Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

European

provide

37 toradh in 22 doiciméad

 1. #456997

  Féadfaidh Ballstát, agus an fógra dá dtagraítear in Airteagal 18 (2) á thabhairt aige, a dhearbhú go leanfaidh Airteagal 15 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh agus Airteagal 14 (1) de Chonradh Benelux de bheith infheidhme mura bhforáiltear a mhalairt in Airteagal 13 den Choinbhinsiún maidir le nós imeachta simplithe eiseachadta idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh(1) nó nuair a thoitionn an duine i dtrácht lena atheiseachadadh chuig Ballstát eile.

  When giving the notification referred to in Article 18 (2), a Member State may declare that Article 15 of the European Convention on Extradition and Article 14 (1) of the Benelux Treaty shall continue to apply except where Article 13 of the Convention on simplified extradition procedure between the Member States of the European Union (1) provides otherwise or where the person concerned consents to be re-extradited to another Member State.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 2. #290347

  (e) caiteachas a bhaineann le húsáid an CEC dá bhforáiltear in ionstraimí a glacadh faoi Airteagal 29 agus faoi Airteagal 30 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus go háirithe sa Choinbhinsiún maidir le húsáid theicneolaíocht na faisnéise in ábhair chustaim a bunaíodh leis an nGníomh ón gComhairle an 26 Iúil 1995 [], a mhéid a fhoráiltear leis na hionstraimí sin go n-íocfar an caiteachas sin as buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh.

  (e) expenditure relating to use of the CIS provided for in instruments adopted under Articles 29 and 30 of the Treaty on European Union and in particular in the Convention on the use of information technology in customs matters drawn up by the Council Act of 26 July 1995 [], in so far as those instruments provide that that expenditure shall be borne by the general budget of the European Union.

  Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 3. #456476

  ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE NÓSANNA IMEACHTA SIMPLITHE I nDÁIL LE hEISEACHADADH IDIR BALLSTÁIT AN AONTAIS EORPAIGH ARNA THARRAINGT SUAS AR BHONN AIRTEAGAL K.3 DEN CHONRADH AR AN AONTAS EORPACH LE GNÍOMH NA COMHAIRLE A RINNEADH SA BHRUISÉIL AN 10 MÁRTA, 1995; DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE hEISEACHADADH IDIR BALLSTÁIT AN AONTAIS EORPAIGH ARNA THARRAINGT SUAS AR BHONN AN AIRTEAGAIL SIN K.3 LE GNÍOMH NA COMHAIRLE A RINNEADH SA BHRUISÉIL AN 27 MEÁN FÓMHAIR, 1996; AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN AGUS CHUN CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AN ACHTA UM EISEACHADADH, 1965; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN. [19 Nollaig, 2001]

  AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE CONVENTION ON SIMPLIFIED EXTRADITION PROCEDURES BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION BY COUNCIL ACT DONE AT BRUSSELS ON 10 MARCH 1995; TO GIVE EFFECT TO THE CONVENTION RELATING TO EXTRADITION BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION DRAWN UP ON THE BASIS OF THE SAID ARTICLE K.3 BY COUNCIL ACT DONE AT BRUSSELS ON 27 SEPTEMBER 1996; AND FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND THE EXTRADITION ACT, 1965; AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 4. #228296

  (5) Déanfar fógra agus deimhniú a chuirfear ar ais faoi mhír (4) den riail seo a sheirbheáil mar a chuirtear in iúl i riail 4 den Ordú seo (a bhféadfaidh seirbheáil leis an bpost a bheith san áireamh inti, ar choinníoll nach mbeidh agóid déanta ag an Stát cinn scríbe i gcoinne na seirbheála sin faoi Airteagal 10 (a) de Choinbhinsiún na Háige) nó, más cuí,de réir fhorálacha Ordú11 de na Rialacha seo, ar an gcosantóir agus, más rud é go mbeidh na doiciméid le seirbheáil i gcríoch Eorpach Stáit Chonarthaigh eile, déanfar iad a sheirbheáil cúig sheachtain ar a laghad roimh dháta suí na Cúirte a bhfuil na himeachtaí liostaithe lena n-éisteacht os a comhair.

  (5) A notice and certificate returned under paragraph (4) of this rule shall be served as indicated in rule 4 of this Order (which may include service by post provided the State of destination has not made an objection to such service under Article 10 (a) of The Hague Convention) or, where appropriate, in accordance with the provisions of Order 11 of these Rules, upon the defendant and, when a the documents are to be served in the European territory of another Contracting State they shall be served at least five weeks prior to the date of sitting of the Court before which the proceedings have been listed for hearing.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 5. #279625

  (1) Foráiltear i Rialachán (CE) Uimh. 417/2002 [3] do chéimniú isteach brostaithe na riachtanas dhá chabhail nó na riachtanas deartha coibhéiseach do thancaeir ola aon chabhlach a leagtar síos sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, 1973, arna leasú le Prótacal 1978 a bhaineann le ("MARPOL 73/78"), d’fhonn baol truaillithe timpistigh ola a ísliú in uiscí na hEorpa.

  (1) Regulation (EC) No 417/2002 [3] provides for the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tankers laid down in the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78), in order to reduce the risk of accidental oil pollution in European waters.

  Rialachán (CE) Uimh. 457/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Aibreán 2007 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 417/2002 maidir le riachtanais dhá chabhail nó riachtanais deartha choibhéiseacha a chéimniú isteach ar dhóigh bhrostaithe do thancaeir ola aon chabhlach

 6. #332184

  Forálfar sa chomhaontú a bhaineann leis an Aontas aontú don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (dá ngairtear ‘an Coinbhinsiún Eorpach’ anseo feasta) dá bhforáiltear in Airteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, go ndéanfar sainairíonna an Aontais agus dhlí an Aontais a chaomhnú, go háirithe maidir leis:

  The agreement relating to the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the ‘European Convention’) provided for in Article 6(2) of the Treaty on European Union shall make provision for preserving the specific characteristics of the Union and Union law, in particular with regard to:

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 7. #332971

  I dteannta na bhforas dá bhforáiltear i dTeideal III, féadfar diúltú d'aithint nó d'fhorghníomhú mura bhfuil an Stát chun a ndéantar an t-iarratas faoi cheangal ag an gcoinbhinsiún maidir le hábhar áirithe agus má tá sainchónaí sa Stát sin ar an duine arb ina choinne a iarrtar aithint nó forghníomhú nó, más Ballstát den Chomhphobal Eorpach an Stát chun a ndéantar an t-iarratas agus i leith coinbhinsiún nár mhór a bheith tugtha chun críche ag an gComhphobal Eorpach, in aon cheann dá chuid Ballstát, mura bhféadfar an breithiúnas a aithint nó a fhorghníomhú faoi aon riail dlí i Stát chun a ndéantar an t-iarratas.

  In addition to the grounds provided for in Title III, recognition or enforcement may be refused if the State addressed is not bound by the convention on a particular matter and the person against whom recognition or enforcement is sought is domiciled in that State, or, if the State addressed is a Member State of the European Community and in respect of conventions which would have to be concluded by the European Community, in any of its Member States, unless the judgment may otherwise be recognised or enforced under any rule of law in the State addressed.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 8. #446963

  (p) an tírdhreach, de réir beartas nó cuspóirí iomchuí de chuid an Rialtais nó aon Aire den Rialtas de thuras na huaire a bhaineann le creat a sholáthar chun tírdhreacha a shainaithint, a mheasúnú, a chosaint, a bhainistiú agus a phleanáil agus a forbraíodh ag féachaint don Choinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa a rinneadh i bhFlórans an 20 Deireadh Fómhair 2000.”,

  (p) landscape, in accordance with relevant policies or objectives for the time being of the Government or any Minister of the Government relating to providing a framework for identification, assessment, protection, management and planning of landscapes and developed having regard to the European Landscape Convention done at Florence on 20 October 2000.”,

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 9. #447167

  “(j) an tírdhreach, de réir beartas nó cuspóirí iomchuí de chuid an Rialtais nó aon Aire den Rialtas de thuras na huaire a bhaineann le creat a sholáthar chun tírdhreacha a shainaithint, a mheasúnú, a chosaint, a bhainistiú agus a phleanáil agus a forbraíodh ag féachaint don Choinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa a rinneadh i bhFlórans an 20 Deireadh Fómhair 2000;

  “(j) landscape, in accordance with relevant policies or objectives for the time being of the Government or any Minister of the Government relating to providing a framework for identification, assessment, protection, management and planning of landscapes and developed having regard to the European Landscape Convention done at Florence on 20 October 2000;

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 10. #456803

  Sa chás sin, ní chuirfear an tréimhse idir an toiliú a chur in iúl agus an chú lghairm a chur in iúl san áireamh d’fhonn na tréimhsí dá bhforáiltear in Airteagal 16 (4) den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh a shuíomh.

  In this case, the period between the notification of consent and that of its revocation shall not be taken into consideration in establishing the periods provided for in Article 16 (4) of the European Convention on Extradition.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 11. #456839

  — cuirfidh an Stát iarrtha an nós imeachta simplithe dá bhforáiltear sa Choinbhinsiún seo chun feidhme mura mbeidh iarraidh ar eiseachadadh de réir bhrí Airteagal 12 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh faighte aige fós;

  — shall implement the simplified procedure as provided for in this Convention if a request for extradition within the meaning of Article 12 of the European Convention on Extradition has not yet been received by it,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 12. #456847

  Mura gcuirfear riail na speisialtachta i bhfeidhm ar an duine a eiseachadadh i gcomhréir leis an dearbhú ón mBallstát dá bhforáiltear in Airteagal 9 den Choinbhinsiún seo, ní bheidh Airteagal 15 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh infheidhme ar atheiseachadadh an duine sin go Ballstát eile mura bhforáiltear a mhalairt sa dearbhú thuasluaite.

  Where the speciality rule has not been applied to the person extradited, in accordance with the declaration of the Member State provided for in Article 9 of this Convention, Article 15 of the European Convention on Extradition shall not apply to the re-extradition of this person to another Member State, unless the aforementioned declaration provides otherwise.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 13. #456905

  Ní dhéanfaidh mír 1 difear do chur i bhfeidhm forálacha is fabhraí de chomhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha idir Bhallstáit ná, mar a fhoráiltear in Airteagal 28 (3) den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh, do shocruithe um eiseachadadh arna mbunú ar dhlíthe comhionanna nó cómhalartacha maidir le barántais ghabhála arna n-eisiúint ar chríoch Bhallstáit a fhorghníomhú ar chríoch Bhallstáit eile.

  Paragraph 1 shall not affect the application of more favourable provisions in bilateral or multilateral agreements between Member States, nor, as provided for in Article 28 (3) of the European Convention on Extradition, shall it affect extradition arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal laws providing for the execution in the territory of a Member State of warrants of arrest issued in the territory of another Member State.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 14. #457359

  ACHT DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE GOID AGUS CIONTA GAOLMHARA AGUS LENA nIMSCRÚDÚ AGUS LENA dTRIAIL; DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ D’FHORÁLACHA DE CHUID AN CHOINBHINSIÚIN MAIDIR LE LEASANNA AIRGEADAIS NA gCOMHPHOBAL EORPACH A CHOSAINT, A RINNEADH SA BHRUISÉIL AN 26 IÚIL 1995 AGUS DO NA TRÍ PHRÓTACAL A GHABHANN LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE IARMHARTACHA AGUS NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO AMEND THE LAW RELATING TO STEALING AND RELATED OFFENCES AND THEIR INVESTIGATION AND TRIAL; TO GIVE THE FORCE OF LAW TO PROVISIONS OF THE CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES’ FINANCIAL INTERESTS DONE AT BRUSSELS ON 26 JULY 1995 AND THE THREE PROTOCOLS TO THAT CONVENTION; AND TO PROVIDE FOR CONSEQUENTIAL AND RELATED MATTERS.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 15. #458452

  Beidh Prótacal an 29 Samhain 1996, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, infheidhme ar an bPrótacal seo, ar é a bheith le tuiscint go mbeidh dearbhú arna dhéanamh ag Ballstát de bhun Airteagal 2 den Phrótacal sin bailí freisin i leith an Phrótacail seo mura ndéanfaidh an Ballstát i dtrácht dearbhú dá mhalairt tráth an fhógra dá bhforáiltear in Airteagal 16(2) den Phrótacal seo a thabhairt.

  The Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests, of 29 November 1996, shall apply to this Protocol, on the understanding that a declaration made by a Member State pursuant to Article 2 of that Protocol is also valid regarding this Protocol unless the Member State concerned makes a declaration to the contrary when giving the notification provided for in Article 16 (2) of this Protocol.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 16. #697190

  D’imigh an Cinneadh sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm an Choinbhinsiúin um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh, a bunaíodh le Gníomh 2000/C-197/01 ón gComhairle, ar coinbhinsiún é lena bhforáiltear do chomhar níos doimhne idir na Ballstáit i réimse an chúnaimh fhrithpháirtigh maidir le gach cion agus dá bhrí sin maidir le gáinneáil drugaí.

  That Decision became obsolete after the entry into force of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union established by Council Act 2000/C-197/01,which provides for deeper cooperation among Member States in the field of mutual assistance on all offences and therefore also on drug trafficking.

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 17. #723468

  Forálfar sa chomhaontú a bhaineann leis an Aontas aontú don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (dá ngairtear "an Coinbhinsiún Eorpach" anseo feasta) dá bhforáiltear in Airteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, go ndéanfar sainairíonna an Aontais agus dhlí an Aontais a chaomhnú, go háirithe maidir leis:

  The agreement relating to the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the "European Convention") provided for in Article 6(2) of the Treaty on European Union shall make provision for preserving the specific characteristics of the Union and Union law, in particular with regard to:

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 18. #741894

  Cuimseoidh tagairtí sa Rialachán seo do chaighdeáin chomhchuibhithe freisin monagraif an Pharmacopoeia Eorpaigh arna nglacadh i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún maidir le Pharmacopoeia Eorpach a Mhionsaothrú, go háirithe maidir le huamanna máinliacha agus maidir le hidirghníomhaíocht idir táirgí íocshláinte agus ábhair a úsáidtear i bhfeistí ina bhfuil táirgí íocshláinte den sórt sin, ar choinníoll gur foilsíodh na tagairtí do na monagraif sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  References in this Regulation to harmonised standards shall also include the monographs of the European Pharmacopoeia adopted in accordance with the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia, in particular on surgical sutures and on interaction between medicinal products and materials used in devices containing such medicinal products, provided that references to those monographs have been published in the Official Journal of the European Union.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 19. #745727

  Áireofar freisin i dtagairtí sa Rialachán seo do chaighdeáin chomhchuibhithe monagraif an Pharmacopoeia Eorpach arna nglacadh i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún maidir le Pharmacopoeia Eorpach a Mhionsaothrú, ar choinníoll gur foilsíodh tagairtí do na monagraif sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  References in this Regulation to harmonised standards shall also include the monographs of the European Pharmacopoeia adopted in accordance with the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia, provided that references to those monographs have been published in the Official Journal of the European Union.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 20. #749931

  Faoin 31 Nollaig 2024 tuairisceoidh an Coimisiún do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ar chur chun feidhme agus ar athbhreithniú an Rialacháin seo, inter alia, i bhfianaise na meastóireachta éifeachtachta arna déanamh ag Comhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún agus na dtuarascálacha a chuirtear ar fáil ag na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 18 den Rialachán seo agus Airteagal 21 den Choinbhinsiún.

  By 31 December 2024, the Commission shall report to the European Parliament and to the Council on the implementation and the review of this Regulation, inter alia, in the light of the effectiveness evaluation undertaken by the Conference of the Parties to the Convention and of the reports provided by the Member States in accordance with Article 18 of this Regulation and Article 21 of the Convention.

  Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 21. #1234957

  á bhreithniú dóibh go bhfuil, faoi Airteagal 59 den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chaomhnú, a síníodh sa Róimh an 4 Samhain, 1950, comhaltaí Choimisiúin na hEorpa ar Chearta an Duine (dá ngairtear “an Coimisiún” anseo feasta), le linn dóibh a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh, i dteideal na bpribhléidí agus na ndíolúintí dá bhforáiltear in Airteagal 40 de Reacht Chomhairle na hEorpa agus sna Comhaontuithe a rinneadh faoi;

  Considering that, under the terms of Article 59 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4th November, 1950, the members of the European Commission of Human Rights (hereinafter referred to as " the Commission ") are entitled, during the discharge of their functions, to the privileges and immunities provided for in Article 40 of the Statute of the Council of Europe and in the Agreements made thereunder;

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 22. #1235018

  á bhreithniú dóibh go bhfuil, faoi théarmaí Airteagal 59 den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chaomhnú, a síníodh sa Róimh an 4 Samhain, 1950 (dá ngairtear “an Coinbhinsiún” anseo feasta), comhaltaí na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine (dá ngairtear “an Chúirt” anseo feasta) i dteideal, le linn dóibh a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh, na bpribhléidí agus na ndíolúintí dá bhforáiltear in Airteagal 40 de Reacht Chomhairle na hEorpa agus sna Comhaontuithe a rinneadh faoi;

  Considering that, under the terms of Article 59 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4th November, 1950 (hereinafter referred to as "the Convention") the members of the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as "the Court") are entitled, during the discharge of their functions, to the privileges and immunities provided for in Article 40 of the Statute of the Council of Europe and in the Agreements made thereunder;

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 23. #1456591

  ACHT DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN AR DHLÍNSE AGUS AR FHORGHNÍOMHÚ BRE-ITHIÚNAS IN ÁBHAIR SHIBHIALTA AGUS THRÁ-CHTÁLA (LENA nÁIRÍTEAR AN PRÓTACAL ATÁ I gCEANGAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN) A SÍNÍODH SA BHRUISÉIL AN 27ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1968, DON PHRÓTACAL MAIDIR LE LÉIRIÚ AN CHO-INBHINSIÚIN SIN AG CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCOMHPHOBAL EORPACH A SÍNÍODH I LUC-SAMBURG AN 3ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1971, AGUS DO NA COINBHINSIÚIN A FHORÁLANN D'AONTACHAS AN STÁIT, NA DANMHAIRGE, NA RÍOCHTA AON-TAITHE AGUS NA POBLACHTA HEILLÉANAÍ LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN AGUS LEIS AN bPRÓTACAL SIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE DE DHROIM NA NITHE RÉAMHRÁITE AGUS GAOLMHAR LEO THAIRIS SIN.

  AN ACT TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION ON JURISDICTION AND THE ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS (INCLUDING THE PROTOCOL ANNEXED TO THAT CONVENTION) SIGNED AT BRUSSELS ON THE 27TH DAY OF SEPTEMBER, 1968, THE PROTOCOL ON THE INTERPRETATION OF THAT CONVENTION BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES SIGNED AT LUXEMBOURG ON THE 3RD DAY OF JUNE, 1971, AND THE CONVENTIONS PROVIDING FOR THE ACCESSION OF THE STATE, DENMARK, THE UNITED KINGDOM AND THE HELLENIC REPUBLIC TO THAT CONVENTION AND THAT PROTOCOL AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONSEQUENT UPON AND OTHERWISE RELATED TO THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 24. #1457753

  Na forálacha sin den Chonradh ag bunú Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, agus na cinn sin den Phrótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais atá i gceangal leis, is infheidhme nuair a iarrtar ar an gCúirt réamhrialú a thabhairt, beidh feidhm acu mar an gcéanna, ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt leis an bPrótacal seo, ar aon nós imeachta maidir le léiriú an Choinbhinsiúin agus na n-ionstraimí eile a luaitear in Airteagal 1.

  Except where this Protocol otherwise provides, the provisions of the Treaty establishing the European Economic Community and those of the Protocol on the Statute of the Court of Justice annexed thereto, which are applicable when the Court is requested to give a preliminary ruling, shall also apply to any proceedings for the interpretation of the Convention and the other instruments referred to in Article 1.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 25. #1566833

  Na forálacha sin den Chonradh ag bunú Chomhphobal Eacnamaíochta na hEoropa, agus na cinn sin den Phrótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais atá i gceangal leis, is infheidhme nuair a iarrtar ar an gCúirt réamhrialú a thabhairt, beidh feidhm acu mar an gcéanna, ach amháin mura bhforáiltear a mhalairt leis an bPrótacal seo, ar an nós imeachta maidir le léiriú an Choinbhinsiúin agus na n-ionstraimí eile a luaitear in Airteagal 1.

  Except where this Protocol otherwise provides, the provisions of the Treaty establishing the European Economic Community and those of the Protocol on the Statute of the Court of Justice annexed thereto, which are applicable when the Court is requested to give a preliminary ruling, shall also apply to any proceedings for the interpretation of the Convention and the other instruments referred to in Article 1. [GA]

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 26. #1567913

  In addition to the grounds provided for in Title III recognition or enforcement may be refused if the ground of jurisdiction on which the judgment has been based differs from that resulting from this Convention and recognition or enforcement is sought against a party who is domiciled in a Contracting State which is not a member of the European Communities, unless the judgment may otherwise be recognized or enforced under any rule of law in the State addressed.

  In addition to the grounds provided for in Title III recognition or enforcement may be refused if the ground of jurisdiction on which the judgment has been based differs from that resulting from this Convention and recognition or enforcement is sought against a party who is domiciled in a Contracting State which is not a member of the European Communities, unless the judgment may otherwise be recognized or enforced under any rule of law in the State addressed. [GA]

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 27. #1777619

  I gcás ina ndéantar faisnéis arna baint as an taifead coiriúil faoi chiontuithe a tugadh i gcoinne náisiúnach de chuid Ballstáit a iarraidh faoi Airteagal 6 ar údarás lárnach Ballstáit seachas Ballstát a bhfuil an duine ina náisiúnach de, déanfaidh an Ballstát iarrtha an fhaisnéis sin a tharchur a mhéid chéanna a fhoráiltear dó sin in Airteagal 13 den Choinbhinsiún Eorpach ar Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla.”;

  Where information extracted from the criminal records on convictions handed down against a national of a Member State is requested under Article 6 from the central authority of a Member State other than the Member State of the person’s nationality, the requested Member State shall transmit such information to the same extent as provided for in Article 13 of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters.’;

  Treoir (AE) 2019/884 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Cinneadh Réime 2009/315/CGB ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le malartú faisnéise faoi náisiúnaigh tríú tír agus a mhéid a bhaineann leis an gCóras Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla (ECRIS), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2009/316/CGB ón gComhairle

 28. #1808430

  Thairis sin, de bhrí go bhfuil prionsabal an réamhchúraim mar a leagtar amach sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) é ina bhonn taca ag forálacha an Rialacháin seo, agus aird á tabhairt ar chur chuige an réamhchúraim i leith chosaint an chomhshaoil mar a leagtar amach é i bPrionsabal 15 de Dhearbhú Rio maidir leis an gComhshaol agus Forbairt, agus i bhfianaise na haidhme atá ann deireadh a chur, nuair is féidir, le scaoileadh POPanna isteach sa chomhshaol, is iomchuí i gcásanna áirithe foráil a dhéanamh maidir le bearta rialaithe is déine ná iad siúd faoin bPrótacal agus faoin gCoinbhinsiún.

  Moreover, considering that the provisions of this Regulation are underpinned by the precautionary principle as set forth in the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), and mindful of the precautionary approach to environmental protection as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, and in view of the aim of the elimination, where feasible, of the release of POPs into the environment, it is appropriate in certain cases to provide for control measures stricter than those under the Protocol and the Convention.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 29. #1662199

  Foráiltear le Treoir 2009/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [3] agus le Cinneadh Uimh. 406/2009/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [4], ar treoir í agus ar cinneadh é ina n-éilítear rannchuidiú ó earnálacha uile an gheilleagair, lena n-áirítear earnáil na loingseoireachta muirí idirnáisiúnta, d'fhonn laghduithe ar astaíochtaí a bhaint amach gurb amhlaidh, i gcás nach bhfuil aon chomhaontú idirnáisiúnta ina n-áirítear astaíochtaí muirí idirnáisiúnta ina spriocanna maidir le laghdú tríd an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) formheasta ag na Ballstáit, nó mura bhfuil aon chomhaontú den sórt sin trí Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide formheasta ag an gComhphobal faoin 31 Nollaig 2011, gur cheart don Choimisiún togra a dhéanamh astaíochtaí muirí idirnáisiúnta a áireamh i ngealltanasan Chomhphobail maidir le laghdú agus é mar aidhm go dtiocfadh an togra atá beartaithe i bhfeidhm faoi 2013.

  Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council [3] and Decision No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council [4] which call for contributions from all sectors of the economy to achieve emission reductions, including the international maritime shipping sector, provide that in the event that no international agreement which includes international maritime emissions in its reduction targets through the International Maritime Organisation (IMO) has been approved by Member States or no such agreement through the United Nations Framework Convention on Climate Change has been approved by the Community by 31 December 2011, the Commission should make a proposal to include international maritime emissions in the Community reduction commitment, with the aim of the proposed act entering into force by 2013.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 30. #749812

  Déanfar stóráil eatramhach mearcair agus na gcomdhúl mearcair agus na meascán mearcair a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo ar bhealach atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, i gcomhréir leis na tairseacha agus na ceanglais a leagtar amach i dTreoir 2012/18/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [14] agus i dTreoir 2010/75/AE.Chun cur i bhfeidhm aonfhoirmeach na hoibleagáide a leagtar síos sa chéad fhomhír den mhír seo a áirithiú, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar amach ceanglais theicniúla a leagan amach le haghaidh stóráil eatramhach mearcair, comhdhúl mearcair agus meascán mearcair, ar bhealach atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, i gcomhréir leis na cinntí arna nglacadh ag Comhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún i gcomhréir le hAirteagal 10(3) agus Airteagal 27 den Choinbhinsiún, ar choinníol gur thacaigh an tAontas leis an gCinneadh lena mbaineann trí bhíthin chinneadh ón gComhairle arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 218(9) CFAE.

  Interim storage of mercury and of the mercury compounds and mixtures of mercury listed in Annex I to this Regulation shall be carried out in an environmentally sound manner, in accordance with the thresholds and requirements set out in Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council [14] and in Directive 2010/75/EU.In order to ensure the uniform application of the obligation laid down in the first subparagraph of this paragraph, the Commission may adopt implementing acts setting out technical requirements for environmentally sound interim storage of mercury, mercury compounds and mixtures of mercury in line with decisions adopted by the Conference of the Parties to the Convention in accordance with Article 10(3) and Article 27 of the Convention, provided that the Union has supported the decision concerned by means of a Council decision adopted in accordance with Article 218(9) TFEU.

  Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 31. #1565151

  ACHT DO CHOMHDHLÚTHÚ NA nACHTANNA UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1988 AGUS 1993, DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN A SÍNÍODH SA BHRUISÉIL AN 29ú LÁ DE SHAMHAIN, 1996, AR AONTACHAS PHOBLACHT NA hOSTAIRE, PHOBLACHT NA FIONLAINNE AGUS RÍOCHT NA SUALAINNE LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR DHLÍNSE AGUS AR FHORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS IN ÁBHAIR SHIBHIALTA AGUS THRÁCHTÁLA AGUS LEIS AN bPRÓTACAL MAIDIR LENA LÉIRIÚ AG CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCOMHPHOBAL EORPACH AGUS NA COIGEARTUITHE A RINNEADH ORTHU LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR AONTACHAS RÍOCHT NA DANMHAIRGE, NA hÉIREANN AGUS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN, LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR AONTACHAS NA POBLACHTA HEILLÉANAÍ AGUS LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR AONTACHAS RÍOCHT NA SPÁINNE AGUS PHOBLACHT NA PORTAINGÉILE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO CONSOLIDATE THE JURISDICTION OF COURTS AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS ACTS, 1988 AND 1993, TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION SIGNED AT BRUSSELS ON THE 29TH DAY OF NOVEMBER, 1996 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE REPUBLIC OF FINLAND AND THE KINGDOM OF SWEDEN TO THE CONVENTION ON JURISDICTION AND THE ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS AND TO THE PROTOCOL ON ITS INTERPRETATION BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES WITH THE ADJUSTMENTS MADE TO THEM BY THE CONVENTION ON THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF DENMARK, OF IRELAND AND OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, BY THE CONVENTION ON THE ACCESSION OF THE HELLENIC REPUBLIC AND BY THE CONVENTION ON THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 32. #1603750

  An Bille um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise), 2000 do leasú an dlí a bhaineann le goid agus cionta gaolmhara agus lena n-imscrúdú agus lena dtriail; do thabhairt feidhm dlí d'fhorálacha de chuid an Choinbhinsiúin maidir le Leasanna Airgeadais na gComhphobal Eorpach a Chosaint a rinneadh sa Bhruiséil an 26 Iúil 1995 agus do na trí Phrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe iarmhartacha agus nithe gaolmhara.

  CRIMINAL JUSTICE (THEFT AND FRAUD OFFENCES) BILL, 2000 TO AMEND THE LAW RELATING TO STEALING AND RELATED OFFENCES AND THEIR INVESTIGATION AND TRIAL; TO GIVE THE FORCE OF LAW TO PROVISIONS OF THE CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES' FINANCIAL INTERESTS DONE AT BRUSSELS ON 26 JULY 1995 AND THE THREE PROTOCOLS TO THAT CONVENTION; AND TO PROVIDE FOR CONSEQUENTIAL AND RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 33. #1608384

  An Bille fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, 2001 dá chumasú tuilleadh éifeachta a thabhairt, faoi réir an Bhunreachta, d'fhorálacha áirithe den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint arna dhéanamh sa Róimh an 4ú lá de Shamhain, 1950, agus do Phrótacail áirithe a ghabhann leis, do leasú Acht an Choimisiúin um Chearta an Duine, 2000, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS BILL, 2001 TO ENABLE FURTHER EFFECT TO BE GIVEN, SUBJECT TO THE CONSTITUTION, TO CERTAIN PROVISIONS OF THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS DONE AT ROME ON THE 4TH DAY OF NOVEMBER 1950 AND CERTAIN PROTOCOLS THERETO, TO AMEND THE HUMAN RIGHTS COMMISSION ACT, 2000, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 34. #1609415

  An Bille um Europol (Leasú) 2006 do thabhairt feidhm dlí do Phrótacail an 30 Samhain 2000, an 28 Samhain 2002 agus an 27 Samhain 2003 a ghabhann le Coinbhinsiún an 26 Iúil 1995 maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú, do leasú chun na críche sin an Achta um Europol 1997 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  EUROPOL (AMENDMENT) BILL 2006 TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE PROTOCOLS OF 30 NOVEMBER 2000, 28 NOVEMBER 2002 AND 27 NOVEMBER 2003 TO THE CONVENTION OF 26 JULY 1995 ON THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN POLICE OFFICE, TO AMEND FOR THAT PURPOSE THE EUROPOL ACT 1997 AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 35. #1624781

  Bille na bPaitinní (Leasú), 1999 do thabhairt éifeacht d'fhorálacha áirithe den chomhaontú ar ghnéithe trádáil-choibhneasa de chearta maoine intleachtúla atá i gceangal leis an gcomhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Trádála Domhanda agus do thabhairt tuilleadh éifeachta don Choinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach agus chun na gcríoch sin do leasú agus do leathnú Acht na bPaitinní, 1992, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara..

  PATENTS (AMENDMENT) BILL, 1999 TO GIVE EFFECT TO CERTAIN PROVISIONS OF THE AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ANNEXED TO THE AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANISATION AND TO GIVE FURTHER EFFECT TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION AND FOR THOSE PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE PATENTS ACT, 1992, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 36. #1782368

  Leis an Treoir seo, urramaítear cearta bunúsacha agus cloítear leis na prionsabail a aithnítear le hAirteagal 6 CAE agus le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe an ceart go ndéanfar an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh a urramú, an ceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint, an toirmeasc ar idirdhealú, an tsaoirse chun gnó a sheoladh, an ceart chun leighis éifeachtaigh agus chun trialach córa, toimhde na neamhchiontachta agus cearta na cosanta agus prionsabail na dlíthiúlachta agus na comhréireachta i dtaca le cionta coiriúla agus pionóis, mar aon leis na cearta bunúsacha agus na prionsabail bhunúsacha dá bhforáiltear sa dlí idirnáisiúnta agus le comhaontuithe idirnáisiúnta a bhfuil an tAontas ina pháirtí iontu nó a bhfuil na Ballstáit uile ina bpáirtí iontu, lena n-áirítear an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, agus i mbunreachtanna na mBallstát, sna réimsí faoi seach dá gcur i bhfeidhm.

  This Directive respects fundamental rights and observes the principles recognised by Article 6 TEU and by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in particular the right to respect for one’s private and family life, the right to the protection of personal data, the prohibition of discrimination, the freedom to conduct a business, the right to an effective remedy and to a fair trial, the presumption of innocence and the right of defence and the principles of the legality and proportionality of criminal offences and penalties, as well as the fundamental rights and principles provided for in international law and international agreements to which the Union or all the Member States are party, including the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and in Member States’ constitutions, in their respective fields of application.

  Treoir (AE) 2019/1153ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leagtar síos rialacha lena n-éascaítear úsáid faisnéise airgeadais agus faisnéise eile le haghaidh cionta coiriúla áirithe a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2000/642/CGB ón gComhairle

 37. #1665400

  Ar an gcéad dul síos, d’fhéadfadh imthosca teacht chun cinn ina mbeidh soláthraithe seirbhísí rochtana ar an idrlíon faoi réir reachtaíocht de chuid an Aontais nó reachtaíocht náisiúnta a chomhlíonann dlí an Aontais (mar shampla, reachtaíocht a bhaineann le dlíthiúlacht ábhair, feidhmchlár nó seirbhísí, nó reachtaíocht a bhaineann le sábháilteacht phoiblí a chomhlíonadh, lena n-áirítear dlí coiriúil, lena gceanglaítear, mar shampla, ábhar sonrach, feidhmchláir shonracha nó seirbhísí sonracha a bhlocáil, nó le bearta lena gcuirtear an reachtaíocht sin i bhfeidhm nó chun feidhme, amhail bearta a bhfuil feidhm ghinearálta leo, orduithe cúirte, cinntí ó údaráis phoiblí ag a bhfuil na cumhachtaí ábhartha, nó bearta eile lena n-áirithítear go gcomhlíontar gníomhartha reachtacha de chuid an Aontais nó reachtaíocht náisiúnta den sórt sin (mar shampla, oibleagáidí chun orduithe cúirte a chomhlíonadh nó orduithe ó údaráis phoiblí lena gceanglaítear ábhar neamhdhlíthiúil a bhlocáil). An ceanglas maidir le dlí an Aontais a chomhlíonadh, baineann sé, inter alia, le comhlíonadh cheanglais Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”) i ndáil le feidhmiú cearta agus saoirsí bunúsacha a theorannú. Mar a fhoráiltear i dTreoir 2002/21/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [5], aon bhearta ar dóigh dóibh cearta bunúsacha nó shaoirsí bunúsacha a shrianadh, ní bheidh siad le forchur ach amháin má tá siad iomchuí, comhréireach agus riachtanach i sochaí dhaonlathach, agus beidh a gcur chun feidhme faoi réir coimircí leordhóthanacha nós imeachta i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, lena n-áirítear cosaint éifeachtach bhreithiúnach agus próis chuí.

  First, situations may arise in which providers of internet access services are subject to Union legislative acts, or national legislation that complies with Union law (for example, related to the lawfulness of content, applications or services, or to public safety), including criminal law, requiring, for example, blocking of specific content, applications or services. In addition, situations may arise in which those providers are subject to measures that comply with Union law, implementing or applying Union legislative acts or national legislation, such as measures of general application, court orders, decisions of public authorities vested with relevant powers, or other measures ensuring compliance with such Union legislative acts or national legislation (for example, obligations to comply with court orders or orders by public authorities requiring to block unlawful content). The requirement to comply with Union law relates, inter alia, to the compliance with the requirements of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’) in relation to limitations on the exercise of fundamental rights and freedoms. As provided in Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council [5], any measures liable to restrict those fundamental rights or freedoms are only to be imposed if they are appropriate, proportionate and necessary within a democratic society, and if their implementation is subject to adequate procedural safeguards in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, including its provisions on effective judicial protection and due process.

  Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena leagtar síos bearta maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon agus lena leasaítear Treoir 2002/22/CE maidir le seirbhís uilíoch agus cearta úsáideoirí a bhaineann le líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.