta eacnamaíche chun sábháilteacht na dtomhaltóirí agus dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú, lena n-áirítear i gcásanna ina bhfeidhmíonn an t-oibreoir eacnamaíoch mar allmhaireoir maidir le táirgí áirithe agus mar sholáthraí seirbhíse comhlíonta maidir le táirgí eile.

  By including fulfilment service providers within the scope of this Regulation, market surveillance authorities will be better able to deal with new forms of economic activity in order to ensure the safety of consumers and the smooth functioning of the internal market, including where the economic operator acts both as an importer as regards certain products and as a fulfilment service provider as regards other products.

  Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011 (Text with EEA relevance.)

 47. #1825465

  maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sna Coistí ábhartha de chuid Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin de chuid na Náisiún Aontaithe Uimh. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 agus 152 de chuid na Náisiún Aontaithe, maidir leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Theicniúla Dhomhanda Uimh. 3, 6, agus 16, i dtaca leis na tograí le haghaidh údaruithe chun leasuithe a dhéanamh ar Rialachán Comhdhlúithe R. E.5 a dhéanamh agus maidir leis na tograí le haghaidh údaruithe chun leasú a fhorbairt ar RTD Uimh. 6 agus RTD nua a fhorbairt maidir le Cumhacht Feithiclí Leictrithe a chinneadh

  on the position to be taken on behalf of the European Union in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for modifications to UN Regulations Nos 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 and 152, as regards the proposals for modifications to Global Technical Regulations Nos 3, 6 and 16, as regards the proposal for amendments to Consolidated Resolution R.E.5, and as regards the proposals for authorisations to develop an amendment to GTR No 6 and to develop a new GTR on the Determination of Electrified Vehicle Power

  Council Decision (EU) 2020/287 of 27 February 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for modifications to UN Regulations Nos 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 and 152, as regards the proposals for modifications to Global Technical Regulations Nos 3, 6 and 16, as regards the proposal for amendments to Consolidated Resolution R.E.5, and as regards the proposals for authorisations to develop an amendment to GTR No 6 and to develop a new GTR on the Determination of Electrified Vehicle Power

 48. #1668188

  De mhaolú ar mhír 1 den Airteagal seo, ní bheidh sé d’oibleagáid ar Bhallstát, i gcás ina mbíonn gach duine dá dtagraítear in Airteagal 4(1), in Airteagal 5(1) agus in Airteagal 6 ag oibriú go heisiach ar uiscebhealaí intíre nach bhfuil nasctha le gréasán inseolta Ballstáit eile, bearta a thabhairt i bhfeidhm, ach amháin na bearta sin a bheidh riachtanach chun a áirithiú go gcomhlíonfar Airteagal 7, Airteagal 8 agus Airteagal 10 maidir le haitheantas do theastais cháilíochta agus don leabhar taifid seirbhíse, Airteagal 14(2) agus (3) maidir le fionraithe, an dara fomhír d’Airteagal 22(1) agus (2), pointe (d) d’Airteagal 26(1) i gcás inarb infheidhme, pointe (e) agus pointe (h) d’Airteagal 26(1), Airteagal 26(2), Airteagal 29 maidir le calaois a chosc, Airteagal 30 maidir le pionóis agus Airteagal 38 seachas mír 2 den Airteagal sin maidir le forálacha idirthréimhseacha.

  By way of derogation from paragraph 1 of this Article, a Member State in which all persons referred to in Article 4(1), Article 5(1) and Article 6 operate exclusively on national inland waterways that are not linked to the navigable network of another Member State shall only be obliged to bring into force those measures which are necessary to ensure compliance with Articles 7, 8, 10 as regards recognition of certificates of qualification and the service record book, Article 14(2) and (3) as regards suspensions, the second subparagraph of Article 22(1) and (2), point (d) of Article 26(1) where applicable, points (e) and (h) of Article 26(1), Article 26(2), Article 29 as regards prevention of fraud, Article 30 as regards penalties and Article 38 with the exception of paragraph 2 of that Article as regards transitional provisions.

  Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directives 91/672/EEC and 96/50/EC (Text with EEA relevance)

 49. #158604

  (iii) duine dá dtagraítear i mír (c) den mhíniú sin ar "leanbh" a bhfuil díolaíochtaí i leith an teagaisc nó na hoiliúna sin iníoctha leis nó ina leith ag an bhfostóir nó thar a cheann ar díolaíochtaí iad de mhéid a fhágann an duine féinchothaitheach, ar choinníoll, má bhíonn cúiseanna truacha ann chun déanamh amhlaidh, go bhféadfaidh an Bord a ordú maidir le duine a bheadh ina leanbh den sórt sin murach an fhomhír seo, go measfar an duine sin, d'ainneoin na fomhíre seo, a bheith ina leanbh den sórt sin le héifeacht ó cibé dáta a bheidh sonraithe san ordú agus i gcás ina ndéanfaidh an Bord ordú faoin bhfomhír seo, ansin, fad a bheidh an t -ordú i bhfeidhm, forléireofar an Scéim seo agus beidh éifeacht léi, maidir leis an duine lena mbaineann an t-ordú, de réir an ordaithe.

  (iii) a person referred to in paragraph (c) of the said definition of "child" to, or in respect of whom, emoluments in respect of such instruction or training are payable by, or on behalf of, the employer and which are of such an amount as makes the person self-supporting, provided that if there are compassionate grounds for so doing, the Board may as regards a person who apart from this sub-paragraph would be such a child direct that notwithstanding this sub-paragraph the person shall, with effect from such date as is specified in the direction, be regarded as being such a child and in case the Board makes a direction under this sub-paragraph then for so long as the direction is in force this Scheme shall, as regards the person to whom the direction relates, be construed and have effect in accordance with the direction.

  Statutory Instruments: 1980

 50. #176372

  ansin measfar ceanglais mhír (1) den Rialachán seo a bheith comhlíonta maidir leis an gcaora nó le gach ceann de na caoirigh, de réir mar is iomchuí.

  then the requirements of paragraph (1) of this Regulation shall be regarded as having been complied with as regards the sheep or each of the sheep, as may be appropriate.

  Statutory Instruments: 1981

 51. #185296

  (iii) duine dá dtagraítear i mír (c) den mhíniú réamhráite ar "leanbh" a mbeidh díolaíochtaí i leith an teagaisc nó na hoiliúna sin iníoctha leis nó maidir leis, ag an bhfostóir nó ar a shon agus a bheidh de mhéid lena mbeadh an duine féinchothaitheach, ar choinníoll, má bhíonn cúiseanna truacha ann chun déanamh amhlaidh, go bhféadfaidh an Bord maidir le duine ar leanbh den sórt sin a bheadh ann murach an fhomhír seo a ordú d'ainneoin na fomhíre seo go measfar an duine sin, le héifeacht ó cibé dáta a shonrófar san ordachán, a bheith ina leanbh den sórt sin agus i gcás go ndéanfaidh an Bord ordachán faoin bhfomhír seo, ansin forléireofar an Scéim seo agus beidh éifeacht léi maidir leis an duine lena mbaineann an t-ordachán de réir an ordacháin, fad a bheidh an t-ordachán i bhfeidhm.

  (iii) a person referred to in paragraph (c) of the said definition of “child” to, or in respect of whom, emoluments in respect of such instruction or training are payable by, or on behalf of, the employer and which are of such an amount as makes the person self-supporting, provided that if there are compassionate grounds for so doing, the Board may as regards a person who apart from this sub-paragraph would be such a child direct that notwithstanding this sub-paragraph the person shall, with effect from such date as is specified in the direction, be regarded as being such a child and in case the Board makes a direction under this sub-paragraph then for so long as the direction is in force this Scheme shall, as regards the person to whom the direction relates, be construed and have effect in accordance with the direction.

  Statutory Instruments: 1981

 52. #319677

  Maidir leis na meastacháin féin, cuirfear tús leis an nós imeachta chun na meastacháin a tharraingt suas a luaithe agus a bheidh an cinneadh críochnaitheach glactha ag an mBiúró ar an bplean bunaíochta.

  As regards the estimates proper, the procedure for drawing up the estimates will begin as soon as the Bureau has taken a final decision on the establishment plan.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 53. #331763

  ‘Má tá agus fad a bheidh Ballstáit ann a bhfuil maolú acu, déanfaidh an Banc Ceannais Eorpach, i dtaca leis na Ballstáit sin:’»

  ‘If and as long as there are Member States with a derogation, the European Central Bank shall, as regards those Member States:’»

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 54. #360009

  Mar thoradh air sin, ba cheart go mbeadh na héifeachtaí céanna ag víosa fadfhanachta agus atá ag cead cónaithe maidir le saorghluaiseacht an tsealbhóra i Limistéar Schengen.

  As a result, a long-stay visa should have the same effects as a residence permit as regards the freedom of movement of the holder in the Schengen Area.

  Regulation (EU) No 265/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2010 amending the Convention Implementing the Schengen Agreement and Regulation (EC) No 562/2006 as regards movement of persons with a long-stay visa

 55. #466914

  (d) D’ainneoin aon fhoráil de Chuid 30 den Phríomh-Acht, ní scoirfidh scéim sochar scoir nó conradh blianachta a cheadaigh na Coimisinéirí Ioncaim roimh an 6ú lá d’Aibreán, 1999, de bheith ina scéim cheadaithe nó ina chonradh ceadaithe, de réir mar a bheidh, toisc go n-athraítear rialacha na scéime nó téarmaí an chonartha ar an dáta sin nó dá éis chun go bhféadfaidh pearsa aonair lena mbaineann an scéim nó an conradh rogha a fheidhmiú faoi fho-alt (3A) d’alt 772 nó faoi fho-alt (2A) d’alt 784 den Phríomh-Acht, de réir mar is cuí, ar rogha í a bheadh an phearsa aonair sin in ann a fheidhmiú de réir théarmaí na bhfo-alt sin maidir le scéim nó conradh a cheadófar ar an 6ú lá d’Aibreán, 1999, nó dá éis, agus maidir le scéim nó conradh den sórt sin, beidh feidhm ag forálacha an ailt seo amhail is dá mba scéim í nó amhail is dá mba chonradh é a ceadaíodh ar an dáta sin nó dá éis.

  (d) Notwithstanding any provision of Part 30 of the Principal Act, a retirement benefits scheme or an annuity contract which was approved by the Revenue Commissioners before the 6th day of April, 1999, shall not cease to be an approved scheme or contract, as the case may be, because the rules of the scheme or the terms of the contract are altered on or after that date to enable an individual to whom the scheme or the contract applies to exercise an option under subsection (3A) of section 772 or subsection (2A) of section 784 of the Principal Act, as may be appropriate, which that individual would be in a position to exercise in accordance with the terms of those subsections as regards a scheme or contract approved on or after the 6th day of April, 1999, and as regards such a scheme or contract, the provisions of this section shall apply as if the scheme or contract were one approved on or after that date.

  FINANCE ACT, 1999

 56. #651563

  Maidir le tairbhithe poiblí, íocfar airleacain le bardais, le húdaráis réigiúnacha agus le comhlachais díobh, mar aon le comhlachtaí a rialaítear leis an dlí poiblí.

  As regards public beneficiaries, advances shall be paid to municipalities, regional authorities and associations thereof, as well as to public law bodies.

  Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005

 57. #652474

  oibleagáidí na ngníomhaireachtaí íocaíochta maidir le hidirghabháil phoiblí, chomh maith leis na rialacha maidir lena bhfuil ina bhfreagrachtaí bainistithe agus rialaithe.

  the obligations of the paying agencies as regards public intervention, as well as the rules on the content of their management and control responsibilities.

  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008

 58. #673891

  oibleagáidí na nÚdarás Freagrach maidir le hidirghabháil phoiblí, chomh maith lena bhfuil ina bhfreagrachtaí bainistíochta agus rialaithe.

  the obligations of the Responsible Authorities as regards public intervention, as well as on the content of their management and control responsibilities.

  Regulation (EU) No 514/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 laying down general provisions on the Asylum, Migration and Integration Fund and on the instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management

 59. #721403

  Má tá agus fad a bheidh Ballstáit ann a bhfuil maolú acu, déanfaidh an Banc Ceannais Eorpach, i dtaca leis na Ballstáit sin:

  If and as long as there are Member States with a derogation, the European Central Bank shall, as regards those Member States:

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 60. #731026

  raon feidhme gach suirbhé maidir leis an réimse lena mbaineann agus leis an scála ama a chumhdaítear, na lotnaidí, plandaí agus tráchtearraí a bhfuiltear ag díriú orthu;

  the scope of each survey as regards the area concerned and the time scale covered, as well as the pests, plants and commodities targeted;

  Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC

 61. #758832

  Maidir le leanbhaí an Tighe Oibre, beidh sé de dhualgas ar an gCoiste Bainistí gach éinne, nó oiread is féidir, de sna leanbhaí fúndúireachta do chur ar altranas.

  As regards the question of Workhouse children, the Committee of Management shall be charged with the duty of boarding-out all, or as many as possible, of the institution children.

  Number 9 of 1923: LOCAL GOVERNMENT (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1923

 62. #1402641

  (2) Déanfaidh an tAire, maidir le gach bliain airgeadais áitiúil, meastachán a sholáthar a luaithe is féidir do gach údarás rátúcháin ar an deontas atá beartaithe aige a thabhairt don údarás faoi fho-alt (1) den alt seo i ndáil leis an mbliain airgeadais áitiúil sin, agus, i ndáil leis an méid (más aon mhéid é) ar mó an comhiomlán dá dtagraítear san fho-alt sin (1) ná an deontas, mar a bheidh measta amhlaidh, áireofar, ar cibé slí a ordóidh an tAire, sa mheastachán caiteachas iomchuí i leith na bliana sin, a bheidh ullmhaithe agus a mbeidh glactha leis faoi ailt 9 agus 10, faoi seach, d'Acht 1955, foráil maidir leis an mbarrachas sin.

  9.—(1) The Minister shall in relation to a local financial year out of moneys provided by the Oireachtas make to a rating authority or a housing authority a grant not exceeding the aggregate of the allowances made by the authority under section 3, 4 or 6 of this Act in the local financial year. (2) The Minister shall as regards each local financial year, as soon as may be, furnish to each rating authority an estimate of the grant which he proposes to make to the authority under subsection (1) of this section in relation to that local financial year, and in relation to the extent (if any) by which the aggregate referred to in the said subsection (1) exceeds the grant, as so estimated, the relevant estimate of expenses as regards that year, prepared and adopted under sections 9 and 10, respectively, of the Act of 1955, shall include, in such manner as the Minister shall direct, a provision in respect of such excess.

  Number 21 of 1983: LOCAL GOVERNMENT (FINANCIAL PROVISIONS) (NO. 2) ACT, 1983

 63. #1531609

  (a) i gcás fho-alt (2) den chéanna, amhail ar an agus ón 4ú lá de Mhárta, 1998, maidir le scaireanna a fhaightear (cibé acu roimh an dáta sin nó dá éis);

  (a) as regards subsection (2) thereof, as on and from the 4th day of March, 1998, as respects shares acquired (whether before or after that date);

  Number 3 of 1998: FINANCE ACT, 1998

 64. #1664324

  Ba cheart don Choimisiún an tréimhse agóide seo, chomh maith leis na nósanna imeachta i bParlaimint na hEorpa agus sa Chomhairle, a chur san áireamh, a mhéid a bhaineann leis an dáta chun an gníomh tarmligthe sin a tharchur.

  The Commission should take into account this objection period, as well as the procedures in the European Parliament and the Council, as regards the date of transmission of that delegated act.

  Regulation (EU) 2015/1017 of the European Parliament and of the Council of 25 June 2015 on the European Fund for Strategic Investments, the European Investment Advisory Hub and the European Investment Project Portal and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013 — the European Fund for Strategic Investments

 65. #1727896

  I gcás foláirimh atá le cur isteach in SIS maidir le doiciméid lena n-urghabháil nó lena n-úsáid mar fhianaise in imeachtaí coiriúla, ba cheart an téarma “bréagach” a fhorléiriú mar théarma lena gcuimsítear idir dhoiciméid fhalsaithe agus doiciméid ghóchumtha.

  As regards alerts entered into SIS on documents for seizure or use as evidence in criminal proceedings, the term ‘false’ should be construed as encompassing both forged and counterfeit documents.

  Regulation (EU) 2018/1862 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, amending and repealing Council Decision 2007/533/JHA, and repealing Regulation (EC) No 1986/2006 of the European Parliament and of the Council and Commission Decision 2010/261/EU

 66. #1740538

  Tá cúnamh de dhíth ar roinnt mhaith fiontair bheaga agus mheánmhéide agus ar chuideachtaí lárchaipitlithe freisin, ar fud an Aontais, chun maoiniú margaidh a mhealladh, go háirithe i dtaca le hinfheistíochtaí a bhfuil riosca níos mó ag baint leo.

  Many small and medium enterprises, as well as mid-cap companies, across the Union require assistance to attract market financing, especially as regards investments that carry a greater degree of risk.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Fund for Strategic Investments and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013

 67. #1759289

  D'fhéadfadh údaráis costais riaracháin sa bhreis a thabhú maidir leis an riachtanas faisnéis agus oiliúint a chur ar fáil don fhoireann i dtaca leis an athbhreithniú, chomh maith le hathbhreithniú a dhéanamh ar sheicliostaí comhlíonta.

  Additional administrative costs might be incurred by authorities as regards the necessity to provide information and training on the revision to staff, as well as to revise compliance checklists.

  Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

 68. #1801393

  Tiocfaidh ENISA a bunaíodh faoin Rialachán seo i gcomharbas ar ENISA a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 i ndáil le gach úinéireacht, comhaontú, oibleagáid dhlíthiúil, conradh fostaíochta, ceangaltas airgeadais agus dliteanas.

  ENISA as established by this Regulation shall succeed ENISA as established by Regulation (EU) No 526/2013 as regards all ownership, agreements, legal obligations, employment contracts, financial commitments and liabilities.

  Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) and on information and communications technology cybersecurity certification and repealing Regulation (EU) No 526/2013 (Cybersecurity Act) (Text with EEA relevance)

 69. #1858081

  Maidir leis na meastacháin féin, cuirfear tús leis an nós imeachta chun na meastacháin a tharraingt suas a luaithe agus a bheidh an cinneadh críochnaitheach glactha ag an mBiúró ar an bplean bunaíochta.

  As regards the estimates proper, the procedure for drawing up the estimates will begin as soon as the Bureau has taken a final decision on the establishment plan.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 70. #146074

  (f) a ordú go mbeidh feidhm ag Rialachán 3 (3) (i) de na Rialacháin seo maidir le torthaí a thabharfaidh an t-iarratasóir isteach sa Stát amhail is dá mbeadh an coinníoll a ghabhann leis sin scriosta,

  ( f ) direct that Regulation 3 (3) (i) of these Regulations shall have effect as regards fruit introduced into the State by the applicant as if the proviso thereto were deleted,

  Statutory Instruments: 1980

 71. #146078

  (j) maidir le haon phrátaí síl a thionscain

  ( j ) as regards any seed potatoes originating in—

  Statutory Instruments: 1980

 72. #148584

  RIALACHÁIN NA gCOMHPHOBAL EORPACH (TALMHAÍOCHT AGUS CUSTAIM) (CÚNAMH FRITHPHÁIRTEACH MAIDIR LE hÉILIMH A GHNÓTHÚ), 1980

  EUROPEAN COMMUNITIES (AGRICULTURE AND CUSTOMS) (MUTUAL ASSISTANCE AS REGARDS THE RECOVERY OF CLAIMS) REGULATIONS, 1980.

  Statutory Instruments: 1980

 73. #148586

  Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Talamhaíocht agus Custaim)(Cúnamh Frithpháirteach maidir le hÉilimh a Ghnóthú), 1980, is teideal do na Rialacháin seo.

  These Regulations may be cited as the European Communities (Agriculture and Customs) (Mutual Assistance as regards the Recovery of Claims) Regulations, 1980.

  Statutory Instruments: 1980

 74. #150653

  (c) maidir le halt 10-

  ( c ) as regards section 10—

  Statutory Instruments: 1980

 75. #150657

  (a) knowingly made a false declaration as regards the state of his health, or

  ( a ) knowingly made a false declaration as regards the state of his health, or

  Statutory Instruments: 1980

 76. #150745

  (c) maidir le fo-alt (1) d'alt 6,

  ( c ) as regards subsection (1) of section 6,

  Statutory Instruments: 1980

 77. #150774

  (a) maidir le fo-alt (1),

  ( a ) as regards subsection (1),

  Statutory Instruments: 1980

 78. #151613

  Níl an síniú éigeantach maidir le teileagram coigríche.

  The signature is not compulsory as regards a foreign telegram.

  Statutory Instruments: 1980

 79. #151614

  Féadfar é a scríobh i bhfoirm ar bith ach má scríobhtar i gcaint rúnda é bainfidh na Rialacháin seo leis mar a bhaineann siad leis an téacs.

  It may be written in any form but if it is written in secret language these Regulations shall apply to it as they apply as regards the text.

  Statutory Instruments: 1980

 80. #151645

  (5) Beidh an líon íosta d'fhocail inmhuirearaithe maidir le teileagram Rialtais mar an gcéanna leis an líon íosta d'fhocail inmhuirearaithe maidir le gnáth-theileagram coigríche príobháideach.

  (5) The minimum number of chargeable words as regards a Government telegram shall be the same as for an ordinary private foreign telegram.

  Statutory Instruments: 1980

 81. #151650

  Beidh an líon íosta d'fhocail inmhuirearaithe maidir leis na teileagraim sin roimhe seo mar an gcéanna leis an líon íosta d'fhocail inmhuirearaithe maidir le gnáth-theileagraim choigríche príobháideacha.

  The minimum number of chargeable words as regards the aforesaid telegrams shall be the same as for ordinary private foreign telegrams.

  Statutory Instruments: 1980

 82. #151652

  Beidh an líon íosta d'fhocail inmhuirearaithe maidir le gnáth-theileagram coigríche meitéareolaíochta mar an gcéanna leis an líon íosta d'fhocail inmhuirearaithe maidir le gnáth-theileagraim choigríche phríobháideacha.

  The minimum number of chargeable words as regards a foreign meteorological telegram shall be the same as for ordinary private foreign telegrams.

  Statutory Instruments: 1980

 83. #151660

  (2) Is é a bheidh sa líon íosta d'fhocail inmhuirearaithe maidir le teileagram litreach coigríche-

  (2) The minimum number of chargeable words as regards a foreign letter telegram shall be—

  Statutory Instruments: 1980

 84. #151667

  (5) Ceithre fhocal déag a bheidh sa líon íosta focal inmhuirearaithe maidir le teileagram coigríche.

  (5) The minimum number of chargeable words as regards a foreign press telegram shall be fourteen.

  Statutory Instruments: 1980

 85. #160121

  RIALACHÁN NA gCOMHPHOBAL EORPACH (CÁIN BHREISLUACHA) (CÚNAMH FRITHPHÁIRTEACH MAIDIR LE hÉILIMH A GHNÓTHÚ), 1980.

  EUROPEAN COMMUNITIES (VALUE-ADDED) (MUTUAL ASSISTANCE AS REGARDS THE RECOVERY OF CLAIMS) REGULATIONS, 1980.

  Statutory Instruments: 1980

 86. #160126

  Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cáin Bhreisluacha) (Cúnamh Frithpháirteach maidir le hÉilimh a Ghnóthú), 1980, is teideal do na Rialacháin seo.

  These Regulations may be cited as the European Communities (Value-Added Tax) (Mutual Assistance as regards the Recovery of Claims) Regulations, 1980.

  Statutory Instruments: 1980

 87. #168662

  (a) maidir le bainne, neamhní an galún,

  ( a ) as regards milk, nil per gallon,

  Statutory Instruments: 1981

 88. #168663

  (b) maidir le hainmhithe a maraíodh nó a onnmhairíodh beo, neamhní an t-ainmhí.

  ( b ) as regards animals slaughtered or exported live, nil per animal.

  Statutory Instruments: 1981

 89. #177397

  I leith an dara bliain den tréimhse a bhfuil na cearta infheidhme lena linn

  As regards second year of the period during which the rights are exercisable

  Statutory Instruments: 1981

 90. #177398

  I leith an tríú bliain den tréimhse a bhfuil na cearta infheidhme lena linn

  As regards third year of the period during which the rights are exercisable

  Statutory Instruments: 1981

 91. #177399

  I leith an ceathrú bliain den tréimhse a bhfuil na cearta infheidhme lena linn

  As regards fourth year of the period during which the rights are exercisable

  Statutory Instruments: 1981

 92. #177400

  I leith an cúigiú bliain den tréimhse a bhfuil na cearta infheidhme lena linn

  As regards fifth year of the period during which the rights are exercisable

  Statutory Instruments: 1981

 93. #177401

  I leith an séú bliain den tréimhse a bhfuil na cearta infheidhme lena linn

  As regards sixth year of the period during which the rights are exercisable

  Statutory Instruments: 1981

 94. #177402

  I leith an seachtú bliain agus gach bliain ina dhiadh sin den tréimhse a bhfuil na cearta infheidhme lena linn

  As regards seventh and each subsequent year of the period during which the rights are exercisable

  Statutory Instruments: 1981

 95. #178114

  Coinníollacha maidir le líon síolta Orobanche

  Conditions as regards content of Orobanete seeds

  Statutory Instruments: 1981

 96. #184430

  (2) Féadfaidh an tAire an tréimhse ina mbeidh cineál planda ar áireamh sa Chatalóg Náisiúnta a fhadú go sealadach go dtí go ndéanfar cinneadh maidir le hiarratas faoi mhír (1) den Rialachán seo i leith an chineáil.

  (2) The Minister may provisionally extend the period during which a plant variety is to be included in the National Catalogue until such time as a decision is taken as regards an application under paragraph (1) of this Regulation as regards the variety.

  Statutory Instruments: 1981

 97. #185494

  (a) maidir le Rialachán 3 (2)-

  (a) as regards Regulation 3(2)—

  Statutory Instruments: 1981

 98. #185547

  Leasaítear leis seo na Príomh-Rialacháin(a) trí, i gcás Rialachán (3) (2)-

  The Principal Regulations are hereby amended by— (a) as regards Regulation 3 (2)—

  Statutory Instruments: 1981

 99. #283596

  Bunaíonn an Rialachán seo rialacha maidir leis na nithe seo a leanas:

  This Regulation establishes rules as regards the following:

  Regulation (EC) No 1371/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on rail passengers’ rights and obligations

 100. #296991

  (ii) ina mbeidh na hacmhainní go léir ídithe a mhéid a bhaineann le foireann, saoráidí agus eagar;

  (ii) all resources have already been exhausted as regards staff, facilities and organisation;

  Regulation (EC) No 81/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 amending Regulation (EC) No 562/2006 as regards the use of the Visa Information System (VIS) under the Schengen Borders Code

 101. #298678

  Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 273/2004, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún bearta cur chun feidhme a ghlacadh.

  As regards Regulation (EC) No 273/2004, the Commission should be empowered to adopt implementing measures.

  Regulation (EC) No 219/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny

 102. #299674

  Maidir le Treoir 2005/65/CE, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún na hIarscríbhinní a ghabhann léi a oiriúnú.

  As regards Directive 2005/65/EC, the Commission should be empowered to adapt the Annexes thereto.

  Regulation (EC) No 219/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny

 103. #301411

  (d) inniúlacht na gcomhlachtaí maidir leis na rioscaí éagsúla, na cineálacha éagsúla sochar, na scéimeanna éagsúla agus an cumhdach geografach

  (d) their competence as regards the different risks, types of benefits, schemes and geographical coverage

  Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems

 104. #303931

  Ba cheart an oibleagáid sin a shoiléiriú agus a shonrú tuilleadh maidir leis an tslí a ndéanfar inrianaitheacht a áirithiú, amhail seachtháirgí ainmhithe a bhailiú agus a dháileadh ar leithligh.

  That obligation should be further clarified and specified as regards the means by which traceability is ensured, such as separate collection and channelling of animal by-products.

  Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002 (Animal by-products Regulation)

 105. #304423

  Bailiú agus sainaithint maidir le catagóir agus le hiompar

  Collection and identification as regards category and transport

  Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002 (Animal by-products Regulation)

 106. #304669

  (d) paraiméadair don phróiseas monaraíochta dá dtagraítear sa chéad mhír d’Airteagal 38, go háirithe maidir le cóireálacha fisiceacha nó ceimiceacha a chur i bhfeidhm ar an ábhar a úsáidtear;

  (d) parameters for the manufacturing process as referred to in the first paragraph of Article 38, in particular as regards the application of physical or chemical treatments to the material used;

  Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002 (Animal by-products Regulation)

 107. #309253

  I dtaca le cúrsaí foirne, comhlíonfar na Rialacháin Foirne, ar aon chor, leis na socruithe sin.

  As regards staff matters, those arrangements shall, in any event, comply with the Staff Regulations.

  Regulation (EU) No 439/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 establishing a European Asylum Support Office

 108. #314268

  (d) ról an Údaráis i dtaca leis an riosca sistéamach;

  (d) the role of the Authority as regards systemic risk;

  Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC

 109. #315396

  (d) ról an Údaráis i dtaca leis an riosca sistéamach;

  (d) the role of the Authority as regards systemic risk;

  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC

 110. #316491

  (d) ról an Údaráis i dtaca leis an riosca sistéamach;

  (d) the role of the Authority as regards systemic risk;

  Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

 111. #316598

  Leis an Rialachán seo, bunaítear rialacha maidir le hiompar ar muir agus ar uiscebhealaí a mhéid a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

  This Regulation establishes rules for sea and inland waterway transport as regards the following:

  Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004

 112. #316671

  A mhéid a bhaineann le seirbhísí paisinéirí, déanfar an duine tionlacain sin a iompar saor in aisce.

  As regards passenger services, such an accompanying person shall be carried free of charge.

  Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004

 113. #316954

  Maidir le monaí euro atá mí-oiriúnach le haghaidh cúrsaíochta, beidh feidhm ag Caibidil III den Rialachán seo ina leith.

  As regards euro coins unfit for circulation, Chapter III of this Regulation shall apply.

  Regulation (EU) No 1210/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 concerning authentication of euro coins and handling of euro coins unfit for circulation

 114. #317363

  Maidir le roghnú na dtionscadal, tabharfar aird ar leith ar an gcothromaíocht gheoghrafach.

  As regards the selection of projects, particular attention shall be paid to the geographical balance.

  Regulation (EU) No 1233/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending Regulation (EC) No 663/2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy

 115. #318939

  Déanfar an chóir a chuirfear orthu a asamhlú leis an gcóir a chuirtear ar Fheisire den Pharlaimint maidir le húsáid shaoráidí na Parlaiminte agus maidir le haisíoc caiteachas arna dtabhú ar a gcuid gníomhaíochtaí mar bhreathnadóirí.

  Their treatment shall be assimilated to that of a Member of Parliament as regards the use of Parliament’s facilities and the reimbursement of expenses incurred in their activities as observers.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 116. #321808

  Ní chuimseoidh an tuairim aon fhaisnéis nó doiciméid a measann an institiúid lena mbaineann ina leith go bhfuil siad rúnda.

  The opinion shall not include any information or documents which the institution concerned regards as confidential.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 117. #321829

  Déanfaidh an institiúid lena mbaineann aon doiciméid atá sa chomhad agus a measann sí ina leith go bhfuil sí rúnda a shainaithint go soiléir.

  The institution concerned shall clearly identify any documents in the file which it regards as confidential.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 118. #322169

  Maidir leis an nós imeachta a bhaineann le hurscaoileadh, beidh feidhm ag na forálacha sonracha atá leagtha síos i bpointe 31.

  As regards the discharge procedure, the specific provisions laid down in point 31 shall apply.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 119. #322211

  COMHOIBRIÚ MAIDIR LEIS NA NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA AGUS MAIDIR LE PLEANÁIL

  COOPERATION AS REGARDS LEGISLATIVE PROCEDURES AND PLANNING

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 120. #322536

  leas an phobail maidir leis an méid seo a leanas:

  the public interest as regards:

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 121. #323056

  Leis an Rialachán seo, bunaítear rialacha maidir le hiompar de bhus agus de chóiste a mhéid a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

  This Regulation establishes rules for bus and coach transport as regards the following:

  Regulation (EU) No 181/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 concerning the rights of passengers in bus and coach transport and amending Regulation (EC) No 2006/2004

 122. #324996

  (7) Bhéarfaidh prionsabal an neamh-idirdhealaithe idir oibrithe an Aontais go dteachtann náisiúnaigh uile na mBallstát an tosaíocht chéanna maidir le fostaíocht agus a theachtann na hoibrithe náisiúnta.

  (7) The principle of non-discrimination between workers in the Union means that all nationals of Member States have the same priority as regards employment as is enjoyed by national workers.

  Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union

 123. #328160

  foinsí eile a bheidh coibhéiseach ar a laghad a mhéid a bhaineann le cruinneas agus cáilíocht;

  other sources which are at least equivalent as regards accuracy and quality;

  Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning structural business statistics

 124. #328719

  maidir le rialú rochtana, na forais atá ann chun rochtain a thabhairt ar limistéir ar thaobh an aeir agus ar limistéir shrianta slándála;

  as regards access control, grounds for granting access to airside and security restricted areas;

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002

 125. #328911

  cuirfear an chóir chomhionann cheannann chéanna ar na Ballstáit i dtaca leis an ord san am agus an ré ina mbeidh a náisiúnaigh mar chomhaltaí den Choimisiún a chinneadh;

  Member States shall be treated on a strictly equal footing as regards determination of the sequence of, and the time spent by, their nationals as Members of the Commission;

  Protocol on the enlargement of the European Union (Treaty establishing the European Community, 2002)

 126. #330630

  cuirfear an chóir chomhionann cheannann chéanna ar na Ballstáit i dtaca leis an ord san am agus an ré ina mbeidh a náisiúnaigh mar chomhaltaí den Choimisiún a chinneadh;

  Member States shall be treated on a strictly equal footing as regards determination of the sequence of, and the time spent by, their nationals as members of the Commission;

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 127. #333232

  maidir le hachomharc ag an iarratasóir:

  as regards appeal by the applicant:

  Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (2007)

 128. #338422

  Maidir le conarthaí a thabharfar i gcrích le páirtithe a mheasfar a bheith níos laige, ba cheart na páirtithe sin a chosaint le rialacha easaontachta dlí is fabhraí dá leasanna ná na rialacha ginearálta.

  As regards contracts concluded with parties regarded as being weaker, those parties should be protected by conflict-of-law rules that are more favourable to their interests than the general rules.

  Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I)

 129. #340297

  Oibleagáidí na mBallstát maidir le heagrúchán

  Obligations of the Member States as regards organisation

  Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93

 130. #341860

  Maidir le Treoir 1999/94/CE, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún na hiarscríbhinní a ghabhann léi a oiriúnú.

  As regards Directive 1999/94/EC, the Commission should be empowered to adapt its Annexes.

  Regulation (EC) No 1137/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 adapting a number of instruments subject to the procedure laid down in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part One

 131. #343847

  Cuirfear na hionstraimí éagsúla um fhorbairt agus an tsaoráid maoinithe sin i bhfeidhm ionas go n-áiritheofar comhleanúnachas an chomhair, go háirithe maidir leis an athrú ó fhreagairt éigeandála go freagairt ar bhonn meántéarmach agus fadtéarmach.

  The different development instruments and this financing facility shall be applied so as to ensure continuity of cooperation in particular as regards the transition from emergency to medium-and long-term response.

  Regulation (EC) No 1337/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a facility for rapid response to soaring food prices in developing countries

 132. #346409

  chomh fada agus a bhaineann leis an iomhá den éadan:

  as regards the facial image:

  Regulation (EC) No 444/2009 of the European Parliament and of the Council of 28 May 2009 amending Council Regulation (EC) No 2252/2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States

 133. #346411

  chomh fada agus a bhaineann leis na méarloirg:

  as regards fingerprints:

  Regulation (EC) No 444/2009 of the European Parliament and of the Council of 28 May 2009 amending Council Regulation (EC) No 2252/2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States

 134. #348388

  Ní mór bainne amh agus bainne buí a tháirgeadh faoi choinníollacha a thugann ráthaíochtaí leormhaithe maidir le sláinte ainmhithe.

  Raw milk and colostrum must be produced under conditions offering adequate guarantees as regards animal health.

  Regulation (EC) No 596/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part Four

 135. #350507

  Cúraimí maidir leis na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann le rochtain ar bhonneagar trasteorann agus a bhaineann le slándáil oibríochtúil an bhonneagair sin

  Tasks as regards terms and conditions for access to and operational security of cross-border infrastructure

  Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators

 136. #350519

  Cúraimí maidir leis na húdarás rialála náisiúnta

  Tasks as regards the national regulatory authorities

  Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators

 137. #350524

  Déanfaidh an Ghníomhaireacht faireachán ar an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme na dtionscadal chun acmhainn nua idirnascaire a chruthú.

  The Agency shall monitor progress as regards the implementation of projects to create new interconnector capacity.

  Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators

 138. #350538

  Cúraimí maidir le comhar idir oibreoirí córas tarchurtha

  Tasks as regards the cooperation of transmission system operators

  Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators

 139. #351224

  na rialacha is infheidhme maidir le trádáil acmhainne ar an margadh tánaisteach i leith an oibreora córais tarchurtha;

  the rules applicable to capacity trade on the secondary market as regards the transmission system operator;

  Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005

 140. #428512

  (a) faisnéis a bhfuil sé ráite ag IIÉ ina leith go bhfuil sí faoi rún, maidir le faisnéis áirithe nó maidir le faisnéis d’aicme nó de thuairisc áirithe, agus

  (a) information that is expressed by IFI to be confidential either as regards particular information or as regards information of a particular class or description, and

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 141. #428728

  (b) I gcás inar deimhin leis an Aire, tar éis d’IIÉ iarratas a dhéanamh chuige nó chuici, nach féidir úinéir iascaigh eisiataigh nó ruda eile a fháil ná a fhionnadh le fiosrú dúthrachtach, féadfaidh sé nó sí údarú a eisiúint faoin alt seo maidir leis an iascach eisiatach nó leis an rud eile agus, fad a bheidh údarú faoin alt seo i bhfeidhm, ní bheidh feidhm ag mír (a) maidir leis an iascach eisiatach ná leis an rud eile lena mbaineann an t-údarú.

  (b) Where, on an application made to him or her by IFI, the Minister is satisfied that the owner of a several fishery or other thing cannot by diligent inquiry be found or ascertained, he or she may issue an authorisation under this section as regards the several fishery or other thing and for so long as an authorisation under this section is in force paragraph (a) shall not apply as regards the several fishery or other thing to which the authorisation relates.

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 142. #428955

  (4) Déanfar dleachtanna is iníoctha i leith ceadúnas arna n-eisiúint faoin alt seo a íoc le hIIÉ.

  (4) Duties payable as regards licences issued under this section shall be paid to IFI.

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 143. #431470

  (a) faisnéis a mbeidh sé ráite ag an Údarás nó ag an Aire ina leith go bhfuil sí faoi rún maidir le faisnéis áirithe nó maidir le faisnéis d’aicme nó de thuairisc áirithe,

  (a) information that is expressed by the Authority or the Minister to be confidential either as regards particular information or as regards information of a particular class or description,

  ROADS ACT, 1993

 144. #438235

  (a) faisnéis a mbeidh sé sainráite ag an Údarás ina leith go bhfuil sí faoi rún maidir le faisnéis áirithe nó maidir le faisnéis d’aicme nó de thuairisc áirithe, nó

  (a) information that is expressed by the Authority to be confidential either as regards particular information or as regards information of a particular class or description, or

  ADOPTION ACT 2010

 145. #451624

  (5) Maidir le Cuid 5, féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin maidir leis na nithe seo a leanas—

  (5) As regards Part 5, regulations may provide for—

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 146. #451632

  (6) Maidir le Cuid 6, féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin maidir leis na nithe seo a leanas—

  (6) As regards Part 6, regulations may provide for—

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 147. #451637

  (7) Maidir le Cuid 7, féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin maidir leis na nithe seo a leanas—

  (7) As regards Part 7, regulations may provide for—

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 148. #451641

  (8) Maidir le Cuid 8, féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin maidir leis na nithe seo a leanas—

  (8) As regards Part 8, regulations may provide for—

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 149. #451655

  (9) Maidir le Cuid 9, féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin maidir leis na nithe seo a leanas—

  (9) As regards Part 9, regulations may provide for—

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 150. #451671

  (10) Maidir le Cuid 10, féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin maidir leis na nithe seo a leanas—

  (10) As regards Part 10, regulations may provide for—

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 151. #451680

  (11) Maidir le Cuid 11, féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin—

  (11) As regards Part 11, regulations may provide for—

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 152. #451686

  (12) Maidir le Cuid 12, féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin maidir leis na nithe seo a leanas—

  (12) As regards Part 12, regulations may provide for—

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 153. #451690

  (13) Maidir leis an gCuid seo, féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin maidir leis na nithe seo a leanas—

  (13) As regards this Part, regulations may provide for—

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 154. #451698

  (14) Maidir le Sceideal 2, féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin maidir leis na nithe seo a leanas—

  (14) As regards Schedule 2, regulations may provide for—

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 155. #451704

  (15) Maidir le Sceideal 3 nó 5, féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin maidir leis na nithe seo a leanas—

  (15) As regards Schedule 3 or 5, regulations may provide for—

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 156. #460380

  (4) San alt seo folaíonn ‘‘faisnéis faoi rún’’ faisnéis a mbeidh sé sainráite ina leith ag an gComhairle nó ag coiste, de réir mar a bheidh, gur faisnéis faoi rún í maidir le faisnéis áirithe nó maidir le faisnéis d’aicme nó de thuairisc áirithe

  (4) In this section ‘‘confidential information’’ includes information that is expressed by the Council or a committee, as the case may be, to be confidential either as regards particular information or as regards information of a particular class or description.

  TEACHING COUNCIL ACT, 2001

 157. #461747

  (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le duine i ndáil le conradh nó conradh beartaithe fostaíochta de chuid an duine sin mar chomhalta d’fhoireann an Bhoird.

  (2) Subsection (1) shall not apply to a person as regards a contract or proposed contract of employment of that person as a member of the staff of the Board.

  COMHAIRLE ACT, 2000

 158. #461754

  (4) San alt seo folaíonn "faisnéis faoi rún" faisnéis a mbeidh sé sainráite ina leith ag an mBord nó ag coiste den Bhord, de réir mar a bheidh, go bhfuil sí faoi rún maidir le faisnéis áirithe nó maidir le faisnéis d’aicme nó de thuairisc áirithe.

  (4) In this section "confidential information" includes information that is expressed by the Board or a committee of the Board, as the case may be, to be confidential either as regards particular information or as regards information of a particular class or description.

  COMHAIRLE ACT, 2000

 159. #468783

  (a) go bhfuil feidhm ag alt 579B maidir leis na hiontaobhaithe (dá ngairtear ‘iontaobhaithe imirceacha’ san alt seo) de chuid socraíochta, agus

  (a) section 579B applies as regards the trustees (in this section referred to as ‘migrating trustees’) of a settlement, and

  FINANCE ACT, 1999

 160. #468864

  (a) go bhfuil feidhm ag alt 579B maidir le hiontaobhaithe socraíochta,

  (a) section 579B applies as regards the trustees of a settlement,

  FINANCE ACT, 1999

 161. #479861

  (b) go gcomhlíonfar aon cheanglais de chuid na rialachán sin, nó aon cheanglais arna ndéanamh fúthu, maidir leis an iarratas;

  (b) any requirements of, or made under, those regulations are complied with as regards the application;

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 162. #479872

  (ii) go mbeidh aon cheanglais de chuid na rialachán, nó aon cheanglais arna ndéanamh fúthu, comhlíonta maidir leis an iarratas;

  (ii) any requirements of, or made under, the regulations are complied with as regards the application;

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 163. #480642

  (9) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh—

  (9) The Minister may make regulations as regards

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 164. #480754

  113.—(1) Ní nochtfaidh aon duine, gan toiliú an Bhoird (a fhéadfar a thabhairt don duine, faoi réir coinníollacha nó dá n-éagmais, maidir le haon fhaisnéis, maidir le faisnéis áirithe nó maidir le faisnéis d’aicme nó de thuairisc áirithe) aon fhaisnéis—

  113.—(1) No person shall, without the consent of the Board (which may be given to the person, subject to or without conditions, as regards any information, as regards particular information or as regards information of a particular class or description), disclose—

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 165. #480936

  (a) foráil a dhéanamh maidir le cibé nithe breise, teagmhasacha, iarmhartacha nó forlíontacha, i dtaca le nós imeachta i leith achomharc, is dealraitheach don Aire a bheith riachtanach nó fóirsteanach, agus

  (a) provide for such additional, incidental, consequential or supplemental matters as regards procedure in respect of appeals as appear to the Minister to be necessary or expedient, and

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 166. #480937

  (b) cibé foráil a dhéanamh i dtaca le nós imeachta i leith tarchur is dealraitheach don Aire a bheith riachtanach nó fóirsteanach.

  (b) make such provision as regards procedure in respect of referrals as appear to the Minister to be necessary or expedient.

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 167. #497782

  (III) ní bheidh feidhm ag alt 188 maidir le hioncam arna mhuirearú amhlaidh,

  (III) section 188 shall not apply as regards income so charged,

  FINANCE ACT 2011

 168. #497837

  (f) D’ainneoin fhorálacha Chuid 30 den Phríomh-Acht, ní scoirfidh scéim sochar scoir a cheadaigh na Coimisinéirí Ioncaim roimh dháta rite an Achta seo de bheith ina scéim cheadaithe toisc go n-athraítear rialacha na scéime ar an dáta sin nó dá éis chun a chumasú do phearsa aonair lena mbaineann an scéim rogha a fheidhmiú faoi fho-alt (3A)(a) (arna leasú le fo-alt (1)(a)) d’alt 772 den Phríomh-Acht, ar rogha í a mbeadh an phearsa aonair sin in ann í a fheidhmiú de réir théarmaí an fho-ailt sin maidir le scéim arna ceadú ar dháta rite an Achta seo nó dá éis agus, maidir le scéim den sórt sin, beidh feidhm ag forálacha an ailt seo amhail is dá mba scéim a ceadaíodh ar an dáta sin nó dá éis an scéim.

  (f) Notwithstanding the provisions of Part 30 of the Principal Act, a retirement benefits scheme which was approved by the Revenue Commissioners before the date of passing of this Act, shall not cease to be an approved scheme because the rules of the scheme are altered on or after that date to enable an individual to whom the scheme applies to exercise an option under subsection (3A)(a) (as amended by subsection (1)(a)) of section 772 of the Principal Act, which that individual would be in a position to exercise in accordance with the terms of that subsection as regards a scheme approved on or after the date of passing of this Act and, as regards such a scheme, the provisions of this section shall apply as if the scheme were one approved on or after that date.

  FINANCE ACT 2011

 169. #502745

  Maidir leis an liosta dá bhforáiltear i mír 1(e), beidh feidhm ag na ceanglais seo a leanas:

  As regards the list provided for in paragraph 1(e), the following requirements shall apply:

  Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the placing on the market and use of feed, amending European Parliament and Council Regulation (EC) No 1831/2003 and repealing Council Directive 79/373/EEC, Commission Directive 80/511/EEC, Council Directives 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commission Decision 2004/217/EC (Text with EEA relevance)

 170. #503824

  Is gá rialacha trádála trédhearcacha agus comhsheasmhacha le haghaidh cosanta tomhaltóirí, lena n-áirítear maidir leis an tionscnamh a léiriú.

  Consumer protection requires transparent and consistent trade rules, including as regards indications of origin.

  Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products and repealing Council Directive 73/44/EEC and Directives 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

 171. #507898

  Beidh feidhm ag Airteagal 17 maidir leis na Ballstáit go léir i ndáil le hiompar pointe go pointe.

  Article 17 shall apply to all Member States as regards point-to-point transport.

  Regulation (EU) No 1214/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the professional cross-border transport of euro cash by road between euro-area Member States

 172. #508946

  más rud é go bhfuiltear chun an t-onnmhairiú a dhéanamh mar thoradh ar idirbheart tráchtála, go háirithe i ndáil leis na hítimí ábhartha a dhíol, a ligean ar cíos nó a ligean ar léas;

  the export is to take place as a result of a commercial transaction, in particular as regards the sale, rental or lease of the relevant items;

  Regulation (EU) No 1232/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items

 173. #521932

  Maidir leis an gCipir, d’fhéadfá an rud céanna a rá faoin gcabhair ón Stát.

  As regards Cyprus, the same can be said of State aids.

  Regulation (EU) No 671/2012 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2012 amending Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards the application of direct payments to farmers in respect of the year 2013

 174. #556323

  Leis an Rialachán seo, bunaítear rialacha maidir le hiompar ar muir agus ar uiscebhealaí a mhéid a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

  This Regulation establishes rules for sea and inland waterway transport as regards the following:

  Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004 Text with EEA relevance

 175. #556395

  A mhéid a bhaineann le seirbhísí paisinéirí, déanfar an duine tionlacain sin a iompar saor in aisce.

  As regards passenger services, such an accompanying person shall be carried free of charge.

  Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004 Text with EEA relevance

 176. #557176

  maidir le maoiniú d'eagraíochtaí idirnáisiúnta, doiciméad oibre ina mbeidh:

  as regards funding to international organisations, a working document containing:

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 177. #560054

  maidir le maoiniú d'eagraíochtaí idirnáisiúnta, doiciméad oibre ina mbeidh:

  as regards funding to international organisations, a working document containing:

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 178. #567193

  I bhfianaise aidhmeanna an Rialacháin seo agus an tionchair a fhéadfaidh a bheith aige ar shlándáil na saoránach agus ar an margadh inmheánach, ba cheart don Choimisiún, agus feidhm á baint as an idirphlé leanúnach sa Bhuanchoiste um Réamhtheachtaithe, tuarascáil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle lena ndéantar scrúdú ar aon fhadhb a thiocfaidh chun cinn mar thoradh ar an Rialachán seo a chur chun feidhme, agus ar a inmhianaithe agus a indéanta atá sé a raon feidhme a leathnú, i ndáil le húsáideoirí gairmiúla a chumhdach agus i ndáil le forálacha a chur isteach sna forálacha maidir le tuairisciú idirbhearta amhrasacha, maidir le substaintí a ghabháil ar iarraidh nó a ghoid, ar substaintí iad, cé nach bhfuil siad faoi réir bearta leis an Rialachán seo, atá sainaitheanta mar shubstaintí a úsáideadh chun pléascáin a mhonarú go haindleathach (réamhtheachtaithe pléascán neamhsceidealta).

  Given the aims of this Regulation and the impact that it may have on the security of citizens and on the internal market, the Commission should, drawing on the continuous discussions in the Standing Committee on Precursors, present a report to the European Parliament and to the Council examining any problems arising from the implementation of this Regulation, the desirability and feasibility of extending its scope, both as regards covering professional users and as regards including in the provisions on the reporting of suspicious transactions, disappearances and thefts of substances which, although not subject to measures under this Regulation, are identified as having been used for the illicit manufacture of explosives (non-scheduled explosives precursors).

  Regulation (EU) No 98/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the marketing and use of explosives precursors Text with EEA relevance

 179. #567900

  Ba cheart a sheachaint, áfach, go ndéanfaí dúbláil i dtaca leis an obair a dhéantar faoi chlár réime taighde an Aontais atá ann cheana.

  However, duplication of work as regards the existing Union research framework should be avoided.

  Regulation (EU) No 100/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency Text with EEA relevance

 180. #567918

  Maidir le comhlachtaí aicmiúcháin, bíonn formhór na gcomhlachtaí aicmiúcháin ag plé le soithí muirí agus le soithí uiscebhealaí intíre araon.

  As regards classification societies, most classification societies deal with both seagoing and inland waterway vessels.

  Regulation (EU) No 100/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency Text with EEA relevance

 181. #568545

  an 22 Iúil 2017 maidir le pointí (a) go (g), (i) agus (j);

  by 22 July 2017 as regards points (a) to (g), (i) and (j);

  Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European venture capital funds Text with EEA relevance

 182. #568546

  an 22 Iúil 2015 maidir le pointe (h).

  by 22 July 2015 as regards point (h).

  Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European venture capital funds Text with EEA relevance

 183. #568980

  faoin 22 Iúil 2017 maidir le pointí (a) go (e) agus (g) go (m);

  by 22 July 2017 as regards points (a) to (e) and (g) to (m);

  Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European social entrepreneurship funds Text with EEA relevance

 184. #568981

  faoin 22 Iúil 2015 maidir le pointe (f).

  by 22 July 2015 as regards point (f).

  Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European social entrepreneurship funds Text with EEA relevance

 185. #583892

  comhlíonann na hionstraimí na coinníollacha seo a leanas go léir maidir lena n-aicmiú:

  the instruments meet all the following conditions as regards their classification:

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 186. #583902

  comhlíonann na hionstraimí na coinníollacha seo a leanas maidir le dáileacháin:

  the instruments meet the following conditions as regards distributions:

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 187. #583936

  Comhlíonfar na coinníollacha seo a leanas maidir le fuascailt na n-ionstraimí caipitil:

  The following conditions shall be met as regards redemption of the capital instruments:

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 188. #589001

  féachtar ar gach eintiteas a bhaineann leis an bhfoghrúpa céanna maidir leis na bearta struchtúracha mar aon chliant amháin nó mar ghrúpa de chliaint nasctha;

  all entities belonging to a same subgroup as regards the structural measures are considered as one client or group of connected clients;

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 189. #590542

  go háirithe i dtaca le réimsí gnó lena mbaineann leibhéal íseal priacal, amhail creidmheas cur chun cinn ag bainc forbartha poiblí, bannaí bardasacha, cistiú maoine cónaithe agus réimsí eile lena mbaineann leibhéal íseal priacal agus a rialaítear faoin dlí náisiúnta;

  in particular as regards low-risk areas of business, such as promotional credit by public development banks, municipal loans, financing of residential property and other low-risk areas regulated under national law;

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 190. #603784

  feidhmiú na FBManna maidir le hinbhuanaitheacht;

  performance of SMEs as regards sustainability;

  Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME) (2014 - 2020) and repealing Decision No 1639/2006/EC Text with EEA relevance

 191. #607916

  i gcomhair Galileo agus maidir leis an méid seo a leanas:

  for Galileo and as regards:

  Regulation (EU) No 1285/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the implementation and exploitation of European satellite navigation systems and repealing Council Regulation (EC) No 876/2002 and Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council

 192. #607928

  i gcomhair EGNOS agus maidir le:

  for EGNOS and as regards:

  Regulation (EU) No 1285/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the implementation and exploitation of European satellite navigation systems and repealing Council Regulation (EC) No 876/2002 and Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council

 193. #608554

  Chuige sin, baileofar sonraí maidir leis an tsraith seo a leanas de tháscairí fíorthábhachtacha.

  To that end, data will be collected as regards the following set of key indicators:

  Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing "Erasmus+": the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC Text with EEA relevance

 194. #616802

  (6) San alt seo, folaíonn “faisnéis faoi rún” faisnéis a mbeidh sé ráite ag an mBord nó ag coiste, de réir mar a bheidh, ina leith gur faisnéis faoi rún í, maidir le faisnéis áirithe nó maidir le faisnéis d’aicme nó de thuairisc áirithe.

  (6) In this section “confidential information” includes information that is expressed by the Board or a committee, as the case may be, to be confidential either as regards particular information or as regards information of a particular class or description.

  NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011

 195. #618114

  an tionchar a mheastar a bheidh ag na hiomarcaíochtaí i dtaca leis an ngeilleagar áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta agus i dtaca le fostaíocht;

  the expected impact of the redundancies as regards the local, regional or national economy and employment;

  REGULATION (EU) No 1309/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013 on the European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020) and repealing Regulation (EC) No 1927/2006

 196. #629915

  Beidh an sásra deimhniúcháin cuimsitheach agus neamh-idirdhealaitheach a mhéid a bhaineann le haon chineál eagraíochta incháilithe.

  The certification mechanism shall be inclusive and non-discriminatory as regards any type of eligible organisation.

  REGULATION (EU) No 375/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps (‘EU Aid Volunteers initiative’)

 197. #631321

  lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1166/2008 maidir leis an gcreat airgeadais don tréimhse 2014-2018

  amending Regulation (EC) No 1166/2008 as regards the financial framework for the period 2014-2018

  REGULATION (EU) No 378/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 amending Regulation (EC) No 1166/2008 as regards the financial framework for the period 2014-2018

 198. #636824

  Airteagal 60 Oibleagáidí ginearálta na n‑údarás inniúil maidir le gníomhaíocht forfheidhmiúcháin

  Article 60 General obligations of the competent authorities as regards enforcement action

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the zootechnical and genealogical conditions for trade in and imports into the Union of breeding animals and their germinal products /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */

 199. #640716

  I bhfianaise na gcur chuigí éagsúla sna Ballstáit, áfach, maidir le dliteanas sibhialta agus coiriúil, is iomchuí é a fhágáil faoin mBallstát lena mbaineann, a mhéid a bhaineann lena chríoch féin, an roghnóidh siad nó nach roghnóidh a cheangal go mbeadh ionadaí dlíthiúil den sórt sin ann, ar choinníoll go bhfuil, ar a laghad, duine teagmhála bunaithe san Aontas.

  However in view of the divergent approaches of the Member States as regards civil and criminal liability, it is appropriate to leave to each Member State concerned, as regards its territory, the choice as to whether or not to require such a legal representative, provided that at least a contact person is established in the Union.

  Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance

 200. #640765

  Díríonn sé ar mhargadh inmheánach a bhaint amach a mhéid a bhaineann le trialacha cliniciúla agus táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus ardleibhéal cosanta don tsláinte mar bhonn aige.

  It aims at achieving an internal market as regards clinical trials and medicinal products for human use, taking as a base a high level of protection of health.

  Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance

 201. #640990

  breithnithe maidir le sábháilteacht na ndaoine is ábhar agus iontaofacht agus stóinseacht sonraí arna dtíolacadh faoi mhír 5 nó faoi mhír 6.

  considerations as regards subject safety and data reliability and robustness submitted under paragraph 5 or 6.

  Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance

 202. #641843

  Maidir le doiciméadacht a bhaineann le DCM a chomhlíonadh, beidh feidhm ag an méid seo a leanas.

  As regards documentation relating to GMP compliance, the following shall apply.

  Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance

 203. #648717

  Maidir le bainistiú an chláir oibríochtúil, déanfaidh an t-údarás bainistíochta an méid seo a leanas:

  As regards the management of the operational programme, the managing authority shall:

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 204. #648723

  Maidir le hoibríochtaí a roghnú, déanfaidh an t-údarás bainistíochta an méid seo a leanas:

  As regards the selection of operations, the managing authority shall:

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 205. #648734

  Maidir le bainistiú airgeadais agus rialú an chláir oibríochtúil, déanfaidh an t-údarás bainistíochta an méid seo a leanas:

  As regards the financial management and control of the operational programme, the managing authority shall:

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 206. #652917

  Cumhachtaí an Choimisiúin maidir le seiceálacha

  Commission powers as regards checks

  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008

 207. #652957

  in ainneoin phointe (a), maidir le forbairt tuaithe, ní rachaidh méid an phionóis riaracháin, dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 4, thar 100 % den mhéid incháilithe;

  notwithstanding point (a), as regards rural development, the amount of the administrative penalty, as referred to in point (a) of paragraph 4, shall not exceed 100 % of the eligible amount;

  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008

 208. #655472

  Tá beartas cáilíochta á leanúint ar fud an Aontais maidir le táirgí in earnáil na leannlusanna.

  A quality policy is being pursued throughout the Union as regards products of the hops sector.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 209. #655646

  maidir le rís gan scilligeadh, EUR 150 in aghaidh an tonna i gcás na cáilíochta caighdeánaí atá sainithe i bpointe A d'Iarscríbhinn III, i ndáil leis an gcéim mhórdhíola i gcás earraí arna seachadadh do thrádstóras, sula ndéanfar iad a dhíluchtú;

  as regards paddy rice, EUR 150/tonne for the standard quality as defined in point A of Annex III, related to the wholesale stage for goods delivered to the warehouse, before unloading;

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 210. #655647

  maidir le siúcra de cháilíocht chaighdeánach atá sainithe i bpointe B d'Iarscríbhinn IV, i ndáil le siúcra nach bhfuil pacáilte, ón monarcha:

  as regards sugar of standard quality as defined in point B of Annex III, related to unpacked sugar, ex-factory:

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 211. #655653

  maidir le hearnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne:

  as regards the milk and milk products sector:

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 212. #655661

  maidir le hearnáil na hola olóige:

  as regards the olive oil sector:

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 213. #656136

  Féadfaidh na Ballstáit tuilleadh sonraíochtaí a leagan síos, go háirithe maidir le haois na bhfíonghort a gcuirfear fíonghoirt nua ina n-áit.

  Member States may lay down further specifications, especially as regards the age of the vineyards replaced.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 214. #656376

  srianta maidir le húsáid substaintí agus cleachtas áirithe;

  restrictions as regards the use of certain substances and practices;

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 215. #657388

  nósanna imeachta agus dálaí teicniúla a bhaineann le cur chun feidhme na mbeart dá dtagraítear in Airteagal 166.

  procedures and technical conditions as regards the implementation of the measures referred to in Article 166.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 216. #657837

  maidir leis an gcóras um tháirgeadh bainne a theorannú:

  as regards the system of milk production limitation:

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 217. #657839

  maidir le hearnáil an fhíona:

  as regards the wine sector:

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 218. #658606

  Le mil tuigfear gur mil atá i gceist mar a thagraítear dó i dTreoir 2001/110/CE ón gComhairle [1] lena n-áirítear maidir leis na príomhchineálacha meala.

  Honey shall be understood as honey within the meaning of Council Directive 2001/110/EC [1] including as regards to the main types of honey.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 219. #660620

  go bhfuil sé leictrithe go hiomlán maidir le rianta líne agus, a mhéid is gá d'oibríochtaí na dtraenacha leictreacha, maidir le taobhlaigh, ach amháin i gcás gréasán iargúlta;

  save in the case of isolated networks, is fully electrified as regards line tracks and, to the extent necessary for electric train operations, as regards sidings;

  Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision No 661/2010/EU Text with EEA relevance

 220. #660962

  Tacóidh an Comhordaitheoir Eorpach leis na Ballstáit agus an plean oibre á chur chun feidhme acu, go háirithe maidir leis na nithe a leanas:

  The European Coordinator shall support Member States in implementing the work plan, in particular as regards:

  Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision No 661/2010/EU Text with EEA relevance

 221. #664946

  Maidir le bainistiú an chláir oibríochtúil, déanfaidh an t-údarás bainistíochta an méid seo a leanas:

  As regards the management of the operational programme, the managing authority shall:

  Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived

 222. #664952

  Maidir le hoibríochtaí a roghnú, déanfaidh an t-údarás bainistíochta an méid seo a leanas:

  As regards the selection of operations, the managing authority shall:

  Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived

 223. #664962

  Maidir le bainistiú airgeadais agus rialú an chláir oibríochtúil, déanfaidh an t-údarás bainistíochta an méid seo a leanas:

  As regards the financial management and control of the operational programme, the managing authority shall:

  Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived

 224. #665616

  Maidir leis na bearta dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 2:

  As regards the measures referred to in point (a) of paragraph 2:

  Regulation (EU) No 230/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an instrument contributing to stability and peace

 225. #670622

  maidir le Teideal V, cé is moite d’Airteagal 76 agus Airteagal 77:

  as regards Title V, with the exception of Articles 76 and 77:

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 226. #670626

  maidir le hAirteagal 76 agus Airteagal 77:

  as regards Articles 76 and 77:

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 227. #671875

  D’fhonn dálaí aonfhoirmeacha a áirithiú chun an Rialachán seo a chur chun feidhme maidir le hallmhairí, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún i ndáil le bearta lena gcinntear na táirgí talmhaíochta próiseáilte ar cheart dleachtanna allmhairiúcháin breise a bheith infheidhme orthu chun cosc a chur ar thionchair dhíobhálacha ar mhargadh an Aontais nó chun gníomhú in aghaidh na dtionchar sin, bearta chun na dleachtanna allmhairiúcháin breise sin a chur i bhfeidhm maidir le teorainneacha ama chun an praghas allmhairiúcháin a chruthú, fianaise dhoiciméadach a chur isteach, agus leibhéal na dleachtanna allmhairiúcháin breise a chinneadh, bearta lena socraítear na praghsanna ionadaíocha agus na truicearmhéideanna chun dleachtanna allmhairiúcháin breise a chur i bhfeidhm, bearta maidir le formáid agus inneachar an cheadúnais allmhairiúcháin i gcás ubh-albaimine agus lachtalbaimine, maidir le hiarratais ar a chur isteach agus maidir leis na ceadúnai s allmhairiúcháin sin a eisiúint agus a úsáid, maidir lena dtréimhse bailíochta, maidir leis an nós imeachta i dtaca le taisceadh urrúis i ndáil leis na gceadúnais sin agus méid an urrúis sin, maidir leis an bhfianaise is gá chun comhlíonadh na gceanglas i leith úsáid na gceadúnas sin a chruthú, maidir le méid an lamháltais i ndáil le comhlíonadh chun an cainníocht dá dtagraítear sa cheadúnas allmhairiúcháin a allmhairiú, agus maidir le ceadúnais athsholáthair agus ceadúnais dhúblacha a eisiúint, maidir le bearta i ndáil le láimhseáil ceadúnas allmhairiúcháin ag na Ballstáit, agus maidir le malartú na faisnéise is gá chun bainistiú a dhéanamh ar chóras na gceadúnas allmhairiúcháin i gcomhair ubh-albaimine agus lachtalbaimine lena n-áirítear na nósanna imeachta a bhaineann le cúnamh sonrach riaracháin idir na Ballstáit, ríomh dleachtanna ar allmhairí agus socrú leibhéal na ndleachtanna allmhairiúcháin ar tháirgí talmhaíochta próiseáilte agus s ocruithe trádála idirnáisiúnta á gcur chun feidhme.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation as regards imports, implementing powers should be conferred on the Commission in respect of measures determining the processed agricultural products to which additional import duties should apply in order to prevent or counteract adverse effects on the Union market, measures for the application of those additional import duties as regards time limits for proving the import price, for the submission of documentary evidence, and for determining the level of the additional import duties, measures fixing the representative prices and trigger volumes for the purposes of applying additional import duties, measures on the format and the content of the import licence for ovalbumin and lactalbumin, on the submission of applications and the issuing and use of those import licences, on their period of validity, on the procedure for lodging a security in respect of those licences and its amount, on the evidence needed to prove that the requir ements for the use of those licences have been fulfilled, on the level of tolerance as regards compliance with the obligation to import the quantity mentioned in the import licence, and on the issuing of replacement and duplicate import licences, measures on the treatment of import licences by the Member States, as well as on the exchange of information needed for the management of the system of import licences for ovalbumin and lactalbumin, including the procedures relating to specific administrative assistance between Member States, to the calculation of import duties and to the fixing of the level of import duties for processed agricultural products in the implementation of international arrangements.

  REGULATION (EU) No 510/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products and repealing Council Regulations (EC) No 1216/2009 and (EC) No 614/2009

 228. #672838

  Ba cheart don Ghníomhaireacht rialacha an Choimisiúin a chur i bhfeidhm maidir le slándáil fhaisnéis rúnaicmithe AE.

  The Agency should apply the Commission’s rules as regards the security of EU classified information.

  Regulation (EU) No 512/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 912/2010 setting up the European GNSS Agency

 229. #676472

  D’fhonn cuidiú le hinfheisteoirí ionchasacha ina mbreithnithe agus maidir le cibé acu bearta ba cheart dóibh a dhéanamh ionas nach sárófar an Rialachán seo, ba cheart go n-eiseodh ÚEUM treoirlínte.

  In order to assist potential investors in their considerations and as regards what steps they should take so as not to contravene this Regulation, ESMA should issue guidelines.

  Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC Text with EEA relevance

 230. #678191

  Tosaíochtaí do thacaíocht airgeadais an Aontais, maidir le treoshuíomh na gclár náisiúnta do na réigiúin is forimeallaí:

  Priorities for Union financial support, as regards the orientation of national programmes for outermost regions:

  Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

 231. #681318

  lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir le maoiniú páirtithe polaitiúla Eorpacha

  amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 as regards the financing of European political parties

  Regulation (EU, Euratom) No 1142/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 as regards the financing of European political parties

 232. #686377

  díospóidí laistigh den ghrúpa a réiteach, maidir le hidirbhearta laistigh den ghrúpa agus gníomhartha seachanta;

  the settlement of intra-group disputes as regards intra-group transactions and avoidance actions;

  Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings

 233. #690432

  Maidir leis an gcéad chuspóir, rinneadh measúnú ardhá rogha beartais:

  As regards the former objective, two policy options wereassessed:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation and Training (Europol) and repealing Decisions 2009/371/JHA and 2005/681/JHA 

 234. #690434

  Maidir leis an gcuspóir beartais ar thimpeallacht umpróiseáil sonraí, rinneadh measúnú ar dhá rogha beartais:

  As regards thepolicy objective on a data processing environment, two policy options wereassessed:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation and Training (Europol) and repealing Decisions 2009/371/JHA and 2005/681/JHA 

 235. #692129

  lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 a fhad a bhaineann le bearta sonracha don Ghréig

  amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards specific measures for Greece

  Regulation (EU) 2015/1839 of the European Parliament and of the Council of 14 October 2015 amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards specific measures for Greece

 236. #694029

  Nuashonruithe ar liosta an Aontais a mhéid a bhaineann le bianna traidisiúnta údaraithe ó thríú tíortha

  Updates to the Union list as regards authorised traditional foods from third countries

  Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on novel foods, amending Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 1852/2001 (Text with EEA relevance)

 237. #695875

  Cinnfidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin méideanna na gcostas a bheidh le híoc, lena n-áirítear réamhíocaíochtaí, maidir leis na costais a bhaineann le glacadh fianaise amhail dá dtagraítear san Airteagal seo.

  The Executive Director shall determine the amounts of expenses to be paid, including advances, as regards the costs of taking of evidence as referred to in this Article.

  Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Text with EEA relevance)

 238. #697590

  cearta dídeanaithe agus daoine a iarrann cosaint idirnáisiúnta, go háirithe maidir le non-refoulement.

  the rights of refugees and persons requesting international protection, in particular as regards non-refoulement.

  Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)

 239. #697666

  ina mbeidh na hacmhainní go léir ídithe a mhéid a bhaineann le foireann, saoráidí agus eagar; agus

  all resources have already been exhausted as regards staff, facilities and organisation; and

  Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)

 240. #697742

  Toimhde maidir leis na coinníollacha i dtaobh tréimhse fanachta

  Presumption as regards fulfilment of conditions of duration of stay

  Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)

 241. #698060

  doiciméid tacaíochta a bhaineann le lóistín:

  supporting documents as regards lodging:

  Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)

 242. #698063

  doiciméid tacaíochta a bhaineann leis an gclár taistil:

  supporting documents as regards the itinerary:

  Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)

 243. #698065

  doiciméid tacaíochta a bhaineann le filleadh:

  supporting documents as regards return:

  Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)

 244. #701858

  Maidir leis an gcineál céanna faisnéise a bhaineann le bancanna náisiúnta vacsaíní, ba cheart urraim a thabhairt do cheanglais bhunreachtúla na mBallstát éagsúil maidir le saoráil faisnéise agus a áirithiú go pléifear leis an bhfaisnéis i dtrácht mar fhaisnéis rúnaicmithe.

  As regards the same type of information in relation to national vaccine banks, the constitutional requirements of different Member States as regards freedom of information should be respected while ensuring that the information in question is treated as classified information.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 245. #702275

  táirgeadh talmhaíochta agus dobharshaothraithe agus codanna eile den gheilleagar, maidir leis an méid seo a leanas:

  agricultural and aquaculture production and other parts of the economy, as regards:

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 246. #702279

  sláinte an duine, maidir leis an méid seo a leanas:

  human health, as regards:

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 247. #702295

  tionchar beart coisctheach agus rialaithe galar maidir leis an méid a leanas:

  the impact of disease prevention and control measures, as regards:

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 248. #702322

  I gcás na ngalar liostaithe nach mór a rialú i ngach Ballstát d'fhonn iad a dhíothú ar fud an Aontais, beidh feidhm ag na rialacha a leanas, mar is ábhartha:

  As regards listed diseases which must be controlled in all Member States with the goal of eradicating them throughout the Union, the following rules shall apply, as relevant:

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 249. #702335

  I gcás na ngalar liostaithe a bhfuil gá faireachas a dhéanamh orthu laistigh den Aontas, beidh feidhm ag na rialacha a leanas, mar is ábhartha:

  As regards listed diseases for which there is a need for surveillance within the Union, the following rules shall apply, as relevant:

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 250. #702349

  maidir le hainmhithe ar coimeád agus táirgí atá faoina gcúram, beidh siad freagrach as an méid a leanas:

  as regards kept animals and products under their responsibility, be responsible for:

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 251. #703615

  rialacha mionsonraithe maidir leis na bearta bithshlándála dá bhforáiltear i bpointe (c) d'Airteagal 134.

  detailed rules as regards the biosecurity measures provided for in point (c) of Article 134.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 252. #704465

  maidir le táirgí geirmeacha, de bhun na rialacha dá bhforáiltear in Airteagal 161 agus in Airteagal 162;

  as regards germinal products, pursuant to the rules provided for in Articles 161 and 162;

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 253. #705909

  D'fhéadfadh na sonraí a d'fhorbair na Ballstáit i gcomhthéacs an Chreata Eorpaigh um Cháilíochtaí (EQF) fónamh mar ionchur don aicmiú Eorpach, maidir le cáilíochtaí.

  The data developed by Member States in the context of the European Qualification Framework (EQF) could serve as input for the European classification, as regards qualifications.

  Regulation (EU) 2016/589 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2016 on a European network of employment services (EURES), workers' access to mobility services and the further integration of labour markets, and amending Regulations (EU) No 492/2011 and (EU) No 1296/2013 (Text with EEA relevance)

 254. #706842

  Ba cheart cumhachtaí imscrúdaithe a bhaineann le rochtain ar áitreabh a fheidhmiú i gcomhréir le ceanglais shonracha i ndlí nós imeachta Ballstáit, amhail an ceanglas maidir le réamhúdarú breithiúnach a fháil.

  Investigatory powers as regards access to premises should be exercised in accordance with specific requirements in Member State procedural law, such as the requirement to obtain a prior judicial authorisation.

  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)

 255. #709770

  moltaí a thabhairt don Bhord Bainistíochta maidir le struchtúir inmheánacha Europol a bhunú;

  making proposals to the Management Board as regards the establishment of Europol's internal structures;

  Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA

 256. #710757

  A mhéid a bhaineann le cúrsaí staidrimh, is gá oibriú i ndlúthchomhar le Eurostat.

  As regards statistics, close collaboration with Eurostat is necessary.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 257. #713790

  Oibleagáidí na mBallstát maidir le rialuithe an Choimisiúin

  Obligations of Member States as regards Commission controls

  Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)

 258. #714616

  lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i dtaca le díolúintí do dhéileálaithe tráchtearraí

  amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards exemptions for commodity dealers

  Regulation (EU) 2016/1014 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards exemptions for commodity dealers (Text with EEA relevance)

 259. #716125

  Maidir leis an sochar don fhaighteoir a ríomh, beidh feidhm ag na rialacha seo a leanas:

  As regards the calculation of benefit to the recipient, the following rules shall apply:

  Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union

 260. #720810

  riachtanais an Aontais maidir le soláthar amhábhar agus earraí leathchríochnaithe;

  the requirements of the Union as regards the supply of raw materials and semi-finished goods;

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 261. #720912

  trí dhíothú comhleanúnach a dhéanamh ar shrianta le saoirse bhunaíochta i ngach brainse gníomhaíochta a bheidh faoi bhreithniú, i gcás na gcoinníollacha maidir le gníomhaireachtaí, brainsí nó fochuideachtaí a chur ar bun i gcríoch Bhallstáit agus i gcás na gcoinníollacha a bhaineann le pearsanra de chuid na príomhbhunaíochta a dhul isteach i bpoist bhainistíochta nó maoirseachta sna gníomhaireachtaí, sna brainsí nó sna fochuideachtaí sin;

  by effecting the progressive abolition of restrictions on freedom of establishment in every branch of activity under consideration, both as regards the conditions for setting up agencies, branches or subsidiaries in the territory of a Member State and as regards the subsidiaries in the territory of a Member State and as regards the conditions governing the entry of personnel belonging to the main establishment into managerial or supervisory posts in such agencies, branches or subsidiaries;

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 262. #721967

  cuirfear an chóir chomhionann cheannann chéanna ar na Ballstáit i dtaca leis an ord san am agus an ré ina mbeidh a náisiúnaigh mar chomhaltaí den Choimisiún a chinneadh;

  Member States shall be treated on a strictly equal footing as regards determination of the sequence of, and the time spent by, their nationals as members of the Commission;

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 263. #725219

  faireachán a dhéanamh ar shreabha imirce agus anailís riosca a dhéanamh i dtaca leis na gnéithe uile a bhaineann le bainistiú comhtháite teorainneacha;

  monitor migratory flows and carry out risk analysis as regards all aspects of integrated border management;

  Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC

 264. #727680

  maidir leis an soitheach gabhála atá i mbun na héisc a aistriú i gcaighean:

  as regards the catching vessel transferring the fish into cages:

  Regulation (EU) 2016/1627 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, and repealing Council Regulation (EC) No 302/2009

 265. #731050

  an measúnú atá ar fáil mar a leagtar amach in Airteagal 6(2) agus aon mheasúnú ar an mBallstát maidir le riosca na lotnaide tosaíochta lena mbaineann dá chríoch siúd;

  the available assessments as set out in Article 6(2) and any assessment of the Member State as regards the risk of the priority pest concerned for its territory;

  Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC

 266. #731399

  Faisnéis le soláthar do thaistealaithe agus do chliaint na seirbhísí poist i ndáil le criosanna cosanta

  Information to be provided to travellers and clients of postal services as regards protected zones

  Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC

 267. #731402

  Eisceacht ó thoirmisc agus ceanglais do chriosanna teorann i ndáil le criosanna cosanta

  Exception from prohibitions and requirements for frontier zones as regards protected zones

  Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC

 268. #731405

  Ceanglais d'iompar fíteashláintíochta i ndáil le criosanna cosanta

  Requirements for phytosanitary transit as regards protected zones

  Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC

 269. #731414

  Beidh feidhm ag mír 1 maidir le criosanna cosanta i ndáil le lotnaidí coraintín faoi seach na gcriosanna cosanta.

  Paragraph 1 shall apply to protected zones also as regards the respective protected zone quarantine pests.

  Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC

 270. #732163

  srianta maidir le haitheantas, cineál, bunús, sinsearacht, bunáitíocht agus stair táirgthe plandaí saothraithe;

  Restrictions as regards the identity, nature, origin, ancestry, provenance and production history of cultivated plants.

  Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC

 271. #732210

  maidir le plandaí le haghaidh plandú, seachas síolta:

  as regards plants for planting other than seeds:

  Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC

 272. #732217

  maidir le plandaí, táirgí plandaí nó réada eile:

  as regards other plants, plant products or other objects:

  Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC

 273. #734736

  lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha

  amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement

  Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement (Text with EEA relevance)

 274. #735236

  Roinn 2 Coimircí maidir le caipiteal reachtúil

  Section 2 Safeguards as regards statutory capital

  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (Text with EEA relevance. )

 275. #735764

  Coimircí maidir le caipiteal reachtúil

  Safeguards as regards statutory capital

  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (Text with EEA relevance. )

 276. #738054

  Tagairtí do thríú tíortha a bhfuil athrú tagtha ar an staid ina bhfuil siad i ndáil leis na critéir sin, ba cheart iad a aistriú ó iarscríbhinn amháin go dtí an iarscríbhinn eile, de réir mar is iomchuí.

  References to third countries in respect of which the situation has changed as regards those criteria should be transferred from one annex to the other, as appropriate.

  Regulation (EU) 2017/372 of the European Parliament and of the Council of 1 March 2017 amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (Georgia)

 277. #739281

  stair na n-oibreoirí maidir leis na rialacha dá dtagraítear in Airteagal 1(2) a chomhlíonadh;

  operators’ past record as regards compliance with the rules referred to in Article 1(2);

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 278. #739956

  Oibleagáidí na mBallstát maidir le rialuithe an Choimisiúin

  Obligations of the Member States as regards Commission controls

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 279. #740147

  Oibleagáidí ginearálta ar na húdaráis inniúla maidir le gníomhaíocht forfheidhmiúcháin

  General obligations of the competent authorities as regards enforcement action

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 280. #743546

  na hábhair agus na substaintí a roghnaítear, go háirithe ó thaobh tocsaineachta agus, más ábhartha, inadhainteachta;

  the choice of materials and substances used, particularly as regards toxicity and, where relevant, flammability;

  Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )

 281. #749643

  Tagairtí do thríú tíortha a bhfuil athrú tagtha ar an staid ina bhfuil siad i ndáil leis na critéir sin, ba cheart iad a aistriú ó iarscríbhinn amháin go dtí an iarscríbhinn eile, de réir mar is iomchuí.

  References to third countries in respect of which the situation has changed as regards those criteria should be transferred from one annex to the other, as appropriate.

  Regulation (EU) 2017/850 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (Ukraine)

 282. #751005

  Cinnfidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin méideanna na gcostas a bheidh le híoc, lena n-áirítear réamhíocaíochtaí, maidir leis na costais a bhaineann le glacadh fianaise amhail dá dtagraítear san Airteagal seo.

  The Executive Director shall determine the amounts of expenses to be paid, including advances, as regards the costs of taking of evidence as referred to in this Article.

  Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (Text with EEA relevance. )

 283. #752423

  Ba cheart foráil a dhéanamh, áfach, do bhearta idirthréimhseacha maidir le cláir náisiúnta atá formheasta cheana agus maidir le clár ilbhliantúil an Aontais atá i bhfeidhm i láthair na huaire,

  However, transitional measures should be provided for as regards national programmes already approved and as regards the multiannual Union programme currently in force,

  Regulation (EU) 2017/1004 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on the establishment of a Union framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the common fisheries policy and repealing Council Regulation (EC) No 199/2008

 284. #769059

  Foralacha Speisialta i dtaobh Printiseach.

  SPECIAL PROVISIONS AS REGARDS APPRENTICES.

  Number 30 of 1923: DEFENCE FORCES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1923

 285. #770064

  Foráil i dtaobh Airtiogal 71 den Bhunreacht.

  Provision as regards Article 71 of the Constitution.

  Number 30 of 1923: DEFENCE FORCES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1923

 286. #776597

  Na Pinsin Sean-Aoise ach amháin i dtaobh athchomharcanna fé rialú Reachta.

  The Old Age Pensions, save as regards appeals governed by Statute.

  Number 16 of 1924: MINISTERS AND SECRETARIES ACT, 1924

 287. #781134

  Comhachta breise do sna Coimisinéirí in éisteacht athchomharcanna i dtaobh clárú.

  Additional powers of commissioners in hearing of appeals as regards registration.

  Number 32 of 1924: DAIL EIREANN COURTS (WINDING UP) ACT, 1923, AMENDMENT ACT, 1924

 288. #841035

  Alt 20, ach amháin maidir le daoine do fuair bás roimh dháta an Achta so do rith.

  Section 20, except as regards persons dying before the date of the passing of this Act.

  Number 31 of 1931: FINANCE ACT, 1931

 289. #841039

  Alt 63, ach amháin maidir le daoine do fuair bás roimh dháta an Achta so do rith.

  Section 63, except as regards persons dying before the date of the passing of this Act.

  Number 31 of 1931: FINANCE ACT, 1931

 290. #841043

  Alt 44, ach amháin maidir le daoine do fuair bás roimh dháta an Achta so do rith.

  Section 44, except as regards persons dying before the date of the passing of this Act.

  Number 31 of 1931: FINANCE ACT, 1931

 291. #900775

  Staid árachais daoine is ionárachuithe do réir ráta an Airm.

  Position as regards insurance of persons insurable at the Army rate.

  Number 12 of 1936: NATIONAL HEALTH INSURANCE AND WIDOWS' AND ORPHANS' PENSIONS ACT, 1936

 292. #902163

  (2) I gCiste Ospidéil Fhiabhrais Bhaile Atha Cliath déanfar cuntaisí ar leithligh (dá ngairmtear cuntas na gcostaisí teaghlachais agus cuntas costaisí na n-othar, fé seach, san Acht so) do choimeád ar chostaisí teaghlachais agus ar chostaisí othar, agus i gcás costaisí othar coimeádfar cuntas ar leithligh don Bhárdas alos othar cathrach agus don bhord sláinte alos othar contae.

  (2) In the Dublin Fever Hospital Fund separate accounts (in this Act respectively referred to as the establishment expenses account and the patients' expenses account) shall be kept as regards establishment expenses and as regards patients' expenses, and in the case of patients' expenses a separate account shall be kept for the Corporation in respect of city patients and for the board of health in respect of county patients.

  Number 21 of 1936: DUBLIN FEVER HOSPITAL ACT, 1936

 293. #930924

  (e) cialluíonn na habairtí “estát Éireannach” agus “estát coigríoch” fé seach, maidir le haon bhliain áirithe cháinmheasa—

  ( e ) the expressions "Irish estate" and "foreign estate" mean respectively, as regards any year of assessment—

  Number 25 of 1938: FINANCE ACT, 1938

 294. #946253

  Forálacha i dtaobh fóirne tuarastail bord díochurtha.

  Provisions as regards salaried staffs of abolished boards.

  Number 35 of 1939: PIGS AND BACON (AMENDMENT) ACT, 1939

 295. #958647

  Alt 11, ach amháin maidir le daoine d'éag an 7adh lá de Bhealtaine, 1941, no roimhe sin.

  Section 11, save as regards persons dying on or before the 7th day of May, 1941.

  Number 14 of 1941: FINANCE ACT, 1941

 296. #958653

  Alt 26, ach amháin maidir le daoine d'éag an 7adh lá de Bhealtaine, 1941, no roimhe sin.

  Section 26, save as regards persons dying on or before the 7th day of May, 1941.

  Number 14 of 1941: FINANCE ACT, 1941

 297. #958664

  Alt 32, ach amháin maidir le daoine d'éag an 7adh lá de Bhealtaine, 1941, no roimhe sin.

  Section 32, save as regards persons dying on or before the 7th day of May, 1941.

  Number 14 of 1941: FINANCE ACT, 1941

 298. #996648

  (b) beidh éifeacht ag mír (2) de Riail 5 de na Rialacha sin maidir leis na sócmhainní sin amhail is dá mbeadh an chuing a ghabhas leis an mír sin fágtha ar lár.

  ( b ) paragraph (2) of Rule 5 of the said Rules shall have effect as regards those assets as if the proviso to the said paragraph were omitted therefrom.

  Number 15 of 1946: FINANCE ACT, 1946

 299. #997390

  (d) lasmuigh de chás ina ligfear na hearraí mar earraí réidhchaite agus ina mbeidh ráiteas á rá sin sa nóta nó sa mheabhrachán i dtaobh an chomhaontuithe a bheas arna dhéanamh de bhun ailt 3 den Acht seo, coinníoll intuigthe gur earraí de cháilíocht inmharsanta na hearraí, ach sin i slí nach intuigthe de bhuaidh na míre seo aon choinníoll den tsórt sin a bheith ann maidir le lochta ná féadfadh an t-únaer bheith eolach orthu do réir reasúin an tráth a rinneadh an comhaontú, nó, má scrúdaigh an fostóir na hearraí nó sampla dhíobh, maidir le lochta ba chóir a theacht ar fhis sa scrúdú.

  ( d ) except where the goods are let as second hand goods, and the note or memorandum of the agreement made in pursuance of section 3 of this Act contains a statement to that effect, an implied condition that the goods shall be of merchantable quality, so, however, that no such condition shall be implied by virtue of this paragraph as regards defects of which the owner could not reasonably have been aware at the time when the agreement was made, or, if the hirer has examined the goods or a sample thereof, as regards defects which the examination ought to have revealed.

  Number 16 of 1946: HIRE-PURCHASE ACT, 1946

 300. #1004983

  Breacacháin atá le coimeád ag an gCumann maidir le comhaltaí áirithe.

  Records to be kept by the Society as regards certain members.

  Number 9 of 1947: NATIONAL HEALTH INSURANCE ACT, 1947

 301. #1007681

  —(1) Más rud é, i rith na tréimhse de dhá mhí dhéag dar tosach dáta an Achta seo a rith, gur deimhin leis an Aire, maidir le haon cheardchumann áirithe a bheas cláraithe faoi na hAchta Ceardchumann, 1871 go 1942, go mba chruatan míchuí é ar an gceardchumann sin é a bheith d'fhiachaibh air an éarlais iomlán a sonraítear le halt 7 d'Acht 1941 a lóisteáil agus a choimeád ar lóisteáil san Ard-Chúirt, féadfaidh an tAire a dhearbhú le hordú, gur tuigthe, maidir leis an gceardchumann sin, gach suim airgid a luaitear sa Sceideal a ghabhas le hAcht 1941 a bheith arna laghdú an méid sin, nach mó ná cúig seachtód faoin gcéad, is cuí leis an Aire.

  —(1) Where, during the period of twelve months commencing on the passing of this Act, the Minister is satisfied that, as regards any particular trade union registered under the Trade Union Acts, 1871 to 1942, it would cause undue hardship if such trade union were compelled to make and keep with the High Court the full deposit specified by section 7 of the Act of 1941, the Minister may by order declare that every sum of money mentioned in the Schedule to the Act of 1941 shall, as regards such trade union, be deemed to be reduced to such extent not exceeding seventy-five per cent. as the Minister thinks proper.

  Number 17 of 1947: TRADE UNION ACT, 1947

 302. #1016534

  (b) maidir le cúig-ochtú dhe, é d'íoc isteach sa Stát-Chiste nó é a chur chun tairbhe don Stát-Chiste i pé slí a ordós an tAire Airgeadais.

  ( b ) as regards five-eighths thereof, be paid into or disposed of for the benefit of the Exchequer in such manner as the Minister for Finance may direct.

  Number 47 of 1947: HEALTH SERVICES (FINANCIAL PROVISIONS) ACT, 1947

 303. #1031274

  Forála maidir le telegrafa a dhéanamh agus a chothabháil.

  Provisions as regards construction and maintenance of telegraphs.

  Number 12 of 1950: TRANSPORT ACT, 1950

 304. #1061899

  Deimhniú neamhchruinn maidir le haerárthach.

  Inaccurate certificate as regards aircraft.

  Number 18 of 1954: DEFENCE ACT, 1954

 305. #1073996

  (b) go bhfuil sé oiriúnach lena úsáid mar bhácús ó thaobh déanmhais, airde, solais, aeir, sláinteachais agus slite éaluithe i gcás tine,

  ( b ) that it is suitable for use as a bakehouse as regards construction, height, light, ventilation, hygiene and means of escape in case of fire,

  Number 10 of 1955: FACTORIES ACT, 1955

 306. #1156650

  Ní áirítear na hárthaí a thuairiscítear in Airteagail 22, 24, 25 agus 27 mar longa cogaidh chomh fada is a bhaineann lena bhfanacht i bport neodrach.

  Vessels described in Articles 22, 24, 25 and 27 are not classed as warships as regards their stay in a neutral port. [GA]

  Number 11 of 1962: GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962

 307. #1160351

  (a) as regards excise duty— for every gallon of spirits computed at proof .. ..

  ( a ) as regards excise duty- for every gallon of spirits computed at proof

  Number 15 of 1962: FINANCE ACT, 1962

 308. #1181074

  (a) go gcruthóidh sé maidir le haon ní nár nochtadh nach raibh a fhios aige é;

  ( a ) as regards any matter not disclosed, he proves that he did not know it;

  Number 33 of 1963: COMPANIES ACT, 1963

 309. #1185547

  (a) go gcruthóidh sé maidir le haon ní nár nochtadh nach raibh a fhios aige é;

  ( a ) as regards any matter not disclosed, he proves that he did not know the same;

  Number 33 of 1963: COMPANIES ACT, 1963

 310. #1187066

  (a) chomh fada is a bhaineann le brabúis agus caillteanais, déileáil ar leithligh le brabúis nó caillteanais an chomhlachta chorpraithe eile mar a fhoráiltear le fomhír (2), agus ina theannta sin—

  ( a ) so far as regards profits and losses, deal separately with the other body corporate's profits or losses as provided by subparagraph (2), and in addition deal either—

  Number 33 of 1963: COMPANIES ACT, 1963

 311. #1187076

  (b) chomh fada is a bhaineann le sócmhainní agus dliteanais, déileáil ar leithligh le sócmhainní agus dliteanais an chomhlachta chorpraithe eile mar a fhoráiltear le fomhír (2), agus ina theannta sin—

  ( b ) so far as regards assets and liabilities, deal separately with the other body corporate's assets and liabilities as provided by subparagraph (2) and in addition, deal either—

  Number 33 of 1963: COMPANIES ACT, 1963

 312. #1187233

  (a) chomh fada is a bhaineann le brabúis agus caillteanais, déileáil ar leithligh le brabúis nó caillteanais na cuideachta mar a fhoráiltear le fomhír (2), agus ina theannta sin—

  ( a ) so far as regards profits and losses, deal separately with the company's profits or losses as provided by subparagraph (2), and in addition, deal either—

  Number 33 of 1963: COMPANIES ACT, 1963

 313. #1187243

  (b) chomh fada is a bhaineann le sócmhainní agus dliteanais, déileáil ar leithligh le sócmhainní agus dliteanais na cuideachta mar a fhoráiltear le fomhír (2), agus ina theannta sin—

  ( b ) so far as regards assets and liabilities, deal separately with the company's assets and liabilities as provided by subparagraph (2) and in addition, deal either—

  Number 33 of 1963: COMPANIES ACT, 1963

 314. #1187463

  (a) chomh fada is a bhaineann le brabúis agus caillteanais, déileáil ar leithligh le brabúis nó caillteanais an chomhlachta chorpraithe eile mar a fhoráiltear le fomhír (2), agus ina theannta sin—

  ( a ) so far as regards profits and losses, deal separately with the other body corporate's profits or losses as provided by subparagraph (2), and in addition deal either—

  Number 33 of 1963: COMPANIES ACT, 1963

 315. #1187473

  (b) chomh fada is a bhaineann le sócmhainní agus dliteanais, déileáil ar leithligh le sócmhainní agus dliteanais an chomhlachta chorpraithe eile mar a fhoráiltear le fomhír (2), agus ina theannta sin—

  ( b ) so far as regards assets and liabilities, deal separately with the other body corporate's assets and liabilities as provided by subparagraph (2), and, in addition, deal either—

  Number 33 of 1963: COMPANIES ACT, 1963

 316. #1208967

  Maidir leis an dlí atá ann, féach 1861 (c. 114) a. 1, 2]

  Validity as regards form.

  Number 27 of 1965: SUCCESSION ACT, 1965

 317. #1209015

  —Aon diúscairt thiomnach a bheidh, faoin gCuid seo, bailí ó thaobh foirme, is ionann éifeacht di agus da mba uacht í a forghníomhaíodh de réir Chuid VII.

  —A testamentary disposition which under this Part is valid as regards form shall have the same effect as if it were a will executed in compliance with Part VII.

  Number 27 of 1965: SUCCESSION ACT, 1965

 318. #1222929

  (5) Ní dhéanfar, maidir le hárachais nó conarthaí i leith blianachtaí iarchurtha—

  (5) No deduction shall, as regards insurances or contracts for deferred annuities—

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 319. #1224921

  (b) beidh éifeacht ag alt 65 (3) maidir leis na sócmhainní sin amhail is dá mbeadh alt 65 (4) ar lár.

  ( b ) section 65 (3) shall have effect as regards those assets as if section 65 (4) were omitted.

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 320. #1224994

  (a) beidh éifeacht ag alt 65 (3), maidir le haon tsócmhainn is ionann agus an caiteachas caipitiúil sin ionann agus dá mbeadh alt 65 (4) ar lár, agus

  ( a ) section 65 (3) shall have effect as regards any asset which represents the said capital expenditure as if section 65 (4) were omitted, and

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 321. #1228553

  (e) ciallaíonn “eastát Éireannach” agus “eastát coigríche”, faoi seach, maidir le haon bhliain mheasúnachta—

  ( e ) "Irish estate" and "foreign estate" mean respectively, as regards any year of assessment—

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 322. #1310517

  Cumhacht an Bhoird maidir le tarchuir nó achomhairc chráiteacha, etc.

  Power of Board as regards vexatious references or appeals, etc.

  Number 20 of 1976: LOCAL GOVERNMENT (PLANNING AND DEVELOPMENT) ACT, 1976

 323. #1312296

  Scéimeanna aoisliúntas maidir le státseirbhísigh agus daoine áirithe eile. 1944, Uimh. 19 . 1959, Uimh. 38 . 1923, Uimh. 27 . 1854, c. 99. 1960, Uimh. 45 . 1931, Uimh. 13 .

  Superannuation schemes as regards civil servants and certain other persons.

  Number 22 of 1976: SUPERANNUATION AND PENSIONS ACT, 1976

 324. #1313650

  (e) cibé téarmaí agus coinníollacha eile is oiriúnach leis an mBord a chur ag gabháil le haon díolachán gáis nó maidir le haon riar gáis nó seirbhís nó saoráid a sholáthróidh sé,

  ( e ) attach such other terms and conditions as the Board shall think fit, to any sale of gas or as regards any gas supply or service or facility, provided by it,

  Number 30 of 1976: GAS ACT, 1976

 325. #1314198

  (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo maidir le gás nádúrtha a ndéanfaidh an tAire Tionscail agus Tráchtála—

  (2) Subsection (1) of this section shall not apply as regards natural gas which pursuant to—

  Number 30 of 1976: GAS ACT, 1976

 326. #1315367

  ar choinníoll i gcás craoladh teilifíse go measfar ceanglais an ailt seo a bheith comhlíonta ag an Údarás i gcás gur fuaim-thaifeadadh amháin a dhéanfaidh sé den chraoladh.

  provided that as regards a television broadcast the Authority shall be regarded as complying with the requirements of this section if it records in sound only the broadcast.

  Number 37 of 1976: BROADCASTING AUTHORITY (AMENDMENT) ACT, 1976

 327. #1321388

  (a) leis an Aire Stáit nó le gach Aire Stáit, de réir mar is iomchuí, arb é an tAire iomchuí é ó thaobh an chomhlachta ainmnithe lena mbainfidh na rialacháin, agus

  ( a ) the Minister of State or every Minister of State, as may be appropriate, who as regards a designated body to which the regulations are to apply is the appropriate Minister, and

  Number 6 of 1977: WORKER PARTICIPATION (STATE ENTERPRISES) ACT, 1977

 328. #1321692

  —(1) (a) Faoi réir fho-alt (2) den alt seo, féadfaidh an tAire maidir le haon chomhlacht ainmnithe, tar éis comhairle a ghlacadh leis an Aire Airgeadais agus, i gcás ar Aire Stáit seachas an tAire sin an tAire iomchuí maidir leis an gcomhlacht, leis an Aire Stáit eile sin, a fhoráil le hordú gurb é, ar agus ó lá a shocrófar leis an ordú, an líon comhaltaí den chomhlacht nó, de réir mar is iomchuí, an líon stiúrthóirí ar an gcomhlacht, is é sin le rá, an líon a chuimsíonn,

  —(1) ( a ) Subject to subsection (2) of this section, the Minister may as regards any designated body, after consultation with the Minister for Finance and, in case a Minister of State other than that Minister is, as regards the body, the appropriate Minister, that other Minister of State, by order provide that on and from a day fixed by the order the number of members or directors, as may be appropriate, of the body, that is to say, the number comprising.

  Number 6 of 1977: WORKER PARTICIPATION (STATE ENTERPRISES) ACT, 1977

 329. #1331318

  (c) beidh feidhm ag alt 15 den Acht seo maidir leis an bhfolúntas dá dhroim sin sa Tionól.

  ( c ) section 15 of this Act shall apply as regards the resultant vacancy in the Assembly.

  Number 30 of 1977: EUROPEAN ASSEMBLY ELECTIONS ACT, 1977

 330. #1344858

  (2) D'ainneoin fho-alt (1) den alt seo, féadfaidh an tAire méid an deontais is iníoctha faoin alt seo le húdarás rátúcháin maidir le bliain airgeadais áitiúil a laghdú méid is dóigh leis is ionann agus comhiomlán na méideanna a d'aisíocfadh an t-údarás de bhun aon achtachán a luaitear i bhfo-alt (3) den alt seo dá mba rud é, maidir leis an mbliain airgeadais áitiúil sin, nach raibh alt 3 nó 4 den Acht seo, de réir mar is iomchuí, i bhfeidhm.

  (2) Notwithstanding subsection (1) of this section, the Minister may reduce the amount of the grant payable under this section to a rating authority as regards a local financial year by an amount which in his opinion equals the aggregate of the amounts which would have been refunded by the authority in pursuance of any enactment mentioned in subsection (3) of this section if as regards the said local financial year section 3 or 4 of this Act, as may be appropriate, had not been in force.

  Number 35 of 1978: LOCAL GOVERNMENT (FINANCIAL PROVISIONS) ACT, 1978

 331. #1344896

  Ceadú an Aire riachtanach maidir le húdaruithe áirithe faoi Acht 1955.

  Minister's sanction required as regards certain authorisations under Act of 1955.

  Number 35 of 1978: LOCAL GOVERNMENT (FINANCIAL PROVISIONS) ACT, 1978

 332. #1350917

  Eolas maidir le soláthar bainne.

  Information as regards supply of milk.

  Number 26 of 1979: BOVINE DISEASES (LEVIES) ACT, 1979

 333. #1353363

  Ráitis áirithe a thabhairt d'fhostaithe i dtaobh tuarastail nó pá.

  Employees to be given certain statements as regards salary or wages.

  Number 40 of 1979: PAYMENT OF WAGES ACT, 1979

 334. #1353718

  (5) Beidh feidhm ag fo-alt (7) d'alt 68 den Phríomh-Acht (a cuireadh isteach le halt 3 den Acht Iascaigh (Leasú), 1976 ) maidir le hordú faoin alt seo lena mbeartaítear ordú a rinneadh faoi alt 81 (3) nó 159 (6) den Phríomh-Acht (a chuirtear isteach le hailt 68 agus 69, faoi seach, den Acht seo), a leasú mar atá feidhm aige maidir le hordú faoi alt 68 den Phríomh-Acht.

  (5) Subsection (7) of section 68 of the Principal Act (inserted by section 3 of the Fisheries (Amendment) Act, 1976 ) shall apply as regards an order under this section by which it is proposed to amend an order made under section 81 (3) or 159 (6) of The Principal Act (inserted by sections 68 and 69, respectively, of this Act), as it applies as regards an order made under section 68 of the Principal Act.

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 335. #1353814

  (5) Beidh feidhm ag fo-ailt (2), (3), (6), (7) agus (8) d'alt 43 den Acht seo maidir le cúiteamh is iníoctha faoin alt seo mar atá feidhm acu maidir le cúiteamh is iníoctha faoin alt sin.

  (5) Subsections (2), (3), (6), (7) and (8) of section 43 of this Act shall apply as regards compensation payable under this section as they apply as regards compensation payable under that section.

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 336. #1353928

  —(1) (a) Déanfaidh bord réigiúnach maidir lena réigiún iascaigh—

  —(1) ( a ) A regional board shall as regards its fisheries region—

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 337. #1354102

  (b) I gcás ar deimhin leis an Aire, tar éis do bhord iarratas a dhéanamh chuige, nach féidir úinéir iascaigh eisiataigh nó ní eile a fháil ná a fhionnadh le fiosrú dúthrachtach, féadfaidh sé údárás a eisiúint faoin alt seo maidir leis an iascach eisiatach nó leis an ní eile agus fad a bheidh údarás faoin alt seo i bhfeidhm ní bheidh feidhm ag mír (a) den alt seo maidir leis an iascach eisiatach ná leis an ní eile lena mbaineann an t-údarás.

  ( b ) Where, on an application made to him by a board, the Minister is satisfied that the owner of a several fishery or other thing cannot by diligent inquiry be found or ascertained, he may issue an authorisation under this section as regards the several fishery or other thing and for so long as an authorisation under this section is in force paragraph (a) of this subsection shall not apply as regards the several fishery or other thing to which the authorisation relates.

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 338. #1354172

  (5) (a) Féadfaidh an tAire, más cuí leis, a ordú go ndéanfar, go ginearálta nó maidir le bliain áirithe, meastacháin a éilítear leis an alt seo a ullmhú a chur chuige faoin alt seo tráth nach déanaí ná dáta sonraithe in aon bhliain, nó, de réir mar is iomchuí, ná dáta áirithe a shonrófar, agus féadfar an dáta céanna a shonrú amhlaidh maidir leis na meastacháin go léir den sórt sin nó féadfar dátaí éagsúla a shonrú amhlaidh i ndáil le dhá aicme nó níos mó de na meastacháin sin.

  ( 5 ) ( a ) The Minister may, if he thinks fit, direct that, generally or as regards a particular year, estimates required by this section shall be prepared and sent to him under this section not later than a specified date in any year, or as may be appropriate, a particular specified date, and the same date may be so specified as regards all such estimates or different dates may be so specified in relation to two or more classes of such estimates.

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 339. #1355316

  (b) Beidh feidhm ag fo-alt (7) d'alt 68 den Acht seo (a cuireadh isteach le halt 3 den Acht Iascaigh (Leasú), 1976 ) maidir le hordú faoin bhfo-alt seo mar atá feidhm aige maidir le hordú faoin alt sin.”;

  ( b ) Subsection (7) of section 68 of this Act (inserted by section 3 of the Fisheries (Amendment) Act, 1976 ) shall apply as regards an order under this subsection as it applies as regards an order under that section.";

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 340. #1355345

  (b) Beidh feidhm ag fo-alt (7) d'alt 68 den Acht seo (a cuireadh isteach le halt 3 den Acht Iascaigh (Leasú), 1976 ) maidir le hordú faoin bhfo-alt seo mar atá feidhm aige maidir le hordú faoin alt sin.”;

  ( b ) Subsection (7) of section 68 of this Act (inserted by section 3 of the Fisheries (Amendment) Act, 1976 ) shall apply as regards an order under this subsection as it applies as regards an order under that section.";

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 341. #1355362

  (b) Beidh feidhm ag fo-alt (7) d'alt 68 den Acht seo (a cuireadh isteach le halt 3 den Acht Iascaigh (Leasú), 1976 ) maidir le hordú faoin bhfo-alt seo mar atá feidhm aige maidir le hordú faoin alt sin.”.

  ( b ) Subsection (7) of section 68 of this Act (inserted by section 3 of the Fisheries (Amendment) Act, 1976 ) shall apply as regards an order under this subsection as it applies as regards an order under that section.".

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 342. #1358475

  ACHT DÁ CHUMASÚ DON AIRE COMHSHAOIL SCÉIM-EANNA AOISLIÚNTAIS A DHÉANAMH MAIDIR LE FOSTAITHE COMHLACHTAÍ ÁIRITHE, AGUS AISCÍ A DHEONÚ DO NA FOSTAITHE SIN NÓ INA LEITH, AGUS CHUN NA gCRÍOCHA SIN DÁ CHUMASÚ DON AIRE SIN ACHTACHÁIN ÁIRITHE A BHAINEANN LE hAOISLIÚN-TAS A LEASÚ NÓ A AISGHAIRM, DO LEASÚ AN ACHTA SLÁINTE (COMHLACHTAÍ CORPRAITHE), 1961 , AN ACHTA SLÁINTE, 1970 , AGUS AN ACHTA UM SHEIR-BHÍSÍ RIALTAIS ÁITIÚIL (COMHLACHTAÍ CORP-RAITHE), 1971 , D'FHONN GO bhFÉADFAR, FARA MODHNUITHE NÓ TEORAINNEACHA ÁIRITHE, SCÉIMEANNA FAOIN ACHT SEO A CHUR CHUN FEIDHME MAIDIR LE FOSTAITHE COMHLACHTAÍ ÁIRITHE EILE, AGUS NA hAISCÍ SIN A DHEONÚ DO NA FOSTAITHE SIN NÓ INA LEITH, D'AISGHAIRM AN ACHTA RIALTAIS ÁITIÚIL (AOISLIÚNTAS), 1956 , AGUS ACHTACHÁN ÁIRITHE EILE A BHAINEANN LE hAOIS-LIÚNTAS, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO ENABLE THE MINISTER FOR THE ENVIRONMENT TO MAKE SUPERANNUATION SCHEMES AS REGARDS, AND TO ENABLE GRATUITIES TO BE GRANTED TO OR IN RESPECT OF, EMPLOYEES OF CERTAIN BODIES AND FOR THOSE PURPOSES TO ENABLE THAT MINISTER TO AMEND OR REPEAL CERTAIN ENACTMENTS RELATING TO SUPERANNUATION, TO AMEND THE HEALTH (CORPORATE BODIES) ACT, 1961 , THE HEALTH ACT, 1970 , AND THE LOCAL GOVERNMENT SERVICES (CORPORATE BODIES) ACT, 1971 , SO AS TO ENABLE, WITH CERTAIN MODIFICATIONS OR LIMITATIONS, SCHEMES UNDER THIS ACT TO BE APPLIED AS REGARDS, AND SUCH GRATUITIES TO BE GRANTED TO OR IN RESPECT OF, EMPLOYEES OF CERTAIN OTHER BODIES, TO REPEAL THE LOCAL GOVERNMENT (SUPERANNUATION) ACT, 1956 , AND CERTAIN OTHER ENACTMENTS RELATING TO SUPERANNUATION, AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.

  Number 8 of 1980: LOCAL GOVERNMENT (SUPERANNUATION) ACT, 1980

 343. #1358513

  Scéimeanna aoisliúntais maidir le fostaithe údarás áitiúil agus omhlachtaí árithe eile.

  Superannuation schemes as regards employees of local authorities and certain other bodies.

  Number 8 of 1980: LOCAL GOVERNMENT (SUPERANNUATION) ACT, 1980

 344. #1358603

  Aiscí maidir le seirbhís neamhinphinsin áirithe.

  Gratuities as regards certain non-pensionable service.

  Number 8 of 1980: LOCAL GOVERNMENT (SUPERANNUATION) ACT, 1980

 345. #1358980

  Dualgais ghinearálta monaróirí etc. maidir le gléasra lena úsáid i mbun oibre.

  General duties of manufacturers etc. as regards plant for use at work.

  Number 9 of 1980: SAFETY IN INDUSTRY ACT, 1980

 346. #1361455

  Dualgais pacálaithe agus allmhaireoirí maidir leis an gcainníocht earraí i bpacáistí.

  Duties of packers and importers as regards quantity of goods included in packages.

  Number 11 of 1980: PACKAGED GOODS (QUANTITY CONTROL) ACT, 1980

 347. #1361485

  (b) (i) doiciméid a fháil maidir leis na pacáistí laistigh den tréimhse fhorordaithe ina mbeidh cibé eolas i dtaobh na bpacáistí is leor chun a thaispeáint gur dóigh gur chomhlíon an pacálaí an dualgas maidir leis na pacáistí a chuirfí air le fo-alt (1) den alt seo dá mba rud é gur sa Stát a rinneadh suas na pacáistí, agus

  ( b ) (i) to obtain, within the prescribed period and as regards the packages, documents containing such information concerning the packages as will be adequate to show that the packer is likely to have discharged, as regards the packages, the duty which would have been imposed on him by subsection (1) of this section had the packages been made up in the State, and

  Number 11 of 1980: PACKAGED GOODS (QUANTITY CONTROL) ACT, 1980

 348. #1361491

  Dualgais pacálaithe agus allmhaireoirí maidir le pacáistí a mharcáil.

  Duties of packers and importers as regards marking packages.

  Number 11 of 1980: PACKAGED GOODS (QUANTITY CONTROL) ACT, 1980

 349. #1362176

  Ar choinníoll freisin go mbeidh feidhm ag forálacha an Achta seo maidir le pearsa aonair do thabhairt tuairisceáin ar a ioncam iomlán ionann is dá mba nár achtaíodh an t-alt seo.

  Provided also that the provisions of this Act as regards the making by the individual of a return of his total income shall apply as if this section had not been enacted.

  Number 14 of 1980: FINANCE ACT, 1980

 350. #1366356

  (2) Amhail idir dhá dhuine a mbeidh iarratais á ndéanamh acu go cuí faoi alt 4 den Acht seo ar an dáta céanna maidir leis an gcineál planda céanna, is é an duine díobh a bheidh i gcóir i dtosach chun iarratas bailí den sórt sin a dhéanamh (nó a bheadh i gcóir i dtosach dá mbeadh an t-alt sin 4 agus na rialacháin iomchuí faoi alt 4 den Acht seo i bhfeidhm i gcónaí) an duine a bheidh i dteideal cearta póraitheoirí plandaí a dheonú dó maidir leis an gcineál.

  (2) As between two persons duly making applications under section 4 of this Act on the same date as regards the same plant variety, the one who was first in a position to make a valid such application (or would have been first in that position if the said section 4 and the relevant regulations under section 4 of this Act had always been in force) shall' be the person entitled to a grant of plant breeders' rights as regards the variety.

  Number 24 of 1980: PLANT VARIETIES (PROPRIETARY RIGHTS) ACT, 1980

 351. #1366750

  ar choinníoll nach dtosóidh an mhír seo d'éifeacht a bheith léi maidir le cineál planda áirithe—

  provided that this paragraph shall not commence to have effect as regards a particular plant variety—

  Number 24 of 1980: PLANT VARIETIES (PROPRIETARY RIGHTS) ACT, 1980

 352. #1369809

  (c) Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir le dearbhú a dhéanfar faoin alt seo:

  ( c ) The following provisions shall apply as regards a declaration made under this section:

  Number 40 of 1980: ELECTORAL (AMENDMENT) (NO. 2) ACT, 1980

 353. #1382209

  (a) measfar gur forbairt portach é bóithre rochtana a sholáthar go dtí portaigh, nó draenáil (lena n-áirítear draenáil éalaithe) a dhéanamh maidir le portaigh, agus

  ( a ) the provision of access roads to bogs, or drainage (including outfall drainage) as regards bogs, shall be regarded as development of bogs, and

  Number 20 of 1981: TURF DEVELOPMENT ACT, 1981

 354. #1382432

  (a) maidir leis an gCúirt Chuarda, ag an mbreitheamh den chuaird, agus

  ( a ) as regards the Circuit Court, by the judge of the circuit, and

  Number 21 of 1981: FAMILY LAW (PROTECTION OF SPOUSES AND CHILDREN) ACT, 1981

 355. #1392995

  (ii) beidh feidhm, maidir leis na himeachtaí, ag fo-alt (8) den alt sin 26 mar atá feidhm aige maidir le hionchúiseamh i leith ciona faoin alt sin.

  (ii) subsection (8) of the said section 26 shall, as regards the proceedings, apply as it applies to a prosecution for an offence under that section.

  Number 21 of 1982: LOCAL GOVERNMENT (PLANNING AND DEVELOPMENT) ACT, 1982

 356. #1399324

  Ar choinníoll freisin go mbeidh feidhm ag forálacha an Achta seo maidir le pearsa aonair do thabhairt tuairisceáin ar a ioncam iomlán ionann is dá mba nár achtaíodh an t-alt seo.

  Provided also that the provisions of this Act as regards the making by the individual of a return of his total income shall apply as if this section had not been enacted.

  Number 15 of 1983: FINANCE ACT, 1983

 357. #1402073

  ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

  AN ACT TO AMEND THE LAW AS REGARDS LIGHT DUES.

  Number 18 of 1983: MERCHANT SHIPPING (LIGHT DUES) ACT, 1983

 358. #1402568

  4.

  Section 2 not to apply as regards certain services.

  Number 21 of 1983: LOCAL GOVERNMENT (FINANCIAL PROVISIONS) (NO. 2) ACT, 1983

 359. #1403640

  ciallaíonn “faoi rún” ní a deirtear a bheith faoi rún ó thaobh faisnéise áirithe nó ó thaobh faisnéise d'aicme nó de thuairisc áirithe;

  "confidential" means that which is expressed to be confidential either as regards particular information or as regards information of a particular class or description;

  Number 24 of 1983: POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS SERVICES ACT, 1983

 360. #1406141

  (9) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh—

  (9) The Minister may make regulations as regards

  Number 28 of 1983: LOCAL GOVERNMENT (PLANNING AND DEVELOPMENT) ACT, 1983

 361. #1406236

  (6) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh—

  (6) The Minister may make regulations as regards

  Number 28 of 1983: LOCAL GOVERNMENT (PLANNING AND DEVELOPMENT) ACT, 1983

 362. #1406353

  —(1) Ní dhéanfaidh aon duine gan toiliú an Bhoird (a fhéadfar a thabhairt don duine faoi réir nó d'éagmais coinníollacha, maidir le haon fhaisnéis, maidir le faisnéis áirithe nó maidir le faisnéis d'aicme nó de thuairisc áirithe)—

  —(1) No person shall, without the consent of the Board (which may be given to the person, subject to or without conditions, as regards any information, as regards particular information or as regards information of a particular class or description) disclose

  Number 28 of 1983: LOCAL GOVERNMENT (PLANNING AND DEVELOPMENT) ACT, 1983

 363. #1413991

  Taifid maidir le dian-aonaid.

  Records as regards intensive units. 8.

  Number 13 of 1984: PROTECTION OF ANIMALS KEPT FOR FARMING PURPOSES ACT, 1984

 364. #1414073

  Taifid maidir le dian-aonaid.

  [GA] Records as regards intensive units.

  Number 13 of 1984: PROTECTION OF ANIMALS KEPT FOR FARMING PURPOSES ACT, 1984

 365. #1415277

  féadfaidh an tAire duine a cheapadh faoin bhfo-alt seo maidir leis an dócmhainneacht sin.

  the Minister may appoint as regards such insolvency a person under this subsection.

  Number 21 of 1984: PROTECTION OF EMPLOYEES (EMPLOYERS' INSOLVENCY) ACT, 1984

 366. #1415410

  (10) Ní fhorléireofar aon tagairt i bhfo-alt (3) den alt seo do dhámhachtain mar thagairt a fholaíonn tagairt d'aon mhéid a lamháiltear maidir le costais.

  (10) No reference in subsection (3) of this section to an award shall be construed as including a reference to any amount allowed as regards costs.

  Number 21 of 1984: PROTECTION OF EMPLOYEES (EMPLOYERS' INSOLVENCY) ACT, 1984

 367. #1420799

  Ar choinníoll go mbeidh feidhm le forálacha an Achta seo maidir le pearsa aonair do thabhairt tuairsceáin ar a ioncam iomlán ionann is dá mba nár achtaíodh an t-alt seo.

  Provided that the provisions of this Act as regards the making by the individual of a return of his total income shall apply as if this section had not been enacted.

  Number 10 of 1985: FINANCE ACT, 1985

 368. #1423484

  (a) go gcomhlíontar ceanglais alt 4 (2) den Acht seo maidir leis an réamheolaire, nó, i gcás ceadú don sórt sin a bheith á lorg maidir le leasú nó athrú den sórt sin, nach gcuirfeadh an leasú nó an t-athrú atá beartaithe faoi deara, i gcás go gcuirfí i gcrích é, go scoirfí de na ceanglais sin a chomhlíonadh amhlaidh maidir leis an réamheolaire lena mbaineann, agus

  ( a ) the requirements of section 4 (2) of this Act are satisfied as regards the prospectus, or, in case such an approval is sought as regards such an amendment or alteration, that the proposed amendment or alteration, if effected, would not cause the said requirements to cease to be so satisfied as regards the prospectus concerned, and

  Number 16 of 1985: DESIGNATED INVESTMENT FUNDS ACT, 1985

 369. #1427942

  ansin, i ndáil leis an tréimhse a mbeidh na hIontaobhaithe ann tar éis dháta na litreach iomchuí ón Aire nó, de réir mar is cuí, tar éis an chinnidh uathu, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

  then as regards the period of the Trustees' existence subsequent to the date of the relevant letter of the Minister or, as may be appropriate, their decision the following provisions shall apply:

  Number 7 of 1986: SLAUGHTERED AND DETAINED ANIMALS (COMPENSATION) ACT, 1986

 370. #1435072

  ciallaíonn “faoi rún” ní a deirtear a bheith faoi rún ó thaobh faisnéise áirithe nó ó thaobh faisnéise d'aicme nó de thuairisc áirithe;

  "confidential" means that which is expressed to be confidential either as regards particular information or as regards information of a particular class or description;

  Number 15 of 1986: DUBLIN TRANSPORT AUTHORITY ACT, 1986

 371. #1440969

  ciallaíonn “faisnéis rúnda” faisnéis a deirtear a bheith rúnda cibé acu an i dtaca le faisnéis faoi leith nó le faisnéis de chineál nó de thuairisc faoi leith í;

  "confidential" means that which is expressed to be confidential either as regards particular information or as regards information of a particular class or description;

  Number 29 of 1986: GARDA SÍOCHÁNA (COMPLAINTS) ACT, 1986

 372. #1442236

  ciallaíonn “faoi rún” ní a deirtear a bheith faoi rún ó thaobh faisnéise áirithe nó ó thaobh faisnéise d'aicme nó de thuairisc áirithe;

  "confidential" means that which is expressed to be confidential either as regards particular information or as regards information of a particular class or description;

  Number 31 of 1986: TRANSPORT (RE-ORGANISATION OF CÓRAS IOMPAIR ÉIREANN) ACT, 1986

 373. #1450531

  (b) ina mbeidh, maidir leis an tsuiteáil, oifig an bhainisteora suiteála folamh,

  ( b ) as regards the installation, the office of installation manager is vacant,

  Number 18 of 1987: SAFETY, HEALTH AND WELFARE (OFFSHORE INSTALLATIONS) ACT, 1987

 374. #1464941

  [EN]

  Polls as regards consultative arrangements referred to in section 6.

  Number 13 of 1988: WORKER PARTICIPATION (STATE ENTERPRISES) ACT, 1988

 375. #1465036

  (ii) maidir le Córas Iompair Éireann, 1989, agus gach ceathrú bliain chomhleanúnach ina dhiaidh sin,

  (ii) as regards Córas Iompair Éreann, 1989, and each successive fourth year thereafter,

  Number 13 of 1988: WORKER PARTICIPATION (STATE ENTERPRISES) ACT, 1988

 376. #1472703

  ciallaíonn “faoi rún” rud a deirtear a bheith faoi rún ó thaobh faisnéise áirithe nó ó thaobh faisnéise d'aicme nó de thuairisc áirithe;

  "confidential" means that which is expressed to be confidential either as regards particular information or as regards information of a particular class or description;

  Number 26 of 1988: FORESTRY ACT, 1988

 377. #1477529

  13.—(1) An chuid sin den phlean forbartha a rinne an Chomhairle Contae i ndáil le purláin na Buirge, a mhéid a raibh éifeacht ag an gcuid sin díreach roimh thosach feidhme an Ordaithe seo maidir leis an limistéar aistrithe, leanfaidh sí d'éifeacht a bheith aici amhlaidh ar an agus ón tosach feidhme sin agus go dtí go ndéanfaidh an Bardas plean forbartha nua nó go ndéanfaidh an Bardas, maidir leis an limistéar aistrithe, athrú ar an gcuid sin den phlean forbartha.

  13. (1) That part of the development plan made by the County Council in relation to the environs of the Borough shall, in so far as immediately before the commencement of this Order it had effect as regards the transferred area, continue on and from such commencement to have such effect pending the making of a new development plan by the Corporation or the making by the Corporation as regards the transferred area, of a variation of the said part of the development plan. [GA]

  Number 1 (Private) of 1989: LOCAL GOVERNMENT PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1989

 378. #1481388

  Dualgais ghinearálta dearthóirí, monaróirí, etc. i leith airteagal agus substaintí atá le húsáid ag an obair.

  General duties of designers, manufacturers, etc., as regards articles and substances for use at work.

  Number 7 of 1989: SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK ACT, 1989

 379. #1481459

  (b) an comhoibriú is gá ó fhostaithe maidir le sábháilteacht, sláinte agus leas;

  ( b ) the co-operation required from employees as regards safety, health and welfare;

  Number 7 of 1989: SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK ACT, 1989

 380. #1482702

  (2) ceanglais a bheidh le forchur ar fhostóirí i leith shábháilteacht, sláinte nó leas a gcuid fostaithe ag an obair maidir leis na nithe seo a leanas—

  (2) requirements to be imposed on employers as regards the safety, health or welfare of their employees at work as regards

  Number 7 of 1989: SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK ACT, 1989

 381. #1482748

  (13) ceanglais a bheidh le forchur ar fhostóirí i leith ráiteas sábháilteachta;

  (13) requirements to be imposed on employers as regards safety statements;

  Number 7 of 1989: SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK ACT, 1989

 382. #1482752

  (15) ceanglais a bheidh le forchur i leith marcáil aon airteagail shonraithe a bheidh le húsáid ag an obair nó a bheidh ceaptha le húsáid mar chomhpháirt de chuid airteagail den sórt sin;

  (15) requirements to be imposed as regards the marking of any specified article for use at work or designed for use as a component of such article;

  Number 7 of 1989: SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK ACT, 1989

 383. #1482792

  (32) ceanglais a bheidh le forchur maidir le haon áit oibre i ndáil leo seo—

  (32) requirements to be imposed as regards any place of work in relation to—

  Number 7 of 1989: SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK ACT, 1989

 384. #1547503

  (a) faisnéis a mbeidh sé sainráite ina leith ag an gcuideachta nó ag an bhfochuideachta lena mbaineann gur faisnéis rúnda í maidir le faisnéis áirithe nó maidir le faisnéis d'aicme nó de thuairisc áirithe, agus

  (a) information that is expressed by the company or the subsidiary concerned to be confidential either as regards particular information or as regards information of a particular class or description, and

  Number 24 of 1998: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT (AMENDMENT) ACT, 1998

 385. #1548754

  ciallaíonn “rúnda” é sin a déarfaidh an Chuideachta nó an fhochuideachta lena mbaineann, de réir mar a bheidh, gur rúnda dó maidir le faisnéis áirithe nó maidir le faisnéis d'aicme nó de thuairisc áirithe;

  "confidential" means that which is expressed by the Company or the subsidiary concerned, as the case may be, to be confidential either as regards particular information or as regards information of a particular class or description;

  Number 26 of 1998: TURF DEVELOPMENT ACT, 1998

 386. #1562015

  (a) faisnéis a mbeidh sé ráite ag an gCoimisiún ina leith go bhfuil sí rúnda, maidir le faisnéis áirithe nó maidir le faisnéis d'aicme nó de thuairisc áirithe, agus

  (a) information that is expressed by the Commission to be confidential either as regards particular information or as regards information of a particular class or description, and

  Number 42 of 1998: WESTERN DEVELOPMENT COMMISSION ACT, 1998

 387. #1583136

  (a) eolas a mbeidh sé sainráite ag an Údarás ina leith go bhfuil sé rúnda maidir le heolas áirithe nó maidir le heolas d'aicme nó de thuairisc áirithe, agus

  (a) information that is expressed by an tÚdarás to be confidential either as regards particular information or as regards information of a particular class or description, and

  Number 27 of 1999: ÚDARÁS NA GAELTACHTA (AMENDMENT) (NO. 2) ACT, 1999

 388. #1585909

  (a) maidir le hábhar an éilimh—

  (a) as regards the substance of the claim—

  Number 8 of 2000: EQUAL STATUS ACT, 2000

 389. #1588457

  (a) faisnéis a mbeidh sé ráite ag an mBord ina leith go bhfuil sí faoi rún, maidir le faisnéis áirithe nó maidir le faisnéis d'aicme nó de thuairisc áirithe, agus

  (a) information that is expressed by the Board to be confidential either as regards particular information or as regards information of a particular class or description, and

  Number 22 of 2000: EDUCATION (WELFARE) ACT, 2000

 390. #1648726

  foinsí eile a bheidh coibhéiseach ar a laghad a mhéid a bhaineann le cruinneas agus cáilíocht;

  other sources which are at least equivalent as regards accuracy and quality;

  Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning structural business statistics (recast) (Text with EEA relevance)

 391. #1649588

  maidir le rialú rochtana, na forais atá ann chun rochtain a thabhairt ar limistéir ar thaobh an aeir agus ar limistéir shrianta slándála;

  as regards access control, grounds for granting access to airside and security restricted areas;

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Text with EEA relevance)

 392. #1658449

  Is é is aidhm leis gníomhaíochtaí cógas-aireachais a mhaoiniú atá mar thaca le margadh inmheánach a bhaint amach i ndáil le táirgí íocshláinte, agus ardleibhéal cosanta sláinte mar bhonn.

  It is aimed at financing pharmacovigilance activities that contribute to achieving an internal market as regards medicinal products, taking as a basis a high level of protection of health.

  Regulation (EU) No 658/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on fees payable to the European Medicines Agency for the conduct of pharmacovigilance activities in respect of medicinal products for human use Text with EEA relevance

 393. #1659087

  riachtanais tuairiscithe agus nochta, lena n-áirítear maidir le cloí le cibé coinníollacha a shonróidh an Coimisiún;

  reporting and disclosure requirements, including as regards compliance with such conditions as may be specified by the Commission;

  Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010

 394. #1668011

  Sonrófar san fhormheas an measúnú inniúlachta áirithe a údaraítear maidir leis an ionsamhlóir.

  The approval shall specify which particular assessment of competence is authorised as regards the simulator.

  Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directives 91/672/EEC and 96/50/EC (Text with EEA relevance)

 395. #1668601

  lena leasaítear Treoir 2014/59/AE maidir le hionstraimí fiachais neamhurraithe a rangú in ordlathas dócmhainneachta

  amending Directive 2014/59/EU as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy

  Directive (EU) 2017/2399 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Directive 2014/59/EU as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy

 396. #1672639

  lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta

  amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the use of the Entry/Exit System

  Regulation (EU) 2017/2225 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the use of the Entry/Exit System

 397. #1672892

  Toimhde maidir leis na coinníollacha i dtaobh fad gearrfhanachta a chomhlíonadh

  Presumption as regards fulfilment of conditions of duration of short stay

  Regulation (EU) 2017/2225 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the use of the Entry/Exit System

 398. #1674571

  lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 a mhéid a bhaineann leis na típeolaíochtaí críochacha (Tercet)

  amending Regulation (EC) No 1059/2003 as regards the territorial typologies (Tercet)

  Regulation (EU) 2017/2391 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EC) No 1059/2003 as regards the territorial typologies (Tercet)

 399. #1680309

  lena leasaítear Treoir (AE) 2016/97 a mhéid a bhaineann le dáta chur i bhfeidhm bhearta trasuí na mBallstát

  amending Directive (EU) 2016/97 as regards the date of application of Member States' transposition measures

  Directive (EU) 2018/411 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Directive (EU) 2016/97 as regards the date of application of Member States' transposition measures (Text with EEA relevance. )

 400. #1682585

  Gach 2 bhliain, foilseoidh an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil tuarascáil ina mbeidh athbhreithniú ar dhul chun cinn atá déanta maidir le cláir coiscthe dramhaíola a thabhairt i gcrích agus a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear measúnú ar an teacht chun cinn i dtaca le giniúint dramhaíola do gach Ballstáit agus don Aontas ina iomláine agus i dtaca le giniúint dramhaíola a dhíchúpláil ó fhás eacnamaíoch agus i dtaca leis an aistriú ionsar gheilleagar ciorclach.”;

  The European Environment Agency shall publish, every two years, a report containing a review of the progress made in the completion and implementation of waste prevention programmes, including an assessment of the evolution as regards the prevention of waste generation for each Member State and for the Union as a whole, and as regards the decoupling of waste generation from economic growth and the transition towards a circular economy.’;

  Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on waste (Text with EEA relevance)

 401. #1685064

  Ní mór do gach earnáil a cion féin a dhéanamh i dtaca le laghdú astaíochtaí gás ceaptha teasa.

  All sectors need to deliver their fair share as regards the reduction of greenhouse gas emissions.

  Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU (Text with EEA relevance)

 402. #1685253

  Maidir leis an méid cúitimh, ní fhéadfaidh an Ballstát lena mbaineann cúiteamh a dhéanamh ach amháin:

  As regards the amount of compensation, the Member State concerned may only compensate:

  Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU (Text with EEA relevance)

 403. #1686062

  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú le haghaidh chur chun feidhme an Rialacháin seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún maidir leis na nithe seo a leanas: an córas as a mbainfear úsáid chun an fhaisnéis is gá a tharchur d’fhonn an Rialachán seo a chur chun feidhme agus d’fhonn faireachán a dhéanamh air, i dtaca le mionsonraí na faisnéise atá le tarchur agus an dáta faoina bhfuil an fhaisnéis sin le tarchur; an liosta a bhunú de na húdaráis rialaithe agus de na comhlachtaí rialaithe a aithnítear faoi Airteagal 33(3) de Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 agus an liosta sin a leasú.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission as regards the system to be used for transmitting the information necessary for the implementation and monitoring of this Regulation, as regards the details of the information to be transmitted and the date by which that information is to be transmitted, and as regards the establishment of the list of control authorities and control bodies recognised under Article 33(3) of Regulation (EC) No 834/2007 and the amendment of that list.

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 404. #1686263

  maidir le beostoc, speicis éagsúla atá i gceist;

  as regards livestock, different species are involved;

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 405. #1686264

  maidir le plandaí, cineálacha éagsúla so-idirdhealaithe atá i gceist.

  as regards plants, different varieties that can be easily differentiated are involved.

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 406. #1686302

  pointí 1.3 agus 1.4 de Chuid I d’Iarscríbhinn II maidir le maoluithe;

  points 1.3 and 1.4 of Part I of Annex II as regards derogations;

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 407. #1686336

  maoluithe maidir le tionscnamh ainmhithe;

  derogations as regards the origin of animals;

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 408. #1686467

  chun sonraíochtaí a sholáthar maidir le bailiú na sonraí dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2;

  specifications as regards the collection of information referred to in paragraph 1 and 2;

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 409. #1686817

  lena bhforlíonfar an Rialachán seo maidir le:

  supplementing this Regulation as regards:

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 410. #1687601

  maidir le bia a chuirtear ar an margadh mar bhia ag a bhfuil tréithe nó éifeachtaí ar leith i ndáil leis an tsláinte nó le cothú i ndáil le riachtanais grúpaí sonracha tomhaltóirí:

  as regards food placed on the market as having particular characteristics or effects in relation to health or nutrition or in relation to needs of specific groups of consumers:

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 411. #1689458

  Maidir le feithiclí de na catagóirí M, léireofar an cineál cabhalra le dhá litir mar a shonraítear i bpointe 2 agus i bpointe 3.

  As regards vehicles of categories M, the type of bodywork shall consist of two letters as specified in points 2 and 3.

  Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)

 412. #1689459

  Maidir le feithiclí de na catagóirí N agus O, léireofar an cineál cabhalra le dhá litir mar a dtagraítear i bpointe 4 agus i bpointe 5.

  As regards vehicles of categories N and O, the type of bodywork shall consist of two letters as referred to in points 4 and 5.

  Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)

 413. #1693562

  Ba cheart coincheap na feidhmíochta maidir leis an mbuiséad a shoiléiriú.

  The concept of performance as regards the budget should be clarified.

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 414. #1694580

  maidir le cistí d’eagraíochtaí idirnáisiúnta, doiciméad oibre ina mbeidh:

  as regards funding to international organisations, a working document containing:

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 415. #1697535

  Tá na hoibleagáidí tuairiscithe sin gan dochar do na hoibleagáidí tuairiscithe, lena n-áirítear i leith feidhmíocht na n-ionstraimí airgeadais, mar a leagtar amach in Airteagal 46(1) agus (2) den Rialachán seo iad.

  Those reporting obligations are without prejudice to the reporting obligations, including as regards the performance of the financial instruments, as set out in Article 46(1) and (2) of this Regulation.

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 416. #1709499

  Forálacha na Treorach seo maidir le rochtain agus idirnascadh, tá feidhm acu maidir leis na líonraí cumarsáide leictreonaí poiblí.

  The provisions of this Directive as regards access and interconnection apply to public electronic communications networks.

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 417. #1711579

  Is ceadmhach do na Ballstáit mír 1 a chur i bhfeidhm maidir le forálacha eile a leagtar síos sa Teideal seo.

  Member States may also apply paragraph 1 as regards other provisions laid down in this Title.

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 418. #1715408

  Gníomhartha cur chun feidhme maidir le haerfhiúnta

  Implementing acts as regards airworthiness

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 419. #1715484

  Gníomhartha cur chun feidhme i dtaca le píolótaí agus don fhoireann cábáin

  Implementing acts as regards pilots and cabin crew

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 420. #1715526

  Gníomhartha cur chun feidhme chun oiliúint, tástáil, seiceáil agus measúnú leighis a dhéanamh

  Implementing acts as regards training, testing, checking and medical assessment

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 421. #1715559

  Gníomhartha cur chun feidhme maidir le hoibríochtaí aeir

  Implementing acts as regards air operations

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 422. #1715601

  Gníomhartha cur chun feidhme maidir le haeradróim agus trealamh aeradróim a bhaineann le sábháilteacht

  Implementing acts as regards aerodromes and safety-related aerodrome equipment

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 423. #1715676

  Gníomhartha cur chun feidhme maidir le húsáid an aerspáis agus na struchtúir aerspáis a dhearadh

  Implementing acts as regards the use of airspace and the design of airspace structures

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 424. #1715711

  Gníomhartha cur chun feidhme maidir le rialtóirí aerthráchta

  Implementing acts as regards air traffic controllers

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 425. #1715756

  Gníomhartha cur chun feidhme maidir le haerárthaí gan foireann

  Implementing acts as regards unmanned aircraft

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 426. #1718074

  comhoibriú leis an gCoimisiún maidir leis an bhfeachtas faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 72;

  cooperating with the Commission as regards the information campaign referred to in Article 72;

  Regulation (EU) 2018/1240 of the European Parliament and of the Council of 12 September 2018 establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 1077/2011, (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 and (EU) 2017/2226

 427. #1723168

  Beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 21 maidir le cathaoirleacht na nGrúpaí Comhairleacha.

  Article 21 shall apply mutatis mutandis as regards the chair of the Advisory Groups.

  Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011

 428. #1723893

  Ba cheart don chruinniú coiste idirpharlaiminteach lánurraim a thabhairt do phrionsabail neamhspleáchais Eurojust i ndáil le gníomhaíocht a bheidh le déanamh i gcásanna sonracha oibríochtúla agus maidir le hoibleagáidí na discréide agus na rúndachta.

  The interparliamentary committee meeting should fully respect Eurojust’s independence as regards actions to be taken in specific operational cases and as regards the obligation of discretion and confidentiality.

  Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), and replacing and repealing Council Decision 2002/187/JHA

 429. #1725429

  Gabhann an Rialachán seo ionad fhorálacha Chinneadh Réime 2003/577/CGB maidir le maoin a chalcadh idir na Ballstáit atá faoi cheangal ag an Rialachán seo ón 19 Nollaig 2020.

  This Regulation replaces the provisions of Framework Decision 2003/577/JHA as regards the freezing of property between the Member States bound by this Regulation as from 19 December 2020.

  Regulation (EU) 2018/1805 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the mutual recognition of freezing orders and confiscation orders

 430. #1729251

  Mar thoradh ar chomhbhrú corrlaigh i ndáil le cumarsáid rialáilte laistigh den Aontas, d’fhéadfaí nach mbeadh soláthraí in ann a shamhail praghsála intíre a choimeád.

  As a consequence of margin compression as regards regulated intra-EU communications, a provider might not be able to sustain its domestic pricing model.

  Regulation (EU) 2018/1971 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Agency for Support for BEREC (BEREC Office), amending Regulation (EU) 2015/2120 and repealing Regulation (EC) No 1211/2009Text with EEA relevance.

 431. #1729661

  I dtaca le cúrsaí foirne, comhlíonfaidh na socruithe sin na Rialacháin Foirne ar aon nós.

  As regards staff matters, those arrangements shall, in any event, comply with the Staff Regulations.

  Regulation (EU) 2018/1971 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Agency for Support for BEREC (BEREC Office), amending Regulation (EU) 2015/2120 and repealing Regulation (EC) No 1211/2009Text with EEA relevance.

 432. #1730207

  maidir leis an ngné “Dícharbónú”:

  as regards the dimension ‘Decarbonisation’:

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 433. #1730215

  maidir leis an ngné “Éifeachtúlacht Fuinnimh”:

  as regards the dimension ‘Energy Efficiency’:

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 434. #1730220

  maidir leis an ngné “Slándáil Fuinnimh”:

  as regards the dimension ‘Energy Security’:

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 435. #1730225

  maidir leis an ngné “An Margadh Inmheánach Fuinnimh”:

  as regards the dimension ‘Internal Energy Market’:

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 436. #1730229

  maidir leis an ngné “Taighde, Nuálaíocht agus Iomaíochas”:

  as regards the dimension ‘Research, Innovation and Competitiveness’:

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 437. #1731536

  Ba cheart don Choimisiún tuarascáil a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ar bhonn bliantúil maidir le cur chun feidhme acmhainní le haghaidh aistriú iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta agus tairbhithe cosanta idirnáisiúnta, go háirithe a mhéid a bhaineann le haistrithe méideanna chuig gníomhaíochtaí eile faoin gclár náisiúnta mar a fhoráiltear sa Rialachán seo.

  The Commission should report annually to the European Parliament and to the Council as regards the implementation of resources for the transfer of applicants for international protection and of beneficiaries of international protection, in particular as regards transfers of amounts to other actions under the national programme as provided for in this Regulation.

  Regulation (EU) 2018/2000 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2018 amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and of the Council, as regards the recommitment of the remaining amounts committed to support the implementation of Council Decisions (EU) 2015/1523 and (EU) 2015/1601 or the allocation of those amounts to other actions under the national programmes

 438. #1732816

  Déanfaidh na Ballstáit bearta chun a áirithiú go rachfar i mbun comhairliúcháin leis na geallsealbhóirí ábhartha maidir leis na córais sin.

  Member States shall take measures to ensure that relevant stakeholders are consulted as regards such systems.

  Regulation (EU) 2019/4 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the manufacture, placing on the market and use of medicated feed, amending Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 90/167/EEC (Text with EEA relevance)

 439. #1734151

  níor chuir an t-iarratasóir fianaise leordhóthanach ar fáil maidir le héifeachtúlacht i dtaobh na spriocspeiceas;

  the applicant has not provided sufficient proof of efficacy as regards the target species;

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 440. #1738178

  I dtaca le cúrsaí foirne, comhlíonfaidh na socruithe sin na Rialacháin Foirne i gcás ar bith.

  As regards staff matters, those arrangements shall, in any event, comply with the Staff Regulations.

  Regulation (EU) 2019/126 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 establishing the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), and repealing Council Regulation (EC) No 2062/94

 441. #1738616

  I dtaca le cúrsaí foirne, comhlíonfaidh na socruithe sin na Rialacháin Foirne i gcás ar bith.

  As regards staff matters, those arrangements shall, in any event, comply with the Staff Regulations.

  Regulation (EU) 2019/127 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 establishing the European Foundation for the improvement of living and working conditions (Eurofound), and repealing Council Regulation (EEC) No 1365/75

 442. #1739042

  I dtaca le cúrsaí foirne, comhlíonfaidh na socruithe sin na Rialacháin Foirne i gcás ar bith.

  As regards staff matters, those arrangements shall, in any event, comply with the Staff Regulations.

  Regulation (EU) 2019/128 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 establishing a European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) and repealing Council Regulation (EEC) No 337/75

 443. #1739269

  maidir le cuótaí rátaí taraife i leith táirgí talmhaíochta, mar a leagtar amach i gCuid A den Iarscríbhinn;

  as regards tariff rate quotas for agricultural products, as set out in Part A of the Annex;

  Regulation (EU) 2019/216 of the European Parliament and of the Council of 30 January 2019 on the apportionment of tariff rate quotas included in the WTO schedule of the Union following the withdrawal of the United Kingdom from the Union, and amending Council Regulation (EC) No 32/2000

 444. #1739270

  maidir le cuótaí rátaí taraife i leith táirgí iascaigh, táirgí tionsclaíocha agus táirgí talmhaíochta próiseáilte áirithe, mar a leagtar amach i gCodanna B agus C den Iarscríbhinn.

  as regards tariff rate quotas for fisheries products, industrial products and certain processed agricultural products, as set out in Parts B and C of the Annex.

  Regulation (EU) 2019/216 of the European Parliament and of the Council of 30 January 2019 on the apportionment of tariff rate quotas included in the WTO schedule of the Union following the withdrawal of the United Kingdom from the Union, and amending Council Regulation (EC) No 32/2000

 445. #1740330

  Maidir le bailiú ar líne, baineadh an chonstaic ba mhó nuair a rinne an Coimisiún tairiscint é a óstáil.

  As regards online collection, the Commission's hosting offer managed to remove the biggest obstacle.

  REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the application of Regulation (EU) No 211/2011 on the citizens' initiative

 446. #1741495

  Tá dhá chás clúdaithe maidir le seirbhísí ábhair ar líne:

  Two scenarios are covered as regards online content services:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on ensuring the cross-border portability of online content services in the internal market

 447. #1743858

  Maidir le feithiclí de na catagóirí M, léireofar an cineál cabhalra le dhá litir mar atá sonraithe i roinn 2 agus i roinn 3.

  As regards vehicles of categories M, the type of bodywork shall consist of two letters as specified in sections 2 and 3.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 448. #1743859

  Maidir le feithiclí de na catagóirí N agus O, léireofar an cineál cabhalra le dhá litir mar a dtagraítear i roinn 4 agus i roinn 5.

  As regards vehicles of categories N and O, the type of bodywork shall consist of two letters as referred to in sections 4 and 5.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 449. #1754062

  (9)go bhfuiltear chun an tonnmhairiú a dhéanamh mar thoradh ar idirbheart tráchtála, go háirithe i ndáil leis na hítimí ábhartha a dhíol, a ligean ar cíos nó a ligean ar léas;

  (9)the export is to take place as a result of a commercial transaction, in particular as regards the sale, rental or lease of the relevant items;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

 450. #1758448

  Is lex specialis in RGCS é an togra seo agus déanfaidh sé é a shonrú agus a chomhlánú maidir le sonraí cumarsáide leictreonaí a cháilíonn mar shonraí pearsanta.

  This proposal is lex specialis to the GDPR and will particularise and complement it as regards electronic communications data that qualify as personal data.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)

 451. #1759761

  Maidir le soláthar foirne, tá an togra neodrach ó thaobh an bhuiséid de agus ní bheidh acmhainní breise foirne ag teastáil ina leith.

  As regards staff, the legislative proposal is budget-neutral and does not require additional staff resources.

  Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market

 452. #1760373

  Maidir le TF:

  As regards IT;

  Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market

 453. #1762096

  Mar sin, ní thiocfadh athrú ar an gcothromaíocht a áirithítear cheana le gach ceann de na lárchórais maidir leis an tionchar dearfach atá acu ar chearta bunúsacha.

  As such, they would not alter the balance already ensured by each of the existing central systems as regards their positive impact on fundamental rights.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226

 454. #1764357

  Mar sin, ní thiocfadh athrú ar an gcothromaíocht a áirithítear cheana le gach ceann de na lárchórais maidir leis an tionchar dearfach atá acu ar chearta bunúsacha.

  As such, they would not alter the balance already ensured by each of the existing central systems as regards their positive impact on fundamental rights.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration)

 455. #1768629

  –Simpliú breise ar chóras reatha na haisíocaíochta costas iarbhír, go háirithe maidir le costais phearsanra;

  –Further simplification of the current real cost reimbursement system, in particular as regards personnel costs;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 456. #1775134

  Cuirtear de chúram ar an maoirseoir comhdhlúthaithe na príomhfhreagrachtaí maidir le maoirseacht a dhéanamh ar bhonn comhdhlúite.

  The consolidating supervisor is entrusted with the main responsibilities as regards supervision on a consolidated basis.

  Directive (EU) 2019/878 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures (Text with EEA relevance.)

 457. #1778557

  beidh teorainn ama leo agus beidh siad comhréireach ó thaobh na dtairbhithe de;

  be limited in time and proportionate as regards their beneficiaries;

  Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/27/EU (Text with EEA relevance.)

 458. #1784516

  bearta leantacha dícheallacha, i gcás ina bhforáiltear amhlaidh sa dlí náisiúnta, maidir le tuairisciú anaithnid;

  diligent follow-up, where provided for in national law, as regards anonymous reporting;

  Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law

 459. #1787491

  lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann le cumhdach caillteanais íosta le haghaidh risíochtaí neamhthuillmheacha

  amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards minimum loss coverage for non-performing exposures

  Regulation (EU) 2019/630 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards minimum loss coverage for non-performing exposures (Text with EEA relevance.)

 460. #1789611

  Déanfar leasuithe ar shonraíocht táirge a aicmiú in dhá chatagóir ó thaobh na tábhachta atá ag baint leo:

  Amendments to a product specification shall be classified into two categories as regards their importance:

  Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs, the protection of geographical indications for spirit drinks, the use of ethyl alcohol and distillates of agricultural origin in alcoholic beverages, and repealing Regulation (EC) No 110/2008

 461. #1791433

  Measfar gur próiseálaí sonraí eu-LISA i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725 maidir leis na sonraí pearsanta arna n-iontráil sa lárchóras ag na Ballstáit.

  eu-LISA shall be considered as data processor in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 as regards the personal data entered into the central system by the Member States.

  Regulation (EU) 2019/816 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 establishing a centralised system for the identification of Member States holding conviction information on third-country nationals and stateless persons (ECRIS-TCN) to supplement the European Criminal Records Information System and amending Regulation (EU) 2018/1726

 462. #1795600

  Chun an chomhsheasmhacht a áirithiú, ba cheart na critéir incháilitheachta i leith ionstraimí caipitil a ailíniú a mheid a bhaineann le neamh-incháilitheacht ionstraimí arna n-eisiúint trí eintitis sainchuspóireacha amhail ón 1 Eanáir 2022.

  To ensure consistency, eligibility criteria for capital instruments should be aligned as regards the non-eligibility of instruments issued through special purpose entities as of 1 January 2022.

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 463. #1799819

  pointe (12), a mhéid a bhaineann le hAirteagal 18(9) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

  point (12), as regards Article 18(9) of Regulation (EU) No 575/2013;

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 464. #1799821

  pointe (96), a mhéid a bhaineann le hAirteagal 394(4) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

  point (96), as regards Article 394(4) of Regulation (EU) No 575/2013;

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 465. #1799823

  pointe (104), a mhéid a bhaineann le hAirteagal 403(4) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

  point (104), as regards Article 403(4) of Regulation (EU) No 575/2013;

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 466. #1799831

  pointe (134), a mhéid a bhaineann le hAirteagal 501a(4) agus (5) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

  point (134), as regards Article 501a(4) and (5) of Regulation (EU) No 575/2013;

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 467. #1799838

  pointe (141), a mhéid a bhaineann le hAirteagal 514(1) of Regulation (EU) No 575/2013;

  point (141), as regards Article 514(1) of Regulation (EU) No 575/2013;

  Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)

 468. #1801960

  Inneachar na bpleananna riosca-ullmhachta a mhéid a bhaineann le bearta náisiúnta

  Content of risk-preparedness plans as regards national measures

  Regulation (EU) 2019/941 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC (Text with EEA relevance.)

 469. #1801976

  Inneachar na bpleananna riosca-ullmhachta a mhéid a bhaineann le bearta réigiúnacha agus déthaobhacha

  Content of risk-preparedness plans as regards regional and bilateral measures

  Regulation (EU) 2019/941 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC (Text with EEA relevance.)

 470. #1802317

  Cúraimí ACER maidir le comhar idir oibreoirí córas tarchurtha agus oibreoirí córas dáileacháin

  Tasks of ACER as regards the cooperation of transmission system operators and distribution system operators

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)

 471. #1802332

  Cúraimí ACER i dtaca le cóid ghréasáin agus treoirlínte a fhorbairt agus a chur chun feidhme

  Tasks of ACER as regards the development and implementation of network codes and guidelines

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)

 472. #1802363

  Cúraimí ACER maidir leis na húdarás rialála náisiúnta

  Tasks of ACER as regards the regulatory authorities

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)

 473. #1802389

  Cúraimí ACER i dtaca le lárionaid chomhordúcháin réigiúnacha

  Tasks of ACER as regards regional coordination centres

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)

 474. #1802397

  Cúraimí ACER i dtaca le hoibreoirí ainmnithe sa mhargadh leictreachais

  Tasks of ACER as regards nominated electricity market operators

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)

 475. #1802403

  Cúraimí ACER i dtaca le leormhaitheas giniúna agus riosca-ullmhacht

  Tasks of ACER as regards generation adequacy and risk preparedness

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)

 476. #1802413

  Cúraimí ACER i dtaca le díolúintí

  Tasks of ACER as regards exemptions

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)

 477. #1802416

  Cúraimí ACER i dtaca le bonneagar

  Tasks of ACER as regards infrastructure

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)

 478. #1802418

  faireachán ar an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme na dtionscadal chun acmhainneacht nua idirnascaire a chruthú;

  monitor progress as regards the implementation of projects to create new interconnector capacity;

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)

 479. #1802424

  Cúraimí ACER i dtaca le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh

  Tasks of ACER as regards wholesale market integrity and transparency

  Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)

 480. #1809147

  Ba cheart bearta breise caomhnaithe a dhéanamh maidir le stoic ghrinnill.

  Further conservation measures should be taken as regards demersal stocks.

  Regulation (EU) 2019/1022 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 establishing a multiannual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Mediterranean Sea and amending Regulation (EU) No 508/2014

 481. #1810894

  maidir le hinnill chuardaigh ar líne, airíonna dearaidh an tsuímh gréasáin a úsáideann úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha.

  as regards online search engines, the design characteristics of the website used by corporate website users.

  Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services (Text with EEA relevance)

 482. #1812272

  ☐ tá amhras réasúnach ann i dtaobh a iontaofa atá na ráitis arna ndéanamh maidir le … (sonraigh, le do thoil)

  ☐ there are reasonable doubts as to the reliability of the statements made as regards … (please specify)

  Regulation (EU) 2019/1155 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code)

 483. #1819317

  faireachán a dhéanamh ar shreabha imirce agus anailís riosca a dhéanamh i dtaca leis na gnéithe uile a bhaineann le bainistiú comhtháite teorainneacha;

  monitor migratory flows and carry out risk analysis as regards all aspects of integrated border management;

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 484. #1826587

  lena leasaítear Treoir 2006/112/CE a mhéid a bhaineann le ceanglais áirithe a thabhairt isteach le haghaidh soláthraithe seirbhíse íocaíochta

  amending Directive 2006/112/EC as regards introducing certain requirements for payment service providers

  Council Directive (EU) 2020/284 of 18 February 2020 amending Directive 2006/112/EC as regards introducing certain requirements for payment service providers

 485. #1830649

  inniúlacht na gcomhlachtaí maidir leis na rioscaí éagsúla, na cineálacha éagsúla sochar, na scéimeanna éagsúla agus an cumhdach geografach

  their competence as regards the different risks, types of benefits, schemes and geographical coverage

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 486. #1831835

  maidir le hearnáil na ngránach, EUR 101,31 in aghaidh an tona;

  as regards the cereals sector, EUR 101,31/tonne;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 487. #1831836

  maidir le rís gan scilligeadh, EUR 150 in aghaidh an tona i gcomhair ríse de cháilíocht chaighdeánach mar a shainítear í i bpointe A d’Iarscríbhinn IV;

  as regards paddy rice, EUR 150/tonne for standard quality as defined in point A of Annex IV;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 488. #1831837

  maidir le siúcra:

  as regards sugar:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 489. #1831843

  maidir le hearnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne:

  as regards the milk and milk products sector:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 490. #1832034

  suíomh fabhrach ó thaobh modhanna iompair de.

  favourable situation as regards means of transport.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 491. #1832081

  i gcás gnáthchruithneachta, a aistriú chuig an nós imeachta tairisceana dá dtagraítear in Airteagal 14(2).

  to switch to the tendering procedure referred to in Article 14(2), as regards common wheat.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 492. #1832085

  earnáil na mairteola agus na laofheola maidir le conablaigh bhó-ainmhithe fásta;

  beef and veal as regards carcasses of adult bovine animals;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 493. #1832086

  muiceoil maidir le conablaigh muc nach muca a úsáideadh i gcomhair pórú iad.

  pigmeat as regards carcasses of pigs other than those which have been used for breeding.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 494. #1832640

  Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, na bearta ar fad is gá a ghlacadh maidir leis an méid seo a leanas, go háirithe:

  The Commission may, by means of implementing acts, adopt all necessary measures as regards, in particular:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 495. #1833131

  srianta maidir le húsáid substaintí agus/nó cleachtas áirithe;

  restrictions as regards the use of certain substances and/or practices;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 496. #1833695

  maidir le heagraíochtaí táirgeoirí:

  as regards producer organisations:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 497. #1833701

  maidir le heagraíochtaí idirchraoibhe:

  as regards interbranch organisations:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 498. #1833858

  maidir le hAirteagal 241:

  as regards Article 241:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 499. #1833863

  maidir le hAirteagal 247, rialacha breise is gá chun mír 1 den Airteagal sin a chur i bhfeidhm;

  as regards Article 247, further rules necessary for the application of paragraph 1 of that Article;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 500. #1834181

  Airteagal 298 Suaitheadh maidir le praghsanna an mhargaidh inmheánaigh

  Article 298 Disturbances as regards internal market prices

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 501. #1834250

  rialacha maidir le hearráidí follasacha, force majeure agus imthosca eisceachtúla.

  rules as regards obvious errors, force majeure and exceptional circumstances.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 502. #1834418

  Maidir le gránaigh, cuimseofar sa Rialachán seo na táirgí atá liostaithe sa tábla seo a leanas:

  As regards cereals, this Regulation shall cover the products listed in the following table:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 503. #1834420

  Maidir le rís, cuimseofar sa Rialachán seo na táirgí atá liostaithe sa tábla seo a leanas:

  As regards rice, this Regulation shall cover the products listed in the following table:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 504. #1834422

  Maidir le siúcra, cuimseofar sa Rialachán seo na táirgí atá liostaithe sa tábla seo a leanas:

  As regards sugar, this Regulation shall cover the products listed in the following table:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 505. #1834424

  Maidir le farae triomaithe, cuimseofar sa Rialachán seo na táirgí atá liostaithe sa tábla seo a leanas:

  As regards dried fodder, this Regulation shall cover the products listed in the following table:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 506. #1834426

  Maidir le síolta, cuimseofar sa Rialachán seo na táirgí atá liostaithe sa tábla seo a leanas:

  As regards seeds, this Regulation shall cover the products listed in the following table

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 507. #1834428

  Maidir le leannlusanna, cuimseofar sa Rialachán seo na táirgí atá liostaithe sa tábla seo a leanas:

  As regards hops, this Regulation shall cover the products listed in the following table

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 508. #1834435

  Maidir le torthaí agus glasraí, cuimseofar sa Rialachán seo na táirgí atá liostaithe sa tábla seo a leanas:

  As regards fruit and vegetables, this Regulation shall cover the products listed in the following table:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 509. #1834439

  Maidir le bananaí, cuimseofar sa Rialachán seo na táirgí atá liostaithe sa tábla seo a leanas:

  As regards bananas, this Regulation shall cover the products listed in the following table:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 510. #1834441

  Maidir le fíon, cuimseofar sa Rialachán seo na táirgí atá liostaithe sa tábla seo a leanas:

  As regards wine, this Regulation shall cover the products listed in the following table:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 511. #1834447

  Maidir le mairteoil agus laofheoil, cuimseofar sa Rialachán seo na táirgí atá liostaithe sa tábla seo a leanas:

  As regards beef and veal, this Regulation shall cover the products listed in the following table:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 512. #1834451

  Maidir le muiceoil, cuimseofar sa Rialachán seo na táirgí atá liostaithe sa tábla seo a leanas:

  As regards pigmeat, this Regulation shall cover the products listed in the following table:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 513. #1834453

  Maidir le caoireoil agus feoil ghabhair, cuimseofar sa Rialachán seo na táirgí atá liostaithe sa tábla seo a leanas:

  As regards sheepmeat and goatmeat, this Regulation shall cover the products listed in the following table:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 514. #1834455

  Maidir le huibheacha, cuimseofar sa Rialachán seo na táirgí atá liostaithe sa tábla seo a leanas:

  As regards eggs, this Regulation shall cover the products listed in the following table:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 515. #1834457

  Maidir le feoil éanlaithe clóis, cuimseofar sa Rialachán seo na táirgí atá liostaithe sa tábla seo a leanas:

  As regards poultrymeat, this Regulation shall cover the products listed in the following table:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 516. #1834460

  Maidir le halcól eitile, cuimseofar sa Rialachán seo na táirgí atá liostaithe sa tábla seo a leanas:

  As regards ethyl alcohol, this Regulation shall cover the products listed in the following table:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 517. #1834463

  Maidir le táirgí beachadóireachta, cuimseofar sa Rialachán seo na táirgí atá liostaithe sa tábla seo a leanas:

  As regards apiculture products, this Regulation shall cover the products listed in the following table:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 518. #1839158

  Tá beartas cáilíochta á leanúint ar fud an Aontais maidir le táirgí in earnáil na leannlusanna.

  A quality policy is being pursued throughout the Union as regards products of the hops sector.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 519. #1839309

  maidir le siúcra de cháilíocht chaighdeánach atá sainithe i bpointe B d'Iarscríbhinn IV, i ndáil le siúcra nach bhfuil pacáilte, ón monarcha:

  as regards sugar of standard quality as defined in point B of Annex III, related to unpacked sugar, ex-factory:

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 520. #1839310

  maidir le hearnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne:

  as regards the milk and milk products sector:

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 521. #1839311

  maidir le hearnáil na hola olóige:

  as regards the olive oil sector:

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 522. #1839736

  Féadfaidh na Ballstáit tuilleadh sonraíochtaí a leagan síos, go háirithe maidir le haois na bhfíonghort a gcuirfear fíonghoirt nua ina n-áit.

  Member States may lay down further specifications, especially as regards the age of the vineyards replaced.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 523. #1839937

  srianta maidir le húsáid substaintí agus cleachtas áirithe;

  restrictions as regards the use of certain substances and practices;

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 524. #1840872

  nósanna imeachta agus dálaí teicniúla a bhaineann le cur chun feidhme na mbeart dá dtagraítear in Airteagal 166.

  procedures and technical conditions as regards the implementation of the measures referred to in Article 166.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 525. #1841296

  maidir le hearnáil an fhíona:

  as regards the wine sector:

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 526. #1841896

  Le mil tuigfear gur mil atá i gceist mar a thagraítear dó i dTreoir 2001/110/CE ón gComhairle lena n-áirítear maidir leis na príomhchineálacha meala.

  Honey shall be understood as honey within the meaning of Council Directive 2001/110/EC including as regards to the main types of honey.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 527. #1842946

  maidir le rís gan scilligeadh, EUR 150 in aghaidh an tonna i gcás na cáilíochta caighdeánaí atá sainithe i bpointe A d'Iarscríbhinn III, i ndáil leis an gcéim mhórdhíola i gcás earraí arna seachadadh do thrádstóras, sula ndéanfar iad a dhíluchtú;

  as regards paddy rice, EUR 150/tonne for the standard quality as defined in point A of Annex III, related to the wholesale stage for goods delivered to the warehouse, before unloading;

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 528. #1843152

  maidir leis an gcóras um tháirgeadh bainne a theorannú:

  as regards the system of milk production limitation:

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 529. #1843465

  Maidir le bainne:

  As regards milk:

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 530. #1843466

  Maidir le hearnálacha eile

  As regards other sectors:

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 531. #1844937

  Maidir le staitisticí, is gá dul i ndlúthchomhar le Eurostat.

  As regards statistics, close collaboration with Eurostat is necessary.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004

 532. #1848976

  Maidir le beostoc, beidh speicis éagsúla i gceist sa táirgeadh orgánach le linn na tréimhse tiontaithe.

  As regards livestock, different species shall be involved in organic production during the conversion period.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on organic production and labelling of organic products, amending Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official controls Regulation] and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 533. #1849095

  Maidir le bia próiseáilte, féadfar na téarmaí dá dtagraítear i mír 1 a úsáid:

  As regards processed food, the terms referred to in paragraph 1 may be used:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on organic production and labelling of organic products, amending Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official controls Regulation] and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 534. #1850515

  Agus an suíomh ina bhfuil an lárionad príomhleasa á cinneadh, ba cheart aird ar leith a thabhairt ar na creidiúnaithe agus ar an tuiscint atá acu i leith an tsuímh sin ina riarann an féichiúnaí a chuid gnó.

  As regards the determination of the COMI, special consideration should be given to creditors and to their perception as to where the debtor conducts the administration of his business.

  Statement of the Council's reasons: Position (EU) No 7/2015 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on insolvency proceedings (recast)

 535. #1851008

  Airteagail 42 agus 43(2) sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (TFEU) maidir le Rialachán Plean CBT.

  Articles 42 and 43(2) TFEU as regards CAP Plan Regulation.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council

 536. #1851182

  Áirítear orthu sin chomh maith ceanglais maidir le heilimintí sonracha atá le sainmhíniú i bpleananna CBT, eadhon céard is ceantar talmhaíochta ann, céard is gníomhaíocht talmhaíochta ann, céard is feirmeoir dearbhaithe ann, agus céard is feirmeoir óg ann.

  They also include requirements as regards specific elements to be defined in the CAP plans, such as what is an agricultural area, an agricultural activity, a genuine farmer, a young farmer.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council

 537. #1854013

  Airteagail 42 agus 43(2) sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (TFEU) maidir le Rialachán Plean CBT.

  Articles 42 and 43(2) TFEU as regards CAP Plan Regulation.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013

 538. #1854206

  Áirítear orthu sin chomh maith ceanglais maidir le heilimintí sonracha atá le sainmhíniú i bpleananna CBT, eadhon céard is ceantar talmhaíochta ann, céard is gníomhaíocht talmhaíochta ann, céard is feirmeoir dearbhaithe ann, agus céard is feirmeoir óg ann.

  They also include requirements as regards specific elements to be defined in the CAP plans, such as what is an agricultural area, an agricultural activity, a genuine farmer, a young farmer.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013

 539. #1856077

  Áirítear orthu sin chomh maith ceanglais maidir le heilimintí sonracha atá le sainmhíniú i bpleananna CBT, eadhon céard is ceantar talmhaíochta ann, céard is gníomhaíocht talmhaíochta ann, céard is feirmeoir dearbhaithe ann, agus céard is feirmeoir óg ann.

  They also include requirements as regards specific elements to be defined in the CAP plans, such as what is an agricultural area, an agricultural activity, a genuine farmer, a young farmer.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands

 540. #1856174

  I dtaca le fóirdheontais onnmhairíochta, tá de cheanglas ar chomhaltaí na hEagraíochta Domhanda Trádala a dteidlíochtaí fóirdheontas onnmhairíochta a dhíothú agus an díothú sin a chur i bhfeidhm ó dháta an Chinnidh sin.

  As regards export subsidies, WTO members are required to eliminate their export subsidy entitlements as of the date of that Decision.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands

 541. #1856415

  ‘2.Ina dhá gcatagóir a aicmítear leasuithe ar shonraíocht táirge agus is de réir a dtábhachta an taicmiú sin:

  '2.Amendments to a product specification are classified into two categories as regards their importance:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands

 542. #1857334

  Déanfar an chóir a chuirfear orthu a asamhlú leis an gcóir a chuirtear ar Fheisire maidir le húsáid shaoráidí na Parlaiminte agus maidir le haisíoc caiteachas taistil agus cothaithe arna dtabhú ar a gcuid gníomhaíochtaí mar bhreathnadóirí.

  Their treatment shall be assimilated to that of a Member as regards the use of Parliament's facilities and the reimbursement of travel and subsistence expenses incurred in their activities as observers.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 543. #1859685

  Tá an coiste freagrach as beartas eachtrach an Aontais a chur chun cinn, a chur chun feidhme agus as faireachán a dhéanamh air maidir leis an méid seo a leanas:

  Committee responsible for the promotion, implementation and monitoring of the Union's foreign policy as regards:

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 544. #1859830

  beartas muirí comhtháite maidir le gníomhaíochtaí iascaireachta;

  the integrated maritime policy as regards fishing activities;

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 545. #1860636

  A mhéid a bhaineann le tuairisciú ar chur chun feidhme an chórais faireacháin:

  As regards the reporting on the implementation of the monitoring system:

  Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe

 546. #146069

  (a) a ordú, a fhaid is a bheidh an t-ordachán i bhfeidhm, go bhforléireofar Rialachán 6 (3) de na Rialacháin seo agus go mbeidh éifeacht aige maidir le plandaí nó táirgí plandaí a thabharfaidh an t-iarratasóir isteach sa Stát amhail is dá gcuirfí cibé tréimhse is gaire a bheidh sonraithe san ordachán in ionad an mhínithe ar thréimhse iomchuí sa Rialachán sin,

  ( a ) direct that for so long as the direction is in force Regulation 6 (3) of these Regulations shall be construed and have effect as regards plants or plant products introduced into the State by the applicant as if for the definition of the relevant period in that Regulation there were substituted such shorter period as is specified in the direction,

  Statutory Instruments: 1980

 547. #150639

  "(2) Where an officer or person is suspended or absent on leave and, as respects the period of suspension or absence, receives a portion only of his salary, then if, but only if, the period is a period of actual reckonable service within the meaning of the Civil Service Superannuation Regulations, 1980, for the purposes of this Act his salary shall, as regards the period, be regarded as having been the amount which he would have received had he not been suspended or so absent.".

  "(2) Where an officer or person is suspended or absent on leave and, as respects the period of suspension or absence, receives a portion only of his salary, then if, but only if, the period is a period of actual reckonable service within the meaning of the Civil Service Superannuation Regulations, 1980, for the purposes of this Act his salary shall, as regards the period, be regarded as having been the amount which he would have received had he not been suspended or so absent.".

  Statutory Instruments: 1980

 548. #150769

  (ii) Section 2 of this Act, as amended by Regulation 7 of the Civil Service Superannuation Regulations, 1980, in so far as it provides that the gra-tuit y therein mentioned shall be equal to the annual salary and emo-luments of the relevant civil serv-ant's office, shall not apply as regards a preserved death gratuity.

  (ii) Section 2 of this Act, as amended by Regulation 7 of the Civil Service Superannuation Regulations, 1980, in so far as it provides that the gratuity therein mentioned shall be equal to the annual salary and emoluments of the relevant civil servant's office, shall not apply as regards a preserved death gratuity.

  Statutory Instruments: 1980

 549. #157275

  (e) a luaithe is féidir tar éis seacht lá a bheith caite ón am a seirbheálfar an fógra dá dtagraítear i mír (c), cuirfidh an Cláraitheoir faoi bhráid an Bhreithimh an tuarascáil ón lia-fhiosraitheoir, cibé fianaise a bheidh ar fáil maidir leis an bhfreagróir, a mhaoin agus a ghnóthaí, an mhionnscríbhinn faoi sheirbheáil an fhógra sin air agus an fógra agóide (más ann);

  ( e ) as soon as practicable after the expiration of seven days from the service of the notice referred to in paragraph (c), the Registrar shall submit to the Judge the medical visitor's report such evidence as may be available as regards the respondent, his property and affairs, the affidavit of service upon him of the said notice and the notice of objection (if any);

  Statutory Instruments: 1980

 550. #157469

  Scoirfidh mír (1) d' Airteagal 5 den Phríomh-Ordú d'éifeacht a bheith léi maidir leis an limistéar díolmhaithe, agus a mhéid ::I bhaineann sí leis an limistéar díolmhaithe forléireofar mír (2) den Airteagal 5 sin agus beidh éifeacht léi amhail is dá gcuirfí" Airteagail 3 agus 4 den Ordú um Péarslaí, 1980" in ionad "mír (1) den Airteagal seo".

  Paragraph (1) of Article 5 of the Principal Order shall cease to have effect as regards the exempted area, and in so far as it applies to the exempted area paragraph (2) of the said Article 5 shall be construed and have effect as if for "paragraph (1) of this Article" there were substituted "Articles 3 and 4 of the Warble Fly Order, 1980".

  Statutory Instruments: 1980

 551. #178232

  (b) Féadfaidh an tAire, trí ordachán i scríbhinn, socrú a dhéanamh nach measfar pacáiste ar d'aicme nó de thuairisc é a shonrófar san ordachán (ar pacáiste é a thuairiscítear i mír (3) den Rialachán seo) do theacht laistigh de réimse na n-eisceachtaí a luaitear i mír (2) den Rialachán seo, agus i gcás go dtabharfaidh an tAire ordachán faoin mír seo ansin, go dtí go dtarraingeofar siar an t-ordachán, beidh feidhm ar mír (2) den Rialachán seo maidir le haon phacáiste iomchuí ar d'aicme nó de thuairisc é a shonraítear san ordachán agus ní mheasfar é a bheith ina phacáiste a thuairiscítear i mír (3) den Rialachán seo.

  ( b ) The Minister may, by a direction in writing, provide that a package which is of a class or description specified in the direction (being a package described in paragraph (3) of this Regulation) shall not be regarded as coming within the exceptions mentioned in paragraph (2) of this Regulation, and in case the Minister gives a direction under this paragraph, then until the direction is withdrawn paragraph (2) of this Regulation shall apply as regards any relevant package which is of a class or description specified in the direction and it shall not be regarded as being a package described in paragraph (3) of this Regulation.

  Statutory Instruments: 1981

 552. #252930

  (3) Maidir le haon fhorthairiscint íocaíochta a dhéanfar faoi na rialacha seo, measfar gur taisceadh í agus measfar an éifeacht chéanna a bheith léi is atá le taisceadh agus beidh feidhm mutatis mutandis ag na forálacha sin go léir roimhe seo d'Ordú 15 maidir leis na forthairiscintí sin i dtaca le tréimhse ama chun an céanna a dhéanamh agus chun glacadh leis an gcéanna amhail mar atá feidhm acu maidir le taisceadh.

  (3) Any tender offer of payment made hereunder shall be deemed to be a lodgment and to have the same effect as a lodgment and all the foregoing provisions of Order 15 shall apply mutatis mutandis to such tender offers as regards time for making and accepting same as they apply to a lodgment.

  S.I. No. 510 of 2001: The Circuit Court Rules

 553. #283250

  Déanfaidh an Coimisiún, agus é ar an eolas faoi na cleachtais dhifriúla sna Ballstáit maidir le hionramháil dlí eachtraigh, ar a dhéanaí ceithre bliana tar éis theacht i bhfeidhm Rialachán "An Róimh II" agus ar aon chuma chomh luath agus a bheidh sé ar fáil, staidéar cothrománach a fhoilsiú maidir le cur chun feidhme dlí eachtraigh in ábhair shibhialta agus tráchtála ag na cúirteanna sna Ballstáit, ag féachaint d'aidhmeanna Chlár na Háige.

  The Commission, being aware of the different practices followed in the Member States as regards the treatment of foreign law, will publish at the latest four years after the entry into force of the "Rome II" Regulation and in any event as soon as it is available a horizontal study on the application of foreign law in civil and commercial matters by the courts of the Member States, having regard to the aims of the Hague Programme.

  Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II)

 554. #284858

  Ba chóir oiriúnú a dhéanamh, áfach, ar Threoir 2005/28/CE ón gCoimisiún an 8 Aibreán 2005 lena leagtar síos prionsabail agus treoirlínte mionsonraithe do dhea-chleachtas cliniciúil maidir le táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha lena n-úsáid ag an duine, mar aon leis na ceanglais údaraithe chun táirgí den sórt sin a dhéanamh nó a allmhairiú [7], trí rialacha a leagan síos a saincheapadh chun go gcuirfí san áireamh go hiomlán na tréithe teicniúla sonracha a bhaineann le táirgí íocshláinte ardteiripe.

  However, Commission Directive 2005/28/EC of 8 April 2005 laying down principles and detailed guidelines for good clinical practice as regards investigational medicinal products for human use, as well as the requirements for authorisation of the manufacturing or importation of such products [7] should be adapted by laying down rules tailored to fully take into account the specific technical characteristics of advanced therapy medicinal products.

  Regulation (EC) No 1394/2007 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on advanced therapy medicinal products and amending Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004

 555. #287445

  Maidir le lipéadú agus cur i láthair an táirge Rum-Verschnitt, ní mór don fhocal Verschnitt a bheith sa tuairisc, sa chur i láthair agus sa lipéadú i gcarachtair sa chló céanna, ar an méid céanna agus ar an dath céanna agus ar an líne chéanna leis an bhfocal "Rum" agus, i gcás buidéal, ar an lipéad tosaigh.

  As regards the labelling and presentation of the product Rum-Verschnitt the word Verschnitt must appear on the description, presentation and labelling in characters of the same font, size and colour as, and on the same line as, the word "Rum" and, in the case of bottles, on the front label.

  Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks and repealing Council Regulation (EEC) No 1576/89

 556. #288598

  (10) Chun go mbainfí amach cuspóirí an Chomhphobail maidir le saorghluaiseacht earraí, daoine agus seirbhísí, chomh maith leis na cuspóirí a bhaineann leis an gcomhbheartas iompair, ba cheart do na Ballstáit, gan ceanglais bhreise ná gan meastóireacht bhreise, glacadh le táirgí, le páirteanna agus le fearais, le heagraíochtaí nó le daoine a deimhníodh i gcomhréir leis an Rialachán seo agus lena rialacha cur chun feidhme.

  (10) In order to achieve Community objectives as regards the freedom of movement of goods, persons and services, as well as those of the common transport policy, Member States should, without further requirements or evaluation, accept products, parts and appliances, organisations or persons certified in accordance with this Regulation and its implementing rules.

  Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC

 557. #290770

  8. Is éard a bheidh i mbainistiú oibríochta an VIS ná na tascanna go léir a bheidh riachtanach chun an VIS a choinneáil ag feidhmiú 24 huaire an chloig in aghaidh an lae, seacht lá na seachtaine i gcomhréir leis an Rialachán seo, go háirithe an obair chothabhála agus na forbairtí teicniúla a bheidh riachtanach lena chinntiú go mbeidh an córas ag feidhmiú ar leibhéal sásúil de cháilíocht oibríochtúil, go háirithe maidir leis an méid ama a bheidh de dhíth ar phoist chonsalachta chun an bunachar sonraí láir a iniúchadh, ar tréimhse ama é ba cheart a bheith chomh gearr agus is féidir.

  8. Operational management of the VIS shall consist of all the tasks necessary to keep the VIS functioning 24 hours a day, seven days a week in accordance with this Regulation, in particular the maintenance work and technical developments necessary to ensure that the system functions at a satisfactory level of operational quality, in particular as regards the time required for interrogation of the central database by consular posts, which should be as short as possible.

  Regulation (EC) No 767/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS Regulation)

 558. #298961

  Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún na hiarscríbhinní arna leagan síos in Airteagal 58 de Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 a leasú agus bearta áirithe breise arna leagan síos in Airteagal 59 de Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 a ghlacadh.

  As regards Regulation (EC) No 1013/2006, the Commission should be empowered to amend the annexes as laid down in Article 58 of Regulation (EC) No 1013/2006 and to adopt certain additional measures as laid down in Article 59 of Regulation (EC) No 1013/2006.

  Regulation (EC) No 219/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny

 559. #300056

  (22) Áirithítear leis an Rialachán seo, freisin, go ndéanfar daoine aonair a chosaint maidir le próiseáil sonraí pearsanta agus sonraítear ann, a mhéid a bhaineann sé le Staidreamh Eorpach, na rialacha a leagtar síos i dTreoir 95/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 1995 maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin [11] agus i Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus ag comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin [12].

  (22) This Regulation also ensures the protection of individuals as regards the processing of personal data and specifies, as far as European statistics are concerned, the rules laid down in Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data [11] and in Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data [12].

  Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on European statistics and repealing Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities, Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, and Council Decision 89/382/EEC, Euratom establishing a Committee on the Statistical Programmes of the European Communities

 560. #300155

  Gan dochar do sheasamh Ballstáit aonair ná dá ról, déanfaidh an Coiste CSE seasamh an CSE maidir le saincheisteanna atá ábhartha go sonrach do Staidreamh Eorpach ar an leibhéal idirnáisiúnta, mar aon leis na socruithe sainiúla a bhaineann le hionadaíocht a dhéanamh ar na comhlachtaí idirnáisiúnta staidrimh, a ullmhú agus déanfaidh an Coimisiún (Eurostat) iad a chomhordú.

  Without prejudice to the position and the role of individual Member States, the position of the ESS as regards issues of particular relevance to European statistics at international level as well as the specific arrangements for representation in the international statistical bodies shall be prepared by the ESS Committee and coordinated by the Commission (Eurostat).

  Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on European statistics and repealing Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities, Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, and Council Decision 89/382/EEC, Euratom establishing a Committee on the Statistical Programmes of the European Communities

 561. #302984

  (4) Níor cheart go ndéanfadh an Rialachán seo oibleagáid ghinearálta a chruthú d’institiúidí airgeadais nó d’infheisteoirí gan infheistiú in urrúis taobh amuigh de na hurrúis dá bhfuil réamheolaire foilsithe ina dtaobh i gcomhréir le Treoir 2003/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Samhain 2003 maidir leis an réamheolaire a bheidh le foilsiú nuair a tháirgfear urrúis don phobal nó nuair a ligfear isteach iad chun a dtrádála [9] agus faoi Rialachán (CE) Uimh. 809/2004 ón gCoimisiún an 29 Aibreán 2004 lena gcuirtear chun feidhme Treoir 2003/71/CE i leith faisnéise atá i réamheolairí chomh maith leis an foirmeadú, ionchorprú de réir tagairte agus foilsiú réamheolairí den sórt sin agus scaipeadh fógraí [10] agus atá rátáilte faoin Rialachán seo.

  (4) This Regulation should not create a general obligation for financial institutions or investors to invest only in securities for which a prospectus has been published in accordance with Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading [9] and Commission Regulation (EC) No 809/2004/EC of 29 April 2004 implementing Directive 2003/71/EC as regards information contained in prospectuses as well as the format, incorporation by reference and publication of such prospectuses and dissemination of advertisements [10] and which are rated under this Regulation.

  Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies

 562. #303104

  Ba cheart don Choimisiún, a luaithe is féidir, agus in aon chás faoin 1 Iúil 2010, tuarascáil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus d’institiúidí eile lena mbaineann maidir lena chinntí ina leith seo agus ba cheart dó aon togra reachtach is gá a chur ar aghaidh chun dul i ngleic leis na heasnaimh a shainaithnítear chomh fada agus a bhaineann leis an gcomhordú maoirseachta agus leis na socruithe comhair.

  The Commission should, as soon as possible, and in any event by 1 July 2010, report to the European Parliament, the Council and other institutions concerned any findings in this respect and should put forward any legislative proposal needed to tackle the shortcomings identified as regards supervisory coordination and cooperation arrangements.

  Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies

 563. #311260

  (29) Tá sé tábhachtach go ndéanfaí an soláthar gáis a choimeád ar bun, go háirithe a mhéid a bhaineann le custaiméirí teaghlaigh, chomh maith le líon teoranta custaiméirí breise, go háirithe custaiméirí a sholáthraíonn seirbhísí sóisialta fíor-riachtanacha, seirbhísí atá insainithe ag na Ballstáit lena mbaineann, i gcásanna nach féidir leis an margadh leanúint de sholáthar a thabhairt dóibh.

  (29) It is important that gas supply be maintained particularly as regards household customers, as well as a limited number of additional customers, especially customers delivering essential social services, which can be defined by the Member States concerned, in cases in which the market cannot continue to supply them.

  Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC

 564. #319649

  - na daoine atá freagrach as cur chun feidhme bhuiséid na n-institiúidí agus na gcomhlachtaí eile de chuid an Aontais Eorpaigh, mar shampla an Chomhairle (maidir lena gníomhaíochtaí mar fheidhmeannacht), Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, an Chúirt Iniúchóirí, Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus Coiste na Réigiún,

  - the persons responsible for the implementation of the budgets of other institutions and bodies of the European Union such as the Council (as regards its activity as executive), the Court of Justice of the European Union, the Court of Auditors, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions,

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 565. #322930

  A mhéid is féidir, geallann na hinstitiúidí clásail chaighdeánacha atá inghlactha go frithpháirteach a úsáid, ar clásail iad a bheidh le hionchorprú sna gníomhartha arna nglacadh faoi comhchinnteoireacht, go háirithe maidir le forálacha i ndáil le feidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme (i gcomhréir leis an gcinneadh ar "coisteolaíocht" [3]), i ndáil le teacht i bhfeidhm, trasuí agus cur i bhfeidhm na ngníomhartha agus i ndáil le hurraim do cheart tionscnaimh an Choimisiúin.

  As far as possible, the institutions undertake to use mutually acceptable standard clauses to be incorporated in the acts adopted under codecision in particular as regards provisions concerning the exercise of implementing powers (in accordance with the "comitology" decision [3]), entry into force, transposition and the application of acts and respect for the Commission’s right of initiative.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 566. #324989

  Chun an cuspóir sin a bhaint amach, is gá aon idirdhealú, de bhíthin a náisiúntachta, idir oibrithe na mBallstát, a dhíothú, a mhéid a bhaineann an t-idirdhealú sin le fostaíocht, le luach saothair agus le coinníollacha eile oibre, agus leis an gceart atá ag na hoibrithe sin gluaiseacht faoi shaoirse laistigh den Aontas chun gníomhaíochtaí a shaothrú mar dhaoine fostaithe, ach sin faoi réir na dteorainneacha a bhfuil call leo ar mhaithe leis an mbeartas poiblí, leis an tslándáil phoiblí nó leis an tsláinte phoiblí.

  The attainment of this objective entails the abolition of any discrimination based on nationality between workers of the Member States as regards employment, remuneration and other conditions of work and employment, as well as the right of such workers to move freely within the Union in order to pursue activities as employed persons subject to any limitations justified on grounds of public policy, public security or public health.

  Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union

 567. #339000

  Maidir le rannpháirtíocht an Chomhphobail sa Choinbhinsiún, tá sé riachtanach go mbeadh pointe teagmhála amháin ann d'idirghníomhaíocht an Chomhphobail leis an Rúnaíocht agus le Páirtithe eile sa Choinbhinsiún mar aon le tíortha eile.

  As regards the participation of the Community in the Convention, it is essential to have a single contact point for Community interaction with the Secretariat and other Parties to the Convention as well as with other countries.

  Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 concerning the export and import of dangerous chemicals

 568. #341505

  Maidir le Treoir 2002/46/CE, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún rialacha sonracha a ghlacadh maidir le vitimíní agus mianraí a úsáidtear mar fhorlíontaí bia, lena n-áirítear luachanna sonracha maidir le huasleibhéil agus le híosleibhéil vitimíní agus mianraí i bhforlíontaí bia, chomh maith lena gcritéir íonachta, a shocrú.

  As regards Directive 2002/46/EC, the Commission should be empowered to adopt specific rules for vitamins and minerals used as food supplements, including the setting of specific values for maximum and minimum levels for vitamins and minerals present in food supplements, as well as their purity criteria.

  Regulation (EC) No 1137/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 adapting a number of instruments subject to the procedure laid down in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part One

 569. #341673

  Sonróidh an Coimisiún na caighdeáin chomhchoiteanna cáilíochta, mar aon le hinneachar agus tréimhsiúlacht na dtuarascálacha cáilíochta, agus, cuirfidh sé na himpleachtaí maidir leis an gcostas ar bhailiú agus ar thiomsú na sonraí á gcur san áireamh agus sin á dhéanamh aige, mar aon le hathruithe tábhachtacha a bhaineann le bailiú sonraí.

  The common quality standards, as well as the content and periodicity of the quality reports, shall be specified by the Commission, taking into account the implications as regards the cost of collecting and compiling the data as well as important changes concerning data collection.

  Regulation (EC) No 1137/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 adapting a number of instruments subject to the procedure laid down in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part One

 570. #342088

  Maidir le Treoir 2003/10/CE, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún coigeartuithe de chineál teicniúil amháin a dhéanamh a thagann ó threoracha a glacadh i réimse an chomhchuibhithe agus an chaighdeánaithe theicniúil i dtaca le dearadh, tógáil, monarú nó foirgníocht trealaimh oibre agus/nó áiteanna oibre, chomh maith le réimse an dul chun cinn theicniúil, athruithe sna caighdeáin nó sna sonraíochtaí comhchuibhithe Eorpacha is iomchuí agus fionnachtana nua maidir le torann.

  As regards Directive 2003/10/EC, the Commission should be empowered to make purely technical adjustments resulting from the adoption of directives in the field of technical harmonisation and standardisation with regard to the design, building, manufacture or construction of work equipment and/or workplaces, as well as from technical progress, changes in the most appropriate harmonised European standards or specifications and new findings concerning noise.

  Regulation (EC) No 1137/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 adapting a number of instruments subject to the procedure laid down in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part One

 571. #342101

  Maidir le Treoir 2002/44/CE, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún coigeartuithe de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar an iarscríbhinn a ghabhann léi, a thagann ó na treoracha a glacadh i réimse an chomhchuibhithe agus an chaighdeánaithe theicniúil i dtaca le dearadh, tógáil, monarú nó foirgníocht trealaimh oibre agus/nó áiteanna oibre, chomh maith le réimse an dul chun cinn theicniúil, athruithe sna caighdeáin nó sna sonraíochtaí comhchuibhithe Eorpacha is iomchuí agus fionnachtana nua maidir le creathadh meicniúil.

  As regards Directive 2002/44/EC, the Commission should be empowered to make purely technical adjustments to its Annex resulting from the adoption of directives in the field of technical harmonisation and standardisation with regard to the design, building, manufacture or construction of work equipment and/or workplaces, as well as from technical progress, changes in the most appropriate harmonised European standards or specifications and new findings concerning mechanical vibration.

  Regulation (EC) No 1137/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 adapting a number of instruments subject to the procedure laid down in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part One

 572. #342121

  Maidir le Treoir 89/391/CEE, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún coigeartuithe de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar na treoracha leithleacha dá bhforáiltear in Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE a thagann ó na treoracha a glacadh i réimse an chomhchuibhithe agus an chaighdeánaithe theicniúil, chomh maith leis an dul chun cinn teicniúil, na hathruithe i rialacháin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta, agus fionnachtana nua.

  As regards Directive 89/391/EEC, the Commission should be empowered to make purely technical adjustments to the individual directives provided for in Article 16(1) of Directive 89/391/EEC which result from the adoption of directives in the field of technical harmonisation and standardisation, as well as from technical progress, changes in international regulations or specifications and new findings.

  Regulation (EC) No 1137/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 adapting a number of instruments subject to the procedure laid down in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part One

 573. #344839

  Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún an Rialachán seo a leasú chun aon leasuithe iardain ar na coinbhinsiúin idirnáisiúnta, ar na prótacail, ar na cóid agus ar na rúin a bhaineann leis a ionchorprú, na critéir íosta atá in Iarscríbhinn I a uasdátú agus na critéir a ghlacadh chun éifeachtacht na rialacha agus na nósanna imeachta a thomhas chomh maith le feidhmiúlacht na n-eagraíochtaí aitheanta a thomhas maidir le sábháilteacht a long aicmithe agus maidir le truailliú óna longa aicmithe a chosc.

  In particular, the Commission should be empowered to amend this Regulation in order to incorporate subsequent amendments to the international conventions, protocols, codes and resolutions related thereto, to update the minimum criteria in Annex I and to adopt the criteria to measure the effectiveness of the rules and procedures as well as the performance of the recognised organisations as regards the safety of, and the prevention of pollution from, their classed ships.

  Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organisations

 574. #344988

  na critéir chun éifeachtacht na rialacha agus na nósanna imeachta, chomh maith le feidhmiúlacht na n-eagraíochtaí aitheanta maidir le sábháilteacht a long aicmithe agus maidir le cosc ar thruailliú óna longa aicmithe, a thomhas agus aird ar leith á tabhairt ar na sonraí arna dtabhairt ar aird le Meabhrán Tuisceana Pháras i ndáil le Rialú Stáit ar Chalafoirt agus/nó le scéimeanna comhchosúla eile;

  criteria to measure the effectiveness of the rules and procedures as well as the performance of the recognised organisations as regards the safety of, and the prevention of pollution from, their classed ships, having particular regard to the data produced by the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control and/or by other similar schemes;

  Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organisations

 575. #347996

  Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002, ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún rialacha a bhunú maidir le hábhair ó sheachtháirgí ainmhíocha de Chatagóir 1, de Chatagóir 2 agus de Chatagóir 3 a dhiúscairt, a phróiseáil, a allmhairiú/onnmhairiú agus a chlaochlú, mar aon le rialacha maidir le seachtháirgí ainmhíocha a thagann ó chríocha atá faoi réir srianta sláinte ainmhithe agus leasacháin orgánacha agus feabhsaitheoirí ithreach a chur ar an margadh;

  As regards Regulation (EC) No 1774/2002, the Commission should be empowered in particular to establish rules on the disposal, processing, importation/exportation and transformation of Category 1, 2 and 3 material of animal by-products, as well as rules on the placing on the market of animal by-products coming from territories subject to animal health restrictions and of organic fertilisers and soil improvers;

  Regulation (EC) No 596/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part Four

 576. #348275

  Maidir le Treoir 2004/23/CE, ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún ceanglais inrianaitheachta maidir le fíocháin agus cealla agus na nósanna imeachta forfheidhmithe gaolmhara a leagan síos, mar aon le ceanglais theicniúla áirithe a bhaineann, inter alia, le corás creidiúnaithe do bhunaíochtaí fíocháin agus do dheonú, soláthar, tástáil, próiseáil, slánchoimeád, stóráil agus dáileadh fíochán agus ceall daonna.

  As regards Directive 2004/23/EC, the Commission should be empowered in particular to establish traceability requirements for tissues and cells and the related procedures of enforcement as well as certain technical requirements regarding, inter alia, an accreditation system for tissue establishments and the donation, procurement, testing, processing, preservation, storage and distribution of human tissues and cells.

  Regulation (EC) No 596/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part Four

 577. #348597

  Maidir le Cinneadh Uimh. 2119/98/CE, ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún na galair theagmhálacha a fholófar faoi ghréasán an Chomhphobail, agus na critéir chun na galair sin a roghnú, a leagan síos, mar aon leis na modhanna faireachais eipidéimeolaíocha agus micribhitheolaíocha.

  As regards Decision No 2119/98/EC, the Commission should be empowered in particular to establish the communicable diseases and the criteria for selection of those diseases to be covered by the Community network, as well as the epidemiological and microbiological surveillance methods.

  Regulation (EC) No 596/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part Four

 578. #349767

  Ba cheart go gcuirfí an Coimisiún ar an eolas go hiomlán i rith céimeanna éagsúla na caibidilíochta a mhéid a bhaineann sí le hábhair a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo agus ba cheart go mbeadh cead aige a bheith páirteach mar bhreathnadóir sa chaibidlíocht maidir leis na hábhair sin.

  The Commission should be kept fully informed throughout the different stages of the negotiations as far as matters falling within the scope of this Regulation are concerned and should be allowed to participate as an observer in the negotiations as regards those matters.

  Regulation (EC) No 662/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a procedure for the negotiation and conclusion of agreements between Member States and third countries on particular matters concerning the law applicable to contractual and non-contractual obligations

 579. #351708

  Maidir le beartas víosa, tá bunú "corpais chomhchoitinn" reachtaíochta, go háirithe trí chomhdhlúthú agus trí fhorbairt an acquis (forálacha ábhartha an Choinbhinsiúin chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme [2] agus na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha [3] ar cheann de na heilimintí bunúsacha a bhaineann le "tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an gcomhbheartas víosa mar chuid de chóras ilsraitheach a mbeadh sé de chuspóir aige taisteal dlisteanach a éascú agus dul i ngleic leis an inimirce mhídhleathach trí bhreis comhchuibhithe a dhéanamh ar reachtaíocht náisiúnta agus ar chleachtais láimhseála i misin chonsalacha áitiúla", faoi mar a shainmhínítear é i gClár na Háige:

  As regards visa policy, the establishment of a "common corpus" of legislation, particularly via the consolidation and development of the acquis (the relevant provisions of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 [2] and the Common Consular Instructions [3], is one of the fundamental components of "further development of the common visa policy as part of a multi-layer system aimed at facilitating legitimate travel and tackling illegal immigration through further harmonisation of national legislation and handling practices at local consular missions", as defined in the Hague Programme:

  Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas

 580. #429731

  (b) fógra a fhoilsiú i cibé nuachtáin a ordóidh an tAire á rá go ndearnadh an t-iarratas agus ina luafar an áit nó na háiteanna ina bhféadfar an t-iarratas agus aon phlean a bhí ag gabháil leis a iniúchadh faoi Airteagal 3 le linn tréimhse a shonrófar san fhógra (arb í an tréimhse í a ordófar amhlaidh) agus ina luafar freisin go bhféadfar fógra i dtaobh uiríoll nó agóidí maidir leis an údarú nó leis an ordú fála, de réir mar a bheidh, atá beartaithe a thabhairt i scríbhinn don Aire le linn na tréimhse sin (agus údaraítear leis seo fógraí den sórt sin a thabhairt amhlaidh);

  (b) publish in such newspapers as the Minister directs notice of the making of the application stating the place or places at which the application and any accompanying plan may be inspected under Article 3 during a period specified in the notice (which period shall be the period so directed) and also stating that notice of representations or objections as regards the proposed authorisation or acquisition order, as the case may be, may be given in writing to the Minister during the said period (which notices are hereby authorised to be so given);

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 581. #429786

  (1) Aon uair a thugann an tAire údarú faoi alt 60(1), déanfaidh sé nó sí, a luaithe is féidir tar éis an t-údarú a thabhairt, cóip den údarú a sheirbheáil ar úinéir an iascaigh lena mbaineann an t-údarú, agus ar aon duine (seachas an t-úinéir sin) a thug fógra go cuí i ndáil leis an údarú de bhun Airteagal 1(b) i dtaobh an údaraithe.

  (1) Whenever the Minister gives an authorisation under section 60(1), he or she shall, as soon as may be after the authorisation is given, serve on the owner of the fishery to which the authorisation relates, and on any person (other than such owner) by whom a notice in relation to the authorisation has been duly given under Article 1(b) as regards the authorisation, a copy of the authorisation.

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 582. #445979

  (e) a thuairim i dtaobh an mbeadh ionchas réasúnach marthanais ag an gcuideachta, agus iomlán a gnóthais nó aon chuid de, mar ghnóthas leantach agus ráiteas faoi na coinníollacha a mheasann sé a bheith riachtanach chun a marthanas a chinntiú, cibé acu maidir le bainistíocht inmheánach agus urlámhais inmheánacha na cuideachta nó maidir le nithe eile,

  (e) his opinion as to whether the company, and the whole or any part of its undertaking, would have a reasonable prospect of survival as a going concern and a statement of the conditions which he considers are essential to ensure such survival, whether as regards the internal management and controls of the company or otherwise,

  COMPANIES (AMENDMENT) (NO. 2) ACT, 1999

 583. #447436

  (3) (a) I gcás ina ndéanfar iarratas go cuí faoin alt seo chuig údarás pleanála agus ina gcomhlíonfar aon cheanglais de chuid rialachán faoi alt 43, nó aon cheanglais arna ndéanamh fúthu, maidir leis an iarratas, déanfaidh an t-údarás pleanála a chinneadh maidir leis an iarratas a luaithe is féidir.

  (3) (a) Where an application is duly made under this section to a planning authority and any requirements of, or made under, regulations under section 43 are complied with as regards the application, the planning authority shall make its decision on the application as expeditiously as possible.

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 584. #451621

  (2) Maidir le Cuid 2, féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin maidir leis an tslí ar a bhféadfaidh duine roghnú a bheith ina dhuine cuntasach nó ina duine cuntasach agus ar a bhféadfar aon roghnú den sórt sin a chealú, maidir le déileáil le duine cuntasach mar dhuine nach duine cuntasach, agus maidir leis na coigeartuithe (lena n-áirítear muirear cánach) a fhéadfar a dhéanamh mar choinníoll le haon chealú nó déileáil den sórt sin.

  (2) As regards Part 2, regulations may provide for the manner in which a person may elect to be an accountable person and any such election may be cancelled, the treatment of an accountable person as a person who is not an accountable person, and the adjustments (including a charge of tax) which may be made as a condition of any such cancellation or treatment.

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 585. #481010

  (4) I gcás ina mbeidh leas airgid nó leas tairbhiúil eile ag bainisteoir údaráis pleanála in aon ní a éireoidh nó a thiocfaidh os comhair an údaráis de bhun an Achta seo, nó maidir leis an údarás do chomhlíonadh feidhme faoin Acht seo nó i ndáil leis an údarás d’fháil nó do dhiúscairt talún faoin Acht seo nó faoi aon achtachán eile, nó chun críocha an Achta seo nó aon achtacháin eile, nó ina mbeidh leas is leas ábhartha i ndáil leis an ní sin aige nó aici, déanfaidh sé nó sí an cineál leasa atá aige nó aici a nochtadh, a luaithe is féidir, do chomhaltaí an údaráis pleanála.

  (4) Where the manager of a planning authority has a pecuniary or other beneficial interest in, or which is material to, any matter which arises or comes before the authority either pursuant to, or as regards the performance by the authority of a function under this Act, or in relation to the acquisition or disposal by the authority of land under or for the purposes of this Act or any other enactment, he or she shall, as soon as may be, disclose to the members of the planning authority the nature of his or her interest.

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 586. #486283

  42A.—(1) D’ainneoin alt 42, ar iarratas chuige sin a bheith déanta chuige ag an nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní, déanfaidh údarás pleanála, maidir le cead áirithe amhail ar dhul in éag agus ó dhul in éag don chead sin, an tréimhse chuí a fhadú de cibé tréimhse bhreise nach faide ná 5 bliana a mheasfaidh an t-údarás is gá chun go bhféadfar an fhorbairt lena mbaineann an cead a chríochnú ar choinníoll go gcomhlíontar gach ceann de na ceanglais seo a leanas:

  42A.—(1) Notwithstanding section 42, on application by the National Asset Management Agency to it in that behalf a planning authority shall, as regards a particular permission as and from the expiry of that permission, extend the appropriate period by such additional period not exceeding 5 years as the authority considers requisite to enable the development to which the permission relates to be completed provided that each of the following requirements is complied with:

  NATIONAL ASSET MANAGEMENT AGENCY ACT 2009

 587. #486294

  (2)(a) I gcás go ndéanfar iarratas go cuí faoin alt seo chuig údarás pleanála agus go gcomhlíonfar aon cheanglais de chuid rialachán, nó arna ndéanamh faoi rialacháin, faoi alt 43, maidir leis an iarratas, déanfaidh an t-údarás pleanála a bhreith ar an iarratas a luaithe is féidir.

  (2) (a) Where an application is duly made under this section to a planning authority and any requirements of, or made under, regulations under section 43 are complied with as regards the application, the planning authority shall make its decision on the application as expeditiously as possible.

  NATIONAL ASSET MANAGEMENT AGENCY ACT 2009

 588. #507522

  Leis an athbhreithniú grinn, ba cheart go gcuirfí san áireamh, i gcás inarb iomchuí, moltaí nó iarrataí ón gComhairle arna ndíriú chuig na Ballstáit atá faoi athbhreithniú ar moltaí nó iarrataí iad arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121, le hAirteagal 126 agus le hAirteagal 148 CFAE agus faoi Airteagail 6, 7, 8 agus 10 den Rialachán seo, agus na beartais atá beartaithe ag an mBallstát atá faoi athbhreithniú, mar a léirítear ina chlár náisiúnta um athchóiriú iad, mar aon leis na cleachtais idirnáisiúnta is fearr i ndáil le táscairí agus modheolaíochtaí.

  The in-depth review should take into account, where appropriate, Council recommendations or invitations addressed to Member States under review adopted in accordance with Articles 121, 126 and 148 TFEU and under Articles 6, 7, 8 and 10 of this Regulation, and the policy intentions of the Member State under review, as reflected in its national reform programmes, as well as international best practices as regards indicators and methodologies.

  Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances

 589. #510610

  Comhshaol Coiteann um Chomhroinnt Faisnéise d’fhearann muirí an Aontais trína gcuirtear faireachas trasearnálach agus trasteorann chun cinn, malartú faisnéise lena ndéantar na comhphobail úsáideoirí uile a idirnascadh, ar aon dul le prionsabail an Fhaireachais Mhuirí Chomhtháite, ionas go dtreiseofar úsáid shábháilte, shlán agus inbhuanaithe an spáis mhuirí, agus forbairtí ábhartha beartas earnálach maidir le faireachas á gcur san áireamh agus ag rannchuidiú, mar is iomchuí, leis an éabhlóid is gá orthu;

  the Common Information Sharing Environment for the Union maritime domain which promotes cross-sectoral and cross-border surveillance information exchange interlinking all user communities, in line with the principles of the Integrated Maritime Surveillance so as to reinforce the safe, secure and sustainable use of maritime space, taking into account the relevant developments of sectoral policies as regards surveillance and contributing, as appropriate, to their necessary evolution;

  Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2011 establishing a Programme to support the further development of an Integrated Maritime Policy (Text with EEA relevance)

 590. #510611

  pleanáil spásúil mhuirí agus bainistiú comhtháite an chreasa chósta, ar uirlisí tábhachtacha iad araon d’fhorbairt inbhuanaithe ceantar muirí agus réigiún cósta agus lena rannchuidítear araon le haidhmeanna an bhainistithe atá bunaithe ar an éiceachóras agus le naisc idir an talamh agus an fharraige a fhorbairt, mar aon le comhar idir Ballstáit a éascú, mar shampla, maidir le bearta turgnamhacha agus bearta eile a fhorbairt i ndáil le fuinneamh inathnuaite a ghiniúint agus feirmeoireacht éisc;

  maritime spatial planning and integrated coastal zone management, both important tools for the sustainable development of marine areas and coastal regions and both contributing to the aims of ecosystem-based management and the development of land-sea links, as well as facilitating Member State cooperation, for example as regards the development of experimental and other measures combining the generation of renewable energy and fish farming;

  Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2011 establishing a Programme to support the further development of an Integrated Maritime Policy (Text with EEA relevance)

 591. #520290

  (5) Maidir le rannpháirtíocht an Aontais sa Choinbhinsiún, tá sé riachtanach go mbeadh pointe teagmhála amháin ann d’idirghníomhaíocht an Aontais le Rúnaíocht an Choinbhinsiúin (an "Rúnaíocht") agus le Páirtithe eile sa Choinbhinsiún mar aon le tíortha eile.

  (5) As regards the participation of the Union in the Convention, it is essential to have a single contact point for Union interaction with the Secretariat of the Convention (the "Secretariat") and other Parties to the Convention as well as with other countries.

  Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals Text with EEA relevance

 592. #520962

  (50) Ba cheart go mbeadh an dlí lena ndéanfar, faoin Rialachán seo, inghlacthacht agus bailíocht shubstainteach diúscartha maoine tráth báis a rialú agus, i gcás comhaontuithe maidir le comharbas, na héifeachtaí ceangailteacha idir na páirtithe, gan dochar do chearta aon duine a bhfuil an ceart chun scair fhorchoimeádta aige faoin dlí is infheidhme maidir leis an gcomharbas, nó a bhfuil ceart eile aige nach féidir leis an duine, ar leis an t-eastát lena mbaineann an comhaontú, a bhaint de.

  (50) The law which, under this Regulation, will govern the admissibility and substantive validity of a disposition of property upon death and, as regards agreements as to succession, the binding effects of such an agreement as between the parties, should be without prejudice to the rights of any person who, under the law applicable to the succession, has a right to a reserved share or another right of which he cannot be deprived by the person whose estate is involved.

  Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession

 593. #521209

  3. D'ainneoin mhír 1 agus mhír 2, féadfaidh na páirtithe a roghnú mar an dlí lena rialófaí a gcomhaontú maidir le comharbas, i ndáil lena inghlacthacht, lena bhailíocht shubstainteach agus lena chuid éifeachtaí ceangailteacha idir na páirtithe, lena n-áirítear na coinníollacha lena dhíscaoileadh, an dlí a bhféadfadh an duine ar leis an t-eastát lena mbaineann an comhaontú, nó duine de na daoine ar leo an t-eastát lena mbaineann an comhaontú, a roghnú i gcomhréir le hAirteagal 22 faoi na coinníollacha a leagtar amach ann.

  3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, the parties may choose as the law to govern their agreement as to succession, as regards its admissibility, its substantive validity and its binding effects between the parties, including the conditions for its dissolution, the law which the person or one of the persons whose estate is involved could have chosen in accordance with Article 22 on the conditions set out therein.

  Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession

 594. #521384

  Ní bheidh aon éifeacht fhianaiseach ag an ionstraim bharántúil a mbeidh agóid á déanamh ina leith i mBallstát eile seachas sa Bhallstát tionscnaimh i ndáil le hábhar a mbeidh agóid á déanamh ina leith fad a bheidh an agóid ar feitheamh os comhair cúirte inniúla.

  The authentic instrument challenged shall not produce any evidentiary effect in a Member State other than the Member State of origin as regards the matter being challenged as long as the challenge is pending before the competent court.

  Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession

 595. #595976

  Maidir leis na ráthaíochtaí ginearálta lena rialaítear an choinneáil, agus maidir le coinníollacha na coinneála, ba cheart do na Ballstáit, i gcás inarb iomchuí, forálacha Threoir 2013/33/AE a chur i bhfeidhm freisin i gcás daoine a choinnítear ar bhonn an Rialacháin seo.

  As regards the general guarantees governing detention, as well as detention conditions, where appropriate, Member States should apply the provisions of Directive 2013/33/EU also to persons detained on the basis of this Regulation.

  Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person

 596. #595988

  Ba cheart do Bhallstáit aistrithe deonacha a chur chun cinn trí fhaisnéis leordhóthanach a chur ar fáil don iarratasóir agus a áirithiú go ndéantar aistrithe faoi mhaoirseacht nó faoi choimhdeacht ar bhealach daonnachtúil, agus cearta bunúsacha agus dínit an duine á chomhlíonadh go hiomlán agus le hurraim ar dhínit an duine, chomh maith le leas an linbh, lena n-áirítear go hiomlán gach forbairtí sa chásdlí ábhartha, go háirithe maidir le haistrithe ar fhorais dhaonnúla.

  Member States should promote voluntary transfers by providing adequate information to the applicant and should ensure that supervised or escorted transfers are undertaken in a humane manner, in full compliance with fundamental rights and respect for human dignity, as well as the best interests of the child and taking utmost account of developments in the relevant case law, in particular as regards transfers on humanitarian grounds.

  Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person

 597. #604866

  Ba cheart go bhféadfadh tíortha aontacha, tíortha is iarrthóirí agus tíortha is iarrthóirí ionchasacha a bhaineann tairbhe as straitéis réamhaontachais agus tíortha atá cumhdaithe ag an mBeartas Eorpach um Chomharsanacht a bheith rannpháirteach sa Chlár freisin, seachas a mhéid a bhaineann leis an tSaoráid Ráthaíochta.

  Acceding countries, candidate countries and potential candidate countries benefiting from a pre-accession strategy as well as countries covered by the European Neighbourhood Policy should also be able to participate in the Programme, except as regards the Guarantee Facility.

  Regulation (EU) No 1295/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Creative Europe Programme (2014 to 2020) and repealing Decisions No 1718/2006/EC, No 1855/2006/EC and No 1041/2009/EC Text with EEA relevance

 598. #605962

  I ndáil le Rialachán (CE) Uimh. 217/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [8], chun forbairtí teicniúla agus riachtanais idirnáisiúnta a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe ar Iarscríbhinn I, Iarscríbhinn II, Iarscríbhinn III agus Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán sin maidir leis na liostaí de speicis agus de na réigiúin iascaireachta staidrimh, agus ar na tuairiscí ar na réigiún sin, chomh maith leis na tomhais, cóid agus sainmhínithe a chuirtear i bhfeidhm maidir le gníomhaíocht iascaireachta, trealamh iascaireachta, méideanna soithí agus modhanna iascaireachta.

  As regards Regulation (EC) No 217/2009 of the European Parliament and of the Council [8], in order to take account of technical developments and international requirements, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of amendments to Annexes I, II, III and IV to that Regulation, with regard to the lists of species and statistical fishing areas and the descriptions of those areas, as well as the measures, codes and definitions applied to fishing activity, fishing gear, vessel sizes and methods of fishing.

  Regulation (EU) No 1350/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 amending certain legislative acts in the field of agricultural and fishery statistics

 599. #607748

  A mhéid is gá do na cúraimí agus do chur chun feidhme an bhuiséid a tharmligtear, leagfar síos leis an gcomhaontú tarmligin na coinníollacha ginearálta maidir le bainistíocht na gcistí arna gcur ar iontaoibh GES agus, go háirithe, na gníomhartha a bheidh le cur chun feidhme maidir le dearadh, forbairt agus soláthar an chórais, an maoiniú ábhartha, na nósanna imeachta bainistíochta agus na bearta faireacháin agus rialaithe, na bearta is infheidhme i gcás ina gcuirtear conarthaí chun feidhme ar bhealach neamhdhóthanach i dtéarmaí costas, sceidil agus feidhmíochta, chomh maith leis na rialacha maidir le húinéireacht sócmhainní uile inláimhsithe agus doláimhsithe.

  The delegation agreement shall, insofar as necessary for the tasks and budget implementation delegated, lay down the general conditions for the management of the funds entrusted to ESA, and, in particular, the actions to be implemented as regards the design, development and procurement of the system, the relevant financing, management procedures and monitoring and control measures, the measures applicable in the event of inadequate implementation of contracts in terms of costs, schedule and performance, as well as the rules regarding ownership of all tangible and intangible assets.

  Regulation (EU) No 1285/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the implementation and exploitation of European satellite navigation systems and repealing Council Regulation (EC) No 876/2002 and Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council

 600. #608039

  Ba cheart a áireamh sa chlár gné láidir idirnáisiúnta go háirithe maidir leis an ardoideachas, ní amháin chun caighdeán an ardoideachais Eorpaigh a fheabhsú d'fhonn cuspóirí ET 2020 a bhaint amach agus chun an tAontas a dhéanamh níos mealltaí mar cheann scríbe staidéir, ach chun an chomhthuiscint idir daoine a chur chun cinn agus chun cur le forbairt inbhuanaithe an ardoideachais sna tíortha comhpháirtíochta freisin, chomh maith lena bhforbairt shocheacnamaíoch is leithne, inter alia trí scaipeadh lucht éirime a spreagadh trí ghníomhartha soghluaisteachta le náisiúnaigh tíortha comhpháirtíochta.

  The Programme should include a strong international dimension, particularly as regards higher education, in order not only to enhance the quality of European higher education in pursuit of the broader ET 2020 objectives and the attractiveness of the Union as a study destination, but also to promote understanding between people and to contribute to the sustainable development of higher education in partner countries, as well as their broader socio-economic development, inter alia by stimulating ″brain circulation″ through mobility actions with partner-country nationals.

  Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing "Erasmus+": the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC Text with EEA relevance

 601. #611493

  Déanfaidh an Coimisiún seimineáir, ceardlanna ar leith nó, i gcás inarb iomchuí, cineálacha eile gníomhaíochtaí a eagrú gach dhá bhliain ar a laghad chun malartuithe taithí, eolais agus na gcleachtas is fearr a éascú maidir le dearadh, ullmhú agus cur chun feidhme tionscadal comhtháite chomh maith le héifeachtacht an chúnaimh a sholáthraítear trí thionscadail cúnaimh theicniúil.

  The Commission shall also organise specific seminars, workshops or, where appropriate, other types of activities at least every two years to facilitate exchanges of experience, knowledge and best practices as regards the design, preparation and implementation of integrated projects as well as on the effectiveness of the assistance provided through technical assistance projects.

  Regulation (EU) No 1293/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EC) No 614/2007 Text with EEA relevance

 602. #631054

  Go háirithe, leagfar síos leo na gníomhaíochtaí a bheidh le cur chun feidhme maidir le forbairt, soláthar agus oibriú eilimint spáis Copernicus, cistiú ábhartha, nósanna imeachta bainistíochta agus bearta faireacháin agus rialaithe, na bearta is infheidhme i gcás ina bhfeidhmeofar conarthaí ar bhealach neamhdhóthanach i dtéarmaí costas, sceidil, feidhmíochta agus soláthair, agus na rialacha maidir le húinéireacht na sócmhainní uile inláimhsithe agus doláimhsithe.

  In particular, they shall lay down the actions to be implemented as regards the development, procurement and operation of the Copernicus space component, the relevant financing, management procedures and monitoring and control measures, the measures applicable in the event of inadequate implementation of contracts in terms of costs, schedule, performance and procurement, as well as the rules regarding ownership of all tangible and intangible assets.

  REGULATION (EU) No 377/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 establishing the Copernicus Programme and repealing Regulation (EU) No 911/2010

 603. #632933

  I ndáil le Rialachán (CE) Uimh. 217/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [8], chun forbairtí teicniúla agus riachtanais idirnáisiúnta a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe ar Iarscríbhinn I, Iarscríbhinn II, Iarscríbhinn III agus Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán sin maidir leis na liostaí de speicis agus de na réigiúin iascaireachta staidrimh, agus ar na tuairiscí ar na réigiún sin, chomh maith leis na tomhais, cóid agus sainmhínithe a chuirtear i bhfeidhm maidir le gníomhaíocht iascaireachta, trealamh iascaireachta, méideanna soithí agus modhanna iascaireachta.

  As regards Regulation (EC) No 217/2009 of the European Parliament and of the Council [8], in order to take account of technical developments and international requirements, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of amendments to Annexes I, II, III and IV to that Regulation, with regard to the lists of species and statistical fishing areas and the descriptions of those areas, as well as the measures, codes and definitions applied to fishing activity, fishing gear, vessel sizes and methods of fishing.

  Regulation (EU) No 1350/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 amending certain legislative acts in the field of agricultural and fishery statistics

 604. #633154

  I ndáil le Rialachán (CE) Uimh. 217/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(8), chun forbairtí teicniúla agus riachtanais idirnáisiúnta a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe ar Iarscríbhinn I, Iarscríbhinn II, Iarscríbhinn III agus Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán sin maidir leis na liostaí de speicis agus de na réigiúin iascaireachta staidrimh, agus ar na tuairiscí ar na réigiún sin, chomh maith leis na tomhais, cóid agus sainmhínithe a chuirtear i bhfeidhm maidir le gníomhaíocht iascaireachta, trealamh iascaireachta, méideanna soithí agus modhanna iascaireachta.

  As regards Regulation (EC) No 217/2009 of the European Parliament and of the Council(8), in order to take account of technical developments and international requirements, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of amendments to Annexes I, II, III and IV to that Regulation, with regard to the lists of species and statistical fishing areas and the descriptions of those areas, as well as the measures, codes and definitions applied to fishing activity, fishing gear, vessel sizes and methods of fishing.

  Regulation (EU) No 1350/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 amending certain legislative acts in the field of agricultural and fishery statistics

 605. #638100

  Beidh sa tuarascáil sin na bearta a rinne an t‑allmhaireoir freagrach chun na hoibleagáidí maidir lena chóras bainistíochta agus lena bhainistiú riosca, atá leagtha amach in Airteagal 4 agus in Airteagal 5 faoi seach, a chur chun feidhme, chomh maith le tuarascáil achoimre ar na hiniúchtaí tríú páirtí, lena n‑áirítear ainm an iniúchóra, agus aird chuí á tabhairt ar rúndacht ghnó agus ar cheisteanna eile a bhaineann leis an iomaíocht.

  The report shall contain the steps taken by the responsible importer to implement the obligations as regards its management system, risk management set out in Article 4 and 5 respectively, as well as a summary report of the third-party audits, including the name of the auditor, with due regard to business confidentiality and other competitive concerns.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union system for supply chain due diligence self-certification of responsible importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating in conflict-affected and high-risk areas /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */

 606. #640316

  Ba cheart tacú leis na roghanna sonracha a dhéanfaidh úsáideoirí a mhéid a bhaineann leis na huirlisí agus na bearta a chuirfear i bhfeidhm d’fhonn dícheall cuí a fheidhmiú trí aitheantas a thabhairt do dhea-chleachtais chomh maith le bearta comhlántacha chun tacaíocht a thabhairt do chóid iompraíochta earnála, do chlásail chonarthacha eiseamláireacha agus do threoirlínte d’fhonn deimhneacht dhlíthiúil a mhéadú agus costais a laghdú.

  The specific choices made by users as regards the tools and measures to apply in order to exercise due diligence should be supported through the recognition of best practices, as well as complementary measures in support of sectoral codes of conduct, model contractual clauses and guidelines with a view to increasing legal certainty and reducing costs.

  Regulation (EU) No 511/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on compliance measures for users from the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization in the Union Text with EEA relevance

 607. #650504

  Ba cheart go gcabhródh seirbhísí comhairleacha feirme le feirmeoirí chomh maith na feabhsuithe is gá a shainaithint maidir le ceanglais a leagtar síos chun Airteagal 11(3) de Threoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [4] ("An Treoir Réime maidir le hUisce")a chur chun feidhme mar aon leis na ceanglais chun Airteagal 55 de Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [5] a chur chun feidhme mar aon le hAirteagal 14 de Threoir 2009/128/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [6], go háirithe i ndáil leis na prionsabail ghinearálta maidir le srianadh comhtháite lotnaidí a chomhlíonadh.

  Farm advisory services should also help farmers to identify the necessary improvements as regards requirements laid down for the implementation of Article 11(3) of Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council [4] ("the Water Framework Directive"), as well as requirements for the implementation of Article 55 of Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council [5] and Article 14 of Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council [6], in particular in relation to the compliance with the general principles of integrated pest management.

  Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005

 608. #653211

  maidir leis an oibleagáid dá dtagraítear i mír 3, rialacha maidir leis na seiceálacha a dhéanamh ar chomhlíonadh caighdeán margaíochta, rialacha maidir leis na húdaráis atá freagrach as na seiceálacha a dhéanamh, agus forálacha maidir le hábhar agus le minicíocht na seiceálacha sin agus leis an gcéim mhargaíochta a mbeidh feidhm ag na seiceálacha sin maidir leo.

  as regards the obligation referred to in paragraph 3, rules for performing the checks of compliance with marketing standards, rules on the authorities responsible for performing the checks, as well as on the content, the frequency and the marketing stage to which those checks are to apply.

  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008

 609. #653685

  maidir le hAirteagail 67 go 75, rialacha maidir le bearta breise is gá chun a áirithiú go gcomhlíonfar na riachtanas rialaithe a leagtar síos sa Rialachán seo nó sa reachtaíocht talmhaíochta earnála le glacadh ag na Ballstáit i dtaca le táirgeoirí, seirbhísí, comhlachtaí, eagraíochtaí nó oibreoirí eile, amhail seamlais nó comhlachais a bhfuil baint acu leis an nós imeachta maidir le cabhair a dheonú, i gcás nach bhforáiltear leis an Rialachán seo do phionóis ábhartha riaracháin;leanfaidh na bearta sin, a mhéad is féidir, mutatis mutandis, na forálacha maidir le pionóis a leagtar amach i míreanna (1) go (5) d'Airteagal 77.

  with regards to Articles 67 to 75, rules on further measures necessary to ensure the compliance with control requirements laid down in this Regulation or in sectoral agricultural legislation to be taken by the Member States in respect of producers, services, bodies, organisations or other operators, such as slaughterhouses or associations involved in the procedure for the granting of the aid, where this Regulation does not provide for relevant administrative penalties; such measures shall as far as possible, follow, mutatis mutandis, the provisions on penalties set out in paragraphs (1) to (5) of Article 77.

  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008

 610. #653723

  Chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú, ba cheart an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún gníomhartha áirithe a ghlacadh maidir leis an gcreat a bhunú faoina mbeidh ar na Ballstáit na critéir a shainiú is gá d'fheirmeoirí a chomhlíonadh d'fhonn an oibleagáid a urramú an limistéar talmhaíochta a choinneáil i riocht a bheidh oiriúnach d'innilt nó do shaothrú agus íosmhéid na ngníomhaíochtaí atá le déanamh i limistéir a choinnítear de ghnáth i riocht atá oiriúnach d'innilt nó do shaothrú a shainiú mar aon leis an critéir chun barrachas féar agus foráiste luibhigh eile a chinneadh agus lena gcinnfear na cleachtais áitiúla sheanbhunaithe i ndáil le féarthailte buana agus féarach buan ("féarthailte buana").

  In order to ensure legal certainty, the power to adopt certain acts should be delegated to the Commission in respect of establishing the framework within which Member States are to define the criteria to be met by farmers in order to fulfil the obligation to maintain the agricultural area in a state suitable for grazing or cultivation, and the minimum activities to be carried out on areas naturally kept in a state suitable for grazing or cultivation, as well as the criteria to determine the predominance of grasses and other herbaceous forage and to determine the established local practices as regards permanent grassland and permanent pasture ('permanent grassland').

  Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009

 611. #655342

  Chun a áirithiú go gcuirtear chun feidhme i gceart agus go trédhearcach rialacha náisiúnta le haghaidh táirgí áirithe agus/nó earnálacha áirithe maidir le caighdeáin mhargaíochta, ba cheart an chumhacht a tharmligean don Choimisiún gníomhartha áirithe a ghlacadh i ndáil le coinníollacha a bhunú le haghaidh caighdeáin mhargaíochta den sórt sin a chur i bhfeidhm chomh maith leis na coinníollacha le haghaidh na táirgí arna bhfáil ó na cleachtais thurgnamhacha a choimeád, a chur i gcúrsaíocht agus a úsáid.

  In order to ensure the correct and transparent application of national rules for certain products and sectors as regards marketing standards, the power to adopt certain acts should be delegated to the Commission in respect of establishing conditions for the application of such marketing standards, as well as the conditions for the holding, circulation and use of the products obtained from experimental practices.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 612. #655656

  maidir le muiceoil, EUR 1509,39 in aghaidh an tona i gcomhair conablach muc de cháilíocht chaighdeánach arna sainiú i dtéarmaí meáchain agus cion feola trua mar atá leagtha síos i scála an Aontais um aicmiú conablach muc dá dtagraítear i bpointe B d'Iarscríbhinn IV mar seo a leanas:

  as regards pigmeat, EUR 1509,39/tonne for pig carcasses of a standard quality defined in terms of weight and lean meat content as laid down in the Union scale for the classification of pig carcasses referred to in point B of Annex IV as follows:

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 613. #660882

  Arna iarraidh sin do Bhallstát, i ndáil le bonneagar iompair de bhóthar, féadfaidh an Coimisiún díolúintí ó fhorálacha phointe (a) nó phointe (b) d'Airteagal 17(3) a dheonú, i gcásanna cuí-réasúnaithe, fad is a dhéanfar leibhéal iomchuí sábháilteachta a áirithiú.

  At the request of a Member State, as regards road transport infrastructure, exemptions from the provisions of points (a) or (b) of Article 17(3) may be granted by the Commission in duly justified cases as long as an appropriate level of safety is ensured.

  Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision No 661/2010/EU Text with EEA relevance

 614. #664462

  Ba cheart a áirithiú freisin leis na forálacha sin go gcomhlíonfaidh na hoibríochtaí lena dtacófar dlíthe infheidhme an Aontais agus an dlí gaolmhar náisiúnta lena gcuirtear an Rialachán chun feidhme go díreach nó go hindíreach, mar aon le beartais go háirithe maidir le sábháilteacht bia agus/nó cúnamh bunúsach ábhartha a dháiltear ar na daoine is díothaí.

  Those provisions also ensure that the operations supported shall comply with applicable Union and related national law which directly or indirectly implements this Regulation, as well as policies, in particular as regards the safety of food and/or basic material assistance distributed to the most deprived persons.

  Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived

 615. #668521

  Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, na bearta uile is gá a bhaineann leis an gCaibidil seo a ghlacadh maidir leis an nós imeachta, lena n-áirítear inghlacthacht, le haghaidh scrúdú a dhéanamh ar iarratais ar chosaint nó le haghaidh leasú ar thásc geografach a fhormheas, chomh maith leis an nós imeachta, lena n-áirítear inghlacthacht, le haghaidh iarrataí ar agóid, ar chealú, nó ar thiontú, agus le haghaidh faisnéis a thíolacadh a bhaineann le sonrúcháin gheografacha faoi chosaint atá ann cheana, go háirithe maidir le:

  The Commission may, by means of implementing acts, adopt all necessary measures related to this Chapter as regards the procedure, including admissibility, for the examination of applications for protection or for the approval of an amendment of a geographical indication, as well as the procedure, including admissibility, for requests for objection, cancellation, or conversion, and the submission of information relating to existing protected geographical designations, in particular with respect to:

  Corrigendum to Regulation (EU) No 251/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products and repealing Council Regulation (EEC) No 1601/91 ( OJ L 84, 20.3.2014 )

 616. #668982

  Chun an cuspóir ginearálta sin a bhaint amach, ba cheart cuspóirí sonracha a leagan síos maidir le sábháilteacht, maidir le faisnéis do thomhaltóirí agus oideachas do thomhaltóirí agus maidir le tacaíocht d’eagraíochtaí tomhaltóirí ar leibhéal an Aontais, maidir le cearta agus sásamh mar aon le forfheidhmiú i ndáil le cearta tomhaltóirí.

  To achieve that general objective, specific objectives should be set as regards safety, consumer information and education and support for consumer organisations at Union level, rights and redress as well as enforcement in respect of consumer rights.

  Regulation (EU) No 254/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on a multiannual consumer programme for the years 2014-20 and repealing Decision No 1926/2006/EC

 617. #670278

  Tríd an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart tacaíocht airgeadais a thabhairt do chur chun feidhme na Straitéise Eorpaí le haghaidh Idirlín Níos Fearr do Leanaí ar leibhéal an Aontais agus ar leibhéal na mBallstát, go háirithe i ndáil le hIonaid d'Idirlíon Níos Sábháilte (IINSanna) sna Ballstáit.

  By implementing this Regulation, the implementation of the European Strategy for a Better Internet for Children at Union as well as at Member State level should be financially supported, in particular as regards Safer Internet Centres (SICs) in the Member States.

  Regulation (EU) No 283/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on guidelines for trans-European networks in the area of telecommunications infrastructure and repealing Decision No 1336/97/EC Text with EEA relevance

 618. #674376

  gníomhaíochtaí ag na Ballstáit a rannchuidíonn le feabhas a chur ar an gcomhar idir na Ballstáit a oibríonn i dtríú tíortha maidir le sreabha náisiúnach tríú tíre isteach i gcríoch na mBallstát a threisiú, lena n-áirítear cosc ar an inimirce neamhdhlíthiúil, agus dul i ngleic leis an inimirce sin, chomh maith leis an gcomhar le tríú tíortha ina leith sin i gcomhchuibheas iomlán le cuspóirí agus le prionsabail ghníomhaíocht sheachtrach agus bheartas daonnúil an Aontais.

  reinforcing actions by the Member States contributing to enhancing the cooperation between Member States operating in third countries as regards the flows of third-country nationals into the territory of Member States, including prevention and tackling of illegal immigration, as well as the cooperation with third countries in that respect in full coherence with the objectives and principles of Union external action and humanitarian policy.

  Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa and repealing Decision No 574/2007/EC

 619. #681679

  I gcás na speiceas coimhthíoch ionrach a áirítear ar na liostaí dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, féadfaidh na Ballstáit, sna réigiúin is forimeallaí faoi seach, na bearta a chur i bhfeidhm dá bhforáiltear in Airteagail 7 go 9, 13 go 17, 19 agus 20, de réir mar is iomchuí.

  As regards the invasive alien species included on the lists referred to in paragraph 2 of this Article, Member States may, within the respective outermost regions, apply the measures as provided for in Articles 7 to 9, 13 to 17, 19 and 20, as appropriate.

  Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species

 620. #682455

  Maidir le cumhachtaí a tharchur chuig an gCoimisiún, tá an Rialachán seo teoranta do na cumhachtaí atá tugtha don Choimisiún cheana agus atá i Rialachán (CE)Uimh. 577/98 a ailíniú le hAirteagal 290 CFAE agus leis an gcreat nua reachtach a eascraíonn as teacht i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 182/2011, agus, i gcás inarb iomchuí, raon feidhme na gcumhachtaí sin a athbhreithniú.

  As regards conferral of powers on the Commission, this Regulation is limited to aligning the existent conferral of powers on the Commission contained in Regulation (EC) No 577/98 to Article 290 TFEU and to the new legislative framework resulting from the entry into force of Regulation (EU) No 182/2011, as well as, where appropriate, to reviewing the scope of those powers.

  Regulation (EU) No 545/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community Text with EEA relevance 

 621. #685298

  A mhéid a bhaineann le haistrithe cistí ó íocóir aonair chuig roinnt íocaithe a bheidh le cur i mbaisc chomhaid ina mbeidh aistrithe aonair ón Aontas go lasmuigh den Aontas, ba cheart foráil a dhéanamh chun nach mbeidh ach uimhir chuntais íocaíochta an íocaí nó an t-aitheantóir idirbhirt uathúil ar aistrithe aonair den sórt sin, chomh maith leis an bhfaisnéis iomlán maidir leis an íocaí, ar an gcoinníoll go mbeidh an fhaisnéis iomlán maidir leis an íocaí sa bhaisc chomhaid a fhíorófar le haghaidh cruinnis agus go mbeidh an fhaisnéis iomlán maidir leis an íocaí iomlán inrianaithe.

  As regards transfers of funds from a single payer to several payees that are to be sent in batch files containing individual transfers from the Union to outside the Union, provision should be made for such individual transfers to carry only the payment account number of the payer or the unique transaction identifier, as well as complete information on the payee, provided that the batch file contains complete information on the payer that is verified for accuracy and complete information on the payee that is fully traceable.

  Regulation (EU) 2015/847 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006 (Text with EEA relevance) 

 622. #691465

  Maidirle hoiliúint, tarraingítear sa Chumarsáid ar Scéim Eorpach um Oiliúint i bhForfheidhmiúan Dlí, a ghabhann leis seo, ar fhreachnamh léarscáile arna dhéanamh ag CEPOL i2012 agus ar chomhairliúchán fairsing le saineolaithe ó Bhallstáit agus óghníomhaireachtaí CGB.

  As regards training, the accompanying Communication on a EuropeanLaw Enforcement Training Scheme draws on a mapping exercise undertaken by CEPOLin 2012 as well as extensive consultations with experts from Member States andfrom JHA agencies.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation and Training (Europol) and repealing Decisions 2009/371/JHA and 2005/681/JHA 

 623. #702317

  Maidir leis na galair liostaithe nach ann dóibh san Aontas de ghnáth agus nach mór bearta láithreacha díothaithe a thógáil ina leith chomh luath agus a bhraitear iad, beidh feidhm ag na rialacha a leanas, mar is ábhartha:

  As regards listed diseases that do not normally occur in the Union and for which immediate eradication measures must be taken as soon as they are detected, the following rules shall apply, as relevant:

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 624. #709482

  I gcás na faisnéise a fhaightear ó fhoinsí atá ar fáil go poiblí, go háirithe ó fhoinsí ar an idirlíon, ba cheart do Europol, a mhéid agus is féidir, cruinneas na faisnéise sin a mheas chomh maith lena hiontaofa agus atá foinse na faisnéise sin, agus an aird chuí á léiriú ina leith sin le dul i ngleic leis na rioscaí a bhaineann leis an idirlíon ó thaobh sonraí pearsanta agus príobháideachas a chosaint.

  In the case of information obtained from publicly available sources, particularly sources on the internet, Europol should as far as possible assess the accuracy of such information and the reliability of its source with particular diligence in order to address the risks associated with the internet as regards the protection of personal data and privacy.

  Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA

 625. #713073

  Cumainn phóir a bhunaíonn agus a choinníonn pórleabhair dá n-ainmhithe pórúcháin folaíochta den speiceas buaibheach, den speiceas mucúil, den speiceas caorach, den speiceas gabhair agus den speiceas eachaí, chomh maith le hoibríochtaí pórúcháin seachas gnóthais phríobháideacha a oibríonn i gcórais táirgeachta iata, a bhunaíonn agus a choinníonn rollaí pórúcháin do mhuca pórúcháin hibrideacha, ba cheart dóibh ainmhithe pórúcháin a iontráil ina bpórleabhair nó iad a chlárú ina rollaí pórúcháin gan idirdhealú maidir le Ballstát tionscnaimh na n-ainmhithe nó a n-úinéirí agus, i gcásanna dá bhforáiltear sa chlár póraithe, ba cheart na hainmhithe sin a aicmiú de réir a bhfiúntas.

  Breed societies which establish and maintain breeding books for purebred breeding animals of the bovine, porcine, ovine, caprine and equine species, as well as breeding operations other than private undertakings operating in closed production systems, which establish and maintain breeding registers for hybrid breeding pigs, should enter breeding animals in their breeding books or register them in their breeding registers without discrimination as regards the Member State of origin of the animals or their owners and, where this is provided for in the breeding programme, should classify those animals according to their merits.

  Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)

 626. #713087

  Chun deimhniú zóiteicniúil a shruthlíniú a mhéid agus is féidir leis an doiciméad aitheantais saolré aonair sin a mhéid a bhaineann le hinneachar agus leis an nós imeachta riaracháin, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le formáid agus inneachar an doiciméid aitheantais saolré aonair le haghaidh ainmhithe den speiceas eachaí.

  In order for the zootechnical certificate to be streamlined as far as possible with that single lifetime identification document as regards content and administrative procedure, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) should be delegated to the Commission in respect of the format and content of a single lifetime identification document for animals of the equine species.

  Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)

 627. #721412

  I gcás Ballstát a bhfuil maolú aige a bheith i ndeacrachtaí, nó deacrachtaí a bheith ag dianbhagairt air, maidir lena chomhardú íocaíochtaí mar thoradh ar éagothromaíocht fhoriomlán sa chomhardú sin nó mar thoradh ar an saghas airgeadra atá ar láimh aige, agus nuair is dóigh go háirithe do na deacrachtaí sin oibriú an mhargaidh inmheánaigh nó cur chun feidhme comhleanúnach an chomhbheartais tráchtála a chur i gcontúirt, déanfaidh an Coimisiún imscrúdú láithreach ar riocht an Stáit i gceist agus ar an ngníomh a bheidh déanta ag an Stát sin nó a fhéadfaidh sé a dhéanamh i gcomhréir le forálacha na gConarthaí, agus úsáid á baint aige as gach meán atá ar láimh aige.

  Where a Member State with a derogation is in difficulties or is seriously threatened with difficulties as regards its balance of payments either as a result of an overall disequilibrium in its balance of payments, or as a result of the type of currency at its disposal, and where such difficulties are liable in particular to jeopardise the functioning of the internal market or the implementation of the common commercial policy, the Commission shall immediately investigate the position of the State in question and the action which, making use of all the means at its disposal, that State has taken or may take in accordance with the provisions of the Treaties.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 628. #730459

  Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 1365/2006, chun treochtaí eacnamaíocha agus teicniúla agus athruithe ar shainmhínithe arna nglacadh ar an leibhéal idirnáisiúnta a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca leis an Rialachán sin a leasú chun an tairseach os cionn 1000000 tona do chumhdach staitistiúil ar iompar d’uiscebhealaí intíre a ardú, chun sainmhínithe a chur in oiriúint nó chun foráil a dhéanamh do chinn nua, mar aon leis na hIarscríbhinní a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1365/2006 a oiriúnú chun athruithe sa chódú agus san ainmníocht ar an leibhéal idirnáisiúnta nó i ngníomhartha reachtaíochta an Aontais a léiriú.

  As regards Regulation (EC) No 1365/2006, in order to take into account economic and technical trends and changes in definitions adopted at international level, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty should be delegated to the Commission in respect of amending that Regulation to raise the threshold above 1000000 tonnes for statistical coverage of inland waterway transport, to adapt definitions or provide for new ones, as well as to adapt the Annexes to Regulation (EC) No 1365/2006 to reflect changes in coding and nomenclature at international level or in the relevant Union legislative acts.

  Regulation (EU) 2016/1954 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 amending Regulation (EC) No 1365/2006 on statistics of goods transport by inland waterways as regards the conferral of delegated and implementing powers on the Commission for the adoption of certain measures

 629. #730669

  Ba cheart tagairt do lotnaid, nach lotnaid choraintín de chuid an Aontais é, mar “lotnaid neamhchoraintín rialáilte” de chuid an Aontais sa chás go bhfuil an lotnaid sin á haistriú trí phlandaí sonracha le haghaidh plandú, agus go bhfuil tionchar eacnamaíoch do-ghlactha ag baint leis an lotnaid a bheith i láthair ar na plandaí le haghaidh plandú sin maidir le húsáid bheartaithe na bplandaí sin agus go bhfuil sé ar an liosta mar lotnaid neamhchoraintín rialáilte de chuid an Aontais.

  A pest, which is not a Union quarantine pest, should be referred to as a ‘Union regulated non-quarantine pest’ if that pest is mainly transmitted through specific plants for planting, its presence on those plants for planting has an unacceptable economic impact as regards the intended use of those plants and it is listed as a Union regulated non-quarantine pest.

  Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC

 630. #730748

  D'fhonn coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú do chur chun feidhme an Rialacháin seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún maidir le bearta clársceidealaithe agus cur chun feidhme; formáid na dtuarascálacha ar shuirbhéanna a leagan amach, mar aon le treoracha maidir le conas an fhormáid sin a líonadh isteach; formáid na gclár ilbhliantúil suirbhéireachta agus na socruithe praiticiúla gaolmhara a bhunú; bearta in aghaidh lotnaidí sonracha de chuid an Aontais a leagan amach; agus bearta a ghlacadh ar feadh achar teoranta maidir leis na rioscaí a bhaineann leis na lotnaidí nach liostaítear mar lotnaidí coraintín de chuid an Aontais.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission with respect to listing Union quarantine pests; setting out the format of reports on surveys, as well as instructions on how to fill in that format; establishing the format of the multiannual survey programmes and related practical arrangements; setting out measures against specific Union quarantine pests; and adopting measures for a limited time as regards the risks posed by pests not listed as Union quarantine pests.

  Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC

 631. #734476

  Ba cheart do na Ballstáit dea-chleachtais maidir le bearta agus tionscadail éifeachtacha sa réimse seo a chomhroinnt, go háirithe maidir le trodaithe eachtracha sceimhlitheoireachta, chomh maith le teifigh fillte, i gcás inarb iomchuí, i gcomhar leis an gCoimisiún agus le gníomhaireachtaí agus comhlachtaí ábhartha de chuid an Aontais.

  Member States should share good practices on effective measures and projects in this field, in particular as regards foreign terrorist fighters as well as returnees, where appropriate in cooperation with the Commission and the relevant Union agencies and bodies.

  Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA

 632. #736302

  I measc na bhforálacha agus na bhfoirmiúlachtaí dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1 áireofar, go háirithe, iad siúd a bhaineann leis an bpróiseas cinnteoireachta maidir leis an gcumasc agus, cineál trasteorann an chumaisc á chur san áireamh, cosaint creidiúnaithe na gcuideachtaí atá ag cumasc, sealbhóirí bintiúr agus sealbhóirí urrús nó scaireanna, chomh maith le fostaithe i ndáil le cearta seachas na cearta sin atá faoi réir Airteagal 133.

  The provisions and formalities referred to in point (b) of paragraph 1 shall, in particular, include those concerning the decision-making process relating to the merger and, taking into account the cross-border nature of the merger, the protection of creditors of the merging companies, debenture holders and the holders of securities or shares, as well as of employees as regards rights other than those governed by Article 133.

  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (Text with EEA relevance. )

 633. #736892

  Chun pointe (d) d'Airteagal 3(4) de Threoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [12] a chur i bhfeidhm, ba cheart an tagairt do chalaois thromchúiseach lena ndéantar difear do leasanna airgeadais an Aontais mar a shainmhínítear in Airteagal 1(1) agus Airteagal 2(1) den Choinbhinsiún a fhorléiriú mar chalaois lena ndéantar difear do leasanna airgeadais an Aontais mar a shainmhínítear in Airteagal 3 agus in Airteagal 7(3) den Treoir seo nó, maidir le cionta i gcoinne an chomhchórais CBL, mar a shainmhínítear in Airteagal 2(2) den Treoir seo.

  For the application of point (d) of Article 3(4) of Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council [12], the reference to serious fraud affecting the Union's financial interests as defined in Article 1(1) and Article2(1) of the Convention should be construed as fraud affecting the Union's financial interests as defined in Article 3 and in Article 7(3) of this Directive or, as regards offences against the common VAT system, as defined in Article 2(2) of this Directive.

  Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2017 on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law

 634. #738554

  I bhfianaise na staide sonraí maidir le hearnáil na bplandaí, earnáil nach raibh go nuige seo faoi réir an leibhéal chéanna rialuithe agus a bhí earraí eile faoin Rialachán seo, is den riachtanas é go ndéanfaí an córas nua a thabhairt isteach a réidhe agus a rianúla agus is féidir.

  Considering the specific situation as regards the plant sector, which has so far not been subject to the same level of controls as other goods under this Regulation, it is essential that the introduction of the new system be as smooth and seamless as possible.

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 635. #739107

  i gcás go n-áirithíonn sí go ndéantar na cúraimí a chuirtear uirthi, mar a leagtar amach i mír 1 iad, go neamhchlaonta agus saor ó aon choinbhleacht leasa maidir le feidhmiú a cúraimí mar shaotharlann oifigiúil;

  ensures that the tasks conferred upon it as set out in paragraph 1 are performed impartially and which is free from any conflict of interest as regards the exercise of its tasks as an official laboratory;

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 636. #741531

  Sa chomhthéacs sin, is iomchuí a fhoráil nach mbeadh feidhm ag rialacha áirithe de chuid an Rialachain seo, a mhéid a bhaineann le feistí leighis aran monarú agus arna n-úsaid in institiúidí sláinte, amhail saotharlanna agus institiúidí sláinte poiblí a thugann tacaíocht don chóras cúraim slainte agus /nó a fhreastalaíonn nar riachtanais othar, ach nach gcuireann cóireáil ar othair, ná nach dtugann cúram dóibh, go díreach, ós rud é go gcomhlíonfaí cuspóirí an Rialacháin seo fós ar bhealach comhréireach.

  In that context, it is appropriate to provide that certain rules of this Regulation, as regards medical devices manufactured and used only within health institutions, including hospitals as well as institutions, such as laboratories and public health institutes that support the healthcare system and/or address patient needs, but which do not treat or care for patients directly, should not apply, since the aims of this Regulation would still be met in a proportionate manner.

  Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )

 637. #745388

  Sa chomhthéacs sin, is iomchuí a fhoráil nach mbeadh feidhm ag rialacha áirithe de chuid an Rialachán seo, a mhéid a bhaineann le feistí leighis aran monarú agus arna n-úsáid in institiúidí sláinte, amhail saotharlanna agus institiúidí sláinte poiblí a thugann tacaíocht don chóras cúraim sláinte agus/nó a fhreastalaíonn ar riachtanais othar, ach nach gcuireann cóireáil ar othair, ná nach dtugann cúram dóibh, go díreach, ós rud é go gcomhlíonfaí cuspóirí an Rialacháin seo fós ar bhealach comhréireach.

  In that context, it is appropriate to provide that certain rules of this Regulation, as regards devices manufactured and used only within health institutions, including hospitals as well as institutions, such as laboratories and public health institutes that support the health care system and/or address patient needs, but which do not treat or care for patients directly, should not apply, since the aims of this Regulation would still be met in a proportionate manner.

  Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU (Text with EEA relevance. )

 638. #748959

  Beidh sa tuarascáil sin na céimeanna atá tógtha acu chun na hoibleagáidí maidir lena chóras bainistíochta, faoi Airteagal 4, agus lena bhainistiú riosca faoi Airteagal 5 a chur chun feidhme, chomh maith le tuarascáil achomair ar na hiniúchóireachtaí tríú páirtí, lena n-áirítear ainm an iniúchóra, agus aird chuí á tabhairt ar rúndacht ghnó agus ar cheisteanna eile a bhaineann leis an iomaíocht.

  That report shall contain the steps taken by them to implement the obligations as regards their management system under Article 4, and their risk management under Article 5, as well as a summary report of the third-party audits, including the name of the auditor, with due regard for business confidentiality and other competitive concerns.

  Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 laying down supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas

 639. #754134

  Rialachán (CE) Uimh. 809/2004 ón gCoimisiún an 29 Aibreán 2004 lena gcuirtear chun feidhme Treoir 2003/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le faisnéis atá i réamheolairí chomh maith le formáid, le corprú de réir tagairtí agus le foilsiú na réamheolairí sin agus scaipeadh fógrán (IO L 149, 30.4.2004, lch. 1).

  Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April 2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards information contained in prospectuses as well as the format, incorporation by reference and publication of such prospectuses and dissemination of advertisements (OJ L 149, 30.4.2004, p. 1).

  Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/ECText with EEA relevance.

 640. #772916

  (4) Scuirfidh Alt 17 den Acht Talmhan Éireannaigh, 1909, d'éifeacht do bheith aige ach amháin i dtaobh díol aon phaistí talmhan gur dineadh aon chonnartha ceannaigh ina dtaobh roimh rith an Achta so, agus, lasmuich den chás an, léireofar mar thagairt don alt so aon tagairt a dintar in aon achtachán don alt san.

  (4) Section 17 of the Irish Land Act, 1909, shall cease to have effect save as regards the sale of any parcels of land in respect of which purchase agreements have been entered into before the passing of this Act, and, save as aforesaid, any reference in any enactment to that section shall be construed as a reference to this section.

  Number 42 of 1923: LAND ACT, 1923

 641. #775240

  —Chó fada is bhaineann le pléideáil, cleachta agus nósimeachta i gcoitinne, maraon le fiachas costaisí, ar an gcuma a forálfar le pé rialacha cúirte a déanfar do réir na Coda so den Acht so isea a feidhmeofar an t-údarás a dílsítear san Ard-Chúirt agus sa Chúirt Uachtaraigh agus sa Phrímh-Bhreitheamh fé seach agus a haistrítear chúcha fé seach, agus mara mbeidh aon fhoráil ina thaobh in aon rialacha cúirte den tsórt san agus faid ná beidh aon riail ann ina thaobh, isé cuma ina bhfeidhmeofar é ná chó geairid agus is féidir don chuma ina bhfeidhmeofí é ag na cúirteanna fé seach o n-ar haistríodh an t-údarás san leis an Acht so.

  —The jurisdiction vested in and transferred to the High Court and the Supreme Court and the Chief Justice respectively shall be exercised so far as regards pleading, practice and procedure generally, including liability as to costs, in the manner provided by such rules of court as may be made pursuant to this Part of this Act, and where no provision is contained in any such rules of court and as long as there shall be no rule with reference thereto, it shall be exercised as nearly as possible in the same manner in which it might have been exercised by the respective courts from which such jurisdiction shall have been transferred, by this Act.

  Number 10 of 1924: THE COURTS OF JUSTICE ACT, 1924

 642. #784297

  —Beidh sé dleathach don Ard-Chomhairle o am go ham fé mar is oiriúnach leo aon lá áirithe do cheapa le furógra chun go gcimeádfaí é mar lá saoire bainc ar fuaid Shaorstáit Éireann no in aon chuid de no in aon chontae, cathair, buirg no ceanntar ann, agus aon lá a ceapfar amhlaidh cimeádfar é mar lá saoire dlúth i ngach banc laistigh den áit a bheidh luaidhte sa bhfurógra san agus, maidir le billí malairte agus nótaí geallúna is iníoctha san áit sin, tuigfar gur lá saoire bainc é chun crícheanna an Bank Holidays Act, 1871, agus fós, má orduíonn an furógra amhlaidh, beidh sé ina lá saoire puiblí chun crícheanna an Holidays Extension Act, 1875.

  —It shall be lawful for the Executive Council from time to time as they shall think fit by proclamation to appoint any particular day to be observed as a bank holiday either throughout Saorstát Eireann or in any part thereof or in any county, city, borough, or district therein, and any day so appointed shall be kept as a close holiday in all banks within the locality mentioned in such proclamation, and shall, as regards bills of exchange and promissory notes payable in such locality, be deemed to be a bank holiday for the purposes of the Bank Holidays Act, 1871, and shall also if the proclamation so directs be a public holiday for the purposes of the Holidays Extension Act, 1875.

  Number 56 of 1924: PUBLIC HOLIDAYS ACT, 1924

 643. #906143

  (3) An t-údarás a bronntar leis na fo-ailt sin roimhe seo den alt so chun an chonnartha san a luaidhtear sna fo-ailt sin do dhéanamh bainfidh le haon chonnradh den tsórt san do bhuanú, d'athnuachaint, d'atharú agus do scur le toiliú an Aire Airgid ach beidh san, maidir leis an méid sin den chonnradh san a bhainfidh le congnamh airgid, fé réir na dteoranta forchuirtear tríd an Acht so.

  (3) The authority conferred by the foregoing sub-sections of this section to enter into such contract as is mentioned in those sub-sections shall extend to continuing, renewing, varying, and terminating, with the consent of the Minister for Finance, any such contract but subject, as regards so much of such contract as relates to a subsidy, to the limitations imposed by this Act.

  Number 36 of 1936: ARAN ISLANDS (TRANSPORT) ACT, 1936

 644. #940907

  —(1) Beidh sé de dhualgas ar ghnóthaire riachtanach ar bith, nuair a cheanglóidh an tAire air san do dhéanamh, scéim (dá ngairmtear san Acht so scéim um réamhchúram in aghaidh aerruathar (gnóthaire riachtanach)) i dtaobh na nithe seo leanas d'ullamhú agus do chur fé n-a bhráid, fé cheann na haimsire sin ordóidh an tAire, maidir leis an ngnó, sé sin le rá:—

  —(1) It shall be the duty of any essential undertaker, when required by the Minister so to do to prepare and submit, within such time as the Minister may direct, to the Minister as regards the undertaking a scheme (in this Act referred to as an air-raid precautions (essential undertaker's) scheme) in respect of the following matters, that is to say:—

  Number 21 of 1939: AIR-RAID PRECAUTIONS ACT, 1939

 645. #942909

  —Airgead a bheidh dlite do Choimisiún na Talmhan no iníoctha leo beidh aige agus, lasmuich d'airgead a bheidh dlite do Choimisiún na Talmhan no iníoctha leo mar chomharbaí do Choimisinéirí na dTemporáltachtaí Eaglaise in Éirinn, is tuigthe go raibh riamh aige na cearta, na príbhléidí, agus na tosaíochta céanna do bheirtear le fo-alt (2) d'alt 38 den Acht Airgid, 1924 ( Uimh. 27 de 1924 ), don airgead le n-a mbaineann an fo-alt san.

  —Moneys due or payable to the Land Commission shall have and, save as regards moneys due or payable to the Land Commission as successors to the Commissioners of Church Temporalities in Ireland, shall be deemed always to have had the like rights, privileges, and priorities as are conferred by sub-section (2) of section 38 of the Finance Act, 1924 (No. 27 of 1924), on the moneys to which that sub-section applies.

  Number 26 of 1939: LAND ACT, 1939

 646. #968334

  (2) Chó luath agus is féidir é tar éis dáta an Achta so do rith, déanfaidh an Bord na híocaíochta is gá chun éifeacht do thabhairt d'fho-alt (1) den alt so maidir le rátaí in aghaidh tréimhsí roimh dháta an Achta so do rith.

  (2) As soon as may be after the passing of this Act, the Board shall make the payments necessary to give effect, as regards rates in respect of periods before the passing of this Act, to sub-section (1) of this section.

  Number 27 of 1942: ELECTRICITY (SUPPLY) (AMENDMENT) ACT, 1942

 647. #983018

  (2) Féadfaidh údarás óspidéil mheabhair-ghalar, maidir le haon oifigeach nó seirbhíseach dá gcuid is oifigeach nó seirbhíseach lena mbaineann an t-alt so, a chinneadh, faoi réir thoiliú an Aire, go ndéanfar an liúntas is iníoctha acu leis faoin gCuid seo den Acht so a laghdú pé méid a mheasfaid is cóir, agus air sin beidh an t-oifigeach nó an seirbhíseach san i dteideal an liúntas san d'fháil arna laghdú amhlaidh agus ní ar aon tslí eile.

  (2) A mental hospital authority may, as regards any of their officers or servants who is an officer or servant to whom this section applies, determine, subject to the consent of the Minister, that the allowance payable by them to him under this Part of this Act shall be reduced to such extent as they consider just, and such officer or servant shall thereupon be entitled to receive such allowance as so reduced and not otherwise.

  Number 19 of 1945: MENTAL TREATMENT ACT, 1945

 648. #987615

  AND THIS INDENTURE FURTHER WITNESSETH that in further pursuance of the said Agreement and for the consideration aforesaid The Settlor as Settlor DOTH HEREBY in the name of The Settlor and the said Maurice Victor Lakin assign to The Minister

  The Conditions as regards Employment and Pensions concerning the Employees and, Pensioners at Johnstown Castle as agreed between Mrs. D .V. Jefferies and Mr. Maurice Victor Lakin on the one part, and The Minister for Agriculture of the other part are as follows, these Conditions to come into operation on the transfer of the Property to the Minister:— [GA] 1.

  Number 33 of 1945: JOHNSTOWN CASTLE AGRICULTURAL COLLEGE ACT, 1945

 649. #990054

  (3) An t-údarás a bheirtear le fo-ailt (1) agus (2) den alt seo chun connradh den tsórt a luaitear sna fo-ailt sin a dhéanamh beidh feidhm aige maidir le buanú, athnuachain, athrú agus foirceannadh aon chonnartha den tsórt sin le toiliú an Aire Airgeadais ach, i gcás an mhéide den Chonnradh sin a bhaineas le cúnamh airgid ócáideach, beidh san faoi réir na dteorann a forchuirtear le halt 3 den Acht seo.

  (3) The authority conferred by subsections (1) and (2) of this section to enter into such contract as is mentioned in those subsections shall extend to continuing, renewing, varying, and terminating, with the consent of the Minister for Finance, any such contract but subject, as regards so much of such contract as relates to an occasional subsidy, to the limitations imposed by section 3 of this Act.

  Number 5 of 1946: ARAN ISLANDS TRANSPORT ACT, 1946

 650. #1053668

  le haon chuideachta árachais nó cara-chumann, is cuideachta nó cumann atá cláraithe sa Stát, agus á bhainistí agus á rialú ann, cinnfear méid aon fhaoisimh a bhfuil sé ina theideal faoi alt 32 den Income Tax Act, 1918, arna leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin, maidir leis an árachas nó an conradh sin, amhail is dá mbeadh na focail “two-thirds of the standard rate of tax” curtha i gClásal (A) de mhír (i) d'fho-alt (1) agus i gclásal (A) d'fho-mhír (i) de mhír (e) d'fho-alt (3) den alt sin in ionad na bhfocal “half the standard rate of tax”.

  the amount of any relief to which he is entitled under section 32 of the Income Tax Act, 1918, as amended by subsequent enactments, shall as regards that insurance or contract be ascertained as if, in clause (A) of paragraph (i) of subsection (1) and in clause (A) of subparagraph (i) of paragraph (e)of subsection (3) of the said section, the words" two-thirds of the standard rate of tax" were substituted for the words "half the standard rate of tax".

  Number 21 of 1953: FINANCE ACT, 1953

 651. #1078901

  (2) Beidh feidhm ag an Trustee Act, 1850, agus ag na hAchta á leasú sin, a mhéid a bhaineas leis an gcúirt a fheidhmíos dlínse i ngealtacht, maidir le scaireanna i longa a bheas cláraithe faoin Acht seo amhail is dá mba stoc iad mar mínítear leis an Acht sin.

  (2) The Trustee Act, 1850, and the Acts amending the same, shall, so far as regards the court exercising jurisdiction in lunacy, apply to shares in ships registered under this Act as if they were stock as defined by that Act.

  Number 29 of 1955: MERCANTILE MARINE ACT, 1955

 652. #1083548

  ‘the prescribed capital sum’ means, in relation to an insurance (in this definition referred to as the said insurance), to which special terms apply, on the life of an insured person, the capital sum which would have been payable by the insurer on the death of that person by virtue of an insurance to which special terms did not apply and which, except as regards the capital sum payable on death, was in all respects the same as the said insurance.”

  'the prescribed capital sum' means, in relation to an insurance (in this definition referred to as the said insurance), to which special terms apply, on the life of an insured person, the capital sum which would have been payable by the insurer on the death of that person by virtue of an insurance to which special terms did not apply and which, except as regards the capital sum payable on death, was in all respects the same as the said insurance."

  Number 22 of 1956: FINANCE ACT, 1956

 653. #1083552

  —(1) Más rud é go n-áirítear nó go n-áireofaí mura mbeadh an t-alt seo, in ioncam iomlán pearsan don bhliain mheasúnuithe, aon tsuimeanna (dá ngairmtear na suimeanna sin san alt seo) a híocadh nó a creidiúnaíodh i leith úis ar airgead a taisceadh i mbanc taisce iontaobhais, i mBanc Taisce an Phoist nó in aon cheann de na bainc thráchtála, tabharfar neamhaird ar na suimeanna sin chun críocha uile na nAcht Cánach Ioncaim mura mó, nó sa mhéid nach mó, na suimeanna sin ná cúig puint fhichead, ach beidh feidhm amhail is nár hachtaíodh an t-alt seo ag na forála de na hAchta Cánach Ioncaim a bhaineas le pearsa do thabhairt tuairisceáin ar a ioncam iomlán.

  —(1) Where the total income of an individual for the year of assessment includes, or would but for this section include, any sums (in this section referred to as the said sums) paid or credited in respect of interest on deposits with a trustee savings bank, with the Post Office Savings Bank or with any of the commercial banks, the said sums shall be disregarded for all the purposes of the Income Tax Acts if or in so far as the said sums do not exceed twenty-five pounds, but the provisions of the Income Tax Acts as regards the making by the individual of a return of his total income shall apply as if this section had not been enacted.

  Number 22 of 1956: FINANCE ACT, 1956

 654. #1105433

  (4) Féadfaidh na Coimisinéirí Speisialta nó an Breitheamh Cuarda cionroinnt arna déanamh faoi mhír (c) d'fho-alt (3) den alt seo a leasú, ar achomharc i gcoinne measúnachta ar fhoras na cionroinnte a éisteacht nó a athéisteacht, ach, ar aon achomharc den tsórt sin a éisteacht nó a athéisteacht, beidh deimhniú ón gCoimisinéir Luachála, a thabharfaidh ceachtar páirtí san achomharc, agus a dheimhneoidh, maidir le maoin arna luacháil mar aonad faoi na hAchtanna Luachála, na méide den luacháil inrátaithe is inchurtha i leith aon choda áirithe den mhaoin, ina chruthú dochloíte maidir leis an méid is inchurtha amhlaidh.

  (4) An apportionment made under paragraph (c) of subsection (3) of this section may be amended by the Special Commissioners, or by the Circuit Judge, on the hearing, or the re-hearing, of an appeal against an assessment made on the basis of the apportionment, but, on the hearing, or the re-hearing, of any such appeal, a certificate of the Commissioner of Valuation tendered by either party to the appeal and certifying, as regards property valued under the Valuation Acts as a unit, the amount of the rateable valuation of the property attributable to any part of the property, shall be conclusive as to the amount so attributable.

  Number 25 of 1958: FINANCE ACT, 1958

 655. #1110288

  —Beidh ionadaithe pearsanta ina n-ionadaithe do dhuine éagtha maidir lena eastát réadach agus lena eastát pearsanta, agus féadfar probháid agus litreacha riaracháin a dheonú ar leithligh i leith eastáit réadaigh agus ar leithligh i leith eastáit phearsanta, nó i leith eastáit réadaigh agus eastáit phearsanta i dteannta a chéile, agus féadfar iad a dheonú i leith eastáit réadaigh cé nach bhfuil eastát pearsanta ar bith ann, nó i leith eastáit phearsanta cé nach bhfuil eastát réadach ar bith ann, ar shlí, áfach, más feasach eastát an duine éagtha a bheith dócmhainneach, nach dtéarbhfar an deontas ach amháin maidir le heastát iontaobhais.

  —Personal representatives shall be the representatives of a deceased person in regard to his real estate as well as in regard to his personal estate, and probate and letters of administration may be granted either separately in respect of real estate and in respect of personal estate, or in respect of real estate together with personal estate, and may be granted in respect of real estate although there is no personal estate, or in respect of personal estate although there is no real estate, so, however, that, where the estate of the deceased person is known to be insolvent, the grant shall not be severed except as regards a trust estate.

  Number 8 of 1959: ADMINISTRATION OF ESTATES ACT, 1959

 656. #1119264

  (3) I gcás ina rachfar faoi chaiteachas ag ullmhú, ag gearradh, ag tunalaíocht nó ag cothromú na talún chun an talamh a ullmhú mar láthair chun innealra nó gléasra a chur isteach, measfar, chun críocha Coda IV den Acht, gur foirgneamh nó déanmhas an t-innealra nó an gléasra maidir leis an gcaiteachas sin.

  (3) Where capital expenditure is incurred on preparing, cutting, tunnelling or levelling land for the purposes of preparing the land as a site for the installation of machinery or plant, the machinery or plant shall, as regards that expenditure, be treated, for the purposes of Part IV of the Act, as, a building or structure,

  Number 18 of 1959: FINANCE ACT, 1959

 657. #1150196

  (2) An dlínse a dhílsítear don Chúirt Uachtarach, don Ard-Chúirt, don Phríomh-Bhreitheamh, d'Uachtarán na hArd-Chúirte, don Phríomh-Chúirt Choiriúil agus don Chúirt Achomhairc Choiriúil faoi seach, nó is inoibrithe acu sin faoi seach, de bhua an Achta seo, oibreofar í, chomh fada agus a bhaineann le pléadáil, cleachtas agus nós imeachta i gcoitinne, lena n-áirítear dliteanas i leith costas, sa tslí a fhoráiltear le rialacha cúirte agus, mura bhfuil aon fhoráil sna rialacha sin agus fad nach mbeidh aon riail ann ina thaobh, oibreofar í chomh dlúth agus is féidir é leis an modh ina bhféadfaí í a oibriú ag na cúirteanna nó na breithiúna do láthair faoi seach a raibh an dlínse sin inoibrithe acu faoi seach díreach roimh an dáta feidhme.

  (2) The jurisdiction which is by virtue of this Act vested in or exercisable by the Supreme Court, the High Court, the Chief justice, the President of the High Court, the Central Criminal court and the Court of Criminal Appeal respectively shall be exercised so far as regards pleading, practice and procedure, generally, including liability to costs, in the manner provided by rules of court, and, where no provision is contained in such rules and so long as there is no rule with reference thereto, it shall be exercised as nearly as possible in the same manner as it might have been exercised by the respective existing courts or judges by which or by whom such jurisdiction was, immediately before the operative date, respectively exercisable.

  Number 39 of 1961: COURTS (SUPPLEMENTAL PROVISIONS) ACT, 1961

 658. #1175177

  ach ar aon achomharc den sórt sin a éisteacht nó a athéisteacht, beidh deimhniú ón gCoimisinéir Luachála, a thabharfaidh ceachtar páirtí san achomharc agus a dheimhneoidh, maidir le háitreabh a bheidh luacháilte faoi na hAchtanna Luachála mar aonad, an méid de luacháil inrátaithe an áitribh is inchurtha i leith aon choda den áitreabh, ina dheimhniú críochnaitheach ar an méid is inchurtha amhlaidh.

  but, on the hearing, or the re-hearing, of any such appeal, a certificate of the Commissioner of Valuation, tendered by either party to the appeal and certifying, as regards premises valued under the Valuation Acts as a unit, the amount of the rateable valuation of the premises attributable to any part of the premises, shall be conclusive as to the amount so attributable.

  Number 23 of 1963: FINANCE ACT, 1963

 659. #1183219

  (2) Nuair a bheidh gealltanas go dtógfaidh sé a scaireanna cáilíochta, agus go n-íocfaidh sé astu, sínithe agus seachadta mar a dúradh ag duine, beidh sé, maidir leis na scaireanna sin, sa chás céanna ina mbeadh sé dá mba rud é gur shínigh sé an meabhrán le haghaidh an líon sin scaireanna.

  (2) Where a person has signed and delivered as aforesaid an undertaking to take and pay for his qualification shares, he shall, as regards those shares, be in the same position as if he had signed the memorandum for that number of shares.

  Number 33 of 1963: COMPANIES ACT, 1963

 660. #1194843

  (2) (a) Nuair a dhéanfar ar an modh forordaithe breithiúnas, ordú, ionchoisne, cúirtbhanna nó banna Stáit a chlárú mar ualach faoin Acht seo, is ionann éifeacht dó agus clárú a dhéanamh, agus bhéarfaidh sé nach gá clárú a dhéanamh, chun aon chríche maidir leis an talamh, ar an gcéanna i gClárlann na mBreithiúnas;

  (2) ( a ) Registration in the prescribed manner of a judgement, order, inquisition, recognizance or State bond as a burden under this Act shall have the same effect as and make unnecessary, for any purpose as regards the land, the registration thereof in the Registry of Judgements;

  Number 16 of 1964: REGISTRATION OF TITLE ACT, 1964

 661. #1201240

  (3) Duine a cheapfar faoi fho-alt (1) déanfar, sa mhéid a bhainfidh le haon tréimhse a bheidh sé ag gníomhú i bhfeidhmiú a cheapacháin, é a áireamh chun críocha an Achta seo agus orduithe arna ndéanamh faoi agus rialachán, ar gach dóigh ionann is dá mba é bainisteoir an mhianaigh é, ach ní fhorléireofar aon ní san fho-alt seo mar ní a bhainfidh den bhainisteoir aon chumhacht, ná a shaorfaidh é ó aon dualgas nó dliteanas, a thugtar dó nó a chuirtear air leis an Acht seo nó dá bhua.

  (3) A person appointed under subsection (1) shall, so far as regards any period during which he acts in exercise of his appointment, be treated for the purposes of this Act, orders made thereunder and regulations in all respects as if he were the manager of the mine but nothing in this subsection shall be construed as divesting the manager of any power, or relieving him from any duty or liability, conferred or imposed on him by or by virtue of this Act.

  Number 7 of 1965: MINES AND QUARRIES ACT, 1965

 662. #1207767

  —Amhail ó thosach na bliana airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1967, agus gach bliana airgeadais ina dhiaidh sin, beidh ag an Aire, maidir le haon seirbhís soláthair dá ndearnadh suim a leithreasú i leith na bliana airgeadais díreach roimhe sn in Acht Leithreasa na bliana sin, ar choinníoll go n-iarrfaidh sé i rith na bliana ar Dháil Éireann soláthar a dheonú don tseirbhís sin i leith na bliana, údarás chun suimeanna a eisiúint as an bPríomh-Chiste sa bhliain, agus a úsáid chun slánaithe an tsoláthair sin, nach mó san iomlán ná ceithre chúigiú den tsuim a leithreasaíodh amhlaidh ach sin, maidir le haon eisiúint agus úsáid áirithe, faoi réir é á mheas gur gá sin.

  —As from the commencement of the financial year ending an the 31st day of March, 1967, and of every subsequent financial year, the Minister, as respects any supply service for which a sum was appropriated in respect of the immediately preceding financial year in the Appropriation Act of that year, shall, provided that during the year he asks Dáil Éireann to grant supply for that service in respect of the year, be authorised to issue out of the Central Fund in the year, and apply towards making good such supply, sums not exceeding in the aggregate four-fifths of the sum so appropriated, subject, as regards any particular issue and application, to his considering it to be necessary.

  Number 26 of 1965: CENTRAL FUND (PERMANENT PROVISIONS) ACT, 1965

 663. #1208995

  (2) Ní dhéanfar diúscairt thiomnach, sa mhéid go bhfeidhmíonn sí cumhacht cheapacháin, a áireamh mar dhiúscairt atá neamhbhailí ó thaobh foirme de bhíthin amháin nach bhfuil a foirm de réir aon cheanglas foirmiúil san ionstraim a bhunaigh an chumhacht.

  (2) A testamentary disposition so far as it exercises a power of appointment shall not be treated as invalid as regards form by reason only that its form is not in accordance with any formal requirements contained in the instrument creating the power.

  Number 27 of 1965: SUCCESSION ACT, 1965

 664. #1221021

  (4) Féadfaidh na Coimisinéirí Speisialta nó an Chúirt Chuarda cionroinnt a rinneadh faoi fho-alt (3) a leasú, ar achomharc i gcoinne measúnachta ar fhoras na cionroinnte a éisteacht nó a athéisteacht, ach, ar aon achomharc den sórt sin a éisteacht nó a athéisteacht, beidh deimhniú ón gCoimisinéir Luachála, a thabharfaidh ceachtar páirtí san achomharc, agus a dheimhneoidh, maidir le maoin a bheidh luacháilte mar aonad faoi na hAchtanna Luachála, an méid den luacháil inrátaithe is inchurtha i leith aon choda áirithe den mhaoin, ina chruthú dochloíte maidir leis an méid is inchurtha amhlaidh.

  (4) An apportionment made under subsection (3) may be amended by the Special Commissioners, or by the Circuit Court, on the hearing, or the rehearing, of an appeal against an assessment made on the basis of the apportionment, but, on the hearing, or the rehearing, of any such appeal, a certificate of the Commissioner of Valuation tendered by either party to the appeal and certifying, as regards property valued under the Valuation Acts as a unit, the amount of the rateable valuation of the property attributable to any part of the property, shall be conclusive as to the amount so attributable.

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 665. #1221639

  ach ar aon achomharc den sórt sin a éisteacht nó a athéisteacht, beidh deimhniú ón gCoimisinéir Luachála a fhorthairgfidh ceachtar páirtí san achomharc agus a dheimhneoidh, maidir le háitreabh a bheidh luacháilte faoi na hAchtanna Luachála mar aonad, an méid de luacháil inrátaithe an áitribh is inchurtha i leith aon choda den áitreabh, ina dheimhniú críochnaitheach ar an méid is inchurtha amhlaidh.

  but, on the hearing, or the rehearing, of any such appeal, a certificate of the Commissioner of Valuation, tendered by either party to the appeal and certifying, as regards premises valued under the Valuation Acts as a unit, the amount of the rateable valuation of the premises attributable to any part of the premises, shall be conclusive as to the amount so attributable.

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 666. #1223060

  ciallaíonn “an tsuim chaipitiúil fhorordaithe” maidir le hárachas (dá ngairtear an t-árachas sin sa mhíniú seo), lena mbaineann téarmaí speisialta, ar shaol duine árachaithe, an tsuim chaipitiúil ab iníoctha ag an árachóir ar bhás an duine sin de bhua árachais nár bhain téarmaí speisialta leis agus ab ionann i ngach slí leis an árachas sin ach amháin maidir leis an tsuim chaipitiúil ab iníoctha ar bhás.

  "the prescribed capital sum" means, in relation to an insurance (in this definition referred to as the said insurance), to which special terms apply, on the life of an insured person, the capital sum which would have been payable by the insurer on the death of that person by virtue of an insurance to which special terms did not apply and which, except as regards the capital sum payable on death, was in all respects the same as the said insurance.

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 667. #1225199

  —I gcás ina mbeifear tar éis caiteachas caipitiúil a thabhú ag allmhú, ar gearradh, ag tunalaíocht nó ag cothromú na talún chun an talamh a ullmhú mar láithreán chun innealra nó gléasra a chur isteach, measfar, chun críocha na Caibidle seo, maidir leis an gcaiteachas sin, gur foirgneamh nó déanmhas an t-innealra nó an gléasra.

  —Where capital expenditure is incurred on preparing, cutting, tunnelling or levelling land for the purposes of preparing the land as a site for the installation of machinery or plant, the machinery or plant shall, as regards that expenditure, be treated, for the purposes of this Chapter, as a building or structure.

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 668. #1226813

  —(1) Má bhíonn, nó más rud é go mbeadh mura mbeadh an t-alt seo, ar áireamh ioncam iomlán pearsan aonair don bhliain mheasúnachta, aon suimeanna (dá ngairtear na suimeanna sin san alt seo) a íocadh nó a creidiúnaíodh i leith úis ar airgead a taisceadh i mbanc taisce iontaobhais, i mBanc Taisce an Phoist nó in aon cheann de na bainc thráchtála, déanfar neamhshuim de na suimeanna sin chun críocha uile an Achta seo mura mó, nó sa mhéid nach mó, ná £50, na suimeanna sin, ach beidh feidhm amhail is nár achtaíodh an t-alt seo ag na forálacha den Acht seo a bhaineann le pearsa aonair do thabhairt tuairisceáin ar a ioncam iomlán.

  —(1) Where the total income of an individual for the year of assessment includes, or would but for this section include, any sums (in this section referred to as the said sums) paid or credited in respect of interest on deposits with a trustee savings bank, with the Post Office Savings Bank or with any of the commercial banks, the said sums shall be disregarded for all the purposes of this Act if or in so far as the said sums do not exceed £50, but the provisions of this Act as regards the making by the individual of a return of his total income shall apply as if this section had not been enacted.

  Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967

 669. #1258213

  (i) chun críocha comhshuimithe agus chun na daoine atá freagrach i ndleacht a chinneadh, déanfar an tsuim a mheasfar amhlaidh a bheith ar áireamh a chur i gcuntas mar shuim ba mhaoin a raibh teideal iomlán ag an éagach chuici le linn a bháis, ach murarbh é an t-éagach a bhunaigh na himthosca ina mbeidh feidhm amhlaidh ag an díolúine maidir leis na hurrúis, ní bheidh d'fheidhm ag mír (a) den fho-alt seo ionadaithe pearsanta an éagaigh a dhéanamh freagrach sa dleacht nó chun méid na dleachta a mhéadú thar an méid a bheadh dlite mura mbeadh aon díolúine ann;

  (i) the sum so deemed to be included shall for purposes of aggregation and of determining the persons accountable for duty be treated as having been property to which the deceased was absolutely entitled at his death, but where the circumstances in which the exemption so applies as regards the securities were not brought about by the deceased, paragraph (a) of this subsection shall not apply so as to make the personal representatives of the deceased accountable for the duty or to increase the amount of duty beyond what would have been due had there been no exemption;

  Number 14 of 1970: FINANCE ACT, 1970

 670. #1283354

  (b) Fad a bheidh ordú faoin bhfo-alt seo i bhfeidhm ní bheidh feidhm maidir le hoifig nó fostaíocht d'aicme, de thuairisc nó de ghrád a bheidh ainmnithe leis an ordú ag alt 70 (1) den Acht Rialtais Áitiúla, 1925 , mar a chuirtear chun feidhme é le halt 26 den Acht Oideachais Ghairme Beatha, 1930 .

  ( b ) For so long as an order under this subsection is in force, section 70 (1) of the Local Government Act, 1925 , as applied by section 26 of the Vocational Education Act, 1930 , shall not apply as regards an office or employment which is of a class, description or grade designated by the order.

  Number 8 of 1974: LOCAL ELECTIONS (PETITIONS AND DISQUALIFICATIONS) ACT, 1974

 671. #1283358

  (b) Fad a bheidh ordú faoin bhfo-alt seo i bhfeidhm ní bheidh feidhm maidir le hoifig nó fostaíocht d'aicme, de thuairisc nó de ghrád a bheidh ainmnithe leis an ordú ag alt 70 (1) den Acht Rialtais Áitiúla, 1925 , mar a chuirtear chun feidhme é le halt 20 den Acht Talmhaíochta, 1931 .

  ( b ) For so long as an order under this subsection is in force section 70 (1) of the Local Government Act, 1925 , as applied by section 20 of the Agriculture Act, 1931 , shall not apply as regards an office or employment which is of a class, description or grade designated by the order.

  Number 8 of 1974: LOCAL ELECTIONS (PETITIONS AND DISQUALIFICATIONS) ACT, 1974

 672. #1292491

  (6) Má bhíonn aon tráth i rith tréimhse na húinéireachta athrú ar an teach cónaí nó ar an gcuid de a áitíonn an phearsa aonair mar áit chónaí, mar gheall ar fhoirgneamh a athfhoirgniú nó a chomhshó nó ar aon chúis eile, nó má bhíonn athruithe air maidir le cuid den teach cónaí a úsáid le haghaidh trádála nó gnó nó gairme, nó chun aon chríche eile, féadfar an faoiseamh a thugann an t-alt seo a choigeartú ar cibé dóigh ar a gcomhaontóidh an cigire agus an phearsa aonair, nó a mheasfaidh na Coimisinéirí Achomhairc, ar achomharc, a bheith cóir réasúnach.

  (6) If at any time in the period of ownership there is a change in the dwelling-house or the part of it that is occupied as the individual's residence, whether on account of a reconstruction or conversion of a building or for any other reason, or there have been changes as regards the use of part of the dwelling-house for the purpose of a trade or business, or of a profession, or for any other purpose, the relief given by this section may be adjusted in such manner as the inspector and the individual may agree, or as the Appeal Commissioners may on an appeal, consider to be just and reasonable.

  Number 20 of 1975: CAPITAL GAINS TAX ACT, 1975

 673. #1297691

  agus má léiríonn an chuideachta na fíorthréimhsí cuntasaíochta ar achomharc a dhéanamh in aghaidh measúnacht a rinneadh de bhua an fho-ailt seo, beidh ag an measúnacht a ndearnadh achomharc ina coinne, i leith na tréimhse lena mbaineann sí, éifeacht mar mheasúnacht nó mar mheasúnachtaí do na fíorthréimhsí cuntasaíochta, agus féadfar cibé measúnachtaí eile a dhéanamh d'aon tréimhsí den sórt sin nó d'aon tréimhse díobh a d'féadfaí a dhéanamh an tráth a rinneadh an mheasúnacht a ndearnadh achomharc ina coinne.

  and if on an appeal against an assessment made by virtue of this subsection the company shows the true accounting periods the assessment appealed against shall, as regards the period to which it relates, have effect as an assessment or assessments for the true accounting periods, and there may be made such other assessments for any such periods or any of them as might have been made at the time when the assessment appealed against was made.

  Number 7 of 1976: ORPORATION TAX ACT, 1976

 674. #1302246

  (v) Más rud é faoi fhomhír (iv) go rachaidh liúntas nó cuid de liúntas i leith trádála in astú i dtrádáil eile, déileálfar chun gach críche leis an liúntas nó leis an gcuid sin den liúntas, ach amháin maidir le méid, mar liúntas i leith na trádála, ach ní dhéanfar difear don méid ach amháin mar a leanas—

  (v) Where under subparagraph (iv) an allowance or part of an allowance in respect of a trade attaches to another trade, the allowance or that part of it shall, except as regards amount, be treated for all purposes as an allowance in respect of the trade, but the amount shall not be affected except as follows—

  Number 7 of 1976: ORPORATION TAX ACT, 1976

 675. #1310934

  (4) I gcás a mbeidh ag bainisteoir údaráis phleanála leas airgid nó leas tairbhiúil eile in aon ábhar a éireoidh nó a thiocfaidh os comhair an údaráis de bhun na nAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 agus 1976, nó maidir leis an údarás do chomhlíonadh feidhme faoi na hAchtanna sin nó i ndáil leis an údarás d'fháil nó do dhiúscairt talún faoi réim nó chun críocha na nAchtanna sin nó aon achtacháin eile, nó is leas ábhartha i ndáil leis an ábhar sin, nochtfaidh sé, a luaithe is féidir, do chomhaltaí an údaráis phleanála cad é an leas a leas.

  (4) Where the manager of a planning authority has a pecuniary or other beneficial interest in, or which is material to, any matter which arises or comes before the authority either pursuant to, or as regards the performance by the authority of a function under, the Local Government (Planning and Development) Acts, 1963 and 1976, or in relation to the acquisition or disposal by the authority of land under or for the purposes of those Acts or any other enactment, he shall, as soon as may be, disclose to the members of the planning authority the nature of his interest.

  Number 20 of 1976: LOCAL GOVERNMENT (PLANNING AND DEVELOPMENT) ACT, 1976

 676. #1315290

  Ní bhainfidh mír (b) den fho-alt seo, a mhéid a cheanglaíonn sí ar an Údarás gan tuairimí dá chuid féin a chur in iúl, le haon chraoladh a mhéid a bhaineann an craoladh le haon togra, is togra maidir le polasaí i leith craoladh is ábhar conspóide poiblí nó díospóireachta reatha poiblí agus ar togra é atá faoi bhreithniú ag an Rialtas nó ag an Aire.

  Paragraph (b) of this subsection, in so far as it requires the Authority not to express its own views, shall not apply to any broadcast in so far as the broadcast relates to any proposal, being a proposal concerning policy as regards broadcasting, which is of public controversy or the subject of current public debate and which is being considered by the Government or the Minister.

  Number 37 of 1976: BROADCASTING AUTHORITY (AMENDMENT) ACT, 1976

 677. #1317591

  (2) Féadfaidh an Chomhairle, dá deoin féin nó ar iarratas ón Aire, moltaí a dhéanamh don Aire i dtaobh bheartas ginearálta an Aire (lena n-áirítear beartas riaracháin) i ndáil le caomhnú fiadhúlra nó i dtaobh aidhmeanna a bheidh le socrú nó cláir a bheidh le cur i ngníomh ag an Aire i ndáil leis an gcaomhnú sin, ach ní fhorléireofar aon ní san fho-alt seo mar ní á chumasú don Chomhairle aon mholadh a dhéanamh don Aire i dtaobh ábhar áirithe riaracháin.

  (2) The Council may, either of its own volition or at the request of the Minister, make recommendations to the Minister as to the Minister's general policy (including administrative policy) in relation to the conservation of wildlife or as to objectives to be fixed or programmes to be implemented by the Minister in relation to such conservation, but nothing in this subsection shall be construed as enabling the Council to make to the Minister any recommendation as regards a particular administrative matter.

  Number 39 of 1976: WILDLIFE ACT, 1976

 678. #1317619

  (2) Beidh feidhm maidir le bord a bhunóidh an tAire faoin alt seo ag cibé forálacha, dá bhfuil sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, a shonróidh an tAire le hordú, agus chun feidhm a thabhairt d'aon fhoráil den sórt sin maidir le bord áirithe a sonrófar an fhoráil sin ina leith amhlaidh, déanfar aon tagairt sa Sceideal sin don Bhord a fhorléiriú mar thagairt don bhord áirithe sin.

  (2) Such of the provisions contained in the Second Schedule to this Act shall apply to a board established by the Minister under this section as the Minister specifies by order and for the purpose of applying any such provision in relation to a particular board as regards which the provision is so specified, any reference in that Schedule to the Board shall be construed as a reference to that particular board.

  Number 39 of 1976: WILDLIFE ACT, 1976

 679. #1318052

  (b) más rud é, díreach roimh an tosach feidhme sin, nach raibh an t-ordú faoin alt sin 24 nó 25, cibé acu é, tar éis teacht i bhfeidhm, ansin, d'ainneoin aon ní san ordú, mura mbeidh an t-ordú faoin alt seo cúlghairthe roimhe sin, maidir le haon éan fiáin cosanta nó mamach fiáin díolmhaithe den sórt sin, ní thiocfaidh an t-ordú faoin alt sin 24 nó 25, cibé acu é, i bhfeidhm go dtí go mbeidh an tréimhse a shonrófar san ordú faoin alt seo caite.

  ( b ) in case immediately before such commencement the order under the said section 24 or 25, as the case may be, had not come into force, then, notwithstanding anything contained in the order, unless the order under this section is sooner revoked, as regards any such protected wild bird or exempted wild mammal, the order under the said section 24 or 25, as the case may be, shall not come into force until the expiration of the period specified in the order under this section.

  Number 39 of 1976: WILDLIFE ACT, 1976

 680. #1321606

  (2) I gcás a ndéanfaidh an ceann comhairimh i dtoghchán ainmniú iarrthóirí nó réamhvótaíocht nó vótaíocht eile a chur ar atráth de bhun an ailt seo, cuirfidh sé an t-atráthú in iúl i scríbhinn, a luaithe is féidir, don Aire, agus tabharfaidh sé faisnéis mar an gcéanna don Aire Stáit arb é an tAire iomchuí é maidir leis an gcomhlacht ainmnithe lena mbaineann an toghchán.

  (2) Where at an election the returning officer adjourns pursuant to this section a nomination of candidates or a preliminary or other poll, he shall, as soon as may be, inform in writing the Minister of the adjournment and he shall also so inform the Minister of State who, as regards the designated body to which the election relates, is the appropriate Minister.

  Number 6 of 1977: WORKER PARTICIPATION (STATE ENTERPRISES) ACT, 1977

 681. #1321612

  —(1) I gcás a gcuirfidh ceann comhairimh i dtoghchán ainmneacha iarrthóirí a toghadh nó a dearbhaíodh a bheith tofa sa toghchán in iúl d'Aire Stáit de bhun alt 12 (5) den Acht seo, déanfaidh an tAire Stáit sin, a luaithe is féidir, ceapachán faoin alt seo i leith gach duine de na hiarrthóirí sin agus i ndáil leis an gcomhlacht ainmnithe ar maidir leis a rinneadh an toghchán.

  —(1) Where a Minister of State is informed pursuant to section 12 (5) of this Act by a returning officer at an election of the names of candidates elected or declared to have been elected at the election, he shall, as soon as may be, make an appointment under this section in respect of each of those candidates and in relation to the designated body as regards which the election was held.

  Number 6 of 1977: WORKER PARTICIPATION (STATE ENTERPRISES) ACT, 1977

 682. #1323184

  (2) Féadfaidh an Rialtas, le hordú, a dhearbhú gur druga rialaithe chun críocha an Achta seo aon substaint, táirge nó ullmhóid (nach substaint, táirge nó ullmhóid a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo) agus, fad a bheidh ordú faoin bhfo-alt seo i bhfeidhm, beidh éifeacht ag an Acht seo maidir le haon substaint, táirge nó ullmhóid a shonrófar san ordú amhail is dá mbeadh an tsubstaint, an táirge nó an ullmhóid sonraithe sa Sceideal sin.

  (2) The Government may by order declare any substance, product or preparation (not being a substance, product or preparation specified in the Schedule to this Act) to be a controlled drug for the purposes of this Act and so long as an order under this subsection is in force, this Act shall have effect as regards any substance, product or preparation specified in the order as if the substance, product or preparation were specified in the said Schedule.

  Number 12 of 1977: MISUSE OF DRUGS ACT, 1977

 683. #1323425

  féadfaidh sé, le hordú, an druga sin a shainiú mar dhruga a mbaineann an fo-alt seo leis, agus fad a bheidh ordú i bhfeidhm faoin alt seo ag sainiú druga rialaithe mar dhruga a mbaineann an fo-alt seo leis, ní bheidh feidhm ag alt 4 (2) den Acht seo ná ag an alt sin 5 (2) maidir leis an druga sin.

  he may by order designate that drug as a drug to which this subsection applies, and while there is in force an order under this section designating a controlled drug as one to which this subsection applies, section 4 (2) of this Act and the said section 5 (2) shall not apply as regards that drug.

  Number 12 of 1977: MISUSE OF DRUGS ACT, 1977

 684. #1330831

  (2) Beidh feidhm ag Cuid II d'Acht 1963 (ar leith ó fho-ailt (1) agus (2) d'alt 5), arna leasú le halt 1 den Acht Toghcháin (Leasú), 1966, agus ag alt 4 d'Acht na nGiúiréithe, 1976 , maidir le clárú toghthóirí Tionóil de bhun an ailt seo agus is é an clár dá dtagraítear in alt 6 (1) d'Acht 1963, a mhéid a bhaineann sé le daoine i dteideal vótáil i dtoghcháin Tionóil, a bheidh mar chlár toghthóirí Thionól na hEorpa.

  (2) Part II of the Act of 1963 (apart from subsections (1) and (2) of section 5), as amended by section 1 of the Electoral (Amendment) Act, 1966 , and section 4 of the Juries Act, 1976 , shall apply as regards the registration of Assembly electors pursuant to this section and the register referred to in section 6 (1) of the Act of 1963 shall, in so far as it relates to persons entitled to vote at Assembly elections, be the register of European Assembly electors.

  Number 30 of 1977: EUROPEAN ASSEMBLY ELECTIONS ACT, 1977

 685. #1343240

  (ii) toimhdeofar go ndearnadh, ar gach ócáid roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1978, ar diúscraíodh scaireanna sa sealbhán, gach cuid de na codanna so-aitheanta den sealbhán, mar a bhí sé díreach roimh an diúscairt, a laghdú, ó thaobh an lín scaireanna a bhí ar cuimsiú sa chuid sin agus an chaiteachais is inchurtha i leith na coda sin faoi chlásail (a) agus (b) de mhír 3 (1) de Sceideal 1 a ghabhann leis an bPríomh-Acht, sa chomhréir chéanna atá idir an líon scaireanna a diúscraíodh amhlaidh agus an líon scaireanna a bhí ar cuimsiú sa sealbhán díreach roimh an diúscairt, agus

  (ii) it shall be assumed that, on each occasion prior to the 6th day of April, 1978, on which a disposal was made of shares in the holding, each of the distinguishable parts of the holding as it existed immediately prior to the disposal was reduced, both as regards the number of shares comprised in that part and the expenditure attributable to that part under clauses (a) and (b) of paragraph 3 (1) of Schedule 1 to the Principal Act, in the same proportion as the number of shares so disposed of bears to the number of shares comprised in the holding immediately prior to that disposal, and

  Number 33 of 1978: CAPITAL GAINS TAX (AMENDMENT) ACT, 1978

 686. #1344630

  (i) agus i gcás ar páirt den oidhreachtán talamh atá taifeadta sna liostaí luachála mar thalamh agus nach mó ná £1 an luacháil talún iomchuí, nó i gcás ar oidhreachtán lena mbaineann achtachán a luaitear i bhfo-alt (7) (b) den alt seo an t-oidhreachtán, an tsuim a mbeadh rátaí le ríomh faoina treoir dá mba £1 luacháil talún iomchuí an oidhreachtáin, an méid a fhaightear nuair a dhéantar an luacháil talún a shuimiú leis an luacháil foirgneamh nó, i gcás ar iomchuí sin, le cibé cion den luacháil foirgneamh is iomchuí ag féachaint d'achtachán ar leith ón Acht seo agus ar féidir, i ndáil leis, an ráta don bhliain airgeadais áitiúil sin a ghearradh maidir leis an oidhreachtán,

  (i) where the hereditament is partly comprised of land entered in the valuation lists as land and the relevant land valuation does not exceed £1, or in case the hereditament is one to which an enactment mentioned in subsection (7) (b) of this section applies, the sum by reference to which rates would fall to be calculated if the relevant land valuation of the hereditament were £1, the amount obtained when the land valuation is added to the buildings valuation or, where it is appropriate, such proportion of the buildings valuation as is appropriate having regard to an enactment apart from this Act and in relation to which the rate for that local financial year may be made as regards the hereditament,

  Number 35 of 1978: LOCAL GOVERNMENT (FINANCIAL PROVISIONS) ACT, 1978

 687. #1344650

  ciallaíonn “luacháil talún”, i ndáil le hoidhreachtán, an méid atá taifeadta sna liostaí luachála i ndáil leis an luacháil iomchuí maidir le talamh atá taifeadta amhlaidh mar thalamh nó, i gcás ar oidhreachtán lena mbaineann achtachán a luaitear i mír (b) den fho-alt seo an t-oidhreachtán, an tsuim ar faoina treoir a bheadh rátaí le ríomh i leith an oidhreachtáin agus i ndáil le talamh atá taifeadta amhlaidh mar thalamh.

  "land valuation" means, in relation to a hereditament, the amount entered in the valuation lists in relation to the relevant valuation as respects land which is so entered as land or, in case the hereditament is one to which an enactment mentioned in paragraph (b) of this subsection applies, the sum by reference to which rates would fall to be calculated as regards the hereditament and in relation to land which is so entered as land.

  Number 35 of 1978: LOCAL GOVERNMENT (FINANCIAL PROVISIONS) ACT, 1978

 688. #1353776

  (g) Faoi réir alt 2(2) den Acht seo, féadfaidh an Príomh-Bhord maidir le haon iascach cibé taighde nó obair thurgnamhach a dhéanamh a mheasfaidh sé is gá chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh ach ní fhorléireofar an mhír seo mar ní a chuireann ar chumas an Phríomh-Bhoird taighde nó obair thurgnamhach a dhéanamh ar aon speiceas éisc nó i ndáil le haon speiceas éisc is iasc mara de réir bhrí Chuid XIII den Phríomh-Acht, seachas taighde atá cosúil nó ar aon dul le taighde i ndáil le hiasc mara a bhí ar siúl ag an Iontaobhas sular díscaoileadh é.

  ( g ) Subject to section 2 (2) of this Act, the Central Board may as regards any fishery carry out such research or experimental work as it considers necessary for the performance of its functions but this paragraph shall not be construed as enabling the Central Board to carry out research or experimental work on, or in relation to, any species of fish which is sea-fish within the meaning of Part XIII of The Principal Act, other than research which is similar or analogous to research in relation to sea-fish which was being carried on by the Trust prior to its dissolution.

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 689. #1353838

  (3) I gcás a ndéanfar ordú faoin alt seo, bunófar, de bhua an ordaithe, i ndáil le haon réigiún iascaigh a chruthófar leis an ordú bord (dá ngairtear “bord réigiúnach” san Acht seo) agus “Bord Réigiúnach Iascaigh_____________” (cuirfear isteach ainm an réigiúin iascaigh) a thabharfar ar an mbord sin agus comhlíonfaidh sé na feidhmeanna a shanntar do bhord réigiúnach leis an Acht seo maidir leis an réigiún iascaigh ar i ndáil leis a cruthaíodh é.

  (3) Where an order is made under this section, there shall, by virtue of the order, be established in relation to any fisheries region created by the order a board (in this Act referred to as a "regional board") and such board shall be known as "The—————Regional Fisheries Board" (the name of the fisheries region being inserted) and shall perform as regards the fisheries region in relation to which it is established the functions assigned to a regional board by this Act.

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 690. #1353852

  (5) (a) D'ainneoin aon ní dá mhalairt san Acht seo, déanfaidh an tAire, a luaithe is féidir tar éis ordú faoi fho-alt (1) den alt seo a dhéanamh agus faoi réir fho-alt (6) den alt seo, tar éis cibé comhairle is iomchuí leis a ghlacadh, maidir leis an mbord réigiúnach, nó, de réir mar is iomchuí, maidir le gach ceann de na boird réigiúnacha, a bunaíodh leis an ordú, cibé líon daoine a bheidh sonraithe san ordú a cheapadh chun bheith ina gcomhaltaí den bhord.

  ( 5 ) ( a ) Notwithstanding anything otherwise contained in this Act, as soon as may be after the making of an order under subsection (1) of this section, subject to subsection (6) of this section, the Minister, after such consultation as he considers appropriate, shall as regards the regional board, or as may be appropriate, each of the regional boards, established by the order appoint such number of persons to be members of the board as shall be specified in the order.

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 691. #1354170

  (c) I gcás a ndéanfaidh an tAire ceanglas faoin alt seo, comhlíonfaidh an Príomh-Bhord nó an bord réigiúnach áirithe, de réir mar is iomchuí, agus a luaithe is féidir, an ceanglas sin, agus bainfidh fo-alt (2) nó (3) den alt seo, de réir mar is iomchuí, le meastacháin a ullmhaíodh de bhun cheanglas faoin bhfo-alt seo mar a bhaineann sé le meastacháin a ullmhaíodh de bhun fho-alt (1) den alt seo.

  ( c ) In case the Minister makes a requirement under this subsection, the requirement shall be complied with by the Central Board or the regional board concerned, as may be appropriate, as soon as may be, and subsection (2) or (3) of this section, as may be appropriate, shall apply as regards estimates prepared in pursuance of a requirement under this subsection as it applies to estimates prepared in pursuance of subsection (1) of this section.

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 692. #1356355

  (b) fógra a fhoilsiú i cibé nuachtáin a ordóidh an tAire á rá go ndearnadh an t-iarratas agus a inseoidh an áit nó na háiteanna ina bhféadfar an t-iarratas agus aon phlean a bhí ag gabháil leis a iniúchadh de bhun Airteagal 3 den Sceideal seo i rith tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra (arb í an tréimhse í a bheidh ordaithe amhlaidh) agus a inseoidh freisin go bhféadfar fógra i dtaobh uiríolla nó agóidí maidir leis an údarás nó leis an ordú fála atá beartaithe, cibé acu é, a thabhairt i scríbhinn don Aire i rith na tréimhse sin (agus údaraítear leis seo na fógraí sin a thabhairt amhlaidh).

  ( b ) publish in such newspapers as the Minister shall direct notice of the making of the application stating the place or places at which the application and any accompanying plan may be inspected pursuant to Article 3 of this Schedule during a period specified in the notice (which period shall be the period so directed) and also stating that notice of representations or objections as regards the proposed authorisation or acquisition order, as the case may be, may be given in writing to the Minister during the said period (which notices are hereby authorised to be so given),

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 693. #1356453

  (1) Aon uair a thabharfaidh an tAire údarás faoi alt 37 (1) den Acht seo, déanfaidh sé, a luaithe is féidir tar éis an t-údarás a thabhairt, cóip den údarás a sheirbheáil ar úinéir an iascaigh lena mbaineann an t-údarás, agus ar aon duine (seachas an t-úinéir sin) a thug fógra go cuí i ndáil leis an údarás de bhun Airteagal 1 (b) den Sceideal seo i dtaobh an údaráis.

  (1) Whenever the Minister gives an authorisation under section 37 (1) of this Act, he shall, as soon as may be after the authorisation is given, serve on the owner of the fishery to which the authorisation relates, and on any person (other than such owner) by whom a notice in relation to the authorisation has been duly given pursuant to Article 1 (b) of this Schedule as regards the authorisation, a copy of the authorisation.

  Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980

 694. #1359036

  (2) Más rud é maidir le haon ghníomhaíochtaí lena mbaineann an t-alt seo gurb é tuairim an Aire i leith na ngníomhaíochtaí atá á ndéanamh nó ar tí a ndéanta ag an duine atá i gceist nó faoina rialú, go ngabhann nó, de réir mar a bheidh, gur dóigh go ngabhfaidh, baol mórdhíobhála coirp do dhaoine atá fostaithe, féadfaidh an tAire fógra (dá ngairtear “fógra toirmisc” san Acht seo) a sheirbheáil ar an duine sin.

  (2) If as regards any activities to which this section applies the Minister is of the opinion that, as carried on or about to be carried on by or under the control of the person in question, the activities involve or, as the case may be, are likely to involve a risk of serious bodily injury to persons employed, the Minister may serve on that person a notice (in this Act referred to as "a prohibition notice").

  Number 9 of 1980: SAFETY IN INDUSTRY ACT, 1980

 695. #1359602

  —(1) Más rud é ar feadh tréimhse sé mhí nach mbeidh ionadaí sábháilteachta ná coiste sábháilteachta ceaptha faoi alt 35 nó 36 den Acht seo maidir le monarcha nó áitreabh eile, ansin déanfaidh an t-áititheoir iomchuí, a luaithe is féidir, agus in aon chás tráth nach déanaí na trí mhí tar éis deireadh na tréimhse sin, iad seo a leanas a cheapadh as líon na ndaoine a bheidh fostaithe sa mhonarcha nó san áitreabh eile—

  —(1) Where for a period of six months neither a safety representative nor a safety committee stands appointed under section 35 or 36 of this Act as regards a factory or other premises, then the relevant occupier shall, as soon as may be, and in any case not later than three months after the expiration of the said period, appoint from amongst the persons employed in the factory or other premises—

  Number 9 of 1980: SAFETY IN INDUSTRY ACT, 1980

 696. #1361520

  ansin más de bhun mhír (a) nó (c) den alt sin 2 (1) a rinneadh an t-ordú, go measfar na ceanglais a bheidh san ordú de bhua cheachtar de na míreanna sin nó de bhua an dá mhír sin, de réir mar is iomchuí, a bheith comhlíonta maidir leis an bpacáiste.

  then if such order is made pursuant to paragraph (a) or (c) of the said section 2 (1), the requirements included in the order by virtue of either or both of those paragraphs, as may be appropriate, shall be regarded as having been complied with as regards the package.

  Number 11 of 1980: PACKAGED GOODS (QUANTITY CONTROL) ACT, 1980

 697. #1361736

  ansin, maidir leis na himeachtaí a mhéid a bhaineann siad leis an tsaincheist sin, measfar meáchan nó toirt na n-earraí sa phacáiste nó sna pacáistí a bheith comhionann leis an gcainníocht a bheidh marcáilte ar an bpacáiste, nó, i gcás a mbeidh dhá phacáiste nó níos mó den sórt sin ann, le comhiomlán na gcainníochtaí a bheidh marcáilte orthu.

  then, as regards the proceedings in so far as they relate to such issue, the weight or volume of the goods included in the package or packages shall be regarded as being equal to the quantity marked on the package, or, in case there are two or more such packages, the aggregate of the quantities marked on them.

  Number 11 of 1980: PACKAGED GOODS (QUANTITY CONTROL) ACT, 1980

 698. #1362896

  ansin, beidh feidhm ag an mír sin (b) fara aon mhodhnuithe is gá ionann is dá mba í an chéad chuideachta chomharbais an chuideachta dá ngairtear “an chuideachta bhunaidh” sa mhír sin (b), agus ionann is dá mba í an dara cuideachta chomharbais an chuideachta dá ngairtear “an chuideachta chomharbais” sa mhír sin (b), agus mar sin de maidir le haon chomharbais eile den sórt sin ina dhiaidh sin.

  then the said paragraph (b) shall apply with any necessary modifications as if the first succeeding company were the company referred to in the said paragraph (b) as "the original company" and as if the second succeeding company were the company referred to in the said paragraph (b) as "the succeeding company" and so on as regards any later such successions.

  Number 14 of 1980: FINANCE ACT, 1980

 699. #1366201

  (2) Féadfaidh ordú faoin alt seo a fhoráil go sroichfidh an dearbhú a bheidh tugtha ann chuig aon chríoch a measfaidh rialtas thír choigríche a bheidh sonraithe sa dearbhú sin go bhfuil sé féin freagrach as a caidreamh eachtrach, agus i gcás ordú faoin alt seo dá fhoráil amhlaidh, ansin fad a bheidh an t-ordú i bhfeidhm maidir leis an tír choigríche sin measfar chun críocha an Achta seo gur tír choinbhinsiúin an chríoch a mbeidh an dearbhú ag sroicheadh chuici amhlaidh.

  (2) An order under this section may provide that the declaration contained therein shall extend to any territory for the foreign relations of which the government of a foreign country specified in such declaration considers itself responsible, and in case an order under this section so provides then for so long as the order is in force as regards that foreign country the territory to which the declaration is so extended shall for the purposes of this Act be regarded as being a convention country.

  Number 24 of 1980: PLANT VARIETIES (PROPRIETARY RIGHTS) ACT, 1980

 700. #1368752

  —(1) Chun críocha aon reachta nó aon ionstraime a dhéanfar faoi reacht ní mheasfar biotáille a dtabharfar uisce beatha Éireannach de thuairisc uirthi a bheith ar comhréir leis an tuairisc sin mura mbeidh na ceanglais maidir le biotáille atá i bhfo-alt (3) den alt seo comhlíonta maidir leis an mbiotáille.

  —(1) For the purposes of any statute or instrument made under statute spirits described as Irish whiskey shall not be regarded as corresponding to that description unless the requirements regarding spirits contained in subsection (3) of this section are complied with as regards the spirits.

  Number 33 of 1980: IRISH WHISKEY ACT, 1980

 701. #1387469

  (b) Nuair nach náisiúnaigh den Chomhalta lena mbaineann iad, tabharfar dóibh, chomh maith lena dteaghlaigh ar cuid dá líon tí iad, na díolúintí céanna ó shrianta inimirce, ó cheanglais chlárúcháin d'eachtrannaigh agus ó oibleagáidí seirbhíse náisiúnta, mar aon leis na saoráidí céanna i leith srianta iomlaoide a thugann an Comhalta sin d'ionadaithe, d'oifigigh agus d'fhostaithe comhchéime d'institiúidí airgeadais idirnáisiúnta eile ar comhalta díobh é;

  ( b ) When they are not nationals of the Member concerned, shall be accorded, as well as their families forming part of their household, the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations and the same facilities as regards exchange restrictions as are accorded by such Member to the representatives, officials and employees of comparable rank of other international financial institutions of which it is a member;

  Number 7 of 1982: INTERNATIONAL COMMON FUND FOR COMMODITIES ACT, 1982

 702. #1392078

  (7) D'ainneoin aon ní in aon achtachán nó ionstraim reachtúil a achtaíodh nó a rinneadh roimh dháta an Achta seo a rith, beidh éifeacht de réir a théarmaí le haon mheabhrán comhlachais nó airteagail chomhlachais, nó le haon leasú, a bheidh glactha go cuí faoin alt seo agus, a mhéid is gá sa chás áirithe, a bheidh daingnithe faoin alt seo ag an Aire, agus, ach amháin sa mhéid go ndéanfar foráil d'Acht atá sonraithe sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo nó d'Acht speisialta a leasú nó go ndéanfar difear di ar shlí eile de bhíthin a bhfuil ansin roimhe seo, ní dhéanfar aon fhoráil den sórt sin ag a raibh feidhm díreach roimh thosach feidhme an Achta seo maidir leis an ngnóthaire iomchuí a fhorléiriú mar fhoráil a leasaítear leis an Acht seo nó a ndéanann an tAcht seo difear di ar shlí eile.

  (7) Notwithstanding anything contained in any enactment or statutory instrument enacted or made before the passing of this Act, any memorandum or articles of association, or any amendment, duly adopted under this section, and, to such extent as is necessary in the particular case, confirmed under this section by the Minister, shall have effect in accordance with its terms, and except in so far as a provision either of an Act specified in the Schedule to this Act or of a special Act is amended or otherwise affected by reason of the foregoing, no such provision which, immediately before the commencement of this Act, applied as regards the relevant undertaker shall be construed as being amended or otherwise affected by this Act.

  Number 16 of 1982: GAS REGULATION ACT, 1982

 703. #1392150

  —(1) D'ainneoin aon ní in aon achtachán eile, beidh ag glacadóir ar mhaoin ghnóthaire cibé cumhachtaí i ndáil leis an maoin sin a bheadh aige, dá mba rud é gur mar ghlacadóir ar mhaoin chuideachta a bheadh sé ceaptha, i ndáil le maoin na cuideachta cibé acu ar de bhíthin an bhintiúir iomchuí nó na hionstraime eile nó ar shlí eile é.

  —(1) Notwithstanding anything contained in any other enactment, a receiver of the property of an undertaker shall have such powers in relation to that property as, had he been appointed as a receiver of the property of a company, he would have as regards the property of the company, whether by reason of the relevant debenture or other instrument or otherwise.

  Number 16 of 1982: GAS REGULATION ACT, 1982

 704. #1392196

  (3) I gcás ina gceadófar iarratas faoin alt seo, oibreoidh an cinneadh a dhéanfaidh an tAire maidir leis an iarratas chun a cheadú don údarás áitiúil iomchuí nó don ghnóthaire soláthar gáis a fháil nó a chur ar fáil, scéim aoisliúntais nó scéim eile a bhunú, caipiteal a chruinniú, iasachtaí a fháil, nó stiúrthóirí a cheapadh, de réir mar is iomchuí, i gcomhréir leis an gcinneadh agus faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha (más ann) a bheidh sonraithe ann.

  (3) Where an application under this section is allowed, the determination made by the Minister as regards the application shall operate to permit the relevant local authority or undertaker to obtain or provide a supply of gas, establish a superannuation or other scheme, raise capital, borrow, or appoint directors, as may be appropriate, in accordance with the determination and subject to such terms and conditions (if any) as are specified therein.

  Number 16 of 1982: GAS REGULATION ACT, 1982

 705. #1413894

  (5) Aon uair a scoirfidh duine de bheith ina chomhalta den Bhord, cibé acu de bharr bás a fháil, de bharr éirí as oifig nó de bharr teacht faoi dhícháilíocht, agus gur lú ná triúr líon chomhaltaí an Bhoird mar gheall ar an scor sin, déanfaidh an tArd-Choiste ceapachán, a luaithe is féidir, faoi fho-alt (2) den alt seo maidir leis an bhfolúntas.

  (5) Whenever a person ceases to be a member of the Board, whether because of death, resignation or disqualification and as a result of such cesser the number of members of the Board is reduced to less than three, the National Executive shall, as soon as may be, make an appointment under subsection (2) of this section as regards the vacancy.

  Number 12 of 1984: EXPORTED LIVE STOCK (INSURANCE) ACT, 1984

 706. #1414679

  (4) Tabharfaidh coiste fiosrúcháin arna bhunú faoin alt seo tuarascáil ar a n-imscrúdú don Aire a luaithe is féidir agus luafaidh siad sa tuarascáil cibé acu a mholann nó nach molann siad treoir speisialta a thabhairt maidir leis an ábhar a bheidh á imscrúdú, agus i gcás go molann an coiste treoir den sórt sin a thabhairt cuirfidh siad in iúl ina dtuarascáil na drugaí rialaithe a mheasann an coiste ba chóir a shonrú sa treoir speisialta iomchuí nó go measann an coiste gur chóir go mbainfeadh an treoir sin le gach druga rialaithe.

  (4) A committee of inquiry established under this section shall report to the Minister on its investigation as soon as may be and shall state in the report whether or not they recommend the giving of a special direction as regards the matter being investigated, and in case the committee recommends the giving of such a direction they shall indicate in their report either the controlled drugs which the committee considers should be specified in the relevant special direction or that the committee considers that such direction should apply to all controlled drugs.

  Number 18 of 1984: MISUSE OF DRUGS ACT, 1984

 707. #1418442

  (6) San alt seo ciallaíonn “na toghlimistéir ábhartha” cibé toghlimistéir arna socrú leis an ordú faoi alt 14 den Acht seo, maidir le toghchontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, a shonróidh an tAire le hordú agus sonrófar san ordú sin freisin an líon iomlán comhaltaí a bheidh, de bhua fho-alt (4) den alt seo, ina gcomhaltaí den Chomhairle Buirge agus a ghníomhóidh mar í agus cumhachtaítear leis seo don Aire an t-ordú sin a dhéanamh.

  (6) In this section "the relevant electoral areas" means such of the electoral areas fixed by the order under section 14 of this Act, as regards the electoral county of Dún Laoghaire-Rathdown, as the Minister shall by order specify, which order shall also specify the total number of members who by virtue of subsection (4) of this section are to be the members of and act as the Borough Council and which order the Minister is hereby empowered to make.

  Number 7 of 1985: LOCAL GOVERNMENT (REORGANISATION) ACT, 1985

 708. #1418484

  (3) I gcás nach mbeidh ordú faoi fho-alt (2) den alt seo déanta roimh na toghcháin áitiúla is túisce a tharlóidh tar éis thosach feidhme fho-alt (1) den alt seo, ansin, go dtí go ndéanfar an t-ordú sin agus go dtí go dtiocfaidh sé i ngníomh, beidh gach duine de na daoine a thoghfar ag na toghcháin áitiúla réamhráite chuig comhairle Bhuirg na Gaillimhe ina gcomhaltaí den chomhairle don bhuirg sin mar a bhí sí díreach roimh dhéanamh na n-athruithe teorann a dhéantar leis an bhfo-alt sin (1) agus, maidir leis an tréimhse dar tosach an lá a rachaidh siad i mbun oifige agus dar críoch tráth thosach feidhme an ordaithe sin, is iad a ghníomhóidh mar chomhairle don bhuirg sin mar a bhí sí díreach roimh dhéanamh na n-athruithe sin.

  (3) Where an order under subsection (2) of this section has not been made prior to the local elections next occurring after the commencement of subsection (1) of this section, then, pending the making and coming into operation of the said order, each of the persons elected at the aforesaid local elections to the council of the Borough of Galway shall be the members of and, as regards the period beginning on the day of their coming into office and ending on the commencement of the said order, shall act as the council for the said borough as it existed immediately prior to the making of the boundary changes effected by the said subsection (1).

  Number 7 of 1985: LOCAL GOVERNMENT (REORGANISATION) ACT, 1985

 709. #1418569

  —Maidir le Riail 3 (a cuireadh isteach le halt 26 (1) den Acht Talmhaíochta (An Chomhairle Oiliúna Talmhaíochta), 1979 ) den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht Talmhaíochta, 1931 , déanfar, i gcás Choiste Talmhaíochta Bhaile Átha Cliath agus cibé coistí talmhaíochta eile (más ann) a bheidh sonraithe de thuras na huaire in ordú a dhéanfaidh an tAire chun críocha an ailt seo, í a fhorléiriú, agus beidh éifeacht léi, amhail is dá gcuirfí “an líon céanna leis an líon a cheapfar ag an gcruinniú bliantúil den chomhairle is túisce a thionólfar roimh thosach feidhme alt 12 den Acht Rialtais Áitiúil (Atheagrú), 1985 ”, in ionad “ceithre oiread líon na dtoghlimistéar contae a bheidh sa chontae ar dháta an chruinnithe bhliantúil sin”.

  —Rule 3 (inserted by section 26 (1) of the Agriculture (An Chomhairle Oiliúna Talamhaíochta) Act, 1979) of the Second Schedule to the Agriculture Act, 1931 , shall, as regards the Dublin Committee of Agriculture and such other committee of agriculture (if any) as for the time being stands specified in an order made for the purposes of this section by the Minister, be construed and have effect as if "the same number as the number appointed at the annual meeting of the council held next before the commencement of section 12 of the Local Government (Reorganisation) Act, 1985 ," were substituted for "four times the number of county electoral areas in the county at the date of that annual meeting".

  Number 7 of 1985: LOCAL GOVERNMENT (REORGANISATION) ACT, 1985

 710. #1418836

  (a) measfar an oiread sin de chlár na dtoghthóirí a bhí, díreach roimh an tosach feidhme sin, i bhfeidhm don Chathair maidir leis na limistéir eisiata, a bheith ina chuid de chlár na dtoghthóirí a bheidh i bhfeidhm don Chontae agus taispeánfar é ar leithligh i cibé slí a ordóidh an tAire;

  ( a ) so much of the register of electors as, immediately before such commencement, was in force for the City as regards the excluded areas shall be deemed to form part of the register of electors in force for the County and shall be shown separately in such manner as the Minister shall direct;

  Number 7 of 1985: LOCAL GOVERNMENT (REORGANISATION) ACT, 1985

 711. #1418839

  (b) measfar an oiread sin de chlár na dtoghthóirí a bhí, díreach roimh an tosach feidhme sin, i bhfeidhm don Chontae maidir leis na limistéir bhreise, a bheith ina chuid de chlár na dtoghthóirí a bheidh i bhfeidhm don Chathair agus taispeánfar é ar leithligh i cibé slí a ordóidh an tAire.

  ( b ) so much of the register of electors as, immediately before such commencement, was in force for the County as regards the added areas shall be deemed to form part of the register of electors in force for the City and shall be shown separately in such manner as the Minister shall direct.

  Number 7 of 1985: LOCAL GOVERNMENT (REORGANISATION) ACT, 1985

 712. #1422647

  (2) Beidh feidhm ag Cuid II d'Acht 1963 (seachas fo-alt (1), fo-ailt (1A), (1B), (1C), (1D), (1E) agus 1F) (a cuireadh isteach le halt 2 den Acht seo) agus fo-alt (2) d'alt 5), arna leasú le halt 1 d'Acht 1966 agus le halt 4 d'Acht na nGiúiréithe, 1976 , maidir le clárú toghthóirí uachtaráin de bhun an ailt seo agus is é an clár dá dtagraítear in alt 6 (1) d'Acht 1963, a mhéid a bhaineann sé le daoine atá i dteideal vótáil i dtoghcháin uachtaráin, clár na dtoghthóirí uachtaráin.

  (2) Part II of the Act of 1963 (apart from subsection (1), subsections (1A), (1B), (1C), (1D), (1E) and (IF) (inserted by section 2 of this Act) and subsection (2) of section 5), as amended by section 1 of the Act of 1966 and section 4 of the Juries Act, 1976 , shall apply as regards the registration of presidential electors pursuant to this section and the register referred to in section 6 (1) of the Act of 1963 shall, in so far as it relates to persons entitled to vote at presidential elections, be the register of presidential electors.

  Number 12 of 1985: ELECTORAL (AMENDMENT) ACT, 1985

 713. #1427944

  (i) faoi réir mhír (ii) den fho-alt seo, forléireofar alt 21 (1) den Phríomh-Acht mar alt a cheanglaíonn ar na hIontaobhaithe cuntas críochnaitheach a ullmhú, a luaithe is féidir tar éis an dáta sin, ina dtaispeánfar, maidir leis an tréimhse sin, na híocaíochtaí, na heisíocaíochtaí, na hinfheistíochtaí, na díolacháin agus na déileálacha eile go léir dá dtagraítear san alt sin 21 (1);

  (i) subject to paragraph (ii) of this subsection, section 21 (1) of the Principal Act shall be construed as requiring the Trustees to prepare, as soon as may be after such date, a final account showing, as regards such period, all payments, disbursements, investments, sales and other dealings referred to in the said section 21 (1);

  Number 7 of 1986: SLAUGHTERED AND DETAINED ANIMALS (COMPENSATION) ACT, 1986

 714. #1427946

  (ii) aon oibleagáid faoin alt sin 21 (1), maidir le bliain airgeadais nó cuid de bhliain airgeadais, a éireoidh le linn na tréimhse, forléireofar í mar oibleagáid a chuireann de cheangal ar na hIontaobhaithe cuntas a thuairiscítear san alt sin a ullmhú i leith na tréimhse dar tosach an chéad lá den bhliain airgeadais lena mbaineann an oibleagáid agus dar críoch cibé lá is iomchuí (is lá tar éis dheireadh na tréimhse dá dtagraítear i mír (iii) den fho-alt seo);

  (ii) any obligation under the said section 21 (1), in respect of a financial year or part of a financial year, which arises during the period shall be construed as requiring the Trustees to prepare an account described in that section as regards the period beginning on the first day of the financial year to which the obligation relates and ending on such day as is appropriate (being a day which is after the expiration of the period referred to in paragraph (iii) of this subsection);

  Number 7 of 1986: SLAUGHTERED AND DETAINED ANIMALS (COMPENSATION) ACT, 1986

 715. #1451353

  (d) Bearta á cheangal ar dhaoine, a mbeidh sé deimhnithe maidir leo ag daoine forordaithe agus ar mhodh forordaithe go bhfuil an duine a eisíonn an deimhniú in amhras go réasúnach go bhfuil siad ag fulaingt galair atá de thuras na huaire forordaithe chun críocha alt 29 den Acht seo, dul faoi scrúdú dochtúra maidir leis an ngalar sin mar choinníoll le cead a bheith acu leanúint i bhfostaíocht ar shuiteáil amach ón gcósta, sa tsuiteáil sin nó ina comharsanacht.

  ( d ) Measures requiring persons, being persons certified, by prescribed persons and in a prescribed manner, as being reasonably suspected by the person issuing the certificate of suffering from a disease which for the time being stands prescribed for the purposes of section 29 of this Act, as a condition of being allowed to continue in employment on, in or in the neighbourhood of an offshore installation, to undergo a medical examination as regards such disease.

  Number 18 of 1987: SAFETY, HEALTH AND WELFARE (OFFSHORE INSTALLATIONS) ACT, 1987

 716. #1455607

  Amhail ó thosach na bliana airgeadais dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1967, agus gach bliana airgeadais ina dhiaidh sin, beidh ag an Aire, maidir le haon seirbhís soláthair dá ndearnadh suim a leithreasú i leith na bliana airgeadais díreach roimhe sin in Acht Leithreasa na bliana sin, ar choinníoll go n-iarrfaidh sé i rith na bliana ar Dháil Éireann soláthar a dheonú don tseirbhís sin i leith na bliana, údarás chun suimeanna a eisiúint as an bPríomh-Chiste, agus a úsáid chun slánaithe an tsoláthair sin, nach mó san iomlán ná ceithre chúigiú den tsuim a leithreasaíodh amhlaidh ach sin, maidir le haon eisiúint agus úsáid áirithe, faoi réir é á mheas gur gá sin.

  As from the commencement of the financial year ending on the 31st day of March, 1967, and of every subsequent financial year, the Minister, as respects any supply service for which a sum was appropriated in respectof the immediately preceding financial year in the Appropriation Act of that year, shall, provided that during the year he asks Dáil Éireann to grant supply for that service in respect of the year, be authorised to issue out of the Central Fund, and apply towards making good such supply, sums not exceeding in the aggregate four-fifths of the sum so appropriated, subject, as regards any particular issue and application, to his considering it to he necessary.

  Number 33 of 1987: APPROPRIATION ACT, 1987

 717. #1481895

  (2) Más rud é, i leith aon ghníomhaíochtaí lena mbaineann an t-alt seo, gurb é tuairim cigire go ngabhann nó, de réir mar a bheidh, gur dóigh go ngabhfaidh, priacal díobhála pearsanta tromaí do dhaoine ag aon áit oibre de réir mar a sheoltar iad, nó de réir mar is dóigh a sheolfar iad, ag an duine, nó faoi rialú an duine, i gceist, féadfaidh an cigire fógra (dá ngairtear “fógra toirmisc” san Acht seo) arna shíniú aige a sheirbheáil ar an duine sin.

  (2) If, as regards any activities to which this section applies, an inspector is of the opinion that, as carried on or are likely to be carried on by or under the control of the person in question, the activities involve or, as the case may be, are likely to involve, a risk of serious personal injury to persons at any place of work, the inspector may serve on that person a notice signed by him (in this Act referred to as "a prohibition notice").

  Number 7 of 1989: SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK ACT, 1989

 718. #1488879

  —(1) I gcás íocaíocht a bheith déanta ag an mBanc, nó go dtiocfaidh sé chun bheith faoi dhliteanas íocaíocht a dhéanamh, faoi alt 60 le daoine a choinníonn taiscí cáilithe, ansin, maidir le méid na híocaíochta i leith gach duine den sórt sin, glacfaidh an Chúirt (nó, i gcás foirceannadh toilteanach, glacfaidh an leachtaitheoir) leis an méid sin mar fhiach cruthaithe a bheidh dlite don Bhanc agus beidh ag an mBanc an tosaíocht chéanna a theachtfadh an duine sin mura mbeadh méid den sórt sin íoctha nó iníoctha.

  —(1) Where the Bank has made or becomes liable to make a payment under section 60 to persons maintaining eligible deposits, then as regards the amount of the payment in respect of each such person that amount shall be admitted by the Court (or, in the case of a voluntary winding up, by the liquidator) as a proved debt due to the Bank and the Bank shall have the same priority as would be enjoyed by the person were no such amount paid or payable.

  Number 16 of 1989: CENTRAL BANK ACT, 1989

 719. #1514312

  (e) ráiteas tuairime ón scrúdaitheoir á lua cibé a bheadh nó nach mbeadh an chuideachta agus a gnóthas iomlán nó aon chuid de, inmharthana mar ghnóthas leantach agus ráiteas faoi na coinníollacha a bhraitheann sé a bheith riachtanach chun an marthanas sin a chinntiú, cibé acu maidir le bainistíocht inmheánach agus urlámhais inmheánacha na cuideachta nó le nithe eile,

  ( e ) a statement of opinion by the examiner as to whether the company, and the whole or any part of its undertaking, would be capable of survival as a going concern and a statement of the conditions which he feels are essential to ensure such survival, whether as regards the internal management and controls of the company or otherwise,

  Number 27 of 1990: COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 1990

 720. #1561205

  (2) Féadfaidh ordú faoin alt seo a fhoráil go sroichfidh an dearbhú a bheidh tugtha ann chuig aon chríoch a measfaidh rialtas thír choigríche a bheidh sonraithe sa dearbhú sin go bhfuil sé féin freagrach as a caidreamh eachtrach, agus i gcás ordú faoin alt seo dá fhoráil amhlaidh, ansin fad a bheidh an t-ordú i bhfeidhm maidir leis an tír choigríche sin measfar chun críocha an Achta seo gur Páirtí Conarthach an chríoch a mbeidh an dearbhú ag sroicheadh chuici amhlaidh.

  (2) An order under this section may provide that the declaration contained therein shall extend to any territory for the foreign relations of which the government of a foreign country specified in such declaration considers itself responsible, and in case an order under this section so provides then for so long as the order is in force as regards that foreign country the territory to which the declaration is so extended shall for the purposes of this Act be regarded as being a Contracting Party.

  Number 41 of 1998: PLANT VARIETIES (PROPRIETARY RIGHTS) (AMENDMENT) ACT, 1998

 721. #1564117

  (d) foilseoidh sé, i cibé modh is dóigh leis an mbord, le comhaontú an phátrúin, a bheith cuí, beartas na scoile i dtaca le ligean isteach agus rannpháirtíocht sa scoil, lena n-áirítear beartas na scoile i ndáil le mic léinn a dhíbirt agus a chur ar fionraí, agus i ndáil le ligean isteach agus rannpháirtíocht mac léinn atá faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanais speisialta eile oideachais acu, agus cinnteoidh sé, i dtaca leis an mbeartas sin, go n-urramófar prionsabail an chomhionannais agus an ceart atá ag tuismitheoirí a leanaí a chur ar scoil is rogha leis na tuismitheoirí agus go gcomhlíonfar cibé ordacháin a dhéanfaidh an tAire ó am go ham, ag féachaint do spiorad sainiúil na scoile agus do chearta bunreachtúla gach duine lena mbaineann,

  (d) publish, in such manner as the board with the agreement of the patron considers appropriate, the policy of the school concerning admission to and participation in the school, including the policy of the school relating to the expulsion and suspension of students and admission to and participation by students with disabilities or who have other special educational needs, and ensure that as regards that policy principles of equality and the right of parents to send their children to a school of the parents' choice are respected and such directions as may be made from time to time by the Minister, having regard to the characteristic spirit of the school and the constitutional rights of all persons concerned, are complied with,

  1998-PUB-051

 722. #1657620

  I gcás urrús inaistrithe agus ionstraimí mhargadh an airgid, contraphairtí lárnach a bunaíodh as an nua agus a údaraíodh mar CCP mar a shainítear in Airteagal 2(1) de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 chun imréiteach a dhéanamh faoi Airteagal 17 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 nó gur tugadh aitheantas dó faoi Airteagal 25 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 nó a údaraíodh faoi chóras údarúcháin náisiúnta a bhí ann cheana féin ar feadh tréimhse is lú ná trí bliana an 2 Iúil 2014, féadfaidh sé roimh an 3 Eanáir 2017, iarratas a dhéanamh chuig a údarás inniúil chun leas a bhaint as socruithe idirthréimhseacha.

  As regards transferable securities and money market instruments, a CCP that has been newly established and authorised as a CCP as defined in Article 2(1) of Regulation (EU) No 648/2012 to clear under Article 17 of Regulation (EU) No 648/2012 or recognised under Article 25 of Regulation (EU) No 648/2012 or authorised under a pre-existing national authorisation regime for a period of less than three years on 2 July 2014 may, before 3 January 2017, apply to its competent authority for permission to avail itself of transitional arrangements.

  Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 723. #1657966

  Rialachán (CE) Uimh. 809/2004 ón gCoimisiún an 29 Aibreán 2004 lena gcuirtear chun feidhme Treoir 2003/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le faisnéis atá i réamheolairí chomh maith le formáid, le hionchorprú de réir tagairtí agus le foilsiú réamheolairí den sórt sin agus scaipeadh fógraíochtaí (IO L 149, 30.4.2004, lch. 1).

  Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April 2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards information contained in prospectuses as well as the format, incorporation by reference and publication of such prospectuses and dissemination of advertisements (OJ L 149, 30.4.2004, p. 1).

  Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 724. #1658132

  Tráth nach déanaí ná trí bliana tar éis an chéad ghníomh cur chun feidhme a ghlacadh nó tráth nach déanaí ná 18 Iúil 2019, cibé acu is luaithe, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar raon feidhme an Rialacháin seo, go háirithe i ndáil leis na bearta beartais tráchtála a d’fhéadfaí a ghlacadh, chomh maith lena chur chun feidhme, agus déanfaidh sé a fhionnachtana a chur i dtuarascáil chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle.

  No later than three years after the first instance of the adoption of an implementing act or no later than 18 July 2019, whichever is the earlier, the Commission shall review the scope of this Regulation, particularly as regards the commercial policy measures that may be adopted, as well as its implementation, and shall report its findings to the European Parliament and the Council.

  Regulation (EU) No 654/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 concerning the exercise of the Union's rights for the application and enforcement of international trade rules and amending Council Regulation (EC) No 3286/94 laying down Community procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Community's rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization

 725. #1660916

  Dá bhrí sin, níor cheart a bheith sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí ach faisnéis bhunriachtanach, go háirithe maidir le cineál an táirge agus gnéithe an táirge, lena n-áirítear má tá seans ann go gcaillfí caipiteal, na costais a bhaineann leis an táirge agus a phróifíl riosca, mar aon le faisnéis ábhartha faoina fheidhmíocht, agus faisnéis shonrach áirithe eile a d'fhéadfadh a bheith riachtanach chun na gnéithe a bhaineann le cineálacha áirithe táirge a thuiscint.

  The key information document should therefore only contain key information, in particular as regards the nature and features of the product, including whether it is possible to lose capital, the costs and risk profile of the product, as well as relevant performance information, and certain other specific information which may be necessary for understanding the features of individual types of product.

  Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) (Text with EEA relevance)

 726. #1663723

  Rialachán (CE) Uimh. 809/2004 ón gCoimisiún an 29 Aibreán 2004 lena gcuirtear chun feidhme Treoir 2003/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le faisnéis atá i réamheolairí chomh maith le formáid, le corprú de réir tagairtí agus le foilsiú na réamheolairí sin agus scaipeadh fógraíochtaí (IO L 149, 30.4.2004, lch. 1).

  Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April 2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards information contained in prospectuses as well as the format, incorporation by reference and publication of such prospectuses and dissemination of advertisements (OJ L 149, 30.4.2004, p. 1).

  Regulation (EU) 2015/760 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on European long-term investment funds (Text with EEA relevance)

 727. #1665749

  Beidh moltaí le haghaidh oiriúnuithe ag gabháil leis na tuarascálacha sin dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2, i gcás inarb iomchuí, go háirithe maidir le síneadh a chur le raon feidhme an Rialacháin seo ionas go gcumhdófaí doiciméid phoiblí a bhaineann le hábhair nua dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1 agus pointe (a) de mhír 2 maidir le foirmeacha caighdeánacha ilteangacha nua a bhunú, dá dtagraítear sin i bpointe (b) de mhír 1 agus i bpointe (b) de mhír 2 agus córais leictreonacha a úsáid chun doiciméid phoiblí a tharchur go díreach agus chun faisnéis a mhalartú idir údaráis na mBallstát dá dtagraítear i bpointe (c) de mhír 1 agus i bpointe (c) de mhír 2.

  The reports referred to in paragraphs 1 and 2 shall be accompanied, where appropriate, by proposals for adaptations, in particular as regards the extension of the scope of this Regulation to public documents relating to new matters as referred to in point (a) of paragraph 1 and point (a) of paragraph 2, the establishment of new multilingual standard forms, as referred to in point (b) of paragraph 1 and point (b) of paragraph 2 and the use of electronic systems for the direct transmission of public documents and the exchange of information between the authorities of the Member States as referred to in point (c) of paragraph 1 and point (c) of paragraph 2.

  Regulation (EU) 2016/1191 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 on promoting the free movement of citizens by simplifying the requirements for presenting certain public documents in the European Union and amending Regulation (EU) No 1024/2012

 728. #1666686

  I dtaca leis na substaintí sícighníomhacha nua a chuirtear leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh Réimse seo, na Ballstáit sin nach bhfuil sé déanta acu go fóill, tabharfaidh siad i bhfeidhm na forálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin is gá chun forálacha an Chinnidh Réime seo a chur i bhfeidhm maidir leis na substaintí sícighníomhacha nua sin a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an ghnímh tarmligthe lena leasaítear an Iarscríbhinn.

  As regards new psychoactive substances added to the Annex to this Framework Decision, Member States which have not yet done so shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to apply the provisions of this Framework Decision to those new psychoactive substances as soon as possible but no later than six months after the entry into force of the delegated act amending the Annex.

  Directive (EU) 2017/2103 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Council Framework Decision 2004/757/JHA in order to include new psychoactive substances in the definition of ‘drug’ and repealing Council Decision 2005/387/JHA

 729. #1668165

  Agus teastais cháilíochta de chuid an Aontais á n-eisiúint acu i gcomhréir le mír 1 den Airteagal seo, déanfaidh na Ballstáit teidlíochtaí a deonaíodh roimhe sin a choimirciú, a mhéid is féidir, go háirithe maidir leis na teastais ar leith dá dtagraítear in Airteagal 6.

  When issuing Union certificates of qualification in accordance with paragraph 1 of this Article, Member States shall safeguard previously granted entitlements as far as possible, in particular as regards the specific authorisations referred to in Article 6.

  Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directives 91/672/EEC and 96/50/EC (Text with EEA relevance)

 730. #1668642

  Mar sin féin, chun críocha na cinnteachta dlíthiúla agus chun na costais aistrithe a mhaolú a mhéid is féidir, is gá coimircí iomchuí a thabhairt isteach maidir le rangú dócmhainneachta na n-éileamh sin a dhéantar de thairbhe ionstraimí fiachais arna n-eisiúint roimh an dáta sin.

  However, for the purposes of legal certainty and to mitigate transitional costs as much as possible, it is necessary to introduce appropriate safeguards as regards the insolvency ranking of claims resulting from debt instruments issued before that date.

  Directive (EU) 2017/2399 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Directive 2014/59/EU as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy

 731. #1669069

  Cinneadh 2014/668/AE ón gComhairle an 23 Meitheamh 2014 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le Teideal III (seachas na forálacha a bhaineann leis an gcóir a chuirtear náisiúnaigh tríú tír atá fostaithe go dleathach mar oibrithe i gcríoch an pháirtí eile) agus Teidil IV, V, VI agus VII, mar aon leis na Prótacail agus na hIarscríbhinní gaolmhara (IO L 278, 20.9.2014, lch. 1).

  Council Decision 2014/668/EU of 23 June 2014 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, as regards Title III (with the exception of the provisions relating to the treatment of third-country nationals legally employed as workers in the territory of the other Party) and Titles IV, V, VI and VII thereof, as well as the related Annexes and Protocols (OJ L 278, 20.9.2014, p. 1).

  Regulation (EU) 2017/1566 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2017 on the introduction of temporary autonomous trade measures for Ukraine supplementing the trade concessions available under the Association Agreement

 732. #1676047

  D’ainneoin mhír 1, maidir le hiarrataí ar bhearta forfheidhmiúcháin faoi Airteagal 12, beidh Ballstát an údaráis is iarratasóir faoi dhliteanas ag Ballstát an údaráis faighte iarrata i leith aon chostais agus aon chaillteanais a tabhaíodh de dheasca bearta a rinneadh a dhíbhe agus ar chinn cúirt iad a bheith gan bhunús a mhéid a bhaineann sé le substaint an tsáraithe i gceist.

  Notwithstanding paragraph 1, as regards requests for enforcement measures under Article 12, the Member State of the applicant authority shall remain liable to the Member State of the requested authority for any costs and any losses incurred as a result of measures that have been dismissed and held to be unfounded by a court, as far as the substance of the infringement in question is concerned.

  Regulation (EU) 2017/2394 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws and repealing Regulation (EC) No 2006/2004 (Text with EEA relevance)

 733. #1676260

  lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach

  amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) 2015/1017 as regards the extension of the duration of the European Fund for Strategic Investments as well as the introduction of technical enhancements for that Fund and the European Investment Advisory Hub

  Regulation (EU) 2017/2396 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2017 amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) 2015/1017 as regards the extension of the duration of the European Fund for Strategic Investments as well as the introduction of technical enhancements for that Fund and the European Investment Advisory Hub

 734. #1683297

  Léiríodh i dtorthaí an phróisis meastóireachta frithpháirtí go raibh easpa soiléire ann maidir leis na critéir a bhí le húsáid ag na Ballstáit agus measúnú á dhéanamh acu ar chomhréireacht na gceanglas lena gcuirtear srian le rochtain ar na gairmeacha rialáilte, nó le saothrú na ngairmeacha sin agus go raibh iniúchadh neamh-chomhsheasmhach á dhéanamh ar na ceanglais sin ar gach leibhéal rialála.

  The results of the mutual evaluation process revealed a lack of clarity as regards the criteria to be used by Member States when assessing the proportionality of requirements restricting access to, or the pursuit of, regulated professions, as well as an uneven scrutiny of such requirements at all levels of regulation.

  Directive (EU) 2018/958 of the European Parliament and of the Council of 28 June 2018 on a proportionality test before adoption of new regulation of professions

 735. #1685920

  Léirítear sa Rialachán seo cuspóirí an Chomhbheartais nua Iascaigh maidir le dobharshaothrú, a bhfuil ról tábhachtach aige ó thaobh shábháilteacht fhadtéarmach inbhuanaithe an tsoláthair bia a áirithiú mar aon le fás agus fostaíocht a áirithiú agus brú á laghdú ar na stoic iasc fiáin ag an am céanna, i gcomhthéacs an éilimh mhéadaithigh dhomhanda ar dhobharbhia.

  This Regulation reflects the objectives of the new Common Fisheries Policy as regards aquaculture, which plays a key role in ensuring sustainable, long-term food security as well as growth and employment, while reducing pressure on wild fish stocks, in the context of growing global aquatic food demand.

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 736. #1685960

  Chun cáilíocht, inrianaitheacht agus comhlíonadh an Rialacháin seo a áirithiú maidir le táirgeadh orgánach go ginearálta agus maidir le táirgeadh bia phróiseáilte orgánaigh go sonrach, agus chomh maith leis sin, chun oiriúnú d’fhorbairtí teicniúla a áirithiú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha áirithe a ghlacadh a tharmligean chuig an gCoimisiún maidir le critéir bhreise d’údarú táirgí agus substaintí lena n-úsáid i dtáirgeadh orgánach go ginearálta agus i dtáirgeadh bia phróiseáilte orgánaigh go sonrach agus chun foráil a dhéanamh maidir le ceanglais eile a bhaineann le húsáid táirgí agus substaintí údaraithe den sórt sin, chomh maith leis na critéir d’aistarraingt údaraithe den sórt sin.

  In order to ensure quality, traceability, and compliance with this Regulation as regards organic production in general and the production of processed organic food in particular, as well as to ensure adaptation to technical developments, the power to adopt certain acts should be delegated to the Commission in respect of additional criteria for the authorisation of products and substances for use in organic production in general, and in the production of processed organic food in particular, as well as criteria for the withdrawal of such authorisations.

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 737. #1686360

  pointe 2.2.2 de Chuid IV d’Iarscríbhinn II maidir le cineálacha agus comhdhéanamh táirgí agus substaintí atá ceadaithe lena n-úsáid i mbia próiseáilte mar aon le na coinníollacha faoinar féidir úsáid a bhaint astu;

  point 2.2.2 of Part IV of Annex II as regards the types and composition of products and substances that are allowed for use in processed food, as well as conditions under which they may be used;

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 738. #1686794

  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagfar síos rialacha sonracha maidir lena mbeidh sna deimhnithe dá dtagraítear i mír 1, maidir leis an nós imeachta atá le leanúint chun iad a eisiúint agus a fhíorú agus na modhanna teicniúla trína n-eiseofar an deimhniú, go háirithe i dtaca le ról na n-údarás inniúil, na n-údarás rialaithe agus na gcomhlachtaí rialaithe, lena n-áiritheofar inrianaitheacht agus comhlíonadh i dtaobh na dtáirgí allmhairithe atá beartaithe a chur ar mhargadh an Aontais mar tháirgí orgánacha nó mar tháirgí atá á dtiontú dá dtagraítear i mír 1.

  The Commission shall adopt implementing acts to lay down specific rules concerning the content of the certificates referred to in point (b) of paragraph 1, the procedure to be followed for their issuance, their verification and the technical means by which the certificate is issued, in particular as regards the role of competent authorities, control authorities and control bodies, ensuring the traceability and compliance of imported products intended to be placed on the Union market as organic products or as in-conversion products as referred to in paragraph 1.

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 739. #1686835

  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le Airteagal 54 mar fhorlíonadh ar an Rialachán seo i ndáil leis an bhfaisnéis nach mór do thríú tíortha a liostaítear i gcomhréir le mír 3 den Airteagal seo a sheoladh agus a bhfuil gá leis chun go ndéanfadh an Coimisiún maoirseacht ar a n-aitheantas, chomh maith le feidhmiú na maoirseachta sin ag an gCoimisiún, lena n-áirítear trí bhíthin scrúduithe ar an láthair.

  The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 54 supplementing this Regulation as regards the information to be sent by the third countries listed in accordance with paragraph 3 of this Article which is necessary for the supervision of their recognition by the Commission, as well as the exercise of that supervision by the Commission, including through on-the-spot examination.

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 740. #1686913

  Tá sé de chumhacht ag an gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 54 mar fhorlíonadh ar an Rialachán seo i ndáil leis an bhfaisnéis nach mór do na húdaráis rialaithe agus na comhlachtaí rialaithe dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo a sheoladh agus a bhfuil gá leis chun go ndéanfadh an Coimisiún maoirseacht ar a n-aitheantas, chomh maith le feidhmiú na maoirseachta sin ag an gCoimisiún, lena n-áirítear trí bhíthin scrúduithe ar an láthair.

  The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 54 supplementing this Regulation as regards the information to be sent by the control authorities and control bodies referred to in paragraph 2 of this Article which is necessary for the purpose of the supervision of their recognition by the Commission, as well as the exercise of that supervision by the Commission, including through on-the-spot examination.

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 741. #1693655

  Maidir le caiteachas, ba cheart an gaol idir cinntí maoiniúcháin, ceangaltais fhoriomlána bhuiséadacha agus ceangaltais aonair bhuiséadacha, chomh maith le coincheapa an cheangaltais bhuiséadaigh agus dhlíthiúil a shoiléiriú chun creat soiléir a bhunú do na céimeanna éagsúla de chur chun feidhme an bhuiséid.

  As regards expenditure, the relationship between financing decisions, global budgetary commitments and individual budgetary commitments as well as the concepts of budgetary and legal commitment should be clarified in order to establish a clear framework for the different stages of budget implementation.

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 742. #1694019

  Mar sin féin, d’fhonn a áirithiú go mbainfidh faighteoirí cistí de chuid an Aontais tairbhe, a luaithe is féidir, as an simpliú tábhachtach dá bhforáiltear sa Rialachán seo, ó thaobh an Rialachán Airgeadais agus ó thaobh na leasuithe ar rialacha earnáilsonracha araon, is iomchuí foráil a dhéanamh, ar bhonn eisceachtúil, maidir leis an Rialachán seo a chur i bhfeidhm ón dáta a dtiocfaidh sé i bhfeidhm.

  However, in order to ensure that important simplification provided for in this Regulation, both as regards the Financial Regulation and the amendments to sector-specific rules, benefit the recipients of Union funds as early as possible, it is appropriate to provide, exceptionally, for the application of this Regulation from its entry into force.

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 743. #1699678

  Chun dálaí aonfhoirmeacha do chur chun feidhme an Rialacháin a áirithiú, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún i dtaca leis an gclár oibre a ghlacadh agus a chur chun feidhme, agus maidir leis an gcistiú a dhámhachtain ar bhearta roghnaithe.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission as regards the adoption and the implementation of the work programme, as well as for awarding the funding to selected actions.

  Regulation (EU) 2018/1092 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 establishing the European Defence Industrial Development Programme aiming at supporting the competitiveness and innovation capacity of the Union's defence industry

 744. #1708574

  Maidir le teachtaireachtaí tráchtála i ndáil le tobac agus le táirgí gaolmhara ar ardáin comhroinnte físeán, áirithítear go dtugtar cosaint leordhóthanach do thomhaltóirí ar tháirgí tobac agus ar tháirgí gaolmhara leis na toirmisc dá bhforáiltear i dTreoir 2003/33/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus leis na toirmisc is infheidhme maidir le toitíní leictreonacha agus le coimeádáin athlíonta de bhun Threoir 2014/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

  As regards commercial communications concerning tobacco and related products in video-sharing platforms, the existing prohibitions provided for in Directive 2003/33/EC of the European Parliament and of the Council, as well as the prohibitions applicable to commercial communications concerning electronic cigarettes and refill containers pursuant to Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council, ensure that consumers are sufficiently protected from tobacco and related products.

  Directive (EU) 2018/1808 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) in view of changing market realities

 745. #1710412

  Maidir leis na cearta úsáide do speictream raidió, déanfar tagairt san fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 go háirithe d'úsáid éifeachtach agus éifeachtúil speictrim raidió chomh maith leis na hoibleagáidí maidir le haon chumhdach agus le haon chaighdeán seirbhíse a ghabhann le cearta úsáide do speictream raidió agus le fíorú na gceart sin a bheith á gcomhlíonadh.

  As regards the rights of use for radio spectrum, the information referred to in paragraph 1 shall refer in particular to the effective and efficient use of radio spectrum as well as to compliance with any coverage and quality of service obligations attached to the rights of use for radio spectrum and their verification.

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 746. #1715533

  I dtaca le píolótaí agus foirne cábáin atá páirteach in oibriú aerárthaí dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 2(1), seachas aerárthaí gan foireann, chomh maith le feistí oiliúna ionsamhalta eitilte, agus le daoine agus eagraíochtaí atá rannpháirteach in oiliúint, i dtástáil, i seiceáil agus i measúnú leighis na bpíolótaí agus na bhfoirne cábáin sin, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 128, chun Iarscríbhinn IV a leasú, nuair is gá sin ar chúiseanna a bhaineann le forbairtí teicniúla, oibríochtúla nó eolaíochta nó le fianaise sábháilteachta a bhaineann leis an bhfoireann eitilte, d'fhonn na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 1 a bhaint amach, agus a mhéid is gá chuige sin.

  As regards pilots and cabin crew involved in the operation of aircraft referred to in point (b) of Article 2(1), other than unmanned aircraft, as well as flight simulation training devices, persons and organisations involved in the training, testing, checking or medical assessment of those pilots and cabin crew, the Commission is empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 128, to amend Annex IV, where necessary for reasons of technical, operational or scientific developments or safety evidence related to aircrew, in order and to the extent required to achieve the objectives set out in Article 1.

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 747. #1715736

  I dtaca le rialtóirí aerthráchta, chomh maith le daoine agus eagraíochtaí a bhfuil lámh acu in oiliúint, i dtástáil, i measúnú leighis, agus i seiceáil a dhéanamh ar rialtóirí aerthráchta, chomh maith le feistí sintéiseacha oiliúna, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 128, Iarscríbhinn VIII a leasú, nuair is gá sin ar chúiseanna a bhaineann le forbairtí teicniúla, oibríochtúla nó eolaíochta nó le fianaise sábháilteachta atá bainteach le heagraíochtaí oiliúna agus rialtóirí aerthráchta, d'fhonn na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 1 a bhaint amach, agus a mhéid is gá chuige sin.

  As regards air traffic controllers, persons and organisations involved in the training, testing, checking or medical assessment of air traffic controllers, as well as synthetic training devices, the Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 128, to amend Annex VIII, where necessary for reasons of technical, operational or scientific developments or safety evidence related to the training organisations and air traffic controllers, in order and to the extent necessary to achieve the objectives set out in Article 1.

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 748. #1715770

  I dtaca le dearadh, táirgeadh, cothabháil agus oibriú aerárthaí dá dtagraítear i bpointe (a) agus pointe (b) d'Airteagal 2(1), nuair is é a bhíonn i gceist aerárthaí gan foireann, maille lena n-innill, a liáin, a bpáirteanna, a dtrealamh neamhshuiteáilte agus an trealamh lena ndéantar an t-aerárthach gan foireann a oibriú go cianda, maille leis an bpearsanra — lena n-áirítear cianphíolótaí, agus le heagraíochtaí a mbíonn lámh acu sna gníomhaíochtaí sin, tugtar de chumhacht don Choimisiún, gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 128, Iarscríbhinn IX agus, más infheidhme, Iarscríbhinn III, a leasú, nuair is gá sin ar chúiseanna a bhaineann le forbairtí teicniúla, oibríochtúla nó eolaíochta nó le fianaise ar shábháilteacht a bhaineann le hoibríochtaí aeir, d'fhonn na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 1 a bhaint amach, agus a mhéid is gá chuige sin.

  As regards the design, production, maintenance and operation of aircraft referred to in points (a) and (b) of Article 2(1), where it concerns unmanned aircraft, and their engines, propellers, parts, non-installed equipment and equipment to control the aircraft remotely, as well as the personnel, including remote pilots, and organisations involved in those activities, the Commission is empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 128, to amend Annex IX and, if applicable, Annex III, where necessary for reasons of technical, operational or scientific developments or safety evidence related to air operations, in order and to the extent required to achieve the objectives set out in Article 1.

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 749. #1715885

  Maidir le forfheidhmiú, ní bheidh an Bhallstáit a ghlac leis an iarraidh, nó an Gníomhaireacht, ach freagrach ach as na hábhair a bhaineann leis na nósanna imeachta sa tréimhse sula nglacfaidh údarás inniúil náisiúnta an Bhallstáit sin, nó an Ghníomhaireacht, cinntí, agus a bhaineann le cúraimí deimhniúcháin agus maoirseachta a ath-leithdháiltear dó/di i gcomhréir leis an Airteagal seo, chomh maith le cur i bhfeidhm na gcinntí sin.

  As regards enforcement, the Member State which accepted the request, or the Agency, shall only be responsible for matters related to the procedures leading up to the adoption of decisions by the national competent authority of that Member State, or of the Agency, and pertaining to the certification and oversight tasks reallocated to it in accordance with this Article, as well as to the application of those decisions.

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 750. #1719551

  Ba cheart síorfhorbairt a dhéanamh ar Thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh chun rochtain éasca ar an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a áirithiú agus chun ionad ilfhreastail a chur ar fáil do dhaoine aonair ar spéis leo é agus d'eagraíochtaí maidir le, inter alia, cláruchán, sainaithint agus meaitseáil próifílí agus deiseanna, líonrú agus malartuithe fíorúla, oiliúint ar líne, tacaíocht teanga mar aon le gach tacaíocht eile roimh an ngníomhaíocht dlúthpháirtíochta, i ndiaidh na gníomhaíochta dlúthpháirtíochta, nó sa dá chás sin, agus feidhmeanna úsáideacha eile, a d'fhéadfadh teacht chun cinn sa todhchaí.

  The European Solidarity Corps Portal should continuously be developed in order to ensure easy access to the European Solidarity Corps and to provide a one-stop shop for both interested individuals and organisations as regards, inter alia, registration, identification and matching of profiles and opportunities, networking and virtual exchanges, online training, language support as well as all other support before the solidarity activity, after the solidarity activity, or both, and other useful functions, which might arise in the future.

  Regulation (EU) 2018/1475 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulation (EU) No 1288/2013, Regulation (EU) No 1293/2013 and Decision No 1313/2013/EU

 751. #1720073

  Ceann de phríomhcholúin na gníomhaíochta a rinne an tAontas ba ea Treoir 91/308/CEE ón gComhairle, ar leagadh síos inti sraith de bhearta agus oibleagáidí faoi institiúidí airgeadais, daoine dlítheanacha agus gairmeacha áirithe maidir leis an méid seo, inter alia, trédhearcacht, coinneáil taifead agus forálacha “bíodh aithne agat ar do chustaiméir”, agus leagadh síos inti oibleagáid idirbhearta amhrasacha a thuairisciú do na hAonaid náisiúnta um Fhaisnéis Airgeadais (AFAnna).

  One of the main pillars of the action taken by the Union was Council Directive 91/308/EEC, which laid down a series of measures and obligations on financial institutions, legal persons and certain professions as regards, inter alia, transparency and record-keeping, as well as ‘know-your-customer’ provisions, and laid down an obligation to report suspicious transactions to national Financial Intelligence Units (FIUs).

  Regulation (EU) 2018/1672 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on controls on cash entering or leaving the Union and repealing Regulation (EC) No 1889/2005

 752. #1722569

  Agus an úrscothacht, na costais a bhaineann leis an gcur chun feidhme, agus cineál, raon feidhme, comhthéacs agus críocha na próiseála á gcur san áireamh, mar aon leis na rioscaí do chearta agus do shaoirsí daoine nádúrtha a bhaineann leis an bpróiseáil, ar riosca é lena ngabhann dóchúlacht agus déine éagsúil, déanfaidh an rialaitheoir agus an próiseálaí bearta iomchuí teicniúla agus eagraíochtúla a chur chun feidhme chun leibhéal slándála a áirithiú is iomchuí don riosca sin, go háirithe maidir le catagóirí speisialta sonraí pearsanta oibríochtúla a phróiseáil.

  The controller and the processor shall, taking into account the state of the art, the costs of implementation and the nature, scope, context and purposes of the processing as well as the risks of varying likelihood and severity for the rights and freedoms of natural persons, implement appropriate technical and organisational measures to ensure a level of security appropriate to the risks, in particular as regards the processing of special categories of operational personal data.

  Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/ECText with EEA relevance.

 753. #1725036

  Ba cheart forálacha Chinneadh Réime 2003/577/CGB maidir le calcadh maoine, mar aon le forálacha Chinneadh Réime 2006/783/CGB, leanúint d'fheidhm a bheith acu dá bhrí sin ní hamháin idir na Ballstáit nach bhfuil faoi cheangal ag an Rialachán seo, ach freisin idir aon Bhallstát nach bhfuil faoi cheangal ag an Rialachán seo agus aon Bhallstát atá faoi cheangal ag an Rialachán seo.

  The provisions of Framework Decision 2003/577/JHA as regards freezing of property, as well as the provisions of Framework Decision 2006/783/JHA, should therefore continue to apply not only between the Member States that are not bound by this Regulation but also between any Member State that is not bound by this Regulation and any Member State that is bound by this Regulation.

  Regulation (EU) 2018/1805 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the mutual recognition of freezing orders and confiscation orders

 754. #1729158

  Mar chomhlacht teicniúil a bhfuil saineolas aige ar chumarsáid leictreonach agus a bhfuil ionadaithe ó ÚNRanna agus ón gCoimisiún mar chuid de, is faoi BEREC is fearr na cúraimí a fhágáil amhail cuidiú le nósanna imeachta éifeachtúla an mhargaidh inmheánaigh le haghaidh dréachtbhearta náisiúnta maidir le rialáil an mhargaidh, na treoirlínte is gá a chur ar fáil d’ÚNRanna agus d’údaráis inniúla eile chun critéir choiteanna agus cur chuige rialála comhsheasmhach a áirithiú, agus cláir, bunachair sonraí agus liostaí áirithe a choinneáil ar leibhéal an Aontais.

  BEREC, as a technical body with expertise on electronic communications and composed of representatives from NRAs and the Commission, is best placed to be entrusted with tasks such as contributing to efficient internal market procedures for draft national measures as regards market regulation, providing the necessary guidelines to NRAs and other competent authorities in order to ensure common criteria and a consistent regulatory approach, and keeping certain registries, databases and lists at Union level.

  Regulation (EU) 2018/1971 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Agency for Support for BEREC (BEREC Office), amending Regulation (EU) 2015/2120 and repealing Regulation (EC) No 1211/2009Text with EEA relevance.

 755. #1730291

  Gan dochar d'aon cheanglais dlí eile de chuid an Aontais, áiritheoidh gach Ballstát go dtabharfar deiseanna luatha éifeachtacha don phobal a bheith rannpháirteach in ullmhú an dréachtphlean comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide – maidir leis na pleananna don tréimhse ó 2021 go 2030, in ullmhú an dréachtphlean i bhfad sula nglacfar é – chomh maith le hullmhú na straitéisí fadtéarmacha dá dtagraítear in Airteagal 15.

  Without prejudice to any other Union law requirements, each Member State shall ensure that the public is given early and effective opportunities to participate in the preparation of the draft integrated national energy and climate plan — as regards the plans for the 2021 to 2030 period, in the preparation of the final plan well before its adoption — as well as of the long-term strategies referred to in Article 15.

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 756. #1730530

  I gcás ina gcinneann an Coimisiún, ar bhonn a mheasúnaithe ar na dréachtphleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide de bhun Airteagal 9 nó ar bhonn a mheasúnaithe ar dhréachtuasdátú na bpleananna deiridh de bhun Airteagal 14, agus mar chuid den phróiseas atriallach, nach leor cuspóirí, spriocanna agus rannchuidithe na mBallstát chun cuspóirí an Aontais Fuinnimh a bhaint amach ar bhonn comhchoiteann agus go háirithe, don chéad tréimhse deich mbliana, chun sprioc cheangailteach an Aontais 2030 don fhuinneamh in-athnuaite agus sprioc an Aontais 2030 don éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach, déanfaidh sé – a mhéid a bhaineann le sprioc an Aontais don fhuinneamh in-athnuaite – agus féadfaidh sé –a mhéid a bhaineann le cuspóirí eile an Aontais Fuinnimh – moltaí a eisiúint do na Ballstáit sin nach leor a rannchuidithe, dar leis, chun a n-uaillmhian a mhéadú chun go n-áiritheofar leibhéal leordhóthanach uaillmhéine comhchoitinne.

  Where, on the basis of its assessment of the draft integrated national energy and climate plans pursuant to Article 9 or its assessment of the draft updates of the final plans pursuant to Article 14, and as part of the iterative process, the Commission concludes that the objectives, targets and contributions of the Member States are insufficient for the collective achievement of the Energy Union objectives and in particular, for the first ten-year period, for the Union's binding 2030 target for renewable energy and the Union's 2030 target for energy efficiency, it shall — as regards the Union's target for renewable energy — and may — as regards the other Energy Union objectives — issue recommendations to Member States whose contributions it deems insufficient to increase their ambition in order to ensure a sufficient level of collective ambition.

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 757. #1731439

  rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí, go háirithe maidir le comhairliúchán le pobail áitiúla agus dúchais sula ndéantar cinneadh le linn na scéime a dhréachtú agus a athbhreithniú agus le linn na n-iniúchtaí chomh maith agus maidir leis an bhfreagairt dá gcuid tuairimí;

  stakeholder involvement, particularly as regards the consultation of indigenous and local communities prior to decision making during the drafting and reviewing of the scheme as well as during audits and the response to their contributions;

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 758. #1731956

  ciallaíonn “dlí iomaíochta náisiúnta” forálacha an dlí náisiúnta arb ionann cuspóir dóibh den chuid is mó agus d'Airteagail 101 agus 102 CFAE agus a chuirtear i bhfeidhm ar an gcás céanna agus i gcomhthráth le dlí iomaíochta an Aontais de bhun Airteagal 3(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1/2003, mar aon le forálacha an dlí náisiúnta arb ionann cuspóir dóibh den chuid is mó agus d'Airteagal 101 agus Airteagal 102 CFAE agus a chuirtear i bhfeidhm ar bhonn aonair maidir le hAirteagal 31(3) agus Airteagal 31(4) den Treoir seo, seachas forálacha den dlí náisiúnta lena bhforchuirtear pionóis choiriúla ar dhaoine nádúrtha;

  ‘national competition law’ means provisions of national law that predominantly pursue the same objective as Articles 101 and 102 TFEU and that are applied to the same case and in parallel to Union competition law pursuant to Article 3(1) of Regulation (EC) No 1/2003, as well as provisions of national law that predominantly pursue the same objective as Articles 101 and 102 TFEU and that are applied on a stand-alone basis as regards Article 31(3) and (4) of this Directive, excluding provisions of national law which impose criminal penalties on natural persons;

  Directive (EU) 2019/1 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 to empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market (Text with EEA relevance.)

 759. #1733224

  rannchuidiú leis an tuairisciú comhpháirteach leis an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú maidir le díolacháin agus úsáid frithmhiocróbán sa mhíochaine daonna agus thréidliachta agus freisin maidir leis an staid i ndáil le frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha san Aontas bunaithe ar rannchuidithe a bheidh faighte ó na Ballstáit, agus ceanglais agus tréimhsiúlacht tuairiscithe in Airteagal 57 de Rialachán (AE) 2019/6 á gcur san áireamh.

  contributing to the joint reporting with the European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control on the sales and use of antimicrobials in human and veterinary medicine as well as on the situation as regards antimicrobial resistance in the Union based on contributions received by Member States, taking into account the reporting requirements and periodicity in Article 57 of Regulation (EU) 2019/6.

  Regulation (EU) 2019/5 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Regulation (EC) No 726/2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency, Regulation (EC) No 1901/2006 on medicinal products for paediatric use and Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use (Text with EEA relevance)

 760. #1734090

  De mhaolú ar mhír 1, féadfaidh an t-údarás inniúil ná an Coimisiún, de réir mar is infheidhme, ach amháin i dtaca le táirgí íocshláinte tréidliachta dá dtagraítear i bpointí (a), (c), (e) agus (h) de mhír 1, táirge íocshláinte tréidliachta a aicmiú mar tháirge nach bhfuil faoi réir oideas tréidliachta má chomhlíontar na coinníollacha uile seo a leanas:

  By way of derogation from paragraph 1, the competent authority or the Commission, as applicable, may, except as regards veterinary medicinal products referred to in points (a), (c), (e) and (h) of paragraph 1, classify a veterinary medicinal product as not subject to veterinary prescription if all of the following conditions are fulfilled:

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 761. #1735341

  Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 147(3) chun Iarscríbhinn II a leasú chun leibhéal leordhóthanach a bhaint amach a áiritheoidh deimhneacht dhlíthiúil agus comhchuibhiú, chomh maith le haon uasdátú riachtanach, agus san am céanna cur isteach neamhriachtanach le hIarscríbhinn II a sheachaint, lena n-áirítear maidir le tabhairt isteach ceanglas sonrach le haghaidh táirgí íocshláinte tréidliachta nuatheiripe.

  The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 147(3) amending Annex II in order to achieve a sufficient level of detail that ensures legal certainty and harmonisation as well as any necessary updating, while avoiding unnecessary disruption with Annex II, including as regards the introduction of specific requirements for novel therapy veterinary medicinal products.

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 762. #1751211

  (18)Chun go mbeidh an tAontas in ann freagairt go mear do dhálaí atá ag athrú maidir le measúnú a dhéanamh ar íogaireacht onnmhairí faoi údaruithe ginearálta onnmhairiúcháin ón Aontas agus d'fhorbairtí teicneolaíochta agus tráchtála, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil le Roinn A d’Iarscríbhinn I, Iarscríbhinn II, agus Roinn B d’Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú.

  (18)In order to allow for a swift Union response to changing circumstances as regards the assessment of the sensitivity of exports under Union General Export Authorisations as well as technological and commercial developments, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of amending Section A of Annex I, Annex II and Section B of Annex IV to this Regulation.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

 763. #1755103

  Is é eu-LISA a shaineoidh dearadh ailtireacht fhisiceach an chórais lena náirítear a bhonneagar cumarsáide mar aon leis na sonraíochtaí teicniúla agus an éabhlóid a thiocfaidh orthu i dtaca leis an lárchóras agus na Comhéadain Aonfhoirmeacha, a ghlacfaidh an Bord Bainistíochta, faoi réir tuairim dhearfach ón gCoimisiún. Is é eu-LISA freisin a chuirfidh chun feidhme aon choigeartuithe is gá ar EES, SIS, Eurodac, ECRIS nó VIS a éiríonn as idir-inoibritheacht a bhunú le ETIAS.

  eu-LISA shall define the design of the physical architecture of the system including its Communication Infrastructure as well as the technical specifications and their evolution as regards the Central System, the Uniform Interfaces, which shall be adopted by the Management Board, subject to a favourable opinion of the Commission. eu-LISA shall also implement any necessary adaptations to the EES, SIS, Eurodac, ECRIS or VIS deriving from the establishment of interoperability with the ETIAS.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624

 764. #1756803

  Trí nós imeachta soiléir bainistithe teagmhais a thabhairt isteach agus, chomh maith leis sin, trí leanúnachas feabhsaithe gnó a thabhairt isteach do SIS, comhlíonann an togra seo Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh 28 a mhéid a bhaineann leis an gceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint. Rannchuideoidh forbairt agus éifeachtacht leantach SIS le slándáil daoine sa tsochaí.

  With the introduction of a clear incident management procedure, as well as improved business continuity for the SIS, this proposal fully complies with the Charter of Fundamental Rights of the European Union 28 as regards the right to the protection of personal data The development and continued effectiveness of SIS will contribute to the security of persons within society.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1986/2006, Council Decision 2007/533/JHA and Commission Decision 2010/261/EU

 765. #1757596

  (3)An Garda Teorann agus Cósta Eorpach maidir lena rochtain ar SIS chun críocha Chóras an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) 15 agus chun comhéadan teicniúil i gcomhair rochtain ar SIS a sholáthar d'Fhoirne Eorpacha de chuid an Gharda Teorann agus Cósta, d'fhoirne na mball foirne a bhfuil baint acu le cúraimí a bhaineann le filleadh agus do bhaill na foirne tacaíochta don bhainistiú imirce le go mbeidh ceart acu, de réir a sainordaithe, rochtain a fháil ar shonraí atá iontráilte in SIS agus chun cuardach a dhéanamh sna sonraí sin.

  (3)European Border and Coast Guard as regards their access to SIS for the purposes of the proposed European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) 15 , as well as for providing a technical interface for SIS access to European Border and Coast Guard Teams, teams of staff involved in return-related tasks and members of the migration management support team to, within their mandate, have the right to access and search data entered in SIS.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1986/2006, Council Decision 2007/533/JHA and Commission Decision 2010/261/EU

 766. #1767651

  (16)Leis an ríomhaireacht ardfheidhmíochta agus na hacmhainní próiseála sonraí lena mbaineann san Aontas, ba cheart go náiritheofar go mbainfidh an earnáil tionsclaíochta úsáid níos forleithne as an ríomhaireacht ardfheidhmíochta agus, ar bhonn níos ginearálta, i réimsí a bhaineann le leas an phobail d’fhonn na deiseanna ar leith a thugtar don tsochaí le sár-ríomhairí a thapú, ar deiseanna iad a bhaineann leis an tsláinte, an comhshaol agus an tslándáil, mar aon le hiomaíochas na hearnála tionsclaíochta, go háirithe iomaíochas na bhfiontar beag agus meánmhéide.

  (16)The high performance computing and the related data processing capacities in the Union should allow to ensure wider use of high performance computing by industry and, more generally, in areas of public interest in order to seize unique opportunities that supercomputers bring to society as regards health, environment and security as well as competitiveness of industry, notably small and medium-sized enterprises.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

 767. #1774421

  Déantar foráil leis an Treoir seo maidir le rialacha chun eisceachtaí áirithe agus teorainneacha áirithe ar chóipcheart agus ar chearta gaolmhara a oiriúnú don timpeallacht dhigiteach agus don timpeallacht trasteorann, agus maidir le bearta chun cleachtais cheadúnaithe áirithe a éascú, go háirithe maidir le scaipeadh saothar nach bhfuil ar fáil ar bhonn tráchtála agus ábhar eile agus maidir le saothair chlosamhairc ar ardáin físeáin ar éileamh a bheith ar fáil ar líne, ach gan bheith teoranta dóibh sin, d'fhonn rochtain níos fairsinge ar inneachar a áirithiú.

  This Directive provides for rules to adapt certain exceptions and limitations to copyright and related rights to digital and cross-border environments, as well as for measures to facilitate certain licensing practices, in particular, but not only, as regards the dissemination of out-of-commerce works and other subject matter and the online availability of audiovisual works on video-on-demand platforms, with a view to ensuring wider access to content.

  Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC (Text with EEA relevance.)

 768. #1779369

  a áirithiú go bhfuil oibreoirí córas tarchurtha agus oibreoirí córas dáileacháin agus, i gcás inarb ábhartha, úinéirí na gcóras, chomh maith le haon ghnóthas leictreachais eile agus rannpháirtithe eile sa mhargadh, ag comhlíonadh a n-oibleagáidí faoin Treoir seo, faoi Rialachán (AE) 2019/943, faoi na cóid ghréasáin agus faoi na treoirlínte arna nglacadh de bhun Airteagail 59, 60 agus 61 de Rialachán (AE) 2019/943, agus faoi dhlí ábhartha eile an Aontais, lena n-áirítear i dtaca le saincheisteanna trasteorann, mar aon le cinntí de chuid ACER;

  ensuring the compliance of transmission system operators and distribution system operators and, where relevant, system owners, as well as the compliance of any electricity undertakings and other market participants, with their obligations under this Directive, Regulation (EU) 2019/943, the network codes and the guidelines adopted pursuant to Articles 59, 60 and 61 of Regulation (EU) 2019/943, and other relevant Union law, including as regards cross-border issues, as well as with ACER's decisions;

  Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/27/EU (Text with EEA relevance.)

 769. #1780171

  Ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann foirm an fhógra a shainiú, an t-am ina bhfuil sé le déanamh a shainaithint, chomh maith le forálacha a leagan síos maidir le caitheamh le héilimh nach rabhthas ar an eolas fúthu i ndáil le fógra a thabhairt.

  Member States should be able to define the form of the notification, to identify the time when it is to be made, as well as to lay down provisions for the treatment of unknown claims as regards notification.

  Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of procedures concerning restructuring, insolvency and discharge of debt, and amending Directive (EU) 2017/1132 (Directive on restructuring and insolvency) (Text with EEA relevance.)

 770. #1784134

  Is gá na gnéithe den chosaint do sceithirí atá ann cheana a chomhlánú sa dá earnáil sin, chomh maith le cosaint a sholáthar i modhanna iompair eile, eadhon iompar d’uiscebhealaí intíre, de bhóthar agus d’iarnród, chun forfheidhmiú na gcaighdeán sábháilteachta i dtaca leis na modhanna iompair sin a fheabhsú.

  It is necessary to complement the existing elements of whistleblower protection in those two sectors, as well as to provide protection in other transport modes, namely inland waterway, road and railway transport, to enhance the enforcement of safety standards as regards those transport modes.

  Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law

 771. #1784158

  Maidir le rialacha iomaíochta a bhfuil feidhm acu maidir le gnóthais, tá tábhacht an tuairiscithe cos istigh maidir le sáruithe ar dhlí na hiomaíochta a bhrath aitheanta cheana féin sa chlár trócaire arna shaothrú ag an gCoimisiún faoi Airteagal 4a de Rialachán (CE) Uimh. 773/2004 ón gCoimisiún agus aithníodh í freisin le tabhairt isteach uirlise le haghaidh sceithireacht anaithnid ag an gCoimisiún le déanaí.

  As regards competition rules applying to undertakings, the importance of insider reporting in detecting competition law infringements has already been recognised in the leniency policy pursued by the Commission under Article 4a of Commission Regulation (EC) No 773/2004 as well as with the recent introduction of an anonymous whistleblower tool by the Commission.

  Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law

 772. #1793125

  Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is é atá sa Rialachán seo, a mhéid a bhaineann sé le SIS II arna rialú ag Rialachán (AE) 2018/1862, forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas na Ríochta sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe G de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes, insofar as it relates to SIS as governed by Regulation (EU) 2018/1862, a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point G of Council Decision 1999/437/EC.

  Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of police and judicial cooperation, asylum and migration and amending Regulations (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 and (EU) 2019/816

 773. #1793126

  Maidir leis an Eilvéis, is é atá sa Rialachán seo, a mhéid a bhaineann sé le SIS II arna rialú ag Rialachán (AE) 2018/1862, forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointí G de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/149/GCB ón gComhairle.

  As regards Switzerland, this Regulation constitutes insofar as it relates to SIS as governed by Regulation (EU) 2018/1862, a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point G of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/149/JHA.

  Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of police and judicial cooperation, asylum and migration and amending Regulations (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 and (EU) 2019/816

 774. #1793127

  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo, a mhéid a bhaineann sé le SIS II arna rialú ag Rialachán (AE) 2018/1862, forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointí G de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle.

  As regards Liechtenstein, this Regulation constitutes insofar as it relates to SIS as governed by Regulation (EU) 2018/1862, a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point G of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU.

  Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of police and judicial cooperation, asylum and migration and amending Regulations (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 and (EU) 2019/816

 775. #1801780

  I ndáil leis sin, ba cheart do na Ballstáit na conclúidí iomchuí a thabhairt i ndáil le, inter alia, forálacha an Rialacháin seo maidir le sainaithint na gcásanna géarchéime leictreachais réigiúnacha agus na bearta réigiúnacha agus déthaobhacha a leagtar amach sna pleananna riosca-ullmhachta mar aon le forálacha maidir le cúnamh.

  In that respect, Member States should draw the appropriate conclusions as regards, inter alia, the provisions of this Regulation on identification of regional electricity crisis scenarios and the regional and bilateral measures set out in risk-preparedness plans as well as provisions on assistance.

  Regulation (EU) 2019/941 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC (Text with EEA relevance.)

 776. #1802030

  aon chostais réasúnta eile a thabhaíonn an Ballstát a sholáthraíonn cúnamh, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le haisíocaíocht ar chúiteamh arna ullmhú d'uireasa gníomhachtú éifeachtach, mar aon le haon chostais a eascraíonn as imeachtaí breithiúnacha, imeachtaí eadrána nó imeachtaí agus socraíochtaí comhchosúla.

  any other reasonable costs incurred by the Member State providing assistance, including as regards reimbursement for assistance prepared without effective activation, as well as any costs resulting from judicial proceedings, arbitration proceedings or similar proceedings and settlements.

  Regulation (EU) 2019/941 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC (Text with EEA relevance.)

 777. #1808468

  I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún, ba cheart feachtais ardaithe feasachta i dtaobh na substaintí sin i dtaca lena n-éifeachtaí sláinte agus comhshaoil, go háirithe do na grúpaí is leochailí, chomh maith le hoiliúint oibrithe, eolaithe, oideoirí, oibrithe teicniúla agus lucht bainistíochta a chur chun cinn agus a éascú, de réir mar is iomchuí.

  In accordance with the Convention, public awareness programmes on those substances as regards their health and environmental effects, especially for the most vulnerable groups, as well as training of workers, scientists, educators, technical and managerial personnel should be promoted and facilitated, as appropriate.

  Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)

 778. #1809940

  Laistigh de chreat a n-inniúlachtaí faoi seach, ba cheart don Údarás comhoibriú le gníomhaireachtaí an Aontais, go háirithe leo sin a bunaíodh i réimse na fostaíochta agus an bheartais shóisialta, agus é ag cur le saineolas na ngníomhaíochtaí sin agus an leas is fearr is féidir a bhaint as sineirgí: an Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound), an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop), an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA), agus an Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (ETF), mar aon leis an gcomhrac i gcoinne na coireachta eagraithe agus na gáinneála ar dhaoine, i gcomhar le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust).

  Within the framework of their respective competences, the Authority should cooperate with agencies of the Union, in particular those established in the area of employment and social policy, building on their expertise and maximising synergies: the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), and the European Training Foundation (ETF), as well as, as regards the fight against organised crime and trafficking in human beings, with the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust).

  Regulation (EU) 2019/1149 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 establishing a European Labour Authority, amending Regulations (EC) No 883/2004, (EU) No 492/2011, and (EU) 2016/589 and repealing Decision (EU) 2016/344 (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)

 779. #1812650

  Maidir le doiciméid chónaithe a eisítear do bhaill teaghlaigh nach náisiúnaigh de Bhallstát iad, is iomchuí leas a bhaint as an bhformáid chéanna agus na gnéithe slándála céanna dá bhforáiltear i Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 arna leasú le Rialachán (AE) 2017/1954 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

  As regards residence documents issued to family members who are not nationals of a Member State, it is appropriate to make use of the same format and security features as those provided for in Regulation (EC) No 1030/2002 as amended by Regulation (EU) 2017/1954 of the European Parliament and of the Council.

  Regulation (EU) 2019/1157 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on strengthening the security of identity cards of Union citizens and of residence documents issued to Union citizens and their family members exercising their right of free movement (Text with EEA relevance.)

 780. #1814459

  Agus a chúraimí á gcomhlíonadh aige, ba cheart don Bhord Stiúrtha aird a thabhairt ar éagsúlacht líonraí na n-oifigeach idirchaidrimh agus ar thuairimí na mBallstát is mó lena mbaineann maidir le caidreamh le tríú tíortha sonrach.

  When carrying out its tasks, the Steering Board should take into account the diversity of networks of immigration liaison officers as well as the views of the Member States most concerned as regards relations with particular third countries.

  Regulation (EU) 2019/1240 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the creation of a European network of immigration liaison officers

 781. #1817448

  Chun Rialachán (CE) Uimh. 79/20009 a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil maidir le sábháilteacht mótarfheithiclí faoi thiomáint hidrigine, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca leis an Rialachán sin a fhorlíonadh leis na ceanglais theicniúla a bhaineann leis na mótarfheithiclí sin agus le forálacha riaracháin, teimpléid le haghaidh doiciméid riaracháin agus múnlaí le haghaidh marcanna.

  In order to adapt Regulation (EC) No 79/2009 to technical progress as regards the safety of hydrogen-powered vehicles, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission to supplement that Regulation with technical requirements for such vehicles as well as with administrative provisions, templates for administrative documents and models for markings.

  Regulation (EU) 2019/1243 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union (Text with EEA relevance)

 782. #1817625

  an Rialachán sin a fhorlíonadh leis na critéir chun éifeachtacht na rialacha agus na nósanna imeachta, chomh maith le feidhmiúlacht na n-eagraíochtaí aitheanta maidir le sábháilteacht a long aicmithe agus maidir le cosc ar thruailliú óna longa aicmithe, a thomhas agus aird ar leith á tabhairt ar na sonraí arna dtabhairt ar aird le Meabhrán Tuisceana Pháras i ndáil le Rialú Stáit ar Chalafoirt nó le scéimeanna comhchosúla eile;

  to supplement that Regulation with criteria for the measurement of the effectiveness of the rules and procedures as well as the performance of the recognised organisations as regards the safety of, and the prevention of pollution from, their classed ships, having particular regard to the data produced by the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control or by other similar schemes,

  Regulation (EU) 2019/1243 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union (Text with EEA relevance)

 783. #1817634

  critéir chun éifeachtacht na rialacha agus na nósanna imeachta, chomh maith le feidhmiúlacht na n-eagraíochtaí aitheanta maidir le sábháilteacht a long aicmithe agus maidir le cosc ar thruailliú óna longa aicmithe, a thomhas agus aird ar leith á tabhairt ar na sonraí arna dtabhairt ar aird le Meabhrán Tuisceana Pháras i ndáil le Rialú Stáit ar Chalafoirt nó le scéimeanna comhchosúla eile;

  criteria to measure the effectiveness of the rules and procedures as well as the performance of the recognised organisations as regards the safety of, and the prevention of pollution from, their classed ships, having particular regard to the data produced by the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control or by other similar schemes;

  Regulation (EU) 2019/1243 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union (Text with EEA relevance)

 784. #1818701

  D'fhonn meastóireacht den saghas sin a dhéanamh, ba cheart don Choimisiún, inter alia, an méid seo a leanas a chur san áireamh: líon na dtásc geografach atá cosanta agus cláraithe faoi dhlí an Aontais a bhfuil iarratais ar chlárú idirnáisiúnta curtha isteach ina leith, cásanna inar dhiúltaigh tríú Páirtithe Conarthacha cosaint, an forfhás ar líon na dtríú tíortha atá rannpháirteach in Ionstraim na Ginéive, an ghníomhaíocht atá déanta ag an gCoimisiún chun an líon sin a mhéadú, chomh maith le tionchar staid reatha dlí an Aontais maidir le tásca geografacha ar tharraingteacht Ionstraim na Ginéive do thríú tíortha, agus líon agus cineál na dtásc geografach ar de thionscnamh thríú Páirtithe Conarthacha iad agus ar dhiúltaigh an tAontas dóibh,

  In order to conduct such an evaluation, the Commission should, inter alia, take into account the number of geographical indications protected and registered under Union law for which applications for international registration have been submitted, cases where protection has been rejected by third Contracting Parties, the evolution of the number of third countries participating in the Geneva Act, the action taken by the Commission to increase that number, as well as the impact of the current state of Union law as regards geographical indications on the attractiveness of the Geneva Act to third countries, and the number and type of geographical indications that originate from third Contracting Parties and that have been rejected by the Union,

  Regulation (EU) 2019/1753 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications

 785. #1818826

  an forfhás i líon na dtríú tíortha atá rannpháirteach in Ionstraim na Ginéive agus sa ghníomhaíocht atá déanta ag an gCoimisiún chun an líon sin a mhéadú, chomh maith le tionchar staid reatha dhlí an Aontais maidir le tásca geografacha ar tharraingteacht Ionstraim na Ginéive do thríú tíortha; agus

  the evolution in the number of third countries participating in the Geneva Act and the action taken by the Commission to increase that number, as well as the impact of the current state of Union law as regards geographical indications on the attractiveness of the Geneva Act to third countries; and

  Regulation (EU) 2019/1753 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications

 786. #1827453

  Maidir le stoc na heascainne Eorpaí (Anguilla anguilla), mhol ICES gur cheart na básmhaireachtaí antrapaigeanacha uile, lena n-áirítear iascaigh áineasa agus thráchtála, a laghdú go nialas, nó a choimeád chomh gar do nialas agus is féidir.

  As regards the European eel (Anguilla anguilla) stock, ICES has advised that all anthropogenic mortalities, including recreational and commercial fisheries, should be reduced to zero, or kept as close to zero as possible.

  Council Regulation (EU) 2020/123 of 27 January 2020 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters

 787. #1827537

  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún a mhéid a bhaineann le laethanta breise ar muir a dheonú le haghaidh scor buan gníomhaíochtaí iascaireachta agus le haghaidh cumhdach feabhsaithe breathnóirí eolaíochta, agus a mhéid a bhaineann le formáidí scarbhileoga a bhunú chun faisnéis a bhailiú agus a tharchur a bhaineann le haistriú laethanta ar muir idir soithí iascaireachta a bhfuil bratach Ballstáit ar foluain acu.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission as regards granting of additional days at sea for permanent cessation of fishing activities and for enhanced scientific observer coverage as well as establishing formats of spreadsheets for the collection and transmission of information concerning transfer of days at sea between fishing vessels flying the flag of a Member State.

  Council Regulation (EU) 2020/123 of 27 January 2020 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters

 788. #1831067

  Ionas go bhféadfaidh na Ballstáit agus na gníomhaireachtaí íocaíochtaí an oibleagáid sin a chomhlíonadh trí rialacha comhchuibhithe a leanúint, ba cheart é a bheith de chumhacht ag an gCoimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh maidir le creat cuntasaíochta na n-idirghabhálacha arna ndéanamh i bhfoirm stórála poiblí dá dtagraítear i Rialachán (CE) Uimh. 884/2006 ón gCoimisiún an 21 Meitheamh 2006 maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1290/2005 ón gComhairle, a fhad a bhaineann le maoiniú ó CERT ar bhearta idirghabhála i bhfoirm stórála poiblí agus mar a thaifeadann na gníomhaireachtaí íocaíochtaí agus na Ballstáit oibríochtaí stórála poiblí sna cuntais[9], mar aon le caiteachas eile arna mhaoiniú ag CERT agus ag CETFT agus dá dtagraítear i Rialachán (CE) Uimh. 883/2006.

  To enable Member States and paying agencies to comply with this obligation by following harmonised rules, the Commission should have the power to adopt implementing acts relating to the accounting framework for intervention measures in the form of public storage operations referred to in Commission Regulation (EC) No 884/2006 of 21 June 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the financing by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) of intervention measures in the form of public storage and the accounting of public storage operations by the paying agencies of the Member States[9], as well as other expenditure financed by the EAGF and the EAFRD referred to in Regulation (EC) No 883/2006.

  Proposal for a REGULATION (EU) No …/ OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1290/2005 on the financing of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 165/94 and Council Regulation (EC) No 78/2008

 789. #1831842

  maidir le hearnáil na mairteola agus na laofheola, EUR 2 224 in aghaidh an tona i gcomhair conablach bó-ainmhithe fireanna de ghrád R3 mar atá leagtha síos i scála an Aontais um aicmiú conablach bó-ainmhithe fásta dá dtagraítear in Airteagal 34(1)(a);

  as regards the beef and veal sector, EUR 2 224/tonne for carcasses of male bovine animals of grade R3 as laid down in the Union scale for the classification of carcasses of adult bovine animals as referred to in Article 34(1)(a);

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 790. #1831846

  maidir le hearnáil na muiceola, EUR 1 509,39 in aghaidh an tona i gcomhair conablach muc de cháilíocht chaighdeánach a sainíodh i dtéarmaí meáchain agus cion feola trua i gcomhréir le scála an Aontais um aicmiú conablach muc dá dtagraítear in Airteagal 34(1)(b), mar seo a leanas:

  as regards the pigmeat sector, EUR 1 509,39/tonne for pig carcasses of standard quality defined in terms of weight and lean meat content in accordance with the Union scale for the classification of pig carcasses as referred to in Article 34(1)(b), as follows:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 791. #1832213

  I gcás earnáil an fhíona, beidh feidhm ag na rialacha maidir le hacmhainneacht táirgthe i dtaca le planduithe neamhdhleathacha, cearta um plandú idirthréimhseacha chomh maith le scéim grafa i gcomhréir leis na forálacha atá leagtha amach i Roinn V.

  In relation to the wine sector, rules concerning production potential as regards unlawful plantings, transitional planting rights as well as a grubbing-up scheme shall apply in accordance with the provisions set out in Section V.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 792. #1832366

  De mhaolú ar an gcéad fhomhír de mhír 1, i gcás na dtréimhsí dhá mhí dhéag dar tús an 1 Aibreán 2009 agus an 1 Aibreán 2010 agus i gcás seachadtaí beidh an tobhach barrachais iníoctha ar bhainne a margaíodh de bhreis ar an gcuóta náisiúnta arna leagan síos i gcomhréir le Foroinn II agus arna laghdú ag cuótaí indibhidiúla i gcomhair seachadtaí a scaoileadh isteach sa chúltaisce náisiúnta i gcomhréir le hAirteagal 68(1)(a) ón 30 Samhain 2009 agus coinnithe ann go an 31 Márta na tréimhse 12 mhí lena mbaineann.

  By way of derogation from the first subparagraph of paragraph 1, for the 12-month periods starting on 1 April 2009 and 1 April 2010 and as regards deliveries the surplus levy shall be payable on milk marketed in excess of the national quota as established in accordance with Subsection II and reduced by individual quotas for deliveries released into the national reserve in accordance with Article 68(1)(a) as from 30 November 2009 and kept therein until 31 March of the 12-month period concerned.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 793. #1833398

  Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, na bearta uile is gá i dtaca leis an bhForoinn seo a ghlacadh maidir leis an nós imeachta, lena n-áirítear inghlacthacht, le haghaidh scrúdú a dhéanamh ar iarratais ar chosaint nó le haghaidh leasú ar shonrúchán tionscnaimh nó ar thásc geografach a fhormheas, chomh maith leis an nós imeachta, lena n-áirítear inghlacthacht, le haghaidh iarrataí ar agóid, ar chealú, nó ar thiontú, agus le haghaidh faisnéis a chur isteach a bhaineann le hainmneacha fíonta faoi chosaint atá ann cheana, go háirithe maidir le:

  The Commission may, by means of implementing acts, adopt all necessary measures related to this Subsection as regards the procedure, including admissibility, for the examination of applications for protection or for the approval of an amendment of a designation of origin or a geographical indication, as well as the procedure, including admissibility, for requests for objection, cancellation, or conversion, and the submission of information related to existing protected wine names, in particular with respect to:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 794. #1833424

  Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, na bearta uile is gá a bhaineann leis an bhForoinn seo a ghlacadh maidir leis an nós imeachta, lena n-áirítear inghlacthacht, le haghaidh scrúdú a dhéanamh ar iarratais ar chosaint nó le haghaidh leasú ar shonrúchán tionscnaimh nó ar thásc geografach a fhormheas, chomh maith leis an nós imeachta, lena n-áirítear inghlacthacht, le haghaidh iarrataí ar agóid nó ar chealú, go háirithe maidir le:

  The Commission may, by means of implementing acts, adopt all necessary measures related to this Subsection as regards the procedure, including admissibility, for the examination of applications for protection or for the approval of a modification of a traditional term, as well as the procedure, including admissibility, for requests for objection or cancellation, in particular with respect to:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 795. #1835756

  maidir le Treoir 2000/36/CE, na saintréithe teicniúla a bhaineann leis na hainmneacha díolachán agus leis na sainmhínithe atá i Roinn A d'Iarscríbhinn 1, arna sloinneadh i bhfoirm céatadán agus/nó gram de ghnáth, agus Roinn B, Roinn C agus Roinn D den Iarscríbhinn sin a oiriúnú nó a thabhairt cothrom le dáta;

  as regards Directive 2000/36/EC, to adapt or update the technical characteristics related to the sales names and definitions of Section A of Annex 1, normally expressed in percentages and/or grams, as well as Sections B, C and D of that Annex;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 1999/4/EC, 2000/36/EC, 2001/111/EC, 2001/113/EC and 2001/114/EC as regards the powers to be conferred on the Commission

 796. #1835757

  maidir le Treoir 2001/111/CE, na saintréithe teicniúla a bhaineann leis na hainmneacha táirgí agus leis na sainmhínithe ar tháirgí atá i Roinn A den Iarscríbhinn, agus Roinn B den Iarscríbhinn sin a oiriúnú nó a thabhairt cothrom le dáta;

  as regards Directive 2001/111/EC, to adapt or update Part A of the Annex in respect of the technical characteristics related to the product names and definitions, as well as Part B of the Annex;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 1999/4/EC, 2000/36/EC, 2001/111/EC, 2001/113/EC and 2001/114/EC as regards the powers to be conferred on the Commission

 797. #1835758

  maidir le Treoir 2001/113/CE, na saintréithe teicniúla a bhaineann leis na hainmneacha táirgí agus na sainmhínithe ar tháirgí atá i Roinn A den Iarscríbhinn, arna sloinneadh i bhfoirm gram agus/nó céatadán de ghnáth, agus Iarscríbhinn II agus Roinn B d'Iarscríbhinn III a oiriúnú nó a thabhairt cothrom le dáta;

  as regards Directive 2001/113/EC, to adapt or update Annex I in respect of the technical characteristics related to the product names and definitions, normally expressed in grams and/or percentage, as well as Annex II and Part B of Annex III;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 1999/4/EC, 2000/36/EC, 2001/111/EC, 2001/113/EC and 2001/114/EC as regards the powers to be conferred on the Commission

 798. #1835759

  maidir le Treoir 2001/114/CE, Iarscríbhinn I a oiriúnú agus a thabhairt cothrom le dáta i ndáil leis na saintréithe teicniúla a bhaineann leis na sainmhínithe ar tháirgí agus leis na hainmneacha táirgí, arna sloinneadh i bhfoirm céatadán de ghnáth, agus Iarscríbhinn II chomh maith.

  and as regards Directive 2001/114/EC, to adapt or update Annex I in respect of the technical characteristics related to the definitions of products and product names, normally expressed in percentages, as well as Annex II.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 1999/4/EC, 2000/36/EC, 2001/111/EC, 2001/113/EC and 2001/114/EC as regards the powers to be conferred on the Commission

 799. #1839032

  Chun a áirithiú go gcuirtear chun feidhme i gceart agus go trédhearcach rialacha náisiúnta le haghaidh táirgí áirithe agus/nó earnálacha áirithe maidir le caighdeáin mhargaíochta, ba cheart an chumhacht a tharmligean don Choimisiún gníomhartha áirithe a ghlacadh i ndáil le coinníollacha a bhunú le haghaidh caighdeáin mhargaíochta den sórt sin a chur i bhfeidhm chomh maith leis na coinníollacha le haghaidh na táirgí arna bhfáil ó na cleachtais thurgnamhacha a choimeád, a chur i gcúrsaíocht agus a úsáid.

  In order to ensure the correct and transparent application of national rules for certain products and sectors as regards marketing standards, the power to adopt certain acts should be delegated to the Commission in respect of establishing conditions for the application of such marketing standards, as well as the conditions for the holding, circulation and use of the products obtained from experimental practices.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 800. #1842952

  maidir le muiceoil, EUR 1509,39 in aghaidh an tona i gcomhair conablach muc de cháilíocht chaighdeánach arna sainiú i dtéarmaí meáchain agus cion feola trua mar atá leagtha síos i scála an Aontais um aicmiú conablach muc dá dtagraítear i bpointe B d'Iarscríbhinn IV mar seo a leanas:

  as regards pigmeat, EUR 1509,39/tonne for pig carcasses of a standard quality defined in terms of weight and lean meat content as laid down in the Union scale for the classification of pig carcasses referred to in point B of Annex IV as follows:

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 801. #1848304

        Maidir le beartas víosa, tá bunú "corpais chomhchoitinn" reachtaíochta, go háirithe trí chomhdhlúthú agus trí fhorbairt an acquis (forálacha ábhartha an Choinbhinsiúin chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme [12] agus na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha [13] ar cheann de na heilimintí bunúsacha a bhaineann le " Ö Tá Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 dírithe, inter alia, ar Õ thuilleadh forbartha a dhéanamh ar an gcomhbheartas víosa mar chuid de chóras ilsrathach a mbeadh sé de chuspóir aige Ö chun Õ taisteal dlisteanach a éascú agus dul i ngleic leis an inimirce mhídhleathach Ö dul i ngleic leis an inimirce neamhrialta Õ trí bhreis comhchuibhithe a dhéanamh ar reachtaíocht náisiúnta agus ar chleachtais láimhseála i misin chonsalacha áitiúla", faoi mar a shainmhínítear é i gClár na Háige:

        As regards visa policy, the establishment of a ‘common corpus’ of legislation, particularly via the consolidation and development of the acquis (the relevant provisions of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985[12] and the Common Consular Instructions[13], is one of the fundamental components of Ö Regulation (EC) No 810/2009 aims, inter alia, to Õ ‘further development of the common visa policy as part of a multi-layer system aimed at facilitating Ö in order to facilitate Õ legitimate travel and tackling illegal Ö tackle irregular Õ immigration through further harmonisation of national legislation and handling practices at local consular missions’, as defined in the Hague Programme:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Union Code on Visas (Visa Code) (recast)

 802. #1848538

  Cuireann an togra an Comhbheartas Iascaigh nua maidir le dobharshaothrú san áireamh, a bhfuil príomhról aige slándáil bia fhadtéarmach inbhuanaithe a áirithiú chomh maith le fás agus fostaíocht, agus brú a laghdú ar stoic iasc fiáin, i gcomhthéacs an éilimh mhéadaithigh dhomhanda ar bhia uisceach.

  The proposal takes into account the new Common Fisheries Policy as regards aquaculture, which plays a key role in ensuring sustainable, long-term food security as well as growth and employment while reducing pressure on wild fish stocks, in a context of growing global aquatic food demand.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on organic production and labelling of organic products, amending Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official controls Regulation] and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 803. #1848733

  Léirítear sa Rialachán seo cuspóirí an Chomhbheartais nua Iascaigh maidir le dobharshaothrú, a bhfuil ról tábhachtach aige ó thaobh shábháilteacht fhadtéarmach inbhuanaithe an tsoláthair bia a áirithiú mar aon le fás agus fostaíocht a áirithiú agus brú á laghdú ar na stoic iasc fiáin ag an am céanna, i gcomhthéacs an éilimh mhéadaithigh dhomhanda ar dhobharbhia.

  This Regulation reflects the objectives of the new Common Fisheries Policy as regards aquaculture, which plays a key role in ensuring sustainable, long-term food security as well as growth and employment while reducing pressure on wild fish stocks, in a context of growing global aquatic food demand.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on organic production and labelling of organic products, amending Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official controls Regulation] and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 804. #1848835

  na rialacha mionsonraithe sonracha agus praiticiúla maidir le cur i láthair, comhdhéanamh agus méid na dtásc a thagraíonn do chóduimhreacha údarás rialaithe agus comhlachtaí rialaithe agus maidir le cur i láthair, comhdhéanamh agus méid an táisc a thagraíonn don áit inar saothraíodh na hamhábhair thalmhaíochta, sannadh na gcóduimhreacha d'údaráis rialaithe agus comhlachtaí rialaithe agus sannadh an táisc maidir leis an áit inar saothraíodh na hamhábhair thalmhaíochta; na mionsonraí agus sonraíochtaí a bhaineann le hábhar agus foirm na bhfógraí agus leis an dóigh a dtabharfaidh oibreoirí agus grúpaí oibreoirí fógra faoina ngníomhaíochtaí do na húdaráis inniúla agus an dóigh a bhfoilseofar an táille a fhéadfar a bhailiú do na rialuithe; an malartú faisnéise idir grúpaí oibreoirí agus údaráis inniúla, údaráis rialaithe agus comhlachtaí rialaithe agus idir na Ballstáit agus an Coimisiún;

  as regards the specific and practical modalities regarding the presentation, composition and size of the indications referring to the code numbers of control authorities and control bodies and of the indication of the place where the agricultural raw materials have been farmed, the assignment of code numbers to control authorities and control bodies and the indication of the place where the agricultural raw materials have been farmed, as regards the details and specifications regarding the content, form and way of notification of the notifications by operators and groups of operators of their activity to the competent authorities and the form of publication of the fees that may be collected for the controls, as regards  the exchange of information between groups of operators and competent authorities, control authorities and control bodies and between Member States and the Commission,

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on organic production and labelling of organic products, amending Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official controls Regulation] and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 805. #1853164

  feabhas a chur ar fheidhmíocht fhiontair fíona an Aontais agus ar an gcaoi a gcuirtear in oiriúint iad d’eilimh an mhargaidh, agus cur lena niomaíochas maidir le táirgí fíniúna a tháirgeadh agus a chur ar an margadh, lena náirítear caomhnú fuinnimh, éifeachtúlacht fuinnimh ar bhonn domhanda agus próisis inbhuanaithe.

  improve performance of Union wine enterprises and their adaptation to market demands, as well as increase their competitiveness as regards the production and marketing of grapevine products, including energy savings, global energy efficiency and sustainable processes;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council

 806. #1856249

  (c)maidir leis an oibleagáid dá dtagraítear i mír 3, rialacha maidir le seiceálacha a dhéanamh ar chomhlíonadh caighdeán margaíochta, rialacha lena rialaítear na húdaráis atá freagrach as na seiceálacha a dhéanamh, agus rialacha maidir le hábhar agus le minicíocht na seiceálacha sin agus leis an gcéim mhargaíochta a mbeidh feidhm ag na seiceálacha sin maidir leo.

  (c)as regards the obligation referred to in paragraph 3, rules for performing checks on compliance with marketing standards, rules governing the authorities responsible for performing the checks, as well as on the content, the frequency and the marketing stage to which those checks are to apply.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands

 807. #146036

  mura mbeidh ag gabháil leis an bplanda, táirge planda nó leis an rud eile, deimhniú a eisíodh go hoifigiúil sa Bhallstát sin maidir leis an bplanda, táirge planda nó leis an rud eile sin, de réir mar a bheidh, agus lena ndeimhneofar tír a thionscnaimh.

  unless the plant, plant product or other object is accompanied by a certificate issued officially in such Member State as regards the plant, plant product or other object, as the case may be, and certifying the country of its origin.

  Statutory Instruments: 1980

 808. #146070

  (b) más deimhin leis go mbeidh feidhm ag tosca ar bith de na toscaí a shonraítear in Airteagal 14 (1) (a) (iv) den Treoir maidir le haon phlanda, táirge planda nó rud eile, a ordú nach mbeidh feidhm ina leith sin ag Rialachán ar bith amháin nó ag níos mó ná Rialachán amháin de na Rialacháin seo a leanas, eadhon, Rialachán 7,8,9,10 nó 11, de réir mar is cuí,

  ( b ) if he is satisfied that any of the circumstances specified in Article 14 (1) (a) (iv) of the Directive apply as regards any plant, plant product or other object, he may direct that any one or more of the following Regulations, namely, Regulation 7, 8, 9, 10 or 11 of these Regulations, as may be appropriate shall not apply in relation thereto,

  Statutory Instruments: 1980

 809. #146071

  (c) a ordú nach mbeidh feidhm ag Rialachán 3 de na Rialacháin seo a mhéid a bhaineann sé le haon orgánach atá liostáilte ag uimhir thagartha 1 nó 4 de Chuid A (a) d'Iarscríbhinn I, maidir le haon bhláthanna gearrtha a bheidh pas beag truaillithe a thabharfaidh an t-iarratasóir isteach sa Stát am ar bith sa tréimhse dar tosach an 1ú lá de Bhealtaine agus dar críoch an 15ú lá de Dheireadh Fómhair, in aon bhliain,

  ( c ) direct that Regulation 3 of these Regulations, in so far as it applies to any organism listed at reference number 1 or 4 of Part A (a) of Annex I, shall not apply as regards any slightly contaminated cut flowers introduced into the State by the applicant at any time during the period beginning on the 1st day of May and ending on the 15th day of October in any year,

  Statutory Instruments: 1980

 810. #146072

  (d) a ordú nach mbeidh feidhm ag Rialachán 3 de na Rialacháin seo a mhéid a bhaineann sé le haon orgánach atá liostáilte ag uimhir thagartha 2 de Chuid A (a) d'Iarscríbhinn 1, maidir le haon torthaí a bheidh pas beag truaillithe a thabharfaidh an t-iarratasóir isteach sa Stát am ar bith sa tréimhse dar tús an 1ú lá de Shamhain in aon bhliain agus dar críoch an 31ú lá de Mhárta an chéad bhliain eile ina dhiaidh sin,

  ( d ) direct that Regulation 3 of these Regulations in so far as it applies to any organism listed at reference number 2 of Part A (a) of Annex I, shall not apply as regards any slightly contaminated fruit introduced into the State by the applicant at any time during the period beginning on the 1st day of November in any year and ending on the 31st day of March in the next following year,

  Statutory Instruments: 1980

 811. #146077

  (i) maidir le haon adhmad is adhmad a thuairiscítear ag uimhreacha tagartha 1 nó 5 sa chéad cholún de Chuid A d'Iarscríbhinn IV, a ordú nach mbeidh feidhm ag Rialachán 8 (1) de na Rialacháin seo maidir lena thabhairt isteach sa Stát ag an iarratasóir,

  ( i ) as regards any wood which is wood described at reference numbers 1 or 5 in the first column of Part A of Annex IV, direct that Regulation 8 (1) of these Regulations shall not apply as regards its introduction into the State by the applicant,

  Statutory Instruments: 1980

 812. #146085

  (2) Ní fhorléireofar aon ní sa Rialachán seo mar ní a chuirfidh ar chumas an Aire cead a eisiúint chun críocha na Rialachán seo maidir le haon phlanda, táirge planda, orgánach nó rud a bhfuil a thabhairt isteach sa Stát toirmiscthe le Rialachán 3 (1), 5 (1), 6 (1) nó 8 (1) de na Rialacháin seo.

  (2) Nothing in this Regulation shall be construed as enabling the Minister to issue a permit for the purposes of these Regulations as regards any plant, plant product, organism or object the introduction of which into the State is prohibited by Regulation 3(1), 5(1), 6(1) or 8(1) of these Regulations.

  Statutory Instruments: 1980

 813. #151675

  (3) I gcás go bhfeidhmíonn seoltóir teileagraim choigríche rogha faoin Rialachán seo; déanfar an treoir seirbhíse atá liostáilte sa dara colún de thábla an Rialacháin seo os coinne lua na seirbhíse speisialta sa chéad cholún den tábla sin, nó, de réir mar a bheidh, os coinne lua gach seirbhíse de na seirbhísí speisialta ar ina leith a fheidhmítear an rogha, a áireamh sa seoladh ar an teileagram agus a mhuirearú de réir ráta focal amháin in aghaidh na treorach seirbhíse agus maidir le haon mhuirear den sórt sin is mar bhreis a bheidh sé ar aon mhuirear breise a d'fhéadfadh éirí maidir leis an tseirbhís speisialta nó na seirbhísí speisialta i gceist.

  (3) Where the sender of a foreign telegram exercises an option under this Regulation, the service indication listed in the second column of the table of this Regulation opposite the mention in the first column thereof of the special service, or, as the case may be, each of the special services in respect of which the option is exercised will be included in the address of the telegram and will be charged for at the rate of one word per service indication, and any such charge shall be in addition to any extra charge which may arise as regards the special service or special services in question.

  Statutory Instruments: 1980

 814. #158040

  (b) i gcás nach náisiúnaigh áitiúla iad, téachtfaidh siad na díolúintí céanna ó shriantachtaí inimirce, ó cheanglais cláraithe eachtrannach agus ó oibleagáidí seirbhíse náisiúnta, na saoráidí céanna maidir le sriantachtaí iomlaoide agus an chóireáil chéanna maidir le saoráidí taistil a thugann Stáit Chonarthacha d'ionadaithe, d'oifigigh agus d'fhostaithe comhchéime de chuid Stát Conarthach eile.

  ( b ) not being local nationals, shall enjoy the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations, the same facilities as regards exchange restrictions and the same treatment in respect of travelling facilities as are accorded by Contracting States to the representatives, officials and employees of comparable rank of other Contracting States.

  Statutory Instruments: 1980

 815. #159684

  (ii) deimhniú dá dtagraítear sa tríú heang den Airteagal 12.3 sin a bheidh eisithe laistigh den tréimhse sin ag údarás atá inniúil amhlaidh, ansin ní bheidh aon táille iníoctha maidir leis an iarratas ná ní fhorléireofar alt 45 nó 46 den Acht mar ailt a mbeidh feidhm leo maidir leis an iarratasóir do sholáthar seirbhíse liachta nó máinliachta ar ainmhí le linn na tréimhse dar tosach an lá a gheofar an t-iarratas agus dar críoch an lá a chinnfear an t-iarratas agus

  (ii) a certificate referred to in the third indent of the said Article 12.3 issued within such period by an authority which is so competent, then no fee shall be payable as regards the application and neither section 45 nor 46 of the Act shall be construed as applying in relation to the provision by the applicant, during the period beginning on the day on which the application is received and ending on the day on which the application is determined, of any veterinary medical or veterinary surgical service, and

  Statutory Instruments: 1980

 816. #159691

  (1) Fad a cheanglóidh an Chomhairle ar iarratasóirí ar chlárú dearbhú a dhéanamh sula gclárófar iad sa chlár, ansin comhlíonfaidh an Chomhairle, maidir leis an dearbhú sin, ceanglais Airteagal 11 de Threoir Uimh. 78/1026/CEE.

  (1) For so long as applicants for registration are required by the Council to make a declaration prior to being registered in the register, then the Council shall as regards such declaration comply with the requirements of Article 11 of Directive No. 78/1026/EEC.

  Statutory Instruments: 1980

 817. #162598

  (2) Gníomhaire a ceapadh go cuí faoi alt 328 den Phríomh-Acht ag duine ar áitritheoir rátaithe iascaigh é agus a bheidh de thuras na huaire, maidir leis an iascach, tar éis na ceanglais a chomhlíonadh i ndáil le rátaí iascaigh atá sna Rialacháin seo a íoc, féadfar é a ainmniú mar iarrthóir nó féadfaidh seisean iarrthóir a ainmniú i dtoghchán boird réigiúnaigh de réir na Rialachán seo.

  (2) An agent duly appointed under section 328 of the Principal Act by a person who is the rated occupier of a fishery and who has, as regards the fishery, for the time being complied with the requirements regarding payment of fishery rates contained in these Regulations, may be nominated as a candidate or may nominate a candidate at a regional board election in accordance with these Regulations.

  Statutory Instruments: 1981

 818. #165782

  (ii) nach mó ná 100 an cion de réir an líotair de shú nó de neachtar de chomhiomlán na n-aigéad a chuirtear mar bhreis nuair a léirítear gach cion d'aigéad a chuirtear mar bhreis mar chéatadán den chion a shonraítear sa cholún (3) sin maidir leis an aigéad sin,

  (ii) the amount per litre of juice or nectar of the aggregate of the added acids does not exceed 100, when each amount of an added acid is expressed as a percentage of the amount specified in the said column (3) such as regards that acid,

  Statutory Instruments: 1978

 819. #165808

  I gcás go gcuirfear dhá cheann nó níos mó de na haigéid sin leis an sú nó leis an neachtar sin ní mó ná 100 comhiomlán na n-aigéad a chuirfear leo, nuair a léirítear gach cion d'aigéad curtha leo mar chéatadán den mhéid a shonraítear anseo maidir leis an aigéad sin.

  If two or more such acids are added, the aggregate of the added acids shall not exceed 100, when each amount of an added acid is expressed as a percentage of the amount herein specified as regards that acid.

  Statutory Instruments: 1978

 820. #166318

  (b) Tiocfaidh fomhír (a) den mhír seo i ngníomh an 1ú lá d'Eanáir, 1979, maidir le raftaí tarrthála a rinneadh roimh an 1ú lá d'Eanáir, 1966, agus an 1ú lá d'Iúil, 1979, maidir le haon raftaí tarrthála eile."

  ( b ) Subparagraph (a) of this paragraph shall come into force on the 1st day of January 1979, as regards liferafts made before the 1st day of January, 1966, and on the 1st day of July, 1979 as regards any other liferafts."

  Statutory Instruments: 1978

 821. #173851

  (1) Más rud é, maidir le comhalta lena mbaineann an scéim nua, seachas comhalta dá dtagraítear in Airteagal 10 (1) den Ordú seo, gur lú an tréimhse a n-íoctar ranníocaí tréimhsiúla ina leith ná daichead bliain, íocfar ranníoc trí laghdú a dhéanamh ar mhéid aisce scoir, aisce báis nó aisce ghearrsheirbhíse an chomhalta nó i cibé slí eile a éileoidh an tAire, le comhaontú Aire na Seirbhíse Poiblí.

  (1) Where, as regards a member to whom the new scheme applies, other than a member referred to in Article 10 (1) hereof, the period in respect of which periodic contributions are paid is less than forty years, a contribution shall be paid by way of reduction in the amount of the member's retirement gratuity, death gratuity or short service gratuity or in such other manner as the Minister, with the agreement of the Minister for the Public Service, may require.

  Statutory Instruments: 1981

 822. #176218

  Socraítear leis seo gurb é an 15ú lá de Dheireadh Fómhair, 1981, an lá ainmniúcháin i leith Bhord Soláthair an Leictreachais maidir leis an toghchán a thionólfar i 1981 de bhun an Achta um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 (Uimh. 6 de 1977).

  The 15th day of October, 1981, is in relation to the election to be held in 1981 pursuant to the Worker Participation (State Enterprises) Act, 1977 (No. 6 of 1977) , as regards the Electricity Supply Board, hereby fixed as the nomination day.

  Statutory Instruments: 1981

 823. #176225

  Socraítear leis seo gurb é an 20ú lá de Shamhain, 1981, an lá ainmniúcháin i leith Bhord na Móna maidir leis an toghchán a thionólfar i 1981 de bhun an Achta um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 (Uimh. 6 de 1977).

  The 20th day of November, 1981, is in relation to the election to be held in 1981 pursuant to the Worker Participation (State Enterprises) Act, 1977 (No. 6 of 1977) , as regards Bord na Mona, hereby fixed as the nomination day.

  Statutory Instruments: 1981

 824. #176230

  Socraítear leis seo gurb é an 23ú lá de Shamhain, 1981, an lá ainmniúcháin i leith an British and Irish Steam Packet Company Limited maidir leis an toghchán a thionólfar i 1981 de bhun an Achta um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 (Uimh. 6 de 1977).

  The 23rd day of November, 1981, is in relation to the election to be held in 1981 pursuant to the Worker Participation (State Enterprises) Act, 1977 (No. 6 of 1977) , as regards the British and Irish Steam Packet Company Limited, hereby fixed as the nomination day.

  Statutory Instruments: 1981

 825. #176349

  ciallaíonn "doiciméad aistarraingthe préimhe inathraithe" doiciméad a aithníonn an t-údarás iomchuí sa Ríocht Aon-taithe mar chruthúnas doiciméadach gur comhlíonadh forálacha Airteagal 4 den Rialachán ón gCoimisiún maidir le caoirigh.

  “variable premium clawback document” means a document recognised by the appropriate authority in the United Kingdom as documentary proof that the provisions of Article 4 of the Commission Regulation have been complied with as regards sheep.

  Statutory Instruments: 1981

 826. #178311

  (2) Más rud é go mbeidh tástáil chun críocha alt 9 den Acht le déanamh maidir le grúpa pacáistí a thuairiscítear i mír 16 (l) den Chúigiú Sceideal a ghabhann leis na Rialacháin seo. beidh feidhm ag na forálacha atá i gCuid IV den Sceideal sin maidir leis an tástáil.

  (2) Where a test for the purposes of section 9 of the Act is to be carried out as regards a group of packages described in paragraph 16 (1) of the Fifth Schedule to these Regulations, the provisions contained in Part IV of the said Schedule shall apply as regards the test.

  Statutory Instruments: 1981

 827. #180658

  (3) Measfar clárú cineáil sa Chatalóg Choiteann, nó i gCatalóg Ballstáit a fhreagraíonn don Chatalóg Náisiúnta, a bheith comhionann le clárú an chineáil sa Chatalóg Náisiúnta má thugann an tAire treoir faoin mír seo i dtaca leis an gcineál, agus sa chás sin amháin.

  (3) Registration of a variety in the Common Catalogue or in the Catalogue of a Member State corresponding to the National Catalogue shall be regarded as being equivalent to registration of the variety in the National Catalogue if, but only if, the Minister gives a direction under this paragraph as regards the variety.

  Statutory Instruments: 1981

 828. #180953

  Nuair a bheidh aon phrátaí amha nó neamhphróiseáilte á n-allmhairiú féadfaidh oifigeach Custaim agus Máil ar bith tráth an allmhairithe, a chur faoi deara ar allmhaireoir na bprátaí sin cibé faisnéis dhoiciméadach a thabhairt ar aird dó a shásóidh é maidir le céannacht na tíre nó na críche inar táirgeadh na prátaí (agus féadfaidh sé an fhaisnéis dhoiciméadach sin a choimeád nó a mharcáil más cuí leis sin), agus i gcás go mainneoidh duine ceanglas, arna dhéanamh faoin Airteagal seo, a chomhlíonadh diúltóidh an t-oifigeach Custaim agus Máil lena mbaineann cead a thabhairt na prátaí a ndearnadh an ceanglas i ndáil leo, a allmhairiú.

  When any raw and unprocessed potatoes are imported any officer of Customs and Excise may, at the time of importation, require the person making the importation to produce to him such documentary evidence as satisfies him as regards the identification of the country or territory in which the potatoes were produced (which documentary evidence he may retain or mark if he so thinks fit), and in case a person fails to comply with a requirement made under this Article, the officer of Customs and Excise concerned shall refuse to allow the potatoes in relation to which the requirement was made to be imported.

  Statutory Instruments: 1981

 829. #183165

  Socraítear leis seo gurb é an 17ú lá de Shamhain, 1981, an lá ainmniúcháin i leith Nítrigin Eireann Teoranta maidir leis an toghchán a thionólfar i 1981 de bhun an Achta um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 (Uimh. 6 de 1977).

  The 17th day of November, 1981, is in relation to the election to be held in 1981 pursuant to the Worker Participation (State Enterprises) Act, 1977 (No. 6 of 1977) as regards Nítrigin éireann Teoranta, hereby fixed as the nomination day.

  Statutory Instruments: 1981

 830. #184330

  D'ainneoin forálacha mhír 12 (3) den Ordú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 221) (Dleachtanna Máil), 1975, arna leasú le mír 70 (10) den Acht Airgeadais, 1980 (Uimh. 14 de 1980), is é a bheidh i méid an aisíoca a cheadaítear faoi sin maidir le hola bhreosla a bheartaítear a úsáid chun críche seachas leictreachas a ghiniúint lena dhíol agus a sheachadtar an 1ú lá de Nollaig, 1981, nó dá éis, méid na dleachta máil is inmhuirearaithe lúide méid arna ríomh de réir ráta £0.98 an heictilítear.

  Notwithstanding the provisions of paragraph 12(3) of the Imposition of Duties (No. 221) (Excise Duties) Order, 1975, as amended by section 70(10) of the Finance Act, 1980 (No. 14 of 1980) , the amount of the rebate allowed thereunder shall, as regards fuel oil which is intended for use for a purpose other than the generation of electricity for sale and is delivered on or after the 1st day of December, 1981, be the amount of excise duty chargeable less an amount calculated at the rate of £0.98 per hectolitre.

  Statutory Instruments: 1981

 831. #185011

  (3) Féadfar deimhniú a thabharfar chun críche mhír 1 den Rialachán seo a eisiúint faoi réir coinníollacha (mar shampla, coinníoll maidir leis an doimhneacht a bhfuil duine inniúil ar thumadh chuici), agus i gcás coinníollacha a bheith ag gabháil le deimhniú den sórt sin, ní bheidh sé bailí i leith oibríochtaí tumadóireachta seachas oibríochtaí tumadóireachta a mbeidh na coinníollacha comhlíonta ina leith.

  (3) A certificate given for the purpose of paragraph (1) of this Regulation may be issued subject to conditions (for example a condition as to the depth to which a person is fit to dive), and where such a certificate is conditional, it shall not be valid for diving operations other than diving operations as regards which the conditions are satisfied.

  Statutory Instruments: 1981

 832. #185442

  ciallaíonn "grád sonraithe míchumais" maidir le míchumas lena mbaineann forálacha na Rialachán Leasa Shóisialaigh (Díobhálacha Ceirde), 1967 (Uimh. 77 de 1967), grád míchumais arna mheasúnú de réir na bhforálacha seo nach lú ná 30 faoin gcéad, agus maidir le míchumas ar bith eile grád míchumais den mhéid céanna.

  “specified degree of disablement” means, as regards a disablement to which the provisions of the Social Welfare (Occupational Injuries) Regulations, 1967 ( No. 77 of 1967 ), apply, a degree of disablement which, if assessed in accordance with those provisions, would be not less than 30 per cent. and, as regards any other disablement, a degree of disablement of equivalent extent.

  Statutory Instruments: 1981

 833. #227020

  (2) In aon chás ina mbainfidh deacracht leis an toghairm sin a eisiúint, féadfar a iarraidh ar an gCúirt í a eisiúint, agus má iarrtar sin féadfaidh an Chúirt an toghairm a eisiúint, nó a ordú í a eisiúint, nó déileáil thairis sin leis an ábhar i cibé slí is cóir léi.

  (2) In any case of difficulty as regards the issue of such summons, application may be made to the Court for the issue of the same, and on such application the Court may issue or direct the issue of the summons or otherwise deal with the matter in such manner as to it shall seem just.

  S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules

 834. #227685

  (2) In aon chás ina mbainfidh deacracht leis an toghairm sin a eisiúint, féadfar a iarraidh ar an gCúirt í a eisiúint, agus má iarrtar sin féadfaidh an Chúirt an toghairm a eisiúint, nó a ordú í a eisiúint, nó déileáil thairis sin leis an ábhar i cibé slí is cóir léi.

  (2) In any case of difficulty as regards the issue of such summons, application may be made to the Court for the issue of same, and on such application the Court may issue or direct the issue of the summons, or otherwise deal with the matter in such manner as to it shall seem just.

  S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules

 835. #232661

  Ní bheidh na cumhachtaí a thugtar don duine atá ainmnithe sa bharántas thuas infheidhmithe ag an duine sin maidir le teach cónaithe ach amháin má bhíonn, agus fad a bheidh, comhalta den Gharda Síochána i gcuideachta an duine sin.

  The powers conferred on the person named in the above warrant shall be exercisable by that person as regards a dwellinghouse only if, and only for so long as, that person is accompanied by a member of the Garda Síochána.

  S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules

 836. #232745

  BÍODH SEO INA FHÓGRA go bhfuil an tOrdú Astaithe Tuillimh dar dáta an lá de 19 , a rinneadh ag an suí den Chúirt Dúiche i ...............á ordú duitse, mar fhostóir an fhéichiúnaí cothabhála thuasainmnithe as ..............................................................................., suim sheachtainiúil £ a bhaint as tuilleamh an fhéichiúnaí cothabhála sin, URSCAOILTE ar an agus ón lá de 19 , agus dá bhíthin sin gur scoir sé d’éifeacht a bheith leis ach amháin maidir le suim £ , is é sin, na híocaíochtaí a bhí dlite faoin ordú sin anuas go dtí dáta an urscaoilte sin.

  TAKE NOTICE that the Attachment of Earnings Order dated dayof19 ,made at the sitting of the District Court at .................................................whereby you as employer of the above named maintenance debtor of .............................................were ordered to deduct the weekly sum of £ from the earnings of the said maintenance debtor has on and from theday of19 , BEEN DISCHARGED and thereby has ceased to have effect except as regards the sum of £being the payments due under the said order up to the date of such discharge.

  S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules

 837. #234963

  Na cumhachtaí a thugtar do dhuine údaraithe leis an mbarántas thuas, ní infheidhmithe iad ag an duine sin i ndáil le háit chónaithe ach i gcás ina mbeidh, agus fad a bheidh, comhalta den Gharda Síochána ina theannta nó ina teannta.

  The powers conferred on an authorised person by the above warrant shall be exercisable by the person as regards a dwelling only if, and only for so long as, he or she is accompanied by a member of the Garda Síochána.

  S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules

 838. #252965

  In aon chás ina mbainfidh deacracht leis an toghairm sin a eisiúint, féadfar a iarraidh ar an gCúirt í a eisiúint, agus má iarrtar sin féadfaidh an Breitheamh a ordú í a eisiúint, nó déileáil thairis sin leis an ábhar de réir mar is cóir leis.

  In any case of difficulty as regards the issue of such summons, application may be made to the Court for the issue of the same, and on such application the Judge may direct the issue thereof, or otherwise deal with the matter as to him shall seem just.

  S.I. No. 510 of 2001: The Circuit Court Rules

 839. #278684

  ar a shon sin, i ndáil le cánacha nó dleachtanna, custam agus malairt, ní dhiúltófar an barántas gabhála a fhorghníomhú ar an bhforas nach bhforchuireann dlí an Stáit fhorghníomhaithigh an cineál céanna cánach nó dleachta nó nach bhfuil sa dlí sin an saghas céanna rialacha maidir le cánacha, dleachtanna agus rialacháin chustaim agus malairte agus atá i ndlí an Stáit eisithigh;

  however, in relation to taxes or duties, customs and exchange, execution of the arrest warrant shall not be refused on the ground that the law of the executing State does not impose the same kind of tax or duty or does not contain the same type of rules as regards taxes, duties and customs and exchange regulations as the law of the issuing State;

  Agreement between the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the surrender procedure between the Member States of the European Union and Iceland and Norway (2006)

 840. #279229

  De mhaolú ar Airteagal 3(f) de Rialachán (CE) Uimh. 1254/1999, féadfaidh an Eastóin go dtí deireadh na bliana 2004 a mheas go bhfuil ba diúil de na póir atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh.2343/1999 ón gCoimisiún ag leagan síos rialacha mionsonraithe chur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1254/1999 ón gComhairle maidir le comheagraíocht an mhargaidh i mairteoil agus laofheoil a mhéad a bhaineann le scéimeanna préimhe [] cáilithe don phréimh do bha diúil faoi Fhoroinn 3 de Rialachán (CE) Uimh. 1254/1999, ar chuntar go bhfuil siad dortha nó inseamhnaithe ag tairbh de phór feola.

  By way of derogation from Article 3(f) of Regulation (EC) No 1254/1999, Estonia may until the end of the year 2004 consider cows of the breeds listed in Annex I to Commission Regulation (EC) No 2342/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 on the common organisation of the market in beef and veal as regards premium schemes(20), as eligible for the suckler cow premium under subsection 3 of Regulation (EC) No 1254/1999, provided they have been covered or inseminated by bulls of a meat breed.

  Council Decision of 22 March 2004 adapting the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded, following the reform of the common agricultural policy

 841. #279232

  De mhaolú ar Airteagal 122(d) de Rialachán (CE) Uimh. 1782/2003, féadfaidh an Eastóin go dtí deireadh na bliana 2006 a mheas go bhfuil ba diúil de na póir atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 2343/1999 ón gCoimisiún ag leagan síos rialacha mionsonraithe chur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1254/1999 ón gComhairle maidir le comheagraíocht an mhargaidh i mairteoil agus laofheoil a mhéad a bhaineann le scéimeanna préimhe [] cáilithe don phréimh do bha diúil faoi Airteagal 125 de Rialachán (CE) Uimh. 1782/2003, ar chuntar go bhfuil siad dortha nó inseamhnaithe ag tairbh de phór feola.

  By way of derogation from Article 122(d) of Regulation (EC) No 1782/2003, Estonia may until the end of the year 2006 consider cows of the breeds listed in Annex I to Commission Regulation (EC) No 2342/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 on the common organisation of the market in beef and veal as regards premium schemes(21), as eligible for the suckler cow premium under Article 125 of Regulation (EC) No 1782/2003, provided they have been covered or inseminated by bulls of a meat breed."

  Council Decision of 22 March 2004 adapting the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded, following the reform of the common agricultural policy

 842. #279245

  De mhaolú ar Airteagal 3(f) de Rialachán (CE) Uimh. 1254/1999, féadfaidh an Laitvia go dtí deireadh na bliana 2004 a mheas go bhfuil ba diúil de na pórtha atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 2343/1999 ón gCoimisiún ag leagan síos rialacha mionsonraithe chur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1254/1999 ón gComhairle maidir le comheagraíocht an mhargaidh i mairteoil agus laofheoil a mhéad a bhaineann le scéimeanna préimhe [] cáilithe don phréimh do bha diúil faoi Fhoroinn 3 de Rialachán (CE) Uimh. 1254/1999, ar chuntar go bhfuil siad dortha nó inseamhnaithe ag tairbh de phór feola.

  By way of derogation from Article 3(f) of Regulation (EC) No 1254/1999, Latvia may until the end of the year 2004 consider cows of the breeds listed in Annex I to Commission Regulation (EC) No 2342/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 on the common organisation of the market in beef and veal as regards premium schemes(22), as eligible for the suckler cow premium under subsection 3 of Regulation (EC) No 1254/1999, provided they have been covered or inseminated by bulls of a meat breed.

  Council Decision of 22 March 2004 adapting the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded, following the reform of the common agricultural policy

 843. #279248

  De mhaolú ar Airteagal 122(d) de Rialachán (CE) Uimh.1782/2003, féadfaidh an Laitvia go dtí deireadh na bliana 2006 a mheas go bhfuil ba diúil de na póir atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 2343/1999 ón gCoimisiún ag leagan síos rialacha mionsonraithe chur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1254/1999 ón gComhairle maidir le comheagraíocht an mhargaidh i mairteoil agus laofheoil a mhéad a bhaineann le scéimeanna préimhe [] cáilithe don phréimh do bha diúil faoi Airteagal 125 de Rialachán (CE) Uimh. 1782/2003, ar chuntar go bhfuil siad dortha nó inseamhnaithe ag tairbh de phór feola.

  By way of derogation from Article 122(d) of Regulation (EC) No 1782/2003, Latvia may until the end of the year 2006 consider cows of the breeds listed in Annex I to Commission Regulation (EC) No 2342/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 on the common organisation of the market in beef and veal as regards premium schemes(23), as eligible for the suckler cow premium under Article 125 of Regulation (EC) No 1782/2003, provided they have been covered or inseminated by bulls of a meat breed."

  Council Decision of 22 March 2004 adapting the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded, following the reform of the common agricultural policy

 844. #279255

  De mhaolú ar Airteagal 3(f) de Rialachán (CE) Uimh. 1254/1999, féadfaidh an Liotuáin go dtí deireadh na bliana 2004 a mheas go bhfuil ba diúil de na pórtha atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 2343/1999 ón gCoimisiún ag leagan síos rialacha mionsonraithe chur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1254/1999 ón gComhairle maidir le comheagraíocht an mhargaidh i mairteoil agus laofheoil a mhéad a bhaineann le scéimeanna préimhe [] cáilithe don phréimh do bha diúil faoi Fhoroinn 3 de Rialachán (CE) Uimh. 1254/1999, ar chuntar go bhfuil siad dortha nó inseamhnaithe ag tairbh de phór feola.

  By way of derogation from Article 3(f) of Regulation (EC) No 1254/1999, Lithuania may until the end of the year 2004 consider cows of the breeds listed in Annex I to Commission Regulation (EC) No 2342/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 on the common organisation of the market in beef and veal as regards premium schemes(24), as eligible for the suckler cow premium under subsection 3 of Regulation (EC) No 1254/1999, provided they have been covered or inseminated by bulls of a meat breed.

  Council Decision of 22 March 2004 adapting the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded, following the reform of the common agricultural policy

 845. #279258

  De mhaolú ar Airteagal 122(d) de Rialachán (CE) Uimh.1782/2003, féadfaidh an Liotuáin go dtí deireadh na bliana 2006 a mheas go bhfuil ba diúil de na póir atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh.2343/1999 ón gCoimisiún ag leagan síos rialacha mionsonraithe chur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1254/1999 ón gComhairle maidir le comheagraíocht an mhargaidh i mairteoil agus laofheoil a mhéad a bhaineann le scéimeanna préimhe [] cáilithe don phréimh do bha diúil faoi Airteagal 125 de Rialachán (CE) Uimh. 1782/2003, ar chuntar go bhfuil siad dortha nó inseamhnaithe ag tairbh de phór feola.

  By way of derogation from Article 122 (d) of Regulation (EC) No 1782/2003, Lithuania may until the end of the year 2006 consider cows of the breeds listed in Annex I to Commission Regulation (EC) No 2342/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 on the common organisation of the market in beef and veal as regards premium schemes(25), as eligible for the suckler cow premium under Article 125 of Regulation (EC) No 1782/2003, provided they have been covered or inseminated by bulls of a meat breed."

  Council Decision of 22 March 2004 adapting the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded, following the reform of the common agricultural policy

 846. #279289

  De mhaolú ar Airteagal 3(f) de Rialachán (CE) Uimh. 1254/1999, féadfaidh an Pholainn go dtí deireadh na bliana 2004 a mheas go bhfuil ba diúil de na pórtha atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 2343/1999 ón gCoimisiún ag leagan síos rialacha mionsonraithe chur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1254/1999 ón gComhairle maidir le comheagraíocht an mhargaidh i mairteoil agus laofheoil a mhéad a bhaineann le scéimeanna préimhe [] cáilithe don phréimh do bha diúil faoi Fhoroinn 3 de Rialachán (CE) Uimh. 1254/1999, ar chuntar go bhfuil siad dortha nó inseamhnaithe ag tairbh de phór feola.

  By way of derogation from Article 3(f) of Regulation (EC) No 1254/1999, Poland may until the end of the year 2004 consider cows of the breeds listed in Annex I to Commission Regulation (EC) No 2342/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 on the common organisation of the market in beef and veal as regards premium schemes(26), as eligible for the suckler cow premium under subsection 3 of Regulation (EC) No 1254/1999, provided they have been covered or inseminated by bulls of a meat breed.

  Council Decision of 22 March 2004 adapting the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded, following the reform of the common agricultural policy

 847. #279292

  De mhaolú ar Airteagal 122(d) de Rialachán (CE) Uimh. 1782/2003, féadfaidh an Pholainn go dtí deireadh na bliana 2006 a mheas go bhfuil ba diúil de na póir atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 2343/1999 ón gCoimisiún ag leagan síos rialacha mionsonraithe chur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1254/1999 ón gComhairle maidir le comheagraíocht an mhargaidh i mairteoil agus laofheoil a mhéad a bhaineann le scéimeanna préimhe [] cáilithe don phréimh do bha diúil faoi Airteagal 125 de Rialachán (CE) Uimh. 1782/2003, ar chuntar go bhfuil siad dortha nó inseamhnaithe ag tairbh de phór feola.

  By way of derogation from Article 122(d) of Regulation (EC) No 1782/2003, Poland may until the end of the year 2006 consider cows of the breeds listed in Annex I to Commission Regulation (EC) No 2342/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 on the common organisation of the market in beef and veal as regards premium schemes(27), as eligible for the suckler cow premium under Article 125 of Regulation (EC) No 1782/2003, provided they have been covered or inseminated by bulls of a meat breed."

  Council Decision of 22 March 2004 adapting the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded, following the reform of the common agricultural policy

 848. #281993

  (7) Maidir le soláthar miondíola na seirbhísí fánaíochta idirnáisiúnta, ní aithnítear sa Mholadh aon mhargadh miondíola d'fhánaíocht idirnáisiúnta mar mhargadh ábhartha, de bhrí, i measc rudaí eile, nach ndéantar seirbhísí fánaíochta idirnáisiúnta a cheannach go neamhspleách ar leibhéal miondíola agus nach bhfuil iontu ach eilimint amháin de phacáiste miondíola níos leithne a cheannaíonn custaiméirí óna soláthraí baile.

  (7) As regards the retail provision of international roaming services, the Recommendation does not identify any retail market for international roaming as a relevant market, owing among other things to the fact that international roaming services at retail level are not purchased independently but constitute only one element of a broader retail package purchased by customers from their home provider.

  Regulation (EC) No 717/2007 of the European Parliament and of the Council of 27 June 2007 on roaming on public mobile telephone networks within the Community and amending Directive 2002/21/EC

 849. #284323

  (2) Cuireann forbairt an Chomhphobail agus oibriú an mhargaidh inmheánaigh leis an ngá atá ann le faisnéis inchomparáide a cheadódh measúnú a dhéanamh ar an tionchar atá ag struchtúr pá agus ag dáileadh pá ar an margadh saothair, go háirithe mar mhodh anailíse ar an dul chun cinn atá á dhéanamh maidir leis an gcomhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta.

  (2) The development of the Community and the operation of the internal market increase the need for comparable data which allow the impact of the structure and distribution of wages on the labour market to be assessed, particularly as a means of analysing progress as regards economic and social cohesion.

  Regulation (EC) No 1372/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 amending Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community

 850. #284854

  (15) Maidir le deonú ceall nó fíochán daonna, ba cheart prionsabail ar nós anaithnideacht an deontóra agus an fhaighteora araon, altrúchas an deontóra agus an dlúthpháirtíocht idir an deontóir agus an faighteoir a urramú.

  (15) As regards the donation of human cells or tissues, principles such as the anonymity of both donor and recipient, altruism of the donor and solidarity between donor and recipient should be respected.

  Regulation (EC) No 1394/2007 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on advanced therapy medicinal products and amending Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004

 851. #287245

  (d) Maidir le lipéadú agus cur i láthair Biotáille (agus ainm an toraidh ina dhiaidh) a fhaightear trí mhaothú agus trí dhriogadh, ní mór do na focail "a fuarthas trí mhaothú agus trí dhriogadh" a bheith sa tuairisc, sa chur i láthair nó sa lipéadú i gcarachtair sa chló céanna, ar an méid céanna agus ar an dath céanna, agus ar an líne chéanna leis an bhfocal "Biotáille (agus ainm an toraidh ina dhiaidh)", agus, i gcás buidéal, ar an lipéad tosaigh.

  (d) As regards the labelling and presentation of Spirit (preceded by the name of the fruit) obtained by maceration and distillation, the wording "obtained by maceration and distillation" must appear on the description, presentation or labelling in characters of the same font, size and colour and in the same visual field as the wording "Spirit (preceded by the name of the fruit)" and, in the case of bottles, on the front label.

  Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks and repealing Council Regulation (EEC) No 1576/89

 852. #288289

  (8) Cuireann cláir ghnó an fhaisnéis bhunúsach ar fáil a theastaíonn chun freastal ar an mórspéis atá i bhforbairt na tuaithe ó thaobh beartais de, ní amháin ó thaobh na talmhaíochta de ach freisin ó thaobh an naisc mhéadaithigh idir an talmhaíocht agus gníomhaíochtaí eile nach bhfuil cumhdaithe ag staidreamh talmhaíochta táirge-bhunaithe.

  (8) Business registers provide the basic information that is required to meet a strong policy interest in rural development, not only as regards agriculture but also as regards its increasing combination with other activities not covered by product-based agricultural statistics.

  Regulation (EC) No 177/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 establishing a common framework for business registers for statistical purposes and repealing Council Regulation (EEC) No 2186/93

 853. #295183

  (20) Cuirfear na hionstraimí éagsúla um fhorbairt agus an tsaoráid maoinithe sin i bhfeidhm ionas go n-áiritheofar comhleanúnachas an chomhair, go háirithe maidir leis an athrú ó fhreagairt éigeandála go freagairt ar bhonn meántéarmach agus fadtéarmach.

  (20) The different development instruments and this financing facility shall be applied so as to ensure continuity of cooperation in particular as regards the transition from emergency to medium-and long-term response.

  Regulation (EC) No 1337/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a facility for rapid response to soaring food prices in developing countries

 854. #295204

  3. Na bearta a dtabharfar tacaíocht dóibh faoin Rialachán seo, déanfar iad a chomhordú leis na bearta a dtabharfar tacaíocht dóibh faoi ionstraimí eile, lena n-áirítear Rialachán (CE) Uimh. 1257/96, Rialachán (CE) Uimh. 1905/2006 agus Rialachán (CE) Uimh. 1717/2006 agus Comhaontú Comhpháirtíochta an ACC-AE [10], chun go n-áiritheofar comhleanúnachas an chomhair, go háirithe maidir leis an athrú ó fhreagairt éigeandála go freagairt ar bhonn meántéarmach agus fadtéarmach.

  3. Measures supported under this Regulation shall be coordinated with those supported under other instruments, including Regulation (EC) No 1257/96, Regulation (EC) No 1905/2006 and Regulation (EC) No 1717/2006, and the ACP-EC Partnership Agreement [10], so as to ensure continuity of cooperation, in particular as regards the transition from emergency to medium- and long-term response.

  Regulation (EC) No 1337/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a facility for rapid response to soaring food prices in developing countries

 855. #296410

  (f) ciallaíonn "Brú Oibre Ainmniúil" (BOA), maidir le coimeádáin, an brú socraithe ag teocht aonfhoirmeach de 288K (15 °C) i gcás coimeádáin láin, nó maidir le comhpháirteanna eile, an leibhéal brú ag a bhfeidhmíonn comhpháirt go hiondúil;

  (f) "nominal working pressure" (NWP) means, as regards containers, the settled pressure at a uniform temperature of 288K (15 °C) for a full container, or as regards other components, the pressure level at which a component typically operates;

  Regulation (EC) No 79/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on type-approval of hydrogen-powered motor vehicles, and amending Directive 2007/46/EC

 856. #298775

  Maidir le Treoir 82/883/CEE, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún inneachar na nIarscríbhinní i dtaca le paraiméadair arna liostú sa cholún "cinneadh roghnach" agus modhanna tagartha tomhais a chur in oiriúint do dhul chun cinn teicniúil agus eolaíoch.

  As regards Directive 82/883/EEC, the Commission should be empowered to adapt to scientific and technical progress the contents of the Annexes as regards parameters listed in the "optional determination" column and reference methods of measurement.

  Regulation (EC) No 219/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny

 857. #298857

  Maidir le Treoir 2003/87/CE, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún na forálacha is gá a ghlacadh chun Airteagal 11b(5) a chur chun feidhme, treoirlínte a ghlacadh maidir le faireachán agus tuairisciú ar astaíochtaí, Rialachán a ghlacadh maidir le córas caighdeánaithe agus daingnithe clárlann atá lena n-áirítear forálacha maidir le húsáid agus sainaithint CERanna agus ERUanna i scéim an Chomhphobail agus maidir le faireachán ar leibhéal na húsáide sin, Iarscríbhinn III a leasú mar atá leagtha síos in Airteagal 22, áireamh gníomhaíochtaí agus gás ceaptha teasa nach liostaítear in Iarscríbhinn I a fhormheas, aon fhorálacha is gá i ndáil le haitheantas frithpháirteach do lamháltais faoi chomhaontuithe le tríú tíortha a dhréachtú, agus modhanna caighdeánaithe nó inghlactha le haghaidh faireacháin ar astaíochtaí gás ceaptha teasa eile a ghlacadh.

  As regards Directive 2003/87/EC, the Commission should be empowered to adopt provisions necessary for the implementation of Article 11b(5), to adopt guidelines for the monitoring and reporting of emissions, to adopt a Regulation for a standardised and secured system of registries including provisions concerning the use and identification of CERs and ERUs in the Community scheme and the monitoring of the level of such use, to amend Annex III as laid down in Article 22, to approve inclusion of activities and greenhouse gases not listed in Annex I, to draw up any necessary provisions relating to the mutual recognition of allowances under agreements with third countries, and to adopt standardised or accepted methods for monitoring of emissions of other greenhouse gases.

  Regulation (EC) No 219/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny

 858. #299531

  Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 417/2002, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún tagairtí áirithe do na Rialacháin ábhartha atá in MARPOL 73/78 agus do Rún MEPC 111(50) agus Rún MEPC 94(46) a leasú chun na tagairtí a chur ar comhréim le leasuithe ar na Rialacháin sin agus ar na Rúin sin arna nglacadh ag an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO), sa mhéid nach leathnóidh na leasuithe sin raon feidhme an Rialacháin.

  As regards Regulation (EC) No 417/2002, the Commission should be empowered to amend certain references to the relevant Regulations in MARPOL 73/78 and to Resolutions MEPC 111(50) and 94(46), in order to align the references with amendments to these Regulations and Resolutions adopted by the International Maritime Organization (IMO), in so far as such amendments do not broaden the scope of that Regulation.

  Regulation (EC) No 219/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny

 859. #299543

  Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 782/2003, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún córas comhchuibhithe suirbhéanna agus deimhnithe le haghaidh long áirithe a bhunú, bearta áirithe a ghlacadh maidir le longa a sheolann faoi bhratach tríú tír, nósanna imeachta a bhunú i dtaca le rialú calafort ag Stáit, agus tagairtí agus iarscríbhinní áirithe a leasú chun forbairtí ar leibhéal idirnáisiúnta a chur san áireamh, go háirithe san IMO, nó chun éifeachtacht an Rialacháin sin a fheabhsú i bhfianaise na taithí atá faighte.

  As regards Regulation (EC) No 782/2003, the Commission should be empowered to establish a harmonised survey and certification regime for certain ships, to take certain measures as regards ships sailing under the flag of a third State, to establish port State control procedures, and to amend certain references and annexes to take account of developments at international level, in particular in the IMO, or to improve the effectiveness of that Regulation in the light of experience.

  Regulation (EC) No 219/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny

 860. #300087

  (a) "neamhspleáchas gairmiúil", arb é atá i gceist leis nach foláir an staidreamh a fhorbairt, a tháirgeadh agus a scaipeadh ar shlí neamhspleách, go háirithe maidir le roghnú teicníochtaí, sainmhínithe, modheolaíochtaí agus foinsí a bheidh le húsáid, agus uainiú agus inneachar i leith na bhfoirmeacha uile maidir le scaipeadh a dhéanamh, atá saor ó aon bhrú ó ghrúpaí polaitiúla, ó ghrúpaí sainleasa, ó údaráis náisiúnta nó ó údaráis Chomhphobail, gan dochar do na socruithe institiúideacha, amhail na forálacha institiúideacha nó buiséadacha náisiúnta nó Comhphobail nó sainmhínithe ar riachtanais staidrimh;

  (a) "professional independence", meaning that statistics must be developed, produced and disseminated in an independent manner, particularly as regards the selection of techniques, definitions, methodologies and sources to be used, and the timing and content of all forms of dissemination, free from any pressures from political or interest groups or from Community or national authorities, without prejudice to institutional settings, such as Community or national institutional or budgetary provisions or definitions of statistical needs;

  Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on European statistics and repealing Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities, Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, and Council Decision 89/382/EEC, Euratom establishing a Committee on the Statistical Programmes of the European Communities

 861. #300449

  5. Más gá, déanfaidh an institiúid a sainaithníodh mar institiúid inniúil agus an institiúid a d’íoc na sochair airgid go sealadach nó a fuair ranníocaíochtaí go sealadach staid airgeadais an duine lena mbaineann a réiteach a mhéid a bhaineann le ranníocaíochtaí agus le sochair airgid tirim a íocadh go sealadach, i gcás inarb iomchuí, i gcomhréir le Teideal IV, Caibidil III den Rialachán cur chun feidhme.

  5. If necessary, the institution identified as being competent and the institution which provisionally paid the cash benefits or provisionally received contributions shall settle the financial situation of the person concerned as regards contributions and cash benefits paid provisionally, where appropriate, in accordance with Title IV, Chapter III, of the implementing Regulation.

  Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems

 862. #300890

  Chun críocha Airteagal 67 agus Airteagal 68 den bhun-Rialachán a chur i bhfeidhm, déanfar staid an teaghlaigh ar fad a chur san áireamh amhail is dá mba faoi réir reachtaíocht an Bhallstáit lena mbaineann a bhí na daoine ar fad atá i gceist agus amhail is dá mba ina gcónaí ann a bhí siad, go háirithe maidir le teidlíocht duine chun na sochair sin a éileamh.

  For the purposes of applying Articles 67 and 68 of the basic Regulation, the situation of the whole family shall be taken into account as if all the persons involved were subject to the legislation of the Member State concerned and residing there, in particular as regards a person’s entitlement to claim such benefits.

  Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems

 863. #305453

  3. Maidir leis na réigiúin dá dtagraítear in Airteagal 299(2) den Chonradh, féadfaidh na Ballstáit lena mbaineann oiriúnú a dhéanamh ar na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh, sa mhéid go ndéantar na hoibríochtaí a chur i gcrích go hiomlán sna réigiúin sin go hiomlán.

  3. As regards the regions referred to in Article 299(2) of the Treaty, the Member States concerned may adapt the conditions to be complied with in order to pursue the occupation of road transport operator, in so far as operations are fully carried out in those regions by undertakings established there.

  Regulation (EC) No 1071/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator and repealing Council Directive 96/26/EC

 864. #307652

  2. Ní bheidh faisnéis san fhógrán i bhfoirm téacs ná grafaicí a d’fhéadfadh a bheith míthreorach maidir leis na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann do shláinte an duine, do shláinte ainmhithe nó don chomhshaol, amhail na téarmaí "íseal-riosca", "neamhthocsaineach" nó "neamhdhíobhálach".

  2. The advertisement shall not include information in text or graphic form which could be misleading as regards possible risks to human or animal health or to the environment, such as the terms "low risk", "non-toxic" or "harmless".

  Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC

 865. #308650

  (16) Ina theannta sin, le hAirteagal 16 de Rialachán (CE) Uimh. 998/2003, foráiltear go bhféadfaidh an Fhionlainn, Éire, Málta, an tSualainn agus an Ríocht Aontaithe, i ndáil le heicineacocóis, agus go bhféadfaidh Éire, Málta agus an Ríocht Aontaithe, i ndáil le sceartáin, a chur faoi deara go mbeidh teacht isteach peataí ina gcríoch faoi réir na rialacha speisialta is infheidhme ar dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin sin a chomhlíonadh.

  (16) In addition, Article 16 of Regulation (EC) No 998/2003 provides that Finland, Ireland, Malta, Sweden and the United Kingdom as regards echinococcosis, and Ireland, Malta and the United Kingdom as regards ticks, may make the entry of pet animals into their territory subject to compliance with the special rules applicable on the date of entry into force of that Regulation.

  Regulation (EU) No 438/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 amending Regulation (EC) No 998/2003 on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals

 866. #308693

  Go dtí an 31 Nollaig 2011, féadfaidh an Fhionlainn, Éire, Málta, an tSualainn agus an Ríocht Aontaithe, i ndáil le heicineacocóis, agus féadfaidh Éire, Málta agus an Ríocht Aontaithe, i ndáil le sceartáin, a chur faoi deara go mbeidh teacht isteach peataí ina gcríoch faoi réir chomhlíonadh na rialacha speisialta is infheidhme ar dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.";

  Until 31 December 2011, Finland, Ireland, Malta, Sweden and the United Kingdom, as regards echinococcosis, and Ireland, Malta and the United Kingdom, as regards ticks, may make the entry of pet animals into their territory subject to compliance with the special rules applicable on the date of entry into force of this Regulation.";

  Regulation (EU) No 438/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 amending Regulation (EC) No 998/2003 on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals

 867. #309305

  lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus maidir leis an gCiste Comhtháthaithe i dtaca le ceanglais áirithe a shimpliú agus i dtaca le forálacha áirithe a bhaineann le bainistiú airgeadais

  laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund as regards simplification of certain requirements and as regards certain provisions relating to financial management

  Regulation (EU) No 539/2010 of the European Parliament and of the Council of 16 June 2010 amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund as regards simplification of certain requirements and as regards certain provisions relating to financial management

 868. #311880

  3. Agus forbairtí sa mhargadh agus an taithí atá faighte le linn an Rialachán seo a chur chun feidhme á gcur san áireamh, go háirithe na forbairtí agus an taithí a sainaithníodh tríd an malartú faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 13 agus an tuairisciú dá dtagraítear in Airteagal 20(3), féadfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE maidir le tuilleadh critéar ábhartha um measúnú riosca a d’fhéadfadh a bheith riachtanach chun na critéir sin dá dtagraítear sa dara habairt de phointe (b) de mhír 1 den Airteagal seo a fhorlíonadh d’fhonn éifeachtacht an chórais díchill chuí a áirithiú.

  3. Taking into account market developments and the experience gained in the implementation of this Regulation, in particular as identified through the exchange of information referred to in Article 13 and the reporting referred to in Article 20(3), the Commission may adopt delegated acts in accordance with Article 290 TFEU as regards further relevant risk assessment criteria that may be necessary to supplement those referred to in the second sentence of paragraph 1(b) of this Article with a view to ensuring the effectiveness of the due diligence system.

  Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market

 869. #312299

  Féadfar cumarsáid taifead dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 chuig Ballstát eile a dheonú chun críocha seachas críocha imscrúdaithe sabháilteachta agus, chomh maith leis sin, maidir le mír 2 chun críocha seachas críocha a bhfuil se de chuspóir acu feabhas a chur ar an eitlíocht shibhialta a mhéid a cheadaíonn dlí an Bhallstáit a dhéanfaidh an chumarsáid é.

  The communication of records referred to in paragraphs 1 and 2 to another Member State for purposes other than safety investigation and, in addition as regards paragraph 2, for purposes other than those aiming at the improvement of aviation safety may be granted insofar as the national law of the communicating Member State permits.

  Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation and repealing Directive 94/56/EC

 870. #317543

  "(e) tuarascáil an mheasúnaithe maidir le torthaí na dtástálacha cógaisíochta agus réamhchliniciúla, agus na dtrialacha cliniciúla, agus maidir leis an gcóras bainistithe rioscaí agus maidir leis an gcóras cógas-aireachais don táirge íocshláinte lena mbaineann.".

  "(e) the assessment report as regards the results of the pharmaceutical and pre-clinical tests and of the clinical trials, and as regards the risk management system and the pharmacovigilance system for the medicinal product concerned.";

  Regulation (EU) No 1235/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending, as regards pharmacovigilance of medicinal products for human use, Regulation (EC) No 726/2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency, and Regulation (EC) No 1394/2007 on advanced therapy medicinal products

 871. #321095

  Á mholadh, i ndáil le ceisteanna forlíontacha, gur cheart go gceadódh an tUachtarán, mar riail ghinearálta, ceist fhorlíontach amháin ón gceistitheoir agus ceist fhorlíontach amháin, nó péire ar a mhéid, arna cur ag Feisirí a bhaineann, go hinmhianta, le grúpa polaitiúil agus/nó le Ballstát atá éagsúil le grúpa polaitiúil agus/nó le Ballstát údar na príomhcheiste;

  Recommends, as regards supplementary questions, that as a general rule the President should allow one supplementary question from the questioner and one or at most two supplementaries put by Members belonging preferably to a different political group and/or Member State from the author of the main question;

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 872. #324424

  4. I gcás inarb iomchuí, glacfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBuanchoiste um Fhoirgníocht, Doiciméid um Measúnú Eorpach atá ann cheana a úsáid mar bhonn leis na sainorduithe a bheidh le heisiúint faoi Airteagal 17(1) d’fhonn caighdeáin chomhchuibhithe a fhorbairt maidir le táirgí dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo.

  4. Where appropriate, the Commission, after having consulted the Standing Committee on Construction, shall take existing European Assessment Documents as a basis for the mandates to be issued pursuant to Article 17(1) with a view to developing harmonised standards as regards the products referred to in paragraph 1 of this Article.

  Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC

 873. #324995

  (6) Chun gur féidir an ceart chun saoirse gluaiseachta a fheidhmiú, de réir coinníollacha saoirse agus dínite agus é sin ar shlí oibiachtúil, is gá cóir chomhionann a áirithiú, ó fhíoras agus ó dhlí, i leith gach ní a bhaineann le saothrú iarbhír gníomhaíochta mar dhaoine fostaithe agus le rochtain ar thithíocht, agus is gá freisin na constaicí ar shoghluaisteacht oibrithe a dhíothú, go háirithe maidir leis na coinníollacha a bhaineann le teaghlach an oibrí a lánpháirtiú sa tír ósta.

  (6) The right of freedom of movement, in order that it may be exercised, by objective standards, in freedom and dignity, requires that equality of treatment be ensured in fact and in law in respect of all matters relating to the actual pursuit of activities as employed persons and to eligibility for housing, and also that obstacles to the mobility of workers be eliminated, in particular as regards the conditions for the integration of the worker’s family into the host country.

  Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union

 874. #329552

  Meabhraítear don Chomhdháil chomh maith go gceapfar Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, a dtosóidh a théarma oifige siúd i Samhain 2009 ag an am céanna agus ar feadh na tréimhse céanna leis an gcéad Choimisiún eile, i gcomhréir le forálacha Airteagal 9d agus 9e den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Furthermore, the Conference recalls that, as regards the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy whose term of office will start in November 2009 at the same time and for the same duration as the next Commission, he or she will be appointed in accordance with the provisions of Articles 9 D and 9 E of the Treaty on European Union.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 875. #330222

  Nuair is gá sin chun na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 61 a ghnóthú, a mhéid a bhaineann leis an sceimhlitheoireacht agus gníomhaíochtaí gaolmhara a chosc agus a chomhrac, saineoidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, ag gníomhú dóibh trí bhíthin rialachán i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach, creat do bhearta riaracháin maidir le gluaiseachtaí caipitil agus le híocaíochtaí amhail cistí, sócmhainní airgeadais nó gnóthachain eacnamaíocha a reo ar le daoine nádúrtha nó dlítheanacha, le grúpaí nó le heintitis neamhstáit iad nó atá ina seilbh nó ar teachtadh acu.

  Where necessary to achieve the objectives set out in Article 61, as regards preventing and combating terrorism and related activities, the European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall define a framework for administrative measures with regard to capital movements and payments, such as the freezing of funds, financial assets or economic gains belonging to, or owned or held by, natural or legal persons, groups or non-State entities.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 876. #338256

  "Go dtí an 30 Meitheamh 2010, féadfaidh an Fhionlainn, Éire, Málta, an tSualainn agus an Ríocht Aontaithe, i ndáil le heicíneacocóis, agus Éire, Málta agus an Ríocht Aontaithe, i ndáil le sceartáin, a chur faoi deara go mbeidh tabhairt isteach peataí ina gcríoch faoi réir rialacha speisialta a bheidh i bhfeidhm an dáta a dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm.";

  "Until 30 June 2010, Finland, Ireland, Malta, Sweden and the United Kingdom, as regards echinococcosis, and Ireland, Malta and the United Kingdom, as regards ticks, may make the entry of pet animals into their territory subject to compliance with the special rules in place on the date on which this Regulation comes into force.";

  Regulation (EC) No 454/2008 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 amending Regulation (EC) No 998/2003 on the animal health requirements applicable to the non-commercial movements of pet animals, as regards the extension of the transitional period

 877. #338443

  Maidir le conarthaí leithleacha fostaíochta, ba cheart go measfaí gurb obair shealadach í an obair a dhéantar i dtír eile má táthar ag súil go n-atosóidh an fostaí ag obair sa tír thionscnaimh tar éis dó a thascanna a chomhlíonadh thar lear.

  As regards individual employment contracts, work carried out in another country should be regarded as temporary if the employee is expected to resume working in the country of origin after carrying out his tasks abroad.

  Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I)

 878. #339277

  Maidir le tarchur faisnéise faoin Rialachán seo, agus gan dochar do Threoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le rochtain phoiblí ar fhaisnéis ar an gcomhshaol [25], ní mheasfar gur faisnéis atá faoi rún an fhaisnéis seo a leanas, ar a laghad:

  As regards the transmission of information under this Regulation, and without prejudice to Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information [25], the following information at least shall not be regarded as confidential:

  Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 concerning the export and import of dangerous chemicals

 879. #340035

  na saintréithe a chaithfidh a bheith ag an táirge nó ag an gcineál táirge sin, amhail leibhéil cáilíochta, feidhmíochta nó sábháilteachta, nó toisí, lena n-áirítear na ceanglais is infheidhme maidir leis an táirge nó leis an gcineál táirge i dtaca leis an ainm faoina ndíoltar é, téarmaíocht, siombailí, tástáil agus modhanna tástála, pacáistiú, marcáil nó lipéadú;

  the characteristics required of that product or type of product, such as levels of quality, performance or safety, or dimensions, including the requirements applicable to the product or product type as regards the name under which it is sold, terminology, symbols, testing and test methods, packaging, marking or labelling;

  Regulation (EC) No 764/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 laying down procedures relating to the application of certain national technical rules to products lawfully marketed in another Member State and repealing Decision No 3052/95/EC

 880. #340939

  Airteagal 6(4) de Threoir 96/53/CE ón gComhairle an 25 Iúil 1996 lena leagtar síos toisí údaraithe uasta sa trácht náisiúnta agus idirnáisiúnta agus meáchan údaraithe uasta sa trácht idirnáisiúnta le haghaidh feithiclí bóthair áirithe ag gluaiseacht laistigh den Chomhphobal [1], lena bhforáiltear, i dtaca le comhchaighdéain do mheacháin, go bhféadfadh feithiclí a bheith faoi réir seiceálacha randamacha agus, i dtaca le comhchaighdeáin do thoisí, nach mbeidh feithiclí faoi réir seiceálacha ach amháin i gcás ina mbeidh drochamhras nár comhlíonadh a fhorálacha;

  Article 6(4) of Council Directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorised dimensions in national and international traffic and the maximum authorised weights in international traffic [1], which provides that vehicles may be subject, as regards common standards on weights, to random checks and, as regards common standards on dimensions, only to checks where there is a suspicion of non-compliance with its provisions;

  Regulation (EC) No 1100/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the elimination of controls performed at the frontiers of Member States in the field of road and inland waterway transport

 881. #341446

  Maidir le Treoir 2000/59/CE, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún na hiarscríbhinní a ghabhann léi, an sainmhíniú a leagtar amach in Airteagal 2(b) agus tagairtí d'ionstraimí Comhphobail agus d'ionstraimí IMO a oiriúnú, agus ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún freisin na hiarscríbhinní a leasú chun an córas a bunaíodh le Treoir 2000/59/CE a fheabhsú agus chun bearta Comhphobail nó IMO a thiocfaidh i bhfeidhm amach anseo a chur san áireamh chun a gcur chun feidhme comhchuibhithe a áirithiú.

  As regards Directive 2000/59/EC, the Commission should be empowered to adapt the Annexes thereto, the definition set out in Article 2(b) thereof and references to Community and IMO instruments, and to adapt the Annexes in order to improve the regime established by Directive 2000/59/EC and to take account of Community or IMO measures which enter into force in the future so as to ensure their harmonised implementation.

  Regulation (EC) No 1137/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 adapting a number of instruments subject to the procedure laid down in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part One

 882. #341686

  Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 808/2004, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún bearta a ghlacadh chun na modúil a bhaineann le heilimintí amhail roghnú agus sonrú, coigeartú, modhnú ábhar agus a saintréithe, cuimsiú agus tréimhsiúlacht, dá bhforáiltear sa Rialachán sin a chur chun feidhme.

  As regards Regulation (EC) No 808/2004, the Commission should be empowered to adopt measures for implementing the modules concerning elements such as the selection and specification, adjustment and modification of subjects and their characteristics and the coverage and periodicity provided for in that Regulation.

  Regulation (EC) No 1137/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 adapting a number of instruments subject to the procedure laid down in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part One

 883. #343826

  Na bearta a dtabharfar tacaíocht dóibh faoin Rialachán seo, déanfar iad a chomhordú leis na bearta a dtabharfar tacaíocht dóibh faoi ionstraimí eile, lena n-áirítear Rialachán (CE) Uimh. 1257/96, Rialachán (CE) Uimh. 1905/2006 agus Rialachán (CE) Uimh. 1717/2006 agus Comhaontú Comhpháirtíochta an ACC-AE [10], chun go n-áiritheofar comhleanúnachas an chomhair, go háirithe maidir leis an athrú ó fhreagairt éigeandála go freagairt ar bhonn meántéarmach agus fadtéarmach.

  Measures supported under this Regulation shall be coordinated with those supported under other instruments, including Regulation (EC) No 1257/96, Regulation (EC) No 1905/2006 and Regulation (EC) No 1717/2006, and the ACP-EC Partnership Agreement [10], so as to ensure continuity of cooperation, in particular as regards the transition from emergency to medium- and long-term response.

  Regulation (EC) No 1337/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a facility for rapid response to soaring food prices in developing countries

 884. #345503

  Ar choinníoll i gcónaí go bhféadfaidh an t-árachóir an deimhniú seo a chealú trí fhógra 30 lá i scríbhinn a thabhairt don Údarás thuasluaite agus air sin scoirfidh dliteanas an árachóra faoin árachas seo amhail ón dáta a rachaidh tréimhse an fhógra sin in éag ach sin i gcás teagmhas a tharlóidh ina dhiaidh sin agus sa chás sin amháin.

  Provided always that the insurer may cancel this certificate by giving 30 days written notice to the above Authority whereupon the liability of the insurer hereunder shall cease as from the date of the expiry of the said period of notice but only as regards incidents arising thereafter.

  Regulation (EC) No 392/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the liability of carriers of passengers by sea in the event of accidents

 885. #345508

  Ar choinníoll i gcónaí go bhféadfaidh an t-árachóir an deimhniú seo a chealú trí fhógra trí mhí i scríbhinn a thabhairt don Údarás thuasluaite agus air sin scoirfidh dliteanas an árachóra faoin árachas seo ón dáta a rachaidh tréimhse an fhógra sin in éag ach sin i gcás teagmhas a tharlóidh ina dhiaidh sin agus sa chás sin amháin.

  Provided always that the insurer may cancel this certificate by giving three months written notice to the above Authority whereupon the liability of the insurer hereunder shall cease as from the date of the expiry of the said period of notice but only as regards incidents arising thereafter.

  Regulation (EC) No 392/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the liability of carriers of passengers by sea in the event of accidents

 886. #348345

  Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003, ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún, mar thoradh ar fhorbairtí-theicneolaíocha nó ar ascnamh eolaíoch, catagóirí agus feidhmghrúpaí breise de bhreiseáin i gcothú ainmhithe a bhunú, na leasuithe ar Iarscríbhinn III agus ar choinníollacha ginearálta Iarscríbhinn IV a ghlacadh chun aird a thabhairt ar ascnamh teicneolaíoch agus ar an fhorbairt eolaíoch agus leasuithe ar Iarscríbhinn II a ghlacadh.

  As regards Regulation (EC) No 1831/2003, the Commission should be empowered in particular to establish, as a result of technological progress or scientific development, additional feed additive categories and functional groups, to adopt amendments to Annex III and to the general conditions of Annex IV to take technological progress and scientific development into account and to adopt amendments to Annex II.

  Regulation (EC) No 596/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part Four

 887. #353393

  Chun comhchuibheas dlí idir an Rialachán seo agus Treoir 2007/64/CE a áirithiú, go háirithe maidir le trédhearcacht coinníollacha agus riachtanais faisnéise do sheirbhísí íocaíochta agus maidir le cearta agus dualgais i dtaca le soláthar agus úsáid seirbhísí íocaíochta, is iomchuí go mbeidh feidhm ag an Rialachán seo ón 1 Samhain 2009.

  In order to ensure legal coherence between this Regulation and Directive 2007/64/EC, in particular as regards the transparency of conditions and information requirements for payment services and as regards rights and obligations in relation to the provision and use of payment services, it is appropriate that this Regulation applies from 1 November 2009.

  Regulation (EC) No 924/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on cross-border payments in the Community and repealing Regulation (EC) No 2560/2001

 888. #428715

  (2) Féadfaidh an tAire, maidir le haon fhoráil atá sa Phríomh-Acht agus a bhaineann le rátaí iascaigh a chinneadh, a ghearradh, a thobhach, a bhailiú nó a ghnóthú agus a bhfuil baint aici, nó a ndéantar difear di, go díreach nó go neamhdhíreach, leis an ordú a thuairiscítear i bhfo-alt (1), an fhoráil a oiriúnú, a mhodhnú nó a leasú ar shlí eile ar cibé modh a mheasann sé nó sí is cuí ag féachaint don fhoráil.

  (2) The Minister may as regards any provision contained in the Principal Act which relates to the determining, making, levying, collection or recovery of fishery rates and which is directly or indirectly related to or affected by the order described in subsection (1) adapt, modify or otherwise amend the provision in such manner as he or she considers appropriate having regard to the provision.

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 889. #447421

  “42.—(1) Ar iarratas chuige sin a bheith déanta chuige, déanfaidh údarás pleanála, maidir le cead pleanála áirithe, an tréimhse chuí a fhadú ar feadh cibé tréimhse breise nach faide ná 5 bliana a mheasfaidh an t-údarás is gá chun go bhféadfar an fhorbairt lena mbaineann an cead a chríochnú, ar choinníoll go gcomhlíonfar gach ceann de na ceanglais seo a leanas:

  “42.—(1) On application to it in that behalf a planning authority shall, as regards a particular permission, extend the appropriate period by such additional period not exceeding 5 years as the authority considers requisite to enable the development to which the permission relates to be completed provided that each of the following requirements is complied with:

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 890. #447449

  “(1) Ar iarratas chuige sin a bheith déanta chuige, déanfaidh údarás pleanála, maidir le cead áirithe, an tréimhse chuí a fhadú ar feadh cibé tréimhse breise nach faide ná 5 bliana a mheasfaidh an t-údarás is gá chun go bhféadfar an fhorbairt lena mbaineann an cead a chríochnú ar choinníoll go gcomhlíontar gach ceann de na ceanglais seo a leanas:

  “(1) On application to it in that behalf a planning authority shall, as regards a particular permission, extend the appropriate period by such additional period not exceeding 5 years as the authority considers requisite to enable the development to which the permission relates to be completed provided that each of the following requirements is complied with:

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 891. #451536

  (14) I gcás go ndéanann duine tríú nochtadh cáilitheach nó nochtadh cáilitheach dá éis sin laistigh de 5 bliana ón tráth a tugadh an dara nochtadh cáilitheach de chuid an duine sin, ansin, maidir le nithe a bhaineann leis an tríú nochtadh cáilitheach sin nó leis an nochtadh cáilitheach sin dá éis sin, de réir mar a bheidh—

  (14) Where a third or subsequent qualifying disclosure is made by a person within 5 years of that person’s second qualifying disclosure, then, as regards matters pertaining to that third or subsequent disclosure, as the case may be—

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 892. #451622

  (3) Maidir le Cuid 3, féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin maidir le déileáil faoi alt 27(1) leis an úsáid agus na seirbhísí a shonraítear ann mar sheirbhísí a sholáthraíonn duine ar chomaoin i gcúrsa gnó.

  (3) As regards Part 3, regulations may provide for the treatment under section 27(1) of the use and services specified therein as services supplied by a person for consideration in the course of business.

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

 893. #457083

  Tar éis di forchoimeádas maidir le Coinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh 1957 a dhéanamh á rá nach ndeonóidh sí eiseachadadh daoine a iarrfar i dtaca le cion is inphionóis le pianbhreith saoil nó ordú coinneá la saoil, dearbhaíonn an Phortaingéil, nuair a iarrtar eiseachadadh i dtaca le cion is inphionóis le pianbhreith saoil nó ordú coinneála saoil, nach ndeonóidh sí an t-eiseachadadh, i gcomhlíonadh fhorálacha ábhartha Bhunreacht Phoblacht na Portaingéile mar atá arna léiriú ag Cúirt Bhunreachta, ach amháin más leor dar léi na forchinntithe arna dtabhairt ag an mBallstát iarrthach go ndéanfaidh sé bearta trócaire a chur ar aghaidh, i gcomhréir lena dhlí agus lena chleachtas um pionóis a fhorghníomhú, a d’fhéadfadh an duine a n-iarrtar a eiseachadadh a bheith i dteideal a fháil.

  Having entered a reservation in respect of the European Convention on Extradition of 1957 to the effect that it will not grant extradition of persons wanted for an offence punishable by a life sentence or detention order, Portugal states that where extradition is sought for an offence punishable by a life sentence or detention order, it will grant extradition, in compliance with the relevant provisions of the Constitution of the Portuguese Republic, as interpreted by its Constitutional Court, only if it regards as sufficient the assurances given by the requesting Member State that it will encourage, in accordance with its law and practice regarding the carrying out of sentences, the application of any measures of clemency to which the person whose extradition is requested might be entitled.

  EXTRADITION (EUROPEAN UNION CONVENTIONS) ACT, 2001

 894. #457535

  (3) Ní mheasfar, áfach, gur lean maoin de bheith ina maoin ghoidte tar éis di a bheith tugtha ar ais don duine ónar goideadh í nó do sheilbh nó coimeád dleathach eile, nó tar éis don duine sin, agus d’aon duine eile atá ag éileamh tríd nó tríthi, scor thairis sin, maidir leis an maoin sin, d’aon cheart aisig a bheith acu i ndáil leis an ngoid.

  (3) However, property shall not be regarded as having continued to be stolen property after it has been restored to the person from whom it was stolen or to other lawful possession or custody, or after that person and any other person claiming through him or her have otherwise ceased, as regards that property, to have any right to restitution in respect of the stealing.

  CRIMINAL JUSTICE (THEFT AND FRAUD OFFENCES) ACT, 2001

 895. #457976

  65.—(1) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis an Acht seo, maidir le cionta faoi aon cheann dá fhorálacha, ní bheidh éifeacht leis ach amháin i ndáil le cionta a dhéanfar go hiomlán nó go páirteach ar thosach feidhme aon fhorála den sórt sin nó dá éis.

  65.—(1) This Act, save as otherwise provided by it, shall, as regards offences under any of its provisions, have effect only in relation to offences wholly or partly committed on or after the commencement of any such provision.

  CRIMINAL JUSTICE (THEFT AND FRAUD OFFENCES) ACT, 2001

 896. #462559

  (b) beidh acu, i gcás nach náisiúnaigh áitiúla iad, na díolúintí céanna ó shriantachtaí inimirce, ó cheanglais chláraitheachta eachtrannach agus ó oibleagáidí seirbhíse náisiúnta, agus beidh na saoráidí céanna acu maidir le sriantachtaí iomlaoide agus tabharfar an chóir chéanna dóibh maidir le saoráidí taistil, a thugann Stáit Chonarthacha d’ionadaithe, d’oifigigh agus d’fhostaithe comhchéime de chuid Stát Conarthach eile.

  (b) not being local nationals, shall enjoy the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations, the same facilities as regards exchange restrictions and the same treatment in respect of travelling facilities as are accorded by Contracting States to the representatives, officials and employees of comparable rank of other Contracting States.

  ARBITRATION ACT 2010

 897. #463233

  (ii) not being local nationals, shall be granted the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements, and national service obligations and the same facilities as regards exchange restrictions as are accorded by members to the representatives, officials, and employees of comparable rank of other members; and

  (ii) not being local nationals, shall be granted the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements, and national service obligations and the same facilities as regards exchange restrictions as are accorded by members to the representatives, officials, and employees of comparable rank of other members; and

  BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT 2011

 898. #466802

  (b) I gcás ina n-éagfaidh úinéir tairbhiúil na sócmhainní sa dara ciste a luaitear, beidh feidhm ag fo-alt (6) maidir le haon dáiltí as iarmhar an chiste scoir cheadaithe sin tar éis bhás an chéile sin amhail is dá mba thagairt do ráta 25 faoin gcéad an tagairt don ard-ráta.

  (b) Where the beneficial owner of the assets in the secondmentioned fund dies, subsection (6) shall apply as regards any distributions out of the residue of that approved retirement fund following that spouse’s death as if the reference to the higher rate were a reference to a rate of 25 per cent.

  FINANCE ACT, 1999

 899. #466842

  (9) Beidh feidhm ag forálacha fho-alt (8) d’alt 784E maidir le ciste scoir íosta ceadaithe amhail is dá mba thagairtí do chiste scoir íosta ceadaithe tagairtí do chiste scoir ceadaithe.

  (9) The provisions of subsection (8) of section 784E shall apply as regards an approved minimum retirement fund as if references to an approved retirement fund were references to an approved minimum retirement fund.

  FINANCE ACT, 1999

 900. #468775

  (b) go bhfuil feidhm ag alt 579B maidir le hiontaobhaithe na socraíochta in imthosca ina dtagann an tráth iomchuí (de réir bhrí an ailt sin) laistigh den tréimhse 6 mhí dar tosach an bás, beidh feidhm ag an alt sin amhail is dá mba rud é nach raibh sna sócmhainní mínithe ach cibé sócmhainní (más ann)—

  (b) section 579B applies as regards the trustees of the settlement in circumstances where the relevant time (within the meaning of that section) falls within the period of 6 months beginning with the death, that section shall apply as if the defined assets were restricted to such assets (if any)—

  FINANCE ACT, 1999

 901. #472203

  (5) Ar dhul in éag do thréimhse 3 bliana ón dáta a shonrófar sa bhreith maidir le praghasteorainn uasta mar an dáta óna mbeidh feidhm ag an bpraghasteorainn uasta, nó dá éis, féadfaidh an Coimisiún, faoi réir fho-alt (10), athbhreithniú a dhéanamh ar an bpraghasteorainn uasta agus, tar éis athbhreithniú den sórt sin, féadfaidh an Coimisiún breith a thabhairt lena leasófar an bhreith maidir le praghasteorainn uasta i dtaobh aon phunainne seirbhísí poist a shonrófar sa bhreith maidir le praghasteorainn uasta nó an coigeartú dá dtagraítear i bhforléiriú “X” sa mhíniú ar “praghasteorainn uasta” i bhfo-alt (1), nó lena leasófar iad araon.

  (5) On or after the expiration of 3 years from the date specified in the price cap decision as the date from which the price cap is to apply, the Commission may, subject to subsection (10), conduct a review of the price cap and following such a review, the Commission may make a decision amending the price cap decision as regards any basket of postal services specified in the price cap decision or the adjustment referred to in the construction of “X” in the definition of “price cap” in subsection (1), or both.

  COMMUNICATIONS REGULATION (POSTAL SERVICES) ACT 2011

 902. #473644

  (3) Tá an chumhacht chéanna ag an nGobharnóir chun fostaithe de chuid an Bhainc a cheapadh atá ag an gCoimisiún faoi fho-alt (1), seachas i dtaca le Rúnaí ar an mBanc a cheapadh, ach ní infheidhmithe an chumhacht sin ach amháin i ndáil le freagrachtaí a shonraítear i míreanna (a) agus (b) d’fho-alt (1), agus i bhfo-alt (2), d’alt 19A.

  (3) Except as regards the appointment of a Secretary of the Bank, the Governor has the same power to appoint employees of the Bank as the Commission has under subsection (1), but that power is only exercisable in relation to responsibilities specified in paragraphs (a) and (b) of subsection (1), and subsection (2), of section 19A.

  CENTRAL BANK REFORM ACT 2010

 903. #479781

  (ii) i gcás ina ndéanfar achomharc nó achomhairc i gcoinne an chinnidh, ní dhéanfaidh sé an deonú mura rud é, maidir leis an achomharc, nó, de réir mar is cuí, maidir le gach ceann de na hachomhairc—

  (ii) in case an appeal or appeals is or are taken against the decision, it shall not make the grant unless, as regards the appeal or, as may be appropriate, each of the appeals—

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 904. #479860

  42.—(1) Ar iarratas chuige, déanfaidh údarás pleanála, maidir le cead áirithe, an tréimhse chuí a fhadú ar feadh cibé tréimhse breise a mheasfaidh an t-údarás is gá chun go bhféadfar an fhorbairt lena mbaineann an cead a chríochnú, má chomhlíontar gach ceann de na ceanglais seo a leanas—

  42.—(1) On application a planning authority shall, as regards a particular permission, extend the appropriate period, by such additional period as the authority considers requisite to enable the development to which the permission relates to be completed, if each of the following requirements is complied with—

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 905. #480929

  (3) Más rud é, de bhun an ailt seo, go ndéanfaidh duine iarratas pleanála lena mbaineann achomharc a tharraingt siar, nó go ndearbhóidh an Bord go measfar gur tarraingíodh iarratas siar, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir leis an iarratas:

  (3) Where, pursuant to this section, a person withdraws a planning application to which an appeal relates, or the Board declares that an application is to be regarded as having been withdrawn, the following provisions shall apply as regards the application:

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 906. #481009

  (3) Aon chomhalta d’údarás pleanála nó d’aon choiste de chuid údaráis pleanála a mbeidh leas airgid nó leas tairbhiúil eile aige nó aici i ní a éireoidh de bhun an Achta seo, nó maidir leis an údarás do chomhlíonadh feidhme faoin Acht seo nó i ndáil leis an údarás d’fháil nó do dhiúscairt talún faoin Acht seo nó faoi aon achtachán eile, nó chun críocha an Achta seo nó aon achtacháin eile, nó a mbeidh leas is leas ábhartha i ndáil leis an ní sin aige nó aici, ní imreoidh sé nó sí tionchar, ná ní fhéachfaidh sé nó sí le tionchar a imirt, ar chinneadh de chuid an Bhoird maidir leis an ní.

  (3) A member of a planning authority or of any committee of a planning authority who has a pecuniary or other beneficial interest in, or which is material to, a matter arising either pursuant to, or as regards the performance by the authority of a function under this Act, or in relation to the acquisition or disposal by the authority of land under or for the purposes of this Act or any other enactment, shall neither influence nor seek to influence a decision of the authority as regards the matter.

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 907. #498079

  (b) Ní bheidh feidhm ag alt 531 den Phríomh-Acht, ná ag rialacháin arna ndéanamh faoin alt sin, maidir le híocaíochtaí arna ndéanamh faoi chonradh iomchuí an lá dá dtagraítear i mír (a) nó dá éis, mar a mhínítear in alt 530 den Acht sin.

  (b) Section 531 of the Principal Act and regulations made under that section shall not apply as regards payments made on or after the day referred to in paragraph (a) under a relevant contract, as defined in section 530 of that Act.

  FINANCE ACT 2011

 908. #499118

  (14) I gcás go ndéanann duine tríú nochtadh cáilitheach nó nochtadh cáilitheach dá éis sin laistigh de 5 bliana ón tráth a dhéantar an dara nochtadh cáilitheach de chuid an duine sin, ansin, maidir le nithe a bhaineann leis an tríú nochtadh sin nó leis an nochtadh sin dá éis sin, de réir mar a bheidh—

  (14) Where a third or subsequent qualifying disclosure is made by a person within 5 years of that person’s second qualifying disclosure, then, as regards matters pertaining to that third or subsequent disclosure, as the case may be—

  FINANCE ACT 2011

 909. #505146

  Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is ionann an Rialachán seo, a mhéid a bhaineann sé le SIS II agus le VIS, agus forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe a tugadh i gcrích idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá Stát sin le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen [21], a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, pointe B agus pointe G de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin [22].

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes, insofar as it relates to SIS II and VIS, a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [21] which fall within the area referred to in Article 1, points A, B and G of Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of that Agreement [22].

  Regulation (EU) No 1077/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

 910. #505150

  Maidir leis an Eilvéis, is ionann an Rialachán seo, a mhéid is a bhaineann sé le SIS II agus VIS, agus forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen [24], a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, pointe B agus pointe G de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhcheangal le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/146/CE ón gComhairle [25].

  As regards Switzerland, this Regulation constitutes, insofar as it relates to SIS II and VIS, a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [24] which fall within the area referred to in Article 1, points A, B and G of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/146/EC [25].

  Regulation (EU) No 1077/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

 911. #505154

  Maidir le Lichtinstéin, is ionann an Rialachán seo, a mhéid a bhaineann sé le SIS II agus le VIS, agus forbairt ar fhor