Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

31 toradh in 5 doiciméad

 1. #336387

  i gcomhréir le Coinbhinsiún TIR;

  in accordance with the TIR Convention;

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 2. #336400

  i gcomhréir le Coinbhinsiún TIR ar choinníoll:

  in accordance with the TIR Convention, provided that such movement:

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 3. #599710

  i gcomhréir le Coinbhinsiún TIR ar choinníoll:

  in accordance with the TIR Convention, provided that such movement:

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 4. #599722

  i gcomhréir le Coinbhinsiún TIR;

  in accordance with the TIR Convention;

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 5. #1824617

  Leasuithe ar Choinbhinsiún Custaim um iompar idirnáisiúnta earraí faoi Carnets TIR (Coinbhinsiún TIR 1975)

  Draft amendments to the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets (TIR Convention 1975)

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 6. #1824618

  Leasuithe ar Choinbhinsiún TIR

  Amendments to the TIR Convention

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 7. #1824749

  Ceanglais dhlíthiúla do thíolacadh sonraí

  Legal requirements for data submission under Annex 10 of the TIR Convention

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 8. #1837798

  i gcomhréir le Coinbhinsiún TIR ar choinníoll:

  in accordance with the TIR Convention, provided that such movement:

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 9. #1837810

  i gcomhréir le Coinbhinsiún TIR;

  in accordance with the TIR Convention;

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 10. #1824591

  De bhun Airteagal 59 de Choinbhinsiún TIR, féadfaidh an Coiste Riaracháin leasuithe ar an gcoinbhinsiún sin a ghlacadh trí thromlach dhá thrian de na Páirtithe Conarthacha a bheidh i láthair agus i mbun vótála.

  Pursuant to Article 59 of the TIR Convention, the Administrative Committee may adopt amendments to that convention by a two‐thirds majority of Contracting Parties present and voting.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 11. #599733

  Féadfaidh na húdaráis chustaim, arna iarraidh sin orthu, duine, dá ngairfear coinsíní údaraithe air/uirthi, a údarú chun earraí a fháil a bhogtar i gcomhréir le Coinbhinsiún TIR ag áit údaraithe, i dtreo is go gcuirfear deireadh leis an nós imeachta i gcomhréir le pointe (d) d'Airteagal 1 de Choinbhinsiún TIR.

  The customs authorities may, upon application, authorise a person, referred to as an 'authorised consignee' to receive goods moved in accordance with the TIR Convention at an authorised place, so that the procedure is terminated in accordance with point (d) of Article 1 of the TIR Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 12. #1824590

  Rinne an tAontas an Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR an 14 Samhain 1975 ("Coinbhinsiún TIR") a thabhairt i gcrích le Rialachán (CEE) Uimh. 2112/78 ón gComhairle agus tháinig sé i bhfeidhm san Aontas an 20 Meitheamh 1983.

  The Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets of 14 November 1975 (the ‘TIR Convention’) was concluded by the Union by Council Regulation (EEC) No 2112/78 and entered into force in the Union on 20 June 1983.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 13. #1824594

  Tugann an tAontas tacaíocht d'Iarscríbhinn 11 nua a ghabhann le Coinbhinsiún TIR agus leis na leasuithe is gá a dhéanamh ar théacs Choinbhinsiún TIR mar leanann siad an beartas a leagtar amach le Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, ar dá réir gur go leictreonach, i bprionsabal, atá gach cumarsáid le húdaráis chustaim le déanamh.

  The Union supports the new Annex 11 to the TIR Convention and the necessary amendments to the body of the TIR Convention as they follow the policy set out by Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council according to which in principle all communications with customs authorities are to be electronic.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 14. #1824596

  Le hAirteagal 58 quater nua de Choinbhinsiún TIR, táthar chun comhlacht um chur chun feidhme teicniúil a bhunú atá le sonraíocht theicniúil an chórais idirnáisiúnta eTIR a ghlacadh, gan dochar do chreat substainteach institiúideach Choinbhinsiún TIR atá ann cheana.

  A new Article 58 quater of the TIR Convention is to establish a technical implementation body which is to adopt the technical specification of the eTIR international system, without prejudice to the existing substantive and institutional framework of the TIR Convention.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 15. #1824614

  Rialachán (CEE) Uimh. 2112/78 ón gComhairle an 25 Iúil 1978 maidir le tabhairt i gcrích an Choinbhinsiúin Custaim um iompar idirnáisiúnta earraí faoi Carnets TIR (Coinbhinsiún TIR) an 14 Samhain 1975 sa Ghinéiv (IO L 252, 14.9.1978, lch. 1).

  Council Regulation (EEC) No 2112/78 of 25 July 1978 concerning the conclusion of the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets (TIR Convention) of 14 November 1975 at Geneva (OJ L 252, 14.9.1978, p. 1).

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 16. #1837821

  Féadfaidh na húdaráis chustaim, arna iarraidh sin orthu, duine, dá ngairfear coinsíní údaraithe air/uirthi, a údarú chun earraí a fháil a bhogtar i gcomhréir le Coinbhinsiún TIR ag áit údaraithe, i dtreo is go gcuirfear deireadh leis an nós imeachta i gcomhréir le pointe (d) d'Airteagal 1 de Choinbhinsiún TIR.

  The customs authorities may, upon application, authorise a person, referred to as an 'authorised consignee' to receive goods moved in accordance with the TIR Convention at an authorised place, so that the procedure is terminated in accordance with point (d) of Article 1 of the TIR Convention.

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 17. #599726

  Sa chás ina mbogtar earraí ó phointe amháin i gcríoch chustaim an Aontais go pointe eile i gcomhréir le Coinbhinsiún TIR, Coinbhinsiún ATA/ Coinbhinsiún Iostanbúl, faoi chumhdach fhoirm 302 nó faoin gcóras poist, measfar go mbeidh críoch chustaim an Aontais mar chríoch aonair, chun críocha iompair den sórt sin.

  Where goods are moved from one point in the customs territory of the Union to another in accordance with the TIR Convention, the ATA Convention / Istanbul Convention, under cover of form 302 or under the postal system, the customs territory of the Union shall, for the purposes of such transport, be considered to form a single territory.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 18. #1824585

  maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

  on the position to be taken on behalf of the European Union within the Administrative Committee for the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets as regards the amendment of the Convention

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 19. #1837814

  Sa chás ina mbogtar earraí ó phointe amháin i gcríoch chustaim an Aontais go pointe eile i gcomhréir le Coinbhinsiún TIR, Coinbhinsiún ATA/ Coinbhinsiún Iostanbúl, faoi chumhdach fhoirm 302 nó faoin gcóras poist, measfar go mbeidh críoch chustaim an Aontais mar chríoch aonair, chun críocha iompair den sórt sin.

  Where goods are moved from one point in the customs territory of the Union to another in accordance with the TIR Convention, the ATA Convention / Istanbul Convention, under cover of form 302 or under the postal system, the customs territory of the Union shall, for the purposes of such transport, be considered to form a single territory.

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 20. #1603938

  Coinbhinsiún Custam um Iompar Idirnaísiúnta Earraí faoi Tir Carnets (Coinbhinsiún Tir) agus Prótacal Sínithe

  Customs Convention on the International Transport of Goods under cover of Tir carnets (Tir Convention) and Protocol of Signature

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 21. #1824592

  Le linn seisiún i mí Feabhra 2020, tá an Coiste Riaracháin le hIarscríbhinn 11 nua agus leasuithe gaolmhara ar Choinbhinsiún TIR a ghlacadh.

  During a session in February 2020, the Administrative Committee is to adopt a new Annex 11 and related amendments to the TIR Convention.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 22. #1824595

  Le mír nua (s) d'Airteagal 1 de Choinbhinsiún TIR, táthar le sainmhíniú a dhéanamh ar "nós imeachta eTIR", nós imeachta is infheidhme maidir le malartú leictreonach sonraí idir údaráis chustaim.

  A new paragraph (s) of Article 1 of the TIR Convention is to define the ‘eTIR procedure’ applicable to electronic exchange of data between customs authorities.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 23. #1824598

  Leis na leasuithe ar Airteagail 43, 59 agus 61 de Choinbhinsiún TIR, táthar na hoiriúnuithe is gá chun Iarscríbhinn 11 nua a thabhairt isteach a dhéanamh.

  Amendments to Articles 43, 59 and 61 of the TIR Convention are to make adaptations necessary for the introduction of the new Annex 11.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 24. #1824599

  Le hIarscríbhinn 11 nua a ghabhann le Coinbhinsiún TIR, tátharchun a chur ar chumas na bPáirtithe Conarthacha atá faoin cheangal na hIarscríbhinne sin oibríochtaí eTIR a úsáid.

  The new Annex 11 to the TIR Convention is to enable the Contracting Parties bound by that Annex to use eTIR operations.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 25. #1824623

  Ní mór iad a dhéanamh faoi Carnet TIR, a bheidh i gcomhréir leis an múnla a atáirgtear in Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo nó iad a dhéanamh i gcomhréir leis an nós imeachta eTIR.

  They must be performed under cover of a TIR Carnet, which shall conform to the model reproduced in Annex 1 to this Convention or be carried out by the eTIR procedure.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 26. #1824751

  De bhrí go bhfuil feidhm ag forálacha Choinbhinsiún TIR, sainmhínítear sonraíochtaí an nós imeachta eTIR in Iarscríbhinn 11.

  Whereas the provisions of the TIR Convention apply, the specifics of the eTIR procedure are defined in Annex 11.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 27. #599729

  Má chinneann na húdaráis chustaim de chuid Ballstáit duine a eisiamh ó oibríochtaí TIR faoi Airteagal 38 de Choinbhinsiún TIR, beidh feidhm ag an gcinneadh sin ar fud chríoch chustaim an Aontais agus ní ghlacfaidh aon oifig custaim carnet TIR arna dtaisceadh ag an duine sin.

  Where the customs authorities of a Member State decide to exclude a person from TIR operations under Article 38 of the TIR Convention, that decision shall apply throughout the customs territory of the Union and TIR carnets lodged by that person shall not be accepted by any customs office.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 28. #1824593

  Is iomchuí an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais sa Choiste Riaracháin a bhunú, ós rud é go mbeidh feidhm ag na leasuithe ar Choinbhinsiún TIR san Aontas.

  It is appropriate to establish the position to be taken on the Union’s behalf in the Administrative Committee, as the amendments to the TIR Convention will have legal effect in the Union.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 29. #1824597

  Le hAirteagal 60 bis nua, táthar chun an nós imeachta speisialta maidir le teacht i bhfeidhm Iarscríbhinn 11 nua a ghabhann le Coinbhinsiún TIR agus aon leasuithe a dhéanfar air amach anseo a leagan síos.

  A new Article 60 bis is to lay down the special procedure for the entry into force of the new Annex 11 to the TIR Convention and any future amendments to that Annex.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 30. #1837817

  Má chinneann na húdaráis chustaim de chuid Ballstáit duine a eisiamh ó oibríochtaí TIR faoi Airteagal 38 de Choinbhinsiún TIR, beidh feidhm ag an gcinneadh sin ar fud chríoch chustaim an Aontais agus ní ghlacfaidh aon oifig custaim carnet TIR arna dtaisceadh ag an duine sin.

  Where the customs authorities of a Member State decide to exclude a person from TIR operations under Article 38 of the TIR Convention, that decision shall apply throughout the customs territory of the Union and TIR carnets lodged by that person shall not be accepted by any customs office.

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 31. #1626823

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal i ndáil leis an togra chun Coinbhinsiún TIR 1975 a leasú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 331.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN BY THE COMMUNITY CONCERNING THE PROPOSAL TO AMEND THE TIR CONVENTION 1975 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 331.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.