Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

9 toradh in 6 doiciméad

 1. #1759235

  Tacaíonn obair SCOEL go díreach le gníomhaíocht rialála AE sa réimse a bhaineann le sábháilteacht agus sláinte cheirde.

  The work of SCOEL directly supports EU regulatory activity in the field of occupational safety and health.

  Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ó na priacail a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair

 2. #592119

  Má fhionnann údarás cheadaithe go ndéanann cineál feithicle, córais, comhpháirte nó aonaid theicniúil ar leithligh, cé go gcomhlíonann siad na forálacha arna gceangal, riosca tromchúiseach a chothú don tsábháilteacht nó go bhféadfadh sé díobháil mhór a dhéanamh don chomhshaol nó don tsláinte phoiblí, nó go gcothaíonn sé riosca tromchúiseach don tsábháilteacht cheirde féadfaidh sé a dhiúltú cineálcheadú AE a dheonú.

  If an approval authority finds that a type of vehicle, system, component or separate technical unit, though conforming to the required provisions, presents a serious risk to safety or may seriously harm the environment or public health or presents a serious risk to occupational safety, it may refuse to grant EU type-approval.

  Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 3. #592403

  Más rud é go gcuirtear d’oibleagáid ar mhonaróir córas, comhpháirteanna nó aonad teicniúil ar leithligh ar deonaíodh cineálcheadú AE dó, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 765/2008, córais, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh a cuireadh ar an margadh nó a bhfuil an monaróir freagrach as a gcur i seirbhís a aisghlaoch toisc go gcothaíonn siad sin riosca tromchúiseach do shábháilteacht, do shábháilteacht ag an obair, don tsláinte phoiblí nó do chosaint an chomhshaoil, bíodh siad ceadaithe go cuí i gcomhréir leis an Rialachán seo nó ná bíodh, cuirfidh an monaróir an t-údarás ceadaithe a dheonaigh an ceadú ar an eolas faoi láithreach.

  Where a manufacturer of systems, components or separate technical units, who has been granted an EU type-approval is obliged, in accordance with Regulation (EC) No 765/2008, to recall systems, components or separate technical units which have been placed on the market or for which the manufacturer was responsible for the entry into service, because they present a serious risk to safety, occupational safety, public health or environmental protection, whether or not duly approved in accordance with this Regulation, the manufacturer shall immediately inform the approval authority that granted the approval.

  Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 4. #593564

  Más rud é go gcuirtear d’oibleagáid ar mhonaróir córas, comhpháirteanna nó aonad teicniúil ar leithligh ar deonaíodh cineálcheadú AE dó, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 765/2008, córais, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leithligh a cuireadh ar an margadh nó a bhfuil an monaróir freagrach as a gcur i seirbhís a aisghlaoch mar go gcothaíonn siad riosca tromchúiseach do shábháilteacht, do shábháilteacht ceirde, don tsláinte phoiblí nó do chosaint an chomhshaoil, bíodh siad ceadaithe go cuí i gcomhréir leis an Rialachán seo nó ná bíodh, cuirfidh an monaróir an t-údarás ceadaithe a dheonaigh an ceadú ar an eolas faoi láithreach.

  Where a manufacturer of systems, components or separate technical units, who has been granted an EU type-approval is obliged, in accordance with Regulation (EC) No 765/2008, to recall systems, components or separate technical units which have been placed on the market or for which the manufacturer was responsible for the entry into service because they present a serious risk to safety, occupational safety, public health or environmental protection, whether or not duly approved in accordance with this Regulation, the manufacturer shall immediately inform the approval authority that granted the approval.

  Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 5. #1668445

  Thairis sin, ina Theachtaireacht an 10 Eanáir 2017 dar teideal “Safer and Healthier Work for All — Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy” (Obair níos Sábháilte agus níos Folláine do Chách — Nuachóiriú ar Reachtaíocht agus ar Bheartas an Aontais maidir le Sábháilteacht agus Sláinte Cheirde), dúirt an Coimisiún go bhfuil leasuithe breise le bheith ann ar Threoir 2004/37/CE.

  Moreover, the Commission stated in its Communication of 10 January 2017, ‘Safer and Healthier Work for All — Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy’, that there are to be further amendments to Directive 2004/37/EC.

  Treoir (AE) 2017/2398 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 6. #1732361

  Thairis sin, ina theachtaireacht an 10 Eanáir 2017 dar teideal “Obair níos Sábháilte agus níos Folláine do Chách — Nuachóiriú ar Reachtaíocht agus ar Bheartas an Aontais maidir le Sábháilteacht agus Sláinte Cheirde” (Safer and Healthier Work for All — Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy), chuir an Coimisiún in iúl gur cheart leasuithe breise a dhéanamh ar Threoir 2004/37/CE.

  Moreover, the Commission stated in its Communication of 10 January 2017 entitled ‘Safer and Healthier Work for All — Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy’ that there should be further amendments to Directive 2004/37/EC.

  Treoir (AE) 2019/130 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 7. #1759261

  Tá seirbhísí an Choimisiúin, na Ballstáit, agus na comhpháirtithe sóisialta tar éis a dtuairim a léiriú gurb iad treoracha sláinte agus sábháilteachta ceirde, an creat reachtach AE iomchuí chun íoscheanglais a bhunú i bhfoirm teorainnluachanna do nochtadh ceirde chun oibrithe a chosaint.

  The Commission services, Member States, and the social partners have all expressed their view that occupational health and safety directives are the appropriate EU legislative framework to establish minimum requirements in the form of occupational exposure limit values for the protection of workers.

  Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ó na priacail a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair

 8. #1779864

  Is dea-shampla an feachtas 2018-go-2019 dar teideal “Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances” (“An Láthair Shláintiúil Oibre: Bainistigh Substaintí Contúirteacha”) den chaoi a bhféadfaidh an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA) tacú le cur chun feidhme na reachtaíochta maidir le sábháilteacht agus sláinte cheirde ar leibhéal an Aontais.

  The 2018-to-2019 campaign ‘Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances’ is a good example of how the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) can support the implementation of occupational safety and health legislation at Union level.

  Treoir (AE) 2019/983 Ó Pharlaimint na hEorpa Agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair

 9. #1759463

  Áirítear leo seo sonraí maidir le galair cheirde a d’fhéadfadh Eurostat a bhailiú má tá torthaí dearfacha ar an staidéar féidearthachta leanúnach, agus chomh maith leis sin ar fhadhbanna eile sláinte agus ar thinnis a bhaineann leis an obair, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008, sonraí a thíolacfaidh Ballstáit sna tuarascálacha náisiúnta maidir le acquis sláinte agus sábháilteachta ceirde a chur chun feidhme, a thíolactar i gcomhréir le hAirteagal 17(a) de Threoir 89/391/CEE agus sonraí a chuireann fostóirí in iúl do na húdaráis náisiúnta inniúla ar chásanna ailse a shainaithnítear i gcomhréir leis an dlí agus/ nó leis an gcleachtas náisiúnta atá mar thoradh ar nochtadh ceirde do charcanaigin nó do shó-ghineach i gcomhréir le hAirteagal 14(8) de Threoir 2004/37/CE, agus a bhfuil teacht ag an gCoimisiún orthu i gcomhréir le hAirteagal 18 de Threoir 2004/37/CE.

  These include data that could be collected by Eurostat on occupational diseases if the results of the on-going feasibility study are positive, as well as on other work-related health problems and illnesses in accordance with Regulation (EC) No 1338/2008, data submitted by Member States in the national reports on the implementation of EU occupational health and safety acquis, submitted in accordance with Article 17(a) of Directive 89/391/EEC and data notified by employers to the competent national authorities on cases of cancer identified in accordance with national law and/or practice as resulting from occupational exposure to a carcinogen or mutagen in accordance with Article 14(8) of Directive 2004/37/EC, and which may be accessed by the Commission in accordance with Article 18 of Directive 2004/37/EC.

  Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ó na priacail a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.