Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

75 toradh in 30 doiciméad

 1. #461906

  ACHT D’ÉASCÚ TUILLEADH AGUS AR SHLÍ NÍOS FEARR RÉITEACH DÍOSPÓIDÍ TRÍ EADRÁIN; DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DO DHLÍ

  AN ACT TO FURTHER AND BETTER FACILITATE RESOLUTION OF DISPUTES BY ARBITRATION; TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION (AS AMENDED BY THE UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW ON 7 JULY 2006) IN RESPECT OF BOTH INTERNATIONAL ARBITRATION AND OTHER ARBITRATION; TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE PROTOCOL ON ARBITRATION CLAUSES OPENED AT GENEVA ON THE 24TH DAY OF SEPTEMBER 1923, THE CONVENTION ON THE EXECUTION OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS DONE AT GENEVA ON THE 26TH DAY OF SEPTEMBER 1927, THE CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS DONE AT NEW YORK ON 10 JUNE 1958 AND TO THE CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN STATES AND NATIONALS OF OTHER STATES OPENED FOR SIGNATURE IN WASHINGTON ON 18 MARCH 1965; TO REPEAL THE ARBITRATION ACTS 1954 TO 1998; AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 2. #754576

  Ba cheart, dá bhrí sin, aird a thabhairt ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Iascaireacht agus ar Chaomhnú Acmhainní Beo na Mórmhara, a síníodh sa Ghinéiv an 29 Aibreán 1958, ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a Thomhas, a síníodh i Londain an 23 Meitheamh 1969 (“Coinbhinsiún 1969”), agus ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Sábháilteacht Soithí Iascaireachta, a síníodh in Torremolinos an 2 Aibreán 1977.

  Therefore, account should be taken of the United Nations Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, signed in Geneva on 29 April 1958, the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, signed in London on 23 June 1969 (the ‘1969 Convention’) and the International Convention for the Safety of Fishing Vessels, signed in Torremolinos on 2 April 1977.

  Rialachán (AE) 2017/1130 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 lena sainmhínítear saintréithe soithí iascaireachta

 3. #461917

  ciallaíonn "Coinbhinsiún na Ginéive" an Coinbhinsiún maidir le Dámhachtana Eadrána Coigríche a Chur i bhFeidhm a rinneadh sa Ghinéiv an 26ú lá de Mheán Fómhair, 1927, a bhfuil an téacs de leagtha amach i Sceideal 4;

  "Geneva Convention" means the Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards done at Geneva on the 26th day of September, 1927, the text of which is set out in Schedule 4;

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 4. #462418

  Scoirfidh Prótacal 1923 na Ginéive um Chlásail Eadrána agus Coinbhinsiún 1927 na Ginéive um Dhámhachtainí Eadrána Coigríche a Chur i bhFeidhm d’éifeacht a bheith leo idir Stáit Chonarthacha ar iad do theacht faoi cheangal, agus a mhéid a thiocfaidh siad faoi cheangal, ag an gCoinbhinsiún seo.

  The Geneva Protocol on Arbitration Clauses of 1923 and the Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927 shall cease to have effect between Contracting States on their becoming bound and to the extent that they become bound, by this Convention.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 5. #462815

  Ní bhaineann an Coinbhinsiún seo ach le dámhachtana eadrána a rinneadh tar éis teacht i bhfeidhm don Phrótacal um Chlásail Eadrána a osclaíodh sa Ghinéiv an 24ú Meán Fómhair, 1923.

  The present Convention applies only to arbitral awards made after the coming into force of the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 6. #1067769

  An Coinbhinsiún um Dhámhachtanna Eadrána Coigríche a chur i bhfeidhm a rinneadh sa Ghinéibh an 26ú lá de Mheán Fómhair, 1927.

  CONVENTION ON THE EXEMPTION OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS DONE AT GENEVA ON THE 26TH DAY OF SEPTEMBER, 1927.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 7. #1357844

  Scoirfidh Prótacal 1923 na Ginéive um Chlásail Eadrána agus Coinbhinsiún 1927 na Ginéive um Dhámhachtanna Eadrána Coigríche a Chur i bhFeidhm d'éifeacht a bheith leo idir Stáit Chonarthacha ar iad do theacht faoi cheangal, agus a mhéid a thiocfaidh siad faoi cheangal, ag an gCoinbhinsiún seo.

  The Geneva Protocol on Arbitration Clauses of 1923 and the Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927 shall cease to have effect between Contracting States on their becoming bound and to the extent that they become bound, by this Convention. [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 8. #1506217

  An Coinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR) a rinneadh sa Ghinéiv an 19ú lá de Bhealtaine, 1956

  Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) done at Geneva on the 19th day of May, 1956

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 9. #1506219

  An Prótacal leis an gCoinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR) a rinneadh sa Ghinéiv an 5ú lá d'Iúil, 1978

  Protocol to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) done at Geneva on the 5th day of July, 1978

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 10. #1506451

  Alt 1.

  CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (CMR) DONE AT GENEVA ON THE 19th DAY OF MAY, 1956

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 11. #1507043

  AN PRÓTACAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR AN gCONR-ADH LE hAGHAIDH IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR (CMR) A RINNEADH SA GHINÉIV AN 5ú LÁ d'IÚIL, 1978 [EN]

  PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (CMR) DONE AT GENEVA ON THE 5th DAY OF JULY, 1978

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 12. #1507045

  AR PÁIRTITHE IAD sa Choinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR) a rinneadh sa Ghinéiv an 19 Bealtaine, 1956.

  THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL, BEING PARTIES to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), done at Geneva on 19 May 1956,

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 13. #1561126

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta do Chosaint Cineálacha Nua Plandaí a rinneadh an 2 Nollaig, 1961, mar a athchóiríodh é sa Ghinéiv an 10 Samhain, 1972, an 23 Deireadh Fómhair, 1978, agus an 19 Márta, 1991;

  "the Convention" means the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of December 2, 1961, as revised at Geneva on November 10, 1972, on October 23, 1978, and on March 19, 1991;

  Uimhir 41 de 1998: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH) (LEASÚ), 1998

 14. #1783736

  Ba cheart do na Páirtithe Conarthacha urraim a thabhairt do Choinbhinsiún na Ginéive um Thrácht ar Bhóithre de chuid na Náisiún Aontaithe an 19 Meán Fómhair 1949 agus do Choinbhinsiún Vín um Thrácht ar Bhóithre an 8 Samhain 1968, chomh maith le Coinbhinsiún Vín um Chomharthaíocht Bhóthair an 8 Samhain 1968.

  The United Nations Geneva Convention on Road Traffic of 19 September 1949 and the Vienna Convention on Road Traffic of 8 November 1968, as well as the Vienna Convention on Road Signs and Signals of 8 November 1968, should be respected by the Contracting Parties.

  Treoir (AE) 2019/1936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 lena leasaítear Treoir 2008/96/CE maidir le sábháilteacht an bhonneagair bóthair a bhainistiú

 15. #308783

  (4) Sa Chomhaontú Eorpach um Inimirce agus um Thearmann, a glacadh i mí Mheán Fómhair 2008, mheabhraigh an Chomhairle Eorpach go sollúnta go bhfuil sé de cheart ag aon eachtrannach atá faoi ghéarleanúint cúnamh agus cosaint a fháil ar chríoch an Aontais Eorpaigh i gcur i bhfeidhm Choinbhinsiún na Ginéive an 28 Iúil 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe arna leasú le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967 agus le conarthaí ábhartha eile.

  (4) In the European Pact on Immigration and Asylum, adopted in September 2008, the European Council solemnly reiterated that any persecuted foreigner is entitled to obtain aid and protection on the territory of the European Union in application of the Geneva Convention of 28 July 1951 relating to the Status of Refugees, as amended by the New York Protocol of 31 January 1967, and other relevant treaties.

  Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn

 16. #432571

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LE TUILLEADH ÉIFEACHTA A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA UM SHÁBHÁILTEACHT ANAMA AR MUIR A SÍNÍODH I LONDAIN AN 1 SAMHAIN 1974 AGUS DÁ PHRÓTACAIL, LENA gCUIRTEAR ROCHTAIN AR SHOITHÍ DO PHAISINÉIRÍ AR FÁIL DO DHAOINE ATÁ FAOI MHÍCHUMAS LUAINEACHTA, DÁ CHUMASÚ SOITHÍ BÁITE A ARDÚ, DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN OIBREACHAIS MHUIRÍ 2006 A GLACADH SA GHINÉIV AN 23 FEABHRA 2006, DO LEASÚ NA nACTHANNA LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 1894 GO 2005 AGUS DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ CHUID IV DEN ACHT CUANTA 1996 AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO MAKE PROVISION IN RELATION TO GIVING FURTHER EFFECT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA SIGNED IN LONDON ON 1 NOVEMBER 1974 AND ITS PROTOCOLS, PROVIDING ACCESS TO PASSENGER VESSELS FOR PERSONS WITH REDUCED MOBILITY, TO ENABLE SUNKEN VESSELS TO BE RAISED, TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE MARITIME LABOUR CONVENTION 2006 ADOPTED AT GENEVA ON 23 FEBRUARY 2006, TO AMEND THE MERCHANT SHIPPING ACTS 1894 TO 2005 AND TO AMEND AND EXTEND PART IV OF THE HARBOURS ACT 1996 AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 17. #462794

  I gcríocha aon Ard-Pháirtí Chonarthaigh lena mbaineann an Coinbhinsiún seo, déanfar dámhachtain eadrána a rinneadh de bhun comhaontaithe, pé acu le heasaontais atá ann nó a bheidh ann a bhaineann sé (dá ngairtear “comhaontú i leith eadrána” anseo feasta) atá faoi réim an Phrótacail um Chlásail Eadrána a osclaíodh sa Ghinéiv an 24ú Meán Fómhair, 1923, a aithint mar dhámhachtain cheangailteach agus í a chur i bhfeidhm de réir rialacha nós imeachta na críche ina dtéitear i muinín na dámhachtana, ar choinníoll gur i gcríoch ceann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha lena mbaineann an Coinbhinsiún seo a rinneadh an dámhachtain sin agus gur idir daoine atá faoi dhlínse ceann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha a rinneadh í.

  In the territories of any High Contracting Party to which the present Convention applies, an arbitral award made in pursuance of an agreement, whether relating to existing or future differences (hereinafter called “a submission to arbitration”) covered by the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923, shall be recognised as binding and shall be enforced in accordance with the rules of the procedure of the territory where the award is relied upon, provided that the said award has been made in a territory of one of the High Contracting Parties to which the present Convention applies and between persons who are subject to the jurisdiction of one of the High Contracting Parties.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 18. #462826

  Is féidir aon uair, trí dhearbhú a sheolfaidh ceann de na hArd- Pháirtithe Conarthacha go dtí Ard-Rúnaí Chumann na Náisiún, feidhm a thabhairt don Choinbhinsiún seo maidir le ceann nó cinn de na Coilíneachtaí, de na Coimircis nó de na críocha lena mbaineann an Prótacal um Chlásail Eadrána a osclaíodh sa Ghinéiv an 24ú Meán Fómhair, 1923.

  The application of this Convention to one or more of such Colonies, Protectorates or territories to which the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923, applies, can be effected at any time by means of a declaration addressed to the Secretary-General of the League of Nations by one of the High Contracting Parties.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 19. #465036

  ACHT DO THABHAIRT TUILLEADH ÉIFEACHTA DON PHRÓTACAL MAIDIR LE hÚSÁID GÁS AISFISCEACH, NIMHIÚIL NÓ EILE I gCOGADH, MAR AON LE MODHANNA BAICTÉAREOLAÍOCHA COGAÍOCHTA, A THOIRMEASC, ARNA DHÉANAMH SA GHINÉIV AN 17 MEITHEAMH 1925; DO THABHAIRT TUILLEADH ÉIFEACHTA DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE TOIRMEASC AR FHORBAIRT, TÁIRGEADH AGUS STOC-CHARNADH ARM BAICTÉAREOLAÍOCH (BITHEOLAÍOCH) AGUS TOCSAINE AGUS MAIDIR LENA nDÍOTHÚ, ARNA DHÉANAMH IN WASHINGTON, I LONDAIN AGUS I MOSCÓ AN 10 AIBREÁN 1972; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO GIVE FURTHER EFFECT TO THE PROTOCOL FOR THE PROHIBITION OF THE USE IN WAR OF ASPHYXIATING, POISONOUS OR OTHER GASES, AND OF BACTERIOLOGICAL METHODS OF WARFARE, DONE AT GENEVA ON 17 JUNE 1925; TO GIVE FURTHER EFFECT TO THE CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION, DONE AT WASHINGTON, LONDON AND MOSCOW ON 10 APRIL 1972; AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  AN tACHT UM AIRM BHITHEOLAÍOCHA, 2011

 20. #505593

  Ba cheart nach ndéanfadh cur chun feidhme an Rialacháin seo difear do chearta ná d’oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chuardach agus Tarrtháil ar Muir nó faoi Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Stádas Dídeanaithe.

  The implementation of this Regulation should not affect the rights or obligations of Member States under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue or the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees.

  Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 21. #595942

  D’aontaigh an Chomhairle Eorpach, ag a cruinniú speisialta in Tampere an 15 agus an 16 Deireadh Fómhair 1999, oibriú i dtreo CEAS a bhunú, bunaithe ar chur i bhfeidhm iomlán agus uileghabhálach Choinbhinsiún na Ginéive Maidir le Stádas Dídeanaithe an 28 Iúil 1951, arna fhorlíonadh le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967 (dá ngairtear "Coinbhinsiún na Ginéive" anseo feasta), á áirithiú ar an dóigh sin nach seoltar aon duine ar ais chuig géarleanúint, i.e. ag cloí le prionsabal an non-refoulement.

  The European Council, at its special meeting in Tampere on 15 and 16 October 1999, agreed to work towards establishing the CEAS, based on the full and inclusive application of the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as supplemented by the New York Protocol of 31 January 1967 ("the Geneva Convention"), thus ensuring that nobody is sent back to persecution, i.e. maintaining the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát

 22. #724808

  Ráthófar an ceart chun tearmainn agus urraim chuí á tabhairt do rialacha Choinbhinsiún na Ginéive an 28 Iúil 1951 agus Phrótacal an 31 Eanáir 1967 a bhaineann le stádas dídeanaithe agus i gcomhréir leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (dá ngairtear "na Conarthaí" anseo feasta).

  The right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees and in accordance with the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter referred to as 'the Treaties').

  Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)

 23. #1067129

  ciallaíonn “Coinbhinsiún 1927” an Coinbhinsiún um Dhámhachtana Eadrána Coigríche a Chur i bhFeidhm a rinneadh sa Ghinéibh an 26ú lá de Mheán Fómhair, 1927, agus atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo;

  "the Convention of 1927" means the Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards done at Geneva on the 26th day of September, 1927, set out in the Second Schedule to this Act;

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 24. #1067773

  I gcríocha aon Ard-Pháirtí Chonarthaigh lena mbaineann an Coinbhinsiún seo, déanfar dámhachtain eadrána a rinneadh de bhun comhaontuithe, pé acu le heasaontais atá ann nó a bheas ann a bhaineas sé (dá ngairmtear “comhaontú i leith eadrána” anseo feasta) atá faoi réim an Phrótacail um Chlásail Eadrána a hosclaíodh sa Ghinéibh an 24ú Meán Fómhair, 1923, d'aithint mar dhámhachtain cheangailteach agus í a chur i bhfeidhm do réir rialacha nós imeachta na críche ina dtéitear i muinín na dámhachtana, ar choinníoll gur i gcríoch cheann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha lena mbaineann an Coinbhinsiún seo a rinneadh an dámhachtain sin agus gur idir daoine atá faoi dhlínse cheann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha a rinneadh í.

  In the territories of any High Contracting Party to which the present Convention applies, an arbitral award made in pursuance of an agreement, whether relating to existing or future differences (hereinafter called "a submission to arbitration") covered by the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923, shall be recognised as binding and shall be enforced in accordance with the rules of the procedure of the territory where the award is relied upon, provided that the said award has been made in a territory of one of the High Contracting Parties to which the present Convention applies and between persons who are subject to the jurisdiction of one of the High Contracting Parties.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 25. #1067817

  Ní bhaineann an Coinbhinsiún seo ach le dámhachtana eadrána a rinneadh tar éis teacht i bhfeidhm don Phrótacal um Chlásail Eadrána a hosclaíodh sa Ghinéibh an 24ú Meán Fómhair, 1923.

  The present Convention applies only to arbitral awards made after the coming into force of the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923. [GA]

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 26. #1067841

  Is féidir aon uair, trí dhearbhú a sheolfas ceann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha go dtí Ard-Rúnaí Chumann na Náisiún, feidhm a thabhairt don Choinbhinsiún seo maidir le ceann nó cinn de na Cóilíneachtaí, de na Coimircis (nó de na críocha lena mbaineann an Prótacal um Chlásail Eadrána a hosclaíodh sa Ghinéibh an 24ú Meán Fómhair, 1923.

  The application of this Convention to one or more of such Colonies, Protectorates or territories to which the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923, applies, can be effected at any time by means of a declaration addressed to the Secretary-General of the League of Nations by one of the High Contracting Parties.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 27. #1067937

  ciallaíonn “Coinbhinsiún na nDaoine Gonta agus na nDaoine Tinne” Coinbhinsiún na Geinéibhe le Fóirthin ar Chomhaltaí Gonta agus Tinne i bhFórsaí Armtha ar an Machaire, a síníodh thar ceann na hÉireann sa Gheinéibh an 19ú de Nollaig, 1949;

  "the Wounded and Sick Convention" means the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field which was signed on behalf of Ireland at Geneva on the 19th day of December, 1949;

  Uimhir 28 de 1954: ACHT NA CROISE DEIRGE, 1954

 28. #1067939

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún Muirí” Coinbhinsiún na Geinéibhe le Fóirthin ar Chomhaltaí Gonta, Tinne agus Longbhriste d'Fhórsaí Armtha ar Muir, a síníodh thar ceann na hÉireann sa Gheinéibh an 19ú lá de Nollaig, 1949;

  "the Maritime Convention" means the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea which was signed on behalf of Ireland at Geneva on the 19th day of December, 1949;

  Uimhir 28 de 1954: ACHT NA CROISE DEIRGE, 1954

 29. #1067941

  ciallaíonn “Coinbhinsiún na bPríosúnach Cogaidh” Coinbhinsiún na Geinéibhe maidir leis an gCóir a cuirfear ar Phríosúnaigh Cogaidh, a síníodh thar ceann na hÉireann sa Gheinéibh an 19ú lá de Nollaig, 1949;

  "the Prisoners of War Convention" means the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War which was signed on behalf of Ireland at Geneva on the 19th day of December, 1949;

  Uimhir 28 de 1954: ACHT NA CROISE DEIRGE, 1954

 30. #1067943

  ciallaíonn “Coinbhinsiún na Sibhialtach” Coinbhinsiún na Geinéibhe maidir le Caomhaint Sibhialtach le linn Cogaidh, a síníodh thar ceann na hÉireann sa Gheinéibh, an 19ú lá de Nollaig, 1949.

  "the Civilians Convention" means the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War which was signed on behalf of Ireland at Geneva on the 19th day of December, 1949.

  Uimhir 28 de 1954: ACHT NA CROISE DEIRGE, 1954

 31. #1085138

  ciallaíonn “Coinbhinsiún na bPríosúnach Cogaidh” Coinbhinsiún na Geinéive maidir le Cóireáil Phríosúnach Cogaidh a síníodh thar ceann na hÉireann sa Gheinéiv an 19ú lá de Nollaig, 1949;

  "the Prisoners of War Convention" means the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War which was signed on behalf of Ireland at Geneva on the 19th day of December, 1949;

  Uimhir 27 de 1956: ACHT NA bPRÍOSÚNACH COGAIDH AGUS NA nEACHTRANNACH NAIMHDEACH, 1956

 32. #1085140

  ciallaíonn “Coinbhinsiún na Sibhialtach” Coinbhinsiún na Geinéive maidir le Caomhaint Daoine Sibhialta le linn Cogaidh a síníodh thar ceann na hÉireann sa Gheinéiv an 19ú lá de Nollaig, 1949.

  "the Civilians Convention" means the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War which was signed on behalf of Ireland at Geneva on the 19th day of December, 1949.

  Uimhir 27 de 1956: ACHT NA bPRÍOSÚNACH COGAIDH AGUS NA nEACHTRANNACH NAIMHDEACH, 1956

 33. #1158371

  Déanfar conbhuanna d'fheithiclí nó otharthraenacha ar talamh. nó soithí a cuireadh ar fáil go speisialta ar muir, a mbeidh sibhialtaigh chréachtaithe agus bhreoite, daoine easlána agus mná i dtinneas clainne, a n-iompar acu, a urramú agus a choimirciú ar an gcuma chéanna leis na hoispidéil dá bhforáiltear in Airteagal 18, agus, le toiliú an Stáit beidh siad le haithint tríd an bhfeathal ar leith a thaispeáint a bhfuil foráil ina leith in Airteagal 38 de Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.

  Convoys of vehicles or hospital trains on land or specially provided vessels on sea, conveying wounded and sick civilians, the infirm and maternity cases shall be respected and protected in the same manner as the hospitals provided for in Article 18, and shall be marked, with the consent of the State, by the display of the distinctive emblem provided for in Article 38 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 34. #1366163

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta do Chosaint Cineálacha Nua Plandaí a rinneadh i bPáras an 2ú lá de Nollaig, 1961, mar a athchóiríodh é sa Ghinéiv an 10ú lá de Shamhain, 1972, agus an 23ú lá de Dheireadh Fómhair, 1978, faoi seach;

  "the Convention" means the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants done at Paris on the 2nd day of December, 1961, as revised at Geneva on the 10th day of November, 1972, and the 23rd day of October, 1978, respectively;

  Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

 35. #1506241

  ACHT DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHIN-SIÚN AR AN gCONRADH LE hAGHAIDH IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR A RINNEADH SA GHINÉIV AN 19ú LÁ DE BHEALTAINE, 1956, AGUS DON PHRÓTACAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN A RINNEADH SA GHINÉIV AN 5ú LÁ d'IÚIL, 1978, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE COMH-GHAOLMHARA.

  AN ACT TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD DONE AT GENEVA ON THE 19th DAY OF MAY, 1956, AND THE PROTOCOL THERETO DONE AT GENEVA ON THE 5TH DAY OF JULY, 1978, AND TO PROVIDE FOR CONNECTED MATTERS.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 36. #1506255

  ciallaíonn “CMR” an Coinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar a rinneadh sa Ghinéiv an 19ú lá de Bhealtaine, 1956 (a bhfuil an téacs de, sa Bhéarla, leagtha amach i gCuid I den Sceideal mar áis tagartha) arna leasú leis an bPrótacal a rinneadh sa Ghinéiv an 5ú lá d'Iúil, 1978 (a bhfuil an téacs de, sa Bhéarla, leagtha amach i gCuid II den Sceideal mar áis tagartha);

  "CMR" means the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road done at Geneva on the 19th day of May, 1956 (the text of which, in the English language, is, for convenience of reference, set out in Part I of the Schedule), as amended by the Protocol done at Geneva on the 5th day of July, 1978 (the text of which, in the English language, is, for convenience of reference, set out in Part II of the Schedule);

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 37. #433756

  87.—(1) San alt seo, ciallaíonn “Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí 2006 a glacadh sa Ghinéiv an 23 Feabhra 2006.

  87.—(1) In this section “Convention” means Maritime Labour Convention 2006 adopted at Geneva on 23 February 2006.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 38. #456740

  (iic) cion a bheidh faoi réim Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh a rinneadh sa Ghinéiv an 12ú lá de Lúnasa, 1949,

  (iic) an offence within the scope of the Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War done at Geneva on the 12th day of August, 1949,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 39. #456741

  (iid) cion a bheidh faoi réim Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Cosaint Daoine Sibhialta in Aimsir Chogaidh a rinneadh sa Ghinéiv an 12ú lá de Lúnasa, 1949,”.

  (iid) an offence within the scope of the Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in time of War done at Geneva on the 12th day of August, 1949,”.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 40. #505620

  an dlí idirnáisiúnta is ábhartha, lena n-áirítear an Coinbhinsiún maidir le Stádas Dídeanaithe arna dhéanamh sa Ghinéiv an 28 Iúil 1951 ("Coinbhinsiún na Ginéive");

  the relevant international law, including the Convention Relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951 ("the Geneva Convention");

  Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 41. #591341

  an dlí idirnáisiúnta is ábhartha, lena n-áirítear an Coinbhinsiún maidir le Stádas Dídeanaithe arna dhéanamh sa Ghinéiv an 28 Iúil 1951 ("Coinbhinsiún na Ginéive");

  relevant international law, including the Convention Relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951 ("the Geneva Convention");

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 42. #871688

  cialluíonn an abairt “Convensiún Ghenéva, 1925” an Convensiún Eadarnáisiúnta i dtaobh codlaidín agus druganna dainséaracha eile do sighníodh i nGenéva an 19adh lá d'Fheabhra, 1925;

  the expression "the Geneva Convention, 1925" means the International Convention relating to opium and other dangerous drugs signed at Geneva on the 19th day of February, 1925;

  Uimhir 1 de 1934: ACHT NA nDRUGANNA DAINSEARACHA, 1934

 43. #871690

  cialluíonn an abairt “Convensiún Ghenéva, 1931” an Convensiún Eadarnáisiúnta i dtaobh druganna suain do dhéanamh agus do roinnt do sighníodh i nGenéva an 13adh lá d'Iúl, 1931;

  the expression "the Geneva Convention, 1931" means the International Convention relating to the manufacture and distribution of narcotic drugs signed at Geneva on the 13th day of July, 1931;

  Uimhir 1 de 1934: ACHT NA nDRUGANNA DAINSEARACHA, 1934

 44. #932941

  —Deintear leis seo an Geneva Convention Act, 1911, d'athghairm amhail ar dháta agus o dháta an Chumainn do bhunú.

  —The Geneva Convention Act, 1911, is hereby repealed as on and from the date of the establishment of the Society.

  Uimhir 32 de 1938: ACHT CROISE DEIRGE, 1938

 45. #1628434

  Go ndéanfar, de bhun Bhuan-Ordú 154, socrú go mbeidh sé ina threoir don Roghchoiste um Chumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaol go bhfuil cumhacht aige foráil a dhéanamh sa Bhille Forbartha Mianraí, 2015 chun lorgaireacht ar mhearcair agus mianadóireacht phríomha mearcair a thoirmeasc de bhun Airteagal 3. 3. de Choinbhinsiún Minamata um Mearcair arna dhéanamh sa Ghinéiv an 19 Eanáir 2013 agus chun teideal an Bhille a athrú agus leasuithe iarmhartacha eile a dhéanamh a bhfuil gá leo chun áireamh na bhforálacha sin a chur i gcuntas. .

  PURSUANT TO STANDING ORDER 154 TO PROVIDE THAT IT BE AN INSTRUCTION TO THE SELECT COMMITTEE ON COMMUNICATIONS, CLIMATE ACTION AND ENVIRONMENT THAT IT HAS POWER TO MAKE PROVISION IN THE MINERALS DEVELOPMENT BILL 2015 TO PROHIBIT PROSPECTING FOR MERCURY AND PRIMARY MERCURY MINING PURSUANT TO ARTICLE 3. 3 OF THE MINAMATA CONVENTION ON MERCURY DONE AT GENEVA ON 19 JANUARY 2013 AND TO CHANGE THE TITLE OF THE BILL AND MAKE OTHER CONSEQUENTIAL AMENDMENTS REQUIRED TO TAKE ACCOUNT OF THE INCLUSION OF SUCH PROVISIONS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 46. #158711

  (b) in aon chás eile, ciallaíonn sé ón mbunlíne is gaire óna mbunaítear farraige theorann cheantar ar bith de réir Choinbhinsiún na Ginéive um an bhFarraige Teorann agus an Réigiún Tadhlach, 1958;

  ( b ) in any other case, means from the nearest base line from which the territorial sea of any territory is established in accordance with the Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, 1958;

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 47. #456738

  “(iia) cion a bheidh faoi réim Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire, a rinneadh sa Ghinéiv an 12ú lá de Lúnasa, 1949,

  “(iia) an offence within the scope of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, done at Geneva on the 12th day of August, 1949,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 48. #456739

  (iib) cion a bheidh faoi réim Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid na gComhaltaí Créachtaithe, Breoite agus Longbhriste d’Fhórsaí Armtha ar Muir, a rinneadh sa Ghinéiv an 12ú lá de Lúnasa, 1949,

  (iib) an offence within the scope of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, done at Geneva on the 12th day of August, 1949,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 49. #619916

  na lároifigí náisiúnta frith-ghóchumtha dá bhforáiltear in Airteagal 12 den Choinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Deireadh a Chur le Góchumadh Airgeadra a síníodh sa Ghinéiv an 20 Aibreán 1929(14)agus gníomhaireachtaí eile arb é góchumadh a chosc, a bhrath agus an dlí a fhorfheidhmiú ina leith a speisialtacht;

  the national central anti-counterfeiting offices provided for in Article 12 of the International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency signed at Geneva on 20 April 1929(14)and other agencies specialising in prevention, detection and law-enforcement in connection with counterfeiting;

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 331/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 11 Márta 2014 lena mbunaítear clár malartúcháin, cúnaimh agus oiliúna chun an euro a chosaint ar ghóchumadh (clár “Pericles 2020”) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE agus 2006/850/CE ón gComhairle

 50. #697593

  Agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm, déanfaidh na Ballstáit a gcuid cúraimí a chomhall agus dlí ábhartha an Aontais á chomhlíonadh go hiomlán acu, lena n-áirítear Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”), an dlí idirnáisiúnta is ábhartha, lena n-áirítear an Coinbhinsiún maidir le Stádas Dídeanaithe arna dhéanamh sa Ghinéiv an 28 Iúil 1951 (“Coinbhinsiún na Ginéive”), oibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement, agus cearta bunúsacha.

  When applying this Regulation, Member States shall act in full compliance with relevant Union law, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter), relevant international law, including the Convention Relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951 (‘the Geneva Convention’), obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement, and fundamental rights.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 51. #871696

  —(1) San Acht so cialluíonn an abairt “dlí có-réire” dlí ar bith adeirtear i ndeimhniú (dá ngairmtear “deimhniú eadarnáisiúnta” san alt so), a thugann le tuiscint é bheith ar n-a thabhairt amach ag Rialtas no thar ceann Rialtais tíre ar bith lasmuich de Shaorstát Éireann, is dlí dheineann socrú chun déanamh, díol, úsáid, easportáil agus iomportáil druganna do stiúradh agus do rialáil sa tír sin do réir forálacha Chonvensiúin an Hague, Chonvensiúin Ghenéva, 1925, no Chonvensiúin Ghenéva, 1931.

  —(1) In this Act the expression "corresponding law" means any law stated in a certificate (in this section referred to as an "international certificate") purporting to be issued by or on behalf of the Government of any country outside Saorstát Eireann to be a law providing for the control and regulation in that country of the manufacture, sale, use, export and import of drugs in accordance with the provisions of the Hague Convention, the Geneva Convention, 1925, or the Geneva Convention, 1931.

  Uimhir 1 de 1934: ACHT NA nDRUGANNA DAINSEARACHA, 1934

 52. #915347

  ACHT CHUN COMHACHTA DO THABHAIRT CHUN CONVENSIÚN EADARNÁISIÚNTA CHUN IASCAIGH MHÍOLTA MÓRA DO RIALÁIL, DO SIGHNÍODH I nGENEVA AN 24adh LÁ DE MHEÁN FHÓMHAIR, 1931, DO CHUR IN ÉIFEACHT CHO FADA AGUS A THEIGHEANN SAORSTÁT ÉIREANN, CHUN TOIRMISC DO CHUR AR MHÍOLTA MÓRA DO GHABHÁIL NO DO CHÓIREÁIL IN ACHAR AON-CHIRT IASCAIGH SHAORSTÁIT ÉIREANN, AGUS CHUN SOCRUITHE DO DHÉANAMH I dTAOBH NITHE IOMDHA BHAINEAS LEIS NA NITHE ROIMHRÁITE.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN, SO FAR AS SAORSTÁT EIREANN IS CONCERNED, TO AN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATION OF WHALING, SIGNED AT GENEVA ON THE 24TH DAY OF SEPTEMBER, 1931, TO PROHIBIT THE TAKING OR TREATING OF WHALES WITHIN THE EXCLUSIVE FISHERY LIMITS OF SAORSTÁT EIREANN, AND TO MAKE PROVISION FOR DIVERS MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 4 de 1937: ACHT UM IASCACH MÍOLTA MÓRA, 1937

 53. #932860

  ACHT CHUN A THABHAIRT GO bhFÉADFAR, CHÓ FADA AGUS A BHAINEANN LE hÉIRINN, ÉIFEACHT DO THABHAIRT D'FHORÁLACHA ÁIRITHE AGUS BUNTÁISTE DO BHAINT AS FORÁLACHA ÁIRITHE ATÁ I gCONVENSIÚN EADARNÁISIÚNTA I dTAOBH STAID NA nDAOINE GONTA AGUS NA nDAOINE BREOITE IN AIRM AR AN MACHAIRE D'FHEABHSÚ AGUS I gCONVENSIÚN EADARNÁISIÚNTA I dTAOBH CÓRACH DO CHUR AR PHRÍOSÚNAIGH CHOGAIDH, DHÁ CHONVENSIÚN DO SIGHNÍODH SA GHEINÉIBH AN 27adh LÁ D'IÚL, 1929, AGUS, CHUIGE SIN, CHUN SOCRUITHE DO DHÉANAMH I dTAOBH CUMANN CROISE DEIRGE DO BHUNÚ AGUS D'IONCHORPRÚ IN ÉIRINN AGUS I dTAOBH NITHE ÁIRITHE EILE.

  AN ACT TO ENABLE, SO FAR AS IRELAND IS CONCERNED, EFFECT TO BE GIVEN TO AND ADVANTAGE TAKEN OF CERTAIN PROVISIONS CONTAINED IN AN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE AMELIORATION OF THE CONDITION OF THE WOUNDED AND SICK IN ARMIES IN THE FIELD AND AN INTERNATIONAL CONVENTION RELATIVE TO THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR, BOTH OF WHICH WERE SIGNED AT GENEVA ON THE 27TH DAY OF JULY, 1929, AND FOR THAT PURPOSE TO MAKE PROVISION FOR THE ESTABLISHMENT AND INCORPORATION IN IRELAND OF A RED CROSS SOCIETY AND FOR CERTAIN OTHER MATTERS.

  Uimhir 32 de 1938: ACHT CROISE DEIRGE, 1938

 54. #932910

  —Chun crícheanna Airteagail 10 den Chonvensiún Eadarnáisiúnta, i dtaobh staid na ndaoine gonta agus na ndaoine breoite in airm ar an machaire d'fheabhsú, do sighníodh sa Gheinéibh an 27adh lá d'Iúl, 1929, féadfaidh an Riaghaltas o am go ham, le hordú, a údarú d'aon chumann um chabhair dheontach (le n-a n-áirmhítear an Cumann) a bheidh ag obair sa Stát congnamh do thabhairt do Sheirbhís Liaghachta an Airm agus féadfaid o am go ham, le hordú, aon údarás den tsórt san do tharrac siar.

  —The Government may, for the purposes of Article 10 of the International Convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armies in the field signed at Geneva on the 27th day of July, 1929, from time to time by order authorise any voluntary aid society (including the Society) operating in the State to render assistance to the Army Medical Service, and may from time to time by order withdraw any such authorisation.

  Uimhir 32 de 1938: ACHT CROISE DEIRGE, 1938

 55. #949186

  ní fholuíonn an abairt “seirbhís mhíleata no chabhalaigh no aeir” cumann cabhrach deontaighe ar n-a údarú go cuibhe chun crícheanna Airteagail 10 den Chonvensiún Eadarnáisiúnta, i dtaobh staid na ndaoine gonta agus na ndaoine breoite in airm ar an machaire d'fheabhsú, do sighníodh sa Gheinéibh an 27adh lá d'Iúl, 1929.

  the expression "military, naval or air service" does not include a voluntary aid society duly authorised for the purposes of Article 10 of the International Convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armies in the field signed at Geneva on the 27th day of July, 1929.

  Uimhir 11 de 1940: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA) (Uimh. 2), 1940

 56. #1064461

  ní fholaíonn an abairt “fórsa míleata, cabhlaigh ná aeir” cumann saorálach cabhrach atá aitheanta agus údaraithe go cuí chun críocha Choinbhinsiún na Geinéibhe le Fóirthin ar Dhaoine Gonta agus Daoine Tinne i bhFórsaí Armtha ar an Machaire, coinbhinsiún a síníodh sa Gheinéibh an 12ú lá de Lúnasa, 1949.

  the expression "military, naval or air force" does not include a voluntary aid society duly recognised and authorised for the purposes of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field signed at Geneva on the 12th day of August, 1949.

  Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954

 57. #1139826

  (2) (a) Déanfar an tagairt in alt 2 den Acht don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta i dtaobh codlaitín agus druganna dainséaracha eile a síníodh sa Ghinéive an 19ú lá d'Fheabhra, 1925, a fhorléiriú mar thagairt don Choinbhinsiún sin arna leasú sa mhodh a shonraítear in Airteagal 2 den Iarscríbhinn a ghabhann leis an bPrótocal.

  (2) ( a ) The reference in section 2 of the Act to the International Convention relating to opium and other dangerous drugs signed at Geneva on the 19th day of February, 1925, shall be construed as a reference to that Convention as amended in the manner specified in Article 2 of the Annex to the Protocol.

  Uimhir 12 de 1961: ACHT NA NIMHEANNA, 1961

 58. #1139828

  (b) Déanfar an tagairt in alt 2 den Acht don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta i dtaobh druganna támhshuanacha a mhonarú agus a dháileadh a síníodh sa Ghinéive an 13ú lá d'Iúil, 1931, a fhorléiriú mar thagairt don Choinbhinsiún sin arna leasú sa mhodh a shonraítear in Airteagal 3 den Iarscríbhinn a ghabhann leis an bPrótocal.

  ( b ) The reference in section 2 of the Act to the International Convention relating to the manufacture and distribution of narcotic drugs signed at Geneva on the 13th day of July, 1931, shall be construed as a reference to that Convention as amended in the manner specified in Article 3 of the Annex to the Protocol.

  Uimhir 12 de 1961: ACHT NA NIMHEANNA, 1961

 59. #1156054

  Déanfar, a luaithe is féidir, an t-eolas thuasluaite a chur go dtí an Oifig Eolais a thuairiscítear in Airteagal 122 de Choin bhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949, agus cuirfidh an oifig sin an t-eolas sin ar aghaidh chun na Cumhachta a bhfuil na daoine sin ina cleithiúnas tríd an gCumhacht Choimirceach agus trí Lár-Ghníomhaireacht na bPríosúnach Cogaidh.

  As soon as possible the above mentioned information shall be forwarded to the Information Bureau described in Article 122 of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949, which shall transmit this information to the Power on which these persons depend through the intermediary of the Protecting Power and of the Central Prisoners of War Agency.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 60. #1156285

  Taobh amuigh de na cásanna a luaitear sna míreanna ina dhiaidh seo den Airteagal seo, ní fhéadfar feathal na Croise Deirge ar chúlra bán agus na focail “Crois Dhearg”, nó “Crois na Ginéive”, a úsáid, in aimsir shíochána ná in aimsir chogaidh, ach amháin chun na haonaid agus na bunachais liachta, an pearsanra agus na hábhair a choimircítear leis an gCoinbhinsiún seo agus le Coinbhinsiúin eile a bhaineann le cúrsaí dá samhail, a chur in iúl nó a choimirciú.

  With the exception of the cases mentioned in the following paragraphs of the present Article, the emblem of the Red Cross on a white ground and the words "Red Cross", or "Geneva Cross" may not be employed, either in time of peace or in time of war, except to indicate or to protect the medical units and establishments, the personnel and material protected by the present Convention and other Conventions dealing with similar matters.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 61. #1156355

  Féadfar an Coinbhinsiún seo, atá faoi dháta an lae inniu, a shíniú go dtí an 12 Feabhra, 1950, in ainm na gCumhachtaí a raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil a thosaigh sa Ghinéive an 21 Aibreán, 1949;

  The present Convention, which bears the date of this day, is open to signature until February 12, 1950, in the name of the Powers represented at the Conference which opened at Geneva on April 21, 1949;

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 62. #1156576

  Déanfar, a luaithe is féidir, an t-eolas thuasluaite a chur go dtí an oifig eolais a thuairiscítear in Airteagal 122 de Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949, agus cuirfidh an oifig sin an t-eolas sin ar aghaidh chun na Cumhachta a bhfuil na daoine sin ina cleithiúnas tríd an gCumhacht Choimirceach agus trí Lár-Ghníomhaireacht na bPríosúnach Cogaidh.

  As soon as possible the above mentioned information shall be forwarded to the information bureau described in Article 122 of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949, which shall transmit this information to the Power on which these persons depend through the intermediary of the Protecting Power and of the Central Prisoners of War Agency.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 63. #1156687

  Ar dhul i dtír dóibh, beidh an pearsanra a choimeádtar faoi réir forálacha Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.

  Retained personnel shall be subject, on landing, to the provisions of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 64. #1156819

  Féadfar an Coinbhinsiún seo, atá faoi dháta an lae inniu, a shíniú go dtí an 12 Feabhra, 1950, in ainm na gCumhachtaí a raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil a thosaigh sa Ghinéive an 21 Aibreán, 1949;

  The present Convention, which bears the date of this day, is open to signature until February 12, 1950, in the name of the Powers represented at the Conference which opened at Geneva on April 21, 1949;

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 65. #1156880

  Tá na daoine a bhfuil a síniú anseo thíos, Lánchumhachtaigh ó na Rialtais a raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil Taidhleoireachta a tionóladh sa Ghinéive ón 21 Aibreán go dtí an 12 Lúnasa, 1949, chun athbhreithniú a dhéanamh ar an gCoinbhinsiún a rinneadh sa Ghinéive an 27 Iúil, 1929, maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh, tar éis comhaontú mar a leanas:

  The undersigned Plenipotentiaries of the Governments represented at the Diplomatic Conference held at Geneva from April 21 to August 12, 1949, for the purpose of revising the Convention concluded at Geneva on July 27, 1929, relative to the Treatment of Prisoners of War, have agreed as follows: [GA] PART I

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 66. #1157213

  Chuige sin, comhaontóidh na Páirtithe sa choinbhleacht, i dtosach na cogaíochta, ar chéimeanna comhréire an phearsanra liachta, lena n-áirítear céimeanna comhréire na gcumann a luaitear in Airteagal 26 de Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.

  For this purpose, Parties to the conflict shall agree at the outbreak of hostilities on the subject of the corresponding ranks of the medical personnel, including that of societies mentioned in Article 26 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 67. #1158158

  Féadfar an Coinbhinsiún seo, atá faoi dháta an lae inniu, a shíniú go dtí an 12 Feabhra, 1950, in ainm na gCumhachtaí a raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil a thosaigh sa Ghinéive an 21 Aibreán, 1949;

  The present Convention, which bears the date of this day, is open to signature until February 12, 1950, in the name of the Powers represented at the Conference which opened at Geneva on April 21, 1949;

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 68. #1159423

  Féadfar an Coinbhinsiún seo, atá faoi dháta an lae inniu, a shíniú go dtí an 12 Feabhra, 1950, in ainm na gCumhachtaí a raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil a thosaigh sa Ghinéive an 21 Aibreán, 1949.

  The present Convention, which bears the date of this day, is open to signature until February 12, 1950, in the name of the Powers represented at the Conference which opened at Geneva on April 21, 1949. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 69. #1824614

  Rialachán (CEE) Uimh. 2112/78 ón gComhairle an 25 Iúil 1978 maidir le tabhairt i gcrích an Choinbhinsiúin Custaim um iompar idirnáisiúnta earraí faoi Carnets TIR (Coinbhinsiún TIR) an 14 Samhain 1975 sa Ghinéiv (IO L 252, 14.9.1978, lch. 1).

  Council Regulation (EEC) No 2112/78 of 25 July 1978 concerning the conclusion of the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets (TIR Convention) of 14 November 1975 at Geneva (OJ L 252, 14.9.1978, p. 1).

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 70. #915711

  —(1) Más deimhin leis an Ard-Chomhairle go bhfuil socrú déanta no go bhfuiltear chun socrú do dhéanamh, in aon tír atá páirteach sa Chonvensiún Eadarnáisiúnta chun Iascaigh Mhíolta Móra do Rialáil do sighníodh i nGeneva an 24adh lá de Mheán Fhómhair, 1931, chun íoca aon fhíneála gearrfaí alos cionta fé aon alt den Acht so d'fhorfheidhmiú sa tír sin, féadfaidh an Ard-Chomhairle, le hordú, pé uair agus chó minic agus is oiriúnach leo é, pé socrú is oiriúnach leo do dhéanamh chun íoca aon phionóis no fíneála, gcarrfaí sa tír sin alos dlithe na tíre sin chun éifeacht do thabhairt don Chonvensiún san do shárú, d'fhoirfheidhmiú i Saorstát Éireann, agus féadfaid, gan dochar do gheneráltacht an mhéid sin roimhe seo, socrú do dhéanamh leis an ordú san i dtaobh gach ní no éinní acu so leanas eadhon, rialacha cúirte do dhéanamh chun crícheanna an orduithe sin, costaisí agus caiteachaisí fé n-a raghfar maidir le himeachta ar bith i Saorstát Éireann fén ordú san do bhaint amach agus aon airgead a bainfear amach fén ordú san do chur de láimh.

  —(1) If the Executive Council is satisfied that provision has been made or is about to be made in any country which is a party to the International Convention for the Regulation of Whaling signed at Geneva on the 24th day of September, 1931, for enforcing such country the payment of any fine awarded in respect of an offence under any section of this Act the Executive Council may, whenever and so often as they think fit, by order make such provisions as they think fit for enforcing in Saorstát Eireann the payment of any penalty or fine awarded ill such country in respect of a breach of the laws of such country for giving effect to the said Convention, and may, without prejudice to the generality of the foregoing, by such order provide for all or any of the following matters, namely, the making of rules of court for the purposes of such order, the recovery of costs and expenses incurred in relation to any proceedings in Saorstát Eireann under such order, and the disposition of any moneys recovered under such order.

  Uimhir 4 de 1937: ACHT UM IASCACH MÍOLTA MÓRA, 1937

 71. #1591782

  Coinbhinsiún (1979) na Ginéive ar THruailliú Aeir Trasteorann Fad Raoin

  (1979) Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 72. #1612243

  Coinbhinsiún na Ginéive um an bhFarraige Teorann agus an Réigiún Tadhlach, 1958

  Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, 1958

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 73. #1626440

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ag ceadú aontachas an Chomhphobail Eorpaigh leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta do Chosaint Cineálacha Nua Plandaí, mar a athchóiríodh é sa Ghinéiv an 19 Márta, 1991, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 798.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS, AS REVISED AT GENEVA ON 19 MARCH, 1991 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 798.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 74. #1639146

  An Coinhinsiún um DHámhachtana Eadrána Coigríche a chur i bhFeidhm

  The Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards - done at Geneva 26 Sept. 1927

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 75. #1640275

  An Coinbhinsiún Muirí Coinbhinsiún na Geinéive le Fóirthin ar CHomhaltaí Gorta, Tinne agus Longbriste d'FHórsaí Armtha ar Muir

  The Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea. signed on behalf of Ireland at Geneva 19/12/1949

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.