Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

European

agreement

concern

442 toradh in 170 doiciméad

 1. #1859464

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Samhain 2002 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis íogair de chuid na Comhairle i réimse an bheartais slándála agus cosanta (IO C 298, 30.11.2002, lch. 1).Comhaontú Idirinstitiúideach an 12 Márta 2014 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le faisnéis rúnaicmithe atá i seilbh na Comhairle a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus a láimhseáil acu i ndáil le hábhair seachas na hábhair sin i réimse an chomhbheartais eachtraigh agus slándála (IO C 95, 1.4.2014, lch. 1).An Comhaontú Idirinstitiúideach an 12 Márta 2014 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le faisnéis rúnaicmithe atá i seilbh na Comhairle a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus a láimhseáil acu i ndáil le hábhair seachas na hábhair sin i réimse an chomhbheartais eachtraigh agus slándála (IO C 95, 1.4.2014, lch. 1).

  Interinstitutional Agreement of 20 November 2002 between the European Parliament and the Council concerning access by the European Parliament to sensitive information of the Council in the field of security and defence policy (OJ C 298, 30.11.2002, p. 1).Framework Agreement of 20 October 2010 on relations between the European Parliament and the European Commission (OJ L 304, 20.11.2010, p. 47).Interinstitutional Agreement of 12 March 2014 between the European Parliament and the Council concerning the forwarding to and handling by the European Parliament of classified information held by the Council on matters other than those in the area of the common foreign and security policy (OJ C 95, 1.4.2014, p. 1).

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 2. #329483

  Dearbhú a bhaineann le cinneadh polaitiúil na Comhairle Eorpaí maidir leis an dréacht-Chinneadh i ndáil le comhdhéanamh Pharlaimint na hEorpa

  Declaration on the political agreement by the European Council concerning the draft Decision on the composition of the European Parliament

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 3. #723987

  Dearbhú a bhaineann le cinneadh polaitiúil na Comhairle Eorpaí maidir leis an dréacht-Chinneadh i ndáil le comhdhéanamh Pharlaimint na hEorpa

  Declaration on the political agreement by the European Council concerning the draft Decision on the composition of the European Parliament

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 4. #322082

  Measann Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún go ngabhann an comhaontú seo ionad na gcomhaontuithe seo a leanas agus dá bhrí sin nach bhfuil aon éifeacht acu a mhéid a bhaineann na comhaontuithe sin leis an bParlaimint agus leis an gCoimisiún:

  The European Parliament and the Commission consider the following agreements superseded and thus of no effect in so far as they are concerned:

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 5. #511461

  Aon chomhaontuithe a thagann as an Rialachán seo, beidh forálacha iontu lena n-áiritheofar go ndéanfar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint, go háirithe maidir le neamhrialtachtaí, calaois, éilliú agus aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile, i gcomhréir le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle an 18 Nollaig 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint [], i gcomhréir le Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile [] agus i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [].

  Any agreements resulting from this Regulation shall contain provisions ensuring the protection of the Union’s financial interests, in particular with respect to irregularities, fraud, corruption and any other illegal activity, in accordance with Council Regulations (EC, Euratom) No 2988/95 of 18 December 1995 on the protection of the European Communities financial interests [] and (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on the spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities’ financial interests against fraud and other irregularities [] and Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [].

  Rialachán (AE) Uimh. 1338/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1934/2006 ón gComhairle lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair le tíortha tionsclaithe agus le críocha tionsclaithe agus le tíortha eile ardioncaim agus le críocha eile ardioncaim

 6. #602164

  A luaithe a thabharfar an comhaontú i gcrích, tabharfaidh an Ballstát lena mbaineann fógra ina leith don Choimisiún agus tabharfaidh an Coimisiún fógra ina leith do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Ghníomhaireacht.

  Once the agreement is concluded, the Member State concerned shall notify it to the Commission which shall inform the European Parliament, the Council and the Agency thereof.

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 7. #603751

  Sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch agus sna Prótacail a ghabhann le Comhaontuithe Comhlachais, déantar foráil maidir le rannpháirtíocht na dtíortha lena mbaineann i gcláir de chuid an Aontais.

  The Agreement on the European Economic Area and Protocols to Association Agreements provide for the participation of the countries concerned in Union programmes.

  Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 - 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 8. #660939

  I gcomhaontú leis na Ballstáit lena mbaineann, bunóidh an Comhordaitheoir Eorpach Fóram na Conaire agus beidh sé nó sí ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach air.

  In agreement with the Member States concerned, the Corridor Forum shall be established and chaired by the European Coordinator.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 9. #1626498

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe le haghaidh Comhair Eolaíochta agus Teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Stát Iosrael [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe le haghaidh Comhair Eolaíochta agus Teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Stát Iosrael mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 276

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT ON SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE STATE OF ISRAEL [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT ON SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE STATE OF ISRAEL TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 276

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 10. #1626501

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Bhosnia agus an Heirseagaivéin i ndáil le hathghlacadh isteach [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Bhosnia agus an Heirseagaivéin i ndáil le hathghlacadh isteach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNING OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND BOSNIA AND HERZEGOVINA ON READMISSION [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND BOSNIA AND HERZEGOVINA ON READMISSION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 11. #1626502

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine i ndáil le hathghlacadh isteach [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine i ndáil le hathghlacadh isteach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNING OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA ON READMISSION [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA ON READMISSION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 12. #1626503

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle a bhaineann le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAlbáine maidir le hathghlacadh isteach daoine a bhfuil cónaí orthu gan údarú [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle a bhaineann le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAlbáine maidir le hathghlacadh isteach daoine a bhfuil cónaí orthu gan údarú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 92.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNING OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ALBANIA ON THE READMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORISATION [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ALBANIA ON THE READMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORISATION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 92.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 13. #1626504

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle a bhaineann le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Moldóive maidir le hathghlacadh isteach daoine a bhfuil cónaí orthu gan údarú [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle a bhaineann le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Moldóive maidir le hathghlacadh isteach daoine a bhfuil cónaí orthu gan údarú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 504.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNING OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON THE READMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORISATION [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON THE READMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORISATION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 504.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 14. #1626505

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Mhontainéagró i ndáil le hathghlacadh isteach [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Mhontainéagró i ndáil le hathghlacadh isteach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNING OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MONTENEGRO ON READMISSION [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MONTENEGRO ON READMISSION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 15. #1626506

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Seirbia i ndáil le hathghlacadh isteach [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Seirbia i ndáil le hathghlacadh isteach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNING OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SERBIA ON READMISSION [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SERBIA ON READMISSION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 16. #1626507

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin i ndáil le hathghlacadh isteach [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin i ndáil le hathghlacadh isteach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. Com (2007) 197.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNING OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE ON READMISSION [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE ON READMISSION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 197.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 17. #1626543

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais, i ndáil leis na leasuithe ar na hIarscríbhinní a ghabhann leis an gComhaontú Eorpach maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí Contúirteacha de Bhóthar (ADR) agus ar na Rialacháin a ghabhann leis an gComhaontú Eorpach maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí Contúirteacha ar Uiscebhealaí Intíre (AND) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 508.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED BY THE UNION WITH REGARD TO THE AMENDMENTS TO THE ANNEXES OF THE EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR) AND TO THE ANNEXED REGULATIONS TO THE EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY INLAND WATERWAYS (ADN) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 508.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 18. #290441

  Meabhraíodh socrú den sórt sin sa Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le coistí a thugann cúnamh don Choimisiún Eorpach i bhfeidhmiú a chumhachtaí feidhmiúcháin [13], atá i gceangal leis an gComhaontú dá dtagraítear in Aithris 27.

  Such an arrangement has been contemplated in the Agreement in the form of Exchange of Letters between the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning committees which assist the European Commission in the exercise of its executive powers [13], annexed to the Agreement referred to in Recital 27.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

 19. #349788

  Beidh feidhm ag an Rialachán seo i gcás comhaontuithe a bhaineann le hábhair áirithe agus atá, go hiomlán nó i bpáirt, laistigh de raon feidhme Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I) [4] agus Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha (An Róimh II) [5].

  This Regulation shall apply to agreements concerning particular matters falling, entirely or partly, within the scope of Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I) [4] and Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II) [5].

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 20. #649917

  ní bheidh éifeacht chúlghabhálach ar chor ar bith, go díreach nó go hindíreach ag an ngníomh tarmligthe lena leagtar síos cód iompair Eorpach, a ghlacfar i gcomhréir le hAirteagal 5(3), go háirithe maidir leis an nós imeachta i ndáil leis an gComhaontú Comhpháirtíochta agus na cláir a fhormheas, ós rud é nach bhfuil sé ceaptha le reachtas AE cumhachtaí ar bith a thabhairt don Choimisiún lena bhféadfadh sé diúltú d'fhormheas an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta agus na gclár bunaithe amháin ar aon chineál neamh chomhlíonadh an chóid iompair Eorpaigh, a ghlactar i gcomhréir le hAirteagal 5(3);

  the delegated act laying down a European code of conduct, adopted in accordance with Article 5(3), will under no circumstances and neither directly nor indirectly have any retroactive effect, especially concerning the approval procedure of the Partnership Agreement and the programmes, since it is not the intention of the EU legislature to confer any powers on the Commission to the effect that it could reject the approval of the Partnership Agreement and programmes solely and exclusively based on any kind of non-compliance with the European code of conduct, adopted in accordance with Article 5(3);

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 21. #673124

  Chuige sin, aontóidh an Ghníomhaireacht do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha a dhéanfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF)(20)agus glacfaidh sí na forálacha iomchuí is infheidhme maidir le baill foirne na Gníomhaireachta agus na saineolaithe náisiúnta ar iasacht trí úsáid a bhaint as an gcinneadh múnla atá san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú sin.

  To that end, the Agency shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF)(20)and shall issue the appropriate provisions to the staff of the Agency and to seconded national experts using the model decision in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 512/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS

 22. #693636

  Chun an comhrac in aghaidh na calaoise, an éillithe agus aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile faoi Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [10] a éascú, aontóidh CEPOL, idir an 1 Iúil agus an 31 Nollaig 2016 do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [11] agus glacfaidh sé forálacha iomchuí is infheidhme maidir le fostaithe uile CEPOL agus an teimpléad a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú sin á úsáid aige.

  In order to facilitate the fight against fraud, corruption and any other illegal activity under Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council [10], between 1 July and 31 December 2016 CEPOL shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [11] and shall adopt appropriate provisions applicable to all employees of CEPOL using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 23. #696425

  Chun comhrac na calaoise, an éillithe agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a éascú faoi Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, aontóidh an Oifig do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 i ndáil le himscrúduithe inmheánacha ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF), agus glacfaidh sí na forálacha cuí is infheidhme d'fhostaithe uile na hOifige agus úsáid á baint as an teimpléad a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú sin.

  In order to facilitate combating fraud, corruption and other unlawful activities under Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council, the Office shall accede to the Inter-institutional Agreement of 25 May 1999 concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF), and adopt the appropriate provisions applicable to all the employees of the Office using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 24. #710380

  Chun an comhrac in aghaidh na calaoise, an éillithe agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a éascú faoi Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013, aontóidh Europol, faoin 30 Deireadh Fómhair 2017, do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [27] agus glacfaidh sé forálacha iomchuí is infheidhme maidir le fostaithe uile Europol, agus úsáid á baint aici as an teimpléad a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gcomhaontú sin.

  In order to facilitate the fight against fraud, corruption and any other illegal activities under Regulation (EU, Euratom) No 883/2013, Europol shall, by 30 October 2017, accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [27] and shall adopt appropriate provisions applicable to all employees of Europol, using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 25. #1670943

  Rialachán (CE) Uimh. 685/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Aibreán 2001 maidir le húdaruithe arna bhfáil sna Ballstáit de bhun na gComhaontuithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bulgáire agus idir an Comhphobal Eorpach agus an Rómáin — lenar bunaíodh coinníollacha áirithe i dtaca le hearraí a iompar de bhóthar agus an t-iompar comhcheangailte a chur chun cinn — a dháileadh (IO L 108, 18.4.2001, lch. 1).

  Regulation (EC) No 685/2001 of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 concerning the distribution of authorisations among Member States received through the Agreements establishing certain conditions for the carriage of goods by road and the promotion of combined transport between the European Community and the Republic of Bulgaria and between the European Community and Romania (OJ L 108, 18.4.2001, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/1952 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena n-aisghairtear, Rialachán (CE) Uimh. 2888/2000 agus Rialachán (CE) Uimh. 685/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 1101/89 ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 26. #1675693

  Ní dochar an Rialachán seo do ról agus cumhachtaí na n-údarás inniúil agus an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh maidir le comhleasanna eacnamaíocha tomhaltóirí a chosaint in ábhair a bhaineann le seirbhísí do chuntais íocaíochta agus comhaontuithe creidmheasa a bhaineann le maoin chónaithe dhochorraithe faoi Threoir 2014/17/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [9] agus faoi Threoir 2014/92/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [10].

  This Regulation is without prejudice to the role and the powers of the competent authorities and of the European Banking Authority in relation to the protection of the collective economic interests of consumers in matters concerning payment accounts services and credit agreements relating to residential immovable property under Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council [9] and Directive 2014/92/EU of the European Parliament and of the Council [10].

  Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 27. #1716599

  Aontóidh an Ghníomhaireacht don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) laistigh de 6 mhí ón 11 Meán Fómhair 2018 agus glacfaidh sí na forálacha iomchuí is infheidhme maidir lena foireann, agus an teimpléad atá leagtha síos san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú sin á úsáid aici chuige sin.

  The Agency shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) within six months from 11 September 2018 and shall adopt the appropriate provisions applicable to its staff using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 28. #1729720

  Chun gur fusa calaois, éilliú agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a chomhrac faoi Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, faoin 21 Meitheamh 2019, aontóidh Oifig BEREC don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha a bheith á ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF), agus glacfaidh sé na forálacha iomchuí is infheidhme d’fhoireann uile Oifig BEREC agus an teimpléad a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú á úsáid aige.

  In order to facilitate combating fraud, corruption and other unlawful activities under Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council, by 21 June 2019, the BEREC Office shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and adopt appropriate provisions applicable to all staff of the BEREC Office using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2018/1971 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) agus Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC) lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/2120 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1211/2009Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 29. #1738145

  Chun an comhrac in aghaidh na calaoise, an éillithe agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a éascú faoi Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, aontóidh EU-OSHA, faoin 21 Lúnasa 2019, do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus glacfaidh sé na forálacha iomchuí is infheidhme maidir lena fhostaithe uile, ag úsáid an teimpléid a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú sin.

  In order to facilitate the fight against fraud, corruption and other illegal activities under Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council, EU-OSHA shall, by 21 August 2019, accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) and shall adopt appropriate provisions applicable to all its employees using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2019/126 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2062/94 ón gComhairle

 30. #1738583

  Chun an comhrac in aghaidh na calaoise, an éillithe agus aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a éascú faoi Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, aontóidh Eurofound, faoin 21 Lúnasa 2019, do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag OLAF agus glacfaidh sé na forálacha iomchuí is infheidhme maidir lena fhostaithe uile, ag úsáid an teimpléid a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú sin.

  In order to facilitate the fight against fraud, corruption and other illegal activities under Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council, Eurofound shall, by 21 August 2019, accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) and shall adopt appropriate provisions applicable to all its employees using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2019/127 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena mbunaítear an Foras Eorpach chun dálaí maireachtála agus oibre a fheabhsú (Eurofound), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1365/75 ón gComhairle

 31. #1739009

  Chun an comhrac in aghaidh na calaoise, an éillithe agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a éascú faoi Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, aontóidh Cedefop, faoin 21 Lúnasa 2019, do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag OLAF agus glacfaidh sé na forálacha iomchuí is infheidhme maidir lena fhostaithe uile, ag úsáid an teimpléid a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú sin.

  In order to facilitate the fight against fraud, corruption and other illegal activities under Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council, Cedefop shall, by 21 August 2019, accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) and shall adopt appropriate provisions applicable to all its employees using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2019/128 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena mbunaítear an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 337/75 ón gComhairle

 32. #1739790

  Tá Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún ag comhaontú ar an tábhacht a bhaineann le dlúthchomhar maidir le cur chun feidhme na gComhaontuithe a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/287 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena gcuirtear chun feidhme clásail choimirce dhéthaobhacha agus sásraí eile lenar féidir aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na fabhair tharaife a bhaineann le comhaontuithe trádála áirithe a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha áirithe.

  The European Parliament and the Commission agree on the importance of close cooperation concerning the implementation of the Agreements listed in the Annex to the Regulation (EU) 2019/287 of the European Parliament and of the Council of 13 February 2019 implementing bilateral safeguard clauses and other mechanisms allowing for the temporary withdrawal of preferences in certain trade agreements concluded between the European Union and third countries.

  Rialachán (AE) 2019/287 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena gcuirtear chun feidhme clásail choimirce dhéthaobhacha agus sásraí eile lenar féidir aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na fabhair tharaife a bhaineann le comhaontuithe trádála áirithe a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha

 33. #1800646

  D’fhonn an trádáil a éascú a thuilleadh, agus i bhfianaise gur ar bhonn domhanda a bhíonn na slabhraí soláthair TFC, is ceadmhach don Aontas i gcomhréir le hAirteagal 218 de Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) comhaontuithe um aitheantas frithpháirteach a dhaingniú i dtaca le deimhnithe Eorpacha i ndáil le cibearshlándáil.

  In order to further facilitate trade, and recognising that ICT supply chains are global, mutual recognition agreements concerning European cybersecurity certificates may be concluded by the Union in accordance with Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

  Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 34. #1810396

  Chun an comhrac in aghaidh na calaoise, an éillithe agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a éascú faoi Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013, aontóidh Europol, laistigh de 6 mhí ón lá a mbeidh sé oibríochtúil, do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag OLAF agus glacfaidh sé na forálacha iomchuí is infheidhme maidir le fostaithe uile an Údaráis, agus úsáid á baint aige as an teimpléad a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú sin.

  In order to facilitate the fight against fraud, corruption and other illegal activities under Regulation (EU, Euratom) No 883/2013, the Authority shall, within six months from the day that it becomes operational, accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by OLAF and shall adopt appropriate provisions applicable to all employees of the Authority using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2019/1149 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Údarás Eorpach Saothair, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 883/2004, (AE) Uimh. 492/2011, agus (AE) 2016/589 agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2016/344 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis)

 35. #282713

  (21) Maidir leis an Eilvéis, is ionann an Rialachán seo agus forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis an mbaint atá ag Cónaidhm na hEilvéise le cur i ngníomh, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen a thagann faoin ábhar dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh in éineacht le hAirteagal 4(1) de Chinneadh 2004/849/CE [7] ón gComhairle agus de Chinneadh 2004/860/CE [8] ón gComhairle.

  (21) As regards Switzerland, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement signed between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the association of the Swiss Confederation with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 4(1) of Council Decisions 2004/849/EC [7] and 2004/860/EC [8].

  Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 lena mbunaítear meicníocht chun Foirne Mear-Idirghabhála Teorann a chruthú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle maidir leis an meicníocht sin agus lena rialaítear cumhachtaí agus cúraimí na n-aoi-oifigeach

 36. #282957

  [7] Cinneadh 2004/849/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis an mbaint atá ag Cónaidhm na hEilvéise le cur i ngníomh, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen (IO L 368, 15.12.2004, lch. 26).

  [7] Council Decision 2004/849/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Union, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 368, 15.12.2004, p. 26).

  Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 lena mbunaítear meicníocht chun Foirne Mear-Idirghabhála Teorann a chruthú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle maidir leis an meicníocht sin agus lena rialaítear cumhachtaí agus cúraimí na n-aoi-oifigeach

 37. #282958

  [8] Cinneadh 2004/860/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis an mbaint atá ag Cónaidhm na hEilvéise le cur i ngníomh, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen (IO L 370, 17.12.2004, lch. 78).

  [8] Council Decision 2004/860/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation, concerning the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 370, 17.12.2004, p. 78).

  Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 lena mbunaítear meicníocht chun Foirne Mear-Idirghabhála Teorann a chruthú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle maidir leis an meicníocht sin agus lena rialaítear cumhachtaí agus cúraimí na n-aoi-oifigeach

 38. #289388

  2. Aontóidh an Ghníomhaireacht don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [14] agus eiseoidh sí, gan mhoill, na forálacha iomchuí is infheidhme ar a foireann.

  2. The Agency shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) [14] and shall issue, without delay, the appropriate provisions applicable to its staff.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 39. #290984

  [17] Cinneadh 2004/860/CE an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, agus maidir le forálacha áirithe den Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise a chur i bhfeidhm go sealadach i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen (IO L 370, 17.12.2004, lch. 78).

  [17] Decision 2004/860/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation, concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 370, 17.12.2004, p. 78).

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

 40. #295784

  4. Urramóidh an Foras Comhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [18].

  4. The Foundation shall respect the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) [18].

  Rialachán (CE) Uimh. 1339/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear an Foras Eorpach Oiliúna

 41. #308827

  (26) Ba cheart go mbeadh feidhm gan srian maidir leis an Oifig Tacaíochta ag Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [7], agus ba cheart don Oifig Tacaíochta aontú do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach i ndáil le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise [8].

  (26) Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [7] should apply without restriction to the Support Office, which should accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office [8].

  Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn

 42. #310830

  2. Aontóidh an Ghníomhaireacht do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frithchalaoise (OLAF) [10] agus eiseoidh sí, gan mhoill, na forálacha iomchuí is infheidhme maidir le foireann uile na Gníomhaireachta.

  2. The Agency shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti Fraud Office (OLAF) [10] and shall issue, without delay, appropriate provisions applicable to all staff of the Agency.

  Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004 ón gComhairle maidir le struchtúir bhainistíochta a bhunú do na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 43. #313412

  Ba cheart don Údarás aontú freisin do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [32].

  The Authority should also accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [32].

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 44. #314529

  Ba cheart don Údarás aontú freisin don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [42].

  The Authority should also accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [42].

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 45. #315638

  Ba cheart don Údarás aontú freisin do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [38].

  The Authority should also accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [38].

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 46. #321442

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Samhain 2002 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis íogair de chuid na Comhairle i réimse an bheartais slándála agus cosanta [2]

  Interinstitutional Agreement of 20 November 2002 between the European Parliament and the Council concerning access by the European Parliament to sensitive information of the Council in the field of security and defence policy [2]

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 47. #327779

  Aontóidh an EIT don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le fiosruithe inmheánacha na hOifige Eorpaí Frith-Chalaoise (OLAF).

  The EIT shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF).

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 48. #328267

  Cinneadh 2004/860/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen, agus maidir le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú sin (IO L 370, 17.12.2004, lch. 78).

  Council Decision 2004/860/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 370, 17.12.2004, p. 78).

  Rialachán (CE) Uimh. 296/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha a rialaíonn gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 49. #328268

  Cinneadh 2004/849/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen, agus maidir le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú sin (IO L 368, 15.12.2004, lch. 26).

  Council Decision 2004/849/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Union, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 368, 15.12.2004, p. 26).

  Rialachán (CE) Uimh. 296/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha a rialaíonn gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 50. #343428

  Beidh an Ghníomhaireacht oscailte do rannpháirtíocht tíortha Eorpacha agus tíortha a thagann laistigh de raon Bheartas Comharsanachta na hEorpa a bhfuil comhaontuithe tugtha i gcrích acu leis an gComhphobal Eorpach faoina bhfuil reachtaíocht Chomhphobail sa réimse a chumhdaítear leis an Rialachán seo glactha agus á cur i bhfeidhm acu.".

  The Agency shall be open to participation by European countries and countries within the scope of the European Neighbourhood Policy which have concluded agreements with the European Community under which the countries concerned have adopted and are applying Community legislation in the field covered by this Regulation.".

  Rialacháin (CE) Uimh. 1335/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Iarnróid (Rialachán Gníomhaireachta)

 51. #350267

  Aontóidh an Ghníomhaireacht do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontas Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [17] agus glacfaidh sí láithreach na forálacha iomchuí maidir le foireann uile na Gníomhaireachta.

  The Agency shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [17] and shall immediately adopt appropriate provisions for all staff of the Agency.

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 52. #351760

  Pléadh socrú den sórt sin sa mhalartú litreacha idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua maidir le coistí a thugann cúnamh don Choimisiún Eorpach i bhfeidhmiú a chumhachtaí feidhmiúcháin, atá i gceangal leis an gComhaontú thuasluaite [11] Chuir an Coimisiún dréachtmholadh faoi bhráid na Comhairle d’fhonn caibidlíocht a dhéanamh maidir leis an socrú seo.

  Such an arrangement has been contemplated in the Exchange of Letters between the Council of the European Union and Iceland and Norway concerning committees which assist the European Commission in the exercise of its executive powers [11], annexed to the abovementioned Agreement. The Commission has submitted to the Council a draft recommendation with a view to negotiating this arrangement.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 53. #500806

  Aontóidh an EIT don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le fiosruithe inmheánacha na hOifige Eorpaí Frith-Chalaoise (OLAF) [14].

  The EIT shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) [14].

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 54. #505125

  Ba cheart go mbeadh feidhm ag Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [13] i leith na Gníomhaireachta, agus ba cheart go n-aontódh sí do Chomhaontú Idir-Institiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [14].

  Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [13] should apply to the Agency, which should accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [14].

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 55. #505155

  Maidir le Eurodac, is ionann an Rialachán seo agus beart nua a bhaineann le Eurodac de réir bhrí an Phrótacail idir an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le comhlachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis [29].

  As regards Eurodac, this Regulation constitutes a new measure related to Eurodac within the meaning of the Protocol between the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland [29].

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 56. #512521

  Sna cásanna go leanann na cinntí inmheánacha seo an "Cinneadh Múnla" a cuireadh i gceangal leis an gComhaontú Idir-institiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Pharlaimint na hEorpa, Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus Choimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chaolaoise (OLAF) (IO L 136, 31.5.1999, lch. 15), gabhann siad níos faide ná cosaint a thabhairt do leasanna airgeadais an Aontais agus soláthraíonn siad na téarmaí agus na coinníollacha le haghaidh imscrúduithe inmheánacha a bhaineann le calaois, éilliú agus gníomhaíocht neamhdhleathach ar bith eile a dhéanfadh díobháil do leasanna an Aontais a chosc.

  Where these internal decisions follow the "Model Decision" annexed to the Inter-institutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) (OJ L 136, 31.5.1999, p. 15), they go beyond the protection of the financial interests of the Union and provide the terms and conditions for internal investigations in relation to the prevention of fraud, corruption and any illegal activity detrimental to the Union’s interests.

  Tuairim Uimh. 6/2011 (de bhun Airteagal 325 CFAE) ar an togra leasaithe le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999

 57. #567534

  Déanfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF), i gcás inarb iomchuí, seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair ar oibreoirí eacnamaíocha a mbaineann an cistiú seo leo, go díreach nó go hindíreach, i gcomhréir leis na nósanna imeachta atá leagtha síos i Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanann an Coimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne calaoise agus míréireachtaí eile [10], d’fhonn a aimsiú an raibh calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach i gceist a dhéanfadh difear do leasanna airgeadais an Aontais i ndáil le comhaontú deontais nó cinneadh faoi dheontas nó conradh atá maoinithe de bhun an Rialacháin seo.

  The European Anti-Fraud Office (OLAF) shall, where appropriate, carry out on-the-spot checks and inspections of economic operators concerned directly or indirectly by such funding in accordance with the procedures laid down in Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities’ financial interests against fraud and other irregularities [10], with a view to establishing whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement, grant decision or contract funded pursuant to this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir leis an gclár staidrimh Eorpach 2013-17 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis

 58. #582953

  An Comhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpaigh maidir le himscrúduithe inmheánacha a bheith á ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) (IO L 136, 31.5.1999, lch. 15).

  Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) (OJ L 136, 31.5.1999, p. 15).

  Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 460/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 59. #607890

  Féadfaidh an Oifig Frith-Chalaoise Eorpach (OLAF) seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanamh ar oibreoirí eacnamaíocha a mbaineann maoiniú den sórt sin go díreach nó go hindíreach leo i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos i i Rialachán (AE Euratom) Uimh 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 [21] ón gComhairle [22] d'fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanfadh difear do leasanna airgeadais an Aontais i ndáil le comhaontú deontais nó cinneadh deontais nó le conradh a bhaineann le maoiniú an Aontais.

  The European Anti-fraud Office (OLAF) may carry out investigations, including on-the-spot checks and inspections of economic operators directly or indirectly concerned by such funding in accordance with the provisions and procedures laid down in Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council [21] and Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 [22] with a view to establishing whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement or decision or a contract concerning Union financing.

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 60. #637801

  seasamh ón gComhairle i dtaca le glacadh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar thaobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a chur i bhfeidhm

  position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i dtaca le glacadh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar thaobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a chur i bhfeidhm /* COM/2014/058 final - 2011/0465 (COD) */

 61. #660919

  Chun cur chun feidhme comhordaithe chonairí an chroíghréasáin, ERTMS agus mhótarbhealaí na farraige a éascú, déanfaidh an Coimisiún, le comhaontú na mBallstát lena mbaineann, agus tar éis dó dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa agus leis an gComhairle, Comhordaitheoir Eorpach amháin nó níos mó a ainmniú.

  In order to facilitate the coordinated implementation of core network corridors, ERTMS and motorways of the sea, the Commission shall, in agreement with the Member States concerned, and after consulting the European Parliament and the Council, designate one or more European Coordinators.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 62. #671554

  Féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanamh ar oibreoirí eacnamaíocha a mbaineann an cistiú sin go díreach nó go hindíreach leo i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (Euratom, AE) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [40] agus i Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanfadh difear do leasanna airgeadais an Aontais i ndáil le comhaontú deontais nó Cinneadh deontais nó le conradh a bhaineann le cistiú an Aontais.

  The European Anti-Fraud Office (OLAF) may carry out on-the-spot checks and inspections on economic operators concerned directly or indirectly by Union funding, in accordance with the procedures laid down in Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council [40] and in Regulation (Euratom, EC) No 2185/96, with a view to establishing whether fraud, corruption or any other illegal activity has occurred affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement, grant decision or a contract concerning Union funding.

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 63. #693727

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) (IO L 136, 31.5.1999, lch. 15).

  Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) (OJ L 136, 31.5.1999, p. 15).

  Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 64. #697210

  Maidir leis an Eilvéis, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/149/CGB ón gComhairle.

  As regards Switzerland, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the association of the Swiss Confederation with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1 of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/149/JHA.

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 65. #710265

  Beidh rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis rúnaicmithe AE arna próiseáil ag nó trí Europol comhchuí leis an gComhaontú Idirinstitiúideach an 12 Márta 2014 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le faisnéis rúnaicmithe atá i seilbh na Comhairle a bhaineann le nithe seachas na nithe i réimse an chomhbheartais eachtraigh agus slándála a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus maidir le láimhseáil Pharlaimint na hEorpa ar an bhfaisnéis sin [24], agus comhlíonfaidh an rochtain sin na rialacha dá dtagraítear in Airteagal 67(2) den Rialachán seo.

  Access by the European Parliament to EU classified information processed by or through Europol shall be consistent with the Interinstitutional Agreement of 12 March 2014 between the European Parliament and the Council concerning the forwarding to and the handling by the European Parliament of classified information held by the Council on matters other than those in the area of the common foreign and security policy [24], and shall comply with the rules referred to in Article 67(2) of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 66. #710809

  Ar an gcaoi chéanna, ba cheart feidhm a bheith ag Rialachán (AE) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [11] gan choinníoll maidir leis an nGníomhaireacht, agus ba cheart di aontú do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [12].

  Similarly, Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council [11] should apply without restriction to the Agency, which should accede to the Inter-institutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [12].

  Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 67. #720299

  Sna cásanna atá faoi rialú ag Airteagal 267 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ina theannta sin, cuirfidh Cláraitheoir na Cúirte an cinneadh ón gcúirt nó ón mbinse náisiúnta in iúl do na Stáit, amach ó na Ballstáit, is páirtithe sa Chomhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch agus d'Údarás Faireacháin CSTE dá dtagraítear sa Chomhaontú a dúradh agus féadfaidh siad, laistigh de dhá mhí ó cuireadh sin in iúl agus nuair atá ceann de réimsí chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe i gceist, ráitis cháis nó barúlacha i scríbhinn a chur faoi bhráid na Cúirte.

  In the cases governed by Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the decision of the national court or tribunal shall, moreover, be notified by the Registrar of the Court to the States, other than the Member States, which are parties to the Agreement on the European Economic Area and also to the EFTA Surveillance Authority referred to in that Agreement which may, within two months of notification, where one of the fields of application of that Agreement is concerned, submit statements of case or written observations to the Court.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 68. #722695

  Sna cásanna atá faoi rialú ag Airteagal 267 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ina theannta sin, cuirfidh Cláraitheoir na Cúirte an cinneadh ón gcúirt nó ón mbinse náisiúnta in iúl do na Stáit, amach ó na Ballstáit, is páirtithe sa Chomhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch agus d'Údarás Faireacháin CSTE dá dtagraítear sa Chomhaontú a dúradh agus féadfaidh siad, laistigh de dhá mhí ó cuireadh sin in iúl agus nuair atá ceann de réimsí chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe i gceist, ráitis cháis nó barúlacha i scríbhinn a chur faoi bhráid na Cúirte.

  In the cases governed by Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the decision of the national court or tribunal shall, moreover, be notified by the Registrar of the Court to the States, other than the Member States, which are parties to the Agreement on the European Economic Area and also to the EFTA Surveillance Authority referred to in that Agreement which may, within two months of notification, where one of the fields of application of that Agreement is concerned, submit statements of case or written observations to the Court.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 69. #725120

  Ba cheart feidhm a bheith ag Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [9] gan srian maidir leis an nGníomhaireacht, agus ba cheart di aontú do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [10].

  Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council [9] should apply without restriction to the Agency, which should accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [10].

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 70. #1664287

  Ba cheart oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI a fhaigheann tacaíocht ó CEIS a bhainistiú i gcomhréir le rialacha agus nósanna imeachta BEI féin, lena n-áirítear bearta rialaithe iomchuí agus bearta arna ndéanamh chun imghabháil cánach a sheachaint, chomh maith le rialacha agus nósanna imeachta ábhartha na hOifige Eorpaí Frith-Chalaoise (OLAF) agus na Cúirte Iniúchóirí, lena n-áirítear an Comhaontú tríthaobhach idir an Coimisiún Eorpach, Cúirt Iniúchóirí na hEorpa agus an Banc Eorpach Infheistíochta an 27 Deireadh Fómhair 2003.

  EIB financing and investment operations supported by the EFSI should be managed in accordance with the EIB's own rules and procedures, including appropriate control measures and measures taken to avoid tax evasion, as well as with the relevant rules and procedures concerning the European Anti-Fraud Office (OLAF) and the Court of Auditors, including the Tripartite agreement between the European Commission, the European Court of Auditors and the European Investment Bank of 27 October 2003.

  Rialachán (AE) 2015/1017 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2015 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha

 71. #1668219

  Treoir 2014/112/AE ón gComhairle an 19 Nollaig 2014 lena gcuirtear chun feidhme an Comhaontú Eorpach a bhaineann le gnéithe áirithe i ndáil le heagrú ama oibre san iompar ar uiscebhealaí intíre, arna thabhairt i gcrích ag an Aontas Eorpach Báirse (EBU), ag an Eagraíocht Eorpach Scipéirí (ESO) agus ag Cónaidhm Oibrithe Iompair na hEorpa (ETF) (IO L 367 23.12.2014, lch. 86).

  Council Directive 2014/112/EU of 19 December 2014 implementing the European Agreement concerning certain aspects of the organisation of working time in inland waterway transport, concluded by the European Barge Union (EBU), the European Skippers Organisation (ESO) and the European Transport Workers’ Federation (ETF) (OJ L 367, 23.12.2014, p. 86).

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 72. #1699140

  Féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe a dhéanamh, lena n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, ar oibreoirí eacnamaíocha a mbaineann cistiú den sórt sin go díreach nó go hindíreach leo, i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus i Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle d'fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais i ndáil le comhaontú deontais nó le cinneadh deontais nó le conradh arna chistiú, go díreach nó go hindíreach, faoi chuimsiú an Rialacháin seo.

  The European Anti-Fraud Office (OLAF) may carry out investigations, including on-the-spot checks and inspections on economic operators concerned directly or indirectly by such funding in accordance with the procedures laid down in Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council and in Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 with a view to establishing whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement or grant decision or contract funded, directly or indirectly, within the framework of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/1091 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir le staidreamh comhtháite feirme agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1166/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1337/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 73. #1719808

  Féadfaidh OLAF imscrúduithe a sheoladh, lena n-áirítear seiceálacha ar an láthair agus cigireachtaí a dhéanamh ar oibreoirí eacnamaíocha a bhaineann go díreach nó go hindíreach leis an maoiniú sin i gcomhréir leis na bhforálacha agus nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle, d'fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanfadh difear do leasanna airgeadais an Aontais i ndáil le comhaontú deontais nó cinneadh deontais nó le conradh arna mhaoiniú faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach.

  OLAF may carry out investigations, including on-the-spot checks and inspections of economic operators concerned directly or indirectly by such funding, in accordance with the provisions and procedures laid down in Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96, with a view to establishing whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement or grant decision or a contract funded under the European Solidarity Corps.

  Rialachán (AE) 2018/1475 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 lena leagtar síos creat dlíthiúil an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 agus Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE

 74. #1722789

  Ba cheart feidhm a bheith ag Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an nGníomhaireacht, agus ba cheart di aontú do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF).

  Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council should apply to the Agency, which should accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF).

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 75. #1722820

  Maidir leis an Eilvéis, is é atá sa Rialachán seo, a mhéid a bhaineann sé le SIS II, le VIS, le EES agus le ETIAS, forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointí A, B agus G de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/146/CE ón gComhairle.

  As regards Switzerland, this Regulation constitutes, insofar as it relates to SIS II and the VIS, to the EES and to ETIAS, a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the association of the Swiss Confederation with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, points A, B and G of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/146/EC.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 76. #1722825

  Maidir le Eurodac agus DubliNet, is ionann an Rialachán seo agus beart nua de réir bhrí an Phrótacail idir an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le comhlachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis.

  As regards Eurodac and DubliNet, this Regulation constitutes a new measure within the meaning of the Protocol between the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 77. #1724753

  Chun gur fusa calaois, éilliú agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha a chomhrac faoi Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 883/2013, faoi cheann sé mhí ó theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, aontóidh Eurojust do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha a bheith á ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Calaoise (OLAF).

  In order to facilitate the combating of fraud, corruption and other unlawful activities under Regulation (EU, Euratom) No 883/2013, within six months from the entry into force of this Regulation, Eurojust shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF).

  Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 78. #1740572

  Ba cheart oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI a fhaigheann tacú ó CEIS a bhainistiú i gcomhréir le rialacha agus nósanna imeachta BEI féin, lena n‑áirítear bearta rialaithe iomchuí agus bearta arna ndéanamh chun imghabháil cánach a sheachaint, chomh maith le rialacha agus nósanna imeachta ábhartha na hOifige Eorpaí Frith‑Chalaoise (OLAF) agus na Cúirte Iniúchóirí, lena n‑áirítear an comhaontú tríthaobhach idir an Coimisiún Eorpach, an Chúirt Iniúchóirí agus an Banc Eorpach Infheistíochta.

  EIB financing and investment operations supported by the EFSI should be managed in accordance with the EIB’s own rules and procedures, including appropriate control measures and measures taken to avoid tax evasion, as well as with the relevant rules and procedures concerning the European Anti-Fraud Office (OLAF) and the Court of Auditors, including the Tripartite agreement between the European Commission, the European Court of Auditors and the European Investment Bank.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013

 79. #1757719

  (57)Maidir leis an Eilvéis, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe G d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 4(1) de Chinneadh 2004/849/CE ón gComhairle 63 agus Cinneadh 2004/860/CE ón gComhairle 64 .

  (57)As regards Switzerland, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement signed between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the association of the Swiss Confederation with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, point G, of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 4(1) of Council Decisions 2004/849/EC 63 and 2004/860/EC 64 .

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 80. #1758420

  Cinneadh 2004/849/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt agus maidir le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú sin ( IO L 368, 15.12.2004 lch. 26 ).

  Council Decision 2004/849/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Union, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis ( OJ L 368, 15.12.2004, p. 26 ).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 81. #1758421

  Cinneadh 2004/860/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe, ar son an Chomhphobail Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt agus maidir le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú sin ( IO L 370, 17.12.2004 lch. 78 ).

  Council Decision 2004/860/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation, concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis ( OJ L 370, 17.12.2004, p. 78 ).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 82. #1762726

  (72)Maidir leis an Eilvéis, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt 68 , ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A, pointe B agus pointe G d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/146/CE ón gComhairle 69 .

  (72)As regards Switzerland, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the association of the Swiss Confederation with the implementation, application and development of the Schengen acquis 68 which fall within the area referred to in Article 1, points A, B and G of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/146/EC 69 .

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 83. #1782284

  Treoir (AE) 2017/159 ón gComhairle an 19 Nollaig 2016 lena gcuirtear chun feidhme an Comhaontú i dtaca le cur chun feidhme Choinbhinsiún 2007 na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair maidir le hObair san Iascaireacht, a tugadh i gcrích an 21 Bealtaine 2012 idir an Coiste Ginearálta um Chomhar Talmhaíochta san Aontas Eorpach (Cogeca), Cónaidhm Oibrithe Iompair na hEorpa (ETF) agus Comhlachas Eagraíochtaí Náisiúnta na bhFiontar Iascaireachta san Aontas Eorpach (Europêche) (IO L 25, 31.1.2017, lch. 12).

  Council Directive (EU) 2017/159 of 19 December 2016 implementing the Agreement concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation, concluded on 21 May 2012 between the General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (Cogeca), the European Transport Workers’ Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union (Europêche) (OJ L 25, 31.1.2017, p. 12).

  Treoir (AE) 2019/1152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le dálaí oibre trédhearcacha agus intuartha san Aontas Eorpach

 84. #1785567

  Chun calaois, éilliú agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a chomhrac, ba cheart feidhm a bheith ag Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle gan choinníoll i leith na Gníomhaireachta, agus ba cheart di sin aontú do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF).

  In order to combat fraud, corruption, and other unlawful activities, the provisions of Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council should apply without restriction to the Agency, which should accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF).

  Rialachán (AE) 2019/473 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

 85. #1801060

  Chun an comhrac i gcoinne calaoise, éilliú agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha faoi Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a éascú, aontóidh ENISA, faoin 28 Nollaig 2019, don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha a bheith á ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF).

  In order to facilitate the combating of fraud, corruption and other unlawful activities under Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council, ENISA shall by 28 December 2019, accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF).

  Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 86. #1809937

  Ba cheart feidhm a bheith ag Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an Údarás, agus ba cheart dó aontú do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF).

  Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council should apply to the Authority, which should accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF).

  Rialachán (AE) 2019/1149 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Údarás Eorpach Saothair, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 883/2004, (AE) Uimh. 492/2011, agus (AE) 2016/589 agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2016/344 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis)

 87. #1819072

  Ba cheart don Ghníomhaireacht cead a thabhairt, faoi réir comhaontú a fháil ón mBallstát lena mbaineann, do Choiste Eorpach Chomhairle na hEorpa chun Céastóireacht agus Íde nó Pionós atá Mídhaonna nó Táireach a Chosc cuairt a thabhairt ar na háiteanna ina bhfuil oibríochtaí um fhilleadh ar bun aici, faoi chuimsiú an tsásra faireacháin arna bhunú ag baill de Chomhairle na hEorpa faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Céastóireacht agus Íde nó Pionós atá Mídhaonna nó Táireach a Chosc.

  The Agency should allow, subject to the agreement of the Member State concerned, the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of the Council of Europe to conduct visits to where it carries out return operations, within the framework of the monitoring mechanism established by the members of the Council of Europe under the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 88. #1819147

  Ba cheart feidhm a bheith ag Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle gan srian maidir leis an nGníomhaireacht, agus ba cheart di aontú do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF).

  Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council should apply without restriction to the Agency, which should accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF).

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 89. #1824558

  maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

  on the conclusion of the Protocol between the European Union, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland regarding access to Eurodac for law enforcement purposes

  Cinneadh (AE) 2020/142 Ón Gcomhairle an 21 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

 90. #1824564

  I gcomhréir le Cinneadh (AE) 2019/393 ón gComhairle, síníodh an Prótacal idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí ("an Prótacal”) ar an 27 Meitheamh 2019, faoi réir a thabhairt i gcrích ar dháta níos déanaí.

  In accordance with Council Decision (EU) 2019/393, the Protocol between the European Union, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland regarding access to Eurodac for law enforcement purposes (the ‘Protocol’) was signed on 27 June 2019, subject to its conclusion at a later date.

  Cinneadh (AE) 2020/142 Ón Gcomhairle an 21 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

 91. #1824571

  Leis seo, déantar an Prótacal idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí a fhormheas thar ceann an Aontais.

  The Protocol between the European Union, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland regarding access to Eurodac for law enforcement purposes is hereby approved on behalf of the Union.

  Cinneadh (AE) 2020/142 Ón Gcomhairle an 21 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

 92. #1824580

  Cinneadh (AE) 2019/393 ón gComhairle an 7 Márta 2019 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí (IO L 71, 13.3.2019, lch. 5).

  Council Decision (EU) 2019/393 of 7 March 2019 on the signing, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland regarding access to Eurodac for law enforcement purposes (OJ L 71, 13.3.2019, p. 5).

  Cinneadh (AE) 2020/142 Ón Gcomhairle an 21 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

 93. #1825409

  maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena mbunaítear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

  on the conclusion of the Protocol between the European Union, Iceland and the Kingdom of Norway to the Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway regarding access to Eurodac for law enforcement purposes

  Cinneadh (AE) 2020/276 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena mbunaítear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

 94. #1825415

  I gcomhréir le Cinneadh (AE) 2019/394 ón gComhairle , síníodh an Prótacal idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena mbunaítear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí (“an Prótacal”) ar an 24 Deireadh Fómhair 2019 , faoi réir a thabhairt i gcrích ar dháta níos déanaí.

  In accordance with Council Decision (EU) 2019/394, the Protocol between the European Union, Iceland and the Kingdom of Norway to the Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway regarding access to Eurodac for law enforcement purposes (‘the Protocol’) was signed on 24 October 2019, subject to its conclusion at a later date.

  Cinneadh (AE) 2020/276 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena mbunaítear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

 95. #1825422

  Leis seo, déantar an Prótacal idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena mbunaítear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí, a fhormheas thar ceann an Aontais .

  The Protocol between the European Union, Iceland and the Kingdom of Norway to the Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway regarding access to Eurodac for law enforcement purposes is hereby approved on behalf of the Union.

  Cinneadh (AE) 2020/276 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena mbunaítear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

 96. #1825431

  Cinneadh ón gComhairle (AE) 2019/394 an 7 Márta 2019 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena mbunaítear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí (IO L 71, 13.3.2019, lch. 7).

  Council Decision (EU) 2019/394 of 7 March 2019 on the signing, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, Iceland and the Kingdom of Norway to the Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway regarding access to Eurodac for law enforcement purposes (OJ L 71, 13.3.2019, p. 7).

  Cinneadh (AE) 2020/276 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena mbunaítear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

 97. #1845839

  Ar an gcaoi chéanna, ba cheart feidhm a bheith ag Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith‑Chalaoise (OLAF)[9] gan choinníoll i leith na Gníomhaireachta, agus ba cheart di aontú do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith‑Chalaoise[10].

  In a similar way, Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF)[9] should apply without restriction to the Agency, which should accede to the Inter-institutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office[10].

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 98. #1848490

  Pléadh socrú den sórt sin sa mhalartú litreacha idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua maidir le coistí a thugann cúnamh don Choimisiún Eorpach i bhfeidhmiú a chumhachtaí feidhmiúcháin, atá i gceangal leis an gComhaontú thuasluaite[21]  Chuir an Coimisiún dréachtmholadh faoi bhráid na Comhairle d’fhonn caibidlíocht a dhéanamh maidir leis an socrú seo.

  Such an arrangement has been contemplated in the Exchange of Letters between the Council of the European Union and Iceland and Norway concerning committees which assist the European Commission in the exercise of its executive powers[22], annexed to the abovementioned Agreement. The Commission has submitted to the Council a draft recommendation with a view to negotiating this arrangement.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 99. #1859465

  Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa an 23 Deireadh Fómhair 2002 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh lena rialaítear rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis íogair de chuid na Comhairle i réimse an bheartais slándála agus cosanta (IO C 298, 30.11.2002, lch. 4).Cinneadh ón mBiúró an 15 Aibreán 2013 maidir leis na rialacha lena rialaítear an tslí ina ndéileálann Parlaimint na hEorpa le faisnéis rúnda (IO C 96, 1.4.2014, lch. 1).

  Decision of the European Parliament of 23 October 2002 on the implementation of the Interinstitutional Agreement governing European Parliament access to sensitive Council information in the sphere of security and defence policy (OJ C 298, 30.11.2002, p. 4).Decision of the Bureau of 15 April 2013 concerning the rules governing the treatment of confidential information by the European Parliament (OJ C 96, 1.4.2014, p. 1).

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 100. #1859469

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) (IO L 136, 31.5.1999, lch. 15).

  Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) (OJ L 136, 31.5.1999, p. 15).

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 101. #1859524

  comhaontú chun gníomhú nó vótáil ar son aon duine eile dlítheanach nó nádúrtha ar comhaontú é lena gcuirfí as dá saoirse vótála, mar atá cumhdaithe in Airteagal 6 den Ionstraim an 20 Meán Fómhair 1976 maidir le toghadh Fheisirí Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach agus Airteagal 2 de Reacht Fheisirí Pharlaimint na hEorpa.

  not enter into any agreement to act or vote in the interest of any other legal or natural person that would compromise their voting freedom, as enshrined in Article 6 of the Act of 20 September 1976 concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage and Article 2 of the Statute for Members of the European Parliament;

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 102. #1860442

  Baineann siad leis an ailíniú leis na comhpháirtíochtaí Eorpacha faoin gclár Fís Eorpach agus lena rialacha rialaithe, le feabhsú na samhla reatha cistiúcháin mar a mhol Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, agus le háireamh na féidearthachta d’EIT meabhráin chomhoibre a thabhairt i gcrích le PENanna d’fhonn sean-PENanna a choinneáil ina mbaill ghníomhacha de Phobal EIT tar éis theacht chun críche dá gcreatchomhaontuithe comhpháirtíochta.

  They concern the alignment with the European partnerships under Horizon Europe and their governing rules, the improvement of the current funding model as recommended by the European Court of Auditors and the inclusion of the possibility for the EIT to conclude memoranda of cooperation with KICs to keep former KICs as active members of the EIT Community after the termination of their framework partnership agreement.

  Togra le haghaidh CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Clár Oibre Straiteiseach um Nualaíocht na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) 2021-2027: Borradh a chur faoi Thallann Nuálaíochta agus faoi Chumas Nuálaíochta na hEorpa

 103. #153936

  ciallaíonn "Comhaontú ADR" an Comhaontú Eorpach Maidir le hiompar Idirnáisiúnta Earraí Contúirteacha de Bhóthar a rinneadh sa Ghinéiv an 30ú lá de Mheán Fómhair, 1957, arna leasú nó arna leathnú (cibé acu roimh thosach feidhme na Rialachán seo nó ina dhiaidh);

  "ADR Agreement" means the European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road,done at Geneva on the 30th day of September, 1957, as amended or extended (whether before or after the commencement of these Regulations);

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 104. #154092

  Féadfar cóipeanna den Chomhaontú Eorpach Maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí Contúirteacha de Bhóthar (ADR), dá dtagraítear sna rialacháin seo, a fháil ó Oifig Dhíolta Foilseachán Rialtais, An Stuara, Ard-Oifig an Phoist, Baile Átha Cliath, 1.

  Copies of the European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), which is referred to in these regulations, may be obtained from the Government Publications Sale Office, G.P.O. Arcade, Dublin 1.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 105. #278947

  4. Tiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm ar an gcéad lá den tríú mí tar éis an lae a suíonn Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh go bhfuil na ceanglais fhoirmiúla uile comhallta maidir leis na Páirtithe sa Chomhaontú seo a dtoiliú a chur in iúl.

  4. This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the day on which the Secretary-General of the Council of the European Union has established that all formal requirements concerning the expression of the consent by the Contracting Parties to this Agreement have been fulfilled.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 106. #282712

  (20) Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is ionann an Rialachán seo agus forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an mbaint atá ag an dá Stát sin le cur i ngníomh, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen [5] a thagann faoin ábhar dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle [6] maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin.

  (20) As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [5] which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Council Decision 1999/437/EC [6] on certain arrangements for the application of that Agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 lena mbunaítear meicníocht chun Foirne Mear-Idirghabhála Teorann a chruthú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle maidir leis an meicníocht sin agus lena rialaítear cumhachtaí agus cúraimí na n-aoi-oifigeach

 107. #283043

  (37) Déanfaidh an Coimisiún togra chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir leis na nósanna imeachta agus na coinníollacha ar dá réir a bheadh na Ballstáit i dteideal comhaontuithe a chaibidil agus a thabhairt i gcrích thar a gceann féin le tríú tíortha i gcásanna aonair eisceachtúla, maidir le hábhair earnálacha, ina mbeadh forálacha maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha.

  (37) The Commission will make a proposal to the European Parliament and the Council concerning the procedures and conditions according to which Member States would be entitled to negotiate and conclude on their own behalf agreements with third countries in individual and exceptional cases, concerning sectoral matters, containing provisions on the law applicable to non-contractual obligations.

  Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha ("An Róimh II")

 108. #286371

  1. D'fhonn ullmhú don athbhreithniú ar na Sonraíochtaí Coiteanna agus ar na grúpaí de tháirgí trealaimh oifige a chumhdaítear le hIarscríbhinn C a ghabhann leis an gComhaontú, agus sula gcuirfear dréacht-togra faoi bhráid USEPA nó sula gcuirfear freagra chuig USEPA i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos sa Chomhaontú agus i gCinneadh 2006/1005/CE ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le cur i gcrích an Chomhaontaithe idir Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Comhphobal Eorpach maidir le comhordú ar chláir um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige [11], glacfar na céimeanna a leagtar amach i mír 2 go mír 5.

  1. With a view to preparing for the revision of the Common Specifications and of the office equipment product groups covered by Annex C to the Agreement, and before submitting a draft proposal or replying to USEPA in accordance with the procedures laid down in the Agreement and in Council Decision 2006/1005/EC of 18 December 2006 concerning conclusion of the Agreement between the Government of the United States of America and the European Community on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment [11], the steps set out in paragraphs 2 to 5 shall be taken.

  Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige

 109. #290439

  (27) Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is ionann an Rialachán seo agus forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe a tugadh i gcrích idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an mbaint atá ag an dá Stát sin le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen [11] a thagann faoin ábhar dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B, de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle [12] maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin.

  (27) As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis [11], which falls within the area referred to in Article 1, point B of Council Decision 1999/437/EC [12] of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of that Agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

 110. #296972

  (12) Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is ionann an Rialachán seo agus forbairt ar fhóralacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe a tugadh i gcrích idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá Stát sin i gcur chun feidhme, i gcur i bhfeidhm agus i bhforbairt acquis Schengen [4], a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 [5] maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin.

  (12) As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis [4], which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of that Agreement [5].

  Rialachán (CE) Uimh. 81/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le húsáid an Chórais Faisnéise Víosaí (VIS) de réir Chód Teorainneacha Schengen

 111. #312850

  (4) Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen [3] a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B), de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin [4].

  (4) As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [3], which fall within the area referred to in Article 1, point (B), of Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of that Agreement [4].

  Rialachán (AE) Uimh. 1091/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosa a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 112. #317069

  (4) Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [3], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B), de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin [4].

  (4) As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [3], which fall within the area referred to in Article 1, point (B), of Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of that Agreement [4].

  Rialachán (AE) Uimh. 1211/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 113. #318932

  Maidir leis na rialacha coiteanna atá leagtha síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999, ar rialacha iad a bhaineann le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Fhrith-Chalaoise (OLAF) agus arb é atá iontu ná na bearta is gá chun reáchtáil réidh na n-imscrúduithe arna seoladh ag an Oifig a éascú, beidh siad infheidhme sa Pharlaimint, de bhun Chinneadh na Parlaiminte a ghabhann mar iarscríbhinn leis na Rialacha Nós Imeachta seo [4].

  The common rules laid down in the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) comprising the measures needed to facilitate the smooth running of investigations conducted by the Office shall be applicable within Parliament, pursuant to the Parliament Decision annexed to these Rules of Procedure [4].

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 114. #321495

  Tiocfaidh an Comhaontú Idirinstitiúideach seo i bhfeidhm tar éis do Pharlaimint na hEorpa bearta slándála inmheánaí a ghlacadh atá i gcomhréir leis na prionsabail atá leagtha síos i bpointe 2.1 agus atá inchomparáideach leo sin atá ag na hinstitiúidí eile chun leibhéal comhionann cosanta don fhaisnéis íogair lena mbaineann a áirithiú.

  This Interinstitutional Agreement shall enter into force after the European Parliament has adopted internal security measures which are in accordance with the principles laid down in point 2.1 and comparable to those of the other institutions in order to guarantee an equivalent level of protection of the sensitive information concerned.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 115. #322944

  Má bhaineann an earráid le gníomh atá glactha cheana ag ceann amháin de na hinstitiúidí nó ag an dá cheann acu, cibé acu atá sé foilsithe nó nach bhfuil, déanfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, trí chomhaontú comhchoiteann, ceartúchán a ghlacadh arna tharraingt suas faoina nósanna imeachta faoi seach.

  Where this error concerns an act that has already been adopted by one or both of those institutions, whether published or not, the European Parliament and the Council shall adopt, by common agreement, a corrigendum drawn up under their respective procedures.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 116. #325248

  (14) Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le hacquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [8], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A agus pointe E, de Chinneadh 1999/437/CE [9] ón gComhairle maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin.

  (14) As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [8] which fall within the area referred to in Article 1, points A and E of Council Decision 1999/437/EC [9] on certain arrangements for the application of that Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 493/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 377/2004 ón gComhairle maidir le líonra oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú

 117. #328306

  Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is éard atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá Stát sin i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen a thagann faoin ábhar dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, point A of Council Decision 1999/437/EC on certain arrangements for the application of that Agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 296/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha a rialaíonn gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 118. #329025

  Sna cásanna atá faoi rialú ag Airteagal 234 de Chonradh CE, ina theannta sin, cuirfidh Cláraitheoir na Cúirte an cinneadh ón gcúirt nó ón mbinse náisiúnta in iúl do na Stáit, amach ó na Ballstáit, is páirtithe sa Chomhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch agus d'Údarás Faireacháin CSTE dá dtagraítear sa Chomhaontú a dúradh agus féadfaidh siad, laistigh de dhá mhí ó cuireadh sin in iúl agus nuair atá ceann de réimsí chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe i gceist, ráitis cháis nó barúlacha i scríbhinn a chur faoi bhráid na Cúirte.

  In the cases governed by Article 234 of the EC Treaty, the decision of the national court or tribunal shall, moreover, be notified by the Registrar of the Court to the States, other than the Member States, which are parties to the Agreement on the European Economic Area and also to the EFTA Surveillance Authority referred to in that Agreement which may, within two months of notification, where one of the fields of application of that Agreement is concerned, submit statements of case or written observations to the Court.

  Prótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais (Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, 2002)

 119. #329072

  Gan dochar don dara mír, féadfaidh na Stáit, amach ó na Ballstáit, is páirtithe sa Chomhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch agus Údarás Faireacháin CSTE dá dtagraítear sa Chomhaontú a dúradh idiragairt i gcásanna os comhair na Cúirte nuair atá ceann de réimsí chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin i gceist.

  Without prejudice to the second paragraph, the States, other than the Member States, which are parties to the Agreement on the European Economic Area, and also the EFTA Surveillance Authority referred to in that Agreement, may intervene in cases before the Court where one of the fields of application that Agreement is concerned.

  Prótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais (Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, 2002)

 120. #330059

  Scoirfidh na Conarthaí d'fheidhm a bheith acu maidir leis an mBallstát i dtrácht ó dháta an comhaontú um tharraingt siar a theacht i bhfeidhm nó, ina éagmais sin, dhá bhliain tar éis an fhógra dá dtagraítear i mír 2, ach amháin má chinneann an Chomhairle Eorpach d'aon toil, i gcomhaontú leis an mBallstát i dtrácht, an tréimhse sin a fhadú.

  The Treaties shall cease to apply to the State in question from the date of entry into force of the withdrawal agreement or, failing that, two years after the notification referred to in paragraph 2, unless the European Council, in agreement with the Member State concerned, unanimously decides to extend this period.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 121. #332544

  Dearbhú maidir le hAirteagal 188n den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis na Ballstáit comhaontuithe idirnáisiúnta a chaibidil agus a thabhairt i gcrích a bhaineann leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais

  Declaration on Article 188 N of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the negotiation and conclusion of international agreements by Member States relating to the area of freedom, security and justice

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 122. #338460

  Cuirfidh an Coimisiún togra faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle maidir leis na nósanna imeachta agus na coinníollacha ar dá réir a bheadh na Ballstáit i dteideal comhaontuithe a chaibidil agus a thabhairt i gcrích thar a gceann féin le tríú tíortha i gcásanna leithleacha eisceachtúla, maidir le hábhair earnálacha, agus ar comhaontuithe iad ina mbeadh forálacha a bhaineann leis an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha.

  The Commission will make a proposal to the European Parliament and to the Council concerning the procedures and conditions according to which Member States would be entitled to negotiate and conclude, on their own behalf, agreements with third countries in individual and exceptional cases, concerning sectoral matters and containing provisions on the law applicable to contractual obligations.

  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)

 123. #344611

  Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is éard atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá Stát sin i dtaca le cur chun feidhme, le cur i bhfeidhm agus le forbairt acquis Schengen [7] a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B, de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle [8] maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latter’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [7] which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Council Decision 1999/437/EC [8] on certain arrangements for the application of that Agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 390/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha maidir le víosaí do mhisin taidhleoireachta agus do phoist chonsalacha i ndáil leis an mbithmhéadracht a thabhairt isteach, lena n-áirítear forálacha faoi eagrúchán ghlacadh agus phróiseáil iarratas ar víosaí

 124. #346362

  Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is éard atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá Stát sin i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen [5] a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin [6].

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latter’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [5], which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of that Agreement [6].

  Rialachàn (CE) Uimh. 444/2009 an 28 Bealtaine 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2252/2004 ón gComhairle maidir le caighdeáin do ghnéithe slándála agus do bhithmhéadracht i bpasanna agus i ndoiciméid taistil arna n-eisiúint ag Ballstáit

 125. #349713

  agus Iarscríbhinn IV a leasú chun go n-áireofar Rialacháin Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (Rialacháin UNECE) inti, ar rialacháin iad atá éigeantach faoi Chinneadh 97/836/CE ón gComhairle an 27 Samhain 1997 d’fhonn go n-aontódh an Comhphobal Eorpach do Chomhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha agus trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantais fhrithpháirtigh i gcás ceaduithe a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin [5].

  and to amend Annex IV to include the Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE Regulations) which are mandatory under Council Decision 97/836/EC of 27 November 1997 with a view to accession by the European Community to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions [5].

  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

 126. #349737

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

  Regulation (EC) No 662/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a procedure for the negotiation and conclusion of agreements between Member States and third countries on particular matters concerning the law applicable to contractual and non-contractual obligations

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 127. #349841

  Má tá sé i gceist ag an gCoimisiún, ar bhonn a mheasúnaithe faoi Airteagal 8(2), gan an comhaontú caibidlithe a thabhairt i gcrích, tabharfaidh sé a thuairim don Bhallstát lena mbaineann, agus do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle, laistigh de 90 lá tar éis dó an fógra dá dtagraítear in Airteagal 8(1) a fháil.

  If, on the basis of its assessment under Article 8(2), the Commission intends not to authorise the conclusion of the negotiated agreement, it shall give an opinion to the Member State concerned, as well as to the European Parliament and to the Council, within 90 days of receipt of the notification referred to in Article 8(1).

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 128. #351758

  Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is ionann an Rialachán seo agus forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe a rinneadh idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá Stát sin i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen [9] a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B de Chinneadh 1999/437/CE [10] ón gComhairle maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded between the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis [9] which fall within the area referred to in Article 1, point B of Council Decision 1999/437/EC [10] on certain arrangements for the application of that Agreement.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 129. #360021

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [11], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B), de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin [12].

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [11], which fall within the area referred to in Article 1, point (B), of Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of that Agreement [12].

  Rialachán (AE) Uimh. 265/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le gluaiseacht daoine ag a bhfuil víosa fadfhanachta

 130. #505146

  Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is ionann an Rialachán seo, a mhéid a bhaineann sé le SIS II agus le VIS, agus forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe a tugadh i gcrích idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá Stát sin le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen [21], a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, pointe B agus pointe G de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin [22].

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes, insofar as it relates to SIS II and VIS, a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [21] which fall within the area referred to in Article 1, points A, B and G of Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of that Agreement [22].

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 131. #505147

  Maidir le Eurodac, is ionann an Rialachán seo agus beart nua a bhaineann le Eurodac de réir bhrí an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslann nó san Iorua [23].

  As regards Eurodac, this Regulation constitutes a new measure related to Eurodac within the meaning of the Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway [23].

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 132. #505151

  Maidir le Eurodac, is ionann an Rialachán seo agus beart nua a bhaineann le Eurodac de réir bhrí an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis [26].

  As regards Eurodac, this Regulation constitutes a new measure related to Eurodac within the meaning of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland [26].

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 133. #505499

  Aontóidh an Ghníomhaireacht don Chomhaontú Idir-Institiúideach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus eiseoidh sí, gan mhoill, na forálacha iomchuí is infheidhme maidir le fostaithe uile na Gníomhaireachta.

  The Agency shall accede to the Interinstitutional Agreement concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) and shall issue, without delay, the appropriate provisions applicable to all the employees of the Agency.

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 134. #505596

  Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is ionann an Rialachán seo agus forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe a tugadh i gcrích idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá Stát sin le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen [9], a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin [10].

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [9], which fall within the area referred to in Article 1, point A of Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of that Agreement [10].

  Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 135. #511699

  Faoi chuimsiú an chreata airgeadais ilbhliantúil le haghaidh 2007-2013 arna bhunú le Comhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus bainistiú fónta airgeadais [], déanfar measúnú ar chlár BTB agus ar an dul chun cinn arna dhéanamh ag na tíortha lena mbaineann, agus áireofar sa mheasúnú sin moltaí maidir le haon bhearta atá le déanamh agus maidir le cineál na mbeart sin.

  In the framework of the multiannual financial framework for 2007-2013, established by Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission in budgetary discipline and sound financial management [], the BAM programme and the progress made by the countries concerned shall be the subject of an assessment, which shall include recommendations on any measures to be taken and the nature thereof.

  Rialachán (AE) Uimh. 1341/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1905/2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair um fhorbairt

 136. #511769

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [3], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin [4].

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [3] which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of that Agreement [4].

  Rialachán (AE) Uimh. 1342/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1931/2006 maidir le oblast Kaliningrad agus ceantair riaracháin Pholannacha áirithe a áireamh sa limistéar teorann incháilithe

 137. #511800

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

  Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 138. #513484

  liostaí de réigiúin riaracháin arna soláthar ag an tríú tír lena mbaineann, maidir le Stáit nach bhfuil ina mBallstáit ach atá ina bpáirtithe conarthacha sa Chomhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), eadhon an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua;

  lists of administrative regions supplied by the third country concerned, for States which are not Members but which are contracting parties to the Agreement on the European Economic Area (EEA), namely Iceland, Liechtenstein and Norway;

  Rialachán (AE) Uimh. 70/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Eanáir 2012 maidir le tuairisceáin staidrimh i ndáil le hiompar earraí de bhóthar (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 139. #513641

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [3], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe B d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin [4].

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [3] which fall within the area referred to in Article 1, point B of Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of that Agreement [4].

  Rialachán (AE) Uimh. 154/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 140. #533885

  Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim

  Regulation (EU) No 1218/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 concerning the implementation of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Brazil pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Thailand pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and amending and supplementing Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

  Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim

 141. #558093

  Feidhmeoidh OLAF na cumhachtaí a thugtar don Choimisiún le Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile [18] chun cigireachtaí agus seiceálacha ar an láthair a dhéanamh sna Ballstáit agus, i gcomhréir leis na comhaontuithe comhair agus na comhaontuithe um chúnamh frithpháirteach atá i bhfeidhm, i dtríú tíortha agus in áitribh eagraíochtaí idirnáisiúnta.

  OLAF shall exercise the power conferred on the Commission by Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities' financial interests against fraud and other irregularities [18] to carry out on-the-spot inspections and checks in the Member States and, in accordance with the cooperation and mutual assistance agreements in force, in third countries and on the premises of international organisations.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 142. #560977

  Feidhmeoidh OLAF na cumhachtaí a thugtar don Choimisiún le Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile [18] chun cigireachtaí agus seiceálacha ar an láthair a dhéanamh sna Ballstáit agus, i gcomhréir leis na comhaontuithe comhair agus na comhaontuithe um chúnamh frithpháirteach atá i bhfeidhm, i dtríú tíortha agus in áitribh eagraíochtaí idirnáisiúnta.

  OLAF shall exercise the power conferred on the Commission by Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities' financial interests against fraud and other irregularities [18] to carry out on-the-spot inspections and checks in the Member States and, in accordance with the cooperation and mutual assistance agreements in force, in third countries and on the premises of international organisations.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 143. #563146

  Arna formheas ag Cinneadh 94/800/CE ón gComhairle an 22 Nollaig 1994, i ndáil le hábhair laistigh dá inniúlacht, maidir leis na comhaontuithe ar thángthas orthu faoi Bhabhta Uragua de chaibidlíochtaí iltaobhacha (1986-1994) a thabhairt chun críche thar ceann an Chomphobail Eorpaigh (IO L 336, 23.12.1994, lch. 1).

  Approved by Council Decision 94/800/EC of 22 December 1994 concerning the conclusion on behalf of the European Community, as regards matters within its competence, of the agreements reached in the Uruguay Round multilateral negotiations (1986-1994)(OJ L 336, 23.12.1994, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 144. #563534

  Cinneadh 2004/870/CE ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe um Chomhar idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Ioslamach na Pacastáine (IO L 378, 23.12.2004, lch. 22).

  Council Decision 2004/870/EC of 29 April 2004 concerning the conclusion of the Cooperation Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Pakistan (OJ L 378, 23.12.2004, p. 22).

  Rialachán (AE) Uimh. 1029/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena dtugtar isteach fabhair thrádála uathrialacha phráinneacha don Phacastáin

 145. #582829

  Chun éascú a dhéanamh ar chalaois, éilliú agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha a chomhrac faoi Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 [20], laistigh de sé mhí ón lá a mbeidh an Ghníomhaireacht oibríochtúil, aontóidh sí don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe inmheánacha a bheith á ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [21], agus glacfaidh sí na forálacha iomchuí is infheidhme d’fhostaithe uile na Gníomhaireachta agus an teimpléad a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú á úsáid aici.

  In order to facilitate the combating of fraud, corruption and other unlawful activities under Regulation (EC) No 1073/1999 [20], the Agency shall, within six months from the day it becomes operational, accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) [21] and shall adopt the appropriate provisions applicable to all the employees of the Agency, using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 460/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 146. #591302

  Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá Stát sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [12], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin [13].

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [12] which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of that Agreement [13].

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 147. #594194

  I gcás ina mbíonn deacrachtaí cur chun feidhme ag baint le tionscadal leasa choitinn, féadfaidh an Coimisiún comhordaitheoir Eorpach a ainmniú, i gcomhaontú leis na Ballstáit lena mbaineann, ar feadh tréimhse nach faide ná aon bhliain amháin, a fhéadfar a athnuachan faoi dhó.

  Where a project of common interest encounters significant implementation difficulties, the Commission may designate, in agreement with the Member States concerned, a European coordinator for a period of up to one year renewable twice.

  Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 148. #601724

  Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is forbairt é an Rialachán seo ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe a tugadh i gcrích idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá Stát sin le acquis Schengen [8] a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE [9] ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [8] which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Council Decision 1999/437/EC [9] on certain arrangements for the application of that Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 1051/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 dfhonn foráil a dhéanamh maidir le comhrialacha i ndáil le rialú teorann a athbhunú go sealadach ag teorainneacha inmheánacha i gcúinsí eisceachtúla

 149. #601912

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [8], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle [9].

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [8] which fall within the area referred to in point A of Article 1 of Council Decision 1999/437/EC [9].

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 150. #602219

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá Stát sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt. (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 151. #604076

  A fhad a bhaineann leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is éard atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe a tugadh i gcrích idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an mbaint atá ag Ríocht na hIorua le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [5], rud a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B), de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle [6]

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [5] which fall within the area referred to in Article 1, point (B), of Council Decision 1999/437/EC [6].

  Rialachán (AE) Uimh. 1289/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 152. #604165

  "(d) gan dochar do na ceanglais a eascraíonn as an gComhaontú Eorpach maidir le Deireadh a chur le Víosaí do Dhídeanaithe a síníodh i Strasbourg an 20 Aibreán 1959, lena n-aithnítear dídeanaithe agus daoine gan stát agus daoine eile nach bhfuil náisiúntacht aon tíre acu agus a bhfuil cónaí orthu sa Ríocht Aontaithe nó in Éirinn agus a bhfuil doiciméad taistil acu a d'eisigh an Ríocht Aontaithe nó Éire, a aithneoidh an Ballstát lena mbaineann.";

  "(d) without prejudice to the requirements stemming from the European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees signed at Strasbourg on 20 April 1959, recognised refugees and stateless persons and other persons who do not hold the nationality of any country who reside in the United Kingdom or in Ireland and are holders of a travel document issued by the United Kingdom or Ireland, which is recognised by the Member State concerned.";

  Rialachán (AE) Uimh. 1289/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 153. #604199

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur chun feidhme an Chomhaontaithe a tugadh i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá Stát sin i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm a gus forbairt acquis Schengen (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31.)

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) Uimh. 1289/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 154. #607449

  Mar sin féin, i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [6], ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann maoiniú breise a thabhairt do chlár Galileo agus do chlár EGNOS nó ranníocaíocht chomhchineáil a dhéanamh leo, ar bhonn comhaontuithe iomchuí, chun eilimintí breise sna cláir a bhaineann le cuspóirí ionchasacha áirithe na mBallstát lena mbaineann a mhaoiniú.

  However in accordance with Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council [6], the Member States should be able to provide additional funding to the Galileo and EGNOS programmes or a contribution in kind, on the basis of appropriate agreements, in order to fund additional programme elements relating to the potential particular objectives of the Member States concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 155. #611515

  Féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) seiceálacha ar an láthair agus cigireachtaí a dhéanamh ar oibreoirí eacnamaíocha a mbaineann cistiúchán den sórt sin go díreach nó go hindíreach leo i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle [25] d'fhonn a shuíomh ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanfadh difear do leasanna airgeadais an Aontais i ndáil le comhaontú deontais nó cinneadh deontais nó le conradh a bhaineann le cistiúchán an Aontais.

  The European Anti-fraud Office (OLAF) may carry out on-the-spot checks and inspections on economic operators concerned directly or indirectly by such funding in accordance with the procedures laid down in Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 [25] with a view to establishing whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement or grant decision or a contract concerning Union funding.

  Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 156. #619262

  Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle na 23 Márta 1998, (IO L 179, 23.06.98, lch. 1).

  Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 157. #619783

  Féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanamh ar oibreoirí eacnamaíocha a bhaineann go díreach nó go hindíreach le cistiúchán den sórt sin i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle(13)d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanfadh difear do leasanna airgeadais an Aontais i ndáil le comhaontú deontais nó cinneadh deontais nó conradh a bhaineann le cistiúchán Aontais.

  The European Anti-Fraud Office (OLAF) may carry out on-the-spot checks and inspections on economic operators concerned directly or indirectly by such funding in accordance with the procedures laid down in Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96(13)with a view to establishing whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement or grant decision or a contract concerning Union funding.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 258/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear clár Aontais chun tacú le gníomhaíochtaí sonracha i réimse an tuairiscithe airgeadais agus na hiniúchóireachta don tréimhse 2014–2020 agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 158. #630026

  Ceadófar don Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) seiceálacha ar an láthair agus cigireachtaí a dhéanamh ar oibreoirí eacnamaíocha a bhaineann go díreach nó go hindíreach leis an gcistiú sin i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (Euratom, CE) Uimh.2185/96 agus i Rialachán (AE, Euratom) Uimh.883/2013 d'fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanfadh difear do leasanna airgeadais an Aontais i ndáil le comhaontú deontais, le cinneadh deontais nó le conradh arna chistiú leis an tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE.

  The European Anti-fraud Office (OLAF) shall be allowed to carry out on-the-spot checks and inspections on economic operators concerned directly or indirectly by such funding in accordance with the procedures laid down in Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 and Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 with a view to establishing whether fraud, corruption or any other illegal activity has occurred affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement, grant decision or a contract funded under the EU Aid Volunteers initiative.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 375/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil (“an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE”)

 159. #631352

  Féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF), seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanamh ar oibreoirí eacnamaíocha a mbaineann cistiúchán den sórt sin leo, go díreach nó go hindíreach, i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (Euratom, CE) Uimh.2185/96 ón gComhairle(4)d'fhonn a shuíomh an raibh calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach i gceist a dhéanfadh difear do leasanna airgeadais an Aontais i ndáil le comhaontú deontais nó cinneadh deontais nó conradh a bhaineann le cistiúchán an Aontais.

  The European Anti-fraud Office (OLAF) may carry out on-the-spot checks and inspections on economic operators concerned directly or indirectly by such funding in accordance with the procedures laid down in Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96(4)with a view to establishing whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement or grant decision or a contract concerning Union funding.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 378/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1166/2008 maidir leis an gcreat airgeadais don tréimhse 2014-2018

 160. #633378

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálachaacquisSchengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin leacquisSchengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt(3), ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B), de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle(4).

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengenacquiswithin the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengenacquis(3), which falls within the area referred to in Article 1, point (B) of Council Decision 1999/437/EC(4).

  Rialachán (AE) Uimh. 259/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 161. #633406

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur chun feidhme an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin leacquisSchengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) Uimh. 259/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 162. #634484

  Treoir 97/836/CE ón gComhairle an 27 Samhain 1997 d'fhonn go n-aontódh an Comhphobal Eorpach do Chomhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantais fhrithpháirtigh i gcás formheasanna a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin ("Comhaontú Leasaithe 1958") (IO L 346, 17.12.1997, lch. 78).

  Council Decision 97/836/EC of 27 November 1997 with a view to accession by the European Community to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions ('Revised 1958 Agreement') (OJ L 346, 17.12.1997, p. 78).

  Seasamh (AE) Uimh. 3/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfar le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leibhéal fuaime mhótarfheithiclí agus córais tostaigh athchurtha, ag leasú na Treorach 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE Glactha ag an gComhairle an 20 Feabhra 2014

 163. #640195

  Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálachaacquisSchengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin lehacquisSchengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt(3), ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe (B), de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle(4).

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengenacquiswithin the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengenacquis(3), which fall within the area referred to in Article 1, point (B), of Council Decision 1999/437/EC(4).

  Rialachán (AE) Uimh. 509/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 164. #640253

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin lehacquisSchengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengenacquis(OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) Uimh. 509/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 165. #643559

  Treoir 97/836/CE ón gComhairle an 27 Samhain 1997 d'fhonn go n-aontódh an Comhphobal Eorpach do Chomhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantais fhrithpháirtigh i gcás formheasanna a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin (“Comhaontú Leasaithe 1958”) (IO L 346, 17.12.1997, lch. 78).

  Council Decision 97/836/EC of 27 November 1997 with a view to accession by the European Community to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions (‘Revised 1958 Agreement’) (OJ L346, 17.12.1997, p.78).

  Rialachán (AE) Uimh. 540/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le leibhéal na fuaime ó mhótarfheithiclí agus ó chórais tosta athsholáthair, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 166. #660429

  Ba cheart go n-eascódh na Comhordaitheoirí Eorpacha dá bhforáiltear sa Rialachán seo, i gcomhaontú leis an mBallstát lena mbaineann, bearta chun an struchtúr ceart rialachais a dhearadh agus chun na foinsí maoinithe a shainaithint, idir phoiblí agus phríobháideach, le haghaidh tionscadal casta trasteorann do gach conair chroíghréasáin.

  In agreement with the Member State concerned, the European Coordinators provided for in this Regulation should facilitate measures to design the right governance structure and to identify the sources of financing, both private and public, for complex cross-border projects for each core network corridor.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 167. #660934

  Mura bhféadfaidh an Comhordaitheoir Eorpach a shainordú nó a sainordú a chur i gcrích go sásúil agus i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos san Airteagal seo, féadfaidh an Coimisiún, tráth ar bith, i gcomhaontú leis na Ballstáit lena mbaineann, an sainordú sin a fhoirceannadh.

  If the European Coordinator is unable to carry out his or her mandate satisfactorily and in accordance with the requirements laid down in this Article, the Commission may at any time, in agreement with the Member States concerned, terminate that mandate.

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 168. #663555

  Ba cheart féachaint ar an gcás speisialta inar cheart go bhféadfadh Ballstát cárta tiománaí sealadach neamh-inathnuaite a chur ar fáil do thiománaí nach bhfuil a ghnátháit chónaithe i mBallstát ná i dtír ar pháirtí conarthach í leis an gComhaontú Eorpach maidir le hObair Criúnna Feithiclí a Bhíonn ag Gabháil d’Iompar Idirnáisiúnta de Bhóthar an 1 Iúil 1970 (“Comhaontú AETR”).

  Consideration should be given to the special situation in which a Member State should be able to provide a driver who does not have his normal residence in a Member State or in a country which is a contracting party to the European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport of 1 July 1970 (‘the AETR Agreement’) with a temporary, non-renewable driver card.

  Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le tacagraif in iompar de bhóthar, lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 ón gComhairle maidir le trealamh taifeadta in iompar de bhóthar agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhchuibhiú reachtaíochta sóisialta áirithe a bhaineann le hiompar de bhóthar Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 169. #666563

  Maidir leis sin, beidh na bearta a mhaoineofar faoin Rialachán seo, lena n-áirítear iad siúd a bhainisteoidh an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI), bunaithe ar na beartais maidir le comhar um fhorbairt a leagtar amach in ionstraimí amhail comhaontuithe, dearbhuithe agus pleananna gníomhaíochta idir an tAontas agus na tíortha comhpháirtíochta agus réigiúin chomhpháirtíochta lena mbaineann, agus ar chinntí, leasanna sonracha, tosaíochtaí beartais agus straitéisí ábhartha an Aontais chomh maith.

  In this regard, measures financed under this Regulation, including those managed by the European Investment Bank (EIB), shall be based on the development cooperation policies set out in instruments such as agreements, declarations and action plans between the Union and the partner countries and regions concerned, and on the relevant Union decisions, specific interests, policy priorities and strategies.

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 170. #668817

  D’fhonn gealltanais idirnáisiúnta a chomhlíonadh agus i gcás ina ndéantar méideanna agus coinníollacha eile na socruithe cuóta dá dtagraítear sa Rialachán seo a choigeartú ag Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle nó ag an gComhairle, go háirithe le cinneadh ón gComhairle lena ndéantar comhaontú le tríú tír amháin nó níos mó a thabhairt i gcrích, tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 8a maidir leis na leasuithe a dhéantar dá thoradh sin ar an Rialachán seo.’.

  In order to comply with international commitments and where the volumes and other conditions of the quota arrangements referred to in this Regulation are adjusted by the European Parliament and the Council or by the Council, in particular by a Council decision concluding an agreement with one or more third countries, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 8a concerning the resulting amendments to this Regulation.’.

  Rialachán (AE) Uimh. 252/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 774/94 ón gComhairle, a mhéid a bhaineann leis na cumhachtaí cur chun feidhme agus na cumhachtaí tarmligthe atá le tabhairt don Choimisiún

 171. #674323

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag an gComhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá Stát sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt(14), ar acquis é a thagann faoi réim na réimsí dá dtagraítear in Airteagal 1, Pointe A agus Pointe B, de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle(15).

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis(14)which falls within the areas referred to in Article 1, Points A and B of Council Decision 1999/437/EC(15).

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 172. #674620

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá Stát sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt. (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 173. #676128

  Le Comhaontú CAP, foráiltear dá theacht i bhfeidhm tráth nach luaithe ná an chéad lá den cheathrú mí tar éis theacht i bhfeidhm na leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [4] i ndáil leis an ngaol atá ag an Rialachán sin le Comhaontú CAP.

  The UPC Agreement provides for its entry into force not prior to the first day of the fourth month after the date of entry into force of the amendments to Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council [4] concerning the relationship of that Regulation with the UPC Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 542/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 a mhéid a bhaineann leis na rialacha atá le cur i bhfeidhm i dtaca le Cúirt Aontaithe na bPaitinní agus le Cúirt Bhreithiúnais Benelux

 174. #683824

  Faoi réir chomhaontú na n-údarás inniúil lena mbaineann agus an fhógróra, féadfar an fhaisnéis agus na doiciméid atá liostaithe i mír 1 a chur isteach agus a mhalartú trí bhíthin idirmhalartú leictreonach na sonraí le síniú leictreonach nó le deimhniú leictreonach i gcomhréir le Treoir 1999/93/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, nó córas deimhnithe leictreonach inchomparáide a sholáthraíonn an leibhéal céanna slándála.

  Subject to the agreement of the competent authorities concerned and of the notifier, the information and documents listed in paragraph 1 may be submitted and exchanged by means of electronic data interchange with electronic signature or electronic authentication in accordance with Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council, or a comparable electronic authentication system which provides the same level of security.

  Rialachán (AE) Uimh. 660/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 maidir le loingsithe dramhaíola 

 175. #691246

  Chun an comhrac in aghaidh nacalaoise, an éillithe agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a éascú faoiRialachán (CE) Uimh. 1073/1999, laistigh de thréimhse sé mhí ón lá a thiocfaidhEuropol chun bheith oibríochtúil, aontóidh sé do Chomhaontú Idirinstitiúideachan 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag anOifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF)[44]agus glacfaidh sé forálacha iomchuí is infheidhme maidir le fostaithe uileEuropol ag úsáid an teimpléid atá leagtha amach san Iarscríbhinn a ghabhannleis an gcomhaontú sin.

  In order to facilitate combating fraud,corruption and other unlawful activities under Regulation (EC) No 1073/1999,within six months from the day Europol becomes operational, it shall accede tothe Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 concerning internalinvestigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF)[44] and adopt appropriateprovisions applicable to all employees of Europol using the template set out inthe Annex to that agreement.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 176. #693281

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CIGM (An Coimisiún Iascaigh Ginearálta don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistithe do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir (IO L 347, 30.12.2011, lch. 44).

  Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea (OJ L 347, 30.12.2011, p. 44).

  Rialachán (AE) 2015/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 177. #697115

  Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1 of Council Decision 1999/437/EC.

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 178. #697166

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 179. #697209

  Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1 of Council Decision 1999/437/EC.

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 180. #697241

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 181. #697540

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [13], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bointe A d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle [14].

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [13] which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Council Decision 1999/437/EC [14].

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 182. #698031

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 183. #711549

  Gan dochar d'Airteagal 44, beidh an Ghníomhaireacht ar oscailt do rannpháirtíocht tríú tíortha, go háirithe tíortha a thagann laistigh de raon feidhme Bheartas Comharsanachta na hEorpa, tíortha ón mBeartas um méadú agus tíortha CSTE a mbeidh comhaontuithe tugtha i gcrích acu leis an Aontas faoinar ghlac na tíortha lena mbaineann dlí an Aontais nó bearta coibhéiseacha náisiúnta sa réimse a chumhdaítear leis an Rialachán seo agus ar nithe iad atá á gcur i bhfeidhm acu i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 218 CFAE.

  Without prejudice to Article 44, the Agency shall be open to participation by third countries, in particular by countries within the scope of the European Neighbourhood Policy, the Enlargement policy countries and EFTA countries which have concluded agreements with the Union under which the countries concerned have adopted and are applying Union law, or equivalent national measures, in the field covered by this Regulation, in accordance with the procedure laid down in Article 218 TFEU.

  Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 184. #720336

  Gan dochar don dara mír, féadfaidh na Stáit, amach ó na Ballstáit, is páirtithe sa Chomhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch agus Údarás Faireacháin CSTE dá dtagraítear sa Chomhaontú a dúradh idiragairt i gcásanna os comhair na Cúirte nuair atá ceann de réimsí chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin i gceist.

  Without prejudice to the second paragraph, the States, other than the Member States, which are parties to the Agreement on the European Economic Area, and also the EFTA Surveillance Authority referred to in that Agreement, may intervene in cases before the Court where one of the fields of application of that Agreement is concerned.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 185. #721860

  De mhaolú ar Airteagal 218, más gá comhaontuithe a bhaineann le cúrsaí airgeadaíochta nó cúrsaí córais mhalairte eachtraí a chaibidil ag an Aontas le tríú Stát amháin nó níos mó nó le heagraíocht idirnáisiúnta amháin nó níos mó, déanfaidh an Chomhairle, ar mholadh ón gCoimisiún agus tar éis dul i gcomhairle leis an mBanc Ceannais Eorpach, na socruithe do chaibidlíocht agus do thabhairt i gcrích na gcomhaontuithe sin a chinneadh.

  By way of derogation from Article 218, where agreements concerning monetary or foreign exchange regime matters need to be negotiated by the Union with one or more third States or international organisations, the Council, on a recommendation from the Commission and after consulting the European Central Bank, shall decide the arrangements for the negotiation and for the conclusion of such agreements.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 186. #722732

  Gan dochar don dara mír, féadfaidh na Stáit, amach ó na Ballstáit, is páirtithe sa Chomhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch agus Údarás Faireacháin CSTE dá dtagraítear sa Chomhaontú a dúradh idiragairt i gcásanna os comhair na Cúirte nuair atá ceann de réimsí chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin i gceist.

  Without prejudice to the second paragraph, the States, other than the Member States, which are parties to the Agreement on the European Economic Area, and also the EFTA Surveillance Authority referred to in that Agreement, may intervene in cases before the Court where one of the fields of application of that Agreement is concerned.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 187. #724088

  Dearbhú maidir le hAirteagal 218 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis na Ballstáit comhaontuithe idirnáisiúnta a chaibidil agus a thabhairt i gcrích a bhaineann leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais

  Declaration on Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the negotiation and conclusion of international agreements by Member States relating to the area of freedom, security and justice

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 188. #724705

  Scoirfidh na Conarthaí d'fheidhm a bheith acu maidir leis an mBallstát i dtrácht ó dháta an comhaontú um tharraingt siar a theacht i bhfeidhm nó, ina éagmais sin, dhá bhliain tar éis an fhógra dá dtagraítear i mír 2, ach amháin má chinneann an Chomhairle Eorpach d'aon toil, i gcomhaontú leis an mBallstát i dtrácht, an tréimhse sin a fhadú.

  The Treaties shall cease to apply to the State in question from the date of entry into force of the withdrawal agreement or, failing that, two years after the notification referred to in paragraph 2, unless the European Council, in agreement with the Member State concerned, unanimously decides to extend this period.

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 189. #725133

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le hacquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [15], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle [16].

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [15], which fall within the area referred to in point A of Article 1 of Council Decision 1999/437/EC [16].

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 190. #725891

  Agus comhaontuithe déthaobhacha á gcur i gcrích acu le tríú tíortha, féadfaidh na Ballstáit, le comhaontú na Gníomhaireachta, forálacha a áireamh maidir le ról agus le hinniúlacht na Gníomhaireachta i gcomhréir leis an Rialachán seo, go háirithe maidir le feidhmiú cumhachtaí feidhmiúcháin ag baill d'fhoirne Eorpacha de chuid an Gharda Teorann agus Cósta a imscarfaidh an Ghníomhaireacht le linn oibríochtaí comhpháirteacha, treoirthionscadal, mear-idirghabhálacha teorann, oibríochtaí um fhilleadh nó idirghabhálacha um fhilleadh.

  When concluding bilateral agreements with third countries, Member States may, in agreement with the Agency, include provisions concerning the role and competence of the Agency in accordance with this Regulation, in particular regarding the exercise of executive powers by members of the European Border and Coast Guard teams deployed by the Agency during the joint operations, pilot projects, rapid border interventions, return operations or return interventions.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 191. #726217

  Aontóidh an Ghníomhaireacht do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Frith-Chalaoise Eorpach (OLAF) agus glacfaidh sí, gan mhoill, na forálacha iomchuí is infheidhme maidir le fostaithe uile na Gníomhaireachta agus an teimpléad a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú sin á úsáid aici.

  The Agency shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and shall adopt, without delay, the appropriate provisions applicable to all the employees of the Agency using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 192. #726276

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le hacquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 193. #729095

  Cinneadh 97/836/CE ón gComhairle an 27 Samhain 1997 d'fhonn go n-aontódh an Comhphobal Eorpach do Chomhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantais fhrithpháirtigh i gcás formheasanna a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin (“Comhaontú Leasaithe 1958”) ( IO L 346, 17.12.1997, lch. 78).

  Council Decision 97/836/EC of 27 November 1997 with a view to accession by the European Community to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions (‘Revised 1958 Agreement’) ( OJ L 346, 17.12.1997, p. 78).

  Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 194. #730348

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo, a mhéid atá feidhm aige maidir le náisiúnaigh tríú tír nach gcomhlíonann nó nach gcomhlíonann a thuilleadh na coinníollacha maidir le dul isteach i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/399, forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [10], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle [11].

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes, to the extent that it applies to third-country nationals who do not fulfil or who no longer fulfil the conditions of entry in accordance with Regulation (EU) 2016/399, a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [10], which fall within the area referred to in Article 1 of Council Decision 1999/437/EC [11].

  Rialachán (AE) 2016/1953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le doiciméad taistil Eorpach a bhunú i ndáil le náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh, agus lena n-aisghairtear Moladh ón gComhairle an 30 Samhain 1994

 195. #730423

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2016/1953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le doiciméad taistil Eorpach a bhunú i ndáil le náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh, agus lena n-aisghairtear Moladh ón gComhairle an 30 Samhain 1994

 196. #734875

  Ba cheart go mbeadh na forálacha maidir le luach saothair gan dochar d’fheidhmiú iomlán na gcearta atá ráthaithe leis na Conarthaí, go háirithe in Airteagal 153(5) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, do phrionsabail ghinearálta dhlí naisiúnta na gconarthaí agus dhlí naisiúnta an tsaothair, do dhlí an Aontais agus don dlí naisiúnta maidir le rannpháirtíocht agus freagrachtaí ginearálta chomhlachtaí riaracháin, bainistíochta agus maoirseachta na cuideachta lena mbaineann, agus do chearta na gcomhpháirtithe sóisialta, i gcás inarb infheidhme, chun comhaontaithe a thabhairt i gcrích agus a fhorfheidhmiú i gcomhréir leis an dlí agus le na nósanna náisiúnta.

  The provisions on remuneration should be without prejudice to the full exercise of fundamental rights guaranteed by the Treaties, in particular Article 153(5) of the Treaty on the Functioning of the European Union, general principles of national contract and labour law, Union and national law regarding involvement and the general responsibilities of the administrative, management and supervisory bodies of the company concerned, and the rights, where applicable, of the social partners to conclude and enforce collective agreements, in accordance with national law and customs.

  Treoir (AE) 2017/828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 197. #737943

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe B d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Council Decision 1999/437/EC.

  Rialachán (AE) 2017/371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (athbhreithniú ar an sásra fionraíochta)

 198. #738034

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le hacquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2017/371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (athbhreithniú ar an sásra fionraíochta)

 199. #738061

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe B d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Council Decision 1999/437/EC.

  Rialachán (AE) 2017/372 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (an tSeoirsia)

 200. #738081

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2017/372 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (an tSeoirsia)

 201. #738139

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Council Decision 1999/437/EC.

  Rialachán (AE) 2017/458 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le hathneartú seiceálacha sna bunachair sonraí ábhartha ag teorainneacha seachtracha

 202. #738212

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le hacquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.07.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2017/458 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le hathneartú seiceálacha sna bunachair sonraí ábhartha ag teorainneacha seachtracha

 203. #749367

  Ar iarraidh ó Bhallstát de bhun Airteagal 11 de Rialachán (AE) 2017/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, féadfar cuid de na hacmhainní dá bhforáiltear faoi Airteagal 59 agus a dhéantar a chlársceidealú i gcomhréir leis na rialacha Ciste-shonracha, le comhaontú ón gCoimisiún, a aistriú go cúnamh teicniúil ar thionscnamh an Choimisiúin chun bearta maidir leis an mBallstát lena mbaineann a chur chun feidhme i gcomhréir le pointe (k) den tríú fomhír d'Airteagal 58(1) den Rialachán seo trí bhainistiú díreach nó neamhdhíreach.

  On the request of a Member State pursuant to Article 11 of Regulation (EU) 2017/825 of the European Parliament and the Council, a part of the resources provided for under Article 59 of this Regulation and programmed in accordance with Fund-specific rules may, in agreement with the Commission, be transferred to technical assistance at the initiative of the Commission for implementation of measures in relation to the Member State concerned in accordance with point (l) of the third subparagraph of Article 58(1) of this Regulation through direct or indirect management.

  Rialachán (AE) 2017/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le bunú an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach don tréimhse 2017 go 2020 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

 204. #749650

  Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [5], ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe B d'Airteagal de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle [6].

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [5] which fall within the area referred to in Article 1, Point B of Council Decision 1999/437/EC [6].

  Rialachán (AE) 2017/850 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (an Úcráin)

 205. #749670

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2017/850 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (an Úcráin)

 206. #750190

  Ba cheart go dtabharfaí an deis do dhílseánaigh thrádmharcanna de chuid AE, ar trádmharcanna iad a chláraítear i leith ceannteideal iomlán aicme de chuid córas aicmiúcháin a bunaíodh le Comhaontú Nice a Bhaineann le hAicmiú Idirnáisiúnta Earraí agus Seirbhísí chun Críocha Clárú Marcanna an 15 Meitheamh mar gheall ar cleachtas na hOifige roimh 22 Meitheamh 2012, a gcuid liostaí d'earraí agus seirbhísí a oiriúnú d'fhonn a áirithiú go gcomhlíonann inneachar an Chláir caighdeán riachtanach na soiléireachta agus an bheachtais i gcomhréir le cásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

  Proprietors of EU trade marks, which because of the practice of the Office prior to 22 June 2012 were registered in respect of the entire heading of a class of the system of classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of 15 June 1957, should be given the possibility to adapt their lists of goods and services in order to ensure that the content of the Register meets the requisite standard of clarity and precision in accordance with the case law of the Court of Justice of the European Union.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 207. #751778

  Chun comhrac na calaoise, an éillithe agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a éascú faoi Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [25], aontóidh an Oifig do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 i ndáil le himscrúduithe inmheánacha agOLAF, agus glacfaidh sí na forálacha cuí is infheidhme d'fhostaithe uile na hOifige agus úsáid á baint as an teimpléad a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú sin.

  In order to facilitate combating fraud, corruption and other unlawful activities under Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council [25], the Office shall accede to the Inter-institutional Agreement of 25 May 1999 concerning internal investigations by OLAF, and adopt the appropriate provisions applicable to all the employees of the Office using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 208. #752702

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CIGM (An Coimisiún Iascaigh Ginearálta don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistithe do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir (IO L 347, 30.12.2011, lch. 44).

  Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea (OJ L 347, 30.12.2011, p. 44).

  Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíochta a mhéid a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle

 209. #756183

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis [5] Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B, de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle [6].

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [5] which fall within the area referred to in Article 1, point B of Council Decision 1999/437/EC [6].

  Rialachán (AE) 2017/1370 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do víosaí

 210. #756209

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le hacquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2017/1370 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do víosaí

 211. #1562164

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOMHAONTÚ EORPACH MAIDIR LE hIOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ CONTÚIRTEACHA DE BHÓTHAR (ADR), AGUS DON PHRÓTACAL SÍNIÚCHÁIN A GHABHANN LEIS SIN A RINNEADH SA GHINÉIV AN 30 MEÁN FÓMHAIR 1957, AGUS DON PHRÓTACAL LEASAITHEACH A GHABHANN LEIS SIN A GLACADH SA GHINÉIV AN 28 DEIREADH FÓMHAIR 1993, AGUS DO THREOIR 94/55/CE AN 21 SAMHAIN 1994 ÓN gCOMHAIRLE AR CHOMHFHOGASÚ DHLÍTHE NA mBALLSTÁT MAIDIR LE hIOMPAR EARRAÍ CONTÚIRTEACHA DE BHÓTHAR, AGUS DO THREOIR 95/50/CE AN 6 DEIREADH FÓMHAIR 1995 ÓN gCOMHAIRLE AR NÓSANNA IMEACHTA COMHIONANNA LE hAGHAIDH SEICEÁLACHA AR IOMPAR EARRAÍ CONTÚIRTEACHA DE BHÓTHAR, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR), AND THE PROTOCOL OF SIGNATURE THERETO DONE AT GENEVA ON 30 SEPTEMBER 1957, AND THE AMENDING PROTOCOL THERETO ADOPTED AT GENEVA ON 28 OCTOBER 1993, AND COUNCIL DIRECTIVE 94/55/EC OF 21 NOVEMBER 1994 ON THE APPROXIMATION OF THE LAWS OF THE MEMBER STATES WITH REGARD TO THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY ROAD, AND COUNCIL DIRECTIVE 95/50/EC OF 6 OCTOBER 1995 ON UNIFORM PROCEDURES FOR CHECKS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY ROAD, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Uimhir 43 de 1998: AN tACHT UM IOMPAR EARRAÍ CONTÚIRTEACHA DE BHÓTHAR, 1998

 212. #1562172

  ciallaíonn “ADR” an Comhaontú Eorpach maidir le hiompar idirnáisiúnta earraí contúirteacha de bhóthar, agus an prótacal síniúcháin a ghabhann leis sin a rinneadh sa Ghinéiv an 30 Meán Fómhair 1957, agus an prótacal leasaitheach a ghabhann leis sin a glacadh sa Ghinéiv an 28 Deireadh Fómhair 1993;

  "ADR" means the European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road, and the protocol of signature thereto done at Geneva on 30 September 1957, and the amending protocol thereto adopted at Geneva on 28 October 1993;

  Uimhir 43 de 1998: AN tACHT UM IOMPAR EARRAÍ CONTÚIRTEACHA DE BHÓTHAR, 1998

 213. #1608504

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle a bhaineann le críochnú Comhaontaithe a bhfuil sé mar aidhm aige an Comhaontú le haghaidh comhair eolaíochta agus teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá a athnuachan (COM(2003) 569 - C5-0503/2003 - 2003/0223(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT AIMED AT RENEWING THE AGREEMENT FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA (COM(2003) 569 - C5-0503/2003 - 2003/0223(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 214. #1608505

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle a bhaineann le críochnú an Chomhaontaithe atá dírithe ar an gComhaontú maidir le comhoibriú san eolaíocht agus sa teicneolaíocht idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Chónaidhm na Rúise a athnuachan COM(2003)95 - C5-0106/2003 - 2003/0041(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT AIMED AT RENEWING THE AGREEMENT ON COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (COM(2003)95 - C5-0106/2003 - 2003/0041(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 215. #1608506

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle a bhaineann le Comhaontú a thabhairt i gcrích a bhfuil sé mar aidhm aige an Comhaontú maidir le comhoibriú san eolaíocht agus sa teicneolaíocht idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin a athnuachan (COM(2003) 231 - C5-0242/2003 -2003/0087(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT AIMED AT RENEWING THE AGREEMENT ON COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE (COM(2003) 231 - C5-0242/2003 - 2003/0087(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 216. #1608606

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa i ndáil leis an Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha i dtaobh leathnú an Phrótacail inar leagadh amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgid dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Rialtas Oileán Mhuirís maidir le hiascaireacht in uiscí Oileán Mhuirís i leith na tréimhse 3 Nollaig, 2002 go 2 Nollaig, 2003 .

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS CONCERNING THE EXTENSION OF THE PROTOCOL SETTING OUT THE FISHING OPPORTUNITIES AND FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF MAURITIUS ON FISHING IN MAURITIAN WATERS FOR THE PERIOD 3 DECEMBER, 2002 TO 2 DECEMBER, 2003.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 217. #1608607

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh rialacháin ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha i dtaobh leathnú an Phrótacail inar leagadh amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgid dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Rinn Verde maidir le hiascaireacht amach ó chósta Rinn Verde don tréimhse 1 Iúil 2004 go 30 Meitheamh 2005.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS CONCERNING THE EXTENSION OF THE PROTOCOL SETTING OUT THE FISHING OPPORTUNITIES AND FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CAPE VERDE ON FISHING OFF THE COAST OF CAPE VERDE FOR THE PERIOD 1 JULY 2004 TO 30 JUNE 2005 (COM(2004)0183 - C5-0189/2004 - 2004/0058(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 218. #1608617

  Rún Reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle agus, i dtaca leis an gComhaontú um chomhar eolaíochta agus teicniúil, le haghaidh cinnidh ón gCoimisiún maidir leis na Comhaontuithe idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Cónaidhm na hEilvéise, den pháirt eile, a chur i gcrích. Comhaontú um shaorghluaiseacht daoine.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A DECISION OF THE COUNCIL AND, CONCERNING THE AGREEMENT ON SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION, OF THE COMMISSION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENTS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE SWISS CONFEDERATION, ON THE OTHER PART. AGREEMENT ON THE FREE MOVEMENT OF PERSONS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 219. #1608938

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le moltaí Pharlaimint na hEorpa don Choimisiún i dtaca leis na Comhaontuithe Comhpháirtaíochta Eacnamaíochta leis na tíortha agus leis na réigiúin ACP a chaibidil. (2002/2097(INI))

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE EUROPEAN PARLIAMENT’S RECOMMENDATIONS TO THE COMMISSION CONCERNING THE NEGOTIATION OF ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENTS WITH THE ACP COUNTRIES AND REGIONS. (2002/2097(INI)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 220. #1626470

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle i ndáil le críochnú Comhaontaithe breise idir an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin lena leathnaítear chun Prionsacht Lichtinstéin an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le trádáil i dtáirgí talmhaíochta mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 68.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN ADDITIONAL AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY, THE SWISS CONFEDERATION AND THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN EXTENDING TO THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 68.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 221. #1626475

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle a bhaineann le críochnú Comhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt, agus Ríocht na hIorua, den pháirt eile, maidir le Prótacal 2 a ghabhann leis an gComhaontú Saorthrádála déthaobhach idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Ríocht na hIorua mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 522.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE ONE PART, AND THE KINGDOM OF NORWAY, OF THE OTHER PART, ON PROTOCOL 2 TO THE BILATERAL FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE KINGDOM OF NORWAY TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 522.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 222. #1626500

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise lena leasaítear an Comhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Cónaidhm na hEilvéise den 22 Iúil 1972 maidir leis na forálacha is infheidhme i leith táirgí talmhaíochta próiseáilte mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 601

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION OF 22 JULY 1972 AS REGARDS THE PROVISIONS APPLICABLE TO PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 601.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 223. #1626683

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontaithe ar mhodh malartú litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Sile i ndáil le leasuithe ar an gComhaontú maidir le Trádáil i mBiotáillí agus i nDeochanna Dea-Bholaithe atá i gceangal leis an gComhaontú Comhlachais idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Sile, den pháirt eile, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CHILE CONCERNING AMENDMENTS TO THE AGREEMENT ON TRADE IN SPIRIT DRINKS AND AROMATISED DRINKS ANNEXED TO THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CHILE, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 224. #1626684

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontaithe ar mhodh malartú litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Sile i ndáil le leasuithe ar an gComhaontú maidir le Trádáil i bhFíonta atá i gceangal leis an gComhaontú Comhlachais idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Sile, den pháirt eile, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CHILE CONCERNING AMENDMENTS TO THE AGREEMENT ON TRADE IN WINES ANNEXED TO THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CHILE, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 225. #1626706

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an chomhaontaithe ar mhodh malartú litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na hIorua maidir le coigeartuithe ar roghanna trádála i gcáis faoina ndeachthas ar bhonn Airteagal 19 den Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 553.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE KINGDOM OF NORWAY CONCERNING ADJUSTMENTS OF TRADE PREFERENCES IN CHEESE UNDERTAKEN ON THE BASIS OF ARTICLE 19 OF THE AGREEMENT ON THE EUROPEAN ECONOMIC AREA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 553.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 226. #1626708

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithear mhodh malartú litreachaidir an tAontas Eorpach agus Ríocht Mharacó maidir le léirithe geografacha agus ainmníochtaí tionscnaimh do tháirgí talmhaíochta, do tháirgí talmhaíochta próiseáilte, d’éisc agus do tháirgí iascaigh a chosaint agus lena leasaítear an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a gcuid Ballstát, de pháirt, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 466.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE KINGDOM OF MOROCCO CONCERNING PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND DESIGNATIONS OF ORIGIN FOR AGRICULTURAL PRODUCTS, PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS, FISH AND FISHERY PRODUCTS AND AMENDING THE EURO-MEDITERRANEAN AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE KINGDOM OF MOROCCO, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 446.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 227. #1626826

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal sa Chomhairle Chomhlachais arna bunú leis an gComhaontú Eorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Eastóin, den pháirt eile, maidir le feabhsú na socruithe trádála le haghaidh táirgí talmhaíochta próiseáilte dá bhforáiltear i bPrótacal 2 den Chomhaontú Eorpa idir an Comhphobal Eorpach agus an Eastóin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 59.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN BY THE COMMUNITY IN THE ASSOCIATION COUNCIL ESTABLISHED BY THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND ESTONIA, OF THE OTHER PART, CONCERNING THE IMPROVEMENT OF THE TRADE ARRANGEMENTS FOR PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS PROVIDED FOR IN PROTOCOL 2 OF THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ESTONIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 59.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 228. #1626827

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal sa Chomhairle Chomhlachais arna bunú leis an gComhaontú Eorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Laitvia, den pháirt eile, maidir le feabhsú na socruithe trádála le haghaidh táirgí talmhaíochta próiseáilte dá bhforáiltear i bPrótacal 2 den Chomhaontú Eorpa idir an Comhphobal Eorpach agus an Laitvia mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 56.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN BY THE COMMUNITY IN THE ASSOCIATION COUNCIL ESTABLISHED BY THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND LATVIA, OF THE OTHER PART, CONCERNING THE IMPROVEMENT OF THE TRADE ARRANGEMENTS FOR PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS PROVIDED FOR IN PROTOCOL 2 OF THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND LATVIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 56.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 229. #1626828

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal sa Chomhairle Chomhlachais arna bunú leis an gComhaontú Eorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Liotuáin, den pháirt eile, maidir le feabhsú na socruithe trádála le haghaidh táirgí talmhaíochta próiseáilte dá bhforáiltear i bPrótacal 2 den Chomhaontú Eorpa idir an Comhphobal Eorpach agus an Liotuáin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 63.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN BY THE COMMUNITY IN THE ASSOCIATION COUNCIL ESTABLISHED BY THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND LITHUANIA, OF THE OTHER PART, CONCERNING THE IMPROVEMENT OF THE TRADE ARRANGEMENTS FOR PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS PROVIDED FOR IN PROTOCOL 2 OF THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND LITHUANIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 63.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 230. #1626829

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal sa Chomhairle Chomhlachais arna bunú leis an gComhaontú Eorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an tSlóivéin, den pháirt eile, maidir le feabhsú na socruithe trádála le haghaidh táirgí talmhaíochta próiseáilte dá bhforáiltear i bPrótacal 3 den Chomhaontú Eorpa idir an Comhphobal Eorpach agus an tSlóivéin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN BY THE COMMUNITY IN THE ASSOCIATION COUNCIL ESTABLISHED BY THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND SLOVENIA, OF THE OTHER PART, CONCERNING THE IMPROVEMENT OF THE TRADE ARRANGEMENTS FOR PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS PROVIDED FOR IN PROTOCOL 3 OF THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND SLOVENIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 34.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 231. #1626878

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe ar mhodh malartú litreachaidir an tAontas Eorpach agus Ríocht Mharacó maidir le léirithe geografacha agus ainmníochtaí tionscnaimh do tháirgí talmhaíochta, do tháirgí talmhaíochta próiseáilte, d’éisc agus do tháirgí iascaigh a chosaint agus lena leasaítear an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a gcuid Ballstát, de pháirt, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 448.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE KINGDOM OF MOROCCO CONCERNING PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND DESIGNATIONS OF ORIGIN FOR AGRICULTURAL PRODUCTS, PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS, FISH AND FISHERY PRODUCTS AND AMENDING THE EURO-MEDITERRANEAN AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE KINGDOM OF MOROCCO, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 448.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 232. #1626885

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach comhaontaithe dhéthaobhaigh ar mhodh Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin i dtaca le leathnú agus leasú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin maidir le trádáil i dtáirgí teicstíle mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 730.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING AND THE PROVISIONAL APPLICATION OF A BILATERAL AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE CONCERNING THE EXTENSION AND AMENDMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE ON TRADE IN TEXTILE PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 730.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 233. #1626949

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne i leith roghanna trádála i dtáirgí talmhaíochta faoina ndeachthas ar bhonn Airteagal 19 den Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 580.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION RELATING TO THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ICELAND CONCERNING TRADE PREFERENCES IN AGRICULTURAL PRODUCTS UNDERTAKEN ON THE BASIS OF ARTICLE 19 OF THE AGREEMENT ON THE EUROPEAN ECONOMIC AREA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 580.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 234. #1658229

  Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is é atá sa Rialachán seo ná forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas Ríocht na hIorua le hacquis Schengen [8] a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle (9).

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (8) which fall within the area referred to in Article 1, point A, of Council Decision 1999/437/EC (9).

  Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 235. #1658421

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur chun feidhme an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le hacquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 236. #1660841

  Chun comhrac in aghaidh na calaoise, an éillithe agus aon ghníomhaíochta neamhdhleathaí eile faoi Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [21], laistigh de shé mhí ón lá a thiocfaidh an Bord chun bheith oibríochtúil, aontóidh sé do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag OLAF agus glacfaidh sé forálacha iomchuí is infheidhme láithreach maidir le fostaithe uile an Bhoird, agus úsáid á baint as an teimpléad a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú Idirinstitiúideach sin.

  For the purposes of combating fraud, corruption and any other unlawful activity under Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council [21], within six months from the day the Board becomes operational, it shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 concerning internal investigations by OLAF and shall immediately adopt appropriate provisions applicable to all staff of the Board using the template set out in the Annex to that Interinstitutional Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 237. #1662033

  Chun gealltanais idirnáisiúnta a chomhlíonadh agus i gcás ina ndéanfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, nó an Chomhairle, méideanna agus coinníollacha eile na socruithe cuóta dá dtagraítear sa Rialachán seo a choigeartú, go háirithe le cinneadh ón gComhairle lena ndéantar comhaontú le tríú tír amháin nó níos mó a thabhairt i gcrích, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 9 maidir leis na leasuithe a dhéantar dá thoradh sin ar an Rialachán seo.

  In order to comply with international commitments and where the volumes and other conditions of the quota arrangements referred to in this Regulation are adjusted by the European Parliament and the Council or by the Council, in particular by a Council decision concluding an agreement with one or more third countries, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 9 concerning the resulting amendments to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2015/754 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 lena n-osclófar taraif-chuótaí áirithe de chuid an Aontais do mhairteoil ardcháilíochta, agus do mhuiceoil, feoil éanlaithe clóis, cruithneacht agus maislín, agus brain, géaráin agus iarmhair eile agus lena ndéanfar foráil maidir lena riar

 238. #1662072

  Cinneadh 94/87/CE ón gComhairle an 20 Nollaig 1993 maidir le Comhaontuithe a tugadh i gcrích i bhfoirm Miontuairiscí Comhaontaithe i ndáil le síolta ola áirithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Airgintín, an Bhrasaíl, Ceanada, an Pholainn agus Uragua, faoi seach, de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) (IO L 47,18.2.1994 lch. 1).

  Council Decision 94/87/EC of 20 December 1993 concerning the conclusion of Agreements in the form of Agreed Minutes on certain oil seeds between the European Community and Argentina, Brazil, Canada, Poland, Sweden and Uruguay, respectively, pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) (OJ L 47, 18.2.1994, p. 1).

  Rialachán (AE) 2015/754 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 lena n-osclófar taraif-chuótaí áirithe de chuid an Aontais do mhairteoil ardcháilíochta, agus do mhuiceoil, feoil éanlaithe clóis, cruithneacht agus maislín, agus brain, géaráin agus iarmhair eile agus lena ndéanfar foráil maidir lena riar

 239. #1662073

  Cinneadh 94/800/CE ón gComhairle an 22 Nollaig 1994, i ndáil le hábhair laistigh dá inniúlacht, maidir le comhaontuithe ar thángthas orthu faoi Bhabhta Uragua de chaibidlíochtaí iltaobhacha trádála (1986–1994) a thabhairt chun críche thar ceann an Chomphobail Eorpaigh (IO L 336, 23.12.1994, lch. 1).

  Council Decision 94/800/EC of 22 December 1994 concerning the conclusion on behalf of the European Community, as regards matters within its competence, of the agreements reached in the Uruguay Round multilateral negotiations (1986-1994) (OJ L 336, 23.12.1994, p. 1).

  Rialachán (AE) 2015/754 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 lena n-osclófar taraif-chuótaí áirithe de chuid an Aontais do mhairteoil ardcháilíochta, agus do mhuiceoil, feoil éanlaithe clóis, cruithneacht agus maislín, agus brain, géaráin agus iarmhair eile agus lena ndéanfar foráil maidir lena riar

 240. #1666088

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Treoir seo agus i dTreoir 91/477/CEE forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [12], ar forálacha iad a thagann faoi réim na réimsí dá dtagraítear in Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle [13].

  As regards Iceland and Norway, this Directive and Directive 91/477/EEC constitute a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [12] which fall within the areas referred to in Article 1 of Council Decision 1999/437/EC [13].

  Treoir (AE) 2017/853 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 91/477/CEE ón gComhairle maidir le fáil agus seilbh arm a rialú (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 241. #1666356

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Treoir (AE) 2017/853 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 91/477/CEE ón gComhairle maidir le fáil agus seilbh arm a rialú (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 242. #1668322

  seoladh agus ainliú a dhéanamh, agus oibriú sábháilte an árthaigh á áirithiú sna dálaí go léir ar uiscebhealaí intíre, lena n-áirítear in imthosca ina mbíonn ard-dlús tráchta nó i gcás ina bhfuil earraí contúirteacha á n-iompar ag árthaí eile agus eolas bunúsach de dhíth faoin gComhaontú Eorpach maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí Contúirteacha d’Uiscebhealaí Intíre (ADN);

  sail and manoeuvre, ensuring the safe operation of the craft in all conditions on inland waterways, including in situations that involve high traffic density or where other craft carry dangerous goods and require basic knowledge on the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN);

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 243. #1671112

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis [4] Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B, de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle. [5]

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [4] which fall within the area referred to in Article 1, point B, of Council Decision 1999/437/EC [5].

  Rialachán (AE) 2017/1954 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 ón gComhairle lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do cheadanna cónaithe do náisiúnaigh tríú tír

 244. #1671134

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2017/1954 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 ón gComhairle lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do cheadanna cónaithe do náisiúnaigh tríú tír

 245. #1672326

  Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 agus Chomhaontú an 28 Iúil 1994 maidir le cur chun feidhme Chuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).

  Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 246. #1672680

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an 2 thír sin le acquis [9] Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle [10].

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [9] which fall within the area referred to in Article 1, point A of Council Decision 1999/437/EC [10].

  Rialachán (AE) 2017/2225 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta

 247. #1672946

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an 2 thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2017/2225 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta

 248. #1673157

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an 2 thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt [21], ar forálacha iad a chuimsítear faoin réimse dá dtagraítear i bpointe A d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle [22].

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis [21] which fall within the area referred to in Article 1, point A of Council Decision 1999/437/EC [22].

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 249. #1673966

  Foilseoidh an Coimisiún, in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, faisnéis faoi na comhaontuithe déthaobhacha sin, lena n-áirítear — den chuid is lú — na Ballstáit agus na tríú tíortha atá i gceist, na cearta a bhronntar ar eachtrannaigh de bhun na gcomhaontuithe sin, maille le haon athruithe a cuireadh orthu.

  The Commission shall publish information about such bilateral agreements in the Official Journal of the European Union, including at least the Member States and third countries concerned, the rights derived for aliens from those bilateral agreements, as well as any changes thereto.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 250. #1674251

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an 2 thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 251. #1678785

  Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do chur i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige agus Chomhaontú an 28 Iúil 1994 maidir le cur chun feidhme Chuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).

  Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle

 252. #1680191

  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 23 chun Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir seo a leasú chun foráil a dhéanamh chun na heitiltí a thagann ón tríú tír lena mbaineann a eisiamh ó na gníomhaíochtaí eitlíochta a liostaítear in Iarscríbhinn I nó chun foráil a dhéanamh maidir le haon leasuithe eile ar na gníomhaíochtaí eitlíochta a liostaítear in Iarscríbhinn I a cheanglaítear le comhaontú arna thabhairt i gcrích de bhun Airteagal 218 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ach amháin iad siúd a bhaineann le raon feidhme.”.

  The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 23 to amend Annex I to this Directive to provide for flights arriving from the third country concerned to be excluded from the aviation activities listed in Annex I or to provide for any other amendments to the aviation activities listed in Annex I, except in relation to scope, which are required by an agreement concluded pursuant to Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union.’.

  Treoir (AE) 2018/410 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun laghduithe costéifeachtacha astaíochtaí agus infheistíochtaí ísealcharbóin a fheabhsú, agus Cinneadh (AE) 2015/1814 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 253. #1689049

  Treoir 97/836/CE ón gComhairle an 27 Samhain 1997 d'fhonn go n-aontódh an Comhphobal Eorpach do Chomhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna is féidir a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantas frithpháirteach i gcás ceaduithe a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin (“Comhaontú Leasaithe 1958”) ( IO L 346, 17.12.1997, lch. 78).

  Council Decision 97/836/EC of 27 November 1997 with a view to accession by the European Community to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions (‘Revised 1958 Agreement’) ( OJ L 346, 17.12.1997, p. 78).

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 254. #1692931

  Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige agus Chomhaontú an 28 Iúil 1994 maidir le cur chun feidhme Chuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).

  Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 255. #1716658

  Sna comhaontuithe idirnáisiúnta sin féadfaidh forálacha bheith san áireamh lena sonraítear, go háirithe, an cineál agus an méid rannpháirtíochta a bheidh ag an tríú tír Eorpach lena mbaineann in obair na Gníomhaireachta, lena n-áirítear forálacha maidir le ranníocaíochtaí airgeadais agus maidir leis an bhfoireann.

  Those international agreements may include provisions specifying, in particular, the nature and extent of the participation by the European third country concerned in the work of the Agency, including provisions on financial contributions and staff.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 256. #1717952

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point A of Council Decision 1999/437/EC.

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 257. #1719347

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 258. #1722816

  Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is é atá sa Rialachán seo, a mhéid a bhaineann sé le SIS II, le VIS, le EES agus le ETIAS, forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointí A, B agus G de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes, insofar as it relates to SIS II and the VIS, to the EES and to ETIAS, a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, points A, B and G of Council Decision 1999/437/EC.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 259. #1722817

  Maidir le Eurodac agus le DubliNet, is ionann an Rialachán seo agus beart nua de réir bhrí an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua.

  As regards Eurodac and DubliNet, this Regulation constitutes a new measure within the meaning of the Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 260. #1722821

  Maidir le Eurodac agus le DubliNet, is é atá sa Rialachán seo beart nua a bhaineann le Eurodac de réir bhrí an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis.

  As regards Eurodac and DubliNet, this Regulation constitutes a new measure related to Eurodac within the meaning of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 261. #1723447

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 262. #1725806

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe B d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in point B of Article 1 of Council Decision 1999/437/EC.

  Rialachán (AE) 2018/1806 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 263. #1725839

  gan dochar do na ceanglais a eascraíonn as Comhaontú Eorpach Chomhairle na hEorpa maidir le Deireadh a chur le Víosaí do Dhídeanaithe a síníodh in Strasbourg an 20 Aibreán 1959, lena n-aithnítear dídeanaithe agus daoine gan stát agus daoine eile nach bhfuil náisiúntacht aon tíre acu agus a bhfuil cónaí orthu sa Ríocht Aontaithe nó in Éirinn agus a bhfuil doiciméad taistil acu a d'eisigh an Ríocht Aontaithe nó Éire, a aithneoidh an Ballstát lena mbaineann.

  without prejudice to the requirements stemming from the European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees of the Council of Europe signed at Strasbourg on 20 April 1959, recognised refugees and stateless persons and other persons who do not hold the nationality of any country who reside in the United Kingdom or in Ireland and are holders of a travel document issued by the United Kingdom or Ireland, which is recognised by the Member State concerned.

  Rialachán (AE) 2018/1806 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 264. #1725974

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2018/1806 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 265. #1726570

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe C d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, point (C) of Council Decision 1999/437/EC.

  Rialachán (AE) 2018/1860 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le húsáid Córas Faisnéise Schengen chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh

 266. #1726774

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2018/1860 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le húsáid Córas Faisnéise Schengen chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh

 267. #1726942

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe G d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point (G) of Council Decision 1999/437/EC.

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006

 268. #1727463

  I gcás nach bhfuil na Ballstáit in ann teacht ar chomhaontú laistigh de 2 mhí ón tráth a dtagann an fhianaise chun solais den chéad uair, dá dtagraítear i mír 5 den Airteagal seo, déanfaidh an Ballstát nár iontráil an foláireamh an t-ábhar a chur faoi bhráid na n-údarás maoirseachta lena mbaineann agus faoi bhráid an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí chun cinneadh a fháil ina leith trí chomhar i gcomhréir le hAirteagal 57.

  Where the Member States are unable to reach an agreement within two months of the time when evidence first came to light as referred to in paragraph 5 of this Article, the Member State which did not enter the alert shall submit the matter to the supervisory authorities concerned and to the European Data Protection Supervisor for a decision, by means of cooperation in accordance with Article 57.

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006

 269. #1727752

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006

 270. #1727983

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe (G) d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, point (G) of Council Decision 1999/437/EC.

  Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 271. #1728698

  I gcás nach bhfuil na Ballstáit in ann teacht ar chomhaontú laistigh de 2 mhí ón tráth a dtagann an fhianaise chun solais den chéad uair, dá dtagraítear i mír 5 den Airteagal seo, déanfaidh an Ballstát nár eisigh an foláireamh an t-ábhar a chur faoi bhráid na n-údarás maoirseachta náisiúnta agus faoi bhráid an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí lena mbaineann chun cinneadh a fháil ina leith trí bhíthin comhar i gcomhréir le hAirteagal 71.

  Where the Member States are unable to reach an agreement within two months of the time when evidence first came to light as referred to in paragraph 5 of this Article, the Member State which did not enter the alert shall submit the matter to the supervisory authorities concerned and to the European Data Protection Supervisor for a decision, by means of cooperation in accordance with Article 71.

  Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 272. #1728988

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le hacquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 273. #1746397

  Treoir 97/836/CE ón gComhairle an 27 Samhain 1997 d'fhonn go naontódh an Comhphobal Eorpach do Chomhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantais fhrithpháirtigh i gcás ceaduithe a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin ("Comhaontú Leasaithe 1958") (IO L 346, 17.12.1997, lch. 78).

  Council Decision 97/836/EC of 27 November 1997 with a view to accession by the European Community to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions ('Revised 1958 Agreement') (OJ L 346, 17.12.1997, p. 78).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 274. #1755412

  Aontóidh an Ghníomhaireacht don Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach FrithChalaoise (OLAF) agus eiseoidh sí, gan mhoill, na forálacha iomchuí is infheidhme maidir le fostaithe uile na nGníomhaireachtaí.

  The Agencies shall accede to the Interinstitutional Agreement concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and shall issue, without delay, the appropriate provisions applicable to all the employees of the Agencies.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 275. #1756415

  (60)Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le hacquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt 40 , ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle 41 .

  (60)As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis 40 which fall within the area referred to in Article 1, point A of Council Decision 1999/437/EC 41 .

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 276. #1756617

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le hacquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 277. #1757398

  Aontóidh an Ghníomhaireacht don Chomhaontú Idir-Institiúideach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus eiseoidh sí, gan mhoill, na forálacha iomchuí is infheidhme maidir le fostaithe uile na Gníomhaireachta.

  The Agency shall accede to the Interinstutional Agreement concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and shall issue, without delay, the appropriate provisions applicable to all the employees of the Agency.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 278. #1757718

  (56)Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt 61 , ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe G d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle 62 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin.

  (56)As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis 61 , which fall within the area referred to in Article 1, point G of Council Decision 1999/437/EC 62 on certain arrangements for the application of that Agreement.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 279. #1762725

  (71)Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le hacquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt 66 , ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A, pointe B agus pointe G d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin 67 .

  (71)As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis 66 which fall within the area referred to in Article 1, points A, B and G of Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of that Agreement 67 .

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 280. #1763531

  Aontóidh na Gníomhaireachtaí don Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus eiseoidh sí, gan mhoill, na forálacha iomchuí is infheidhme maidir le fostaithe uile na nGníomhaireachtaí.

  The Agencies shall accede to the Interinstitutional Agreement concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and shall issue, without delay, the appropriate provisions applicable to all the employees of the Agencies.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 281. #1764643

  (65)Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, maidir le Eurodac, [agus an córas uathoibrithe do chlárú, d'fhaireachán agus don sásra um leithdháileadh le haghaidh iarratais ar chosaint idirnáisiúnta a dtagraítear dóibh in Airteagal 44 de Rialachán (AE) XX/XX lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát (athmhúnlú)], is é atá sa Rialachán seo beart nua de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua.

  (65)As regards Iceland and Norway, as regards Eurodac [and the automated system for registration, monitoring and the allocation mechanism for applications for international protection referred to in Article 44 of Regulation (EU) XX/XX establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast)], this Regulation constitutes a new measure within the meaning of the Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 282. #1764644

  (66)Maidir leis an Eilvéis, maidir le Eurodac, [agus an córas uathoibrithe do chlárú, d'fhaireachán agus don sásra um leithdháileadh le haghaidh iarratais ar chosaint idirnáisiúnta a dtagraítear dóibh in Airteagal 44 de Rialachán (AE) XX/XX lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát (athmhúnlú)], is é atá sa Rialachán seo beart nua a bhaineann le Eurodac de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis.

  (66)As regards Switzerland, as regards Eurodac [and the automated system for registration, monitoring and the allocation mechanism for applications for international protection referred to in Article 44 of Regulation (EU) XX/XX establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast)], this Regulation constitutes a new measure related to Eurodac within the meaning of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 283. #1765563

  Aontóidh na Gníomhaireachtaí don Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus eiseoidh sí, gan mhoill, na forálacha iomchuí is infheidhme maidir le fostaithe uile na nGníomhaireachtaí.

  The Agencies shall accede to the Interinstitutional Agreement concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and shall issue, without delay, the appropriate provisions applicable to all the employees of the Agencies.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 284. #1766793

  (21)Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le hacquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt 21 , ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe B d’Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle 22 .

  (21)As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded between the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis 21 which fall within the area referred to in Article 1, point B of Council Decision 1999/437/EC. 22

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 285. #1767123

  Cinneadh ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le hacquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 286. #1772564

  De réir Airteagal 50(3) CAE, scoirfidh na Conarthaí d'fheidhm a bheith acu maidir leis an mBallstát atá ag tarraingt siar ó dháta theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar nó, ina éagmais sin, dhá bhliain tar éis an fhógra, ach amháin má chinneann an Chomhairle Eorpach d'aon toil, i gcomhaontú leis an mBallstát i dtrácht, an tréimhse sin a fhadú.

  According to Article 50(3) TEU, the Treaties are to cease to apply to the withdrawing State from the date of entry into force of the Withdrawal Agreement or, failing that, two years after the notification, unless the European Council, in agreement with the Member State concerned, unanimously decides to extend this period.

  Cinneadh (AE) 2019/476 ón gComhairle Eorpach, arna dhéanamh i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe, an 22 Márta 2019 lena gcuirtear síneadh leis an tréimhse faoi Airteagal 50(3)CAE

 287. #1772596

  De réir Airteagal 50(3) CAE, tá na Conarthaí le scor d'fheidhm a bheith acu maidir leis an mBallstát atá ag tarraingt siar ó dháta theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar nó, ina éagmais sin, dhá bhliain tar éis an fhógra, ach amháin má chinneann an Chomhairle Eorpach d'aon toil, i gcomhaontú leis an mBallstát i dtrácht, an tréimhse sin a shíneadh.

  According to Article 50(3) TEU, the Treaties are to cease to apply to the withdrawing State from the date of entry into force of the Withdrawal Agreement or, failing that, two years after the notification, unless the European Council, in agreement with the Member State concerned, unanimously decides to extend this period.

  Cinneadh (AE) 2019/584 ón gComhairle Eorpach arna dhéanamh i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe an 11 Aibreán 2019 lena gcuirtear síneadh leis an tréimhse faoi Airteagal 50(3)CAE

 288. #1773531

  Níor cheart do na forálacha maidir le tréimhsí íocaíochta déanacha difear a dhéanamh do chomhaontuithe maidir le clásail chomhroinnte luacha de réir bhrí Airteagal 172a de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

  The late payment provisions laid down in this Directive should not affect agreements concerning value-sharing clauses within the meaning of Article 172a of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council.

  Treoir (AE) 2019/633 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cleachtais éagóracha trádála sa chaidreamh gnólacht le gnólacht i slabhra an tsoláthair talmhaíochta agus bia

 289. #1789782

  Cinneadh 94/800/CE ón gComhairle an 22 Nollaig 1994, i ndáil le hábhair laistigh dá inniúlacht, maidir le comhaontuithe ar thángthas orthu faoi Bhabhta Uragua de chaibidlíochtaí iltaobhacha trádála (1986–1994) a thabhairt chun críche thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh (IO L 336, 23.12.1994, lch. 1).

  Council Decision 94/800/EC of 22 December 1994 concerning the conclusion on behalf of the European Community, as regards matters within its competence, of the agreements reached in the Uruguay Round multilateral negotiations (1986-1994) (OJ L 336, 23.12.1994, p. 1).

  Rialachán (AE) 2019/787 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair agus lipéadú deochanna biotáilleacha, úsáid ainmneacha deochanna biotáilleacha i gcur i láthair agus lipéadú earraí bia eile, agus cosaint tásc geografach le haghaidh deochanna biotáilleacha, úsáid alcól eitile agus driogáití de thionscnamh talmhaíochta i ndeochanna alcólacha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 110/2008

 290. #1791874

  Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas na Ríochta sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointí A, B, C agus pointe G d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, points A, B, C and G of Council Decision 1999/437/EC.

  Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle

 291. #1792912

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle

 292. #1793125

  Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is é atá sa Rialachán seo, a mhéid a bhaineann sé le SIS II arna rialú ag Rialachán (AE) 2018/1862, forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas na Ríochta sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe G de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes, insofar as it relates to SIS as governed by Regulation (EU) 2018/1862, a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point G of Council Decision 1999/437/EC.

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816

 293. #1794043

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816

 294. #1795011

  Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 agus Chomhaontú an 28 Iúil 1994 maidir le cur chun feidhme Chuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).

  Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 295. #1802745

  Chun comhrac in aghaidh calaois, éilliú agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile faoi Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a éascú,, aontóidh ACER don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe inmheánacha a bheith á ndéanamh ag OLAF, agus glacfaidh sé na forálacha iomchuí is infheidhme maidir le fostaithe uile ACER agus an teimpléad a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú á úsáid aige.

  In order to facilitate the combating of fraud, corruption and other unlawful activities under Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council, ACER shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 concerning internal investigations by OLAF and shall adopt appropriate provisions applicable to the employees of ACER, using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 296. #1804947

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir (IO L 347, 30.12.2011, lch. 44).

  Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea (OJ L 347, 30.12.2011, p. 44).

  Rialachán (AE) 2019/982 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 297. #1809384

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CIGM (an Coimisiún Iascaigh Ginearálta don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistithe do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir (IO L 347, 30.12.2011, lch. 44).

  Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea (OJ L 347, 30.12.2011, p. 44).

  Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014

 298. #1811703

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point B of Council Decision 1999/437/EC.

  Rialachán (AE) 2019/1155 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 299. #1812092

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2019/1155 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 300. #1814495

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, points A and E, of Council Decision 1999/437/EC.

  Rialachán (AE) 2019/1240 ó Pharlaimint na hEorpa Agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le líonra Eorpach oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú

 301. #1814669

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá Stát sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2019/1240 ó Pharlaimint na hEorpa Agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le líonra Eorpach oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú

 302. #1815271

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CIGM (An Coimisiún Iascaigh Ginearálta don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistithe do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir (IO L 347, 30.12.2011, lch. 44).

  Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea (OJ L 347, 30.12.2011, p. 44).

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 303. #1819161

  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen, de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle.

  As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, point A of Council Decision 1999/437/EC.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 304. #1820271

  In imthosca ina bhfuil gá le foirne bainistithe teorainneacha ón mbuanchór a imscaradh i dtríú tír ina bhfeidhmeoidh na baill de na foirne cumhachtaí feidhmiúcháin, tabharfaidh an tAontas comhaontú stádais, a tharraingeofar suas ar bhonn an tsamhail-chomhaontaithe stádais dá dtagraítear in Airteagal 76(1), i gcrích leis an tríú tír lena mbaineann ar bhonn Airteagal 218 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE).

  In circumstances requiring the deployment of border management teams from the standing corps to a third country where the members of the teams will exercise executive powers, a status agreement drawn up on the basis of the model status agreement referred to in Article 76(1) shall be concluded by the Union with the third country concerned on the basis of Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 305. #1820908

  Aontóidh an Ghníomhaireacht do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Frith-Chalaoise Eorpach (OLAF) agus glacfaidh sí, gan mhoill, na forálacha iomchuí is infheidhme maidir le baill foirne uile na Gníomhaireachta, agus an teimpléad a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú sin á úsáid aici.

  The Agency shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and shall adopt, without delay, the appropriate provisions applicable to all staff of the Agency using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 306. #1821000

  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

  Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 307. #1823783

  Ina theannta sin, tháinig Comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine maidir le bearta léirscaoilte cómhalartacha agus lena leasaítear Comhaontú Comhlachais CE–an Iordáin mar aon le hIarscríbhinní I, II, III agus IV agus Prótacail 1 agus 2 a ghabhann leis an Comhaontú sin a athsholáthar i bhfeidhm in 2007.

  In addition, an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Hashemite Kingdom of Jordan concerning reciprocal liberalisation measures and amending the EC-Jordan Association Agreement as well as replacing Annexes I, II, III and IV and Protocols 1 and 2 to that Agreement entered into force in 2007.

  Cinneadh (AE) 2020/33 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le cúnamh macra-airgeadais breise a sholáthar do Ríocht Haisimíteach na hIordáine

 308. #1825496

  Cinneadh 97/836/CE ón gComhairle an 27 Samhain 1997 d’fhonn go n-aontóidh an Comhphobal Eorpach do Chomhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantas frithpháirteach i gcás ceaduithe a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin (‘Comhaontú Leasaithe 1958’) ( IO L 346, 17.12.1997, lch. 78).

  Council Decision 97/836/EC of 27 November 1997 with a view to accession by the European Community to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions (‘Revised 1958 Agreement’) ( OJ L 346, 17.12.1997, p. 78).

  Cinneadh (AE) 2020/287 ón gComhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sna Coistí ábhartha de chuid Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin de chuid na Náisiún Aontaithe Uimh. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 agus 152 de chuid na Náisiún Aontaithe, maidir leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Theicniúla Dhomhanda Uimh. 3, 6, agus 16, i dtaca leis na tograí le haghaidh údaruithe chun leasuithe a dhéanamh ar Rialachán Comhdhlúithe R. E.5 a dhéanamh agus maidir leis na tograí le haghaidh údaruithe chun leasú a fhorbairt ar RTD Uimh. 6 agus RTD nua a fhorbairt maidir le Cumhacht Feithiclí Leictrithe a chinneadh

 309. #1834079

  Tar éis dóibh dul i gcomhairle leis na Ballstáit agus éisteacht leis na gnóthais nó le comhlachais na ngnóthas lena mbaineann agus le duine nádúrtha nó dlítheanach ar bith eile a mheasann sé a bheith iomchuí, beidh sé de chumhacht ag an gCoimisiún amháin, agus aige sin amháin, faoi réir athbhreithniú Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, na comhaontuithe, a chinneadh cé na comhaontuithe, cinntí agus cleachtais a chomhlíonann na coinníollacha atá sonraithe i mír 1.

  After consulting the Member States and hearing the undertakings or associations of undertakings concerned and any other natural or legal person that it considers appropriate, the Commission shall have sole power, subject to review by the Court of Justice of the European Union, to determine which agreements, decisions and practices fulfil the conditions specified in paragraph 1.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 310. #1845441

  Gan dochar d’Airteagal 40, beidh fáilte ag an nGníomhaireacht roimh rannpháirtíocht tríú tíortha, go háirithe tíortha laistigh de raon feidhme Bheartas Comharsanachta na hEorpa, tíortha faoin mBeartas um Méadú agus tíortha CSTE a bhfuil comhaontuithe tugtha i gcrích acu leis an Aontas faoinar ghlac na tíortha lena mbaineann reachtaíocht an Aontais nó a coibhéis de bhearta náisiúnta sa réimse arna gcumhdach faoin Rialachán seo agus faoinar chuir siad i bhfeidhm í.

  Without prejudice to Article 40, the Agency shall be open to participation by third countries, in particular by countries within the scope of the European Neighbourhood Policy, the Enlargement policy countries and EFTA countries which have concluded agreements with the Union under which the countries concerned have adopted and are applying Union legislation, or its equivalent national measures, in the field covered by this Regulation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 311. #1845458

  Chun an comhrac in aghaidh na calaoise, an éillithe agus gníomhaíochtaí mídhleathacha eile a éascú faoi Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999, laistigh de sé mhí ón lá a thiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm, aontóidh an Ghníomhaireacht do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith‑Chaloise (OLAF) agus glacfaidh sí na forálacha iomchuí is infheidhme maidir le fostaithe uile na Gníomhaireachta ag úsáid an teimpléid atá leagtha amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú sin.

  In order to facilitate combating fraud, corruption and other unlawful activities under Regulation (EC) No 1073/1999, within six months from the day of entry into force of this Regulation, the Agency shall accede to the Inter-institutional Agreement of 25 May 1999 concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) and adopt the appropriate provisions applicable to all the employees of the Agency using the template set out in the Annex to that Agreement.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 312. #1848351

      Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is ionann an Rialachán seo agus forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe a rinneadh idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá Stát sin Ö na Stát sin Õ i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen[19] a thagann faoin réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B de Chinneadh 1999/437/CE[20] ón gComhairle maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin.

      As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded between the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the Ö latters' Õ association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis[20] which fall within the area referred to in Article 1, point B of Council Decision 1999/437/EC[21] on certain arrangements for the application of that Agreement.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 313. #1848468

              Cinneadh ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin arna dtabhairt i gcrích idir Comhairle an Aontais Eorpaigh Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá Stát sin i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

              Council Decision of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 176, 10.7.1999, p. 31).

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 314. #1851939

  Maidir le cineálacha idirghabhálacha ar íocaíochtaí díreacha iad, tá na glanuasteorainneacha le haghaidh na bliana airgeadais 2021 (an bhliain féilire 2020), a leagtar síos le Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, níos airde ná na méideanna arna leithdháileadh ar chineálacha idirghabhálacha ar íocaíochtaí díreacha iad a luaitear sna táblaí tionlacain. Dá bhrí sin, is gá iad a choigeartú i gcomhréir leis an gcomhaontú deiridh ar imchlúdach airgeadais CBT laistigh de na sprioc-amanna is gá le haghaidh cur chun feidhme tráthúil sna Ballstáit.

  As concerns direct payments types of interventions, the net ceilings for financial year 2021 (calendar year 2020) set by Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, are higher than the amounts allocated to direct payments types of interventions indicated in the accompanying tables, consequently they will need to be adjusted in line with the final agreement on the CAP financal envelope within the deadlines needed for timely implementation in the Member States.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 315. #1855530

  Maidir le cineálacha idirghabhálacha ar íocaíochtaí díreacha iad, tá na glan-uasteorainneacha le haghaidh na bliana airgeadais 2021 (an bhliain féilire 2020), a leagtar síos le Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, níos airde ná na méideanna arna leithdháileadh ar chineálacha idirghabhálacha ar íocaíochtaí díreacha iad a luaitear sna táblaí tionlacain. Dá bhrí sin, is gá iad a choigeartú i gcomhréir leis an gcomhaontú deiridh ar imchlúdach airgeadais CBT laistigh de na sprioc-amanna is gá le haghaidh cur chun feidhme tráthúil sna Ballstáit.

  As concerns direct payments types of interventions, the net ceilings for financial year 2021 (calendar year 2020) set by Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, are higher than the amounts allocated to direct payments types of interventions indicated in the accompanying tables, consequently they will need to be adjusted in line with the final agreement on the CAP financal envelope within the deadlines needed for timely implementation in the Member States.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 1306/2013

 316. #1856151

  (11)Ó tharla comhaontuithe idirnáisiúnta a bheith tugtha i gcrích i gcomhréir leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (‘CFAE’), ba chóir forálacha a chur i bhfeidhm i dtaca le teastais chomhlíonta agus le tuarascálacha anailíse a úsáidtear i ndáil le hallmhairithe fíona.

  (11)Provisions concerning certificates of compliance and analysis reports for imports of wine should be applied in light of the international agreements concluded in accordance with the Treaty on the Functioning of the European Union (‘TFEU’).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach

 317. #1856653

  Maidir le cineálacha idirghabhálacha ar íocaíochtaí díreacha iad, tá na glan-uasteorainneacha le haghaidh na bliana airgeadais 2021 (an bhliain féilire 2020), a leagtar síos le Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, níos airde ná na méideanna arna leithdháileadh ar chineálacha idirghabhálacha ar íocaíochtaí díreacha iad a luaitear sna táblaí tionlacain. Dá bhrí sin, is gá iad a choigeartú i gcomhréir leis an gcomhaontú deiridh ar imchlúdach airgeadais CBT laistigh de na sprioc-amanna is gá le haghaidh cur chun feidhme tráthúil sna Ballstáit.

  As concerns direct payments types of interventions, the net ceilings for financial year 2021 (calendar year 2020) set by Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, are higher than the amounts allocated to direct payments types of interventions indicated in the accompanying tables, consequently they will need to be adjusted in line with the final agreement on the CAP financal envelope within the deadlines needed for timely implementation in the Member States.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach

 318. #1856765

  Cinneadh 94/800/CE ón gComhairle an 22 Nollaig 1994 i ndáil le hábhair laistigh dá inniúlacht, maidir le comhaontuithe ar thángthas orthu faoi Bhabhta Uragua de chaibidlíochtaí iltaobhacha trádála (1986–1994) a thabhairt chun críche thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh (1986–1994) (IO L 336, 23.12.1994, lch. 1).

  Council Decision 94/800/EC of 22 December 1994 concerning the conclusion on behalf of the European Community, as regards matters within its competence, of the agreements reached in the Uruguay Round multilateral negotiations (1986-1994) (OJ L 336, 23.12.1994, p. 1).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach

 319. #1857327

  Maidir leis na rialacha coiteanna atá leagtha síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) ina mbeidh na bearta is gá chun feidhmiú rianúil imscrúduithe arna seoladh ag an Oifig a éascú laistigh den Pharlaimint, de bhun Chinneadh na Parlaiminte an 18 Samhain 1999.

  The common rules laid down in the Interinstitutional Agreement concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) comprising the measures that are needed to facilitate the smooth running of investigations conducted by the Office shall be applicable within Parliament, pursuant to Parliament Decision of 18 November 1999.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 320. #649915

  maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 14(2), Airteagal 15(1)(c), agus Airteagal 26 (2) den Rialachán lena leagtar síos forálacha coiteanna le haghaidh Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa, leis na gníomhaíochtaí a ghlacfaidh na Ballstáit chun go mbeidh na comhpháirtithe dá dtagraítear in Airteagal 5(1) rannpháirteach in ullmhúchán an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta agus na gclár dá dtagraítear in Airteagal 5 (2) áirítear na gníomhaíochtaí go léir a ghlacfaidh na Ballstáit ar leibhéal praiticiúil beag beann ar a dtráthúlacht mar aon leis na gníomhaíochtaí a dhéanfaidh siad roimh dó siúd teacht i bhfeidhm agus roimh lá theacht i bhfeidhm an ghníomhartha tharmligthe le haghaidh cód iompair Eorpaigh a ghlacfar i gcomhréir le hAirteagal 5(3) den Rialachán céanna, le linn na gcéimeanna ullmhúcháin de nós imeachta clársceidealaithe de chuid Ballstáit, ar an gcoinníoll go mbainfear amach cuspóirí an phrionsabail comhpháirtíochta a leagtar síos sa Rialachán sin.

  concerning the application of Articles 14(2), 15(1)(c), and 26 (2) of Regulation laying down common provisions for the European Structural and Investment Funds, the actions taken by the Member States to involve the partners referred to in Article 5(1) in the preparation of the Partnership Agreement and the programmes referred to in Article 5 (2) include all actions taken on a practical level by the Member States irrespective of their timing as well as actions taken by them before the entry into force of that and before the day of the entry into force of the delegated act for a European code of conduct adopted in accordance with Article 5(3) of the same Regulation, during the preparatory phases of a Member State programming procedure, provided that the objectives of the partnership principle, laid down in that Regulation, are achieved.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 321. #1592940

  1) Dréachtchinneadh ón gComhairle lena gcinntear cé acu forálacha de Choinbhinsiún 1995 ar nós imeachta simplithe i leith eiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus de Choinbhinsiún 1996 i ndáil leis an eiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh is forbairtí ar acquis Schengen de réir an Chomhaontaithe maidir leis an mbaint atá ag Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua le hacquis Schengen a chur i ngníomh, a chur chun feidhme agus a fhorbairt.

  1) DRAFT COUNCIL DECISION DETERMINING WHICH PROVISIONS OF THE 1995 CONVENTION ON SIMPLIFIED EXTRADITION PROCEDURE BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND OF THE 1996 CONVENTION RELATING TO THE EXTRADITION BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION CONSTITUTE DEVELOPMENTS OF THE SCHENGEN ACQUIS IN ACCORDANCE WITH THE AGREEMENT CONCERNING THE REPUBLIC OF ICELAND’S AND THE KINGDOM OF NORWAY’S ASSOCIATION WITH THE IMPLEMENTATION, APPLICATION AND DEVELOPMENT OF THE SCHENGEN ACQUIS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 322. #1593112

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i ndáil le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Rómáin lena mbunaítear coinníollacha áirithe le haghaidh iompar earraí de bhóthar agus Iompar Comhcheangailte a chur chun cinn.

  15) EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ROMANIA ESTABLISHING CERTAIN CONDITIONS FOR THE CARRIAGE OF GOODS BY ROAD AND THE PROMOTION OF COMBINED TRANSPORT.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 323. #1593391

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle a bhaineann le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAlbáine maidir le hathghlacadh isteach daoine a bhfuil cónaí orthu gan údarú (COM(2004)0092 – C6-0053/2005 – 2004/0033(CNS)).

  5) EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ALBANIA ON THE READMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORISATION (COM(2004)0092 – C6-0053/2005 – 2004/0033(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 324. #1593492

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ar an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus an Eilvéis maidir leis na critéir agus na sásraí chun an Stát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar thearmann a thaisctear i mBallstát nó san Eilvéis a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh (13049/2004 – COM(2004)0593 – C6-0240/2004 – 2004/0200(CNS)).

  8) EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND SWITZERLAND CONCERNING THE CRITERIA AND MECHANISMS FOR ESTABLISHING THE STATE RESPONSIBLE FOR EXAMINING A REQUEST FOR ASYLUM LODGED IN A MEMBER STATE OR IN SWITZERLAND (13049/2004 – COM(2004)0593 – C6-0240/2004 – 2004/0200(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 325. #1604063

  Dáil Éireann. An Roghchoiste um Ghnóthaí Eorpacha. Tuarascáil ar an Tairiscint maidir le hÉirinn do dhaingniú an Chomhaontaithe Inmheánaigh maidir leis ann 10ú Ciste Forbartha Eorpach, a síníodh sa Bhruiséil an 17 Iúil, 2006. Feabhra, 2007.

  DÁIL ÉIREANN. SELECT COMMITTEE ON EUROPEAN AFFAIRS. REPORT ON MOTION RE: RATIFICATION BY IRELAND OF THE INTERNAL AGREEMENT CONCERNING THE 10TH EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, SIGNED IN BRUSSELS ON 17 JULY, 2006. FEBRUARY, 2007.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 326. #1605687

  Dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua ar an nós imeachta tabhartha suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua

  DRAFT COUNCIL DECISION CONCERNING AN AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF ICELAND AND THE KINGDOM OF NORWAY ON THE SURRENDER PROCEDURE BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND ICELAND AND NORWAY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 327. #1608473

  Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle agus ón gCoimisiún maidir leis an gcomhaontú trádála, forbartha agus comhair idir an Comhphobal Eorpach de pháirt agus Poblacht na hAfraice Theas den pháirt eile, a thabhairt chun críche.

  EUROPEAN PARLIAMENT DECISION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL AND COMMISSION DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE TRADE, DEVELOPMENT AND COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY, ON THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, ON THE OTHER PART.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 328. #1608481

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir le togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i ndáil le críochnú an Chomhaontaithe Comhlachais Eora-Mheánmhara idir na Comhphobail Eorpacha agus a gcuid Ballstát, de pháirt, agus Poblacht Arabach na hÉigipte, den pháirt eile.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON A PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF A EURO-MEDITERRANEAN ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT, OF THE OTHER PART.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 329. #1608498

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle lena gceadaítear aontachas an Chomhphobail Eorpaigh le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú na Háige i dtaca le clárú idirnáisiúnta dearthaí tionscail, a glacadh sa Ghinéiv an 2 Iúil, 1999 (COM(2005)0687-C6-0061/2006-2005/0273(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE GENEVA ACT OF THE HAGUE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS, ADOPTED IN GENEVA ON 2 JULY, 1999 (COM(2005)0687-C6-0061/2006-2005/0273(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 330. #1608500

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle a bhaineann le Creat-Chomhaontú a thabhairt i gcrích idir an Comhphobal Eorpach agus an Bhosnia agus an Heirseagaivéin maidir leis na prionsabail ghinearálta le haghaidh rannpháirtíocht na Bosnia agus na Heirseagaivéine i gcláir Chomhphobail (5532/2005 - COM(2004)0809 - C6-0040/2005 - 2004/0277(AVC)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF A FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND BOSNIA AND HERZEGOVINA ON THE GENERAL PRINCIPLES FOR THE PARTICIPATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN COMMUNITY PROGRAMMES (5532/2005 - COM(2004)0809 - C6-0040/2005 - 2004/0277(AVC)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 331. #1608501

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i ndáil le tabhairt i gcrích Creat-Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an tSeirbia agus Montainéagró i dtaobh na bprionsabal ginearálta le haghaidh rannpháirtíocht na Seirbia agus Mhontainéagró i gcláir Chomhphobail. (5532/2005 _ COM(2004)0809 _ C6_0043/2005 _ 2004/0280(AVC)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF A FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND SERBIA AND MONTENEGRO ON THE GENERAL PRINCIPLES FOR THE PARTICIPATION OF SERBIA AND MONTENEGRO IN COMMUNITY PROGRAMMES (5532/2005 _ COM(2004)0809 _ C6_0043/2005 _ 2004/0280(AVC)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 332. #1608502

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle a bhaineann le Creat-Chomhaontú a thabhairt i gcrích idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAlbáine maidir leis na prionsabail ghinearálta le haghaidh rannpháirtíocht Phoblacht na hAlbáine i gcláir Chomhphobail (5532/2005 - COM(2004)0809 - C6-0039/2005 - 2004/0276(AVC)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF A FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ALBANIA ON THE GENERAL PRINCIPLES FOR THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA IN COMMUNITY PROGRAMMES (5532/2005 - COM(2004)0809 - C6-0039/2005 - 2004/0276(AVC)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 333. #1608503

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle a bhaineann le Creat-Chomhaontú a thabhairt i gcrích idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Cróite maidir leis na prionsabail ghinearálta le haghaidh rannpháirtíocht Phoblacht na Cróite i gcláir Chomhphobail (5532/2005 - COM(2004)0809 - C6-0041/2005 - 2004/0278(AVC)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF A FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CROATIA ON THE GENERAL PRINCIPLES FOR THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN COMMUNITY PROGRAMMES (5532/2005 - COM(2004)0809 - C6-0041/2005 - 2004/0278(AVC)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 334. #1608508

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i ndáil le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Dhaonlathach Shóisialach Shrí Lanca maidir le hathghlacadh isteach daoine a bhfuil cónaí orthu gan údarú (SEC(2003)0255 – 10666/2003 –12383/2004 – C6-0070/2004 – 2003/0043(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA ON THE READMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORISATION (SEC(2003)0255 – 10666/2003 –12383/2004 – C6-0070/2004 – 2003/0043(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 335. #1608509

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle i ndáil le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bulgáire lena mbunaítear coinníollacha áirithe i leith earraí a iompar de bhóthar agus iompar comhcheangailte a chur chun cinn.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF BULGARIA ESTABLISHING CERTAIN CONDITIONS FOR THE CARRIAGE OF GOODS BY ROAD AND THE PROMOTION OF COMBINED TRANSPORT.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 336. #1608510

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle i ndáil le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hUngáire lena mbunaítear coinníollacha áirithe i leith earraí a iompar de bhóthar agus iompar comhcheangailte a chur chun cinn.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF HUNGARY ESTABLISHING CERTAIN CONDITIONS FOR THE CARRIAGE OF GOODS BY ROAD AND THE PROMOTION OF COMBINED TRANSPORT.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 337. #1608511

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i leith chríochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá ag athnuachan an chláir comhair san ardoideachas agus i ngairmoideachas agus i ngairmoiliúint.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE UNITED STATES OF AMERICA RENEWING THE COOPERATION PROGRAMME IN HIGHER EDUCATION AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 338. #1608513

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe le haghaidh cláir comhair um ardoideachas agus oiliúint idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Cheanada.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT FOR A COOPERATION PROGRAMME IN HIGHER EDUCATION AND TRAINING BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF CANADA.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 339. #1608514

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i dtaca le críochnú an Chomhaontaithe le haghaidh comhair eolaíochta agus teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Sile (COM(2003) 82 - C5-0067/2003 - 2003/0035(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CHILE (COM(2003) 82 - C5-0067/2003 - 2003/0035(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 340. #1608515

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i dtaca le críochnú an Chomhaontaithe le haghaidh comhair eolaíochta agus teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin (COM(2002) 550 - C5-0516/2002 - 2002/0243(CNS)

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE (COM(2002) 550 - C5-0516/2002 - 2002/0243(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 341. #1608516

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i dtaca le críochnú an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta idir na Stáit Afraiceacha, na Stáit Cairibeacha agus Stáit an Aigéin Chiúin de pháirt, agus an Comhphobal Eorpach agus a chuid Ballstát, den pháirt eile.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE AFRICAN, CARIBBEAN AND PACIFIC STATES ON THE ONE PART, AND THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, ON THE OTHER.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 342. #1608517

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i leith chríochnú an Phrótacail i dtaobh an Comhaontú Comhair idir an Comhphobal Eorpach agus Brunei-Darussalam, an Indinéis, an Mhalaeisia, na hOileáin Fhilipíneacha, Singeapór, an Téalainn agus Vítneam, balltíortha de Chomhlachas Náisiúin na hÁise Thoir-Theas, a leathnú go dtí an Chambóid.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE PROTOCOL ON THE EXTENSION OF THE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND BRUNEI-DARUSSALAM, INDONESIA, MALAYSIA, THE PHILIPPINES, SINGAPORE, THAILAND AND VIET NAM MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTH-EAST ASIAN NATIONS, TO CAMBODIA.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 343. #1608535

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe maidir le hAontachas an Chomhphobail Eorpaigh leis an gCoinbhinsiún um Iompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (COTIF) an 9 Bealtaine 1980, arna leasú le Prótacal Vilnius an 3 Meitheamh 1999 (COM(2003) 696-C5-0041/2004-2003/0269(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION BY THE EUROPEAN COMMUNITY OF THE AGREEMENT ON THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE CONVENTION CONCERNING INTERNATIONAL CARRIAGE BY RAIL (COTIF) OF 9 MAY 1980, AS AMENDED BY THE VILNIUS PROTOCOL OF 3 JUNE 1999 (COM(2003) 696 - C5-0041/2004 - 2003/0269(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 344. #1608540

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Prótacail a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach, Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis na critéir agus na sásraí chun an Stát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar thearmann a thaisctear i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua a shuíomh (COM(2005)0131 – 8479/2005 – C6-0197/2005 – 2005/0013 (CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF A PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY, THE REPUBLIC OF ICELAND AND THE KINGDOM OF NORWAY CONCERNING THE CRITERIA AND MECHANISMS FOR ESTABLISHING THE STATE RESPONSIBLE FOR EXAMINING A REQUEST FOR ASYLUM LODGED IN A MEMBER STATE OR IN ICELAND OR NORWAY (COM(2005)0131 – 8479/2005 – C6-0197/2005 – 2005/0013 (CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 345. #1608551

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Rómáin i dtaca le rannpháirtíocht na Rómáine sa Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach agus sa Ghréasán Comhshaoil Eorpach Faisnéise agus Faire.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ROMANIA CONCERNING ROMANIA’S PARTICIPATION IN THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY AND THE EUROPEAN ENVIRONMENT INFORMATION AND OBSERVATION NETWORK.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 346. #1608553

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Seice i dtaca le rannpháirtíocht Phoblacht na Seice sa Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach agus sa Ghréasán Comhshaoil Eorpach Faisnéise agus Faire.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE CZECH REPUBLIC CONCERNING THE CZECH REPUBLIC’S PARTICIPATION IN THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY AND THE EUROPEAN ENVIRONMENT INFORMATION AND OBSERVATION NETWORK.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 347. #1608554

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Seice i dtaca le rannpháirtíocht Phoblacht na Seice sa Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach agus sa Ghréasán Comhshaoil Eorpach Faisnéise agus Faire.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE CZECH REPUBLIC CONCERNING THE CZECH REPUBLIC’S PARTICIPATION IN THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY AND THE EUROPEAN ENVIRONMENT INFORMATION AND OBSERVATION NETWORK..

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 348. #1608560

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bulgáire i dtaca le rannpháirtíocht na Bulgáire sa Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach agus sa Ghréasán Comhshaoil Eorpach Faisnéise agus Faire.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF BULGARIA CONCERNING BULGARIA’S PARTICIPATION IN THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY AND THE EUROPEAN ENVIRONMENT INFORMATION AND OBSERVATION NETWORK.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 349. #1608564

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Cipire i dtaca le rannpháirtíocht na Cipire sa Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach agus sa Ghréasán Comhshaoil Eorpach Faisnéise agus Faire.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CYPRUS CONCERNING CYPRUS’S PARTICIPATION IN THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY AND THE EUROPEAN ENVIRONMENT INFORMATION AND OBSERVATION NETWORK.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 350. #1608565

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hEastóine i dtaca le rannpháirtíocht na hEastóine sa Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach agus sa Ghréasán Comhshaoil Eorpach Faisnéise agus Faire.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ESTONIA CONCERNING ESTONIA’S PARTICIPATION IN THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY AND THE EUROPEAN ENVIRONMENT INFORMATION AND OBSERVATION NETWORK.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 351. #1608566

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hUngáire i dtaca le rannpháirtíocht na hUngáire sa Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach agus sa Ghréasán Comhshaoil Eorpach Faisnéise agus Faire.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF HUNGARY CONCERNING HUNGARY’S PARTICIPATION IN THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY AND THE EUROPEAN ENVIRONMENT INFORMATION AND OBSERVATION NETWORK.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 352. #1608567

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Laitvia i dtaca le rannpháirtíocht na Laitvia sa Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach agus sa Ghréasán Comhshaoil Eorpach Faisnéise agus Faire.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF LATVIA CONCERNING LATVIA’S PARTICIPATION IN THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY AND THE EUROPEAN ENVIRONMENT INFORMATION AND OBSERVATION NETWORK.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 353. #1608569

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Liotuáine i dtaca le rannpháirtíocht na Liotuáine sa Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach agus sa Ghréasán Comhshaoil Eorpach Faisnéise agus Faire.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF LITHUANIA CONCERNING LITHUANIA’S PARTICIPATION IN THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY AND THE EUROPEAN ENVIRONMENT INFORMATION AND OBSERVATION NETWORK.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 354. #1608570

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Mhálta i dtaca le rannpháirtíocht Mhálta sa Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach agus sa Ghréasán Comhshaoil Eorpach Faisnéise agus Faire.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MALTA CONCERNING MALTA’S PARTICIPATION IN THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY AND THE EUROPEAN ENVIRONMENT INFORMATION AND OBSERVATION NETWORK.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 355. #1608571

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Polainne i dtaca le rannpháirtíocht na Polainne sa Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach agus sa Ghréasán Comhshaoil Eorpach Faisnéise agus Faire.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING POLAND’S PARTICIPATION IN THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY AND THE EUROPEAN ENVIRONMENT INFORMATION AND OBSERVATION NETWORK.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 356. #1608573

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Slóivéine i dtaca le rannpháirtíocht na Slóivéine sa Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach agus sa Ghréasán Comhshaoil Eorpach Faisnéise agus Faire.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SLOVENIA CONCERNING SLOVENIA’S PARTICIPATION IN THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY AND THE EUROPEAN ENVIRONMENT INFORMATION AND OBSERVATION NETWORK.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 357. #1608574

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Slóvaice i dtaca le rannpháirtíocht Phoblacht na Slóvaice sa Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach agus sa Ghréasán Comhshaoil Eorpach Faisnéise agus Faire.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SLOVAK REPUBLIC CONCERNING THE SLOVAK REPUBLIC’S PARTICIPATION IN THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY AND THE EUROPEAN ENVIRONMENT INFORMATION AND OBSERVATION NETWORK.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 358. #1608576

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Tuirc i dtaca le rannpháirtíocht na Tuirce sa Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach agus sa Ghréasán Comhshaoil Eorpach Faisnéise agus Faire.

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND TURKEY CONCERNING THE TURKEY’S PARTICIPATION IN THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY AND THE EUROPEAN ENVIRONMENT INFORMATION AND OBSERVATION NETWORK.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 359. #1608590

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i ndáil leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise a thabhairt i gcrích thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, i dtaca le rannpháirtíocht Chónaidhm na hEilvéise sa Ghníomhaireacht Comhshaoil Eorpach agus sa Ghréasán Eorpach um Fhaisnéise agus Faire Comhshaoil (COM(2004)0658 _ C6_0173/2004 _ 2004/0233(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION CONCERNING THE LATTER'S PARTICIPATION IN THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY AND THE EUROPEAN ENVIRONMENT INFORMATION AND OBSERVATION NETWORK (COM(2004)0658 _ C6_0173/2004 _ 2004/0233(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 360. #1608591

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ar an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise a bhaineann leis an mbaint atá ag an tír sin le chur i ngníomh, feidhmiú agus forbairt acquis Schengen a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh (13054/2004 – COM(2004)0593 – C6-0241/2004 – 2004/0199(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION CONCERNING THE LATTER’S ASSOCIATION WITH THE IMPLEMENTATION, APPLICATION, AND DEVELOPMENT OF THE SCHENGEN ACQUIS (13054/2004 – COM(2004)0593 – C6-0241/2004 – 2004/0199(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 361. #1608603

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh rialacháin ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 6/2002 agus (CE) Uimh. 40/94 chun éifeacht a thabhairt d’aontachas an Chomhphobail Eorpaigh le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú na Háige i dtaca le clárú idirnáisiúnta dearthaí tionscail (COM(2005)0689-C6-0058/2006-2005/0274(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION AMENDING REGULATIONS (EC) NO. 6/2002 AND (EC) NO. 40/94 TO GIVE EFFECT TO THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE GENEVA ACT OF THE HAGUE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS (COM(2005)0689-C6-0058/2006-2005/0274(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 362. #1608604

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh rialacháin ón gComhairle a bhaineann leis an gComhaontú Comhpháirtíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Oileáin Sholamón a thabhairt i gcrích maidir le hiascaireacht amach ó chósta Oileáin Sholamón (COM(2005)0404 – C6-0320/2005 – 2005/0168(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND SOLOMON ISLANDS ON FISHING OFF SOLOMON ISLANDS (COM(2005)0404 – C6-0320/2005 – 2005/0168(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 363. #1609010

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i leith chríochnú an Phrótacail i dtaobh an Comhaontú Comhair idir an Comhphobal Eorpach agus Brunei-Darussalam, an Indinéis, an Mhalaeisia, na hOileáin Fhilipíneacha, Singeapór, an Téalainn agus Vítneam, balltíortha de Chomhlachas Náisiúin na hÁise Thoir-Theas, a leathnú go Laos.

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE PROTOCOL ON THE EXTENSION OF THE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND BRUNEI-DARUSSALAM, INDONESIA, MALAYSIA, THE PHILIPPINES, SINGAPORE, THAILAND AND VIET NAM, MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTH-EAST ASIAN NATIONS, TO LAOS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 364. #1618723

  Rún reachtach ina gcorpraítear tuairim na Parlaiminte ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i dtaca le comhaontú le haghaidh comhair inmheánaigh i gcúrsaí taighde agus forbartha i réimse Córas Monaraithe Cliste a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh idir an Comhphobal Eorpach agus an Astráil, Ceanada, an tSeapáin, Stáit Aontaithe Mheiriceá, an Iorua agus an Eilbhéis.

  LEGISLATIVE RESOLUTION EMBODYING PARLIAMENT'S OPINION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY OF AN AGREEMENT FOR INTERNAL COOPERATION IN RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE FIELD OF INTELLIGENT MANUFACTURING SYSTEMS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, THE UNITED STATES OF AMERICA, NORWAY AND SWITZERLAND.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 365. #1618732

  Rún reachtach ina gcorpraítear tuairim na Parlaiminte ar an togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle i dtaca le haontachas ag an gComhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach agus ag an gComhphobal Eorpach, ag gníomhú mar Pháirtí amháin, le Comhaontú lenar bunaíodh i 1993 Lárionad Eolaíochta agus Teicneolaíochta san Úcráin idir Ceanada, an tSualainn, an Úcráin agus Stáit Aontaithe Mheiriceá.

  LEGISLATIVE RESOLUTION EMBODYING PARLIAMENT'S OPINION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION CONCERNING THE ACCESSION BY THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY AND THE EUROPEAN COMMUNITY, ACTING AS ONE PARTY, TO AN AGREEMENT HAVING ESTABLISHED IN 1993 A SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTRE IN UKRAINE BETWEEN CANADA, SWEDEN, UKRAINE AND THE UNITED STATES OF AMERICA.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 366. #1621447

  Tairiscint maidir le Ceadú beartaithe ag Dáil Éireann le haghaidh Cinnidh ón gComhairle a bhaineann le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua ar an nós imeachta tabhartha suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua a tharchur chuig Comhchoiste.

  MOTION RE REFERRAL TO JOINT COMMITTEE OF PROPOSED APPROVAL BY DÁIL ÉIREANN FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNING OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF ICELAND AND THE KINGDOM OF NORWAY ON THE SURRENDER PROCEDURE BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND ICELAND AND NORWAY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 367. #1625412

  An Cion Polaitiúil maidir leis an Togra le haghaidh Treoir ón gComhairle lena gcuirtear i ngníomh an Comhaontú Eorpach a chríochnaigh an tAontas Eorpach Báirsí (EBU), an Eagraíocht Eorpach Scipéirí (ESO) agus Cónaidhm Oibrithe Iompair na hEorpa (ETF) i dtaobh gnéithe áirithe d’eagrú ama oibre i réimse an iompair ar uiscebhealaí intíre

  POLITICAL CONTRIBUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE IMPLEMENTING THE EUROPEAN AGREEMENT CONCLUDED BY THE EUROPEAN BARGE UNION (EBU), THE EUROPEAN SKIPPERS ORGANISATION (ESO) AND THE EUROPEAN TRANSPORT WORKERS’ FEDERATION (ETF) CONCERNING CERTAIN ASPECTS OF THE ORGANISATION OF WORKING TIME IN INLAND WATERWAY TRANSPORT

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 368. #1626469

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le seasamh an Chomhphobail, tar éis mhéadú an Aontais Eorpaigh, ar na hoiriúnuithe ar Iarscríbhinní 1 agus 2 a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le trádáil i dtáirgí talmhaíochta mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE COMMUNITY POSITION ON THE ADAPTATIONS, FOLLOWING THE ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN UNION, OF ANNEXES 1 AND 2 TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 369. #1626629

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar sheasamh Comhphobail laistigh den Chomhchoiste i dtaobh oiriúnú a dhéanamh ar Phrótacal Uimh. 3, maidir leis an míniú ar choinceap táirgí bunaidh agus modhanna comhoibrithe riaracháin, atá leagtha amach sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, agus Cónaidhm na hEilvéise de bhun mhéadú an Aontais Eorpaigh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 546.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON A COMMUNITY POSITION WITHIN THE JOINT COMMITTEE ON THE ADAPTATION OF PROTOCOL NO. 3, CONCERNING THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF ORIGINATING PRODUCTS AND METHODS OF ADMINISTRATIVE CO-OPERATION, SET OUT IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, AND THE SWISS CONFEDERATION PURSUANT TO THE ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 546.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 370. #1626805

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa Ghasra Saineolaithe ar an gcomhaontú Eorpach maidir le hobair criúnna feithiclí a bhíonn ag gabháil d’iompar idirnáisiúnta de bhóthar (AETR) de chuid Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip. COM (2016) 541.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, IN THE GROUP OF EXPERTS ON THE EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE WORK OF CREWS OF VEHICLES ENGAGED IN INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT (AETR) OF THE UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE. COM (2016) 541.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 371. #1626914

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, comhaontaithe ar mhodh malartú litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Íoslainn i ndáil le roghanna trádála breise i dtáirgí talmhaíochta mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 564.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ICELAND CONCERNING ADDITIONAL TRADE PREFERENCES IN AGRICULTURAL PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 564.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 372. #1627011

  Togra le haghaidh Treoir ón gComhairle lena gcuirtear i ngníomh an Comhaontú arna chríochnú idir an Chónaidhm Ghinearálta Comharchumann Talmhaíochta san Aontas Eorpach (COGECA), Cónaidhm Oibrithe Iompair na hEorpa (ETF) agus Cumann na nEagraíochtaí Náisiúnta um Fhiontair Iascaireachta (EUROPÊCHE) an 21 Bealtaine 2012 arna leasú an 8 Bealtaine 2013 maidir leis an gCoinbhinsiún um Obair san Iascaireacht, 2007 de chuid na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta a chur i ngníomh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 235.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE IMPLEMENTING THE AGREEMENT CONCLUDED BETWEEN THE GENERAL CONFEDERATION OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE EUROPEAN UNION (COGECA), THE EUROPEAN TRANSPORT WORKERS’ FEDERATION (ETF) AND THE ASSOCIATION OF NATIONAL ORGANISATIONS OF FISHING ENTERPRISES (EUROPÊCHE) OF 21 MAY 2012 AS AMENDED ON 8 MAY 2013 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF THE WORK IN FISHING CONVENTION, 2007 OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 235.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 373. #1627012

  Togra le haghaidh Treoir ón gComhairle lena gcuirtear i ngníomh an Comhaontú Eorpach a chríochnaigh an tAontas Eorpach Báirsí (EBU), an Eagraíocht Eorpach Scipéirí (ESO) agus Cónaidhm Oibrithe Iompair na hEorpa (ETF) i dtaobh gnéithe áirithe d’eagrú ama oibre i réimse an iompair ar uiscebhealaí intíre mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 452.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE IMPLEMENTING THE EUROPEAN AGREEMENT CONCLUDED BY THE EUROPEAN BARGE UNION (EBU), THE EUROPEAN SKIPPERS ORGANISATION (ESO) AND THE EUROPEAN TRANSPORT WORKERS’ FEDERATION (ETF) CONCERNING CERTAIN ASPECTS OF THE ORGANISATION OF WORKING TIME IN INLAND WATERWAY TRANSPORT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 452.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 374. #1764645

  (67)Maidir le Lichtinstéin, maidir le Eurodac, [agus an córas uathoibrithe do chlárú, d'fhaireachán agus don sásra um leithdháileadh le haghaidh iarratais ar chosaint idirnáisiúnta a dtagraítear dóibh in Airteagal 44 de Rialachán (AE) XX/XX lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát (athmhúnlú)], is é atá sa Rialachán seo beart nua de réir bhrí an Phrótacail idir an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis.

  (67)As regards Liechtenstein, as regards Eurodac, [and the automated system for registration, monitoring and the allocation mechanism for applications for international protection referred to in Article 44 of Regulation (EU) XX/XX establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast)] this Regulation constitutes a new measure within the meaning of the Protocol between the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 375. #514614

  Maidir leis na cumhachtaí cur chun feidhme a bhaineann le coinníollacha maidir le haitheantas a thabhairt d’eagraíochtaí táirgeoirí agus dá gcomhlachais agus d’eagraíochtaí idirchraoibhe, na fógraí ó na heagraíochtaí sin maidir le toirt an bhainne amh a bheidh á chumhdach sna caibidlíochtaí, na fógraí a thabharfaidh na Ballstáit don Choimisiún maidir leis na heagraíochtaí sin agus na rialacha maidir le soláthar cáise a bheidh ag tairbhiú de SCT nó TCG, na rialacha mionsonraithe a bhaineann le comhaontuithe, cinntí agus cleachtais chomhbheartaithe in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne, ábhar, formáid agus uainiú na ndearbhuithe éigeantacha san earnáil sin, gnéithe áirithe de chonarthaí maidir le bainne a bheith á sheachadadh ag na feirmeoirí agus na fógraí don Choimisiún maidir leis na roghanna a bheidh glactha ag an mBallstát ina leith sin, ba cheart iad a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún [7].

  The implementing powers relating to the implementation of conditions for the recognition of producer organisations and their associations and interbranch organisations, the notifications by those organisations of the volume of raw milk covered by negotiations, the notifications to be made by the Member States to the Commission concerning those organisations and the rules for the regulation of supply of cheese benefiting from a PDO or a PGI, detailed rules concerning agreements, decisions and concerted practices in the milk and milk products sector, the content, format and timing of compulsory declarations in that sector, certain aspects of contracts for the delivery of raw milk by farmers and the notification, to the Commission, of options taken by the Member State in this respect should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers [7].

  Rialachán (AE) Uimh. 261/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caidreamh conarthach in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne

 376. #678012

  Údarófar don Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanamh ar oibreoirí eacnamaíocha a bhaineann go díreach nó go hindíreach leis an gcistiú sin i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (Euratom, CE) Uimh.   2185/96 ón gComhairle [24] d’fhonn a shuí cibé ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais i ndáil le comhaontú nó cinneadh maidir le deontas a thabhairt nó i dtaca le conradh a bhaineann le cistiú ón Aontas.Gan dochar don chéad fhomhír ná don dara fomhír, trí chomhaontuithe comhair le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta, trí chomhaontuithe agus cinntí maidir le deontas a thabhairt agus trí chonarthaí a thagann ó chur chun feidhme an Rialacháin seo, cumhachtófar go sainráite don Choimisiún, don Chúirt Iniúchóirí agus do OLAF iniúchtaí, seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair den sórt sin a dhéanamh.

  The European Anti-Fraud Office (OLAF) shall be authorised to carry out on-the-spot checks and inspections on economic operators concerned directly or indirectly by such funding in accordance with the procedures laid down in Council Regulation (Euratom, EC) No   2185/96 [24] with a view to establishing whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement or decision or a contract concerning Union funding.Without prejudice to the first and the second subparagraphs, cooperation agreements with third countries and international organisations, grant agreements, grant decisions and contracts resulting from the implementation of this Regulation shall expressly entitle the Commission, the Court of Auditors and OLAF to conduct such audits, on-the-spot checks and inspections.

  Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí, lena leasaítear Treoir 98/56/CE, Treoir 2000/29/CE agus Treoir 2008/90/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/128/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 66/399/CEE, Cinneadh 76/894/CEE agus Cinneadh 2009/470/CE ón gComhairle

 377. #749332

  Féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) seiceálacha ar an láthair agus cigireachtaí a dhéanamh ar oibreoirí eacnamaíocha a mbaineann cistiú den sórt sin go díreach nó go hindíreach leo i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle [16] d'fhonn a shuíomh ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanfadh difear do leasanna airgeadais an Aontais i dtaca le comhaontú deontais nó Cinneadh deontais nó le conradh a bhaineann le cistiú de chuid an Aontais.Gan dochar don chéad fhomhír agus don dara fomhír, trí chomhaontuithe comhair le heagraíochtaí idirnáisiúnta, trí chomhaontuithe deontais, trí chinntí deontais agus trí chonarthaí de thoradh an Rialachán seo a chur chun feidhme, cumhachtófar go sainráite don Choimisiún, don Chúirt Iniúchóirí agus do OLAF iniúchtaí agus seiceálacha ar an láthair agus cigireachtaí den sórt sin a dhéanamh.

  The European Anti-fraud Office (OLAF) may carry out on-the-spot checks and inspections on economic operators concerned directly or indirectly by such funding in accordance with the procedures laid down in Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 [16] with a view to establishing whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement or grant decision or a contract concerning Union funding.Without prejudice to the first and second subparagraphs, cooperation agreements with international organisations and grant agreements and grant decisions and contracts resulting from the implementation of this Regulation shall expressly empower the Commission, the Court of Auditors and OLAF to conduct such audits and on-the-spot checks and inspections.

  Rialachán (AE) 2017/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le bunú an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach don tréimhse 2017 go 2020 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

 378. #1592979

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha i dtaobh leathnú an Phrótacail lenar bunaíodh na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgid dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Rialtas Phoblacht Ghuine Bhissau maidir le hiascaireacht amach ó chósta Guinea Bissau don tréimhse 16 Meitheamh, 2006 go 15 Meitheamh, 2007. COM (2006) 182.

  1) PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS CONCERNING THE EXTENSION OF THE PROTOCOL ESTABLISHING THE FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GUINEA BISSAU ON FISHING OFF THE COAST OF GUINEA BISSAU FOR THE PERIOD 16 JUNE, 2006 TO 15 JUNE, 2007 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 182.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 379. #1594805

  Comhaontú ADR; Conradh ADR; an Comhaontú Eorpach Maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí Contúirteacha de Bhóthar (ADR)

  ADR Agreement; European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 380. #1594806

  CiallaíonnComhaontú ADRan Comhaontú Eorpach maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí Contúirteacha de BHóthar a Rinneadh sa GHinéiv an 30ú lá de MHeán Fómhair,1957,

  ADR Agreementmeans the European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road,done at Geneva on the 30th day of September.1957,

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 381. #1604087

  Na Rialacháin um Shubstaintí Contúirteacha (Comhaontú Eorpach maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí Contúirteacha de Bhóthar (ADR)), 1996 (I.R. Uimh. 388 de 1996).

  DANGEROUS SUBSTANCES (EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR)) REGULATIONS, 1996 (S.I. NO. 388 DE 1996).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 382. #1604205

  Cinneadh maidir leis an togra do Chinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíochta, Comhordaithe Polaitíochta agus Comhair idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Stáit Aontaithe Mheicsiceo, den pháirt eile, a thabhairt chun críche.

  DECISION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE ECONOMIC PARTNERSHIP, POLITICAL CO-ORDINATION AND CO-OPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, ON THE ONE PART, AND THE UNITED MEXICAN STATES, ON THE OTHER PART.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 383. #1604206

  Cinneadh maidir leis an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe Eatramhaigh Comhlachais Eora-Mheánmhara ar thrádáil agus comhar idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt, agus Eagraíocht Fuascailte na Palaistíne ar mhaithe le hÚdarás Palaistíneach an Bhruaigh Thiar agus Stráice Ghasá.

  DECISION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE EURO-MEDITERRANEAN INTERIM ASSOCIATION AGREEMENT ON TRADE AND COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY OF THE ONE PART AND THE PALESTINIAN LIBERATION ORGANIZATION (PLO) FOR THE BENEFIT OF THE PALESTINIAN AUTHORITY OF THE WEST BANK AND THE GAZA STRIP.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 384. #1604207

  Cinneadh maidir leis an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle i ndáil le cur i gcrích an chomhaontaithe eatramhaigh ar thrádáil agus ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt, agus Stáit Aontaithe Mheicsiceo, den pháirt eile.

  DECISION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE INTERIM AGREEMENT ON TRADE AND TRADE-RELATED MATTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY, ON THE ONE PART, AND THE UNITED MEXICAN STATES, ON THE OTHER PART.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 385. #1605689

  Dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le forálacha áirithe de Choinbhinsiún 2000 um Chúnamh Frithpháirteach i ndáil le Nithe Coiriúla agus Prótacal 2001 a ghabhann leis an gcéanna a fheidhmiú.

  DRAFT COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF ICELAND AND THE KINGDOM OF NORWAY ON THE APPLICATION OF CERTAIN PROVISIONS OF THE 2000 CONVENTION ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS AND THE 2001 PROTOCOL THERETO.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 386. #1607251

  Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 24: COM (2005) 222: Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le haontachas an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (Euratom) le creat-chomhaontú idirnáisiúnta idir Comhaltaí Fhóram Idirnáisiúnta Ghlúin IV i réimse an taighde a bhaineann le cúrsaí núicléacha a chaibidil

  EU SCRUTINY REPORT NO: 24: COM (2005)222: PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE NEGOTIATION OF THE ACCESSION OF THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY (EURATOM) TO AN INTERNATIONAL FRAMEWORK AGREEMENT AMONG THE MEMBERS OF THE GENERATION IV INTERNATIONAL FORUM IN THE FIELD OF NUCLEAR-RELATED RESEARCH

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 387. #1608507

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle a bhaineann le Comhaontú a thabhairt i gcrích idir an Comhphobal agus Cónaidhm na hEilvéise sa réimse closamhairc, lena mbunaítear na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann le rannpháirtíocht Chónaidhm na hEilvéise sna Cláir Chomhphobail MEDIA - Plus agus MEDIA - Oiliúint, agus Ionstraim Chríochnaitheach (COM(2004)0649 – C6-0174/2004 – 2004/0230(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT BETWEEN THE COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION IN AUDIOVISUAL FIELD, ESTABLISHING THE TERMS AND CONDITIONS OF THE PARTICIPATION OF THE SWISS CONFEDERATION IN THE MEDIA PLUS AND MEDIA TRAINING COMMUNITY PROGRAMMES, AND A FINAL ACT (COM(2004)0649 – C6-0174/2004 – 2004/0230(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 388. #1608512

  Rún Reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe a bhaineann le rialacháin theicniúla domhanda a bhunú d'fheithiclí rothacha agus do threalamh agus páirteanna is féidir a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha a thabhairt i gcrích (Comhaontú Comhthreomhar).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT CONCERNING THE ESTABLISHING OF GLOBAL TECHNICAL REGULATIONS FOR WHEELED VEHICLES, EQUIPMENT AND PARTS WHICH CAN BE FITTED AND/OR BE USED ON WHEELED VEHICLES (PARALLEL AGREEMENT).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 389. #1613791

  Tithe an Oireachtais An Comhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 19 COM(2004)847 Críochnaitheach: Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le Críochnú Comhaontaithe idir Rialtas Phoblacht Shóisialach Vítneam agus an Comhphobal Eorpach maidir le Rochtain Mhargaidh Samhain 2005

  HOUSES OF THE OIREACHTAS JOINT COMMITTEE ON ENTERPRISE AND SMALL BUSINESS EU SCRUTINY REPORT NO. 19 COM(2004)847 FINAL: PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON MARKET ACCESS NOVEMBER 2005

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 390. #1613914

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí. Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 19: COM(2004) 847 Críochnaitheach: Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontaithe idir Rialtas Phoblacht Shóisialach Vítneam agus an Comhphobal Eorpach maidir le rochtain mhargaidh. Nollaig, 2005.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON ENTERPRISE AND SMALL BUSINESS. EU SCRUTINY REPORT NO. 19: COM(2004) 847 FINAL: PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON MARKET ACCESS. DECEMBER, 2005.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 391. #1613941

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Chomhshaol agus Rialtas Áitiúil. Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 24: COM (2005) 222: Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le haontachas an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (Euratom) le Creat-Chomhaontú idirnáisiúnta idir Comhaltaí Fhóram Idirnáisiúnta Ghlúin IV i réimse an taighde a bhaineann le cúrsaí núicléacha a chaibidil. Aibreán, 2006.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON ENVIRONMENT AND LOCAL GOVERNMENT. EU SCRUTINY REPORT NO. 24: COM (2005) 222: PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE NEGOTIATION OF THE ACCESSION OF THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY (EURATOM) TO AN INTERNATIONAL FRAMEWORK AGREEMENT AMONG THE MEMBERS OF THE GENERATION IV INTERNATIONAL FORUM IN THE FIELD OF NUCLEAR-RELATED RESEARCH. APRIL, 2006.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 392. #1616063

  An Bille um Dhearaí Tionscail, 2000 do dhéanamh socrú chun dearaí a chosaint agus do thabhairt éifeacht do Threoir 98/71/CE an 13 Deireadh Fómhair, 1998, ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosaint dhlíthiúil dearaí, do thabhairt éifeacht d'Ionstraim na Ginéive de Chomhaontú na Háige i dtaca le Clárú Idirnáisiúnta Dearaí Tionscail, a glacadh sa Ghinéiv an 2 Iúil, 1999, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  INDUSTRIAL DESIGNS BILL, 2000 TO MAKE PROVISION FOR THE PROTECTION OF DESIGNS AND TO GIVE EFFECT TO DIRECTIVE 98/71/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 13 OCTOBER 1998 ON THE LEGAL PROTECTION OF DESIGNS, TO GIVE EFFECT TO THE GENEVA ACT OF THE HAGUE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS, ADOPTED AT GENEVA ON 2 JULY, 1999, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 393. #1617954

  An Comhchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan. Tuarascáil ar Thairiscintí maidir le Dréacht-Chinneadh ón gComhairle i dtaca le síniú an chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le forálacha áirithe de Choinbhinsiún 2000 um Chúnamh Frithpháirteach i ndáil le Nithe Coiriúla agus Prótacal 2001 a ghabhann leis an gcéanna a fheidhmiú. Nollaig, 2003.

  JOINT COMMITTEE ON JUSTICE, EQUALITY, DEFENCE AND WOMEN’S RIGHTS. REPORT ON MOTIONS RE: DRAFT COUNCIL DECISION CONCERNING SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF ICELAND AND THE KINGDOM OF NORWAY ON THE APPLICATION OF CERTAIN PROVISIONS OF THE 2000 CONVENTION ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS AND THE 2001 PROTOCOL THERETO. DECEMBER, 2003.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 394. #1618719

  Rún reachtach lena gcorpraítear tuairim na Parlaiminte faoin togra i gcomhair Cinnidh ón gComhairle ag ceadú aontachas an Chomhphobail Eorpaigh leis an bPrótacal a Bhaineann le Comhaontú Mhaidrid i nDáil le Clárú Idirnáisiúnta Marcanna, a glacadh i Maidrid an 27 Meitheamh, 1989.

  LEGISLATIVE RESOLUTION EMBODYING PARLIAMENT'S OPINION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS, ADOPTED AT MADRID ON 27 JUNE, 1989.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 395. #1618720

  Rún Reachtach ina gcorpraítear tuairim na Parlaiminte ar an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le comhaontú a chur i gcrích ar mhodh malartú litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Slóivéine i dtaca leis an gcóras éiceaphointí a bheidh le cur i bhfeidhm maidir le trácht idirthurais Slóivéanach tríd an Ostair amhail ón 1 Eanáir, 1997.

  LEGISLATIVE RESOLUTION EMBODYING PARLIAMENT'S OPINION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SLOVENIA CONCERNING THE SYSTEM OF ECOPOINTS TO BE APPLIED TO SLOVENIAN TRANSIT TRAFFIC THROUGH AUSTRIA AS FROM 1 JANUARY, 1997.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 396. #1618721

  Rún Reachtach lena gcorpraítear tuairim na Parlaiminte maidir leis an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle a bhaineann leis an gComhaontú Comhair idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Cambóide a chur i gcrích.

  LEGISLATIVE RESOLUTION EMBODYING PARLIAMENT'S OPINION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE KINGDOM OF CAMBODIA.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 397. #1618722

  Rún Reachtach lena gcorpraítear tuairim na Parlaiminte maidir leis an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle a bhaineann leis an gCreat-Chomhaontú um Thrádáil agus Comhoibriú a chur i gcrích idir an Comhpobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile.

  LEGISLATIVE RESOLUTION EMBODYING PARLIAMENT'S OPINION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE FRAMEWORK AGREEMENT FOR TRADE AND COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF KOREA, OF THE OTHER PART.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 398. #1621188

  Tairiscint maidir le Cinneadh ón gComhairle a bhaineann le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Réigiún Riaracháin Speisialta Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le hathghlacadh isteach daoine a bhfuil cónaí orthu gan údarú.

  MOTION RE COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON THE RE-ADMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORISATION

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 399. #1621401

  Tairiscint maidir le Ceadú beartaithe ag Dáil Éireann i ndáil leis an gComhaontú Inmheánach maidir leis an 10ú Ciste Forbartha Eorpach.

  MOTION RE PROPOSED APPROVAL BY DÁIL ÉIREANN OF THE INTERNAL AGREEMENT CONCERNING THE 10TH EUROPEAN DEVELOPMENT FUND.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 400. #1621458

  Tairiscint maidir le Ceadú beartaithe ag Dáil Éireann i ndáil leis an Dréacht-Chinneadh ón gComhairle maidir le síniú an chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua a tharchur chuig Comhchoiste.

  MOTION RE REFERRAL TO JOINT COMMITTEE OF PROPOSED APPROVAL BY DÁIL ÉIREANN OF A DRAFT COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF ICELAND AND THE KINGDOM OF NORWAY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 401. #1626439

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena gceadaítear aontachas an Chomhphobail Eorpaigh le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú na Háige i dtaca le clárú idirnáisiúnta dearthaí tionscail, a glacadh sa Ghinéiv an 2 Iúil, 1999 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE GENEVA ACT OF THE HAGUE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS, ADOPTED IN GENEVA ON 2 JULY, 1999 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 402. #1626466

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le Creat-Chomhaontú ar Chlár Comhshaoil Núicléach Iltaobhach i gCónaidhm na Rúise agus maidir leis an bPrótacal ar Éilimh, Imeachtaí Dlí agus Slánú a ghabhann leis an gCreat-Chomhaontú ar Chlár Comhshaoil Núicléach Iltaobhach i gCónaidhm na Rúise a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING CONCLUSION ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY OF A FRAMEWORK AGREEMENT ON A MULTILATERAL NUCLEAR ENVIRONMENTAL PROGRAMME IN THE RUSSIAN FEDERATION AND OF THE PROTOCOL ON CLAIMS, LEGAL PROCEEDINGS AND INDEMNIFICATION TO THE FRAMEWORK AGREEMENT ON A MULTILATERAL NUCLEAR ENVIRONMENTAL PROGRAMME IN THE RUSSIAN FEDERATION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 403. #1626472

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú comhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas na hÚcráine maidir le trádáil ar tháirgí áirithe cruach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 191

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF UKRAINE ON TRADE IN CERTAIN STEEL PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 191

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 404. #1626473

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle i ndáil le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Poblacht na hIorua maidir leis na critéir agus na sásraí chun an Stát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar thearmann a thaisctear i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua a shuíomh.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ICELAND AND THE KINGDOM OF NORWAY CONCERNING THE CRITERIA AND MECHANISMS FOR ESTABLISHING THE STATE RESPONSIBLE FOR EXAMINING A REQUEST FOR ASYLUM LODGED IN A MEMBER STATE OR ICELAND OR NORWAY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 405. #1626474

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontaithe idir Rialtas Phoblacht Shóisialach Vítneam agus an Comhphobal Eorpach maidir le rochtain ar mhargaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 847.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON MARKET ACCESS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 847.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 406. #1626477

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle a bhaineann le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hIndia maidir le comhar custam agus cúnamh riaracháin frithpháirteach i gcúrsaí custam mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2003) 856.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF INDIA ON CUSTOMS COOPERATION AND MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2003) 856.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 407. #1626496

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le hathnuachan an Chomhaontaithe le haghaidh comhair eolaíochta agus teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht na hIndia mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 677.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE RENEWAL OF THE AGREEMENT FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 677.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 408. #1626577

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Chomhairle le haghaidh TRIPS agus sa Chomhairle Ghinearálta den Eagraíocht Trádála Domhanda maidir leis an iarratas ó na balltíortha is lú forbairt ar fhadú ar an idirthréimhse faoi Airteagal 66(1) den Chomhaontú ar Ghnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a Bhaineann le Trádáil maidir le hoibleagáidí áirithe i ndáil le táirgí cógaisíochta, agus ar tharscaoileadh ó na hoibleagáidí faoi Airteagal 70(8) agus (9) den Chomhaontú sin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 426.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE TAKEN ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION WITHIN THE COUNCIL FOR TRIPS AND THE GENERAL COUNCIL OF THE WORLD TRADE ORGANISATION AS REGARDS THE REQUEST FROM LEAST DEVELOPED COUNTRY MEMBERS FOR AN EXTENSION OF THE TRANSITIONAL PERIOD UNDER ARTICLE 66(1) OF THE AGREEMENT ON TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS CONCERNING CERTAIN OBLIGATIONS RELATED TO PHARMACEUTICAL PRODUCTS, AND FOR A WAIVER FROM THE OBLIGATIONS UNDER ARTICLE 70(8) AND (9) OF THAT AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 426.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 409. #1626605

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le seasamh an Chomhphobail a bhaineann le rialacha nós imeachta an Chomhchoiste arna bhunú faoi Airteagal 27 den chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ceanada maidir le trádáil i bhfíonta agus i mbiotáillí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. Com (2006) 63.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON A COMMUNITY POSITION CONCERNING THE RULES OF PROCEDURE OF THE JOINT COMMITTEE ESTABLISHED UNDER ARTICLE 27 OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND CANADA ON TRADE IN WINES AND SPIRIT DRINKS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 63.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 410. #1626621

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le seasamh Comhphobail laistigh de Chomhairle Chomhlachais AE-an tSile maidir leis an déileáil le taraifí i leith fíonta, biotáillí agus deochanna dea-bholaithe atá liostaithe in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an gComhaontú Comhlachais idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Sile a léirscaoileadh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 464.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON A COMMUNITY POSITION WITHIN THE EU-CHILE ASSOCIATION COUNCIL CONCERNING THE LIBERALISATION OF THE TARIFF TREATMENT OF WINES, SPIRIT DRINKS AND AROMATISED DRINKS LISTED IN ANNEX II OF THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CHILE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 464.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 411. #1626661

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le comhsheasamh an Chomhphobail ar Dhréachtchinneadh Uimh. 2/2005 ón gComhchoiste arna bhunú leis an gComhaontú ar mhodh Malartú Litreacha idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Prionsacht Andóra maidir le cúrsaí tréidliachta mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 211.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE COMMUNITY COMMON POSITION ON THE DRAFT DECISION NO. 2/2005 OF THE JOINT COMMITTEE SET UP BY THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE PRINCIPALITY OF ANDORRA CONCERNING VETERINARY MATTERS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 211.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 412. #1626679

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Seice lena modhnófar an Comhaontú a críochnaíodh an 13 Aibreán 2000 agus a bhaineann leis an gcomhlíonra cumarsáide/an gcomhéadán comhchóras (CCN/CSI) a leathnú laistigh de chreat an Choinbhinsiúin maidir le comhnós imeachta idirthurais mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE CZECH REPUBLIC MODIFYING THE AGREEMENT CONCLUDED ON 13 APRIL 2000 CONCERNING THE EXTENSION OF THE COMMON COMMUNICATION NETWORK/COMMON SYSTEMS INTERFACE (CCN/CSI) WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CONVENTION ON A COMMON TRANSIT PROCEDURE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 413. #1626681

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú comhaontaithe ar mhodh malartú litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine maidir le bearta cómhalartacha léirscaoilte agus Prótacail 1 agus 2 agus Aguisíní I, II, III agus IV a ghabhann le Comhaontú Comhlachais an CE-na hIordáine a athsholáthar mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 560.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN CONCERNING RECIPROCAL LIBERALISATION MEASURES AND THE REPLACEMENT OF PROTOCOLS 1 AND 2 AND OF ANNEXES I, II, III AND IV TO THE EC-JORDAN ASSOCIATION AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 414. #1626682

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú Comhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Eagraíocht Fuascailte na Palaistíne (PLO) ar mhaithe le hÚdarás Palaistíneach an Bhruaigh Thiar agus Stráice Ghasá maidir le bearta cómhalartacha léirscaoilte agus Prótacail 1 agus 2 a ghabhann leis an gComhaontú Comhlachais Eatramhach CE- Údarás Palaistíneach a athsholáthar mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE PALESTINE LIBERATION ORGANISATION (PLO) FOR THE BENEFIT OF THE PALESTINIAN AUTHORITY OF THE WEST BANK AND THE GAZA STRIP CONCERNING RECIPROCAL LIBERALISATION MEASURES AND THE REPLACEMENT OF PROTOCOLS 1 AND 2 TO THE EC-PALESTINIAN AUTHORITY INTERIM ASSOCIATION AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 415. #1626687

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú comhaontaithe ar mhodh malartú litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Íoslainn i ndáil le roghanna trádála breise i dtáirgí talmhaíochta mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 563.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ICELAND CONCERNING ADDITIONAL TRADE PREFERENCES IN AGRICULTURAL PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 563.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 416. #1626709

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe ar mhodh malartú Litreacha i dtaca le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena míneofar don tréimhse 1 Eanáir 2004 go 31 Nollaig 2006 na deiseanna iascaireachta tuinníní agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Dhaonlathach Mhadagascar maidir le hiascaireacht amach ó Mhadagascar mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 217.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS CONCERNING THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL DEFINING FOR THE PERIOD 1 JANUARY 2004 TO 31 DECEMBER 2006 THE TUNA FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF MADAGASCAR ON FISHING OFF MADAGASCAR TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 217.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 417. #1626710

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe ar mhodh malartú litreacha i dtaobh chur chun feidhme sealadach an Phrótacail inar leagadh amach, i leith na tréimhse ó 1 Iúil 2004 go 30 Meitheamh 2007, na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht an Chósta Eabhair maidir le hiascaireacht amach ó chósta an Chósta Eabhair mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS CONCERNING THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL SETTING OUT, FOR THE PERIOD FROM 1 JULY 2004 TO 30 JUNE 2007, THE FISHING OPPORTUNITIES AND FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF COTE D’IVOIRE ON FISHING OFF THE COAST OF COTE D’IVOIRE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 418. #1626795

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE i dtaca le leasú ar Phrótacal 3 a ghabhann le Comhaontú LEE, i dtaca le táirgí dá dtagraítear in Airteagal 8(3)(b) den Chomhaontú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 153.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION WITHIN THE EEA JOINT COMMITTEE CONCERNING AN AMENDMENT TO PROTOCOL 3 TO THE EEA AGREEMENT, CONCERNING PRODUCTS REFERRED TO IN ARTICLE 8(3)(B) OF THE AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 153.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 419. #1626801

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE i dtaca le leasú ar Iarscríbhinn II (Rialacháin theicniúla, caighdeáin, tástáil agus deimhniúchán) agus ar Iarscríbhinn XX (Comhshaol) a ghabhann le Comhaontú LEE (Treoir um Cháilíocht Breosla) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 334.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, IN THE EEA JOINT COMMITTEE CONCERNING AN AMENDMENT ANNEX II (TECHNICAL REGULATIONS, STANDARDS, TESTING AND CERTIFICATION) AND ANNEX XX (ENVIRONMENT) TO THE EEA AGREEMENT (FUEL QUALITY DIRECTIVE) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 334.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 420. #1626802

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE i dtaca le leasú ar Iarscríbhinn II (Rialacháin theicniúla, caighdeáin, tástáil agus deimhniúchán) a ghabhann le Comhaontú LEE (Ceallraí agus Taisc-chealla) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 186.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, IN THE EEA JOINT COMMITTEE CONCERNING AN AMENDMENT TO ANNEX II (TECHNICAL REGULATIONS, STANDARDS, TESTING AND CERTIFICATION) TO THE EEA AGREEMENT (BATTERIES AND ACCUMULATORS) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 186.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 421. #1626803

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE i dtaca le leasú ar Iarscríbhinn XI (Cumarsáid leictreonach, seirbhísí closamhairc agus sochaí faisnéise) a ghabhann le Comhaontú LEE (banda ultra-leathan) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 659.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, IN THE EEA JOINT COMMITTEE CONCERNING AN AMENDMENT TO ANNEX XL (ELECTRONIC COMMUNICATION, AUDIOVISUAL SERVICES AND INFORMATION SOCIETY) TO THE EEA AGREEMENT (ULTRA-WIDE BAND) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 659.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 422. #1626804

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE i dtaca le leasú ar Iarscríbhinn XX1 (Staidreamh) a ghabhann le Comhaontú LEE (staidreamh maidir le caiteachas ar chúram sláinte) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 656.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, IN THE EEA JOINT COMMITTEE CONCERNING AN AMENDMENT TO ANNEX1 XX1 (STATISTICS) TO THE EEA AGREEMENT ( HEALTH CARE EXPENDITURE STATISTICS) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 656.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 423. #1626816

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE i dtaca le leasú ar Iarscríbhinn II (Rialacháin Theicniúla, Caighdeáin, Tástáil agus Deimhniúchán) agus ar Iarscríbhinn XVII (Maoin Intleachtúil) a ghabhann le Comhaontú LEE (Rialáil Péidiatraiceach) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 13.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, WITHIN THE EEA JOINT COMMITTEE CONCERNING AN AMENDMENT TO ANNEX II (TECHNICAL REGULATIONS, STANDARDS, TESTING AND CERTIFICATION) AND ANNEX XVII (INTELLECTUAL PROPERTY) TO THE EEA AGREEMENT (PAEDIATRIC REGULATION) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 13.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 424. #1626817

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE i dtaca le leasú ar Iarscríbhinn IV (Fuinneamh) a ghabhann le Comhaontú LEE (An Tríú Pacáiste Fuinnimh)mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 110.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, WITHIN THE EEA JOINT COMMITTEE CONCERNING AN AMENDMENT TO ANNEX IV (ENERGY) TO THE EEA AGREEMENT (THIRD ENERGY PACKAGE) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 110.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 425. #1626818

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE i dtaca le leasú ar Iarscríbhinn XX (Comhshaol) a ghabhann le Comhaontú LEE mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 111.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, WITHIN THE EEA JOINT COMMITTEE CONCERNING AN AMENDMENT TO ANNEX XX (ENVIRONMENT) TO THE EEA AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 111.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 426. #1626819

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE i dtaca le leasú ar Phrótacal 31 a ghabhann le Comhaontú LEE, maidir le comhoibriú i réimsí sonracha lasmuigh de na ceithre shaoirse (Líne Bhuiséid 02. 03. 01 An Margadh Inmheánach agus Líne Bhuiséid 02. 03. 04 Uirlisí Rialachais an Mhargaidh Inmheánaigh) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 146.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, WITHIN THE EEA JOINT COMMITTEE CONCERNING AN AMENDMENT TO PROTOCOL 31 TO THE EEA AGREEMENT, ON COOPERATION IN SPECIFIC FIELDS OUTSIDE THE FOUR FREEDOMS (BUDGET LINE 02. 03. 01 INTERNAL MARKET AND BUDGET LINE 02. 03. 04 INTERNAL MARKET GOVERNANCE TOOLS) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 146.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 427. #1626820

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE i dtaca le leasú ar Phrótacal 31 a ghabhann le Comhaontú LEE, maidir le comhoibriú i réimsí sonracha lasmuigh de na ceithre shaoirse (Líne Bhuiséid 12. 02. 01 Cur Chun Feidhme agus forbairt an mhargaidh aonair le haghaidh seirbhísí airgeadais) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 145.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, WITHIN THE EEA JOINT COMMITTEE CONCERNING AN AMENDMENT TO PROTOCOL 31 TO THE EEA AGREEMENT, ON COOPERATION IN SPECIFIC FIELDS OUTSIDE THE FOUR FREEDOMS (BUDGET LINE 12. 02. 01 IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF THE SINGLE MARKET FOR FINANCIAL SERVICES) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 145.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 428. #1626821

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE i dtaca le leasú ar Phrótacal 3 a ghabhann le Comhaontú LEE, maidir le comhoibriú i réimsí sonracha lasmuigh de na ceithre shaoirse (Líne Bhuiséid 33. 02. 03. 01 Dlí Cuideachtaí) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 144.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, WITHIN THE EEA JOINT COMMITTEE CONCERNING AN AMENDMENT TO PROTOCOL 31 TO THE EEA AGREEMENT, ON COOPERATION IN SPECIFIC FIELDS OUTSIDE THE FOUR FREEDOMS (BUDGET LINE 33. 02. 03. 01 COMPANY LAW) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 144.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 429. #1626822

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE i dtaca le leasú ar Phrótacal 3 a ghabhann le Comhaontú LEE, i dtaca le táirgí dá dtagraítear in Airteagal 8(3)(b) den Chomhaontú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 153.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, WITHIN THE EEA JOINT COMMITTEE CONCERNING AN AMENDMENT TO THE PROTOCOL 3 TO THE EEA AGREEMENT, CONCERNING PRODUCTS REFERRED TO IN ARTICLE 8(3)(B) OF THE AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 153.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 430. #1626824

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal sa Chomhairle Chomhlachais arna bunú leis an gComhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Málta a bhaineann leis na feabhsuithe ar na socruithe trádála le haghaidh táirgí talmhaíochta próiseáilte mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 84.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN BY THE COMMUNITY IN THE ASSOCIATION COUNCIL ESTABLISHED BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND MALTA CONCERNING THE IMPROVEMENTS OF THE TRADE ARRANGEMENTS FOR PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 84.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 431. #1626825

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal sa Chomhairle Chomhlachais arna bunú leis an gComhaontú Eorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus an Bhulgáir maidir leis na feabhsuithe ar na socruithe trádála le haghaidh táirgí talmhaíochta próiseáilte mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. Com (2005) 92.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN BY THE COMMUNITY IN THE ASSOCIATION COUNCIL ESTABLISHED BY THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND BULGARIA CONCERNING THE IMPROVEMENTS OF THE TRADE ARRANGEMENTS FOR PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 92.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 432. #1627161

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh 6/2002 agus (CE) Uimh 40/94 chun éifeacht a thabhairt d’aontachas an Chomhphobail Eorpaigh le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú na Háige i dtaca le clárú idirnáisiúnta dearthaí tionscail mar aon le nóta faisnéise míniúcháin

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION AMENDING REGULATION (EC) NO 6/2002 AND (EC) NO 40/94 TO GIVE EFFECT TO THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE GENEVA ACT OF THE HAGUE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 433. #1627285

  Togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle maidir le leithroinnt deiseanna iascaireachta faoin bPrótacal Forfheidhmiúcháin a ghabhann leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inmharthana idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Libéire mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 465.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION CONCERNING THE ALLOCATION OF FISHING OPPORTUNITIES UNDER THE IMPLEMENTATION PROTOCOL TO THE SUSTAINABLE FISHERIES PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF LIBERIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 465.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 434. #1627289

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle a bhaineann le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Aontaithe na Tansáine maidir le hiascaireacht i gcrios iascaireachta na Tansáine mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 693.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE UNITED REPUBLIC OF TANZINIA ON FISHING IN TANZINIA'S FISHING ZONE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 693.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 435. #1627290

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Séiséal mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 97.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE FISHERIES PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SEYCHELLES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 97.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 436. #1627291

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle a bhaineann leis an gComhaontú Comhpháirtíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Oileáin Sholamón a thabhairt i gcrích maidir le hiascaireacht amach ó chósta Oileáin Sholamón mar aon le nóta faisnéise míniúcháin

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND SOLOMON ISLANDS ON FISHING OFF SOLOMON ISLANDS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 437. #1627292

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle a bhaineann leis an gComhaontú Comhpháirtíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Stáit Chónaidhme na Micrinéise a thabhairt i gcrích maidir le hiascaireacht i Stáit Chónaidhme na Micrinéise mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 502.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE FEDERATED STATES OF MICRONESIA ON FISHING IN THE FEDERATED STATES OF MICRONESIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 502.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 438. #1627293

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta in earnáil an iascaigh idir an Comhphobal Eorpach agus Aontas Oileáin Chomóra mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 96.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE PARTNERSHIP AGREEMENT IN THE FISHERIES SECTOR BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE UNION OF THE COMOROS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 96.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 439. #1627409

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha i leith na leasuithe ar an bPrótacal inar leagadh amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgid dá bhforáiltear sa Chomhaontú maidir le comhoibriú in earnáil an iascaigh mhara idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Ioslamach na Máratáine i leith na tréimhse 1 Lúnasa, 2001 go 31 Iúil, 2006 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 591.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS CONCERNING THE AMENDMENTS TO THE PROTOCOL SETTING OUT THE FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT ON COOPERATION IN THE SEA FISHERIES SECTOR BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA FOR THE PERIOD 1 AUGUST, 2001 TO 31 JULY, 2006 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 591.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 440. #1627410

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha i dtaobh leathnú an Phrótacail inar leagadh amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgid dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Rialtas Oileán Mhuirís maidir le hiascaireacht in uiscí Oileán Mhuirís i leith na tréimhse 3 Nollaig, 2002 go 2 Nollaig, 2003 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2003) 202.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS CONCERNING THE EXTENSION OF THE PROTOCOL SETTING OUT THE FISHING OPPORTUNITIES AND FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF MAURITIUS ON FISHING IN MAURITIAN WATERS FOR THE PERIOD 3 DECEMBER, 2002 TO 2 DECEMBER, 2003 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2003) 202.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 441. #1630136

  Tuarascáil ar an Tairiscint maidir le hÉirinn do dhaingniú an Chomhaontaithe Inmheánaigh maidir leis an 10ú Ciste Forbartha Eorpach, a síníodh sa Bhruiséil an 17 Iúil, 2006.

  REPORT ON MOTION RE RATIFICATION BY IRELAND OF THE INTERNAL AGREEMENT CONCERNING THE 10TH EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, SIGNED IN BRUSSELS ON 17TH JULY 2006.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 442. #1630150

  Tuarascáil ar Thairiscintí maidir le Dréacht-Chinneadh ón gComhairle i dtaca le síniú an chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le forálacha áirithe de Choinbhinsiún 2000 um Chúnamh Frithpháirteach i ndáil le Nithe Coiriúla agus Prótacal 2001 a ghabhann leis an gcéanna a fheidhmiú.

  REPORT ON MOTIONS RE. DRAFT COUNCIL DECISION CONCERNING SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF ICELAND AND THE KINGDOM OF NORWAY ON THE APPLICATION OF CERTAIN PROVISIONS OF THE 2000 CONVENTION ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS AND THE 2001 PROTOCOL THERETO.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.