Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

European

framework

security

41 toradh

 1. #754734

  Leis na rialacha nua maidir le CMAnna déantar forbairt ar Threoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [4], arb í an treoir sin an creat dlí lena rialaítear bunú, bainistiú agus margú gnóthas le haghaidh comhinfheistíocht in urrúis inaistrithe (GCUInna) san Aontas, agus déantar forbairt ar Threoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [5], arb í an Treoir sin an creat dlí lena rialaítear bunú, bainistiú agus margú cistí infheistíochta malartacha (CIManna) san Aontas.

  The new rules on MMFs build upon Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council [4], which forms the legal framework governing the establishment, management and marketing of undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) in the Union, and also upon Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council [5], which forms the legal framework governing the establishment, management and marketing of alternative investment funds (AIFs) in the Union.

  Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 2. #1677419

  Tá sé riachtanach sainmhíniú ginearálta ar urrúsú STS a leagan síos a bheidh infheidhme trasna na n-earnálacha atá bunaithe ar na critéir atá ann cheana, mar aon leis na critéir a ghlac Coiste Basel um Maoirseacht ar Bhaincéireacht (CBMB) agus an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Choimisiúin Urrús (IOSCO) an 23 Iúil 2015 maidir le hurrúsuithe simplí trédhearcacha inchomparáide a shainaithint faoi chuimsiú leordhóthanacht chaipitil le haghaidh urrúsuithe, agus go háirithe ar Thuairim an Údaráis Baincéireachta Eorpach (ÚBE), a bunaíodh le Rialachán(AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [9] maidir le creat Eorpach maidir le hurrúsú cáilitheach a foilsíodh an 7 Iúil 2015.

  It is essential to establish a general and cross-sectorally applicable definition of STS securitisation based on the existing criteria, as well as on the criteria adopted by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) on 23 July 2015 for identifying simple, transparent and comparable securitisations in the framework of capital sufficiency for securitisations, and in particular based on the opinion on a European framework for qualifying securitisation published on 7 July 2015 by the European Supervisory Authority (European Banking Authority) (EBA), established by Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [9].

  Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

 3. #321475

  Faoina chuimsiú sin, cuirfidh Uachtaránacht na Comhairle nó an tArdrúnaí/an tArdionadaí inneachar na faisnéise íogaire in iúl d’Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus do choiste speisialta a bheidh faoi cheannas Chathaoirleach an Choiste um Ghnóthaí Eachtracha, um Chearta an Duine agus um an gComhbheartas Slándála agus Cosanta agus a bheidh comhdhéanta de cheithre chomhalta arna n-ainmniú ag Comhdháil na nUachtarán nuair atá gá leis an bhfaisnéis sin ar mhaithe le feidhmiú na gcumhachtaí a thugtar do Pharlaimint na hEorpa leis an gConradh ar an Aontas Eorpach sa réimse atá clúdaithe sa Chomhaontú Idirinstitiúideach seo.

  In this framework, the President of the European Parliament and a special committee chaired by the Chairman of the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy and composed of four members designated by the Conference of Presidents shall be informed by the Presidency of the Council or the Secretary-General/High Representative of the content of the sensitive information where it is required for the exercise of the powers conferred on the European Parliament by the Treaty on European Union in the field covered by this Interinstitutional Agreement.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 4. #332405

  sa chéad aithris, cuirtear ‘a rinneadh a lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh le Conradh Amstardam an 2 Deireadh Fómhair 1997’ in ionad na coda deiridh den chéad abairt ‘an lánpháirtíocht Eorpach a fheabhsú agus, go háirithe, a chur ar chumas an Aontais Eorpaigh forbairt níos gasta a dhéanamh chun bheith ina limistéar saoirse, slándála agus ceartais,’;

  at the end of the first recital, the words ‘are aimed at enhancing European integration and, in particular, at enabling the European Union to develop more rapidly into an area of freedom, security and justice;’ shall be replaced by ‘have been integrated into the framework of the European Union by the Treaty of Amsterdam of 2 October 1997;’;

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 5. #474083

  “(am) do chomhlacht nó d’údarás is údarás inniúil chun críocha Rialacháin de chuid an Aontais Eorpaigh nó na gComhphobal Eorpach lena bhforchuirtear bearta sriantacha laistigh de chreat Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála AE.”.

  “(am) to a body or authority that is a competent authority for the purposes of a Regulation of the European Union or European Communities that imposes restrictive measures within the framework of the EU Common Foreign and Security Policy.”.

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 6. #487910

  (an) do chomhlacht nó d’údarás is údarás inniúil chun críocha Rialacháin de chuid an Aontais Eorpaigh nó na gComhphobal Eorpach, nó dlí de chuid an Stáit ag cur Rialacháin den sórt sin i ngníomh, lena bhforchuirtear bearta sriantacha laistigh de chreat Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála AE, nó

  (an) to a body or authority that is a competent authority for the purposes of a Regulation of the European Union or European Communities, or a law of the State implementing such a Regulation, that imposes restrictive measures within the framework of the EU Common Foreign and Security Policy, or

  AN tACHT UM FHORAIS CHREIDMHEASA (COBHSÚCHÁN), 2010

 7. #508183

  Sa chomhairle ó Choiste na Rialtóirí Urrús Eorpacha agus ó Ghrúpa Rialálaithe na hEorpa um Leictreachas agus um Ghás (ERGEG), daingníodh go bhféadfadh sé nach dtugtar aghaidh mar is cuí, faoi raon feidhme na reachtaíochta reatha, ar shaincheisteanna maidir le sláine margaidh sna margaí gáis agus leictreachais agus moladh go ndéanfaí breithniú ar chreat iomchuí reachtaíochta a cheapfaí go sainiúil don earnáil fuinnimh agus trína gcoiscfí droch-úsáid margaidh agus a chuirfeadh dálaí sainiúla earnála san áireamh nach bhfuil cumhdaithe le treoracha agus rialacháin eile.

  The advice of the Committee of European Securities Regulators and the European Regulators Group for Electricity and Gas confirmed that the scope of existing legislation might not properly address market integrity issues on the electricity and gas markets and recommended the consideration of an appropriate legislative framework tailored to the energy sector which prevents market abuse and takes sector-specific conditions into account which are not covered by other directives and regulations.

  Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 8. #518648

  (1) An 25 Feabhra 2009, rinne Grúpa Ardleibhéil faoi chathaoirleacht Jacques de Larosière tuarascáil a fhoilsiú ar iarratas ón gCoimisiún, agus ba é an tátal a bhí ar an tuarascáil sin go gcaithfí an creat maoirseachta don earnáil sin a neartú chun an riosca a bhainfeadh le géarchéimeanna airgeadais sa todhchaí, agus déine géarchéime den sórt sin, a laghdú. Moladh sa tuarascáil athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar struchtúr na maoirseachta san earnáil, lena n-áirítear Córas Eorpach Maoirseoirí Airgeadais a bhunú, ina mbeadh trí údarás maoirseachta Eorpacha, údarás amháin faoi seach thar ceann earnáil na baincéireachta, thar ceann earnáil an árachais agus na bpinsean gairme agus thar ceann earnálacha na n-urrús agus na margaí, agus Comhairle Eorpach um Riosca Sistéamach a bhunú.

  (1) At the request of the Commission, a report was published on 25 February 2009 by a High-Level Group chaired by Jacques de Larosière and concluded that the supervisory framework of the financial sector of the Union needed to be strengthened to reduce the risk and severity of future financial crises and recommended far-reaching reforms to the structure of supervision of that sector, including the creation of a European System of Financial Supervisors, comprising three European supervisory authorities, one each for the banking, the insurance and occupational pensions and the securities and markets sectors, and the creation of a European Systemic Risk Council.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 9. #566452

  7° Tig leis an Stát na roghnuithe nó na roghanna a fheidhmiú— i a bhfuil feidhm ag Airteagal 20 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a bhaineann le comhar feabhsaithe maidir leo, ii faoi Phrótacal Uimh. 19 maidir le acquis Schengen arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh atá i gceangal leis an gconradh sin agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (ar a dtugtaí an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh), agus iii faoi Phrótacal Uimh. 21 maidir le seasamh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann i dtaca leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais, atá i gceangal, lena n-áirítear an rogha go scoirfidh an Prótacal sin Uimh. 21, go hiomlán nó go páirteach, d'fheidhm a bheith aige maidir leis an Stát

  7° State may exercise the options or discretions— i to which Article 20 of the Treaty on European Union relating to enhanced cooperation applies, ii under Protocol 19 on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union annexed to that treaty and to the Treaty on the Functioning of the European Union (formerly known as the Treaty establishing the European Community), and 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice, so annexed, including the option that the said Protocol No. 21 shall, in whole or in part, cease to apply to the State

  BUNREACHT NA hÉIREANN 1937

 10. #714671

  Is gníomhartha reachtacha airgeadais móra iad Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [4] agus Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [5] (le chéile, “an creat dlíthiúil nua”) a glacadh tar éis na géarchéime airgeadais maidir le margaí urrús, idirghabhálaithe infheistíochta agus ionaid trádála.

  Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council [4] and Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council [5] (together, ‘the new legal framework’) are major financial legislative acts adopted in the wake of the financial crisis as regards securities markets, investment intermediaries and trading venues.

  Rialachán (AE) 2016/1033 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Meitheamh 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais, Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 maidir le drochúsáid mhargaidh agus Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 11. #1671502

  Maidir le faiséis a fhoráiltear san iarratas ar chlárú agus a chuirtear ar fáil don Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí ), (“ÚEUM”), a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ón Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [7], níor cheart í a úsáid agus athbhreithnithe piaraí á n-eagrú agus á ndéanamh i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ach amháin i gcreat Treoir 2011/61/AE, Rialachán (AE) Uimh. 345/2013, Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010, lena n-áirítear na rialacha maidir le bailiú faisnéise.

  The information provided in the application for registration and made available to the European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) (‘ESMA’), established by Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council [7] should be used when organising and conducting peer reviews in accordance with Regulation (EU) No 1095/2010, solely in the framework of Directive 2011/61/EU, and Regulations (EU) No 345/2013, (EU) No 346/2013 and (EU) No 1095/2010 including the rules on collection of information.

  Rialachán (AE) 2017/1991 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 maidir le cistí caipitil fiontair Eorpacha agus Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 maidir le cistí fiontraíochta sóisialta Eorpacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 12. #1699619

  Sa chomhthéacs sin, maidir le gnóthais atá bunaithe san Aontas agus atá á rialú ag tríú tír nó ag eintitis tríú tír, ba cheart go mbeadh gnóthais den chineál sin a bheith in ann a bheith incháilithe do chistiú ar choinníoll go gcomhlíontar coinníollacha ábhartha diana a bhaineann le leasanna slándála agus cosanta an Aontais agus a chuid Ballstát mar a bunaíodh i gcreat an chomhbheartais eachtraigh agus slándála de bhun Theideal V den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), lena n-áirítear maidir le bonn tionsclaíoch agus teicneolaíoch na cosanta Eorpaí a neartú.

  In that context, undertakings established in the Union that are controlled by a third country or by a third-country entity should be able to be eligible for funding provided that relevant, strict conditions relating to the security and defence interests of the Union and its Member States, as established in the framework of the Common Foreign and Security Policy pursuant to Title V of the Treaty on European Union (TEU), including in terms of strengthening the European Defence Technological and Industrial Base, are fulfilled.

  Rialachán (AE) 2018/1092 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 lena mbunaítear an Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta lena ndírítear ar thacú le hiomaíochas agus cumas nuálaíochta thionscal cosanta an Aontais

 13. #1709019

  Leis an Treoir seo cruthaítear creat dlíthiúil chun saoirse maidir le líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí a chur ar fáil a áirithiú, faoi réir na gcoinníollacha amháin a leagtar síos sa Treoir seo agus aon srianta i gcomhréir le hAirteagal 52(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), go háirithe bearta maidir le beartas poiblí, slándáil phoiblí agus sláinte phoiblí, agus comhsheasmhach le hAirteagal 52(1) den Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais (“an Chairt”).

  This Directive creates a legal framework to ensure freedom to provide electronic communications networks and services, subject only to the conditions laid down in this Directive and to any restrictions in accordance with Article 52(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), in particular measures regarding public policy, public security and public health, and consistent with Article 52(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’).

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 14. #1754585

  Tá córais dá shamhail á núsáid cheana féin ag tíortha ar nós na Stát Aontaithe, Cheanada agus na hAstráile agus measann siad go bhfuil na córais sin ina gcuid riachtanach dá gcreataí slándála – mar thoradh air sin, tá cur amach ag a lán de mhuintir na hEorpa ar na córais sin anois.

  Countries like the USA, Canada and Australia already use similar systems and consider these as an essential part of their security frameworks – as a result, these systems are now familiar to many Europeans.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 15. #1770651

  An 25 Feabhra 2009, rinne Grúpa Ardleibhéil faoi chathaoirleacht Jacques de Larosière tuarascáil a fhoilsiú ar iarratas ón gCoimisiún, agus ba é an tátal a bhí ar an tuarascáil sin go gcaithfí an creat maoirseachta don earnáil sin a neartú chun an riosca a bhainfeadh le géarchéimeanna airgeadais sa todhchaí, agus déine géarchéime den sórt sin, a laghdú. Moladh sa tuarascáil athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar struchtúr na maoirseachta san earnáil, lena n-áirítear Córas Eorpach Maoirseoirí Airgeadais a bhunú, ina mbeadh trí údarás maoirseachta Eorpacha, údarás amháin faoi seach thar ceann earnáil na baincéireachta, thar ceann earnáil an árachais agus na bpinsean gairme agus thar ceann earnálacha na n-urrús agus na margaí, agus Comhairle Eorpach um Riosca Sistéamach a bhunú.

  At the request of the Commission, a report was published on 25 February 2009 by a High-Level Group chaired by Jacques de Larosière and concluded that the supervisory framework of the financial sector of the Union needed to be strengthened to reduce the risk and severity of future financial crises and recommended far-reaching reforms to the structure of supervision of that sector, including the creation of a European System of Financial Supervisors, comprising three European supervisory authorities, one each for the banking, the insurance and occupational pensions and the securities and markets sectors, and the creation of a European Systemic Risk Council.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 16. #1801142

  Leis an scéim Eorpach um dheimhniú cibearshlándála, soláthrófar sásra chun scéimeanna Eorpacha um dheimhniú cibearshlándála a bhunú agus chun a fhianú go gcomhlíonfaidh na táirgí TFC, seirbhísí TFC agus próisis TFC a ndearnadh meastóireacht orthu i gcomhréir le scéimeanna den chineál sin, ceanglais shonracha slándála agus é mar aidhm infhaighteacht, barántúlacht, sláine agus rúndacht sonraí pearsanta atá stóráilte nó tarchurtha nó próiseáilte nó feidhmeanna nó na seirbhísí a chuirfidh na táirgí, seirbhísí agus próisis sin ar fáil ar feadh a saolré a chosaint.

  The European cybersecurity certification framework shall provide for a mechanism to establish European cybersecurity certification schemes and to attest that the ICT products, ICT services and ICT processes that have been evaluated in accordance with such schemes comply with specified security requirements for the purpose of protecting the availability, authenticity, integrity or confidentiality of stored or transmitted or processed data or the functions or services offered by, or accessible via, those products, services and processes throughout their life cycle.

  Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 17. #310447

  an comhshaol, an tslándáil, iomaíochas agus nuálaíocht, comhtháthú, taighde (go háirithe gníomhaíochtaí an Seachtú Clár Réime atá nasctha le GMES, gan dochar do Chinneadh Uimh. 1982/2006/CE, iompar agus iomaíocht, comhar idirnáisiúnta, na cláir Eorpacha maidir le Bonneagar Domhanda um Loingseoireacht Satailíte (GNSS), cosaint sonraí pearsanta agus cearta maoine intleachtúla atá ann cheana, Treoir 2007/2/CE, an Comhchóras um Fhaisnéis Chomhshaoil (SEIS) agus gníomhaíochtaí an Aontais sa réimse práinnfhreagartha.

  It shall ensure the complementarity and consistency of the GMES programme with other relevant Union policies, instruments and actions, relating in particular to the environment, security, competitiveness and innovation, cohesion, research (in particular the activities of the Seventh Framework Programme linked to GMES, without prejudice to Decision No 1982/2006/EC), transport and competition, international cooperation, the European Global Navigation Satellite Systems (GNSS) programmes, the protection of personal data and existing intellectual property rights, Directive 2007/2/EC, the Shared Environmental Information System (SEIS) and Union activities in the field of emergency response.

  Rialachán (AE) Uimh. 911/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 maidir leis an gclár Eorpach um fhaire na Cruinne (GMES) agus lena oibríochtaí tosaigh (2011-2013)

 18. #329758

  trí rannpháirtiú, faoi chuimsiú limistéar na saoirse, na slándála agus an cheartais, i sásraí meastóireachta ar chur chun feidhme bheartais an Aontais sa limistéar sin, i gcomhréir le hAirteagal 61c den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus trí bheith bainteach le faireachán polaitiúil ar Europol agus le meastóireacht ar ghníomhaíochtaí Eurojust, i gcomhréir le hAirteagail 69g agus 69d den Chonradh sin;

  by taking part, within the framework of the area of freedom, security and justice, in the evaluation mechanisms for the implementation of the Union policies in that area, in accordance with Article 61 C of the Treaty on the Functioning of the European Union, and through being involved in the political monitoring of Europol and the evaluation of Eurojust's activities in accordance with Articles 69 G and 69 D of that Treaty;

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 19. #331081

  Sa chás sin, beidh feidhm ag forálacha ábhartha an Phrótacail maidir le acquis Schengen arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh nó ag forálacha ábhartha an Phrótacail maidir le seasamh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann i dtaca leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais, de réir mar a bheidh.

  In that case, the relevant provisions of the Protocol on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union or of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice, as the case may be, shall apply.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 20. #505117

  Ba cheart go gcomhoibreodh an Ghníomhaireacht le gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais faoi chuimsiú a n-inniúlachtaí faoi seach, go háirithe leis na gníomhaireachtaí sin arna mbunú sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais, agus, go háirithe, le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha.

  Within the framework of their respective competences, the Agency should cooperate with other agencies of the Union, in particular those established in the area of freedom, security and justice, and, in particular, the European Union Agency for Fundamental Rights.

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 21. #562773

  Baineann sé seo go háirithe le hAirteagail 14, 151, 152, 153, 165, 166 agus 168 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) agus le Prótacal (Uimh. 26) maidir le Seirbhísí Leasa Ghinearálta atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach (CAE) agus leis an CFAE ar dá réir gur ag na Ballstáit atá an inniúlacht eisiach prionsabail bhunaidh a gcóras slándála sóisialta, a gcóras gairmoiliúna agus a gcóras sláinte a shainiú agus na creatchoinníollacha do bhainistiú, maoiniú, eagrú agus seachadadh na seirbhísí a sholáthraítear laistigh de na córais sin a mhúnlú, lena n-áirítear — gan dochar d’Airteagal 168(4) CFAE agus do Threoir 2005/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Meán Fómhair 2005 i ndáil le cáilíochtaí gairmiúla a aithint [8] — sainiú na gceanglas, na cáilíochta agus na gcaighdeán sábháilteachta is infheidhme ina leith.

  This concerns in particular Articles 14, 151, 152, 153, 165, 166 and 168 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) and Protocol (No 26) on Services of General Interest annexed to the Treaty on European Union (TEU) and to the TFEU in accordance with which it remains the exclusive competence of the Member States to define the fundamental principles of their social security, vocational training and health systems and to shape the framework conditions for the management, financing, organisation and delivery of the services supplied within those systems, including - without prejudice to Article 168(4) TFEU and to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications [8] - the definition of requirements, quality and safety standards applicable to them.

  Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 22. #582504

  Ceanglaítear le Treoir 2002/21/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Márta 2002 maidir le comhchreat rialála i gcomhair gréasán agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí (Treoir Réime) [7] go nglacfaidh soláthraithe gréasán poiblí cumarsáide leictreonaí nó seirbhisí cumarsáide leictreonaí atá ar fáil go poiblí bearta iomchuí chun a sláine agus a slándáil a chosaint, agus tugtar isteach leis an oibleagáid atá ar na húdaráis rialála náisiúnta, i gcás inarb iomchuí, an Ghníomhaireacht a chur ar an eolas, inter alia, faoi aon sárú slándála agus faoi chaillteanas sláine a raibh tionchar suntasach aige ar oibriú gréasán nó seirbhísí agus tuarascáil achomair bhliantúil ar na fógraí a fuarthas agus ar an ngníomhaíocht a rinneadh a chur faoi bhráid an Choimisiúin agus na Gníomhaireachta chomh maith.

  Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive) [7] requires that providers of public electronic communications networks or publicly available electronic communications services take appropriate measures to safeguard the integrity and security thereof, and introduces an obligation for the national regulatory authorities, where appropriate, to inform, inter alia, the Agency about any security breach or integrity loss that has had a significant impact on the operation of networks or services and to submit to the Commission and to the Agency an annual summary report on the notifications received and the action taken.

  Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 460/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 23. #607026

  Chun leithdháileadh éifeachtúil cistí ó bhuiséad ginearálta an Aontais a áirithiú, ba cheart comhsheasmhacht, comhlántacht agus sineirgí a lorg idir na cláir chistithe a thacaíonn le réimsí beartais a bhfuil dlúthnaisc eatarthu, go háirithe idir an Clár seo agus an Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaorántacht a bhunaítear le Rialachán (AE) Uimh. 1381/2013 an 17 Nollaig 2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [13], an ionstraim le haghaidhtacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, chun coireacht a chosc agus a chomhrac,agus le haghaidh bainistíochta géarchéime, an Clár 'Sláinte i leith Fáis', an Clár 'Erasmus a bhunaítear le Rialacháin (AE) Uimh. 1288/2013 an 11 Nollaig 2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [14], an Clár réime 'Fís 2020' a bhunaítear le Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 an 11 Nollaig 2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [15] agus an Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais.

  In order to ensure efficient allocation of funds from the general budget of the Union, consistency, complementarity and synergies should be sought between funding programmes supporting policy areas with close links to each other, in particular between the Programme and the Rights, Equality and Citizenship Programme established by Regulation (EU) No 1381/2013 of the European Parliament and of the Council [13], the Instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management, as part of the Internal Security Fund, the Health for Growth Programme, the Erasmus+ Programme established by Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council [14], the Horizon 2020 Framework Programme established by Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council [15] and the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II).

  Rialachán (AE) Uimh. 1382/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Cheartas don tréimhse 2014 go 2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 24. #610505

  Nascfar taighde agus nuálaíocht le raon leathan beartas de chuid an Aontais agus le spriocanna gaolmhara, agus tacóidh siad lena gcur i ngníomh, ar beartas iad lena n-áirítear an Comhbheartas Talmhaíochta (go háirithe an Beartas Forbartha Tuaithe, na Tiosncnaimh Chomhphleanála, lena n-áirítear "Talmhaíocht, Slándáil Bia agus Athrú Aeráide", "Réim Bia Shláintiúil le haghaidh Saoil Shláintiúil"; agus "Farraigí agus Aigéin Shláintiúla agus Tháirgiúla") agus an Chomhpháirtíocht Nuálaíochta Eorpach "Táirgiúlacht agus Inbhuanaitheacht Talmhaíochta" agus an Chomhpháirtíocht Nuálaíochta Eorpach maidir le hUisce, an Comhbheartas Iascaigh, an Beartas Muirí Comhtháite, an Clár Eorpach um Athrú Aeráide, an Treoir Réime Uisce [8], an Treoir Réime maidir le Straitéis Mhuirí [9], Plean Gníomhaíochta AE um Fhoraoiseacht, an Straitéis Théamach Ithreach, Straitéis Bithéagsúlachta 2020 an Aontais, an Plean Straitéiseach um Theicneolaíocht Fuinnimh, beartais nuálaíochta agus thionsclaíocha an Aontais, beartais sheachtracha agus beartais chúnaimh don fhorbairt, straitéisí sláinte plandaí, straitéisí leasa agus sláinte ainmhí agus creataí rialála chun an comhshaol, an tsláinte agus an tsábháilteacht a chosaint, chun éifeachtúlacht acmhainní agus gníomhaíocht ar mhaithe leis an aeráid a chur chun cinn, agus chun dramhaíl a laghdú.

  Research and innovation will interface with and support elaboration of a wide spectrum of Union policies and related targets, including the Common Agriculture Policy (in particular the Rural Development Policy, the Joint Programming Initiatives, including "Agriculture, Food Security and Climate Change", "A Healthy Diet for a Healthy Life" and "Healthy and Productive Seas and Oceans") and the European Innovation Partnership 'Agricultural Productivity and Sustainability' and the European Innovation Partnership on Water, the Common Fisheries Policy, the Integrated Maritime Policy, the European Climate Change Programme, the Water Framework Directive [8], the Marine Strategy Framework Directive [9], the EU Forestry Action Plan, the Soil Thematic Strategy, the Union's 2020 Biodiversity Strategy, the Strategic Energy Technology Plan, the Union's innovation and industrial policies, external and development aid policies, plant health strategies, animal health and welfare strategies and regulatory frameworks to protect the environment, health and safety, to promote resource efficiency and climate action, and to reduce waste.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 25. #672904

  clár oibre ilbhliantúil na Gníomhaireachta don tréimhse atá faoi chumhdach an chreata airgeadais ilbhliantúil a ghlacadh, faoin 30 Meitheamh ar a dhéanaí de bhliain tosaigh an chreata airgeadais ilbhliantúil dá bhforáiltear in Airteagal 312 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, tar éis dó an chuid sin den chlár a tharraing an Bord Creidiúna Slándála suas i gcomhréir le pointe (a) d’Airteagal 11(4) a chur isteach ann, gan aon athrú, agus tar éis dó tuairim an Choimisiúin a fháil.

  adopt, by 30 June of the first year of the multiannual financial framework provided for under Article 312 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the multiannual work programme of the Agency for the period covered by that multiannual financial framework after incorporating, without any change, the section drafted by the Security Accreditation Board in accordance with point (a) of Article 11(4) and after having received the Commission’s opinion.

  Rialachán (AE) Uimh. 512/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS

 26. #673214

  Ba cheart an Ciste a bhunú, dá bhrí sin, mar chreat cuimsitheach le haghaidh thacaíocht airgeadais an Aontais i réimse na slándála inmheánaí ina gcuimsítear an Ionstraim agus an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí a bhunaítear le Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5).

  The Fund should therefore be established as a comprehensive framework for Union financial support in the field of internal security comprising the Instrument and the instrument for financial support for external borders and visa established by Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council(5).

  Rialachán (AE) Uimh. 513/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, don choireacht a chosc agus a chomhrac agus do bhainistíocht géarchéime agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/125/CGB ón gComhairle

 27. #674259

  Ba cheart an Ciste a bhunú, dá bhrí sin, mar chreat cuimsitheach le haghaidh thacaíocht airgeadais an Aontais i réimse na slándála inmheánaí ina gcuimsítear an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí (“an Ionstraim”) a bhunaítear leis an Rialachán seo mar aon leis an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, don choireacht a chosc agus a chomhrac agus do bhainistíocht géarchéime a bhunaítear le Rialachán (AE) Uimh. 513/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(4).

  The Fund should therefore be established as a comprehensive framework for Union financial support in the field of internal security comprising the instrument for financial support for external borders and visa (‘the Instrument’) established by this Regulation as well as the instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management established by Regulation (EU) No 513/2014 of the European Parliament and of the Council(4).

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 28. #674284

  Chun rialú aonfhoirmeach agus ar ardcháilíocht ag teorainneacha seachtracha a áirithiú agus chun taisteal dlisteanach thar theorainneacha seachtracha a éascú faoi chuimsiú na Straitéise Slándála Inmheánaí, ba cheart don Ionstraim rannchuidiú le forbairt comhchórais Eorpaigh um bainistiú comhtháite teorainneacha.

  To ensure a uniform and high-quality external border control and to facilitate legitimate travel across external borders within the framework of the Internal Security Strategy, the Instrument should contribute to the development of a European common integrated border management system.

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 29. #720633

  Sa chás sin, beidh feidhm ag forálacha ábhartha an Phrótacail maidir le acquis Schengen arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh nó ag forálacha ábhartha an Phrótacail maidir le seasamh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann i dtaca leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais, de réir mar a bheidh.

  In that case, the relevant provisions of the Protocol on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union or of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice, as the case may be, shall apply.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 30. #723877

  Sa chás sin, beidh feidhm ag forálacha ábhartha an Phrótacail maidir le acquis Schengen arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh nó ag forálacha ábhartha an Phrótacail maidir le seasamh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann i dtaca leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais, de réir mar a bheidh.

  In that case, the relevant provisions of the Protocol on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union or of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice, as the case may be, shall apply.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 31. #724343

  trí rannpháirtiú, faoi chuimsiú limistéar na saoirse, na slándála agus an cheartais, i sásraí meastóireachta ar chur chun feidhme bheartais an Aontais sa limistéar sin, i gcomhréir le hAirteagal 70 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus trí bheith bainteach le faireachán polaitiúil ar Europol agus le meastóireacht ar ghníomhaíochtaí Eurojust, i gcomhréir le hAirteagail 88 agus 85 den Chonradh sin;

  by taking part, within the framework of the area of freedom, security and justice, in the evaluation mechanisms for the implementation of the Union policies in that area, in accordance with Article 70 of the Treaty on the Functioning of the European Union, and through being involved in the political monitoring of Europol and the evaluation of Eurojust's activities in accordance with Articles 88 and 85 of that Treaty;

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 32. #1650879

  Féadfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 44(2), cinntí a ghlacadh lena gcinnfear go n-áirithítear le creat dlíthiúil agus maoirseachta tríú tír go gcomhlíonann margadh atá údaraithe sa tríú tír sin na ceanglais atá ceangailteach de réir an dlí, is ceanglais atá, chun an díolúine atá leagtha amach i mír 1 a chur i bhfeidhm, coibhéiseach leis na ceanglais faoi Theideal III de Threoir 2004/39/CE, faoi Threoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le déileáil chos istigh agus cúbláil margaidh (drochúsáid margaidh) (13) agus faoi Threoir 2004/109/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2004 maidir le comhchuibhiú ceanglas trédhearcachta i ndáil le faisnéis i dtaobh eisitheoirí a ligtear a n-urrúis isteach chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte (14), agus atá faoi réir maoirseachta éifeachtaí agus faoi réir forfheidhmithe éifeachtaí sa tríú tír sin.

  The Commission may, in accordance with the procedure referred to in Article 44(2), adopt decisions determining that the legal and supervisory framework of a third country ensures that a market authorised in that third country complies with legally binding requirements which are, for the purpose of the application of the exemption set out in paragraph 1, equivalent to the requirements under Title III of Directive 2004/39/EC, under Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse) (13) and under Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market (14), and which are subject to effective supervision and enforcement in that third country.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 33. #1670710

  Ceanglófar leis an Aontas Fuinnimh Eorpach agus le creat 2030 i gcomhair aeráide agus fuinnimh, arb é an aidhm atá leis geilleagar agus córas fuinnimh an Aontais a dhéanamh níos éifeachtúla, níos iomaíche, níos daingne agus níos inbhuanaithe, staidreamh nua a sholáthar ar thomhaltas fuinnimh, ar éifeachtúlacht fuinnimh, ar fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, ar spleáchas fuinnimh agus ar shlándáil an tsoláthair, chomh maith le staidreamh ar an ngeilleagar ciorclach.

  The European Energy Union and the 2030 climate and energy framework, which aim to make the Union's economy and energy system more competitive, efficient, secure and sustainable, will require new statistics on energy consumption, energy efficiency, renewable energy sources, energy dependence and security of supply, as well as new statistics on the circular economy.

  Rialachán (AE) 2017/1951 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 maidir le clár staidrimh Eorpach 2013-17, trína fhadú go 2020 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE agus leis an Eilvéis )

 34. #1670860

  “I gcomhréir le tosaíocht ón gCoimisiún a bhaineann leis an ‘Aontas Fuinnimh Eorpach’, agus a mhéid is mó is féidir a bhunófar ar shonraí láithreacha, díreofar go sonrach ar staidreamh a bhaineann le tomhaltas fuinnimh, le héifeachtúlacht fuinnimh, le cineálacha in-athnuaite fuinnimh, le spleáchas fuinnimh agus le slándáil an tsoláthair agus an geilleagar ciorclach. Ina theannta sin, beidh ar staidreamh fuinnimh tacú le creat 2030 um an aeráid agus fuinneamh, arb é an aidhm atá leis geilleagar agus córas fuinnimh an Aontais a dhéanamh níos iomaíche, níos daingne agus níos inbhuanaithe.”;

  ‘In line with the “European Energy Union” priority of the Commission, and, to the greatest possible extent based on existing data, particular focus will be given to statistics related to energy consumption, energy efficiency, renewable energy sources, energy dependence, aspects of energy poverty and security of supply and the circular economy. Furthermore, energy statistics will need to support the 2030 climate and energy framework that aims to make the Union's economy and energy system more competitive, secure and sustainable.’;

  Rialachán (AE) 2017/1951 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 maidir le clár staidrimh Eorpach 2013-17, trína fhadú go 2020 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE agus leis an Eilvéis )

 35. #1674447

  Comhaontaíonn Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún gur cheart fothú acmhainní chun tacú leis an bhforbairt agus leis an tslándáil don fhorbairt a mhaoiniú faoi Cheannteideal IV den chreat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020, trí ath-iomlonnuithe, go príomha, agus chomhardú airgeadais i measc na n-ionstraimí ar fad a chaomhnú a mhéid is mó is féidir.

  The European Parliament, the Council and the Commission agree that capacity building in support of development and security for development should be financed within Heading IV of the multiannual financial framework for the years 2014-2020, primarily through redeployments, while preserving the financial balance among all instruments to the maximum extent possible.

  Rialachán (AE) 2017/2306 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 230/2014 lena mbunaítear ionstraim lena gcuirtear le cobhsaíocht agus le síocháin

 36. #1699783

  an rannchuidiú le neamhspleáchas tionsclaíoch an tionscail cosanta Eorpaigh agus le leasanna slándála agus cosanta an Aontais trí fheabhas a chur ar tháirgí nó ar theicneolaíochtaí cosanta i gcomhréir le tosaíochtaí na gcumas cosanta arna gcomhaontú ag na Ballstáit faoi chuimsiú an Chomhbheartais Eachtraigh agus Slándála, go háirithe i gcomhthéacs an Phlean Forbartha Cumas, agus, i gcás inarb iomchuí, tosaíochtaí réigiúnacha agus idirnáisiúnta, ar choinníoll go mbeidh siad ag freastal ar leasanna slándála agus cosanta an Aontais agus nach ndéanann siad féidearthacht rannpháirtíochta aon Bhallstáit a eisiamh;

  contribution to the industrial autonomy of the European defence industry and to the security and defence interests of the Union by enhancing defence products or technologies in line with defence capability priorities agreed by Member States within the framework of the Common Foreign and Security Policy, particularly in the context of the Capability Development Plan, and, where appropriate, regional and international priorities provided that they serve the Union's security and defence interests and do not exclude the possibility of participation of any Member State;

  Rialachán (AE) 2018/1092 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 lena mbunaítear an Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta lena ndírítear ar thacú le hiomaíochas agus cumas nuálaíochta thionscal cosanta an Aontais

 37. #1722919

  Féadfaidh an Ghníomhaireacht cuidiú chun na codanna sin de Chreatchlár an Aontais Eorpaigh um Thaighde agus Nuálaíocht a bhaineann le córais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais a chur chun feidhme.

  The Agency may contribute to the implementation of the parts of the European Union Framework Programme for Research and Innovation that relate to large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 38. #1724921

  Ina theachtaireacht an 28 Aibreán 2015 dar teideal “An Clár Oibre Eorpach maidir leis an tSlándáil”, bhí an Coimisiún den tuairim go mbíonn comhar breithiúnach in ábhair choiriúla ag brath ar ionstraimí éifeachtacha trasteorann agus go mbíonn an t-aitheantas frithpháirteach do bhreithiúnais agus do chinntí breithiúnacha ar phríomhghné den chreat slándála.

  In its communication of 28 April 2015 entitled ‘The European Agenda on Security’, the Commission considered that judicial cooperation in criminal matters relies on effective cross-border instruments and that the mutual recognition of judgments and judicial decisions is a key element in the security framework.

  Rialachán (AE) 2018/1805 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt d'orduithe calctha agus d'orduithe coigistíochta

 39. #1784763

  Rialacha lena mbunaítear creat rialála agus maoirseachta agus cosaint tomhaltóirí agus infheisteoirí i seirbhísí airgeadais agus i margaí caipitil an Aontais, baincéireacht, creidmheas, infheistíocht, árachas agus athárachas, táirgí pinsin cheirde nó phearsanta, urrúis, cistí infheistíochta, seirbhísí íocaíochta agus na gníomhaíochtaí a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2013/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le rochtain ar ghníomhaíocht institiúidí creidmheasa agus maoirseacht stuamachta institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, lena leasaítear Treoir 2002/87/CE agus lena n-aisghairtear Treoracha 2006/48/CE agus 2006/49/CE (IO L 176, 27.6.2013, lch. 338), mar a leagtar amach sna gníomhartha seo a leanas:

  Rules establishing a regulatory and supervisory framework and consumer and investor protection in the Union's financial services and capital markets, banking, credit, investment, insurance and re-insurance, occupational or personal pensions products, securities, investment funds, payment services and the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p. 338), as set out in:

  Treoir (AE) 2019/1937 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le cosaint daoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais

 40. #1800510

  Ar an gcaoi chéanna, sa Teachtaireacht ón gCoimisiún in 2016 faoin athbhreithniú meántéarma ar chur chun feidhme straitéis an mhargaidh aonair dhigitigh, leag an Coimisiún béim ar an ngá le táirgí agus seirbhísí nasctha a bheith slán, agus luaigh sé go bhféadfadh creat slándála TFC ar leibhéal na hEorpa lena leagtar síos rialacha maidir leis an gcaoi chun deimhniú slándála TFC a eagrú san Aontas, go bhféadfadh córas den chineál sin muinín daoine as an idirlíon a chaomhnú agus dul i ngleic freisin le hilroinnt an mhargaidh cibearshlándála mar atá faoi láthair.

  Similarly, in the 2017 Communication on the Mid-Term Review on the implementation of the Digital Single Market Strategy – A Connected Digital Single Market for All, the Commission highlighted the need for safe connected products and systems, and indicated that the creation of a European ICT security framework setting rules on how to organise ICT security certification in the Union could both preserve trust in the internet and tackle the current fragmentation of the internal market.

  Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 41. #1859464

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Samhain 2002 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis íogair de chuid na Comhairle i réimse an bheartais slándála agus cosanta (IO C 298, 30.11.2002, lch. 1).Comhaontú Idirinstitiúideach an 12 Márta 2014 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le faisnéis rúnaicmithe atá i seilbh na Comhairle a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus a láimhseáil acu i ndáil le hábhair seachas na hábhair sin i réimse an chomhbheartais eachtraigh agus slándála (IO C 95, 1.4.2014, lch. 1).An Comhaontú Idirinstitiúideach an 12 Márta 2014 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le faisnéis rúnaicmithe atá i seilbh na Comhairle a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus a láimhseáil acu i ndáil le hábhair seachas na hábhair sin i réimse an chomhbheartais eachtraigh agus slándála (IO C 95, 1.4.2014, lch. 1).

  Interinstitutional Agreement of 20 November 2002 between the European Parliament and the Council concerning access by the European Parliament to sensitive information of the Council in the field of security and defence policy (OJ C 298, 30.11.2002, p. 1).Framework Agreement of 20 October 2010 on relations between the European Parliament and the European Commission (OJ L 304, 20.11.2010, p. 47).Interinstitutional Agreement of 12 March 2014 between the European Parliament and the Council concerning the forwarding to and handling by the European Parliament of classified information held by the Council on matters other than those in the area of the common foreign and security policy (OJ C 95, 1.4.2014, p. 1).

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.